__MAIN_TEXT__

Page 1

jaa

0

17

2

0

d l a b voor Wi s p r o d s jnjew jk i l e d o n u a d a

e

M

de Bân

rga

ng

Nr. 214

J

2 i n u


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Een praatje bij het plaatje

Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 Gerda Westerhof, Merkebuorren 14

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

"Twee reebruine ogen kijken waakzaam"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 juli 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 24 juni 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 22 juni binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.

1


Recent hebben we afscheid moeten nemen van een markant Wijnjewoudster. Op 18 mei overleed Reinder de Vries, onze ‘dorpsomroeper’ en dé man van het dorpssteunpunt. We voelen veel waardering en dank voor wat Reinder voor ons dorp heeft betekend. Ook is PB ingenomen met de initiatieven van de jongerengroep X-events. Hun ambitie om met muziekevenementen voor jong en oud bij te dragen aan saamhorigheid in ons dorp, sluit prachtig aan bij de wensen die in de dorpsspiegel van 2014 naar voren kwamen. En waar ook de werkgroep Kom erbij zich voor inzet. Woonbehoefte onderzoek voor alle Wijnjewoudsters Plaatselijk Belang, de gemeente Opsterland en Elkien willen graag een goed beeld krijgen van de woonwensen in ons dorp. Daarom wordt er de komende weken door onderzoeksbureau Partoer een enquête gehouden onder alle inwoners vanaf 18 jaar. Met de uitkomst hopen de partijen zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de wensen die er leven, niet alleen wat betreft de huisvesting, maar ook zorg speelt hierbij een rol. Om een voorbeeld te noemen: Hoe moet het Wâldhûs er in de toekomst uitzien? Moet er ruimte zijn voor intensieve zorgverlening? Hebben we meer appartementen nodig? Moeten er zowel huur- als koopappartementen beschikbaar komen? Etc. Dit zijn vragen die de werkgroep Ouderenhuisvesting al een tijdje bezig houden. En is het huidige woningbestand voor andere leeftijdsgroepen, zoals jongeren en gezinnen met kinderen, geschikt of zijn er aanpassingen gewenst en welke dan? Daarom is het goed dat we straks beter weten wat onze inwoners als wenselijk zien. We kunnen dan als Plaatselijk

2

Belang met de gemeente en de woningbouwvereniging proberen goed passende plannen te ontwikkelen. Binnenkort krijgt u de uitnodigingsbrief voor de enquête in de brievenbus. U kunt de enquête gewoon thuis op de computer invullen. Doet u het liever op papier dat kan ook. U krijgt dan, op verzoek, het formulier thuis bezorgd. Of als u dat prettig vind kunt u door een vrijwilliger geholpen worden bij het invullen. Daarvoor is op donderdagavond 8 juni en woensdagochtend 14 juni gelegenheid in MFC De Swingel. En natuurlijk is er ook een telefoonnummer waar u met uw vragen terecht kunt. Wij hechten veel waarde aan ieders mening en daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen (oud en jong) de vragenlijst invullen. Alleen dan kunnen we conclusies trekken die recht doen aan de gevoelde woonbehoefte in ons dorp. Dus, vind jij het belangrijk dat we ook in de toekomst plezierig in Wijnjewoude kunnen blijven wonen? Vul dan de vragenlijst in want jouw mening telt!


Overleg met B&W Op de zomerse middag van 17 mei had PB haar jaarlijks overleg met het college van Burgemeester en Wethouders, waarbij ook altijd de gemeentesecretaris en ambtenaar dorpenbeleid aanwezig zijn. Een goed moment om op informele wijze aandacht te hebben voor de actuele aandachtspunten in het dorp en te bespreken op welke wijze B&W de plannen van het dorp kan ondersteunen. We ontvingen de dames en heren op het achterterras van De Stripe. Daar stonden de huurfietsen van Meinsma al klaar om samen een kort tochtje te maken door bos en hei. Zo vroegen we (net als PB Bakkeveen) opnieuw aandacht voor de slechte staat van onderhoud van de recreatieve fietspaden. Wethouder Kooistra zegde toe dat hij een overleg zal organiseren van beide grondeigenaren, t.w. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, de plaatselijke belangen van Bakkeveen en Wijnjewoude, de gebiedscommissie Koningsdiep en de gemeente. Over de oorzaak van ervaren verkeershinder (snelheid, geluid en veiligheid) waren we het met elkaar eens dat de problemen ontstaan door

ongewenst gedrag. De vraag is hoe we dit gedrag positief kunnen beïnvloeden. PB wil een verkeersgroepje -van aanwonenden, PB en Stuurgroep N381in het leven roepen, die samen met een verkeerskundige, maatregelen uitwerkt waarmee we weggebruikers kunnen beïnvloeden om de overlast te beperken. De gemeente gaat akkoord met de inzet van een verkeerskundig ambtenaar. Voor wat betreft de aanleg van glasvezel tbv snel internet kunnen gemeente en dorp momenteel niets bijdragen. De provincie is aan zet en we hopen op duidelijkheid in de loop van 2017. De gemeente biedt zoveel mogelijk ondersteuning bij de duurzaamheidsambities van Wijnjewoude. Ook voor wat betreft het energieneutraal maken van huurwoningen. Groenbrengpunt Ureterp In juni kunt u uw tuinafval kwijt op10 en 24 juni van 9.00 – 13.00 uur. Inloopspreekuur PB: Dinsdag 13 juni van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel Voelt u ervoor om in het verkeersgroepje betrokken te zijn, meld het bij PB

Het is niet genoeg te willen. Men moet het ook doen.

3


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Ta Oantinken Yn febrewaris 2008 binne wy yn it doarp begûn mei in Doarpssteunpunt. Reinder waard foarsitter, dêr hoegden wy net lang oer te praten. By de iepening woe hy wol de “cliënt” spylje, want it moast wol in bytsje ludyk wurde fansels. Dus wa kaam der binnen as âld mantsje efter de rollator? Reinder fansels en sa siet de sfear der gelyk mar yn! Mar hy wie net allinne foarsitter, jo kinne wol sizze dat Reinder it ‘steunpunt’ wie. As der wat dien wurde moast foar de iene of de oare, Reinder stie en wie der klear foar. Hy holp de minsken mei har fragen, hy socht frywilligers om minsken te helpen en slagge dat net, no dan die hy it sels. Ek op byienkomsten fan ynstânsjes of oare steunpunten hie hy syn wurdsje klear. Hy hat al ris te kuierjen west mei de boargemaster en ôfrûne novimber hat hy noch in ynterview jûn foar Omrop Fryslân. As groepke gongen wy ien kear yn it jier meiinoar út iten, ek dat fûn hy hiel gesellich. No haw wy al in kear of wat sûnder Reinder fergadere en dat fielt foar ús allegearre noch raar. Reinder syn stoel is leech en dat bliuwt ek sa, wy misse him. Njonken syn ynset foar it Steunpunt wie Reinder altyd ree om wat te dwaan foar it doarp. Tink dêrby oan syn hulp bij de Sinterklaas yntochten, syn prachtige rol as doarpsomropper by de Willedei en as ringmaster by it Keningsmiel. Ek wie hy altyd ree om foar it doarp mei te gean nei gemeentlike byienkomsten en ek dêr liet hy him hearre. Reinder, tige tank foar dyn ynset foar it wolwêzen yn Wynjewâld. Jantje, bern en pakesizzers, wy winskje jim in soad sterkte ta by it ferwurkjen fan jim fertriet om Reinder syn ferstjerren. Aldert, Alie, Appie, Grietzen, Joop en Martje fan it doarpssteunpunt.

5


Wijnjewoude wil huurwoningen verduurzamen WEN en Plaatselijk Belang willen in nauwe samenwerking met huurders en Elkien actief aan de slag met de verduurzaming van de huurwoningen in Wijnjewoude. Want, wanneer iedere Wijnjewoudster mee kan doen, behalen we samen als dorp het doel om energieneutraal te worden in 2025. Daarom is het belangrijk dat ook alle huurders -net als huiseigenaren- kunnen profiteren van comfortabele en goed geïsoleerde huizen, besparing op de woonlasten en een energieneutraal Wijnjewoude. Zo werken we als dorp echt samen aan een schone toekomst voor onze kinderen. Bekijk vooral het interview met Pieter de Kroon op www.wen.frl/over-ons/ We hopen dat veel huurders in Wijnjewoude geïnteresseerd zijn in het duurzaam maken van hun woning. Ook hopen we dat een aantal van hen ervoor voelt om gezamenlijk met WEN, PB en Elkien de mogelijkheden in Wijnjewoude te verkennen. De gemeente biedt hierbij ondersteuning. Lijkt het jou interessant om vanaf de basis mee te denken in een huurdersenergiegroepje? Of wil je eerst meer informatie? Bel met 0516-480562. N.B. Over een verduurzamingsproject van Elkien in Leeuwarden is door de VARA een programma uitgezonden op 21 maart jl. Deze aflevering van Groenlicht is via deze link te zien. http://programma.vara.nl/groenlicht/medi a/371482/ WEN op Midjier Op zaterdag 1 juli zal WEN bijdragen aan het succes van de activiteiten ten bate van de voedselbank. Hoe we ‘actie’ en ‘energie’ gaan combineren met het goede doel is nog een verrassing, maar jij kunt er voor zorgen dat de cliënten van de voedselbank op hun energielasten kunnen besparen, net als jijzelf. Kom daarom je licht opsteken bij WEN. Onze adviseur Tjalling Reitsma is ook aanwezig. Mono-mestvergisting in Wijnjewoude Het was een uiterst interessante avond op 18 mei in De Swingel. Jan Willem Bijnagte, werkzaam als adviseur bij grote biogasprojecten, vertelde over zijn ervaringen met een monomestvergistingsproject in Noord 6

Deurninge. Hij maakte duidelijk dat het ook voor Wijnjewouder boeren mogelijk is om een goed renderende monovergistingsinstallatie op het erf te hebben. Als je de eigen mest van minimaal ca 100 koeien vergist, is het een veilige en aantrekkelijke manier om met minder emissie, biogas op te wekken. Dit biogas kan de boer op zijn eigen erf gebruiken, maar het levert nog meer op als het tot groengas (kwalitatief gelijk aan aardgas) wordt opgewerkt en verkocht. Als de opwerking centraal gebeurt voor meerdere boeren, wordt de investering van de opwerkinstallatie gedeeld en is de opbrengst van de vergisting nog hoger. Het groene gas kan dan via het leidingnet in het dorp gebruikt worden. Een prachtige manier om als dorp in 2025, op een duurzame wijze, ook in eigen gasverbruik te voorzien. Want een volledig gasloos dorp, dat zit er de komende decennia nog niet in. Voor de ruim 20 aanwezigen (boeren en belangstellenden) ‘kwam er heel wat voorbij’. Dit moet eerst maar eens een beetje landen, zo was de overheersende


reactie. Afgesproken werd om een volgende bijeenkomst te organiseren waarbij onze eigen veehouder Marco Pool vertelt waarom hij gemotiveerd is om groengas voor het dorp te produceren. Wat de voor- en nadelen zijn, en aan de hand van de -voor zijn bedrijf ontwikkelde- businesscase licht

Marco het financiële plaatje toe. Dat zal ongetwijfeld veel vragen beantwoorden. Alle veehouders worden weer persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Op WEN.frl komt het verslag van 18 mei en vind je ook de businesscase van Marco. Ook kun je als WEN lid je oordeel geven over de bijeenkomst op 18 mei.

Ut ‘e skoalle klapt De laatste maanden van het schooljaar zijn al weer van start gegaan. Zeker niet de minst leuke maanden. Zo liggen de leuke activiteiten als schoolreis, juffen- en meesterdag, het dorpsfeest en feestelijke afsluitingen nog in het verschiet. Een tijd dus om nog volop van te genieten en mee bezig te zijn. Tijdens de week van het dorpsfeest zijn de kinderen op donderdag 15 juni uitgenodigd. Dit jaar zullen de kinderen van groep 1/2 een ochtendprogramma aangeboden krijgen terwijl dit voor de groepen 3 t/m 8 in de middag zal gebeuren. De groepen 3/4 en 5 t/m 8 van de beide scholen zullen hierbij gezamenlijk het aanbod doorlopen. Een tipje van de sluier is dat het een geweldig gaaf parcours wordt die de kinderen mogen volgen. We zijn heel benieuwd en u bent natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn op het evenemententerrein. Verder worden de plannen al weer besproken voor wat betreft het cultuuraanbod voor de scholen binnen Opsterland, en zo ook voor onze beide scholen. Dit aanbod is gericht op de betreffende leeftijden met een aanbod wat verdeeld wordt over de jaren. Hier is voor gekozen zodat er variatie is in de culturele ervaringen van de kinderen in hun loopbaan door het basisonderwijs. Een geweldige kans voor de kinderen die dit niet van huis uit al mee krijgen. Voor groep 8 is er dan een bijzondere afsluiting; het zgn. Lauswoltconcert 2017.

Hier werd in de vorige Bân al het één en ander over geschreven. Een moment waarbij de kinderen in aanraking worden gebracht met klassieke muziek in een modern jasje door het Frysk Jeugd Orkest. Muziek van topniveau waarbij er dit jaar ook kinderen uit groep 8 die een instrument bespelen mogen meedoen met een paar nummers. Zo kunnen zij ook even proeven wat het is om op een dergelijk podium te staan. Na bovenstaande zult u wel denken dat het hier alleen nog maar gaat om de feestjes en partijtjes. Niets is minder waar, tussen de bijzondere activiteiten en de draaiende spinners (tijdens de les natuurlijk in de la) door doen de leerkrachten met de kinderen hun best om de betreffende lesstof te beheersen en onder de knie te krijgen en gaan de schooldagen ‘gewoon’ door tot einde juli. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

7


Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl

Handelsonderneming

Eize Linstra

Voetbaldoelen

Te koop:

uien (2,5 of 5 kg. per zak) en aardappels (5, 10 of 15 kg. per zak).

voor particulieren.

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

8

0516 - 48 13 05

Voorzitter:

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Manuel & Jannie Boer Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 23 00 55 05


Hynstedei Wynjewâld Alle vrijwilligers zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen, het boekje ligt klaar! Op zaterdag 3 juni vanaf 12.00 start de Hynstedei te Wynjewâld. Wie laat zijn paard het mooiste lopen? Wie heeft de mooiste uitstraling? Welke dame heeft de mooiste combinatie, paard, wagen en kleding? De antwoorden weten we aan het einde van de Hynstedei. Tuigpaarden en Friese paarden strijden om de hoogste eer! De jeugd doet natuurlijk ook mee, zij komen met hun pony, kar en in hun mooiste kleren! Er wordt een verloting gehouden met mooie prijzen van onze sponsoren. Komt u ook kijken aan de Merkebuorren? De entree is gratis! Allen heel hartelijk welkom. Het bestuur van de Hynstedei

Werkgroep KOM ERBIJ De maandelijkse maandag -koffieochtend. Het zomeroverzicht. Maandagmorgen 10 juli: Rondje Wijnjewoude en omstreken op de fiets, samen met Frans Pool die voor ons de geschiedenis van de streek weer levendig maakt. • Start fietstocht 9.30 uur. • Aanwezig: 9.00 uur in Verenigingsgebouw “De Driehoek”, Merkebuorren 3, waar de koffie klaar staat. • Rond 11.00 uur weer terug bij “De Driehoek”, voor nog een kopje koffie of een frisje. Maandagmorgen 31 juli: koffieochtend in de bloementuin van Fam. Leffring aan Duerswâld 25. • Inloop vanaf ongeveer 9.30 uur. We gaan genieten van de bloemenpracht en ondertussen praten we natuurlijk bij over bloemen en planten en hun gasten. Maandagmorgen 28 augustus: Koffieochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur, of een nader te bepalen activiteit. Iedereen is welkom, er zijn geen kosten aan verbonden, maar bel wel even als je komt met Alie. Tel.: 0516-481307 of Lydia 06-37552518. Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter been en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis. Jullie horen van ons. Namens werkgroep KOM ERBIJ, Lydia Huisman Een knecht kan wel de meester spelen maar het nóóit zijn.

9


ODV energie neutraal 5 Het zonnige centrum van voetbalvereniging ODV draait op volle toeren dank zij de zomerse omstandigheden deze meimaand. De subsidie-aanvraag voor de vier nog aan te schaffen warmteboilers is vorige week donderdag positief beantwoord. Het installeren ervan kan in de komende tijd gebeuren. Mooi op tijd voor het nieuwe voetbalseizoen. De laatste vijfenveertig certificaten moeten nog aan de vrouw/man gebracht worden en dan is het plaatje rond. Voor de wat sceptische mensen onder de voetballiefhebbers nog een kans om deelnemer te worden met de aanschaf van één of meerdere certificaten. Het is de commissie gelukt nog een financiële bron aan te boren. Het eerste jaar kunnen de 32 certificaten daardoor nu al gegarandeerd uitbetaald worden, mocht de energie opbrengst om wat voor reden dan ook maar tegenvallen. Ook kunnen er nog enkele maatregelen gefinancierd worden om op de veldverlichting te besparen. Vooral voetballers grijp nog de kans om deelnemer te worden van een energie neutraal ODV, nu en in de toekomst. De commissie ODV e.n.

Beroep onder de Loep Schoenhersteller Schoenhersteller is niet een veel voorkomend beroep in onze wegwerpmaatschappij, maar wel een bijzonder beroep. Een van onze dorpsgenoten is schoenhersteller, dit is Michel Veldkamp van Russchenreed 51. Per 1 januari 2017 heeft Michel Schoenmakerij Ypma in Oosterwolde overgenomen, na hier geruime tijd te hebben gewerkt. Dit is een hele uitdaging maar inmiddels is Michel ook Meester Schoenmaker. Hier hoef je geen examen voor te doen, maar je moet eerst wel gediplomeerd schoenhersteller zijn. Vervolgens wordt je werk als schoenhersteller, de winkel, je omgang met de klanten beoordeeld. Als je Meester Schoenmaker bent betekent dit: ‘hij heeft het in de vingers’. Ook betekent dit dat je originele hakken en zolen mag zetten, dat mag niet als je geen ‘meester’ bent. 10


Wat houdt dit beroep in? De werkzaamheden van een schoenhersteller bestaan in de eerste plaats uit het repareren van schoenen zoals: nieuw voetbed, vervangen van hakken en zolen, schoenen die mensen dierbaar zijn weer herstellen zodat ze er weer als nieuw uitzien. Het beroep is echter veelzijdiger dan dat. Ook het herstellen van lederwaren zoals tassen, riemen, jassen, het zetten van ritsen behoort tot het werk van een schoenhersteller. Maar ook het repareren van een boxbal, een zeil van een boot behoort tot de werkzaamheden van Michel. Schoenmakerij Ypma zit aan de Brinkstraat 7 in Oosterwolde. Openingstijden en andere informatie staan op www.schoenmakerij-ypma.nl. Naast dit herstelwerk worden er ook schoenen verkocht van het merk Dr. Comfort. Een schoen voor iedereen maar ook vooral voor mensen met voetproblemen. Ook is het mogelijk sleutels in de winkel te laten dupliceren. Al met al veelzijdig. Kom zelf kijken wat er te doen en te koop is. Als iemand in Wijnjewoude graag wil dat zijn schoenen worden gerepareerd kunnen ze ’s avonds, in overleg, ook afgeleverd worden op Russchenreed 51. Waarom ben je schoenhersteller geworden? Dat Michel schoenhersteller is geworden is best een lang verhaal, maar ook een bijzonder verhaal. De weg hier naar toe is niet altijd gemakkelijk geweest. Michel is zijn carrière begonnen als stukadoor. Ook hierin was hij een vakbekwame medewerker. In 2006 kwam hij tijdens zijn werk te vallen, een hele rare val met een verbrijzelde knie en een gebroken enkel. In het UMCG vonden diverse operaties plaats. Maar dat was nog niet alles. Zijn vader, Jan Veldkamp, werd ziek, nieren die niet meer werkten met als gevolg nierdialyse. Michel heeft toen een nier afgestaan aan zijn vader. Heel

bijzonder en heel knap. De operaties voor beiden slaagden, maar een half jaar na de operatie is Jan in 2010 helaas overleden. Michel bleef thuis wonen bij zijn moeder maar had helaas geen werk meer. Het ongeluk had als gevolg dat Michel orthopedische schoenen moest aantrekken. Door zijn werk later als koerier bij Cristal Cleaning kwam hij bij schoenhersteller Ypma in Oosterwolde. Hij werd enthousiast en ging de opleiding volgen tot schoenhersteller. Hij werd nog enthousiaster toen hij daar aan het werk ging en nu straalt Michel als hij over zijn werk vertelt, het is eigenlijk geen werk, het is een hobby, het is gewoon super om te doen. Het is elke dag een feestje.

De oude schoenen

De schoenen na herstelwerk van Michel

Over welke capaciteiten moet je beschikken? Als schoenhersteller heb je een ambachtelijk beroep. Je moet handvaardig zijn, creatief kunnen denken, klantgericht en natuurlijk ook commercieel zijn. Als een klant vraagt of zijn schoenen gerepareerd kunnen worden, moet je beoordelen of dat de 11


moeite waard is. Je geeft de klant advies en een indicatie van de kosten. Klantencontact is een belangrijk onderdeel van het vak. Je moet beschikken over communicatieve vaardigheden en vakkennis. Wat voor opleiding heb je hier voor gevolgd? Michel heeft de opleiding van Schoenhersteller gevolgd bij de Dutch HealthTec Academy in Utrecht. Waarom is dit beroep zo leuk? Het is een heel afwisselend beroep. Het is gewoon super leuk als mensen hun favoriete schoenen brengen en ik deze weer kan opknappen en ze er daarna weer zo goed als nieuw uitzien. Ik ga gewoon fluitend naar mijn werk. Waar stoor je je aan in dit werk? Het werk van schoenmaker lijkt misschien gemakkelijk, maar het is echt

wel vakwerk. Die onderwaardering kan me soms storen. Wat zijn je hobby’s en heb je hiervoor nog tijd? Naast het werk en zijn vriendin Vanessa is er weinig tijd voor hobby’s. Vanessa woont in Niezijl en werkt bij de bakkerij in de Coop-supermarkt. Maar voetbal blijft natuurlijk een passie van Michel. Vroeger was hij voetbalcoach bij ODV. Het is nu het kijken naar voetbalwedstrijden. Fietsen en een dagje samen uit is ook heel erg leuk.Wat is je laatst gelezen boek?Dat is al heel lang geleden, maar waarschijnlijk een Baantjer boek. Wat is je levensmotto? Daar hoeft Michel niet over na te denken, zijn levensmotto is: ‘wat je aandacht geeft, groeit. Klaske

Avondvierdaagse Bakkeveen Van woensdag 7 t/m zaterdag 10 juni wordt de avondwandel4-daagse van Bakkeveen weer gehouden. Dit al voor het 62e jaar. Meer dan 1000 wandelaars zullen kiezen uit de 5, 10 of 15 km routes. De volwassenen kunnen individueel of in groepsverband meteen om 18 uur starten. Dan loopt men voor de scholen op en kan iedereen het eigen tempo bepalen. Starten na de scholen kan natuurlijk ook. Op de eerste 3 avonden wordt ook de 15 km aangeboden: ideaal om 3 avonden achtereen te trainen voor een langere tocht. Individuele inschrijvingen of groepen tot 10 personen kan aan de start (één van beide terrassen in het centrum van Bakkeveen). Grote groepen en scholen dienen zich vooraf digitaal in te schrijven op www.bakkeveen.nl/wandel. Ook dit jaar leiden de routes de wandelaars niet alleen door de bossen en natuurgebieden in de omgeving van Bakkeveen. Er is toestemming om over particuliere terreinen zoals weilanden en zandwegen te wandelen. Je ziet de omgeving dan eens van de andere kant! Zoals de plannen liggen wordt er op minstens 1 avond door Waskemeer gewandeld. De exacte routebepaling vindt pas een week voorafgaand aan de start plaats om nog zoveel mogelijk met 12

de gesteldheid van het terrein rekening te kunnen houden. De kosten voor 4 avonden bedragen € 5,-. Hiervoor ontvang je 4 afwisselende routes, 4 maal een consumptie onderweg, een herinnering na afloop en een intocht met 2x4 muziekkorpsen. Je kunt ook 1 avond meelopen. Meer informatie op www.bakkeveen.nl/wandel


Bedrijfsruimte/Loods te huur Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor, kant en klaar op het kleinschalige bedrijventerrein in Wijnjewoude. Dit terrein ligt op een perfecte uitvalsbasis op een steenworp afstand van de vernieuwde N381, op korte afstand van de A7 en Drachten. Het geĂŻsoleerde complex is recent opgeleverd. De achterste en/of voorste unit is beschikbaar voor verhuur, inclusief een kantoor in de voorgelegen ruimte. De unit meet circa 265 m2 BVO en beschikt over een overheaddeur (doorrijhoogte ca. 3,40 m), vloerverwarming en een eigen meterkast. Kantoorruimte is eventueel ook separaat te huur. Huurprijs op aanvraag.

http://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/wijnjewoude/object-49153541-tolleane-10/

Voor informatie en/of belangstelling kunt u contact opnemen met Edwin Hofstee. Tel.nr: 06-23677746.

Autotocht met de Zonnebloem Op woensdag 19 juli organiseert de Zonnebloem, afdeling Ureterp e.o. haar jaarlijkse autotocht voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Onderweg wordt er gestopt bij een pleisterplaats, waar we thee/koffie met wat lekkers hopen te nuttigen en na afloop is er soep met broodjes. De kosten voor deze middag zijn â‚Ź 17,50. Uiteraard wordt u door vrijwilligers van huis gehaald en weer thuis gebracht. U kunt zich tot 26 juni opgeven bij: Zwaantje v.d. Wal, tel. 0516- 481667 of bij Anke Posthumus, tel. 0516-481635. Denk erom: vol=vol

Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga

13


Zonnebloem boottocht Woensdag 19 april was weer een drukke dag voor onze vrijwilligers. Zij brachten met auto's onze deelnemers naar de opstapplaatsen Ureterp, Bakkeveen en Wijnjewoude, waar de bussen gereed stonden voor vertrek naar de "Nirvana" die vaarklaar lag aan de Loswal in Drachten. Aan boord zorgden 11 vrijwilligers, waaronder 2 verpleegkundigen dat het onze gasten aan niets ontbrak. Tijdens de verstrekking van koffie met gebak, hield onze voorzitter Albert de Vries een openingstoespraak. Vanaf de Loswal in Drachten voer de "Nirvana" op deze koude maar zonnige dag, richting de Veenhoop en Eernewoude. Men kon zien dat het nog vroeg in het seizoen was, bij de meeste vakantiehuisjes was de vlag nog niet gehesen, een gehesen vlag betekent dat men aanwezig is in het huisje. De salonboot voer verder langs restaurant Trijehûs, het restaurant gelegen op een eilandje in het prinses Margrietkanaal. Het was tot 7 april een herkenningspunt op het Friese water maar is op die dag door een uitslaande brand volledig verwoest. Het is alleen bereikbaar per boot of met de watertaxi die vanuit de Hellingshaven uit Grou vertrekt. Het is net of een ongeluk nooit alleen komt, want, varend over de Pikmar zien we een drijvend paviljoen voor het Theehûs liggen. Op 26 februari is ook dit restaurant afgebrand. Het drijvende paviljoen is bedoeld om de eigenaren hun personeel en natuurlijk hun gasten de zomer door te helpen. Doel is dat er in 2018 een nieuw Theehuis staat op de plek van het oude Theehuis. Via Ald Skou voeren we naar Terherne, het dorp dat ligt tussen het Sneekermeer

en de Goëngarijpster-, Terkaplester- en Terhornsterpoelen. Het dorp Terherne telt ongeveer 800 vaste inwoners, maar heeft in de zomer dankzij de aanwezigheid van de vele recreatiewoningen een groter bevolkingsaantal (ca 6000). Tot 1857 bleef Terherne een eiland. Toen werd een grindweg aangelegd vanaf Meskenwier en Akkrum. Vanaf 1908 is er ook een permanente verbinding naar Joure over het Heerenzijl (brug). Na een rondje Sneekermeer zetten we weer koers richting Drachten. Het was opmerkelijk gezellig op de terugweg, misschien dankzij de gewonnen prijsjes van de verloting of waren het de genuttigde advocaatjes met slagroom. Toen de boot aanmeerde stonden de bussen en auto's klaar om een ieder naar huis te brengen. Als bestuur zijn wij de vrijwilligers veel dank verschuldigd voor de manier waarop zij deze dag hebben laten slagen. Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga

Tegenwoordig is zelfs het feit dat er geen nieuws is groot nieuws. Het is zelfs heel goed nieuws.

14


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

15


Hieke Zandstra en Marrit Post Fries Kampioen De eerste drie Friese Kampioenschappen zijn geweest. Grytsje Atsma liet op 6 mei in Leeuwarden haar wedstrijdoefeningen nog ĂŠĂŠn keer aan de jury zien. Zo`n wedstrijd is toch wel heel spannend voor deze jonge dame. Alle dametjes in deze categorie waren even goed, Grytsje werd dan ook knap 9e met nog geen punt verschil met de nummer 1. Chantal Spoelstra kwam 13 mei in Harkema in actie, zij voerde alle oefeningen subliem uit, maar door een val van de balk was het eremetaal niet meer in zicht. Sprong was haar beste onderdeel vandaag, overall werd ze knap 15e. Op 20 mei kwamen in Damwoude zelfs vier LONGA turnsters in actie. Renate Osinga en Islande van der Molen hadden beide wat pech bij de balk, maar lieten op de overige toestellen zien dat zij serieuze titel kandidaten zijn voor de toestelfinales op 1 juli. Renate werd 5e en Islande 8e. Ook Hieke Zandstra en Marrit Post lieten hun oefeningen zien aan de jury. Hieke draaide niet haar beste wedstrijd van dit seizoen, maar was goed genoeg om het goud te veroveren. Marrit was goed in vorm en steeg met dik twee punten verschil boven haar concurrenten uit en mocht ook het goud in ontvangst nemen.

Dagbesteding Wij, Cely Looy en Anja Postma, zijn in november gestart met dagbesteding Kijk Vooruit in Gorredijk. Wij richten ons op jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Samen werken wij aan de toekomst. Dit kan in onze dagbesteding, tijdens ambulante begeleiding op school of in het werkveld. Verder bieden wij ambulante hulp aan bij u thuis, trajectbegeleiding en zaterdagopvang t/m 18 jaar. Voor meer informatie kunnen jullie een kijkje nemen op onze website www.dagbestedingkijkvooruit.nl

16


Longa Trainingsschema

Maandag: 14.30-16.00 uur Springen basisschool (voor iedereen vanaf 6 jaar) 16.00-17.30 uur Acro recreatie (voor iedereen vanaf 6 jaar) 17.30-19.00 uur Acro wedstrijd (voor kinderen die geselecteerd zijn) Dinsdag: 08.45-09.30 uur Ouder/peutergym (ongeveer 2-4 jaar) 14.30-16.30 uur Jeugdselectie (voor kinderen die geselecteerd zijn) 16.30-19.30 uur Selectie (voor kinderen die geselecteerd zijn) Woensdag: 16.00-17.30 uur Recreatie gym 1 (voor iedereen vanaf 6 jaar) 17.30-19.00 uur Wedstrijd acro (voor kinderen die geselecteerd zijn) 19.00-20.30 uur Springen (voor iedereen die op het voortgezet onderwijs zit) 20.30-21.30 uur Keep fit (voor volwassenen) Donderdag: 14.30-15.30 uur Kleutergym (voor kinderen van 4-6 jaar) Vrijdag: 14.30-16.30 uur Jeugdselectie (voor kinderen die geselecteerd zijn) 16.30-18.00 uur Recreatie gym 2 (voor kinderen vanaf 8 jaar) 18.00.20.30 uur Selectie (voor kinderen die geselecteerd zijn) Kom gratis twee lessen uitproberen in de Swingel om te kijken wat je leuk vindt ! Voor meer informatie: www.longawijnjewoude.nl of bel met M.v. Aalst, tel. 0630144878.

Op 7 juni is er weer een rommelmarkt op het evenemententerrein in Wijnjewoude. De rommelmarkt is van 14.00 – 18.00 uur. Op 21 juni is er een extra avondrommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur. En op woensdag 5 juli een rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur. Het is altijd weer een gezellige rommelmarkt. Kom, koop, verkoop en geniet van de handel. De 24 uurs actie voor de Voedselbank is op 30 juni en 1 juli. Ook hier werkt de VVV aan mee. Op 30 juni is er om 19.00 uur ringfietsen op het evenemententerrein. Opgave ter plaatse. Op 1 juli wordt er een fietstocht georganiseerd. Start fietstocht vanaf 10.00 uur op het evenemententerrein. De avondfiets4daagse is van dinsdag t/m vrijdag van 4 t/m 7 juli 2017. Er worden weer vier prachtige fietsroutes uitgezet door de mooie, bosrijke omgeving van Wijnjewoude. De fietsroutes zijn circa 30 km. Er kan gestart worden tussen 18.30 en 20.00 uur bij hotel – restaurant de Stripe in Wijnjewoude. VVV Wijnjewoude 17


Diëtist en voedingskundige Sinds 1 mei 2017 zal een nieuwe diëtist mijn spreekuren in De Swingel overnemen: Dineke Jongsma. Ze werkt onder mijn naam en verantwoordelijkheid, maar stelt zich graag even voor aan de inwoners van Wijnjewoude: Mijn naam is Dineke Jongsma en ik ben eind 2015, na het volgen van de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek, afgestudeerd als diëtist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen met een gezond voedingspatroon. Een goede band tussen cliënt en diëtist is daarbij voor mij van groot belang. Op die manier kunnen we samen ook iets bereiken! Per 1 mei ben ik werkzaam voor diëtist Sanne de Ree en ik kijk er naar uit om met u te gaan samen werken, binnen de praktijk! Telefoon: 06-30375766 E-mail: info@sannederee-dietist.nl www: sannederee-dietist.nl Met vriendelijke groet, Sanne de Ree, diëtist en voedingskundige

ANBO Op 11 mei hebben we een heerlijke busreis gemaakt met firma Wiebenga. We zijn om 09.30 uur vertrokken vanuit Ureterp en zijn toen via Beetsterzwaag naar Groningen gegaan. Daar hebben we een mooie rondvaart gemaakt door de grachten. Op de boot genoten we van heerlijke koffie met gebak. Na de rondvaart stond de bus weer voor ons klaar en zijn we naar Niebert gereden voor een verrukkelijk diner. Daarna via een prachtige route door Friesland en Groningen naar Lauwersoog. Hier konden we even uitwaaien en een visje kopen. We hebben schitterend weer gehad en om 17.00 uur zijn de mensen uit Beetsterzwaag weer uitgestapt. Wij waren een half uurtje later thuis. De groep was groot deze keer: 53 personen. Geweldig ! Ik geloof dat iedereen heeft genoten en dat kwam mede door de tijd: van half 10 tot half 6. Bovendien hadden we een prima chauffeur. Voorlopig staat er voor ons niets meer op het programma. In september starten we weer. In uw blaadje krijgt u weer op tijd bericht van de plannen. Ik wens u allen een hele fijne, lekkere warme zomer. Een vriendelijke groet, Bertie ten Haaf-Boerrigter

18


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

19


MIDJIER WYNJEWÂLD

M IDJIER WYNJEWÂLD Vrijdag 30 juni 2017 18.00 uur

18.30 uur

19.00 uur

19.30 uur

20.00 uur

21

20.30 uur

Ringfietsen: organisatie VVV Wijnjew oude. Opgav

opening / welkom

Jeu de Boules geeft demonstratie en uitleg, jij kunt meedoen!!!!!!

Longa opening

Tennisvereniging Wenigew alde oganiseert voor de jeugd ….. vv ODV organiseert hilarisch voetbal…. de Touw Trek Vereniging Bakkeveen zet een touw trekmachine voor je neer 00.00 uur

00.30 uur

01.00 uur

01.30 uur

02.00 uur

2.30 uur

3.0

PS4 FiFa-toernooi: organisatie vv ODV. Opgave Thoma

...van DJ Drew es

DJ Drew es / K Zaterdag 1 juli 2017 6.30 uur

7.00 uur

7.30 uur

08.00 uur

08.30 uur

09.00 uur

Moarnsbrochje (Ontbijten m et z'n allen)

09

Bootcam

voor alle inwoners van Wijnjewoude staat er ontbijt klaar!

Opgave niet verplicht,

maar wel handig voor de organisatie. 12.30 uur lunch

13.00 uur

13.30 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

15

sets spelen tegen mixteam DWS

Jeu de Boules geeft demonstratie en uitleg, jij kunt Longa organiseert voor de jeugd een bezigheidsmiddag

Tennisvereniging Wenigew alde organiseert vo

de Touw Trek Vereniging Bakkeveen zet een touw trekmachine voor je neer op het evenemen

Midjier Wynjewâld organiseert voor jou en voor Voedselbank Opsterland uursactie op het evenemententerrein. Van vrijdag 30 juni 18.00 uur tot zat Wijnjewoude en omgeving aan mee kan doen. Ook zijn er kraampjes waar j vorm van etenswaren, kunt u deelnemen aan de activiteiten. U moet dan soorten pasta’s, enz. Houdbare spullen dus. De complete lijst kunt u terugvin het evenement bij de kraa

20


M IDJIER WYNJEWÂLD

1.00 uur

21.30 uur

22.00 uur

22.30 uur

23.00 uur

23.30 uur

DWS organiseert Spijkerslaan tijdens de muzikale omlijsting…

ve ter plaatse

DJ Drew es laat je genieten van jouw favoriete muziek! op het evenemententerrein. Hier kun je je krachten meten!!!!

00 uur

3.30 uur

4.00 uur

4.30 uur

5.00 uur

5.30 uur

as van der Lei via thom as_lei@hotm ail.com voor 24 mei. Leeftijd vanaf 12 jaar.

Karaoke

9.30 uur

mp

5.30 uur

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur

start fietstocht ± 30 km (VVV)

12.00 uur lunch

Jeu de Boules geeft demonstratie en uitleg, jij kunt meedoen!!!!!! vv ODV organiseert voor de jeugd tot 15 jaar ….. 16.00 uur

16.30 uur

17.00 uur

17.30 uur veiling

18.00 uur einde

t meedoen!!!!!! Bootcam p

oor jou …..

ntenterrein. Hier kun je je krachten meten!!!!

d, in samenwerking met vele verenigingen uit ons dorp, een 24 terdag 1 juli 18.00 uur zijn er tal van activiteiten waar iedereen uit je leuke spelletjes kunt spelen. Tegen een kleine vergoeding, in de n denken aan groente en fruit in blik of pot, pakjes soep, diverse nden in de Bân. Ook kunt u deze producten nog aanschaffen tijdens am van de Spar.

21


Fysiotherapie Goren · · · · · · ·

Fysiotherapie (ook aan huis) Vestiging Haulerwijk: 0516-422 761 Manuele therapie Vestiging Bakkeveen: 0516-542 246 Nek-, schouder- en arm specialisatie Vestiging Waskemeer: 06-24 90 17 93 Medische fitness (oefengroepen) FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut) www.fysiotherapiegoren.nl ZwangerFit e-mail:henkgoren@hotmail.com Medical Taping Concept Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

woensdag

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Mobiel: 06 - 46 19 22 36

Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

22

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping


Fysiotherapie in Wijnjewoude Heeft u lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld rug-, nek-, schouder- of knieklachten of heeft u een sportblessure opgelopen? Dan kunt u voor fysiotherapie terecht bij Fitaal Wijnjewoude. U heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. Op 4 dagdelen in de week kunt u een afspraak fysiotherapie maken bij Jeroen van der Meulen en Kirsten Wagena in het dorpshuis de Swingel. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, dan is het ook mogelijk om bij u thuis langs te komen voor een behandeling. Jeroen is algemeen fysiotherapeut en is daarnaast fysiotherapeut/verzorger van het 1e en 2e elftal van voetbalvereniging Drachtster Boys. Jeroen heeft affiniteit met ouderen en sporters en ziet veel mensen met neurologische aandoeningen. Op de dinsdag- en vrijdagochtend is Jeroen aanwezig in de Swingel. Kirsten is eveneens algemeen fysiotherapeut en is daarnaast ZwangerFit docente en gespecialiseerd in etalagebenen (Claudicatio). Ook begeleidt Kirsten de trajecten voor of na een operatie, zoals bijvoorbeeld bij een nieuwe heup of knie en geeft zij de cursus Functionele Training voor Ouderen. Beide fysiotherapeuten zijn naast Fitaal Wijnjewoude ook nog werkzaam bij Fitaal in Drachten. Fitaal Wijnjewoude biedt de mogelijkheid voor sportverenigingen om zich aan te melden voor het sportspreekuur. Bij deze samenwerking met Fitaal kunnen de leden van de club in geval van een sportblessure gebruik maken van het gratis sportspreekuur op maandag bij Fitaal Wijnjewoude. Voor meer informatie of om een afspraak te maken kunt u contact opnemen door te bellen naar 06 - 18 42 77 11 (Fitaal Wijnjewoude) of 0512 – 54 11 58 (Hoofdvestiging Fitaal de Sportlaan in Drachten

Sportverenigingen Wijnjewoude vragen samen om uw stem! Sportverenigingen O.D.V (Voetbal), D.W.S. (Volleybal) en Longa (Turnen) doen dit jaar mee aan de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne. Met deze actie wordt â‚Ź140.000,verdeeld over verenigingen in Oost Friesland naar gelang het aantal stemmen die verzameld worden per vereniging. Draagt u de verenigingen in Wijnjewoude een warm hart toe? De verenigingen hebben elk specifieke doelen waaraan ze het opgebrachte geld willen besteden.

23


O.D.V. U kunt letterlijk de (jeugd)leden van O.D.V. een warm hart toe dragen door een stem op ons uit te brengen. Het project wat wij willen financieren met de opbrengsten van de Clubactie is het installeren van warmtepomp boilers. Hiermee wordt op een efficiëntere en milieuvriendelijkere manier warm water opgewekt waardoor ook onze jeugdspelers in de toekomst niet onder de koude douche hoeven te staan. D.W.S. Iedere week hebben wij volleybalwedstrijden in de Swingel te Wijnjewoude. De huidige materialen zijn op dit moment niet meer in goede staat en moeten dan ook vervangen worden. Het gaat hier voornamelijk om wedstrijdpalen en een scheidsrechtersstoel. De aanschaf hiervan komt voor rekening van D.W.S. terwijl deze ook worden gebruikt door bv. scholen en andere verenigingen die de zaal huren. Daarnaast loopt de hele vereniging al jaren in hetzelfde tenue. Er is inmiddels dan ook wel noodzaak om een nieuw tenue voor iedereen aan te schaffen. U kunt ons met een stem dan ook helpen om onze vereniging, maar ook andere gebruikers van de materialen, te voorzien van mooie, goedgekeurde en veilige materialen. Longa. Afgelopen maand hebben we bij Longa weer 2 nieuwe Friese kampioenen mogen verwelkomen! Wat zijn we trots op onze leden en wat doen ze het goed. Maar onze spullen zijn de komende jaren aan vervanging toe. Door uw stem uit te brengen op LONGA stelt u ons in staat om een nieuwe

24

evenwichtsbalk aan te schaffen. De oude is dit jaar afgekeurd en zonder kunnen onze leden zich helaas niet goed voor bereiden op turnwedstrijden. Daarom vragen wij u, stem op LONGA, en zorg ervoor dat wij kunnen blijven oefenen en nog vele Friese kampioenen kunnen voortbrengen. Hoe kunt u stemmen: · Indien u lid bent van de Rabobank, ontvangt u voor 13 juni een brief met instructies over hoe u kunt stemmen. Stemmen kan van 13 t/m 27 juni. U mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan 2 op dezelfde vereniging. Bij de bingo ochtend van het Dorpsfeest op 16 juni kunt u ook stemmen, dus neem uw brief mee! · Heeft u wel een Rabobank rekeningnummer maar u bent geen lid, dan kunt u gratis online lid worden (https://www.rabobank.nl/particulieren /leden/lid-worden/) en ons volgend jaar steunen met uw stem. De voordelen van een lidmaatschap bij de Rabobank: u mag meebeslissen met uw bank, 4 maal per jaar het ledenmagazine Dichterbij en verschillende leuke ledenaanbiedingen. · Indien u geen rekeningnummer van de Rabobank heeft kunt u helaas geen stem uitbrengen. Wij hopen van harte dat wij dit jaar en/of volgend jaar op uw stem kunnen rekenen! Alvast bedankt namens de leden van O.D.V., D.W.S. en Longa


Open Atelierroute en Kunstweek in Opsterland 2017 Tijdens het Pinksterweekend zijn de ateliers van de Opsterlandse Kunstenaars geopend: zaterdag 3 juni (15:00-22:00) zondag 4 juni en maandag 5 juni van 12:00 tot 18:00 uur. Van 6 tot en met 11 juni is het Kunstweek met allerlei workshops bij Opsterlandse kunstenaars. Kunst in Opsterland organiseert de 7de Open Atelierroute in Opsterland tijdens het Pinksterweekend. In de week erna is er de Kunstweek. Voor de Opsterlandse basisscholen worden mooie kunstactiviteiten op de scholen georganiseerd en voor andere liefhebbers zijn kunstworkshops te volgen.

foto’s zijn gemaakt door Gert- Jan Warrink Bij Marieke van Leeuwen en Leo Maarleveld kun je Keramiekworkshops volgen, Geertjan Plooijer laat zien hoe je een blauwdruk maakt waarna je het ook zelf kunt proberen, Michel Bouma geeft

een workshop “de Keunst fan Pake”, bij Michel Pol en Corina Blom kun je schilderen. Wat langere workshops worden in het weekend gegeven; bij Nynke Venema ga je op Reis en leer je animaties maken en Corina Blom trekt een dag uit voor verschillende grafische technieken met gebruik van de etspers. Voor het hele gezin zijn er op zaterdag 2 workshops, gegeven door Corina Blom en Nynke Venema. Voor programma en opgave kun je kijken op: www.kunstinopsterland.nl. In de Witte Kerk in Hemrik is de overzichtstentoonstelling met werk van alle deelnemers aan de Open Atelierroute te zien. Dit jaar hebben we ervoor gekozen de Open Atelierroute tijdens het Pinksterweekend te doen op drie dagen in plaats van de gebruikelijke twee weekenden. De overzichtstentoonstelling is wel twee weekenden geopend. Onder de deelnemers veel nieuwe kunstenaars en in diverse ateliers is ook werk te zien van gastexposanten. De route loopt door het prachtige landschap van de gemeente Opsterland en is te downloaden en verkrijgbaar bij alle deelnemers. Net als vorig jaar verloten we één (of meerdere) kunstwerken t.w.v. € 200,-. De loten kosten € 2,00 per stuk en zijn te koop bij de deelnemers. De toegang is gratis en u bent van harte welkom. Meer informatie op de website: www.kunstinopsterland.nl E-mail: kunstinopsterland@hotmail.com Facebook: Kunst in Opsterland 25


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

26

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Geef de pen door Lieve Wijnjewoudenaren, Zeg ik dat zo goed? Ik heb geen idee. Ik heb de pen gekregen van mijn goede vriend Peter van der Bij, die ik eigenlijk mijn hele leven al ken. En hij vroeg me om iets te schrijven voor de Bân. Waarover moet het dan gaan vroeg ik mezelf af, maar al snel kwamen de dingen naar boven wanneer ik denk aan Wijnjewoude. Mijn Thuishaven en mijn basis. Waar ik met veel liefde graag naar terug keer voor de rust en om familie en vrienden te bezoeken. Wanneer ik soms even wil vluchten van de drukte in Amsterdam en de soms veel te snelle babbels is er niets fijner dan mijn auto te pakken en naar mem te bellen en te zeggen: 'ik kom even naar huis, ik heb het nodig' en dan kan ik heerlijk even genieten van echt thuis zijn. Niets liever neem ik dan de hond mee en neem ik haar mee naar de mooie heide van Duurswoude en of het prachtige bos van Bakkeveen. Toch ook mijn tweede thuis met de vele familie die ik daar heb wonen. Ik geniet van de natuur en van de rust en hoe iedereen elkaar gedag zegt. Ik voel me dan weer gewoon zo lekker Tim. Na een heerlijke wandeling gemaakt te hebben met de hond vind ik het ook zo fijn om even langs de voetbalvelden te rijden om te kijken of er iemand moet voetballen, maar veel liever om even het sociale leven van de kantine en de jongens op te zoeken die ik natuurlijk steeds minder vaak zie. Even een kop koffie in de rust met mijn oude maatjes en voetbalvrienden en dom lullen of die 2e goal nu buitenspel was of niet. Ik geniet er van, de voetbalvelden waar ik voeger als klein jongetje elke dag te vinden was, de sloot over sprong en tot ‘s avonds laat met vriendjes en vriendinnetjes kampioentje speelde en nog steeds geniet ik daar. Even weg van alles. En van alle onzin. Wijnjewoude houdt me in balans. Om me af en toe niet gek te laten maken. Maar dat heb ik inmiddels in de loop der jaren

in dit vak wel geleerd. Dichtbij jezelf blijven. Ik denk dat dat een goede uitdrukking is wat ik altijd probeer te doen. Maar wel met dromen. En dat is ook wat ik misschien mee wil geven in dit stuk. Als ik terug kijk naar mijn jeugd en mijn levensloop had ik en mijn familie nooit verwacht dat ik zou doen en heb gedaan wat ik nu doe. Maar omdat ik ergens in geloofde en ergens in ben blijven geloven, ook in mindere tijden heb ik waar gemaakt wat ik wilde. En nog heb ik zat dromen en wil ik doorgroeien. Ik ben steeds meer bezig met film. In september zal de film Spaak in première gaan en in juni zal ik een nieuwe bioscoopfilm op gaan nemen. Te gek! Maar dat alles omdat ik geloofde in mezelf en geloof in dromen. Durf te dromen! Is mijn motto. Ook wil ik in dit stuk een Wijnjewoudenaar naar voren halen die er altijd voor me is geweest en een enorm aandeel heeft gehad in alles wat ik nu doe. En dat is Hielke Posthumus. Een vriend die ik te weinig zie, en soms te weinig spreek door mijn hectische leven. Maar wanneer we elkaar weer zien en of spreken is het altijd goed. Echte vriendschap, maar wat heb je veel voor mij betekend. In 2007 deed ik mee aan So you wannabe A popstar. Voor mij voelt het als een eeuwigheid geleden maar het was een intense periode. Mee doen aan een talentenjacht en ineens staat je leven op de kop. Maar ook hoe snel alles weer voorbij is. Inmiddels sta ik aan de andere kant van de zijlijn en weet ik hoe moeilijk het soms is voor al die 27


kandidaten van The Voice, Hollands got talent, Idols whatever. De makers en de zenders maken een tv-programma. Na de laatste uitzending sluiten zij het boek en zijn ze bezig met de kijkcijfers en op naar volgend jaar. Terwijl het leven van de kandidaten en dat van omringende familie en vrienden op de kop stond. Ook dat van mij, ik werd gehuldigd door duizenden mensen maar een maand later zat ik thuis. Ik had een aanbod van een platenmaatschappij afgewezen en dat is achteraf een grote zege geweest. Want het was een wurgcontract. Ooit ga ik misschien nog wel eens een boek schrijven over alle belevenissen en over alle boeven praktijken die natuurlijk ook gebeuren in het vak. Maar ik zat thuis, maar had wel een droom. En mijn goede vriend is altijd in mij blijven geloven. En dan ben ik heel eerlijk, ik denk dat veel mensen aan me twijfelden en ik zelf soms ook, het was niet gemakkelijk. Maar we gingen er voor. Overal samen naar toe in zijn auto. Van Zeeland tot Brabant en ‘s nachts weer terug. Maar dan niet alleen als chauffeur maar ook als iemand die altijd onvoorwaardelijk in me bleef geloven. Met zoveel liefde en respect wil ik je daarvoor ook nog eens via deze weg bedanken. Ik ben je zo ontzettend dankbaar. We hebben het samen geflikt! Bedankt vriend!

28

Als het goed is komt dit stuk in de maand juni in de Bân. De maand waar ik altijd naar uitkijk want dan is het dorpsfeest. In Amsterdam kijken ze me altijd gek aan als ze me zien genieten wanneer ik praat over het dorpsfeest. Waar heb jij het over Timmie? Maar ze vinden het ook altijd te gek en willen toch allemaal stiekem kijken hoe dat nou eigenlijk is. De afgelopen jaren vind ik het dorpsfeest weer wat het moet zijn. Een samen gezind feest voor iedereen. De sfeer is goed en er hangt een fijne Vibe. Een diepe buiging voor de organisatie die er vast en zeker ook dit jaar weer een top evenement van gaan maken. Ik probeer erbij te zijn, het ligt even aan mijn draaischema maar normaal gesproken houd ik die dagen altijd vrij in mijn agenda en kijk ik uit om met mijn oude vriendjes toch weer iets te doen tijdens de jaarlijkse playbackshow. Het samen zijn voel ik echt in dat weekend. Ik ga weer aan de bak, nog genoeg dromen te vervullen. Ik vond het een eer om voor jullie te schrijven. En Wijnjewoude zal ik altijd koesteren. Ik geef de pen door aan Heero van der Veen. Met veel liefs, Tim Douwsma


Volkstuinencomplex Boerestreek. Warmoes of snijbiet behoort tot de ganzenvoetfamilie en is een bladgewas. Het is een broertje van suikerbiet, rode biet en voederbiet, maar wordt in tegenstelling tot de andere geteeld voor blad en stengel. Het is een vergeten groente die nog maar weinig wordt gekweekt. Nochtans heeft de groente vele voordelen: ze is gemakkelijk te telen, groeit snel, neemt weinig plaats in, wordt zelden aangetast en is bovendien heel lekker. En toch wordt de groente nog maar weinig aangeboden in de winkel. Waarschijnlijk omwille van de snelle vergankelijkheid. Op de volkstuin zie ik ze op een paar plaatsen staan, tuinier met smaak, denk ik. Als je warmoes koopt, controleer dan of de stengels stevig zijn en de bladeren frisgroen. De kleur en de dikte van de stengel kan variëren. Het jonge blad smaakt wat naar spinazie en wordt ook zo bereid. Spoel de bladeren grondig onder stromend water. De bladstelen kun je in stukjes snijden, gaar koken en daarna nog even stoven en opdienen met witte saus.

Je kunt het jonge blad ook rauw eten in een gemengde salade. Voor elk recept waarvoor je spinazie nodig hebt, kun je warmoes gebruiken (en omgekeerd). De smaak van warmoes is zachter dan die van spinazie en beter geschikt om te stoven, omdat warmoes minder slinkt. Warmoes is lekker in groentetaarten, curry’s of lasagne. • • • • • • • • • •

• • • • • •

7 plakken bladerdeeg 1 ui 8 bladeren van warmoes 2 tenen knoflook 3 stengels bleekselderij 5 takjes munt 5 takjes peterselie 3 blaadjes salie scheut olijfolie 50 gram pecorino (een Italiaanse schapenkaas. De naam is afkomstig van het Italiaanse woord pecora, dat schaap betekent.) Een andere pittige, harde kaas mag ook natuurlijk. 75 gram feta 1 citroen flinke eetlepel pijnboompitten zout en peper 100 gram ricotta 1 ei

Zo maak je het Laat 7 plakken bladerdeeg ontdooien. Snij de ui in ringen. Snij de bleekselderij in kleine stukken. Snij de nerf uit het warmoesblad en gebruik alleen het blad. Hak de peterselie, munt en salie fijn. Snij de knoflook fijn. Bak de groente en kruiden met olijfolie op middelhoog vuur zacht. De bleekselderij moet lekker zacht zijn. 29


Rasp 50 gram pecorino boven een kom. Brokkel 75 gram feta erbij. Voeg de rasp van de schil van een citroen toe. Meng de groente met het kaasmengsel. Voeg een flinke eetlepel pijnboompitten, een snuf zout en zwarte peper toe. Leg het bladerdeeg op een met bakpapier beklede springvorm. Druk de naden dicht. Leg de groentevulling in het

midden en vouw de randen erover heen. Verspreid de kaas in klodders over de taart. Klop het ei los en bestrijk de bladerdeegranden met ei. Bak de taart in het midden van de oven op 180 graden in ruim 30 minuten mooi goudbruin. Siebo

Prikbord Verhuisd Langs deze weg bedank ik iedereen hartelijk voor alle medeleven en hulp, in welke vorm dan ook, in de afgelopen tijd. Na 22 jaar zat het tijdperk van sauna/zwembad Aquadroom, met al het wel en wee, erop en is het pand aan Binnenwei 99 te Hemrik, met ingang van 1 juni 2017 verkocht. De verhuizing is nu dus een feit. Na 33 jaar met plezier in Hemrik gewoond te hebben, ga ik nu verhuizen naar Gijenham 12, 8431 SH Oosterwolde. Ik wens iedereen een prettige voortzetting met het leven en welzijn in Wijnjewoude. Het gaat jullie goed en tot ziens. Hartelijke groeten van Willy van der WalTerpstra, en een pootje van Derrick. Foto Foto gevonden in Wijnjewoude. Wat voor gebouw zou dit zijn en waar staat het. Bij de redactie 0516-481398 op te halen.

Bedankt! Dinsdag 23 mei j.l. werd voor ons een onvergetelijke dag. Te midden van familie, kennissen, vrienden en dorpsgenoten, mochten we ons 50-jarig huwelijk vieren. Heel hartelijk dank voor uw kaart, felicitatie, bloemetje of uw aanwezigheid bij de prachtige dankdienst. Albert en Jannie de Vries. Tankbetsjûging Hy stie altyd foar ús en oaren klear. Wat sille wy him misse. Lâns dizze wei wolle wy eltsenien betankje foar al it meilibben tidens it siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en grutske pake. Reinder de Vries It docht ús hiel goed dat hy sa’n soad besjutten hat foar safolle minsken. Mem is op dit stuit oan it revalidearjen yn de Marrewyk nei’t se earder har heup bruts. As ien har in kaartsje stjoere wol, har adres is: Marrewyk, ôfdieling de Brêge, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Famylje de Vries Wijnjewoude, maaie 2017

30


Gevonden voorwerpen Gevonden op de Russchenreed ter hoogte van nr. 12 een Lipssleutel. Af te halen op nr. 10! Opbrengst Longfondscollecte. De collecteweek van het Longfonds heeft een bedrag van € 837,96 opgebracht. Namens het longfonds en collecteorganisator alle collectanten en gevers bedankt voor jullie inzet en giften. Douwe de Ruiter

Opbrengst Reuma-collecte Tijdens de collecteweek van 13 t/m 18 maart jl. is ten behoeve van het Reumafonds in ons dorp het bedrag van €1.021,01 opgehaald. Dat is aardig meer dan vorig jaar. Toen was het € 934,12 Dit geld wordt o.a. besteed aan lokale en landelijke organisaties van en voor reumapatiënten en voor wetenschappelijk onderzoek. Reuma is een niet altijd zichtbare aandoening, die een grote impact kan hebben op het dagelijkse leven. Zij kan jong (jeugdreuma) en oud treffen Hartelijk dank namens het Reumafonds aan alle gevers en aan de collectanten. Sietske van der Meulen-Inia

Werkgroep KOM ERBIJ Omtinkers Nog een verhaal uit de buurt Al weer ongeveer 10 jaar geleden is binnen onze Gereformeerde Kerkgemeenschap besloten Omtinkers in te zetten, omdat de taak van de kerkenraad te veel omvattend werd voor deze tijd vol andere verplichtingen. Als omtinkers besteden we extra aandacht aan de oudere leden van de gemeente. Dit wordt door een ieder op zijn eigen manier ingevuld, afhankelijk van de behoefte. We sturen een kaartje, houden met hulp van de meldingen in Kontakt (ons maandelijkse mededelingenblad) in de gaten wanneer er verjaardagen en andere feestelijkheden zijn, of bellen voor een koffie -of theemoment. Onze gemeenschap is indertijd verdeeld in drie wijken, die op hun beurt weer verdeeld zijn in twee keer een aantal straten. Een ouderling, diaken en 2 tot 4 omtinkers “zorgen”, waar mogelijk, voor de gemeenteleden in de subwijk die ze toebedeeld hebben gekregen. We zijn voor langere tijd aan zo’n subwijk verbonden, dus hoewel we in de gemeente al veel verbondenheid en warmte voelen, kan er een mooie vertrouwensband ontstaan. Tot ziens in de buurt. Namens de Werkgroep, Lydia Huisman 31


Kinderopvang Esther De peutergroep Verkeer is het thema waar we veel aan kunnen ontdekken! Hoe kom jij bij de peutergroep? Wat rijdt er over de weg? We hebben een wandeling door het dorp gemaakt om dit te bekijken. Auto’s geknutseld en we krijgen bezoek! We hebben via Veilig Verkeer Nederland een kist vol mooie materialen ontvangen om zo samen met de kinderen dingen te ontdekken die te maken hebben met verkeer. Na de Pinksteren gaan we meedoen aan het voorleesproject van Tomke. We worden dan in de groep door een gastverteller voorgelezen in het Fries. Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. Buitenschoolse opvang Bij de BSO doen we mee met het thema verkeer! We hebben voor de peuters een mooie bus geknutseld. We hebben verkeersborden en echt werkende verkeerslichten gemaakt. We zijn gaan tellen hoeveel verschillende verkeersborden we in Wijnjewoude konden vinden. Weet u het? We zijn twee middagen open (dinsdag en donderdag). Op beide dagen is er nog plek voor meer kinderen. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. We spelen en knutselen met een thema, elke middag is er een leuke activiteit, maar ook volop ruimte om zelf fijn te spelen. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdag of donderdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther.nl e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al?

32


Midgetgolf: 18 holes wedstrijdbaan met verschillende hindernissen Uitdagend spel voor jong en oud Omringd met bankjes Kleine speeltuin

Openluchtzwembad: 25 meter bad Ondiep gedeelte Springkuil met 2 springplanken en onderwater vensters

33


Hoogstamfruitbomen in het project ‘Groene Dorpen’ In het project ‘Groene Dorpen’ wordt de aanplant van erfbomen, hagen en singels gestimuleerd en…. van hoogstamfruitbomen. Hoewel veel plattelanders de grote oude fruitbomen van vroeger kennen, worden ze nog maar weinig aangeplant. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Allereerst is er het aanbod bij tuincentra, die vaak kleine (laagstam) bomen aanbieden met de garantie van een oogst binnen het jaar na aanplant. Zo’n kleine boom vraagt ook niet veel ruimte en onderhoud. De tweede oorzaak is het gebrek aan kennis en tijd. Een hoogstamfruitboom vraagt de eerste jaren een snoei gericht op groei en de ontwikkeling van een goede kroon. Na zo’n vijf jaar komt pas het snoeien op vruchtdragende takken aan de orde, op een goede balans tussen groei en vruchtbaarheid. Als die vorm- en onderhoudssnoei achterwege blijft loopt de aanplant van een hoogstamfruitboom op een teleurstelling uit. Gelukkig zijn er cursussen om dat te leren. Op zaterdag 20 mei was er een stoomcursus snoeien van jonge hoogstamfruitbomen op het erf van de familie Pool. Gezellig en leerzaam. Een meer uitgebreide snoeicursus is er weer in de komende winterperiode.

Bij de aanplant van hoogstamfruitbomen neem je de volgende stappen: 1. Staan er al oudere hoogstamfruitbomen? Prachtig, wees er zuinig op, maar aarzel niet om ze te gebruiken als oefenbomen na de cursus. Oudere bomen kunnen door een onderhoudssnoei weer jaren mee en een kwalitatief betere oogst geven. Zoek ook uit welk ras het is, door navraag te doen of fruit mee te nemen voor determinatie naar de tweejaarlijkse Fruitdagen in Frederiksoord. 2. Bepaal hoeveel ruimte er op het erf beschikbaar is voor hoogstamfruitbomen. Reken voor de aanplant van jonge bomen een plantafstand van gemiddeld 8 meter (acht ! meter). Denk niet, dat het minder kan, want hoogstamfruitbomen ontwikkelen 34

uiteindelijk een kroon van die doorsnede. 3. Wat is lekker? Keus genoeg, maar het leukste is een spreiding in Appel, Peer, Pruim en een enkele Kers. En binnen die groepen een spreiding in hand- en bewaarfruit, in smaak en aroma en… oogsttijd. En zijn allerlei boeken en websites waar lijsten met fruitrassen staan, met beschrijvingen van de groeiplaats, vruchtbaarheid, ziektegevoeligheid en fruitkenmerken. Kies geen bekende rassen uit de supermarkt, maar de oude streekrassen. Prima fruit, maar commercieel ooit uit de gratie geraakt. 4. Veel rassen hoogstamfruitbomen zijn voor een vruchtzetting afhankelijk van bestuiving door andere rassen. Dat beperkt de keus. Daarom gaat de


voorkeur uit naar zelfbestuivende rassen en de andere rassen die door hen bestoven kunnen worden. Gelukkig zorgen wind en insecten ook voor een bestuiving over grotere afstanden (bijen tot 3 km). Kijk daarom ook naar wat buren en dorpsgenoten aan rassen hoogstamfruitbomen hebben staan, als het om de onderlinge bestuiving aankomt. 5. Zoek een kweker van hoogstamfruitbomen in de eigen regio en plaats daar een bestelling. In de nazomer of herfst. Met het verzoek om deze dan in de winterperiode te leveren of om zelf op te halen. Dus niet op het laatste moment in het voorjaar, als de ingekuilde voorraad bomen al flink geslonken is. De beste bomen zijn dan al vaak verkocht. Hoewel… het kan een prijskorting opleveren. Ook zelf hoogstamfruitbomen aanplanten op het erf en met subsidie? Meld je dan

aan voor ‘Groene Dorpen – Wijnjewoude’. Interessante boeken, ook verkrijgbaar 2ehands via www.boekwinkeltjes.nl: Hoogstamvruchtbomen, door J.M. Brand, uitgeven door o.a. LONL en Landschapsbeheer Nederland. Fruitbomen, snoeien en veredelen, door Martin Stangl, uitgegeven door o.a. Groenboekerij. Oude fruitrassen in Noord-Nederland, door Jan Veel en Jan Woltema, uitgegeven door de Noordelijke Pomologische Vereniging. Downloaden kan gelukkig ook via: http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/ uploads/landschapsbeheerdrenthe/misc/ products/oude_fruitrassen_noorddefdef.p df Gerard Wezenberg, Stek en Streek, tel.: 0592-340872 www.stekenstreek.nl

Houd zaterdag 2 september vrij Ook dit jaar zal het op de eerste zaterdag van september weer bruisen van activiteiten. Het bestuur van MFC De Swingel organiseert in samenwerking met de beheerders Manuel en Jannie een kleinschalig straatfestival. Wij vragen straatmuzikanten, standhouders en andere podiumartiesten contact met ons op te nemen over deelname. Ook kunnen we nog vrijwilligers gebruiken die ons willen helpen om het feest tot een succes te maken. Informatie kan worden verkregen via ons mailadres, mfcdeswingel@gmail.com Namens het bestuur, Siebo Groenewold en Goos Bus

35


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

w

.n h f g . ww

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

36


hotel Restaurant

Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

37


Schaakclub Bakkeveen Examen jeugd schaakclub Bakkeveen. Woensdagavond 3 mei 2017 deden vijf jeugdleden en vier oudere leden examen. De jeugdleden in stap 2 en de oudere leden in stap 3 en 4. Het is altijd weer een spannende bezigheid om in een uur tijd de vragen te beantwoorden en heb ik het wel goed gedaan? Examen in stap 2 waren: Tije Sytema en Sietse Groot en Freek Leistra uit Bakkeveen, Harold Brouwer en Erik de Boer uit Haule, en Durk Jan de Jong uit Wijnjewoude. Examen in stap 3 was: Daan de Jong Examen in stap 4 waren: Mon Bonte, Berend Joustra en Daan de Jong. Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie bereikte resultaat en je mag je nu gediplomeerd schaker noemen. Mon Bonte deed voor zijn plezier mee en wist dat het resultaat niet voldoende zou zijn voor een diploma maar genoot wel van de ambiance. De schaakmeesters wensen jullie een fijne vakantie en een gezellige zomertijd tegemoet. Met vriendelijke groeten, schaakmeester Mon, Jelle en Berend.

Dorpsagenda Juni 2 t/m 5 Pinkster FST 316 3 Hynstedei, aanvang 12.00 uur 7t/m10 Avondvierdaagse Bakkeveen 7 Rommelmarkt op het Evenemententerrein van 14.00 – 18.00 uur 14 Klaverjassen Café Van der Weij 14/17 Dorpsfeest Wijnjewoude 13 Inloopspreekuur Plaatselijk Belang van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel 21 Extra avondrommelmarkt van 17.00 – 21.00 uur 30 24 uurs actie Voedselbank 30 VVV- Midjieractie Voedselbank: ringfietsen op het evenemententerrein. 19.00 uur Juli 1 1

24 uurs actie Voedselbank VVV-Midjier actie Voedselbank: fietstocht vanaf 10.00 uur op het evenemententerrein 4t/m7 Avondfietsvierdaagse, start tussen 18.30 en 20.00 uur bij de Stripe 5 Rommelmarkt op het Evenemententerrein van 14.00 – 18.00 uur. 5 Klaverjassen Café Van der Weij 10 Koffieochtend met fietstocht 9.00 uur gebouw de Driehoek 19 Autotocht met de Zonnebloem 26 Klaverjassen Café Van der Weij 31 Koffieochtend in de tuin bij Leffring, aanvang 9.30 uur 38


Kerkdiensten Juni 4 9.30 uur

Hervormde Gemeente Duurswoude

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Pinksterzondag Pinkstermaandag geen dienst

11 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Duurswoude

Dhr. F. Verkade, Hoogeveen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

18 9.30 uur

Duurswoude

Ds. A.D. Poortman, Veenendaal

25 9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Duurswoude

Ds. J.A.A. Geerts, Zalk Ds. C. Cluistra, Hoogeveen

Juli 2 9.30 uur

Duurswoude

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorb HA

5

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Juni 4 9.30 uur 11

9.30 uur

18 11.00 uur Source 19.30 uur 25

9.30 uur

Juli 2 11.00 uur

Ds. P.J. de Buck, Heerenveen, 1e Pinksterdag Koffiedrinken na de dienst Da. C.J. v.d. Beukel, Haulerwijk Ds. P.W. Hulshof, Jubbega Afscheid kinderen nevendienst mmv The Young Tentdienst m.m.v. De Regenboog, Dokkum Ds. E. van Beesten, Ommen Vierdienst m.m.v. Sinjael Voorbereiding Heilig Avondmaal Ds. P.W. Hulshof, Jubbega Koffiedrinken na de dienst

Heilig Avondmaal

Velen wegen andermans argumenten af op een vervalste weegschaal.

39


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017.

40


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban juni 2017  

De ban juni 2017  

Profile for 9241wd
Advertisement