Page 1

jaa

rga

be r2 017

2

0

d l a b voor Wi s p r o d s k jnjew j i l e d o n u a d a

e

M

de Bân

ng

Nr. 219

D

ec e

m


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 Gerda Westerhof, Merkebuorren 14

tel: 48 13 81 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel: 48 14 57 tel: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 6 januari 2018. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 30 december 2017 om 18.00 uur. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Afscheid van een redactielid. Begin 1998 was de start van ons dorpsblad de Bân als maandblad, dat elf keer per jaar op bijna alle adressen in Wijnjewoude wordt bezorgd. De oorspronkelijke versie bestond al vanaf 1971 maar verscheen slechts viermaal per jaar als uitgave van de Middenstandsvereniging Wijnjewoude – Hemrik. De Bân werd in 1998 een stichting met een redactie. Van deze eerste redactie zijn na twintig jaar nog twee dames actief bezig voor de Bân. Het zijn eigenlijk de twee moeders van de nieuwe opzet van ons dorpsblad, Klaasje v/d Woude en Annie Posthumus. Na twintig jaar heeft Klaasje aangegeven het stokje door te geven aan een ander en de redactie vaarwel te zeggen. Voor de andere redactieleden en trouwe leveranciers van kopij zal het wel even wennen zijn, de Bân zonder Klaasje is moeilijk voor te stellen. Altijd bezig om elke maand weer een zo correct mogelijk samengesteld dorpsblad voor

de lezers te verzorgen. Soms een beetje dringend om de kopij binnen de gestelde tijdslimiet binnen te krijgen. Eenduidigheid in de tekst door de hele Bân stond bij Klaasje voorop en daarin was ze streng, maar rechtvaardig. Als redactie en namens ongetwijfeld vele lezers van de Bân bedanken wij Klaasje voor haar grote inzet gedurende de afgelopen twintig jaar voor het nieuwsblad van Wijnjewoude. Redactie de Bân 1


2


Kennismaken met wethouder Postma Kennismaken met de wethouder Postma Anko Postma kennismaken met ons Op 14 november kwam nieuwe wethouder Op 14 november de nieuwe wethouder Anko Postma kennismaken met ons bestuur. Het was goedkwam merkbaar dat Postma zelf jarenlang voorzitter van PB, in zijn bestuur. Het was goed merkbaar dat Postma zelf jarenlang voorzitter van PB, in woonplaats Nij Beets, is geweest. Hij kent het werk van binnenuit en toonde zich heelzijn woonplaats Nij is geweest. Hij kent hetop werk binnenuit en toonde zich heel geïnteresseerd. Hij Beets, onderkent dat er steeds meer hetvan bordje van Plaatselijk Belang geïnteresseerd. Hij onderkent dat er steeds meer op het bordje van Plaatselijk wordt gelegd en begrijpt dat we als bestuur keuzes moeten maken waar we wel enBelang niet wordt gelegd datook we de alskomende bestuur keuzes moeten maken waar we wel en niet in investeren. Wij en als begrijpt PB willen jaren de uitkomst van de, binnenkort in investeren. Wij als PB willenals ook de komende jarenWethouder de uitkomst van de,benadrukt binnenkort te houden, dorpsspiegel-enquête leidraad gebruiken. Postma te houden, dorpsspiegel-enquête leidraadblijven. gebruiken. Postma benadrukt dat hij en het gemeentebestuur graag als betrokken LatenWethouder we proberen samen op dat hij en het gemeentebestuur graag betrokken blijven. Laten we proberen samen te lopen, was zijn boodschap. Het was een open en aangename kennismaking en wij op te lopen, was zijn boodschap. Het was een open en aangename kennismaking en wij wensen wethouder Postma veel plezier en succes in zijn nieuwe ambt. wensen wethouder Postma veel plezier en succes in zijn nieuwe ambt. Knallend het jaar uit Perken Merkebuorren. Knallend het jaarkunnen uit Op oudejaarsmiddag we weer DoorPerken enkeleMerkebuorren. buurtverenigingen is Op oudejaarsmiddag kunnen Door enkele buurtverenigingen is knalgezellig carbidschieten op hetwe weer aandacht gevraagd voor het onderhoud knalgezellig carbidschieten op het het onderhoud evenemententerrein (13.00 tot 18.00 van aandacht de perken.gevraagd PB doet voor zijn best een evenemententerrein (13.00 tot 18.00 van de perken. PB doet zijn best een uur). Ook dit jaar schenkt PB warme voor alle partijen bevredigende uur). Ook dit jaar schenkt PB warme voor alle partijen bevredigende chocolademelk en kunnen we genieten oplossing te vinden. chocolademelk en kunnen we genieten oplossing te vinden. van de jaarlijks gesponsorde oliebollen van de jaarlijks gesponsorde oliebollen van Bakkerij Van der Molen en de Bezoek verenigingen van Bakkerij Van derrestaurant Molen en De de Bezoek verenigingen overheerlijke snert waar PB heeft deze keer een belangstellend overheerlijke waar restaurant De PB heeft dezeaan keer een belangstellend Stripe op trakteert.snert Grote dank voor bezoek gebracht IJsclub Foarút (die Stripe op trakteert. Grote dank voor bezoek gebracht aan IJsclub Foarút (die deze trouwe sponsoren! Jullie bijdrage hoopt op een echte winter) en deze trouwe sponsoren!‘Technische Jullie bijdrage hoopt op een echte winter) enname wordt enorm gewaardeerd. muziekvereniging Euphonia. Met wordt enorm gewaardeerd. muziekvereniging Euphonia. Met name tip’: Het carbidschieten (en ook ‘Technische het deze laatste deelde graag de grote tip’: Het carbidschieten (en ook deze laatste deelde graag de grote vreugdevuur na afloop) is geheel op het zorgen waarmee geworsteld wordt. De vreugdevuur na afloop) is geheel zorgen waarmee geworsteld wordt. De eigen risico. Plaatselijk Belang draagtop betrokkenheid wordt wederzijds eigengeen risico. Plaatselijk Belang draagt betrokkenheid wederzijds hiervoor verantwoordelijkheid. Dat gewaardeerd en dewordt lijntjes verkort. hiervoor geen verantwoordelijkheid. gewaardeerd en de lijntjes verkort. betekent dat de ‘schieter’ of ‘stoker’ zelf Dat betekent datendeaansprakelijk ‘schieter’ of ‘stoker’ zelf aanspreekbaar is. Kryst roun de koepel aanspreekbaar en aansprakelijk is. Kryst roun de koepel Houd je dus aan de gemeentelijke Dit initiatief voor het hele dorp, op Houd je dus we aansamen de gemeentelijke Dit initiatief voor hetwordt hele dorp, richtlijnen zodat een veilige zaterdag 16 december, sterk op richtlijnen zodat we samen een veilige zaterdag 16 december, wordt sterk en knalgezellige oudejaarsmiddag gewaardeerd. Vandaar dat PB graag en knalgezellige oudejaarsmiddag gewaardeerd. Vandaar dat PB hebben. Gehoorbescherming bijdraagt via het Budget Festival engraag hebben. Gehoorbescherming bijdraagt via het Budget Festival en aanbevolen! Muziek en met persoonlijke betrokkenaanbevolen! en met persoonlijke heid.Muziek Inmiddels blijken ruim 100 betrokkenmensen heid. Inmiddels blijken ruim 100 mensen Plaatselijk Belang wenst je een bezig te zijn met de voorbereidingen van Plaatselijk Belang wenst je een bezig te zijn met de voorbereidingen decembermaand. dit hartverwarmende feest. Ondertussen van hartverwarmende hartverwarmende decembermaand. dit hartverwarmende feest. Ondertussen zijn met vereende krachten de drie ledzijn met geplaats vereendeen krachten de drie ledGroenbrengpunt Ureterp kerstbomen is ook de kerstbomen geplaats en is ook de Op 9Groenbrengpunt december kunt u Ureterp uw tuinafval kwijt koepel weer in kersttooi. Prachtig dat we Op 9 december kunt u uw tuinafval kwijt koepel weer in kersttooi. Prachtig dat we van 9.00 – 13.00 uur. zo samen het dorp in kerstsfeer van 9.00 – 13.00 uur. zo samen het dorp in kerstsfeer brengen! brengen! Inloopspreekuur PB: dinsdag 12 december van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. Inloopspreekuur PB: dinsdag 12 december van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel. 3


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


WEN Stap voor Stap Waarom de rwzi locatie? De plannen voor een zonnepark op de rioolwaterzuiveringslocatie (rwzi) aan de Tolleane heeft bij een flink aantal mensen de vraag opgeroepen: “waarom de rwzi locatie?” Dat is een terechte vraag, waar we hier graag een kort antwoord op geven. De rwzi beschikt over een industriële stroomaansluiting en de bassins vormen een prima plek voor batterijen om elektriciteit op te slaan. We kunnen dan, ook als de zon niet schijnt, over onze eigen opgewekte stroom beschikken. Opslag of buffering moet zo dicht mogelijk bij de plaats waar de stroom wordt opgewekt. Dus een zonneweide rond rwzi is optimaal want daar is ruimte en het ligt aan de rand van het dorp. Daarnaast geeft de locatie goede mogelijkheden voor een opwerkinstallatie van biogas uit koeienmest naar groengas (groengas hub) en is er in de directe omgeving een invoerpunt op het gasnet mogelijk. Zo kan het dorp profiteren van duurzaam gas van Wijnjewoudster mest. Tenslotte bieden de bassins goede mogelijkheden voor biomassa- of voedselkweek met gebruikmaking van CO2 uit de groengas hub. Wil je meer lezen? www.wen.frl/energieparktolleane Voorjaar 2018 hopen we te horen of de aangevraagde subsidie voor 1,5 hectare is toegekend. Ondertussen komt er een werkgroep met o.a. bewoners van Klein Groningen om mee te denken over de landschappelijke inpassing van deze fase. Daar wordt ook de vraag neergelegd te adviseren over de meest optimale locatie voor de grote zonneweide van circa 5 hectare, die Wijnjewoude nodig heeft om energie neutraal te worden. WEN pilot Friese Energie Strategie De belangrijkste partners in de Friese Energie Strategie (FES), provincie en gemeenten, Waterschap en Liander hebben WEN aangewezen als pilot in

hun ambitie om heel Friesland in 2050 energieneutraal te hebben. ‘Technisch kan het’ en Friesland staat bekend om ‘de krêft van de mienskip’, aldus voorzitter Pieter Winsemius. Die pilotstatus kan onze plannen een flinke boost geven omdat bovengenoemde instituties nagaan hoe zij, elk op hun eigen gebied, actief kunnen bijdragen om Wijnjewoude in 2025 energieneutraal te krijgen. Daarvoor sluiten we met elkaar een zogenaamde Green Deal. Een succesvolle pilot in Wijnjewoude kan in ieder geval een Fries, maar mogelijk zelfs een landelijk voorbeeld zijn. Op 6 november heeft in MFC De Swingel een eerste brainstorm met de partners in de Friese Energie Strategie plaatsgevonden. Daarbij waren ook enkele agrariërs uit ons dorp betrokken. Momenteel werken we onze plannen zodanig uit, dat de organisaties heel concreet kunnen aangeven op welke onderdelen zij hun expertise, menskracht, budget of bemiddeling gaan inzetten. De uitkomsten gaan we natuurlijk weer met het dorp delen, zodat we gezamenlijk de koers kunnen uitzetten. Koken en stoken op koeienmest De plannen om koeienmest te gaan vergisten en opwerken tot groengas, maken deel uit van de Green Deal. Er moet nog heel wat worden ‘uitgevogeld’ voor we met een redelijk concreet voorstel bij onze melkveehouders kunnen aankloppen. Voor wat eerste informatie over monovergisting kun je terecht op www.wen.frl/mestvergisting 5


Fysiotherapie Goren · · · · · · · ·

Fysiotherapie (ook aan huis) Manuele therapie Vestiging Haulerwijk: 0516-422 761 Vestiging Bakkeveen: 0516-542 246 Kinderfysiotherapie Vestiging Waskemeer: 06-24 90 17 93 Nek-, schouder- en arm specialisatie Oefengroepen www.fysiotherapiegoren.nl FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut) e-mail:henkgoren@hotmail.com ZwangerFit Medical Taping Concept Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

woensdag

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voor al uw: * Bloemstukken * Snijbloemen Weinterp 1 * Kamerplanten 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk Mobiel: 06 - 46 19 22 36 * Grafwerk * Sfeermakers Openingstijden: Kado’s donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur * Snuisterijen *

info@bloemenenkadohuiswilma.nl

www.bloemenkadohuiswilma.nl

6

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping


Ben jij nog geen lid van WEN? Als je nadenkt over hoe jij met energiebesparing kunt bijdragen aan een duurzame toekomst, meld je dan aan als lid. Het kost je niets en je krijgt alle nieuws rechtstreeks in je mailbox. Je bent lid van de duurzame beweging van Wijnjewoude en kunt profiteren van

gratis besparingsadvies en participatie in projecten. Het ledental is de laatste weken energiek opgelopen naar 163. Een bemoedigende ontwikkeling! WEN op Facebook. Geef Wijnjewoude Energie Neutraal een LIKE en krijg alle nieuws vers van de pers.

Nieuws van de Werkgroep Verkeer en Veiligheid De werkgroep Verkeer en Veiligheid heeft deze maand haar eerste bijeenkomst gehad. Deze eerste bijeenkomst was vooral bedoeld om kennis met elkaar te maken en te inventariseren welke problemen, knelpunten en/of hinder er wordt ondervonden als gevolg van de nieuwe verkeerssituatie in en rond Wijnjewoude/Klein Groningen. Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat de verschillende oorzaken van hinder en overlast grofweg kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Ten eerste wordt er te hard gereden, dit zijn geen incidenten maar is structureel. Dit zorgt voor verschillende soorten overlast, zoals extra geluidsoverlast op de klinkers van de Merkebuorren en onveilige situaties bij het oversteken (bijv. op de Opperhaudmare en in Klein Groningen). Ten tweede heerst het idee dat het aantal verkeersbewegingen is toegenomen. Hoewel de afrit Wijnjewoude bedoeld is als erfontsluitingsweg wordt deze route ook gebruikt door (vracht)verkeer uit de richting van o.a. Waskemeer. Dit zorgt met name op de Opperhaudmare en Weinterp voor extra drukte en overlast. Iets soortgelijks vindt plaats op de Merkebuorren: het verkeer uit de richting van Bakkeveen is naar de N381 getrokken daar waar het eerder richting de A7 bij Ureterp/Frieschepalen ging.

Daarnaast is er nog een aantal gebied specifieke aandachtspunten behandeld, zoals de geluidsoverlast door de grasklinkers langs de Weinterp en de onveilige situaties in Klein Groningen door groot verkeer. De werkgroep heeft al een beetje zitten sparren over mogelijke oplossingen waar in komende bijeenkomsten dieper op in gegaan zal worden. Bij de komende bijeenkomsten zullen ook deskundigen van de gemeente en verkeersdeskundigen aanwezig zijn. Uiteraard is het te lezen in de Bân wanneer er nieuws is vanuit de werkgroep. Heeft u vragen of tips voor de werkgroep, laat het ons dan weten via martin_de_vries@hotmail.com of 06-18724514.

7


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

8


Afscheid In de Bân van april heb ik in een terugblik op bijna 20 jaar redactiewerk al aangegeven aan het einde van het jaar te willen stoppen als redactielid van de Bân. Nu is het dan zover, dit is voor mij de laatste Bân geweest waar ik aan heb meegewerkt. Zal ik het gaan missen? Misschien, maar een maand is altijd zo weer voorbij en dan stromen de mailtjes weer binnen. De ene maand verzorgt Hendrika de Bân en de andere maand werd dit door mij gedaan. Mijn taak wordt nu over genomen door Gerda Westerhof. Ik wens de redactie veel succes met het voortzetten van onze dorpskrant. Met dank aan allen die er elke maand weer voor zorgen dat wij een gevulde dorpskrant in de brievenbussen kunnen laten glijden, neem ik afscheid als redactielid. Hartelijke groet, Klaasje van der Woude

Glaskunstenaar Esther Er is heel veel creativiteit in Wijnjewoude. Veel meer dan dat wij als inwoners van Wijnjewoude weten. Wie kent Esther Amsterdam en wie heeft haar prachtig glaswerk gezien? Dit jaar bij de open atelierroute Opsterland bezocht ik het atelier van Esther en heb toen al afgesproken hier een stukje over in de Bân te schrijven. Nu was het zover en heb ik Esther opgezocht in haar atelier achter de woning van Loksleane 4. Sinds drie jaar woont ze hier samen met haar man Bert van der Meulen. Hiervoor woonden ze in Roelofarendsveen in Zuid-Holland. Na de middelbare school heeft Esther een HBO-opleiding Personeel en Arbeid gevolgd. Ze kreeg hierin werk bij de overheid. De laatste jaren in de functie van verandermanager. Een hectische baan, drukke agenda, vele afspraken en weinig tijd voor ontspanning. Na 28 jaar, heeft Esther besloten met dit werk te stoppen en haar hart te volgen. Ze was creatief, heeft o.a. geschilderd en geboetseerd. Prachtig, maar tot ze een workshop ‘glasfusen’ volgde en dacht: ‘dit is het’, ‘dit is wat ik wil’. (Glasfusen is een techniek die in de glaskunst wordt gebruikt waarbij stukjes glas of repen glas van dezelfde of verschillende kleuren worden samengevoegd door ze (gedeeltelijk) te versmelten. Dit gebeurt in een daarvoor bestemde oven). Esther volgde twee jaar een cursus bij Martine Knoppert, glaskunstenaar in

Den Haag. Hier heeft ze heel veel geleerd. Een belangrijk naslagwerk hierbij is het boek ‘Glasbewerken’ van Martine Knoppert. Verder moet je heel veel experimenteren, kennis vergaren en overal en nergens inspiratie opdoen. Maar voor glaskunstenaar moet je niet alleen creatief zijn maar ook een stuk techniek beheersen, zoals het werken met ovens en het gebruik van andere machines. Esther werkt met halffabricaten, dit zijn platen glas in diverse kleuren. Als een idee ontstaat, maakt ze eerst een ontwerp op papier. Vervolgens kijkt ze welke kleuren glas ze gaat gebruiken. Esther maakt graag glaspatronen. Ze maakt dan een sandwich waarbij drie of vier platen glas op elkaar de oven in gaan. Vervolgens wordt het samengesmolten glas in stroken 9


gezaagd en na diverse bewerkingen komt er een bepaald patroon naar voren. Met deze verschillende patronen kan op een creatieve manier worden gespeeld. En zo, na vele handelingen zoals verhitten, schuren en polijsten en vele uren werk ontstaat er een prachtig glaswerk. Op de facebookpagina van Esther staat: ‘glas is voor mij energie die enerzijds kwetsbaarheid en zachtheid uitstraalt en anderzijds scherpte en kracht. Glaswerken, schalen, vazen en sculpturen zijn kleurrijk, divers met strakke patronen of lijnen’. Ook heeft ze een website waar haar werken te zien zijn. www.esthervanamsterdam.nl Van 28 oktober 2017 t/m 10 december 2017 staan kunstwerken van Esther in het Witte kerkje van Hemrik. Ook heeft Esther afgelopen jaar geëxposeerd in Galerie Efterom van dorpsgenoot Jikke

de Waal in Snakkerburen. Er ligt ook werk van haar in de winkel van het Streekmuseum in Gorredijk en tot het eind van dit jaar is haar werk ook te zien op de internationale tentoonstelling van sculpturaal glaswerk in Joure. Voor informatie zie: www.ovengevormdglas 2017.nl. Ze geeft aan dat het een heel leuk jaar is geweest met leuke opdrachten, mooie exposities en veel kunnen netwerken. Maar er is ook een keerzijde aan het werk van glaskunstenaar. Je moet ook kunnen ondernemen. De administratieve kant vindt Esther minder leuk. Maar inmiddels is er wel een prachtige portfolio beschikbaar. Hierin zit een foto van een heel mooi kunstwerk genaamd ‘Koningsdiep’. Dit geeft aan hoe oude stromen zouden hebben gelopen. Hieruit blijkt ook weer dat inspiratie overal kan worden opgedaan. De vraag is dan of er nog tijd is voor hobby’s. Het werken met glas is de grootste hobby maar daarnaast mag ze ook graag wandelen en genieten van de prachtige natuur van het Friese platteland. Vervolgens vraag ik wat haar laatst gelezen boek is. Lezen is geen hobby, een boek wordt alleen gepakt als het over glastechnieken gaat. Een roman of een film is niet aan Esther besteed. Bert en Esther voelen zich beiden erg thuis in Wijnjewoude. Inmiddels is Esther ook actief in de werkgroep Kom er bij, die o.a. koffieochtenden organiseert. Levensmotto: stel niets uit maar leef vandaag. Klaske

10


Intocht Sinterklaas Vol verwachting speurde iedereen de lucht af, in afwachting van de komst van Sinterklaas per luchtballon. Maar al snel bleek dat het met de ballonnen die de pieten hadden opgeblazen, de luchtballon niet ver zou zijn gekomen. Gelukkig, dankzij de hulp van velen, wist Sinterklaas zijn opwachting toch te maken in Wijnjewoude en dankzij de hartverwarmende ontvangst werd het een topfeest! Over het geweldige ballonnenspektakel in de Swingel werd nog lang na gesproken! De Intochtcommissie van Wijnjewoude wil een ieder die zijn bijdrage hieraan heeft geleverd heel erg bedanken! Kinderen, ouders, vrijwilligers, donateurs: Bedankt voor weer een geweldig feest!

11


Welkom bij Kryst roun de koepel Oud en jong warmt zich aan een mooi kerstevent. Mis het niet! Op zaterdagavond 16 december is heel het dorp uitgenodigd voor een supergezellig en muzikaal kerstevenement op het koepelplein. Het wordt vast een hartverwarmend feestje waaraan heel veel dorpsgenoten meewerken. Stel je voor: het koepelplein helemaal in kerstsfeer met lichtjes, een levende kerststal, partytenten voor de beschutting en houtvuurtjes. Er zijn kraampjes met warme drankjes en de zoete verleiding van vers gebakken lekkernijen. En natuurlijk sfeervolle kerstmuziek. Het meeste gespeeld en gezongen door vele tientallen enthousiaste dorpsgenoten, van piepjong tot redelijk oud. Baukje Koolhaas vertelt een verhaal en de kinderen kunnen in actie met hun kerstversiering. Het is een levendige dorpse gezelligheid zo met elkaar, terwijl de bus gewoon langs rijdt en de passagiers het liefst hier zouden uitstappen. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar je kunt ons nog goed helpen met: • Hulp bij de opbouw en het opruimen • Groot kerstgroen voor de decoratie • Het uitlenen van vuurkorven. Dus als jij iets kunt bijdragen aan het feest, laat het a.u.b. weten aan de organisatie. ‘Kryst roun de koepel’ is een initiatief van dorpsgenoten. Het wordt mogelijk gemaakt met bijgedragen van Plaatselijk Belang (budget festival en muziek), de kerk en diverse ondernemers. Opgave voor hulp of materiaal bij: Anja van Dijk, tel.06 – 25525395. Voor algemene informatie: Leny Bouma, tel.06 – 25525395. Zaterdag 16 december, 19.00 tot ca. 20.15 uur. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Iedereen is uitgenodigd en het kost niets. Niet zo goed ter been? ‘Kom Erbij’ komt je graag halen. Bel Lydia Huisman, tel. 06 37552518 of Esther van Amsterdam, tel. 06 -11177250. Je kunt onder een tent zitten, maar neem dan wel een warme plaid mee.

12


Hoe gaat het met de dorpsfilm? Nou, eigenlijk wel goed! Onze dorpscineast Edwin van Bemmelen heeft gedurende het gehele jaar opnamen gemaakt in en boven het dorp. Hij was aanwezig bij evenementen zoals het dorpsfeest, roefeldag, NL-doet, burendag, dodenherdenking, pinksterfeest, feestjes en optredens rond de muziekkoepel, X-events, optredens van muziekverenigingen en koren, lichtjesavond en nog veel, veel meer. Daarnaast zijn opnamen gemaakt bij sportverenigingen, middenstand, zorgboerderijen, scholen en ga zo maar door. Voor de beelden van bovenaf is een drone ingezet. In december worden de laatste shots gemaakt en worden ook opnamen gemaakt voor de achtergrondmuziek/soundtrack. Eerder plaatsten we al een oproep om ook je eigen filmpjes in te sturen. Dat kan nog tot het eind van dit jaar. Begin volgend jaar gaan we dan aan de slag met het monteren en dat wordt nog een hele klus, waar we tegen het voorjaar mee klaar hopen te zijn.

Als je nog een exemplaar van de dorpsfilm van 2004 wilt hebben is dit mogelijk. Deze is nog in beperkte oplage te koop bij Bloemen en Kadohuis Wilma. De opbrengst gaat naar de nieuwe dorpsfilm. Leuk Sinterklaas- of Kerstcadeautje! En het gedicht krijg je er gratis bij: “Een mooi cadeau geeft Sint je hier, Verpakt In Wilma’s pakpapier. Het is een film deze keer, met mooie beelden van weleer. Van het dorpje Wijnjewoude, Waar jij en ik zoveel van houden.” De Sint De commissie Dorpsfilm.

ANBO Daar de Sjongstra's op zaterdagmiddag 25 november bij ons op bezoek komen kan ik u jammer genoeg nu nog niet vertellen hoe deze middag is geweest. Daarover schrijf ik een stukje in het volgende blad. In december hebben we geen bijeenkomst van de ANBO maar op vrijdag 19 januari kunnen we luisteren naar een boeiende lezing over Antarctica. Hierover zal ik u dan wat meer schrijven. Wat ik nog wel eventjes wil vertellen: ik zag in de Leeuwarder Courant staan dat de heer Jan van Dalen (zeer betrokken bij o.a. De Slúswachter in Bakkeveen) benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nasseau. Hiermee wil de ANBO hem van harte feliciteren. Ik wens u allen een gezellig Sinterklaasfeest, goede kerstdagen en een heel gelukkig 2018. Tot de volgende keer. Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf

13


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

14


Ut ‘e skoalle klapt Ruiten krabben in de ochtend en aankondiging van natte sneeuw maar ook de regenachtige donkere dagen met soms hagel geven aan dat de wintertijd om de hoek ligt. Dagen om eens lekker bij de warme kachel te kruipen en te genieten van het feit dat we warmte en een dak boven ons hoofd hebben. Zo ook op de scholen zijn we ons bewust van het voorrecht om een goed geoutilleerd gebouw te hebben: warm, lekvrij en voorzien van vele leermiddelen en mogelijkheden. Leuk is het dat we in deze tijd veel bijzondere momenten hebben. De afgelopen maand mochten we met de lampionnen langs de deuren en binnenkort komt ook de Sint met zijn Pieten weer op de scholen. Dit jaar zullen de kinderen van de beide scholen en van Kinderopvangcentrum Esther de Sint in de ochtend rond 8.40 uur op It Twaspan kunnen verwelkomen. Altijd is het weer spannend hoe dit gebeurt want op de één of andere manier kan dit niet gewoon met normaal vervoer. Hen overkomt altijd wel iets bijzonders en we zijn dan ook benieuwd hoe het dit jaar zal vergaan. U bent ook van harte welkom om deze intocht mee te maken. In de laatste week voor de kerstvakantie mogen we weer het kerstfeest gaan vieren op de scholen. Er zullen weer mooie creatieve dingen bedacht en gemaakt worden om dit mooie moment van ontmoeting en de herinnering en betekenis van dit bijzondere feest te benadrukken. Voor de beide scholen staan er in deze maanden ook weer de Groene Spelen gepland met het thema ‘Pietengym’. Een aanbod van sport en spel voor de groepen 1 en 2 in sporthal de Wier.

Voor de groepen 5 en 6 is er een theater-aanbod dat verzorgd wordt door Beumer en Drost in de Skâns te Gorredijk. De voorstelling ‘Come-Back’ bevat filmmateriaal, live muziek en theater. We zien er weer naar uit. De afgelopen maanden zijn er verschillende momenten van overleg geweest tussen de directie van de beide scholen en ook met de werkgroep ‘Kom Erbij’. Met de laatste hebben we overleg gehad om te kijken of de scholen iets kunnen betekenen voor aansluiting met bewoners van Wijnjewoude waarvoor het een uitdaging is om een moment te hebben van contact of verbinding. Een brainstormsessie heeft geleid naar ideeën die we mogelijk dit schooljaar nog kunnen uitvoeren. We houden u op de hoogte. We wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

De kinderen mogen dan verkleed als Piet meedoen aan de ‘Pietendans’, ‘Pieten-acrogym, ‘lopen over daken’ en natuurlijk ‘pakjes bezorgen’. 15


Werkgroep Kom erbij Hieronder een verslagje van de koffie-meezingochtend op 20 november. Als vanouds was het reuze gezellig in het warme MFC De Swingel. We genoten van de heerlijke koffie en andere versnaperingen, die ons weer door de steeds groter wordende groep vrijwilligsters werden voorgeschoteld. Deze keer hebben we met elkaar gezongen. Onder leiding van Gré en haar muzikale vriendinnen, zelfs in drie talen. In het begin was het een beetje onwennig, maar het liedboek was een goed houvast en bij het heel bekende; Daar in dat kleine café aan de haven, van Vader Abraham, kwamen we zelfs in een soort flow, armen vast! Bij een volgende keer gaan we in de benen, misschien wordt het dan wel een polonaise. Omtinkers Ik sprak iemand in ons dorp. We kregen het over de Omtinkers en waar ze zijn. Degene vertelde me over zijn buurtgenoten in de straat. Later realiseerde ik me dat ik een Omtinker had gesproken. Kerst en Nieuwjaarswens We wensen al onze dorpsgenoten, hele ’noflike’ kerstdagen en voor 2018, warmte en gezondheid. Wij nemen onze yell, TINK OM ELKOAR, mee het nieuwe jaar in. U ook? Kom erbij NIEUWS 11 december, de laatste koffieochtend van dit jaar, staat natuurlijk in het teken van Kerstmis. We zorgen voor allerlei takjes, bakjes en versiersels om een kerstcreatie te maken. Geen zin in freubelen, spelletjes zijn ook altijd aanwezig!

16


Voor 2018 hebben we voor de eerste maanden de maandagen, 22 januari, 26 februari en 26 maart, van 10 tot 11.30 uur, gekozen. 22 januari zal in het teken staan van Valpreventie, een interessante ochtend met sportcoach Geerte en een fysiotherapeut van Fitaal Wijnjewoude. Zij gebruiken het motto; Hup in de benen! Let op de posters die her en der komen te hangen voor uitgebreidere informatie. Iedereen is welkom en voor vragen kun je altijd bellen met Alie, tel. 0516-481307 of Lydia, tel. 06-37552518. Denk je aan de financiĂŤle bijdrage van â‚Ź 2,-? Bovendien geldt altijd, ben je slecht ter been en wil je wel graag komen, we halen je en brengen je weer thuis. Tot dan, of eerder in de buurt! Namens werkgroep Kom erbij, Lydia Huisman.

Kinderopvang Esther De peutergroep We zijn volop met de herfst bezig geweest! Heerlijk met bladeren en kastanjes gespeeld en geknutseld! We zijn nu druk met Sinterklaas! Samen met de BSO zijn de peuters druk bezig met een grote stoomboot. Deze boot bestaat uit heel veel kamertjes van schoenendoos- deksels en schoenendozen! De peuters verkleden zich als pietjes en spelen met spelmateriaal wat we hiervan hebben. Op 5 december heten we Sinterklaas samen met de beide lagere scholen welkom. Sinterklaas komt op deze ochtend met zijn pieten bij ons spelen.

Na dit feest gaan we door met activiteiten rondom kerst. Met de peuters gaan we een bijdrage leveren aan de versiering tijdens Kryst roun de koepel hier in het dorp. Het is fijn om met de peuters een bijdrage te leveren aan een activiteit in het dorp. Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken bij onze peutergroep kom dan gerust langs om te kijken. Peuters kunnen vanaf 2 jaar worden geplaatst. Bij De Telle zijn inschrijfformulieren maar aanmelden kan ook via de website of per mail.

17


Buitenschoolse opvang De afgelopen weken zijn we druk met herfst en herfstmaterialen. Met verf en lijm zijn prachtige gekleurde spinnenwebben gemaakt. Met kranten een ballon, behangerslijm en bladeren kan je fijn papier-maché maken. De kunstwerken zijn nog niet af maar worden erg leuk! Met verf, papier en de eigen armen en handen zijn schitterende herfstbomen gemaakt. De BSO is op drie middagen geopend, we ontdekken en spelen met een thema maar er is ook voldoende ruimte voor eigen spel, ontspanning, buiten spelen. We zijn geopend op dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur en op vrijdag vanaf 12.00 uur. Zoekt u nog opvang informeer naar de mogelijkheden of kom op afspraak een keer kijken. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. We spelen en knutselen met een thema, elke middag is er een leuke activiteit, maar ook volop ruimte om zelf fijn te spelen. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter informeer naar de mogelijkheden of kom gerust een keer kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding

Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther.nl e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn actief op facebook, volgt u ons al? 18


Project X-mas We lopen alweer naar het einde van 2017. Het gaat best snel allemaal!! We kunnen terugkijken op een succesvol Wijnjewoodstock. Dankzij jullie als bezoekers, want daar doen we het voor. Voor ons reden genoeg door te gaan met onze feesten die voor iedereen zeer toegankelijk zijn. December, de mooiste maand van het jaar zeggen ze wel eens, eigenlijk vinden wij dat stiekem ook, want Project Xmas staat weer op de kalender. 23 en 26 december en ook deze keer bij Autobedrijf Jan van der Veen. Top dat Jan ook dit jaar zijn “garage / loods” beschikbaar stelt voor ons (jullie) feest!! Ons programma: 23 december vanaf 19:00 – 20:30 uur Kinderdisco Entree: € 2,00 p.p. 23 december vanaf 21:30 uur Prime Suspect, spetterende top 100 band Entree € 7,50 p.p. 26 december: Christmas Dance Party met DJ Robert Dam Entree € 7,50 p.p. Dit wil je gewoon niet missen, je bent welkom aan de Tolleane 14 te Wijnjewoude. Het X-Events team: Hillie, Leendert, Herman, Christianne, Reinder en André

Inloopspreekuur Buurtsportcoaches Wil je graag meer bewegen, maar weet je niet goed hoe of waar? Ben je als vereniging op zoek naar informatie over het werven van vrijwilligers of de mogelijkheden van verenigingsondersteuning? Of wil je als sportaanbieder een nieuwe doelgroep bereiken? Informatie opvragen over het aantrekken van nieuwe leden of het opzetten van kennismakingslessen is ook mogelijk. Wil je weten hoe het jeugdsportfonds werkt of ben je op zoek naar andere financiële tegemoetkomingen? Of heb je juist een hele andere behoefte op sportgebied? Meld het en wellicht kunnen wij zorgen dat het sportaanbod in de omgeving wordt uitgebreid. De buurtsportcoaches houden inloopspreekuur en zitten klaar voor al je vragen over sport en bewegen. Gewoon even sparren is natuurlijk ook mogelijk! Aanmelden is niet nodig, koffie/ thee staat klaar. Waar: Wanneer: Hoe laat:

Verenigingsgebouw de Driehoek Wijnjewoude Maandag 18 december 14.30 tot 16.30 uur 19


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybalvrienden, Balsponsors voor de maand december: • Service- en Onderhoudsbedrijf Kamminga Namens D.W.S hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals Recreanten, heren en dames en jeugdspelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur

Wedstrijdschema 7-12 19:15 HVC-WH MB 1- D.W.S. MB 1 19:15 SC Veenwouden - D.W.S. HS 1 19:15 D.W.S. DS 2 - Kwiek DS 2 20:30 D.W.S. DS 1 - D.F.S. DS 2 21:00 AVIOS DS 2 - D.W.S. DS 3

Fûgelkamp De Hoantserid M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel de Boppeslach

14-12 19:15 19:15 19:15 20:15 21:15

Sportcomplex Rengers M.F.C. de Veste M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

11-1

VC058 DS 5 - D.W.S DS 1 v.v. DWSO DS 2 D.W.S. DS 2 D.W.S. MB 1 - AVIOS MB 1 D.W.S. DS 3 - SC Veenwouden D.W.S. HS 1 - VC058 HS 6

19:15 De Roeken/ DVC MB 1 – D.W.S. MB 1 19:15 D.W.S. DS 2 - Leevoc DS 5 20:30 D.W.S. DS 1 - vc Buitenpost DS 1

De Doelstien M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

Mededeling(en) • Op maandag 18 december organiseren de recreanten weer een mixtoernooi voor alle leden, meer info volgt t.z.t. • Op donderdag 4 januari wordt er voor alle leden iets georganiseerd door het bestuur. Houdt deze datum vrij, want het wordt vast erg gezellig. Meer info volgt t.z.t. • Op maandag 8 januari starten alle trainingen weer. Dan nog even dit: Competitiespeler, houdt de Nevobo-website / app in de gaten voor eventuele wedstrijdwijzigingen! D.W.S. wenst u alvast fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2017! Het bestuur 22


Geef de pen door Dirkje bedankt! Ik ben Tjeerd Posthumus en ben geboren op 27 april 1960 in het ziekenhuis in Drachten. We kwamen met zijn tweeën: ik ben namelijk de tweelingbroer van Anneke Brouwer. In ons gezin waren drie jongens, Henk, Geeuwke en Ruurd. We woonden destijds in Siegerswoude. In 1967 zijn we verhuisd naar Wijnjewoude. We woonden in de boerderij tegenover de Hervormde Kerk in Duurswoude, waar nu een Bêd en Brochje in zit. In 1986 ben ik getrouwd met Jeltje Bouma. We zijn toen gaan wonen op Petersburg. Hier is onze oudste zoon Hilco geboren. Daarna zijn we verhuisd naar de Merkebuorren 21, waar we nu nog wonen. Hier zijn onze andere zoons geboren, Kees en Jelte. In 1979 ben ik bij Bakkerij Van der Molen komen werken, waar ik nu nog werk en mede-eigenaar van ben. Mijn grote hobby is voetbal.

Eerst heb ik zelf gevoetbald, maar door een knieblessure is dat niet meer mogelijk. Ik ben jaren jeugdtrainer geweest, bestuurslid van de Jeugdontspanningscommissie en leider van zondag 1 en 2. Verder ben ik supporter van het eerste elftal van de zondag, waar alle drie mijn zoons in spelen. Groeten, Tjeerd Ik geef de pen door aan mijn vriend en buurman Oeds Geertsma.

Midjier Wynjewâld start door! Nadat het helaas in 2017 niet is gelukt om, ondanks alle voorbereidingen, Midjier Wynjewâld uit te voeren, heeft de organisatie besloten om de activiteit in 2018 alsnog door te laten gaan. De datum is ook al bekend. Op 29 en 30 juni zal de 24-uurs activiteit plaatsvinden op het terrein van ODV en het evenemententerrein. Binnenkort worden de verenigingen die hun medewerking eerder hebben toegezegd benaderd met de vraag of ze bereid zijn de voor 2017 geplande activiteit in het kader van Midjier alsnog in 2018 uit te voeren. Het is nog steeds de bedoeling dat Wijnjewoude 24 uur lang bruist van de activiteiten. De organisatie hoopt vanzelfsprekend op evenveel enthousiasme als er eerder was! Noteer dus alvast in uw agenda: 29 en 30 juni, Midjier Wynjewâld!

23


Lesrooster LONGA Maandag: Dinsdag: Woensdag: Vrijdag:

14.30 – 16.00 16.00 – 17.30 08.45 – 09.30 16.00 – 17.30 19.00 – 20.30 20.30 – 21.30 16.30 – 18.00

Springen basisschool groep 3 t/m 7 Acro opstap groep Ouder & kind gym Turnen 6 t/m 9 jaar Springen vanaf groep 7 Keepfit Turnen 10+

Springen bij Longa

Keep fit bij LONGA Steps

Bewegen op muziek voor iedereen o.a.: Bootcamp

Aerobics

Hip ‘n thigh XCO buisjes Spierversterkende oefeningen Nieuwsgierig geworden? Kom dan mee doen in de Swingel.

Elke woensdag van 20.30 tot 21.30 uur (m.u.v. schoolvakanties)

24


Oliebollenactie 29 & 30 december Op vrijdag 29 en zaterdag 30 december gaat voetbalvereniging ODV huis aan huis heerlijke oliebollen verkopen. ODV heeft deze actie dit jaar overgenomen van Euphonia. Deze heerlijke oliebollen worden gebakken door Bakkerij Van der Molen. 1 zak oliebollen met of zonder krenten à 10 stuks kost € 7,50.

29 & 30 december

Soos Wijnjewoude Woensdag 20 december houden we onze kerstmiddag. Een groepje uit Ureterp gaat het verzorgen met muziek, zang en een kerstverhaal. Daarna gaan we genieten van een gezellige broodtafel. Hiervoor kunt u zich opgeven, graag voor 18 december. Tel. 0516 481077. Aanvang 15.00 uur in gebouw de Driehoek. Namens het bestuur Joke Nust Boonstra.

Op zaterdag 27 januari 2018 organiseert VVV Wijnjewoude een winterwandeltocht. Er worden weer prachtige routes uitgezet van 10 en 25 km. Dus voor elk wat wils. Nadere informatie over starttijden en startlocatie wordt vermeld in de Bân van januari. Maar zet de datum alvast op de kalender zodat u de wandeltocht niet gaat missen. VVV Wijnjewoude

25


Prikbord Heel veel dank Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en goede wensen, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de Marrewijk in Drachten. Jullie meeleven heeft me goed gedaan. Hartelijke groeten, Hillie Loopstra Diabetes Fonds De collecte voor het Diabetes Fonds, gehouden in de eerste week van november, heeft € 956,36 opgebracht. Graag willen we namens het Diabetes Fonds iedereen bedanken voor de medewerking: de collectanten en de mensen die een gift hebben gegeven. Anneke Heslinga en Jildou Schaap. Kerstbomen Net als voorgaande jaren verkopen we ook dit jaar kerstbomen. Onze openingstijden zijn aangepast. Vanaf 6 december: Maandags van 16:45 uur tot 19:00 uur Dinsdags van 16:45 uur tot 19:00 uur Woensdags van 13:30 uur tot 19:00 uur Donderdags van 16:45 uur tot 19:00 uur Vrijdags van 13:30 uur tot 19:00 uur Zaterdags van 09:00 uur tot 17:00 uur Zondags geen verkoop. Graag tot ziens, Familie De Jong Binnenwei 42, Hemrik

De Zonnebloem Uitslag Zonnebloem loterij De trekking van de loterij heeft plaats gevonden op 9 oktober 2017. Op https://www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag kunt u controleren of u een prijs heeft gewonnen. Ook kunt u één van onze vrijwilligers vragen om uw lot/loten te controleren. We danken u hartelijk voor uw aankoop. Namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o, Antje Berga Vooraankondiging Concert op 31 maart 2018 in de Swingel door Trekharmonica Club "Oostergoo" uit Grou, m.m.v. Trekzakgroep "Nocht en Wille" uit Wijnjewoude. Klaverjassen in de Swingel In de maand januari starten we met een klaverjasmiddag. De startmiddag is donderdag 11 januari 2018 om 14.00 uur. Graag opgave bij Jelle Bergsma Tel: 0516 – 481007 Leger des Heils De collectebus voor het Leger des Heils, bij de flessenautomaat heeft het geweldige bedrag van € 95,85 opgebracht. Heel hartelijk dank daarvoor. De coördinator Aukje Veenstra. Groot kerstgroen gevraagd Voor Kryst roun de Koepel op 16 december Bel met: Anja van Dijk, tel. 06-14909116

26


hotel Restaurant

Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

27


Vuurkorven te leen gevraagd Voor Kryst roun de Koepel op 16 december Bel met: Anja van Dijk, tel. 06-14909116 Helpende handjes gevraagd Bij Kryst roun de Koepel op 16 december Voor de opbouw en/of het opruimen Bel met: Anja van Dijk, tel. 0614909116

Workshop Kerst! Woensdag 13 december Donderdag 14 december Andere avonden met een groep is bespreekbaar. Informatie is te vinden op de site: www.bloemenkadohuiswilma.nl en volg ons op Facebook! Bloemen & Kadohuis Wilma Weinterp 1, Wijnjewoude Tel. 0516 - 480668

Kerstwandeling Bakkeveen Op 2e kerstdag wordt, voor de 42ste maal, in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden. Een ideale gelegenheid om dit extra lange kerstweekend af te sluiten met een gezonde wandeling door de natuur. De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, weiland, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij DĂşndelle, nabij het sportpark. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 10 en 14:30 uur (de 15 km tot 14 uur), zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving; de herinnering en een kom heerlijke snert na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie" op een wel heel bijzondere locatie.

The Lighting Stars The Lighting Stars zoeken een pianist(e) Onze pianiste heeft aangegeven na ons 45-jarig jubileum te willen stoppen. Daarom zijn we op zoek naar een ervaren pianist(e), die affiniteit heeft met het geloof en ons gezellig gospelkoor. We repeteren elke dinsdagavond in de Ontmoetingskerk in Ureterp. Zo nu en dan verzorgen we een dienstvullend programma in een kerk of werken we mee aan een kerkdienst. Het koor bestaat uit 15 zangers en zangeressen en wordt begeleid door een combo bestaande uit piano, keyboard en drums. We staan onder leiding van een hele enthousiaste dirigent. Ben je een ervaren pianist(e) en heb je zin om ons koor te begeleiden neem dan contact op via een mailtje naar info@thelightingstars.nl Een keer langskomen op dinsdagavond mag natuurlijk ook altijd. Zie verder op: www.thelightingstars.nl

28


Volkstuinencomplex Boerestreek Friese woudbonen De Friese gele woudboon behoort tot de droge bonen. De plant wordt, nadat deze volgroeid is, in de herfst gedroogd. Vervolgens worden de bonen uit de peul gehaald. De boon ontleent de naam aan het feit dat deze met name in de Friese Wouden en het aangrenzend Groninger Westerkwartier voorkomt. De woudboon wordt in dat gebied nog in tamelijk grote hoeveelheden geteeld. Tussen de bonen worden zo nu en dan bruine exemplaren gevonden. Dat zou erop kunnen wijzen dat de woudboon uit een bruine boon geselecteerd is. Eigenschappen en toepassing De boon heeft een gele kleur met een paarse navel. De plant is goed bestand tegen koude en nattigheid. De boon moet, voordat deze gekookt wordt, geweekt worden. De duur daarvan hangt af van de ouderdom van de bonen. Pas geoogste woudbonen hoeven vrijwel niet geweekt te worden. Na de winter is een nacht of zelfs een dag weken noodzakelijk. Gekookt is de kleur lichtbruin. De boon valt dan uiteen, waardoor deze ook geschikt is als soepboon. Door sommigen wordt de woudboon het liefst met spek en spekvet gegeten. Er kunnen ook vele moderne bonengerechten mee bereid worden. Om aantasting door insecten te voorkomen, worden de woudbonen voordat ze bewaard worden, enige tijd in de vriezer gedaan. Vierschaft met Friese woudboontjes - 250 gram gekookte gele woudbonen, - 250 gram in ringen gesneden uien - 250 gram in plakjes gesneden winterpeen - 250 gram in plakken gesneden gerookt mager spek - 250 gram grove gerookte worst - 250 gram zure appels - 50 gram reuzel of eventueel boter - 600 gram geschilde in blokjes gesneden aardappels - zout en peper Zet de woudbonen een dag tevoren in de week. Kook ze bijna gaar in het weekwater met iets zout. Snijd met een scherp mes de spek in plakken van ongeveer twee centimeter. Leg de plakken op de bodem van een ruime pan en zet ze net onder water. Breng dit langzaam aan de kook. Doe vervolgens de uienringen en de stukjes wortel erbij. Leg nadat het spek 15 minuten heeft gekookt, de worst in de pan en doe daar ook de bijna gare bonen en de rauwe aardappelen bij. Strooi wat zout in de pan en voeg eventueel nog wat kooknat van de bonen toe. Zodra de inhoud van de pan kookt, draait u de warmtebron laag. Laat alles in ongeveer 20 minuten gaar worden. Schil de appels en verwijder het klokhuis. Snijd de appels in niet te dunne schijven. Neem de worst en het spek uit de pan. 29


Snijd de worst en het spek in plakken of blokjes. Schud de stukken appel, spek en worst door het gerecht. Voeg eventueel nog wat zout en peper toe. Doe vervolgens de uitgebakken reuzel of boter in de pan en laat het geheel voor het opdienen nog even goed warm worden. Siebo

30


Nieuws van de Zondagsschool Kerstfeest van de zondagsschool. Op de zondagsschool zijn we al weer druk aan het oefenen met de kerstliedjes die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. Hierbij nodigen wij iedereen uit om met ons het kerstfeest te vieren. Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije vertelling en smullen van de traktaties. Na afloop krijgen alle kinderen wat lekkers mee naar huis! Wij vieren het kerstfeest van de zondagsschool op D.V. tweede Kerstdag, 26 december in de Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur. Tot 2e kerstdag! De leiding

Uitslag schutjassen, 4 november 2017, 22 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Douwe Oosterbaan & Koop Koopstra Anko van Bruggen & Fokke van Bruggen Geert Post & Jeen Posthumus Durk van der Veen & Jan Dijkstra Henk Posthumus & Marco de Haan Folmer Schaap & Geeuwke Jongsma

Stand: 1. Douwe Oosterbaan 2. Jan Dijkstra 3. Aalzen Postma 4. RenĂŠ Seefat 5. Fokke van Bruggen 6. Henk Posthumus 7. Koop Koopstra 8. Geert Post 9. Kees Stalenhoef 10: Marco de Haan

18 punten 16 punten 15 punten 13 punten 12 punten 12 punten 12 punten 10 punten 10 punten 10 punten

Overige deelnemers 9 punten of minder. Volgende schutjasavonden: vrijdag 15 december & vrijdag 5 januari 2018.

31


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Schaakclub Bakkeveen naar 2e ronde FSB-beker Wolvega – Op 3 november speelde Schaakclub Bakkeveen voor de FSBbeker tegen WES. Inzet was een plek in de 2e ronde tegen DSC Drachten op 29 november. In Wolvega werd het een erg enerverende wedstrijd die uiteindelijk met 2 ½ tegen 1 ½ door de Feansters werd gewonnen. Dat was toch wel een tikje verrassend omdat de tegenstander uit Wolvega een klasse boven SC Bakkeveen speelt en in de Noordelijke schaakwereld in hoog aanzien staat. De schakers van Bakkeveen, die goed op tijd bij een nog donker Parochiehuis in Wolvega waren gearriveerd, moesten het opnemen tegen 4 Wolvegasters. Op bord 1 speelde Willem de Beurs met wit tegen Dirk Müller. De Beurs kwam net uit Noord-Holland en arriveerde laat vanwege file-problemen bij Joure. Toen er uiteindelijk gespeeld werd, kwam Dirk met zwart goed uit de opening en bood al snel een pion aan op het midden van het bord. Toen de Beurs deze nam bleek dat een van de ‘giftige’ soort te zijn en was het rap uit. De dame werd opgejaagd en kon zich alleen door stukverlies en een ingestorte stelling redden. Het punt ging verdiend naar Müller; 0-1 voor Bakkeveen. Aan bord 2 nam Gerrit Meppelink het met wit op tegen Wouter van de Griendt. Ook Gerrit kwam goed uit de niet alledaagse opening van Van de Griendt, maar maakte in het late middenspel een foutje dat een pion kostte. Stug en 32

secuur verdedigen hield hem nog lang in de wedstrijd, maar omdat er lopers van gelijke kleur op het bord overbleven, ging zijn partij door dat ene pionnetje minder tóch verloren; 1-1. Op bord 3 speelde Ben de Vries met de zwarte stukken tegen Fide Meester Carla Bruinenberg. Bruinenberg bouwde, zoals te verwachten was, haar stelling degelijk op maar gebruikte daarbij veel tijd. Toen Bruinenberg de aanval koos op de zwarte koningsstelling, bleef Ben rustig en snoepte een aantal pionnen op de andere vleugel op. Ook een stukoffer kon de speelster van WES toen niet meer redden en Ben kwam tot een zeer fraaie overwinning; 1-2 voor Bakkeveen. Robin Baines had met wit op bord 4 tegen Meine Wassenaar een goed begin van de wedstrijd. Zijn loperpaar leek de baas, maar toch kwam Wassenaar terug in de wedstrijd met zijn twee paarden en maakte het Robin nog erg moeilijk. Er sneuvelde zelfs een pion in Robin’s tijdnoodfase, doch de Bakkefeanster bleef fier overeind en kon zo een even zwaarbevochten als belangrijke remise binnenhalen; 1 ½ - 2 ½. De bekerwinst was hiermee een feit voor SC Bakkeveen, dat in de volgende ronde met het beker- viertal op de schakers van DSC uit Drachten treft. Dirk Müller.


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien 33


Puzzel Puzzel W O O RW DZ OO O ERKDEZ RO E K E R S

O

SO

O S

O T

SW

TW

W E

W N

EI

N N

IG

N E

G W

EA

W L

AD

LE

D

E

G

I

G K

IS

KN

ST

N i

TN

iE

N D

EO

D D

O E

D D

ET

D R

TE

R E

E

E

N

G

N O

G T

O ֎ TG

֎ R

G E

R A

ET

AF

TO

FA

O R

AU

R T

U J

TA

J

A

A

A

AM

AI

M E

IW

ER

W A

R C

AT

C N

TI

N E

IN

ER

N F

R ֎ FV

֎

V

L

E

LE

EK

EF

KA

FD

AW

D S

W V

SE

VO

EA

O U

AO

U R

O O

R K

O

K

E

H

ER

H E

R A

EL

AA

LN

AB

N O

BW

O P

W U

PD

U E

D T

EB

TE

B

E

B

B

BB

BL

BC

LD

C A

D D

A֎ D N

֎ S

N B

SL

BK

LU

KJ

U L

JE

L

E

K

O

KI

O B

II

BH

I֎ H A

֎ E

AA

EA

AK

AI

KM

IM

M E

M D

ER

D

R

J

A

JJ

AE

JE

EU

ES

U J

SW

JB

W O

BE

O N

EV

N E

VU

EO

U T

O

T

I

I

IK

IA

KR

AS

R A

ST

AN

TR

N A

R O

AE

O S

EO

SD

O R

D S

R

S

L

N

LE

N R

EB

R L

BT

LD

TE

D E

ES

EN

SD

N W

D L

W E

LP

EE

P

E

E

O

ER

O S

R V

SI

VO

IN

O R

N T

R ֎ TE

֎ A

EI

AB

IB

BS

BR

S

R

S

H

SK

H K

K֎ KD

֎ W

D N

W R

N O

R L

O U

LN

U N

N E

N O

EF

O E

F

E

T

P

TE

PE

ED

EE

D O

EU

O G

U L

G ֎ LH

֎ C

H G

C N

G U

N E

U O

E

O

A

U

AN

U A

N R

AT

R M

TE

M E

EA

EL

A֎ LE

֎ E

EN

EL

N E

LB

E

B

A

E

AI

EI

IE

ID

EE

D T

ES

TN

SY

N H

YJ

H L

JO

LE

O S

EK

S

K

L

B

L֎ BE

֎ D

EA

D E

AN

ED

N O

D R

O C

R A

C S

AZ

SS

ZT

SK

T

K

P

T

PV

VV

VD

VK

D I

KN

ID

N E

D R

EO

R P

O V

PA

VN

AG

N

G

TV

- anbo - anbo - boerestreek - boerestreek - buurt - buurt - deban- deban - breicafe - breicafe - detelle- detelle - dorcas- dorcas - dorpsfeest - dorpsfeest - dws - dws

- eertdedoden- swingel - swingel - kinderopvang - kinderopvang - eertdedoden - ehbo - ehbo - votumnostrum - votumnostrum - komerbij - komerbij - euphonia - euphonia - vvv - vvv - koren - koren - greatfoarut - greatfoarut - waldhus - waldhus - linedance - linedance - hynstedei - hynstedei - wen - wen - longa - longa - ittwaspan - ittwaspan - weningewalde - weningewalde - odv - odv - jeudeboules - zonnebloem - zonnebloem - plaatselijkbelang - plaatselijkbelang- jeudeboules - kerken- kerken - soos - soos - stikelbearske - stikelbearske

De overgebleven De overgebleven letters vormen letterseen vormen zin. De eenoplossing zin. De oplossing mailen naar mailen deban@wijnjewoude.net naar deban@wijnjewoude.net

34


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

w

.n h f g . ww

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

35


Dorpsagenda December 6 Breicafé in de Swingel 11 Koffieochtend ‘Kom erbij’ in de Swingel, aanvang 10.00 – 11.30 uur 12 Inloopspreekuur Plaatselijk Belang 19.00 tot 19.30 uur 13 Kerstworkshop bij Bloem- en kadohuis Wilma 14 Kerstworkshop bij Bloem- en kadohuis Wilma 14 Uitstapje met de Zonnebloem naar de kersttuin 15 Schutjassen in de ODV-kantine 16 Kryst roun de Koepel 19.00 tot 20.15 uur 18 Inloopspreekuur Buurtsportcoaches 14.30 tot 16.30 uur 20 Klaverjassen Café Van der Weij, 20.00 uur 20 Soos, aanvang 15.00 uur in de Driehoek 20 t/m 25 november MS Collecteweek 23 X event: vanaf 19:00 – 20:30 uur Kinderdisco 23 X event: vanaf 21:30 uur Prime Suspect, spetterende top 100 band 24 Kerstavond bij café van der Weij, DJ Mauricio en DJ de Parel on tour 26 X event: Christmas Dance Party met DJ Robert Dam 31 Carbidschieten van 13.00 – 18.00 uur Januari 2018 1 00.30 uur, Oud en nieuw feest bij café van der Weij 3 Breicafé in de Swingel 5 Schutjassen 11 Klaverjassen in de Swingel 14.00 uur. 22 Koffieochtend Kom Erbij met het thema Valpreventie 10.00 – 11.30 uur 27 Winterwandeltocht van VVV Wijnjewoude 31 Breicafé in de Swingel

36


Kerstster groot â‚Ź 3,99 Zolang de voorraad strekt.

Vrijdagavond 8 December koopavond tot 21.00uur met 30% korting op alle kerstdecoratie! Een gezellige avond met warme chocolade en wat lekkers!

Kerstbomen verkoop groot & klein! Gratis thuisbezorgd in Wijnjewoude!

ma

december 2017 di

wo

do

vr

za

zo

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

* Extra dagen geopend van 13.00uur tot 18.00uur! 27 december gesloten. 28,29 & 30 december geopend van 9.00uur tot 18.00uur!

37


Kerkdiensten Hervormde Gemeente December 3 9.30 uur 10 9.30 uur 13.45 uur 17 9.30 uur 24 9.30 uur 22.00 uur 25 10.00 uur 26 9.30 uur 31

Duurswoude Weinterp De Driehoek Duurswoude Duurswoude Duurswoude Weinterp Weinterp

19.00 uur Weinterp 9.30 uur Weinterp 16.30 uur Weinterp

Januari 1 10.00 uur De Driehoek 7 9.30 uur Duurswoude 13.45 uur Duurswoude

Ds. C. Hoek, Bedum-Onderdendam, 1e Advent Ds. J. den Admirant, Hoogeveen, 2e Advent Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Adventsviering Ds. J.A.C. Olie, Genvemuiden, 3e Advent Ds. J. H. Dekkers, Wierden, 4e Advent Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Kerstnachtdienst Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1e Kerstdag Ds. A. Elverdink, Veenwouden, 2e Kerstdag Gezamenlijke dienst Kerstviering zondagschool Ds. G. Oberink, Urk Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Oudejaarsdienst Dhr. F. Verkade, Hoogeveen, Nieuwjaarsdienst Ds. G.J. Otter, Emmeloord Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik December 3 1e Advent

9.30 uur

10 2e Advent 17 3e Advent

9.30 uur 9.30 uur

24 4e Advent 25 1e Kerstdag 26 2e Kerstdag 31 Oudjaarsdag Januari 1 Nieuwjaarsdag

38

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 19.30 uur 10.00 uur

Ds. W. Hordijk, Lemmer, Heilig Avondmaal Koffiedrinken na de dienst Ds. J. de Kok, Wilsum Ds. P.J. de Buck, Heerenveen Koffiedrinken na de dienst Ds. J.G. Arensman, Drachten, Vierdienst Ds. H. de Jong, Drachten Ds. A. Elverdink, Eastermar, Gezamenlijke dienst Da. I. v.d. Beukel, Haulerwijk Ds. E. van Halsema, Kampen Ds. H. Koolhaas, Winschoten Koffiedrinken na de dienst


HUUR NU OPSLAGRUIMTE!!

Opslag Wijnjeterp

Inboedel en goederen opslag *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte en schone opslag bij u in de buurt * vanaf € 1,50 per dag opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 06 - 55 79 43 76 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl

Handelsonderneming

Eize Linstra

Voetbaldoelen

Te koop:

uien (2,5 of 5 kg. per zak) en aardappels (5, 10 of 15 kg. per zak).

voor particulieren.

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: Voorzitter:

Penningmeesteres:

J. Miedema

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

0516 - 48 13 05

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij Appie de Haan Tel. 0516-481978

39


Doktersdiensten Algemeen Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Apotheekhoudend Meester Geertswei 15 info@hapwijnjewoude.nl Tel.nr.: 0516 – 48.12.50

Bij spoed: 0516 – 48.08.08

Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend Openingstijden openingstijden: 08.00 – 17.00 uur (iedere werkdag) 07.30 - 08.00 uur: laboratorium (bloedprikken) 08.00 - 10.15 uur: spreekuur huisarts 10.15 - 11.00 uur: werkoverleg en koffiepauze 11.00 - 12.30 uur: verpleegkundig spreekuur en visites huisarts 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze 14.00 - 15.00 uur: opvragen labuitslagen 13.30 - 16.00 uur: spreekuur huisarts 16.00 - 17.00 uur: afhalen van medicatie Maandagavond spreekuur: 18.00 - 21.00 uur Spreekuur Hemrik Adres: MFC "de Bining", Engbert Pierswei 4, Hemrik donderdagochtend

08.30 – 10.30uur

Wrattenspreekuur: op afspraak Uitstrijkjes Voor het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek kunt u een afspraak maken bij onze assistentes Anneke Spinder en Therese de Wagt. Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen 08.00 – 10.15 uur en tussen 13.00 en 15.00uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website; www.lewin.frl of u kunt de lege medicijndoosjes bij onze praktijk in de daarvoor bestemde brievenbus gooien. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland

Tel.: 0900 – 11.27.112

De Doksterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

40


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban december 2017  

De ban december 2017  

Profile for 9241wd
Advertisement