__MAIN_TEXT__

Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 maart 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot 18.00 uur zaterdag 25 februari 2017. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 23 februari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: email lbouma@online.nl

1


Het jaar 2017 is voor PB goed begonnen. We konden met grote tevredenheid terugkijken op een gezellig en veilig verlopen jaarwisseling en het positieve nieuws over de geslaagde hartoperatie van bestuurslid Frits van der Meulen werd opgelucht ontvangen. De revalidatie kan beginnen. Het tijdelijk gemis van Frits wordt een beetje gecompenseerd door de aanwezigheid van Martin de Vries, die zich graag wil oriënteren op het bestuurswerk. Wij hopen Martin in de Ledenvergadering van 28 maart te kunnen voordragen als nieuw bestuurslid in de vacature van Janny Copeland die zich maar liefst negen jaar met al haar enthousiasme voor Plaatselijk Belang heeft ingezet. Ondertussen is een werkgroep druk bezig met de plannen voor de midzomer 24 uurs actie ten bate van de voedselbank Opsterland. Het wordt ongetwijfeld een geweldig evenement voor en door het hele dorp. Ledenvergadering 28 maart Noteert u vast de Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 28 maart? Naast de bestuurlijke ‘plichtplegingen’ bereiden wij ons voor op een ontspannen en gezellige avond. Geluidsoverlast van verkeer Zijn de bewoners van de Opper Haudmare van verkeersoverlast bevrijd, de aanwonenden van de Weinterp en ook Duerswâld en Merkebuorren ervaren een toegenomen verkeersoverlast. Het lijkt er op dat het vooral veroorzaakt wordt door te hard rijden. En meestal realiseren de hardrijders zich niet dat zij veel onnodig lawaai veroorzaken voor aanwonenden. Laten we proberen wat meer rekening te houden met onze dorpsgenoten langs deze drukke wegen. Overigens zijn de reconstructiewerkzaamheden aan Weinterp West inmiddels gestart. In de voorbereiding is de overlast onderwerp van gesprek geweest tussen de buurt en het projectbureau. Men gaat er 2

vanuit dat de nieuwe snelheidslimiet van 60 km minder overlast en meer veiligheid zal opleveren. Onze relatie met de gemeente Opsterland is een redelijk vooruitstrevende gemeente als het gaat om ruimte te geven aan initiatieven van onderop. Onze gemeente doet zijn best een faciliterende en ondersteunende gemeente te zijn. En dat hebben we als Plaatselijk Belang al op diverse terreinen ondervonden. Zo is het concept woonvisie tot stand gekomen na uitgebreide overleggen met allerlei belanghebbende partijen en heeft ook ons dorp zijn zegje kunnen doen. Hierbij hebben we vooral aandacht gevraagd voor de ouderenhuisvesting. Ook over het concept woonvisie konden we nog eens ons licht laten schijnen, maar het bleek dat de gemeente goed had geluisterd en zijn best wil doen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de dorpen. Dit jaar komt er dan ook een onderzoek naar de


woonwensen en -behoeften van ouderen in Wijnjewoude. Deze materie wordt behartigd door de PB werkgroep Ouderenhuisvesting. Voor concept woonvisie zie: https://www.opsterland.nl/Inwoners/Wo nen_ver_bouwen_en_verhuizen/Ruimt elijke_plannen Op 30 maart staat het zogenaamde ambtelijk overleg met de gemeente gepland. Hier worden allerlei praktische zaken besproken. Dus is er iets in de openbare ruimte niet in orde, zoals b.v. een storing in de verlichting of een stoeptegel die kapot is, doe dan een melding bij de gemeente, zodat het meegenomen kan worden.

Op 17 mei ontvangt PB net als ieder jaar het college van Burgemeester en Wethouders voor het bestuurlijk overleg. We spreken dan over alle mogelijke zaken die ons als dorp bezig houden en waarbij we de ruggensteun van de gemeente op prijs stellen. Als dorp mogen we zelf de agendapunten aandragen. Dus ook hier graag uw betrokkenheid. Is er een onderwerp dat u belangrijk vindt om met B&W te bespreken, laat het ons weten. Dat kan telefonisch of kom op het inloopspreekuur. Inloopspreekuur PB: Dinsdag 14 februari van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel, Tel.: 0516-491350.

ODV energie neutraal Stand van zaken ODV energie neutraal. Een mooie groep meest oud voetballers van ODV is enkele dagen per week druk bezig met het isoleren en aftimmeren van de gebouwen op het sportcomplex “Tusken de Wâllen”. Er komt nogal wat bij kijken want ook de elektriciteitskabels moeten vervangen en aangepast worden aan het nieuwe systeem van zuinig omgaan met energie. Zoals gemeld in de vorige Bân is de kantine klaar. En nu zijn ook twee kleedboxen en twee scheidsrechterboxen klaar. Het werk ligt mooi op schema en in verband met het winterse weer is er zo weinig mogelijk overlast voor de actieve voetballers. Wat de financiën betreft zijn er nu 295 van de 480 certificaten aan de vrouw/man gebracht. Hiervoor moeten we nog een tussensprint maken, want hoe minder er van een bank geleend hoeft te worden, des te beter het voor de club is. De commissie ODV. E.N.

3


4


WEN Interessante WEN-avond op donderdag 16 februari Het wordt een gevarieerde, energieke, interactieve en vooral gezellige avond. In korte stukjes laten verschillende mensen zien waar het dorp allemaal mee bezig is. Daarnaast zouden we het mooi vinden als ook jij jouw reactie geeft op de plannen en daden van WEN. Immers, met elkaar maken we Wijnjewoude Energie Neutraal! Op het programma staan: • Voorstel om Michel Scherpenzeel als bestuurslid te benoemen. • Wat heb jij aan de vernieuwde website www.wen.frl • Energie-adviseur Tjalling Reitsma over wat hij voor jouw besparing kan betekenen. • Jac Pluis over de plannen voor een energiepark op de rioolzuiveringslocatie. • Het ODV bestuur vertelt hoe zij hun energiebesparingsplannen vormgeven. • Pieter de Kroon over hoe we gezamenlijk zonnestroom kunnen opwekken met de postcoderoosregeling. Het programma duurt tot 21.30 uur. Aansluitend is er onder de borrel alle ruimte om gezellig en energiek bij te kletsen. Heb jij ook belangstelling voor een plek in het bestuur of een andere actie van WEN? Laat het ons weten, we kunnen ook jouw talent goed ‘gebruiken’. (0516491350 Grietje Rooks) Kom WEN-nen op donderdag 16 februari 2017 in MFC De Swingel. Inloop vanaf 19.30 uur. Leden en niet-leden zijn van harte welkom, want WEN is er voor iedereen! Gouden Turf gaat WEN voorbij De wisseltrofee van deze publieksprijs voor vrijwilligersorganisaties in Opsterland, staat dit jaar trots in de kast van de oliebollenloop in Gorredijk. En ze hebben het verdiend met 364 stemmen. WEN is blij met de 148 mensen die op ons vrijwilligersproject hebben gestemd en bedanken hen daar hartelijk voor! Tel. 0516-480562

5


Uitvaartvereniging ‘Eert de Doden’ Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging ‘Eert de Doden’ te Wijnjewoude Datum: Aanvang: Locatie:

Maandag 6 maart 2017 20:00 uur De Swingel te Wijnjewoude

Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Opening Notulen vorige vergadering Jaarverslag secretaris Verslag penningmeester Verslag kascommissie: de heren H. Heida en J. Bouma Benoeming nieuw kascommissielid Mededelingen, vaststellen ledenkorting Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: T. vd. Mei - Bouma Rondvraag Pauze Mevrouw Nicole ter Doest zal ons iets vertellen over de Natuurbegraafplaats in Nieuwehorne 12. Sluiting Graag tot ziens op de ledenvergadering Bestuur Uitvaartvereniging EDD Wijnjewoude Nieuwsbrief Algemene informatie Wat doet de uitvaartvereniging voor de leden? - Het verzorgen van de uitvaart naar wens van de nabestaanden. - Het regelen van de zakelijke aspecten, zoals de overlijdensakte, gemeentehuis, locatie, drukwerk, bloemen, vervoer etc. - De vereniging heeft scherpe afspraken gemaakt met Uitvaartverzorging Van der Zwaag in Heerenveen. Hierdoor kunt u 25 30% besparen op de kosten van

6

een uitvaart, met name korting op de diensten van de bode en korting op geleverde materialen. Voorwaarde hiervoor is, dat de financiële afwikkeling van de uitvaart door onze Uitvaartvereniging wordt gedaan. - De vereniging werkt zonder winstoogmerk. Lidmaatschap Als u lid wilt worden van de vereniging kunt u het aanmeld-contactformulier downloaden van onze website en ingevuld opsturen naar de penningmeester van onze vereniging.


Telefonisch kunt u zich ook aanmelden bij één van de bestuursleden. Zij kunnen u verdere informatie geven. Bij overschrijving van een vorige woonplaats wordt een intredebedrag berekend op basis van een door alle verenigingen gebruikte intredetabel. Het maximale ledenkortingsbedrag is vastgesteld op € 900,00. Contributie De contributie bedraagt € 17,50 per persoon per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid als één of beide ouders lid zijn van onze vereniging. Als u een machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso, zal de contributie op 25 februari 2017 worden afgeschreven. De administratiekosten voor niet-incasso zijn € 2,00 en een herinneringsnota bedraagt € 5,00. Wijzigingen Wij vragen u adreswijzigingen, wijzigingen in uw gezinssituatie, wijziging van uw mail-adres of als uw 06-nummer is gewijzigd dit door te geven aan onze penningmeester. Dit kan ook via de website. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester. Lichtjesavond Bestuur: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Lid: Lid:

Op 29 oktober 2016 is voor de tweede keer een lichtjesavond georganiseerd, ditmaal op de begraafplaats Weinterp. Circa 150 mensen hebben een lichtje geplaatst bij het graf van een dierbaar persoon of op een groot hart als de dierbare elders begraven of gecremeerd is. Ook kon men luisteren naar het prachtige muziekoptreden van Sola Gratia, een verhaal voorgelezen door Janny Jansen en een prachtig gedicht, voorgedragen door Oeds van der Mei. Wederom een geslaagde avond. Daarom is onze vereniging van plan om op zaterdagavond 28 oktober 2017 weer een lichtjesavond te organiseren. Dit jaar weer bij de begraafplaats “Duerswâld”, Breeberchspaed 1 te Wijnjewoude. Nadere informatie wordt te zijner tijd in de Bân en op de website geplaatst. Website Uitvaartvereniging Eert de Doden heeft een website: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl Hier kunt u ook informatie vinden over de uitvaartvereniging EDD. Ledenvergadering De ledenvergadering 2017 is vastgesteld op maandag 6 maart om 20:00 uur in de Swingel.

J. Miedema G. van der Wier-van der Meulen A. Drenth-Hoekstra T. van der Mei-Bouma M. Jakobs

0516-481305 0516-481880 0516-481590 0516-481284 0516-481444

7


8


Meinsma Fietsen finalist in landelijke verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017! Het is Meinsma Fietsen uit Wijnjewoude gelukt om door te dringen tot de finale van de landelijke prestigieuze verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017. De verkiezing vond eerst plaats op gemeenteniveau, waarbij er per gemeente één winnaar is: de tweewielerwinkel met de meeste stemmen én de hoogste beoordelingscijfers. 370 van de totaal 36.462 stemmers gaven een rapportcijfer voor klantvriendelijkheid, prijskwaliteitverhouding, assortiment en kennis van de medewerkers. Meinsma Fietsen won naast de gemeentelijke titel ook de provincietitel van Friesland. Als provinciewinnaar is het bedrijf finalist in de landelijke verkiezing. Het bedrijf dat sinds 1904 bestaat, wordt nu door Hans Meinsma gerund. Hij is de derde generatie Meinsma die het bedrijf de laatste jaren een complete metamorfose heeft gegeven. Een vakjury van Tweewieler komt het bedrijf beoordelen, er wordt een financiële bedrijfsvergelijking gemaakt en Meinsma krijgt bezoek van een Mystery Shopper, die een rapport uitbrengt. Op basis van al deze facetten wordt de overall winnaar Tweewielerwinkel van het Jaar 2017 gekozen. Deze wordt op maandag 3 april 2017 feestelijk bekend gemaakt tijdens Tweewieler Retail Trends. Hans Meinsma: ‘Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen periode op ons heeft gestemd! Zonder uw steun zouden wij de finale nooit bereikt kunnen hebben. Wij blijven ons uiterste best doen om deze gewonnen titel waar te maken!’

Vooraankondiging informatieavond e-bikes en fietsfeest U kunt de datum alvast in uw agenda noteren, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart a.s. organiseert Meinsma Fietsen weer een grandioos fietsfeest. Hieraan voorafgaand houden we op donderdagavond 23 maart een informatieavond over e-bikes. Speciale gast deze avond is Teake van der Meer. Net als vorig jaar zal hij na de uitleg over de elektrische fietsen de rest van de avond voor zijn rekening nemen. Geheel anders als vorig jaar, maar met dezelfde humor! Meer informatie over het fietsfeest volgt in de volgende Bân. Inge Meinsma Meinsma Fietsen

9


AED commissie Wijnjewoude Het is gelukkig geen bewogen jaar geweest maar de AED die we in het dorp hebben heeft zijn dienst bewezen. Tijdens de voetbalwedstrijd ODV - Oosterstreek van vorig jaar werd een supporter van Oosterstreek, terwijl hij in de pauze onderweg was voor een bakje koffie, in de hal van de kantine onwel. Direct schoten er vrijwilligers te hulp die reanimeren konden. De reanimatie werd opgestart en binnen enkele minuten waren er zelfs 3 AED’s op het sportcomplex aanwezig. Door de deskundige hulp van de omstanders en de AED apparatuur heeft de man het overleefd. Zo zie je maar dat het je overal, zomaar kan overkomen dat iemand in jou naaste omgeving of iemand in het dorp hulp nodig heeft die jij kunt geven, als je op de hoogte bent van de reanimatietechnieken. Daarom verzorgt de AED commissie in Wijnjewoude ook dit jaar weer een reanimatiecursus. Deze wordt op 22 maart 2017 gegeven in de kantine van ODV. Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze cursus wordt jou op deskundige wijze de kneepjes van het reanimeren bijgebracht. Tevens wordt er uitleg gegeven over het herkennen van een hartstilstand e.d. Blijf niet doelloos toekijken, maar ga iets leren waardoor je iemand in jouw directe omgeving of een ander kunt helpen.

10

Meld je aan bij: Hennie Nutterts, tel.: 06-36332266 Frits van der Meulen, tel.: 06-54292940 Jaap Haven, tel.: 06-38273978 De AED commissie is een commissie die ondersteund wordt door Plaatselijk Belang Wijnjewoude. AED’s hangen er momenteel bij de SPAR (aan de muur bij de ingang van taxibedrijf van der Wal) en bij de Swingel (naast de ingang). Wij willen graag uitbreiding van het aantal AED’s in Wijnjewoude en omgeving. Een AED apparaat voor Klein Groningen is ons volgende doel en daarom willen wij graag starten met een donateurschap voor de AED commissie. Een kleine bijdrage geeft ons de mogelijkheid om een nieuwe AED aan te schaffen. U leest hier binnenkort meer over in de Bân. De AED commissie


Geslaagde Winterwandeltocht Winterwandeltocht Op zaterdag 14 januari was er een Winterwandeltocht georganiseerd door VVV Wijnjewoude. Vanaf 10.00 uur kon gestart worden vanuit gebouw de Driehoek. De organisatie was al vroeg in touw met het uitzetten van de route en met de andere voorbereidingen voor de tocht. De weerberichten waren niet al te best: winterse buien. Maar daar kun je alle kanten mee op, het kan vriezen en het kan dooien. De echte wandelaars waren voor 10.00 uur in de Driehoek, keken een keer naar de lucht en gingen goedgemutst van start. De afstanden waren 10 of 15 km, dus dit is voor een doorgewinterde wandelaar een makkie. Maar rond kwart voor elf begon het lichtjes te sneeuwen met wat zachte hagel, dit glijdt mooi langs de jas naar beneden, geen centje pijn. Maar na een uurtje ging de sneeuw over in regen. Paraplu’s en regenjassen kwamen tevoorschijn. De muts op en de handschoenen aan. Goedgemutst liep een ieder verder. De route was prachtig, door natuurgebieden rond Wijnjewoude waar de meeste wandelaars nog nooit waren geweest. Door de regen echter iets drassiger dan anders. Maar gelukkig was er een stop voor het nuttigen van chocolademelk met krenten- of suikerbrood. Dit was bij Frans en Hanneke Pool. Buiten stond een houtkachel te branden waar de wandelaars zich konden warmen en zelfs een beetje drogen. Ook was er plek om even te zitten. Een heerlijk momentje van rust en warmte bij Frans en Hanneke. Suiker- en krentenbrood van Bakkerij Van der Molen smaakte voortreffelijk. Goedgemutst en wel voldaan ging een ieder weer verder. En wat gebeurt er even later: de zon gaat schijnen. Ontspannen liep een ieder de laatste 5 of 7 km naar de finish in de Driehoek. Hier werden de wandelaars gastvrij ontvangen door de familie Stoker. Het was er lekker warm en snert en bruine bonensoep met roggenbrood en spek stond klaar. Het was al weer genieten. Al met al een super geslaagde winterwandeltocht. Ledenvergadering VVV De jaarlijkse ledenvergadering van de VVV is op dinsdag 7 maart. Aanvang 20.00 uur, Locatie: CafÊ Van der Weij 11


Ut ‘e skoalle klapt En eindelijk was het dan zover ‘Schaatsen!’ Maar dit was van korte duur. De ijsbaan was voor een paar dagen open en toen viel de dooi al weer in. Toch hebben we even mogen snuiven aan de sfeer van het buiten schaatsen op onze dorpsijsbaan. Fijn dat de ‘IJsclub Great Foarút’ zich hier vol overgave voor inzet. Wellicht komt er nog een koude-periode in februari waarbij we onze ‘riders’-kunsten kunnen vertonen. Nu over naar activiteiten van de scholen te Wijnjewoude. De periode van januari en februari is er één van toetsen en rapportage. Beide scholen werken met het leerlingvolgsysteem van CITO waarin de leerlingen methode onafhankelijk getoetst worden op hun kunnen. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 wordt hiernaast ook het observatie systeem ‘Kijk’ gebruikt. Het doel van de toetsing en de observaties is om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de kinderen op groeps- en op individueel niveau. Meestal is dit wel spannend voor de kinderen, maar er zijn er ook altijd een paar die dit wel leuk vinden. Wij als school kunnen hierop anticiperen om eventueel het lesaanbod bij te stellen. Ook worden in deze maanden de rapporten uitgegeven. De leerkrachten zijn dan ook volop bezig met scores, gemiddelden en het verwoorden van hun observaties. Na uitgave van de rapporten volgt dan altijd weer de mogelijkheid tot een gesprek. Tijdens deze zgn. 10 minuten-gesprekken spreken we kort over het rapport en worden de plannen besproken die opgesteld zijn voor de komende periode. CBS Votum Nostrum werkt nu onder de vlag van PCBO Smallingerland e.o. Duidelijk mag zijn dat dit geen consequenties heeft met betrekking tot de samenwerking met It Twaspan of Kinderopvang Esther. Integendeel, want begin februari zal er een gesprek 12

gaan plaatsvinden tussen de directieleden van de scholen en kinderopvang Esther. Tijdens dit overleg hebben we het onder andere over de vakantieplanning 2017-2018. Het leek ons beter dit zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen. Overigens is het de bedoeling dat er strakkere richtlijnen worden uitgezet voor de regio binnen het basis en voortgezet onderwijs om ‘wildgroei’ te voorkomen. Echter, het blijft een uitdaging omdat je wel aan het juiste aantal lesuren moet komen en daarin maakt een ieder eigen keuzes. Tevens blijft het een uitdaging om te investeren in het culturele aanbod voor de kinderen. Vanuit de gemeente merken we dat de subsidiëring hierop steeds meer teruggeschroefd wordt. Toch blijven we het als scholen belangrijk vinden om hier aandacht aan te besteden. De groepen 3 en 4 zijn kortgeleden naar het theaterprogramma ’10 x Daan= Moed’ geweest en in februari staat er voor lokaalgroep 7 een theaterstuk op het programma. Zij zullen uitgenodigd worden voor de voorstelling ‘Het onbekende Land’ te Gorredijk van theatergroep Het Houten Huis. Dit cultuuraanbod wordt vooraf door de zgn. ‘Werkgroep Theater Opsterland’


uitgekozen. Dit houdt in dat zij de voorstelling zelf bezoeken en hierna beoordelen. Na bespreking van deze voorstellingen worden er keuzes gedaan en een planning gemaakt voor het hierop volgende schooljaar. Zo komen we eigenlijk nooit voor verrassingen te staan.

De opgave voor de Koningsspelen 2017 zit er ook weer aan te komen. Dit jaar staat deze gepland op vrijdag 21 april en net als vorig jaar zal dit door twee afgevaardigden van de beide schoolteams georganiseerd gaan worden. We zijn heel benieuwd. Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

It sil heve U heeft het misschien al gelezen in de Bân van afgelopen december. De 24 uurs dorpsactie. Wij kunnen u nu vertellen: hij komt er aan …………….. Noteer maar vast in uw agenda: vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli. Met elkaar, voor elkaar, voor en met het dorp. Allemaal in actie 24 uur samen voor de voedselbank Opsterland. Eén dorp, één doel! We zijn al in gesprek met enkele verenigingen, maar iedereen is welkom om mee te doen. Heeft u ook een idee voor een activiteit, te denken valt aan sport, spel, muziek, theater of iets anders leuks meldt u bij Marjan Linstra: mamaloe74@gmail.com We zoeken nog een originele naam voor onze actie, heeft u een goed idee? Stuur dit dan voor 22 februari 2017 naar Janny Copeland: janny.copeland@gmail.com Wie weet, wint u een leuke prijs. Meer informatie komt in de volgende Bân. De werkgroep 24 uurs actie.

13


14


Volleybalvereniging DWS Balsponsors voor de maand februari: - HM Haarmode - De onderhoudsschilder Michel Scherpenzeel Namens D.W.S. hartelijk bedankt! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 & 2 Dinsdag : Jeugd Heren 1

19:00 uur - 20:00 uur 20:00 uur - 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur - 20:30 uur 20:30 uur - 22:00 uur

Wedstrijdschema: 9-2

19:15 uur Turfst. Drachten MC 1 – D.W.S. MC 1 19:15 uur D.W.S. DS 2 - ODS DS 2 21:00 uur VC058 DS 8 - D.W.S. DS 3 21:00 uur D.W.S. DS 1 - V.C.S. DS 2 21:15 uur VC058 HS 6 - D.W.S. HS 1

Sportcentrum Drachten M.F.C. de Swingel Sportcomplex Rengers M.F.C. de Swingel Sportcomplex Rengers

23-2

19:30 uur D.W.S. DS 2 - De Roeken/ DVC DS 2

M.F.C. de Swingel

2-3

19:15 uur D.W.S. MC 1 - AVIOS MC 1 19:30 uur AVIOS DS 1 - D.W.S. DS 2 20:15 uur D.W.S. DS 3 - s.v. Suameer DS 1 20:30 uur SC Veenwouden - D.W.S. DS 1 21:15 uur D.W.S. HS 1 - v.v. Bakkeveen HS 1

M.F.C. de Swingel De Boppeslach M.F.C. de Swingel De Hoantserid M.F.C. de Swingel

Mededelingen: • Competitiespelers, houd de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten! Steun D.W.S. bij de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz! Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz in Bakkeveen. De actie gaat van start op maandag 6 februari.

15


Bij aankoop van je boodschappen ontvang je Sponsormunten, gooi deze in de D.W.S. koker die in de Poiesz staat. Daarnaast heeft Poiesz wekelijks speciale aanbiedingen waarbij je extra munten ontvangt. Op zaterdag 18 maart staan wij bij de Poiesz in Bakkeveen met gevulde koeken om extra munten voor DWS op te halen. Steun DWS en gooi de munten in de DWS koker! Alvast bedankt!

Moeder, dochter en kleindochter in één team tijdens het mixtoernooi in december.

Het bestuur DWS

Werkgroep Saamhorigheid en Eenzaamheid OMTINKERS Wat nou, als alle Omtinkers in ons dorp een rode neus op hadden, dan zou iedereen in Wijnjewoude toch een rode neus op hebben? We denken toch allemaal aan onze naasten? We helpen toch, als we nodig zijn? Heel veel lieve mensen in Wijnjewoude gaan al een stapje verder, zij denken bovendien nog veel aan hun medemens in de buurt en verderop. Zij springen bij waar nodig! •

Omtinkers, het is een prachtig Fries woord, wat in de rest van ons land opduikt als een bijna niet te omschrijven, eigenlijk heel “groot” woord.

Omtinkers, ze horen in het beeld van het Nederland van tegenwoordig!!

Omtinkers, ze zijn nodig, ook in ons prachtig Wijnjewoude! Denkt u mee?

We horen van elkaar. Esther, Lenie, Jaenette, Alie, Auckjen en Lydia.

16


Longa Voor kinderen van 1,5 - 6/7 jaar Spelen – Leren - Bewegen Jonge kinderen leren door te spelen in een veilige, stimulerende omgeving! Waar ze ruimte krijgen zich op hún tijd en hún manier te ontwikkelen! Hierdoor kunnen ze worden wie ze zijn! Kom daarvoor naar LONGA peuter/oudergym op dinsdagmorgen van 8.45 uur -9.30 uur. Of naar LONGA kleutergym op donderdagmiddag van 14.30 uur - 15.30 uur in de Swingel, Mr Geertswei, Wijnjewoude. Informatie: S. Hof, tel.: 0516-481159. Voor kinderen vanaf 6 jaar Woensdag is een heerlijke dag om te sporten, want het breekt zo lekker de week. LONGA biedt voor alle leeftijden wat aan. Voor de kids in de leeftijd 6 t/m 9 jaar is er van 16.00 tot 17.30 uur turnen, balanceren over de balk, zwaaien aan de ringen en duikelen aan de rekstok maar ook zijn we bezig met moeilijker elementen van het turnen. Zit je op het voortgezet onderwijs dan past springen vast bij jou, salto's maken of schroeven. Ook komen de springtoestellen aan bod voor de overslagen en tipsalto's. Lijkt dit je wat? Kom dan om 19.00 uur naar de Swingel. Is bewegen op muziek meer jouw ding? Dan is keepfit perfect. We doen voornamelijk steps, gecombineerd met andere vormen van bewegen op muziek en daarna spierversterkende oefeningen. Keepfit training van 20.30 tot 21.30 uur. Kom vrijblijvend voor twee proeflessen en ervaar hoe leuk het is. LONGA Meer informatie: M.v. Aalst, tel.: 06-30144878

17


18


Geef de pen door Van onze overburen kregen wij het verzoek om in de rubriek ‘geef de pen door’ te schrijven. Een mooie gelegenheid om ons even voor te stellen. Wij zijn Jelte Smid en Gepke Visser. Jelte is geboren in Waskemeer en Gepke is geboren in Wijnjeterp. Na ons huwelijk hebben we drie jaar in Haulerwijk gewoond daarna 34 jaar in Waskemeer. Sinds oktober 2014 wonen we aan de Mounleane 8, waar voorheen de familie Zijlstra woonde. We hebben vijf kinderen gekregen en inmiddels zijn we pake en beppe van 9 kleinkinderen. Jelte: mijn beroep is vrachtwagen chauffeur. Ik ben werkzaam bij Agri firm te Drachten. Mijn interesses lopen nogal uiteen, ik ga al 45 jaar eind juni naar de TT in Assen en ik ben lid van de damclub in Donkerbroek (N.B. de club kan nog wel wat leden gebruiken). Gepke: ik ben werkzaam in de ouderenzorg in Haulerwijk, ik mag graag creatief bezig zijn en ik vind het fijn om in de tuin werken. We mogen graag een wandeling maken door het natuurgebied in deze prachtige omgeving. In deze tijd van het jaar zijn er veel vogels in onze tuin te zien wat voor ons echt genieten is. Na een lange periode van klussen zijn we inmiddels aardig thuis op ons nieuwe stekje. We vinden het fijn dat de Mounleane en ook het verdere dorp

de afgelopen periode zo mooi opgeknapt zijn. We hopen dat we hier nog lang van mogen genieten. De hartelijke groeten van Jelte en Gepke We geven de pen door aan: Silvana Broersma

19


20


Ledenvergadering ANBO Beste mensen, graag nodig ik u allen uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering die gehouden zal worden op vrijdag 17 februari in de Mfc. De Wier te Ureterp. In de vergadering krijgen we een leuke voordracht van Jansjet de Vries, ‘It is stjerrend wier Heite’, Aanvang: 15.00 uur, kosten € 2,50. Na de vergadering gaan we genieten van een heerlijke broodmaaltijd, kosten € 12,50. Voor deze broodmaaltijd moet u zich wel even opgeven voor 12 februari bij Bertie ten Haaf, tel. 0512 301819. U krijgt van mij geen aparte stukken meer thuis: alles ligt op de tafels !!! Op vrijdag 20 januari zijn de Dúnsjongers bij ons geweest. Een heel prettig koor om naar te luisteren met daarbij twee accordeonisten. Halverwege de middag werd me door SA een schitterend bos bloemen aangeboden. Mevr. G. Dijkstra had me opgegeven: zij vond dat ik dat verdiende. Er zijn foto's gemaakt die binnenkort in SA komen. Ik kan u vertellen dat ik er ontzettend blij mee ben en dat ik er elk moment van de dag enorm van geniet. Daar we veel hebben te bespreken op onze jaarvergadering, hoop ik u allen te mogen begroeten op 17 februari om 15.00 uur. Tot dan! Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf.

Nieuws Straatfestival Willedei. We moeten jullie helaas meedelen dat we dit jaar geen Willedei 2017 organiseren. Dit hebben we mede in overleg met de Ondernemersvereniging besloten. Willedei kampt met een gebrek aan bestuursleden en het is daardoor lastig om weer een Willedei te organiseren, zoals jullie die van ons gewend zijn. Tevens hebben we te maken met teruglopende financiën door minder adverteerders en sponsoren. Wij zijn echter van plan om Willedei te vernieuwen en nog leuker te maken en beschouwen 2017 daardoor als een tussenjaar. Bestuursleden en goede ideeën zijn meer dan welkom en we zijn verheugd dat de Ondernemersvereniging al heeft toegezegd dat zij bereid is om mee te denken. Het bestuur

21


Kinderopvang Esther De peutergroep In de kerstvakantie is er weer volop geklust bij DeTelle. Er is een nieuw aanrecht geplaatst en speciaal voor de peuters een peuterwasbakje. Benieuwd, kom gerust een keer kijken. Bij de peutergroepen zijn we bezig met het thema winter. De kinderen hebben handschoenen versiert en een prachtig sneeuwlandschap gemaakt. We hebben met elkaar gevoeld aan de sneeuw. En we zingen liedjes, in het Fries en Nederlands, over de winter. Vanuit de gemeente is er extra aandacht voor de peutergroepen in Opsterland. Ze hebben een actie opgestart voor elke peuter die in 2017 start op een peutergroep. De peuter krijgt van de gemeente drie maanden het peuterblad Pipo aangeboden. De allereerste peuter krijgt een Pipo knuffel, bij ons is dit Silvan Stroetinga. Hij heeft de knuffel ontvangen en krijgt net als alle peuters die bij ons starten in 2017 drie maanden het maandblad aangeboden. Wij doen graag mee met deze aktie! Voor elke peuter uit Wijnjewoude en Hemrik ligt er een kleurplaat klaar. Onder de ingeleverde kleurplaten verloten we een extra abonnement van Pipo (3 maanden). Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken. Buitenschoolse opvang De BSO gaat uitbreiden. Vanaf 2 februari 2017 is deze ook geopend op donderdag. De kinderen worden opgehaald bij de scholen en gaan dan naar De Telle. We knutselen met de kinderen mooie winter dingen. IJskristallen, kunst op het raam en mooie landschappen. Alle kinderen van groot tot klein hebben veel plezier en de middag is altijd te kort. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter informeer naar de mogelijkheden of kom gerust op dinsdag of donderdagmiddag langs om te kijken. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Nieuwe locatie Op 6 maart 2017 starten we met een nieuwe locatie in Tynje. Onlangs is op de ouderinformatie avond de naam bekend gemaakt: De Lytse Wrâld. Informatie Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther e-mail: kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. We zijn aktief op facebook, volgt u ons al?

22


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. LANDELIJKE COLLECTE

GEEF OM VRIJHEID!

Van 5 tot en met 11 maart 2017 houdt Amnesty International voor de 15e keer een landelijke collecte. Stop de schending van mensenrechten. Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld zonder eerlijk proces of veroordeeld tot de doodstraf. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de daders onder druk. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doet Amnesty via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Ieder mensenleven is een strijd waard. Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het jaren om wetgeving aangepast te krijgen of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. Vaak vragen we alleen om uw aandacht; één keer per jaar vragen we om een gift. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die daarom geen geld van overheden of politieke groeperingen ontvangt. Met het geld van donateurs en met deze collecte worden de acties mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage is ook van harte welkom op: NL45 TRIO 0198100000, t.n.v. Amnesty International te Amsterdam. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra.

Line Dance in de Swingel Bewegen is goed voor iedereen, als je dat dan ook nog eens in een gezellig groepje op fijne muziek kunt doen, is dat ontspannend ondanks de inspanning. We leren regelmatig nieuwe dansen en je hebt geen partner nodig. Zin om een kijkje te komen nemen en /of gezellig mee te dansen? We dansen tot 14 juni iedere woensdagavond van 20:00 - 22:00 uur in de Swingel, boven in het achterste lokaal. Mocht je besluiten je aan te sluiten bij de Line-Dance, de kosten zijn dan € 5, - per avond. Wil je vast vooraf wat meer informatie dan kun je bellen met Magda, tel. 0516481673

23


Uitslag schutjassen, 06-01-2017, 24 deelnemers 1e winnaars: 2e winnaars: 1e verliezers: 2e verliezers: 1e poedel: 2e poedel:

Aalzen Postma & Durk van der Veen Erik-Jan Posthumus & Jeroen Posthumus Jeen Posthumus & Koop Koopstra Kees Stalenhoef & Oene Veenstra Anko van Bruggen & Jan Dijkstra Jan Posthumus & Minke Harmsma

Stand: 1. Jan Dijkstra 38 punten 2. Durk van der Veen 34 punten 3. Douwe Oosterbaan 31 punten 4. Jappie Nijholt 31 punten 5. Aalzen Postma 29 punten 6. RenĂŠ Seefat 28 punten 7. Andries Monderman 24 punten 8. Marco de Haan 24 punten 9. Anko van Bruggen 23 punten 10. Kees Stalenhoef 22 punten Overige deelnemers 21 punten of minder Volgende schutjasavond: vrijdag 3 maart 2017

Vanaf februari goedkope rijbewijskeuringen Vanaf februari goedkope rijbewijskeuringen C/D/E, B/E en code 95 medibuspas keuring, bodemsaneringskeuringen, KNAF keuringen, keuringen voor boxers en taxipas keuring in Ureterp. Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? C/D/E? Code 95, taxipas, KNAF, medibuspas, keuringen voor boxers en bodemsanering. Maak dan nu alvast een afspraak voor deze keuringen in Ureterp. Locatie: Multifunctioneel Centrum De Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp Data: vanaf februari eens per week. Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516 - 514574 of 06-14716543. Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com www.goedkopebodemsaneringskeuringen.nl gulsima@live.nl Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

24


Modellen gezocht Mijn naam is Wia Boonstra, ik ben 17 jaar en ik doe de kappersopleiding op het ROC Friese Poort in Leeuwarden. Voor mijn opleiding zoek ik modellen. Het gaat dan voornamelijk om permanent modellen (hier heb ik binnenkort een examen van). Er zitten wel eisen aan de permanent, namelijk dat de mogelijk vorige permanent minimaal 3 maanden geleden gezet is en dat het haar overal maximaal 15 cm lang is. Ik heb modellen nodig op: Maandag 12:30 – 15:05 uur Vrijdag Dinsdag Woensdag

8:30 – 11:15 uur 15:00 – 17:30 uur 15:00 – 17:30uur

ROC Friese Poort Wilaarderburen 1, 8924 Leeuwarden ROC Friese Poort Wilaarderburen 1, 8924 Leeuwarden Happy Hair Stipepassage 4, 8431 Oosterwolde Happy Hair Stipepassage 4, 8431 Oosterwolde

Weet u iemand of wilt u zelf graag een keer mee als (permanent) model, dan kunt u mailen naar Wia.Boonstra@hotmail.com of bellen naar 0516-481493. Alle modellen zijn welkom! Mocht vervoer een probleem zijn, dan kan dat eventueel geregeld worden.

Repair Café Het is weer tijd voor een Repair Café, want ook dit jaar is het weer mogelijk om de levensduur van uw spullen te verlengen door wat onderhoud of een kleine reparatie. Ook nu weer in mfc de Bining aan de Pierswei in Hemrik. Ditmaal op 4 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Dus heeft u nog wat in of om het huis wat problemen heeft of niet goed werkt of gerepareerd moet worden, kom langs en wie weet komen we samen tot een oplossing. Of kom zomaar langs voor een boek of een kop koffie en kijk wat er mogelijk is. Vragen? Bel: 0516-471906. De volgende data van het Repair Café zijn voorlopig gepland in mei en september. De exacte datums komen net als nu in de Doarps rounte en in de Bân.

25


26


Soos Wijnjewoude Woensdag 15 februari hebben we een gezellige middag met muziek van Gea en Gerrit. Aanvang 14.00 uur gebouw de Driehoek Wijnjewoude Op 11 februari is er weer een toneelmiddag in Waskemeer, aanvang 14.00 uur. Namens het bestuur Joke Nust

Gezellige seniorenmiddag In het kader van NLDoet organiseert *Samen Weven aan Leven op vrijdag 10 maart a.s. weer een gezellige middag voor senioren in Ureterp en omstreken. Om 14.00 uur worden de gasten opgehaald met de auto door vrijwilligers voor een rondrit, waarbij ze zelf kunnen aangeven waar ze langs willen rijden. Van 15.00 tot 16.00 uur is er een gezellige samenkomst in MFC de Swingel te Wijnjewoude. We zoeken vrijwillige chauffers en gasten. Aanmelden voor 1 maart a.s. bij mevrouw M. Krijgsheld Telefoon: 0512-785391 Email: mathildekrijgsheld@gmail.com * SWAL is een samenwerkingsverband van de Zonnebloem, Present, ANBO, PCOB, de Lijte, het Rode Kruis, de PlusBus, Plaatselijk Belang, de Gereformeerde kerk, de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kerk, het Gebiedsteam en Timpaan Welzijn

Prikbord Epilepsie fonds Wie wil het van mij overnemen? Om coรถrdinator te worden van het Epilepsie fonds. De collecte is meestal eind mei of begin juni. Bel mij maar 481584 Aukje Veenstra

27


28


Extra service voor ouderen blijkt gat in de markt Maaltijdleverancier Van Smaak en verhuisbedrijf Ontzorgd Verhuizen zien een gat in de markt met het leveren van extra diensten op maat. De twee bedrijven gaan daarom samenwerken. ‘Veel ouderen zoeken naar maatwerk waar reguliere bedrijven geen aandacht voor hebben’, stelt directeur Henk Peter Jagersma van Van Smaak. De twee Friese bedrijven werken vanaf 14 januari samen om een groeiende groep ouderen in Drenthe, Groningen en Friesland van specifieke wensen te kunnen voorzien. Dankzij deze samenwerking krijgen klanten van Ontzorgd Verhuizen op de verhuisdag een gratis en gezonde maaltijd van Van Smaak. ‘Ouderen willen na een verhuizing het liefst in een woning komen waar alles is ingericht. ‘Ook het avondeten is erg belangrijk’, vertelt directeur Simone van der Veen van Ontzorgd Verhuizen. Van Smaak biedt ruime keuzemogelijkheden om ouderen een maaltijd naar wens te kunnen bezorgen. ‘Juist door continue aandacht te geven aan specifieke wensen blijven we onze concurrentie voor’, vertelt Jagersma. De maaltijdleverancier doet vanwege toenemende vergrijzing regelmatig onderzoek naar nieuwe eetpatronen. Dit is nodig om actief in te spelen op wensen van de markt. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot grootste maaltijdleverancier van NoordNederland. Ook Ontzorgd Verhuizen schenkt juist aandacht aan specifieke wensen van hun klanten. De verhuisregisseur

merkte dat veel ouderen behoefte hadden aan meer dan alleen hulp bij de daadwerkelijke verhuizing. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omzetten van telefoon en tv. Juist door de extra’s onderscheiden wij ons en zijn we in korte tijd uitgegroeid naar het hele noorden van Nederland’, aldus Van der Veen. Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Dit aantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) binnen 10 jaar met ruim 30 procent toenemen. Door deze ontwikkeling groeit de vraag naar service op maat en bundelen de twee bedrijven hun krachten om onderscheidend te blijven.

29


Studieavond met ds. Kees Kant in Wijnjewoude over “De betekenis van Israël voor deze wereld” Op donderdag 16 februari is er in Wijnjewoude een studieavond met ds. Kees Kant, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: de betekenis van Israël voor deze wereld. De bijeenkomst vindt plaats in de PKN Kerk Wijnjewoude, Merkebuorren 34. Aanvang om 19.30 uur, toegang is gratis. Achtergrond spreker: Ds. Kees Kant is sinds 2010 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is auteur van het boek ‘Van Eisenach naar Bethlehem’, waarin hij verbanden legt tussen de nazi-ideologie uit de jaren ’30 en ’40 en de Palestijnse bevrijdingstheologie van vandaag. Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël.”

aldus ds. Kant. “Vandaag is Israël een gewoon land als elk ander land. Maar is dat wel zo? De Bijbel zegt iets heel anders. God gaat een bijzondere weg met Zijn volk Israël en er gaan grote dingen gebeuren in de wereld. De profeet Jesaja zegt dat de mensen een bedekking hebben die moet worden weggenomen, zodat we de dingen van God kunnen begrijpen. Pas dan kan het grote bruiloftsfeest van Messias Jezus komen.” Ds. Kant gaat tijdens de studieavond dieper in op de antiJoodse houding in de kerkgeschiedenis.

De betekenis van Israël voor deze wereld “Israël is iets van vroeger, uit de tijd van de Bijbel, denken veel mensen”

Rebekah Boneschanscher Afdeling activiteiten

30


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Bakkeveen 2 wint schaakwedstrijd in en tegen SC Leeuwarden Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclubbakkeveen.nl

Dinsdag 24 januari moesten vier Bakkeveense schakers na een reis door de mist de strijd aanbinden tegen SC Leeuwarden 3. Aan bord 3 speelde voorzitter Jelle Bergsma tegen Renee Nagtegaal. Hoewel Jelle altijd zijn tijd neemt voor een spelletje schaak liet hij er deze keer geen gras over groeien. In een overrompelende opening wist hij zijn tegenstander onder grote druk te zetten en stond het na zet 12 zelfs mat. 0-1. Berend Joustra aan bord vier kon zijn tegenstandster Corine Hofman een paar keer in de val lokken en kon rustig zijn partij uit spelen en onder druk houden wat resulteerde in een knappe overwinning 0-2. Jack Zeilstra mocht aan bord 2 zijn schaaktalent tonen. Tegen Henk Hartsuiker speelde hij een solide partij. De heren hielden elkaar mooi in evenwicht. Jack wetende dat Bakkeveen al op 2-0 stond bood remise aan maar Henk wilde doorspelen. Enige zetten later bood Henk alsnog remise aan zodat de stand ½-2½ was geworden. Aan bord 1 met Daan de Jong tegen Matijs van der Bij ontstond een stelling met weinig ruimte voor beiden. Daan wist een kwaliteit voor te komen door een toren tegen een loper te pakken. Zijn tegenstander probeerde nog een aanval op te bouwen maar Daan wist dat te verhinderen en van der Bij bood daarna remise aan, zodat de eindstand 1-3 werd. Deze strijd was snel gestreden de mannen waren keurig om half elf weer thuis.

31


32


Dorpsagenda Februari 8 Klaverjasavond in Café Van der Weij 11 Soos: toneelmiddag in Waskemeer, aanvang 14.00 uur 14 Inloopspreekuur Plaatselijk Belang 19.00 tot 19.30 uur in de Swingel 15 Soos: gezellige middag met Gea en Gerrit. Aanvang 14.00 uur. 16 WEN avond 20.00 uur 16 Studieavond met ds. Kees Kant in de geref. Kerk 19.30 uur 17 Ledenvergadering Anbo. 15.00 uur de Wier Ureterp Maart 1 Klaverjasavond in Café Van der Weij 3 Schutjassen in de ODV kantine 4 Repaircafe in de Bining 14.00 tot 16.00 uur. 5 t/m11 Landelijke collecte Amnesty 6 Ledenvergadering Eert de Doden. 20.00 uur de Swingel. 7 Ledenvergadering VVV. 20.00 uur café Van der Weij 10 Seniorenmiddag 22 Klaverjasavond in Café Van der Weij 22 Reanimatiecursus AED in de ODV kantine. 20.00 uur 23 Meinsma informatieavond over e-bikes m.m.v Teake van der Meer 24/25 Meinsma fietsfeest 28 Ledenvergadering Plaatselijk Belang

33


34


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Februari 5 9.30 uur 13.45 uur 12

9.30 uur 13.45 uur

19

9.30 uur

26

9.30 uur 13.45 uur

Maart 5 9.30 uur

Duurswoude Duurswoude

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voort- en Dankzegging HA

Weinterp Weinterp

Ds. J.H. Dekkers, Wierden Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld

Duurswoude

Dhr. F. Verkade, Hoogeveen

Weinterp Weinterp

Dr. J. Kommers, Harderwijk, 1e lijdenszondag Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

Duurswoude

Ds. H. van Wingerden, Rijssen, 2e lijdenszondag

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Februari 5 9.30 uur

Ds. P.J. de Buck, Heerenveen mmv Regenboogkoor Dokkum Koffiedrinken na de dienst

12

9.30 uur

Ds. W.P. Ferguson, Zwolle

19

9.30 uur

Mw. J. Elzinga-Bakker, pastoraal werker Vierdienst mmv Wyn Koffiedrinken na de dienst

26

9.30 uur

Ds. A. Elverdink, Eastermar

Maart 5 9.30 uur

Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk Koffiedrinken na de dienst

35


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017. 36


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban februari 2017  

De ban februari 2017  

Profile for 9241wd
Advertisement