Page 1

Հարգելի´ ընթերցող.

ԵՊՀ հրատարակչությունը, չհետապնդելով որևէ եկամուտ, ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի համացանցային կայքերում ներկայացնում է իր հայագիտական հրատարակությունները: Գիրքը այլ համացանցային կայքերում տեղադրելու համար պետք է ստանալ հրատարակչության համապատասխան թույլտվությունը և նշել անհրաժեշտ տվյալները:


вÚÎ²Î²Ü Ø²îºÜ²Þ²ð ¶²Èàôêî ÎÆôÈä¾Üκ²Ü ÐÆØܲðÎàôº²Ü

². ê. ºÔƲ¼²ðÚ²Ü

²ð²´²Î²Ü ʲÈÆü²ÚàôÂÚ²Ü ²ðØÆÜƲ ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²ÜÀ ¥ä²îز²Þʲðв¶ð²Î²Ü àôêàôØܲêÆðàôÂÚàôܤ

ºðºì²Ü ºäÐ Ðð²î²ð²ÎâàôÂÚàôÜ 2010 1


Ðî¸ 941 (479.25) ¶Ø¸ 63.3 (2Ð) º 381

Ðñ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ ºäÐ å³ïÙáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ »ñ³ß˳íáñáõÃÛ³Ùµ

ºÕdz½³ñÛ³Ý ². º 381 ²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ²ñÙÇÝdz í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÁ: ä³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ / ². ºÕdz½³ñÛ³Ý. - ºñ., ºäÐ Ññ³ï., 2010, 192 ¿ç:

²ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ùÝÝáõÃÛ³Ý »Ý ³éÝí»É ²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ²ñÙÇÝdz í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÁ, ·áñÍáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ ¨ ¿ÃÝÇÏ Ï³½ÙÁ: γï³ñí»É »Ý ²ñÙÇÝdz í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ù»ç ÙïÝáÕ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³½·³·³í³éÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ׳ݳå³ñѳÛÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É Ñ³Û³·»ïÝ»ñÇ, Ïáíϳ볷»ïÝ»ñÇ ¨ ³ñ¨»É³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ` ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ùµ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³ùñùñíáÕ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Ðî¸ 941 (479.25) ¶Ø¸ 63.3 (2Ð)

ISBN-978-5-8084-1269-9

2

© ºäÐ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2010 Ã. © ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., 2010 Ã.


ܺð²ÌàôÂÚàôÜ

VII ¹. 30-³Ï³Ý ÃÃ. ³ñ³µÝ»ñÁ, Ùdzíáñí³Í é³½Ù³ï»Ýã ÏñáÝáí` ÇëɳÙáí, ³Ýó³Ý ³ñï³ùÇÝ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ: Þáõñç Ù»Ï Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ Ýñ³Ýù ëï»ÕÍ»óÇÝ ÙÇ Ñëϳ۳ͳí³É ϳÛëñáõÃÛáõÝ, áñÁ ÏáãáõÙ »Ýù ²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝ: ²ñ³µÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ »ñÏáõ ѽáñ ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ê³ë³ÝÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÝ áõ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³Ý, áñáÝù »ñϳñ³ï¨ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõÙ ÑÛáõÍí»É ¿ÇÝ ¨ ³ñ³µÝ»ñÇ ³é³ç˳ճóáõÙÁ ϳë»óÝ»É Ç íÇ׳ÏÇ ã»Õ³Ý: ²ñ³µÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕí»ó 640-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÇÝ ÏáñÍ³Ý»É ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³Ý ϳñáÕ³ó³í ·áÛ³ï¨»É áõ ß³ñáõÝ³Ï»É å³Ûù³ñÁ: Þáõñç ϻ빳ñÛ³ å³Ûù³ñÇó Ñ»ïá ³ñ³µÝ»ñÁ Ýí³×»óÇÝ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ, г۳ëï³ÝÁ, ìÇñùÁ, º·»ñùÁ ¨ ²÷˳½ùÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²Õí³ÝùÁ, Ù»Í Ù³ë³Ùµ Áݹ·ñÏí»óÇÝ ³ñ³µÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³Í ²ñÙÇÝdz í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÇ Ù»ç, áñÇ ³ñ³µ ϳé³í³ñãÇÝ` ³ÙÇñ³ÛÇÝ, Ñ³Û å³ïÙÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í §áëïÇϳݦ ³Ýí³ÝáõÙÇó ³ÛÝ ÏáãáõÙ »Ýù áëïÇϳÝáõÃÛáõÝ: êï»ÕÍí»Éáí VIII ¹© Ñ»Ýó ëϽµÇݪ ³Û¹ í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÁ ·á۳層ó ³í»ÉÇ ù³Ý Ù»ÏáõÏ»ë ѳñÛáõñ³ÙÛ³Ï, ÙÇÝ㨠г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ï»Õ áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ1 å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç: àõëïǨ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ÇÝãå»ë ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ïáíϳ볷ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ ݳ¨ Çñ ³ñÅ»ù³íáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝÇ Ñ³Û, íñ³óÇ ¨ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç:

1 §²Ý¹ñÏáíÏ³ë¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ Ùï»É XVIII ¹³ñÇó ëÏë³Í` èáõë³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ²ÛÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë г۳ëï³ÝÇ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ, ìñ³ëï³ÝÇ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: лﳷ³ÛáõÙ ³ÛÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý µÝáõÛà ëï³ó³í: Ø»½` ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇó ³Ûë ÏáÕÙ µÝ³ÏíáÕÝ»ñÇë ѳٳñ, ³Û¹ ³Ýí³ÝÙ³Ý ×Çßï Ó¨Á §²ÛëñÏáíϳë¦-Ý ¿: î»°ë Â. гÏáµÛ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ, г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, Ñ. ², º., 1986, ¿ç 260:

3


²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ áã ÙdzÛÝ ½áõï ·Çï³Ï³Ý, ³Ûɨ ϳñ¨áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ: Âáõñù, ³¹ñµ»ç³ÝóÇ áõ íñ³óÇ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ` Ñ»ï³åݹ»Éáí Ñ»éáõÝ ·Ý³óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ, ÷áñÓáõÙ »Ý ݻݷ³÷áË»É ß³ï å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: л勉µ³ñ, г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ³Ù»Ý ÙÇ ³Ý³ã³é áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ Ï³ñ¨áñ Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ Ù»ñ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ Ý»Ý·³÷áËáõÙÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Êݹñá ³é³ñϳ ûٳÝ, ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ, Ù»½³ÝáõÙ ¹»é¨ë ѳïáõÏ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ãÇ ³ñųݳó»É: »¨ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý áñáß ÑÇÙݳѳñó»ñ áõëáõÙݳëÇñí»É »Ý ¹³ñÓ»É ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û ¨ ûï³ñ³½·Ç áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, µ³Ûó ʳÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ³Û¹ í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý, í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý, ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ¨ ¿ÃÝÇÏ Ï³½ÙÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÙµáÕç³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ ó³Ûëûñ Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³ ãϳ: êáõÛÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ÑÇÙݳѳñó»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÷áñÓ ¿: Ø»ñ ³éç¨ Ýå³ï³Ï »Ýù ¹ñ»É ϳï³ñ»Éáõ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ãáñë í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, áñáß»Éáõ ²ñÙÇÝdz ÙïÝáÕ ¨ Ýñ³ ï³ñ³Íùáí ³ÝóÝáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Éáõ ²ñÙÇÝdzÛÇ ¿ÃÝÇÏ Ï³½ÙÁ: ²Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ËݹÇñ ¿ ¹ñí»É. ³. ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ å³ñëϳ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁª ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ñëï³Ï»óÝ»Éáí ³ÛÝ å³ï׳éÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÇÙù »Ý ѳݹÇë³ó»É ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, µ. ãáñë ²ñÙÇÝdzݻñÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»É Ñ»ñóϳÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñëï³Ï»óÝ»É ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ, ·. ϳï³ñ»É ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ ³Ûɨ³ÛÉ, ¹»é¨ë ³é³ÝÓÇÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ã»Ù³ ã¹³ñÓ³Í »ñÏñÝ»ñÇ ¨ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, 4


¹. ï»Õ³¹ñ»É ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ·ïÝíáÕ ×³Ý³å³ñѳÛÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÁ, áñáᯐ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ». Ñ»ñóϳÝáõÃÛ³Ùµ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»É ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ãáñë í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ, ¹ñ³ÝóáõÙ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÑÇÙݳѳñóÁª ѳïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí ³ÛÝ ËݹñÇÝ, û ãáñë ²ñÙÇÝdzݻñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ï³½Ùáõ٠ѳïϳå»ë áñï»±Õ ¨ á±ñ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»ÕÝ ¿ñ ѳëï³ïí»É: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ýáõ٠г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³çݳϳñ· Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: г۳ëï³ÝáõÙ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ å³ñëϳ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇ ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É 껵»áëÇ §ä³ïÙáõÃÇõݦ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç1: лÕÇݳÏÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ VII ¹. ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ ëï»ÕÍí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ, áñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó ³ñ³µÝ»ñÇÝ ³ñ³·áñ»Ý Ù»Í Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ, ÏáñͳݻÉáõ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ï»ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝÇó ËÉ»Éáõ Áݹ³ñÓ³Ï ï³ñ³ÍùÝ»ñ: 껵»áëÁ Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ »á¹áñáë èßïáõÝáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ³µ Ýí³×áÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÝ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇÝ ïÇñ»Éáõ ѳٳñ, 652 Ã. ѳÛ-³ñ³µ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñ¨áñ ëϽµÝ³ÕµÛáõñ ¿ Ô¨áݹ í³ñ¹³å»ïÇ »ñÏÁ` §ä³ïÙáõÃÇõݦ-Á2: Ô¨áݹÁ, 껵»áëÇ ÝÙ³Ý, Çñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇó, ë³Ï³ÛÝ, Ýñ³ §ä³ïÙáõÃÇõݦ-Á ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÝíÇñí³Í ¿ VIII ¹. Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Ô¨áÝ¹Ý Çñ »ñÏáõÙ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ` µ»ñ»Éáí ѳí³ëïÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ô¨áÝ¹Ç ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇÝãå»ë ³Ûë ßñç³ÝÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ µáÉáñ Ñ³Û å³ïÙÇãÝ»ñÇ »ñÏ»ñáõÙ, Ù³Ý-

1

§ä³ïÙáõÃÇõÝ ê»µ¿áëǦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` 껵»áë¤, ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ ¶. ²µ·³ñÛ³ÝÇ, º., 1979: 2 §ä³ïÙáõÃÇõÝ Ô»õáݹ»³Û Ù»ÍÇ í³ñ¹³å»ïÇ Ð³Ûáó¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Ô¨áݹ¤, ê. ä»ï»ñµáõñ·, 1887:

5


ñ³Ù³ëÝáñ»Ý Ýϳñ³·ñí³Í »Ý »ñÏñáõÙ ïÇñáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý ͳÝñ íÇ׳ÏÁ, ѳñϳÛÇÝ Ï»Õ»ùáõÙÝ»ñÁ ¨ ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝÙËÇóñ íÇ׳ÏÁ: ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇÝ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³Ï»ï áõݻݳÉáí ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ²ñÍñáõÝÛ³ó Çß˳ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, Çñ §ä³ïÙáõÃÇõÝ ï³ÝÝ ²ñÍñáõÝ»³ó¦ »ñÏáõÙ1 Ñ³×³Ë ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ݳ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ ÙÛáõë ßñç³ÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý áñáß Ï³ñ¨áñ ÑÇÙݳѳñó»ñÇ: ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ýù ϳ½Ùáõ٠ݳ¨ ì³ëåáõñ³Ï³Ýáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ·ñ³í³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ¨áñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóáõ §ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó¦-áõÙ2: γñ¨áñ ³ÕµÛáõñ ¿ ݳ¨ êï»÷³Ýáë î³ñáÝ»óÇ ²ëáÕÇÏÇ §ä³ïÙáõÃÇõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý¦ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ3: ²ÏÝѳÛï ¿, áñ Ñ»ÕÇݳÏÝ Çñ »ñÏÇ` VII-VIII ¹¹. å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ß³ñ³¹ñ»ÉÇë ٻͳå»ë û·ïí»É ¿ Ô¨áÝ¹Ç §ä³ïÙáõÃÇõݦ-Çó: Êݹñá ³é³ñϳ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ß³ï ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Í ³ñÅ»ù ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ ¥·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳ¨ γճÝϳïí³óÇ Ïáãí³Í¤ §ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó ³ß˳ñÑǦ »ñÏÁ4: ²Ûë ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñÇ »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñÇ` ²ñó³ËÇ ¨ àõïÇùÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ϳñ¨áñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ å³Ñå³Ý»É ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ ÙÛáõë ßñç³ÝÝ»ñÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: γñ¨áñ ¿ ݳ¨ ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»Éóáõ §Ð³õ³ùáõÙÝ å³ïÙáõû³Ý¦ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ5: лÕÇݳÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉáõÛë »Ý ë÷éáõÙ ÎÕ³ñçùáõÙ, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ý³¨ ìÇñùáõÙ Ñ³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ×ÛáõÕÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý, г۳ëï³ÝáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý áõ ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ÏÝ×éáï ѳñó»ñÇ íñ³:

1

î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ä³ïÙáõÃÇõÝ ï³ÝÝ ²ñÍñáõÝ»³ó ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³Ýáõݤ, µÝ³·ÇñÁ ì. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ, º., 1985: 2 î»°ë §ÚáíѳÝÝáõ ϳÃáÕÇÏáëÇ ¸ñ³ë˳ݳϻñïóõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóǤ, ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¶. ÂáëáõÝÛ³ÝÇ, º., 1996: 3 î»°ë §êï»÷³ÝáëÇ î³ñûÝ»óõáÛ ²ëáÕÏ³Ý ä³ïÙáõÃÇõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ²ëáÕÇϤ, Ññ³ï. êï. سÉ˳뻳Ýó, ê. ä»ï»ñµáõñ·, 1885: 4 î»°ë Øáíë¿ë γճÝϳïáõ³óÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Øáíë»ë γճÝϳïí³óǤ, ùÝÝ³Ï³Ý µÝ³·ÇñÁ ¨ Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ì. ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, º., 1983: 5 î»°ë §Ð³õ³ùáõÙÝ å³ïÙáõû³Ý ì³ñ¹³Ý³Û í³ñ¹³å»ïǦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï¤, ì»Ý»ïÇÏ, 1862:

6


Ø»Í Ð³ÛùÇ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ í³ñã³ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, ·³í³éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ëïáõÛ· ¨ ³ñÅ»ù³íáñ ÝÛáõûñ »Ý å³ñáõݳÏáõÙ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç, Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, ºÕÇß»Ç, Ô³½³ñ ö³ñå»óáõ ¨ ÐáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ »ñÏ»ñÁ1: ä³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ѳñó»ñáõÙ Ù»Í ¿ ݳ¨ ²Ý³ÝáõÝ ¼ñáõó³·ñÇ Ï³Ù Ï³ñÍ»óÛ³É Þ³åáõÑ ´³·ñ³ïáõÝáõ, ÎÇñ³Ïáë ¶³Ýӳϻóáõ, سïûáë àõéѳۻóáõ, ê³Ùí»É ²Ý»óáõ ¨ êï»÷³ÝÝáë úñµ»ÉÛ³ÝÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ2: ²Û¹ ѳñó»ñáõÙ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³¨ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Á3: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ Ù»Ýù å³ÛٳݳϳÝáñ»Ý µ³Å³ÝáõÙ »Ýù »ñÏáõ ËÙµÇ: ²é³çÇÝ ËÙµáõÙ Áݹ·ñÏáõÙ »Ýù ³ÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ²ñÙÇÝÇ³Ý áñå»ë ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ³é³ÝÓÇÝ í³ñã³Ï³Ý Ùdzíáñ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ËÙµáõÙ` ³ÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ, áñáÝù ²ñÙÇÝdz ³Ýí³Ý ï³Ï ÝϳïÇ áõÝ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ËÙµáõÙ Ý³Ë ¨ ³é³ç å»ïù ¿ ¹³ë»É ´³É³½áõñÇÇÝ, áñÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ ÏáãíáõÙ ¿ §¶Çñù »ñÏñÝ»ñÇ 1 î»°ë §ö³õëïáëÇ ´Çõ½³Ý¹³óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹¤, µÝ³·ÇñÁ ø. ä³ïϳÝÛ³ÝÇ, º., 1987, §ØáíëÇëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Øáíë»ë Êáñ»Ý³óǤ, ùÝÝ³Ï³Ý µÝ³·ÇñÁ Ø. ²µ»ÕÛ³ÝÇ ¨ ê. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, º., 1981, ºÕÇß¿, ì³ëÝ ì³ñ¹³Ý³Û ¨ гÛáó å³ï»ñ³½ÙÇÝ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ºÕÇß»¤, ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ º. î»ñ-ØÇݳëÛ³ÝÇ, º., 1989, §Ô³½³ñ³Û ö³ñå»óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ÃáõÕà ³é ì³Ñ³Ý سÙÇÏáÝ»³Ý¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Ô³½³ñ ö³ñå»óǤ, ùÝÝ³Ï³Ý µÝ³·ÇñÁ ¶. î»ñ-ØÏñïãÛ³ÝÇ ¨ êï. سÉ˳ëÛ³ÝÇ, º., 1982, ÚáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý, ä³ïÙáõÃÇõÝ î³ñûÝáÛ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ÐáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝ۳ݤ, ³ß˳ïáõÃÛ³Ùµ ². ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ, º., 1941: 2 î»°ë §ä³ïÙáõÃÇõÝ Þ³åÑáÛ ´³·ñ³ïáõÝõáÛ¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Þ³åáõÑ ´³·ñ³ïáõÝǤ, Ç ÉáÛë ³ÍÇÝ ¶. î¿ñ-ØÏñïã»³Ý »õ Ø»ëñáå »åÇëÏáåáë, ¾çÙdzÍÇÝ, 1921, §ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó ³ñ³ñ»³É ÎÇñ³ÏáëÇ í³ñ¹³å»ïÇ ¶³ÝӳϻóõáÛ¦, ÂÇýÉÇë, 1909 ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ÎÇñ³Ïáë ¶³ÝӳϻóǤ, º., 1909, §Ø³ïÿáëÇ àõéѳۻóõáÛ Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõݦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` سïûáë àõéѳۻóǤ, ·ñ³µ³ñ µÝ³·ÇñÁ Ø. Ø»ÉÇù-²¹³ÙÛ³ÝÇ ¨ Ü. î»ñ-ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ, º., 1991, §ê³Ùáõ¿ÉÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇ ²Ý»óõáÛ Ð³õ³ùÙáõÝù Ç ·ñáó å³ïÙ³·ñ³ó¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ê³Ùí»É ²Ý»óǤ, Û³é³ç³µ³Ýáí, ѳٻٳïáõû³Ùµ, Û³õ»Éáõ³ÍÝ»ñáí »õ ͳÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñáí ². î¿ñ-ØÇù»É»³ÝÇ, ì³Õ³ñß³å³ï, 1893, §êï»÷³ÝÝáëÇ úñµ¿É»³Ý ³ñù»åÇëÏáåáëÇ êÇõÝ»³ó ä³ïÙáõÃÇõÝ Ý³Ñ³Ý·ÇÝ êÇë³Ï³Ý¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` êï»÷³ÝÝáë úñµ»É۳ݤ, ÂÇýÉÇë, 1910: 3 î»°ë ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²., ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óáõ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, º., 1944, Ê. Ïàòêàíîâ, Àðìÿíñêàÿ ãåîãðàôèÿ VII âåêà ïî Ï.Õ. ¥ïðèïèñûâàâøàÿñÿ Ìîèñåþ Õîðåíñêîìó, Ñàíêòïåòåðáóðã, 1877, §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ Û³õ»Éáõ³Íáíù ݳËÝ»³ó¦, Ññ³ï. ². êáõùñ»³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1881:

7


Ýí³×Ù³Ý [Ù³ëÇÝ]¦1: IX ¹. Ñ»ÕÇݳÏÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ, ìÇñùÇ, ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ ¨ Ø»ñÓϳëåÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ Ýí³×áõÙÁ, ï³ÉÇë ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÁ: Àëï ´³É³½áõñÇÇ` ²ñÙÇÝÇ³Ý µ³Å³Ýí³Í ¿ñ ãáñë Ù³ë»ñÇ` ²é³çÇÝ, ºñÏñáñ¹, ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ý»É ѳٳñÛ³ µáÉáñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ, áñáÝù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ²ñÙÇÝdzÛÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³ÝÁ: ´³É³½áõñÇÇ »ñÏáõÙ ³ñÅ»ù³íáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ØÇ³Ï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÁ, áñÁ ²ñÙÇÝdzÛÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý` ÙÛáõëÝ»ñÇó ï³ñµ»ñíáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë, IX ¹. Ñ»ÕÇÝ³Ï Ú³ÏáõµÇÝ ¿: Üñ³ ·ñãÇÝ »Ý å³ïϳÝáõÙ §ä³ïÙáõÃÛáõݦ2 ¨ §¶Çñù »ñÏñÝ»ñÇ [Ù³ëÇÝ]¦ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ3: Àëï Ú³ÏáõµÇÇ` ²ñÙÇÝÇ³Ý µ³Å³Ýí³Í 1

î»°ë ٠١٩٥٦-١٩٥٨ ،‫ اﻠﻘﺎهﺮة‬،١‫־‬٣ ،‫ ﻜﺘﺎﺐ ﻔﺘﻮح اﻠﺒﻠﺪاﻦ‬،‫ ﺒﻼﺬﺮي‬¥³ÛëáõÑ»ï¨` ‫ﺒﻼﺬﺮي‬¤: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ´³É³½áõñÇÇ »ñÏÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: 1919 Ã. ìÇ»ÝݳÛáõÙ ´. ʳɳÃÛ³ÝóÁ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ §²ñ³µ³óÇ Ù³ï»Ý³·ñ»ñ г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇݦ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñï»Õ, µ³óÇ ´³É³½áõñÇÇ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ï»Õ »Ý ·ï»É ݳ¨ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ÆµÝ Ø³ëϳí³ÛÇ, î³µ³ñáõ, Ú³ÏáõµÇÇ ¨ ÆµÝ ³É-²ëÇñÇ »ñÏ»ñÇó (ï»°ë §²ñ³µ³óÇ Ù³ï»Ý³·ñ»ñ г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ, ìÇ»Ýݳ, 1919¦): ´³É³½áõñÇÇ »ñÏÇ §²ñÙÇÝdzÛÇ Ýí³×áõÙÁ¦, §²¹³ñµ³Ûç³ÝÇ Ýí³×áõÙÁ¦, §Ê³ñ³ç³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ¨ §¸ñ³ÙÇ Ù³ëÇݦ ·ÉáõËÝ»ñÇ ³ñ³µ»ñ»Ý ï»ùëï»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ Ïáíϳ볷»ï ä. Äáõ½»Ý (ï»°ë Èç ñî÷. Áàëàäçîðè “Êíèãà çàâîåâàíèÿ ñòðàí”, òåêñò è ïåðåâîä Ï.Æóçå, Áàêó, 1927). 2005 Ã. ÉáõÛë ï»ë³í IX-X ¹¹. ³ñ³µ 18 Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÇ ¥²µáõ Úáõëáõý, ì³Ñµ ÇµÝ ØáõݳµµÇÑ/ÆµÝ ÐÇß³Ù, ì³ÏǹÇ, ʳÉÇý³ ÇµÝ Ê³ÛÛ³Ã, ÆµÝ Îáõï³Ûµ³, ¸Çݳí³ñÇ, ´³É³½áõñÇ, Ú³ÏáõµÇ, Êáñ»½ÙÇ, æ³Ñǽ, ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»Ñ, ÆµÝ ³É-ü³ÏÇÑ, ÆµÝ èáõëï»Ñ, ü³ñÕ³ÝÇ, Îáõ¹³Ù³ ÇµÝ æ³³ý³ñ, ³É-ÆëóËñÇ, ÆµÝ Ð³áõϳÉ, ³É-Øáõϳ¹¹³ëǤ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` г۳ëï³ÝÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳñ¨³Ý ¨ Ñ»é³íáñ ß³ï »ñÏñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ý³ëÇݦ, 16, §²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ¦, ¶, ²ñ³µ Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñ, Â-Ä ¹³ñ»ñ, Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ µÝ³·ñ»ñÇó óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ, º., 2005¤, áñÁ ٻͳñÅ»ù Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ³µ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç: ´³É³½áõñÇÇ »ñÏÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ï»°ë ³Ý¹, ¿ç 224-312: 2 î»°ë ٠١٩٧٠ ،‫ ﺒﻴﺮﻮﺖ‬،٢ ،‫ ﺘﺎﺮﻴﺦ اﻠﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬¥³ÛëáõÑ»ï¨` ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬¤: Ú³ÏáõµÇÇ §ä³ïÙáõÃ۳ݦ` г۳ëï³ÝÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É »Ý ´. ʳɳÃÛ³ÝóÁ ¥ï»°ë §²ñ³µ³óÇ Ù³ï»Ý³·ñ»ñ г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇݦ¤, Ð. ²¹³ÙÛ³ÝÁ ¥ï»°ë §Ú³·áõåÇ ³ñ³µ å³ïÙ³·ÇñÁ ¨ ѳۻñÁ¦,-§´³½Ù³í»å¦ 1957, ÃÇí 11-12, 1958, ÃÇí 3-5¤ ¨ ². î»ñÔ¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 332-399¤: 3 î»°ë “Kitâb al-Boldân auctore Ahmed ibn Abî Jakûb ibn Wâdhih al-Kâtib Al-Jakûbî” ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Jakubi¤.-Bibliotheca geographorum arabicorum ¥³ÛëáõÑ»ï¨` BGA¤, editio II, p. VII, Lugd. Bat., 1967. ²Ûë »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ñâåäåíèÿ àðàáñêèõ ïèñàòåëåé î Êàâêàçå, Àðìåíèè è Àäåðáåéäæàíå.-§Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ äëÿ îïèñàíèÿ ìåñòíîñòåé è ïëåìåí Êàâêàçঠ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ÑÌÎÌÏʤ, âûï. 32, Òèôëèñ, 1903, ñ. 56-61¤,

8


¿ñ »ñ»ù Ù³ëÇ, áñáÝù ѳçáñ¹³µ³ñ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ²é³çÇÝ, ºñÏñáñ¹ ¨ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñ: ²Ûë Ñ»ÕÇݳÏÁ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³åñ»É ¿ñ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ, áõëïÇ ¨ ù³ç³Í³Ýáà ¿ñ ³ÛÝï»Õ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇÝ: ²ñÙÇÝdz áëïÇÏÝáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý ¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñáõëï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É IX ¹. Ñ»ÕÇÝ³Ï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ §¶Çñù ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ¨ ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ [Ù³ëÇÝ]¦ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç1: ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÝ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ ¿, áõëïÇ ¨ ѻﳷ³ÛÇ ß³ï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýñ³ »ñÏÝ ³ñÅ»ù³íáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñ ¿ ѳݹÇë³ó»É: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñÅ»ù³íáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É ݳ¨ IX-X ¹¹. ³ß˳ñѳ·»ï ÆµÝ ³É-ü³ÏÇÑÇ §¶Çñù »ñÏñÝ»ñÇ [Ù³ëÇÝ]¦ »ñÏáõÙ2: Ø»½ ѳٳñ ѳïϳå»ë ϳñ¨áñ »Ý ³Ûë ³ß˳ñѳ·»ïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: XIII ¹. Ñ»ÕÇÝ³Ï Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇÝ Çñ §²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý µ³é³·Çñù¦-Á3 ϳ½Ù»ÉÇë Ç ÙÇ ¿ µ»ñ»É ݳËáñ¹ ßñç³ÝÇ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ú³ÏáõïÝ Çñ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý ¿ç»ñáõÙ áã ÙdzÛÝ å³ñ½³å»ë ï³ÉÇë ¿ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÇó í»ñóñ³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ûɨ ѳÕáñ¹áõÙ Çñ ï»ë³ÍÁ ϳ٠Éë³ÍÁ ïíÛ³É »ñÏñÇ Ù³ëÇÝ: ²é³çÇÝ ËÙµÇ Ù»ç å»ïù ¿ ¹³ë»É ݳ¨ X ¹. ³ß˳ñѳ·»ï Îáõ¹³ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ` ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 460-476¤: 1 î»°ë Ibn Khordâdbeh, Kitáb al-masâlik wa’l-mamâlik ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Ibn Khordadbeh¤.-BGA, editio II, p. VI, Lugd. Bat., 1967. ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë СМОМПК, Ýßí. ³ßË., âûï. 32, ñ. 4-19¤, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ` ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 433-454¤: 2 î»°ë Ibn al-Fakih al-Hamadhani, Kitáb al-boldân ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Ibn al-Fakih¤.-BGA, editio II, p. V, Lugd. Bat., 1967. ²Ûë »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë СМОМПК, Ýßí. ³ßË., âûï. 31, Òèôëèñ, 1902, ñ. 441¤, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ` ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 480-504¤: 3 î»°ë Jacut’s Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersbourg und Paris herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Jacut¤, Leipzig, 1924 ¥in sechs Bänden¤. Ú³ÏáõïÇ »ñÏÇ` г۳ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É ¨ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ð. ܳɵ³Ý¹Û³ÝÁ ¥ï»°ë §²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ, Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇ, ²µáõÉ-üǹ³, ÆµÝ Þ³¹¹³¹, º., 1965¤:

9


Ù³ÛÇÝ` Çñ §¶Çñù ˳ñ³çÇ [Ù³ëÇÝ]¦ ³ß˳ïáõÃÛ³Ùµ1: Îáõ¹³Ù³ÛÇ Ñ³ÛñÝ ³ÝÓ³Ùµ ͳÝáà ¿ »Õ»É ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇÝ, áõëïÇ ¨ ½³ñٳݳÉÇ ã¿ Ýñ³ áñáß ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ Ñ»ÕÇݳÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²ñÅ»ù³íáñ »Ý ݳ¨ IX-X¹¹. ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ï ÆµÝ èáõëï»ÑÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: лÕÇݳÏÇ »ñÏÁ ÏáãíáõÙ ¿ §¶Çñù óÝϳñÅ»ù ù³ñ»ñÇ [Ù³ëÇÝ]¦2: ²ñ³µ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ËÙµÇ Ù»ç Çñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ùµ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ X ¹. ³É-ÆëóËñÇÇ §¶Çñù ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ [Ù³ëÇÝ]¦ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ3: Ø»Í ¿ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñµ»ñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³É-ÆëóËñÇÇ å³Ñå³Ý³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ: ÆµÝ Ð³áõϳÉÝ Çñ §ºñÏñÇ Ñ³Ù³Ûݳå³ïÏ»ñ¦ »ñÏÇ4 áñáß Ñ³ïí³ÍÝ»ñ ß³ñ³¹ñ»ÉÇë û·ïí»É ¿ ³É-ÆëóËñÇÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: X ¹. Ñ»ÕÇݳÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñÅ»ù³íáñ »Ý г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß³ÏdzóÙ³Ý ¨ ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ϳñ¨áñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ å³Ñå³Ý»É ݳ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ Ù»ç Çñ áõñáõÛÝ ï»ÕÝ áõÝÇ X ¹. Ñ»ÕÇÝ³Ï ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ: ܳ ·ñ»É ¿ §È³í³·áõÛÝ µ³Å³ÝÙ³Ý ·ÇñùÁ` ÏÉÇٳݻ-

1 î»°ë “Excerpta e Kitáb al Kharadj auctore Kudama-ibn Dja’far” ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Kudama¤.-BGA, editio II, p. VI, Lugd. Bat., 1967. ²Ûë »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë СМОМПК, âûï. 32, ñ. 24-33¤, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ` ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 544-564¤: 2 î»°ë “Kitáb al-a’lâk an-nafîsa auctore Abû-Ali Ahmad-ibn-Omar ibn Rosteh” ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Ibn Rosteh¤.-BGA, editio II, p. VII, Lugd. Bat., 1967. ÆµÝ èáõëï»ÑÇ »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë СМОМПК, âûï. 32, ñ. 36-51¤, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ` ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 510-527¤: 3 î»°ë al-Istakhri, Kitáb masâlik al-mamâlik ¥³ÛëáõÑ»ï¨` al-Istakhri¤.- BGA, editio III, p. I, Lugd. Bat., 1967. ²Ûë »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë СМОМПК, âûï. 29, Òèôëèñ, 1901, ñ. 2-55¤, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ` ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 572-578¤: 4 î»°ë Abū ’L-Kāsim Ibn Haukal al-Nasībī, Kitáb surât al-ard ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Ibn Haukal¤.-BGA, editio III, p. II, Lugd. Bat., 1967. ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., âûï. 38, Òèôëèñ, 1908, ñ. 81-118¤, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ` ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 583-642¤:

10


ñÇ1 ׳ݳãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦ »ñÏÁ2: Øáõϳ¹¹³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ å³Ñå³Ý»É г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³ÝÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ݳ¨ X ¹. ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ï سëáõ¹ÇÝ Çñ §àëÏáõ Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñ ¨ ·áѳñÝ»ñÇ Ñ³Ýù»ñ¦ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç3: Üñ³ ·ñãÇÝ ¿ å³ïϳÝáõ٠ݳ¨ §Ð³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ ¨ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Çñù¦Á4: ²ñ³µ³Ï³Ý å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ý߳ݳíáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇã ¿ ÆµÝ ³É²ëÇñÁ ¥XII-XIII¹¹.¤: Æñ µ³½Ù³Ñ³ïáñ §Èdzϳï³ñ å³ïÙáõÃÛáõݦ5 ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ»ÕÇݳÏÝ ÁݹѳÝáõñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ß³ñ³¹ñ»É ¿ ëϽµÇó ÙÇÝ㨠1231 Ã.: ÆµÝ ³É-²ëÇñÇ »ñÏÝ ³ñÅ»ù³íáñ ³ÕµÛáõñ ¿ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ß³ï ÑÇÙݳѳñó»ñÇ Éáõë³µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ñ³µ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ¨áñ ï»Õ »Ý ½µ³Õ»óÝáõ٠ݳ¨ ³µ³ñÇÝ6, ÆµÝ Ø³ëϳí³ÛÁ7 ¨ ³É-øáõýÇÝ8: 1

гÛïÝÇ ¿, áñ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝÁ µÝ³Ï»ÉÇ ³ß˳ñÑÁ µ³Å³ÝáõÙ ¿ñ 7 ÏÉÇٳݻñÇ Ï³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇ ¥ï»°ë Ibn Rosteh, ¿ç 97-98¤: 2 î»°ë al-Moqaddasi, Kitáb ahsán at-tákasim fi ma’rifat al-akálim ¥³ÛëáõÑ»ï¨` alMoqaddasi¤.-BGA, editio III, p. III, Lugd. Bat., 1967. ²Ûë »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë СМОМПК, âûï. 38, ñ. 3-19¤, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ` ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 650-659¤: 3 î»°ë ١٩٤٨ ،‫ اﻠﻘﺎهﺮة‬،١‫־‬٢ ،‫ ﻤﺮﻮج اﻠﺬهﺐ ﻮ ﻤﻌﺎﺪﻦ اﻠﺠﻮهﺮ‬،‫ ﻤﺴﻌﻮﺪي‬¥³ÛëáõÑ»ï¨` ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬¤: гÛïÝÇ »Ý سëáõ¹ÇÇ ³Ûë »ñÏÇ ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÇ ì. ØÇÝáñëÏáõ ¨ Ü. γñ³áõÉáíÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¥ï»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Èñòîðèÿ Äåðáåíäà è Øèðâàíà IX-XI ââ., Ìîñêâà, 1963, ¿ç 188-215, ¨ Í. Êàðàóëîâ, СМОМПК, âûï. 38, ñ. 37-61¤: 4 î»°ë “Kitáb at-tanbîh wa’l ischrâf auctore al-Masûdî” ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Masudi¤.-BGA, editio II, p. VIII, Lugd. Bat., 1967. سëáõ¹ÇÇ ³Ûë »ñÏÇ` ÎáíϳëÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ ¥ï»°ë СМОМПК, âûï. 38, ñ. 31-37¤: 2007 Ã. ÉáõÛë ï»ë³í سëáõ¹ÇÇ »ñÏáõ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` г۳ëï³ÝÇÝ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ (ï»°ë ²µáõ ³É-гë³Ý ²ÉÇ ÇµÝ ³ÉÐáõë³ÛÝ ÇµÝ ²ÉÇ ³É-سëáõ¹Ç, àëÏáõ Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñ ¨ ·áѳñÝ»ñÇ Ñ³Ýù»ñ, òáõóáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ·Çñù,-óñ·Ù³Ý»ó ¨ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï»ó ². ºÕdz½³ñÛ³ÝÁ, º., 2007): 5 î»°ë ٠١٩٦٧ ،‫ ﺒﻴﺮﻮﺖ‬،١‫־‬٩ ،‫ اﻠﻜﺎﻤﻞ ﻔﻲ اﻠﺘﺎﺮﻴﺦ‬، ‫ اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬¥³ÛëáõÑ»ï¨` ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬¤: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÇ »ñÏÇ` г۳ëï³ÝÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ù³Õ»É áõ óñ·Ù³Ý»É »Ý ´. ʳɳÃÛ³ÝóÁ ¥ï»°ë §²ñ³µ³óÇ Ù³ï»Ý³·ñ»ñ г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇݦ, ¿ç 124-147¤ ¨ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ¥ï»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, 11, §²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ¦, ´, ÆµÝ ³É-²ëÇñ, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ, º., 1981¤: 6 î»°ë ٠‫ ﺒﻴﺮﻮﺖ‬،١‫־‬٩ ،‫ ﺘﺎﺮﻴﺦ اﻠﻄﺒﺮي‬¥³ÛëáõÑ»ï¨` ‫ﻄﺒﺮي‬¤: ³µ³ñÇÇ »ñÏÇ` г۳ëï³ÝÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ï»°ë ´. ʳɳÃÛ³Ýó, Ýßí. ³ßË., ¿ç 79-102: 7 î»°ë ´. ʳɳÃÛ³Ýó, Ýßí. ³ßË., ¿ç 77-79: 8 î»°ë al-Kufi, Kitāb’l-futūh ¥³ÛëáõÑ»ï¨` al-Kufi¤, I-VIII, Hyderabad, 1968-1975. ²ÉøáõýÇÇ »ñÏÇ` ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ óñ·Ù³Ý»É ¿ ¼. ´áõÝdzÃáíÁ ¥ï»°ë

11


´³óÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ϳñ¨áñ »Ý ݳ¨ å³ñëϳϳÝ, íñ³ó³Ï³Ý ¨ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: ²é³çÇÝÝ»ñÇó Ù»½ ѳٳñ û·ï³Ï³ñ ¿ »Õ»É å³ñëÏ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý »ñÏÁ` Ðáõ¹áõ¹ ³É-²É³ÙÁ1, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ý»ñÇó` §ø³ñÃÉÇë óËáíñ»µ³¦-Ý2, §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ï۳ݦ-Á3 ¨ ì³ËáõßïÇ ´³·ñ³ïáõÝáõ §ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦4: ìñ³ó³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ` г۳ëï³ÝÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»É ¿ È. Ø»ÉÇùë»Ã´»ÏÁ5: ì»ñçÇÝÝ»ñÁ Ù»½ ѳٳñ û·ï³Ï³ñ »Ý »Õ»É ìÇñùÇ å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áñáß ÑÇÙݳѳñó»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó Ù»½ ѳٳñ ϳñ¨áñ ¿ »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕÇ §Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõݦ »ñÏÁ6: »á÷³Ý»ëÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ å³Ñå³Ý»É VII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ¨ ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ýí³×Ù³Ý Ù³ëÇÝ: γñ¨áñ ³ÕµÛáõñ ¿ ݳ¨ Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÝÇ »ñÏÁ7: ú·ï³·áñÍ»É »Ýù ݳ¨ ÑáõÛÝ ³ß˳ñѳ·ñ³·»ï êïñ³µáÝÇ ¨ ÑéáÙ»³óÇ å³ïÙÇã äÉÇÝÇáëÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ8: Ø»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ »Ý ݳ¨ ³ëáñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: Ø»Ýù û·ïí»É »Ýù ³ëáñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ü. äÇ·áõɨëϳ-

Àáó Ìóõàììàä Àõìàä èáí À’ñàì àë-Êóôè, Êíèãà çàâîåâàíèé ¥èçâëå÷åíèÿ ïî èñòîðèè Àçåðáàéäæàíà VII-IX ââ.¤, ïåðåâîä Ç. Áóíèÿòîâà, Áàêó, 1981¤: 1 î»°ë Hudūd al-‛Ālam, §The regions of the world¦, A Persian geography 372 A.H982 A.D. ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Hudud al-Alam¤, translated and explained by V. Minorsky, London, 1937. 2 §ø³ñÃÉÇë òËáíñ»µ³ÛÇ Ï³Ù íñ³ó å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ¦, ÉáõÛë ÁÝͳۻó Æ. ²µáõɳӻÝ, ÂÇýÉÇë, 1953: 3 î»°ë §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ïåðåâîä, ââåäåíèå è ïðèìå÷àíèÿ М. Ëîðäêèïàíèäçå, Òáèëèñè, 1976. 4 î»°ë Âàõóøòè Áàãðàòèîíè, Èñòîðèÿ öàðñâà Ãðóçèíñêîãî ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Âàõóøòè Áàãðàòèîíè¤, ïåðåâîä Í. Íàêàøèäçå, Òáèëèñè, 1976: 5 î»°ë È. Ø»ÉÇùë»Ã-´»Ï, §ìñ³ó ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, Ñ. ²-¶, º., 1934-1955: 6 î»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, §´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ¦, ¸, »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ¤, óñ·Ù. µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáÃ. Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ, º., 1983: 7 î»°ë §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, §´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ¦, ´, Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇݤ, óñ·Ù. µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáÃ. Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ, º., 1970: 8 î»°ë Ñòðàáîí, Ãåîãðàôèÿ, â 17 êíèãàõ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Ñòðàáîí¤, ïåðåâîä, ñòàòüÿ è êîììåíòàðèè Ã. Ñòðàòàíîâñêîãî, Ìîñêâà, 1964, Pliny Natural history ¥³ÛëáõÑ»ï¨` Pliny¤, with an English translation by H. Rackham, in ten volumes, vol. II, Great Britain, 1947.

12


Û³ÛÇ Ï³ï³ñ³Í óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÇó1: ²ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ û·ï³·áñÍ»É »Ýù ݳ¨ ÙÇ ß³ñù ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áõ ³½·³·ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ áõÕ»·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ2: ػͳå»ë û·ïí»É »Ýù ݳ¨ ò³ñ³Ï³Ý èáõë³ëï³ÝÇ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ÑÇÝ· ¨ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñ﻽ݻñÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ݳ˳ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ï³ñµ»ñ Ù³ëßﳵݻñÇ ³Ûɨ³ÛÉ ù³ñ﻽ݻñÇó: ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ѳñóÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ` Áݹ·Í»Ýù, áñ Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³ ϳ ÙdzÛÝ Ù»Ï å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ: ÊáëùÁ ê. ÞÉ»åãÛ³ÝÇ §²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÃÇ í³ñã³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ (7-9 ¹¹.)¦ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿3: ê. ÞÉ»åãÛ³ÝÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ѳٳéáï³ÏǪ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ѳñó»ñÇÝ, ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ, »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ËݹÇñÝ»ñÇ: ̳í³ÉáõÝ ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý 1 î»°ë Í. Ïèãóëåâñêàÿ, Ñèðèéñêèå èñòî÷íèêè ïî èñòîðèè íàðîäîâ ÑÑÑÐ, Ìîñêâà, 1941. 2 î»°ë Ô. ÆÝ×Ç×Û³Ý, êïáñ³·ñáõÃÇõÝ ÑÇÝ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó, ì»Ý»ïÇÏ, 1822: ê. æ³É³É»³Ýó, ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÇõÝ ‘Ç Ù»ÍÝ Ð³Û³ëï³Ý, Ù³ëÝ ´, î÷ËÇë, 1858: Ô. ²ÉÇß³Ý, ²Ûñ³ñ³ï, ì»Ý»ïÇÏ, 1890, ÝáõÛÝÇ` êÇë³Ï³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1893: Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ »õ ¹ñ³óÇù ¥ØÇçÇÝ ¸³Õëï³Ý¤, ÂÇýÉÇë, 1893, ÝáõÛÝÇ` ²ñó³Ë, ´³ùáõ, 1895: Ð. ÐÛáõµßÙ³Ý, ÐÇÝ Ð³Ûáó ï»ÕõáÛ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, óñ·Ù. Ð. äÇÉ¿½ÇÏ×»³Ý, ìÇ»Ýݳ, 1907: Ü. ²¹áÝó, г۳ëï³ÝÁ ÐáõëïÇÝdzÝáëÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, óñ·Ù. éáõë»ñ»ÝÇó ². ¨ ¾. ÊáݹϳñÛ³ÝÝ»ñÇ, º., 1987: ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, º., 1963, ÝáõÛÝÇ` §²ß˳ñѳóáÛóǦ ëϽµÝ³Ï³Ý µÝ³·ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ÷áñÓ,-§ä³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` §ä´Ð¦¤, 1973, ÃÇí 2: ². Øݳó³Ï³ÝÛ³Ý, ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñçÁ, º., 1966: Â. гÏáµÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, º., 1984: Â. гÏáµÛ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ, г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý ¥³ÛëáõÑ»ï¨` ÐÐÞî´¤, Ñ. 1, º., 1986, Ñ. 3, º., 1991: ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, º., Ù³ë ² ¥²ñ¨ÙïÛ³Ý ¨ ѳñ³í³ÛÇÝ ³ß˳ñÑÝ»ñ¤, 2001: Í. Ìàðð, Êàâêàçñêèå ïëåìåííûå íàçâàíèÿ è ìåñòíûå ïàðàëëåëè.-§Òðóäû êîìèññèè ïî èçó÷åíèþ ïëåìåííîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ Ðîññèè¦, N 5, Ïåòðîãðàä, 1922. §Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, àðõèâíûå ìàòåðèàëû, Ìîñêâà, 1958. §Íàðîäû ìèðà¦, ýòíîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè, §Íàðîäû Êàâêàçà¦, ò. I, Ìîñêâà, 1960. Ì. Àðòàìîíîâ, Èñòîðèÿ Õàçàð, Ëåíèíãðàä, 1962. Â. Ìèíîðñêèé, Èñòîðèÿ Äåðáåíäà è Øèðâàíà IX-XI ââ., Ìîñêâà, 1963. Í. Âîëêîâà, Ýòíîíèìû è ïëåìåííûå íàçâàíèÿ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, Ìîñêâà, 1973. 3 î»°ë ê. ÞÉ»åãÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ʳÉÇý³ÃÇ í³ñã³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ (7-9 ¹¹.), å³ïÙ. ·Çï. ûÏݳÍáõÇ ·Çï. ³ëï׳ÝÇ Ñ³ÛóÙ³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, º., 1954:

13


áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ: лﳽáïáÕÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ áñáß ï»ë³Ï»ïÝ»ñ »Ý ѳÛïÝ»É Ý³¨ ÑÇßÛ³É »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ: XVIII ¹³ñáõÙ Ø. â³ÙãÛ³ÝóÝ Çñ »é³Ñ³ïáñ §ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó¦áõÙ ÙÇ ³ÙµáÕç ·ÉáõË ¿ñ ÝíÇñ»É ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ ÏñáõÙ ¿ §Ä³Ù³Ý³Ï Çß˳Ýáõû³Ý áëïÇϳݳó¦ í»ñݳ·ÇñÁ1: ²Ûë ·ÉáõËÁ ϳ½Ù»ÉÇë Ñ»ÕÇݳÏÝ û·ï³·áñÍ»É ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` áñáß Éñ³óáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáí µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó: ²ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ Ýí³×Ù³ÝÁ, ³ÛÝï»Õ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳϳ³ñ³µ³Ï³Ý ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ô. ÆÝ×Ç×Û³ÝÝ Çñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ2: Ø. Ô³½³ñÛ³ÝÝ ³é³çÇÝ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ ¿, áñÁ ɳÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍ»É ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: ¸ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ýñ³Ý ѳçáÕí»É ¿ í»ñ Ñ³Ý»É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ß³ï ÑÇÙݳѳñó»ñ ¨ ϳ½Ù»É ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ: ²ß˳ï³ÝùÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ ¥§²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý¦¤ Ø. Ô³½³ñÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáÕ ¨ г۳ëï³ÝÇÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ëïáõ·³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ3: Ä. Èáé³ÝÁ ѳïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓñ»É ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù г۳ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ »ñÏñÇ ý»á¹³É³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: г۳ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ¿É ݳ å³Ûٳݳíáñ»É ¿ ѳÛ-³ñ³µ³Ï³Ý ¨ ѳÛ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ: ²ß˳ï³ÝùÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ ïñíáõÙ ¿ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÝ»ñÇ óáõó³Ï4: г۳ëï³ÝÇ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ݳ¨ È»áÝ5: лÕÇݳÏÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ ³é»É ³Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁª Ñå³ÝóÇÏ Ëáë»Éáí ݳ¨ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ѳñó»ñÇ Ù³ëÇÝ: 1

î»°ë Ø. â³Ù㻳Ýó, ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, Ñ. ´, º., 1984, ¿ç 376-453: î»°ë Ô. ÆÝ×Ç×»³Ý, ÐݳËûëáõÃÇõÝ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý г۳ëï³Ý»³Ûó ³ß˳ñÑÇ, ì»Ý»ïÇÏ, 1835, Ñ. ², ¿ç 319-325, 422-449, Ñ. ¶, ¿ç 228-231, 323-325: 3 î»°ë M. Ghazarian, Armenien unter der arabishchen herrschaft bis zur Enstehung des Bagratidenreiches, Marburg, 1903. 4 î»°ë J. Laurent, L’Armenie entre Byzance et l’Islam depuis la conquete arabe jusqu’en (Nouvell édition revue et mise à jour par M. Canard) , Lisbonne, 1980. 5 î»°ë È»á, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñ,-ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. ´, ºñ., 1967: 2

14


Ð. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÝ Çñ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ÷áñÓ ¿ ϳï³ñ»É í»ñ³ñï³¹ñ»Éáõ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ1: ܳ áñáß ï»ë³Ï»ïÝ»ñ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïáõ٠ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: г۳ëï³ÝáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ í³ñ³Í í³ñã³Ï³Ý áõ ѳñϳÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É ¿ Ð. ܳɵ³Ý¹Û³ÝÁ2: ܳ Çñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ù³ëáõÙ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ ³é»É ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ í³ñã³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ËݹÇñÁ: àõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ã»Ù³ »Ý ¹³ñÓ»É Ý³¨ ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ߳ѳ·áñÍÙ³Ý ËݹÇñÁ, Ýñ³Ýó ë³ÑÙ³Ý³Í Ñ³ñÏ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ, ³ñ³µ Ýí³×áÕÝ»ñÇ ¹»Ù Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÙÕ³Í ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ¨ Ëݹñá ³é³ñϳ ųٳݳϳßñç³ÝÇ å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áñáß ÑÇÙݳѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñÅ»ù³íáñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ϳï³ñ»É Ð. سݳݹ۳ÝÁ3: àõëáõÙݳëÇñáÕÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ ³é»É ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý ³ñ³µÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÝ ¿É Ù»Ýù ·áñÍ³Í»É »Ýù Ù»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç: Ø»Í ³ñÅ»ù »Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ýñ³ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÝ ³ñï³ùÇÝ ³ß˳ñÑÇÝ Ï³åáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ áõ ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ4: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ¿ êï. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³ÝÇ §Ð³Û³ëï³ÝÁ VII-IX ¹³ñ»ñáõÙ¦ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ5: ²ÛÝ Ñ³ïϳå»ë ϳñ¨áñ ¿ VII-IX ¹¹. г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÇ Ñ³Ù³ñ: г۳ëï³ÝÇ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳѳñó»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç ٻͳ·áõÛÝ í³ëï³ÏÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇÝ: ²Û¹ ¨ ѻﳷ³ ßñç³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ý³ ·ñ»É ¿ »ñ»ù 1 î»°ë Ð. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ ²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÃÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (640-856), º., 1946: 2 î»°ë Ð. ܳɵ³Ý¹Û³Ý, ²ñ³µÝ»ñÇ í³ñã³Ï³Ý ¨ ѳñϳÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ, å³ïÙ. ·Çï. ûÏݳÍáõÇ ·Çï. ³ëï׳ÝÇ Ñ³ÛóÙ³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, º., 1950: 3 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ,-ºñÏ»ñ, Ñ. ´, Ù³ë ², º., 1978, ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù, º., 1939: 4 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý` ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, º., 1936, ÝáõÛÝÇ` ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ·É˳íáñ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ,-ºñÏ»ñ, Ñ. ¼, º., 1985: 5 î»°ë êï. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ VII-IX ¹³ñ»ñáõÙ, º., 1968:

15


ͳí³ÉáõÝ ³ß˳ïáõÃÛáõÝ1 ¨ µ³½Ù³ÃÇí Ñá¹í³ÍÝ»ñ2: ¸ñ³Ýù ³Ýã³÷ ϳñ¨áñ »Ý VI-X¹¹. г۳ëï³ÝÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ¿ÃÝÇÏ Ï³½ÙÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ËݹÇñÝ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ` ×ßïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáí ݳËÏÇÝáõÙ ³Û¹ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ϳñÍÇùÝ»ñÇ Ù»ç3: àõëáõÙݳëÇñáÕÇ ³Û¹ ×ßïáõÙÝ»ñÁ Ù»Ýù û·ï³·áñÍ»É »Ýù Ù»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ »Ý Ññ³ï³ñ³Ïí»É ݳ¨ ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ: ¸ñ³ÝóÇó ¿ ¼. ´áõÝdzÃáíÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ4: ²¹ñµ»ç³ÝóÇ å³ïÙ³µ³ÝÁ, ãݳ۳Í, áñ ɳÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍ»É ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, ¹ÇÙ»É ¿ Ï»Õͳñ³ñáõÃÛ³Ý áõ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ý»Ý·³÷áËÙ³Ý: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ ¿ Ù³ë³Ùµ í»ñ³µ»ñáõÙ ê. ²ßáõñµ»ÛÉáõ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ ¨ë Ñ³×³Ë ¹ÇÙ»É ¿ ÷³ëï»ñÇ Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ý»Ý·³÷áËÙ³Ý5: ìñ³ëï³ÝáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳñ¨áñ »Ý ². ´á·í»ñ³Ó»Ç, ¸. ØáõëË»ÉÇßíÇÉÇÇ, Ø. Èáñ¹ÏÇå³ÝÇÓ»Ç ¨ ³ÛÉáó ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ6: ²Ûëï»Õ ¨ë »ñµ»ÙÝ ÝϳïíáõÙ ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ï³¹Çñ Ï»Õͳñ³ñáõÃÛáõÝ:

1 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó г۳ëï³ÝáõÙ, º., 1965, ÝáõÛÝÇ` Àðìåíèÿ è Àðàáñêèé õàëèôàò, Åðåâàí, 1977, ÝáõÛÝÇ` г۳ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, º., 1996: 2 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ ¥êáõÕáõñ¤,-§ä´Ð¦, 1981, ÃÇí 2, ¿ç 134-149, ¸íÇÝ ù³Õ³ùÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ 9-11-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ,-ÐêêÐ ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1957, ÃÇí 10, ¿ç 85-98, г۳ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ Áëï ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·ÇñÝ»ñÇ,-Ðêêè ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1961, ÃÇí 5, ¿ç 63-72, §Ð³Ûáó Çß˳ݦ-Á ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ,-§ä´Ð¦, 1964, ÃÇí 2, ¿ç 121-134, ê³ëáõÝÇ 749-752 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÝѳÛï ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù,-§ä´Ð¦, 1971, ÃÇí 3, ¿ç 196-202, øáõëï-Ç Î³åÏáÑ í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÇ í»ñ³åñáõÏÝ»ñÁ ʳÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,-Ðêêè ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1958, ÃÇí 9, ¿ç 73-77 ¨ ³ÛÉÝ: 3 î»°ë ¿. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ¥VI-VII ¹³ñ»ñ¤, º., 2000: î»°ë ݳ¨ Ñ»ÕÇݳÏÇ §647 Ã. ³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÁ г۳ëï³Ý¦ Ñá¹í³ÍÁ,-§ä´Ð¦, 1982, ÃÇí 2: 4 î»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Àçåðáàéäæàí â VII-IX ââ., Áàêó, 1965. 5 î»°ë Ñ. Àøóðáåéëè, Ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ, Áàêó, 1983. 6 î»°ë §Î÷åðêè èñòîðèè Ãðóçèè¦, ò. II, Òáèëèñè, 1988.

16


¶ÈàôÊ ²è²æÆÜ

²ðØÆÜƲ àêîÆβÜàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ìàðàôØÀ ê³ë³ÝÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù ϳ½Ù³íáñí»É ¿ÇÝ Ð³Ûáó, ìñ³ó ¨ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ ä³ñëÇó ï»ñáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ í³ñã³Ï³Ý Ù»Í ßñç³ÝÇ` øáõëï-Ç Î³åÏáÑÇ¥ÎáíϳëÛ³Ý ùáõëï³Ï¤ Ù»ç: ì»ñçÇÝÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ²ïñå³ï³Ï³ÝÁ, ¶ÇɳÝÁ, Þ³Ý׳ÝÁ, ¸ÉÙáõÝùÁ, î³µ³ñëï³ÝÁ ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ1: ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÁ ÑÇßÛ³É »ñ»ù Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳ½Ù³íáñ»É ¿ÇÝ Ë³éÁ ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù»ñáí: Üñ³Ýù Ø»Í Ð³ÛùÁ íï³Ý·³½»ñÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù³ëݳï»É ¿ÇÝ: ܳËÏÇÝáõÙ Ýñ³ Ù³ë ϳ½ÙáÕ ¶áõ·³ñùÇ µ¹»ßËáõÃÛáõÝÁ Ùdzóñ»É ¿ÇÝ ìÇñùÇ¥ì³ñç³Ý¤ Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ2, ÇëÏ ²ñó³ËÝ áõ àõïÇùÁ` ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ3: ²Ûë ù³ÛÉ»ñÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»ÇÝ Ý³¨ ÃáõɳóÝ»Éáõ ìÇñùÝ áõ ²Õí³ÝùÁ` Ýñ³Ýó Ùdzï³ññ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ »ñÏñ³Ù³ë»ñ Ïó»Éáí: ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¶áõ·³ñùÇ µ¹»ßËáõÃÛáõÝÁ4, ÇëÏ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ, µ³óÇ Ø»Í Ð³ÛùÇ ³ß˳ñÑÝ»ñÇó, Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ Ý³¨ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Û³Ý ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÁ, Îáõñ ·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇó ÙÇÝ㨠¸³ñµ³Ý¹¥Öáñ³ å³Ñ³Ï¤ ÁÝÏ³Í Ù»ñÓϳëåÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ ¨ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ5: гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ ²Ûñ³ñ³ï, î³Ûù, îáõñáõµ»ñ³Ý, ØáÏù, ì³ëåáõñ³Ï³Ý, ÙÇÝ㨠571 Ã. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ݳ¨ êÛáõÝÇù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ6, ÇÝãå»ë ݳ¨ Îáñ׳ÛùÇ Îáñ¹Çù ¨ îÙáñÇù ·³í³éÝ»ñÝ áõ ä³ñë1

î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 40: î»°ë ݳ¨ ê. ºñ»ÙÛ³Ý, ºñÏñáñ¹ ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³åëï³Ùµ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ ¨ ¹ñ³ ѻ勉ÝùÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ V ¹. í»ñçáõÙ-VI ¹. ëϽµáõÙ,-§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, ÐêêÐ ¶²² Ññ³ï., Ñ. II, º., 1984, ¿ç 212: 2 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 34-35: î»°ë ݳ¨ ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 119-120: 3 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, 28-29, 33: 4 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù ³ß˳ñÑÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç,§ä´Ð¦, 1977, ÃÇí 2, ¿ç 187-188 5 ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 119-120: 6 ²Ý¹, ¿ç 118:

17


ϳѳÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ1: ¸³ï»Éáí ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ñ »ñ»ù ßñç³ÝÝ»ñÇó` î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñ2 ϳ٠î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý »ñÏÇñ3, ê»åÑ³Ï³Ý Ï³Ù ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñ4 ¨ êÛáõÝÇù5: Ø»Í Ð³ÛùÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá6: г۳ëï³ÝÇ ¨ ìÇñùÇ 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÁ ê³ë³ÝÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÇ áõ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÙÇç¨ ÷áË»ó Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ä³ñëϳëï³ÝáõÙ ì³Ññ³Ù âáõµÇÝÇ ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ëå³Ýí³Í ³ñù³ àñÙǽ¹Ç áñ¹Ç ÊáëñáíÁ ϳñáÕ³ó»É ¿ñ ×Ýᯐ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ï³Ûëñ ØáñÇÏǥسíñÇÏÇáë¤ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: 591 Ã. ÏÝùí³Í å³ñëϳ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñáí ÊáëñáíÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ù»Í ½ÇçáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»ó ϳÛëñáõÃÛ³ÝÁ: ÆÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ 껵»áëÁ, Êáëñáí ³ñù³Ý §»ï Ýáó³¥ÇÙ³° µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇÝ-².º.¤ ½²ñáõ³ëï³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ÙÇÝ㨠óØ͵ÇÝ, ¨ ½»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó, áñ Áݹ Çõñáí Çß˳Ýáõû³ÙµÝ ¿ñ, ½ïáõÝÝ î³Ýáõï»ñ³Ï³Ý ÙÇÝ㨠ó·»ïÝ Ðáõñ³½¹³Ý, ¨ ½·³õ³éÝ Îáï¿Çó ÙÇÝ㨠ó³õ³ÝÝ ¶³éÝÇ ¨ ó»½ñ ÍáíáõÝ ´½ÝáõÝ»³ó, ¨ ó²é»ëï³õ³Ý ¨ ó¶á·áíÇï ·³õ³é ÙÇÝ㨠óгóÇõÝ ¨ óسÏáõ: ºõ ÏáÕÙÝ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹ÇÝ ¿ñ Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ ä³ñëÇó ³ñù³ÛÇÝ: ºõ Ç Ý³Ë³ñ³ñ³óÝ Ð³Ûáó µ³½áõÙù Ç Úáõݳó ÏáÕٳݿ ¨ ë³Ï³õù` Ç ä³ñëÇó: ºï ¨ ½Ù»Í Ù³ëÝ ìñ³ó ³ß˳ñÑÇÝ ÙÇÝ㨠óî÷ËÇë ù³Õ³ù¦7: лﳷ³ÛáõÙ, ÊáëñáíÁ, ëå³Ýí³Í ØáñÇÏÇ íñ»ÅÁ ÉáõÍ»Éáõ å³ïñí³Ïáí, ³ñß³í»ó ´Ûáõ½³Ý¹Ç³, µ³Ûó ѳϳѳñÓ³ÏÙ³Ý 1

î»°ë Á. Àðóòþíÿí, Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå çàêàâêàçñêèõ âëàäåíèé Ñàñàíèäñêîãî Èðàíà ñîãëàñíî òðóäó Åëèøý,-§Êàâêàç è Âèçàíòèÿ¦, âûï. I, Åðåâàí, 1979, ñ. 19-35. 2 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 70. ØáñÇÏÁ, Ç Ñ³ïáõóáõÙÝ óáõó³µ»ñ³Í û·ÝáõÃÛ³Ý, ÊáëñáíÇó å³Ñ³Ýç»ó §þÇ Ð³Ûáó ½³ÛÝ ³ß˳ñÑ, áñ î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý ¶áõÝ¹Ý ³Ýáõ³Ý¿ñ...¦: 3 î»°ë 껵»áë, ¿ç 76. ä³ñëÇó Êáëñáí ³ñù³Ý, û·ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó, ØáñÇÏÇÝ Ëáëï³ÝáõÙ ¿ñ §Û»ñÏñ¿Ý гÛáó` ½³ß˳ñÑÝ î³Ýáõï»ñ³Ï³Ý Çß˳Ýáõû³ÝÝ ÙÇÝ㨠ó²Ûñ³ñ³ï ¨ ó¸áõÇÝ ù³Õ³ù, ¨ ÙÇÝ㨠ó»½ñ ÍáíáõÝ ´½ÝáõÝ»³ó ¨ ó²é»ëï³õ³Ý¦, ¿ç 84. ÊáëñáíÁ ϳï³ñ»ó ËáëïáõÙÁ ¨ ØáñÇÏÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ó §½»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó, áñ Áݹ Çõñáí Çß˳Ýáõû³ÙµÝ ¿ñ, ½ïáõÝÝ î³Ýáõï»ñ³Ï³Ý ÙÇÝ㨠ó·»ïÝ Ðáõñ³½¹³Ý...¦: 4 껵»áëÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ г۳ëï³ÝÇ 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá ÙdzÛÝ §ÏáÕÙÝ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹ÇÝ ¿ñ Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ ä³ñëÇó ³ñù³ÛÇݦ ¥ï»°ë 껵»áë, ¿ç 84¤: 5 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç,-§´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝǦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` §´ºÐ¦¤, 1983, ÃÇí 3, ¿ç 131132: 6 î»°ë Ð. ´³ñÃÇÏÛ³Ý, ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ ݳËù³Ý ÐáõëïÇÝdzÝáë ²-Ç é»ýáñÙÝ»ñÁ,-§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, ÐêêÐ ¶²² Ññ³ï., Ñ. ´, ¿ç 216-218: 7 î»°ë 껵»áë, ¿ç 84: î»°ë ݳ¨ ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 140:

18


³Ýó³Í лñ³ÏÉ Ï³Ûë»ñ ÏáÕÙÇó ͳÝñ å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»ó: ÊáëñáíÇÝ ÷á˳ñÇÝ³Í Î³í³ï ³ñù³Ý áñáß»ó §Ñ³ßïáõÃÇõÝ ³éÝ»É Áݹ ϳÛë»ñ, ¨ Ç µ³ó ÃáÕáõÉ ½³Ù»Ý³ÛÝ ë³ÑÙ³Ýë ó·³õáñáõû³Ý Ýáñ³¦: гßïáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏÁ лñ³ÏÉ Ï³ÛëñÝ ÁݹáõÝ»ó, ¨ 629 Ã. ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí»ó ѳßïáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ: 591 Ã. µ³Å³ÝÙ³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ Ùݳó ³Ý÷á÷áË1: 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá, »ñµ î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñÝ ³Ýó³í ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇÝ, ÇëÏ êÛáõÝÇùÁ ݳËù³Ý 571 Ã. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÝ ³é³ÝÓݳóí»É ¿ñ гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÇó2, í»ñçÇÝÇó å³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ÷³ëïáñ»Ý, ÙݳóÇÝ ÙdzÛÝ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñÁ¥§ÏáÕÙÝ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹ÇÝ ¿ñ Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ ä³ñëÇó ³ñù³ÛÇݦ¤, áñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ, ØáÏùÁ, ä³ñëϳѳÛùÇ áõ Îáñ׳ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ¨ ݳËÏÇÝáõÙ î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÇ Ù³ë ϳ½ÙáÕ ²Ûñ³ñ³ïÇ Ø³ëÛ³óáïÝ, ²ñ³Íáõ ÏáÕÙÝ ¨ àëï³Ý ¸íݳ ·³í³éÝ»ñÁ3: ¸³ï»Éáí 껵»áëÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ù»ç Ùݳó»É ¿ÇÝ ÙdzÛÝ ²Ûñ³ñ³ïÇ í»ñáÑÇßÛ³É ·³í³éÝ»ñÝ áõ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñÁ, å³ßïáݳå»ë ëÏë»ó Ïáãí»É í»ñçÇÝ ³ÝáõÝáí4: ä³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá Ùݳó ݳ¨ ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÙÇ ÷áùñÇÏ Ñ³ïí³ÍÁ` î÷ÕÇë ù³Õ³ùáí: ÆëÏ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ùݳó å³ñëÏ³Ï³Ý ï»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ÛëåÇëÇÝ ¿ñ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ Ëݹñá ³é³ñϳ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, »ñµ VII ¹. 30-³Ï³Ý ÃÃ. ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÁ Ùdzíáñí»óÇÝ ÇëɳÙÇ ¹ñáßÇ Ý»ñùá ¨ ³Ýó³Ý ³ñï³ùÇÝ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ: ²ñ³µ Ýí³×áÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ ѳÕóѳñ»ÇÝ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ »ñÏáõ Ù»Í ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ê³ë³ÝÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÇ áõ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ³ñ1

î»°ë 껵»áë, ¿ç 128: ²Ý¹, ¿ç 67-68: 3 î»°ë Á. Àðóòþíÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 19-35, ÝáõÛÝÇ` Ø»Í Ð³ÛùÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ..., ¿ç 137: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ, ÷³ëïáñ»Ý, î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý ¨ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ѳٳñÛ³ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ г۳ëï³ÝÇ 591 Ã. µ³Å³ÝÙ³Ý ë³Ñٳݳ·ÍÇÝ: ¸³ï»Éáí 591 Ã. ë³Ñٳݳ·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÇ ×ß·ñïáõÙÇó, »ñÏñÇ` ä³ñëϳëï³ÝÇÝ Ùݳó³Í ѳïí³ÍÇ Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõ٠ݳ¨ ²Ûñ³ñ³ïÇ Ø³½³½ ·³í³éÁ ¥ï»°ë ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³Å³ÝáõÙÁ¥591629¤,-§Èñ³µ»ñ ¥Ñ³ë. ·Çï.¤¦, 1986, ÃÇí 8, ¿ç 56¤: ²ÛÝ ÷³ëïÇÝ, áñ ä³ñëϳѳÛùÇ ¨ Îáñ׳ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ Ùݳó»É ¿ÇÝ Ð³Ûáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ¨, ѻﳷ³ÛáõÙ, Ùï»É ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç, ¹»é ϳݹñ³¹³éݳÝù: 4 î»°ë 껵»áë, ¿ç 84, 166 ¨ ³ÛÉÝ: î»°ë ݳ¨ Ü. ²¹áÝó, г۳ëï³ÝÁ ÐáõëïÇÝdzÝáëÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, ¿ç 262, ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ..., ¿ç 132-133: 2

19


·»ÉùÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñÁ »ñϳñ³ÙÛ³ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ å³ï׳éáí ½·³ÉÇáñ»Ý Ãáõɳó»É ¿ÇÝ, ÇÝãÝ ¿É ٻͳå»ë Ýå³ëï»ó ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ³Õóñß³íÇÝ: ²ñ³µ³Ï³Ý ½áñùÁ 636 Ã. Ú³ñÙáõù ·»ïÇ¥Ðáñ¹³Ý³Ý ·»ïÇ íï³ÏÁ¤ ³÷ÇÝ ç³Ëç³Ë»ó µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ1, ÇëÏ 637 Ã. γ¹ÇëÇÛ³ÛÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ` å³ñëÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ, áñÇ Ï³½ÙáõÙ ÏéíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ½áñ³Ù³ë»ñ` Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ¨ ¶ñÇ·áñ êÛáõÝáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùµ2: ²Ûë ѳÕóݳÏÝ»ñÇó Ñ»ïá ³ñ³µÝ»ñÁ ß³ñáõݳϻóÇÝ Çñ»Ýó ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ¨ 641 Ã.` лñ³ÏÉ Ï³Ûë»ñ ¥640-641¤ Ù³ÑÇó Ñ»ïá, Îáëï³Ý¹ÇÝ ¶ ϳÛë»ñ ûñáù ¥641 Ã.¤, ÙÇ Ù»Í ³ñß³í³Ýù ϳï³ñ»óÇÝ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý3: ²Ûë ³ñß³í³ÝùÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ »ñÏñáõÙ ÷áËí»É ¿ñ: ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÏáÕÙÇó ׳ݳãí»É ¿ñ гÛáó ÇßË³Ý Â»á¹áñáë èßïáõÝáõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ݳ¨ ³ñ¨Ùï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ íñ³4: ²Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ, 껵»áëÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµ, ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É Îáëï³Ý¹ÇÝ ¶ ϳÛë»ñ ûñáù ¥641 Ã.¤5: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇó áÙ³Ýù ϳñÍáõÙ »Ý, û ³ÛÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 641 Ã. ³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÇó Ñ»ïá ÙdzÛÝ6: ä»ïù ¿ Ýß»É, ë³Ï³ÛÝ, áñ Òáñ³ å³Ñ³Ï É»éݳÝóùÁ 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá Ùݳó»É ¿ñ г۳ëï³ÝÇ` ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇÝ ³Ýó³Í ѳïí³ÍáõÙ, ÇëÏ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, ëï³Ý³Éáí 641 Ã. ³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÇ ÉáõñÁ, »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ ß³ñÅí»É ¿ ÷³Ï»Éáõ ³ÛÝ, å³ñ½áñáß óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ýñ³ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ ï³ñ³Íí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ѳïí³ÍÇ íñ³: ²Ûë ï»ë³Ï»ïÇ û·ïÇÝ ¿ Ëáëáõ٠껵»áëÇ ³ÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝÁ, û ³Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É §Ç Ó»éÝ ³ÛÝñ å³ï»ñ³½ÙǦ7: ²ÛëÇÝùÝ, Áëï å³ïÙÇãÇ` ¹ñ³ å³ï׳éÝ ³ñ³µÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÝ ¿ »Õ»É: ØÇÝã ³Û¹, »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ ÇßËáõÙ ¿ñ гÛáó

1

î»°ë §Èñòîðèÿ Âèçàíòèè¦, ò. I, Ìîñêâà, 1967, ñ. 367. î»°ë 껵»áë, ¿ç 137: î»°ë ݳ¨ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ VII ¹³ñÇ 30-90-³Ï³Ý ÃÃ.,-§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, ÐêêÐ ¶²² Ññ³ï., Ñ. ´, ¿ç 306: 3 î»°ë 껵»áë, ¿ç 138: 4 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÁ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ íñ³Ûáí ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý,-§î³ñ»·Çñù¦, 2005, ¿ç 93-94: 5 î»°ë 껵»áë, ¿ç 139: 6 î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 26, ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ¥VI-VII ¹³ñ»ñ¤, ¿ç 161, ì. ÆëϳÝÛ³Ý, г۵Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ VII ¹³ñáõÙ` ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï,-§ä´Ð¦, 1971, ÃÇí 4, ¿ç 73-74: 7 껵»áë, ¿ç 139: 2

20


Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý` 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá å³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï Ùݳó³Í ѳïí³ÍáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹áõÙ1, áõëïÇ` ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÏáÕÙÇó Ýñ³Ý §½³õñ³í³ñáõÃÇõݦ ¨ §å³ïñÏáõû³Ý å³ïÇí¦ ï³ÉÁ2 Ý߳ݳÏáõÙ ¿ñ Ýñ³ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ ݳ¨ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ íñ³: ¸³ å»ïù ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÉÇÝ»ñ 641 Ã., µ³Ûó ݳËù³Ý ³ñ³µÝ»ñÇ Ý»ñËáõÅáõÙÁ г۳ëï³Ý: ²ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ѳñÓ³ÏÙ³Ý ¿ÇÝ ³Ýó»É, áõëïÇ Â»á¹áñáë èßïáõÝáõÝ Çñ ÏáÕÙÁ ·ñ³í»ÉÁ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿É å»ïù ¿ г۳ëï³Ý áõÕ³ñÏí»ñ ݳ¨ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñ³·áõݹÁ` äéáÏáå ½áñ³í³ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùµ3: Üáñ ¿ñ ÙdzÛÝ Â»á¹áñáë èßïáõÝáõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳãí»É ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÏáÕÙÇó, »ñµ §»É ½³õñ ³å³Ï³ÝÇã Û²ëáñ»ëï³Ý ÏáÕٳݿ Áݹ ׳ݳå³ñÑë ÒáñáÛ Û³ß˳ñÑÝ î³ñ³õÝáÛ¦4: »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ ÷áñÓ»ó ½µ³Õ»óÝ»É Òáñ³ ä³Ñ³Ï É»éݳÝóùÁ` ³ñ³µÝ»ñÇ ÙáõïùÁ ¹»åÇ »ñÏÇñ ÷³Ï»Éáõ ѳٳñ, µ³Ûó áõß³ó³í5: ¶ñ³í»Éáí î³ñáÝÁ` ³ñ³µÝ»ñÝ §³éÇÝ…½´½ÝáõÝÇë ¨ ½²ÕÇáíÇï: ºí ׳ݳå³ñÑ Ï³É»³É Ç ´»ñÏñáÛ ÓáñÝ Áݹ àñ¹ëåáÛ ¨ Áݹ ¶á·áíÇï` ó÷»ó³Ý Û²Ûñ³ñ³ï¦: ²ñ³µÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕí»ó ·ñ³í»É ¸íÇÝÁ6: Üñ³Ýù ³í³ñÇ ³é³Ý áõ ³ëå³ï³Ï»óÇÝ »ñÏÇñÁ, Ïáïáñ»óÇÝ 12ѽ ¨ ·»ñ»í³ñ»óÇÝ 35ѽ Ù³ñ¹áõ7: ¸³ï»Éáí ÐáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝÇó` ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ñß³í»É »Ý ݳ¨ ìÇñù8: ²ñ³µÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÝ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ íñ³Ûáí ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý9, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ñ»Ýó ³Û¹ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï10: 642 Ã. ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ÙÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ: ܻѳí»Ý¹Ç ׳ϳï³Ù³ñïáõÙ ³ñ³µÝ»ñÁ ç³Ëç³Ë»óÇÝ å³ñëÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ¨ ï³å³É»óÇÝ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ

1

²Ý¹, ¿ç 138: ²Ý¹, ¿ç 139: 3 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 7: 4 껵»áë, ¿ç 138: 5 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 9: 6 î»°ë 껵»áë, ¿ç 138: 7 ²Ý¹: î»°ë ݳ¨ Ô¨áݹ, ¿ç 9, ê³Ùí»É ²Ý»óÇ, ¿ç 80: 8 î»°ë ÐáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý, ¿ç 286: î»°ë ²ëáÕÇÏ, ¿ç 98: 9 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 6-7, 껵»áë, ¿ç 146: 10 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÁ..., ¿ç 88-98: 2

21


ï»ñáõÃÛáõÝÁ: 647 Ã. Ýñ³Ýù ÏñÏÇÝ ³ëå³ï³Ï»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ, áñï»ÕÇó ³Ýó³Ý ìÇñù ¨ ²Õí³Ýù1: ²ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ¨ ³í³ñ³éáõ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï ¿ÇÝ Ñ»ï³åݹáõÙ: ²ñ³µÝ»ñÁ û¨ г۳ëï³ÝáõÙ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ã¿ÇÝ Ñ³ëï³ïíáõÙ, µ³Ûó ¹ñ³Ýó ÁÝóóùáõÙ Ýñ³Ýù ͳÝáóÝáõÙ ¿ÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÇÝ: Üñ³Ýó Ù»ç ³ñ¹»Ý áñáß³ÏÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ñ Ó¨³íáñíáõÙ »ñÏñÇ ³å³·³ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÁ Ýñ³Ýù ÝÛáõóϳݳóÝ»Éáõ ¿ÇÝ 652 Ã. ѳÛ-³ñ³µ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñáí, 653 Ã. г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ íñ³ »á¹áñáë èßïáõÝáõ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙáí ¨ ³í»ÉÇ áõß` ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙáí: Àëï 껵»áëÇ` Îáëï³ë ´ ϳÛëñÁ ¥641-668¤, 650-³Ï³Ý ÃÃ. ëϽµÇÝ ·ïÝí»Éáí ³Ýã³÷ ͳÝñ ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, §É³õ ѳٳñ»ó³õ ï³É [³ñ³µÝ»ñÇÝ-².º.] ë³Ï, ¨ ³éÝ»É Ñ³ßïáõÃÇõÝ å³ï·³Ù³õáñ³õù¦2: ²ëáñÇùÇ ¨ ØÇç³·»ïùÇ Ï³é³í³ñÇã Øáõ³ídzÛÇ Ùáï ¸³Ù³ëÏáë áõÕ³ñÏí»ó äéáÏáåÁ: ÎáÕÙ»ñÁ ѳßïáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»óÇÝ, áñï»Õ áñáßí³Í ¿ñ ³ñ³µÝ»ñÇÝ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÏáÕÙÇó ïñí»ÉÇù ѳñÏÇ ã³÷Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ3: »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ, ÉÇÝ»Éáí ßñç³Ñ³Û³ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã, ³ñ³· ÏáÕÙÝáñáßí»ó ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ׳ÏáõÙ: 껵»áëÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Ûáó Çß˳ÝÝ áõ ݳ˳ñ³ñÝ»ñÁ §[Ç] µ³ó ϳóÇÝ Ç Ã³·³õáñáõÃ»Ý¿Ý ÚáõÝ³ó ¨ Ñݳ½³Ý¹»ó³Ý Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ ³ñù³ÛÇÝ ÆëÙ³Û»ÉǦ: гÛáó Çß˳ÝÁ Ù»ÏÝ»ó ¸³Ù³ëÏáë` Øáõ³ídzÛÇ Ùáï: 652 Ã. ÏÝùí»ó ѳÛ-³ñ³µ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ4, áñáõÙ ³ëí³Í ¿ñ, û ¹ñ³ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ϳËí³Í ¿ ѳۻñÇó: ²ñ³µ ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ëáëï³ÝáõÙ ¿ñ, û §áã ³éÝáõÙ Ç Ó¿Ýç ë³Ï ½»ñ»³Ù ÙÇ. ³å³ Û³ÛÝų٠ï³çÇù »ñ¹Ù³Ùµ, áñã³÷ ¨ ¹áõù ϳÙÇçÇù¦: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ÏáÕÙ»ñÁ å³ÛٳݳíáñíáõÙ ¿ÇÝ, áñ ѳۻñÁ å»ïù ¿ å³Ñ»ÇÝ 15ѽ ѻͻɳ½áñ ¨ Ñá·³ÛÇÝ í»ñçÇÝÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ` ³ñ³µÝ»ñÇÝ í׳ñí»ÉÇù ѳñÏÇ ÙÇ Ù³ëÇ Ñ³ßíÇÝ: Øáõ³íÇ³Ý å³ñï³íáñíáõÙ ¿ñ ѳÛáó ³ÛñáõÓÇÝ ²ëáñÇù ãϳÝã»É, ë³1

ä³ïÙ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë ³ñß³í³ÝùÇ Ãí³Ï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï»ë³Ï»ïÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ, ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³ÝÁ ÑÇÙݳíáñáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 647 Ã. ¥ï»°ë ¾. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, 647 Ã. ³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÁ г۳ëï³Ý,-§ä´Ð¦, 1982, ÃÇí 2¤: 2 껵»áë, ¿ç 147: 3 ²Ý¹: 4 î»°ë ´. ²é³ù»ÉÛ³Ý, ijٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ,-§î»Õ»Ï³·Çñ¦ êêèØ ¶² гÛÏ. ýÇÉdzÉÇ, º., 1941, ÃÇí 1¥6¤, ¿ç 62:

22


ϳÛÝ, ³ÛÉ í³Ûñ»ñ Ù»ÏÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÛÝ å»ïù ¿ å³ïñ³ëï å³Ñí»ñ, ݳ ѳÛáó µ»ñ¹»ñáõÙ ³ÙÇñ³Ý»ñ ãå»ïù ¿ Ý߳ݳϻñ ¨ ³ñ³µ ½ÇÝíáñÝ»ñ ãå»ïù ¿ áõÕ³ñÏ»ñ: Øáõ³íÇ³Ý Ëáëï³ÝáõÙ ¿ñ, û` §ÃßݳÙÇ ÙÇ° Ùïó¿ Ç Ð³Ûë. ¨ »Ã¿ ·³Û ÐáéáÙ Ç í»ñ³Û Ó»ñ` ³ñӳϻ٠ӻ½ ½³õñë Û³õ·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ` áñã³÷ ¨ ¹áõù ϳÙÇçÇù¦1: ÆÝãå»ë ¹»åù»ñÇ Ñ»ï³·³ ÁÝóóùÇó ÏѳÙá½í»Ýù, ³ñ³µÝ»ñÁ ׳ݳã»É ¿ÇÝ Â»á¹áñáë èßïáõÝáõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ݳ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ íñ³: Îáëï³ë ´ ϳÛëñÁ` µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ·ÉáõËÝ ³Ýó³Í, å³Ûٳݳ·ñÇ ÏÝùáõÙÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá, ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ³ßݳÝÁ2, Ý»ñËáõÅ»ó г۳ëï³Ý ¨ ϳñáÕ³ó³í ·ñ³í»É ¸íÇÝÁ: ¸íÇÝÇó Îáëï³ë ´-Ç áõÕ³ñÏ³Í ½áñù»ñÁ ·ñ³í»óÇÝ Ý³¨ ìÇñùÁ: ²Õí³ÝùÁ ¨ êÛáõÝÇùÁ ¥³é³ÝÓÇÝ ¿ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ¹»é¨ë ã¿ñ Ùdzóí»É г۳ëï³ÝÇݤ Ýí³×»É µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇÝ ãѳçáÕí»ó3: 껵»áëÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï §¿ÇÝ Áݹ ÝÙ³¥ÇÙ³° »á¹áñáë èßïáõÝáõ-².º.¤ Ùdzµ³Ý ìñ³óÇÝ ¨ ²Õáõ³ÝÝ ¨ êÇõÝÇÝ, áñù Áëï Ññ³Ù³ÝÇ Ýáñ³ ·Ý³óÇÝ ÛÇõñ³ù³ÝãÇõñ ³ß˳ñÑë ¨ ³Ùñ³ó³Ý Ç ÝÙÇݦ4: ²ÛëÇÝùÝ` µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ áõÕÕí³Í ¿ñ ݳ¨ ìÇñùÇ, ²Õí³ÝùÇ ¨ êÛáõÝÇùÇ ¹»Ù, ÇÝãÝ ¿É å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÁ, áñ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ »á¹áñáë èßïáõÝáõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝÇó µ³óÇ ×³Ý³ã»É ¿ñ ݳ¨ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ íñ³: ƽáõñ ã¿, áñ í»ñçÇÝÝ»ñÁ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ Ññ³Ù³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³ñ¹»Ý ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ³µÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙ áõÝ»ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ áõÅ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: γÛë»ñ Ñ»é³Ý³Éáõó Ñ»ïá »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ í×é³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ Ó»éݳñÏ»ó: 653 Ã. ·³ñݳÝÁ, ݳ, û·Ý³Ï³Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñ³ËÙµÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ³Ýó³í ѳϳѳñÓ³ÏÙ³Ý: гÛ-³ñ³µ³Ï³Ý ½áñùÁ, Ñ»ï³åݹ»Éáí ݳѳÝçáÕ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñ³Ù³ë»ñÇÝ, î³ÛùÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñËáõÅ»ó ê¨ ÍáíÇ ³÷»ñÝ áõ ·ñ³í»ó îñ³åǽáÝÁ, áñÇó Ñ»ïá Ù»Í ³í³ñáí áõ µ³½Ù³ÃÇí ·»ñÇÝ»ñáí í»ñ³¹³ñÓ³í: »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ Ù»ÏÝ»ó ¸³Ù³ëÏáë, ¨ Øáõ³íÇ³Ý Ýñ³Ý §Çß˳ÝáõÃÇõÝ »ï ½Ð³Ûë ¨ ½ìÇñë ¨ ½²Õáõ³Ýë ¨ ½êÇõÝÇë, ÙÇÝ㨠óγåÏáÑ ¨ óä³Ñ³ÏÝ Öáñ³Û: ºõ 1

껵»áë, ¿ç 164: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³Ûë ³ñß³í³ÝùÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 652 Ã. ³ßݳÝÁ, ù³ÝÇ áñ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñùÇ Ñ³Ù³ñ г۳ëï³ÝáõÙ ÓÙ»é»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ñ ³é³ç³ó»É ¥ï»°ë 껵»áë, ¿ç 166, ï»°ë ݳ¨ ì. ÆëϳÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ IV-VII ¹¹., º., 1991, ¿ç 495¤: γÛëñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³ÝÓ³Ùµ г۳ëï³ÝáõÙ ÓÙ»é»É ãϳñáÕ³ó³í, ù³ÝÇ áñ ßï³å í»ñ³¹³ñÓ³í Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë ¥ï»°ë 껵»áë, ¿ç 168¤: 3 î»°ë 껵»áë, ¿ç 166: 4 ²Ý¹: 2

23


Ýáñ³ å³ÛÙ³Ý ¿ñ »¹»³É ÝÙ³` ³Í»É ½»ñÏÇñÝ ½³ÛÝ Ç Í³é³ÛáõÃÇõݦ1: ä³ïÙÇãÁ, ³Ûëï»Õ, §²Õí³Ýù¦ ³ë»Éáí, ÷³ëïáñ»Ý, ÝϳïÇ áõÝÇ Ý³Ëáñ¹ ßñç³ÝÇ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¸áõñë ¿ ·³ÉÇë, áñ Øáõ³íÇ³Ý Â»á¹áñáë èßïáõÝáõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳã»ó µáÉáñ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ Ùdzëݳµ³ñ ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë ²ñÙÇÝdz ³ÝáõÝáí: ä»ïù ¿ Áݹ·Í»É, áñ, ÷³ëïáñ»Ý, ѳÛ-³ñ³µ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñáõÙ áñáß³ÏÇáñ»Ý ³ñӳݳ·ñí»ó ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ: гٻݳÛݹ»åë, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³éϳ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, ³ñï³óáÉí»óÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ó¨³íáñí³Í Çñ³íÇ׳ÏáõÙ: 654 Ã. ³ñ³µÝ»ñÝ ³Ýó³Ý í×é³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³ÝÇ áñ »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï׳éáí, Ñ»é³ó»É ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½Çó: ºÃ» ݳËÏÇÝáõÙ Ýñ³Ýù Ù»Í ï»Õ ¿ÇÝ Ñ³ïϳóÝáõ٠»á¹áñáë èßïáõÝáõ Ñ»ï ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ÷áñÓáõÙ Ýñ³ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï Ùdzíáñ»É г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ, ³å³ ³ÛÅÙ Ýñ³Ýù å³ñ½³å»ë ³Ýó³Ý ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ Ýí³×Ù³ÝÁ: ²ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ 654 Ã. Ý»ñËáõÅ»óÇÝ Ð³Û³ëï³Ý ¨, 껵»áëÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ, §Ï³É³Ý Ç Í³·³ó Ç Í³·ë ½»ñÏÇñÝ ³Ù»Ý³Ûݦ2: ìÇñùÁ ß³ñáõݳϻó ÙÝ³É µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñùÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, áñÁ 654-655 ÃÃ. ÓÙé³ÝÁ سíñdzÝáëÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ Ý»ñËáõÅ»ó г۳ëï³Ý áõ ·ñ³í»ó ¸íÇÝÁ: ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñùÁ` ß³ñáõݳϻÉáí ³ñ³µÝ»ñÇÝ ¹áõñë ÙÕ»É Ð³Û³ëï³ÝÇó, Çç³í ѳñ³í áõ å³ß³ñ»ó ܳË׳í³ÝÁ, áñï»Õ, ë³Ï³ÛÝ, ѳϳѳñí³Í ëï³ó³í ³ñ³µÝ»ñÇó ¨ Ý³Ñ³Ýç»ó ¹»åÇ ìÇñù3: 655 Ã. ·³ñݳÝÁ, »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ëÏëí»ó ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÇ Ýáñ ³ñß³í³ÝùÁ: ²é³çÇÝ ½áñ³ËáõÙµÁ, áñÝ ³ñß³íáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý ¨ ìÇñù, ·É˳íáñáõÙ ¿ñ гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÝ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á, áñÝ ³ñß³íáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ý³ËÏÇÝ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý 1

²Ý¹, ¿ç 169: 껵»áë, ¿ç 173: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ´³É³½áõñÇÝ Ð³µÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ ÙdzÛÝ Ù»Ï ³ñß³í³Ýù ¿ ÑÇß³ï³ÏáõÙ, ÇëÏ ê»µ»áëÁ` »ñÏáõëÁ: Ø»½ ³é³í»É ѳí³ëïÇ ¿ Ãíáõ٠껵»áëÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ݳ ³Û¹ ¹»åù»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ ¿: 껵»áëÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ݳ¨ ³ñ³µ å³ïÙÇã ³µ³ñÇÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ, Áëï áñÇ` гµÇµÁ г۳ëï³ÝÁ Ýí³×»É ¿ ÑÇçñ³ÛÇ 31 Ã. ¥651-652¤ ¥ï»°ë ‫ﻄﺒﺮي‬, III, ¿ç 71¤ ¨ ѳçáñ¹ ³Ý·³Ù г۳ëï³Ý ¿ ³ñß³í»É ÙÛáõë ï³ñÇ` ÑÇçñ³ÛÇ 32 Ã. ¥652-653¤ ¥³Ý¹, ¿ç 77-78¤, Áëï áñáõÙ` ÑÇçñ³ÛÇ 32 Ã. ³ñß³í³ÝùÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ´³É³½áõñÇÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ³ñß³í³ÝùÇÝ, »ñµ гµÇµÁ г۳ëï³Ý Ý»ñËáõÅ»ó ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùǥ泽Çñ³¤ ÏáÕÙÇó` ²ëáñÇùÇ ³ñ³µÝ»ñÇó µ³Õϳó³Í ½áñ³·Ý¹áí ¥ï»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 234¤: 3 î»°ë 껵»áë, ¿ç 174: 2

24


ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ·É˳íáñáõÙ ¿ñ ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³Ý1: ²ñ³µÝ»ñÁ Ýí³×»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ ¨ ·»ñ»í³ñ»óÇÝ ß³ï Çß˳ÝÝ»ñÇ` Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí: »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ ÇÝùݳϳ٠Ùdzó³í ·»ñÛ³ÉÝ»ñÇÝ áõ Ýñ³Ýó Ñ»ï ·Ý³ó ØÇç³·»ïù, ѳí³Ý³µ³ñ, Ïáñóñ³Í Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ Øáõ³ídzÛÇó Ñ»ï ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí, µ³Ûó ³ÛÝï»Õ í³Ë׳Ýí»ó áõ, µ»ñí»Éáí ѳÛñ»ÝÇù, óÕí»ó Çñ ѳÛñ»ÝÇ èßïáõÝÇùáõÙ2: »á¹áñáë èßïáõÝáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá гÛáó ÇßË³Ý ¹³ñÓ³í гٳ½³ëå سÙÇÏáÝÛ³ÝÁ (655-662)3: ì»ñçÇÝÇë Çß˳ÝáõÃÛ³Ùµ г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Ýáñ ÷áõÉ ëÏëí»ó: ú·ïí»Éáí ³ÛÝ Ýå³ëï³íáñ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÇó, áñ Øáõ³íÇ³Ý å³Ûù³ñ ¿ñ ëÏë»É ²ÉÇ Ë³ÉÇý³ÛÇ ¹»Ù (656-661), ÇëÏ ³Û¹ å³ï׳éáí ³ÏïÇí³ó³Í ´Ûáõ½³Ý¹Ç³Ý ¿É µ³í³ñ³ñí»ó Çñ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ý Ó¨³Ï³Ý ÁݹáõÝáõÙáí4, ÑÇßÛ³É »ñÏñÝ»ñÁ ë»÷³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»óÇÝ: гٳ½³ëå سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ³ó³í êÛáõÝÇùÁ í»ñ³Ùdzíáñ»É г۳ëï³ÝÇÝ5: Øáõ³ídzÝ, ѳÕûÉáí ²ÉÇ Ë³ÉÇý³ÛÇÝ, µ³½Ù»ó ·³ÑÇÝ (661-680): ܳ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ¹»Ù Ù»Í ³ñß³í³Ýù ¿ñ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ, áñÇó ³é³ç áñáß»ó ϳñ·³íáñ»É ·áñÍ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ: ܳ ѳÛáó Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ÙÇ Ññáí³ñï³Ï áõÕ³ñÏ»ó, áñ §»Ã¿ áã ѳñÏ»ëçÇù ÇÝÓ ¨ áã ³ÝÏçÇù Áݹ ÉÍáí ͳé³Ûáõû³Ý ÇÙáÛ` Ç ëáõñ ëáõë»ñÇ Ù³ß»óÇó ½³Ù»Ý»ë»³Ý¦6: Ð³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÝ ÁݹáõÝ»óÇÝ Øáõ³ídzÛÇ å³Ñ³ÝçÁ, ¨ ¸³Ù³ëÏáë áõÕ³ñÏí»óÇÝ »ñÏñÇ ³½¹»óÇÏ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ïÝ»ñÇó »ñÏáõ å³ï³Ý¹` ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇÝ áõ êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ7: ²ÝϳëϳÍ, Øáõ³ídzÛÇ å³Ñ³ÝçÁ å»ïù ¿ áõÕ³ñÏí³Í ÉÇÝ»ñ ݳ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý µáÉáñ ³ÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇÝ áõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ áõ ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ÁݹáõÝ»É ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ·»ñÇß˳1

î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 234-240: î»°ë 껵»áë, ¿ç 174: гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ¨ ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ï»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ¨ ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ г۳ëï³Ý ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñ,-§Èñ³µ»ñ(ѳë. ·Çï)¦, 2008, ÃÇí 2, ¿ç 68-77: î»°ë ݳ¨ ¾. ØÇݳëÛ³Ý, ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, Ð³Û ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ VII ¹³ñáõÙ,-§Èñ³ïáõ¦ Ø»ëñáå سßïáó гٳÉë³ñ³ÝÇ, êï»÷³Ý³Ï»ñï, 2008, ¿ç 6-24: 3 ²ëáÕÇÏÁ гٳ½³ëå سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ëÏǽµÁ ¹ÝáõÙ ¿ ѳÛáó Ö¸ Ãí³Ï³ÝÇÝ, áñ ¿ 655 Ã. ¥ï»°ë ²ëáÕÇÏ, ¿ç 99¤: 4 î»°ë 껵»áë, ¿ç 175: 5 ²Ý¹: 6 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 14: 7 ²Ý¹: 2

25


ÝáõÃÛáõÝÁ: гٳӳÛÝ ²ëáÕÇÏÇ` Øáõ³íÇ³Ý Çñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ï³ñáõÙ` 662 Ã., ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇÝ Ý߳ݳϻó гÛáó áõ ìñ³ó ÇßË³Ý ¨ áõÕ³ñÏ»ó г۳ëï³Ý1: γñ»ÉÇ ¿ ϳñÍ»É, û ²ëáÕÇÏÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ Çñ ųٳݳÏÝ»ñÇ ÇñáÕáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿, »ñµ IX-X¹¹. гÛáó Çß˳ÝÝ»ñÁ ÏñáõÙ ¿ÇÝ §ÇßË³Ý Ð³Ûáó ¨ ìñ³ó¦, ÇëÏ Ñ³Û ´³·ñ³ïáõÝÇ Ã³·³íáñÝ»ñÁ` §Ã³·³íáñ гÛáó ¨ ìñ³ó¦ ïÇïÕáëÁ2: ê³Ï³ÛÝ, ¹³ï»Éáí Ô¨áÝ¹Ç Ý»ñùáµ»ñÛ³É Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó, ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ׳ݳãí»É ¿ñ ³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ íñ³, ÇÝã »á¹áñáë èßïáõÝáõ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ݳ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ íñ³: Ô¨áݹÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý í»ñçáõÙ, §Ç ųٳݳÏÇ å³ï»ñ³½ÙÇÝ, áñ Ç Ù¿ç î³×ϳó` ¹³¹³ñ»óÇÝ Ç Ñ³ñϳïáõáõûݿ Ýáó³ гÛù, ìÇñù, ²Õáõ³Ýù, ͳé³Û»³É Ýáó³ ³Ùë Ȧ3: ö³ëïáñ»Ý, å³ïÙÇãÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ г۳ëï³ÝÁ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ï»Õ. Ýñ³Ýù û° ѳñϳïí³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ ëï³ÝÓÝ»É áõ ϳï³ñáõÙ ÙdzëÇÝ ¨ û° ÙdzëÇÝ Ññ³Å³ñí»óÇÝ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: àõëïÇ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ô¨áÝ¹Ç §Ð³Ûáó Çß˳ݦ-Á å»ïù ¿ ѳëÏ³Ý³É §²ñÙÇÝdzÛÇ Çß˳ݦ ÇÙ³ëïáí: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ³ñ³µÝ»ñÇ Ùáï Ñëï³Ïáñ»Ý ÝϳïíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ гÛáó Çß˳ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ Ù»Ï í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÇ Ù»ç Ý»ñ³éÝ»Éáõ ÙÇïáõÙÁ: VII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ³ñ³µÝ»ñÝ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÁ Ùdzíáñ»óÇÝ Ð³Ûáó Çß˳ÝÝ»ñ »á¹áñáë èßïáõÝáõ ¨ ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: ²Û¹ ѳݷ³Ù³ÝùÁ µËáõÙ ¿ñ ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ áõÅ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ×Çßï ÁÙµéÝáõÙÇó, ù³ÝÇ áñ г۳ëï³ÝÁ, ãݳ۳Í, áñ Ýñ³ÝÇó ³Ýç³ïí»É ¿ÇÝ Ýñ³ ͳÛñ³Ù³ë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁ, Çñ»ÝÇó ³½¹»óÇÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ ¿ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ, ÇëÏ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á, ãÝ³Û³Í ûï³ñ ÇßËáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýñ³ ï³ñµ»ñ ѳïí³ÍÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é³ç³óñ³Í ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ³Ýçñå»ïÝ»ñÇÝ, ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ùdzï³ññ ¨ ٻͳÃÇí ѳïí³ÍÝ ¿ñ: ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï¥662-685ÃÃ.¤ г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ áõÝ»ó³Í

1

²Ý¹: î»°ë ݳ¨ ²ëáÕÇÏ, ¿ç 122: î»°ë ²ëáÕÇÏ, ¿ç 158. ²ßáï ² ó·³íáñÁ ݳ˳å»ë §ÇßË³Ý ¨ Çß˳ݳó ÇßË³Ý »Õ»³É гÛáó ¨ ìñ³ó¦, ¿ç 161. §êÙµ³ï ó·³õáñ»³É` ïÇñ¿ µáÉáñ ѳÛñ»Ý»³ó Çõñáó, гÛáó ¨ ìñ³ó¦ ¨ ³ÛÉÝ: 3 Ô¨áݹ, ¿ç 15: 2

26


ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»ó, µ³Ûó ÙÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ: ºÃ» гٳ½³ëå سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ûñáù ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÁ Ó¨³Ï³Ýáñ»Ý ÁݹáõÝáõÙ ¿ÇÝ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ³ÛÅÙ ÁݹáõÝ»óÇÝ ³ñ³µ³Ï³ÝÁ, ÇÝãÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳï³ÕÇ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ »ñÏáõ ³ËáÛ³ÝÝ»ñÇÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ã¿ñ Ñ»ï³ùñùñáõÙ, ÙdzÛÝ ³Ýí³Ý³Ï³Ý µÝáõÛà áõÝ»ñ: ÖÇßï ¿, Áëï Ô¨áݹÇ` Ýñ³Ýù ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ñÏ í׳ñ»É ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ßáõïáí Ññ³Å³ñí»óÇÝ Ý³¨ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: 685 Ã. ²ÛëñÏáíÏ³ë ³ñß³í»óÇÝ Ë³½³ñÝ»ñÁ: Üñ³Ýó ¹»Ù ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ ½áÑí»ó ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÁ, ÇëÏ Ë³½³ñÝ»ñÁ ß³ï ·³í³éÝ»ñ áõ ³í³ÝÝ»ñ ·ñ³í»óÇÝ, ÏáÕáåï»óÇÝ áõ ³í»ñ»óÇÝ, ÇëÏ Ñ»ïá ³í³ñáí áõ ·»ñÇÝ»ñáí Ñ»é³ó³Ý1: ²ÛÝÇÝã, ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ÷á÷áË³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí. 685 Ã. ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ·³ÑÇÝ ¿ µ³½ÙáõÙ ²µ¹ ³É-سÉÇùÁ ¥685-705¤, ÇëÏ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ·³ÑÇÝ` ÐáõëïÇÝdzÝáë ´-Ý ¥685-695, 705-711¤: ì»ñçÇÝÝ»ñÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ Ýáñ ÷áõÉ ¿ ëÏëíáõ٠г۳ëï³ÝÇ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: Üáñ ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÁ ëϽµáõÙ ×Çßï ѳٳñ»óÇÝ ÏÝù»É ѳßïáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ: ÎÝùí³Í ѳßïáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ñÇ` г۳ëï³ÝÇÝ ¨ ìÇñùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ïí³ÍáõÙ áñáßíáõÙ ¿ñ, áñ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇó ëï³óíáÕ Ñ³ñÏ»ñÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÙÇç¨ µ³Å³Ýí»Éáõ ¿ÇÝ Ñ³í³ë³ñ³å»ë2: γñ»ÉÇ ¿ ϳñÍ»É, û г۳ëï³ÝÝ áõ ìÇñùÝ ÇÝã-ÇÝã å³ï׳éÝ»ñáí ÏñÏÇÝ ÁݹáõÝ»É »Ý ѳñϳïí³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝÇ ã¿, û á±ñ ÏáÕÙÇ Ýϳïٳٵ: ²í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É, ÇëÏ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ³å³·³ÛÇÝ: ºí, µ³óÇ ³Û¹, ÇÝãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ѻﳷ³ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, г۳ëï³ÝáõÙ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ãϳÛÇÝ ûï³ñ ½áñù»ñ: ´Ûáõ½³Ý¹Ç³Ý ßáõïáí г۳ëï³ÝÁ ¨ ìÇñùÁ ·ñ³í»Éáõ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áñÓ Ï³ï³ñ»ó3, ë³Ï³ÛÝ, ѳí³Ýáñ»Ý, ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý Ù³ïÝí»ó, ù³ÝÇ áñ, »ñµ 689 Ã. г۳ëï³Ý Ý»ñËáõÅ»óÇÝ ³ñ³µÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó Áݹ³é³ç »É³Ý áã û µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý, ³ÛÉ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ` гÛáó ÇßË³Ý ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝáõ ¥685-689¤ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ, áñáÝó ѳçáÕ-

1 2 3

î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 15-16: î»°ë »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 74: ²Ý¹, ¿ç 75, Ô¨áݹ, ¿ç 17, ²ëáÕÇÏ, ¿ç 100:

27


í»ó Ñ»ï ÙÕ»É ³ñ³µÝ»ñÇÝ1: ²Û¹ ųٳݳÏ, ë³Ï³ÛÝ, ³ñ³µ³Ï³Ý ëå³éݳÉÇùÇ ï³Ï, ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ ²ëáÕÇÏÁ, §áÙ³Ýù Ç Ð³Ûáó Çß˳ݳóÝ ³ÝÓݳïáõñù »Õ»Ý ³é ½ûñë î³×ϳó¦2: 689 Ã. µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñùÁ ϳÛë»ñ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ ÏñÏÇÝ ³ñß³í»ó ³ñ¨»Éù: Àëï ²ëáÕÇÏÇ` µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñù»ñÁ ·ñ³í»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ ìÇñùÁ3: γÛëñÁ гÛáó ÇßË³Ý Ï³ñ·»ó Ü»ñë»Ñ γÙë³ñ³Ï³ÝÇÝ ¥689-693¤, áñÇó Ñ»ïá í»ñ³¹³ñÓ³í Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë4: ÐáõëïÇÝdzÝáëÝ Çñ»Ý ³ÛÝù³Ý ѽáñ ¿ñ ½·áõÙ, áñ ÝáõÛÝÇëÏ áñáß»ó ˳Ëï»É ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í ѳßïáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó, Ç í»ñçá, ͳÝñ å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»ó5: гÛáó ÇßË³Ý êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ ¥693-726¤, ëï³Ý³Éáí µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñùÇ å³ñïáõÃÛ³Ý ÉáõñÁ, ÷áñÓ»ó »ñÏÇñÁ ÷ñÏ»É ³í»Éáñ¹ ³ñÛáõݳѻÕáõÃÛáõÝÇó ¨ 693 Ã. Ñå³ï³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó æ³½Çñ³ÛÇ, ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ, г۳ëï³ÝÇ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÇã Ý߳ݳÏí³Í ØáõѳÙÙ³¹ ÇµÝ Ø³ñí³ÝÇÝ6: »á÷³Ý»ëÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ êÙµ³ïÝ ³Û¹ Ãí³Ï³ÝÇÝ §Ð³Û³ëï³ÝÝ ³ñ³µÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ó¦7: ²µ¹ ³É-سÉÇù ˳ÉÇý³Ý, û·ïí»Éáí ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛáõÙ ëÏëí³Í ·³Ñ³Ï³É³Ï³Ý ÏéÇíÝ»ñÇó8, Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ëï³ó³í Ýí³×»Éáõ г۳ëï³ÝÁ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ: ºí, ³Ñ³°, ØáõѳÙÙ³¹ ÇµÝ Ø³ñí³ÝÁ, ѳÛáó Öʼ Ãí³Ï³ÝÇÝ (697 Ã.), ÙÇ Ëáßáñ µ³Ý³ÏÇ ·ÉáõËÝ ³Ýó³Í, Ý»ñËáõÅ»ó г۳ëï³Ý, Ýí³×»ó ³ÛÝ, ¸íÇÝáõ٠ٻͳÃÇí áõÅ»ñ ÃáÕ»ó áõ, ß³ñÅí»Éáí ²Õí³ÝÇó ÏáÕÙ»ñÁ, Ùï³í âáÕ ¥Öáñ³ å³Ñ³Ï¤9: ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ, Áëï »á÷³Ý»ëÇ` ȳ½ÇϳÛÇ ¥º·»ñù¤ Çß˳ÝÁ Ñå³ï³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó »ñÏÇñ Ý»ñËáõÅ³Í ³ñ³µÝ»ñÇÝ10: ØÇÝã سñí³ÝÁ ½µ³Õí³Í ¿ñ âáÕáõÙ, ÃÇÏáõÝùáõ٠ѳۻñÝ ³åëï³Ùµ»óÇÝ áõ »ñÏÇñÁ Ù³ùñ»óÇÝ ³ñ³µÝ»ñÇó: ØáõѳÙÙ³¹Á` í»ñ³¹³éݳÉáí âáÕÇó, í»ñ³Ýí³×»ó г۳ëï³ÝÁ: ¸»åÇ âáÕ ³ñß³í»ÉÇë ØáõѳÙÙ³¹Á å³ß³ñ»É ¿ñ áõ ÷áñÓ»É ·ñ³í»É ꨳݳ ÏÕ½ÇÝ11, µ³Ûó, ù³ÝÇ áñ ßï³å»ÉÇë ¿ñ »Õ»É, ѳí³Ýáñ»Ý ³ÛÝ, ÃáÕ»É ¿ñ å³ß³ñí³Í, ÇëÏ ÇÝùÝ ³ñß³í»É ¹»åÇ ²Õ1

î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 18: î»°ë ²ëáÕÇÏ, ¿ç 100: 3 ²Ý¹: 4 ²Ý¹, ¿ç 101: 5 î»°ë »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 78: 6 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 28: 7 »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 78: 8 ²Ý¹, ¿ç 80-82: 9 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 317: 10 î»°ë »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 82: î»°ë ݳ¨ À. Áîãâåðàäçå, Ðàííåôåîäàëüíûå Ãðóçèíñêèå ãîñóäàðñòâà â VI-VIII ââ.,-§Î÷åðêè èñòîðèè Ãðóçèè¦, ò. II, ñ. 173174. 11 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 96: 2

28


í³ÝÇó ÏáÕÙ»ñÁ: ²Ûë ³Ý·³Ù ݳ ϳñáÕ³ó³í ·ñ³í»É ꨳݳ ÏÕ½ÇÝ áõ Ïáïáñ»É ³ÛÝï»Õ ³å³ëï³Ý³Í ³åëï³ÙµÝ»ñÇÝ: ÎÕ½áõ å³ß³ñáõÙÁ 層ó 3 ï³ñÇ1: ²Û¹ ÁÝóóùáõ٠سñí³ÝÁ Ýí³×»É ¿ áÕç »ñÏÇñÁ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ꨳݳ ÏÕ½áõ ³éáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 699 Ã.2, áñÇó Ñ»ïá ØáõѳÙÙ³¹Á í»ñçݳϳݳå»ë ×Ýß»ó ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ: Ô¨áݹÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ 700 Ã. ØáõѳÙÙ³¹Ý ³ñß³í»ó ÙÇÝ㨠ØáÏùÇ æ»ñÙ³Óáñ ·³í³éÁ, áñï»ÕÇ ³Ý³éÇÏ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ ¿ÇÝ ³å³ëï³Ý»É Ñ³Û ³åëï³ÙµÝ»ñÁ: ʳճÕáõÃÛáõÝ ÏÝù»Éáõ å³ïñí³Ïáí ³ñ³µ ½áñ³í³ñÝ Çñ Ùáï Ññ³íÇñ»ó ³åëï³ÙµÝ»ñÇÝ ¨ µáÉáñÇÝ Ïáïáñ»ó, ÇëÏ Ýñ³Ýó ϳݳÝó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ·»ñ»í³ñ»ó3: ¸»é¨ë 697 Ã., ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ³ñ³µÝ»ñÇÝ Ñå³ï³ÏáõÃÛáõÝ ¿ñ ѳÛïÝ»É º·»ñùÇ Çß˳ÝÁ: ÆëÏ º·»ñùÇ Ýí³×áõÙÝ ³ÝÑݳñ ¿ñ ³é³Ýó ìÇñùÇ Ýí³×Ù³Ý: ²ÛëÇÝùÝ` 697 Ã., »ñµ ØáõѳÙÙ³¹Ý ³ñß³í»É ¿ñ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý áõ âáÕ³, ݳ, ѳí³Ý³µ³ñ, Ù»Ï ³ÛÉ ½áñ³ËáõÙµ ¿É áõÕ³ñÏ»É ¿ñ ìÇñùÝ áõ º·»ñùÁ Ýí³×»Éáõ: ²Û¹ ½áñ³ËáõÙµÁ Ýí³×»É ¿ñ ݳ¨ ²÷˳½ùÁ, ù³ÝÇ áñ VIII ¹. ëϽµÇÝ, Áëï »á÷³Ý»ëÇ` ³ñ³µÝ»ñÁ ïÇñáõÙ ¿ÇÝ ²µ³½·Ç³ÛÇÝ (²÷˳½ù), ȳ½ÇϳÛÇÝ (º·»ñù) ¨ Ƶ»ñdzÛÇÝ¥ìÇñù¤4: ²ÛëåÇëáí, г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ í»ñçݳϳݳå»ë Ýí³×íáõÙ »Ý 700 Ã.5: ÆµÝ ³É-²ëÇñÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ³Û¹6: ²ñ³µÝ»ñÁ, Ýí³×»Éáí г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ, ϳ½Ù³íáñ»óÇÝ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ` ¸íÇÝ Ï»ÝïñáÝáí7: ²ñ¹»Ý óáõÛó »Ýù ïí»É, áñ ³ñ³µÝ»ñÁ Ñ»Ýó ëϽµÇó ¿É ×ßïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³Ýáõ٠г۳ëï³ÝÇ áõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏßÇéÝ áõ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: àõëïÇ ¨ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ýñ³Ýù г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÝ Áݹ·ñÏáÕ í³ñã³Ï³Ý 1

î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 317-318: î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ Ýí³×Ù³Ý Ãí³Ï³ÝÇ ßáõñç,§´ºÐ¦, 2008, ÃÇí 1, ¿ç 161: 3 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 19-20: 4 î»°ë »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 102: 5 ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ г۳ëï³ÝÇ Ýí³×áõÙÁ Ãí³·ñáõÙ ¿ 701 Ã.-áí ¥ï»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 73-74, ÝáõÛÝÇ` Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÉÍÇ ¹»Ù,§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, ÐêêÐ ¶²² Ññ³ï., Ñ. ´, ¿ç 325-326¤: î»°ë ݳ¨ ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ Ýí³×Ù³Ý Ãí³Ï³ÝÇ ßáõñç, ¿ç 162-163: 6 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 84: 7 ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ г۳ëï³ÝÁ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÝ ÁݹѳÝáõñ ²ñÙ»Ýdz ¥Ð³Û³ëï³Ý¤ ³ÝáõÝáí ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ݳ¨ ³ëáñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: ¼³ù³ñdz Ñé»ïáñÁ, ûñÇݳÏ` ¶áõñ½³ÝÁ ¥³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ æáõñ½³ÝÁ, áñÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ìÇñùÇ ¥ì³ñç³Ý¤ Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ¤ ¨ ²é³ÝÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ áñå»ë г۳ëï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ »ñÏñÝ»ñ ¥ï»°ë Í. Ïèãóëåâñêàÿ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 81¤: 2

29


ßñç³ÝÝ ³Ýí³Ý»óÇÝ ²ñÙÇÝdz ¥Ð³Û³ëï³Ý¤: 700 Ã. ØáõѳÙÙ³¹Ý ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³é³í³ñÇã Ýß³Ý³Ï»ó ²µáõ Þ³ÛË ÇµÝ ²µ¹³ÉɳÑÇÝ (701703 ÃÃ.)1 ¨ Ñ»é³ó³í ØÇç³·»ïù: Ð³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³é³í³ñãÇÝ ïí»É »Ý §áëïÇϳݦ ³ÝáõÝÁ2, áñÇ å³ï׳éáí ¿É ²ñÙÇÝÇ³Ý ÏáãáõÙ »Ýù §áëïÇϳÝáõÃÛáõݦ: ö³ëïáñ»Ý, 700 Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í Ù³ëÁ, ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÁ, γëåÇó ÍáíÇ ³÷³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñÁ` Îáõñ ·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇó ÙÇÝ㨠¸³ñµ³Ý¹, ìÇñùÁ, º·»ñùÁ, ²÷ßÇÉùÁ ¨ ²÷˳½ùÁ: ê³Ï³ÛÝ, VIII ¹. ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ½·³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïñ»óÇÝ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ »ñÏ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ, »ñµ»ÙÝ, Ñ³Û å³ïÙÇãÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿É ϳñ»ÉÇ ¿ å³ïÏ»ñ³óáõ٠ϳ½Ù»É ³Û¹åÇëÇ í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ô¨áݹÁ, ûñÇݳÏ` å³ïÙ»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ˳ÉÇý³Ý Çñ »ÕµáñÁ ϳé³í³ñÇã Ý߳ݳϻó ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÷á˳ñù³ÛáõÃÛ³Ý íñ³, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ݳ §ï³Ûñ »Õµûñ ÇõñáõÙ ½²ïñå³ï³Ï³Ý ¨ ½Ð³Ûë ѳݹ»ñÓ ìñûù ¨ ²Õáõ³ÝÇõù: ºõ ϳñ·¿ñ Ç í»ñ³Û »ñÏñÇë…Ññ³Ù³Ý³ï³ñë¦3: ²ñÙÇÝÇ³Ý áõ ²ïñå³ï³Ï³ÝÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ù»Ï ÷á˳ñù³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ݳ¨ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÁ. ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÁ, ûñÇݳÏ` Ëáë»Éáí æ³ñµÇ¥å³ñëÏ. ¶³ñµÇ-².º.¤ ÏáãíáÕ í³ñã³Ï³Ý Ù»Í ÙdzíáñÇ Ù³ëÇÝ, ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙdzíáñáõÙ ¿ñ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñÁ, áñáÝù ÙdzëÇÝ Ï³½ÙáõÙ »Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý áÕç ï³ñ³ÍùÇ ãáññáñ¹ Ù³ëÁ: ²Û¹ »ñÏñ³Ù³ëÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ ²ñÙÇÝÇ³Ý ¨ ²ïñå³ï³Ï³ÝÁ4: Ô¨áÝ¹Ç §½Ð³Ûë ѳݹ»ñÓ ìñûù ¨ ²Õáõ³ÝÇõù¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, ÷³ëïáñ»Ý, ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ §Ññ³Ù³Ý³ï³ñ¦-Ý»ñÁ, áñáÝó ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ å³ïÙÇãÁ, ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÝ»ñÝ »Ý: ²ÛëåÇëáí` ݳ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳóáõÃÛáõÝÁ, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ²ÛëñÏáíϳëáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ: 1 î»°ë Ð. ܳɵ³Ý¹Û³Ý, ²ñ³µ³óÇ áëïÇϳÝÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ,-²é³ÝÓݳïÇå Ðêêè ¶²² §î»Õ»Ï³·ñÇó¦, 1956, ÃÇí 8, ¿ç 107: î»°ë ݳ¨ À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 271: 2 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 96, 110 ¨ ³ÛÉÝ: ²ñùáõÝÇ å³ßïáÝ۳ݻñÇÝ ïñíáÕ §áëïÇϳݦ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ¹»é¨ë V ¹³ñáõÙ ¥ï»°ë ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, ¿ç 314, Ô³½³ñ ö³ñå»óÇ, ¿ç 284¤: 3 Ô¨áݹ, ¿ç 166: î»°ë ݳ¨ ²ëáÕÇÏ, ¿ç 133.§½Ð³Ûë ѳݹ»ñÓ ìñûù ¨ ²Õáõ³Ýûù¦: 4 î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 118-119:

30


¶ÈàôÊ ºðÎðàð¸

²ðØÆÜƲ àêîÆβÜàôÂÚ²Ü ì²ðâ²Î²Ü ´²Ä²ÜàôØÀ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ñáõëï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ý»É ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÁ: гïϳå»ë ³ñÅ»ù³íáñ »Ý IX-X¹¹. Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ, ÆµÝ ³Éü³ÏÇÑÇ, ´³É³½áõñÇÇ ¨ Ú³ÏáõµÇÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Àëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ, ²ñÙÇÝÇ³Ý µ³Å³Ýí³Í ¿ñ ãáñë Ù³ëÇ, áñáÝù ѳçáñ¹³µ³ñ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ²é³çÇÝ, ºñÏñáñ¹, ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñ. §²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz. êÇë³ç³Ý, ²é³Ý, îÇýÉÇë, ´³ñ¹³³, ´³ÛɳϳÝ, γµ³É³ ¨ Þ³ñí³Ý, ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz. æáõñ½³Ý, êáõÕ¹³µÇÉ, ´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹ ¨ ³É-ȳù½, ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdz. ´áõëýáõññ³ç³Ý, ¸³µÇÉ, êÇñ³ç ³Ûñ, ´³Õñ³í³Ý¹ ¨ ܳ߳í³, âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdz. ÞÇÙß³Ã, ÊÇɳÃ, γÉÇϳɳ, ²ñçÇß ¨ ´³çáõݳÛë¦1: ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÝ ³í»É³óÝáõÙ ¿ ݳ¨, áñ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ Êáõ³ÛÛÁ, ³ë-ê³Ý³ñdzÝ, ²Éµ³ÏÁ, øÇë³ÉÁ, ²µË³½Á, ³É-æ³ñ¹³Ù³Ý ³ÙñáóÁ, ʳ۽³ÝÁ, Þ³ùùÇÝ ¨ ³É-´³µ ù³Õ³ùÁ ¥´³µ ³É-²µí³µ¤2: ö³ëïáñ»Ý, ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÝ, Áëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñ³Í ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ, êÛáõÝÇùÁ ¨ î÷ÕÇë ù³Õ³ùÁ, ÇëÏ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÝ` ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³É-ȳù½ »ñÏÇñÁ: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá å³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï Ùݳó³Í гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²Ûñ³ñ³ïÝ áõ î³ÛùÁ: ÆëÏ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ îáõñáõµ»ñ³ÝÁ, ´³ñÓñ гÛùÝ áõ Ìá÷ùÁ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í»ñçÇÝÝ»ñÇ Ù»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÇ: ²ÛëÇÝùÝ` ݳËù³Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ë1 2

î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: ²Ý¹:

31


ï³ïáõÙÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Í í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý Çñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ·ï»É Ëݹñá ³é³ñϳ ßñç³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, íÇ׳ѳñáõÛó ¿ í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý êÛáõÝÇùÇ ¨ î÷ÕÇë ù³Õ³ùÇ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÝ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³É-ȳù½Ç å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÁ` ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ: ²Ûë ËݹÇñÝ»ñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ϳݹñ³¹³éݳÝù ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý ÝáõÛݳïÇå Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñå³Ý»É ݳ¨ X ¹. ³ñ³µ Ù³ï»Ý³·Çñ ÆµÝ ³Éü³ÏÇÑÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³í»É³óÝáõÙ ¿, áñ §²ÑÙ³¹ ÇµÝ ì³¹ÇÑ Æ뵳ѳÝóÇÝ Ñ³Õáñ¹»É ¿, û…[²ñÙÇÝdzÛáõÙ] ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ѳëÝáõÙ ¿ 113-Ç, áñï»Õ, ...³É³ÝÝ»ñÇ ¨ ´³µ ³É-²µí³µÇ ÙÇç¨ [·ïÝíáõÙ ¿] ê³Ñǵ ³ë-ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ¦1: Àëï ÆµÝ ³É-ü³ÏÇÑÇ, ÷³ëïáñ»Ý, ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ¿ñ ·ïÝíáõ٠ݳ¨ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ²Ý¹Û³Ý áõ γñ³ ÎáÛëáõ ·»ï»ñÇ ³í³½³ÝÝ»ñÁ2: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç Áݹ·ñÏí³Í ã¿ñ3: ì»ñáÑÇßÛ³É Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áñáß³ÏÇáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ IX ¹. Ñ»ÕÇÝ³Ï ´³É³½áõñÇÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ: ä³ïÙÇãÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ, Áëï ù³ç³ï»ÕÛ³Ï Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ïÙ³ÍÇ, §ÞÇÙß³ÃÁ, γÉÇϳɳÝ, ÊÇɳÃÁ, ²ñçÇßÁ ¨ ´³çáõݳÛëÁ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdz, ´áõëýáõññ³ç³ÝÇ ßñç³ÝÁ, ¸³µÇÉÁ, êÇñ³ç ³ÛñÁ ¨ ´³Õñ³í³Ý¹Á ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdz, æáõñ½³ÝÁ ÏáãíáõÙ ¿ñ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz, ÇëÏ êÇë³ç³ÝÝ áõ ²é³ÝÁ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz: ØÛáõëÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý, û ÞÇÙß³ÃÝ ¿ñ ÙdzÛÝ [ÏáãíáõÙ] âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdz, γÉÇϳɳÝ, ÊÇɳÃÁ, ²ñçÇßÝ áõ ´³çáõݳÛëÁ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdz, êÇñ³ç ³ÛñÁ, ´³Õñ³í³Ý¹Á, ¸³µÇÉÝ áõ ´áõëýáõññ³ç³ÝÁ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz, ÇëÏ êÇë³ç³ÝÁ, ²é³ÝÁ ¨ îÇýÉÇëÁ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz¦4: ´³É³½áõñÇÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ³é³çÇÝ Ù³ëÁ ѳٳñÛ³ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ÏñÏÝáõÙ ¿ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÙÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ. ³ñ³µ å³ïÙÇãÁ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ÙdzÛÝ æáõñ½³ÝÁ` ãËáë»Éáí ³É-ȳù½Ç Ù³ëÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ´³É³1

Ibn al-Fakih, ¿ç 290-291: î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ê³ñÇñ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ,-§¶ÇïáõÃÛ³Ý ·Éáµáõë¦, 2004, Ñ. 4, ¿ç 99-106: 3 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, سñ½å³Ý³Ï³Ý г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 387-628ÃÃ., ù³ñ﻽, º., 1980: 4 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 231: 2

32


½áõñÇÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý »ñÏñáñ¹ ѳïí³ÍÇÝ, ³å³ ³ÛÝ, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ³Õ³í³Õí³Í ¿ ϳÙ, å³ñ½³å»ë, ³Û¹ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ ´³É³½áõñÇÇÝ Ñ³Õáñ¹áÕÝ»ñÇ ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýù ¿: ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³Ýóϳóñ³Í Ú³ÏáõµÇÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ¿³å»ë ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ²ñÙÇÝdzÛÇ` ãáñë Ù³ë»ñÇ µ³Å³Ýí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó: Àëï IX-X ¹¹. å³ïÙÇãÇ` ²ñÙÇÝÇ³Ý µ³Å³ÝíáõÙ ¿ñ »ñ»ù Ù³ëÇ. §²é³çÇÝ Ù³ë` ¸³µÇÉ, γÉÇϳɳ, ÊÇɳÃ, ÞÇÙ߳à ¨ ê³í³¹ ù³Õ³ùÝ»ñ, »ñÏñáñ¹ Ù³ë` ´³ñ¹³³, ´³ÛɳϳÝ, γµ³É³ ¨ ´³µ ³É-²µí³µ ù³Õ³ùÝ»ñ, »ññáñ¹ Ù³ë` æáõñ½³Ý, îÇýÉÇë…¦1: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ú³ÏáõµÇÝ Ã»° г۳ëï³ÝÇ ÑáÕ»ñÝ ¿ Ù»Ï í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÇ Ù»ç ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¨ û° î÷ÕÇë ù³Õ³ùÝ ¿ æáõñ½³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ù»Ï í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ù»ç ÝßáõÙ: XIII ¹. Ñ»ÕÇÝ³Ï Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇÝ, Ç ÙÇ µ»ñ»Éáí í»ñáÑÇßÛ³É Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ, ѳÛïÝáõÙ ¿, áñ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ ´³ÛɳϳÝÁ, γµ³É³Ý áõ Þ³ñí³ÝÁ, ºñÏñáñ¹Ç Ù»ç` æáõñ½³ÝÁ, êáõÕ¹³µÇÉÁ, ´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹Ý áõ ³É-ȳù½Á, ºññáñ¹Ç Ù»ç` ´áõëýáõññ³ç³ÝÁ, ¸³µÇÉÁ, êÇñ³çÁ, ³ÛñÁ, ´³Õñ³í³Ý¹Á ¨ ܳ߳í³Ý, ÇëÏ âáññáñ¹Ç Ù»ç` ÞÇÙß³ÃÁ, γÉÇϳɳÝ, ²ñçÇßÁ ¨ ´³çáõݳÛëÁ2: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇó áÙ³Ýù ϳñÍáõÙ »Ý, áñ ²ñÙÇÝdzÛÇ` ãáñë Ù³ëÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý ³Ûë µ³Å³ÝáõÙÁ áñáß ã³÷áí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇÝã³ñ³µ³Ï³Ý ųٳݳϳßñç³ÝÇ Çñ³íÇ׳ÏÇÝ ¨, Çñ³Ï³ÝáõÙ, í³ñã³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ3: ØÛáõëÝ»ñÁ ·ïÝáõÙ »Ý, áñ ²ñÙÇÝdzÝ, Çëϳå»ë, µ³Å³Ýí³Í ¿ñ í»ñáÑÇßÛ³É í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ4: ²ÛÝ, áñ г۳ëï³ÝáõÙ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ å³ñëϳµÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý ³ñï³óáÉí»É ¿ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, ϳëϳÍÇ ï»ÕÇù ãÇ ï³ÉÇë: ¸³ ϳñáÕ ¿ Ý߳ݳϻÉ, áñ ³ñ³µ ïÇñáÕÝ»ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÁ ÷á÷áË»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ã»Ý áõÝ»ó»É: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ñ³µÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ, Ñ»Ýí»Éáí ÑÇÝ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý íñ³, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÝ »ÝóñÏ»É »Ý Áݹ·Íí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: 1

î»°ë Jakubi, ¿ç 364: î»°ë Jacut, I, ¿ç 219-220: 3 î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 157: 4 î»°ë M. Ghazarian, Ýßí. ³ßË., ¿ç 69, J. Laurent, Ýßí. ³ßË., ¿ç 9-34: 2

33


². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ϳñÍáõÙ ¿, û ºññáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³éáõÙáí ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ Ù³ñ½å³Ý³Ï³Ý г۳ëï³ÝÇÝ (Áëï 591 Ã. µ³Å³ÝÙ³Ý), ÇëÏ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÝ` ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý г۳ëï³ÝÇÝ1: ê³Ï³ÛÝ Ð³Ûáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë óáõÛó ïí»óÇÝù, 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá ³Ù÷á÷í»ó ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ, ØáÏùÁ, ä³ñëϳѳÛùÇ ¨ Îáñ׳ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ Ùݳó»É ¿ÇÝ Ý³¨ ݳËÏÇÝáõÙ î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÇ Ù³ë ϳ½ÙáÕ ²Ûñ³ñ³ïÇ Ø³ëÛ³óáïÝ, àëï³Ý ¸íݳ ¨ ²ñ³Íáõ ÏáÕÙÝ ·³í³éÝ»ñÁ: ÆëÏ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ, ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç »ñÏñÇó µ³óÇ, ݳ¨ ²Ûñ³ñ³ïÝ áõ î³ÛùÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³Û¹ í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¿³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³í»ÉÇ Ùáï ¿ñ гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ 571-591 ÃÃ. ¹ñáõÃÛ³Ùµ: ܳËù³Ý 571 Ã. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ êÛáõÝÇùÁ µ³Å³Ýí»É ¿ñ гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÇó áõ Ùdzóí»É ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñÇÝ: гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ÁÝóóùáõ٠ϳ½Ùí³Í ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³Ý, ²Ûñ³ñ³ï, îáõñáõµ»ñ³Ý, î³Ûù, ØáÏù ³ß˳ñÑÝ»ñÇó, ä³ñëϳѳÛùÇ áõ Îáñ׳ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó: î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝ îáõñáõµ»ñ³ÝÝ ¿ñ, áñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ÙïÝáõÙ ¿ñ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç: ì»ñçÇÝÁ ÝáõÛÝå»ë ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³éáõÙáí ã¿ñ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý г۳ëï³ÝÇÝ` Áëï 591 Ã. µ³Å³ÝÙ³Ý: 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó ³é³ç ³ÛÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ´³ñÓñ гÛù ¨ Ìá÷ù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá` ݳ¨ ²Ûñ³ñ³ï, îáõñáõµ»ñ³Ý, î³Ûù ¨ ²ÕÓÝÇù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ2: ÆëÏ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ ´³ñÓñ гÛùÁ, Ìá÷ùÁ ¨ îáõñáõµ»ñ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ VIII ¹. í»ñçÇÝ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ Ùdzóí³Í ²ÕÓÝÇùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³Û¹ í³ñã³Ï³Ý ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ßáß³÷»ÉÇ ¿ñ: ²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éݳÝù ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz: Àݹ·ñÏáõÙ ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ êÛáõÝÇù, ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÁ, Îáõñ ·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ¨ ¸³ñµ³Ý¹Ç ÙÇç¨ ·ïÝíáÕ Ù»ñÓϳëåÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÝ áõ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ: 1 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, øáõëï-Ç Î³åÏáÑ í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÇ í»ñ³åñáõÏÝ»ñÁ ʳÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,-Ðêêè ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1958, ÃÇí 9, ¿ç 75: 2 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 70:

34


êÇë³ç³Ý¥êÛáõÝÇù¤: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ êÛáõÝÇùÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ1: ÆÝãå»ë ѳÛïÝÇ ¿, 571 Ã. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÇó ³é³ç §³åëï³Ùµ»³É Ç µ³ó »Ï³ó Ç Ð³Ûáó ³Ýáõ³Ý»³É ì³Ñ³Ý ÇßË³Ý ³ß˳ñÑÇÝ êÇõÝ»³ó, ¨ Ëݹñ»³ó Ç Êáëñáí³Û Û³ñù³Û¿Ý ä³ñëÇó, ½Ç ï³ñó»Ý ½¹Çõ³Ý ³ß˳ñÑÇÝ êÇõÝ»³ó Ç ¸ÁõÝ³Û Ç ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ù³Õ³ù, ¨ ϳñ·»ëó¿ ½ù³Õ³ùÝ Ç ß³ÑñÙ³ñ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ, ½Ç ÙÇ° ¨ë Ïáã»ëóÇ ³ÝáõÝ Ð³Ûáó Ç í»ñ³Û Ýáó³: ºõ ϳï³ñ¿ñ Ññ³Ù³Ýݦ2: ê³Ï³ÛÝ, гٳ½³ëå سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ (655-662) ѳۻñÁ §Ñ³å×»å »ñè»Ïáí Ñݳ½³Ý¹»ó³Ý Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ã³·³õáñÇÝ Úáõݳó, ѳݹ»ñÓ Ùdzµ³Ýáõû³Ùµ Çß˳ݳóÝ ¨ ½³õñ³óÝ ²Õáõ³ÝÇó ¨ Çß˳ݳóÝ ³ß˳ñÑÇÝ êÇõÝ»³ó ѳݹ»ñÓ ³ß˳ñѳõÝ Çõñ»³Ýó. áñù ÉÍ»³É ¿ÇÝ Û³é³ç³·áÛÝ Û³ß˳ñѳ·ÇñÝ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ, ÙÇÝ㨠µ³ñÓ³õ ó·³õáñáõÃÇõÝ ä³ñëÇó ¨ ïÇñ»³ó ÆëٳۻɳóÇÝ, Ýáù³ ³Ý¹ñ¿Ý Ýáõ³×»³É Ùdzµ³Ý»ó³Ý Áݹ гÛáó¦3: ²ÛëÇÝùÝ` ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÇó ³é³ç êÛáõÝÇùÁ ÏñÏÇÝ Ùdzóí»É ¿ñ гÛáó Çß˳ݳå»ïáõÃÛ³ÝÁ: ²ñ³µÝ»ñÁ ëϽµáõÙ êÛáõÝÇùÁ í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý г۳ëï³ÝÇ Ù³ë ¿ÇÝ ¹ÇïáõÙ: ²Û¹ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ 655 Ã. ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï êÛáõÝÇùÁ áã û ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ Ýí³×áÕ ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³Ý, ³ÛÉ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ìÇñùÇ Ýí³×áÕ Ð³µÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÝ4, ãݳ۳Í, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¹»é¨ë êÛáõÝÇùÁ гÛáó Çß˳ݳå»ïáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ í»ñ³Ùdzíáñí»É: ²ñ³µÝ»ñÁ VIII ¹. ëϽµÇÝ êÛáõÝÇùÁ Ùïóñ»óÇÝ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ Ù»ç` Ñ»ï³åݹ»Éáí ³ÛÝ ÝáõÛÝ Ýå³ï³ÏÁ, ÇÝã ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÁ: Üñ³Ýù å³ñ½³å»ë ó³ÝϳÝáõÙ ¿ÇÝ ÃáõɳóÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÁ` Ýñ³ ï³ñµ»ñ ѳïí³ÍÝ»ñÇ 1 ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ å³ïÙ³µ³Ý ¼. ´áõÝdzÃáíÁ, Ñ»Ýí»Éáí ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ íñ³, êÛáõÝÇùÁ, ²ñó³ËÇ ¨ àõïÇùÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ²é³ÝÇ Ù³ë ¿ ѳٳñáõÙ: ì»ñçÇÝÇ ßáõñç ݳ ϳéáõóáõÙ ¿ Çñ ï»ëáõÃÛáõÝÁ` §Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç áõ Ñ³Û »Ï»Õ»óáõ ÏáÕÙÇó ²é³ÝÇ ³Õí³Ý ÅáÕáíñ¹Ç §·ñÇ·áñÛ³Ýǽ³ódzÛǦ ¥·ñÇ·áñ³Ï³Ý³óáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` ѳÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ¹³í³Ý³ÝùÇ å³ñï³¹ñáõÙ-².º.¤ ¨ §³ñÙ»Ýǽ³ódzÛǦ ¥Ñ³Û³óáõÙ-².º.¤ Ù³ëÇݦ ¥ï»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 93-102¤: ²Û¹ ï»ë³Ï»ïÇó Ýñ³ ѳٳñ ó³ÝϳÉÇ ¿ñ ²é³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Ñݳñ³íáñÇÝë ß³ï ѳÛÏ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñ Ý»ñ³éÝ»ÉÁ: ê³Ï³ÛÝ, ݳ, ѳí³Ý³µ³ñ, ã³÷³½³Ýó ¿ Ñ³Ù³ñ»É, Ú³ÏáõïÇ Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³Õáñ¹áõÙÇó »ÉÝ»Éáí, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ ¨ë ²é³ÝÇ Ù»ç ÙïóÝ»ÉÁ, áõëïÇ` ³Û¹ ѳÕáñ¹áõÙÁ ݳ µ»ñ»É ¿ ïáÕ³ï³ÏáõÙ ¥§[´áõëýáõññ³ç³ÝÁ] ·³í³é ¿ ²é³Ý »ñÏñáõÙ, áñÇ ù³Õ³ùÝ ¿ ܳ߳í³Ý ϳ٠ܳËç³í³ÝÁ¦ ¥Jacut, I, ¿ç 627, ï»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 41, ͳÝáÃ. 16¤: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, Ú³ÏáõïÇ ³Û¹ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³ÏÝѳÛïáñ»Ý ãѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ù»çµ»ñÙ³Ý å³ï×³é ¼. ´áõÝdzÃáíÇ Ñ³Ù³ñ ѳݹÇë³ó»É ¿ ³Û¹ï»Õ ÑÇßíáÕ Ü³Ë׳í³ÝÁ, áñå»ë½Ç ϳñÍÇù ëï»ÕÍíÇ, û ³ÛÝ ¨ë ²é³ÝÇ Ù³ë ¿ ϳ½Ù»É: 2 껵»áë, ¿ç 67-68: 3 ²Ý¹, ¿ç 175: 4 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 237:

35


ÙÇç¨ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ³Ýçñå»ïÝ»ñ ³é³ç³óÝ»Éáí: Ú³ÏáõïÁ êÛáõÝÇùÝ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÑÇß³ï³Ïí»Éáõ å³ï×³é ¿ ѳٳñáõÙ ¹ñ³` ²é³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÑÇß³ï³Ïí»ÉÁ1: ì»ñçÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, ϳåí³Í ¿ñ Ø»Í ¨ öáùñ êÛáõÝÇù í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, »ñµ öáùñ êÛáõÝÇù ³Ýí³Ý ï³Ï ѳݹ»ë ¿ñ ·³ÉÇë ²ñó³ËÁ2: ²é³Ý: ²Ûë ï»Õ³ÝáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùïóí³Í Ø»Í Ð³ÛùÇ »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñÇÝ` ²ñó³ËÇÝ ¨ àõïÇùÇÝ: ²ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ï Ú³ÏáõïÁ, Ëáë»Éáí ²é³ÝÇ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ÙÇ Ù»Í »ñÏñ³Ù³ë ¿, áõñ µ³½Ù³ÃÇí ù³Õ³ùÝ»ñ ϳÝ: ¸ñ³ÝóÇó »Ý ¶³ÝÓ³ÏÁ ¥æ³Ý½³Ý¤, ä³ñï³íÁ, Þ³ÙùáñÁ ¨ ´³ÛɳϳÝÁ: ÆëÏ ²¹³ñµ³Ûç³ÝÇ ¥²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃ۳ݤ ¨ ²é³ÝÇ ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝÁ, Áëï Ú³ÏáõïÇ ¨ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ºñ³ëË ·»ïÝ ¿ñ3: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ú³ÏáõïÁ, ²é³Ý ³ë»Éáí, ÝϳïÇ áõÝÇ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñÁ` ²ñó³ËÁ ¨ àõïÇùÁ, áõëïÇ` ǽáõñ ã¿, áñ ݳ áñå»ë ²é³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó ù³Õ³ùÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ, »ñµ»ÙÝ, ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ ²é³Ý »Ý ³Ýí³Ýáõ٠ݳ¨ ÎáõñÇ ÙÇçÇÝ ¨ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇó ÑÛáõëÇë ·ïÝíáÕ ßñç³ÝÁ` ²Õí³ÝùÁ: Ú³ÏáõïÝ ³Û¹ ²é³ÝÝ ²ñÙÇÝdzÛÇó ¥Ð³Ûáó ó·³íáñáõÃÛáõݤ µ³Å³ÝáõÙ ¿ Îáõñ ·»ïáí4: ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ¥X ¹.¤ ݳËÏÇÝáõÙ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ³ÛëñÏáõñÛ³Ý áõ ³Ý¹ñÏáõñÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ å³ñ½³å»ë ³Ýí³ÝáõÙ ¿ »ñÏáõ ²é³ÝÝ»ñ5: ´. àõÉáõµ³µÛ³ÝÁ, ùÝÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏ»Éáí §²Éµ³Ýdz¦, §²Õí³Ýù¦ ¨ §²é³Ý¦ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ, »Ï»É ¿ ³ÛÝ ×Çßï »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ, ¹Çï»Éáí §²é³Ý¦ ï»Õ³Ýí³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ¹³ñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ, ÙÇ Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛà »Ýù ï»ëÝáõÙ: ²ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë §²Õí³Ýù¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ëϽµÝ³å»ë ÉÇÝ»Éáí ÎáõñÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ÏÇ áñáß »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙ, ѻﳷ³ÛáõÙ ï³ñ³Íí»ó ݳ¨ ÎáõñÇ ³ç³÷ÝÛ³ гÛáó ³ß˳ñÑÝ»ñÇ íñ³, ³ÛÝå»ë ¿É §²é³Ý¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÁ ݳ˳å»ë í»ñçÇÝÝ»ñÇÝ ¿ñ í»ñ³µ»ñáõÙ, ³ñ³µÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ݳ¨ ÎáõñÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³-

1

î»°ë Jacut, I, ¿ç 184, II, ¿ç 740: î»°ë Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 310: 3 î»°ë Jacut, I, ¿ç 183-184, Ibn Khordadbeh, ¿ç 121: 4 î»°ë Jacut, IV, ¿ç 259: ÐÙÙï. §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 28-29. §²ß˳ñÑ ²Õµ³Ýdz, ³ÛëÇÝùÝ ²Õáõ³Ýù…ÙÇÝã»õ óгÛáó ë³Ñٳݳõ, ³é Îáõñ ·»ïáí¦: 5 î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 355: 2

36


ÏÇ íñ³1: ÊݹÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÇÝãå»ë §²é³Ý¦ µ³éÁ, áñÁ ÙÇÝ㨠ûñë ¿É û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ §¹³ßï¦ Ï³Ù §Ñ³ñóí³Ûñ¦ ÇÙ³ëïáí2, ³ÛÝå»ë ¿É §²Õí³Ýù¦-Á, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §¹³ßï¦, ÇÝãÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÝáõÛÝ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ µ³é»ñÇ ÷á˳ï»ÕáõÙÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ µ³ó³ïñ»ÉÇ ¿: Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ, å³ïÙ»Éáí ì³Õ³ñß³Ï Ã³·³íáñÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ áÙÝ ²é³ÝÇ Ø»Í Ð³ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏáÕÙÝ³Ï³É Ý߳ݳϻÉáõ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û Ýñ³ ó»ÕÁ §Å³é³Ý·»³ó ½¹³ßïÝ ²Õáõ³ÝÇó ¨ ½É»éݳÏáÕÙÝ ÝáñÇÝ ¹³ßïǦ ¨, áñ §³ß˳ñÑÝ Û³ÝáõÝ ù³Õóñáõû³Ý µ³ñáõó Ýáñ³ ³Ýáõ³Ý»ó³õ ²Õáõ³Ýù. ½Ç ³Õáõ Ó³ÛÝ¿ÇÝ ½Ý³¦3: ²ÛëÇÝùÝ, Áëï å³ïÙ³Ñáñ` §²Õí³Ýù¦ ³ÝáõÝÁ ïñí»É ¿ ²é³ÝÇ ë»ñáõݹݻñÇ Å³é³Ý·³Í ¹³ßïÇÝ¥²Õí³ÝÇó ¹³ßï¤ ¨ ¹ñ³` ¹»åÇ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÁ ï³ñ³ÍíáÕ Ñ³ïí³ÍÇÝ: ö³ëïáñ»Ý, §²Õí³Ýù¦ ³ÝáõÝÁ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ ãáõÝ»ñ ¨, å³ñ½³å»ë, ¹³ßï ϳ٠ѳñóí³Ûñ ¿ñ Ý߳ݳÏáõÙ4: ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ûñáù ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ùáõ٠гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñÁ` ëϽµáõÙ ²é³Ýß³ÑÇÏÝ»ñÇ, ³å³ ØÇÑñ³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ѳݹ»ë ¿ÇÝ ·³ÉÇë áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùdzíáñ5: γñ¨áñ ¿ Ýß»É, áñ Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ »ñÏÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ, ØÇÑñ³ÝÛ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ²é³Ýß³ÑÇÏÝ»ñÇÝ ²Õí³ÝÇó ÇßË³Ý Ïáã»ÉÇë, å³ïÙÇãÁ ÝϳïÇ áõÝÇ ÙdzÛÝ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³Ý¹ñÏáõñÛ³Ý Î³Ùµ»×³Ý ·³í³éÁ6: ²É-æ³ñ¹³Ù³Ý ³Ùñáó: Àëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ7: ÐÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ݳ¨ ´³É³½áõñÇÝ` ϳåí³Í 655 Ã. ³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÇ Ñ»ï8: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ àõïÇùÇ ¶³ñ¹Ù³Ý ·³1 î»°ë ´. àõÉáõµ³µÛ³Ý, §²Éµ³Ýdz¦, §²Õí³Ýù¦ ¨ §²é³Ý¦ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ,-§ä´Ð¦, 1971, ÃÇí 3, ¿ç 125: 2 Ø»½³ÝáõÙ ³Ûëûñ ¿É ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïÝ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ §²ñ³Ý¦ ¥²é³Ý¤, ÇëÏ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ` §³ñ³ÝóǦ ¥ï»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ü. سéÁ ¨ VII ¹³ñÇ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Á,§Ø³éÁ ¨ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ¦, º., 1968, ¿ç 88-89¤: 3 î»°ë Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 126-128: 4 ºÃ» ²é³ÝÇ §²Õáõ¦ ٳϳÝí³ÝÝ ³í»É³óÝ»Ýù å³ñëÏ³Ï³Ý Ñá·Ý³Ïdzϻñï §³Ý¦ Ù³ëÝÇÏÁ ¨ í»ñçáõÙ ¹Ý»Ýù ѳۻñ»ÝáõÙ ó»Õ, ÅáÕáíáõñ¹ ϳ٠¹ñ³Ýó µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ óáõÛó ïíáÕ §ù¦ Ù³ëÝÇÏÁ, Ïëï³Ý³Ýù §²Õáõ³Ýù¦-Á, ÇÝãÁ Ñëï³Ïáñ»Ý ËáëáõÙ ¿ Ù»ñ ï»ë³Ï»ïÇ û·ïÇÝ: 5 úñÇݳÏ` ÐáõëïÇÝdzÝáë ´ ϳÛëñÁ, 689 Ã. ·ñ³í»Éáí г۳ëï³ÝÁ, гÛáó ÇßË³Ý Ï³ñ·»ó Ü»ñë»Ñ γÙë³ñ³Ï³ÝÇÝ, ÇëÏ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó Çß˳Ý` ì³ñ³½ îñ¹³ïÇÝ ¥ï»°ë ²ëáÕÇÏ, ¿ç 101¤: 6 î»°ë´. àõÉáõµ³µÛ³Ý, ¸ñí³·Ý»ñ гÛáó ³ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó å³ïÙáõÃÛ³Ý, º., 1981, ¿ç 246: 7 î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 123: 8 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 239:

37


í³éÇ Ñ³Ù³ÝáõÝ ³ÙñáóÇÝ, áñÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ ÙÇÝ㨠³ÛÅÙ ¿É å³Ñå³Ýí»É »Ý Þ³Ùùáñ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ßñç³ÝáõÙ1: îÇýÉÇë ¥î÷ÕÇë¤: î÷ÕÇë ù³Õ³ùÝ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÝ áõ ÆµÝ ³Éü³ÏÇÑÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç: ê³Ï³ÛÝ, Ù»ñ ϳñÍÇùáí, áñå»ë Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ÁݹáõÝ»É Ú³ÏáõïÇ ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ, û î÷ÕÇëÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ñ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï»ÝïñáÝÁ2: ´³óÇ ³Û¹, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³Ýóϳóñ³Í Ú³ÏáõµÇÝ î÷ÕÇëÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ³ë»É, û ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ áñ¨¿ ÑÇÙù ãáõÝÇ, ×Çßï ã¿ñ ÉÇÝÇ: гÛïÝÇ ¿, áñ ä³ñëϳëï³ÝáõÙ ì³Ññ³Ù âáõµÇÝÇ ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ëå³Ýí³Í ³ñù³ àñÙǽ¹Ç áñ¹Ç ÊáëñáíÁ ϳñáÕ³ó³í ×Ýᯐ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ï³Ûëñ ØáñÇÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ²Û¹ å³ï׳éáí 591 Ã. ÏÝùí³Í å³ñëϳ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñáí ÊáëñáíÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ù»Í ½ÇçáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»ó ϳÛëñáõÃÛ³ÝÁ: Àëï 껵»áëÇ` ³ÛÝ Áݹ³ñÓ³Ï ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ï, áñ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ³Ýó³Ý ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ØÇç³·»ïùÇó ¨ Ð³Ûáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÇó, ÊáëñáíÁ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇÝ §»ï ¨ ½Ù»Í Ù³ëÝ ìñ³ó ³ß˳ñÑÇÝ ÙÇÝ㨠óî÷ËÇë ù³Õ³ù¦3: ²ÛëÇÝùÝ` ìñ³ó ³ß˳ñÑÇ Ù»Í Ù³ëÝ ³Ýó³í ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³ÝÁ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ î÷ÕÇë ù³Õ³ùÇ ¨ ¹ñ³ ßñç³Ï³ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ: лﳷ³ÛáõÙ ÊáëñáíÁ, ǵñ û ëå³Ýí³Í ØáñÇÏÇ íñ»ÅÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ, ³ñß³íáõÙ ¿ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³, µ³Ûó ͳÝñ å³ñïáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ: ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ, ¹³ßݳÏÇó ˳½³ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, å³ß³ñáõÙ ¿ î÷ÕÇëÁ, ·ñ³í»É ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ áõ ·áñÍÁ ÙÛáõë ï³ñí³Ý ¿ ÃáÕÝáõÙ4: гçáñ¹ ï³ñÇÝ Ë³½³ñ³Ï³Ý ½áñùÁ` Þ³ÃÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ, å³ß³ñáõÙ ¿ î÷ÕÇëÝ áõ ³Ûë ³Ý·³Ù ·ñ³íáõÙ5: γñÍÇù ¿ ѳÛïÝí»É, û 629 Ã. å³ñëϳ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ѳßïáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ñáí î÷ÕÇëÝ ³Ýó»É ¿ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá6, ë³Ï³ÛÝ, ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ áãÇÝã ãϳ: ²í»ÉÇÝ, 껵»áëÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û γí³ï ³ñù³Ý áñáß»ó §Ñ³ßïáõÃÇõÝ ³éÝ»É Áݹ ϳÛë»ñ, ¨ Ç µ³ó ÃáÕáõÉ ½³Ù»Ý³ÛÝ ë³ÑÙ³Ýë 1 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ IX-XI ¹³ñ»ñáõÙ, ù³ñ﻽¥º., 1987¤, ÝáõÛÝÇ` г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953ÃÃ., ù³ñ﻽ ¥º., 1976¤: î»°ë ݳ¨ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽, º., 2001: î»°ë ݳ¨ M. Ghazarian, Ýßí. ³ßË., ¿ç 77: 2 î»°ë Jacut, I, ¿ç 857: 3 î»°ë 껵»áë, ¿ç 84: 4 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 137-140 5 ²Ý¹, ¿ç 151-153: 6 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 17:

38


ó·³õáñáõû³Ý Ýáñ³¦ ¨ лñ³ÏÉÁ ѳٳӳÛÝ»ó ¹ñ³Ý1, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ݳËÏÇÝáõÙ »Õ³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Ùݳó»É »Ý ³Ý÷á÷áË: лÝó å³ïÙ³Ï³Ý ³Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ ϳñÍÇùáí, ϳñáÕ ¿ñ ѳݹÇë³Ý³É ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó î÷ÕÇëÇ` íñ³ó³Ï³Ý ÙÛáõë ÑáÕ»ñÇó µ³Å³Ýí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ ÑÇÙùÁ: ´³óÇ ³Û¹, Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ݳ¨ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ î÷ÕÇëÁ, í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í ÉÇÝ»Éáí ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñáí ¨ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ûñáù Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ù³Õ³ù ѳݹÇë³Ý³Éáí2, ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ñ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ÙÛáõë ù³Õ³ùÝ»ñÇó áõ ßñç³ÝÝ»ñÇó, áñï»Õ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ í»-ñ³µÝ³Ï»óáõÙ ã¿ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É: §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ï۳ݦ-Á ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ñ³µÝ»ñÁ, ·ñ³í»Éáí î÷ÕÇëÁ, ½³Ý·í³Í³µ³ñ ѳëï³ïí»óÇÝ ³ÛÝï»Õ, ¨ ³ÛÝ í»ñ³Íí»ó Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ù³Õ³ùÇ3: ²Û¹ ï»ë³Ï»ïÇó î÷ÕÇëÁ ÝÙ³Ý ¿ñ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ, áñï»Õ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ñ³ñï ÑáÕ ¿ñ ·ï»É: àõëïÇ` ѳí³Ý³Ï³Ý ¿ ݳ¨, áñ Ñ»Ýó ³Û¹ å³ï׳éáí »Ý ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ î÷ÕÇëÝ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÑÇß³ï³ÏáõÙ: ´³ñ¹³³ ¥ä³ñï³í¤: ä³ñï³íÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ý߳ݳíáñ ù³Õ³ùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, áñÁ VIII ¹. í»ñçÇó ¹³ñÓ³í ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇ »ñÏñáñ¹ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýëï³í³ÛñÁ: Àëï Ô¨áݹÇ` êáõÉ»ÛÙ³Ý áëïÇϳÝÁ ¥788-790¤ ³ñ¹»Ý ÝëïáõÙ ¿ñ ä³ñï³íáõÙ4: ²Û¹ ųٳݳÏÝ»ñÇó ¿É å»ïù ¿ ѳßí»É ä³ñï³íÇ` áñå»ë ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇ »ñÏñáñ¹ Ýëï³í³ÛñÇ, ѳݹ»ë ·³ÉÁ5: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ ä³ñï³íÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §²ñÙÇÝdzÛÇ ´³Õ¹³¹¦6, ³É-ÆëóËñÇÝ íϳÛáõÙ ¿, áñ §Æñ³ùáõÙ ¨ Êáñ³ë³ÝáõÙ è»ÛÇó ¨ Æ뵳ѳÝÇó Ñ»ïá ãϳ ³í»ÉÇ Ý߳ݳϳÉÇó, ³í»ÉÇ Í³ÕÏáõÝ ¨ ³í»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ ù³Õ³ù..., ù³Ý ´³ñ¹³³Ý ¿¦7, ÇëÏ ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ä³ñï³íÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §²é³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù¦8: 1

껵»áë, ¿ç 128: î»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 203-204: 3 î»°ë §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ¿ç 28: 4 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 166: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ, ¹³ï»Éáí Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ` ѳÛáó 200 Ã.-ÇÝ ¥751 Ã.¤ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝÇó, áëïÇϳÝÇ Ýëï³í³ÛñÁ ä³ñï³í ¿ ï»Õ³÷áËí»É ³Û¹ ï³ñáõÙ: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û 751 Ã. §½Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ä³ñï³õ ËÉ»óÇÝ ÛÇß˳ݳóÝ ²Õáõ³ÝÇó î³×ÇÏù Áëï Çõñ»³Ýó ³Ý³é³Ï ³½·³ß³Õ³Ëáõû³ÝÝ: ºõ áñå¿ë ½³é³çÇÝÝ ³Ãáé Çß˳Ýáõû³ÝÝ Çõñ»³Ýó ³ñÏÇÝ Ç ¸³Ù³ëÏáë ²ëáñ»ëï³Ý»³Ûó, ÝáÛÝå¿ë ³ëï Û²Õáõ³Ýë ÝëïáõóÇÝ Ç ä³ñï³õ Ï³É ³ñùáõÝ»³óÝ` ¨ ÍÍ»É ½å³ñ³ñïáõÃÇõÝ »ñÏñÇë. Ûáñáó ÙÇ áÙÝ Û³ñùáõÝ»³óÝ »Ï»³É Ç ä³ñï³õ¦ ¥ï»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 325¤: 5 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 364: 6 Àl-Moqaddasi, ¿ç 375: 7 Àl-Istakhri, ¿ç 182: 8 Ibn Haukal, ¿ç 337: 2

39


´³ÛɳϳÝ: ¶ïÝíáõÙ ¿ñ ä³ñï³íÇó ѳñ³í` Ýñ³ÝÇó 14 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³¥Ùáï 80ÏÙ¤1: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ÛÅÙ úñ»Ýϳɳ ÏáãíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇÝ2: ´³ÛɳϳÝÝ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»Í³·áõÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ: Àëï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ` ´³ÛɳϳÝáí ¿ñ ³ÝóÝáõÙ ä³ñï³íÝ ²ñï³í»ïÇÝ (²ñ¹³µÇÉ) ¨ ²ñï³í»ïáí Êáñ³ë³ÝÇÝ áõ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ³ÛÉ »ñÏñ³Ù³ë»ñÇÝ Ï³åáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÁ: γµ³É³: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ²Õí³ÝÇó ó·³íáñáõÃÛ³Ý Î³å³Õ³Ï Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ ¨ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ Ý»ñϳÛÇë γµ³É³ ·ÛáõÕÇÝ ¥âáõËáõñ γµ³É³¤, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÜÇÅ¥ÜÇç¤ ·ÛáõÕÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ3: Þ³ù»-γٵ»×³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ: γå³Õ³ÏÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ýñ³ÝÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù, ·ïÝíáõÙ ¿ñ Þ³ù»-γٵ»×³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ: ¸³ñ»ñ Ç í»ñ ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇÝ í»ñ³·ñíáÕ Î³Ùµ»×³Ý ·³í³éÝ ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏÝáõÙ Çñ ÑáÍ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ, áñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ϳݹñ³¹³éݳÝù Ù»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÝáõÙ: Àëï ´³É³½áõñÇÇ` ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý Þ³ù» ¨ γٵ»×³Ý ·³í³éÝ»ñÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ï³½Ù»É: Üϳñ³·ñ»Éáí ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÁ ¹»åÇ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñÝ áõ ³Ý¹ÇÝ, ´³É³½áõñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ, Ç ÃÇíë ³ÛÉ Çß˳ÝÝ»ñÇ, ³ñ³µ ½áñ³í³ñÇ Ñ»ï å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»ó ݳ¨ Þ³ù»Ç áõ γٵ»×³ÝÇ4 ï»ñÁ5: ²Û¹ ßñç³ÝÇó ëÏë³Í ³Û¹ï»Õ Ó¨³íáñí³Í ѳÛÏ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ѽáñ³ó³í, ÇëÏ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³å³ÉáõÙÇó Ñ»ïá ݳ¨ ó·³íáñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓ³í: 1

î»°ë al-Istakhri, ¿ç 192: î»°ë Ê. Òðåâåð, Î÷åðêè ïî èñòîðèè è êóëüòóðå Êàâêàçñêîé Àëáàíèè (IVâ. äî í. ý.-VIIâ. í. ý.), Ìîñêâà-Ëåíèíãðàä, 1959, ñ. 265-266. î»°ë ݳ¨ §Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ¦¥³ÛëáõÑ»ï¨` §ÁÑЭ¦¤, ò. 18, Ìîñêâà,1974, ñ. 505. 3 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 58, Ñ. Àøóðáåéëè, Ýßí. ³ßË., ¿ç 32-35: 4 ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ´³É³½áõñÇÝ Î³Ùµ»×³ÝÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ γÙǵ³ñ³Ý ¥‫ﻘﻤﻴﺒﺮاﻦ‬¤ Ó¨áí ¥ï»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 240¤: Ø. Ô³½³ñÛ³ÝÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï³ñ¹³É γٵǽ³Ý ¥‫ﻘﻤﻴﺒﺰاﻦ‬¤, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ¹ñ³ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ γٵ»×³ÝÇ Ñ»ï ¥ï»°ë M. Ghazarian, Ýßí. ³ßË., ¿ç 84-85¤: 5 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 240: ä»ïù ¿ Áݹ·Í»É, áñ ´³É³½áõñÇÇ »ñÏÇ ³Ûë ѳïí³ÍÁ óñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÁ ëË³É »Ý óñ·Ù³Ý»É: ²ñ³µ»ñ»Ý ï»ùëïáõÙ Ýßí³Í ¿. §‫¦ﺼﺎﺤﺐ ﺸﻜﻦ ﻮ اﻠﻘﻤﻴﺒﺮاﻦ‬ ¥§Þ³ùù³ÝÇ ¨ γÙǵ³ñ³ÝÇ ï»ñÁ¦¤: §î»ñ¦, §Çß˳ݦ µ³éÇ »½³ÏÇÝ ‫ ﺼﺎﺤﺐ‬-Ý ¿, ÇÝãå»ë ¨ ·ñí³Í ¿ ´³É³½áõñÇÇ ï»ùëïáõÙ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇÝ` ‫ﺼاﺤﺎﺐ‬, ‫ﺼﺤﺐ‬: ØÇÝã¹»é ä. Äáõ½»Ç áõ ´. ʳɳÃÛ³ÝóÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ ëï³óí»É ¿ §Þ³ùù³ÝÇ ¨ γÙǵ³ñ³ÝÇ ï»ñ»ñÁ¦ ¥ï»°ë Ï. Æóçå, Èç ñî÷. Áàëàäçîðè “Êíèãà çàâîåâàíèÿ ñòðàí”, ñ. 14, ´. ʳɳÃÛ³Ýó, Ýßí. ³ßË., ¿ç 51¤: 2

40


§²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç Áݹ³ñÓ³Ï ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ø»Í Ð³ÛùÇÝ Îáõñ ·»ïáí ë³ÑٳݳÏóáÕ ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ ·³í³éÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ ëÏëíáõÙ ¿ ìÇñùÇÝ Ñ³ñ¨³Ý ·³í³éÝ»ñÇó. §Ü³Ë ³é ìñûù, ºËÝÇ ·³õ³é ³é ²Õáõ³Ý ·»ïáíÝ, »õ ø³Ùµ¿×³Ý ³é Îáõñ³õ¦1: ²ÛëÇÝùÝ` γٵ»×³Ý ·³í³éÁ ë³ÑٳݳÏÇó ¿ñ ìÇñùÇÝ ¨ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ Îáõñ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ: ê. ºñ»ÙÛ³ÝÝ ²Õí³Ý ·»ïÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë ²É³½³Ý ·»ïÇÝ2, ÇëÏ Î³Ùµ»×³Ý ·³í³éÁ` Ý»ñϳÛÇë ÞÇñ³ÏÇ ³Ýçñ¹Ç ¹³ßï³í³ÛñÇÝ, áñï»Õáí ÑáëáõÙ ¿ γٵ»× (³ÛÅÙ` Æáñ³ ϳ٠ÆáñÇ) ·»ïÁ3: ²Û¹ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿, ù³ÝÇ áñ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ: Þ³ù» ù³Õ³ùÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë Þ³ùÇ Ï³Ù ÜáõËÇ ù³Õ³ùÇÝ, ÇëÏ Þ³ù» ·³í³éÁ` Þ³ùÇÇ Ï³Ù ÜáõËÇÇ ßñç³ÝÇÝ4: âÝ³Û³Í §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç í»ñáµ»ñÛ³É ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³ÝÁ, û γٵ»×³ÝÝ ²Õí³ÝùÇ Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõÙ, áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ ¹»é¨ë Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó γٵ»×³ÝÁ г۳ëï³ÝÇ Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ ¨ áõÝ»ñ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ: ². Øݳó³Ï³ÝÛ³ÝÁ γٵ»×³ÝÝ áõ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÁ å³ÛٳݳϳÝáñ»Ý ÏáãáõÙ ¿ ²Ý¹ñÏáõñÛ³Ý Ð³Ûù: êïñ³µáÝÁ, ²Õí³ÝùÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí г۳ëï³ÝÇ ³Û¹ ѳïí³ÍÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û §Ð³Û³ëï³ÝÁ Ù³ë³Ùµ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ѳñóí³Ûñ, Ù³ë³Ùµ ¿É` É»éݳÛÇÝ »ñÏÇñ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ γٵ»×³ÝÁ, áñï»Õ ѳۻñÁ ë³ÑٳݳÏÇó »Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çµ»ñÝ»ñÇ ¨ ³Õí³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï¦5: г۳ëï³ÝÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç êïñ³µáÝÁ íϳÛáõÙ ¿, û §ÊáñÓ»Ý»Ý ¨ γٵ»×³ÝÁ [г۳ëï³ÝÇ ·³í³éÝ»ñÇó] ³Ù»Ý³ÑÛáõëÇë³ÛÇÝÝ»ñÝ »Ý¦6: êïñ³µáÝÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ γٵ»×³ÝÁ г۳ëï³ÝÇ Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ ¨ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÝ ¿É ѳÛÏ³Ï³Ý ¿ñ7: γٵ»×³ÝÇ` ѳÛÏ³Ï³Ý »ñÏñ³Ù³ë ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÙÇ Ï³ñ¨áñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñå³Ýí»É §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç Áݹ³ñÓ³Ï ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Õí³ÝùÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýßí³Í ¿. §ø³í³Õ³Ï ¥ÇÙ³° γå³Õ³Ï-².º.¤ ù³Õ³ù ²Õáõ³ÝÇó` Ù»ñÓ Ç Î³õϳë. Áݹ áñáÛ Ù¿ç ·»ïÝ ê¿µûç ¹¿å Ç Ñ³ñ³õáÛ Áëï öáùñ гÛáó¦8: ²ÛëÇÝùÝ` ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»1

§²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 29: ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 34: ²Ý¹, ¿ç 57: 4 ²Ý¹, ¿ç 73: î»°ë ݳ¨ Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 116: 5 Ñòðàáîí, XI, IV, 1. 6 ²Ý¹, XI, XIV, 4: 7 î»°ë ². Øݳó³Ï³ÝÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 48-49: 8 §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 29: 2 3

41


ñÇó ëÏǽµ ³éÝáÕ ê»µáç ·»ïÁ ÑáëáõÙ ¿ñ γå³Õ³Ï ù³Õ³ùáí ¹»åÇ Ñ³ñ³í ¨ ³ÝóÝáõÙ öáùñ гÛùÇ ë³ÑÙ³Ýáí: §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç Áݹ³ñÓ³Ï ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ññ³ï³ñ³ÏÇã ². êáõùñÛ³ÝÁ, ãÁÙµéÝ»Éáí ³Û¹ §öáùñ гÛù¦-Á, áñÁ áã ÙÇ Ï³å ãáõÝÇ µáõÝ öáùñ гÛùÇ Ñ»ï, ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÇó Ñ»ïá ÷³Ï³·Í»ñáõ٠ѳñó³Ï³Ý Ýß³Ý ¿ ¹ñ»É: ÆÝãå»ë ×Çßï Ï»ñåáí ÝßáõÙ ¿ ². Øݳó³Ï³ÝÛ³ÝÁ, ѻﳷ³ÛáõÙ ³Û¹ ѳñó³Ï³ÝÁ ѻﳽáïáÕÝ»ñÇ íñ³ ³ÛÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ó»É, áñ Ýñ³Ýù ÑÇßÛ³É §öáùñ гÛù¦-ÇÝ ã»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É, ϳñÍ»Éáí, û ³Û¹ï»Õ ÇÝã-áñ ëË³É Ï³1: àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Û¹ï»Õ ëË³É ãϳ, ¨ ³Û¹ »ñÏñ³Ù³ëÇ öáùñ гÛù ³Ýí³ÝáõÙÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ ݳ¨ äÉáõï³ñùáëÇ »ñÏáõÙ: Üϳñ³·ñ»Éáí äáÙå»áëÇ ³Õí³Ý³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÁ, å³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ÑéáÙ»³óÇ ½áñ³í³ñÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ ³ñß³í»É ¹»åÇ Î³ëåÇó Íáí, µ³Ûó Ãáõݳíáñ ëáÕáõÝÝ»ñÇ ³é³ïáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ¥Ã»ñ¨ë, ØáõÕ³ÝÇ ¹³ßïáõÙ¤ Ññ³Å³ñí»ó Çñ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÇó ¨ Íáí ѳëÝ»Éáõó áõ í»ñ³¹³ñÓ³í öáùñ гÛù2: Ø»ñÅ»ÉÇ ¿ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, û äáÙå»áëÁ ϳñáÕ ¿ñ ØáõÕ³ÝÇó ³ÝÙÇç³å»ë öáùñ гÛù Ù»ÏÝ»É: ÊݹÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Çñ Ñá·Ý³ï³Ýç µ³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ý·ëïÇ Ñ³Ù³ñ äáÙå»áëÁ ¹Åí³ñ û г۳ëï³ÝÇ íñ³Ûáí ÑëÏ³Û³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ Ïïñ»Éáí ï³Ý»ñ µáõÝ öáùñ гÛù: ÊáëùÝ ³Ûëï»Õ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Î³Ùµ»×³ÝÇ Ù³ëÇÝ ¿, ù³ÝÇ áñ Îáõñ ·»ïÇ ³÷áí ³ÝóÝáÕ µ³ñ»Ï³ñ· áõ Ù³ïã»ÉÇ ×³Ý³å³ñÑÁ ØáõÕ³ÝÇ ¹³ßï³í³ÛñÇó Ýñ³Ý ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»Ýó γٵ»×³Ý ¿ñ ѳëóÝ»Éáõ: Þ³ù»-γٵ»×³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, ÷³ëïáñ»Ý, áõÝ»ñ µ³í³Ï³Ý Áݹ³ñÓ³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ` ï³ñ³Íí»Éáí Ø»Í Ð³ÛùÇ áõ ìÇñùÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ ·ïÝíáÕ Ðáõݳñ³Ï»ñïÇó3, áñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ù»Ýù ¹»é ϳݹñ³¹³éݳÝù, ÙÇÝ㨠޳ù» ù³Õ³ùÇ ßñç³ÝÁ: ä³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ í»×»ñÇ ³é³ñϳ ¿ ¹³ñÓ»É ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, û Çñ³Ï³Ýáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý á±ñ ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ï³ÝÝ »Ý å³ïÏ³Ý»É Þ³ù»áõÙ ÇßËáÕÝ»ñÁ: Ü. ²¹áÝóÁ, áñÁ ê³ÑÉ êÙµ³ïÛ³Ý Çß˳ÝÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ ´³·ñ³ïáõÝÇ, Ñ»Ýí»Éáí ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ ³ÛÝ íϳÛáõÃÛ³Ý íñ³, û ê³ÑÉÁ Þ³ù»Ç ï»ñÝ ¿ñ4, ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÝ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ, áñ Þ³ù»Ç Çß˳ÝÝ»ñÁ Ýñ³ ïáÑÙÇó »Ý »Õ»É, ³ÛëÇÝùÝ` ´³·ñ³ïáõÝÇ5: Æñ ï»ë³Ï»ïÝ ³å³óáõó»Éáõ ѳٳñ ݳ µ»ñáõÙ ¿ §ø³ñÃÉÇë óËáíñ»µ³¦1

î»°ë ². Øݳó³Ï³ÝÛ³Ý, Ýßí.³ßË., ¿ç 56: ²Ý¹, ¿ç 57-58: ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 63: 4 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 298: 5 î»°ë Ü. ²¹áÝó, ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ÷³éùÁ,-§ä³ïÙ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, ö³ñǽ, 1948, 125-134: 2 3

42


ÛÇ ³ÛÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ, Áëï áñÇ` »ñ»ù ´³·ñ³ïáõÝÇ »Õµ³ÛñÝ»ñ г۳ëï³ÝÇó »Ï»É áõ íñ³ó Çß˳ÝÇó áñå»ë ųé³Ý·³Ï³Ý ïÇñáõÛà ëï³ó»É ¿ÇÝ Ð»ñ»ÃÝ áõ Þ³ù»Ý1: Æ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ Ü. ²¹áÝóÇ` ´. àõÉáõµ³µÛ³ÝÁ ϳñÍáõÙ ¿, áñ ê³ÑÉÇ` Þ³ù»ÇÝ ïÇñ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ íϳÛáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿ ¨, µ³óÇ ³Û¹, ê³ÑÉÝ ²é³Ýß³ÑÇÏ ¿ñ ¨ áã û ´³·ñ³ïáõÝÇ2: Ø»ñ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ¿ Þ³ù»Ç Çß˳ÝÝ»ñÇ Í³·áõÙݳµ³ÝáõÃÛ³Ý å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý ËݹÇñÁ, µ³Ûó ѳñÏ »Ýù ѳٳñáõÙ Áݹ·Í»É, áñ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ³Û¹ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ, ѻ勉µ³ñ ݳ¨ ³ÛÝï»Õ ÇßËáÕ ïáÑÙÁ, ѳÛÏ³Ï³Ý ¿ñ: àõëïÇ ¨ ³ÝÑÇÙÝ ¿ ¼. ´áõÝdzÃáíÇ ÷áñÓÁ` ˳ã ù³ß»Éáõ ³Ûë Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Û ïÇñáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙÇãÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ ×ßÙ³ñï³óÇáõÃÛ³Ý íñ³: ܳ åݹáõÙ ¿, û ³ÛÝ Þ³ù»Ý, áñï»Õ ïÇñáõÙ ¿ñ ê³ÑÉÁ, áã ÙÇ Ï³å ãáõÝÇ Ý»ñϳÛÇë Þ³ùÇ-ÜáõËÇÇ Ñ»ï, áñÁ ѳϳëáõÙ ¿ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇÝ: ì»ñç³å»ë, ݳ ÷áñÓ ¿ ϳï³ñáõ٠ݳ¨ Ù»ñÅ»Éáõ ê³ÑÉÇ Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ §ï»ë³Ï»ïÁ¦3: ä³ñ½ ¿, áñ ¼. ´áõÝdzÃáíÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ݻݷ³÷áË»É å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ, Áëï Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ, ê³ÑÉÝ ²é³Ýß³ÑÇÏ ¿ñ4, ÇëÏ ²é³Ýß³ÑÇÏÝ»ñÁ` §Ð³Ûϳ½³Ýó ³ñ³Ýù¦5: ÞÇñí³Ý: ä³ïÙ³Ï³Ý ÞÇñí³ÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë Þ³µñ³Ý-ã³ÛÇ ¨ ¶»É·»ÝÇ-ã³ÛÇ ÙÇç¨: ²ÛÝ VI ¹³ñÇó ѳÛïÝÇ ¿ñ ǵñ¨ ³é³ÝÓÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ6: VIII ¹. í»ñçÇó ÞÇñí³ÝÇÝ ïÇñ»óÇÝ ³ñ³µ Þ³Ûµ³ÝÇÝ»ñÁ: êñ³ÝóÇó ³é³çÇÝÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ áëïÇϳÝÇ å³ßïáÝ í³ñ»ó Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹ ³ß-Þ³Ûµ³ÝÇÝ, áñÁ гñáõÝ ³É-è³ßǹ ˳ÉÇý³ÛÇ ûñáù »ñÏáõ ³Ý·³Ù Ý߳ݳÏí»ó ³Û¹ å³ßïáÝÇÝ ¥787-788, 799-801¤7: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ: Ú³½Ç¹Ý Çñ ³é³çÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ßñç³Ýáõ٠賵dz ó»Õ³ËÙµÇó ¥Ñ³í³Ý³µ³ñ, Çñ ó»Õ³ÏÇó ß³Ûµ³ÝÝ»ñÇó¤ ³ÛÝù³Ý ³ñ³µÝ»ñ µ»ñ»ó áõ µÝ³Ï»óñ»ó ²ñÙÇÝdzÛáõÙ, áñ Ýñ³Ýù ³ÛÝï»Õ ³ñ¹»Ý ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝ Ï³½Ù»óÇÝ8: 1 î»°ë §ø³ñÃÉÇë òËáíñ»µ³ÛÇ Ï³Ù íñ³ó å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ¦, ¿ç 199: î»°ë ݳ¨ È. Ø»ÉÇùë»Ã-µ»Ï, ìñ³ó ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, Ñ. ², º., 1934, ¿ç 196: 2 î»°ë ´. àõÉáõµ³µÛ³Ý, ʳã»ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ X-XVI ¹³ñ»ñáõÙ, º., 1975, ¿ç 65-70: 3 î»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 185: 4 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 326: 5 ²Ý¹, ¿ç 338: 6 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 74: 7 î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 276, 278: 8 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 426:

43


²Ûë í»ñçÇÝ ÷³ëï³ñÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñÏ ¿ Áݹ·Í»É, áñ г۳ëï³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë ѳÛïÝÇ ¿, ³ñ³µÝ»ñÁ »ñµ»ù ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝ ã»Ý ϳ½Ù»É, ÇëÏ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³Ý ·ÉáõË Þ³Ûµ³ÝÇÝ»ñÁ ϳݷݻóÇÝ ÙdzÛÝ IX ¹. Ï»ëÇÝ, ³ÛÝå»ë, áñ ³Û¹ ѳÕáñ¹áõÙÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ÞÇñí³ÝÇÝ, áõñ Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹Ç ѳçáñ¹Ý»ñÇ ûñáù IX ¹. ÑÇÙݳ¹ñí»ó س½Û³¹Û³Ý-ÞÇñí³Ý߳ѻñÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ: §ÞÇñí³ÝÇ ¨ ³É-´³µÇ å³ïÙáõÃ۳ݦ1 Ù»ç ÝßíáõÙ ¿, áñ Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹Ç ë»ñáõݹݻñÇó гÛë³ÙÁ ïÇñáõÙ ¿ñ ÞÇñí³ÝÇÝ` Ïñ»Éáí ÞÇñí³Ýß³Ñ ïÇïÕáëÁ: Øáõóí³ùÇÉÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá` ÑÇçñ³ÛÇ2 247 Ã.¥861-862¤, ËéáíáõÃÛáõÝÝ»ñ ëÏëí»óÇÝ, áñáÝóÇó û·ïí»ó гÛë³ÙÁ ¨ §ÞÇñí³ÝÇ ·áñÍ»ñáõÙ ³ÝϳËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»ó¦3: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÞÇñí³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ëÏëáõÙ ¿ ï³ñ³Íí»É Îáõñ ·»ïÇ ¨ γëåÇó ÍáíÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ íñ³4: ²ñ¨ÙáõïùáõÙ ÞÇñí³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠ݻñϳÛÇë ¶ÛáÏ-ã³Û ·»ïÇ ³í³½³ÝÁ5: سëϳà ¥Ø³½ùóó ³ß˳ñѤ: Àëï ѳÛÏ³Ï³Ý ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ` ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ γëåÇó ÍáíÇ ³÷ÇÝ` ¸³ñµ³Ý¹Ç ¨ ÞÇñí³ÝÇ ÙÇç¨6: ²ñ¨ÙáõïùáõÙ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛ³ÝÁ` ï³ñ³Íí»Éáí ÙÇÝ㨠ݻñϳÛÇë Ôáõµ³ ù³Õ³ù: гٳñÛ³ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ѻﳷ³ÛÇ ØáõßÏáõñ »ñÏñÇÝ, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¸³ñµ³Ý¹Ç áõ Þ³åáñ³Ý ù³Õ³ùÇ ¨ Ôáõµ³ÛÇ áõ γëåÇó ÍáíÇ ÙÇç¨7: ²µË³½8: ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ä³ñï³í-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ²µË³½ ÏáãíáÕ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳ1

²Ûë »ñÏÇ ³ñ³µ»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ï»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 43-105: ÐÇçñ³ÛÇ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ »íñáå³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ï»°ë È. Îðáåëè, Ñèíõðîíèñòè÷åñêèå òàáëèöû õèäæðè è åâðîïåéñêîãî ëåòîñ÷èñëåíèÿ, Ì. Ë., 1961. 3 î»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 47: 4 î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 158: 5 î»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 115-116: гñÏ ¿ Ýß»É, áñ ÞÇñí³ÝÇ ³ÛëåÇëÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ٻͳí Ù³ë³Ùµ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³ÝÇó Ñ»ïá »ÏáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ, »ñµ ³Û¹ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõ٠ݳ¨ ³É-ȳù½Á ¥ï»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 177¤: 6 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 27, Jacut, I, ¿ç 438 ¨ ³ÛÉÝ: 7 î»°ë §Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, ¿ç 87-90: 8 ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ï»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ,-§Èñ³µ»ñ ¥Ñ³ë. ·Çï.¤¦, 2005, ÃÇí 2, ¿ç 218226: ²µË³½ ³Ýí³ÝÙ³Ý ³é³ç³óáõÙÁ Ù»Ýù µ³ó³ïñáõÙ »Ýù ³Û¹ ³Ýí³ÝÁ ÷³ëË»ñÇ ³Ýí³Ý ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ ¥§÷³ë˦ ³Ýí³ÝáõÙÝ ³ñ³µ»ñ»ÝáõÙ å»ïù ¿ ÑÝã»ñ §³É-µ³ë˦ Ó¨áí ¥‫اﻠﺒﺎﺴﺦ‬¤¤ ¨ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ã׳ݳå³ñÑáñ¹³Í ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñǪ ¹ñ³Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ß÷áûÉáõ ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¥³Ý¹, ¿ç 221-222¤: 2

44


Ù³ÝáõÝ Ï³Û³ñ³ÝÁ: Àëï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ` ²µË³½ ϳ۳ñ³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ä³ñï³í-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÇ Þ³åáñ³Ý-æÇëñ ê³Ùáõñ ¥ê³Ùáõñ ·»ïÇ Ï³ÙáõñçÁ-².º.¤ ·Í³Ù³ëáõÙ` Þ³åáñ³ÝÇó áõ æÇëñ ê³ÙáõñÇó ѳí³ë³ñ³ã³÷ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³1: ¸³ñ»ñ Ç í»ñ Þ³åáñ³ÝÇó ¹»åÇ ¸³ñµ³Ý¹ ·áñÍ»É »Ý »ñÏáõ Ù»Í ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ. ¹ñ³ÝóÇó ³é³çÇÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë »ñϳ÷ÍÇ »ñÃáõÕáí, áñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ γëåÇó ÍáíÇ ³÷»ñáí, ÇëÏ ÙÛáõëÝ` Ý»ñϳÛÇë ³íïá׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕáí, áñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ôáõµ³ ù³Õ³ùáí2: ø³ÝÇ áñ Þ³åáñ³ÝÇó ÑÛáõëÇë γëåÇó ÍáíÇ ³÷»ñÝ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ س½ùóó ³ß˳ñÑÁ3, ÇëÏ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ׳ݳå³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ²µË³½áí ¨ áã û س½ùóó ³ß˳ñÑáí, ³å³ å»ïù ¿ »Ýó¹ñ»É, áñ Þ³åáñ³Ý-²µË³½-æÇëñ ê³Ùáõñ ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë ³íïá׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕáõÝ, ÇëÏ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ` ·ïÝíáõÙ ¿ñ س½ùóó ³ß˳ñÑÇó ³ñ¨Ùáõïù: Àëï ³É-ÆëóËñÇÇ` ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳñ³íáõÙ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ ÞÇñí³ÝÇÝ4, ÇëÏ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ` ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµ` ï³ñ³ÍíáõÙ ÙÇÝ㨠ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ É»éݳµ³½áõÏÝ»ñÁ5: ²µË³½Çó ³ñ¨»Éù, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ·ïÝíáõÙ ¿ñ س½ùóó ³ß˳ñÑÁ: ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý áñáß ÷áñÓ»ñ »Õ»É »Ý: ê. ºñ»ÙÛ³ÝÝ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë Îáõë³ñã³Û, Îáõ¹Ç³É-ã³Û, γñ³-ã³Û ¨ ì»Éí»ÉÇ-ã³Û ·»ï»ñÇ í»ñÇÝ ¨ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ6: ÜÙ³Ý Ï³ñÍÇù ¿ ѳÛïÝáõ٠ݳ¨ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇ Ã³ñ·Ù³Ý Ü. γñ³áõÉáíÁ7: ÆëÏ ì. ØÇÝáñëÏÇÝ ³í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿ ѳٳñáõÙ ²µË³½-ȳ۽³Ý ß÷áÃÁ8: ì»ñçÇÝÁ Ñ»ÕÇݳÏÁ ѳٳå³ï³ë˳ݻóÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë ȳÑÇçÛ³Ý Ñ³ñóí³ÛñÇÝ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ¶³ñ¹³Ù³Ý ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ ¨, áñÁ ݳËÏÇÝáõÙ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ í³ë³É Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ9: ê³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë óáõÛó ïí»óÇÝù, ²µË³½Á å»ïù ¿ ·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ Þ³1

î»°ë al-Istakhri, ¿ç 192, al-Moqaddasi, ¿ç 381-382, Ibn Haukal, ¿ç 350: î»°ë Äîðîæíàÿ êàðòà Êàâêàçñêîãî êðàÿ, ñîñòàâëåíà è ëèòîãðàôèðîâàíà â âîåííî-òèïîãðàôè÷åñêîì îòäåëå Êàâêàçñêîãî âîåííîãî îêðóãà, 20 âåðñò â äþéìå, Òèôëèñ, 1870: 3 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 27: 4 î»°ë al-Istakhri, ¿ç 191: 5 î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 348: 6 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 31 ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÁ IX-XI ¹³ñ»ñáõÙ¦, ù³ñ﻽, º., 1987: 7 î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 29, ¿ç 63, 67, ͳÝáÃ. 60, ÃÇí 38, ¿ç 22: 8 î»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 107, ͳÝáÃ. 4, ¿ç 124: 9 ²Ý¹, ¿ç 107: î»°ë ݳ¨ ì. ØÇÝáñëÏáõ ù³ñ﻽Á (Ýßí. ³ßË., ¿ç 113): 2

45


åáñ³ÝÇó ÑÛáõëÇë` ³ÛÝï»ÕÇó ¸³ñµ³Ý¹ ß³ñÅíáÕ ×³Ý³å³ñѳѳïí³ÍÇ íñ³, ³ÛëÇÝùÝ`, áñ ì. ØÇÝáñëÏáõ ÝáõÛݳóáõÙÁ ëË³É ¿, ù³ÝÇ áñ ȳÑÇçÛ³Ý Ñ³ñóí³ÛñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Þ³Ù³Ëáõó ³ñ¨Ùáõïù: ¸³ï»Éáí ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Õáñ¹áõÙÇó, û ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ É»éݳµ³½áõÏÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù»ñ ï»ÕáñáßáõÙÇó, áñ ²µË³½Á å»ïù ¿ ÷Ýïñ»É س½ùóó ³ß˳ñÑÇó ³ñ¨Ùáõïù, Ýß»Ýù, áñ ³Ù»Ý³Ñ³í³Ý³Ï³ÝÝ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÎáÕù³ÛÇÝ É»éݳßÕóÛÇ ßñç³ÝáõÙ, áñÁ Ó·íáõÙ ¿ ê³Ùáõñ ·»ïÇ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ßñç³ÝÇó ÙÇÝ㨠޳åáñ³Ý ·»ïÇ ³ÏáõÝùÇ ßñç³ÝÁ: ²Û¹ É»éݳßÕóÛÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»ñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ÁݹÑáõå ÙÇÝ㨠Ôáõµ³ ù³Õ³ùÁ1: ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇó س½ùóó ³ß˳ñÑÁ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¸³ñµ³Ý¹Ç áõ Þ³åáñ³Ý ù³Õ³ùÇ ¨ Ôáõµ³ÛÇ áõ γëåÇó ÍáíÇ ÙÇç¨: ê³Ùáõñ ·»ïÇó ÑÛáõëÇë, èáõµ³ë ·»ïÇ í»ñÇÝ ¨ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ, ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ³µ³ñë³ñ³Ý »ñÏÇñÁ2, Ýñ³ÝÇó ³ñ¨»Éù` ¸³ñµ³Ý¹Á, ¨ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` ³É-ȳù½Á3: ÞÇñí³Ý »ñÏÇñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ´»Éµ»ÉÛ³-ã³Û ·»ïÇó ¨ Þ³åáñ³Ý ù³Õ³ùÇó ѳñ³í ÁÝÏ³Í ßñç³ÝÝ»ñáõÙ4: ²Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ: Üñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ÑÛáõëÇëáõÙ å»ïù ¿ ï³ñ³Íí»ÇÝ ÙÇÝ㨠ê³Ùáõñ ·»ïÁ, ѳñ³í-³ñ¨»ÉùáõÙ` ÙÇÝ㨠޳åáñ³Ý ·»ïÇ ³ÏáõÝùÇ ßñç³ÝÁ, ³ñ¨»ÉùáõÙ` ÙÇÝ㨠ݻñϳÛÇë Ôáõµ³ ù³Õ³ùÁ (Ý»ñ³éÛ³É): ²µË³½Ç ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ, ¹³ï»Éáí ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÇó, áñ ³Û¹ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ É»éݳµ³½áõÏÝ»ñÁ, »½»ñíáõÙ ¿ñ ÎáíϳëÛ³Ý ÎáÕù³ÛÇÝ É»éݳßÕóÛÇ çñµ³Å³Ý ·Íáí, áñÇó ³ñ¨Ùáõïù ÑÇßÛ³É É»éÝ»ñÝ »Ý` Çñ»Ýó µ³½áõÏÝ»ñáí: ²ÛëÇÝùÝ` ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝ É»éݳÏÕ½ÇÝ, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÎáÕù³ÛÇÝ É»éݳßÕóÛÇ çñµ³Å³Ý ·ÍÇ, ê³Ùáõñ ·»ïÇ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ¨ Ý»ñϳÛÇë ê³Ùáõñ-¹ÇíÇãÇÇ çñ³ÝóùÇ ÙÇç¨: ²Û¹ É»éݳÏÕ½ÇÝ Çñ»ÝÇó µÝ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ÙÇ ³Ù÷á÷ ÙÇç³í³Ûñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ, ¨ ²µË³½Ç ó·³íáñÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ïÇñáõÙ ¿ñ ¹ñ³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ٳݳí³Ý¹, áñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ 1

î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ÑÇÝ·í»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç Ç.7. åɳÝß»ïÁ: î»°ë §Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, ¿ç 104, 152, 197 ¨ ³ÛÉÝ: 3 î»°ë al-Istakhri, ¿ç 189: î»°ë Ýòíè÷åñêàÿ êàðòà Äàãåñòàíñêîé ÀÑÑÐ,-§Íàðîäû Êàâêàçà¦, I, ¿ç 416: 4 î»°ë §Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, ¿ç 90: î»°ë ݳ¨ al-Istakhri, ¿ç 187: 2

46


ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÁ ѳëï³ïáõÙ »Ý Ù»ñ ï»ë³Ï»ïÁ1: Êáõñë³Ý ¥Ê³Û½³Ý¤: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ÞÇñí³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý Êáõñë³Ý ϳ٠ʳ۽³Ý »ñÏÇñÁ2, áñÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Êëñí³ÝÇÝ3: ì»ñçÇÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¶ÇÉ·ÇÉ-ã³Û ¨ êáõÙ·³ÛÇà ·»ï»ñÇ ÙÇç¨4: ÈÇñ³Ý: ²ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÝ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ݳ¨ ÈÇñ³Ý (¥‫ﻟﻳران‬¤, ï³ñÁÝûñóٳٵ` ȳ۽³Ý (‫)ﻟﻳزان‬¤ »ñÏÇñÁ: Àëï ´³É³½áõñÇÇ` ÈÇñ³ÝÇ Çß˳ÝÁ Ý߳ݳÏí»É ¿ñ å³ñëÇó Êáëñáí ²ÝáõßÇñí³Ý ³ñù³ÛÇ ÏáÕÙÇó5: Ú³ÏáõïÁ, Ëáë»Éáí ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ` ¸³ñµ³Ý¹ÇÝ Ñ³ñ¨³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ üÇÉ³Ý ¨ ȳù½ ÏáãíáÕ ó»Õ»ñÇó µ³óÇ ³ÛÝï»Õ µÝ³ÏíáõÙ »Ý ݳ¨ §ÈÇñ³Ý ¨ Þ³ñí³Ý ó»Õ»ñÁ¦: ²å³, ³ÝóÝ»Éáí ¸³ñµ³Ý¹Çó ѳñ³í ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ»ÕÇݳÏÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ Îáõñ-»ñ³ëËÛ³Ý çñÏÇóÇó ÑÛáõëÇë ·ïÝíáõÙ ¿ §ÈÇñ³ÝÁ, áñï»Õ Ù»Í ³Ùñáó ϳ¦6: ÆëÏ ³É-ÆëóËñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ÈÇñ³ÝÁ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ ÙÇ ÏáÕÙÇó ÞÇñí³ÝÇ, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ØáõϳÝdzÛÇ (³ÛÅÙ` ØáõÕ³Ý) Ñ»ï7: سëáõ¹ÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ÞÇñí³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑٳݳÏóáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáõÙ ¿ ÙÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ, áñÁ ѳñ¨³Ý ¿ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇÝ. §²ÛÝ ÏáãáõÙ »Ý ÈÇñ³Ý, ¨ Ýñ³ ó·³íáñÁ ÏñáõÙ ¿ §ÈÇñ³Ý߳Ѧ ïÇïÕáëÁ: ²ÛÅÙ ³Û¹ ó·³íáñáõÃÛ³ÝÁ ïÇñáõÙ ¿ ÞÇñí³ÝÁ, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ØáõÏ³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ¦: سëáõ¹ÇÝ, ³å³ å³ïÙ»Éáí ÞÇñí³ÝÇ ÇßË³Ý ØáõѳÙÙ³¹Ç Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ݳ ¨ Ýñ³ ѳÛñÁ ïÇñ»É ¿ÇÝ ÈÇñ³ÝÇÝ ³í»ÉÇ ßáõï, ù³Ý ÙÛáõë ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ8: ´. ʳɳÃÛ³ÝóÁ, ѻ層Éáí سñÏí³ñïÇÝ, ´³É³½áõñÇÇ »ñÏÇ` ÈÇñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝ ÏáãáõÙ ¿ ³É-Æñ³Ý, ÇëÏ ¹ñ³ Çß˳ÝÇÝ` ³É-Æñ³Ýß³Ñ: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É Í³Ýáó·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³í»É³óÝáõÙ ¿, áñ §ÈÇñ³Ý߳Ѧ ³Ýí³ÝáõÙÁ §Marquart Çñ³õ³Ùµ Ï’áõÕÕ¿ ‫ اﻳراﻧﺷﺎﻩ‬¥Æñ³Ýß³Ñ-².º.¤ ÷áË³Ý³Ï ‫ ﻟﻳراﻧﺷﺎﻩ‬¥ÈÇñ³Ý߳Ѳ.º.¤. Çó¿ ÝáÛÝÝ ¿ Ø. γճÝϳïáõ³óáõ ºé³Ýß³ÑÇϦ9: 1

î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ¿ç 223: î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 240, 243, ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 178, Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: 3 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 27: 4 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 56: 5 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 233: 6 î»°ë Jacut, I, ¿ç 439: 7 î»°ë al-Istakhri, ¿ç 193, ͳÝáÃ. a¥³Ûë íϳÛáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ Ñ»ÕÇݳÏÇ »ñÏÇ ¶áï³ÝÛ³Ý Ó»é³·ñ»ñáõÙ¤: 8 î»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 178: 9 ´. ʳɳÃÛ³Ýó, Ýßí.³ßË., ¿ç 35: 2

47


ì. ØÇÝáñëÏÇÝ Ï³ñÍáõÙ ¿, û §È³Û½³ÝÁ¥ÇÙ³° ÈÇñ³Ý-².º.¤, áñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë ȳÑÇçÛ³Ý ¹³ßï³í³ÛñÇÝ` ¶³ñ¹³Ù³Ý ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ݳËÏÇÝáõÙ ê³ë³ÝÛ³Ý í³ë³É Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ…: êϽµÝ³å»ë ȳ۽³ÝÁ Ú³½Ç¹Û³ÝÝ»ñÇ (Þ³Ûµ³Ý ó»ÕÇ) Ïñïë»ñ ×ÛáõÕÇ ïÇñáõÛÃÝ ¿ñ, áñÝ ³é³çÇÝ ï»ÕÁ ¹áõñë »Ï³í ²µáõ ³ÑÇñ Ú³½Ç¹Ç ûñáù: ȳ۽³ÝÝ ³ÛÝų٠Ùï³í ÙdzóÛ³É ÞÇñí³ÝÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç¦1: ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ÈÇñ³ÝÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ ´³½Ï³Ý »ñÏñÇÝ: ì»ñçÇÝÁ, Áëï Ýñ³, ³ñ³µ³-å³ñëÏ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³Ïí»Éáí El-Iran Ó¨áí, ϳñáÕ ¿ñ ϳñ¹³óí»É ݳ¨ §Liran¦: ²ÛÝ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ²÷ß»ñáÝÇó ÙÇÝ㨠޳ٳËÇ ù³Õ³ùÁ ¨ ²Õ-ëáõ ·»ïÁ ï³ñ³ÍíáÕ ¹³ßï³í³ÛñáõÙ: λÝïñáÝÁ Þ³Ù³ËÇÝ ¿ñ: ÐÛáõëÇëáõÙ ´³½Ï³Ý »ñÏÇñÁ »½»ñíáõÙ ¿ñ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñáí, áñï»ÕÇó¥ì»É-í»ÉÇ-ã³ÛÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝÇó¤ ëÏǽµ ¿ñ ³éÝáõÙ ²å½áõï-γí³ï å³ñÇëåÁ2: ÀݹѳÝñ³å»ë, ÈÇñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙÇó ¹Åí³ñ ã¿ å³ñ½»É, áñ ³ÛÝ ÑÛáõëÇëáõÙ å»ïù ¿ ë³ÑٳݳÏó»ñ ÞÇñí³ÝÇÝ, ÇëÏ Ñ³ñ³íáõÙ ï³ñ³Íí»ñ ÙÇÝ㨠Îáõñ»ñ³ëËÛ³Ý çñÏÇóÝ áõ ØáõÕ³ÝÇ ¹³ßï³í³ÛñÁ, áñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý3: ÈÇñ³ÝÇ ³ÛëåÇëÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ù»½ µ»ñáõÙ ¿ ÙÇ Ï³ñ¨áñ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñÁ µËáõÙ ¿ ݳ¨ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ ÝáõÛÝ ï³ñ³ÍùáõÙ ÑÇÙݳíáñ Ï»ñåáí ѳÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáÕ È÷ÇÝùÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÇó4: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ù»½ ѳë³Í ÈÇñ³Ý ³Ýí³Ý³Ó¨Á, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ §È÷ÇÝù¦ ³Ýí³ÝÙ³Ý ³Õ³í³ÕáõÙÁ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, §ÈÇñ³Ý¦-Á (‫§ )ﻟﻳران‬Èǵ³Ý¦ (‫ )ﻟﻴﺑﺎن‬³Ýí³ÝÙ³Ý ³Õ³í³Õí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿, áñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í ¿ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ »ñÏáõÙ5 ¨, áñÁ ³í»ÉÇ Ùáï ¿ §È÷ÇÝù¦-ÇÝ6: ÆëÏ È÷ÇÝùÇ 1 ²Ûëï»Õ ì. ØÇÝáñëÏÇÝ Ù»ç ¿ µ»ñáõÙ Ù»ñ í»ñ¨áõÙ µ»ñí³Í ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¥ï»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 107, ͳÝáÃ. 5: î»°ë ݳ¨ ì. ØÇÝáñëÏáõ ù³ñ﻽Á, Ýßí. ³ßË., ¿ç 113¤: 2 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 42-43: 3 î»°ë Jacut, IV, ¿ç 686: î»°ë ݳ¨ Ibn Khordadbeh, ¿ç 119, Ibn al-Fakih, ¿ç 285, alIstakhri, ¿ç 182: 4 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, §È÷ÇÝùÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñçÁ¦,-§´ºÐ¦, 1981, ÃÇí 1, ¿ç 108-124: 5 î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 124: 6 ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÁ §Èǵ³Ý¦-Ç Ñ»ï ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ݳ¨ §ÈÇñ³Ý¦-Á: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ³Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ áã û Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ »Õ»É »Ý û° ÈÇñ³ÝÁ ¨ û° Èǵ³ÝÁ, ³ÛÉ, áñ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÁ, Çñ Ó»éùÇ ï³Ï áõݻݳÉáí ÙǨÝáõÛÝ ³Ýí³ÝÙ³Ý »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ, Ñݳñ³íáñ ë˳ÉÇó ½»ñÍ ÙݳÉáõ ѳٳñ, Ù»ç ¿ µ»ñ»É »ñÏáõëÝ ¿É:

48


ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ. ³ñ¨ÙáõïùáõÙ ¶³ñ¹Ù³Ý ·»ïÁ, ÎáíϳëÛ³Ý É»éݳßÕóÛÇ ´³µ³¹³Õ É»éÇó ëÏǽµ ³éÝáÕ µ³½áõÏÁ ÙÇÝ㨠´³µ³¹³Õ, ÑÛáõëÇëáõÙ` ÎáíϳëÛ³Ý É»éݳßÕÃ³Ý ÙÇÝ㨠²ÉÃÁ³Õ³ã ·ÛáõÕÇ Ñ³ñ³í³ÏáÕÙÁ, ³ñ¨»ÉùáõÙ` ²ÉÃÁ³Õ³ã-êÛáõݹÛáõ-سñ³½³¶Çç³Ï É»é-öÇñë³Õ³Ã ·»ïÇó ³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ µÉáõñÝ»ñ-Îáõñ ·»ï ¨ ѳñ³íáõÙ` Îáõñ ·»ï1: Àëï áñáõÙ, »Ã» Çñáù ÈÇñ³ÝÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ È÷ÇÝùÇÝ, ³å³ ³É-ÆëóËñÇÇ í»ñáÑÇßÛ³É ÈÇñ³ÝÇ §Ù»Í áõ ѽáñ ³Ùñáó¦-Á å»ïù ¿ ѳٳå³ï³ë˳ÝÇ Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ »ñÏáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáÕ §È÷ݳóõáó¦ ù³Õ³ùÇÝ2, áñÁ, ѳí³Ýáñ»Ý, ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ Ý»ñϳÛÇë Þ³Ù³ËáõÝ: ÆÝãå»ë ï»ë³Ýù, ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ´³½Ï³Ý »ñÏÇñÁ, áñÁ ݳ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ ÈÇñ³ÝÇ Ñ»ï, ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ²÷ß»ñáÝÇó ÙÇÝ㨠޳ٳËÇ ¨ ²Õ-ëáõ ·»ïÁ ï³ñ³ÍíáÕ ¹³ßï³í³ÛñáõÙ ¨ Ï»ÝïñáÝÁ ѳٳñáõÙ Þ³Ù³ËÇÝ: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ §²ß˳ñѳóáõÛó¦-Û³Ý ¸³ßï Ç ´³½Ï³Ý ϳ٠¸³ßï Ç ´³Õ³ë³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ3, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, í»ñ³µ»ñ»Éáõ ¿ñ Îáõñ ·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇó ÑÛáõëÇë ï³ñ³ÍíáÕ áÕç ¹³ßï³í³Ûñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇÝ4, áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ Ã»° È÷ÇÝù-ÈÇñ³ÝÁ ¨ û° ´³½Ï³ÝÁ: àõëïÇ ´³½Ï³Ý »ñÏñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ºñ»ÙÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ù»Ýù ÁݹáõÝáõÙ »Ýù Ù³ë³Ùµ ¨ ѳٳӳÛÝ ã»Ýù ¹ñ³ ÝáõÛݳóÙ³ÝÁ ÈÇñ³ÝÇÝ: öÇñë³Õ³Ã ·»ïÇó ³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ ßñç³ÝÝ»ñÁ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, Þ³Ù³ËÇÝ, ·ïÝí»Éáõ ¿ÇÝ áã û ´³½Ï³ÝÇ, ³ÛÉ È÷ÇÝù-ÈÇñ³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ: ì»ñçÇÝÁ ÑÛáõëÇëáõÙ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ݳ¨ ȳÑÇçÛ³Ý ¹³ßï³í³ÛñÁ, áñï»Õ ì. ØÇÝáñëÏÇÝ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ÈÇñ³ÝÁ: ²ñ³µ³-˳½³ñ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇ: Àëï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ` ÑÛáõëÇëáõÙ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ·áïÇ, áñÁ Ó·íáõÙ ¿ñ ²É³Ý³ó ¹éÝÇó ¥¸³ñdzÉÇ ÏÇñפ ÙÇÝ㨠¸³ñµ³Ý¹: ÆµÝ ³É-ü³ÏÇÑÁ, å³ïÙ»Éáí ³Û¹ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ù³ëÇÝ, ÝßáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ 1

î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, §È÷ÇÝùÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñçÁ¦, ¿ç 123: î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 238: §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç Ñ³Ù³éáï ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ó»é³·ñ»ñáõÙ ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ §¸³ßïÇ ´³É³ë³Ï³Ý¦ ¥ï»°ë Ê. Ïàòêàíîâ, Àðìÿíñêàÿ ãåîãðàôèÿ VII âåêà, ¿ç 17¤, §[¸³ßï] Ƶ³Õ³Ï³Ý¦ ¥ï»°ë Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, гٳéûï å³ïÙáõÃÇõÝ ³ß˳ñѳ·ñáõû³Ý,-²½·³µ³ÝáõÃÇõÝ ïáÑÙÇÝ Ú³µ»Ã»³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1752, ¿ç 32¤ ¨ [¸³ßï] Ƶ³½Ï³Ý Ó¨»ñáí ¥ï»°ë ². ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 348¤, ÇÝãÇó µËáõÙ ¿, áñ ´³Õ³ë³Ï³Ý ¹³ßïÁ ѳٳñÅ»ù ¿ ´³½Ï³Ý ¹³ßïÇÝ: ì»ñçÇÝÁ, Áëï ê. ºñ»ÙÛ³ÝÇ` ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ Ý»ñϳÛÇë ÞÇñí³ÝÇ ¹³ßïÇÝ ¥ï»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, §²ß˳ñѳóáÛóǦ ëϽµÝ³Ï³Ý µÝ³·ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ÷áñÓ,-§ä´Ð¦, 1973, ÃÇí 2, ¿ç 273, ͳÝáÃ. 115¤: 4 î»°ë àõÉáõµ³µÛ³Ý ´., ä³ïÙ³-³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ,-§´ºÐ¦, 1971, ÃÇí 1, ¿ç 178-182: î»°ë ݳ¨ Á. Àðóòþíÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 31-34: 2 3

49


µ³Õϳó³Í ¿ 360 ³ÙñáóÝ»ñÇó: ¸ñ³ÝóÇó 110-Á ·ïÝíáõÙ »Ý ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñáõÙ` ÙÇÝ㨠³µ³ñë³ñ³ÝÇ ÑáÕ»ñÁ, ÇëÏ Ùݳó³ÍÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý üÇɳÝáõÙ ¨ ê³ñÇñáõÙ` ÙÇÝ㨠²É³Ý³ó ¹áõé1: ØdzÛÝ ´³µ ³É-²µí³µÇ ßñç³Ï³ É»éÝ»ñáõ٠ϳÛÇÝ 14 ³ÙñáóÝ»ñ2: ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÁ, ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ûë ·áïáõÝ, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ¹»é¨ë ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù Êáëñáí ²ÝáõßÇñí³ÝÝ ³Ûëï»Õ ϳéáõó»É ¿ñ µ³½Ù³ÃÇí ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ܳ Ñëï³Ïáñ»Ý ÝßáõÙ ¿, áñ ´³µ ³É-²µí³µ ³Ýí³ÝáõÙÁ (¸éÝ»ñÇ ¸áõé) í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¸³ñµ³Ý¹Û³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ ë³ÑٳݳÛÇÝ ·áïáõ٠ϳéáõóí³Í ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ݳ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ ³É-²µí³µ (¹éÝ»ñ): ²Ûë ¹éÝ»ñÁ ϳéáõóí³Í ¿ÇÝ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ÏÇñ×»ñÇ »Éù»ñÇ Ùáï ¨ Ýñ³Ýó ÃÇíÁ ѳëÝáõÙ ¿ñ 360-Ç: ¸ñ³ÝóÇó ¿ÇÝ ´³µ ²É³ÝÁ, ´³µ ê³Ñǵ ³ë-ê³ñÇñÁ, ´³µ üÇɳÝß³ÑÁ, ´³µ ³µ³ñë³ñ³Ýß³ÑÁ ¨ ³ÛÉÝ3: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ` ¸³ñµ³Ý¹Ç ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³ÝÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù, Ñ»ñóϳÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ Â³µ³ñë³ñ³ÝÁ, üÇɳÝÁ ¨ ê³ñÇñÁ, áñáÝù Ù³ë ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý4: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³ñ³µ³-˳½³ñ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ ·ïÝíáÕ »ñÏñÝ»ñÁ ëϽµÝ³å»ë ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç ã¿ÇÝ ÙïÝáõÙ, ³ÛÉ ³ÝÁݹѳï Ó»éùÇó Ó»éù ¿ÇÝ ³ÝóÝáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ ¨ ˳½³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨5: ¸ñ³Ýù Ýí³×í»óÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ¨ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ÷á˳ñù³ سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Ç¥732-744¤ ûñáù, »ñµ í»ñçÇÝë »ñÏáõ Ù»Í ³ñß³í³Ýù ϳï³ñ»ó ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇó ³Ý¹ÇÝ: 732/733 ¨ 738/739 ÃÃ. ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ Ýí³×»óÇÝ ¸³Õëï³ÝÇ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ê³ñÇñÁ, ³É-ȳù½Á, ¼³ñÇùÇñ³ÝÁ, îáõÙ³ÝÁ, üÇɳÝÁ ¨ ³ÛÉÝ6: Üß»Ýù ݳ¨, áñ ³ñ³µ³-˳½³ñ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ ÙïÝáõÙ ¿ñ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç: ³µ³ñë³ñ³Ý ¥Â³í³ëå³ñù¤: ¶ïÝí»É ¿ ³ÛÝï»Õ, áõñ ³Ûëûñ ¿É µÝ³ÏíáõÙ »Ý óµ³ë³ñ³ÝÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` èáõµ³ë ·»ïÇ í»ñÇÝ áõ 1

î»°ë Ibn al-Fakih, ¿ç 286-287: î»°ë al-Istakhri, ¿ç 193: 3 î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 123-124: 4 üÇɳÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ê³ñÇñÇ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ù³ÝÇ áñ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñÁ ÏñáõÙ ¿ñ üÇɳÝß³Ñ ïÇïÕáëÁ¥ï»°ë Jacut, I, ¿ç 350, 438-439, III, 933¤: 5 ²ñÙÇÝdzÛÇ, æ³½Çñ³ÛÇ ¨ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ÷á˳ñù³ سëɳٳ ÇµÝ ²µ¹ ³É-سÉÇùÁ ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇÏ³Ý æ³é³ÑÁ ÙÇ ß³ñù ³ñß³í³ÝùÝ»ñ ¿ÇÝ Ï³ï³ñ»É ¹»åÇ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÙݳÛáõÝ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã¿ÇÝ Ñ³ë»É ¥ï»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 113, 119, 186 ¨ ³ÛÉݤ: 6 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 215-216, 245: 2

50


ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ1: ì»ñçÇÝÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù` ÙÇÝ㨠ê³ñÇñ, ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ë»÷³Ï³Ý §µ³µ¦-»ñáí ÑÇß³ï³ÏíáÕ üÇɳÝÁ, áñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¹»é ϳݹñ³¹³éݳÝù: ê³ñÇñ2: ²Ûë ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñáõÙ »Ý ²Ý¹Û³Ý áõ ²í³ñÛ³Ý ÎáÛëáõ ·»ï»ñÇ ÑáíÇïÝ»ñáõÙ3: ê³ñÇñÇ ³Û¹åÇëÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ »Ý Ñ»ï¨Û³É ϳñ¨áñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ܳË, ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñÁ ÏáãíáõÙ ¿ñ §³í³ñ¦4, ÇÝãÁ å³ñ½áñáß óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ê³ñÇñÇ Ï³åÁ Ý»ñϳÛÇë ²í³ñëï³ÝÇ Ñ»ï, Ñ»ïá` ²Ý¹Û³Ý ¨ ²í³ñÛ³Ý ÎáÛëáõÝ»ñÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·ïÝíáõÙ ¿ Êáõݽ³Ë ù³Õ³ùÁ, áñÁ, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Ç »ñÏñáñ¹ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇß³ï³ÏíáÕ ê³ñÇñÇ Ê³Û½³ç ³ÙñáóÇÝ5, ³å³` ³Ûëï»Õ ¿ ·ïÝíáõÙ ÐáõÙñ³Ã ·ÛáõÕÁ6, áñÁ, ûñ¨ë, ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ê³ñÇñÇ ÐáõÙñ³ç Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ7: ´³óÇ ³Û¹, ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳËÏÇÝáõÙ ÙïÝáÕ ÔáõÙÇÏ ³ÙñáóÁ8, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë ÔáõÙáõË ù³Õ³ùÇÝ9: ê³ñÇñÇ ¨ ʳ½³ñÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ë³Ñٳݳ·ÇÍÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ²í³ñÛ³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ ¨ ¸³Õëï³ÝÇ ¹³ßï³í³Ûñ³ÛÇÝ Ù³ëÇ` γëåÇó ÍáíÁ ó÷íáÕ ·»ï»ñÇ ÙÇç¨ çñµ³Å³Ý É»éݳßÕóÛáí10, áñÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë1

î»°ë Ýòíè÷åñêàÿ êàðòà Äàãåñòàíñêîé ÀÑÑÐ,-§Íàðîäû Êàâêàçà¦, I, ¿ç 416, ù³ñ﻽: ÐÙÙï. §Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, ¿ç 86-87, 102-107, 150-154, 197-199, 311-317: 2 ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ï»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ,-§¶ÇïáõÃÛ³Ý ·Éáµáõë¦, 2004, Ñ. 4, ¿ç 99106: 3 î»°ë Ñ. Åðåìÿí, Ìîèñåé Êàëàíêàòóéñêèé î ïîñîëüñòâå àëáàíñêîãî êíÿçÿ Âàðàç-Òðäàòà ê õàçàðñêîìó õàêàíó Àëï-Èëèòâåðó,-§Çàïèñêè èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ ÀÍ ÑÑÑЦ, ò. VII, 1939, ñ. 144, Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 132-137: 4 î»°ë Ibn Rosteh, ¿ç 147: 5 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 245: ‫( ﺨﻴﺰاج‬ʳ۽³ç) -‫ ﺨﻨﺰاخ‬¥Êáõݽ³Ë¤ ß÷áÃÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ñݳñ³íáñ ¿: 6 î»°ë §Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, ¿ç 270-271: î»°ë ݳ¨ éáõë³Ï³Ý ÑÇÝ·í»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç Æ. 6. åɳÝß»ïÁ: 7 ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 193: 8 î»°ë Ibn Rosteh, ¿ç 148: 9 ²Û¹ ѳٳå³ï³ë˳ݻóáõÙÝ ³ÝáõÙ ¿ ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ¥ï»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953 ÃÃ., ù³ñ﻽, º., 1976¤: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ÛÉ ËݹÇñ ¿ ³é³ç ·³ÉÇë: ÔáõÙáõËÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ɳϻñÇ »ñÏñáõÙ, áñÁ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ îáõÙ³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ÙÇ ÇÝã áñ Å³Ù³Ý³Ï ¸³ñµ³Ý¹Ç ¨ ²É³Ý³ó ¹é³Ý ÙÇç¨ ï³ñ³ÍíáÕ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÁ ·ïÝí»É ¿ ê³ñÇñÇ ïÇñáç` ê³Ñǵ ³ë-ê³ñÇñÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ¥ï»°ë Jacut, I, ¿ç 221-222, ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 233, al-Istakhri, ¿ç 184, 217 ¨ ³ÛÉݤ: àõëïÇ` ÔáõÙÇÏ-ÔáõÙáõËÇ` ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝí»Éáõ Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý å³ï׳éÁ å»ïù ¿, áñ ³Û¹ ųٳݳÏÝ»ñÇ ÇñáÕáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝÇ: 10 î»°ë Ñ. Åðåìÿí, Ìîèñåé Êàëàíêàòóéñêèé î ïîñîëüñòâå..., ¿ç 144:

51


³ñ¨»Éù ·ïÝíáõÙ ¿ñ ˳½³ñ³Ï³Ý ê³Ù³Ý¹³ñ ù³Õ³ùÁ1: ²Û¹ É»éݳßÕóÛÇó ¹»åÇ Ñ³ñ³í ê³ñÇñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ γñ³ ÎáÛëáõ ¨ Ô³½ÇÕáõÙáõËÛ³Ý ÎáÛëáõ ·»ï»ñÇ çñµ³Å³Ýáí, áñÁ µ³Å³ÝáõÙ ¿ñ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ȳϻñÇ »ñÏñÇó¥³É-ȳù½¤: ì»ñçÇÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ³ÛÝï»Õ, áõñ ³Ûëûñ ¿É µÝ³ÏíáõÙ »Ý ɳϻñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` Ô³½ÇÕáõÙáõËÛ³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ í»ñÇÝ áõ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ2: ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ, ¹³ï»Éáí ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ²Ý¹Û³Ý ÎáÛëáõÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ Ó·íáÕ É»éÝ»ñÇ¥áñáÝó ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ ÏáãíáõÙ ¿ ²Ý¹Û³Ý É»éݳßÕó¤ çñµ³Å³Ý ·Íáí3, ÇëÏ Ñ³ñ³íáõÙ` ê³ñÇñÁ »½»ñíáõÙ ¿ñ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñáí: ²É-ȳù½: ì. ØÇÝáñëÏÇÝ §³É-ɳù½¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ³Ûëå»ë. §[³ÛÝ] ϳ½Ùí³Í ¿ ɳÏ/ɳ·¥ï»Õ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñáõÙ` §Ù³ñ¹¦¤, ·áõÙ³ñ³Í Çñ³Ý³Ï³Ý -½ í»ñç³Í³ÝóÁ, áñÁ ͳ·áõÙ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë¦4: Àëï Ýñ³` ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ³É-ȳù½ ÏáãíáÕ ó»Õ»ñÁ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ Ø³ëϳÃÇó¥Ø³½ùóó ³ß˳ñѤ ³ñ¨Ùáõïù, ê³Ùáõñ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ: Üñ³Ýó »ñÏÇñÁ Ó·íáõÙ ¿ñ ÞÇñí³ÝÇ áÕç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëÇ »ñϳÛÝùáí, áñÇó ³ÛÝ µ³Å³Ýí³Í ¿ñ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ Ñ³ñ³í³ñ¨»ÉÛ³Ý ×ÛáõÕ³íáñáõÙáí: ²Ûëï»ÕÇó ¿É µËáõÙ ¿ñ ³Û¹ »ñÏñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ÞÇñí³ÝÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë å³ïí³ñÇ, áñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ñ ÞÇñí³ÝÁ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ýí³×áÕÝ»ñÇó5: ì. ØÇÝáñëÏÇÝ ÝßáõÙ ¿, áñ ³Éȳù½Ý ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙ ¿ñ áõ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñíáõÙ ¿ñ гñ³í³ÛÇÝ ¸³Õëï³ÝÇ ó»Õ»ñÇÝ6: ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ɳù½»ñÇÝ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë É»½·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï7: Àëï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ` ³É-ȳù½Á ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ ³µ³ñë³ñ³ÝÇÝ áõ سëϳÃÇÝ ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ë»ñïáñ»Ý ϳåí³Í ¿ñ ¸³ñµ³Ý¹Ç ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ñ»ï8: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ³É-ȳù½ ³Ýí³ÝáõÙÁ »ñµ»ÙÝ ï³ÉÇë ¿ÇÝ ¸³Õëï³ÝÇ µáÉáñ É»éݳ1 ê³Ù³Ý¹³ñÁ ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë س˳ãϳɳ ù³Õ³ùÇó ѳñ³í` ³ñùÇ í³ÛñáõÙ ¥³Ý¹, ¿ç 142-143: î»°ë ݳ¨ ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953ÃÃ., ù³ñ﻽¤: 2 î»°ë “Ýòíè÷åñêàÿ êàðòà Äàãåñòàíñêîé ÀÑÑД,- §Íàðîäû Êàâêàçà¦, I, ¿ç 416, ù³ñ﻽: 3 î»°ë éáõë³Ï³Ý ÑÇÝ·í»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç Æ.5. ¨ Æ.6. åɳÝß»ïÝ»ñÁ: 4 Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 112, ͳÝáÃ. 14: 5 ²Ý¹., ¿ç 112: ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 177: 6 Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 112, ͳÝáÃ. 14: 7 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 156: 8 î»°ë Jacut, I, ¿ç 437-442:

52


ϳÝÝ»ñÇÝ ¨, »ñµ»ÙÝ, ¹ñ³ÝóÇó áÙ³Ýó: سëáõ¹ÇÝ, ûñÇݳÏ` Ëáë»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ȳù½»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ñ ÞÇñí³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý å³ïí³ñÁ, ³å³ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿, áñ ɳù½»ñÁ ٻͳù³Ý³Ï ó»Õ »Ý, áñáÝù ³åñáõÙ »Ý ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñáõÙ: Üñ³Ýó Ù»ç Ï³Ý ³Ýѳí³ïÝ»ñ ¨ ÞÇñí³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ ã»ÝóñÏí³ÍÝ»ñ, áñáÝù ÏáãíáõÙ »Ý ¸áõ¹³ÝdzóÇÝ»ñ: Üñ³Ýù ѻóÝáëÝ»ñ »Ý áõ ³ÝϳË1: ÆëÏ Ú³ÏáõïÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ɳù½»ñÁ ٻͳù³Ý³Ï ÅáÕáíáõñ¹ »Ý ¨ µ³Õϳó³Í »Ý ß³ï ó»Õ»ñÇó2: ²ÛëÇÝùÝ` ×Çßï ¿ ØÇÝáñëÏáõ í»ñáµ»ñÛ³É Ï³ñÍÇùÁ, û §³É-ȳù½¦-Ý ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ¿ñ ¨ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ñ гñ³í³ÛÇÝ ¸³Õëï³ÝÇ ó»Õ»ñÇÝ: ²Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ݳ¨ ¹áõ¹³ÝdzóÇÝ»ñÇ Ï³Ù ¹Ç¹áÛÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ¥¸Ç¹áÛù¤, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ²Ý¹Û³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ3: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³É-ȳù½ ³Ýí³ÝÙ³ÝÁ, ³å³ ³ÛÝ, Ù»ñ ϳñÍÇùáí, ³ñ³µÝ»ñÁ í»ñóñ»É ¿ÇÝ É³Ï»ñÇ »ñÏñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³Ý¥É³Ïù ϳ٠ɻÏù¤ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý §È³Ïë¦ Ó¨Çó ¨, ѳñÙ³ñ»óÝ»Éáí ³ñ³µ»ñ»ÝÇÝ, ëï³ó»É §³É-ȳù½¦-Á: ¼³ñÇùÇñ³Ý, îáõÙ³Ý ¨ üÇɳÝ: ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¼³ñÇùÇñ³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ôáõµ³ãÇ ³í³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ4, ÇëÏ í»ñçÇÝÇó ³ñ¨Ùáõïù ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ îáõÙ³ÝÁ, áñÁ سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Ç` ʳ½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ÆµÝ ³É-²ëÇñÝ Ç ÃÇíë ê³ñÇñÇ, ³É-ȳù½Ç ¨ ³ÛÉ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ5: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, îáõÙ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ɳϻñÇ »ñÏñÇÝ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Çñ»Ýó ѳñ¨³Ý ɳϻñÇÝ Ï³Ù Õ³½ÇÕáõÙáõËÝ»ñÇÝ §ïáõٳݦ ¥Ñá·. ïáõٳɤ ³Ýí³Ùµ ÏáãáõÙ »Ý ³í³ñÝ»ñÁ6, áñáÝù ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ 1

î»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 177: î»°ë Jacut, I, ¿ç 438: 3 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 49: 4 Àëï سëáõ¹ÇÇ` ¼³ñÇùÇñ³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ê³ñÇñÇó ³ñ¨»Éù ¨ Çñ»ÝÇó ÙÇ ÷áùñÇÏ ³Ý³éÇÏ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ: ²Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ å³ñëÏ»ñ»Ý Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §½ñ³Ñ³·áñÍ í³ñå»ïÝ»ñ¦ ¥ï»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 192¤: ¼³ñÇùÇñ³Ý »ñÏñÇ ï»ÕáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳñ»ÉÇ ¿ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»É Ø. ²ñï³ÙáÝáíÇ ¨ ì. ØÇÝáñëÏáõ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Îáíϳ볷»ïÝ»ñÁ, ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí §¼³ñÇùÇñ³Ý¦ ³Ýí³Ý å³ñëÏ»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ »ñÏñÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ÝáõÛݳóÝáõÙ »Ý Ý»ñϳÛÇë Ôáõµ³ãÇ ³í³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñÁ ³Ûëûñ ¿É ѳÛïÝÇ ¿ Çñ ÑݳÙÛ³ ³ñÑ»ëïáí: ²ÛëÇÝùÝ` ¼³ñÇùÇñ³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ Ôáõµ³ãÇ ù³Õ³ùÇ ßñç³Ï³ ï³ñ³ÍùÁ ¥ï»°ë Ì. Àðòàìîíîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 229: î»°ë ݳ¨ Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 203, ͳÝáÃ. 71¤: 5 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 216, ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 245: 6 î»°ë §Íàðîäû Êàâêàçà¦, I, ¿ç 487: î»°ë ݳ¨ Àáó Ìóõàììàä Àõìàä èáí À’ñàì àë-Êóôè, Êíèãà çàâîåâàíèé, ïåðåâîä Ç. Áóíèÿòîâà, Áàêó, 1981, ñ. 82, ïðèì. 80, ¨ Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 132: 2

53


ѳëï³ï»É ê³ñÇñáõÙ1: ÆëÏ ³ñ³µÝ»ñÁ îáõÙ³Ý Ý»ñËáõÅ»óÇÝ ê³ñÇñÇó2: ȳϻñÝ ³Ûëûñ ¿É µÝ³ÏíáõÙ »Ý Ô³½ÇÕáõÙáõËÛ³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ í»ñÇÝ áõ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ3: îáõÙ³ÝÇ áõ ¼³ñÇùÇñ³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³µ³ñë³ñ³ÝÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù, ·ïÝíáõÙ ¿ñ üÇɳÝÁ4: ²ÛÝ å»ïù ¿ ï³ñ³Íí»ñ ê³ñÇñÇó ¹»åÇ ³ñ¨»Éù` ½µ³Õ»óÝ»Éáí ²í³ñÛ³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ ³ç³÷ÝÛ³ çñµ³Å³ÝÇó ѳñ³í-³ñ¨»Éù ·ïÝíáÕ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÁ ÙÇÝ㨠Ôáõµ³ãÇ: ´³µ ³É-²µí³µ: ´³µ ³É-²µí³µÁ¥¸³ñµ³Ý¹¤ ³é³ÝÓÇÝ ¨ Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ùdzíáñ ¿ñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ: ´³µ ³É-²µí³µÁ ¸³ñµ³Ý¹Û³Ý å³ñÇëåÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³Ý »Ýóϳ áñáß ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿ñ: ¸³ñµ³Ý¹Û³Ý å³ñÇëåÝ»ñÇó ¹»åÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáõÙ ¿ñ ³µ³ñë³ñ³ÝÁ, áñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ å³ñï³¹ñí³Í ¿ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ5, í»ñçÇÝÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ üÇɳÝÝ áõ ê³ñÇñÁ, ´³µ ³É²µí³µÇó ѳñ³í` سëϳÃÁ, Ýñ³ÝÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` ³É-ȳù½Á ¨ ³ÛÉÝ: ÖÇßï ¿` ÑÇß³ï³Ïí³Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó ¨ ó»Õ»ñÇó áã µáÉáñÝ ¿ÇÝ Ùßï³å»ë »ÝóñÏíáõÙ ´³µ ³É-²µí³µÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳé³í³ñãÇÝ, áñÁ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, »ÝóñÏíáõÙ ¿ñ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇÝ, ë³Ï³ÛÝ, µáÉáñ Ýñ³Ýù ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ã³÷áí ϳñ¨áñ ¹»ñ ¿ÇÝ Ë³Õáõ٠˳½³ñÝ»ñÇ ¹»Ù ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÙÕ³Í å³Ûù³ñáõÙ: ²ÛëåÇëáí` ²ñÙÇÝdzÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ ²É³Ý³ó ¹éÝÇó ³ñ¨»Éù ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ·³·³Ãݳ·Íáí ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ÙÇÝ㨠²Ý¹Û³Ý É»éݳßÕÃ³Ý ¨ ³Û¹ É»éݳßÕóÛÇ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝ»Éáõ ¿ñ êáõÉ³Ï ·»ïÇÝ, áñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ` ²í³ñÛ³Ý ÎáÛëáõÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý çñµ³Å³Ýáí ÇçÝ»Éáõ ¿ñ ѳñ³í, áñï»Õ, ɳϻñÇ »ñÏñÇó ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ÁÝÏ³Í É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ üÇɳÝÁ, áñï»ÕÇó ¿É àõÉÉáõ-ã³Û ¨ èáõµ³ë ·»ï»ñÇ çñµ³Å³Ýáí ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ¸³ñµ³Ý¹6: ²Ù÷á÷»Éáí í»ñá³ë³óÛ³ÉÁ` Ýß»Ýù, áñ, ÷³ëïáñ»Ý, ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz »ñÏñ³Ù³ëÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ݳËáñ¹ ßñç³ÝÇ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÁ, ³ÛëÇÝùÝ` Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, §²ß˳ñѳóáÛó¦-Û³Ý ´áõÝ ²Õí³ÝÇó 1

î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ¿ç 103: î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 216: 3 î»°ë Ýòíè÷åñêàÿ êàðòà Äàãåñòàíñêîé ÀÑÑÐ,-§Íàðîäû Êàâêàçà¦, I, ¿ç 416, ù³ñ﻽: 4 î»°ë Jacut, I, ¿ç 438-439, III, ¿ç 933: 5 î»°ë al-Istakhri, ¿ç 187: 6 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ,-§ä´Ð¦, 2005, ÃÇí 1, ¿ç 246: 2

54


³ß˳ñÑÁ, Ù»ñÓϳëåÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ Îáõñ ·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇó ÙÇÝ㨠¸³ñµ³Ý¹, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ñ³µ³-˳½³ñ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ ¨ êÛáõÝÇùÁ` ѳñ³íáõÙ ë³ÑÙ³Ý áõݻݳÉáí Îáõñ ¨ ºñ³ëË ·»ï»ñÁ, ÑÛáõëÇëáõÙ` ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ÑÛáõëÇë³Ñ³Û³ó ɳÝç»ñÁ ÙÇÝ㨠˳½³ñ³Ï³Ý ê³Ù³Ý¹³ñ ù³Õ³ùÁ, ³ñ¨»ÉùáõÙ` ºñÏñáñ¹ ¨ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÁ, ÇëÏ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ` γëåÇó ÍáíÁ: ¸³ï»Éáí Ù»ñ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó` ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ñ»ï ºñ³ëË ·»ïÇó ëÏë³Í ÙÇÝ㨠ꨳݳ É×Ç ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ñ êÛáõÝÇùÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³Ñٳݳ·Íáí: ²ÛÝ Ñ³ñ³íÇó ÑÛáõëÇë ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ¼³Ý·»½áõñÇ ¨ ì³ÛùÇ É»éÝ»ñÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý É³Ýç»ñáí, ³å³ ÁÝóݳÉáõ ¿ñ ì³ñ¹»ÝÇëÇ É»éÝ»ñÇ ³ñ¨Ùï³ÏáÕÙáí áõ ¶»Õ³Ù³ É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ꨳݳ É×ÇÝ1: лïá ë³Ñٳݳ·ÇÍÝ ²ñ»·áõÝÇ É»éÝ»ñÇ ³ñ¨Ùï³ÏáÕÙáí µ³ñÓñ³Ý³Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë áõ ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ²Õëï¨ ·»ïÇÝ: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ñ»ï ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ²Õëï¨ ·»ïÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý çñµ³Å³Ýáí, ÇëÏ Ñ»ïá ÝáõÛÝ ·»ïÇ ÑáõÝáí ÙÇÝ㨠Îáõñ ·»ïÁ, Ðáõݳñ³Ï»ñï ³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ³ÛÝ ¨ Ý»ñϳÛÇë ÆáñÇÇ ë³ñ³Ñ³ñÃÁ ¥Î³Ùµ»×³Ý ·³í³éÁ¤ ÃáÕÝ»Éáí ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ` µ³ñÓñ³Ý³Éáõ ¿ñ ÑÛáõëÇë ¨, ÁÝóݳÉáí »ɳí ù³Õ³ùÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí, ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇÝ, ѳí³Ýáñ»Ý, Îá¹áñÇ É»éݳÝóùÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ýáí ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë áõ ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ²Ý¹Û³Ý É»éݳßÕóÛÇÝ` ²Ý¹Û³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ¸Ç¹áÛù ó»ÕÇ »ñÏÇñÁ ÃáÕÝ»Éáí ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ, ÇëÏ í»ñçÇÝÇó ³ñ¨»Éù ·ïÝíáÕ ê³ñÇñ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ` ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz: Àݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ìÇñùÁ, ¶áõ·³ñùÁ, ̳ݳñÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ ¨ ³É-ȳù½Á: êÏë³Í ØáõѳÙÙ³¹ ÇµÝ Ø³ñí³ÝÇ Ýí³×áõÙÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠VIII ¹. 30³Ï³Ý ÃÃ. ëÏǽµÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ º·»ñùÁ, ²÷ßÇÉùÝ áõ ²÷˳½ùÁ: ¸»é¨ë 697 Ã. ȳ½ÇϳÛÇ ¥º·»ñù¤ Çß˳ÝÝ ³åëï³Ùµ»É ¿ñ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù ¨ Ñå³ï³Ïí»É ³ñ³µÝ»ñÇÝ2: ì»ñçÇÝÝ»ñÁ VIII ¹. ëϽµÇÝ ïÇñáõÙ ¿ÇÝ ²µ³½1 2

î»°ë Â. гÏáµÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, ¿ç 176: î»°ë »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 82: î»°ë ݳ¨ Áîãâåðàäçå À., Ýßí. ³ßË., ¿ç 173-

174:

55


·Ç³ÛÇÝ (²÷˳½ù) ¨ ȳ½ÇϳÛÇÝ1: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇßÛ³É »ñÏñÝ»ñÇ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ϳ۳½áñÝ»ñ: úñÇݳÏ` Îá¹áñ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ØÇëÇÙdzóÇÝ»ñÇ »ñÏñÇ2 ·É˳íáñ ³Ùñáó ҳ˳ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ³µÝ»ñÁ ѳÝÓÝ»É ¿ÇÝ áÙÝ ö³ñ»ëÙ³ÝÇ3: ÀݹѳÝñ³å»ë, »á÷³Ý»ëÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó ϳñ»ÉÇ ¿ µË»óÝ»É, áñ VIII ¹. ëϽµÇÝ ÙdzÛÝ ê¨ ÍáíÇ ³÷³Ù»ñÓ ÙÇ ù³ÝÇ Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ ¿ÇÝ ·ïÝíáõÙ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ¨ µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ¿ÇÝ ³ñß³íáõÙ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù` º·»ñùÇÝ, ²÷ßÇÉùÇÝ áõ ²÷˳½ùÇÝ í»ñëïÇÝ ïÇñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Û¹ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë »á÷³Ý»ëÇ ³ÛÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ, û VIII ¹. ëϽµÇÝ §ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ (ÇÙ³` µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ-².º.) ¨ ѳۻñÇ ÙÇ ½áñ³µ³Ý³Ï Ùï³í ȳ½Çϳ ¨ å³ß³ñ»ó ²ñ˳ÛáåáÉÇëÁ, µ³Ûó Éë»Éáí ë³ñ³ÏÇÝáëÝ»ñÇ ·³Éáõ Ù³ëÇÝ, ÃáÕ»ó Ñ»é³ó³í: Üñ³ÝÇó ßáõñç »ñÏáõ ѳñÛáõñ Ñá·Ç ³é³ÝÓݳݳÉáí, ³ëå³ï³Ï ë÷é»Éáí µ³ñÓñ³ó³Ý ²åëÇÉdzÛÇ¥ÇÙ³° ²÷ßÇÉù-².º.¤ ßñç³ÝÝ»ñÝ áõ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÁ: ºñµ ë³ñ³ÏÇÝáëÝ»ñÁ ѳë³Ý ȳ½Çϳ, ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ ¨ ѳۻñÇ ½áñùÁ í»ñ³¹³ñÓ³í ü³ëÇë ¥ÇÙ³° öáÃDz.º.¤¦4: ´Ûáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÑÇß³ï³ÏíáÕ Ñ³Û»ñÁ, ³ÝϳëϳÍ, êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ ¨ Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ, áñáÝù, ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù, Ñ»é³ó»É ¿ÇÝ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝ ¨ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»É öáÛà (öáÃÇ) ù³Õ³ùáõÙ5: ²Û¹ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»ó ÙÇÝ㨠VIII ¹. 30-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ, »ñµ ȨáÝ Æë³íñ³óÇ Ï³ÛëñÝ ³Ýó³í ѳϳѳñÓ³ÏÙ³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ º·»ñùáõÙ, ²÷ßÇÉùáõÙ ¨ ²÷˳½ùáõÙ6: ²ÛÝ, áñ VIII ¹. 30-³Ï³Ý ÃÃ. ëϽµÇÝ º·»ñùÁ, ²÷ßÇÉùÁ ¨ ²÷˳½ùÁ ÏñÏÇÝ ÁÝÏ»É ¿ÇÝ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï, »ñ¨áõÙ ¿ سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Ç ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ 735 Ã. ³ñ³µ³Ï³Ý Ýáñ ³ñß³í³ÝùÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÇó, áñÁ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ³Ûë »ñÏñ³Ù³ë»ñáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ í»ñçÇÝ ÷áñÓÝ ¿ñ: ܳ Ëëï³·áõÛÝë å³ïÅ»ó ˳½³ñÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ ¹ÇÙ³Í íñ³óÇÝ»ñÇÝ, Ññáí áõ ëñáí ³Ýó³í ìÇñùáí, ·ñ³í»ó ²É³Ý³ó 1

î»°ë »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 102: î»°ë Ä. Ìóñõåëèøâèëè, Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ Ãðóçèè IV-X ââ.,-§Î÷åðêè èñòîðèè Ãðóçèè¦, ò. II, ñ. 386-387. 3 î»°ë »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 104: î»°ë ݳ¨ À. Áîãâåðàäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 174: 4 »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 103-104: 5 Ô¨áݹ, ¿ç 35: 6 î»°ë À. Áîãâåðàäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 175: 2

56


¹áõéÁ, ³í»ñ»ó ìÇñùÇ ³ÙñáóÝ»ñÇ áõ ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ1: ìñ³ó ÇßË³Ý êï»÷³ÝáëÇ »ñÏáõ áñ¹ÇÝ»ñÁ` ²ñãÇÉÝ áõ ØÇÑñÁ, Ñ»é³ó³Ý º·»ñù, §ù³Ý½Ç ãá·³õ Ç í»ñ³Û Ýáó³ ¨ ø³ñÃɳÛ` Øñáõ³Ý` áñ¹Ç سÑáõÙ³¹³Û, áñ Ïáã¿ñ ÊáõÉ, ¨ ϳɳõ ½¸áõéÝ ¸³ñdzɳÛ, ¨ ³õ»ñ»³ó ½µÝ³ÏáõÃÇõÝ É»ñÇÝÝ Îáíϳëáõ: ºõ Éáõ³õ »Ã¿ ï¿ñùÝ ø³ñÃÉ³Û ÷³Ë»³Ý Ûº·ñÇë ¨ ³ÝïÇ Û²µË³½¿Ã, »É ½Ñ»ï ¨ ¿³é ½³ÙñáóÝ º·ñ³. ¨ ¿ç Ç í»ñ³Û µ»ñ¹ÇÝ ²Ý³Ïá÷áëÇ…: ºõ Û³ÛÝÙ µ»ñ¹Ç ϳÛÇÝ ²ñãÇÉ ¨ ØÇÑñ…: ºõ ½ûñ³·ÉáõËÝ Úáõݳó È»õáÝ` Ùï»³É Ç µ»ñ¹Ý êáõµ³Õ³Û` Û»ÉëÝ úë»ÃáÛ` ³Ùñ³Ý³Ûñ ³Ý¹¦2: Æ í»ñçá, سñí³ÝÇ ³ñß³í³ÝùÝ ³í³ñïí»ó ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ùµ3: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ë³Ñٳݳ÷³Ïí»ó ³ÛÝ ï³ñ³ÍùáõÙ, áñÝ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz: ö³ëïáñ»Ý, ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ó¨³íáñáõÙÇó Ñ»ïá, ³ÛÝ ÖáñáË ·»ïÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë å»ïù ¿ ³ÝóÝ»ñ Øáëù³Ï³Ý É»éÝ»ñáí (³ÛÅÙ` Ø»ëË»ÃÇ É»éÝ»ñ)` í»ñçÇÝÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ ßñç³ÝÝ»ñÁ ÃáÕÝ»Éáí ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ: ²Ûëï»ÕÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë, Áëï §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ïÛ³ÝǦ` ë³Ñٳݳ·ÇÍÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ÈÇËÇ É»éݳßÕóÛáí, ÇëÏ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, ѳí³Ý³µ³ñ, Ø»Í ÈdzËíÇ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ çñµ³Å³Ýáí áõ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ·³·³Ãݳ·Íáí ÙÇÝ㨠²É³Ý³ó ¹áõé: ÈÇËÇ É»éݳßÕóÛÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ ßñç³ÝÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ²÷˳½ùÇ Ù»ç, áñÇ ÇßË³Ý È¨áÝÁ VIII ¹. í»ñçÇÝ ÑÇÙÝ»ó ²÷˳½³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ4: §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ï۳ݦ-Á ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ȨáÝÁ, áñÁ ųé³Ý·»É ¿ñ ²÷˳½³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, Ùáñ ÏáÕÙÇó ˳½³ñÝ»ñÇ ³ñù³ÛÇ ÃáéÝ ¿ñ ¨ í»ñçÇÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ¿É ݳ ¹áõñë »Ï³í µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó áõ, §ïÇñ»Éáí ²÷˳½»ÃÇÇÝ áõ ¾·ñÇëÇÇÝ ÙÇÝ㨠ÈÇËÇ, ²÷˳½³ó ³ñù³ Ïáãí»ó¦5: æáõñ½³Ý: ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ æáõñ½³ÝÝ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÁ ÝáõÛݳóñ»É »Ý ìÇñùÇÝ6: ²Û¹ ϳñÍÇùÝ ÁݹáõÝ»ÉÇ ã¿, ù³ÝÇ áñ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³éáõÙáí æáõñ½³ÝÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ñ ݳËÏÇÝ ìñ³ó¥ì³ñç³Ý¤ 1

²Ý¹, ¿ç 177: §æáõ³Ýß¿ñÇ å³ïÙãÇ Ñ³Ù³éûï å³ïÙáõÃÇõÝ íñ³ó¦, ì»Ý»ïÇÏ, 1884, ¿ç 99-100: 3 ²Ý¹, ¿ç 100: 4 î»°ë Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Âîçíèêíîâåíèå íîâûõ ôåîäàëüíûõ ãîñóäàðñòâ,§Î÷åðêè èñòîðèè Ãðóçèè¦, ò. II, ñ. 250, 281. 5 î»°ë §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ¿ç 28: ²í»ÉÇ áõß ßñç³ÝáõÙ ë³ÑÙ³ÝÁ ÈÇËÇ É»éݳßÕóÛáí ¿ñ ³ÝóÝáõ٠ݳ¨ ²µË³½³Ï³Ý áõ ìñ³ó³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¥³Ý¹, ¿ç 52¤: 6 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 362, M. Ghazarian, Ýßí. ³ßË., ¿ç 71: 2

57


Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ ¼³ù³ñdz Ñé»ïáñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ¶áõñ½³ÝÇÝ1: ÆëÏ ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ñ ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÇó ¨ ¶áõ·³ñùÇ µ¹»ßËáõÃÛáõÝÇó2: àõëïÇ` ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ æáõñ½³ÝÝ Çñ ϳ½ÙáõÙ Áݹ·ñÏ»Éáõ ¿ñ ݳ¨ ݳËÏÇÝáõÙ Ø»Í Ð³ÛùÇ Ù³ë ϳ½ÙáÕ ¶áõ·³ñùÇ µ¹»ßËáõÃÛáõÝÁ, ËáëáõÙ ¿ Ù»ñ ï»ë³Ï»ïÇ û·ïÇÝ, û æáõñ½³ÝÁ ìÇñùÇó ï³ñµ»ñíáÕ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳëϳóáõÃÛáõÝ ¿ñ: ´³óÇ ³Û¹, æáõñ½³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ ̳ݳñÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ` ³ë-ê³Ý³ñdzÝ: ²ë-ê³Ý³ñdz: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ÑÛáõëÇëáõ٠ѳëÝáõÙ ¿ÇÝ ¸³ñµ³Ý¹Çó ÙÇÝ㨠²É³Ý³ó ¹áõéÁ Ó·íáÕ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÝ: ²Û¹ï»Õ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ³ë-ê³Ý³ñdz »ñÏÇñÁ (̳ݳñÝ»ñÇ »ñÏÇñ), áñÁ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ²É³Ý³ó ¹áõéÁ: ²Ûë »ñÏÇñÁ ·ñ³í»É ¿ñ гµÇµ ÇµÝ Ø³ëÉ³Ù³Ý VII ¹. Ï»ë»ñÇÝ3: ²É³Ý³ó ¹áõéÁ, ѻ勉µ³ñ ݳ¨ ̳ݳñÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ, í»ñçݳϳݳå»ë Ýí³×í»É ¿ ²ñÙÇÝdzÛÇ, ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ¨ æ³½Çñ³ÛÇ ÷á˳ñù³ سëɳٳ ÇµÝ ²µ¹ ³É-سÉÇùÇ ÏáÕÙÇó ¥áñáß ÁݹÙÇçáõÙÝ»ñáí ÷á˳ñù³ ¿ »Õ»É 709-732 ÃÃ.)4: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ²É³Ý³ó ¹é³ÝÝ ³ñ³µÝ»ñÁ Ùßï³Ï³Ý ϳ۳½áñ ѳëï³ï»óÇÝ5: ¸³ï»Éáí Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ ѳÕáñ¹³Í ÙÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÇó` ³Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 714/715 Ã.: Êáë»Éáí гÛáó ÖÎ Ãí³Ï³ÝÇÝ ¥711 Ã.¤ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` å³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ¹ñ³ÝóÇó »ñ»ù ï³ñÇ ³Ýó سëÉ³Ù³Ý ³í»ñ»ó ¸³ñµ³Ý¹Á ¨ §»É³Ý¿ñ Áݹ ìñ³ó ÏáÕÙݦ6: ²Û¹ ųٳݳÏ, Ù»ñ ϳñÍÇùáí, سëÉ³Ù³Ý Ýí³×»ó ̳ݳñÝ»ñÇ »ñÏÇñÝ áõ ²É³Ý³ó ¹áõéÁ: ÖÇßï ¿, ÆµÝ ³É-²ëÇñÝ ²É³Ý³ó ¹éÝáí سëɳٳÛÇ Ï³ï³ñ³Í ÙÇ ³ñß³í³Ýù ¹ÝáõÙ ¿ ÑÇçñ³ÛÇ 110 Ã.¥728-729¤7, ë³Ï³ÛÝ, ¹³, ѳí³Ýáñ»Ý, å³ñ½³å»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý ²É³Ý³ó ¹áõéÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: âݳ۳Í, áñ ͳݳñÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ¿ÇÝ ÷áñÓáõÙ Ãáó÷»É ³ñ³µ³Ï³Ý ÉáõÍÁ, ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ³ÝáõÙ ¿ñ ÏñÏÇÝ Çñ»Ý »ÝóñÏ»É Ýñ³Ýó8:

1

î»°ë Í. Ïèãóëåâñêàÿ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 81: î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù ³ß˳ñÑÁ..., ¿ç 187-188: 3 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 239: 4 î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 272-273: 5 î»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 194: 6 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 319-320: 7 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 205: 8 î»°ë À. Áîãâåðàäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 180: 2

58


̳ݳñ³ó »ñÏñÇ Ù³ëÇÝ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç Áݹ³ñÓ³Ï ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ê³ñÙ³ïdzÛÇ ó»Õ»ñÇÝ Ãí³ñÏ»ÉÇë, Ýß»Éáí, áñ ³ñ¹á½Ý»ñÇó Ñ»ïá, ¹»åÇ ³ñ¨»Éù, §µÝ³Ï»Ý ¸³ç³Ýù, ¸áõ³Éù, ÌÁËáÛù, öáõñù³, ̳ݳñù³Û` ÛáñáõÙ ²É³Ý³ó ¹áõéݦ1: Îáíϳ볷»ï ì. ØÇÝáñëÏÇÝ Í³Ý³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ·ñáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù ÏáãíáõÙ »Ý §íñ³ó»ñ»Ý óÿ³Ý³ñ. ù³ç É»éݳϳÝÝ»ñ »Ý, áñáÝù µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ÎáíϳëÛ³Ý É»éݳÝóùÇ Ùáï, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Áݹ³ñӳϻóÇÝ Çñ»Ýó ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù` γ˻Ã: سëÿáõ¹ÇÝ Ýñ³Ýó ѳٳñáõÙ ¿ Þ³ùùÇÇ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ß÷áÃáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ϳ˻ÃóÇÝ»ñÇ Ñ»ï¦2: ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ͳݳñÝ»ñÇÝ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ »ñ»ù ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, áñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë Ô³½µ»ÏÇ ßñç³ÝÇÝ3: ̳ݳñÝ»ñÇ Ñ³ñ ¨ ÝÙ³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ïñí³Í ݳ¨ íñ³ó å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç4: ̳ݳñ³ó »ñÏñÇ ³Û¹åÇëÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ5 ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²¹-¸áõ¹³Ýdz¥³É-ȳù½¤: ÆÝãå»ë óáõÛó ïí»óÇÝù, ³ñ³µÝ»ñÝ ³Éȳù½ ³ÝáõÝáí »ñµ»ÙÝ ÏáãáõÙ ¿ÇÝ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ¸³Õëï³ÝÇ µáÉáñ É»éݳϳÝÝ»ñÇÝ ¨, »ñµ»ÙÝ, ¹ñ³ÝóÇó áÙ³Ýó: òáõÛó ïí»óÇÝù ݳ¨, áñ ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ѳí³Ýáñ»Ý, ³é³ç³ó»É ¿ñ ɳϻñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³Ý¥É³Ïù ϳ٠ɻÏù¤ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý §È³Ïë¦ Ó¨Çó: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ³É-ȳù½Á ã¿ñ í»ñ³µ»ñáõ٠ȳϻñÇ »ñÏñÇÝ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÇÝ ¹ñ³ ÝáõÛݳóÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ¿ñ áã ÙdzÛÝ È³Ï»ñÇ »ñÏÇñÁ, ³Ûɨ ²Ý¹Û³Ý áõ Ô³½ÇÕáõÙáõËÛ³Ý ÎáÛëáõÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñ³ÍíáÕ ê³ñÇñ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó 1

§²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 26: Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 210-211, ͳÝáÃ. 100: 3 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 56: 4 î»°ë Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 256: 5 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 274. ´áõÕ³Ý §¹ÇÙ»³É ·Ý³ó ѳë³Ý»É Ç í»ñ³Û ÏáÕÙ³Ýó ÑÇõëÇëáÛ, Û»ñÏÇñÝ ÛáñáõÙ Ì³Ý³Ï ÏáãÇ. ëáù³ µÝ³ÏÇÝ Û³Ùáõñë É»éݳϳÝë...: ºõ Ùûï ³é ëáó³ Ï³Û É»³éÝ Î³õϳëáõ¦, ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 164. êÙµ³ï ³ñù³Ý ÁݹɳÛÝ»ó Çñ ï»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ §ÙÇÝ㨠óëïáñáï Ù»ÍÇ É»ñÇÝÝ Îáíϳëáõ, ½¶áõ·³ñ³óÇë ¨ ½Ì³Ý³ñë ÙÇÝ㨠ó¸áõéÝ ²É³Ý³ó¦, §Øáùó»í³Û ø³ñÃÉÇë³Û¦-Á¥§ìñ³ó ¹³ñÓ¦¤ ¸³ñÇ³É ÏÇñ×Á ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §Ì³Ý³ñÝ»ñÇ ÏÇñצ ¨ ѳÕáñ¹áõÙ, áñ å³ñëÇÏÝ»ñÁ ²É³Ý³ó ¹éÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ íëï³Ñ»óÇÝ Í³Ý³ñÝ»ñÇÝ ¥ï»°ë Ð. ØÏñïáõÙÛ³Ý, ̳ݳñÝ»ñÇ ó»ÕÁ ¨ Ýñ³Ýó ¹»ñÁ ¸³ñÇ³É É»éݳÝóùÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ,-§Èñ³µ»ñ ¥Ñ³ë. ·Çï.¤¦, 1972, ÃÇí 6, ¿ç 85¤, ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 246. ²µáõ æ³ý³ñ ³É-سÝëáõñ ˳ÉÇý³ÛÇ ûñáù ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇÏ³Ý Ú³½Ç¹ ÇµÝ àõë³Û¹Á ¥759769¤ §Ýí³×»ó ´³µ-²ÉɳÝÁ...¨...ç³Ëç³Ë»ó ë³Ý³ñÝ»ñÇݦ, ¨ ³ÛÉÝ: 2

59


»ñ¨áõÙ ¿, áñ ɳϻñÇ »ñÏñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³É-ȳù½Á é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý áõ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ë»ñïáñ»Ý ϳåí³Í ¿ñ ¸³ñµ³Ý¹Ç ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ñ»ï1: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝáÕ »ñÏñÇ ³É-ȳù½ ³Ýí³ÝáõÙÁ í»ñ³µ»ñ»Éáõ ¿ñ гñ³í³ÛÇÝ ¸³Õëï³ÝÇ ó»Õ»ñÇó Ù»ÏÇÝ, Áݹ áñáõÙ` ¹ñ³` ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ å»ïù ¿ å³ïÙ³Ï³Ý å³ï׳é áõݻݳñ: ´³É³½áõñÇÝ, Ýϳñ³·ñ»Éáí гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ¨ ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇ 655 Ã. ³ñß³í³ÝùÁ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñ, Ñëï³Ïáñ»Ý ÝßáõÙ ¿, û г۳ëï³ÝÝ áõ ìÇñùÁ Ýí³×»É ¿ гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÝ, ÇëÏ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñÁ, ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÁ ¨ ݳËÏÇÝ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ` ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³Ý: ìÇñùÇ Ýí³×Ù³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ´³É³½áõñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ гµÇµÁ Ýí³×»ó γ˻ÃÁ, ÎáõË»ÃÁ, ̳ݳñÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ, ²É³Ý³ó ¹áõéÁ ¨ ³¹¸áõ¹³ÝdzÝ2: ì»ñçÇÝ ³ÝáõÝÁ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ×Çßï Ï»ñåáí ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Û³Ý ¸Ç¹áÛù ó»ÕÇ ³Ýí³ÝÁ3: ¸Ç¹áÛÝ»ñÝ ³Ûëûñ ¿É µÝ³ÏíáõÙ »Ý ²Ý¹Û³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ4: ²ÛëÇÝùÝ` ¸Ç¹áÛÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ̳ݳñÝ»ñÇ »ñÏñÇó ¹»åÇ ³ñ¨»Éù` ìÇñùÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ: ÆëÏ ¸Ç¹áÛÝ»ñÁ, Áëï سëáõ¹ÇÇ` ɳù½»ñÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ5: ²ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ¸Ç¹áÛÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ Ýí³×í»É ¿ñ г۳ëï³ÝÇ ¨ ìÇñùÇ Ýí³×áÕ Ð³µÇµÇ ÏáÕÙÇó, ϳñáÕ ¿ñ ÑÇÙù ѳݹÇë³Ý³É ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç ³ÛÝ Ùïóí»ñ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç: ²ÛëåÇëáí, ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý Áݹ·ñÏ»Éáõ ¿ñ ݳ¨ ²Ý¹Û³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝÁ` ¸Ç¹áÛÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ: ¸Ç¹áÛÝ»ñÁ, ãÝ³Û³Í í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç, ë³Ï³ÛÝ, ѳٳñíáõÙ ¿ÇÝ È³ù½ ÏáãíáÕ ó»ÕÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ, ÇëÏ í»ñçÇÝÝ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ: ²Û¹ å³ï׳éáí ¿É, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ¸Ç¹áÛÝ»ñÇ »ñÏÇñÝ ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ñ ³É-ȳù½: ¶áõ·³ñù: Àëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç` Ø»Í Ð³ÛùÇ áõ ìÇñùÇ ë³ÑÙ³ÝÁ Îáõñ ·»ïÝ ¿ñ¥ìÇñùÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ §ÙÇÝã»õ óгÛáó ë³ÑÙ³ÝÝ` ³é Îáõñ ·»ïáíݦ¤6: ²Û¹ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë ݳ¨ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç ÙÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ: ä³ïÙ»Éáí Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ å³ïÅÇã ³ñß³í³ÝùÇ Ù³ëÇÝ, 1

î»°ë Jacut, I, ¿ç 437-442: î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 239: 3 ². ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 347: î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 79: 4 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 49: 5 î»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 177: 6 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 28: 2

60


ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, û Øáõß»ÕÁ ìÇñùÇ ³ñù³Û³Ï³Ý ïáÑÙÇÝ Ë³ãÁ Ñ³Ý»ó ¨ ·É˳ï»ó ³åëï³Ùµ ¶áõ·³ñ³ó µ¹»ßËÇÝ: §ºõ ½ÑÇÝ ë³ÑÙ³ÝëÝ, áñ Û³é³çáõÝ ¿ñ É»³É Û»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó ¨ Áݹ »ñÏÇñÝ ìñ³ó, áñ ¿ ÇÝùÝ Ù»Í ·»ïÝ Îáõñ, ³ÛÝáõ Ñ»ï¨ ÛÇÝùÝ íï³ñ»³É` ¹³éݳÛñ ³ÝïǦ1: Ø»Í Ð³ÛùÇ 387 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÁ ¶áõ·³ñ³ó µ¹»ßËáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ ï³ñ³Íùáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù ³ß˳ñÑÇÝ, Ùïóñ»óÇÝ ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç2: ¶áõ·³ñùÁ, ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ѻﳷ³ÛáõÙ Ùï³í ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz »ñÏñ³Ù³ëÇ Ù»ç: VIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ` 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, ÎÕ³ñçùáõ٠ѳëï³ïí»ó Ñ³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ÙÇ ×ÛáõÕÁ: ì»ñçÇÝÇë ß³é³íÇÕ ²ßáïÁ ˳ÉÇý³ÛÇ ÏáÕÙÇó Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ëï³ó³í ìÇñùÇ íñ³3: ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ, áñÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ìÇñùáõÙ ßáõïáí ׳ݳãí»ó ݳ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÏáÕÙÇó, ëϽµáõ٠ϳñáÕ³ó³í ïÇñ»É §ÿÇ Î³Õñç³ó ÙÇÝ㨠ÿÇ î÷ËÇë, É»éݳÏáÕÙ³ÙµÝ Ñ³Ý¹»ñÓ¦4: ÊáëùÁ ¶áõ·³ñùÇ Ù³ëÇÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ÎÕ³ñçùÇó ÙÇÝ㨠î÷ÕÇëÇ Ñ³ñ³í³ÏáÕÙÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¶áõ·³ñùÁ5: Àëï §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ïÛ³ÝǦ` ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ³Ûë ×ÛáõÕÁ VIII ¹. í»ñçÇÝ ïÇñáõÙ ¿ñ ݳ¨ î³ÛùÇ ²ñ뻳ó ÷áñ ·³í³éÇÝ6: Ð³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ³Û¹ ×ÛáõÕÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ϳËÛ³É íÇ׳ÏáõÙ ¿ñ ëϽµáõ٠гÛáó Çß˳ÝÇó, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇó Ñ»ïá` гÛáó ó·³íáñÇó: гÛáó Çß˳ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ÏñáõÙ ¿ÇÝ §ÇßË³Ý Ð³Ûáó ¨ ìñ³ó¦, ÇëÏ Ã³·³íáñÝ»ñÁ` §Ã³·³íáñ гÛáó ¨ ìñ³ó¦ ïÇïÕáëÁ: лﳷ³Ûáõ٠гÛáó ³ñù³ êÙµ³ï ² ´³·ñ³ïáõÝÇÝ¥890-914¤ íñ³ó ÇßË³Ý ²ïñÝ»ñë»Ñ ´³·ñ³ïáõÝáõÝ Ï³ñ·»ó ìñ³ó ó·³íáñ, ë³Ï³ÛÝ, Çñ³íÇ׳ÏÁ ¹ñ³ÝÇó ã÷áËí»ó: ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ гÛáó å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ëáëÏ »Ýóϳ »ñÏÇñ ¿ñ, ÇëÏ ìñ³ó ó·³íáñÁ` »ñÏñáñ¹ Ù³ñ¹Ý ¿ñ ѳٳñíáõÙ êÙµ³ï ²-Ç ï»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç7: êáõÕ¹³µÇÉ, ´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹ ¨ ´³µ ê³Ùë³ËÇ: ²ñ³µ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ݳ¨ êáõÕ¹³µÇÉÁ, ´³µ ê³Ùë³ËÇÝ ¨ ´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹Á: êáõÕ¹³µÇÉÇ ¨ 1

ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, ¿ç 322: î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 48, ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù ³ß˳ñÑÁ..., ¿ç 194: 3 ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83: 4 ²Ý¹, ¿ç 84: 5 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ù³ñ﻽, º., 1963: 6 î»°ë §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ¿ç 28: 7 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 188: 2

61


´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñå³Ý»É ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÁ: ²ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÁ, Ëáë»Éáí å³ñëÇó Êáëñáí ²ÝáõßÇñí³Ý ó·³íáñÇ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, û ݳ §æáõñ½³Ý »ñÏñáõ٠ϳéáõó»ó êáõÕ¹³µÇÉ ù³Õ³ùÁ, ³ÛÝï»Õ ϳéáõó»ó ݳ¨ Çñ ¹ÕÛ³ÏÝ áõ ³ÛÝ ³Ýí³Ý»ó ´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹¦1: سëáõ¹ÇÝ, Ëáë»Éáí Îáõñ ·»ïÇ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ÑáëáõÙ ¿ §ÂÇýÉÇë »ñÏñáí ¨ êáõÕ¹³µÇÉ ù³Õ³ùáí, áñÁ æáõñ½³Ý »ñÏñáõÙ ¿¦2: Ø. Ô³½³ñÛ³ÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ êáõÕ¹³µÇÉ ³Ýí³Ý ï³Ï ï»ëÝ»É òáõñï³íÁ3: ê³Ï³ÛÝ, êáõÕ¹³µÇÉ ù³Õ³ùÇ ï»ÕáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ ѳݹÇë³Ýáõ٠³µ³ñÇ å³ïÙÇãÇ ³ÛÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ, û î÷ÕÇëÝ áõ êáõÕ¹³µÇÉÁ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ³ñÇó µ³Å³ÝíáõÙ ¿ÇÝ Îáõñ ·»ïáí4: ìñ³ó³Ï³Ý å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳí³Ý³Ï³Ý ¿ ѳٳñíáõÙ êáõÕ¹³µÇÉÇ ÝáõÛݳϳÝáõÃÛáõÝÝ Ý»ñϳÛÇë Ø»ï»ËÇ µ»ñ¹ÇÝ5: êáõÕ¹³µÇÉ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ѳí³Ýáñ»Ý, ³é³ç³ó»É ¿ §ëá·¹³µ»ÉǦ µ³éÇó, áñÁ íñ³ó»ñ»ÝáõÙ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §ë·³í³Ûñ¦6: ØÇçݳ¹³ñáõÙ ³Û¹ ³ÝáõÝáí ÙÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ Ï³ñ Ø»ï»ËÇ ³ÙñáóÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ7: Ø»Ýù ÁݹáõÝáõÙ »Ýù êáõÕ¹³µÇÉÇ ÝáõÛݳóáõÙÁ Ø»ï»ËÇ µ»ñ¹ÇÝ, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹ÇÝ, ³å³ ³ÛÝ ê. ²ßáõñµ»ÛÉÇÝ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë Ôáõµ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ8: ²Û¹ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ã¿, ù³ÝÇ áñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹Á ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ9, ÇëÏ Ôáõµ³ÛÇ ßñç³ÝÁ ·ïÝí»É ¿ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ¨ Ùï»É ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç: Àëï Ú³ÏáõïÇ` ´³µ üÇñáõ½ Îáõµ³¹Á ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ³ÙñáóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ10, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ´³µ ê³Ùë³ËÇ (ê³ÙóË»Ç ¸áõé) Ïáãí³Í ³ÙñáóÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÝáõÛÝ ë³ÑÙ³ÝÇÝ` ê³ÙóË»Ç ÏáÕÙÇó, ûñ¨ë, Øáëù³Ï³Ý É»éÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ, ÇÝãå»ë í»ñÁ å³ñ½³µ³Ý»óÇÝù, ³Û¹ É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ýáí ¿ñ ³ÝóÝáõÙ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ñ»ï: ²ÛëåÇëáí` ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³ÝÁ ë³Ñ1

Ibn Khordadbeh, ¿ç 123: Masudi, ¿ç 62: 3 î»°ë M. Ghazarian, Ýßí. ³ßË., ¿ç 86: 4 î»°ë ‫يﺮﺒﻄ‬, VI, ¿ç 47: 5 î»°ë Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 234, 343: 6 ²Ý¹, ¿ç 234-235: î»°ë ݳ¨ Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 46, ͳÝáÃ. 8: 7 î»°ë Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 234: 8 î»°ë Ñ. Àøóðáåéëè, Ýßí. ³ßË., ¿ç 15, 30: 9 î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 122, Jacut, I, ¿ç 220: 10 î»°ë Jacut, I, ¿ç 220: 2

62


ٳݳÏóáõÙ ¿ñ Øáëù³Ï³Ý ¨ ÈÇËÇ É»éÝ»ñáí: ÐÛáõëÇëáõÙ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠²É³Ý³ó ¹áõé, ³ñ¨»ÉùáõÙ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ, ÇëÏ Ñ³ñ³íáõÙ` ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇó µ³Å³ÝíáõÙ ¿ñ ¶áõ·³ñùÇ` ²Ûñ³ñ³ïÇ ¨ î³ÛùÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ë³Ñٳݳ·Íáí: ²ÛÝ ê¨³Ý³ É×Çó ÑÛáõëÇë ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ´³½áõÙÇ É»éÝ»ñáí, ³å³ γݷ³ñùÇ É»éÝ»ñÇ ¥ØÃÇÝ É»éÝ»ñ, ³ÛÅÙ` æ³í³ËùÇ É»éݳßÕó¤ ¨ æ³í³ËùÇ µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÇ Ñ³ñ³í³ÏáÕÙáí ÁÝóݳÉáí ³ñ¨Ùáõïù` ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ âɹñ É×Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³Íáí ÙÇÝ㨠γñÙÇñ öáñ³Ï É»éÝ»ñÁ: ²å³ í»ñçÇÝÇ çñµ³Å³Ýáí ë³Ñٳݳ·ÇÍÝ ÇçÝ»Éáõ ¿ñ ѳñ³í ¨, ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ÃáÕÝ»Éáí Îáõñ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÇ ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ÎáÕ ·³í³éÁ, ²ñëdzÝÇ É»éÝ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÏáÕÙáí ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ³ñ¨Ùáõïù ¨, ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ÖáñáË ·»ïÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³ÛÝ, ѳï»Éáí ÖáñáË ·»ïÁ Âáõ˳ñù ³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ, ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ÃáÕÝ»Éáí î³ÛùÇ ²ñ뻳ó ÷áñ ·³í³éÁ, áñÁ áñáß Å³Ù³Ý³Ïáí ¹³ñÓ»É ¿ñ VIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ÎÕ³ñçùáõ٠ѳëï³ïí³Í ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ×ÛáõÕÇ ïÇñáõÛÃ1: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdz: Àݹ·ñÏáõÙ ¿ñ гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç »ñÏÇñ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÁ, áñÁ 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá ѳٳñÅ»ù ¿ñ ¹³ñÓ»É Ð³Ûáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ²Ûñ³ñ³ïÁ ¨ î³ÛùÁ: ´áõëýáõññ³ç³Ý ¥ì³ëåáõñ³Ï³Ý¤: àõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ëϽµáõÙ Ù»Ýù óáõÛó ïí»óÇÝù, áñ г۳ëï³ÝÇ 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá, »ñµ î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñÝ ³Ýó³í ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇÝ, гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³Ù÷á÷í»ó ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ì»ñçÇÝÁ Ý»ñ³éÝáõÙ ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ, ØáÏùÁ, ä³ñëϳѳÛùÇ áõ Îáñ׳ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: ä³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ÇÝ Ùݳó»É ݳ¨ ݳËÏÇÝáõÙ î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÇ Ù³ë ϳ½ÙáÕ ²Ûñ³ñ³ïÇ Ø³ëÛ³óáïÝ, ²ñ³Íáõ ÏáÕÙÝ, àëï³Ý ¸íݳ ¨ س½³½ ·³í³éÝ»ñÁ: ¸³ï»Éáí 껵»áëÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` 591 ÃíÇó Ñ»ïá гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ, Çñ ϳ½ÙáõÙ áõݻݳÉáí ²Ûñ³ñ³ïÇ í»ñáÑÇßÛ³É ·³í³éÝ»ñÝ áõ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñÁ, å³ßïáݳå»ë ëÏë»ó Ïáãí»É í»ñçÇÝ ³ÝáõÝáí: ºÉÝ»Éáí ³ÛÝ µ³ÝÇó, áñ ѳÛ-³ñ³µ³Ï³Ý 652 Ã. å³Ûٳݳ·ñáõÙ ³ñӳݳ·ñí»Éáõ ¿ñ ·áÛáõÃÛáõÝ 1

î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ù³ñ﻽, ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽, гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñ, ýǽÇÏ³Ï³Ý ù³ñ﻽,-§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ëáí»ï³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý¦ ¥³ÛëáõÑ»ï¨` §ÐêЦ¤, Ñ. 2, º., 1980, ¿ç 176:

63


áõÝ»óáÕ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ ¨, µ³óÇ ³Û¹, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ ÏÝùáõÙÇó Ñ»ïá ì³ëåáõñ³Ï³Ý ϳ٠ê»åÑ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÁ, ¹³ï»Éáí 껵»áëÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó` å³Ñå³ÝáõÙ ¿ñ Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ1, ³å³ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ´áõëýáõññ³ç³ÝÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç »ñÏñÇÝ, áñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ùï»É ¿ñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºÉÝ»Éáí ѳÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ºÕÇᯀ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó, µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ, ãÝ³Û³Í Ñ³Û ²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÇó ³é³ç ¨ Ñ»ïá Ø»Í Ð³ÛùÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ù»Í ÏáñáõëïÝ»ñÇÝ, гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ, û° 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó ³é³ç ¨ û° ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá, ß³ñáõݳϻóÇÝ ÙÝ³É Îáñ׳ÛùÇ Îáñ¹Çù ¨ îÙáñÇù ·³í³éÝ»ñÁ: ºÕÇß»Ý íϳÛáõÙ ¿, áñ ²í³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó Ñ»ïá îÙáñÇùÇ ³Ý³éÇÏ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ ³å³ëï³Ý³Í ѳۻñÁ, »ñµ Éë»óÇÝ å³ñëÇó ½áñùÇ ·áñÍ³Í ã³ñÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, §ù³çáõû³Ùµ »É»³É Û³ñӳϻó³Ý û·Ý³Ï³Ýáõû³Ùµ ³Ùñ³Ï³Ý³óÝ, ¨ Ñ³ë»³É Ç Ùûï³õáñ ³ß˳ñÑÝ ä³ñëϳó, Û³ÝËÝ³Û Ïáïáñ»Éáí` ݳË×Çñë ³ñ»³Ý ·áñÍ¿Çݦ2: ²Ûë ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ Ñëï³Ïáñ»Ý ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ å³ñëÏ³Ï³Ý »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ Ñ»ï ë³ÑٳݳÏÇó îÙáñÇùÁ гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ: ºÉÝ»Éáí å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, ³ÝϳëϳÍ, Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç å»ïù ¿ ÙïÝ»ñ ݳ¨ Îáñ¹ÇùÁ3: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³Û¹ »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³Û¹ ËݹñáõÙ Ù»Í ¿ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç ѳÕáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: ä³ïÙÇãÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ` ѳÛáó ²ñß³Ï ´ ó·³íáñÇ ¹»Ù ³åëï³Ùµ³Í »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ Ù»ç ¿ÇÝ §³Ùáõñ ·³õ³éÝ îÙáñ»³ó, ¨ ³Ùáõñ ³ß˳ñÑÝ Îáñ¹ñ»³ó. ³å³ ¨ ï¿ñ ·³õ³éÇÝ Îáñ¹áõ³ó ãá·³õ »Ï³ó ³é³çÇ Ã³·³õáñÇÝ ä³ñëÇó¦4: ²å³, å³ïÙÇãÁ, ϳåí³Í ¹»åÇ Ð³Ûáó ³ñù³ÛÇ ¹»Ù ³åëï³Ùµ³Í »ñÏñ³Ù³ë»ñ Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Ó»éݳñÏ³Í å³ïÅÇã ³ñß³í³ÝùÇ Ñ»ï, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ §Ñ³ñϳݿñ Øáõß»Õ ëå³ñ³å»ïÝ...½Îáñ¹áõë ¨ ½Îáñ¹Çë ¨ ½îÙáñÇë¦5: ²ÏÝ»ñ¨ ¿, áñ å³ïÙÇãÁ É³í ¿ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ÑÇßÛ³É »ñ»ù »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÑÇß³ï³Ï»Éáí ÙÇ ¹»åùáõÙ ³ñ¨»ÉùÇó ³ñ¨Ùáõïù, ÇëÏ ÙÛáõë ¹»åùáõÙ` ³ñ¨ÙáõïùÇó ³ñ¨»Éù Ñ»ñóϳÝáõÃÛ³Ùµ: Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ, ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ²ñï³ß»ë ²-Ç ¹³Û³Ï

1

î»°ë 껵»áë, ¿ç 166: î»°ë ºÕÇß», ¿ç 254: 3 î»°ë Á. Àðóòþíÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 25: 4 ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, ¿ç 246: 5 ²Ý¹, ¿ç 320: 2

64


êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ í»ñçÇÝë §Ññ³Ù³Ý³õ ²ñï³ßÇëÇ µÝ³Ï¿ Ç îÙáñÇë, áñ ³ÛÅÙ ÏáãÇ Îáñ¹Çù, Ç Û²ÉÏÇ Ýëïáõó»³É ½µ³½ÙáõÃÇõÝ ·»ñõáÛݦ1: ²ÛëÇÝùÝ` ãÝ³Û³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á Ñëï³Ïáñ»Ý ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ Îáñ¹ÇùÝ áõ îÙáñÇùÁ, å³ïٳѳÛñÁ ѳÏí³Í ¿ ¹ñ³Ýù ÝáõÛݳóÝ»Éáõ: ø³ÝÇ áñ ݳ ù³ç³Í³Ýáà ¿ñ г۳ëï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ãå»ïù ¿ ϳñÍ»É, û ݳ ϳñáÕ ¿ñ ëË³É ÃáõÛÉ ï³É: àõëïÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ëϽµÝ³å»ë Îáñ¹ÇùÝ ²ÉÏÇ ³Ùñáóáí2 »Õ»É ¿ îÙáñÇùÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ` Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ, µ³Å³Ýí»É ¿ Ýñ³ÝÇó ¨ Ñ»ÕÇݳÏÁ, å³ïÙ»Éáí êÙµ³ïÇ` îÙáñÇùÇ ²ÉÏÇ ³Ùñáóáõ٠ѳëï³ïí»Éáõ Ù³ëÇÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ѳٳñ»É ÑÇß³ï³Ï»É Çñ ųٳݳÏÝ»ñÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, û îÙáñÇùÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÁ, áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ÉÏÇÝ, ³ÛÅÙ ÏáãíáõÙ ¿ñ Îáñ¹Çù3: ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó Îáñ¹áõùÇó4 ³ñ¨»Éù ·ïÝí»É ¿ Îáñ¹ÇùÁ` ´»ÛÃ-áõÉ-Þ³µ³µ ·»ï³ÏÇ ÑáíïáõÙ5, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó ¿É ³ñ¨»Éù ·ïÝí»É ¿ îÙáñÇùÁ` Ø»Í ¼³µ ·»ïÇ ÙÇçÇÝ ³í³½³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ6: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, îÙáñÇùÝ Çñ ϳ½ÙáõÙ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ݳ¨ Îáñ׳Ûù ³ß˳ñÑÇ` Îáñ¹ÇùÇó ³ñ¨»Éù ÁÝÏ³Í ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ` Ö³ÑáõÏÁ, öáùñ ²Õµ³ÏÝ áõ àñëÇñ³ÝùÁ7: ø³ÝÇ áñ ³ñ³µÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ å³Ñå³Ý»óÇÝ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÁ, ³å³ ÑÇßÛ³É ·³í³éÝ»ñÁ Ùï³Ý ²ñÙÇÝdz 1

î»°ë Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 218: ´»ÛÃ-áõÉ-Þ³µ³µ ·»ï³ÏÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ å³Ñå³Ýí»É ¿ ¾Éù ³ÝáõÝáí ÙÇ ·ÛáõÕ, áñÁ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ »Ý Êáñ»Ý³óáõ ÑÇß³ï³Ï³Í ²ÉÏÇÇÝ ¥ï»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 32¤: 3 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 282-283: 4 Îáñ¹áõù ·³í³éÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ æ»ñÙ ¨ öáùñ ¼³í ·»ï»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñ³ÍíáÕ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÁ ¥ï»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 60¤: 5 î»°ë Á. Àðóòþíÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 24-25: §²ß˳ñѳóáÛó¦-Û³Ý Îáñ¹Çù ì»ñÇÝ, Îáñ¹Çù ØÇçÇÝ ¨ Îáñ¹Çù Ü»ñùÇÝ ·³í³éÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¥ï»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 32¤ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ³ÝóÛ³ÉáõÙ ³Ûë ·³í³éÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ Ïñ»É ¿ ÙdzëÝ³Ï³Ý Îáñ¹Çù ³ÝáõÝÁ: ²Ûë ·³í³éÝ»ñÇ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Û³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý Ñ»ñóϳÝáõÃÛáõÝÁ íϳÛáõÙ ¿ Ñû·áõï ¹ñ³Ýó` ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ê³µáõñ ·»ïÇ ´»ÛÃ-áõÉ-Þ³µ³µ íï³ÏÇ ³í³½³ÝáõÙ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ¥ï»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 278¤: ÜÙ³Ý »½ñ³Ñ³Ý·Ù³Ý ÑÇÙù ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ ³ÛÝ, áñ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ´»ÛÃ-áõÉ-Þ³µ³µ ·»ï³ÏÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ²ÉÏÇ ³ÙñáóÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Îáñ¹ÇùáõÙ: 6 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 280-281: 7 ²Ý¹, ¿ç 281-282: 2

65


áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ Ù³ë ϳ½Ù»óÇÝ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ²ñÍñáõÝÇ Çß˳ÝÝ»ñÁ ïÇñáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ·³í³éÝ»ñÇÝ: ´áõÕ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ÇÝ æÉÙ³ñ, êñÇÝ· ¨ Ö³ÑáõÏ ³ÙñáóÝ»ñÁ1: ì»ñçÇÝÝ»ñÇó æÉÙ³ñÝ áõ êñÇÝ·Á ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ öáùñ ²Õµ³Ï ·³í³éáõÙ2, ÇëÏ Ö³ÑáõÏÁ` ѳٳÝáõÝ ·³í³éáõÙ: ´áõÕ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ ¨ ѻﳷ³ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý ³Ûë ·³í³éÝ»ñÁ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»óÇÝ ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºñµ ³åûñÇݳµ³ñ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ÇßË³Ý ¹³ñÓ³í ì³ë³ÏÁ, ¶áõñ·»Ý ²ñÍñáõÝÇÝ §»É»³É ÷áõóݳÏÇ »ÏÝ »Ñ³ë Û³ß˳ñÑë ì³ëåáõñ³Ï³Ý: ºõ ³ÛÝ ÇÝã Áݹ Ùï³Ý»ÉÝ` »ñ³·³å¿ë Ñ³ë»³É Ç í»ñ³Û ³Ùñáó³óÝ æÕÙ³ñ ¨ êñÇÝ· Ïáã»ó»³É` ÛÇÝùÝ ·ñ³õ¿ ½³ÙñáóëÝ. ¨ ϳɻ³É ½ì³ë³Ï` ÛÇÝùÝ ·ñ³õ»³ó ½½ûñ³í³ñáõÃÇõÝÝ µáÉáñ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ï¿ñáõû³Ýë¦3: Àëï ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ` öáùñ ²Õµ³ÏÇó ³ñ¨»Éù ·ïÝíáÕ àñëÇñ³Ýù ·³í³éÁ ÝáõÛÝå»ë IX ¹. ÙïÝáõÙ ¿ñ ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ñÛ³Ý É×Ç ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ ¶áõñ·»Ý ²ñÍñáõÝáõ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ ³Ûëï»Õ »Ý ³å³ëï³ÝáõÙ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ù»Í³Ù»Í»ñÝ áõ ÷³Ëëï³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝáõÙ ÃßݳÙáõÝ4: ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ ѻﳷ³ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ Îáñ¹í³ó É»éÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ í»ñáÑÇßÛ³É ·³í³éÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý Ù³ë ϳ½Ù»É ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý: ²ÛëåÇëáí, ²ñÙÇÝÇ³Ý Ñ³ñ³íáõÙ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ݳ¨ Ø»Í Ð³ÛùÇ Îáñ׳Ûù ³ß˳ñÑÇ Ö³ÑáõÏ5, öáùñ ²Õµ³Ï6 ¨ àñëÇñ³Ýù7 ·³í³éÝ»ñÁ:

1

î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 212: ²Ý¹, ¿ç 90: 3 ²Ý¹, ¿ç 306: 4 ²Ý¹, ¿ç 224-232: 5 Ö³ÑáõÏÁ ·ïÝí»É ¿ æáõɳٻñÏÇó áã Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ²·³ñ³Ï-¹³Õ É»éÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ¥ï»°ë Ð. سñÏí³ñï, ä³ñëϳѳÛù ݳѳݷÁ,-§ä´Ð¦, 1961, ÃÇí 1, ¿ç 193¤: ²Û¹ É»éÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ´»ÛÃ-áõÉ-Þ³µ³µ ·»ï³ÏÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³Ýáõ٥ﻰë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí 100 åɳÝß»ïÁ¤: 6 öáùñ ²Õµ³ÏÇ ë³ÑÙ³ÝÁ Ö³ÑáõÏ ·³í³éÇ Ñ»ï ϳ½Ù»É »Ý` ³ñ¨ÙáõïùáõÙ` ȨÇÝ ·»ï³ÏÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý çñµ³Å³ÝÁ, ÑÛáõëÇëáõÙ` ²·³ñ³ÏÇ É»éÝ»ñÇó ¨ ÎáÑ-Ç-ÜÇÑáñ³Ï³Ý É»éݳßÕóÛÇó ëÏǽµ ³éÝáÕ É»éݳµ³½áõÏÝ»ñÁ, áñáÝù ²Ï»Ý µ³Å³ÝáõÙ »Ý öáùñ ²Õµ³ÏÇó, ѳñ³íáõÙ` æáÕ³ É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ý ·ÇÍÁ, ÇëÏ ³ñ¨»ÉùáõÙ` àñëÇñ³Ýù ·³í³éÁ ¥ï»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 292, Ð. ÐÛáõµßÙ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 208: Ô. ÆÝ×Ç×Û³Ý, Ýßí.³ßË., ¿ç 148-149¤: 7 Ð. سñÏí³ñïÁ, Ñ»Ýí»Éáí ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ í»ñáÑÇßÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ì³É¹»Ù³Ý ´»ÉùÇ ï»Õ³ùÝÝ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³, áñÇ ÁÝóóùáõ٠ݳ ѳÛïݳµ»ñ»É ¿ñ ²ñÛ³Ý ÉÇ×Á, àñëÇñ³ÝùÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Ü»ÑÇÉ ·»ïÇ ³í³½³ÝáõÙ, áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ ¶Û³í³éÇ ¹³ßïÁ ¥ï»°ë Ð. سñÏí³ñï, ä³ñëϳѳÛù ݳѳݷÁ, 2

66


гñ³íáõÙ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝ㨠Îáñ¹í³ó¥³ÛÅÙ` гùÛ³ñǤ É»éÝ»ñÇ ßñç³ÝÁ` Áݹ·ñÏ»Éáí ³Û¹ É»éÝ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ É»éݳµ³½áõÏÝ»ñÁ: âÝ³Û³Í Ñ³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÙ³ï³íáñí³Í ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÇÝ, û Ø»Í Ð³ÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý 387 Ã. µ³Å³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ä³ñëϳѳÛùÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳÝí»É ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇó1, ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ å³Ñå³Ýí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ Ýñ³ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ` ëÏë³Í ²ÛÉÇ ·³í³éÇó ÙÇÝ㨠¼³ñ¨³Ý¹Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ ¿ñ гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇÝ å³ñ½áñáß Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ²ÛÉÇ¥¾ÉǤ ·³í³éÁ ÙïÝáõÙ ¿ñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç` Ñëï³Ïáñ»Ý ³ÛÝ ï³ñµ»ñ»Éáí ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÇó áõ ä³ñëÇó ÏáÕÙ»ñÇó2: ÆëÏ ºÕÇß»Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, û 450-451ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ×Ýß»Éáõ Ýå³ï³Ïáí »Ï³Í å³ñëÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ §Ñ³ë³Ý¿ñ Û³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó Ç Ð»ñ ¨ Ç ¼³ñ¨³Ý¹ ·³õ³é¦3: ºÕÇᯀ íϳÛáõÃÛáõÝÝ áõÕÕ³ÏÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ ¿ лñ ¨ ¼³ñ¨³Ý¹ ·³í³éÝ»ñÇ` гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÇ: ²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³éáõÙáí гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ å»ïù ¿ Ùݳó³Í ÉÇÝ»ÇÝ Ý³¨ ä³ñëϳѳÛùÇ ²ÛÉÇ ¨ ¼³ñ¨³Ý¹ ·³í³éÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í ·³í³éÝ»ñÁ4: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù ä³ñëϳѳÛùÇ ÝßÛ³É ·³í³éÝ»ñÁ Ù³ë ϳ½Ù»óÇÝ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdz »ñÏñ³Ù³ëÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ³Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ: ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ ä³ñëϳѳÛùÇ Ð»ñ ¥³ñ³µ. Êáõ³ÛÛ¤ ·³í³éÁ5: ²É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ ÝßáõÙ ¿, áñ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ Ð»ñÁ, ê³ÉÙ³ëïÁ ¥ê³É³Ù³ë¤ ¨ àõñÙdzÝ6: ê³Ï³ÛÝ, ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ Çñ Ñ»ï µ»ñ»ó ݳ¨ áñáß ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: ºñµ ²ñÙÇÝdzÛÇ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ù³ëáõ٠ѳëï³ïíáÕ ¿ç 189-190¤: ì³É¹»Ù³Ý ´»ÉùÁ ¶Û³í³éÇ Ï³½³ÛÇ ¸Ç½³ ·ÛáõÕÇ Ùáï ѳÛïݳµ»ñ»É ¿ñ ²ñÛ³Ý ÉÇ×Á, áñÁ Ù»ñ ûñ»ñáõ٠׳Ñ×áõïÇ ¿ í»ñ³Íí³Í¥³Ý¹, ¿ç 189¤: 1 î»°ë Ü. ²¹áÝó, г۳ëï³ÝÁ ÐáõëïÇÝdzÝáëÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, ¿ç 254: 2 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 232: 3 ºÕÇß», ¿ç 212: 4 ²Û¹ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ï»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 347-351: ä³ñëϳѳÛùÇ ³Û¹ ѳïí³ÍÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý Ø³ñÇ ·»ïÇ ¥Ñ³í³Ý³µ³ñ, Ý»ñϳÛÇë ´³ñ³Ý¹áõ½-ã³ÛÁ¤ ¨ Ý»ñϳÛÇë ¼»Ûñ³í³Ý¹ µÝ³Ï³í³ÛñÇ ÙÇ稥³Ý¹, ¿ç 313-323, ï»°ë ݳ¨ ÝáõÛÝÇ` §Ð³Û³ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñǦ ù³ñ﻽Á¤: 5 î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: 6 î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 51:

67


³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÑÇÙݳ¹ñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýñ³Ýù í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý »ÝóñÏíáõÙ ¿ÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇÝ: ²Û¹ å³ï׳éáí ³í»ÉÇ áõß Ð³Ûáó ó·³íáñÝ»ñÝ áõ Çß˳ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ Ýñ³Ýó Çñ»Ýó »ÝóñÏ»ÉÁ: Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ²ßáï ²-Ç Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳãáõÙ ¿ÇÝ Ð»ñÇ ¨ ê³É³Ù³ëÇ ³ñ³µ ³ÙÇñ³Ý»ñÁ1: ÆëÏ ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇÝ å³ïÙáõÙ ¿, áñ ¶ñÇ·áñ-¸»ñ»ÝÇÏ ²ñÍñáõÝÇÝ §Ó»éÝ ½·³õ³éûùÝ ¨ ½ù³Õ³ùûùÝ ³ñÏ»³É ½ÏáÕٳٵù лñ³Û ¨ ¼³ñ³õ³Ý¹³Û` ÿÇ Ñݳ½³Ý¹áõÃÇõÝ Áݹ Çõñ»³õ ½ÏáÕÙ³ÝëÝ ½³ÛÝáëÇÏ Ýáõ³×¿ñ¦2: ê³Ï³ÛÝ, ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ ÙïóÝáõ٠ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç: ¸ñ³ å³ï׳éáí ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ä³ñëϳѳÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ »Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ù³ë3: Ô¨áݹÁ, Ýϳñ³·ñ»Éáí ³ñ³µÝ»ñÇ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ¶³·ÇÏ ²ñÍñáõÝÇÝ Çñ ½áñùáí §»É»³É ³ëå³ï³Ï ë÷é¿ñ ½ÏáÕٳٵù ²ïñå³ï³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇÝ, Ç ¼³ñ¨³Ý¹ ·³õ³é, Ç ´áõï³Ïë4 ¨ ¼Ç¹éûÛ, Ç î³ëáõÏ5, Ç ¶³½Ý³Ï, Ç ÚáñÙÇ, Ç êáõñ»Ý³å³ï ¨ Û³ÛÉ ¨ë Ù»ñÓ³Ï³Û ·³õ³éëÝ...¨ ·³Ûñ ѳë³Ý¿ñ Ç ·³õ³éÝ Ð¿ñ¦6: Àëï Ú³ÏáõïÇ` лñÁ, ¼³ñ¨³Ý¹Á, ê³ÉÙ³ëïÁ ¨ àõñÙÇ³Ý ÝáõÛÝå»ë ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ù³ë ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ7: ÜÙ³Ý ×³Ï³ï³·Çñ ¿ñ íÇ׳Ïí³Í ݳ¨ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÇÝ, áñáÝù ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝ㨠ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ³ß˳ñÑÁ8: ܳËù³Ý 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÁ, ϳ½Ù»Éáí гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ù³ë, ¹ñ³Ýù ³Û¹ µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá ÙݳóÇÝ Ð³Ûáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ, ÇëÏ Ñ»ïá ¿É Ùï³Ý ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: лﳷ³ÛáõÙ, »ñµ ³Û¹ ·³í³éÝ»ñáõÙ ³ñ³µÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïíáõÙ, ³Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ä³ñëϳѳÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, ÑÇÙù ¿ñ ï³ÉÇë ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ` ¹ñ³Ýù ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù³ë ѳٳ1

î»°ë Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, ¿ç 10: ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 142: 3 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ¿ç 248: 4 ²í»ÉÇ ×Çßï` èáï³Ï ϳ٠èáëï³Ï: èáï³ÏÇ »åÇëÏáåáëáõÃÛáõÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ лñ ¨ ¼³ñ¨³Ý¹ ·³í³éÝ»ñÇÝ ¥ï»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 348¤: 5 î³ëáõÏÁ ¥î³ëíÇç¤ ·ïÝíáõÙ ¿ñ àõñÙÇá É×Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ³÷ÇÝ ¥ï»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953ÃÃ., ù³ñ﻽, º., 1976¤: 6 Ô¨áݹ, ¿ç 133-134: 7 î»°ë Jacut, I, ¿ç 171-175, 219, 513, II, ¿ç 502, 922, 959, III, ¿ç 120: 8 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ù³ñ﻽, ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽: 2

68


ñ»Éáõ: Üñ³Ýù ѳÕáñ¹áõÙ »Ý, áñ, ûñÇݳÏ` سñ³Ý¹Á ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõÙ1: ²É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ, áñÁ ù³ç³Í³Ýáà ¿ñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Áݹ·ñÏ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ, سñ³Ý¹Á ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ²ñÙÇÝdzÛÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÃíáõÙ2: г۳ëï³ÝÇ 591 Ã. µ³Å³ÝáõÙÇó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùݳó ݳ¨ ØáÏùÁ: ´³É³½áõñÇÝ, Ýϳñ³·ñ»Éáí ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõÙ3: ì»ñçÇÝ ³Ýí³Ý ï³Ï, ³ÝϳëϳÍ, å»ïù ¿ ѳëÏ³Ý³É ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñÁ: ØáÏùÁ ѻﳷ³ÛáõÙ Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdz »ñÏñ³Ù³ëÇ ´áõëýáõññ³ç³Ý-ì³ëåáõñ³Ï³Ý í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ: ²ÛÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ æ»ñÙ¥´áÑï³Ý¤ ·»ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ çñµ³Å³ÝÇ ¨ ì³Ý³ É×Ç Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ³÷ÇÝ ·ïÝíáÕ îáõñáõµ»ñ³ÝÇ ºñ¨³ñù áõ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ èßïáõÝÇù ·³í³éÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñ³ÍíáÕ É»éݳÛÇÝ »ñÏñ³Ù³ëÁ` ³ñ¨»ÉùáõÙ ï³ñ³Íí»Éáí ÙÇÝ㨠²éÝáë É»é³Ý ßñç³ÝÁ, ÇëÏ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ` »½»ñí»Éáí ¶Ûέɹ³ñ³ ¨ Êǽ³Ý-ëáõ ·»ï»ñÇ çñµ³Å³Ýáí4: ²½-¼³í³½³Ý: ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ³½-¼³í³½³ÝÁ: ºñµ 639-640ÃÃ. ÆÛ³¹ ÇµÝ Ô³ÝÙÁ Ýí³×»ó ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÝ áõ ѳë³í γñ¹³, áñÇÝ ¹»é ϳݹñ³¹³éݳÝù, Ýñ³Ý Ý»ñϳ۳ó³í ³½-¼³í³½³ÝÇ Çß˳ÝÁ ¥µ³ÃñÇÏ ³½-¼³í³½³Ý¤ ¨ å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»ó ³ñ³µ ½áñ³í³ñÇ Ñ»ï, áñáõ٠ѳñÏ í׳ñ»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí »ñ³ß˳íáñíáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ Çñ ÑáÕ»ñÇ íñ³5: ÆµÝ Ð³áõϳÉÝ ³½-¼³í³½³ÝÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ñ ²ñï³ùÇÝ Ð³Û³ëï³Ý` ´»ñÏñáõ, ÊɳÃÇ, ²ñ×»ßÇ ¨ àëï³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ6: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, å³ïÙ»Éáí ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ¸»ñ»Ý ¥¸»ñ»ÝÇϤ ó·³íáñÇ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ݳ ïÇñáõÙ ¿ñ ¼³í³½³ÝÇÝ, ì³ÝÇÝ ¨ ì³ëï³ÝÇÝ7: Ú³ÏáõïÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ³½-¼³í³½³ÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ гÛÏ³Ï³Ý É»éÝ»ñÇ, ÊɳÃÇ, ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ, ¸Ç³ñ ´³ùñÇ ¨ ØáëáõÉÇ ÙÇç¨8: ÆµÝ ³É1

î»°ë al-Istakhri, ¿ç 181-182, Ibn al-Fakih, ¿ç 285, Ibn Rosteh, ¿ç 106, Jakubi, ¿ç 171: î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 51, 373: 3 î»ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 236: 4 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ØáÏù ³ß˳ñÑÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç,§ä´Ð¦, 1990, ÃÇí 1, ¿ç 41-52, ÝáõÛÝÇ` §Ð³Û³ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñǦ (ù³ñ﻽): î»°ë ݳ¨ ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç (ù³ñ﻽): 5 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 208: 6 î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 344: 7 ²Ý¹, ¿ç 348: 8 î»°ë Jacut, II, ¿ç 957-959: 2

69


²ëÇñÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ³½-¼³í³½³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ îÇ·ñÇë ·»ïÇó ³ñ¨»Éù, ÇëÏ Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ѳëÝáõÙ »Ý ÙÇÝ㨠泽Çñ³ ÇµÝ úÙ³ñ áõ ³ÝóÝáõÙ ØáëáõÉÇó »ñÏáõ ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: Àëï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÇ` ³½-¼³í³½³ÝÝ ³ñ¨ÙáõïùÇó ³ñ¨»Éù ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÊɳÃÇó ÙÇÝ㨠ê³ÉÙ³ëïÇ ë³ÑÙ³ÝÁ1: Ü. γñ³áõÉáíÁ ϳñÍáõÙ ¿, áñ ³½-¼³í³½³ÝÁ ·³í³é ¿ñ ѳٳÝáõÝ ³Ùñáóáí, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÊɳÃÇ É×Çó¥ì³Ý³ ÉÇפ ³ñ¨»Éù: ²½¼³í³½³Ý ³ÙñáóÁ, Áëï Ýñ³` ϳñáÕ ¿ ÝáõÛݳóí»É Ý»ñϳÛÇë ꨳÝϳɳÛÇÝ, ÇëÏ Ñ³Ù³ÝáõÝ ·³í³éÁ` ï»Õ³¹ñí»É ¹ñ³ ßáõñçÁ2: Ä. Èáé³ÝÝ áõ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ³½-¼³í³½³ÝÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ »Ý ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ²ÝÓ¨³óÇù ·³í³éÇÝ3: ì»ñçÇÝÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ æ»ñÙ ¥´áÑï³Ý¤ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ4: ¸³ï»Éáí Ú³ÏáõïÇ ¨ ÆµÝ ³É-²ëÇñÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó, ³½-¼³í³½³ÝÇ ½µ³Õ»óñ³Í ï³ñ³ÍùÁ ß³ï ³í»ÉÇ Áݹ³ñÓ³Ï ¿ñ, ù³Ý ²ÝÓ¨³óÛ³ó ·³í³éÁ: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ×Çßï ¿ Ü. γñ³áõÉáíÁ, »ñµ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë ³½-¼³í³½³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý ÑÇß³ï³ÏíáÕ Êɳà ³Ýí³Ý ï³Ï ѳëϳÝáõÙ ¿ ÊɳÃÇ Ï³Ù ì³Ý³ ÉÇ×Á: Àëï Ú³ÏáõïÇ` гÛÏ³Ï³Ý É»éÝ»ñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ÇÝ ³½-¼³í³½³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÁ, ûñ¨ë, ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ¨, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ÇÝ Ô³ñ³¹³ÕÇ Ï³Ù Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ»ñÇÝ5: ²ÛÝ, áñ ³½-¼³í³½³ÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¼³½Çñ³ ÇµÝ úÙ³ñÇó ¥îÇ·ñÇëÇ ³÷Çݤ ÙÇÝ㨠ê³ÉÙ³ëï, ì³Ý³ É×Çó ÙÇÝ㨠гÛÏ³Ï³Ý É»éÝ»ñ ¨ ѳñ³íáõ٠ѳٳñÛ³ ѳëÝáõÙ ÙÇÝ㨠ØáëáõÉ áõ ²ïñå³ï³Ï³Ý, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Ýѳí³Ý³Ï³Ý ¿ ¹ñ³ ÝáõÛݳóáõÙÁ ²ÝÓ¨³óÛ³ó ·³í³éÇÝ: î³ñ³Íù³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³ÛÝ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÇÝ: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ´³É³½áõñÇÇ ÑÇß³ï³Ï³Í γñ¹³ ³Ýí³Ý ï³Ï å»ïù ¿ ѳëÏ³Ý³É Îáñ׳ÛùÇ Îáñ¹áõù ·³í³éÁ6: ºÃ» ×Çßï ¿ ³Û¹ »Ýó¹ñáõÃÛáõÝÁ, 1

²Ý¹, ¿ç 958: î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 38, ¿ç 124, ͳÝáÃ. 50: 3 î»°ë J. Laurent, Ýßí. ³ßË., ¿ç 85, ͳÝáÃ. 28, À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 22, ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 44: î»°ë ݳ¨ Â. гÏáµÛ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ, ÐÐÞî´, Ñ. 1, ¿ç 279: 4 î»°ë Ü. ²¹áÝó, г۳ëï³ÝÁ ÐáõëïÇÝdzÝáëÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, ¿ç 254, ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 36, ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ..., ¿ç 114: 5 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 50: 6 î»°ë Ð. ÐÛáõµßÙ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 202, Ð. ܳɵ³Ý¹Û³Ý, §²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ, ¿ç 76, ͳÝáÃ. 3: γñ¹³-Îáñ¹áõù ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý ³å³óáõÛóÝ ¿ ³ñ³µ å³ïÙÇã ¸Çݳí³ñÇ ³ÛÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ, û æáõ¹Ç É»éÁ ¥³ÛÅÙ` æáõ¹Ç¹³Õ, ï»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí 82 åɳÝß»ïÁ¤, áñÇ íñ³, Áëï Ôáõñ³ÝÇ, ϳݷ ¿ ³é»É ÜáÛÇ ï³å³ÝÁ, ·ïÝíáõÙ ¿ γñ¹³ÛáõÙ ¥ï»°ë 2

70


³å³ ³ÛÝ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÆÛ³¹ ÇµÝ Ô³ÝÙÁ ØÇç³·»ïùÇ ÏáÕÙÇó ѳٳñÛ³ ѳë»É ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ì»ñçÇÝÁ, ÇÝãå»ë óáõÛó »Ýù ïí»É, ѳٳñÅ»ù ¿ñ гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñï»Õ 639-640ÃÃ. ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÇßËáõÙ ¿ñ »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ1: àõëïÇ, ³í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ³ñ³µ ½áñ³í³ñÇ Ñ»ï å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»ñ áã û ²ÝÓ¨³óÛ³ó Çß˳ÝÁ, áñÁ »Ýóϳ ¿ñ »á¹áñáë èßïáõÝáõÝ, ³ÛÉ Â»á¹áñáë èßïáõÝÇÝ, ÇëÏ ³½-¼³í³½³ÝÁ ÝáõÛݳݳ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, ¹³ï»Éáí ³É-¼³í³½³Ý ¨ ²ÝÓ¨³óÇù µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇó ¥‫اﻠﺰﻮﺰاﻦ‬، ‫اﻨﺰﻮﺰﻴﻚ‬¤, ³é³çÇÝÁ »ñÏñáñ¹Ç ³Õ³í³ÕáõÙÝ ¿, Áëï áñáõÙ` ³É-¼³í³½³ÝÇ í»ñçÇÝ å³ñëÏ»ñ»Ý Ñá·Ý³Ïdzϻñï §³Ý¦ Ù³ëÝÇÏÁ ѳٳñÅ»ù ¿ ѳۻñ»Ý §ù¦-ÇÝ, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ó»Õ, ÅáÕáíáõñ¹ ϳ٠¹ñ³Ýó µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ, ÇÝãá±í µ³ó³ïñ»É í»ñáÑÇßÛ³É ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ»ï¨Û³ÉÁ: »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ, ÆÛ³¹ ÇµÝ Ô³ÝÙÇ Ñ»ï å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ³ÝÓ³Ùµ ãÇ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ, ³ÛÉ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ ²ÝÓ¨³óÛ³ó Çß˳ÝÇÝ: ì»ñçÇÝë, ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý Ñ³ëϳݳÉÇ ¿, å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÏÝùáõÙ ¿ áÕç ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ: ä³Ûٳݳ·ñáõÙ ³ñӳݳ·ñíáõÙ »Ý ѳñϳïáõ ¹³ñÓáÕ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ¸ñ³ ѻ勉Ýùáí, ѻﳷ³ÛáõÙ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ë˳Éٳٵ í»ñ³·ñ»É »Ý ²ÝÓ¨³óÛ³ó Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ: àñ å³Ûٳݳ·ÇñÁ ÏÝùí»É ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ݳ¨ ´³É³½áõñÇÇ ÏáÕÙÇó ÆÛ³¹ ÇµÝ Ô³ÝÙÇ ³ñß³í³ÝùÇ Ñ»ï³·³ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ: ²ñ³µ ½áñ³í³ñÁ, å³Ûٳݳ·Çñ ÏÝù»Éáí ³½-¼³í³½³ÝÇ Çß˳ÝÇ Ñ»ï, ³ÝóÝáõÙ ¿ Òáñ³ å³Ñ³Ï É»éݳÝóùáí áõ ѳëÝáõÙ ÙÇÝ㨠ÊɳÃ: ì»ñçÇÝÇë Çß˳ÝÇ Ñ»ï ݳ ÝáõÛÝå»ë ÏÝùáõÙ ¿ å³Ûٳݳ·Çñ, áñÇó Ñ»ïá` ³ñß³íáõÙ ÙÇÝ㨠³É-²ÛÝ ³É-гÙǹ³¥ÂÃáõ ³ÕµÛáõñ, çáõñ¤: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ÆÛ³¹Á ¹ñ³ÝÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ ãÇ ³ñß³íáõÙ, ³ÛÉ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ´³Õ»ß ¥´ÇÃÉÇë¤2: ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÝ ¿ ѳÛïÝ»É, áñ ³É-²ÛÝ ³É-гÙǹ³Ý, ûñ¨ë, ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ γñÝá ù³Õ³ùÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ ¾É»·Ç³ ç»ñÙáõÏÇÝ3: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» Áݹáõ§úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 206¤: æáõ¹Ç É»éÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ Îáñ׳Ûù ³ß˳ñÑÇ Îáñ¹áõù ·³í³éÇ ²ñ³ñ³¹ É»é³ÝÁ, áñÇ É³ÝçÇÝ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ÂÙ³Ý ·ÛáõÕÁ ¥ï»°ë ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, ¿ç 36-38, ï»°ë ݳ¨ ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦Ç, ¿ç 39, 53, 60, §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ...¦, 16, ¿ç 130, ͳÝáÃ. 3¤: 1 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ..., ¿ç 305: 2 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 208-209: 3 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 45:

71


Ý»Ýù, áñ ³É-²ÛÝ ³É-гÙǹ³Ý áã û ¾É»·Ç³ ç»ñÙáõÏÝ ¿, ³ÛÉ Ì³ÕÏáïÝ ·³í³éÇ ì³ñß³ÏÇ ç»ñÙáõÏÁ1, ³å³ Ïϳï³ñ»Ýù ÙÇ Ï³ñ¨áñ å³ñ½³µ³ÝáõÙ: ø³ÝÇ áñ ̳ÕÏáïÝ ·³í³éÁ ÙïÝáõÙ ¿ñ ²Ûñ³ñ³ïÇ Ù»ç áõ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇÝ2, áõëïÇ` Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ¿ñ ³ÝóÝáõ٠г۳ëï³ÝÇ 591 Ã. µ³Å³ÝÙ³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ, áñÁ ãÝãÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ î³ÝáõïÇñ³Ï³Ý áõ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ·Ý¹»ñÇ ÙÇç¨ ë³Ñٳݳ·ÍÇÝ: ä³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, û ÇÝãáõ± ÆÛ³¹ ÇµÝ Ô³ÝÙÁ ã³Ýó³í ̳ÕÏáïÝ ·³í³éÇ ë³ÑÙ³ÝÝ áõ ãÝ»ñËáõÅ»ó ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¶Ý¹Ç »ñÏÇñ, ³ÛÉ í»ñ³¹³ñÓ³í ´³Õ»ß: ܳ ³ñ¹»Ý ÏÝù³Í å³Ûٳݳ·Çñ áõÝ»ñ ³Û¹ »ñÏñÇ Çß˳ÝÇ Ñ»ï: ¸³µÇÉ (¸íÇÝ): Ø. Ô³½³ñÛ³ÝÁ ¸³µÇÉ ³Ýí³Ý³Ó¨Ç ³é³ç³óáõÙÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ‫ ﺪﻮﻴﻦ‬¥¸íÇݤ-‫ ﺪﺒﻴﻦ‬¥¸³µÇݤ-‫ ﺪﺒﻴﻞ‬¥¸³µÇɤ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý ³Õ³í³Õٳٵ3, ÇÝãÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿: ¸íÇÝÁ ëϽµáõÙ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇ ÙÇ³Ï Ýëï³í³ÛñÝ ¿ñ, µ³Ûó »ñµ, ûñ¨ë, 747-750 ¨ 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï׳éáí, ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÝ»ñÁ áñå»ë Ýëï³í³Ûñ ÁÝïñ»óÇÝ ä³ñï³íÁ4, ³ÛÝ ãÏáñóñ»ó Çñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ß³ñáõݳϻó ÙÝ³É áñå»ë áëïÇϳÝÇ »ñÏáõ Ýëï³í³Ûñ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²É-ÆëóËñÇÝ íϳÛáõÙ ¿, áñ, §ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¸³µÇÉÇÝ, ³å³ ³ÛÝ áñå»ë ù³Õ³ù ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ²ñ¹³µÇÉÇó: ²ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ¿, ¨ ³ÛÝï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ÙÇñÇ å³É³ïÁ ¥‫ﺪاﺮ اﻻﻤﺎﺮة‬¤, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ²é³ÝÇ ³ÙÇñÇ å³É³ïÁ ´³ñ¹³³ÛáõÙ ¨ ²¹³ñµ³Ûç³ÝÇ ³ÙÇñÇ å³É³ïÝ ²ñ¹³µÇÉáõÙ¦5: X ¹. Ñ»ÕÇÝ³Ï ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ §¸³µÇÉÁ Ù»Í ù³Õ³ù ¿. ³ÛÝï»Õ [ϳÝ] ³Ý³éÇÏ ³Ùñáó ¨ Ù»Í Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦6: ÆëÏ ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ¸íÇÝÁ §²ñÙÇÝdzÛÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ù³Õ³ùÝ ¿¦7: ¸íÇÝÇ ßáõñçÁ, Áëï Ñ³Û ¨ ûï³ñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ` ³ñ³µÝ»ñÁ Ýáñ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳéáõó»óÇÝ: ´³É³½áõñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ²µ¹ ³É-²½Ç½ ÇµÝ Ð³ï³Ù ÇµÝ ÜÙ³Ý áëïÇϳÝÁ ¥705-709¤ §Ï³éáõó»ó ¥ËáëùÁ ù³Õ³ùÇ Ýáñ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¿-².º.¤ ¸íÇÝ ù³Õ³ùÁ¦8: Ô¨áݹÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ áëïÇÏ³Ý §²µ¹É1 î»°ë Ô³½³ñ ö³ñå»óÇ, ¿ç 320: î»°ë ݳ¨ ¿. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ..., ¿ç 157: 2 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 33-34: î»°ë ݳ¨ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽: 3 î»°ë M. Ghazarian, Ýßí. ³ßË., ¿ç 71: 4 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 166: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ êáõÉ»ÛÙ³Ý áëïÇϳÝÁ ¥788-790¤ ÝëïáõÙ ¿ñ ä³ñï³íáõÙ: 5 Al-Istakhri, ¿ç 188: 6 Al-Moqaddasi, ¿ç 377: 7 Ibn Haukal, ¿ç 342: 8 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 242:

72


²½Ç½Ý...ßÇÝ¿ñ í»ñëïÇÝ ½ù³Õ³ùÝ ¸áõÇÝ, ѽûñ³·áÛÝ ¨ Áݹ³ñӳϳÝÇëï Ù»Íáõû³Ùµ ù³Ý ½³é³çÇÝÝ, ¨ ³Ùñ³óáõó³Ý¿ñ ¹ñ³Ùµù ¨ ¹éݳ÷³Ïûù, ³Ýóáõó³Ý¿ñ ßáõñç ½å³ñëåáíÝ å³ñÏ¿Ýë ÷áëÇó Éó»³É çáõñ Û³å³ëï³Ý ³ÙñáóÇݦ1: ²Éµ³Ï: Àëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ²Éµ³ÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ2: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ²Õµ³ÏÇÝ: гÛïÝÇ ¿, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ ²Õµ³Ï ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ »ñÏáõ ·³í³éÝ»ñ, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ` Ø»Í ²Õµ³ÏÁ, ÙïÝáõÙ ¿ñ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ, ÇëÏ ÙÛáõëÁ` öáùñ ²Õµ³ÏÁ` Îáñ׳ÛùÇ Ù»ç3: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ÑÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÙÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·³í³é` ²Õµ³Ï ³ÝáõÝáí, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ, ³í³ï³ïÇñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, ³ÛÝ ïñáÑí»É ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇ: Ø»Í ²Õµ³ÏÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ Ø»Í ¼³µ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ Ï³Ù ²Õµ³Ï ·»ïÇ ³í³½³ÝáõÙ` Ï»ÝïñáÝ áõݻݳÉáí г¹³Ù³Ï»ñïÁ ¥³ÛÅÙ` ´³ß-ϳɻ¤4, ÇëÏ öáùñ ²Õµ³ÏÁ, áñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ýù í»ñÁ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ø»Í ²Õµ³ÏÇó ѳñ³í: êÇñ³ç-³Ûñ: ²Ûë ³Ýí³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ×ßïáñ»Ý ÝáõÛݳóí»É »Ý ÞÇñ³ÏÇÝ ¨ î³ÛùÇÝ5: ì»ñçÇÝÝ»ñë Ù»Ï Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýß»ÉÁ, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ ¹ñ³Ýó` Ù»Ï Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ïáÑÙÇ å³ïϳݻÉáõ ÷³ëïáí: ÞÇñ³ÏÇÝ, ²ßáóùÇÝ, î³ñáÝÇÝ áõ î³ÛùÇÝ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÁ ïÇñ»óÇÝ 774-775 ÃÃ. ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá, »ñµ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½Çó Ñ»é³ó³Ý ÙÇ ß³ñù Ëáßáñ ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ïÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` γÙë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÁ Ïáñóñ»óÇÝ Ý³ËÏÇÝ ÏßÇéÁ: ²ßáï Øë³Ï»ñ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ ¥790-826¤ å³Ûù³ñÇ Ù»ç Ùï³í ³ñ³µ æ³Ñ³åÇ Ñ»ï, áñÁ, ³Ùáõëݳó³Í ÉÇÝ»Éáí 775 Ã. ²ñÓÝÇÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ ½áÑí³Í Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ¹ëï»ñ Ñ»ï, ÝáõÛÝå»ë ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ñ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÁ ѳÕûóÇÝ ³Û¹ å³Ûù³ñáõÙ áõ ïÇñ»óÇÝ ÑÇßÛ³É ßñç³ÝÝ»ñÇÝ6: ´³óÇ ³Û¹, ²ßáï Øë³Ï»ñÁ γÙë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùݳóáñ¹Ý»ñÇó ·Ý»ó ²ñß³ñáõÝÇù ·³í³éÁ7: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ, ¹³ï»Éáí §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ïÛ³ÝǦ ÙÇ ÑÇß³ï³-

1

Ô¨áݹ, ¿ç 36: î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 123: î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 32: 4 î»°ë Ü. ²¹áÝó, г۳ëï³ÝÁ ÐáõëïÇÝdzÝáëÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, ¿ç 254: ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 33: 5 î»°ë ´. ʳɳÃÛ³Ýó, Ýßí. ³ßË., ¿ç 27, ͳÝáÃ. 3, ê. ÞÉ»åãÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 54, 64, ͳÝáÃ. 4 ¨ À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 42: 6 î»°ë ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83: 7 î»°ë ²ëáÕÇÏ, ¿ç 106: 2 3

73


ÏáõÃÛáõÝÇó, î³ÛùÇ ²ñ뻳ó ÷áñ ·³í³éÁ ϳñ× Å³Ù³Ý³Ïáí ¹³ñÓ»É ¿ñ ÎÕ³ñçùáõ٠ѳݷñí³Ý³Í Ñ³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ×ÛáõÕÇ ïÇñáõÛÃÁ: §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ï۳ݦ-Á, å³ïÙ»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë ¿ ȨáÝ Çß˳ÝÁ ²÷˳½ùÁ ¹áõñë µ»ñáõÙ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó ¨ ÑÇÙÝáõÙ ²÷˳½³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ·ñáõÙ ¿, áñ 774-775ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ÎÕ³ñçùáõÙ ³å³ëï³Ý³Í Ñ³Û ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ß³é³íÇÕ ²ïñÝ»ñë»Ñ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ïÇñáõÙ ¿ñ Ç ÃÇíë ³ÛÉ ·³í³éÝ»ñÇ, ݳ¨ §²ëÇë÷áñǦ-ÇÝ1, áñÝ, ³ÝϳëϳÍ, ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ²ñ뻳ó ÷áñ ·³í³éÇÝ: î³ÛùÁ, ϳ½Ù»Éáí ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù³ë, Çñ É»éݳÛÇÝ ï»Õ³ÝùÇ å³ï׳éáí Ñáõë³ÉÇ Ñ»Ý³Ï»ï ¿ñ ѳݹÇë³ÝáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇó ¹Å·áÑ Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇó û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ÑáõÛëáí î³ÛùáõÙ Ñ³×³Ë ¿ÇÝ ³å³ëï³ÝáõÙ Ñ³Û ³åëï³ÙµÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë 703 Ã. ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇ ÏéíÇó Ñ»ïá ¨ 747-750 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ Ñ»é³ÝáõÙ »Ý î³ÛùÇ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç ϳå ѳëï³ï»Ý µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñù»ñÇ Ñ»ï, §áñù ¿ÇÝ Ç ÏáÕÙ³Ýë äáÝïáëǦ2: ´³Õñ³í³Ý¹: ÜáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ´³·ñ¨³Ý¹ÇÝ, áñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë ²É³ßÏ»ñïÇ ¹³ßïÇÝ3: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ³Û¹ ·³í³éÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝáõó ëÏë³Í ¥Ð³Ûáó ëå³ñ³å»ï` 855 Ã.-Çó, Çß˳ݳó Çß˳Ý` 862 Ã.-Çó¤` ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇÝ: ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ, å³ïÙ»Éáí ´áõÕ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ·»ñÇ ï³ñí³Í Çß˳ÝÝ»ñÇÝ µ³ÅÇÝ Ñ³ë³Í ¹³éÁ ׳ϳﳷñÇ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ` ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÁ, §³ñdzµ³ñ å³Ñ»³É ½Ñ³õ³ïÝ »É³Ý¿ ÿÇ µ³Ýï¿Ý, ¨ ·³Û Ùï³Ý¿ ÿÇ ·³õ³éÝ Çõñ ´³·ñ¨³Ý¹¦: ê³Ï³ÛÝ, ݳ ßáõïáí í³Ë׳ÝíáõÙ ¿: ú·ïí»Éáí ¹ñ³ÝÇó` ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ Ýñ³ ·ÉáõËÁ ÏïñáõÙ, áõÕ³ñÏáõÙ ¿ áëïÇϳÝÇÝ, ѳÕáñ¹»Éáí û ݳ ϳٻÝáõÙ ¿ñ ³ÝóÝ»É ´Ûáõ½³Ý¹Ç³, ÇëÏ ÇÝùÁ Ù³ñ¹ ¿ áõÕ³ñÏ»É Ýñ³ »ï¨Çó áõ ëå³Ý»É ïí»É: Æ å³ï³ë˳Ý, áëïÇϳÝÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ ˳ÉÇý³ÛÇÝ áõ í»ñçÇÝÇë Ññ³Ù³Ýáí ²ßáïÇÝ Ñ³ÝÓÝáõÙ ´³·ñ¨³Ý¹ ·³í³éÁ4: ܳ߳í³: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý Ü³Ë׳í³ÝÇÝ5: ²ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý߳ݳíáñ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ¿ñ: Ô¨áÝ¹Ç ÙÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÇó 1

î»°ë §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ¿ç 28: Ô¨áݹ, ¿ç 123: 3 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 42: 4 î»°ë ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 87: 5 î»°ë M. Ghazarian, Ýßí. ³ßË., ¿ç 77: 2

74


»ñ¨áõÙ ¿, áñ ³ñ¹»Ý VIII ¹. ëϽµÇÝ ³Ûëï»Õ ³ñ³µÝ»ñÁ ٻͳù³Ý³Ï ϳ۳½áñ ¿ÇÝ å³ÑáõÙ: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇó áÙ³Ýù ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ Ñ»é³Ý³É ´Ûáõ½³Ý¹Ç³, µ³Ûó §½ûñùÝ ÆëÙ³Û»ÉÇ, áñ ¿ÇÝ Ç Ü³Ëç³õ³Ý ù³Õ³ùÇ` Û³ñӳϻó³Ý ½ÏÝÇ Ýáó³¦: Àëï Ô¨áݹÇ` Ýñ³Ýó ÃÇíÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ÑÇÝ· ѳ½³ñÇó1: ܳË׳í³Ýáí ¿ñ ³ÝóÝáõÙ ¸íÇÝ-سñ³Ý¹-³íñǽ ׳ݳå³ñÑÁ, áñáí ²ñÙÇÝdzÛÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÝ ³é¨ïáõñ ¿ÇÝ ³Ýáõ٠˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ Ñ»ï: øÇë³É: Àëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` øÇë³ÉÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ2: ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÝ ³ÛÝ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ø³ë³ÕÇÝ3, ÇëÏ ¼. ´áõÝdzÃáíÁ` Ý»ñϳÛÇë Ô³½³ËÇÝ4: ´³É³½áõñÇÝ, Ýϳñ³·ñ»Éáí ³ñ³µÝ»ñÇ 655 Ã. ³ñß³í³ÝùÁ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñ, Ñëï³Ïáñ»Ý ÝßáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ½áñù»ñÁ Ýí³×»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ìÇñùÁ, ÇëÏ ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇ ½áñù»ñÁ` ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ²ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ øÇë³ÉÁ ·ñ³í»óÇÝ Ð³µÇµÇ áõÅ»ñÁ5, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ¼. ´áõÝdzÃáíÇ ï»ë³Ï»ïÁ ëË³É ¿, ù³ÝÇ áñ Ô³½³ËÇ ßñç³ÝÁ` Ù³ë ϳ½Ù»Éáí àõïÇùÇ, ݳËÏÇÝáõÙ ÙïÝáõÙ ¿ñ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, áõëïÇ ¨ å»ïù ¿ ·ñ³íí³Í ÉÇÝ»ñ ê³ÉÙ³ÝÇ ÏáÕÙÇó: гí³Ý³Ï³Ý »Ýù ѳٳñáõÙ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ ÝáõÛݳóáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ û·ïÇÝ ¿ ËáëáõÙ ´³É³½áõñÇÇ ÏáÕÙÇó гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý` ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý Ñ»ñóϳÝáõÃÛ³Ùµ ϳï³ñí³Í ÉÇÝ»Éáõ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ: ä³ïÙÇãÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ݳËù³Ý øÇë³ÉÁ гµÇµÁ Ýí³×»É ¿ñ êÛáõÝÇùÁ, ÇëÏ øÇë³ÉÇó Ñ»ïá` ÊáõݳÝÁ ¥Ðáõݳñ³Ï»ñï¤ ¨ ê³ÙóË»Ý6: ø³ë³Õ ³í³ÝÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ Ý»ñϳÛÇë ²å³ñ³Ý ù³Õ³ùÇÝ7: Êáõ³ÛÛ: гÛÏ³Ï³Ý Ð»ñ ù³Õ³ùÝ ¿: ÜáõÛÝ³Ï³Ý ¿ Ý»ñϳÛÇë ÊáÛÇÝ: ²ÛëåÇëáí` ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ Ô³ñ³¹³ÕÇ ¥Ð³Ûϳϳݤ É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ýáí ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù, ³ÝóÝáõÙ ø³ë³µ» É»é³Ý ßñç³Ýáí áõ ØÇßááõ¹³Õ É»éݳßÕóÛÇ ·³·³Ãݳ·Íáí ѳëÝáõÙ àõñÙÇá É×ÇÝ: ²Û¹ ѳïí³ÍáõÙ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ 1

Ô¨áݹ, ¿ç 24: î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 123: 3 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, ¿ç 79: 4 î»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç172: 5 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 239: 6 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 239: 7 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 89: 2

75


ϳ½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÝ áõ ä³ñëϳѳÛùÇ ¼³ñ¨³Ý¹ ¨ лñ ·³í³éÝ»ñÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ àõñÙÇá É×Ç ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷³·Íáí ë³Ñٳݳ·ÇÍÝ ÇçÝ»Éáõ ¿ñ ÙÇÝ㨠ݻñϳÛÇë ´³ñ³Ý¹áõ½-ã³Û ·»ïÁ, áñÇ ÑáõÝáí ÁÝóݳÉáõ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ¨ ëϽµáõÙ Îáñ¹í³ó É»éÝ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÏáÕÙáí, ÇëÏ Ñ»ïá, Ùáï³íáñ³å»ë ³Ûëûñí³ Ãáõñù-Çñ³ùÛ³Ý ë³Ñٳݳ·Íáí, ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ʳµáõñ ·»ïÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ë³ÑÙ³ÝÁ æ»ñÙ¥´áÑï³Ý¤ ·»ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝ»Éáõ ¿ñ æ»ñÙ ·»ïÇÝ, áñï»ÕÇó µ³ñÓñ³Ý³Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë, ѳí³Ý³µ³ñ, Ý»ñϳÛÇë ¶Ûέɹ³ñ³ ¨ Êǽ³Ý-ëáõ ·»ï»ñÇ çñµ³Å³Ýáí, áñáí ºññáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý ³ñ¨ÙáõïùáõÙ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ³ñ³µ³Ï³Ý ¼áõñ³ñ³ ó»ÕÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñ ѳݹÇë³óáÕ ²ÕÓÝÇÝ¥²ñ½Ý¤ áõ ´³Õ»ßÇÝ1: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdz2: Àݹ·ñÏáõÙ ¿ñ îáõñáõµ»ñ³ÝÁ, ´³ñÓñ гÛùÝ áõ Ìá÷ùÁ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í»ñçÇÝÝ»ñÇ Ù»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨, ëÏë³Í VIII ¹. í»ñçÇó, ²ÕÓÝÇùÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨ÙïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÁ: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý ë»ñïáñ»Ý ϳåí³Í ¿ñ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ¥ëáõÕáõñ¤ Ñ»ï: Ú³ÏáõïÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ µáÉáñ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, áñáÝù ѳñ¨³Ý »Ý ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇÝ ¨ áñï»ÕÇó ϳï³ñíáõÙ »Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ ¹»åÇ ³Û¹ »ñÏÇñÁ, ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ëáõÕáõñ3: ²ÛÝ Ó¨³íáñí»É ¿ñ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÝÁݹѳï å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ¨ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ ³÷»ñÇó ÙÇÝ㨠´³ñÓñ гÛùÇ Î³Ù³Ë ù³Õ³ùÁ: ê³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ µ³Õϳó³Í ¿ñ »ñÏáõ Ù³ëÇó` ÎÇÉÇÏdzÛÇ¥²ëáñÇùÇ 1

î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ù³ñ﻽, ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽, гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñ, ýǽÇÏ³Ï³Ý ù³ñ﻽: 2 ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ »ñÏ»ñáõÙ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdz ³ÝáõÝáí г۳ëï³ÝÇ ³Û¹ ѳïí³ÍÇ Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÁ г۳ëï³ÝÇ` í³Õ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý ³ñÓ³·³ÝùÝ ¿ñ: ÐáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÁ, Ëáë»Éáí г۳ëï³ÝÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ù³ëÇÝ, áõñ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÇ ÏáÕÙÇó µ»ñí»É áõ ³Ù÷á÷í»É ¿ÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ëñµ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ëµ. γñ³å»ïÇ ¨ ³ÛÉáó Ýß˳ñÝ»ñÁ, ¨ áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÆÝݳÏÝ»³Ý í³ÝùÁ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û §¿ ë³ »ñÏÇñë гÛáó Ç ãáññáñ¹ µ³ÅÇÝë ¨ Û»ñÏñáñ¹ гÛáó ³õ³ñïÇÝë, Ç É»ñÇÝÝ áñ ÏáãÇ î³õñáë, ¨ ѳï³Ý¿ ³Ýó³Ý¿ ÙÇÝã Ç ¹ñáõÝë ä³Éѳõ³Û å³ñëÇó: ºõ ³é ëáí³õ µÝ³ÏÇ »ñÏÇñë سÙÇÏáÝ¿Çó¦ ¥ï»°ë ÐáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý, ¿ç 35-36¤: ÊáëùÝ ³Ûëï»Õ, Ù³ëݳíáñ³å»ë, î³ñáÝÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ëµ. γñ³å»ï ¨ ÆÝݳÏÝ»³Ý í³Ýù»ñÁ ¨ áñÇÝ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÁ, Áëï å³ïÙ³Ñáñ` ïÇñáõÙ ¿ÇÝ ¹»é¨ë îñ¹³ï Ø»ÍÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ¥ï»°ë Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 276-278¤: ²Ûë íϳÛáõÃÛáõÝÁ, ѳëϳݳÉÇ ¿, ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Û³Ý âáññáñ¹ гÛùÇÝ, áñÁ Ìá÷ùÝ ¿ ¥ï»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 30¤: 3 î»°ë Jacut, I, ¿ç 927:

76


ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñ¤ ¨ ØÇç³·»ïùǥ泽Çñ³ÛÇ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñ¤: ì»ñçÇÝÇ Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ ´³ñÓñ гÛù áõ Ìá÷ù ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÁ ¨ öáùñ гÛùÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ` سɳÃdz ù³Õ³ùáí1: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõ٠γñÝá ù³Õ³ùÁ¥³ñ³µ. γÉÇϳɳ¤ ´³ñÓñ гÛùáõÙ ¨ ²ñ߳ٳ߳ï ù³Õ³ùÁ¥³ñ³µ. ÞÇÙ߳ä` Ìá÷ùáõÙ: ì»ñçÇÝÝ»ñë, ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ϳ½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ Ø³É³ÃdzÛÇ ¨ γٳËÇ Ñ»ï, ϳñ¨áñáõÃÛ³Ùµ ³é³çݳÛÇÝ Ñ»Ý³Ï»ï»ñ ¿ÇÝ ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ µ³½Ù³ÃÇí ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ñß³íáõÙ ¿ÇÝ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇ, ·ñ³íáõÙ áõ ³í»ñáõÙ ¿ÇÝ ¹ñ³ ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ·»ñ»í³ñáõÙ áõ ݳѳÝçáõÙ, ÇëÏ ³ñ³µÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ÇÝ ¹ñ³Ýù, Ýáñ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳéáõóáõÙ ¨ Ýáñ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñ µ»ñáõÙ2: ´³É³½áõñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ Î³Ù³Ë ù³Õ³ùÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù Ó»éùÇó Ó»éù ¿ñ ³Ýó»É3: ê³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ»Ý³Ï»ïÁ سɳÃÇ³Ý ¿ñ: ²ÛÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÇ` ¹»åÇ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ ϳï³ñíáÕ ³Ù³é³ÛÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ »É³Ï»ïÝ ¿ñ ¨, Ñ³×³Ë ¹³éݳÉáí µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ѳñÓ³ÏÙ³Ý ÃÇñ³Ë, ³í»ñíáõÙ ¿ñ4: ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáÕ ²ÝÓÇï ·³í³éáõÙ, áñÁ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ5, ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ²ÝÓÇï ¨ ʳñµ»ñ¹¥ÐÇëÝ ¼ÇÛ³¹¤ µ»ñ¹»ñÁ6: γÉÇϳɳ: γñÝá ù³Õ³ùÝ ¿, áñÁ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ»Ý³Ï»ï»ñÇó ¿ñ: ´³É³½áõñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ γñÝá ù³Õ³ùÁ ·ñ³í»É ¿ñ гµÇµ ÇµÝ Ø³ëÉ³Ù³Ý ¨, »ÉÝ»Éáí ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ¹»Ù ÙÕíáÕ å³Ûù³ñáõÙ Ýñ³ ϳñ¨áñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇó, ³ÛÝï»Õ í»ñ³µÝ³Ï»óñ»É Ù»Í Ãíáí ³ñ³µÝ»ñÇ7: ÞÇÙß³Ã: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ ݳ¨ ÞÇÙß³ÃÁ ¥²ñ߳ٳ߳ï¤: ¸³ï»Éáí ´³É³½áõñÇÇ ¨ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` ³ÛÝ Çñ ßñç³Ï³Ûùáí ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ í³ñã³Ï³Ýá-

1 ²ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ï»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ ¥êáõÕáõñ¤,-§ä´Ð¦, 1981, ÃÇí 2, ¿ç 134-149: 2 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 129-130, ê³Ùí»É ²Ý»óÇ, ¿ç 89, 92, ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 236: 3 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 219-220: 4 ²Ý¹, ¿ç 221: 5 î»°ë Jacut, IV, ¿ç 993: 6 ²Ý¹, II, ¿ç 276, 417: 7 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 234:

77


ñ»Ý ³é³ÝÓÇÝ Ùdzíáñ ¿ñ ѳٳñíáõÙ ¨ áõÝ»ñ ³é³ÝÓÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳé³í³ñÇã1: ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ÙÇç¨ ë³Ñٳݳ·ÍÇÝ` Ýß»Ýù, áñ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, µ³í³Ï³Ý Ñ³×³Ë »Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ³Û¹ ·áïáõÙ ·ïÝíáÕ Î³Ù³ËÇÝ: Ú³ÏáõïÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û Ìá÷ùÇ ²ÝÓÇï ·³í³éÁ ¨ë ÙïÝáõÙ ¿ñ ³Û¹ ·áïáõ Ù»ç2: ÆëÏ í»ñçÇÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ²ñ߳ٳ߳ï ù³Õ³ùÁ Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý: ²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³éáõÙáí ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ù»ç å»ïù ¿ ÙïÝ»ÇÝ Ý³¨ ²ÝÓÇï ·³í³éÇ ¨ Î³Ù³Ë ù³Õ³ùÇ ÙÇç¨ ·ïÝíáÕ Ìá÷ùÇ ¨ ´³ñÓñ гÛùÇ ·³í³éÝ»ñÁ` ¶³íñ»ùÁ, Ìá÷ùÁ¥Ìá÷ù Þ³ÑáõÝǤ, ¸»·ÇùÁ, Øáõ½áõñÁ ¨ ¸³ñ³Ý³ÕÇÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ Ù³ëÁ3: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ` ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ñ»ï ѳñ³íÇó ÑÛáõëÇë ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ëϽµáõÙ ²ñÕÝÇÇ É»éÝ»ñáí, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ²ñ߳ٳ߳ï ù³Õ³ùÇ ³ñ¨Ùï³ÏáÕÙáí, ³å³ ²ñ³Í³ÝÇ ·»ïÇ ÑáõÝáí ¨ ØÝÓáõñ¥Øáõ½áõñ¤ áõ Êέà ·»ï»ñÇ çñµ³Å³Ýáí: лïá ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ѳÕóѳñ»Éáõ ¿ñ ØÝÓáõñ É»éÝ»ñÝ áõ ¹áõñë ¿ñ ·³Éáõ γٳËÇ ßñç³Ï³ÛùÁ: ºÉÝ»Éáí γٳËÇ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÇó` ØÝÓáõñ É»éÝ»ñÇ` Ýñ³ÝÇó ¹»åÇ ³ñ¨»Éù Ó·íáÕ Ñ³ïí³ÍÁ ¨ë å»ïù ¿ Áݹ·ñÏí³Í ÉÇÝ»ñ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ù»ç: ¸»ñç³Ý: ¸³ï»Éáí 껵»áëÇ ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝÇó` γٳËÇó ¹»åÇ ³ñ¨»Éù` ²ñÙÇÝdzÛÇ ¨ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ ¿ñ ·ïÝíáõÙ ¸»ñç³Ý ù³Õ³ùÁ: ºñµ Ç Ñ»ï¨³Ýë »á¹áñáë èßïáõÝáõ ¨ Øáõ³ídzÛÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í 652 Ã. å³Ûٳݳ·ñÇ Îáëï³ë ´ ϳÛëñÁ ¥641668¤ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ñß³í»ó ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý ¨ §Çµñ¨ »Ñ³ë Ç ¸»ñç³Ý, Áݹ ³é³ç »Õ»Ý ÝÙ³ ³ñù ÇëٳۻɳóÇù ¨ Ù³ïáõóÇÝ ÝÙ³ ÃáõÕà ÛÇßË³Ý¿Ý Çõñ»³Ýó, áñ ¿ñ ·ñ»³É ³Ûëå¿ë, û §Ð³Ûù ÇÙ »Ý, ³Ý¹ ÙÇ° »ñóñ. ³å³ ÿ »ñóë` »ë ·³Ù Ç í»ñ³Û ùáÛ, ¨ ³éݻ٠½ù»½ áñ ³Ý¹ñ¿Ý ÷³Ëã»É áã ϳñ»ë¦¦4: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ ѳÛ-³ñ³µ³Ï³Ý å³Ûٳݳ·ñáõÙ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñáß³ÏÇáñ»Ý å»ïù ¿ ³ñӳݳ·ñí»ÇÝ Ñ³ñϳïáõ ¹³ñÓáÕ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: àõëïÇ` ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ï³ÛëñÝ ³ñ³µÝ»ñÇó í»ñçݳ·Çñ ëï³ó³í ³ÛÝ 1

²Ý¹, ¿ç 220, 240, Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: î»°ë Jacut, IV, ¿ç 993: 3 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ ¥êáõÕáõñ¤, ¿ç 141: 4 껵»áë, ¿ç 165: 2

78


ųٳݳÏ, »ñµ ѳë³í ¸»ñç³Ý, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³ñ³µÝ»ñÇÝ Ñ³ñϳïáõ г۳ëï³ÝÇ Ñ³ïí³ÍÇ ¨ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ë³ÑÙ³Ý ¿ñ ׳ݳãí»É ¸»ñç³ÝÁ: ²Ûë ï»ë³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ñ»ï γٳËÇó ³ñ¨»Éù ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ º÷ñ³ï ·»ïáí ÙÇÝ㨠¸»ñç³Ý ¨, Ñ»ïá, ³Û¹ ù³Õ³ùÇó ÑÛáõëÇë ·ïÝíáÕ É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ýáí` ¹»åÇ ³ñ¨»Éù: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ Îá÷³ ¥Î³åáõÛï¤ É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ëÇ ¨ Ý»ñϳÛÇë ²Õµ³µ³ É»é³Ý ÙÇçáí, ѳï»Éáõ ¿ñ ÖáñáË ·»ïÁ ¨ ÖáñáËÇ É»éݳßÕóÛÇ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝ»Éáõ ¿ñ âáñÙ³ÛñÇ É»é³Ý ßñç³ÝÁ: ²Ûëï»ÕÇó ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ¿ñ ß³ñÅí»Éáõ î³ÛùÇ ¨ ´³ñÓñ гÛùÇ ë³ÑÙ³Ýáí, ³ÛëÇÝùÝ` êå»ñ ù³Õ³ùÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí ß³ñÅí»Éáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇë, ³ÝóÝ»Éáí ÖáñáË ·»ïÝ áõ ѳëÝ»Éáí ä³ñ˳ñÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ì»ñçݵ³Ï ·³·³ÃÇÝ1: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ¿ñ å³Ûٳݳíáñí³Í Ýñ³ ï³ñ³ÍùáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ï³ññÇ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ¿ñ í×é³Ï³Ý ¹»ñ Ë³Õ³É ë³ÑٳݳÛÇÝ ·áïáõÙ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï µ³ËáõÙÝ»ñáõÙ: ê³ëáõÝ: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý Ñ³ñ³íáõÙ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ æ³½Çñ³ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¸Ç³ñ ´³ùñ »ñÏñ³Ù³ëÇ Ñ»ï, áñÇ Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ÕÓÝÇù ³ß˳ñÑÇ Ù»Í Ù³ëÁ: ²ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ²ÙÇ¹Ç ßáõñçÁ ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ´³ùñ ó»Õ³ËáõÙµÁ ½³íûó ²ÕÓÝÇùÁ, áñÇ ³ÝáõÝÇó ³Ûë ßñç³ÝÁ Ïáãí»ó ¸Ç³ñ ´³ùñ2: ê³Ï³ÛÝ, ²ÕÓÝÇùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁ ¨, ѳïϳå»ë, ê³ëáõÝÁ, áñÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ²ÕÓÝÇùÇ ê³Ý³ëáõÝù ¨ ê³ÉÝá Óáñ ·³í³éÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ3, ·ïÝí»Éáí ѳݹ»ñÓ ¸Ç³ñ ´³ùñÇ Ï³½ÙáõÙ, ÏÇë³ÝÏ³Ë íÇ×³Ï ¿ñ å³Ñå³ÝáõÙ, ¨ Ñ³×³Ë ÙÇ ÷áùñÇÏ ×ÝßáõÙÁ µ³í³Ï³Ý ¿ñ ÉÇÝáõÙ, áñå»ë½Ç ÁÝ¹í½»ñ ï»ÕÇ ³½³ï³ë»ñ ѳÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 749-752ÃÃ.4: ²Ûë ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ó³í, áñ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ê³ëáõÝÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ³é³ÝÓݳó³í æ³½Çñ³ÛÇó ¨ Ùdzó³í ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³ÝÁ: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ IX ¹. ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ ³ñ¹»Ý ê³ëáõÝÁ í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõÙ: ²µáõ ê³Ç¹ (²µáõë»Ã) áëïÇϳÝÇ ëå³Ýáõ-

1

î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ù³ñ﻽: î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 52: 3 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 79: 4 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ê³ëáõÝÇ 749-752 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÝѳÛï ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù,-§ä´Ð¦, 1971, ÃÇí 3, ¿ç 196-202: 2

79


ÃÛ³Ý ³éÇÃáí ÆµÝ ³É-²ëÇñÁ ë³ëáõÝóÇÝ»ñÇÝ å³ñ½³å»ë ÏáãáõÙ ¿ §²ñÙÇÝdzÛÇ ÅáÕáíáõñ¹¦1: ÜáõÛÝåÇëÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳÕáñ¹áõ٠ݳ¨ ÆµÝ Ø³ëϳí³ÛÁ2: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ áëïÇϳÝÇ ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¹ñ¹³å³ï׳éÁ Ýñ³ ÏáÕÙÇó î³ñáÝÇ ´³·³ñ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇ Çß˳ÝÇ ·»ñ»í³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ´³·³ñ³ïÁ, ѳí³Ýáñ»Ý, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ïÇñáõÙ ¿ñ ê³ëáõÝÇÝ, áñÁ Ùdzóí»É ¿ñ VIII ¹. í»ñçÇÝ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ïÇñáõÛà ¹³ñÓ³Í î³ñáÝÇÝ: гٻݳÛݹ»åë, ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ` ³Ûë ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙ³ÍÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ É»éݳÛÇÝ ³Û¹ ßñç³ÝÁ ÙïÝáõÙ ¿ñ ´³·³ñ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõ ïÇñáõÛÃÝ»ñÇ Ù»ç: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ §Û³ÛÝų٠µÝ³ÏÇãù É»ñÇÝÝ Çµñ¨ ï»ëÇÝ, ÿ í³ñ»ó³õ Çß˳ÝÝ¥ÇÙ³° ´³·³ñ³ïÁ-².º.¤ Ç ·»ñáõÃÇõÝ, ÇÝù»³Ýù å³ïñ³ëï»³É »Ý ½ÝáÛÝ ÷³ñßÙ³ÝÝ Ïñ»É ½áñ ¹³ßï³ÛÇÝùÝ Ïñ»óÇÝ:...ºõ ³Ý¹¿Ý ÇëÏ ¨ ÇëÏ ÷áõóó³õ, »Ñ³ë ·áõÅÏ³Ý ³é ó·³õáñÝ, »Ã¿ ëå³Ý³õ ½ûñ³í³ñÝ ùá ¨ ³åëï³Ùµ»³ó Ç å»ïáõûݿ ùáõÙÙ¿ ³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó¦3: ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï î³ñáÝÁ ¨ ê³ëáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ÇÝ ´³·³ñ³ïÇ Ù»Ï ÙdzëÝ³Ï³Ý ïÇñáõÛÃÇ »ñÏáõ` ¹³ßï³ÛÇÝ ¨ É»éݳÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: ²ñ½Ý ¨ ´³Õ»ß: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý ݳ¨ ²ñ½ÝÁ¥²ÕÓݤ ¨ ´³Õ»ßÁ4: ²Û¹ »Ý óáõÛó ï³ÉÇë ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ å³Ñå³Ýí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆµÝ ³É-²ëÇñÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ IX ¹. Ï»ë»ñÇÝ áëïÇϳÝÇ ¹»Ù ³åëï³Ùµ³Í ²ñÙÇÝdzÛÇ Çß˳ÝÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ñ ݳ¨ ²ñ½ÝÇ ï»ñ Øáõë³ ÇµÝ ¼áõñ³ñ³Ý, áñÁ ´³·³ñ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõ ÷»ë³Ý ¿ñ5: ܳ, Áëï ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ` §ïÇñ¿ñ...²ñ½Ý³Û ¨ Ý»ñùáÛ ÏáÕÙ³ÝÝ ²ÕÓÝ»³ó Ù»ñÓ Ç ë³ÑÙ³Ýë î³ñáõÝáÛ¦6: ܳ ïÇñáõÙ ¿ñ ݳ¨ ´³Õ»ßÇÝ7: ÆµÝ ³É-²ëÇñÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ, »ñµ Øáõï³í³ùÇÉ Ë³ÉÇý³Ý ´áõÕ³ÛÇÝ áõÕ³ñÏ»ó ê³ëáõÝÇ ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ×Ýß»Éáõ, í»ñçÇÝë ëϽµáõÙ ØáëáõÉÇ ¨ æ³½Çñ³ÛÇ íñ³Ûáí ѳñÓ³Ïí»ó Øáõë³ ÇµÝ ¼áõñ³ñ³ÛÇ íñ³8: ²ÛëÇÝùÝ, Áëï å³ïÙÇãÇ` Øáõë³ÛÇ ïÇñáõÛà ²ñ½ÝÁ æ³½Çñ³ÛÇ Ï³½ÙáõÙ ã¿ñ: àõëïÇ ¨ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ú³ÏáõïÝ ²ñ½ÝÝ áõ ´³Õ»ßÁ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù³ë ¿

1

î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, V, ¿ç 288: î»°ë ÆµÝ Ø³ëϳí³Û,- ´. ʳɳÃÛ³Ýó, Ýßí. ³ßË., ¿ç 77: 3 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 190: 4 î»°ë ê. ÞÉ»åãÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 49-52, ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953ÃÃ., ù³ñ﻽, À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 156, ÝáõÛÝÇ` §Àðìèíèÿ â I ïîëîâèíå IXâ.¦ ù³ñ﻽Á¥³Ý¹, ¿ç 168¤ ¨ ³ÛÉÝ: 5 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, V, ¿ç 288: 6 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 172: 7 ²Ý¹, ¿ç 174-176: î»°ë ݳ¨ ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 248, ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 489: 8 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, V, ¿ç 288-289: 2

80


ѳٳñáõÙ1: ÜáõÛÝÝ »Ý íϳÛáõ٠ݳ¨ ÙÛáõë ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ: ´³É³½áõñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ´áõÕ³Ý, ·³Éáí ²ñÙÇÝdz, ´³Õ»ßáõÙ Ó»ñµ³Ï³É»ó Øáõë³ ÇµÝ ¼áõñ³ñ³ÛÇÝ2: ÆµÝ Ø³ëϳí³ÛÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ´áõÕ³Ý ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ͳ·³Í ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý ×ÝßáõÙÁ ëÏë»ó ²ñ½ÝÇó` Ó»ñµ³Ï³É»Éáí Øáõë³ÛÇÝ3: ÆëÏ Â³µ³ñÇÝ å³ïÙáõÙ ¿, áñ ´áõÕ³Ý ØÇç³·»ïùÇó Ý»ñËáõÅ»ó ²ñÙÇÝdz ¨, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ²ñ½ÝáõÙ Ó»ñµ³Ï³É»ó Øáõë³ÛÇÝ4: ²Ûë ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÁ ËáëáõÝ ³å³óáõÛóÝ»ñÝ »Ý ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³Ý, áñ ²ñ½ÝÝ áõ ´³Õ»ßÁ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ: ²Û¹ »Ý óáõÛó ï³ÉÇë ݳ¨ ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ²µáõë»ÃÝ ²ñÙÇÝdzÛÇó Ñ»é³Ý³ÉÇë áëïÇϳÝÇ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ѳñϳѳí³ùáõÃÛáõÝÁ, ѳÝÓÝ»ó Øáõë³ ÇµÝ ¼áõñ³ñ³ÛÇÝ ¥Áëï ÂáíÙ³ÛÇ` ¼ûñ³Ñ³¤5: ê³ ¨ë Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ î³ñáÝÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ê³ëáõÝÇÝ Ñ³ñ¨³Ý ¼áõñ³ñ³ÛÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ: ²Ûɳå»ë ѳ½Çí û ²µáõë»ÃÁ æ³½Çñ³ÛÇ Çß˳ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ñ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ͳÝñ³ÏßÇé ·³ÕáõÃÝ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ, ù³Ý½Ç ѳÛïÝÇ ¿, áñ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ÉÇÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ³ËÙµ»ñÇó6: ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, å³ïÙ»Éáí ѳÛáó 306 Ã.¥857¤ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ÇßË³Ý ¶áõñ·»ÝÁ §ûñ Áëï ûñ¿ ³×¿ñ ½ûñáõû³Ùµ Ç µ³½áõÙ ù³Ý ÿ Ç ë³Ï³õ ï»ÕÇë, ½áñ Ç î³ñûÝ ¨ ½²ÝÓ³õ³óÇë ¨ ½áñ Û²ñ½Ý¦7: ²ÛëÇÝùÝ` Ýñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ݳ¨ ²ñ½ÝÇ íñ³, áñï»Õ ÇßËáÕ ³ñ³µ³Ï³Ý ¼áõñ³ñ³ ïáõÝÁ ͳÝñ ѳñí³Í ¿ñ ëï³ó»É ´áõÕ³ÛÇó: ²ñ½ÝÇ` ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ û·ïÇÝ ¿ ËáëáõÙ å³ïÙÇãÇ ¨ë Ù»Ï íϳÛáõÃÛáõÝÁ, û ²ñ½ÝÇ Çß˳ÝÁ ¨ Ýñ³ µ³Ý³ÏÝ ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ í»×»ñÇÝ áõ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ8: ´³Õ»ßÁ îáõñáõµ»ñ³Ý ³ß˳ñÑÇ Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõÙ ¨ ë³ÑٳݳÏÇó ¿ñ ²ÕÓÝÇùÇÝ9, ÇëÏ ²ñ½ÝÁ ÙïÝáõÙ ¿ñ í»ñçÇÝÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç10: 591 Ã. µ³Å³Ý1

î»°ë Jacut, I, ¿ç 205, 526: î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 248: 3 î»°ë ÆµÝ Ø³ëϳí³Û,-ʳɳÃÛ³Ýó ´., Ýßí. ³ßË., ¿ç 78: 4 î»°ë ‫ﻄﺒﺮي‬, VI, ¿ç 45: 5 ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 172: 6 î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 274-285: 7 ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 324: 8 ²Ý¹, ¿ç 332: 9 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 31: 10 ²Ý¹, ¿ç 30: 2

81


Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ²ÕÓÝÇùÝ áõ îáõñáõµ»ñ³ÝÁ ³Ýó³Ý ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇÝ, ÇëÏ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù Ùï³Ý` ³é³çÇÝÁ` æ³½Çñ³ÛÇ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á` ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ñ½ÝÇ` æ³½Çñ³ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ Øáõë³ÛÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ, ÷³ëïáñ»Ý, ·ïÝí»Éáõ ¿ÇÝ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù»ñáõÙ, ÇÝãÝ ³Ýѳí³Ý³Ï³Ý ¿: ´³·³ñ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ, áñÁ ïÇñáõÙ ¿ñ, Ç ÃÇíë ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñÇ, ݳ¨ ê³ëáõÝÇÝ áõ î³ñáÝÇÝ, ´³Õ»ßÇ í»ñ³µ»ñٳٵ ÝÏñïáõÙÝ»ñ ãáõÝ»ñ: ºñµ ݳ Øáõë³ÛÇÝ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»ó áõ å³ß³ñ»ó ´³Õ»ßÁ, Ñ»ïá Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ÃáÕ»ó Ýñ³ Ó»éùáõÙ` ½Çç»Éáí Çñ ùñáç¥áñÁ Øáõë³ÛÇ ÏÇÝÝ ¿ñ¤ Ëݹñ³ÝùÇÝ1: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, »Ã» Øáõë³ÛÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï æ³½Çñ³ÛÇ Ù»ç ÉÇÝ»ÇÝ, ³å³ ѳ½Çí û ´³·³ñ³ïÁ Ýñ³Ý ½Çç»ñ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ»Ý³Ï»ï, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ñ ´³Õ»ßÁ: ¸³ï»Éáí í»ñá³ë³óÛ³ÉÇó` ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ ²ñ½ÝÁ: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ¿ñ áã û ²ñ½Ý ·³í³éÇ áÕç ï³ñ³ÍùÁ, áñÁ ѳñ³íáõÙ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠îÇ·ñÇë ·»ï2, ³ÛÉ ¹ñ³ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ É»éݳÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ` ²ñ½Ý ù³Õ³ùáí: ¸³ï»Éáí µÝ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó` ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝ»Éáõ ݳ¨ ê³ëáõÝÇ, ²ñ½Ý ù³Õ³ùÇ ¨ ØáÏùÇ ÙÇç¨ ·ïÝíáÕ ²ÕÓÝÇùÇ É»éݳÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ` λÃÇÏÁ, î³ïÇÏÁ, ²½Ýí³ó ÓáñÁ, ºñË»ÃùÁ ¨ ¶½»ÕËÁ3: ²ñÙÇÝdzÛÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ê³ëáõÝÇó ³ñ¨»Éù ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ²ñ½Ý ù³Õ³ùÇ Ñ³ñ³í³ÏáÕÙáí` ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ Ý»ñ³éÝ»Éáí гÛÏ³Ï³Ý î³íñáëÇ É»éݳµ³½áõÏÝ»ñÁ, ³å³ ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ¨ ѳëÝ»Éáõ ¿ñ æ»ñÙ ·»ïÇÝ` êÕ»ñ¹ ù³Õ³ùÇ ÑÛáõëÇë³ÏáÕÙáõÙ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë ÙïÝáõÙ ¿ñ ¸Ç³ñ ´³ùñÇ Ù»ç4: êϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ýù ³ë»É, û »ñµ »Ý ²ñ½ÝÁ, ´³Õ»ßÁ ¨ í»ñáÑÇßÛ³É ·³í³éÝ»ñÝ Ùï»É ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç: гÛïÝÇ ¿, ë³Ï³ÛÝ, áñ ²ÕÓÝÇùÇ ·³í³éÝ»ñÇó ³Ù»Ý³ÑÛáõëÇë³ÛÇÝÁ` ê³ëáõÝÁ, ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ñ Ùï»É VIII ¹. í»ñçÇÝ Ï³Ù IX ¹. ëϽµÇÝ: àõëïÇ` ³Û¹ ·³í³éÝ»ñÇ ÙïÝ»ÉÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ý»ç ã¿ñ ϳñáÕ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É Ý³Ëù³Ý ³Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ, ¹»é ³í»ÉÇÝ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É ¹ñ³ Ñ»ï ÙdzųٳݳÏ: 1

î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 172-176: î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 30: î»°ë ݳ¨ ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ù³ñ﻽: 3 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 30-31, ². ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 389: î»°ë ݳ¨ ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ù³ñ﻽: 4 î»°ë Jacut, II, ¿ç 636: 2

82


´³çáõݳÛë: ê. ÞÉ»åãÛ³ÝÁ, ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³ÝÁ, »Ï»É ¿ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ, áñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ´³çáõݳÛëÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ´½ÝáõÝÇù ·³í³éÇÝ: ܳ »ÉÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÇó, áñ ´½ÝáõÝÇùÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ·³ÕáõÃÝ»ñÇó ¿ñ, ÇÝãÇ å³ï׳éáí ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ ³ÛÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÑÇß³ï³Ï»Éáõ ¿ÇÝ1: Ø. Ô³½³ñÛ³ÝÁ ´³çáõݳÛëÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ϳñ¹³É ´³ÑáõÝÇë Ó¨áí, ÇÝãÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ¹ñ³ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ²å³ÑáõÝÇùÇ Ñ»ï2: ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ÝáõÛÝå»ë, ë³Ï³ÛÝ, Ñ»Ýí»Éáí ì. ØÇÝáñëÏáõ ï»ë³Ï»ïÇ íñ³, ѳÏí³Í ¿ ¹ñ³ ÝáõÛݳóÙ³ÝÝ ²å³ÑáõÝÇù ·³í³éÇÝ. §´³çáõݳÛë ï»Õ³ÝáõÝÁ µ³Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáß ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛ³Ý ï»ÕÇù ¿ ïí»É,...µ³Ûó ³í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿…, áñ ¹³ å³ñ½³å»ë ²å³ÑáõÝÇùÝ ¿: ´³çáõݳÛëÁ å»ïù ¿ ϳñ¹³É ³é³Ýó ³ñ³µ³Ï³Ý ç-Ç Ï»ïÇ, ³ÛëÇÝùÝ ´³ÑáõݳÛë ¥‫ﺑﺎﺣﻧﻳس‬¤ ϳ٠´³ÑáõÝÇ륲å³ÑáõÝÇë¤, áñï»Õ ëϽµÇ ³-Ý ÁÝÏ»É ¿ ¨ ³Ûëå»ë ¿É ï³ñ³Íí»É ¿ ³ÙµáÕç ³ñ³µ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦: Æñ ³Ûë ï»ë³Ï»ïÁ Ñ»ÕÇݳÏÁ ÑÇÙݳíáñáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ñ»Ýó ²å³ÑáõÝÇùáõÙ ¿ñ ·ïÝíáõ٠ϳÛëÇÏÝ»ñáí í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í سݳ½Ï»ñï ù³Õ³ùÁ ¨, å³ñ½ ¿, áñ IX ¹. ³ñ³µ Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³×³Ë Ëáë»ÇÝ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ3: ²Û¹ ÝáõÛݳóáõÙÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿: Êɳà ¨ ²ñ×»ß: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ, Ç ÃÇíë ³ÛÝåÇëÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ ²ñ߳ٳ߳ïÝ áõ γñÝá ù³Õ³ùÁ, ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ÊɳÃÝ áõ ²ñ×»ßÁ: ¸ñ³ å³ï׳éÝ, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ³ÛÝ ¿, áñ ³Û¹ ù³Õ³ùÝ»ñÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ·³ÕáõÃÝ»ñÇó ¿ÇÝ: ¸³ï»Éáí Ô¨áÝ¹Ç íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, û° ÊɳÃáõÙ ¨ û° ²ñ×»ßáõ٠ݳËù³Ý гñáõÝ ³É-è³ßǹ ˳ÉÇý³ÛÇ ûñáù¥786-809¤ ëÏǽµ ³é³Í Ù»Í í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÝ ³ñ¹»Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É: ²ñÙ³Ý: ²É-ÆëóËñÇÝ ¨ ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ѳÕáñ¹áõÙ »Ý, áñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ ²ñÙ³Ý »ñÏñÇ Ñ»ï4: È»áÝ ²ñÙ³ÝÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ öáùñ гÛùÇÝ5: ²Ýí³ÝÇ Ñ³Û³·»ïÝ ³Ûëï»Õ, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ÏñÏÝ»É ¿ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇ Ã³ñ·-

1

î»°ë ê. ÞÉ»åãÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 74, ͳÝáÃ. 1: î»°ë M. Ghazarian, Ýßí. ³ßË., ¿ç 74-75: 3 î»°ë V. Minorsky, Abu Dulaf, Cairo, 1955, ¿ç 77, ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, г۳ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ Áëï ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ,-гÛÏ³Ï³Ý êêè ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1961, ÃÇí 5, ¿ç 69: 4 Al-Istakhri, ¿ç 181, Ibn Haukal, ¿ç 331: 5 î»°ë È»á, Ýßí. ³ßË., ¿ç 362: 2

83


Ù³Ý Ü. γñ³áõÉáíÇÝ1: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ ³Û¹å»ë ¿ÇÝ ÏáãáõÙ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ öáùñ гÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ ¨ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ²é³çÇÝ Ð³Ûù, ºñÏñáñ¹ гÛù, äáÝïáë áõ ¶³ÙÇñù ݳѳݷݻñÝ Áݹ·ñÏáÕ §²ñÙ»ÝdzϦ µ³Ý³Ï³Ã»ÙÁ2: ê³ ³é³í»É ÁݹáõÝ»ÉÇ ï»ë³Ï»ï ¿, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ ÑÇßÛ³É ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó áñå»ë í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ùdzíáñ Ó¨³íáñí³Í ¿ñ Ñ»Ýó ²ñÙ»ÝÇ³Ï µ³Ý³Ï³Ã»ÙÁ: ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ µ³Ý³Ï³Ã»ÙÇ §²ñÙ»ÝdzÏÝ»ñǦ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ýñ³ §Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÁ ã¿...: ²Û¹ ÑáñçáñçáõÙÝ ¿É ÑÇÝ ã¿: ܳ Çñ ³ÝáõÝÁ å³ñï³Ï³Ý ¿ ë³ÑٳݳÏÇó ¨ ï»ÕáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û»ñÇÝ: ºë »Ýó¹ñáõÙ »Ù, áñ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ ëï³ó³í ³ÝóÛ³ÉáõÙ, лñ³ÏÉ Ï³Ûë»ñ ųٳݳϦ3: §²ñÙ»ÝdzϦ µ³Ý³Ï³Ã»ÙÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ݳ¨ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ: ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ³É-²ñÙ³ÝÇ³Ï Ã»ÙÁ ¥‫اﻻرﻣﻧﻳﺎق‬ ‫ﻋﻣل‬¤, áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ ÎáõÉáõÝdz¥ÎáÕáÝdz¤ µ»ñ¹Á ¨ ʳɹdzÛÇ ¥Ê³ÕïÇù¤ ûÙÁ, áñÁ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ4: ´³É³½áõñÇÝ, Ëáë»Éáí µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï Ùݳó³Í ѳÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ Ù³ëÇÝ, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý ²ñÙ³ÝdzÏáõëÇ Çß˳ÝÇ ¥‫ﺻﺎﺣب ارﻣﻧﻳﺎﻗس‬¤ ϳé³í³ñÙ³Ý ï³Ï5: ÆëÏ Ú³ÏáõïÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ ²ñÙ³ÝdzÏÁ, áñÇ ëïñ³ï»·áëÁ ÝëïáõÙ ¿ñ ²Ù³ëdzÛáõÙ6: ¸³ï»Éáí ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó` ¹ñ³Ýù ÙÇÙÛ³ÝóÇó µ³Å³Ýí»Éáõ ¿ÇÝ Ø»Í Ð³ÛùÇ îáõñáõµ»ñ³Ý ³ß˳ñÑÇ` ì³ëåáõñ³Ï³Ý ¨ ²Ûñ³ñ³ï ³ß˳ñÑÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ë³Ñٳݳ·Íáí, ÇëÏ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, ´³ñÓñ гÛùÇ` ²Ûñ³ñ³ï ¨ î³Ûù ³ß˳ñÑÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ë³Ñٳݳ·Íáí: êÏë³Í ì³Ý³ É×Ç ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷»ñÇó` ë³Ñٳݳ·ÇÍÝ ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ²ñ×»ß ù³Õ³ùÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí ÙÇÝ㨠̳ÕϳÝó É»éݳßÕóÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ í»ñçÇÝÇë çñµ³Å³1

î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 29, ¿ç 56-57, ͳÝáÃ. 7: ²Ûë µ³Ý³Ï³Ã»ÙÇ Ù³ëÇÝ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë È»á, Ýßí. ³ßË., ¿ç 401, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¿ç 748-749, ͳÝáÃ. 113: î»°ë ݳ¨ Ü. ²¹áÝó, г۳ëï³ÝÁ ÐáõëïÇÝdzÝáëÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, ¿ç 231. §²ÛÝ ¥ÇÙ³° ²ñÙ»ÝÇ³Ï µ³Ý³Ï³Ã»ÙÁ-².º.¤ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ γ峹áíÏÛ³Ý Î»ë³ñdzÛÇó ÙÇÝã¨ ê¨ Íáí` Áݹ·ñÏ»Éáí ³ÛÝ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ, áñ ÁÝÏ³Í ¿ñ êÇÝáåÇó ÙÇÝ㨠ö³ëÇë ¨ º÷ñ³ï` µ³ó³éÛ³É III гÛùÁ, áñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³í»É ¿ÇÝ ³ñ³µÝ»ñÁ: ²Û¹ ³ÙµáÕç ɳÛݳͳí³É ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ...Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ ѳí³ë³ñ ¿ñ ݳËÏÇÝ Î³å³¹áíÏdzÛÇ, I ¨ II гÛùÇ áõ äáÝïáëÇ ·³í³éÝ»ñÇÝ ÙdzëÇÝ í»ñóñ³Í...¦: 3 Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, ¿ç 167: 4 Ibn Khordadbeh, ¿ç 108: 5 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 231: 6 î»°ë Jacut, II, ¿ç 865: 2

84


Ýáí ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ÃáÕÝ»Éáí ²å³ÑáõÝÇùÁ` سݳ½Ï»ñï ù³Õ³ùáí, áñÇó Ñ»ïá ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ÑÛáõëÇë ¨ ´³·ñ¨³Ý¹ ·»ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ çñµ³Å³Ýáí áõ ²ÛÍåïÏáõÝùÇ É»éÝ»ñáí ÁÝóݳÉáí` ѳëÝ»Éáõ ¿ñ γñÝá ù³Õ³ùÇ ßñç³ÝÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ: γñÇÝÇó Ñ»ïá ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ѳñ³íÇó ÑÛáõëÇë ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ º÷ñ³ï ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý çñµ³Å³Ýáí, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÂáñÃáÙ¥²½áñ¹¤ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ³ñ¨»ÉùÇó ³ñ¨Ùáõïù Ó·íáÕ É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝ»Éáõ ¿ñ âáñÙ³ÛñÇ É»é³ÝÁ, áñÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ÁÝóݳÉáõ ¿ñ êå»ñ ù³Õ³ùÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí áõ ¹áõñë ¿ñ ·³Éáõ ÖáñáË ·»ïÇ ³÷Á: лïá, ѳï»Éáí ä³ñ˳ñÛ³Ý É»éÝ»ñÁ, ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ì»ñçݵ³Ï É»é³ÝÁ1: ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇ Ï³½Ù»ñáõÙ ÑÇß³ï³Ïí³Í ßñç³ÝÝ»ñÇ` ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ï³ÝÁ å³ïϳݻÉáõ ÷³ëïÇó å³ñ½íáõÙ ¿ ¨ë Ù»Ï Ï³ñ¨áñ ÇñáÕáõÃÛáõÝ: ²ñÙÇÝdzÛáõÙ, áñå»ë í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý ÑÇÙù, ³ñ³µÝ»ñÁ ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ïÇñáõÛÃÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë` ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ` ѳñ³ÏÇó ÙÇ ß³ñù ßñç³ÝÝ»ñáí, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ñÍñáõÝÛ³ó ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ÞÇñ³ÏÁ, î³ÛùÝ áõ ´³·ñ¨³Ý¹Á, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, γÙë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ` ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½Çó Ñ»é³Ý³Éáõ ¨ سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ` ÃáõɳݳÉáõ ѻ勉Ýùáí ³Ýó»É ¿ÇÝ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇÝ, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ÑÇß³ï³Ïí³Í ßñç³ÝÝ»ñÇÝ, ³å³ γñÇÝÝ áõ ÞÇÙß³ïÁ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñáõ٠ϳ½Ù³íáñí»É ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ù÷á÷»Éáí ²ñÙÇÝdzÛÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` ³ñӳݳ·ñ»Ýù, áñ, ÷³ëïáñ»Ý, ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í VIII ¹. ëϽµÇÝ, »ñµ ØáõѳÙÙ³¹ ÇµÝ Ø³ñí³ÝÁ Ýí³×»ó г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ê¨ ÍáíÇ ³÷³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñÇ: лﳷ³ÛáõÙ ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïñ»ó, ù³ÝÇ áñ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñù»ñÇÝ Ñ³çáÕí»ó »ï ·ñ³í»É º·»ñùÁ, ²÷ßÇÉùÝ áõ ²÷˳½ùÁ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÝ Çñ ϳ½ÙáõÙ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ñ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ Ð³Ûáó, ìñ³ó ¨ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝÇó 1 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ù³ñ﻽, ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽, гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñ, ýǽÇÏ³Ï³Ý ù³ñ﻽:

85


·ñ³íí³Í Ø»Í Ð³ÛùÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñÁ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ í»ñçÇÝÝ»ñÇÝ Ù»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÇ, áñáÝù Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ ³ñ³µ³µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ: ¸»é¨ë Çñ»Ýó ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ³µÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÁ ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë Ù»Ï ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, áñÁ »ñ¨áõÙ ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÇó, áñ Øáõ³íÇ³Ý Â»á¹áñáë èßïáõÝáõÝ áõ ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ïí»ó ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ íñ³: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ ÑÛáõëÇëáõÙ ¨ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ³ËáÛ³ÝÝ»ñÇó »ñÏáõëÇÝ` ʳ½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³ÝÁ: ºñÏáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿É ³ÝÁÝ¹Ñ³ï µ³ËáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ÇÝ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ»ñ, áñáÝù í³ñã³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ: Æ ÙÇ µ»ñ»Éáí í»ñÁ ϳï³ñí³Í ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ϳñáÕ »Ýù ï³É ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý` ·áñÍݳϳÝáõÙ ×ß·ñïí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÝ ²É³Ý³ó ¹éÝÇó ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ·³·³Ãݳ·Íáí ¨ ²Ý¹Û³Ý ÎáÛëáõÇ Ó³Ë³÷Û³Ý çñµ³Å³Ýáí, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨` ²í³ñÛ³Ý ÎáÛëáõ ·»ïÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý çñµ³Å³Ýáí ÇçÝ»Éáõ ¿ñ ѳñ³í` Áݹ·ñÏ»Éáí Ý»ñϳÛÇë Ôáõµ³ãÇ ù³Õ³ùÇ ßñç³Ï³ ï³ñ³ÍùÝ áõ ¹ñ³ÝÇó ÑÛáõëÇë ·ïÝíáÕ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÁ ½µ³Õ»óÝáÕ üÇɳÝÁ, áñï»ÕÇó ¿É` àõÉÉáõ-ã³Û ¨ èáõµ³ë ·»ï»ñÇ çñµ³Å³Ýáí ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ¸³ñµ³Ý¹: ²ñÙÇÝdzÛÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ¸³ñµ³Ý¹Çó ѳñ³í ³ÝóÝáõÙ ¿ñ γëåÇó ÍáíÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷³·Íáí, ÇëÏ Ñ³ñ³í³ÛÇÝÁ` Îáõñ ¨ ºñ³ëË ·»ï»ñáí ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` ÙÇÝ㨠Գñ³¹³ÕǥгÛϳϳݤ É»éÝ»ñÁ, áñáÝó çñµ³Å³Ý ·Íáí, ÇëÏ Ñ»ïá ø³ë³µ» É»é³Ý ßñç³Ýáí áõ ØÇßááõ¹³Õ É»éݳßÕóÛÇ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝáõÙ àõñÙÇá É×ÇÝ: ê³Ñٳݳ·ÇÍÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, í»ñçÇÝÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷³·Íáí ÇçÝ»Éáõ ¿ñ ÙÇÝ㨠ݻñϳÛÇë ´³ñ³Ý¹áõ½-ã³Û ·»ïÁ, áñÇ ÑáõÝáí ÁÝóݳÉáõ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ¨ ëϽµáõÙ Îáñ¹í³ó É»éÝ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÏáÕÙáí, ÇëÏ Ñ»ïá, Ùáï³íáñ³å»ë ³Ûëûñí³ Ãáõñù-Çñ³ùÛ³Ý ë³Ñٳݳ·Íáí, ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ʳµáõñ ·»ïÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ë³ÑÙ³ÝÁ æ»ñÙ¥´áÑï³Ý¤ ·»ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝ»Éáõ ¿ñ æ»ñÙ ·»ïÇÝ, áñï»ÕÇó, ¸Ç³ñ ´³ùñÇ Ï³½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ êÕ»ñ¹Ç ÑÛáõëÇë³ÏáÕÙáí ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù áõ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ ÃáÕÝ»Éáõ î³íñáëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ É»éݳµ³½áõÏÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ²ñ½Ý ù³Õ³ùÝ áõ ê³ëáõÝÁ: ê³ëáõÝÇó ³ñ¨Ùáõïù ë³ÑÙ³ÝÁ ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ëϽµáõÙ î³íñáëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ²ñÕÝÇÇ É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ýáí, áñÇó 86


Ñ»ïá, ÁÝóݳÉáí ²ñ߳ٳ߳ï ù³Õ³ùÇ ³ñ¨Ùï³ÏáÕÙáí ¨ ѳï»Éáí ²ñ³Í³ÝÇ ·»ïÁ, ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ØÝÓáõñ¥Øáõ½áõñ¤ ¨ Êέà ·»ï»ñÇ çñµ³Å³Ýáí: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ѳÕóѳñ»Éáõ ¿ñ ØÝÓáõñ É»éÝ»ñÝ áõ ¹áõñë ¿ñ ·³Éáõ γٳËÇ ßñç³Ï³ÛùÁ: γٳËÇó ³ñ¨»Éù ë³Ñٳݳ·ÇÍÝ ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ º÷ñ³ï ·»ïáí ÙÇÝ㨠¸»ñç³Ý ¨, Ñ»ïá, ³Û¹ ù³Õ³ùÇó ÑÛáõëÇë ·ïÝíáÕ É»éÝ»ñÇ çñµ³Å³Ýáí` ¹»åÇ ³ñ¨»Éù: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ Îá÷³¥Î³åáõÛï¤ É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ëÇ ¨ Ý»ñϳÛÇë ²Õµ³µ³ É»é³Ý ÙÇç¨, ѳï»Éáõ ¿ñ ÖáñáË ·»ïÁ ¨ ÖáñáËÇ É»éݳßÕóÛÇ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝ»Éáõ ¿ñ âáñÙ³ÛñÇ É»é³Ý ßñç³ÝÁ: ²Ûëï»ÕÇó ë³Ñٳݳ·ÇÍÁ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ¿ñ ß³ñÅí»Éáõ î³ÛùÇ ¨ ´³ñÓñ гÛùÇ ë³ÑÙ³Ýáí` êå»ñ ù³Õ³ùÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí ß³ñÅí»Éáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇë, ³ÝóÝ»Éáí ÖáñáË ·»ïÝ áõ ѳëÝ»Éáí ä³ñ˳ñÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ì»ñçݵ³Ï ·³·³ÃÇÝ: ê³Ñٳݳ·ÇÍÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, ä³ñ˳ñÛ³Ý, Øáëù³Ï³Ý áõ ÈÇËÇ É»éÝ»ñÇ ·³·³Ãݳ·Íáí ¨ Ø»Í ÈdzËíÇ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ çñµ³Å³Ýáí ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ²É³Ý³ó ¹é³ÝÁ: ì»ñ¨áõÙ ³éÇà áõÝ»ó³Ýù ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáõ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³ÝÁ, áñ гÛáó Çß˳ÝÁ ·»ñ³·³Ñ ¹Çñù áõÝ»ñ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý Çß˳ÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: ̳Ýáóó³Ýù ݳ¨ ³ÛÝ ÷³ëïÇÝ, áñ ³ñ³µÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Ûáó Çß˳ÝÝ»ñ »á¹áñáë èßïáõÝáõ ¨ ¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳã»óÇÝ áÕç ²ÛëñÏáíϳëÇ íñ³, ÇëÏ Ñ»ïá ¿É Ð³Ûáó Çß˳ÝÝ»ñÁ ÏñáõÙ ¿ÇÝ §ÇßË³Ý Ð³Ûáó ¨ ìñ³ó¦ ïÇïÕáëÁ: VIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ, »ñµ سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ, γÙë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ Ãáõɳó³Í ϳ٠ù³Õ³ù³Ï³Ý óï»ñ³µ»ÙÇó Ñ»é³ó³Í ³ÛÉ ³½¹»óÇÏ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ïÝ»ñÇ Ï³Éí³ÍùÝ»ñÇÝ ïÇñ»óÇÝ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÁ, Ýñ³Ýù ³é³çݳϳñ· ¹ÇñùÇ áõ ѽáñáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Ý áã ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÉ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝáõÙ: гÛáó ÇßË³Ý ²ßáï Øë³Ï»ñ ´³·ñ³ïáõÝáõó ¥790-826¤ ëÏë³Í ÙÇÝ㨠г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ÙdzÛÝ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ í³ñáõ٠гÛáó Çß˳ÝÇ å³ßïáÝÁ: ²ßáï Øë³Ï»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ûñáù ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ½ÇçáõÙÝ»ñ ³Ý»É ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇÝ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÝÁÝ¹Ñ³ï »ÉáõÛÃÝ»ñ ¿ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ, Áݹ áñáõÙ` áã ÙdzÛÝ ï»Õ»ñÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ, ³Ûɨ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Æ í»ñçá, ³Û¹ ³Ù»ÝÇÝ ·áõÙ³ñí»ó ݳ¨ ´³µ»ÏÇ ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ, áñÁ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñ óÝóáõÙ ¿ñ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÁ: ÆÝãå»ë ×Çßï Ýϳï»É ¿ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ²ßáï ´³·ñ³87


ïáõÝÇÝ ëÏëáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÇßË»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ÇëÏ Ë³ÉÇý³Ý»ñÝ ¿É µ³í³ñ³ñíáõÙ »Ý Ýñ³Ýáí, áñ ݳ ³ÝѳݷëïáõÃÛáõÝ ã¿ñ å³ï׳éáõ٠˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³ÝÁ: Üñ³Ýù ÝáõÛÝÇëÏ ÏáÕÙ ¿ÇÝ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ñ½áñ³óÙ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÝ»ñë ë³ÝӳѳñáõÙ ¿ÇÝ ï»ÕÇ ³ñ³µÝ»ñÇ ³Ýç³ïáÕ³Ï³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³í»ÉÇ íï³Ý·³íáñ ¿ÇÝ Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ1: гÛáó Çß˳ÝÇ å³ßïáÝáõÙ ²ßáï Øë³Ï»ñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó Ýñ³ áñ¹ÇÝ` ´³·³ñ³ïÁ¥826-851¤: ì»ñçÇÝë ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½áõ٠ѳÛïÝí»ó ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹Åí³ñÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ: ²Û¹ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ˳ÉÇý³Ý ´³·³ñ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ ßÝáñÑ»ó §µ³ÃñÇÏ ³É-µ³Ã³ñÇϳ¦¥å³ïñÇÏÝ»ñÇ å³ïñÇÏ Ï³Ù Çß˳ݳó Çß˳ݤ ïÇïÕáëÁ` ׳ݳã»Éáí Ýñ³ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ áÕç ²ñÙÇÝdzÛáõÙ: ³µ³ñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ´³·³ñ³ïÁ ˳ÉÇý³ÛÇó ÝáõÛÝÇëÏ áëïÇϳÝÇ å³ßïáÝÝ ¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ2: ´áõÕ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÁ ¨ ´³·³ñ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõ ·»ñ»í³ñáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ϳë»óñ»óÇÝ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ñ½áñ³óáõÙÁ, ÇÝãÇ ³å³óáõÛóÝ ¿ ³ÛÝ, áñ ßáõïáí` 862 Ã., ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ §Çß˳ݳó Çß˳ݦ ïÇïÕáëÁ ѳÝÓÝ»ó ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ ¨, ÁݹѳÝñ³å»ë, ³í»ÉÇ Ù»Í ½ÇçáõÙÝ»ñÇ ·Ý³ó: ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï §áëïÇÏ³Ý áÙÝ ÿÇ Ð³Ûë ³é³ù»³É, áñ ²ÉÇ ³ñÙ³ÝÇ ³Ýáõ³ÝÇõñ` Áëï Ññ³Ù³ÝÇ ³ÙÇñ³å»ïÇÝ ÇßË³Ý Çß˳ݳóë гÛáó ½Ý³¥ÇÙ³° ²ßáïÇÝ-².º.¤ ϳóáõó³Ý¿ñ, µ³½áõÙ ½·»ëïÇõù ¨ ³ñùáõÝ³Ï³Ý å³ïáõáí ×á˳óáõó»³É` ’Ç Ý³ ѳõ³ï³Éáí ½ë³Ïë гÛáó ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ µ»Ï³ñ ³ñùáõÝǦ3: ê³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ ²ßáïÇÝ ïñí»óÇÝ áëïÇϳÝÇ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ³ñ³µ áëïÇϳÝÝ»ñÁ, áñáÝù ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ÇÝ Ý߳ݳÏí»É ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ѳ½í³¹»å ¿ÇÝ Å³Ù³ÝáõÙ ²ñÙÇÝdz, ¨, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ñ гÛáó Çß˳ÝÁ, Ýñ³Ýù ÑÇÙݳϳÝáõÙ ½µ³ÕíáõÙ ¿ÇÝ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáí:

1 2 3

88

î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 130: î»°ë ‫ﻄﺒﺮي‬, VI, ¿ç 288: î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, 136:


¶ÈàôÊ ºððàð¸

²ðØÆÜƲ àêîÆβÜàôÂÚ²Ü ²èºìîð²Î²Ü ֲܲä²ðÐܺðÀ ø³ÝÇ ¹»é ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ ¿ñ ÙÕáõÙ, Ýí³×í³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ³é¨ïáõñÁ Ýϳï»ÉÇáñ»Ý Ïñ׳ïíáõÙ ¿ñ: Æñ³íÇ׳ÏÁ ÷áËí»ó VIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó ëÏë³Í, »ñµ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ·³ÑÇÝ µ³½Ù»óÇÝ ²µµ³ëÛ³ÝÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇ ûñáù ³é¨ïáõñÁ ͳí³Éí»ó ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝáõÙ, ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ ÙûñùÝ»ñÝ áõ ³ÛÝï»Õ å³ïñ³ëïí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ³ñï³Ñ³Ýí»É ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ: ʳÉÇý³ سѹÇÇ ûñáù (775-785), ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ Ô¨áݹÁ, ³ñ³µÝ»ñÁ ï»ë³Ý, áñ ³é¨ïñÇ ¹³¹³ñ»Éáõ å³ï׳éáí »ñÏñáõÙ ³ñͳà ¹ñ³ÙÁ å³Ï³ë»É ¿1 ¨, ³Û¹ å³ï׳éáí, ѳñÏ»ñÁ, ãÝ³Û³Í µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ¹³Å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ëáßï³Ý·áõÙÝ»ñÇÝ, ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ »Ý ѳí³ùíáõÙ: ä³ñ½ ¿ñ ¹³éÝáõÙ, áñ ³Û¹å»ë ß³ñáõݳÏí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ñ³µÝ»ñÁ áã ÙdzÛÝ ²ñÙÇÝÇ³Ý ¨ ÙÛáõë Ñå³ï³Ï »ñÏñÝ»ñÁ ͳÛñ³Ñ»Õ ͳÝñ íÇ׳ÏÇ ÏѳëóÝ»Ý, ïÝï»ë³å»ë Ïù³Ûù³Û»Ý, ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý ÏÙÕ»Ý, ³Ûɨ Çñ»Ýó ëï³Ý³ÉÇù ѳñÏ»ñÁ ·Ý³Éáí Ïå³Ï³ë»Ý: ²Ñ³°, سѹÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ ¹ÇÙáõÙ: Ô¨áݹÁ Ýñ³ Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, û §ë³ ¿ñ ³½Ýáõ³Ï³Ý ù³Ý ½Ñ³Ûñ Çõñ ¨ ɳõ³·áÛÝ µ³ñáõù: ºµ³ó ½³Ù»Ý³ÛÝ ïáõÝë ·³ÝÓáõó ½áñë ³ÕË»³É å³Ñ¿ñ ³Ùµ³ñÇßïÝ ²µ¹É³, ¨ µ³ßË»³ó å³ñ·¨ë ½ûñ³ó Çõñáó: гٳñӳϻ³ó ¨ ½¹ñáõÝë Ù³ñ½Çó` Ñ³Ý»É ½í³×³é³Ï³Ýë Ç í³×³éë Çõñ»³Ýó ¨ ÉÝáõÉ ½å¿ïë ϳñûï»Éáó. ¨ »Õ¨ ³é³ïáõÃÇõÝ »ñÏñÇ, ¨ ·Çõï ³ñͳÃáÛ Áݹ³ñӳϻó³õ. ¨ µÝ³Ïã³ó »ñÏñÇ ³Ý¹áññáõÃÇõÝ »Õ¨ Ç Ñ³ñϳå³Ñ³Ýç µéÝáõûݿÝ. ½Ç ÿå¿ï¨ ½³Ýáõñ ÉÍáÛ Ñ³ñÏÇÝ Í³Ýñ³óáÛó` ë³Ï³ÛÝ í³ëÝ ·ÇõïÇ ³ñͳÃáÛÝ Ñ³Ý·»³õ »ñÏÇñë ³é ÷áùñ ÙÇ Ç ã³ñ ï³é³å³Ý³ó íï³Ý·Çݦ2: ²ÛëÇÝùÝ, ÙÇÝã ³Û¹ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ ½ñÏí³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³åñ³ÝùÁ ßáõϳ ѳݻÉáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó: ²Û¹ ÇñáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Í ¹»ñ ¿ñ ˳Õáõ٠ݳ¨ ³ÛÝ, áñ »ñÏñÇ µáÉáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï3, ³ÛëÇÝùÝ` µ»éÝ»ñÇ ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý· ÷á˳1 2 3

î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 154-155: ²Ý¹: ²Ý¹, ¿ç 160:

89


¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ Ëáëù ÉÇÝ»É ã¿ñ ϳñáÕ: лﳷ³ÛáõÙ ´áõÕ³Ý, í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí ³í»ñí³Í Þ³ÙùáñÁ` ½³ñÏ ïí»ó ³é¨ïñÇÝ` í»ñ³µÝ³Ï»óÝ»Éáí ³ÛÝï»Õ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ä³ñï³íÇó1: ä³ï׳éÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ, ÇÝãå»ë Ýᯐ »Ýù, ³ñ³µÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ѳëϳó»É ¿ÇÝ, áñ Çñ»Ýó ѳñÏ»ñÁ ϳÛáõÝ ¨ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »Ý ѳí³ù»É, »Ã» ÙdzÛÝ ÃáõÛÉ ï³Ý ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³é¨ïñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ѳñÏ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ¹ñ³Ùáí ·³ÝÓ»Éáõ ѻ勉Ýùáí ½³ñ·³óáõÙ ¿ñ ³åñáõÙ »ñÏñÇ Ý»ñùÇÝ ßáõϳÝ: àñáß³ÏÇ ½³ñ·³óáõÙ ³åñ»ó ݳ¨ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïáõñÁ` ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ` ë³ÑٳݳÛÇÝ »ñÏñ³Ù³ë ¿ñ: ²ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ã¹³¹³ñáÕ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ó¨³íáñí»ó ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ·áïÇ, áñÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ µ³Å³ÝáõÙ ¿ñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝÇó: ê³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ûë ·áïáõ ³éϳÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³¹³ñáõÙ »Ý ·áñÍ»É ³Ûë ѳïí³ÍÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ÙÇç¨: ê³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ï ³ÛÉ ·áïÇ ¿É µ³Å³ÝáõÙ ¿ñ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ ʳ½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝÇó: ²Ûë ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý é³½Ù»ñûñÇ áõ ˳½³ñ³Ï³Ý ѳ׳˳ÏÇ Ý»ñËáõÅáõÙÝ»ñÇ å³ï׳éáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ß³ñÅíáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëåÇëÇ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ ³í»ÉÇ »Ý ϳñ¨áñíáõÙ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÙÛáõë »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ Ñ»ï ϳåáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, áñÝ ¿É ³ñï³óáÉí³Í ¿ IX ¹. ³ß˳ñѳ·»ï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ܳ ³Ûëå»ë ¿ Ýϳñ³·ñáõÙ ²ñÙÇÝdz »ÏáÕ ¨ ³ÛÝï»Õ ·áñÍáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ. §…ì³ñë³ÝÇó ÙÇÝ㨠´³ñ¹³³ 8 ³ÝóáõÙ ¿2, ³å³ ÙÇÝ㨠سÝëáõñ, áñÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ¿, 4 ³ÝóáõÙ: ´³ñ¹³³ÛÇó ÙÇÝ㨠îÇýÉÇë 10 ³ÝóáõÙ ¿: ´³ñ¹³³ÛÇó ÙÇÝ㨠´³µ ³É-²µí³µ 15 ³ÝóáõÙ ¿: ´³ñ¹³³ÛÇó ÙÇÝ㨠¸³µÇÉ 7 ³ÝóáõÙ ¿:

1

î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 240: î»°ë ݳ¨ Ibn al-Fakih, ¿ç 293: Ø»Ï ³ÝóáõÙÁ ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã áñ Ù»Ï ûñí³ ×³Ý³å³ñÑÁ: ²ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ñ 5-7 ÷³ñë³ËÇ (30-40ÏÙ) (ï»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 29, ¿ç 59, ͳÝáÃ. 21): 2

90


سñ³Ý¹Çó ÙÇÝ㨠³É-ì³¹Ç 10 ÷³ñë³Ë ¿1, ³å³ ÙÇÝ㨠ܳ߳í³` 10 ÷³ñë³Ë, ³ÛÝï»ÕÇó ÙÇÝ㨠¸³µÇÉ` 20 ÷³ñë³Ë: …´³ñ¹³³ÛÇó ÙÇ㨠´³¹¹` 30 ÷³ñë³Ë ¿¦2: ØÇÝ㨠ÑÇß³ï³Ïí³Í ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇÝ ¨ ¹ñ³ÝóáõÙ Ýßí³Í ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉÁ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ Ýß³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ íëï³Ñ»É ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ³ñ³µÝ»ñÁ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷áõÙ ¿ÇÝ Ù»Ï ûñáõ٠ϻݹ³Ýáõ ³Ýó³Í ׳ݳå³ñÑáí: ¸³ßï³í³Ûñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýù ׳ݳå³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ, ù³Ý É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãÇ å³ï׳éáí É»éݳÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠׳ݳå³ñÑÁ Ýñ³Ýó ÃíáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ »ñϳñ, ù³Ý ϳñ Çñ³Ï³ÝáõÙ3: ì»ñáÑÇßÛ³ÉÇ ³å³óáõÛóÝ»ñÇÝ µ³½ÙÇóë ÏѳݹÇå»Ýù Ù»ñ ѻﳷ³ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, ¹³ßï³í³Ûñ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ µ»ñ³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ íëï³Ñ»É: ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÁ: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÝ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ó¨áí. §ì³ñë³ÝÇó ÙÇÝ㨠¸³ñÙ³Ý 3 ÷³ñë³Ë ¿, ³å³ ÙÇÝ㨠´³ÛɳϳÝ` 9 ÷³ñë³Ë, Ñ»ïá ÙÇÝ㨠´³ñ¹³³` 14 ÷³ñë³Ë ¿¦4: Îáõ¹³Ù³Ý, áñÇ Ñ³ÛñÝ ³ÝÓ³Ùµ ͳÝáà ¿ »Õ»É ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇÝ5, ¨ áñÝ, ³ÝϳëϳÍ, ͳÝáà ¿ñ í»ñçÇÝÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý »ñÏÇÝ, ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáí. §ì³ñë³ÝÇó ÙÇÝ㨠ÎáõÙ³Ù 3 ÷³ñë³Ë ¿, ³å³ ÙÇÝ㨠´³ÛɳϳÝ` 7 ÷³ñë³Ë, Ñ»ïá ÙÇÝ㨠´³ñ¹³³` 3 ÷³ñë³Ë ¿¦6: ²É-ÆëóËñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿. §´³ñ¹³³ÛÇó ÙÇÝ㨠ÚáõÝ³Ý 7 ÷³ñë³Ë ¿ ¨ ÚáõݳÝÇó ÙÇÝ㨠´³ÛɳϳÝ` 7 ÷³ñë³Ë, ´³ÛɳϳÝÇó ì³ñë³Ý 7 ÷³ñë³Ë ¿¦7: ÜáõÛݳïÇå ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ8, ÇëÏ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ ä³ñï³í-ÚáõݳÝ-´³ÛɳϳÝ-ì³ñë³Ý ׳ݳå³ñÑÇ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝßáõÙ ¿ Ù»Ï³Ï³Ý ³ÝóáõÙ9: ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÁ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ 1 Ø»Ï ÷³ñë³ËÁ ѳí³ë³ñ ¿ 5752,8 Ù»ïñÇ: лé³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Ù³Ý ÙdzíáñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¼, º., 1985, ¿ç 185: 2 Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: 3 î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 29, ¿ç 68, ͳÝáÃ. 68: 4 Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: 5 î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 32, ¿ç 23: 6 Kudama, ¿ç 213: 7 Al-Istakhri, ¿ç 192: 8 î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 349: 9 î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 381:

91


ݳ¨ §ØÕáݳã³÷ù¦-áõÙ` ϳåí³Í ܳË׳í³ÝÇó γëåÇó ÍáíÇ ³÷»ñÁ ·Ý³óáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ñ»ï: ²Û¹ ׳ݳå³ñÑÁ ܳË׳í³ÝÇó ·ÝáõÙ ¿ñ ²ñï³í»ï, ³ÛÝï»ÕÇó` ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï, ³å³ ³ÝóÝáõÙ ä³ñï³í áõ ·Ýáõ٠γëåÇó ÍáíÇ ³÷»ñÁ1: ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÁ, ·³Éáí Êáñ³ë³ÝÇó, ѳëÝáõÙ ¿ñ ²ïñå³ï³Ï³Ý` ²ñ¹³µÇÉ (ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ²ñï³í»ïÁ), áñï»ÕÇó ¿É ´³ñ½³Ý¹ áõ ´³É˳µ ϳ۳ñ³ÝÝ»ñáí ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ì³ñë³Ý2: ì»ñçÇÝë ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ3: ì³ñë³Ý: гٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ³ß˳ñÑÇ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï ·³í³éÇ Ñ³Ù³ÝáõÝ Ï»ÝïñáÝÇÝ: ²ÛÝ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ºñ³ëË ·»ïÇ ³÷ÇÝ` Ýñ³ Ù»ç γñ³ëáõ ·»ïÇ Ã³÷í»Éáõ ï»ÕÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù ·ïÝíáÕ ²Éï³Ý µ»ñ¹Ç ³í»ñ³ÏÝ»ñÇÝ4: ²ÛëåÇëÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, Ïѳëï³ïíÇ Ý³¨ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë` ²ñï³í»ïÇó ²Éï³Ý »ÏáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ ßáõñç 170-180ÏÙ, ÇëÏ ³É-ÆëóËñÇÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ùµ` 29 ÷³ñë³Ë ϳ٠Ùáï 170ÏÙ5: Üٳݳå»ë, ²Éï³ÝÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠´³ÛÉ³Ï³Ý ßáõñç 40ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÇ Ýß³Í ì³ñë³Ý-´³ÛÉ³Ï³Ý 7 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ ¥ßáõñç 41ÏÙ¤6:

1 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 381: §ØÕáݳã³÷ù¦-áõÙ ä³ñï³íÇ ÷á˳ñ»Ý ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ¿ ·ñí³Í: гñÏ »Ýù ѳٳñáõÙ ³Ûëï»Õ å³ñ½³µ³Ý»É í»ñáÑÇßÛ³É ö³Ûï³Ï³ñ³ÝÇ ËݹÇñÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ, ÷³ëïáñ»Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ³ß˳ñÑÇ Ñ³Ù³ÝáõÝ Ï»ÝïñáÝÁ ã¿, ³ÛÉ ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ ïñíáõÙ ¿ ä³ñï³í ù³Õ³ùÇÝ: ÜÙ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ µËáõÙ ¿ سïûáë àõéѳۻóáõ ³ÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝÇó, áñï»Õ å³ïÙÇãÁ гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §ËáñÇÝ ³ß˳ñÑ Ð³Ûáó¦, ³å³ ѳÕáñ¹áõÙ, û ³Û¹ï»ÕÇ ³é³ù»É³Ï³Ý ³ÃáéÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ §Ç ù³Õ³ùÝ Ð³Ûáó Ç ä³ñï³õ, áñ ³ëÇ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý, ë³ÑٳݳÏÇó ѳٳï³ñ³Í Íáíáõݦ ¥Ø³ïûáë àõéѳۻóÇ, ¿ç 246-248¤: гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ, ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù, »ñµ»ù µáõÝ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ù³Õ³ùáõÙ ãÇ ·ïÝí»É, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÍáíÇ Ñ»ï ë³ÑٳݳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇÝ, ³å³ ³Ûëï»Õ å³ïÙÇãÁ ß÷áÃáõÙ ¿ ä³ñï³í ù³Õ³ùÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ µáõÝ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ù³Õ³ùÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ñ»ï: ä³ñï³íÁ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ³Ýí³Ý»Éáõ å³ï׳éÝ ¿ ³Û¹ ³Ýí³Ý §ö³Ûï³Ï¦ Ù³ëÇ ¥å³ñëÏ»ñ»Ý` §÷³Ûï³Ë捻 §³ñùáõÝÇ ù³Õ³ù¦, §Ù³Ûñ³ù³Õ³ù¦ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝ å³ï׳éáí ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ¿ñ Ïáãíáõ٠ݳ¨ î÷ÕÇëÁ ¥ï»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 270¤: 2 î»°ë al-Istakhri, ¿ç 192: 3 î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 121: 4 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ýßí.³ßË., ¿ç 83: 5 î»°ë al-Istakhri, ¿ç 192: 6 î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí 118 åɳÝß»ïÁ:

92


¸³ñÙ³Ý: ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÁ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-¸³ñÙ³Ý-´³ÛɳϳÝ-ä³ñï³í »ñÃáõÕáí ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÝ áõ Îáõ¹³Ù³Ý: ÖÇßï ¿, Îáõ¹³Ù³Ý ¸³ñÙ³ÝÇ ¥‫ﺪﺮﻤﺎﻦ‬¤ ÷á˳ñ»Ý å³Ñå³Ý»É ¿ ÎáõÙ³Ù ¥‫ﻘﻮﻤﺎﻢ‬¤ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ, ù³ÝÇ áñ ݳ ͳÝáà ¿ »Õ»É ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ »ñÏÇÝ, Ù»Ýù ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ÎáõÙ³ÙÁ ¸³ñÙ³ÝÇ ³Õ³í³ÕáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ: ´³óÇ ³Û¹, ËáëáõÝ ³å³óáõÛó ¿ Ý³¨ ³ÛÝ, áñ Îáõ¹³Ù³Ý ÎáõÙ³ÙÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ì³ñë³ÝÇó ÝßáõÙ ¿ »ñ»ù ÷³ñë³Ë, ³ÛÝù³Ý, áñù³Ý, Áëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ¸³ñÙ³ÝÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ì³ñë³ÝÇó: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇ Ã³ñ·Ù³Ý Ü. γñ³áõÉáíÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿, û ÎáõÙ³ÙÁ ÚáõݳÝÇ ³Õ³í³ÕáõÙÝ ¿1: ²ÛëÇÝùÝ, Áëï Ýñ³` Îáõ¹³Ù³Ý ÙÛáõë Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ÚáõÝ³Ý Ï³Û³ñ³ÝÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ´³ÛɳϳÝä³ñï³í ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇ íñ³, ß÷áÃ»É ¨ ï»Õ³¹ñ»É ¿ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-´³ÛÉ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñѳѳïí³ÍáõÙ: ܳ ϳñÍáõÙ ¿, áñ ¸³ñÙ³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ÚáõݳÝÇ ³Õ³í³ÕáõÙÝ ¿2: γñ¨áñ ¿ Áݹ·Í»É, áñ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇÝ ³ÝͳÝáà 㿠³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ÙÛáõë áõÕ»·ÇÍÁ3: àõëïÇ ¨ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ µ³óÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-´³ÛɳϳÝ-ÚáõݳÝ-ä³ñï³í ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇó, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ¨ë Ù»ÏÁ` ¸³ñÙ³Ýáí: ì»ñçÇÝë, Áëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ·ïÝíáõÙ ¿ñ ì³ñë³ÝÇó 3 ÷³ñë³Ë (Ùáï 17ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ¸³ñÙ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ï³ñµ»ñ³Ï ï³ÉÁ ß³ï ¹Åí³ñ ¿, ù³ÝÇ áñ ë³ ¹ñ³ ÙÇ³Ï ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿: Ü. γñ³áõÉáíÁ, áñÁ û° ¸³ñÙ³ÝÁ ¨ û° ÎáõÙ³ÙÁ ѳٳñáõÙ ¿ñ ÚáõݳÝÇ ³Õ³í³ÕáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÝ ï»Õ³¹ñ»É ¿ Ý»ñϳÛÇë ¸»Ûñ³Ý ·ÛáõÕÇ ï»ÕáõÙ4: ¸»Ûñ³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ²Õ¹³Ù µÝ³Ï³í³ÛñÇó ßáõñç 20ÏÙ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù5: ÚáõݳÝÇ ÝÙ³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, ÁݹáõÝ»ÉÇ ï³ñµ»ñ³Ï ¿, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¸³ñÙ³ÝÇÝ, ³å³ ÷áñÓ»Ýù ï»Õ³¹ñ»É ³ÛÝ: ²¹ñµ»ç³Ý³Çñ³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ` ºñ³ëË ·»ïÇó ѳñ³í, ϳñ ¸³ñ³ÝÛ³Ý ÏáãíáÕ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÙÇ Ñ»Ý³Ï»ï, ÇëÏ í»ñçÇÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, ¹»åÇ ³ñ¨»Éù, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ѳٳÝáõÝ ³ÙñáóÁ6: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ¸³ñÙ³Ý ³ÝáõÝÁ ë»ñïáñ»Ý ϳåí³Í ¿ ¸³ñ³Ý ³Ýí³Ý Ñ»ï: ºÃ» ×Çßï ¿ Ù»ñ 1

î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 32, ¿ç 34, ͳÝáÃ. 2: ²Ý¹, ¿ç 26, ͳÝáÃ. d: 3 Kudama, ¿ç 213, ͳÝáÃ. t. §ì³ñë³ÝÇó ÙÇÝ㨠´³ÛÉ³Ï³Ý 7 ÷³ñë³Ë ¿, ³å³ ÙÇÝ㨠ÚáõݳÝ` 3¥7¤ ÷³ñë³Ë ¨ ÙÇÝ㨠´³ñ¹³³` 3¥7¤ ÷³ñë³Ë¦: 4 î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 29, ¿ç 67, ͳÝáÃ. 59: 5 î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí 118 åɳÝß»ïÁ: 6 ²Ý¹: 2

93


»Ýó¹ñáõÃÛáõÝÁ, ¨ ¸³ñ³Ý-¸³ñÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ºñ³ëËÇó ѳñ³í ÁÝÏ³Í ßñç³ÝÇÝ, ³å³ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇó 3 ÷³ñë³Ë (Ùáï 17 ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ ¸³ñÙ³Ý Ï³Û³ñ³ÝÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, å»ïù ¿ ÝáõÛÝå»ë ·ïÝí»ñ ºñ³ëËÇó ѳñ³í: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ׳ݳå³ñÑÁ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇó ß»Õí»Éáõ ¿ñ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù, ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ ºñ³ëËÇ ³÷áí Ùáï 17ÏÙ, ѳëÝ»Éáõ ¿ñ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇó ѳٳñÛ³ ÝáõÛÝù³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ áÉáñ³ÝÁ, áñÇ ßñç³ÝáõÙ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ¸³ñÙ³Ý ÏáãíáÕ Ï³Û³ñ³ÝÝ áõ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, Ùáõïù ¿ñ ·áñÍ»Éáõ ²ñÙÇÝdz: ²Ûë »ñÃáõÕáí ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-´³ÛÉ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñѳѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ 12 ÷³ñë³Ë¥ßáõñç 70ÏÙ¤, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇó áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¹»åÇ ´³ÛÉ³Ï³Ý ³ÝóÝáÕ »ñÃáõÕáõ, áñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 7 ÷³ñë³Ë ¿ñ¥ßáõñç 41ÏÙ¤: ´³ÛɳϳÝ: ֳݳå³ñÑÇ ÙÇ áõÕ»·ÇÍÁ ì³ñ¹³Ý³Ï»ñïÇ, ÇëÏ ÙÛáõëÁ` ¸³ñÙ³ÝÇ Ùáï, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëËÁ ¨ ß³ñÅíáõÙ ´³ÛɳϳÝ: ì»ñçÇÝÁ ·ïÝí»É ¿ ³ÛÅÙ úñ»Ýϳɳ ÏáãíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ1: ´³ÛɳϳÝÇ ¨ ä³ñï³íÇ ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ 14 ÷³ñë³Ë (Ùáï 81 ÏÙ): ²Ûë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³É-ÆëóËñÇÇ ¨ ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Áëï áñáÝó` ´³ÛɳϳÝÇó ÚáõݳÝáí ä³ñï³í ÁÝóóáÕ ×³Ý³å³ñѳѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 14 ÷³ñë³Ë ¿ñ: àõëïÇ ¨ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ´³ÛɳϳÝ-ä³ñï³í 14 ÷³ñë³Ë »ñϳñáõÃÛ³Ùµ ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÙÛáõë Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ´³ÛɳϳÝ-ÚáõݳÝä³ñï³í ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇÝ, ÙdzÛÝ ³Ýí³Ý³å»ë µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ÚáõݳÝÁ: ÚáõݳÝ: ²Ûë ϳ۳ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ú³ÏáõïÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ³ÛÝ ÙÇ í³Ûñ ¿ñ ä³ñï³íÇ ¨ ´³ÛɳϳÝÇ ÙÇç¨` í»ñçÇÝÝ»ñÇóë 7-³Ï³Ý ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³2: ²ÛÝ, Áëï ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ` ·ÛáõÕ ¿ñ3: ê³Ï³ÛÝ, ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ »ñÏ»ñáõÙ ³ÛÝ Ñ³½í³¹»å ¿ ÑÇßíáõÙ ¨, ³ÛÝ ¿É, ÙdzÛÝ Ï³åí³Í ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ÚáõݳÝÝ ³É-ÆëóËñÇÇ »ñÏÇ ´»éÉÇÝÛ³Ý Ó»é³·ñ»ñáõÙ áõÝÇ àõÙ³Ý (‫)وﻣﺎن‬, ¶áï³ÝÛ³ÝáõÙ` îáõÙ³Ý ¨ îáõµ³Ý (‫¨ ﺗوﻣﺎن‬ ‫)ﺗوﺑﺎن‬4, ÇëÏ ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ »ñÏáõÙ` ØáõíÛ³Ý ·ÛáõÕ (‫)ﻘﺮﻴﺔ ﻤﻮﻴﺎﻦ‬5 ï³ñµ»ñ³Ï1

î»°ë Ê. Òðåâåð, Ýßí. ³ßË., ¿ç 265-266: î»°ë ݳ¨ §ÁÑݦ, ò. 18, ¿ç 505: î»°ë Jacut, IV, ¿ç 1044: 3 î»°ë Ibn Haukal, 349: 4 î»°ë al-Istakhri, ¿ç 192, ͳÝáÃ. c. 5 î»°ë Ibn Haukal, 349: 2

94


Ý»ñÁ, áñáÝù µ³ñ¹³óÝáõÙ »Ý ÚáõݳÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ, ÚáõݳÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ ä³ñï³íÇó áõ ´³ÛɳϳÝÇó ѳí³ë³ñ³ã³÷` 7-³Ï³Ý ÷³ñë³Ë (Ùáï 41ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, áñÝ ¿É ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ ÚáõݳÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ´³ÛɳϳÝÇó ä³ñï³í Ï»ë ׳ݳå³ñÑÇÝ: ö³ëïáñ»Ý, Ù»Í Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÚáõݳÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ²Õ¹³Ù µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ1: гí³Ý³Ï³Ý ¿ Ü. γñ³áõÉáíÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¸»Ûñ³Ý ·ÛáõÕÇ ï»ÕáõÙ` ϳåí³Í úñ»ÝϳɳÛÇó ³Ûëï»Õáí ä³ñï³í ³ÝóÝáÕ µ³ñ»Ï³ñ· ׳ݳå³ñÑÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï2: ÚáõݳÝÇó Ñ»ïá ׳ݳå³ñÑÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ä³ñï³í, áñÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Ý»ñϳÛÇë ´³ñ¹³ ù³Õ³ùÇ Ùáï3: سÝëáõñ: Àëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ׳ݳå³ñÑÁ ä³ñï³íÇó Ñ»ïá áõÝ»ñ ¨ë Ù»Ï Ï³Û³ñ³Ý, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ñ سÝëáõñ ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ä³ñï³íÇó 4 ³ÝóáõÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ø³ÝÇ áñ Ù»Ï ³ÝóáõÙÁ¥Ù»Ï ûñí³ ×³Ý³å³ñѤ ѳí³ë³ñ ¿ñ 5-7 ÷³ñë³ËÇ4, áõëïÇ ¨ سÝëáõñ ϳ۳ñ³ÝÁ ·ïÝí»Éáõ ¿ñ ä³ñï³íÇó 20-28 ÷³ñë³Ë ϳ٠Ùáï 115-160ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ²ÛëåÇëÇ Ù»Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ سÝëáõñ ϳ۳ñ³ÝÁ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ¨ Îáõ¹³Ù³ÛÇ ÏáÕÙÇó, ³ÝÑݳñ ¿ ¹³ñÓÝáõ٠سÝëáõñ ϳ۳ñ³ÝÇ ×ß·ñÇï ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: гÛïÝÇ ¿, áñ ˳ÉÇý³ Øáõï³í³ùÇÉÇ ûñáù í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í Þ³ÙùáñÁ í»ñ³Ýí³Ýí»ó Ýñ³ ³ÝáõÝáí ¨ ¹³ñÓ³í Øáõï³í³ùùÇÉdz5: л勉µ³ñ, سÝëáõñ å»ïù ¿ Ïáãí»ñ ³ÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ϳ٠³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñáÝù í»ñ³Ï³éáõóí»É ¿ÇÝ ²µáõ æ³ý³ñ ³É-سÝëáõñ ˳ÉÇý³ÛÇ ûñáù (754-775)` ˳½³ñÝ»ñÇ ³í»ñÇã ³ñß³í³ÝùÇó Ñ»ïá6: ²ÛëåÇëáí` ׳ݳå³ñÑÝ ²ñï³í»ïÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù ³ÝóÝáõÙ ¿ñ γëåÇ³Ï³Ý ¹éÝ»ñáí áõ ´³ñ½³Ý¹ ·»ïÇ ³÷áí ß³ñÅí»Éáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇë` ѳëÝáõÙ ¿ñ ׳ݳå³ñÑÇ ´³ñ½³Ý¹ ϳ۳ñ³ÝÁ, áñÇó Ñ»ïá, ³ñ¨»ÉùÇó ßñç³Ýó»Éáí Ý»ñϳÛÇë Êáñáõ½Éáõ ¹³Õ É»éݳßÕóÝ, ÇçÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëËÇ ÑáíÇï` ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï7: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ñ µ³ñ»Ï³ñ· 1 2

î»°ë Â. гÏáµÛ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ, ÐÐÞî´, Ñ. 3, ¿ç 464: î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí 118 åɳÝ-

ß»ïÁ:

3

î»°ë Â. гÏáµÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, ¿ç 236: î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 29, ¿ç 59, ͳÝáÃ. 21: 5 î»°ë Ibn al-Fakih, ¿ç 293: 6 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 372: 7 î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí 118 åɳÝß»ïÁ: 4

95


íÇ׳ÏáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ, Òáñ³ å³Ñ³Ïáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÇÝ ¿ñ, áñáí ²ñÙÇÝdzÛÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ å³Ñå³Ýáõ٠˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï1: ´³óÇ ³Û¹, ³Ûë ׳ݳå³ñÑÝ ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ¹ñ³Ýáí ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÝ Ñ³×³Ë³ÏÇ ³ñß³íáõÙ ¹»åÇ Ê³½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝ: ä³ñï³í-î÷ÕÇë ׳ݳå³ñÑÁ: Àëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ³Ûë ׳ݳå³ñÑÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 10 ³ÝóáõÙ ¿ñ¥Ùáï 300-400ÏÙ¤: ²É-ÆëóËñÇÝ ³Ûë ׳ݳå³ñÑÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáí. §…´³ñ¹³³ÛÇó ÙÇÝ㨠æ³Ý½³ ù³Õ³ù 9 ÷³ñë³Ë ¿ ¨ æ³Ý½³ÛÇó ÙÇÝ㨠޳Ùùáõñ` 10 ÷³ñë³Ë, Þ³ÙùáõñÇó ÙÇÝ㨠ÊáõÝ³Ý ù³Õ³ù 21 ÷³ñë³Ë ¿ ¨ ÊáõݳÝÇó ÙÇÝ㨠γɳ ÇµÝ ø³Ý¹³Ù³Ý` 10 ÷³ñë³Ë, γɳÛÇó ÙÇÝ㨠îÇýÉÇë 12 ÷³ñë³Ë ¿¦2: ²É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, û ä³ñï³íÇó ÙÇÝ㨠¶³ÝÓ³Ï Ù»Ï ³ÝóáõÙ ¿, ¶³ÝÓ³ÏÇó Þ³Ùùáñ` ÝáõÛÝù³Ý, ³ÛÝï»ÕÇó ÙÇÝ㨠ÊáõÝ³Ý »ñ»ù ³ÝóáõÙ ¿, ÊáõݳÝÇó ÙÇÝ㨠γɳ ÇµÝ ø³Ý¹³Ù³Ý` Ù»Ï ³ÝóáõÙ, ÇëÏ í»ñçÇÝÇó ÙÇÝ㨠î÷ÕÇë` »ñÏáõ ³ÝóáõÙ3: êϽµÇó ¨»Ã å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³Ûë ׳ݳå³ñÑÇ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³É-ÆëóËñÇÇ Ýß³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ٻͳí Ù³ë³Ùµ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ã»Ý ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ, ãݳ۳Í, áñ ѳñà ï»Õ³ÝùÇ å³ï׳éáí ÃíáõÙ ¿, û ë˳ÉÝ»ñ ãå»ïù ¿ ÉÇÝ»ÇÝ: âݳ۳Í, áñ ä³ñï³íÇó ¶³ÝÓ³Ï (æ³Ý½³) Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ßáõñç »ñ»ù ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ¿ ¶³ÝÓ³ÏÇó Þ³Ùùáñ (Þ³Ùùáõñ) ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÇó, ³é³çÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹Çó å³Ï³ë: ¶³ÝÓ³Ï: ¶³ÝÓ³ÏÁ` Ý»ñϳÛÇë ¶Û³Ýç³Ý4, ·ïÝíáõÙ ¿ ä³ñï³íÇó Ùáï 85ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ²ÛëÇÝùÝ` ³É-ÆëóËñÇÇ Ýß³Í 9 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ (Ùáï 52ÏÙ) ä³ñï³íÇ ¨ ¶³ÝÓ³ÏÇ ÙÇç¨ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: Æñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³í»ÉÇ Ùáï ¿ Ú³ÏáõïÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ, Áëï áñÇ` ³Û¹ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ñ 16 ÷³ñë³ËÇ (Ùáï 93ÏÙ)5: 1 гßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ³ñ³µÝ»ñÇ ÙÕ³Í ³ÝÁݹѳï å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ¨ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ÁÝóóáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ïáñóñ»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó ¹»ñÁ: 2 Al-Istakhri, ¿ç 193: 3 î»°ë Al-Moqaddasi, ¿ç 382: 4 î»°ë Â. гÏáµÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, ¿ç 237: 5 î»°ë Jacut, II, ¿ç 132:

96


Þ³Ùùáñ: ²í»ñ³ÏÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Þ³Ùùáñ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ` »ñϳÃáõÕáõ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙ1: Þ³ÙùáñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ¶³ÝÓ³ÏÇó Ùáï 35ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, áñÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ³É-ÆëóËñÇÇ ÑÇß³ï³Ï³Í 10 ÷³ñë³Ë (Ùáï 58ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ: ²í»ÉÇ ×Çßï ¿ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ Ýß³Í 1 ³ÝóáõÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ, ÇÝãå»ë Ýßí»ó, ϳ½ÙáõÙ ¿ñ 5-7 ÷³ñë³Ë (Ùáï 30-40ÏÙ): гßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÝ Çñ §¶Çñù ֳݳå³ñÑÝ»ñÇ ¨ ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ [Ù³ëÇÝ]¦ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ ·ñ»É ¿ Ùáï 846-847ÃÃ.2, ³ÛÝï»Õ ä³ñï³í-î÷ÕÇë ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ¶³ÝÓ³Ï ¨ Þ³Ùùáñ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ù»Ýù µ³ó³ïñáõÙ »Ýù ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³Ùµ, áñ ¶³ÝÓ³ÏÁ ϳéáõóí»É ¿ 840-³Ï³Ý ÃÃ. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ, ³í»ÉÇ ×Çßï 846 Ã.3, ÇëÏ Þ³ÙùáñÝ ¿É í»ñ³Ï³éáõóí»É ¿ 850³Ï³Ý ÃÃ. ëϽµÇÝ` ´áõÕ³ÛÇ ÏáÕÙÇó4: ÊáõݳÝ: ä³ñ½³µ³Ý»Éáí, áñ ä³ñï³íÇó ¶³ÝÓ³Ï Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ 16 ÷³ñë³Ë ¿ñ, ÇëÏ ¶³ÝÓ³ÏÇó Þ³Ùùáñ` 7 ÷³ñë³Ë, Ù»Ýù ϳñáÕ »Ýù ³ÝóÝ»É ÊáõÝ³Ý Ï³Û³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ËݹñÇÝ, áñÝ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ݳ¨ γɳ ³ï-îáõñ³µ ϳ٠ÐáÕÇ µ»ñ¹ ³ÝáõÝáí5: öáñÓ»Ýù ëϽµáõÙ å³ï³ëË³Ý»É ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, û ³ñ¹Ûá±ù ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÊáõݳÝÁ Ñ³Û å³ïÙÇãÝ»ñÇ Ðáõݳñ³Ï»ñïÇ Ñ»ï6: ²Ûë å³ñ³·³Ûáõ٠ϳñ¨áñ Ïéí³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ ¿: гßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ, Áëï í»ñáÝßÛ³É å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ, ä³ñï³íÇó Þ³Ùùáñ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ϳ½Ù»ñ ßáõñç 23 ÷³ñë³Ë (Ùáï 130ÏÙ), ÇëÏ Ðáõݳñ³Ï»ñïÇó ä³ñï³í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ, Áëï §ØÕáݳã³÷ù¦-Ç` ѳí³ë³ñ ¿ 100 ÙÕáÝÇ (Ùáï 190ÏÙ)7, ÊáõݳÝ-Ðáõݳñ³Ï»ñï ÝáõÛݳóÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÊáõݳÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ Þ³ÙùáñÇó Ùáï 60ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: Þ³ÙùáñÇó ÊáõÝ³Ý ³É-ÆëóËñÇÇ Ýß³Í 21 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ³É-ÆëóËñÇÇ »ñÏÇ å³ñëÏ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ 1

î»°ë Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²ñó³Ë, ¿ç 55-56: î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 32, ¿ç 2: 3 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 331: 4 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 240, Ibn al-Fakih, ¿ç 293: 5 î»°ë Jacut, II, ¿ç 474, al-Istakhri, ¿ç 189, ͳÝáÃ. c ¥ÊáõݳÝÇ ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ Ñ»ÕÇݳÏÇ »ñÏÇ ¶áï³ÝÛ³Ý Ó»é³·ñáõÙ¤: 6 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 63: ÜÙ³Ý ï»ë³Ï»ï ¿ ³ñï³Ñ³Ûïáõ٠ݳ¨ سñÏí³ñïÁ: î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¼, ¿ç 175: î»°ë ݳ¨ Ð. سݳݹ۳Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¶, º., 1977, ¿ç 104: 7 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 381: Ø»Ï ÙÕáÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ 1917,6 Ù-Ç ¥ï»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¼., ¿ç 185¤: 2

97


å³Ñå³Ýí³Í ÝáõÛÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý 11 ÷³ñë³Ë ÝßáõÙÁ1, å»ïù ¿ ѳٳñ»É ï»ùëï³ÛÇÝ Ã»ñáõÃÛáõÝ: ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ, áñÁ ٻͳå»ë û·ïí»É ¿ ³É-ÆëóËñÇÇ »ñÏÇó, ѳí³ëïáõÙ ¿, áñ Þ³ÙùáñÇó ÊáõÝ³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ 11 ÷³ñë³Ë ¿ñ (Ùáï 64 ÏÙ)2, áñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ §ØÕáݳã³÷ù¦-Ç ¨ ³É-ÆëóËñÇÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÇó ³é³ç³óáÕ Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ÊáõݳÝ-Ðáõݳñ³Ï»ñï ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ³å³óáõóáÕ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ å³Ñå³Ý»É êï»÷³ÝÝáë úñµ»ÉÛ³ÝÁ: êÛáõÝÛ³ó å³ïÙÇãÁ Ðáõݳñ³Ï»ñï ¨ ÊáõÝ³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿` ϳåí³Í ï³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ³Û¹ ³ÙñáóÇ` ѳۻñÇ Ï³Ù íñ³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Ûëå»ë ϳ٠³ÛÝå»ë ³Ýí³Ýí»Éáõ Ñ»ï: ²Ûëå»ë. å³ïÙÇãÁ ëϽµáõ٠ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ÇÝãå»ë ¿ ì³Õ³ñß³Ï Ã³·³íáñÁ ÁÝïñáõÙ ÙÇ áÙÝ ²é³ÝÇ áõ ϳñ·áõÙ §Ý³Ñ³å»ï Ç í»ñ³Û Ù»Í ¹³ßïÇÝ ²é³Ý³Û, Ûºñ³ëË³Û ÙÇÝ㨠óÐáõݳñ³Ï»ñï¦3, ÇëÏ Ñ»ïá, ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, Ëáë»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë ¿ гÛÏÇ »Õµ³Ûñ ø³ñÃÉáëÁ ·³ÉÇë ìÇñù, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ §³Ýáõ³Ý»ó³õ ³ß˳ñÑÝ ³ÛÝ ¥ÇÙ³° ìÇñùÁ-².º.¤ Ç ÊáõÝ³Ý³Û ÙÇÝã¨ Ç ÍáíÝ êå»ñáÛ Û³ÝáõÝ Ýáñ³ ø³ñÃɦ4: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ³Ûë í»ñçÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ ݳ ù³Õ»É ¿ íñ³ó ³ÕµÛáõñÇó ¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³ñÏ ãÇ Ñ³Ù³ñ»É ×ßï»É ÊáõݳÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ: àñ í»ñçÇÝë ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ Ðáõݳñ³Ï»ñïÇÝ, ³å³óáõóáõÙ ¿ ûÏáõ½ ³ÛÝ, áñ ÊáõݳÝÁ, Áëï ³Û¹ ѳÕáñ¹Ù³Ý, å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ÛïÝÇ Ï»ï ÉÇÝ»ñ, ÇëÏ Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ гÛáó, ìñ³ó ¨ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ë³Ñٳݳ·ÉËÇÝ5: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ` ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ѻﳷ³ ßñç³ÝáõÙ Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ íñ³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ñ ÊáõݳÝ, ÇëÏ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ß³ñáõݳÏáõÙ Ïáãí»É Çñ ëϽµÝ³Ï³Ý ³ÝáõÝáí6: Ø»ñ ϳñÍÇùÇ ³å³óáõÛóÝ ¿ ݳ¨ ³ÛÝ, áñ Áëï §Ðáõ¹áõ¹ ³É-³É³Ù¦-Ç` ÊáõݳÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Îáõñ ·»ïÇ ³÷ÇÝ` г۳ëï³ÝÇ¥¶áõ·³ñù¤ ¨ ²é³ÝǥгÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñ¤ ë³ÑÙ³ÝÇÝ7: ÊáõݳÝÇ Ù³ëÇÝ ³Ûë ѳÕáñ¹áõÙÁ, áñÁ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ Ðáõݳñ³Ï»ñïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ8, ³ÛÝù³Ý Ñëï³Ï ¿, áñ ѳٳñÛ³ ϳëÏ³Í ãÇ ÃáÕÝáõÙ ÊáõݳÝ1

î»°ë al-Istakhri, ¿ç 193, ͳÝáÃ. d: î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 350: 3 êï»÷³ÝÝáë úñµ»ÉÛ³Ý, ¿ç 16: 4 ²Ý¹, ¿ç 369: 5 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 63: 6 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 164: 7 î»°ë Hudud al-Alam, ¿ç 144: 8 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 164, Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 126-128: 2

98


Ðáõݳñ³Ï»ñï ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý ËݹñáõÙ: ö³ëïáñ»Ý, ÝáõÛݳóÝ»Éáí ÊáõݳÝÁ Ðáõݳñ³Ï»ñïÇÝ ¨ å³ñ½³µ³Ý»Éáí, áñ ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Þ³ÙùáñÇó Ùáï 60-65ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³` ϳñ¨áñ ¿ å³ï³ëË³Ý»É ¨ë Ù»Ï Ñ³ñóÇ. áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇó áÙ³Ýù Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ ï»Õ³¹ñáõÙ »Ý Îáõñ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ` Êñ³Ù ·»ïÇ ·»ï³µ»ñ³ÝÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ1: ê³Ï³ÛÝ, ¹»é¨ë XIX ¹³ñáõÙ ê. æ³É³ÉÛ³ÝóÝ Çñ ϳï³ñ³Í ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï »Ï»É ¿ñ ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, û Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ ·ïÝí»É ¿ ²Õëï¨ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý»É ¿ Ýñ³ ·»ï³µ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇÝ2: ÜÙ³Ý »½ñ³Ñ³Ý·ÝÙ³Ý ÑÇÙù ¿ ï³ÉÇë ݳ¨ ³ÛÝ, áñ, Áëï §ÙÕáݳã³÷ù¦-Ç ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý, Ñ»Ýó ³Û¹ï»Õ` Þ³ÙùáñÇó ßáõñç 6065ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ ÊáõݳÝ-Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ: ¸³ï»Éáí ³ÛÝ ÷³ëïÇó, áñ 450-451ÃÃ. ì³ñ¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý ¶áõ·³ñùÁ, áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ µ¹»ßËáõÃÛáõÝ, Ùïóí³Í ¿ñ ìñ³ó3, ÇëÏ Ø»Í Ð³ÛùÇ àõïÇù ³ß˳ñÑÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ` ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç4, ÇÝãå»ë ݳ¨ ºÕÇᯀ ³ÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝÇó, áñ ³Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï í»ñáÑÇßÛ³É Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ¥ë³ÑÙ³ÝÁ ³Û¹ Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ·ïÝíáÕ ¶áõ·³ñùÇ ¨ àõïÇùÇ ÙÇ稤 ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ʳÕË³Õ ù³Õ³ùÇ Ùáï³Ï³Ûùáí5, ³ÛëÇÝùÝ` ²Õëï¨ ·»ïáí, ù³ÝÇ áñ ʳÕ˳ÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²Õëï¨ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ6, ³å³, ÷³ëïáñ»Ý, Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ, áñÁ ÝáõÛÝå»ë ·ïÝíáõÙ ¿ñ ³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, å»ïù ¿ ÷Ýïñ»É Ñ»Ýó ²Õëï¨ ·»ïÇ ³÷ÇÝ: Ðáõݳñ³Ï»ñïÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ ²Õëï¨ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ,

1

î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ýßí.³ßË., ¿ç 63: î»°ë ݳ¨ Ð. سݳݹ۳Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¶, ¿ç 194: лﳷ³ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ù»½ µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ ³Û¹ï»Õ ·ïÝí»É ¿ áã û ÊáõݳÝÐáõݳñ³Ï»ñïÁ, ³ÛÉ Ýñ³Ý ѳçáñ¹áÕ Î³É³ ÇµÝ ø³Ý¹³Ù³Ý ϳ۳ñ³ÝÁ: 2 î»°ë ê. æ³É³ÉÛ³Ýó, Ýßí. ³ßË., ¿ç 388, ¨ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽: 3 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù ³ß˳ñÑÁ..., ¿ç 187-188: 4 ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ àõïÇù ³ß˳ñÑÇ ÙÇ Ù³ëÁ` ʳÕË³Õ ù³Õ³ùáí, ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÝ ¿ñ Ùdzóí»É, ûñ¨ë, 428 Ã. ¥ï»°ë ºÕÇß», ¿ç 150: î»°ë ݳ¨ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ñ½»ñÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳóáõÃÛáõÝÁ 387-451 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ,-§´ºÐ¦, 1976, ÃÇí 2, ¿ç 89¤: àõïÇùÇ Ùݳó³Í ѳïí³ÍÁ ¨ ²ñó³ËÝ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ùdzóí»óÇÝ ³í»ÉÇ áõß` 450-451 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïᥳݹ¤: 5 ºÕÇß», ¿ç 150.§[껵áõËïÁ] ÷áõóݳÏÇ ³Ýó³Ý¿ñ Áݹ Ù»Í ·»ïÝ Îáõñ ³ÝáõÝ, ¨ å³ï³Ñ¿ñ ÝÙ³ ¥ÇÙ³° ì³ñ¹³ÝÇÝ-².º.¤ Ù»ñÓ Ç ë³ÑÙ³Ýë ìñ³ó ¥ÇÙ³° ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý-². º.¤ ѳݹ¿å ʳÕË³Õ ù³Õ³ùǦ: 6 î»°ë Ñ. Åðåìÿí, Òîðãîâûå ïóòè Çàêàâêàçüÿ â ýïîõó Ñàñàíèäîâ ïî Tabula Peutingeriana,-§Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè¦, 1939, ÃÇí 1, ¿ç 85:

99


ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ¶áõ·³ñùÇ Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ1: ¶³Éáí ÊáõݳÝÇ í»ñáÝßÛ³É Î³É³ ³ï-Âáõñ³µ (ÐáÕÇ µ»ñ¹) ³Ýí³ÝÙ³ÝÁ` Ýß»Ýù, áñ ³ÛÝ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÊáõݳÝ-Ðáõݳñ³Ï»ñïÇÝ í»ñ³·ñí»É ¿ ë˳Éٳٵ, ÇÝãÝ ¿É ³éÇà ¿ ѳݹÇë³ó»É í»ñçÇÝÇë ï»Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ î³íáõß (³ÛÅÙ` Âááõ½-ã³Û) ·»ïÇ ·»ï³µ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ` Âá÷ñ³Õ ϳɳ (ÐáÕÇ µ»ñ¹) í³ÛñáõÙ2: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, Âá÷ñ³Õ ϳɳÝ, áñ ·ïÝíáõÙ ¿ î³íáõß ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, ·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ݳ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, ÇÝãÇ ³å³óáõÛóÝ »Ý ³ÛÝï»Õ ·ïÝí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÁ3, ¨ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ ³ÛÝ ß÷áÃ»É »Ý ÊáõݳÝ-Ðáõݳñ³Ï»ñïÇ Ñ»ï: γɳ ÇµÝ ø³Ý¹³Ù³Ý: ²Ûë ϳ۳ñ³ÝÁ, áñÁ, Áëï ³É-ÆëóËñÇÇ` ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÊáõݳÝÇó 10 ÷³ñë³Ë (Ùáï 58ÏÙ) ¨ î÷ÕÇëÇó 12 ÷³ñë³Ë (Ùáï 70ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë íñ³ó³Ï³Ý ¶³ñ¹³µ³Ý ù³Õ³ùÇ ï»ÕáõÙ, ÇëÏ Ø³ñÏí³ñïÁ` Îáõñ ¨ Êñ³Ù ·»ï»ñÇ çñÏÇóÇ Ùáï, ÎÁ½-γɳ ³ÙñáóÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ, ÑÇÝ íñ³ó³Ï³Ý ¶³ñ¹³µ³Ý »ñÏñ³Ù³ëáõÙ4: ²ÛëÇÝùÝ` »ñÏáõ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÝ ¿É ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ ϳåáõÙ »Ý íñ³ó³Ï³Ý ¶³ñ¹³µ³Ý ³Ýí³Ý Ñ»ï: Ø»Ýù ÁݹáõÝáõÙ »Ýù ø³Ý¹³Ù³Ý ³Ýí³Ý ϳåÁ ¶³ñ¹³µ³ÝÇ Ñ»ï, ÇÝãÇ û·ïÇÝ ¿ ËáëáõÙ ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ñ³µ»ñ»Ý ·ñ»É³Ó¨»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¥‫ﻜﺮﺪﺒﺎﻦ‬-‫ﻜﻨﺪﻤﺎﻦ‬¤: Üٳݳå»ë, سñÏí³ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ »Ý ËáëáõÙ Êñ³Ù ·»ïÇ íñ³ ÑÇÝ Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñÁ ¨ Ç稳ݳïÝ»ñÁ5: ²Ûëï»Õáí ¿ñ ³ÝóÝáõÙ Ù»Í ¨ µ³ñ»Ï³ñ· áõÕÇÝ ¹»åÇ î÷ÕÇë, áñÁ ׳ݳå³ñÑáñ¹Ý»ñÇÝ Ï³ñÍ»É ¿ñ ï³ÉÇë, û §³ëï¿Ý ³Ýó»³É ϳñ»Ý Ùï³Ý»É áõÕÕ³ÏÇ Ç É³Ûݳï³ñ³Í ¹³ßïÝ… ²Õáõ³ÝÇó…¨ ·áõó¿ ³ëïÇ ¿ñ ׳ݳå³ñÑÝ ¹¿å ۳ɳÝë…¦6: ²Ûë ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠γɳ ÇµÝ ø³Ý¹³Ù³ÝÁ ·ïÝí»Éáõ ¿ñ ÊáõݳÝÇó ßáõñç 35ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ÜÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³í»ÉÇ Ùáï ¿ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ Ýß³Í 1 ³ÝóáõÙ¥5-7 ÷³ñë³Ë ϳ٠Ùáï 30-40ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ: γɳ ÇµÝ ø³Ý¹³Ù³ÝÇó ׳ݳå³ñÑÁ ·ÝáõÙ ¿ñ î÷ÕÇë, áñÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ñ ìÇñùÇ Ï»ÝïñáÝÁ7: ä³ñï³í-î÷ÕÇë ׳ݳå³ñÑÁ, ÷³ëïáñ»Ý, ÙÇÙÛ³Ýó ¿ñ ϳåáõÙ 1 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 28: î»°ë ݳ¨ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 128: 2 î»°ë Ä. Ìóñõåëèøâèëè, Ýßí. ³ßË., ¿ç 390: 3 î»°ë Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ²ñó³Ë, ¿ç 60: 4 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. ¼, ¿ç 175: 5 î»°ë ê. æ³É³ÉÛ³Ýó, Ýßí.³ßË., ¿ç 77: 6 ²Ý¹: 7 î»°ë Jacut, I, ¿ç 857:

100


²é³çÇÝ ¨ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ: ²ÛÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ Îáõñ ·»ïÇ ³ç ³÷áí ¨ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ í³×³é³ß³Ñ ¶³ÝÓ³Ï ¨ Þ³Ùùáñ ù³Õ³ùÝ»ñáí, áñáÝó ͳÕÏáõÙÁ ϳåí³Í ¿ñ Ñ»Ýó ³Ûë ׳ݳå³ñÑÇ Ñ»ï: ì»ñçÇÝ, ÷³ëïáñ»Ý, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë Îáõñ ·»ïÇ ³ç ³÷áí ÁÝóóáÕ ³íïá׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕáí: ä³ñï³í-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÁ: Àëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ä³ñï³í-´³µ ³É-²µí³µ (¸³ñµ³Ý¹) ׳ݳå³ñÑÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 15 ³ÝóáõÙ ¿ñ¥Ùáï 450-600ÏÙ¤: ²ÛÝ Áëï ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ³É-ÆëóËñÇÝ. §…´³ñ¹³³ÛÇó ÙÇÝ㨠´³ñ½³Ýç 18 ÷³ñë³Ë ¿ ¨ ´³ñ½³ÝçÇó ÎáõñÇ Í³ÝͳÕáõïáí ÙÇÝ㨠޳ٳËdz` 14 ÷³ñë³Ë, Þ³Ù³ËdzÛÇó ÙÇÝ㨠޳ñí³Ý 3 ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ ¿ ¨ Þ³ñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠²µË³½` 2 ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ, ²µË³½Çó ÙÇÝ㨠æÇëñ ê³Ùáõñ 12 ÷³ñë³Ë ¿ ¨ æÇëñ ê³ÙáõñÇó ÙÇÝ㨠´³µ ³É-²µí³µ` 20 ÷³ñë³Ë¦1: ²É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ä³ñï³íÇó ´³ñ½³Ýç Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ Ù»Ï ³ÝóáõÙ, ³ÛÝï»ÕÇó ÙÇÝ㨠޳ٳËÇ` »ñÏáõ ³ÝóáõÙ, í»ñçÇÝÇó ÙÇÝ㨠ÞÇñí³Ý` »ñ»ù ³ÝóáõÙ, ÞÇñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠²µË³½` »ñÏáõ ³ÝóáõÙ, ²µË³½Çó ÙÇÝ㨠æÇëñ ê³Ùáõñ` ÝáõÛÝù³Ý, ³ÛÝï»ÕÇó ÙÇÝ㨠¸³ñµ³Ý¹` »ñ»ù ³ÝóáõÙ2: ´³ñ½³Ýç ¥´³ñ¹Çç¤: ÐÝáõó Ç í»ñ ä³ñï³íÇó ¹»åÇ Þ³Ù³ËÇ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ »ñÏáõ Ù»Í ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ: Ø»ÏÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë ºíɳËáí ÁÝóóáÕ ³íïá׳ݳå³ñÑÇÝ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ׳ݳå³ñÑÝ ¿, áñÁ ä³ñï³íÇó ÇçÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ñ³ñ³í` ´³ñ½³Ýç: àñ í»ñçÇÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ä³ñï³íÇó Îáõñ ·»ïÇ Ñáë³Ýùáí ¹»åÇ Ý»ñù¨, ³å³óáõóáõÙ »Ý ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ú³ÏáõïÁ, ûñÇݳÏ` Ëáë»Éáí Îáõñ ·»ïÇ Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ î÷ÕÇë ù³Õ³ùÇ ÏáÕùáí, ³å³ ³ÝóÝáõÙ ÊáõÝ³Ý µ»ñ¹Ç Ùáï³Ï³Ûùáí, ³ÛÝï»ÕÇó ÑáëáõÙ ä³ñï³íÇ ¹é³Ý Ùáïáí, ѳëÝáõÙ ´³ñ½³Ýç ¨ Ùdz˳éÝíáõÙ ºñ³ëËÇ Ñ»ï3: ܳË, ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ä³ñï³íÇó ´³ñ½³Ýç Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ` Ýß»Ýù, áñ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÝ ³ÛÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ï»ñå. ÆµÝ Ð³áõϳÉÝ, ûñÇݳÏ` ѻ層Éáí ³É-ÆëóËñÇÇÝ, Ù»ç ¿ µ»ñáõÙ 18 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ4, ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ÝßáõÙ ¿ 1 ³ÝóáõÙ, Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇÝ ÙÇ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ Ñ³í³ë³1

Al-Istakhri, ¿ç192: î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 381: 3 î»°ë Jacut, IV, ¿ç 259: 4 î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 350: 2

101


ñ»óÝáõÙ ¿ 13 ÷³ñë³ËÇ1, ÇëÏ Ù»Ï ³ÛÉ ¹»åùáõÙ, Ñ»Ýí»Éáí ³É-ÆëóËñÇÇ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý íñ³` 18 ÷³ñë³ËÇ2: ä³ñï³í-´³ñ½³Ýç Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛëåÇëÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ´³ñ½³ÝçÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ µ³ñ¹³ÝáõÙ ¿: ´³óÇ ³Û¹, ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ´³ñ½³ÝçÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ݳ¨ ´³ñ¹Çç ù³Õ³ùÁ: Àëï Ú³ÏáõïÇ` ³Û¹ »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ÇÝ ä³ñï³íÇó ¹»åÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨»Éù, ¹ñ³ÝÇó ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ 13 ¨ 14 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³` Îáõñ ·»ïÇ ³÷ÇÝ3: ²ÛëÇÝùÝ` ´³ñ½³ÝçÝ áõ ´³ñ¹ÇçÁ ÙÇÙÛ³ÝóÇó 1 ÷³ñë³ËÇ (Ùáï 6 ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ¿ÇÝ ·ïÝíáõÙ: ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ´³ñ½³ÝçÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇë ¼³ñ¹áµ ù³Õ³ùÇ Ùáï ·ïÝíáÕ ·»ï³ÝóÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ4, ÇëÏ ì. ØÇÝáñëÏÇÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ´³ñ½³ÝçÁ ÝáõÛݳóÝ»É ´³ñ¹ÇçÇÝ, ÇëÏ í»ñçÇÝÁ ÷Ýïñ»É ä³ñï³íÇó áã û 18 ÷³ñë³Ë, ³ÛÉ ëáëÏ 1 ³ÝóáõÙ (5-7 ÷³ñë³Ë) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³` ÑÇÙÝí»Éáí ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý íñ³: ì»ñç³å»ë, ݳ ´³ñ¹ÇçÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ä³ñï³íÇó 34 ÏÙ ¹»åÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨»Éù` Ý»ñϳÛÇë øÛáñ÷Ç ø»Ý¹ µÝ³Ï³í³ÛñÇ ¹ÇÙ³ó` Îáõñ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ5: âݳ۳Í, áñ ×Çßï ¿ ØÇÝáñëÏáõ ÏáÕÙÇó ´³ñ½³ÝçÇ ÝáõÛݳóáõÙÁ ´³ñ¹ÇçÇÝ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, ÑÇßÛ³É ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ áã Ù»ÏÁ ùÝÝáõÃÛáõÝ ãÇ µéÝáõÙ: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ ÙÇ Ï³ñ¨áñ ³ñ¹ÛáõÝù. Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ³Û¹ »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ÙdzÛÝ Ù»ÏÁ6, ÇëÏ Ú³ÏáõïÁ, áñÁ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ù³Õ»É Çñ»ÝÇó ³é³ç »Õ³Í µáÉáñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó, ÝßáõÙ ¿ û° Ù»ÏÁ, û° ÙÛáõëÁ: ²ÛÝå»ë áñ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³Ûë »ñÏáõ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ù³Õ³ùÇÝ: ¸ñ³ û·ïÇÝ ¿ ËáëáõÙ ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ñ³µ»ñ»Ý ·ñ»É³Ó¨»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¥‫ﺒﺮزﻨﺞ‬-‫ﺒﺮﺪﻴﺞ‬¤: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ´³ñ½³ÝçÁ ´³ñ¹ÇçÇ ³Õ³í³ÕáõÙÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ѳí³Ý³Ï³Ý ¿ ´³ñ¹Çç ³Ýí³ÝÙ³Ý ÝáõÛݳóáõÙÁ

1

î»°ë Jacut, I, ¿ç 562: ²Ý¹, III, ¿ç 317: 3 î»°ë Jacut, I, ¿ç 556, 562: 4 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953ÃÃ., ù³ñ﻽: 5 î»°ë Hudud al-Alam, ¿ç 403: 6 ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³É-ÆëóËñÇÇÝ, áñÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ 2 ù³Õ³ùÝ»ñÁ, ³å³ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ¹ñ³ å³ï׳éÁ, ûñ¨ë, ï»ùëï³ÛÇÝ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ¨, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ç ëϽµ³Ý» ï»ùëïáõÙ ³éϳ ¿ »Õ»É ÙdzÛÝ Ù»Ï ³Ýí³ÝáõÙ ¥ï»°ë al-Istakhri, ¿ç 187, ͳÝáÃ. c¤: 2

102


ѳÛÏ³Ï³Ý ´»ñ¹ÇÏ ³Ýí³ÝÁ1: ´³ñ¹ÇçÁ, Áëï Ú³ÏáõïÇ` ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ·ÉËÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ÏáÕÙÇó, áñï»ÕÇó ÙÇÝ㨠ä³ñï³í 14 ÷³ñë³Ë ¿ñ2: ²Ûë ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ¨áñÝ ³ÛÝ ¿, áñ, ÑÇß³ï³Ï»Éáí ä³ñï³íÇó ´³ñ¹Çç Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ, Ú³ÏáõïÁ, ÷³ëïáñ»Ý, ³ÏݳñÏáõÙ ¿ ³Û¹ »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ×³Ý³å³ñÑÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÛáõë ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ã»Ý å³Ñå³Ý»É: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ ´³ñ½³Ýç-´³ñ¹Çç ÝáõÛݳóÙ³Ý Ï³ñ¨áñ Ïéí³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ´³óÇ ³Û¹` ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ, û ´³ñ¹ÇçÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ, ·³ÉÇë ¿ Ñ»ñù»Éáõ í»ñáµ»ñÛ³É µáÉáñ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: سëáõ¹ÇÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ³Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ: Îáõñ ·»ïÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙ»ÉÇë ݳ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û í»ñçÇÝÁ ÑáëáõÙ ¿ ä³ñï³íÇó 3 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ³å³ ³ÝóÝáõÙ ¿ ´³ñ¹ÇçÇ¥³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÇ »ñÏáõÙ` ´³ñ¹³ç¤ ÏáÕùáí, áñÁ ä³ñï³íÇ¥²é³Ý¤ ßñç³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñÇó Ñ»ïá` Ùdz˳éÝíáõÙ ¿ ºñ³ëËÇ Ñ»ï3: ÆëÏ ÆµÝ èáõëï»ÑÁ, Ëáë»Éáí ºñ³ëË ·»ïÇ Ù³ëÇÝ, íϳÛáõÙ ¿, û ³ÛÝ §ÑáëáõÙ ¿ ì³ñë³ÝÇ Ùáïáí ¹»åÇ ´³ñ¹Çç ù³Õ³ùÁ, ÇëÏ Ýñ³ÝÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ Ùdz˳éÝíáõÙ ¿ ÎáõñÇ Ñ»ï¦4: Àëï í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ` ´³ñ¹ÇçÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ ÎáõñÇ ¨ ºñ³ëËÇ ÙÇç¨, ³ÝÙÇç³å»ë Ùáï ³ÛÝ ï»ÕÇÝ, áõñ »ñÏáõ ·»ï»ñÁ Ùdz˳éÝíáõÙ »Ý: ²Û¹ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë ݳ¨ ´³É³½áõñÇÇ ³ÛÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñï»Õ Ñ»ÕÇݳÏÁ, Ýϳñ³·ñ»Éáí ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó ·³í³éÝ»ñÇ Ýí³×áõÙÁ, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ݳ ·³ÉÇë, ѳëÝáõÙ ¿ ÎáõñÇ ¨ ºñ³ëËÇ çñÏÇóÇ ßñç³ÝÁ, áñï»Õ ´³ñ¹ÇçÇ Ùáï³Ï³Ûùáõ٠ݳ ³ÝóÝáõÙ ¿ ÎáõñÁ5: Îáõñ ¨ ºñ³ëË ·»ï»ñÇ ÙÇç¨` ¹ñ³Ýó çñÏÇóÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, ϳñ ÙÇ µÝ³Ï³í³ÛñÇ ³í»ñ³Ï6, áñÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ´³ñ¹Çç ù³Õ³ùÇÝ, ÇëÏ ù³Õ³ùáõ٠ϳ٠Ýñ³ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ·ïÝí»É ¿ ϳ۳ñ³ÝÁ7: Þ³Ù³ËÇ: ´³ñ¹ÇçÇ Ùáï` ÎáõñÇ íñ³, ϳñ ÙÇ Ï³Ùáõñç, áñÇ íñ³Ûáí 1

î»°ë Ð. ܳɵ³Ý¹Û³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¿ç 35: 2 î»°ë Jacut, I, ¿ç 556: 3 î»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 205-206: 4 Ibn Rosteh, ¿ç 89: 5 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 240: 6 î»°ë ê. æ³É³ÉÛ³Ýó, Ýßí.³ßË., ¿ç 364: 7 î»°ë The map of Adharbaydjan,-The Encyclopaedia of Islam, CD-ROM edition, v.1.0 1999 Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, I:189b.

103


׳ݳå³ñÑÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ Þ³Ù³ËÇ1: ´³ñ¹Çç-Þ³Ù³ËÇ ×³Ý³å³ñѳѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý: ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ¨ë ³Ûë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ÝßáõÙ ¿ 14 ÷³ñë³Ë¥ßáõñç 81ÏÙ¤2, ÇëÏ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ` 2 ³ÝóáõÙ, áñÁ ѳí³ë³ñ ¿ñ 14 ÷³ñë³ËÇ: ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýßí»ó, Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ ã³÷Á ÝßáõÙ ¿ Ú³ÏáõïÁ: ²í»Éáñ¹ ã¿ Ýß»ÉÁ, áñ ³Ûë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ´³ñ¹ÇçÇ í»ñáÑÇßÛ³É ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÝ Þ³Ù³Ëáõ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë Þ³Ù³ËÇ ù³Õ³ùÇó 1,5ÏÙ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ³ñ¨Ùáõïù3, ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ ¥Ùáï 80 ÏÙ¤: Þ³åáñ³Ý: Þ³Ù³Ëáõó Ñ»ïá ³É-ÆëóËñÇÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ѳçáñ¹ ϳ۳ñ³ÝÁ ÞÇñí³ÝÝ ¿ñ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë ÞÇñí³Ý ·ÛáõÕÇ ï»ÕáõÙ` Þ³µñ³Ý-ã³ÛÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ4: Üñ³ÝÇó ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù` ÝáõÛÝ ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ Þ³åáñ³ÝÁ ¥³ÛÅÙ` Þ³µñ³Ý ·ÛáõÕ¤5: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ú³ÏáõïÁ ÞÇñí³ÝÇ ÷á˳ñ»Ý ³Ûë ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Þ³åáñ³ÝÁ6: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇó ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¨° ÞÇñí³Ýáí, ¨° Þ³åáñ³Ýáí7, áñÝ ÁݹáõÝ»ÉÇ ï³ñµ»ñ³Ï ¿` ϳåí³Í ³Û¹ »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÇ` ÙÇÙÛ³Ýó µ³í³Ï³Ý Ùáï ·ïÝí»Éáõ ÷³ëïÇ Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ, ×ÇßïÁ ûñ¨ë, Þ³åáñ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ÝáõÛÝÇëÏ ³í»ÉÇ áõß` XVIII ¹³ñáõÙ, Ôáõµ³ÛÇó Þ³Ù³ËÇ ·Ý³óáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ñ»Ýó Þ³åáñ³Ýáí8: ¶³Éáí Þ³Ù³Ëáõó Þ³åáñ³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ` å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³Ûë ѳñóáõÙ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý. ÏñÏÝ»Éáí ³É-ÆëóËñÇÇÝ` ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ÞÇñí³ÝÁ (å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Þ³åáñ³Ý) ·ïÝíáõÙ ¿ñ Þ³Ù³Ëáõó 3 ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ÝáõÛÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ ÝßáõÙ »Ý ݳ¨ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ ¨ Ú³ÏáõïÁ9: ²Ûëï»Õ ѳñÏ ¿ ÏñÏÇÝ ÑÇß»É, áñ 1

î»°ë Jacut, I, ¿ç 562: î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 350: 3 î»°ë Ñ. Àøóðáåéëè, Ýßí. ³ßË., ¿ç 39-40: 4 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 74: î»°ë ݳ¨ ·ñùÇÝ ÏÇó §Ð³Û³ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ǧ ù³ñ﻽Á: 5 ²Ý¹, ¿ç 73: î»°ë ݳ¨ ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ÑÇÝ·í»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç È. 7. åɳÝß»ïÁ: 6 î»°ë Jacut, III, ¿ç 317: 7 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953 ÃÃ., ù³ñ﻽, ÝáõÛÝÇ` سñ½å³Ý³Ï³Ý г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 387-628 ÃÃ., ù³ñ﻽, º., 1980: 8 î»°ë Ô. Ñèìîíîâè÷, Îïèñàíèå þæíîãî Äàãåñòàíà (1796),-§Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, ¿ç 154-155: 9 î»°ë Jacut, III, ¿ç 317: 2

104


³ñ³µÝ»ñÁ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã³÷áõÙ ¿ÇÝ Ù»Ï ûñáõ٠ϻݹ³Ýáõ ³Ýó³Í ׳ݳå³ñÑáí ¨, ³Û¹ ¿ å³ï׳éÁ, áñ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõ٠׳ݳå³ñÑÁ Ýñ³Ýó ÃíáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ »ñϳñ, ù³Ý ϳñ Çñ³Ï³ÝáõÙ: ²Ûë å³ï׳鳵³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿É ³ñ¹³ñ³ÝáõÙ ¿ Þ³Ù³Ëáõó Þ³åáñ³Ý ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í Ù»Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ: Þ³Ù³Ëáõó Þ³åáñ³Ý ·ÝáõÙ ¿ñ Ù»Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ, áñÝ, ³ÝóÝ»Éáí ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÁ, ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¿ñ: ²ÛÝ Þ³Ù³Ëáõó ëϽµáõÙ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù` Ôáõñï-´áõɳÕ, ³ÛÝï»ÕÇó ß³ñÅí»Éáí ÑÛáõëÇë` ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛáõÙë ڳ˳ñ-´³Ë³ñ ÏáãíáÕ É»éݳÝóùáí áõ ѳëÝáõÙ ²ÉÃÁ³Õ³ã ·ÛáõÕÁ1: ²ÉÃÁ³Õ³ãÇó ׳ݳå³ñÑÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ñ »ñÏáõ Ù³ëÇ. ÙÇ ×ÛáõÕÝ ²Ã³-ã³Û ·»ïÇ ³÷áí ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù, ÙdzÝáõÙ Ý»ñϳÛÇë »ñϳÃáõÕáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ ¨ Ýñ³ »ñÃáõÕáí ѳëÝáõÙ Þ³åáñ³Ý, ÇëÏ ÙÛáõëÁ` ѳÕóѳñ»Éáí γñ³ïÇù»Ý¹Û³Ý É»éÝ»ñÁ, ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ì»ñÇÝ ÔáõßãÇ ·ÛáõÕÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí, ³å³, ³ÝóÝ»Éáí ¶»É·»ÝÇ-ã³Û ·»ïÁ, ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë áõ ÙïÝáõÙ Þ³åáñ³Ý2: ²µË³½: ֳݳå³ñÑÁ, ÇÝãå»ë óáõÛó »Ýù ïí»É í»ñÁ, Þ³åáñ³ÝÇó ²µË³½ ¿ñ ß³ñÅíáõÙ áã û Ý»ñϳÛÇë »ñϳÃáõÕáõ, ³ÛÉ ³íïá׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕáí, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ã¿ñ ³ÝóÝáõ٠س½ùóó ³ß˳ñÑáí, áñÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ Þ³åáñ³ÝÇó ÑÛáõëÇë ÁÝÏ³Í Íáí³÷ÝÛ³ ßñç³ÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ ²µË³½áí, áñÁ, ÷³ëïáñ»Ý, ·ïÝíáõÙ ¿ñ س½ùóó ³ß˳ñÑÇó ³ñ¨Ùáõïù: Þ³åáñ³ÝÇó ¸³ñµ³Ý¹ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë Ôáõµ³ ù³Õ³ùáí ϳ٠í»ñçÇÝÇë Ùáï³Ï³Ûùáí, ѳëÝáõÙ Êáõ¹³Ã ·ÛáõÕÁ, áñï»ÕÇó ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ÎáõɳñÇ Ï³Ùáõñç ¨ ¹»åÇ Ê³½ñ³ ·ÛáõÕ: ¶É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÇ ³é³í»É ÁݹáõÝ»ÉÇ »ñÃáõÕÇÝ Ôáõµ³ÛÇó Êáõ¹³Ãáí ¹»åÇ ÎáõɳñÇ Ï³Ùáõñç ÁÝóóáÕ ³í»ÉÇ Ï³ñ× ¨ Ù³ïã»ÉÇ ×ÛáõÕÝ ¿3: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ×³Ý³å³ñÑÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ÑÛáõëÇë ¨ ¸³ñµ³Ý¹áí Ùáõïù ·áñÍáõ٠ʳ½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝ: ²µË³½ ϳ۳ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ µ³ñ¹³ÝáõÙ ¿` ϳåí³Í ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ëË³É Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûëå»ë. ³É-ÆëóËñÇÝ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ÞÇñí³ÝÇó¥å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Þ³åáñ³Ý¤ ²µË³½ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ÝßáõÙ ¿ 2 ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ¥Ùáï 60-80ÏÙ¤, ÇëÏ ²µË³½Çó æÇëñ ê³Ùáõñ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ` 12 ÷³ñë³Ë¥Ùáï 70ÏÙ¤, 1

î»°ë §Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, ¿ç 154: ²Ý¹, ¿ç 155: 3 î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ÑÇÝ·í»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç Ç.7. åɳÝß»ïÁ: î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ¿ç 224: 2

105


áñÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý»É ãÇ Ï³ñáÕ, ÇëÏ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ ³Û¹ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝßáõÙ ¿ ѳí³ë³ñ³ã³÷` 2-³Ï³Ý ³ÝóáõÙ ¥60-80ÏÙ¤1: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ãÝ³Û³Í Ýßí³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÏÝѳÛï ë˳ÉÇÝ2, áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ñÏ ¿ »Õ»É ²µË³½ ϳ۳ñ³ÝÁ ï»Õ³¹ñ»É ³ÛÝåÇëÇ í³ÛñáõÙ, áñÁ, »Ã» ã¿ñ ¿É ѳٳå³ï³ë˳ÝÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ·áÝ» Ï·ïÝí»ñ Þ³åáñ³ÝÇó ¨ æÇëñ ê³ÙáõñÇó Ùáï³íáñ³å»ë ѳí³ë³ñ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: ²Û¹ å³ï׳éáí, ²µË³½ ϳ۳ñ³ÝÁ ï»Õ³¹ñí»É ¿ Ôáõµ³ ù³Õ³ùáõ٠ϳ٠Ýñ³ Ù»ñӳϳÛùáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` ³ÛÝåÇëÇ ï»ÕáõÙ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Þ³åáñ³ÝÇó ê³Ùáõñ ·»ï ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇ ÙÇçݳٳëáõÙ: Àëï ³ÛëÙ, å»ïù ¿ ÁݹáõÝ»É, áñ ³Ù»Ý³Ñ³í³Ý³Ï³ÝÁ, Çëϳå»ë, ϳ۳ñ³ÝÇ` Ý»ñϳÛÇë Ôáõµ³ ù³Õ³ùÇ ï»Õáõ٠ϳ٠ٻñӳϳÛùáõÙ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ, ³í»ÉÇ ÏáÝÏñ»ï³óÝ»Éáí ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ýß»Ýù, áñ ϳ۳ñ³ÝÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÑÝáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ù³Õ³ùÇó ¥ÇÙ³° ݳËÏÇÝáõÙ Ýñ³ ï»ÕáõÙ ·ïÝíáÕ µÝ³Ï³í³ÛñÇó¤ ¹áõñë` ³ÝÙÇç³å»ë ׳ݳå³ñÑÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²í»ÉÇ áõß ßñç³ÝáõÙ, »ñµ Ôáõµ³ ù³Õ³ùÝ Áݹ³ñÓ³Ïí»ó, ׳ݳå³ñÑÝ ³ñ¹»Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ù³Õ³ùÇ ÙÇçáí: гٻݳÛÝ ¹»åë, ÝáõÛÝÇëÏ XVIII ¹. í»ñçÇÝ ¹»é¨ë ׳ݳå³ñÑÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ù³Õ³ùÇ Ù»ñӳϳÛùáí3: æÇëñ ê³Ùáõñ ¥ê³Ùáõñ ·»ïÇ Ï³Ùáõñç¤: ²ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇ Ã³ñ·Ù³Ý Ü. γñ³áõÉáíÁ æÇëñ ê³ÙáõñÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ ê³Ùáõñ ·»ïÇ ³Ùµ³ñï³ÏÇ Ñ»ï, áñÇ ï»ÕáõÙ ³ÛÅÙ å³ïÝ»ß ¿, áñï»Õáí ³ÝóÝáõÙ ¿ »ñϳÃáõÕÇÝ4: ÆëÏ ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ æÇëñ ê³ÙáõñÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ س½ùóó ó·³íáñáõÃÛ³Ý âáÕ³ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ5: ê³Ï³ÛÝ, ³Û¹ ÝáõÛݳóáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳӳÛÝ ã»Ýù, ù³ÝÇ áñ, Áëï Þ³åáñ³ÝÇó ¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÇ` Ù»ñ ÁݹáõÝ³Í Ñ³í³Ý³Ï³Ý áõÕ»·ÍÇ, æÇëñ ê³ÙáõñÁ å»ïù ¿ ѳٳå³ï³ë˳ݻñ ÎáõɳñÇ Ï³ÙñçÇÝ6: ²ÝóÝ»Éáí ϳÙáõñçÁ` ׳ݳå³ñÑÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¸³ñµ³Ý¹, áñï»ÕÇó ¿É ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ʳ1

î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 381: ê˳ÉÝ ³ÏÝѳÛï ¿ ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ²µË³½ ϳ۳ñ³ÝÇ áñ¨¿ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠ݳËáñ¹ ¨ ѳçáñ¹ ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇó Ýñ³ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ã³÷»ñáí ³ÝÑݳñ ¿ ¥ï»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ¿ç 225¤: 3 î»°ë Ô. Ñèìîíîâè÷, Îïèñàíèå þæíîãî Äàãåñòàíà (1796).-§Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, ¿ç 154: 4 î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 38, ¿ç 125, ¨ Àòëàñ ÑÑÑÐ, Êàâêàç, êàðòà, Ìîñêâà, 1985, ñ. 42. 5 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, §²ß˳ñѳóáÛóǦ ëϽµÝ³Ï³Ý µÝ³·ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ÷áñÓ, ¿ç 273, ͳÝáÃ. 118: 6 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ¿ç 224: 2

106


½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝ: ²Ûëï»Õ ѳÛïݳµ»ñí»É »Ý ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ѳïí³Í ¹ñ³ÙÝ»ñ, ÇÝãÁ ϳñáÕ ¿ñ ϳåí³Í ÉÇÝ»É ÇÝãå»ë ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ˳½³ñÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: ²ÛëåÇëáí` ׳ݳå³ñÑÁ Îáõñ ·»ïÇ ³ç ³÷áí ÇçÝáõÙ ¿ñ ѳñ³í` ÙÇÝ㨠Îáõñ-»ñ³ëËÛ³Ý çñÏÇóÁ, ³ÝóÝáõÙ ·»ïÝ áõ ß³ñÅíáõÙ Þ³Ù³ËÇ: ²Ûëï»ÕÇó ÁÝóݳÉáí ³ñ¨»Éù` ׳ݳå³ñÑÁ ڳ˳ñ-´³Ë³ñ É»éݳÝóùáí ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÁ, ѳëÝáõÙ ²ÉÃÁ³Õ³ã, ³ÛÝáõÑ»ï¨` ѳÕóѳñáõ٠γñ³ïÇù»Ý¹Û³Ý É»éÝ»ñÝ áõ, ÁÝóݳÉáí ì»ñÇÝ ÔáõßãÇ ·ÛáõÕÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí, ß³ñÅíáõÙ Þ³åáñ³Ý: Þ³åáñ³ÝÇó Ý»ñϳÛÇë ³íïá׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕáí ÁÝóݳÉáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇë` áõÕÇÝ Ôáõµ³ ù³Õ³ùÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí ѳëÝáõÙ ¿ñ ÎáõɳñÇ Ï³ÙñçÇÝ, ³ÝóÝáõÙ ³ÛÝ áõ ß³ñÅíáõÙ ¸³ñµ³Ý¹: ²ÛÝï»ÕÇó ׳ݳå³ñÑÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ë³½³ñ³Ï³Ý ê³Ù³Ý¹³ñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ1: ê³Ï³ÛÝ, ³ñ³µ³Ë³½³ñ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠׳ݳå³ñÑÇ` ¸³ñµ³Ý¹Çó ÑÛáõëÇë ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÁ Ïáñóñ»É ¿ñ Çñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: ä³ñï³í-¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ, Áëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` ϳ½ÙáõÙ ¿ñ 7 ³ÝóáõÙ¥Ùáï 200-280ÏÙ¤: ²É-ÆëóËñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿. §…´³ñ¹³³ÛÇó ÙÇÝ㨠γÉϳÃáõë 9 ÷³ñë³Ë ¿ ¨ γÉϳÃáõëÇó ÙÇÝ㨠سïñÇë` 13 ÷³ñë³Ë, سïñÇëÇó ÙÇÝ㨠¸³íÙÇë 12 ÷³ñë³Ë ¿ ¨ ¸³íÙÇëÇó ÙÇÝ㨠øÇÉ øáõÛ` 16 ÷³ñë³Ë, øÇÉ øáõÛÇó ÙÇÝ㨠êÇë³ç³Ý 16 ÷³ñë³Ë ¿ ¨ êÇë³ç³ÝÇó ÙÇÝ㨠¸³µÇÉ` 16 ÷³ñë³Ë¦2: ²É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, û ä³ñï³íÇó ÙÇÝ㨠γÉϳÃáõë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ Ù»Ï ³ÝóáõÙ¥30-40ÏÙ¤, γÉϳÃáõëÇó ÙÇÝ㨠سïñÇë` »ñÏáõ ³ÝóáõÙ, í»ñçÇÝÇó ÙÇÝ㨠¸³íÙÇë` »ñÏáõ ³ÝóáõÙ ¥60-80ÏÙ¤, ¸³íÙÇëÇó ÙÇÝ㨠øÇɳùáõÝÇ` »ñÏáõ ³ÝóáõÙ3: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÇ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÁ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù»Í Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³¹ñí»É »Ý: ¸íÇÝ-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÇ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É ¿ Ð. سݳݹ۳ÝÁ4: γÉϳÃáõë: γÉϳÃáõëÁ, Áëï سñÏí³ñïÇ ¨ Ð. سݳݹ۳ÝÇ` ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ γճÝϳïáõÛù ·ÛáõÕÇÝ5: Ø. ´³ñËáõ¹³ñÛ³Ý1

î»°ë al-Istakhri, ¿ç 227: î»°ë al-Istakhri, ¿ç 193: 3 î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 381-382: 4 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 175-204: 5 ²Ý¹, ¿ç 200-201: 2

107


óÁ, áñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ïí»É ¿ ²ñó³Ë ³ß˳ñÑÇ ï»Õ³·ñáõÃÛáõÝÁ, γճÝϳïáõÛùÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ¸Ûáõï³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ` ³ÉÇß ¨ سï³ÕÇë ·ÛáõÕ»ñÇ ÙÇç¨1: γճÝϳïáõÛùÇ ³Û¹ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ³ß˳ï³ÝùáõÙ áñå»ë ÑÇÙù ¿ ÁݹáõÝ»É Ð. سݳݹ۳ÝÁ2: γճÝϳïáõÛùÇ ³Û¹ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ùÝÝáõÃÛáõÝ ãÇ µéÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ, ·ïÝí»Éáí ¸Ûáõï³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÑÇßÛ³É ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñó³ËÇ Ù»ç3, ÇëÏ Î³Õ³ÝϳïáõÛùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ àõïÇùÇ àõïÇ ²é³ÝÓÝ³Ï ·³í³éáõÙª í»ñçÇÝÇë ¨ ²ñó³ËÇ ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ùáïª îñïáõ ·»ïÇ ³÷ÇÝ4: ²Û¹ å³ï׳éáí áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÝ ³ÛÅ٠γճÝϳïáõÛùÁ ï»Õ³¹ñáõÙ »Ý àõïÇùáõÙ` Ý»ñϳÛÇë ØÇñ-´³ßÇñ ù³Õ³ùÇ ï»Õáõ٠ϳ٠¹ñ³ Ù»ñӳϳÛùáõ٥ݳËÏÇÝ Â³ñóé ϳ۳ñ³ÝÁ¤5, áñÁ ¸Ûáõï³Ï³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇó Ùáï 15ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ¿: ØÇñ-´³ßÇñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ä³ñï³íÇó Ùáï 25ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, áñÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ä³ñï³íÇ ¨ γÉϳÃáõëÇ ÙÇç¨ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ýß³Í Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ¥Ùáï 50ÏÙ¤: ØÇÝã¹»é, ¹³ï»Éáí ¹³ßï³ÛÇÝ ï»Õ³ÝùÇó, ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ë˳ÉÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¿³Ï³Ý ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ: àõëïÇ ¨ ϳëϳͻÉÇ ¿ γÉϳÃáõëÇ ÝáõÛݳóáõÙÁ γճÝϳïáõÛùÇÝ: ¸ñ³ ³å³óáõÛóÝ ¿ ݳ¨ ³ÛÝ, áñ γճÝϳïáõÛùÝ ³ñ³µ»ñ»ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݻóÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹³éݳÉáõ ¿ñ áã û γÉϳÃáõë, ³ÛÉ Î³É³ÝϳÃáõë: лÝó ¹³ ¿É Ýϳï»É ¿ Ð. سݳݹ۳ÝÁ` ÷áñÓ»Éáí سñÏí³ñïÇ ûñÇݳÏáí γÉϳÃáõëÁ ëñµ³·ñ»É γÉ[³Ý]ϳÃáõëÇ6: ²ñ³µ ¨ áã ÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ãÇ å³Ñå³Ý»É γɳÝϳÃáõë ³Ýí³ÝáõÙÁ, ÇëÏ Î³ÉϳÃáõëÁ Ýñ³Ýù ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý` ϳåí³Í µ³ó³é³å»ë ä³ñï³í-¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, µ³óÇ Î³Õ³ÝϳïáõÛùÇó, ϳñ ݳ¨ γÕϳïáõÛù ¥Î³ÉϳÃáõë¤ ³ÝáõÝáí ÙÇ µÝ³Ï³í³Ûñ: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ¸Ûáõï³Ï³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ ï»ÕáñáßíáõÙ ¿ áã û γճÝϳïáõÛùÁ, ³ÛÉ Î³ÕϳïáõÛùÁ, áñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Î³Õ³ÝϳïáõÛ-

1

31:

2

î»°ë Ø. ´³ñËáõï³ñ»³Ýó, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ², ì³Õ³ñß³å³ï, 1902, ¿ç

î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 201: î»°ë Ø. Ìêðò÷ÿí, Èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûå ïàìÿòíèêè Íàãîðíîãî Êàðàáàõà, Åðåâàí,1988, ¿ç 58-59: 4 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 132-133,137: 5 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽, ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953ÃÃ., ù³ñ﻽ ¨ ³ÛÉÝ: 6 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 201: 3

108


ùÇ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ñó³ËáõÙ: ÊݹÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ γճÝϳïáõÛù ³Ýí³ÝáõÙÁ ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ ¿É å³Ñå³Ýí»É ¿ ¸Ûáõï³Ï³Ý ·ÛáõÕÇ ßñç³Ï³ÛùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ù»ç1: ø³ÝÇ áñ ³Û¹ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ ï»ÕáõÙ µ³ó³éíáõÙ ¿ñ γճÝϳïáõÛùÇ ·ïÝí»ÉÁ, ³å³ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ï»Õ ·ïÝí»É ¿ γÕϳïáõÛù ·ÛáõÕÁ, áñÁ ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ßñç³Ï³ÛùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýí³Ý ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ëÏë»É ¿ ÁÝϳÉí»É áñå»ë γճÝϳïáõÛù: ²Û¹ï»ÕÇó ÙÇÝ㨠ä³ñï³í Ùáï 40ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ùáï ¿ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ: سïñÇë: γÕϳïáõÛùÇó Ñ»ïá ׳ݳå³ñÑÇ Ñ³çáñ¹ ϳ۳ñ³ÝÁ سïñÇëÝ ¿ñ: ì»ñçÇÝÇë Ù³ëÇÝ Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ÷áùñ ù³Õ³ù ¿ñ ²é³ÝáõÙ2: سïñÇëÁ, Áëï ³É-ÆëóËñÇÇ` å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ γÉϳÃáõë-γÕϳïáõÛùÇó 13 ÷³ñë³Ë (Ùáï 75ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: Ð. سݳݹ۳ÝÝ ³Ûë ϳ۳ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»É ¿ سïñÇëÁ (‫)ﻤﺗرﻳس‬ ëñµ³·ñ»Éáí гïñÇëÇ (‫)هﺗرﻳس‬, áñÁ ѳí³Ý³Ï³Ý ¿` ϳåí³Í ³ñ³µ»ñ»Ý §‫( ¦ﻢ‬Ù) ¨ §‫( ¦ﻩ‬Ñ) ï³é»ñÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ ß÷áÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï3: ²ÛëåÇëÇ ëñµ³·ñáõÙÇó Ñ»ïá гïñÇëÁ Ïѳٳå³ï³ë˳ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ã»ñù (ë»é. гûñÇó) ï»Õ³Ýí³ÝÁ4: Ð. سݳݹ۳ÝÁ ϳñÍáõÙ ¿, û ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ·³í³éÇÝ, áñï»Õ, ѳïáõÏ Ï³ñ³í³Ý³í³ÛñáõÙ, ·ïÝí»É ¿ ϳ۳ñ³ÝÁ5: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, гûñÇó ·³í³éÇ ÑÇßÛ³É §÷áùñ ù³Õ³ù¦-Á Ñ»Ýó ·³í³éÇ ³ÝáõÝáí å»ïù ¿ Ïáãí»ñ гûñÇó ³í³Ý: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÑÇݳíáõñó гûñù ·ÛáõÕÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, ѳñÏ ¿ Ýß»É, áñ ϳ۳ñ³ÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ áã û гûñù ·ÛáõÕáõÙ, ³ÛÉ ¹ñ³ÝÇó ¹»åÇ Ñ³ñ³í` ׳ݳå³ñÑÇ íñ³` îñïáõ ·»ïÇ ³÷ÇÝ: ÐÇßÛ³É 75ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ γÉϳÃáõë-γÕϳïáõÛùÇ ¨ гïñÇë-гûñùÇ ÙÇç¨ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ: ²ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ Ùáï 30ÏÙ-Ç: ¸³íÙÇë: ²Ûë ³Ýí³ÝáõÙÁ Ð. سݳݹ۳ÝÁ å³ñ½³µ³ÝáõÙ ¿ ³Ûë ³Ý·³Ù ³ñ¹»Ý ³ñ³µ»ñ»ÝÇ §‫)½( ¦ﺬ‬-§‫( ¦ﺪ‬¹) ¨ §‫( ¦ﻢ‬Ù)-§‫( ¦ﻄ‬Ã) ß÷áÃáí, áõëïÇ ¨ ѳñÏ ¿ ¸³íÙÇëÁ (‫ )دوﻣﻳس‬ëñµ³·ñ»É ¼³íÃÇëÇ Ï³Ù ¼³áõÃÇëÇ (‫)ذوﻃﻳس‬, áñÝ ¿É Ïѳٳå³ï³ë˳ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý êá¹ù ³Ýí³ÝÁ (·ñ³µ³ñáõÙ` ê³õ¹ù, ë»é. ê³õ¹Çó)6: ֳݳå³ñÑÇ ³Ûë ϳ۳ñ³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 1

î»°ë Ø. Ìêðò÷ÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 58: î»°ë Jacut, IV, ¿ç 412: î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 199: 4 ²Ý¹, ¿ç 200: 5 ²Ý¹: 6 ²Ý¹, ¿ç 196-199: 2 3

109


ݳËáñ¹Ç ÝÙ³Ý Ð. سݳݹ۳ÝÁ ϳåáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ·³í³éÇ ³Ýí³Ý Ñ»ï: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿, û ϳ۳ñ³ÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ áã û 껵»áëÇ ÑÇß³ï³Ï³Í §ê³õ¹³Û ù³Õ³ù³·»õÕ¦-áõÙ1, ³ÛÉ Ñ³ñ³ÏÇó ѳïáõÏ Ï³ñ³í³Ý³í³ÛñáõÙ2: øÇÉ-øáõÛ: Ð. سݳݹ۳ÝÁ ×Çßï ¿ ѳٳñáõ٠سñÏí³ñïÇÝ, áñÁ, ÇÝã-áñ §³ÝѳÛï¦ ³ÕµÛáõñÇ íñ³ Ñ»Ýí»Éáí, øÇÉ øáõÛÁ ëñµ³·ñ»É ¿ Gēlakūnī-Ç¥¶»É³ùáõÝÇ-¶»Õ³ùáõÝǤ3: ²Û¹ §³ÝѳÛï¦ ³ÕµÛáõñÁ, Ù»ñ ϳñÍÇùáí, ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ ¿, áñÁ å³Ñå³Ý»É ¿ ³Û¹ ³Ýí³Ý §‫¦ﻜﻴﻠﻜﻮﻨﻲ‬ ¥øÇɳùáõÝǤ ï³ñµ»ñ³ÏÁ4: ²Ûë ϳ۳ñ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳËáñ¹ »ñÏáõ ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÁ, Çñ ³Ýí³ÝáõÙÁ ëï³ó»É ¿, ûñ¨ë, ѳٳå³ï³ëË³Ý ·³í³éÇ ³ÝáõÝÇó, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ êá¹ù ·³í³éÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ5: ²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ ·»ï³µ»ñ³ÝÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Îáà ·ÛáõÕ³ù³Õ³ùÁ6, áñï»ÕÇó ׳ݳå³ñÑÇ ÙÇ ×ÛáõÕÁ, Áëï §ØÕáݳã³÷ù¦-Ç, ¸íÇÝ ¿ñ ·ÝáõÙ ´»ñ¹ÏáõÝùáí7, ÇëÏ ÙÛáõë ×ÛáõÕÝ ¿É ûùíáõÙ ¿ñ ѳñ³í ¨ ¸íÇÝ Ñ³ëÝáõÙ êÇë³ç³Ý ϳ۳ñ³Ýáí: àõëïÇ ¨ ѳí³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ` ׳Ù÷³µ³Å³ÝÇ íñ³, ·ïÝí»ñ ¶»Õ³ùáõÝÇ Ï³Û³ñ³ÝÁ: ֳݳå³ñÑÁ ¶»Õ³ùáõÝÇÇó êÇë³ç³Ý ϳ۳ñ³Ý ¿ñ ·ÝáõÙ, ¹³ï»Éáí É»éݳÛÇÝ ï»Õ³ÝùÇó, ²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ ³÷áí áõ ê»ÉÇÙÇ¥êáõɻٳ¤ É»éݳÝóùáí, áñÇ ³å³óáõÛóÝ »Ý ÑÇÝ ù³ñ³í³Ý³ïÝ»ñÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ ÝßÛ³É É»éݳÝóùáõÙ áõ Ýñ³ÝÇó ѳñ³í` ²Õù»Ý¹áõÙ8: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ѳí³Ý³µ³ñ, ׳ݳå³ñÑÝ ²ñ÷³ ·»ïÇ ³÷áí ѳëÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëËÇ ÑáíÇï, áñï»Õ` ܳËÇ稳ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï, å³Ñå³Ýí»É »Ý ù³ñ³í³Ý³ï³Ý ³í»ñ³ÏÝ»ñ9: êÇë³ç³Ý: γñ¨áñ »Ýù ѳٳñáõÙ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ëáë»É êÇë³ç³Ý ϳ۳ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõ٠ѻﳽáïáÕÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ã»Ý ѳÙÁÝÏÝáõÙ: Ü. γñ³áõÉáíÁ êÇë³ç³ÝÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ñ ´³ß-Üáñ³ß»ÝÇó áã Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ÎÇë³ç³Ý í³ÛñáõÙ10: Ð. سݳݹ۳ÝÁ` ÁݹáõÝ»Éáí êÇë³ç³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÎÇ1

î»°ë 껵»áë, ¿ç 88: î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 199: 3 ²Ý¹, ¿ç 196: 4 î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 382: 5 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 196: 6 ²Ý¹, ¿ç 197, ù³ñ﻽: 7 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 381: 8 î»°ë Ô. ²ÉÇß³Ý, êÇë³Ï³Ý, ¿ç 163-165: 9 î»°ë Âàæíåéøèå èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûå ïàìÿòíèêè äðåâíîñòè è ñðåäíåâåêîâüÿ, êàðòà,-Àòëàñ Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ, Áàêó-Ìîñêâà,1963, ñ. 206-207. 10 î»°ë Êàðòà Êàâêàçñêîãî êðàÿ, Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà, ñîñòàâëåííàÿ Êàðàóëîâûì íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé àðàáñêèõ ãåîãðàôîâ,-ÑÌÎÌÏÊ, âûï. 38, ¿ç 128. 2

110


ë³ç³ÝÇ ï»ÕáõÙ, ϳï³ñ»É ¿ ³ÛÝ í»ñ³å³ÑáõÙÁ, û ³Ý·³Ù ¹ñ³ ÁݹáõÝ»ÉÇ ãÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ êÇë³ç³ÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ Þ³ñáõñÇó ì³Ûáó Óáñ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñѳѳïí³ÍáõÙ, ÇëÏ áñ ³é³í»É ѳí³Ý³Ï³Ý ¿` ´³ß-Üáñ³ß»ÝÇó ²ñ÷³ ÁÝóóáÕ ·Í³Ù³ëáõÙ: Àëï Ð. سݳݹ۳ÝÇ` êÇë³ç³Ý ϳ۳ñ³ÝÝ Çñ ³ÝáõÝÁ ëï³ó»É ¿ñ ѳٳå³ï³ëË³Ý »ñÏñ³Ù³ëÇ` êÇë³Ï³ÝÇ (êÛáõÝÇù) ³Ýí³ÝáõÙÇó1: Â. гÏáµÛ³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ϳ۳ñ³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ϳåáõÙ ¿ êÛáõÝÇù ³ß˳ñÑÇ ³Ýí³Ý Ñ»ï, ¨ ³ÛÝ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ²ñ»ÝÇ ·ÛáõÕÇ ï»ÕáõÙ2: êÇë³ç³Ý ϳ۳ñ³ÝÇ Ï³ñ³áõÉáíÛ³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÎÇë³ç³Ý í³ÛñáõÙ ËáãÁݹáïÝ»ñÇ ¿ ѳݹÇåáõÙ: Ü³Ë ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ Þ³ñáõñÇ ¹³ßï-¸íÇÝ Ñ³ïí³Íáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ íëï³Ñ»É ѳñà ï»Õ³ÝùÇ å³ï׳éáí, ÇëÏ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³é³ç ¿ ·³ÉÇë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝ. ÎÇë³ç³ÝÇó ÙÇÝ㨠¸íÇÝ 70-75ÏÙ ¿, ÇëÏ, Áëï ³É-ÆëóËñÇÇ` êÇë³ç³Ý-¸íÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ 16 ÷³ñë³Ë ¿ñ (Ùáï 93ÏÙ): ØÛáõë ϳñ¨áñ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ êÇë³ç³ÝÁ ã»Ý ÑÇßáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: Ð. سݳݹ۳ÝÇ å»ë »Ýó¹ñ»É, û êÇë³ç³ÝÁ ëáëÏ ù³ñ³í³Ý³ïáõÝ ¿ »Õ»É, ×Çßï ã¿, ù³ÝÇ áñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ ³ÛÝ ù³Õ³ù »Ý ѳٳñáõÙ: ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ êÇë³ç³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, û ³ÛÝ Ñ³×»ÉÇ, ÙÇçÇÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù ¿3: ÆëÏ Ú³Ïáõï ³ÉгٳíÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ êÇë³ç³ÝÁ ÙÇ ù³Õ³ù ¿ñ ¸íÇÝÇó 16 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, áñÁ ·ñ³í»ó гµÇµ ÇµÝ Ø³ëÉ³Ù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýí³×Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï4: ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÝ Áݹ·ÍáõÙ ¿, áñ, Áëï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ, ¸íÇÝÇó ÙÇÝ㨠êÇë³ç³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ϳ½Ù»ñ ßáõñç 92ÏÙ, ÇëÏ ÎÇë³ç³ÝÇó áõ ²ñ»ÝÇÇó ÙÇÝ㨠¸íÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ý ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ: ì³Ûáó ÓáñáõÙ ï»Õ³ÝùÝ áõëáõÙݳëÇñ»ÉÇë ѻﳽáïáÕÁ »Ï»É ¿ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ êÇë³ç³Ý ϳ۳ñ³ÝÁ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñ»É ÑÇݳíáõñó ì³Ûë ³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ: ì³Ûë ³ÙñáóÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ Ý»ñϳÛáõÙë ÏáãíáõÙ »Ý ì»Ûë³ÉÇ Õ³É³ëÇ ¨ ·ïÝíáõÙ »Ý î³ÝÓÇÏ ·ÛáõÕÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ: ´³É³½áõñÇÝ Ð³µÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï êÛáõÝÇùáõÙ ÑÇßáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ì³Ûë ³ÙñáóÇ Ýí³×Ù³Ý Ù³ëÇÝ, ѻ勉µ³ñ Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ, û гµÇµ ÇµÝ 1

î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 194-195: سÝñ³Ù³ëÝáñ»Ý ï»°ë Â. гÏáµÛ³Ý, êÛáõÝÇùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ (å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³éáõÙáí), º., 1966, ¿ç 90-96: 3 Ibn Haukal, ¿ç 350: 4 î»°ë Jacut, III, ¿ç 216: 2

111


سëÉ³Ù³Ý ·ñ³í»ó êÇë³ç³ÝÁ г۳ëï³ÝÇ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, í»ñáÑÇßÛ³É ³ÙñáóÇÝ: ²å³ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ·³ÉÇë ¿ ³ÛÝ Ñ»ï¨áõÃÛ³Ý, áñ ϳ۳ñ³ÝÇ êÇë³ç³Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ ³é³ç ¿ »Ï»É Ý³Ñ³Ý·Ç ³ÝáõÝÇó: ì»ñçÇí»ñçá, ³Ûë ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ ¿ Ëáëáõ٠ûÏáõ½ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ¸íÇÝÇó ÙÇÝ㨠ì³Ûë ³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùÁ ßáõñç 90-92ÏÙ ¿1: ². Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ ï»Õ³½ÝÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ Ýß³Í ï»ÕáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` î³ÝÓÇÏ ·ÛáõÕÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, áõñ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ ì»Ûë³ÉÇ Õ³É³ëÇÝ, áñ¨¿ ³í»ñ³Ï ãÇ ·ï»É2: ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí êÇë³ç³Ý ù³Õ³ùÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ` áõëáõÙݳëÇñáÕÁ ÝßáõÙ ¿, áñ Ñݳ·áõÛÝ ÙÇ³Ï ù³Õ³ùÝ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ Þ³ñáõñÇ ¹³ßïáõÙ, ì³Ûáó ÓáñÇ ÙáõïùÇ Ùáï, Üáñ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ3: ²ÛÝ ². ²Ûí³½Û³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÝáõÛݳóí»É ¿ ÑÇݳíáõñó ²ñµ³ÛÇÝ4: ê³Ï³ÛÝ, ². Ô³ñ³·Ûá½Û³ÝÁ íëï³Ñ ¿, áñ ³Û¹ ³í»ñ³Ï µ»ñ¹³ù³Õ³ùÁ áã û ²ñµ³Ý ¿, ³ÛÉ Ø³ñ³Ï»ñïÁ¥Ø³ñ³í³ÝÁ¤5: ܳ ϳñÍáõÙ ¿ ݳ¨, û ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ êÇë³ç³ÝÁ Ñ»Ýó êÛáõÝÇùÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ` Þ³ñáõñÇ ¹³ßïáõ٠ϳéáõóí³Í سñ³Ï»ñïÝ ¿: ¸íÇÝÇ ¨ سñ³Ï»ñïÇ ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ áõÕÇÕ ·Íáí ϳ½ÙáõÙ ¿ 75ÏÙ, áñÁ, Áëï áõëáõÙݳëÇñáÕÇ` ϳñáÕ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý»É ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í 16 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ ¥Ùáï 93ÏÙ¤6: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ï³ñ³ÍùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ³½ÝÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ϳï³ñ³Í ³Ûë ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿: êÇë³ç³ÝÇó ׳ݳå³ñÑÁ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ¸íÇÝ, ¨ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ 16 ÷³ñë³Ë ¿ñ: ²ÛëåÇëáí` ׳ݳå³ñÑÁ, ¹áõñë ·³Éáí ä³ñï³íÇó, îñïáõ ·»ïÇ, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨ í»ñçÇÝÇë íï³Ï Ȩ ·»ïÇ ³÷»ñáí ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù áõ, ³ÝóÝ»Éáí êá¹ùÇ É»éݳÝóùÁ, ꨳݳ É×Ç Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ³÷»ñáí ÁÝóóáÕ Ý»ñϳÛÇë ³íïá׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕáí ѳëÝáõÙ ¿ñ ²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ ·»ï³µ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÁ, ³Û¹ï»ÕÇó ¿É ÝáõÛÝ ·»ïÇ ³÷áí áõ êáõɻٳ É»éݳÝóùáí ÇçÝáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠²ñ÷³ ·»ïÇ ÑáíÇïÝ áõ Ýñ³ ³÷áí ß³ñÅí»Éáí` ѳëÝáõ٠سñ³Ï»ñï-êÇë³ç³Ý: ²Ûëï»ÕÇó ׳ݳ1 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ¸íÇÝ-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÇ Sīsaĵān-Gēlakūnī ·Í³Ù³ëÁ,§ä´Ð¦, 1968, ÃÇí 1, ¿ç 217-218: 2 î»°ë ². Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý, êÇë³ç³Ý ¨ ܳÏáñ½³Ý ù³Õ³ùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ,§Èñ³µ»ñ¥Ñ³ë. ·Çï.¤¦, 2001, ÃÇí 1, ¿ç 136, ͳÝáÃ. 12: 3 î»°ë ². ²Ûí³½Û³Ý , ܳË׳í³ÝÇ å³ïÙ³-׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ, º., 1978, ¿ç 63: 4 ²Ý¹, ¿ç 63-64: 5 î»°ë ². Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 139: 6 ²Ý¹:

112


å³ñÑÁ ºñ³ëË ·»ïÇ ³÷³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñáí ѳëÝáõÙ ¿ñ ¸íÇÝ: ö³ëïáñ»Ý, ³Ûë ׳ݳå³ñÑÁ ϳåáõÙ ¿ñ ÙÇÙÛ³Ýó ²ñÙÇÝdzÛÇ »ñÏáõ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ¨ áëïÇϳÝÇ »ñÏáõ Ýëï³í³Ûñ»ñÁ: سñ³Ý¹-¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÇ Ù³ëÇÝ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿. §Ø³ñ³Ý¹Çó ÙÇÝ㨠³É-ì³¹Ç (ÇÙ³° ·»ï³ÑáíÇï².º.) 10 ÷³ñë³Ë ¿, ³å³ ÙÇÝ㨠ܳ߳í³` 10 ÷³ñë³Ë, ³ÛÝï»ÕÇó ÙÇÝ㨠¸³µÇÉ 20 ÷³ñë³Ë ¿¦1: ²í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇó ³Ûë ׳ݳå³ñÑÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ. §Ø³ñ³Ý¹Çó ÙÇÝã¨ Ü³ß³í³ 2 ¹Åí³ñÇÝ ³ÝóáõÙ ¿, ¨ ÝáõÛÝù³Ý ¿É` ³Û¹ï»ÕÇó ÙÇÝ㨠¸³µÇɦ2: سñ³Ý¹Çó ¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÛïÝÇ »Ý, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ »ñÃáõÕáõÝ, ³å³ ³ÛÝ ºñ³ëËÇ ÑáíÇï ¿ñ ÇçÝáõÙ Ý»ñϳÛÇë سñ³Ý¹-æáõÉý³ áõÕ»·Íáí, áñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ Ùáï³íáñ³å»ë ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÑÇß³ï³Ï³Í سñ³Ý¹Çó ³É-ì³¹Ç (ºñ³ëËÇ ÑáíÇïÁ) 10 ÷³ñë³Ë (Ùáï 58ÏÙ) Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ: лÝó ³Ûë »ñÃáõÕÇÝ ¿ ÑÇß³ï³ÏáõÙ Ô¨áݹÁ` å³ïÙ»Éáí, áñ ³ñ³µ³Ï³Ý ÙÇ ½áñ³ËáõÙµ, ·»ñ»í³ñ»Éáí ¶áÕÃÝ ·³í³éÇ ¨ ܳË׳í³ÝÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ³ÝóϳóÝáõÙ ¿ §…Áݹ ·»ïÝ ºñ³ëË Áݹ ÑáõÝÝ æáõÕ³ÛáÛ¦3: سñ³Ý¹-¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ Ø³ñ³Ý¹-ºñ³ëË ·»ïÇ ÑáíÇï ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÁ¥Ùáï 60-65ÏÙ¤, ¹³ï»Éáí É»éݳÛÇÝ ï»Õ³ÝùÇó, ׳ݳå³ñÑáñ¹Ý»ñÇó ËÉ»Éáõ ¿ñ »ñÏáõ ûñ: ÆÝãå»ë ï»ë³Ýù, ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ Ø³ñ³Ý¹Çó ܳË׳í³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ÝßáõÙ ¿ 2 ³ÝóáõÙ: سñ³Ý¹Çó ÙÇÝ㨠ܳË׳í³Ý Ùáï 110ÏÙ ¿, ÇëÏ ³Û¹ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳÕóѳñ»É »ñÏáõ ³ÝóáõÙáí¥³ÛëÇÝùÝ` »ñÏáõ ûñáõÙ¤ Ñݳñ³íáñ ã¿, ù³ÝÇ áñ Ù»Ï ûñáõÙ Ñݳñ³íáñ ¿ ³ÝóÝ»É ³é³í»É³·áõÛÝÁ 30-40ÏÙ: ²ÛëÇÝùÝ` سñ³Ý¹-ܳË׳í³Ý ׳ݳå³ñÑÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 3 ³ÝóáõÙÇó å³Ï³ë ÉÇÝ»É ã¿ñ ϳñáÕ: гí³Ý³Ï³Ý »Ýù ѳٳñáõÙ, áñ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ Ýß³Í 2 ³ÝóáõÙÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ سñ³Ý¹-ºñ³ëË ·»ïÇ ÑáíÇï ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇÝ: ²Û¹ å³ñ³·³ÛáõÙ, ϳ۳ñ³ÝÁ سñ³Ý¹Ç ¨ ºñ³ëËÇ ÑáíïÇ ÙÇç¨ ·ïÝí»Éáõ ¿ñ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÎdzÙùÇ É»éÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ É»éݳÝóùÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ: 1

Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: Al-Moqaddasi, ¿ç 381-382: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ¸íÇÝÇó ܳË׳í³Ý ׳ݳå³ñÑÁ í»ñ³Ýáñá·»ó Êáõ½³ÛÙ³ ÇµÝ Ê³½ÇÙ áëïÇϳÝÁ ¥786-787¤ ¥ï»°ë Ibn al-Fakih, ¿ç 294¤: 3 Ô¨áݹ, ¿ç 7: 2

113


¶³Éáí ³É-ì³¹ÇÇó ÙÇÝ㨠ܳË׳í³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ` å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÑÇß³ï³Ï³Í 10 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ (Ùáï 58ÏÙ) Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ Ùáï 42ÏÙ-Ç, ³ÛëÇÝùÝ` Ù»Ï ³ÝóáõÙÇ: àõëïÇ ¨ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ سñ³Ý¹-ܳË׳í³Ý ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÇ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ 3 ³ÝóáõÙ: ÖÇßï ã¿ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ í»ñá·ñÛ³É ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ܳË׳í³ÝÇó ¸íÇÝ 2 ³ÝóáõÙ¥60-80ÏÙ¤ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ÝßáõÙÁ, ٳݳí³Ý¹, »Ã» ѳßíÇ ³éÝ»Ýù ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÇ Ù»Ï ³ÛÉ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ, û ÝáõÛÝ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ 4 ³ÝóáõÙ ¿ñ¥120-160ÏÙ¤1: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ܳË׳í³ÝÇó ¸íÇÝ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÑÇß³ï³Ï³Í 20 ÷³ñë³Ë Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ¥116ÏÙ¤, ³å³ ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÝ ²ñÙÇÝÇ³Ý Ø³ñ³Ý¹áí ϳåáõÙ ¿ñ ³íñǽÇ, ÇëÏ í»ñçÇÝáíë ݳ¨ Êáñ³ë³ÝÇ áõ ØÇçÇÝ ²ëdzÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ سñ³Ý¹-¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ ²ñ÷³ ·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ ÙdzÝáõÙ ¿ñ ä³ñï³í-¸íÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇÝ: ä³ñï³í-´³¹¹ ׳ݳå³ñÑÁ: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÁ, Áëï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ` áõÝ»ñ 30 ÷³ñë³Ë »ñϳñáõÃÛáõÝ¥Ùáï 175ÏÙ¤: ²ÛÝ ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ ³Ûɨë ã»Ý ÑÇß³ï³ÏáõÙ, ù³ÝÇ áñ ´³¹¹Ý ³ÛÉ¨ë ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ: ´³¹¹ ¥´³½½¤: ´³¹¹Á ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ñ ѳٳÝáõÝ »ñÏñÇ Ï»ÝïñáÝÁ: ²Û¹ »ñÏÇñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇó µ³Å³ÝíáõÙ ¿ñ ºñ³ëË ·»ïáí, ÇëÏ Ýñ³ µ»ñ¹»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÇ ³ÝáõÝÁ ãÇ å³Ñå³Ýí»É, ºñ³ëËÇ ³÷ÇÝ ¿ñ2: سëáõ¹ÇÝ ºñ³ëË ·»ïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÅ»ù³íáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñå³Ý»É ´³¹¹ »ñÏñÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ Ù³ëÇÝ. §²ñ-ð³ëÁ ÑáëáõÙ ¿ ´³¹¹³ÛÝ¥ÇÙ³° ´³¹¹-².º.¤ »ñÏñÇ, áñÁ Êáõñ³ÙÛ³Ý ´³µ³ùÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿ ²¹³ñµ³Ûç³ÝáõÙ, ¨ æ³µ³É ²µÇ Øáõë³ »ñÏñÇ ÙÇç¨, áñÝ ²é³ÝÇ Ù³ë»ñÇó ¿¦3: æ³µ³É (‫ﺟﺑل‬-É»é) ²µÇ Øáõë³4 ³ë»Éáí` سëáõ¹ÇÝ ÝϳïÇ áõÝÇ øÃÇß É»éÁ, áñÇ ·³·³ÃÇÝ ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÝáõÝ ³ÙñáóáõÙ ºë³ÛÇ ²µáõ Øáõë» ²é³Ýß³ÑÇÏ Çß˳ÝÁ Ñ»ñáë³Ï³Ý ÏéÇíÝ»ñ ÙÕ»ó ´áõ-

1

î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 381-382: î»°ë Jacut, I, ¿ç 529-530: 3 ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 206: 4 ÎÝ߳ݳÏÇ ²µÇ Øáõë³ÛÇ É»é: 2

114


Õ³ÛÇ ½áñ³Ù³ë»ñÇ ¹»Ù1: ö³ëïáñ»Ý, ´³¹¹Á ѳñ³íÇó ѳñ¨³Ý ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ñó³Ë ³ß˳ñÑÇÝ: ¶³Éáí ´³¹¹ ù³Õ³ùÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý ËݹñÇÝ` å»ïù ¿ Ýß»É, áñ Áëï ÆµÝ ³É-²ëÇñÇ` ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿ñ гßï³¹ë³ñ ÏáãíáÕ É»é³Ý ɳÝçÇÝ2: ì»ñçÇÝÁ, ³ÝϳëϳÍ, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ô³ñ³¹³ÕÇ Ï³Ù Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ»ñÇ Ð³ßï³ë³ñ É»é³ÝÁ¥2939Ù¤, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ê»ÉÇÝ ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ3: ö³ëïáñ»Ý, ´³¹¹Á ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ ö³Ûï³Ï³ñ³Ý ³ß˳ñÑÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, áñÁ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÁ 428 Ã. ²ñ¨»É³-ѳÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý í»ñ³óáõÙÇó Ñ»ïá ³Ýç³ï»É ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó4: ²Û¹ ³ÝÙ³ïáõÛó É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ·áñÍݳϳÝáõÙ ãϳÛÇÝ Ù³ïã»ÉÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ: ÜßíáõÙ ¿, áñ ØáõѳÙÙ³¹ ³ï-îáõëÇ ½áñ³í³ñÁ ´³¹¹ ¿ ѳëÝáõÙ É»éݳÛÇÝ Ý»Õ ³ñ³Ñ»ïÝ»ñáí5, ÇëÏ ²íßÇÝ ½áñ³í³ñÁ ´³ñ½³Ý¹Çó ÙÇÝ㨠´³¹¹ ϳéáõó»É ¿ ï³ÉÇë Ýáñ ׳ݳå³ñÑ6: ºñµ ²íßÇÝÇ ½áñ³Ù³ë»ñÁ ·ñ³í»óÇÝ ´³¹¹Á, ´³µ»ÏÁ гßï³ë³ñÇ Ùáï³Ï³ É»éݳÝóùáí ϳñáÕ³ó³í ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»É: ö³ëïáñ»Ý, Ñ»Ýó ³Û¹ É»éݳÝóùáí ¿É ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ´³¹¹Ý ²ñÙÇÝdzÛÇÝ Ï³åáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÝÙÇç³å»ë Ýñ³ ÷³ËáõëïÇó Ñ»ïá ²íßÇÝÁ` ÇٳݳÉáí ׳ݳå³ñÑÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, ï»Õ»Ï³óñ»ó ²ñÙÇÝdzÛÇ §Ã³·³íáñÝ»ñÇÝ áõ µ³ÃñÇÏÝ»ñÇÝ¥å³ïñÇÏÝ»ñ¤¦, áñ ´³µ»ÏÁ ËáõÛë ¿ ïí»É ¨ ϳÝóÝÇ Ýñ³Ýó Ùáïáí7: гí³Ý³Ï³Ý ¿ ϳñÍ»É, áñ ´³¹¹Çó ¹»åÇ ²ñÙÇÝdz ·Ý³óáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ê»ÉÇÝ ·»ïÇ Ñáíïáí: гëÝ»Éáí ºñ³ëË ·»ïÇ ³÷Á` ׳ݳå³ñÑÁ ϳñáÕ ¿ñ ß³ñÅí»É ä³ñï³í ϳ٠ëϽµáõÙ ºñ³ëËÇ, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ð³·³ñáõ ·»ïÇ ³÷»ñáí áõ Ý»ñϳÛÇë ȳãÇÝ¥´»ñÓáñ¤-êï»÷³Ý³Ï»ñï-²Õ¹³Ù ׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕáí, ϳÙ` ºñ³ëËÇ ³÷áí ß³ñÅí»Éáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù áõ ÙdzݳÉáí ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÇÝ: ²Ûëù³Ýáí ³í³ñïíáõÙ »Ý IX ¹. ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ï ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ²ñÙÇÝdz ÙïÝáÕ ¨ Ýñ³ ï³ñ³Íùáí ³ÝóÝáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, ¹³ï»Éáí ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó, ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ лñ-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÁ ¨ гÛáó ÑÇݳ1

î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 278, 290: î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, V, ¿ç, ¿ç 217-218, 237-238: 3 î»°ë Êàðòà Êàâêàçñêîãî êðàÿ ñ ïîêàçàíèåì ãóñòîòû àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ, èçäàíèå Áàêèíñêîãî Àðìÿíñêîãî Êóëüòóðíîãî Ñîþçà, Áàêó, 1908. 4 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ñ½»ñÇ..., ¿ç 85-92: 5 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, V, ¿ç 217-218: 6 ²Ý¹, ¿ç 234: 7 ²Ý¹, ¿ç 243: 2

115


íáõñó Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñ ²ñï³ß³ïÝ áõ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÁ Çñ³ñ ϳåáÕ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý: лñ-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÁ1: ¸³ï»Éáí ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó, ³Ûë ׳ݳå³ñÑÁ, ãݳ۳Í, áñ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ ÏáÕÙÇó ãÇ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ, ·áñÍáõÙ ¿ñ ݳ¨ VII-IX ¹¹.2: ¸ñ³ Ù³ëÇÝ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿. §Êáõ³ÛÛÇó ÙÇÝ㨠γɳ ÚáõÝÇë 6 ³ÝóáõÙ ¿, ³å³ ÙÇÝ㨠γñdz ³É-²ë³µÇ³ïª 1 ³ÝóáõÙ, ³Û¹ï»ÕÇó ÙÇÝ㨅, ³å³ ÙÇÝ㨠îÇýÉÇëª 1 ³ÝóáõÙ ¿, Ñ»ïá ÙÇÝ㨠³µÉ³, ³ÛÝï»ÕÇó ¿Éª Þ³ùùÇ, ³å³ ÙÇÝ㨠ȳù½³Ýª 2 ³ÝóáõÙ ¿, ¨ ÙÇÝ㨠´³µ [³É-²µí³µ]ª 3 ³ÝóáõÙ¦3: ²ÉØáõϳ¹¹³ëÇÇ »ñÏÇ ÑÇßÛ³É Ñ³ïí³ÍÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ãÇ å³Ñå³Ýí»É, ¨ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý γñdz ³É-²ë³µÇ³ïÇó ÙÇÝ㨠î÷ÕÇë ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍáõÙ ·ïÝíáÕ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ: γɳ ÚáõÝÇë: γɳ ÚáõÝÇëÁ, Áëï ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇǪ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ лñÇó 6 ³ÝóáõÙ, ³ÛëÇÝùݪ Ùáï³íáñ³å»ë 30-42 ÷³ñë³Ë ¥Ùáï 175-245ÏÙ¤ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: γɳ ÚáõÝÇëÁ, áñÝ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÃíáõÙ4, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ³¹-¸Çñ³ÝÇÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç5: ²Ñ³°, û ÇÝã ¿ ѳÕáñ¹áõÙ ÆµÝ Ð³áõϳÉÝ ³¹-¸Çñ³ÝÇ Ã³·³íáñÇ áñ¹áõ Ù³ëÇÝ. §ÆµÝ ¸Çñ³ÝÇ Ã³·³íáñÁ [ùñÇëïáÝÛ³ ¿], áñÝ ÇßËáõÙ ¿ ¼³í³½³ÝÇ, ì³ÝÇ ¨ ì³ëï³ÝÇ íñ³¦6: ºÉÝ»Éáí ³Ûë ѳÕáñ¹áõÙÇó, ¹Åí³ñ ã¿ Ïé³Ñ»É, áñ ³¹-¸Çñ³ÝÇÝ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ¸»ñ»ÝÇÏ ¥¸»ñ»Ý¤ ó·³íáñÇ ¥943-958¤ ³Ýí³Ý ³Ûɳ·ñáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ ÑÇßÛ³É ·³í³éÝ áõ ù³Õ³ùÝ»ñÁ X ¹. ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ, áõëïǪ ³¹-¸Çñ³ÝÇÇ »ñÏÇñÁ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ ¹»é¨ë ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ûñáù ѽáñ³ó³Í ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ï³ñ³Íí»óÇÝ áã ÙdzÛÝ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ³Ûɨ ѳ-

1 ²Ûë ׳ݳå³ñÑÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ï»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, лñ¥Êáõ³ÛÛ¤¸³ñµ³Ý¹ ¥´³µ ³É-²µí³µ¤ ׳ݳå³ñÑÝ Áëï ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ï ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ,§ä´Ð¦, 2005, ÃÇí 3, ¿ç 149-159: 2 Àëï ³É-øáõýÇÇ` سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Á Ñ»Ýó ³Ûë ׳ݳå³ñÑáí ¿ñ 732/733 Ã. ³ñß³í»É ʳ½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõݥﻰë al-Kufi, VIII, ¿ç 75¤: 3 Al-Moqaddasi, ¿ç 392: 4 ²Ý¹, ¿ç 373: 5 ²Ý¹, ¿ç 377: 6 Ibn Haukal, ¿ç 348-348:

116


ñ¨³Ý »ñÏñ³Ù³ë»ñáõÙ1: ºí Ñ»Ýó ³Ûë ¿ å³ï׳éÁ, áñ ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ÑÇß³ï³Ïáõ٠γɳ ÚáõÝÇëÁ, áñÁ, ÇÝãå»ë ëïáñ¨ Ïï»ëÝ»Ýù, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ ²Ûñ³ñ³ï ³ß˳ñÑÇ Îá·áíÇï ·³í³éÇ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹ÇÝ: Îá·áíÇï ·³í³éÁ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹áí ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³ÝÁ Ùdzóñ»É ¿ñ ¸»ñ»ÝÇÏ Ã³·³íáñÇ Ý³Ëáñ¹Áª ¶³·ÇÏÁ ¥908-943¤: Àëï ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõª §Ç ·Ý³ÉÝ Úáõë÷³Û ³ÙÇñ³ÛÇÝ Ç ä³ñëëª ·Ý³ó ¨ ó·³õáñÝ ¶³·ÇÏ Ç ·³õ³éÝ Îá·áíÇï, ¨ å³ß³ñ»³É ½³Ý³éÝ ¸³ñÇõÝëª ·áÕ³ó»³É ³éÝáõ Ç ·Çß»ñǦ2: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ³ñ³µÝ»ñÁ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Ç ³Ýí³Ý §¹³ñ¦ µ³Õ³¹ñÇãÝ ÁÝÏ³É»É »Ý §µ»ñ¹, ³Ùñáó¦ ÇÙ³ëïáí áõ ¹³ñÓñ»É §Ï³É³¦: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¸³ñÛáõÝÇó ³Ýí³Ý »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹ñÇãÇݪ §ÛáõÝÇó¦-ÇÝ, ³å³ í»ñçÇÝÇ §ó¦-Ý, ³ñ³µ»ñ»ÝáõÙ ³Û¹ ï³éÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÷á˳ñÇÝí»É ¿ §ë¦ (‫ﺲ‬¤-áí, ¨ §ÛáõÝÇó¦-Á í»ñ³Íí»É ¿ §ÛáõÝÇë¦-Ç: ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Á¥·ñ³µ³ñáõÙª ¸³ñ»õÝÇó ϳ٠¸³ñÇõÝÇó µ»ñ¹3¤ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë ÐÇÝ ´³Û³½»ï ϳ٠¸áÕáõ-´³Û³½Ç¹ ù³Õ³ùÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñï»Õ ÙÇÝ㨠³Ûëûñ ¿É å³Ñå³Ýí»É »Ý µ»ñ¹Ç å³ñÇëåÝ»ñÁ4: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ лñÇ ¨ γɳ ÚáõÝÇëÇ ÙÇç¨ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ Ýß³Í 6 ³ÝóáõÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ ¥Ùáï 175-245ÏÙ¤, ³å³ ³ÛÝ áñáß³ÏÇáñ»Ý ã³÷³½³Ýóí³Í ¿5: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³í»É³óÝ»É, áñ ϳ۳ñ³ÝÁ å»ïù ¿ ·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ áã û ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹áõÙ, ³ÛÉ ¹ñ³ Ù»ñӳϳÛùáõÙª ³ÝÙÇç³å»ë ׳ݳå³ñÑÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ6: γñdz ³É-²ë³µÇ³ï: ì»ñçÇÝÁ, Áëï ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏǪ ·ïÝíáõÙ ¿ñ γɳ ÚáõÝÇëÇó 1 ³ÝóáõÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ (Ùáï 30-40ÏÙ): γñÍáõÙ »Ýù, áñ ³Û¹ ϳ۳ñ³ÝÁ ѳëï³ï³å»ë å»ïù ¿ ·ïÝí»ÉÇë ÉÇÝ»ñ ÙÇÝ㨠гÛÏ³Ï³Ý å³ñ É»éݳßÕÃ³Ý ÁÝÏ³Í ßñç³ÝáõÙ: 껵»áëÇ ÙÇ ³ñÅ»ù³íáñ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ û·ÝáõÙ ¿ ×ßï»É ³Ûë ׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕÇÝ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Çó ÑÛáõëÇë: Üϳñ³·ñ»Éáí 1 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 444: ÐÙÙï. ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 328: 2 ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 444: 3 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 18, 119 ¨ ³ÛÉÝ, ²ëáÕÇÏ, ¿ç 131: 4 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ¿ç 49: 5 §Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñ¦, ýǽÇÏ³Ï³Ý ù³ñ﻽: ÊáÛÇ ¨ ´³Û³½»ïÇ ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ѳí³ë³ñ ¿ Ùáï 155ÏÙ-Ç: ²É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ Ñ³Õáñ¹³Í Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ã³÷³½³Ýóí³Í ïíÛ³ÉÁ Ù»Ýù µ³ó³ïñáõÙ »Ýù É»éݳÛÇÝ ï»Õ³Ýùáí: 6 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, лñ ¥Êáõ³ÛÛ¤-¸³ñµ³Ý¹ ¥´³µ ³É-²µí³µ¤ ׳ݳå³ñÑÝ Áëï ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ï ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ, ¿ç 150-151: лñ-¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹ ׳ݳå³ñÑÁ ·áñÍáõÙ ¿ ݳ¨ ³Ûëûñª ÁÝóݳÉáí ÎáïáñÇ ¥ì³ëåáõñ³Ï³ÝǤ É»éݳßÕóÛÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáíª ÊáÛ-¾íûÕÉáõ-Ø»ñ·»Ý ¥Ø³ñ·Ç³Ý¤-سÏáõ-¸áÕáõ-´³Û³½Ç¹ ·Íáí:

117


³ñ³µÝ»ñÇ 647 Ã. ³ñß³í³ÝùÁª å³ïÙÇãÝ Ç Ù³ëݳíáñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿. §…»ÏÝ ½³õñÝ ÆëÙ³Û»ÉÇ Û²ïñå³ï³Ï³Ý, ¨ µ³Å³Ý»³ó³Ý Û»ñÇë:…²ñ¹ª áñù Ç ÏáÕÙ³Ýë ê»åÑ³Ï³Ý ·Ý¹ÇÝ…»ÏÇÝ ÅáÕáí»ó³Ý Ç Ð¿ñ¨³Ý, ¨ Ù³ñï»³Ý Áݹ µ»ñ¹ÇÝ, ¨ áã ϳñ³óÇÝ ³éÝáõÉ: ºÏÇÝ Ç Ûàñ¹ëåáõ, ¨ áã ÝÙ³ ÇÝã ϳñ³óÇÝ ³éÝ»É: ¶Ý³óÇÝ ³ÝïÇ ¨ µ³Ý³Ï»ó³Ý Û²ñͳ÷ë…: ²ñ¹ª ÇçÇÝ Áݹ ³ÛÝ ³ñù Ç í³Ûñ Ç µ»ñ¹¿Ý »ñÃ³É Ëݹñ»É Ç µ»ñ¹¿Ý ¸³ñ³õÝÇó ½³õñ Û³õ·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Çõñ»³Ýó¦1: ²ñͳ÷ ³ÙñáóÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Çó Ùáï 17ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³2, áñÁ ÑÇÙù ¿ñ ï³ÉÇë Ýñ³ å³ßïå³ÝÝ»ñÇݪ û·ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ýã»Éáõ ³ÛÝï»ÕÇó: ºÉÝ»Éáí í»ñáÑÇßÛ³ÉÇóª »Ýó¹ñáõÙ »Ýù, áñ ³É²ë³µÇ³ï ³Ýí³ÝáõÙÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ²ñͳ÷ ³Ýí³ÝÁ, áñÁ Ô¨áÝ¹Ý áõ ²Ý³ÝáõÝ ¼ñáõó³·ÇñÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý §²ñͳ÷³ó¦ Ó¨áí3: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ §Ï³ñdz¦ µ³éÇÝ, ³å³ ³ÛÝ §Ï³É³¦ (µ»ñ¹) µ³éÇ ³Õ³í³Õí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É: ²Û¹åÇëÇ ³Õ³í³ÕáõÙÁ, Ç ¹»å, ³éϳ ¿ ݳ¨ γɳ ÚáõÝÇëÇ ¹»åùáõÙ ¥Î³ñdz ÚáõÝÇë¤4: ê³Ï³ÛÝ, §Ï³ñdz¦ µ³éÁ ¥‫ﻘﺮﻴﺔ‬¤ ³ñ³µ»ñ»ÝÇó óñ·Ù³Ý³µ³ñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §·ÛáõÕ¦, §³í³Ý¦, ÇÝãÁ, ûñ¨ë, ³é³í»É ѳí³Ý³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³Ï ¿: гëϳݳÉÇ ¿, áñ ׳ݳå³ñÑÝ ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ ³ÙñáóÇ Ù»ñӳϳÛùáí, ÇëÏ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ·ïÝíáÕ ·ÛáõÕÁ å³ñ½³å»ë Ïáãí»Éáõ ¿ñ §·»õÕÝ/·ÇõÕÝ ²ñͳ÷³ó¦, áñÁ Ù³ë³Ùµ ³ñ³µ»ñ»Ý óñ·Ù³Ýí»Éáõ ¹»åùáõÙ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, ¹³éݳÉáõ ¿ñ §Î³ñdz ³É-²ñë³µ³ï¦: ²ñͳ÷ ³ÙñáóÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ÝáõÛݳÝáõÝ ·ÛáõÕÁ, áñï»Õ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ñ ϳ۳ñ³ÝÁ, ¹³ï»Éáí Ù»ñ ÏáÕÙÇó γñdz ³É²ë³µÇ³ïÇ Ñ»ï Ýñ³ ÝáõÛݳóáõÙÇó ¨ ê»µ»áëÇ ¨ë Ù»Ï Ï³ñ¨áñ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÇó, »ñÏáõ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ñ³Ý·áõó³Ï»ï ¿ñ: ä³ïÙÇãÁ, Ýϳñ³·ñ»Éáí ³ñ³µÝ»ñÇ 641 Ã. ³ñß³í³ÝùÁ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù Òáñ³ å³Ñ³Ï É»éݳÝóùáí Ý»ñËáõÅ»óÇÝ îáõñáõµ»ñ³Ý, ·ñ³í»óÇÝ ´½ÝáõÝÇùÝ áõ ²ÕÇáíÇïÁ ¨ §×³Ý³å³ñÑ Ï³É»³É Ç ´»ñÏñáÛ ÓáñÝ Áݹ àñ¹ëåáÛ ¨ Áݹ ¶á·áíÇïª Ã³÷»ó³Ý Û²Ûñ³ñ³ï¦5: ²ñ³µ³Ï³Ý ½áñùǪ àñ¹ëåáõÇó ·³ÉÝ áõ ²ñͳ÷ ³ÙñáóÁ å³ß³ñ»ÉÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ àñ¹ëåáõÝ ×³Ý³å³ñÑáí ϳåí³Í ¿ñ ²ñͳ÷Ç Ñ»ï: ´³óÇ ³Û¹, §Ç ´»ñÏñáÛ ÓáñÝ Áݹ àñ¹ëåáÛ ¨ Áݹ ¶á·áíÇï¦ ³ñï³Ñ³Û1

껵»áë, ¿ç 145: î»°ë Äîðîæíàÿ êàðòà Êàâêàçñêîãî êðàÿ, ñîñòàâëåíà è ëèòîãðàôèðîâàíà â âîåííî-òèïîãðàôè÷åñêîì îòäåëå Êàâêàçñêîãî âîåííîãî îêðóãà, 20 âåðñò â äþéìå, Òèôëèñ, 1870. 3 î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 11, Þ³åáõÑ ´³·ñ³ïáõÝÇ, ¿ç 29: 4 î»°ë al-Moqaddasi, ¿ç 376: 5 껵»áë, ¿ç 138: 2

118


ïáõÃÛáõÝÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ àñ¹ëåáõÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ׳ݳå³ñÑÇ íñ³ ÙÇÝ㨠Îá·áíÇï ·³í³é ѳëÝ»ÉÁ, Îáïáñ É»éݳßÕóÛÇ ³ñ¨Ùï³ÏáÕÙáõÙ, ³ÛëÇÝùݪ ì³ëåáõñ³Ï³ÝáõÙ1: ¸³ï»Éáí í»ñáÑÇßÛ³É »ñÏáõ ÷³ëï»ñÇó, àñ¹ëåáõÇó Ñ»ïá ׳ݳå³ñÑÇ Ñ³çáñ¹ ϳ۳ñ³ÝÝ ²ñͳ÷Ý ¿ñ Îá·áíÇïáõÙ, áñÇó ³ÛÝ ÏáÕ٠׳ݳå³ñÑÝ ³ÝóÝ»Éáõ ¿ñ гÛÏ³Ï³Ý å³ñÁ: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ì³Ý³ É×Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ³÷»ñáí áõ Îáïáñ É»éݳßÕóÛÇ ³ñ¨Ùï³ÏáÕÙáí, ÇëÏ Ð»ñÇó ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Ç Ù»ñӳϳÛùáí ¹»åÇ ²ñͳ÷ ³ÙñáóÝ ß³ñÅíáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ Îáïáñ É»éݳßÕóÛÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí: ö³ëïáñ»Ý, Îáïáñ É»éݳßÕóÛÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáí ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ÁÝóóáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ÙdzÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñͳ÷ ³ÙñáóÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ: ÎñÏÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí ²ñͳ÷³ó ·ÛáõÕ-γñdz ³É-²ë³µÇ³ï ÝáõÛݳóÙ³ÝÁª Ýß»Ýù, áñ Ô¨áÝ¹Ç ¨ ²Ý³ÝáõÝ ¼ñáõó³·ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í §²ñͳ÷³ó¦ ³Ýí³Ý³Ó¨Á, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ·áñÍ³Í³Ï³Ý ¿ñ ÙÇçݳ¹³ñáõÙ: ²ñ³µ»ñ»ÝáõÙ §Í¦ ï³éÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ §ë¦ (‫ ﺲ‬ϳ٠‫ )ﺺ‬ï³éÁ, ÇÝãå»ë, ûñÇݳϪ ê³Ù³Ý¹áõ-̳Ùݹ³í2 ¨ ê³Ý³ñdz-̳ݳñdz3 ¹»åù»ñáõÙ, ÇëÏ §ó¦ ï³éÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñ³µ»ñ»ÝáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ §ï¦ ¥‫ﺖ‬¤ ï³éÁ: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ³ñ³µ»ñ»ÝáõÙ §½·»ÕÝ ²ñͳ÷³ó¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñáÑÇßÛ³É å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ, Ù³ë³Ùµ óñ·Ù³Ýí»Éáõ ѻ勉Ýùáí ÑÝã»Éáõ ¿ñ §Î³ñdz ³É-²ñë³µ³ï¦, áñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ³Õ³í³Õí»É áõ í»ñ ¿ ³Íí»É §Î³ñdz ³É-²ë³µÇ³ï¦-Ç4: ö³ëïáñ»Ý, ׳ݳå³ñÑÁ ·³ÉÇë ¿ñ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Ç ÏáÕÙÇó ¨ ³ÝóÝáõÙ ²ñͳ÷³ó ³ÙñáóÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ·ïÝíáÕ ÝáõÛݳÝáõÝ ·ÛáõÕáí: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ γñdz ³É-²ë³µÇ³ïÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ γɳ ÚáõÝÇë ϳ۳ñ³ÝÇó, áñÁ Ù»Ï ³ÝóáõÙ¥Ùáï 30-40ÏÙ¤ å»ïù ¿ ϳ½Ù»ñ, ãÇ 1 Ð. سݳݹ۳ÝÁ ä¨ïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñï»½Ç Artaxata-Godbi-Paresaca ׳ݳå³ñÑÇ Î³ïÇëåÇ ¥Catispi¤ ϳ۳ñ³ÝÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ àñ¹ëåáõÇÝ ¨, Ñ»Ýí»Éáí ê. ºñ»ÙÛ³ÝÇ íñ³, ³ÛÝ ï»Õ³¹ñáõÙ Ý»ñϳÛÇë î³å³ñǽ µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙª γñ³ù»Ý¹Çó ¹»åÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨»Éù ¥ï»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 147-149, 246, ï»°ë ݳ¨ Êàðòà Êàâêàçñêîãî êðàÿ ñ ïîêàçàíèåì ãóñòîòû àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ, èçäàíèå Áàêèíñêîãî Àðìÿíñêîãî êóëüòóðíîãî ñîþçà, Áàêó, 1908¤: ÖÇßï ¿, ³Û¹ ¹»åùáõÙ àñ¹ëåáõÝ ÏѳÛïÝíÇ Îá·áíïÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, 껵»áëÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù»ñ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ݳ¨ ³Û¹ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: 2 î»°ë Jacut, III, ¿ç 144: 3 î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: 4 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, лñ ¥Êáõ³ÛÛ¤-¸³ñµ³Ý¹ ¥´³µ ³É-²µí³µ¤ ׳ݳå³ñÑÁ..., ¿ç 152:

119


ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¸³ñÛáõÝÇó µ»ñ¹Çó ÙÇÝ㨠²ñͳ÷ ³Ùñáó ÁÝÏ³Í Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ, ûñ¨ë, ÝáõÛÝå»ë å»ïù ¿ µ³ó³ïñ»É É»éݳÛÇÝ ï»Õ³Ýùáí: ²ÛëåÇëáíª Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉùÇó ¨ Ñ³ñ³í-³ñ¨ÙáõïùÇó »ÏáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ÙdzÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñͳ÷³ó ·ÛáõÕáõÙ: ÆÝãå»ë ï»ë³Ýù, ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ ï»ùëïÁ ûñÇ ¿, ÇÝãÇ å³ï׳éáí µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý γñdz ³É-²ë³µÇ³ï-î÷ÕÇë ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍáõÙ ·ïÝíáÕ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ: гßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ, áñ å³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, ѳٳӳÛÝ §ØÕáݳã³÷ù¦-Ǫ ·áñÍáõÙ ¿ñ ¸íÇÝ-î÷ÕÇë ׳ݳå³ñÑÁ1, å»ïù ¿ ϳñÍ»É, áñ ·áñÍ áõÝ»Ýù Ñ»Ýó ³Û¹ ׳ݳå³ñÑÇ Ñ»ï: àõëïÇ ¨ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ׳ݳå³ñÑÝ ²ñͳ÷Çó Ñ»ïá ³ÝóÝáõÙ ¿ñ гÛÏ³Ï³Ý å³ñ É»éݳßÃ³Ý âÇÝ·ÇÉÇ É»éݳÝóùáí áõ úñÏáíÇ ÏÇñ×áí2, ³ÛÝáõÑ»ï¨, ûùíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ¨ ÇçÝáõÙ ºñ³ëË ·»ïÇ ÑáíÇïÝ ²ñï³ß³ïÇ Ï³ÙñçÇ Ùáï: ²ÛÝ, ѳí³Ý³µ³ñ, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëËÁ ²ñï³ß³ïÇ Ï³Ù î³÷»ñÇ ¥î³÷»ñ³Ï³Ý¤ ϳÙñçáí áõ ß³ñÅíáõÙ ¹»åÇ ¸íÇÝ3: §ØÕáݳã³÷ù¦-Ç ¸íÇÝî÷ÕÇë ׳ݳå³ñÑÁ, ѳٻٳï»Éáí ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³Ýáõ٥ѳٳӳÛÝ ä¨ïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñ﻽Ǥ ÝáõÛÝ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ñ»ï, ºñ³ëË ·»ïÇ ³÷³Ù»ñÓ ßñç³Ýáí µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë áõ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, ³ÝóÝáõÙ Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ ³ñ¨»É³ÏáÕÙáí ÁݹÑáõå ÙÇÝ㨠Ýñ³ ëÏǽµ ³éÝ»Éáõ ï»ÕÁ, áñÇó Ñ»ïá, ß³ñÅí»Éáí ÑÛáõëÇë, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ꨳÝÇ É»éݳÝóùáí: ֳݳå³ñÑÁ ³Ûëï»ÕÇó ¹»åÇ î÷ÕÇë, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÁÝóÝáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë ¸ÇÉÇç³Ýáí ¨ ²Õëï¨Ç Ó³Ë ³÷áí ¹áõñë ¿ñ ·³ÉÇë Îáõñ ·»ïÇ ³÷Á4, áñï»Õ ÙdzÝáõÙ ¿ñ ä³ñï³í-î÷ÕÇë ׳ݳå³ñÑÇÝ ÊáõÝ³Ý ¥Ðáõݳñ³Ï»ñï¤ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²Õëï¨Ç ·»ï³µ»ñ³ÝÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ: Ðáõݳñ³Ï»ñïÇó ׳ݳå³ñÑÁ î÷ÕÇë ¿ñ ß³ñÅíáõÙ ä³ñï³íî÷ÕÇë ׳ݳå³ñÑÇ »ñÃáõÕáí` γɳ ÇµÝ ø³Ý¹³Ù³Ý ϳ۳ñ³Ýáí: ³µÉ³: Ø»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ Ýß³Í ×³Ý³å³ñÑÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ݳ¨ î÷ÕÇëÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ, áñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ë ÙÛáõë ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ùáï µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿: î÷ÕÇëÇó Ñ»ïá ׳ݳå³ñÑÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ³µÉ³, áñï»ÕÇó ¿É Þ³ùÇ: ê³Ï³ÛÝ, ó³íáù, ³Û¹ ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³É-Øáõ1

î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 381: î»°ë Â. гÏáµÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, ¿ç 17: 3 î»°ë 껵»áë, ¿ç 138: 4 î»°ë Ñ. Åðåìÿí, Òîðãîâûå ïóòè Çàêàâêàçüÿ..., ¿ç 81-85: 2

120


ϳ¹¹³ëÇÝ ãÇ ÑÇß³ï³ÏáõÙ, áñÁ ¹Åí³ñ³óÝáõÙ ¿ ³µÉ³ ϳ۳ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: »ñ¨ë, å»ïù ¿ ѳí³Ý³Ï³Ý ѳٳñ»É ³µÉ³ÛÇ ÝáõÛݳóáõÙÁ »ɳí ù³Õ³ùÇÝ1: »ɳíÁ XI ¹³ñáõÙ ¹³ñÓ³í γ˻ÃÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ¨ ³Û¹ ù³Õ³ùÇ µ³ñÓñ³óáõÙÝ áõ ͳÕÏáõÙÁ å»ïù ¿ ϳåí³Í ÉÇÝ»ñ î÷ÕÇëÇó Þ³ù» ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ñ»ï2: ³µÉ³ÛÇó Ñ»ïá ׳ݳå³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Þ³ù», áñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ, Áëï ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇǪ ׳ݳå³ñÑÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ȳù½³Ý, ÇëÏ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ 2 ³ÝóáõÙ ¿ñ ¥10-14÷³ñë³Ë ϳ٠6080ÏÙ¤: ȳù½³Ý: ȳù½³ÝÁ áã û ÇÝã-áñ ÏáÝÏñ»ï ϳ۳ñ³Ý ¿ñ, ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ñÏñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñÁ, ûñ¨ë, ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ Ñ³×³Ë ÑÇß³ï³ÏíáÕ ³É-ȳù½ »ñÏñÇÝ: Ø»Ýù ³ñ¹»Ý óáõÛó »Ýù ïí»É, áñ ³É-ȳù½ ³Ýí³ÝáõÙÁ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ ï³ÉÇë ¿ÇÝ ¸³Õëï³ÝÇ µáÉáñ É»éݳϳÝÝ»ñÇÝ ¨, »ñµ»ÙÝ, ³Û¹ É»éݳϳÝÝ»ñÇó áÙ³Ýó: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, ³Ûëï»Õ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÝ È³ù½³Ý ³Ýí³Ý ï³Ï ÝϳïÇ áõÝÇ áã û ѳïϳå»ë ÇÝã-áñ ÙÇ ó»ÕÇ, ³ÛÉ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ¸³Õëï³ÝÁ3: ²ÛëåÇëáíª Þ³ù»Çó ÑÛáõëÇë ׳ݳå³ñÑÁ å»ïù ¿ ³ÝóÝ»ñ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÝ áõ Ùáõïù ·áñÍ»ñ гñ³í³ÛÇÝ ¸³Õëï³Ý: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ׳ݳå³ñÑÁ Þ³ù» ù³Õ³ùÇ Ùáï ѳÕóѳñáõÙ ¿ñ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÁ úÕáõÃ-øÇß-ÊÝáí µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ·Íáí ¨ ¹áõñë ·³ÉÇë ²ËïÇ-ã³ÛÇ ÑáíÇïÁ4: ²Ûë ׳ݳå³ñÑÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñ³µ å³ïÙÇã ³É-øáõýÇÝ: ܳ å³ïÙáõÙ ¿, áñ ØáõѳÙÙ³¹ ÇµÝ Ø³ñí³ÝÁ 732/733 Ã. ¹»åÇ Ê³½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ× áõÕÇ ¿ ÁÝïñ»É áõ Þ³ù»Ç Ù»ñӳϳÛùáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑáí ¿ ѳÕóѳñ»É ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÝ áõ Ý»ñËáõÅ»É ê³ñÇñ5: ²É-ȳù½-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñѳѳïí³ÍÁ ϳñáÕ ¿ñ »ñÏáõ Ñݳñ³íáñ »ñÃáõÕÇ áõݻݳÉ: ²é³çÇÝÁª ëϽµáõÙ ²ËïÇ-ã³Û, ÇëÏ Ñ»ïá ê³Ùáõñ ·»ï»ñÇ ³÷»ñáí ß³ñÅíáõÙ ¿ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù áõ ÙdzÝáõÙ ¸³ñµ³Ý¹ ß³ñÅíáÕ Ù»Í áõÕáõÝ, áñÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇ1

î»°ë Í. Êàðàóëîâ, Ýßí. ³ßË., ÃÇí 38, ¿ç 22, ͳÝáÃ. 7: î»°ë Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 258-259: 3 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, лñ¥Êáõ³ÛÛ¤-¸³ñµ³Ý¹¥´³µ ³É-²µí³µ¤ ׳ݳå³ñÑÁ..., ¿ç 156-157: 4 î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ÑÇÝ·í»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí Ç. 7. ¨ Æ. 6. åɳÝß»ïÝ»ñÁ: ²Ý³ÝáõÝ É»éݳÝóùáí ³ÝóÝáÕ ³Û¹ ׳ݳå³ñÑÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Ø. ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝóÁ ¥ï»°ë §²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ »õ ¹ñ³óÇù ¥ØÇçÇÝ ¸³Õëï³Ý¤¦, ¿ç 114-115¤: 5 î»°ë al-Kufi, VIII, ¿ç 75: 2

121


ß³ï³Ï³Í ä³ñï³í-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇÝ: ºñÏñáñ¹ »ñÃáõÕÇÝ ÙdzÝáõÙ ¿ ³Û¹ ׳ݳå³ñÑÇݪ ß³ñÅí»Éáí ²ËïÇ-ã³Û ¨ Îáõñ³Ë-ã³Û ·»ï»ñÇ ³÷»ñáí: ¶»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ ³é³çÇÝ áõÕ»·ÇÍÁª ϳåí³Í ³é³í»É Ù³ïã»ÉÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²É-ȳù½Çó ¥È³ù½³Ý¤ ÙÇÝ㨠¸³ñµ³Ý¹ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ, Áëï ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇǪ ϳ½ÙáõÙ ¿ñ 3 ³ÝóáõÙ ¥15-21 ÷³ñë³Ë ϳ٠Ùáï 85-120ÏÙ¤: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ׳ݳå³ñÑÁ, ÁÝóݳÉáí ²ËïÇ-ã³Û ¨ ê³Ùáõñ ·»ï»ñÇ ³÷»ñáíª å»ïù ¿ Ùdzݳñ ä³ñï³í-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÇÝ ê³Ùáõñ ·»ïÇ Ï³ÙñçǪ æÇëñ ê³ÙáõñÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ ¥ÎáõɳñÇ Ï³Ùáõñç¤, ÇëÏ Ñ»ïá ß³ñÅí»ñ ¹»åÇ ¸³ñµ³Ý¹1: ²ñùáõÝÇ åáÕáï³: øÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Ýù ݳ¨ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý ϳ٠²ñï³ß³ï-îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï Ù³ÛñáõÕÇÝ2, áñÁ` ¹³ï»Éáí Ô¨áÝ¹Ç íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, VIII ¹. 70-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¹»é¨ë µ³ÝáõÏ ¿ñ: ä³ïÙÇãÁ, Ýϳñ³·ñ»Éáí 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Ñ³Õóñß³íÁ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û áëïÇϳÝÁ ¸íÇÝÇó ³åëï³ÙµÝ»ñÇ ¹»Ù ²åáõÝ×Çå ½áñ³í³ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùµ ½áñù ¿ áõÕ³ñÏáõÙ, áñÁ §…áõß »¹»³É Áݹ åáÕáï³ÛÝ ³ñùáõÝÇ` ѳë³Ý¿ñ Ç ·³õ³éÝ ´³·ñ¨³Ý¹ Ç ·ÇõÕÝ ´³·³õ³Ý¦3: ²ñùáõÝÇ åáÕáï³ÛÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ϳï³ñ»É ¿ Ð. سݳݹ۳ÝÁ4: ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ, ϳåí³Í îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï, Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ѳÛáó Ù³ÛñáõÕáõ` î³ñáÝÇ ¹³ßï-îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï ѳïí³ÍÇÝ5: ÆÝãå»ë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ô¨áÝ¹Ç í»ñáÑÇßÛ³É íϳÛáõÃÛáõÝÁ, ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý ²ñï³ß³ïÇó ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ´³·³í³Ý: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëË ·»ïÝ ²ñï³ß³ïÇ Ï³Ù î³÷»ñÇ ¥î³÷»ñ³Ï³Ý¤ ϳÙñçáí: гٳӳÛÝ Ð. سݳݹ۳ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ²ñï³ß³ïÇ ¨ ´³·³í³ÝÇ ÙÇç¨` ²ñùáõÝÇ åáÕá-

1

157:

2

î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, лñ ¥Êáõ³ÛÛ¤-¸³ñµ³Ý¹ ¥´³µ ³É-²µí³µ¤ ׳ݳå³ñÑÁ..., ¿ç

ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ë˳Éٳٵ ϳñÍáõÙ ¿, û ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý áã û ÑÇݳíáõñó ²ñï³ß³ï-îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï Ù³ÛñáõÕÇÝ ¿, ³ÛÉ Æñ³ÝÇó »ÏáÕ ¨ ¸íÇÝáí γñÝá ù³Õ³ù, ³å³ îñ³åǽáÝ ³ÝóÝáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÁ ¥ï»°ë ². î»ñÔ¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 384¤: 3 Ô¨áݹ, ¿ç 140: 4 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 85-114: 5 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 175-198:

122


ï³ÛÇ íñ³, ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ö³é³Ëáï, òáɳϻñï ¨ ²ñáõ× µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ1: ¸³ï»Éáí Ô¨áÝ¹Ç ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝÇó` ´³·³í³ÝÇó Ñ»ïá ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ´³·ñ¨³Ý¹ ·³í³éáõÙ ·ïÝíáÕ ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕáí: ä³ïÙÇãÁ, Ëáë»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë »Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÝ ²Ùñ ½áñ³í³ñÁ Òáñ³ å³Ñ³Ïáí ÙïÝáõ٠г۳ëï³Ý ¨ ·³ÉÇë ÊɳÃ, áñï»ÕÇó ¿É ·ÝáõÙ »Ý Áݹ³é³ç ´»ñÏñÇÇó ²ñ×»ß ³ñß³íáÕ Ñ³Û ³åëï³ÙµÝ»ñÇÝ áõ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝáõÙ Ýñ³Ýó, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ³å³ §ÝáÛÝųٳÛÝ ßáõÝã ÏÉ»³Éù` ¹³ñÓ»³É Û³ñӳϿÇÝ, áõß »¹»³É »É³Ý»É Û³é³çÇÝ åáÕáï³ÛÝ ³ñùáõÝÇ Áݹ ·³í³éÝ ²å³ÑáõÝÇë: гë³Ý¿ÇÝ Ç ·³õ³éÝ ´³·ñ¨³Ý¹ Ç ·ÇõÕÝ ²ñÓÝǦ2: ²Ûëï»Õ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ µ³Ý³Ï »Ý ¹ÝáõÙ §³é »½»ñµ ·»ïáÛÝ¥ÇÙ³° ²ñ³Í³ÝÇ-².º.¤ áñ Áݹ ݳ¥ÇÙ³° ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕÁ-².º.¤ ³Ýó³Ý¿¦3: ²ñ³· »ñÃáí ¹»åÇ ²ñÓÝÇ »Ý ·³ÉÇë ݳ¨ γñÝá ù³Õ³ùÁ å³ß³ñ³Í Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ·Ý¹»ñÁ, ·³ÉÇë »Ý ´³ë»Ýáí áõ ѳëÝáõÙ ´³·ñ¨³Ý¹: ²Ûëï»Õ ѳÛÏ³Ï³Ý ·Ý¹»ñÁ ³ÝóÝáõÙ »Ý ²ñ³Í³ÝÇÝ áõ ѳñÓ³ÏíáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ íñ³4: ö³ëïáñ»Ý, ׳ݳå³ñÑÁ ´³·³í³ÝÇó ²ñ³Í³Ýáõ ³÷áí ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù áõ ѳëÝáõÙ ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕÁ: ¸áõñë ¿ ·³ÉÇë, áñ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý, ·³Éáí ¸íÇÝÇó, »ñÏáõ ×ÛáõÕ ¿ñ ï³ÉÇë ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕáõÙ: Ø»ÏÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ²ñ×»ß, ÇëÏ ÙÛáõëÁ` γñÇÝ: гٳӳÛÝ ä»íïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñ﻽Ç` ׳ݳå³ñÑÁ »ñÏ÷»ÕÏíáõÙ ¿ñ ´³·³í³Ý ѳݷáõó³ÛÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÇó5: ¸³ï»Éáí ÑÇßÛ³É áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝóáí ѳÛáó ¨ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ »Ï³Ý áõ ѳݹÇå»óÇÝ ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕÇ Ùáï ¨ ä»íïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñï»½Ç í»ñáÑÇßÛ³É ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÇó, ²ñÓÝÇÝ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ´³·³í³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ` ²ñ³Í³Ýáõ ³÷ÇÝ6: ØÇÝ㨠²ñùáõÝÇ åáÕáï³ÛÇ Ñ»ï³·³ »ñÃáõÕáõÝ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉÁ,

1 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 22-25: î»°ë ݳ¨ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ù³ñ﻽: 2 Ô¨áݹ, ¿ç 147-148: 3 ²Ý¹, ¿ç 148: 4 ²Ý¹: 5 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 46: 6 лï³ùñùÇñ ¿ ³ÛÝ, áñ Ð. سݳݹ۳ÝÝ Çñ §Bagauna-Artaxata áõÕ»·ÇÍÁ¦ ù³ñ﻽áõ٠׳ݳå³ñÑÁ »ñÏ÷»ÕÏ»É ¿ áã û ´³·³í³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ä¨ïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñ﻽Á, ³ÛÉ Ýñ³ÝÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` ³ÛÝï»Õ, áõñ å»ïù ¿ ·ïÝí»ñ ²ñÓÝÇݥﻰë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 47, ï»°ë ݳ¨ ²ÉÇß³Ý Ô., ²Ûñ³ñ³ï, ¿ç 525¤:

123


Ýß»Ýù, áñ ¹ñ³` ²ñï³ß³ïÇó (áñÁ V ¹³ñáõÙ Çñ ï»ÕÁ ½Çç»ó ¸íÇÝÇÝ)1 ÙÇÝ㨠²ñÓÝÇ Ñ³ïí³ÍÝ ÁݹѳÝáõñ ¿ñ û ²ñùáõÝÇ åáÕáï³ÛÇ ¨ û §ØÕáݳã³÷ù¦-Ç ÑÇß³ï³Ï³Í ¸íÇÝ-γñÝá ù³Õ³ù-ÎáÕáÝdz ׳ݳå³ñÑÇ Ñ³Ù³ñ2: ä³ñ½»Éáí, áñ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý, ·³Éáí ²ñÓÝÇ, »ñÏáõ ×ÛáõÕ ¿ñ ï³ÉÇë, Ýß»Ýù, áñ ³ÛÝ ²ñÓÝÇÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ ÁÝóÝáõÙ ¿ñ ²å³ÑáõÝÇùáí, гñùáí áõ î³ñáÝáí: гٳӳÛÝ Ð. سݳݹ۳ÝÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý, ѳÛáó Ù³ÛñáõÕÇÝ ²ñÓÝÇÇó Ñ»ïá ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ²ñ³Í³ÝÇ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷áí, ѳëÝáõÙ ¸Ç¹»Ù µÝ³Ï³í³ÛñÇÝ, ³ÛÝï»ÕÇó ¿É` ²å³ÑáõÝÇùáõÙ ·ïÝíáÕ ÌáõÙµ ¨ ºÕ»·³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáí áõ سݳ½Ï»ñï ù³Õ³ùáí ³ÝóÝáõÙ ¿ñ гñù, áñï»ÕÇó, ß³ñÅí»Éáí ѳñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ý»ñϳÛÇë ´áëï³ù»Ý¹áí¥´³ëï³í³Ý¤3: ´áëï³ù»Ý¹Çó ³ÛÝ ÏáÕÙ Ù³ÛñáõÕáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ ѳٳñ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¹ñ³` Òáñ³ å³Ñ³Ï É»éݳÝóùáí ³ÝóÝ»Éáõ ÷³ëïÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÁ: ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿, û ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ýí³×áÕÝ»ñÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇٳݳϳÝáõÙ û·ïíáõÙ ¿ÇÝ Òáñ³ å³Ñ³Ïáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇó, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³ÛÝ »ñÏÇñ ÙïÝáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ ³Ù»Ý³Ù³ïã»ÉÇ áõÕÇÝ ¿ñ ¨ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ¿ñ VIII ¹. ¹»é¨ë µ³ÝáõÏ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³ÛÇÝ4: ²ÛÝ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Òáñ³ å³Ñ³Ïáí, å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÇó ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ §³Ù»Ý³ÛÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ ²ÕÓÝ»³ó, ¨ ½ûñÝ ¨ ïáõÝÝ ïáÑÙÇÝ ²ÕÓÝ»³ó ÏáÕÙ³ÝÝ ³åëï³Ùµ»óÇÝ Û³ñù³Û¿Ý гÛáó ²ñ߳ϳÛ, ¨ ãá·³Ý Ï³óÇÝ ³é³çÇÝ ³ñù³ÛÇÝ å³ñëϳó Þ³åÑáÛ. ¨ å³ñÇëå ³Í¿ÇÝ Ç Ð³Ûáó Ïáõë¿` áñ Òáñ³ÛÝ Ïáã»Ý, ¹ñáõÝë ¹Ý¿ÇÝ. ¨ ½³ïáõóÇÝ ½Çõñ»³Ýó ³ß˳ñÑÝ Ç Ð³Ûáó¦5: ä³ñ½ ¿, áñ Ëéáí³ñ³ñ ²ÕÓÝÛ³ó µ¹»ßËÁ ÷³Ï»Éáõ ¿ñ Çñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ï³ÝáÕ ³Ù»Ý³Ëáó»ÉÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ, áñåÇëÇù ϳñáÕ ¿ÇÝ ÉÇÝ»É É»éݳÝóùÝ»ñÝ áõ Ýñ³Ýóáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ: ø³ÝÇ áñ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ²ÕÓÝÇùáí, í»ñçÇÝÇë µ¹»ßËÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÷³Ï»Éáõ ¿ñ Ñ»Ýó ³Û¹ áõÕÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, ëå³ëí³ÍÇÝ

1

î»°ë Â. гÏáµÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, ¿ç 114: î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 381: î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 91-112: î»°ë ó³ñ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí 81 åɳÝß»ïÁ: î»°ë ݳ¨ ê. ºñ»ÙÛ³Ý, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ (908-1021 ÃÃ.), ù³ñ﻽,-§ÐêЦ, Ñ. 11, º., 1985, ¿ç 320: 4 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 192: 5 ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, ¿ç 246: 2 3

124


ѳϳé³Ï, ݳ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ áã û ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, áñáí Ð. سݳݹ۳ÝÝ ³ÝóϳóÝáõÙ ¿ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý, ³ÛëÇÝùÝ` Ü»ñçÇÏØáõß áõÕ»·ÍáõÙ, ³ÛÉ Òáñ³ å³Ñ³ÏáõÙ: ö³Ï»Éáí Òáñ³ å³Ñ³Ïáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ` ²ÕÓÝÛ³ó µ¹»ßËÝ Çñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Ïáõë³óÝáõÙ ¿ñ гÛáó ó·³íáñáõÃÛáõÝÇó: ²ñùáõÝÇ åáÕáï³ÛÇ` Òáñ³ å³Ñ³Ïáí ³ÝóÝ»Éáõ ÇñáÕáõÃÛ³Ý ³å³óáõÛóÝ ¿ ݳ¨ Ô¨áÝ¹Ç ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ: ä³ïÙÇãÁ, Ëáë»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ ëï³ó³í ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÇ ÉáõñÁ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ݳ §³é»³É ½½ûñë Çõñ` ϳٿñ áõÝ»É ½ÏÇñ×ë ׳ݳå³ñÑÇÝ Òáñ³ÛáÛ¦1: ä³ñ½ ¿, áñ гÛáó Çß˳ÝÁ ÷³Ï»Éáõ ¿ñ ѳñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ г۳ëï³Ý ÙïÝáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ: ÆëÏ ù³ÝÇ áñ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý ³Û¹ Å³Ù³Ï³Ý µ³ÝáõÏ ¿ñ, ³å³, ³ÝϳëϳÍ, ³Ûëï»Õ ·áñÍ áõÝ»Ýù Ñ»Ýó ѳÛáó Ù³ÛñáõÕáõ Ñ»ï: Àëï ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý` ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý î³ñáÝÇ ¹³ßïáí ß³ñÅíáõÙ ¿ñ ʳë·ÛáõÕáí ¨ ´³Õ»ßÇó ßáõñç 33ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ âáõËáõñ-Üáñß»Ýáí, áñáÝù áõëáõÙݳëÇñáÕÁ ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ ä»íïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñï»½Ç ²ñï³ß³ï-îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï ׳ݳå³ñÑÇ Dizanas ϳ٠Dyzanas ¨ Patransana ϳ٠Patansana ϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇÝ2: ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý î³ñáÝÇ ¹³ßïÇó ¹»åÇ Òáñ³ å³Ñ³Ï, ³ÝϳëϳÍ, ß³ñÅí»Éáõ ¿ñ Ø»Õ ·»ïÇ Ñáíïáí: гÛáó Ù³ÛñáõÕÇÝ, ³ÝóÝ»Éáí Òáñ³ å³Ñ³Ï É»éݳÝóùáí ¨ ´³Õ»ßáí ¥´ÇÃÉÇë¤, ß³ñÅíáõÙ ¿ñ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï: îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï: âݳ۳Í, áñ Ëݹñá ³é³ñϳ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ 1

Ô¨áݹ, ¿ç 9: î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 194-195: âáõËáõñ Üáñß»Ý ·ÛáõÕ³Ýí³Ý ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ áõÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý §öáë¦ ÇÙ³ëïÁ ¨ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ä¨ïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñï»½Ç ²ñï³ß³ï-îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï ׳ݳå³ñÑÇ Dizanas ϳ٠Dyzanas ϳ۳ñ³ÝÇÝ, áñÇ ³Ýí³Ý §D¦-Ý, Áëï áõëáõÙݳëÇñáÕÇ` ³é³ç³ó»É ¿ §P¦-Ç ³Õ³í³ÕáõÙÇó: àõëïÇ ³ÛÝ å»ïù ¿ ëñµ³·ñ»É Pizanas ¨ Pyzanas áõ ÝáõÛݳóÝ»É öë³Ýù ϳ٠öáë³Ýù ï»Õ³Ýí³ÝÁ, áñÝ ¿É ³í»ÉÇ áõß Ãáõñù³Ëáë µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó óñ·Ù³Ýí»É ¿ §âáõËáõñ¦-Ç: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Patransana ϳ٠Patansana ϳ۳ñ³ÝÇÝ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Dyzanas–Pyzanas ϳ۳ñ³ÝÇó ßáõñç 40ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ³å³ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÝ ³ÛÝ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ âáõËáõñ-Üáñß»ÝÇó 40 ÏÙ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù ·ïÝíáÕ Ê³ë·»ÕÇÝ Ï³Ù Ê³ëùÛáÛÇÝ: êáíáñ³µ³ñ §Ë³ë¦ ¿ÇÝ Ïáãíáõ٠ѳñÏ»ñÇó ³½³ï ϳÉí³ÍùÝ»ñÁ, ¨ å»ïù ¿ ϳñÍ»É, áñ ³Û¹ ·ÛáõÕÁ ëϽµÝ³å»ë Ïáãí»É ¿ ²½³ï³éÇ× ¨ Ýß³Ý³Ï»É ¿ §³½³ïÝ»ñÇ ·ÛáõÕ¦, áñÁ Ù³ë³Ùµ óñ·Ù³Ýí»É ¿ ɳïÇÝ»ñ»Ý: §²½³ï¦-Á í»ñ³Íí»É ¿ Patric-Ç, ÇëÏ Ï³Û³ñ³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¹³ñÓ»É ¿ Patricarisana ¨ ³ÛÝáõÑ»ï¨` Patrarisana, áñÝ ¿É ѻﳷ³ÛáõÙ ³Õ³í³Õí»Éáí` ¹³ñÓ»É ¿ Patransana: ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ʳëùÛáÛ Ï³Ù Ê³ë·»Õ ³Ýí³ÝÙ³ÝÁ, ³å³ å»ïù ¿ »Ýó¹ñ»É, áñ ʳëùÛáÛÁ å³ñ½³å»ë ²½³ï³éÇ×Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñï»Õ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í, §³½³ï¦-Á ¹³ñÓ»É ¿ §Ê³ë¦, ÇëÏ §³éÇצ-Á` §ùÛáÛ¦: ÆëÏ Ê³ë·»ÕÁ ϳ٠ʳë·ÛáõÕÁ ʳëùÛáÛÇ Ñ³Û³óÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ ¿: 2

125


îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÝ ³ÛÉ¨ë ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ1, ³Ý¹ñ³¹³éݳÝù ݳ¨ Ýñ³ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ ¹³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` ²ñùáõÝÇ åáÕáï³ÛÇ Ñ»ï³·³ »ñÃáõÕÇÝ ×ßï»Éáõ ѳٳñ: îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ ï»ñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÝ áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ï»Õ»ñáõÙ: ²ÛÝ ·»ñٳݳóÇ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñ È»ÑÙ³Ý-гáõåïÇ ¨ ì³É¹»Ù³Ý ´»ÉùÇ Ï³ñÍÇùáí ·ïÝí»É ¿ îÇ·ñÇë ·»ïÇ ÑÛáõëÇë³ÏáÕÙáõÙ ¨ ï»ÕáñáßíáõÙ ¿ Ü÷ñÏ»ñï ϳ٠ü³ñÏÇÝ ù³Õ³ùÇ ï»ÕáõÙ2: Ð. سݳݹ۳ÝÁ ÷áñÓ»É ¿ ³Ûë ï»ë³Ï»ïÝ ³í»ÉÇ ÑÇÙݳíáñ»É` Ñ»Ýí»Éáí ä»íïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñï»½Ç áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý íñ³: ܳ í»ñçÇÝÇ ²ñï³ß³ï-îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï ׳ݳå³ñÑÇ Cymiza ϳ۳ñ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ ëñµ³·ñáõÙ ¿ Cyldiza ¨ ÝáõÛݳóÝáõÙ Ý»ñϳÛÇë ÎÇɹǽ µÝ³Ï³í³ÛñÇÝ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ü³ñÏÇÝÇó Ùáï³íáñ³å»ë ÝáõÛÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ÇÝã Cymiza-Ý îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇó3: îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ѳݷ³Ù³Ýáñ»Ý ½µ³Õí»É ¿ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ: àõëáõÙݳëÇñáÕÁ »ÉÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÇó, áñ, Áëï ²åådzÝáëÇ` îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÝ Çñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ϳéáõó»É ¿ ³ÛÝ í³ÛñáõÙ, áñï»Õ ݳ, å³ï³Ý¹áõÃÛáõÝÇó í»ñ³¹³éݳÉáí, ó·³¹ñí»É ¿, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÝ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó, áñ áñ¨¿ Ù»ÏÁ ã¿ñ ó·³¹ñíÇ ³ÛÉ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ: гÛïÝÇ ¿, áñ ø.³. 95 Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ìá÷³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë Ø»Í Ð³ÛùÇÝ Ùdzóí³Í ã¿ñ: àõëïÇ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ ³éÝáõÙ Ìá÷³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³í³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ áñáßáõÙÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ï÷áùñ³óÝÇ ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÁ, áñï»Õ ϳñ»ÉÇ ¿ ï»Õ³¹ñ»É îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÁ: øÝÝáõÃÛáõÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ Ü÷ñÏ»ñï-ü³ñÏÇÝÁ ·ïÝí»É ¿ Ìá÷³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ, áñáí ¿É ÑÇÙÝáíÇÝ Ù»ñÅíáõÙ ¿ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ù³Õ³ùÇ ï»ÕáõÙ4: ²å³ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý ¿ ³éÝáõÙ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ Ù³ëÇÝ Ñáõݳ-ÑéáÙ»³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ä»íïÇÝ·»ñÛ³Ý ù³ñï»½Ç Ø»ÉÇï»Ý»-îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï ׳ݳå³ñÑÝ áõ ²ñï³ß³ïîÇ·ñ³Ý³Ï»ñï Ù³ÛñáõÕáõ ѳñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ: ø³ÝÇ áñ Ð.

1 îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÁ ÏáñͳÝí»É ¿ IV ¹. ¥ï»°ë ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, ¿ç 220, Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 350: î»°ë ݳ¨ ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 196¤: 2 C.F. Lehmann-Haupt, Armenien Einst und Jetzt, Reisen und Forschungen von C.F. Lehmann-Haupt, Erster Band, Berlin, 1910, S. 381-429, 501-523. î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 175: 3 î»°ë Ð. سݳݹ۳Ý, ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ¿ç 90-92: 4 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á..., ¿ç 181-182:

126


سݳݹ۳ÝÁ Cymiza ϳ۳ñ³ÝÁ ÝáõÛݳóñ»É ¿ Ý»ñϳÛÇë ÎÇɹǽÇÝ, ÇÝãÝ ¿É Ýñ³Ý ÑÇÙù ¿ ïí»É ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý ³ÝóϳóÝ»É Øáõß-Ü»ñçÇÏ ·Íáí, ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ ï³ÉÇë ¿ ³Û¹ ϳ۳ñ³ÝÇ ë»÷³Ï³Ý ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ܳ Cymiza ϳ۳ñ³ÝÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ ´³Õ»ß ù³Õ³ùÇ ¶áõÙë óճٳëÇ Ñ»ï, áñÁ ݳËÏÇÝáõÙ ³é³ÝÓÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ ¿ »Õ»É: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ´. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ ʳñ½³Ý ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ µ³ñÓñ³óáÕ ¨ Ý»ñϳÛáõÙë γɻ ¥µ»ñ¹¤ ÏáãíáÕ É»éݳÏÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ1: ¶áõÙëÇó ÙÇÝ㨠γɻ ÏáãíáÕ É»éݳÏÁ ѳٳñÛ³ ÝáõÛÝ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇÝã Cymiza-Çó ÙÇÝ㨠îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï: γñÍáõÙ »Ýù, áñ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ¨ å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ϳñ¨áñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ ѳßíÇ ³éÝ»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ϳï³ñí³Í ³Ûë ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿: ²ÛëåÇëáí, ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý ²ñï³ß³ïÇó, ÇëÏ ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ í»ñçÇÝÁ V ¹³ñáõÙ Çñ ï»ÕÁ ½Çç»ó ¸íÇÝÇÝ, ¸íÇÝÇó ³ñ¨Ùáõïù î³÷»ñÇ ¥î³÷»ñ³Ï³Ý¤ ϳÙñçáí ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ºñ³ëËÁ ¨ ÝáõÛÝ ³ñ¨ÙïÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ö³é³ËáïÇó ³ÝóÝ»Éáí òáɳϻñï` ÇçÝáõÙ ¿ñ ѳñ³í, ³ÝóÝáõ٠гÛÏ³Ï³Ý å³ñ É»éݳßÕÃ³Ý ø³ñí³Ýë³ñ³ÛÇ Ï³Ù Îáõç³ÕÇ É»éݳÝóùáí áõ ²ñáõ×áí ß³ñÅíáõÙ ´³·³í³Ý: ²Ûëï»ÕÇó Ù³ÛñáõÕÇÝ ²ñ³Í³ÝÇ ·»ïÇ ³÷ÇÝ ·ïÝíáÕ ²ñÓÝÇ ·ÛáõÕÇ íñ³Ûáí ·³ÉÇë ¿ñ ¸Ç¹»Ù, áñï»ÕÇó ѳñ³í³ñ¨ÙïÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÌáõÙµ, ºÕ»·³Ï³Ý, ¸áÝ»í³Ýù ¨ ´áëï³ù»Ý¹ (´³ëï³í³Ý) µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáí ѳëÝáõÙ ¿ñ î³ñáÝÇ ¹³ßï: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý Ø»Õ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ ·ïÝíáÕ Ê³ë·ÛáõÕáí áõ âáõËáõñ Üáñß»Ýáí ·³ÉÇë ¿ñ ¹»åÇ Òáñ³ å³Ñ³Ï ¨ ³ÝóÝ»Éáí É»éݳÝóùÁ` ß³ñÅíáõÙ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï: ²Ûë Ù³ÛñáõÕÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ϳåáõÙ ¿ñ ¸³Ù³ëÏáëÇ, ºñáõë³Õ»ÙÇ ¨ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ÙÛáõë ϳñ¨áñ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï2: ²ÛëåÇëáí` ³í³ñï»Éáí ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝ ÙïÝáÕ ¨ Ýñ³ ï³ñ³Íùáí ³ÝóÝáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, Ýß»Ýù, áñ ¹ñ³Ýù ÑÇÙݳϳÝáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ÇÝ ²é³çÇÝ, ºñÏñáñ¹ ¨ ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ, ³å³, ϳåí³Í ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ·áÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ³ÛÝï»Õáí ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ å³ñëϳ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ, »ñµ ¹ñ³Ýù ³é¨ïñ³Ï³Ý Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ, û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ÇÝ é³½Ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: ²Ûëå»ë. ÆµÝ Ð³áõϳÉÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ سñ³Õ³ÛÇó »ñÏáõ ×ÛáõÕáí` ÞÇÙ1 2

²Ý¹, ¿ç 182-196: î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ..., ¿ç 381:

127


ß³Ãáí ¨ êáõÙ³Ûë³Ãáí¥ê³Ùáë³ï¤ سɳÃdz ·Ý³óáÕ ×³Ý³å³ñÑÇó û·ïíáõÙ »Ý ³ñß³í³Ýù ϳï³ñáÕÝ»ñÁ ¨ ëñµ³½³Ý å³ï»ñ³½Ù ÙÕáÕÝ»ñÁ1: سɳÃdzÛÇó ³Û¹ ׳ݳå³ñÑÁ ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ø³ñ³ß ¨ ¹»åÇ Î³Ù³Ë2: Æñ ݳËÏÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ Ïáñóñ»É áõ é³½Ù³Ï³Ý Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï³ó»É ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ ·ïÝíáÕ ²É³Ý³ó ¹éÝáí (¸³ñdzÉÇ ÏÇñ×) ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ: ²Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ ϳåí³Í ¿ñ ˳½³ñÝ»ñÇ ¹»Ù ³ñß³í³ÝùÝ»ñáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³ ѳ׳˳ÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý3, ÇÝãå»ë ݳ¨ ˳½³ñÝ»ñÇ Ý»ñËáõÅáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù ²É³Ý³ó ¹é³Ý Ù»Í å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï4: ö³ëïáñ»Ý, ³ñ¨ÙáõïùÇ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹³¹³ñ»óÇÝ: ¸³ï»Éáí ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÝ»ñÇ` ²ñÙÇÝdz ÙïÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ¹ñ³Ýù ѳٳ¹ñ»Éáí §ØÕáݳã³÷ù¦-Ç ÑÇß³ï³Ï³Í ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ áõÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ»ï, ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ å³Ñå³Ýáõ٠˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³Ûïݳµ»ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ·³ÝÓ»ñÇ ÁÝÓ»éáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: úÙ³Û³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù, ¹³ï»Éáí ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ·ïÝí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ·³ÝÓ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó, ²ñÙÇÝÇ³Ý ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É ʳÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ²ëáñÇùÇ áõ Æñ³ùÇ Ñ»ï: ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ·ïÝí³Í ³Û¹ ųٳݳÏÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ¹ñ³ÙÝ»ñÁ ÃáÕ³ñÏí³Í »Ý ÐÇÙë ¥¾Ù»ë³¤5, ¸³Ù³ëÏáë ¨ ÎÇÝݳë³ñÇÝ6 ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝí³Í ³Û¹ ¹ñ³ÙÝ»ñÁ ù³Ý³Ï³å»ë ß³ï ã»Ý, áñÁ ÙdzÛÝ Ã»³Ï³Ýáñ»Ý ϳñáÕ ¿ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ï³É ²ñÙÇÝdzÛÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÇ Ù³ëÇÝ ÑÇßÛ³É »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï: ä»ïù ¿ ÑÇß»É, áñ ³Û¹ ųٳݳÏ, ϳåí³Í ³é¨ïñÇ Ýϳïٳٵ ³ÝÁݹѳï å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ñ³ñáõó³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ µ»éÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõ1

î»°ë Ibn Haukal, ¿ç 353: î»°ë Ibn Khordadbeh, ¿ç 123: 3 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç, 244, 246: 4 î»°ë Jacut, I, ¿ç 350-352: î»°ë ݳ¨ ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 194: 5 î»°ë Ê. Øáõß»ÕÛ³Ý, ²ñ¨»ÉÛ³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ..., ¿ç 217: 6 ²Ý¹: 2

128


ÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ` ³é¨ïñÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ñ»ï, ѳٳñÛ³ ¹³¹³ñ»óÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÙÛáõë »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ Ñ»ï ÁݹѳÝñ³å»ë ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ áõ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÙÇç¨` Ù³ëݳíáñ³å»ë: ØdzÛÝ ²µµ³ëÛ³ÝÝ»ñÇ ûñáù, »ñµ »ñÏñáõÙ ³ñͳà ¹ñ³ÙÇ ëáí ëÏëí»ó, áëïÇϳÝÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»óÇÝ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ²ñÙÇÝdzÛÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÝ ³é³í»É ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý ¹³éÝáõÙ VIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó ëÏë³Í: ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝí³Í áõ ²µµ³ëÛ³ÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³ñͳû ¹ñ³ÙÝ»ñÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ·³ÝÓÁ ·ïÝí»É ¿ ¶³ÝÓ³Ï ù³Õ³ùáõÙ ¨ å³ïϳÝáõÙ ¿ VIII ¹. »ññáñ¹ ù³éáñ¹ÇÝ: ä³Ñå³Ýí³Í 187 ³ñͳû ¹ñ³ÙÝ»ñÇó í³Õ³·áõÛÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÑÇçñ³ÛÇ 155 Ã., ³ÛëÇÝùÝ` 771/772 Ã.1: ̳í³ÉíáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ²ñÙÇÝdz »Ý ó÷³ÝóáõÙ Æñ³ùÇ, ²ëáñÇùÇ, æ³½Çñ³ÛÇ, Êáõ½Çëï³ÝÇ, æ³µ³ÉÇ ¨ ³ÛÉ »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ ù³Õ³ùÝ»ñáõ٠ѳïí³Í ³ñͳà ¹ñ³ÙÝ»ñ: ¸ñ³ íϳÛáõÃÛáõÝÝ »Ý ݳ¨ سñïáõÝÇáõÙ2, γñÛ³·ÇÝáÛáõÙ3, Âááõ½áõÙ4, ê³í³Ý³ÛáõÙ5 ¨ ²ÛëñÏáíϳëÇ ³ÛÉ í³Ûñ»ñáõÙ ·ïÝí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ·³ÝÓ»ñÁ: IX ¹. ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ »ñÏñÝ»ñ ¿ µ»ñáõÙ áã ÙdzÛÝ Æñ³ùÇ, ²ëáñÇùÇ, æ³½Çñ³ÛÇ, æ³µ³ÉÇ, ü³ñëÇ áõ ê³çÇëï³ÝÇ ¥ê³·³ëï³Ý¤ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¹ñí³·í³Í ³ñͳà ¹ñ³ÙÝ»ñ, ³Ûɨ ²ýñÇϳÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ë»ñáõÙ, ³Ý·³Ù Æëå³ÝdzÛáõÙ áõ ØÇçÇÝ ²ëdzÛáõ٠ѳïí³Í ¹ñ³ÙÝ»ñ6: ä»ïù ¿ Ýß»É, ë³Ï³ÛÝ, áñ ³Û¹ ¹ñ³ÙÝ»ñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ ²ñÙÇÝdz Ý»ñó÷³Ýó»É ÇÝãå»ë áõÕÕ³ÏÇ ³é¨ïñÇ ÙÇçáóáí, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í Ó¨áí: ²é¨ïáõñÁ IX ¹. ͳí³ÉíáõÙ ¿ñ ʳÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý áÕç Ñëϳ۳ͳí³É ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ²ñÙÇÝdz µ»ñáõÙ ³ñͳà ¹ñ³ÙÝ»ñ ´³Õ¹³¹Çó, ´³ëñ³ÛÇó, øáõý³ÛÇó, ì³ëÇïÇó, ØáõѳÙÙ³¹Ç³ÛÇó ¥è»Û¤ ¨ êå³Ñ³ÝÇó ¥Æ뵳ѳݤ7: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ·³ÝÓ»ñÁ å³ñ½áñáß óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ²ñÙÇÝdzÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ϳå»ñÁ ѳïϳå»ë Æñ³ùÇ áõ Æñ³ÝÇ Ñ»ï: IX ¹. ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ·ïÝí³Í ¹ñ³ÙÝ»ñÁ ·»ñ³½³Ýó³å»ë ѳïí³Í »Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ¥Æñ³ù, ²ëáñÇù, æ³½Ç1

²Ý¹, ¿ç 221: ²Ý¹, ¿ç 221-222: 3 î»°ë Å. Ïàõîìîâ, Ìîíåòíûå êëàäû Àçåðáàéäæàíà..., âûï. I-IX, Áàêó, 19261966, ÃÇí 386: 4 ²Ý¹, ÃÇí 388: 5 î»°ë È. Äæàëàãàíèÿ, Ìîíåòíûå êëàäû Ãðóçèè, I, Òáèëèñè, 1975, ñ. 24-35. 6 î»°ë Ê. Øáõß»ÕÛ³Ý, ²ñ¨»ÉÛ³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ..., ¿ç 222: 7 ²Ý¹, ¿ç 224: 2

129


ñ³¤ ¨ Çñ³Ý³Ï³Ý ¥æ³µ³É, ü³ñë, Êáõ½Çëï³Ý, Êáñ³ë³Ý¤ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ1: ´³óÇ ²ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇó, ÙÇÝ㨠IX ¹. 30-³Ï³Ý ÃÃ. ²ñÙÇÝdzÛáõÙ Ýϳï»ÉÇ ï³ñ³ÍáõÙ »Ý áõÝ»ó»É ݳ¨ ²ýñÇϳÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëÇó` ÂáõÝÇëÇó, سñáÏÏáÛÇó ¨ ²ÉÅÇñÇó ¹áõñë »Ï³Í ³ñͳà ¹ñ³ÙÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ, ¹³ ¿åǽá¹ÇÏ µÝáõÛà ¿ Ïñ»É áõ ßáõïáí Ýí³½»É ¿: IX ¹. 30³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó ëÏë³Í, ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ѳÛïÝíáõÙ »Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÃáõɳóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ë»÷³Ï³Ý ¹ñ³ÙÝ Ñ³ï»Éáõ Çñ³íáõÝù Ó»éù µ»ñ³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïïñ³Í ³ñͳû ¹ñ³ÙÝ»ñ2: IX ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇó ëÏë³Í, µ³ó³Ñ³Ûïáñ»Ý ïÇñ³å»ïáÕ »Ý ¹³éÝáõÙ Æñ³ùÇ, ²ëáñÇùÇ, æ³½Çñ³ÛÇ, æ³µ³ÉÇ, ü³ñëÇ, Êáõ½Çëï³ÝÇ ¨ Êáñ³ë³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñáõ٠ѳïí³Í ¹ñ³ÙÝ»ñÁ3: ö³ëïáñ»Ý, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý ²ñÙÇÝÇ³Ý ²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ³ÛÉ »ñÏñ³Ù³ë»ñÇÝ Ï³åáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÆµÝ Êáñ¹³¹µ»ÑÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

1 2 3

130

²Ý¹, ¿ç 225: ²Ý¹: ²Ý¹:


¶ÈàôÊ âàððàð¸

²ðØÆÜƲ àêîÆβÜàôÂÚ²Ü ¾ÂÜÆΠβ¼ØÀ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ µ³½Ù³½· í³ñã³Ï³Ý Ùdzíáñ ¿ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï »Ýù ѳٳñáõÙ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¿ÃÝÇÏ Ï³½ÙÁ ùÝÝ»É Áëï ãáñë ²ñÙÇÝdzݻñÇ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ³Ûë ³ëå³ñ»½áõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ ½·³ÉÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ áõ ó»Õ»ñ: гۻñ: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, »ñµ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí»óÇÝ, ²ñó³ËÝ áõ àõïÇùÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ êÛáõÝÇùÁ, Ùï³Ý ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz »ñÏñ³Ù³ëÇ Ù»ç: ²ÝÑñ³Å»ßï »Ýù ѳٳñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ²ñó³ËÇ ¨ àõïÇùÇ` г۳ëï³ÝÇ Ù³ë ÉÇÝ»Éáõ ¨ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý å³ïÙ³·ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝÁݹѳï ÷áñÓáõÙ ¿ ݻݷ³÷áË»É å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: ¼. ´áõÝdzÃáíÝ, ûñÇݳÏ` ³ÛÝå»ë ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ, û ǵñ ëϽµÝ³å»ë ²ñó³ËáõÙ ¨ àõïÇùáõÙ µÝ³Ïí»É »Ý ³Õí³ÝÝ»ñ, ÇëÏ Ñ»ï³·³Ûáõ٠ѳۻñÁ Ýñ³Ýó å³ñï³¹ñ»É »Ý Çñ»Ýó ¹³í³Ý³ÝùÝ áõ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ѳ۳óñ»É1: ²¹ñµ»ç³ÝóÇ áõëáõÙݳëÇñáÕÁ, áñå»ë ³å³óáõÛó, µ»ñáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý áõ ûï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ù³Õ³Í ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ, áñáÝù ǵñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ²ñó³ËáõÙ ¨ àõïÇùáõÙ ëϽµÝ³å»ë µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ³Õí³ÝÝ»ñ ¨ ËáëáõÙ Çñ»Ýó É»½íáí: ܳ, ûñÇݳÏ` íϳ۳ÏáãáõÙ ¿ ¼³ù³ñdz Ñé»ïáñÇÝ, áñÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ²é³ÝÝ ³é³ÝÓÇÝ É»½áõ áõÝ»ñ2, áñÇÝ ³í»É³óÝáõÙ ¿ ݳ¨ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ ³É-ÆëóËñÇÇ ¨ ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ǵñ ²é³ÝáõÙ ËáëáõÙ ¿ÇÝ ³é³Ý»ñ»Ý3: ܳ` ³Û¹ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, åݹáõÙ ¿, û ²é³ÝÁ á°ã ¿ÃÝÇϳå»ë ¨ á°ã ¿É ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë 1

î»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 93-102: î»°ë Í. Ïèãóëåâñêàÿ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 81: 3 î»°ë al-Istakhri, ¿ç 192, al-Moqaddasi, ¿ç 378: 2

131


»ñµ»ù г۳ëï³ÝÇ Ù³ë ãÇ »Õ»É: ºí, ùÝݳñÏ»Éáí ¼³ù³ñdz Ñé»ïáñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÁ, ݳ ³ÙµáÕç ÁÝóóùáõÙ ²é³ÝÇÝ ½áõ·³Ñ»é ÝßáõÙ ¿ ìÇñùÁ, áñÁ ¨ë ³é³ÝÓÇÝ É»½áõ áõÝ»ñ, ÷áñÓ»Éáí г۳ëï³ÝÇ Ýϳïٳٵ ìÇñùÝ áõ ²é³ÝÁ ÝáõÛÝ Ï³ñ·³íÇ׳Ïáí Ý»ñϳ۳óÝ»É1: ÆëÏ ³ÛÝ, áñ ²é³ÝáõÙ áõÅ»Õ ¿ñ ѳÛÏ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ¼. ´áõÝdzÃáíÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ å³ñëϳ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý áõ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ å³ï׳éáí ²é³Ý ï»Õ³÷áËí³Í Ù»Í Ãíáí ѳۻñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù ½·³ÉÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ óáõÛó ïí»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÝ` Ýñ³ ¹³í³Ý³ÝùÝ ²é³ÝáõÙ ï³ñ³Í»Éáõ ·áñÍáõÙ2: âÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, Áëï Ýñ³` ²é³ÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë, ûñÇݳÏ` ä³ñï³íÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ, å³Ñå³Ýí»ó ³é³Ý»ñ»Ý É»½áõÝ áã ÙdzÛÝ VI ¹., ³ÛÉ, ¹³ï»Éáí ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó, ݳ¨ IX-X ¹¹.3: ¼. ´áõÝdzÃáíÁ ݳ¨ ÎÇñ³Ïáë ¶³ÝӳϻóáõÝ, áñÇÝ, Ç ¹»å, ݳ ³Õí³Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ ѳٳñáõÙ4, ÷áñÓáõÙ ¿ í»ñ³·ñ»É ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝ, ǵñ XIII ¹. ²é³Ýáõ٠ѳۻñ»Ý ¿ÇÝ ËáëáõÙ ÙdzÛÝ ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ5: ø³ÝÇ áñ ¼. ´áõÝdzÃáíÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿, û ǵñ ѳۻñÝ ²é³ÝÇ µÝÇÏÝ»ñÇÝ` ³Õí³ÝÝ»ñÇÝ, å³ñï³¹ñ»É »Ý Çñ»Ýó ¹³í³Ý³ÝùÁ ¨ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ѳ۳óñ»É, ݳ ÷áñÓáõÙ ¿ ݳ¨ å³ï³ëË³Ý»É ³Û¹ ϳñÍÇùÇó µËáÕ ÙÇ Ñ³ñóÇ. ³Û¹ ¹»åùáõÙ ÇÝãáõ± ¿ ³Û¹ »ñÏñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇ³Ï å³ïÙ³Ï³Ý »ñÏÁ ·ñí»É ѳۻñ»Ý É»½íáí: ºí, ³Ñ³°, §å³ñ½íáõÙ¦ ¿, áñ ·ÇñùÁ ·ñí»É ¿ ³Õí³Ý»ñ»Ýáí, ÇëÏ Ñ³Û»ñÝ ³Õí³ÝÝ»ñÇ §Ñ³Û³óٳݦ ¨ §·ñÇ·áñ³Ï³Ý³óٳݦ Ñ»ïù»ñÁ óùóÝ»Éáõ ѳٳñ í»ñ³óñ»É »Ý ³Û¹ ·ñùÇ ³Õí³Ý»ñ»Ý µÝûñÇݳÏÁ` ݳ˳å»ë ³ÛÝ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³Ý»Éáí6: ê³Ï³ÛÝ, ¼. ´áõÝdzÃáíÇ åݹáõÙÝ»ñÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý ã»Ý ¹ÇÙ³ÝáõÙ: êϽµáõÙ Ñëï³Ï»óÝ»Ýù Ø»Í Ð³ÛùÇ ¨ ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ ë³ÑÙ³ÝÁ: §²ß˳ñѳóáÛó¦-Á ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û §½µáõÝ ³ß˳ñÑÝ ²Õí³ÝÇó... Áݹ Ù¿çë ¿ Ù»ÍÇ ·»ïáÛë Îáõñ³Û »õ Îáíϳë É»ñÇÝݦ7: ²ÛÝ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ §óгÛáó ë³Ñٳݳõ, ³é Îáõñ ·»ïáí¦8: Îáõñ ·»ïáí ²Õí³ÝùÇÝ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ àõïÇù ³ß˳ñÑÁ9: ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á, å³ïÙ»Éáí س½ùóó ê³Ý»ë³Ý ó·³íáñÇ ³ñß³í³ÝùÇ

1

î»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 93: ²Ý¹, ¿ç 94: ²Ý¹: 4 ²Ý¹, ¿ç 99: 5 ²Ý¹, ¿ç 94: 6 î»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 97: 7 î»°ë §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 29: 8 ²Ý¹, ¿ç 28-29: 9 ²Ý¹, ¿ç 33: 2 3

132


Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³Ý, å³ñ½áñáß ÝßáõÙ ¿, û ²Õí³ÝÇó ó·³íáñáõÃÛ³Ý áõ Ø»Í Ð³Ûáó ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Îáõñ ·»ïáí1: ²å³, Ýϳñ³·ñ»Éáí Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ å³ïÅÇã ³ñß³í³ÝùÁ ¹»åÇ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñÁ, ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á íϳÛáõÙ ¿, áñ ѳÛáó ½áñù»ñÝ ³½³ï³·ñ»óÇÝ ²Õí³ÝÇó ó·³íáñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·ñ³íí³Í ѳÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÁ` àõïÇÝ, ޳ϳ߻ÝÁ, ¶³ñ¹Ù³Ý³ÓáñÁ, ÎáÕÃÁ ¨ ¹ñ³Ýó ßáõñçÁ ·ïÝíáÕ ß³ï ·³í³éÝ»ñ: §ºõ ½Îáõñ ·»ï` áñå¿ë ¨ Û³é³çÝ É»³É ¿ñ, Áݹ »ñÏÇñÝ ²Õáõ³ÝÇó ¨ Áݹ »ñÏÇñÝ Çõñ»³Ýó¥ÇÙ³° Ø»Í Ð³Ûù-².º.¤ ë³ÑÙ³Ý ³ñ³ñ»³É ϳóáõó³Ý¿Çݦ2: ÐáõÛÝ Ñ»ÕÇÝ³Ï êïñ³µáÝÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û Îáõñ ·»ïÁ ÑáëáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ ¨ ²Õí³ÝùÇ ÙÇç¨3: §²ß˳ñѳóáÛó¦Û³Ý àõïÇùÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ ½µ³Õ»óÝáÕ ê³Ï³ë»Ý»Þ³Ï³ß»ÝÁ4, ѳٳӳÛÝ Ýñ³` ²Õí³ÝùÇÝ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ Îáõñ ·»ïáí5: Àëï áñáõÙ` êïñ³µáÝÁ ê³Ï³ë»Ý»Ý ѳٳñáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ßñç³ÝÁ6: Àëï äïÕáÙ»áëÇ` Îáõñ ·»ïÁ г۳ëï³ÝÁ µ³Å³ÝáõÙ ¿ñ ìÇñùÇó áõ ²Õí³ÝùÇó7: äÉÇÝÇáëÁ Ñëï³Ïáñ»Ý ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ³Õí³ÝÝ»ñÝ ³åñáõÙ »Ý ÎáõñÇó ÑÛáõëÇë8: γñ»ÉÇ ¿ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ¹³ñÓÛ³É íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñ µ»ñ»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ г۳ëï³ÝÇ ¨ ²Õí³ÝùÇ ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Îáõñ ·»ïáí, ë³Ï³ÛÝ, µ³í³ñ³ñí»Ýù ³Ûëù³Ýáí: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Îáõñ ·»ïáí ³ÝóÝáÕ Ø»Í Ð³ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ñ ݳ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ: êïñ³µáÝÁ` å³ïÙ»Éáí гÛáó ²ñï³ß»ë ² ³ñù³ÛÇ ÏáÕÙÇó ѳÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ¹ñ³Ýó ÃíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ê³Ï³ë»Ý»Ý ¥Þ³Ï³ß»Ý¤ ¨ úñùÇëï»Ý»Ý ¥²ñó³Ë¤9: Àݹ áñáõÙ` Ñ»ÕÇݳÏÁ å³ñ½áñáß ÝßáõÙ ¿, áñ гÛáó ³ñù³Ý Ùdzíáñ»É ¿ñ ѳ۳µÝ³Ï áõ ѳ۳Ëáë ßñç³ÝÝ»ñÁ: ÐáÕ»ñÇ í»ñ³ÙdzíáñáõÙÇó Ñ»ïá,

1

î»°ë ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, ¿ç 28: ²Ý¹, ¿ç 320-322: 3 î»°ë Ñòðàáîí, XI, III, 2: 4 î»°ë ´. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ²ñó³ËÇ, гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñÇ ¨ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³ñ³ÍùÇ Ñ³ñóÇ ßáõñç,-§ä´Ð¦, 1994, ÃÇí 1-2, ¿ç 260: 5 î»°ë Ñòðàáîí, XI, XIV, 4: 6 ²Ý¹, XI, VIII, 4: 7 äïÕáÙ»áë, V, XI, 3: î»°ë ´. àõÉáõµ³µÛ³Ý, ¸ñí³·Ý»ñ гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó å³ïÙáõÃÛ³Ý, ¿ç 30: 8 î»°ë Pliny, VI, XI. 9 î»°ë Ñòðàáîí, XI, XIV, 4. úñùÇëï»Ý»-²ñó³Ë ѳٳñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç í³Õáõó ³ñ¹»Ý å³ñ½í³Í ÇñáÕáõÃÛáõÝ ¿ ¥ï»°ë Ð. γñ³·Ûá½Û³Ý, ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ àõñ³ñï³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ,-§Èñ³µ»ñ ¥Ñ³ë. ·Çï.¤¦, 1978, ÃÇí 10, ¿ç 56-57¤: 2

133


Áëï êïñ³µáÝÇ` ²ñï³ß»ëÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç µáÉáñÁ ѳۻñ»Ý ¿ÇÝ ËáëáõÙ1: Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ, гÛáó ì³Õ³ñß³Ï Ã³·³íáñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙ»ÉÇë, Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ѳÛáó É»½íÇ ¥áõñ»ÙÝ` ݳ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç¤ ï³ñ³ÍÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù, ¹³ï»Éáí å³ïÙ³Ñáñ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÇó, ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ÇÝ Ø»Í Ð³ÛùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ2: гÛáó É»½íÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Áݹ·ñÏí³Í Ø»Í Ð³ÛùÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñáõÙ ÇßËáõÙ ¿ÇÝ êÇë³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ ¨ γ¹Ù»³ó ïáõÝÁ3: ì³Õ³ñß³Ï ³ñù³Ý êÇë³ÏÛ³ÝÝ»ñÇ ïáÑÙÇó ²é³Ý ³ÝáõÝáí Ù»ÏÇÝ ÏáÕÙÝ³Ï³É ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ²Õí³ÝÇó ë³ÑÙ³ÝÇ ¥³ÛëÇÝùÝ` Îáõñ ·»ïǤ »ñϳÛÝùáí Ó·íáÕ ÑáÕ»ñÇ íñ³: ²Û¹ ÏáÕÙݳϳÉáõÃáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ Ðáõݳñ³Ï»ñï ³ÙñáóÇó ÙÇÝ㨠ºñ³ëË ·»ïÁ4: ö³ëïáñ»Ý, Áëï êïñ³µáÝÇ ¨ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ` ÎáõñÇ ¨ ºñ³ëËÇ ÙÇç³·»ïùáõÙ ·ïÝíáÕ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó ³ß˳ñÑÝ»ñÝ Ç ëϽµ³Ý» ѳ۳µÝ³Ï áõ ѳ۳Ëáë ¿ÇÝ: ì»ñ¨áõÙ ³ñ¹»Ý óáõÛó »Ýù ïí»É, áñ ²Õí³ÝùÝ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ã¿ñ, ³ÛÉ å³ñ½³å»ë ¹³ßï ϳ٠ѳñóí³Ûñ ¿ñ Ý߳ݳÏáõÙ: ²Ûëï»ÕÇó ¿É µËáõÙ ¿, áñ §³Õí³Ý¦-Á ó»Õ³ÝáõÝ ã¿ñ, ³ÛÉ å³ñ½³å»ë Ý߳ݳÏáõÙ ¿ñ §¹³ßïÇ Ï³Ù Ñ³ñóí³ÛñÇ µÝ³ÏÇã¦5: Àëï áñáõÙ` ³Õí³Ý ³ÝáõÝÁ ã¿ñ í»ñ³µ»ñáõÙ ÙdzÛÝ Ù»Ï ó»ÕÇ: êïñ³µáÝÝ ³Û¹å»ë ¿ ³Ýí³ÝáõÙ Îáõñ ·»ïÇ ¨ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ÙÇç¨ µÝ³ÏíáÕ 26 ó»Õ»ñÇ, áñáÝó, ×Çßï ¿, êïñ³µáÝÇ ûñáù ïÇñáõÙ ¿ñ Ù»Ï Ã³·³íáñ, µ³Ûó ݳËÏÇÝáõÙ ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ ó·³íáñÝ áõÝ»ñ6: ²Ý¹ñ³¹³éݳÝù ݳ¨ §³é³Ý»ñ»Ý¦ ÑáñçáñçíáÕ §É»½íÇݦ: ÆÝãå»ë ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý Ñ³ëϳݳÉÇ ¿, »Ã» ûï³ñÝ»ñÁ »ñÏÇñÁ Ïáã»É »Ý ²é³Ý, ³å³ ³ÛÝï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý É»½áõÝ ¿É ϳñáÕ ¿ÇÝ Ïáã»É §³é³Ý»ñ»Ý¦: ²Û¹ ѳݷ³Ù³ÝùÇ íñ³ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ñ áõݻݳÉáõ ³ÛÝ, áñ ²é³Ý

1

î»°ë Ñòðàáîí, XI, XIV, 5: î»°ë Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 116: 3 ²Ý¹, ¿ç 126: 4 ²Ý¹: 5 ´. àõÉáõµ³µÛ³ÝÁ ϳñÍáõÙ ¿, û Ñáõݳ-ÑéáÙ»³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ §²Éµ³Ýdz¦-Ý, áñÇ Ñ³Û³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, Áëï Ýñ³` ³é³ç³ó»É ¿ §²Õí³Ýù¦-Á, Ï»Éï»ñ»ÝáõÙ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §É»éÝ»ñÇ »ñÏÇñ¦ ¥ï»°ë ´. àõÉáõµ³µÛ³Ý, ¸ñí³·Ý»ñ гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó å³ïÙáõÃÛ³Ý, ¿ç 42-45¤: ê³Ï³ÛÝ, í»ñ¨áõÙ óáõÛó ïí»óÇÝù, áñ, ¹³ï»Éáí Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ѳÕáñ¹áõÙÇó, ²Õí³ÝùÝ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ã¿ñ áõ å³ñ½³å»ë ¹³ßï ¿ñ Ý߳ݳÏáõÙ: §²é³Ý¦ ¨ §²Õí³Ýù¦ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÷á˳ï»ÕáõÙÁ Îáõñ ·»ïÇ »ñÏáõ ³÷»ñÇÝ ï³ñ³ÍíáÕ Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó ¨ ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ ÙÇç¨ ËáëáõÙ ¿ ä³ïÙ³Ñáñ ѳÕáñ¹Ù³Ý û·ïÇÝ: 6 î»°ë Ñòðàáîí, XI, IV, 6: 2

134


Ïáãí³Í гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó ³ß˳ñÑÝ»ñÁ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ûñáù ³Ýç³ïí»É ¿ÇÝ Ø»Í Ð³ÛùÇó áõ Ïóí»É ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÁ å³Ñå³Ýí»ó ݳ¨ ³ñ³µÝ»ñÇ ûñáù: àõëïÇ, ¼³ù³ñdz Ñé»ïáñÝ áõ ÑÇßÛ³É ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ, Ýϳñ³·ñ»Éáí г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ï³ñµ»ñ³Ï»Éáõ ѳٳñ ²é³ÝÇ É»½áõÝ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ¿ÃÝÇÏ ËÙµ»ñÇ É»½áõÝ»ñÇó, ³ÛÝ »ñÏñÇ ³ÝáõÝáí å³ñ½³å»ë Ïáã»É »Ý §³é³Ý»ñ»Ý¦: àñ ³Û¹ ³Ýí³Ý ï³Ï Ýñ³Ýù ÝϳïÇ áõÝ»Ý áã û ³Õí³Ý»ñ»ÝÁ, ³ÛÉ Ñ³Û»ñ»ÝÁ, »ñ¨áõÙ ¿ ³É-ÆëóËñÇÇ ¨ ÆµÝ Ð³áõϳÉÇ ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÇó, áñ ä³ñï³íÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ù³Õ³ùÇ ßáõÏ³Ý ³Ýí³ÝáõÙ ¿ÇÝ §³É-øáõñ³ùùǦ1: ²É-ÆëóËñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ³Ù»Ý ß³µ³Ã ÝáõÛÝ ûñÁ µ³óíáÕ ßáõÏ³Ý Çñ ³ÝáõÝÝ ¿ ïí»É ß³µ³Ãí³ ûñí³Ý, ³ÛÝå»ë áñ ï»ÕÇ ÅáÕáíáõñ¹Á, Ãí»Éáí §ß³µ³Ãí³ ûñ»ñÁ, ³ëáõÙ ¿. §ß³µ³Ã, ùáõñ³ùùÇ, »ñÏáõß³µÃÇ, »ñ»ùß³µÃǦ¦2: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, §ùáõñ³ùùǦ-Ý Ð³Ûáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó ѳÛáõÃÛ³Ý µ³ñµ³éáõ٠ѳۻñ»Ý §ÏÇñ³ÏǦ ûñí³ ³Ýí³Ý ³Õ³í³ÕáõÙÝ ¿: ºí, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ÙÇ³Ï ÑÇß³ï³Ïí³Í §³é³Ý»ñ»Ý¦ µ³éÝ ¿, ÷³ëïáñ»Ý, ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó íϳÛáõÃÛ³Ý Ù»ç §³é³Ý»ñ»Ý¦ ³Ýí³Ý»É »Ý ï»ÕÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý µ³ñµ³éÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ѳۻñ»ÝÁ: ÆëÏ ¼. ´áõÝdzÃáíÇÝ ³Û¹ ѳÕáñ¹áõÙÁ ÑÇÙù ¿ ïí»É §³é³Ý»ñ»Ý¦ ³Ýí³Ýí³Í ³Û¹ É»½áõÝ ÝáõÛݳóÝ»Éáõ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í §³Õí³Ý»ñ»Ý¦-ÇÝ3: ²Ûë ϳñÍÇùÁ ½³ñ·³óÝáõÙ ¿ ݳ¨ ê. ²ßáõñµ»ÛÉÇÝ, Ýß»Éáí, û §§³é³Ý»ñ»Ý É»½áõ¦ ËáëùáõÙ »Ýó¹ñíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠X ¹³ñÁ Ó¨³íáñí³Í ³¹ñµ»ç³Ý»ñ»Ý-ÃÛáõñù»ñ»ÝÁ¦4: ²Ý¹ñ³¹³éݳÝù ݳ¨ ¼. ´áõÝdzÃáíÇ ³ÛÝ åݹٳÝÁ, û Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ §ä³ïÙáõÃÛáõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑǦ »ñÏÁ ·ñí»É ¿ ³Õí³Ý»ñ»Ýáí, ÇëÏ Ñ³Û»ñÝ ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³Ý»É »Ý ѳۻñ»Ý ¨ í»ñ³óñ»É µÝ³·ÇñÁ: ². Øݳó³Ï³ÝÛ³ÝÁ ¨ ä. ꨳÏÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ, »Ã» ³Û¹ »ñÏÝ Çñáù ³Õí³Ý»ñ»ÝÇó ѳۻñ»Ý óñ·Ù³Ýí³Í ÉÇÝ»ñ, ³å³ Ýñ³ÝáõÙ å³Ñå³Ýí³Í ÏÉÇÝ»ÇÝ µÝ³·Çñ É»½íÇ Ñ»ïù»ñ` ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ³Õí³Ý³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸³ëËáõñ³Ýóáõ ·ñùáõ٠ϳ ÙÇ ù³ÝÇ ïáÕ Ï³½ÙáÕ ³ñ³µ»ñ»Ý ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ, áñÇ Ù»ç å³ñ½ »ñ¨áõÙ »Ý ³ñ³µ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÊáëùÁ ѳÛáó ϳÃáÕÇÏáë ºÕdzÛÇ Ý³Ù³ÏÇÝ Ë³ÉÇý³ÛÇ áõÕ³ñÏ³Í å³ï³ë˳ÝÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñï»Õ ϳÃáÕÇÏáëÝ

1

î»°ë al-Istakhri, ¿ç 184, Ibn Haukal, ¿ç 338: Al-Istakhri, ¿ç 184: 3 î»°ë Ç. Áóíèÿòîâ, Ýßí. ³ßË., ¿ç 178: 4 î»°ë Ñ. Àøóðáåéëè, Ýßí. ³ßË., ¿ç 67: 2

135


³Ýí³Ýí³Í ¿ §²ñٻݻ³Ý ³½·Ç ç³ÃÉϦ1: §²ñٻݻ³Ý¦-Á Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ³µ³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿, ÇëÏ §ç³ÃÉϦ-Á, ѳí³Ý³µ³ñ, ϳÃáÕÇÏáë µ³éÇ ³Õ³í³ÕáõÙÁ ¥‫ ﺠﺎﺘﻠﻖ‬¥ç³ÃÉϤ-‫ ﻘﺎﺘﻠﻖ‬¥Ï³ÃÉϤ-‫ ﻘﺎﺘﻐﻖ‬¥Ï³ÃÕÏ ¥Ï³ÃáÕÇÏ[áë]¤¤¤: ØÇÝã¹»é ¸³ëËáõñ³Ýóáõ »ñÏáõÙ ãϳ ³Õí³Ý³µ³ÝáõÃÛ³Ý áñ¨¿ Ñ»ïù2: ´³óÇ ³Û¹, ¸³ëËáõñ³Ýóáõ »ñÏáõÙ Ñ³Û ÙÛáõë Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó ٻ絻ñí³Í µ³½áõ٠ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñ ϳÝ: ºÃ» ¸³ëËáõñ³ÝóÇÝ ·ñ»É ¿ ³Õí³Ý»ñ»Ýáí, ³å³ ݳ óñ·Ù³Ý»Éáõ ¿ñ Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÝ ³Õí³Ý»ñ»Ý, áñáÝù Ýñ³ »ñÏÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ٻͳå»ë Ñ»é³Ý³Éáõ ¿ÇÝ µÝûñÇݳÏÝ»ñÇó: ØÇÝã¹»é, ¹ñ³Ýù áõÕÕ³ÏÇ µ³é³óÇáñ»Ý ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ѳۻñ»Ý µÝ³·ñ»ñÇ Ñ»ï3: úñÇݳÏ` ì³Õ³ñß³Ï Ã³·³íáñÇ ÏáÕÙÇó ²é³ÝÇÝ Ø»Í Ð³ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ ÏáÕÙÝ³Ï³É Ý߳ݳϻÉáõ Ù³ëÇÝ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿. §Æ ëáñ³¥ÇÙ³° ²é³ÝÇ-².º.¤ ½³õ³Ï³ó ³ë»Ý ë»ñ»³É ½³½·Ý àõ￳óõáó ¨ ¶³ñ¹Ù³Ý³óõáó ¨ Ì³õ¹¿³óõáó ¨ ¶³ñ·³ñ³óõáó Çß˳ÝáõÃÇõÝëݦ4: ¸³ëËáõñ³Ýóáõ »ñÏáõÙ ÝáõÛÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»É ¿. §ºõ Ç ëáñ³ ½³õ³Ï¿, ³ë»Ý, ë»ñ»³É ½³½·ë àõ￳óõáó, ¶³ñ¹Ù³Ý³óõáó, ̳õ¹Ç³óõáó ¨ ¶³ñ·³ñ³óõáó Çß˳Ýáõû³Ýó¦5: ä³ñ½ ¿, áñ ³Û¹ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³ÝóÇÝ å³ñ½³å»ë ³ñï³·ñ»É ¿ ä³ïÙ³Ñáñ ·ñùÇó: øÝÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ Ý³¨ ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ Þ³ù» ¨ γٵ»×³Ý ·³í³éÝ»ñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ: ÐÇßÛ³É ·³í³éÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÙdzëÝ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ï³½Ù»É, áñÇ Çß˳ÝÁ Ñå³ï³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇÝ6: ²ñ¹»Ý óáõÛó ¿ ïñí»É, áñ ¹»é¨ë Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó γٵ»×³ÝÁ г۳ëï³ÝÇ Ù³ë ¿ñ ¨ áõÝ»ñ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ: γٵ»×³ÝÇ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ »Ý íϳÛáõ٠ݳ¨ íñ³ó ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: VI ¹³ñáõÙ ìÇñùÇ Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹Á` ¸³íÇà ¶³ñ»ç»ÉÇÝ, γٵ»×³ÝáõÙ ¥³ÛëÇÝùÝ` ݳ¨ лñ»ÃáõÙ, áñÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ γٵ»×³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëÁ7¤ ëïÇåí³Í ¿ »Õ»É Ëáë»É ѳۻñ»Ý1: 1

î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 296: î»°ë À. Ìíàöàêàíÿí, Ï. Ñåâàê, Ïî ïîâîäó êíèãè Ç. Áóíèÿòîâà §Àçåðáàéäæàí â VII-IX ââ.¦,-§ä´Ð¦, 1967, ÃÇí 1, ¿ç 181-182: 3 ²Ý¹, ¿ç 182: 4 Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 128: 5 Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 8: 6 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 240: 7 лñ»ÃÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ Æáñ³ ¨ ²É³½³Ý ·»ï»ñÇ çñÏÇóÇ ßñç³ÝÇó ÙÇÝ㨠îϻﵳ ù³Õ³ùÁ` »ɳíÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ` Áݹ·ñÏ»Éáí ³Û¹ ·»ï»ñÇ ÙÇç³·»ïùÁ ¥ï»°ë Âàõóøòè Áàãðàòèîíè, ¿ç 125, ï»°ë ݳ¨ Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 273¤: ²ÛëÇÝùÝ` лñ»ÃÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ γٵ»×³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ: 2

136


ìñ³ó Ù³ï»Ý³·Çñ ²ñë»Ý ê³÷³ñ³óÇÝ ¥IX ¹.¤, å³ïÙ»Éáí ÐáíÑ³Ý Ø³Ûñ³í³Ý»óáõ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë »á¹áñáë èßïáõÝÇÝ Ýñ³ ׳ϳïÇÝ ³Õí»ë³¹ñáß٠˳ñ³Ý»ó, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ݳ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»ó ÏáíϳëÛ³Ý É»éݳϳÝÝ»ñÇ Ùáï, áñáÝù Ýñ³Ý ãÁݹáõÝ»óÇÝ, áñÇó Ñ»ïá ݳ §³Ýó³í γٵ»ãáí³Ý ¥ÇÙ³° γٵ»×³Ý-².º.¤` ïÇñ»Éáí öáùñ ÓáñÇÝ, áñ §Ð³Ûáó ¥êáÙËÇÃǤ Óáñ¦ ¿ ÏáãíáõÙ¦2: ¸áõñë ¿ ·³ÉÇë, áñ VII ¹., »ñµ ëÏëí»É ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ, ¨ ëï»ÕÍí»É ¿ñ Þ³ù»Î³Ùµ»×³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, γٵ»×³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ¿ñ, ÇëÏ ·³í³éÇ Óáñ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É гÛáó Óáñ ¿ñ ÏáãíáõÙ: Þ³ù»-γٵ»×³ÝÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹»Ý ѳ۳µÝ³Ï å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ Þ³ù» ·³í³éÁ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñÇó ϳ٠γٵ»×³ÝÇó Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ï»Õ³ß³ñÅ ¿ñ ϳï³ñí»É ¹»åÇ Þ³ù»: Þ³ï ϳñ¨áñ íϳÛáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñå³Ý»É γٵ»×³ÝÇ áõ Þ³ù»Ç Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇÝ: гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÝ §ÿÇ ÅáÕáíñ¹»Ý¿Ý Ù»ñÙ¿ ¨ ˳ßÝ ³ñûïÇ Ù»ñûÛ¦ ¿ñ3, Áëï áñáõÙ, §ÿÇ ÅáÕáíñ¹»Ý¿Ý Ù»ñÙ¿¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¿, ÇëÏ §Ë³ßÝ ³ñûïÇ Ù»ñûÛ¦-Ý` ¹ñ³ ѳ۳¹³í³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ÆÝãå»ë ï»ë³Ýù, Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ݳ¨ лñ»ÃÁ: ²Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ ٻͳå»ë Ýå³ëï»ó IX ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ Ð³Ù³Ù Ã³·³íáñÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ ²Õí³ÝÇó ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³ÝÁ, áñÇ ÏáñÇ½Ý ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ ÑÇßÛ³É Ñ³Û³µÝ³Ï ·³í³éÝ»ñÁ4: ²Õí³ÝÇó ó»Õ»ñ: ¸»é¨ë ÑáõÛÝ ³ß˳ñѳ·ñ³·»ï êïñ³µáÝÁ ¨ ÙÛáõëÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ѳÕáñ¹»É ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: êïñ³µáÝÁ, Ëáë»Éáí ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ ¥²Õí³ÝùÇ Ï³Ù ²Éµ³ÝdzÛǤ ˳Ûï³µÕ»ï ó»Õ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ѳí³ù³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙáí Ýñ³Ýó ÏáãáõÙ ¿ §³Éµ³Ý³óÇÝ»ñ¦: ܳ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ §³Éµ³Ý³óÇÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï ѳÏí³Í »Ý ¹»åÇ ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛáõÝÁ ¨ ³í»ÉÇ Ùáï »Ý Ï³Ý·Ý³Í í³ãϳïáõÝ ó»Õ»ñÇÝ, µ³Ûó Ýñ³Ýù ³Û¹ù³Ý í³Ûñ»ÝÇ ¨, ѻ勉µ³ñ, ³ÛÝù³Ý ¿É é³½Ù³ßáõÝã ã»Ý: Üñ³Ýù ³åñáõÙ »Ý ǵ»ñ³óÇÝ»ñÇ ¨ γëåÇó ÍáíÇ ÙÇç¨. ³ñ¨»ÉùáõÙ Ýñ³Ýó »ñÏÇñÁ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ ÍáíÇÝ, ÇëÏ ³ñ¨ÙáõïùáõÙ` ǵ»ñ³óÇÝ»ñÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙÛáõë ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝÁ »½»ñí³Í ¿ Îáí1

î»°ë È. Ø»ÉÇùë»Ã-´»Ï, ìñ³ó ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ..., Ñ. ², ¿ç 98: ²Ý¹, ¿ç 46-47: 3 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 220: 4 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 335: î»°ë Ä. Ìóñõåëèøâèëè, Ýßí. ³ßË., ¿ç 406: 2

137


ϳëÛ³Ý É»éÝ»ñáí, ÇëÏ...[ѳñ³í³ÛÇÝ] ÏáÕÙáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÁ, áñÁ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ Ýñ³Ý¦1: лÕÇݳÏÁ, ³å³, Ýϳñ³·ñ»Éáí ѳí³ù³Ï³Ý ³ÝáõÝáí §³Éµ³Ý³óÇÝ»ñ¦ ÏáãíáÕ ó»Õ»ñÇÝ, ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ §Ýñ³Ýó ó·³íáñÝ»ñÁ...Ññ³ß³ÉÇ »Ý: ²ÛÅÙ...Ù»Ï Ã³·³íáñ ¿ ïÇñáõÙ µáÉáñ ó»Õ»ñÇÝ, ÇëÏ Ý³ËÏÇÝáõÙ ³Ûɳɻ½áõ ³Ù»Ý ÙÇ ó»ÕÇ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ñ Çñ ó·³íáñÁ: Üñ³Ýù 26 É»½áõ áõÝ»Ý, áñÇ å³ï׳éáí ¹Åí³ñ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ѳÕáñ¹³ÏóíáõÙ¦2: Ø»Ýù ³ñ¹»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ýù ³ÛÝ ÷³ëïÇÝ, áñ §²Õí³Ýù¦-Á ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝ ã¿ñ, ³ÛÉ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ñ ¹³ßï ϳ٠ѳñóí³Ûñ: §²Õí³Ý¦-Ý ¿É ó»Õ³ÝáõÝ ã¿ñ, ³ÛÉ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ñ §¹³ßïáõ٠ϳ٠ѳñóí³ÛñáõÙ µÝ³ÏíáÕ ÅáÕáíáõñ¹¦: ²Û¹ ¿ å³ï׳éÁ, áñ §²Õí³Ýù¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ëϽµÝ³å»ë í»ñ³µ»ñ»Éáí ÎáõñÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ÏÇ áñáß »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ, ѻﳷ³ÛáõÙ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³Íí»ó ݳ¨ ÎáõñÇ ³ç³÷ÝÛ³ ѳÛáó ³ß˳ñÑÝ»ñÇ íñ³, áñáÝó §²é³Ý¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë ¹³ßï ϳ٠ѳñóí³Ûñ ¿ñ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ Ù»½³ÝáõÙ ³ÛÅÙ ¿É û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áñå»ë ³Û¹ µ³é»ñÇ ÑáÙ³ÝÇß: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ` ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ßñç³Ýáõ٠ݳËÏÇÝáõÙ µÝ³ÏíáÕ ó»Õ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ãí³ñÏáõÙÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç` ²ëÇ³Ï³Ý ê³ñÙ³ïdzÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É µ³ÅÝáõÙ: ²Ûëï»Õ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý Ù»ç »Ýù µ»ñáõÙ ³Û¹ ѳïí³ÍÇ` Ù»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ Ù³ëÁ` ϳñÍÇù ϳ½Ù»Éáõ ³Û¹ »ñÏñ³Ù³ëÇ ¿ÃÝÇÏ Ï³½ÙÇ Ë³Ûï³µÕ»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: §²ß˳ñѳóáÛó¦-Á ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ¸Ç¹áÛùÇó Ñ»ïá Ãí³ñÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ó»Õ»ñÇÝ. §...È»Ïù, ³å³ î³åáï³ñ³Ýù, ³å³ Ú³Õáõï³Ï³Ýù, ³å³ ʻݳõù, ³å³ ÞÇÕåù, ³å³ ÖÇÕµù, ³å³ öõÇù: ºõ ³å³ γõÏ³ë µ³Å³ÝÇ Û»ñÏáõë µ³½áõÏë, ÙÇÝÝ ·Ý³Û ¹¿å áõÕÇÕë ÏáÛë, ÛáñáõÙ Þñõ³Ý »õ Êëñõ³Ý ³½·` ÙÇÝã»õ óÊáñëí¿Ù. »õ ÙÇõë µ³½áõÏÝ ³ñӳϿ Ý³Ë íï³Ï ÙÇ ½²ñÙ ·»ï, áñ ¿ ¹¿å áõÕÇÕ ÿÇ ÑÇõëÇëÇ` Û²ÃÉ ·»ï, »õ ³å³ ÝáÛÝ µ³½áõÏÝ ·Ý³Û ½»ÉÇõù ÑÇõëÇõëáÛ, ÛáñáõÙ µÝ³Ï»³É »Ý ³õ³ëå³ñù, л×Ù³ï³Ïù, ÆÅÙ³Ëù, ö³ëËù, öáõëËù, öõù³Ý³Ïù, ´³·³Ýù, áõëïÇ ³éÝáõ å³ñÇëåÝ »ñϳÛÝ` áñ ÏáãÇ ²å½áõïϳõ³ï` ÙÇÝã»õ ²ÉÕÙÇÝáÝ Ùûñë »õ óÍáí: àñáÛ Áëï ÑÇõëÇëáÛ Ø³ëùáõÃ³Ý ³½·Ý µÝ³Ï»³É »Ý, ÿÇ ì³ñ¹³Ý»³Ý ¹³ßïÇÝ, óγëµÇó ÍáíÝ, Ûáñ µ³½áõÏÝ Î³õϳë³Û ÑåǦ3: ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ë³Ûï³µÕ»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ »Ý ݳ¨ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ: ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Êáëñáí ²ÝáõßÇñí³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë, 1 2 3

138

Ñòðàáîí, XI, IV, 6. ²Ý¹: §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 26-27:


´³É³½áõñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, û §²ÝáõßÇñí³Ý ³ñù³Ý ó·³íáñÝ»ñ Ýß³Ý³Ï»ó ¨ ³Ù»Ý Ù»ÏÇÝ ß³ÑáõÃÛáõÝ¥ÇÙ³° ó·³íáñáõÃÛáõÝ-².º.¤ ïí»ó ÙÇ [³é³ÝÓÇÝ] »ñÏñÇ íñ³: Üñ³ÝóÇó ¿ñ æ³µ³ÉÇ¥ÇÙ³° É»é³Ý-².º.¤ ˳ϳÝÁ, áñÁ ê³Ñǵ ³ë-ê³ñÇñÝ ¿ ¨ áñÇ ÏáãáõÙÁ ì³Ññ³ñ½³Ýß³Ñ ¿, Ýñ³ÝóÇó ¿ñ üÇɳÝÇ Ã³·³íáñÁ, áñÁ üÇɳÝß³ÑÝ ¿, Ýñ³ÝóÇó ¿ÇÝ Â³µ³ñë³ñ³Ýß³ÑÁ, ³É-ȳù½Ç ³ñù³Ý` æ³ñß³Ýß³Ñ ïÇïÕáëáí, سëϳÃÇ ³ñù³Ý, áñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÅÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ÈÇñ³ÝÇ ³ñù³Ý` ÈÇñ³Ýß³Ñ ïÇïÕáëáí ¨ Þ³ñí³ÝÇ ³ñù³Ý` Þ³ñí³Ýß³Ñ ïÇïÕáëáí. [Ý߳ݳϻó ݳ¨] ê³Ñǵ ´áõËÇÝ` ´áõËÇ íñ³ ¨ ê³Ñǵ ¼³ñÇùÇñ³ÝÇÝ` Çñ »ñÏñÇ íñ³: ºí ѳëï³ï»ó γµÏ É»éÝ»ñÇ Ã³·³íáñÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ó·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ¦1: ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ¸³ñµ³Ý¹Û³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñå³Ý»É Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇÝ: ²ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÁ, Ëáë»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ¸³ñµ³Ý¹Ç ѳñ¨³Ý É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ µÝ³ÏíáõÙ »Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 70 ó»Õ»ñ, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ É»½áõÝ»ñ áõÝ»Ý ¨ Çñ³ñ ã»Ý ѳëϳÝáõÙ, å³ïÙáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýó ÃíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¸³ñµ³Ý¹Ç ßñç³Ï³ÛùáõÙ, ³ÛÝ å³Ñå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í ÙÇ ù³ÝÇ ó»Õ»ñ: ì»çÇÝÝ»ñë Çñ»Ýó µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³Û¹ Ýáñ ßñç³ÝÝ»ñÁ ëï³ó»É ¿ÇÝ áñå»ë ë»÷³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝ: Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ³Û¹ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ íëï³Ñ»ÉÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ áõݻݳÉÝ ¿ñ: ì»ñ³µÝ³Ï»óí³ÍÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ Â³µ³ñë³ñ³Ý, üÇÉ³Ý ¨ ȳù½ ó»Õ»ñÁ: ´³óÇ ëñ³ÝóÇó, ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ¿ÇÝ µÝ³Ïíáõ٠ݳ¨ ÈÇñ³Ý¥É÷ÇÝÝ»ñ¤ ¨ ÞÇñí³Ý ÏáãíáÕ ó»Õ»ñÁ2: ²ñ³µ å³ïÙÇã ÆµÝ ³É-²ëÇñÁ, Ëáë»Éáí سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Ç ÏáÕÙÇó ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ýí³×Ù³Ý Ù³ëÇÝ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ³Û¹ ßñç³ÝÇ ó»Õ»ñÇÝ áõ ¹ñ³Ýó Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³ÝóÇó ¿ÇÝ ê³ñÇñÁ, áñï»Õ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ³É³Ý³Ï³Ý ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕ ë³ídzñÝ»ñÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³í³ñÝ»ñÁ3, îáõÙ³ÝÁ, áñÁ, ÇÝãå»ë óáõÛó ïí»óÇÝù, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ɳϻñÇ ó»ÕÇ »ñÏñÇÝ, ¼³ñÇùÇñ³ÝÁ, гٽÇÝÁ, êáõÕ¹³ÝÁ, ³Éȳù½Á, ³¹-¸áõ¹³ÝdzÝ, ²½ñáõµÇÃñ³ÝÁ, س빳ñ³Ý, øÇñ³ÝÁ, ³µ³ñë³ñ³ÝÁ` óí³ëå³ñÝ»ñÇ Ï³Ù Ã³µ³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ, üÇɳÝÁ ¨ ³ÛÉÝ4: 1

î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 233: î»°ë Jacut, I, ¿ç 438-439: 3 î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ¿ç 103: 4 î»°ë ‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬, IV, ¿ç 216: 2

139


ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, γëåÇó ÍáíÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷³Ù»ñÓ ßñç³ÝÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ÇÝ ´³½Ï³ÝÁ, ÞÇñí³ÝÁ ¨ س½ùóó ³ß˳ñÑÁ ÙÇÝ㨠¸³ñµ³Ý¹, ÇëÏ Ýñ³Ýó ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ È÷Ý³ó ¨ ÖÕµ³ó »ñÏñÝ»ñÁ, ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ1, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÉ ó»Õ»ñÇ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ: ²ñ³µÝ»ñ: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ¿ÃÝÇÏ Ï³½ÙÁ ½·³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïñ»ó ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá: ²ñ³µÝ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÝ ²ñÙÇÝdzÛáõ٠˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÝ»ñ ÇÝãå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É` é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ: ´³óÇ ³ÛÝ, áñ, ³Û¹åÇëáí, Ñ»ßï³ÝáõÙ ¿ñ »ñÏñáõ٠˳ճÕáõÃÛ³Ý ³å³ÑáííáõÙÁ, Ñݳñ³íáñ ¿ñ ¹³éÝáõ٠ݳ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ¹»Ù ³í»ÉÇ ³ÏïÇí å³Ûù³ñ»ÉÁ2: ²ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÁ, Áëï ͳ·Ù³Ý, µ³Å³ÝíáõÙ ¿ÇÝ »ñÏáõ Ù»Í ËÙµ»ñÇ` ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ¨ ѳñ³í³ÛÇÝ: ²é³çÇÝÝ Çñ ó»Õ³å»ï Üǽ³ñ ÇµÝ Ø³³¹¹Ç ³ÝáõÝáí ÏáãíáõÙ ¿ñ Üǽ³ñ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á ÏáãíáõÙ ¿ñ ºÙ»ÝÇ ó»Õ³ËáõÙµ: Ø»½ ³é³í»É Ñ»ï³ùñùñáÕ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ï³Ù Üǽ³ñ ó»Õ³ËáõÙµÁ (ù³ÝÇ áñ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ¹ñ³ ѳïí³ÍÝ»ñÝ ¿ÇÝ ï»Õ³÷áËí»É ²ñÙÇÝdz) µ³Å³ÝíáõÙ ¿ñ »ñÏáõ Ù»Í »ÝóËÙµ»ñÇ` Øáõ¹³ñ ¨ 賵dz: Øáõ¹³ñ ó»Õ³ËÙµÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõ٠γÛë-³ÛÉ³Ý ¨ Îáõñ³Ûß ó»Õ»ñÁ: γÛë-³ÛɳÝÇ Ù³ë ¿ñ ϳ½ÙáõÙ êáõɳÛÙ ¥ë»é.` êáõɳÙǤ ó»ÕÁ, áñÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ ϳÛëÇÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, êáõɳÛÙ ó»ÕÇ Ù³ëÝ ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ ç³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÁ ¨ áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÁ3: Îáõñ³Ûß ó»ÕÇó ¿ÇÝ

1 ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÎáÕù³ÛÇÝ É»éݳßÕóÝ, áñï»Õ Ù»Ýù ï»Õ³¹ñ»óÇÝù ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ·ñ»Ã» ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ É»éݳµ³½ÏÇÝ, áñÇ ßñç³ÝáõÙ §²ß˳ñѳóáÛó¦-Á ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ л×Ù³ï³Ï, ÆÅÙ³Ë, ö³ëË, øáëË, öáùáݳÏ, ´³ù³Ý, س½ùáõà ó»Õ»ñÇÝ ¥ï»°ë ². ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 347, §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 27¤: ²Û¹ É»éݳµ³½áõÏÁ, Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç Áݹ³ñÓ³Ï ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý, §·Ý³Û ½»ÉÇõù ÑÇõëÇõëáÛ, ÛáñáõÙ µÝ³Ï»³É »Ý ³õ³ëå³ñù, л×Ù³ï³Ïù, ÆÅÙ³Ëù, ö³ëËù, öáõëËù, öõù³Ý³Ïù, ´³·³Ýù, áõëïÇ ³éÝáõ å³ñÇëåÝ »ñϳÛݪ áñ ÏáãÇ ²å½áõïϳõ³ï¦ ¥§²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ¦, ¿ç 27¤: ²å½áõïϳí³ï ÏáãíáÕ å³ñÇëåÁ ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ ï»Õ³¹ñáõÙ ¿ Þ³åáñ³Ý ·»ïÇ ¥Þ³µñ³Ý-ã³Û¤ ¨ ì»Éí»ÉÇ-ã³ÛÇ ÙÇç¨ ¥ï»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 37¤: ²ÛëÇÝùÝ` ³Û¹ É»éݳµ³½áõÏÁ, ëÏë»Éáí ³í³ëå³ñÝ»ñÇ »ñÏñÇó, Ó·íáõÙ ¿ñ ÙÇÝ㨠޳åáñ³Ý ·»ïÇ ¨ ì»Éí»ÉÇ-ã³ÛÇ ÙÇç³·»ïùÁ: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ¹ñ³ ÝáõÛݳóáõÙÁ ÑÇßÛ³É ÎáÕù³ÛÇÝ É»éݳßÕóÛÇÝ Ñ³Ùá½Çã ¿: ²µË³½ ³Ýí³ÝÙ³Ý ³é³ç³óáõÙÁ Ù»Ýù µ³ó³ïñáõÙ »Ýù ³Û¹ ³Ýí³ÝÁ ÷³ëË»ñÇ ³Ýí³Ý ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ ¥§÷³ë˦ ³Ýí³ÝáõÙÝ ³ñ³µ»ñ»ÝáõÙ å»ïù ¿ ÑÝã»ñ §³É-µ³ë˦ Ó¨áí¤ ¨ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ã׳ݳå³ñÑáñ¹³Í ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñǪ ¹ñ³Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ß÷áûÉáõ ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¥ï»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ¿ç 221-222¤: 2 î»°ë J. Laurent, Ýßí. ³ßË., ¿ç 317-331 : 3 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 63:

140


ë»ñ»É ØáõѳÙÙ³¹Ý áõ ²ÉÇÝ1: Üǽ³ñ ó»Õ³ËÙµÇ ÙÛáõë ×ÛáõÕÁ è³µÇ³Ý ¿ñ, áñÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÝ ¿ñ àõ³ÛÉ ó»Õ³ËáõÙµÁ: ì»ñçÇÝÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ ´³ùñ ¨ î³ÕÉǵ ó»Õ»ñÁ: ´³ùñÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÝ ¿ÇÝ Þ³Ûµ³ÝÇÝ»ñÁ, áñáÝù ²µµ³ëÛ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë ųé³Ý·³Ï³Ý ïÇñáõÛà ëï³ó³Ý ÞÇñí³ÝÁ, ÇëÏ IX ¹. Ï»ë»ñÇó ϳݷݻóÇÝ Ý³¨ î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³Ý ·ÉáõË: ²ñ³µÝ»ñÁ ëϽµáõÙ Ýí³×í³Í »ñÏñÝ»ñÇ µáÉáñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ³ÙñáóÝ»ñáõ٠ϳ۳½áñÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïáõÙ, áñáÝó ËݹÇñÝ ¿ñ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ ³Ùñ³åݹáõÙÁ, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñݳñ³íáñ »ÉáõÛÃÝ»ñÇ ×ÝßáõÙÁ: ²Ûë ϳ۳½áñÝ»ñÁ ¥³ñ³µ»ñ»Ý` ñ³µ³Ã-‫ﺮﺒﺎط‬¤ ïÝ»ñáí ³å³ÑáííáõÙ ¿ÇÝ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ, áñÁ å³ñï³íáñ ¿ñ ¹ñ³Ýó ³å³Ñáí»É ³ÝÑñ³Å»ßï ³Ù»Ý ÇÝãáí2: ²ñ³µÝ»ñÁ Ýí³×í³Í »ñÏñÝ»ñáõ٠ϳ۳½áñÝ»ñ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ÇÝ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ Ï»ï»ñáõÙ: Üñ³Ýù, ·ñ³í»Éáí ²ÛëñÏáíϳëÇ Ù»ñÓϳëåÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ, ѳë³Ý ÙÇÝ㨠¸³ñµ³Ý¹: ²ñ³µÝ»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³Û¹ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ѻݳϻïáõÙ Ùßï³Ï³Ý áõ ٻͳÃÇí ϳ۳½áñ å³Ñ»É: ´³É³½áõñÇÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµ` VIII ¹. ëϽµÇÝ Ø³ëɳٳ ÇµÝ ²µ¹ ³É-سÉÇù ½áñ³í³ñÁ, »ñµ ·ñ³í»ó ¸³ñµ³Ý¹Á, ³ÛÝï»Õ µÝ³ÏíáõÙ ¿ñ ѳ½³ñ ˳½³ñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇù: ²ñ³µ ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ùß»ó Ýñ³Ýó ¸³ñµ³Ý¹Çó ¨ ³ÛÝï»Õ ï»Õ³íáñ»ó ѳñ³í³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ 24 ѳ½³ñ ³ñ³µÝ»ñÇó µ³Õϳó³Í ÙÇ Ï³Û³½áñ3: ´³É³½áõñÇÝ íϳÛáõÙ ¿, áñ ѳñ³íóÇ ³ñ³µÝ»ñÇó µ³Õϳó³Í ¸³ñµ³Ý¹Ç ϳ۳½áñÁ ÝáõÛÝÇëÏ IX ¹³ñáõÙ ÃáõÛÉ ã¿ñ ï³ÉÇë áã ÙÇ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï áëïÇϳÝÇ ÙïÝ»É ù³Õ³ù, »Ã» í»ñçÇÝÁ µ»ñ³Í ãÉÇÝÇ ³ÛÝ ¹ñ³ÙÁ, áñÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ñ í׳ñ»É Ýñ³Ý4: ²ñ³µ³Ï³Ý ϳ۳½áñÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É ݳ¨ ¸³ñµ³Ý¹Çó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ÁÝÏ³Í ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñå³Ý»É ³É-ÆëóËñÇÝ. §´³µ ³É-²µí³µÇ É»éÝ»ñáõÙ Ï³Ý ³ÙñáóÝ»ñ…: ²Û¹ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ ³åñáõÙ »Ý ó»Õ»ñ, áñáÝù µÝ³Ï»óí»É »Ý…׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ…: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³Û¹åÇëÇ 14 ³ÙñáóÝ»ñ, áñï»Õ µÝ³ÏíáõÙ »Ý ó»Õ»ñ ØáëáõÉÇó, ¸Ç³ñ 賵dzÛÇó ¨ ²ëáñÇùÇó, ¨ ¹ñ³Ýù ѳÛïÝÇ »Ý ³Û¹ ó»Õ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»1

î»°ë W. Montgomery Watt, Kuraysh, Encyclopaedia of Islam, V:434a. î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 238: 3 ²Ý¹, ¿ç 244: 4 ²Ý¹: 2

141


ñáí¦1: ö³ëïáñ»Ý, ¸³ñµ³Ý¹Ç ßñç³Ï³ÛùáõÙ µÝ³Ï»óí»É ¿ÇÝ ÇÝãå»ë ѳñ³í³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ ³ñ³µÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ ØáëáõÉáõÙ áõ ¸Ç³ñ 賵dzÛáõÙ í»ñ³µÝ³Ï»óí»É ¿ÇÝ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ ³ñ³µÝ»ñ2: ¸³ï»Éáí ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó` úÙ³Û³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ¸³ñµ³Ý¹Çó µ³óÇ, ѳñ³í³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ ³ñ³µÝ»ñÇó µ³Õϳó³Í ϳ۳½áñÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É ݳ¨ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ µáÉáñ Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ûñÇݳÏ` ä³ñï³íáõÙ, ´³ÛɳϳÝáõÙ, γå³Õ³ÏáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ3: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ѳëï³ïíáÕ ³ñ³µ³Ï³Ý ϳ۳½áñÝ»ñÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ëϽµáõÙ ·³ÉÇë ¿ÇÝ ³é³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ: ¸³ ¹³ñÓ³í »ñÏñ³Ù³ëÇ ·³ÕáõóóÙ³Ý ÑÇÙù, ù³ÝÇ áñ ѻﳷ³ÛáõÙ ³Ûëï»Õ ¿ÇÝ ·³ÉÇë ݳ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ: гñáõÝ ³É-è³ßǹ ˳ÉÇý³ÛÇ ûñáù¥786-809¤ ëÏëí»ó ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÁ: Ú³ÏáõµÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ Úáõëáõý ÇµÝ è³ßǹ ³ë-êáõɳÙÇ áëïÇϳÝÁ¥787 Ã.¤ ²ñÙÇÝdz ï»Õ³÷áË»ó Üǽ³ñ ó»Õ³ËÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ ³ÛÝù³Ý ³ñ³µÝ»ñ, áñ í»ñçÇÝÝ»ñë ïÇñ³å»ïáÕ ¹ÇñùÇ Ñ³ë³Ý: ä³ïÙÇãÁ ѳí³ëïáõÙ ¿, áñ ÙÇÝ㨠³Û¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ¥²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz¤ ïÇñ³å»ïáÕ ¹Çñù áõÝ»ÇÝ Ñ³ñ³íóÇ ³ñ³µÝ»ñÁ4: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ í»ñçÇÝÝ»ñÁ Ãßݳٳµ³ñ ÁݹáõÝ»óÇÝ Çñ»Ýó ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ݳ¨ Çñ»Ýó ѳßíÇÝ µÝ³Ï»óíáÕ ÑÛáõëÇëóÇ ³ñ³µÝ»ñÇÝ: ²µµ³ëÛ³ÝÝ»ñÇ ½áñù»ñÇÝ ³Û¹å»ë ÁݹáõÝ»óÇÝ ´³ÛɳϳÝÇ, ä³ñï³íÇ, γå³Õ³ÏÇ, ¸³ñµ³Ý¹Ç ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ5: гñáõÝ ³É-è³ßÇ¹Ç ûñáù áëïÇϳÝÝ»ñÁ Ý߳ݳÏÙ³Ý »ñÏÇñ ¿ÇÝ Å³Ù³ÝáõÙ Çñ»Ýó ó»Õ³ÏÇóÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ: ÆÝãå»ë ï»ë³Ýù, Úáõëáõý ÇµÝ è³ßǹ ³ë-êáõɳÙÇÇÝ¥787¤ ²ñÙÇÝdz »Ï³í Ýǽ³ñÝ»ñÇ ó»ÕÇ Ù»Í µ³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñÇ Ù»ç, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, Ù»Í ÃÇí ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ Ýñ³ ó»Õ³ÏÇó ëáõɳÙÇÝ»ñÁ: гñáõÝ ³É-è³ßÇ¹Ç Ýß³Ý³Ï³Í Ñ³çáñ¹ áëïÇϳÝÁ` Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹ ³ß-Þ³Ûµ³ÝÇÝ ¥787-788¤, ØÇç³·»ïùÇó ѳí³ù»ó ¨ ²ñÙÇÝdz ÷á˳¹ñ»ó 賵dz ó»ÕÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝù ïÇñ³å»ïáÕ ¹ÇñùÇ Ñ³ë³Ý ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ»ñÇ Ù»ç ¨ ³Û¹ ¹ÇñùÁ å³Ñå³1

Al-Istakhri, ¿ç 192: î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 51-54: î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 426-428, ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 246: 4 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 426: 5 ²Ý¹, ¿ç 426-428: î»°ë ݳ¨ ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 246: 2 3

142


ÝáõÙ ¿ÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ IX ¹. í»ñç»ñÇÝ1: ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ѳñ³í³ÛÇÝ áõ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ»ñÇ ÙÇç¨ ÃßݳÙáõÃÛáõÝÝ Áݹѳï»ó áëïÇÏ³Ý Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹ ³ß-Þ³Ûµ³ÝÇÝ, »ñµ Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ѳí³ë³ñ»óñ»ó ÙÇÙÛ³Ýó2: ²ñÙÇÝdzÛÇ Ñ³çáñ¹ áëïÇϳÝÝ Çñ Ñ»ï ²ñÙÇÝdz ·³Õûóñ»ó ¸Ç³ñ Øáõ¹³ñ ó»ÕÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ùݳó ÙdzÛÝ ãáñë ³ÙÇë ¨ Ñ»é³ó³í3: гñáõÝ ³É-è³ßǹÇó Ñ»ïá ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Ù»ç ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³éáõÙáí ·»ñ³ÏßéáÕ ¿ñ 賵dz ó»ÕÁ: VIII ¹. í»ñçÇó ÞÇñí³ÝÇÝ ïÇñ»óÇÝ è³µÇ³ ó»ÕÇÝ å³ïϳÝáÕ Þ³Ûµ³ÝÇÝ»ñÁ: êñ³ÝóÇó ³é³çÇÝÁ, áñÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ áëïÇϳÝÇ å³ßïáÝ í³ñ»ó` Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹ ³ß-Þ³Ûµ³ÝÇÝ ¿ñ, áñÁ гñáõÝ ³É-è³ßǹ ˳ÉÇý³ÛÇ ûñáù »ñÏáõ ³Ý·³Ù Ý߳ݳÏí»ó ³Û¹ å³ßïáÝÇÝ¥787-788, 799-801¤4: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ: Ú³½Ç¹Á, Çñ ³é³çÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, 賵dz ó»Õ³ËÙµÇó ³ÛÝù³Ý ³ñ³µÝ»ñ µ»ñ»ó áõ µÝ³Ï»óñ»ó ²ñÙÇÝdzÛáõÙ, áñ Ýñ³Ýù ³ÛÝï»Õ ³ñ¹»Ý ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝ Ï³½Ù»óÇÝ: ÊáëùÝ ³Ûëï»Õ, ѳí³Ý³µ³ñ, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ýñ³ ó»Õ³ÏÇó ß³Ûµ³ÝÇÝ»ñÇÝ: ä»ïù ¿ Áݹ·Í»É, áñ г۳ëï³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë ѳÛïÝÇ ¿, ³ñ³µÝ»ñÁ »ñµ»ù ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝ ã»Ý ϳ½Ù»É, ÇëÏ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ, ÇÝãå»ë Ïï»ëÝ»Ýù, î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³Ý ·ÉáõË Þ³Ûµ³ÝÇÝ»ñÁ ϳݷݻóÇÝ ÙdzÛÝ IX ¹. Ï»ëÇÝ, ³ÛÝå»ë, áñ ³ÛÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ, ³í»ÉÇ áñáß³ÏÇ` ÞÇñí³ÝÇÝ, áõñ Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹Ç ѳçáñ¹Ý»ñÇ ûñáù IX ¹³ñáõÙ ÑÇÙݳ¹ñíáõÙ ¿ س½Û³¹Û³ÝÝ»ñÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ: Ú³½Ç¹Á »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù áëïÇÏ³Ý ¹³ñÓ³í 799 Ã.: Üñ³ Ù³ÑÇó Ñ»ïá áëïÇÏ³Ý ¹³ñÓ³í Ýñ³ áñ¹ÇÝ` ²ë³¹Á ¥801-802¤, ³å³, ݳ¨ ÙÛáõë áñ¹ÇÝ` ØáõѳÙÙ³¹Á ¥802-803¤: ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÝ ¿ ѳÛïÝáõÙ, áñ ØáõѳÙÙ³¹Á` ïÇñ»Éáí ÞÇñí³ÝÇ Þ³Ù³ËÇ ³ÙñáóÇÝ, ³Ùñ³ó³í ³Û¹ ݳѳݷáõÙ, áñÇó Ñ»ïá ³ñ¹»Ý ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ³Û¹ ѳïí³ÍÁ ¹³ñÓ³í س½Û³¹Û³ÝÝ»ñÇ Å³é³Ý·³Ï³Ý ïÇñáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ØáõѳÙÙ³¹Ç áñ¹Ç гÛë³ÙÁ, áñå»ë ÞÇñí³ÝÇ ï»ñ, ³ñ¹»Ý ÏáãíáõÙ ¿ñ ÞÇñí³Ýß³Ñ, ÇëÏ Ýñ³ ųé³Ý·Ý»ñÁ ѳÛïÝÇ ¿ÇÝ ÞÇñí³ÝÇ Ø³½Û³¹Û³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ ³ÝáõÝáí, áñÁ ³ÛÝï»Õ ÇßË»ó ÙÇÝ㨠1027 Ã.,

1

î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 426-428: ²Ý¹, ¿ç 428: 3 ²Ý¹, ¿ç 426: 4 î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 276, 278: 2

143


»ñµ Ýñ³Ý ÷á˳ñÇÝ»óÇÝ ø»ëñ³ÝÇÝ»ñÁ1: ÞÇñí³ÝÇ ¨ ¸³ñµ³Ý¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙݳëÇñáÕ ì. ØÇÝáñëÏÇÝ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÝ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ, û ÞÇñí³ÝÇ Ø³½Û³¹Û³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ÇñÁ ѳݹÇë³ó»É ¿ ʳÉǹ ÇµÝ Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹Á2: гñÏ »Ýù ѳٳñáõÙ Áݹ·Í»É, áñ س½Û³¹Û³Ý-ÞÇñí³Ý߳ѻñÝ ³ÝϳËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»óÇÝ Øáõï³í³ùÇÉÇ Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: §ÞÇñí³ÝÇ ¨ ³É-´³µÇ å³ïÙáõÃ۳ݦ3 Ù»ç å³ïÙíáõÙ ¿, áñ ʳÉÇ¹Ç áñ¹Ç гÛë³ÙÁ ïÇñáõÙ ¿ñ ÞÇñí³ÝÇÝ` Ïñ»Éáí ÞÇñí³Ýß³Ñ ïÇïÕáëÁ: Øáõï³í³ùÇÉÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ÑÇçñ³ÛÇ 247 Ã.¥861-862¤ ËéáíáõÃÛáõÝÝ»ñ ëÏëí»óÇÝ, гÛë³ÙÁ §ÞÇñí³ÝÇ ·áñÍ»ñáõÙ ³ÝϳËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»ó¦4: ²ÛëåÇëáí, ³Ù÷á÷»Éáí í»ñáµ»ñÛ³ÉÁ, Ýß»Ýù, áñ Þ³Ûµ³ÝÇ-ÞÇñí³Ý߳ѻñÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ¹ñ»ó Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹Á` ÞÇñí³ÝáõÙ µÝ³Ï»óÝ»Éáí Çñ ó»Õ³ÏÇóÝ»ñÇó ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝ, áñ í»ñçÇÝÝ»ñë ï»ÕÇ ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ Ýϳïٳٵ ù³Ý³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»óÇÝ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ýñ³ Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñÁ ϳñáÕ³ó³Ý ųé³Ý·³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»É ÞÇñí³ÝáõÙ, áñÁ 860-³Ï³Ý ÃÃ. ëϽµÇÝ ³Ýϳ˳ó³í: гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñáõÙ` ²ñó³ËáõÙ ¨ àõïÇùáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáõÙ ¿ Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³ÝóÇÝ: ä³ïÙÇãÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ѳÛáó 200 Ã.¥751¤ §»Õ¨ ³Ûë ï³Ýë ²Õáõ³ÝÇó ½ñϳÝù ٻͳå¿ë, ½Ç ½Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ä³ñï³õ ËÉ»óÇÝ ÛÇß˳ݳóÝ ²Õáõ³ÝÇó î³×ÇÏù Áëï Çõñ»³Ýó ³Ý³é³Ï ³½·³ß³Õ³Ëáõû³Ýݦ5: ä³ïÙÇãÝ ³å³ å³ïÙáõÙ ¿, áñ ä³ñï³íáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µÝ»ñÁ ¹áõñë ¿ÇÝ ·³ÉÇë ä³ñï³íÇó ¨ Ã³É³ÝÇ Ù³ïÝáõÙ ßñç³Ï³ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ6: ²ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñ ϳÛÇÝ Ý³¨ ´³ÛɳϳÝáõÙ: ¸³ï»Éáí ³ñ³µ å³ïÙÇãÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó` ï»ÕÇ ³ñ³µÝ»ñÁ, áñáÝù å³ïϳÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ, Çñ»Ýó µ³í³Ï³Ý ³Ùáõñ ¿ÇÝ ½·áõÙ: ºñµ ²µµ³ëÛ³ÝÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ÑÛáõëÇëóÇ ³ñ³µÝ»ñÇ µÝ³Ï»óÝ»É úÙ³Û³ÝÝ»ñÇ ûñáù í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í ´³ÛɳϳÝÇ Ñ³ñ³íóÇÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ, í»ñçÇÝÝ»ñÁ ½»ÝùÁ Ó»éù»ñÇÝ ¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ Ýñ³Ýó7: ²ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ÑáëùÁ ¹»åÇ ²ñÙÇÝdz гñáõÝ ³É-è³ßǹ ˳ÉÇý³ÛÇó Ñ»ïá ѳٳñÛ³ Áݹѳïí»ó: Ú³ÏáõµÇÝ ÙdzÛÝ Ñå³ÝóÇÏ Ý»ñ1

î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 56-57: î»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 40, ͳÝáÃ. ÃÇí 76: 3 ²Ûë »ñÏÇ ³ñ³µ»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ï»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 43-105: 4 î»°ë Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 47: 5 Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 325: 6 ²Ý¹, ¿ç 326: 7 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 426: 2

144


ϳ۳óÝáõÙ ¿, áñ سÙáõÝÇ Ýß³Ý³Ï³Í áëïÇÏ³Ý Ê³Éǹ ÇµÝ Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹ áëïÇϳÝÁ Æñ³ùÇ µ³Ýï»ñÇó ѳݻó Çñ ó»Õ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ñ»ï ÙdzëÇÝ ß³ñÅí»ó æ³½Çñ³, áñï»Õ Ýñ³Ýó Ùdzó³í 賵dz ó»ÕÇó Ù»Í µ³½ÙáõÃÛáõÝ: àëïÇϳÝÝ ³ÛëåÇëÇ Ë³éݳٵáËáí Ùï³í ²ñÙÇÝdz1: ʳ½³ñÝ»ñ: ¸»åÇ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Îáíϳë ϳï³ñíáÕ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ³µÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ ³ÛÝï»ÕÇó ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz ¿ÇÝ ï»Õ³÷áËáõ٠˳½³ñÝ»ñÇ: ´³É³½áõñÇÝ, Ëáë»Éáí Þ³Ùùáñ ù³Õ³ùÇ Ù³ëÇÝ, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ß³ï ÑÇÝ ù³Õ³ù ¿ñ: ²ÛÝ Í³ÕÏáõÝ áõ ѳñáõëï ù³Õ³ù ¿ñ ÙÇÝ㨠³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ §ë³íáõñ¹Ç³¦-óÇÝ»ñÁ ¥‫أﻠﺴﺎﻮﺮﺪﻴﺔ‬¤ ·ñ³í»óÇÝ áõ ³í»ñ»óÇÝ ³ÛÝ: ä³ïÙÇãÁ, ë³Ï³ÛÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ Þ³ÙùáñÇ ³Û¹ ³Ù³ÛÇ ¨ ³í»ñ íÇ׳ÏÁ å³Ñå³Ýí»ó ÙÇÝ㨠³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ´áõÕ³Ý ³ÛÝï»Õ µÝ³Ï»óñ»ó ˳½³ñÝ»ñÇ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñÁ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý Ëݹñ³Ýùáí ¹ÇÙ»É ¿ñ Ýñ³Ý, ù³ÝÇ áñ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ñ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÁݹáõÝ»É2: Àëï §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ïÛ³ÝǦ` ´áõÕ³Ý Þ³ÙùáñáõÙ µÝ³Ï»óñ»É ¿ 300 ˳½³ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ3: ´³É³½áõñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ݳ¨, áñ »ñµ سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Á ç³Ëç³ËÇã ѳñí³Í ѳëóñ»ó ˳½³ñÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó ˳ù³ÝÁ å³ñï³íáñí»ó Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÁݹáõÝ»É: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá §Ø³ñí³ÝÁ µ³½Ù³ÃÇí ˳½³ñÝ»ñÇ Ñ»ï ß³ñÅí»ó ³é³ç ¨ µÝ³Ï»óñ»ó Ýñ³Ýó ê³ÙáõñÇ ¨ Þ³µÇñ³ÝÇ ÙÇç¨ [·ïÝíáÕ] ÑáíïáõÙ` ɳù½»ñÇ »ñÏñáõÙ¦4: ²ÛëåÇëáí` ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ëáßáñ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É: ÐÇÙݳϳÝáõÙ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdz ¿ÇÝ µ»ñí»É ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇ ³ñ³µÝ»ñ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, Þ³Ûµ³ÝÇÝ»ñ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ѳñ³í³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµ»ñÇ ³ñ³µÝ»ñÇÝ, ³å³ Ýñ³Ýó ·»ñÇßËáÕ ¹ÇñùÁ ϳñ×³ï¨ »Õ³í` Áݹ·ñÏ»Éáí ÙdzÛÝ ²µµ³ëÛ³ÝÝ»ñÇ Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÁ: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz: гٳñÛ³ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ñ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³íáñ³Í ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿ñ »ñ»ù Ù»Í ¿ÃÝÇÏ ËÙµ»ñ` ѳۻñ, íñ³óÇÝ»ñ, ͳݳñÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ µ³½Ù³ÃÇí Ù³Ýñ ó»Õ»ñ: гۻñ: ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³½Ù³íáñí³Í ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ùdzóí»É ¿ñ ¶áõ·³ñ³ó µ¹»ßËáõÃÛáõÝÁ, 1

²Ý¹, ¿ç 463-464: î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 240: 3 î»°ë §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ¿ç 30: 4 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 245: 2

145


áñÁ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, Çñ ï³ñ³Íùáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù ³ß˳ñÑÇÝ: Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇÝ, Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç áõ ѳÛáó É»½íÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ì³Õ³ñß³Ï Ã³·³íáñÇ ûñáù, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ¹ñ³ÝóáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¶áõ·³ñùÁ гÛáó ³ñù³ÛÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë ųé³Ý·áõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓÝí»ó ѳÛϳ½áõÝ ¶áõß³ñÇÝ, áñÁ Þ³ñ³ÛÇ áñ¹ÇÝ»ñÇó ¿ñ1: ¶áõ·³ñùÁ, Áëï êïñ³µáÝÇ` ѳ۳µÝ³Ï áõ ѳ۳Ëáë ³ÛÝ ßñç³ÝÝ»ñÇó ¿ñ, áñáÝù Ù»Ï Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùdzíáñ»ó ²ñï³ß»ë ²-Ý2: êϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÑÇßÛ³É Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ¶áõ·³ñùÁ Ùßï³å»ë ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏÝáõÙ Ùdzï³ññ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ: ìñ³óÇÝ»ñ: ìñ³óÇÝ»ñÁ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ¶áõ·³ñùÇó ÑÛáõëÇë` ï³ñ³Íí»Éáí ÙÇÝ㨠̳ݳñÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ: ìñ³óÇÝ»ñÇÝ ³ñ³µÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ùáõñç3: ̳ݳñÝ»ñ: ÆÝãå»ë í»ñÝ ³ñ¹»Ý óáõÛó ïí»óÇÝù, ͳݳñÝ»ñÁ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ¸³ñdzÉÇ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ` »ñ»ù ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: ´³óÇ Í³Ý³ñÝ»ñÇó, γ˻ÃáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ¿ÉÇ ÙÇ ù³ÝÇ ó»Õ»ñ: ºñÏñ³Ù³ëÇ ¹³ßï³í³Ûñ³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ·É˳íáñ³å»ë ù³ñÃí»É³Ï³Ý¥íñ³ó³Ï³Ý¤ ϳ˻ñÇ ¨ ÏáõË»ñÇ ó»Õ»ñÁ, ÇëÏ É»éݳÛÇÝ Ù³ëáõÙ` ͳݳñÝ»ñÁ, ·³ñ¹³µ³ÝóÇÝ»ñÁ, ÷Ëáí»ÉÝ»ñÁ ϳ٠÷ß³íÝ»ñÁ, ëí³ÝÝ»ñÁ, Ãáõß»ñÁ ¨ ³ÛÉ ó»Õ»ñ4: ²ñ³µÝ»ñ: Àëï ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz »ñÏñ³Ù³ëáõÙ, áñ ï³ñ³Íùáí ½ÇçáõÙ ¿ñ ²é³çÇÝ, ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇÝ, ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Ù³ëë³Û³Ï³Ý í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙ ï»ÕÇ ã¿ñ áõÝ»ó»É: ê³Ï³ÛÝ, í»ñá³ë³óÛ³ÉÁ µáÉáñáíÇÝ ¿É ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, û ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý ÁݹѳÝñ³å»ë ½»ñÍ Ùݳó ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÇó: ÆÝãå»ë Çñ»Ýó Ýí³×³Í ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ûëï»Õ ³ñ³µÝ»ñÝ Ç ëϽµ³Ý» Ó»éݳÙáõË »Õ³Ý »ñÏñÇ Ù»Í³·áõÛÝ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ³ÙñáóÝ»ñáõ٠ϳ۳½áñÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ: سëáõ¹ÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ³ñ³µÝ»ñÁ ϳ۳½áñÝ»ñ áõÝ»ÇÝ5: î÷ÕÇëáõÙ ³ñ³µÝ»ñ µÝ³Ï»óí»óÇÝ ¹»é¨ë VIII ¹. ëϽµÇÝ, áñáÝù ù³Õ³ùáõ٠ϳéáõó»óÇÝ Çñ»Ýó Ù½ÏÇÃÝ»ñÁ: §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ï۳ݦ-Á ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ñ³µÝ»ñÁ, ·ñ³í»Éáí î÷ÕÇëÁ, ³ÛÝ í»ñ³1

Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ¿ç 128: î»°ë Ñòðàáîí, XI, XIV, 4: 3 î»°ë Jacut, I, ¿ç 78, 857-859 ¨ ³ÛÉÝ: 4 î»°ë Ã. Ìêðòóìÿí, Ãðóçèíñêîå ôåîäàëüíîå êíÿæåñòâî Êàõåòè â VIII-XI ââ. è åãî âçàèìîîòíîùåíèÿ ñ Àðìåíèåé, Åðåâàí, 1983, ñ. 30-32. 5 î»°ë ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 204-205: 2

146


µÝ³Ï»óñÇÝ Çñ»Ýó ó»Õ³ÏÇóÝ»ñáí` í»ñ³Í»Éáí Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ù³Õ³ùÇ1: лﳷ³ÛáõÙ, ÇÝãå»ë ¸íÇÝáõÙ ¨ ä³ñï³íáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É î÷ÕÇëáõÙ, ï»ÕÇ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ëï»ÕÍ»óÇÝ Çñ»Ýó ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÁ2: سëáõ¹ÇÇ ÙÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ µÝ³Ï»óí»É ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ó»Õ»ñ: Êáë»Éáí î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³ ÆëÑ³Ï ÇµÝ ÆëÙ³ÛÇÉÇ ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ïÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ §Çñ Ùáï »Õ³Í ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ݳ ϳñáÕ³ó³í Çñ»Ý »ÝóñÏ»É ßñç³å³ïáõÙ µÝ³ÏíáÕ ó»Õ»ñÇÝ:…Üñ³Ý Ñå³ï³Ï ¿ÇÝ ³Ûëï»ÕÇ¥ÇÙ³° ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdz-².º.¤ µáÉáñ ó»Õ»ñÁ, ù³ÝÇ ¹»é Øáõï³í³ùùÇÉÁ ã¿ñ áõÕ³ñÏ»É ´áõÕ³ÛÇݦ3: ¸³ï»Éáí سëáõ¹ÇÇ ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝÇó` ´áõÕ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá î÷ÕÇëÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ Ïáñóñ»É »Ý Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ4: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ϳñ¨áñ ѻݳϻï³ÛÇÝ ³Ùñáó ¿ñ ´³µ ²É³ÝÁ ¥²É³Ý³ó ¹áõé¤, áñï»Õ ³ñ³µÝ»ñÝ Çñ»Ýó ϳ۳½áñÁ ѳëï³ï»É ¿ÇÝ ¹»é¨ë VIII ¹. ëϽµÇÝ, »ñµ سëɳٳ ÇµÝ ²µ¹ ³É-سÉÇùÁ Ýí³×»É ¿ñ ³ÛÝ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ³ñ³µ Ýí³×áÕÝ»ñÁ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ ·ïÝíáÕ ³Û¹ ϳñ¨áñ ѻݳϻïáõÙ Ùßï³Ï³Ý ϳ۳½áñ ¿ÇÝ å³ÑáõÙ5: ²µáõ æ³ý³ñ ³É-سÝëáõñ ˳ÉÇý³ÛÇ ûñáù¥754775¤, »ñµ ͳݳñÝ»ñÝ ³åëï³Ùµ»óÇÝ Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù, Ú³½Ç¹ ÇµÝ àõë³Û¹ áëïÇϳÝÁ¥²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇÏ³Ý ¿ »Õ»É »ñ»ù ³Ý·³Ù` 752-754, 759-769, 775-780ÃÃ.¤ ÏñÏÇÝ Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³ÝÁ »ÝóñÏ»ó Ýñ³Ýó »ñÏÇñÁ, í»ñ³Ýí³×»ó ²É³Ý³ó ¹áõéÁ ¨ ³ÛÝï»Õ µÝ³Ï»óñ»ó ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¹Çí³ÝáõÙ ·ñ³Ýóí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó6: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ¨ë Ù»Ï Ï³ñ¨áñ ÇñáÕáõÃÛ³Ý: гÛïÝÇ ¿, áñ VIII ¹. ëϽµÇÝ ³ñ³µÝ»ñÁ Ýí³×»É ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñÛ³ áÕç ²ÛëñÏáíϳëÁ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ê¨ ÍáíÇ ³÷³Ù»ñÓ áñáß ßñç³ÝÝ»ñÇ: Üñ³Ýó ϳ۳½áñÝ»ñÝ ³Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ÇÝ º·»ñùÇ, ²÷ßÇÉùÇ ¨ ²÷˳½ùÇ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ: ²Ûëå»ë. ³ñ³µ³Ï³Ý ϳ۳½áñÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É º·»ñùÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ²ñù»áåáÉëáõÙ ¨ Îá¹áñÇ É»éݳÝóùÇ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ7: γÛÇÝ Ý³¨ ³ÙñáóÝ»ñ, áñáÝó å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ 1

î»°ë §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ¿ç 28: î°»ë À. Áîãâåðàäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 179: 3 ‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬, ¿ç 203: 4 ²Ý¹, ¿ç 203-204: 5 ²Ý¹, ¿ç 194: ´³É³½áõñÇÝ íϳÛáõÙ ¿, áñ ²É³Ý³ó ¹áõéÁ ·ñ³í»É ¿ñ ݳ¨ гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÝ, ë³Ï³ÛÝ, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ݳ ³ÛÝï»Õ ³ñ³µ³Ï³Ý ϳ۳½áñ ã¿ñ ѳëï³ï»É ¥ï»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 239¤: 6 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 246: ‫ اهﻞ اﻠﺪﻴﻮاﻦ‬-¸Çí³ÝÇ Ù³ñ¹ÇÏ. ¹ñ³Ýù ³ÛÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ʳÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ·³ÝÓ³ñ³ÝÇó Ãáß³Ï ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ` Áëï ³ÛÝï»Õ å³ÑíáÕ óáõó³ÏÇ: 7 î»°ë Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 249: 2

147


³ñ³µÝ»ñÁ ѳÝÓݳñ³ñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó í³ë³É ï»Õ³óÇ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ` ÙÇëÇÙdzóÇÝ»ñÇ »ñÏñÇ ·É˳íáñ ³Ùñáó ҳ˳ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ ³ÙñáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ÏáãíáõÙ ¿ñ §»ñϳÃÛ³¦, ³ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ѳÝÓÝí»É ¿ñ áÙÝ ö³ñ»ëÙ³ÝÇ1: ê³Ï³ÛÝ, ѳÛïÝÇ ¿ ݳ¨, áñ ³Ûë Çñ³íÇ׳ÏÁ ß³ñáõݳÏí»ó ÙÇÝ㨠VIII ¹. 30-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ, »ñµ ȨáÝ Æë³íñ³óÇ Ï³ÛëñÝ ³ñ³µÝ»ñÇÝ ¹áõñë ÙÕ»ó º·»ñùÇó, ²÷ßÇÉùÇó ¨ ²÷˳½ùÇó2: ²ñ³µ³Ï³Ý ϳ۳½áñÝ»ñÁ, ³ÛëåÇëáí, ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ÇÝ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ñ³Ù³ñÛ³ µáÉáñ Ý߳ݳϳÉÇó ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ3: VIII ¹³ñáõÙ ÙÇ ß³ñù ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ëÏëáõÙ »Ý ëï»ÕÍ»É ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ´³óÇ ÂÇýÉÇëÇ Þáõ³ÛµÛ³ÝÝ»ñÇó, ³ÙÇñ³Û³Ï³Ý ïÝ»ñ ëï»ÕÍí»óÇÝ èáõëóíáõÙ ¨ ¸Ù³ÝÇëáõÙ4: î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³Û³Ï³Ý ïáõÝÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ÏáãáõÙ »Ý Þáõ³Ûµ ¨ ï³ÉÇë ¹ñ³ ³é³ç³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ: Ú³ÏáõµÇÝ, Ëáë»Éáí ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ²ÙÇÝ Ë³ÉÇý³Ý ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇÏ³Ý ¿ ϳñ·áõÙ ²ë³¹ ÇµÝ Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹ÇÝ ¥809-811¤, å³ïÙáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÇ ïÇñáõÙ ¿ÇÝ Ú³ÑÇÛ³ ÇµÝ ê³ÛǹÁ ¨ ÆëÙ³ÛÇÉ ÇµÝ Þáõ³ÛµÁ5: ÆëÙ³ÛÇÉ ÇµÝ Þáõ³ÛµÇ Ù³ëÇÝ Ïáíϳ볷»ï ì. ØÇÝáñëÏÇÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÝ ¿ ѳÛïÝáõÙ, û ݳ ³½·³Ï³Ý ¿ñ úÙ³Û³ÝÝ»ñÇÝ6: ê³Ï³ÛÝ, ѳ½Çí û ¹³ ×Çßï ¿, ù³ÝÇ áñ Ú³ÏáõµÇÝ Ýñ³ Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, û ݳ سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Ç ³½³ï³·ñ³Í ëïñáõÏÝ ¿ñ7: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, Þáõ³Ûµ ³Ýí³ÝáõÙÁ8 ¥‫ﺸﻌﻴﺐ‬, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ‫ ﺸﻌﺐ‬¥Ñá·. ‫ﺸﻌﻮﺐ‬¤-ÅáÕáíáõñ¹ µ³éÇó¤ ³Û¹ ï³ÝÁ ïñí»É ¿` ÝϳïÇ áõݻݳÉáí Ýñ³ ѳë³ñ³Ï ͳ·áõÙÁ: ²ñ³µ³Ï³Ý ³Û¹ ³ÙÇñ³Û³Ï³Ý ïáõÝÁ ÂÇýÉÇëáõÙ ÇßË»ó ÁݹÑáõå ÙÇÝ㨠´áõÕ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÁ, »ñµ ³Û¹ ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇã ÆëÑ³Ï ÇµÝ ÆëÙ³ÛÇÉ ÇµÝ Þáõ³ÛµÝ ³åëï³Ùµ»ó ˳ÉÇ-

1

174:

2

î»°ë »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, ¿ç 104: î»°ë ݳ¨ À. Áîãâåðàäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç

î»°ë À. Áîãâåðàäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 175: î»°ë Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 340: 4 ²Ý¹, ¿ç 341: 5 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 435: 6 Â. Ìèíîðñêèé, Ýßí. ³ßË., ¿ç 39: 7 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 435: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Ç ¨ ÆëÙ³ÛÇÉ ÇµÝ Þáõ³ÛµÇ ³åñ³Í ųٳݳÏÝ»ñÇ ³Ïݳéáõ ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ϳ٠í»ñçÇÝÁ سñí³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏáõÙ ¿ñ ³½³ï³·ñí»É ëïñÏáõÃÛáõÝÇó, ϳ٠¿É ³½³ï³·ñíáÕÁ Ýñ³ ѳÛñÝ ¿ñ »Õ»É, áñÇÝ Ú³ÏáõµÇÝ ÝáõÛݳóñ»É ¿ áñ¹áõÝ: 8 Þáõ³ÛµÁ Ôáõñ³ÝÇ Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÇó Ù»ÏÇ ³ÝáõÝÝ ¿, áñÁ, ϳñÍáõÙ »Ýù, ϳå ãáõÝÇ î÷ÕÇëÇ Þáõ³ÛµÛ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¥ï»°ë A. Rippin, Shu’ayb,-Encyclopaedia of Islam, IX:491a¤. 3

148


ý³ÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ë³Ï³ÛÝ, ͳÝñ ѳñí³Í ëï³ó³í1: î÷ÕÇëÇ Ñ³çáñ¹ ³ÙÇñ³Ý` ØáõѳÙÙ³¹Á, ³ñ¹»Ý å³ïϳÝáõÙ ¿ñ Þ³Ûµ³ÝÇÝ»ñÇ ï³ÝÁ2:

²ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÎáíϳëÇó í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í ó»Õ»ñ: ÆÝãå»ë ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ, ³ñ³µÝ»ñÁ í»ñ³µÝ³Ï»óÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÉ ¿ÃÝÇÏ ËÙµ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ: ²Ûëå»ë. ´³É³½áõñÇÝ ÙÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñå³Ý»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»ë سñí³Ý ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Á ¹»åÇ Ê³½³ñ³Ï³Ý ó·³íáñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñÓ³Ïí»ó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝï»Õ ·ïÝíáÕ ëɳíáÝÝ»ñÇ ¥‫ﺼﻘﺎﻠﺒﺔ‬¤ íñ³ ¨ ·»ñÇ í»ñóñ»ó Ýñ³ÝóÇó 20 ѳ½³ñ ÁÝï³ÝÇù ¨ µ»ñ»ó, µÝ³Ï»óñ»ó ʳËÇÃáõÙ ¥Î³Ë»Ã-².º.¤: лïá ³Ûë ëɳíáÝÝ»ñÁ ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»óÇÝ, µ³Ûó سñí³ÝÁ ѳë³í Ýñ³Ýó »ï¨Çó ¨ µáÉáñÇÝ Ïáïáñ»ó3: ²ÛëÇÝùÝ` ëɳíáÝÝ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÝ ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý Ù³ïÝí»ó: §ø³ñÃÉÇÇ Ù³ïÛ³ÝǦ Ù»ç ÑÇß³ï³Ïí³Í ¿, áñ ´áõÕ³Ý ³Ýó³í ¸³ñdzÉÁ ¨ µ»ñ»ó áõ ìÇñùÇ ¸Ù³ÝÇë ù³Õ³ùáõÙ µÝ³Ï»óñ»ó 100 û륳ɳݤ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ4: ²ÛëåÇëáí` ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³í ³ñ³µÝ»ñÇ ³ÛÝ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÁ, ÇÝã ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ: ²Ûëï»Õ ¨ë, ¹³ï»Éáí ³ÛÝ ÷³ëïÇó, áñ IX ¹. Ï»ë»ñÇÝ î÷ÕÇëÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³Ý ·ÉáõË Ï³Ý·Ý»óÇÝ Þ³Ûµ³ÝÇÝ»ñÁ, ÑÇÙݳϳÝáõÙ í»ñ³µÝ³Ï»óí»É ¿ÇÝ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, Þ³Ûµ³ÝÇ ó»ÕÇ ³ñ³µÝ»ñÁ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Áݹ·ñÏí³Í ÙÛáõë ѳÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÁ ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇ Ù»ç: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdz

гۻñ: гÛïÝÇ ¿, áñ г۳ëï³ÝÁ Ùßï³å»ë ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏÝáõÙ Çñ

Ùdzï³ññ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ5: ²ñ³µÝ»ñÁ Ùdzï³ññ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏñáõ٠ϳñÇù áõÝ»ÇÝ Ñáõë³ÉÇ Ñ»Ý³ñ³ÝÇ, ³ÛëÇÝùÝ` ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñÇ: ¸ñ³Ýó ϳñÇùÁ Ýñ³Ýù ѳïϳå»ë ½·³óÇÝ 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ г۳ëï³ÝáõÙ Ýñ³Ýó áõÝ»ó³Í áõÅ»ñÝ ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ×Ýß»Éáõ ѳٳñ µ³í³ñ³ñ ã»Õ³Ý: ²ñ³µÝ»ñ: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ѳñáõëï ã»Ý: êϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ VIII ¹. ëϽµÇÝ ³ñ¹»Ý 1

î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 248: î»°ë Ì. Ëîðäêèïàíèäçå, Ýßí. ³ßË., ¿ç 348: 3 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 244-245: 4 î»°ë §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ¿ç 30: 5 î»°ë §Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, ÐêêÐ ¶²² Ññ³ï., Ñ. I, º., 1971, ¿ç 707: 2

149


г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ϳ۳½áñÝ»ñ ϳÛÇÝ: úñÇݳÏ, »ñµ 703 Ã. Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇó áÙ³Ýù Ñ»é³ÝáõÙ ¿ÇÝ ¹»åÇ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³, §½ûñùÝ ÆëÙ³Û»ÉÇ, áñ ¿ÇÝ Ç Ü³Ëç³õ³Ý ù³Õ³ùÇ` Û³ñӳϻó³Ý ½ÏÝÇ Ýáó³ ¨ áã Ù»ÏÝ»ó³Ý Ç Ñ»ïáó Ýáó³. ù³Ý½Ç ¿ÇÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý ºè ¨ ϳٿÇÝ Ï»Ý¹³ÝõáÛÝ ÏÉ³Ý»É ½Ýá볦1: ÖÇßï ¿, г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñáõ٠ѳëï³ïíáÕ ³ñ³µ³Ï³Ý ϳ۳½áñÝ»ñÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ëϽµáõÙ ·³ÉÇë ¿ÇÝ ³é³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ, ë³Ï³ÛÝ, ¹³ ¹³éÝáõÙ ¿ñ ·³ÕáõóóÙ³Ý ÑÇÙù, ù³ÝÇ áñ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõ٠г۳ëï³Ý ¿ÇÝ ï»Õ³÷áËíáõ٠ݳ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ: ²Û¹ ¿ å³ï׳éÁ, áñ, ݳËù³Ý гñáõÝ ³Éè³ßÇ¹Ç ûñáù ëÏǽµ ³é³Í Ù»Í í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÁ, ¹³ï»Éáí Ô¨áÝ¹Ç ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, г۳ëï³ÝáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ϳÛÇÝ: ä³ïÙÇãÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ ³ñ³µ ½áñ³í³ñ æ³é³ÑÇ` ʳ½³ñÝ»ñÇ »ñÏñáõÙ å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»Éáõó Ñ»ïá ê»Ã гñ³ßÇÝ¥ÝáõÛÝ ÇÝùÁ` ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇÏ³Ý ê³Ç¹ ÇµÝ ²Ùñáõ ³É-гñ³ßÇÝ ¥730-731¤-².º.¤ ѳñÓ³ÏíáõÙ ¿ ²ñÙÇÝdz Ý»ñËáõÅ³Í Ë³½³ñÝ»ñÇ íñ³ áõ ѳÕÃáõÙ Ýñ³Ýó` ³é³Ýó ëå³ë»Éáõ ˳ÉÇý³ÛÇ ÏáÕÙÇó û·ÝáõÃÛ³Ý áõÕ³ñÏí³Í ØëÉÇÙÇÝ: ì»ñçÇÝë ·³ÉÇë, Ëëïáñ»Ý å³ïÅáõÙ ¿ ê»ÃÇÝ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ó³ÝϳÝáõÙ ëå³Ý»É Ýñ³Ý: ²Û¹ ųٳݳÏ, ÇÝãå»ë ѳÕáñ¹áõÙ ¿ Ô¨áݹÁ, §³½·³ïáÑÙÝ Ýáñ³ ¥ÇÙ³° ê»ÃÇ-².º.¤ Û³ñáõó»³É µ³ñÓñ³óáõó³Ý¿ÇÝ ½³Õ³Õ³Ï¦2: ²ÛëÇÝùÝ` ê»Ã гñ³ßÇÝ Ð³Û³ëï³Ý ¿ñ ï»Õ³÷áË»É Çñ ó»ÕÁ: 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Ý³Ëûñ»ÇÝ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É ݳ¨ ¸íÇÝáõÙ: Àëï Ô¨áݹÇ, »ñµ 774 Ã. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝ µ³ñÓñ³ó³í ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ¸íÇÝÇ ³ñ³µÝ»ñÁ` §³ñù ¨ ϳݳÛù¦, Ëáõ׳å³Ñ³ñ »Õ³Ý3: лﳷ³ÛáõÙ ³ñ³µÝ»ñÁ ¸íÇÝáõÙ ë»÷³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍ»óÇÝ4: ¸³ï»Éáí ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` ³ñ³µ³Ï³Ý ·³Õáõà ¿ñ ѳëï³ïí»É ݳ¨ ܳË׳í³ÝáõÙ: ´áõÕ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ü³Ë׳í³ÝÇ ²µñ³Ñ³Ù¥Æµñ³ÑÇÙ¤ ³ÝáõÝáí ³ÙÇñ³Ý êÙµ³ï ëå³ñ³å»ïÇó Éáõñ ëï³ó³í ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ½áñù»ñÇ Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ׳ϳï³Ù³ñï ïí»ó Ýñ³Ýó, µ³Ûó å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»ó5: ²ÛëÇÝùÝ` ܳË׳í³Ýáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ ³ÛÝï»Õ ë»÷³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ ëï»ÕÍ»É: Ø»Ýù ³ñ¹»Ý óáõÛó »Ýù ïí»É, áñ, »ñµ ²ñÙÇÝdzÛÇ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ù³1

Ô¨áݹ, ¿ç 24: ²Ý¹, ¿ç 101-103: Ô¨áݹ, ¿ç 141: 4 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ¸íÇÝ ù³Õ³ùÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ 9-11-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ,ÐêêÐ ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1957, ÃÇí 10, ¿ç 13-15: 5 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 304: 2 3

150


ëáõ٠ѳëï³ïíáõÙ ¿ÇÝ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñ ¨ ÑÇÙݳ¹ñáõÙ Çñ»Ýó Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýñ³Ýù í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý »ÝóñÏíáõÙ ¿ÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇÝ áõ, ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí, ³í»ÉÇ áõß, гÛáó ó·³íáñÝ»ñÝ áõ Çß˳ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ Ýñ³Ýó Çñ»Ýó »ÝóñÏ»ÉÁ: úñÇݳÏ` ²ßáï ²-Ç Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ÇÝ Ð»ñÇ ¨ ê³É³Ù³ëÇ ¥ê³ÉÙ³ëï¤ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ1: ´³Ûó ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ ÙïóÝáõ٠ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ÛÝ ëïÇåáõÙ ¿ñ, áñ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ä³ñëϳѳÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ ѳٳñí»Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ù³ë: Ô¨áݹÝ, ûñdzݳÏ` Ýϳñ³·ñ»Éáí ³ñ³µÝ»ñÇ ³ÝÁݹѳï ë³ëïϳóáÕ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å³ïÙáõÙ ¿, û VIII ¹. Ï»ë»ñÇÝ ¶³·ÇÏ ²ñÍñáõÝÇÝ Ñ³í³ù»ó Çñ ½áñùÁ ¨ §»É»³É ³ëå³ï³Ï ë÷é¿ñ ½ÏáÕٳٵù ²ïñå³ï³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇÝ, Ç ¼³ñ¨³Ý¹ ·³õ³é, Ç ´áõï³Ïë ¨ ¼Ç¹éûÛ, Ç î³ëáõÏ, Ç ¶³½Ý³Ï, Ç ÚáñÙÇ, Ç êáõñ»Ý³å³ï ¨ Û³ÛÉ ¨ë Ù»ñÓ³Ï³Û ·³õ³éëÝ...¨ ·³Ûñ ѳë³Ý¿ñ Ç ·³õ³éÝ Ð¿ñ¦2: ì»ñáÑÇßÛ³É å³ï׳éáí VIII ¹. Ï»ë»ñÇÝ Ô¨áÝ¹Ç ÏáÕÙÇó ä³ñëϳѳÛùÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Ù»Ýù ѳٳñáõÙ »Ýù ³Û¹ï»Õ ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù3: ¸³ï»Éáí ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É лñáõÙ, ¼³ñ¨³Ý¹áõÙ, ê³ÉÙ³ëïáõÙ ¨ سñ³Ý¹áõÙ: ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, û ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ¶³·ÇÏ Ã³·³íáñÝ ³ÝÁݹѳï ÏéÇíÝ»ñ ¿ñ ÙÕáõ٠лñÇ, ¼³ñ¨³Ý¹Ç, سñݳ¹Ç ¨ ܳË׳í³ÝÇ ßñç³ÝÝ»ñáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù4: ÆëÏ ²Ý³ÝáõÝ ¼ñáõó³·ÇñÁ å³ïÙáõÙ ¿, û ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ¸»ñ»Ý ¥¸»ñ»ÝÇϤ Çß˳ÝÁ (874/875-885) ÝíÇñ³Ï ¿ áõÕ³ñÏáõ٠лñÇ ³ÙÇñ³ÛÇ áñ¹ÇÝ»ñÇ Ùáï, ѳÕáñ¹»Éáí, áñ ÇÝùÁ ϳٻÝáõÙ ¿ ·Ý³É ¨ áñë ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÓÙ»é»É Ýñ³Ýó Ùáï, ù³ÝÇ áñ سñ³Ý¹Ç ÏáÕÙ»ñÁ áñë³ß³ï »Ý5: Àݹ áñáõÙ, ݳ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û سñ³Ý¹Ç ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¸»ñ»Ý Çß˳ÝÇ ûñáù Ùdzóí»É ¿ñ лñÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ6: ä³ïÙÇãÇ ³ÛÉ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ лñÇ ³ÙÇñ³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ñ ÇÝãå»ë سñ³Ý¹Á, ³ÛÝå»ë ¿É

1

î»°ë Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, ¿ç 10: Ô¨áݹ, ¿ç 133-134: î»°ë ². ºÕdz½³ñÛ³Ý, ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ¿ç 248: 4 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 290-292: 5 î»°ë Þ³åáõÑ ´³·ñ³ïáõÝÇ, ¿ç 68-69: 6 ²Ý¹, ¿ç 64: 2 3

151


ê³ÉÙ³ëïÁ1: ¸³ï»Éáí Ù»ñ í»ñáÑÇßÛ³É ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇó, û Ô¨áÝ¹Ç ÏáÕÙÇó ä³ñëϳѳÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ VIII ¹. Ï»ë»ñÇÝ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ ÑÇß³ï³Ï»Éáõ å³ï׳éÝ ³Û¹ ·³í³éÝ»ñáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ñ, í»ñçÇÝÝ»ñÁ ÑÇßÛ³É ßñç³ÝÝ»ñáõ٠ѳëï³ïí»É »Ý ݳËù³Ý 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ: ²ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, ³Û¹ ßñç³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ Ý»ñó÷³Ýó»É ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÇó: ºÃ» ×Çßï ¿ Ù»ñ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, ³å³ Ýñ³Ýù å³ïϳÝáõÙ ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ, ù³ÝÇ áñ ²µµ³ëÛ³ÝÝ»ñÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ý³ËûñÛ³ÏÇÝ ²ïñå³ï³Ï³Ýáõ٠ٻͳí Ù³ë³Ùµ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñ ¿ÇÝ í»ñ³µÝ³Ï»óí»É2: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ¿ÇÝ ·ïÝíáõ٠ݳ¨ àõÃÙ³ÝÇÏ ÏáãíáÕ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»ÕÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù ¨ë, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, å³ïϳÝáõÙ ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ËÙµÇÝ: ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ϳñÍáõÙ ¿, û áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÁ г۳ëï³Ý »Ý ï»Õ³÷áËí»É гñáõÝ ³É-è³ßÇ¹Ç ûñáù Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ù»Í í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ3: ê³Ï³ÛÝ, ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¹³ï»Éáí` áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÁ г۳ëï³Ý ¿ÇÝ ï»Õ³÷áËí»É ݳËù³Ý 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ: ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, û áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó ϳÉí³ÍùÝ»ñÁ Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇó ËÉ»É ¿ÇÝ 860-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇ ¨ 870-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ѳñÛáõñ ï³ñÇ ³é³ç, ³ÛëÇÝùÝ` ݳËù³Ý 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ4: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýù å»ïù ¿, áñ ïÇñ³Í ÉÇÝ»ÇÝ ²ÕÇáíÇïÇ ÙÇ Ù³ëÇÝ, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ëÏë»ÇÝ ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ Çñ»Ýó ïÇñáõÛÃÝ»ñÇÝó ¹áõñë ÙÕ»É ¶ÝáõÝÇÝ»ñÇÝ: ²åëï³ÙµáõÃÛ³Ý å³ñïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýù ϳñáÕ³ó³Ý ·ñ³í»É ݳ¨ ´»ñÏñÇ ù³Õ³ùÁ: ¶ÝáõÝÇÝ»ñÁ ëïÇåí³Í û·ÝáõÃÛ³Ý Ëݹñ³Ýùáí ¹ÇÙ»óÇÝ Ð³Ûáó ÇßË³Ý ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ, áñÁ ѳ½³ñ Ñá·áõó ϳ½Ùí³Í ÙÇ ½áñ³·Ý¹áí ·Ý³ó ²ÕÇáíÇï ·³í³éÁ ¨ ³ÛÝï»ÕÇó î³Ûù ï»Õ³÷áË»ó Ýñ³Ýó5: ¶³Õûóí³Í ¶ÝáõÝÇÝ»ñÇ ÑáÕ»ñÇÝ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÙµáÕçáíÇÝ ïÇñ»óÇÝ áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÁ6: àõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÁ, û·ïí»Éáí ³ÛÝ Çñ³íÇ׳ÏÇó, áñÁ ëï»ÕÍí»É ¿ñ ´áõÕ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÇÝ å³ñïáõÃÛ³Ý

1

²Ý¹, ¿ç 47: î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 371: î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 84-85: 4 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 333: 5 ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83: 6 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 306, 332: 2 3

152


Ù³ïÝ»Éáõó Ñ»ïá, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ÇÝ Ý³¨ Çñ»Ýù1, ï³ñ³Íí»óÇÝ ÙÇÝ㨠²ÙÛáõÏ µ»ñ¹Ý áõ ѳë³Ý ì³ñ³·2: ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇÝ, áñ áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÇÝ å³ñ½³å»ë ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §´»ñÏñáõ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ¦3, Ëáë»Éáí 868 Ã. ·»ñáõÃÛáõÝÇó í»ñ³¹³ñÓ³Í ²ßáï ²ñÍñáõÝáõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û ݳ §·Ý³ó»³É ï³É å³ï»ñ³½Ù Áݹ Íáí»½ñ»óÇëÝ áñù àõÃÙ³ÝÇÏ ÏáãÇÝ, áñù ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ Ç Û²ÙÇõÏ ³ÝϳëϳͻÉÇ ù³ñ³ÝÓ³õÇݦ: ê³Ï³ÛÝ, ï»ëÝ»Éáí, áñ ³ÙñáóÝ ³Ý³éÇÏ ¿, ²ßáïÁ µ³í³ñ³ñí»ó ÙdzÛÝ ì³ñ³·Á ¥Ñ³í³Ý³µ³ñ, å³ïÙÇãÁ ÝϳïÇ áõÝÇ ì³ñ³·³ É»é³Ý ßñç³Ï³ÛùÁ-².º.¤ Ýñ³ÝóÇó ³½³ï³·ñ»Éáí4: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñ ѳëï³ïí»óÇÝ Ý³¨ ´áõÕ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï: ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, û »ñµ ´áõÕ³Ý ³í»ñ ë÷é»Éáí ³ÝóÝáõÙ ¿ñ г۳ëï³Ýáí, Ýñ³ Ñ»ï ¿ÇÝ §î³×ÇÏù г۳ëï³Ý»³Ûó, áñ µÝ³Ï»³É ¿ÇÝ Ç ÏáÕÙ³Ýë ÏáÕÙ³Ýë ³ß˳ñÑÇë` ³é³çÝáñ¹¿ÇÝ ´áõѳÛÇ Ç Ùáõï ¨ »Éë ³ß˳ñÑÇë¦5: ì»ñçÇÝë Çñ Ñ»ï µ»ñ»É ¿ñ Ýáñ ³ñ³µ ·³ÕóϳÝÝ»ñÇ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û §ëÏë³Ý ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³Ý»ñÏÇõÕ Ñ³Ù³ñÓ³Ïáõû³Ùµ ë÷é»É ï³ñ³Í³Ý»É Ç í»ñ³Û »ñ»ë³ó »ñÏñÇë ³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ùÝ î³×ϳó, áñ »É»³É ¿ÇÝ ½Ñ»ï Ýáñ³¥ÇÙ³° ´áõÕ³ÛÇ-².º.¤ ÁÝï³Ý»ûù Çõñ»³Ýó, ¨ Ó»éݳÙáõË »Õ»Ý µ³Å³Ý»É ½»ñÏÇñÝ ÛÇÝù»³Ýë. ¨ ³ñϳݿÇÝ íÇ׳Ïë ¨ ɳñë Ó·¿ÇÝ Ç í»ñ³Û ë³ÑÙ³Ý³ó ¨ µÝ³Ï¿ÇÝ Û³Ùáõñë ³ß˳ñÑÇë ³Ý»ñÏÇõÕë¦6: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ´áõÕ³ÛÇ µ»ñ³Í í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ ³ÝÙÇç³å»ë ѳëï³ïíáõÙ ¿ÇÝ »ñÏñáõÙ, ÙÇÙÛ³Ýó ÙÇç¨ µ³Å³ÝáõÙ ÑáÕ»ñÁ, ë³Ñٳݳ½³ïáõ٠ϳï³ñáõÙ ¨ ϳ۳½áñÝ»ñ ѳëï³ïáõÙ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ: ö³ëïáñ»Ý, ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ, ¸íÇÝáõÙ ¨ ì³Ý³ É×Ç ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷ÇÝ: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdz ²ñ³µÝ»ñ: ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÁ ϳÙ, ÇÝãå»ë ³ñ³µÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³ÛÝ ³Ýí³ÝáõÙ, æ³½Çñ³Ý¥³ñ³µ. ÏսǤ Ýí³×»ó ÆÛ³¹ ÇµÝ Ô³ÝÙÁ 639-640ÃÃ.7: ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÇ Ýí³×Ù³ÝÁ ѳçáñ¹»ó ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ÏáÕÙÇó 1

²Ý¹, ¿ç 306: ²Ý¹, ¿ç 306, 332-334: 3 ²Ý¹, ¿ç 306: 4 ²Ý¹, ¿ç 332: 5 ²Ý¹, ¿ç 206: 6 ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 238: 7 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç, 204-215: 2

153


³Û¹ »ñÏñ³Ù³ëÇ ·³ÕáõóóáõÙÁ: ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÁ, áñÁ ÑÛáõëÇëáõÙ ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ñ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇÝ, Çñ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñáí í×é³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í í»ñçÇÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ñ»ï³·³ ÁÝóóùÇ íñ³: êϽµáõÙ ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïù »Ï³Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ î³ÕÉǵ ¨ ´³ùñ ó»Õ»ñÁ: î³ÕÉǵÁ ѳëï³ïí»ó ØáëáõÉÇ ßñç³ÝáõÙ, áñÁ Ïáãí»ó ¸Ç³ñ ¥‫ﺪﻴﺎﺮ‬-»ñÏÇñ, ïáõݤ 賵dz, ù³ÝÇ áñ î³ÕÉǵÁ 賵dz ó»ÕÇ Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõÙ, ÇëÏ ´³ùñÁ ¥Ù³ëݳíáñ³å»ë, Þ³Ûµ³ÝÁ¤ ß³ñÅí»ó ¹»åÇ îÇ·ñÇëÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùÝ áõ ïÇñ»ó Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ÕÓÝÇù ³ß˳ñÑÇÝ: ´³ùñ ó»ÕÇ ³ÝáõÝÇó ³Ûë ÏáÕÙ»ñÁ Ïáãí»óÇÝ ¸Ç³ñ ´³ùñ: ²Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÁ ÙÇÝ㨠ûñë å³Ñå³Ý»É ¿ ²Ùǹ ù³Õ³ùÁ¥¸Ç³ñµ»ùÇñ¤: ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÁ, áñÁ ÑÝáõ٠ѳÛïÝÇ ¿ñ úëñáۻݻ ³ÝáõÝáí1, µÝ³Ï»óí»ó γÛë-³ÛÉ³Ý ó»ÕÇ ÏáÕÙÇó: êñ³ ·ñ³í³Í ÑáÕ»ñÁ ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùáõÙ, áñáÝù ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ º÷ñ³ï ·»ïÇ ÙÇçÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³í³½³ÝáõÙ` ÎÇñÏ»ëÇáÝÇó ÙÇÝ㨠ê³Ùáë³ï, Ïáãí»óÇÝ ¸Ç³ñ Øáõ¹³ñ, ù³ÝÇ áñ γÛëÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ñ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Øáõ¹³ñ »ÝóËÙµÇÝ2: ²ñ³µÝ»ñÁ` ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ¹»Ù ѳçáÕ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ ÙÕ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí, ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ·³ÕáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ ëï»ÕÍáõÙ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdz »ñÏñ³Ù³ëáõÙ: ²Ûëï»Õ ѳëï³ïí»ó êáõɳÛÙ ó»ÕÁ, áñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ¿ñ Ø»Í Ð³ÛùÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ·ñ³íÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ºñµ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ Ýí³×»óÇÝ ì»ñÇÝ ØÇç³·»ïùÁ` Øáõ³íÇ³Ý Ð³µÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇÝ ¨ ê³ýí³Ý ÇµÝ Øáõ³ÃÃ³É ³É-êáõɳÙÇÇÝ áõÕ³ñÏ»ó º÷ñ³ïÝ Ç í»ñ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñù»ñÇÝ »ï ÙÕ»Éáõ: êñ³Ýù ·ñ³í»óÇÝ ÞÇÙß³ÃÁ, µ³ñÓñ³ó³Ý ÙÇÝ㨠γٳË, áñÁ ·ñ³í»É Ýñ³Ýó ãѳçáÕí»ó: γٳËÁ ·ñ³í»ó Ù»Ï ³ÛÉ êáõɳÙÇ` àõÙ³Ûñ ÇµÝ ³É-Ðáõµ³µÁ3: Øáõ³íÇ³Ý ÞÇÙß³ÃÇ Ï³é³í³ñÇã Ý߳ݳϻó ê³ýí³Ý ÇµÝ Øáõ³ÃÃ³É ³É-êáõɳÙÇÇÝ, áñÝ ³Û¹ å³ßïáÝáõÙ Ùݳó óÙ³Ñ4: ´³É³½áõñÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ VIII ¹. Ï»ëÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ ÎáåñáÝÇÙáëÇ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï Î³Ù³ËÇÝ ïÇñáõÙ ¿ñ ²µáõ ø³ñÇÙ ³ÝáõÝáí Ù»ÏÁ, áñÁ êáõɳÛÙ ó»ÕÇó ¿ñ5: г۳ëï³ÝáõÙ êáõɳÛÙ ó»ÕÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ Ýå³ëï»ó ݳ¨ ³ÛÝ, áñ ³Û¹ ó»ÕÇ áñáß Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ ½µ³Õ»óñ»É »Ý ݳ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇ å³ßïáÝÁ: úñÇݳÏ` Ú³½Ç¹ ÇµÝ àõë³Û¹ ³ë-êáõɳÙÇÝ ³Û¹ 1 î»°ë ê. ºñ»ÙÛ³Ý, سñ½å³Ý³Ï³Ý г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 387-628 ÃÃ., ù³ñ﻽: 2 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 51-54: 3 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç, 219: 4 ²Ý¹: 5 ²Ý¹, I, ¿ç 236:

154


å³ßïáÝÁ ½µ³Õ»óñ»É ¿ 3 ³Ý·³Ù ¥752-754, 759-769, 775-780ÃÃ.¤1: Æñ ³é³çÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ Ú³½Ç¹Á í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñù»ñÇ ÏáÕÙÇó ³í»ñí³Í γñÝá ù³Õ³ùÁ ¨ ³ÛÝï»Õ í»ñ³µÝ³Ï»óñ»ó ³ñ³µÝ»ñÇ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí2: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ݳ γñÝá ù³Õ³ùáõÙ í»ñ³µÝ³Ï»óñ»É ¿ñ Çñ ³½·³Ï³Ý ëáõɳÙÇÝ»ñÇÝ: Ú³ÏáõµÇÝ, å³ïÙ»Éáí гñáõÝ ³É-è³ßÇ¹Ç Ýß³Ý³Ï³Í áëïÇϳÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, Ýñ³Ýó ÃíáõÙ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ݳ¨ Ú³½Ç¹Ç »ñÏáõ áñ¹ÇÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÝáõÛÝå»ë í³ñ»É »Ý áëïÇϳÝÇ å³ßïáÝÁ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ: ʳÉǹ ÇµÝ Ú³½Ç¹Á áëïÇÏ³Ý ¿ »Õ»É 794 Ã., ÇëÏ ²ÑÙ³¹ ÇµÝ Ú³½Ç¹Á` 796-7973: Ú³½Ç¹Ç ÁÝï³ÝÇùÇó µ³óÇ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ áëïÇϳÝÝ»ñ »Ý »Õ»É ݳ¨ ³ÛÉ êáõɳÙÇÝ»ñ: гÛïÝÇ ¿ Úáõëáõý ÇµÝ è³ßǹ ³ë-êáõɳÙÇÝ ¥787¤, áñÁ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, Ýå³ëï»ó ¹»åÇ ²ñÙÇÝdz ¥³Ûë ¹»åùáõÙ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, г۳ëï³Ý ÇÙ³ëïáí-².º.¤ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ·³ÕÃÇÝ: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ ³é³çÇÝ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í γñÝá ù³Õ³ùáõ٠гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ÏáÕÙÇó 655 Ã. ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï: ¶ñ³í»Éáí ù³Õ³ùÁ` гµÇµÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë Ùݳó ³ÛÝï»Õ: Þáõïáí Ýñ³Ý ѳÛïÝ»óÇÝ, áñ ²ñÙ³ÝdzÏáõëÇ Çß˳ÝÁ ¥µ³ÃñÇϤ ½áñù ¿ ѳí³ùáõÙ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ ¹»Ù ¨, áñ Ýñ³Ý »Ý Ùdzó»É ½áñ³çáϳïÝ»ñ §²ÉɳÝÇ, ²ý˳½Ç4 ¨ ˳½³ñ³Ï³Ý ê³Ù³Ý¹³ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇó¦5: гµÇµÝ û·ÝáõÃÛ³Ý Ëݹñ³Ýùáí ¹ÇÙ»ó ˳ÉÇý³ úëÙ³ÝÇÝ ¥644-656¤, ÇëÏ í»ñçÇÝÝ ¿É ѳÝÓݳñ³ñ»ó Øáõ³ídzÛÇÝ` гµÇµÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý áõÕ³ñÏ»É æ³½Çñ³ÛÇ ¨ ²ëáñÇùÇ ³ÛÝ ³ñ³µÝ»ñÇó, áñáÝù Ïó³ÝϳݳÛÇÝ Ù³ëݳÏó»É å³ï»ñ³½ÙÇÝ ¨ µ³ÅÇÝ áõÝ»Ý³É ³í³ñÇó: Øáõ³íÇ³Ý Ð³µÇµÇÝ áõÕ³ñÏ»ó »ñÏáõ ѳ½³ñ ïÕ³Ù³ñ¹, ³ÛëÇÝùÝ` ½ÇÝíáñ, áñáÝó ݳ ï»Õ³íáñ»ó γñÝá ù³Õ³ùáõÙ ¨ ÑáÕ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ó6: ¸³ï»Éáí ³ÛÝ ÷³ëïÇó, áñ гµÇµÁ ³ñ³µ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ÑáÕ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ó, Ýñ³Ýù, ѳí³Ý³µ³ñ, г۳ëï³Ý ¿ÇÝ »Ï»É ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí: ²Ûë »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ µË»óÝ»É Ý³¨ Ô¨áÝ¹Ç ÙÇ íϳÛáõÃÛáõÝÇó, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ VIII ¹. Ï»ë»ñÇÝ, »ñµ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ï³Ûëñ Îáëï³Ý¹ÇÝÁ ·ñ³í»ó γñÝá ù³Õ³ùÁ ¨ §½½ûñëÝ ù³Õ³ùÇÝ ¨ ½µÝ³Ï»³ÉëÝ Ç ÝÙ³ ê³é³ÏÇÝáëë µ³éݳÛñ ÝáóÇÝ ÁÝï³Ý»ûùÝ Û³ß˳ñÑÝ Úáõݳó¦7: 1

î»°ë À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 274-275: î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 130: 3 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 426-428: î»°ë ݳ¨ À. Òåð-Ãåâîíäÿí, Ýßí. ³ßË., ¿ç 277-278: 4 Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ²µË³½: 5 ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 234: 6 ²Ý¹: 7 Ô¨áݹ, ¿ç 129: 2

155


´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñù»ñÇ Ý³Ñ³ÝçÇó Ñ»ïá Ú³½Ç¹ ÇµÝ àõë³Û¹ áëïÇϳÝÁ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó γñÝá ù³Õ³ùÝ áõ Ýáñ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñ µ»ñ»ó, ѳí³Ý³µ³ñ, ëáõɳÙÇÝ»ñ: ö³ëïáñ»Ý, ³ñ³µÝ»ñÝ Ç ëϽµ³Ý» γñÝá ù³Õ³ùáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ·³Õáõà ¿ÇÝ Ñ³ëï³ï»É: ¸³ï»Éáí Ø»Í Ð³ÛùÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ·ñ³íÙ³Ý ·áñÍáõÙ êáõɳÛÙ ó»ÕÇ ³ÏïÇí ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó` å»ïù ¿ ϳñÍ»É, áñ гµÇµÁ γñÝá ù³Õ³ùáõÙ Ñ»Ýó ëáõɳÙÇÝ»ñÇ ¿ñ í»ñ³µÝ³Ï»óñ»É: ²ñ³µ³Ï³Ý ·³Õáõà ¿ñ ëï»ÕÍí»É ݳ¨ ÞÇÙß³ÃáõÙ, áñÝ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ í³ñã³Ï³Ýáñ»Ý ³é³ÝÓÇÝ Ùdzíáñ ¿ñ ѳٳñíáõÙ ¨ áõÝ»ñ ³é³ÝÓÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳé³í³ñÇã1: ²Ûëï»Õ ¨ë, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ѳëï³ïí»É ¿ÇÝ ëáõɳÙÇÝ»ñÁ: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ, ¹³ï»Éáí ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ѳëï³ïí»É ¿ÇÝ êáõɳÛÙ ó»ÕÇ Ù³ë ϳ½ÙáÕ Ï³ÛëÇÏÝ»ñÁ: âÝ³Û³Í ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ Ñ³ÛïÝ³Í ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ, û ³ñ³µ³Ï³Ý ϳÛëÇÏÝ»ñÇ ó»ÕÁ г۳ëï³Ý ¿ ï»Õ³÷áËí»É гñáõÝ ³É-è³ßǹ ˳ÉÇý³ÛÇ ûñáù (786-809) ëÏǽµ ³é³Í Ù»Í í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï2, ѳí³Ý³Ï³Ý ¿ ݳ¨, áñ ϳÛëÇÏÝ»ñÁ, ϳÙ, áñ ³é³í»É Çñ³Ï³Ý ¿, Ýñ³Ýó ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ, г۳ëï³Ýáõ٠ѳëï³ïí³Í å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ݳËù³Ý ³Û¹: Ø»Ýù ¹»é Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ϳݹñ³¹³éݳÝù ϳÛëÇÏÝ»ñÇ ó»ÕÇÝ å³ïϳÝáÕ æ³Ñ³åÇ ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÅÙ å»ïù ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ýñ³Ýó í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇ Ï³ñ¨áñ ÇñáÕáõÃÛ³Ý: 775 Ã. ²ñÓÝÇÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ ÁÝÏ»É ¿ñ 774-775ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇã ¨ ջϳí³ñ Øáõß»Õ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÁ` ÃáÕÝ»Éáí »ñÏáõ áñ¹Ç ¨ ãáñë ¹áõëïñ: ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ëñ³Ýù §³ÝÏ³Ý Û»ñÏÇñÝ ì³ëåáõñ³Ï³Ý. ½áñë »ëå³Ý ½»ñÏáëÇÝ Ø»ÑñáõÅ³Ý ²ñÍñáõÝÇ, áñå¿ë û ÿÇ å³ï׳éë ÑûñÝ Ýáó³ »Õ¨ ³Õ¿ïÝ Ù»Í. ¨ ÙÇ ÿÇ ù»ñó Ýáó³ »ï ½ÇÝùÝ Û³ÙáõëÝáõÃÇõÝ æ³Ñ³åÇ áõÙ»ÙÝ ÇëٳۻɳóõáÛ` ÃÇÏáõÝë ³éÝ»Éáí ½Ý³¦3: æ³Ñ³åÁ` ³ÙáõëݳݳÉáí سÙÇÏáÝÛ³Ý ûñÇáñ¹Ç Ñ»ï, ó³ÝϳÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ ųé³Ý·³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáí ï»ñ ¹³éÝ³É Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÇÝ4: ä³ñ½ ¿, áñ гñáõÝ ³É-è³ßÇ¹Ç ûñáù г۳ëï³Ý ï»Õ³÷áËí³Í æ³Ñ³åÁ ã¿ñ ϳñáÕ ³Û¹ù³Ý ³ñ³· ³ÏïÇí³Ý³É` 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÇó ÙÇ ÷áùñ ³Ýó ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ óáõó³µ»ñ»Éáí áã í³Õ ³ÝóÛ³ÉáõÙ »ñÏñÇ Ëáßáñ ÑáÕ³ï»ñ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ` å³Ûù³ñÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáí ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ñ»ï: êáõɳÛÙ ó»ÕÇó áñáß ³ÝÓÇÝù ²ñ1

î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 220, 240: î»°ë ݳ¨ Ibn Khordadbeh, ¿ç 122: î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 96: 3 ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83: 4 ²Ý¹: 2

156


ÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇ å³ßïáÝÁ í³ñ»É »Ý: ÆÝãå»ë ï»ë³Ýù, áëïÇÏ³Ý Ú³½Ç¹ ÇµÝ àõë³Û¹ ³ë-êáõɳÙÇÝ í»ñ³Ï³éáõó»ó γñÝá ù³Õ³ùÁ ¨ ³ÛÝï»Õ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, í»ñ³µÝ³Ï»óñ»ó Çñ ó»Õ³ÏÇó ëáõɳÙÇÝ»ñÇÝ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇ Ù»ç å»ïù ¿ ÉÇÝ»ÇÝ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ϳÛëÇÏÝ»ñÁ ¨ áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÁ: ²Ûë ï»ë³Ï»ïÇ û·ïÇÝ ¿ ËáëáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ, Áëï ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝáõ` áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó ϳÉí³ÍùÝ»ñÁ Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇó ËÉ»É ¿ÇÝ Ý³Ëù³Ý 774-775ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ: γÛëÇÏÝ»ñÁ ѳëï³ïí»É ¿ÇÝ áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ ²ÕÇáíïÇó ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù` ïÇñ»Éáí ÊɳÃÇÝ: лÝó ³Ûëï»Õ` Çñ ó»Õ³ÏÇó ϳÛëÇÏÝ»ñÇ Ùáï Ñ»é³ó³í å³ñïí³Í ꨳ¹³ æ³Ñ³ýÛ³ÝÁ1: γÛëÇÏÝ»ñÇ ¨ áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÇ` ì³Ý³ É×Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ³÷»ñÇÝ Ý³Ëù³Ý 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ ³å³óáõóáõÙ »Ý ݳ¨ Ô¨áÝ¹Ç íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ×Ýß»Éáõ ѳٳñ г۳ëï³Ý ³ñß³íáÕ ²Ùñ ½áñ³í³ñÁ ݳ˳å»ë »Ï³í Êɳà ¨ ³ÛÝï»ÕÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇó ѳí³ù»ó Çñ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û ³åëï³Ùµ³Ï³Ý ½áñùÇ ¨ Ýñ³ ջϳí³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ2: »ñ¨ë, ë˳Éí³Í ã»Ýù ÉÇÝÇ, »Ã» ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Ýù, áñ ²ÙñÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ïíáÕÝ»ñÁ ï»ÕÇ ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ »Ý »Õ»É: Ø»ñ ϳñÍÇùÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ݳ¨ Ô¨áÝ¹Ç ÙÛáõë íϳÛáõÃÛáõÝÁ, û Ñ³Û ³åëï³ÙµÝ»ñÁ Ï»ÕÍ Ñ³Ù³ñ»óÇÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÊɳÃáõÙ ·ïÝíáÕ ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝáõ áõÕ³ñÏ³Í ÉáõñÁ ÃßݳÙáõ ѳñÓ³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ϳñÍ»Éáí, û ³Û¹ Ï»ñå ݳ ϳٻÝáõÙ ¿ ÷ñÏ»É ù³Õ³ùÁ Ñ³Û ³åëï³ÙµÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ß³ñáõÙÇó3: ²í»ÉÇÝ, Ô¨áÝ¹Ç Ñ»ï³·³ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³ñ³µ í»ñ³µÝ³ÏÇãÝ»ñ ϳÛÇÝ Ý³¨ ²ñ×»ßáõÙ: ä³ïÙÇãÁ ѳÕáñ¹áõÙ ¿, û »ñµ 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ²ñÍñáõÝÛ³ó Çß˳ÝÝ»ñÝ ³ñß³í»óÇÝ ²ñ×»ßÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ` ϳٻݳÉáí §µñ»É ½Ý³ Ç ÑÇÙ³Ýó ¨ ½½ûñëÝ áñ Ç ÝÙ³` ѳñÏ³Ý»É ëñáí¦, ²ñ×»ßÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ñ³· Éáõñ ïí»óÇÝ ÊɳÃ4: ä³ñ½ ¿, áñ µ³óÇ ²ñ×»ßáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñùÇó, áñÁ Ñ³Û ³åëï³ÙµÝ»ñÁ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ÇÝ Ïáïáñ»É, ù³Õ³ùáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ í»ñ³µÝ³ÏÇã ³ñ³µÝ»ñ ¥§µÝ³ÏÇãù ù³Õ³ùÇݦ¤: àõëïÇ ¨ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ݳËù³Ý 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ì³Ý³ É×Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ³÷»ñÇÝ ³ñ¹»Ý ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ϳÛÇÝ, áñáÝó íñ³ Ñ»Ýí»Éáí` æ³Ñ³åÝ ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿ñ ͳí³É»É г۳ëï³ÝáõÙ: 1

î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 463: î»°ë Ô¨áݹ, ¿ç 145: 3 ²Ý¹, ¿ç 145-146: 4 ²Ý¹, ¿ç 146-147: 2

157


γÛëÇÏÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÁ, ϳñáÕ³ó³Ý ٻͳå»ë û·ïí»É ´áõÕ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÇó: Üñ³Ýó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³çáÕí»ó ïÇñ»É ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ´³çáõݳÛë ³Ýí³Ùµ ѳݹ»ë »ÏáÕ ²å³ÑáõÝÇùÇÝ ¨ Ó»éù ·ó»É Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ø³Ý³½Ï»ñï ù³Õ³ùÁ1: ʳÉÇý³ÛáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³íÇ׳ÏÁ ³Ýã³÷ µ³ñ¹ ¿ñ, áõëïÇ ¨ ˳ÉÇý³Ý»ñÁ Ù»Í³Ù»Í ËáëïáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ ï³ÉÇë Ýñ³Ýó, áíù»ñ ÏϳñáճݳÛÇÝ ï»Õ»ñáõÙ å³Ñå³Ý»É ³ñ³µ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ: ʳÉÇý³Ý ÝáõÛÝÇëÏ ²µáõë»ÃÇ áñ¹Ç Úáõëáõý áëïÇϳÝÇÝ Ëáëï³ó»É ¿ñ, û ѳçáÕáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ §ù»½ ¨ ½³õ³ÏÇ ùáõÙ ï³ó ½»ñÏÇñÝ ½³ÛÝ ¥ÇÙ³° ²ñÙÇÝdzÝ-².º.¤ Ç Å³é³Ý·áõÃÛáõݦ2: æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, êáõɳÛÙ ó»ÕÇó ¿ÇÝ: §æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñ¦ ³ÝáõÝáí æ³Ñ³åÇ Ï³Ù æ³Ñ³ýÇ ïáÑÙÁ ÏáãáõÙ ¿ Ú³ÏáõµÇÝ3, ÇëÏ ì³ñ¹³ÝÝ ³ÛÝ §æ³Ñ³åÇ ïáõݦ ¿ ³Ýí³ÝáõÙ4: ì»ñçÇÝÇë ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½áõ٠ѳÛïÝí»ÉÁ ϳåí³Í ¿ 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ ÃáõɳݳÉáõ, γÙë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ` ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½Çó Ñ»é³Ý³Éáõ ¨ Ýñ³Ýó ïÇñáõÛÃÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ï³ñµ»ñ ÇßË³Ý³Ï³Ý ïÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ ϳñÍáõÙ ¿, û æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÁ г۳ëï³Ý »Ý ï»Õ³÷áËí»É гñáõÝ ³É-è³ßÇ¹Ç ûñáù5: ê³Ï³ÛÝ, ³ñ¹»Ý å³ñ½³µ³Ý»óÇÝù ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ýñ³Ýù г۳ëï³Ýáõ٠ѳëï³ïí»É ¿ÇÝ Ý³Ëù³Ý 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ: æ³Ñ³åÇ Ù³ëÇÝ áãÇÝã ѳÛïÝÇ ã¿, µ³óÇ ì³ñ¹³ÝÇ ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÇó, û ݳ §Û³÷ßï³Ï»³É ¿ñ Ù³ëÝ ÇÝã Û²ñß³ñáõÝ»³ó¦6: æ³Ñ³åÁ` ³ÙáõëݳݳÉáí سÙÇÏáÝÛ³Ý Çß˳ݳ¹ëï»ñ Ñ»ï7, 1

î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 334, 348: ²Ý¹, ¿ç 184: î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 463: 4 ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 85, 86: 5 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 66: 6 ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83: 7 Ø. úñÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí, »Ã» æ³Ñ³åÁ ÙÇïù áõÝ»ñ ÏÝáç ÙÇçáóáí ïÇñ»Éáõ ²ñß³ñáõÝÇù ·³í³éÇÝ, ݳ å»ïù ¿ ·áñÍ áõݻݳñ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ²ñß³ñáõÝÇùÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ó»éùáõÙ ¿ñ: Àëï ³Û¹Ù, æ³Ñ³åÇ ÏÇÝÁ å»ïù ¿ áã û سÙÇÏáÝÛ³Ý ÉÇÝ»ñ, ³ÛÉ ´³·ñ³ïáõÝÇ: гí³Ý³µ³ñ, ݳ ´³·ñ³ïáõÝÇ ²ßáïÇ ¨ Þ³åáõÑÇ ùáõÛñÝ ¿ñ, ³ÛÉ áã û سÙÇÏáÝÛ³Ý Þ³åáõÑÇ ¨ ì³ñ¹Ç ùáõÛñÁ ¥ï»°ë Ø. úñٳݻ³Ý, ²½·³å³ïáõÙ, Ñ. ², Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë, 1913, ¿ç 909-910¤: úñÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Û¹ ϳñÍÇùÇ ÏáÕÙݳÏÇóÝ ¿ ². ²ÉåáÛ³×Û³ÝÁ ¥ï»°ë §ä³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ¦, γÑÇñ», 1950, ¿ç 181¤: гí³Ý³µ³ñ, ³Û¹ ϳñÍÇùÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ ¹³ñÓ»É ì³ñ¹³ÝÇ ³ÛÝ íϳÛáõÃÛáõÝÁ, û ²ñß³ñáõÝÇùÇ ÙÇ Ù³ëÇÝ ïÇñáÕ §[æ³Ñ³åÁ] ËáñÑ¿ñ ïÇñ»É ÿÇ Ó»éÝ ÏÝáçÝ µáÉáñ ³ß˳ñÑÇݦ ¥ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83¤: ²Û¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ѳëϳóí»É ¿ ³ÛÝå»ë, ǵñ æ³Ñ³åÁ ϳٻÝáõÙ ¿ñ ³ÙµáÕçáíÇÝ ïÇñ»É ²ñß³ñáõÝÇù ·³í³éÇÝ: ²Ûë ï»ë³Ï»ïÁ Ù»ñÅ»ÉÇ ¿, ù³ÝÇ áñ, ݳË` ÑÇßÛ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ ²ñß³ñáõÝÇùÇ ÙÇ Ù³ëÇÝ ïÇñáÕ æ³Ñ³åÁ ÏÝáç ųé³Ý·³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ó³Ýϳ2 3

158


§ËáñÑ¿ñ ïÇñ»É ÿÇ Ó»éÝ ÏÝáçÝ µáÉáñ ³ß˳ñÑÇݦ1: ÆëÏ á±í ¿ñ ³Û¹ æ³Ñ³åÁ, áñ ³Û¹ù³Ý ѳٳñÓ³Ï ÙÇ ·áñÍ ¿ñ Ó»éݳñÏ»É` Ó»éÝáó Ý»ï»Éáí ѽáñ³óáÕ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ï³ÝÁ, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³ãù áõÝ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ Ïáñóñ³Í ¨ ÙdzÛÝ ï»Õ-ï»Õ Çñ»Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³ÝáÕ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý íñ³: ²ÝϳëϳÍ, ݳ ³ñ³µ³Ï³Ý áñ¨¿ ѽáñ ó»ÕÇ ³Ý¹³Ù å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ: ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ, »ÉÝ»Éáí ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóáõ ³ÛÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÇó, û æ³Ñ³ýÇ ïáÑÙÇó ꨳ¹³Ý §Ç å³ñëÇÏ ïáÑÙ¿¦ ¿ñ2, »Ýó¹ñáõÙ ¿, û Ñݳñ³íáñ ¿ æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÇ ùñ¹³Ï³Ý ͳ·áõÙÁ: ¸³ï»Éáí êï»÷³ÝÝáë úñµ»ÉÛ³ÝÇ ¨ Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ »ñÏ»ñáõÙ ÝáõÛÝ ê¨³¹³ÛÇ §²õ³ñ³Ý߳ݦ ٳϳÝáõÝÇó3, Ñ»ÕÇݳÏÁ ѳí³Ý³Ï³Ý ¿ ѳٳñáõÙ ³Û¹ ïáÑÙÇ Ý³¨ Çñ³Ý³Ï³Ý ͳ·áõÙÁ: лÕÇݳÏÁ áñ¨¿ ÏáÝÏñ»ï ϳñÍÇù ãÇ Ñ³ÛïÝáõÙ, û ѳïϳå»ë áñ ï»ë³Ï»ïÇ ÏáÕÙݳÏÇóÝ ¿ ÇÝùÁ, ë³Ï³ÛÝ, Áݹ·ÍáõÙ ¿, áñ Ú³ÏáõµÇÝ æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ ÏáãáõÙ ¿ êáõɳÙÇ ¥³ÛëÇÝùÝ` γÛëÇϤ4: Æ í»ñçá, ݳ ·ñáõÙ ¿, áñ §³Ûë µáÉáñÇó ϳñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÁ ·áõó» áã-³ñ³µ³Ï³Ý ͳ·áõÙ áõÝ»ÇÝ, µ³Ûó ³ñ³µ³ó³Í ÉÇÝ»Éáí ѳݹ»ë ¿ÇÝ ·³ÉÇë ÝáõÛÝÇëÏ áñå»ë ëáõɳÙÇ, ϳåí³Í ÉÇÝ»Éáí γÛëÇÏ ï³Ý Ñ»ï¦5: ܳ ¹Åí³ñ ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ ѳٳñáõÙ áñáß áõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ϳÛëÇÏÝ»ñÇ ¨ æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÇ ÝáõÛݳóáõÙÁ, µ³Ûó, ÝßáõÙ ¿, áñ §³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ÝÅËï»ÉÇ ¿, áñ æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÁ êáõɳÛÙ ó»ÕÇ Ñ»ï ë»ñï ϳå áõÝ»Çݦ6: ²Û¹ åݹٳÝÝ Ç íϳÛáõÃÛáõÝ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ §»Ã» 860-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ ËÇëï å³Ûù³ñ ¿ñ ÙÕáõÙ í»ñçÇÝ æ³Ñ³ýÇ ¹»Ù, ³å³ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ׳ݳã»É ¿ñ ²µáõ-É-ì³ñ¹ γÛëÇÏÇ Å³é³Ý·³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ سݳ½Ï»ñïÇ íñ³¦7: æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáß³ÏÇ Ï³ñÍÇù ϳ½Ù»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù ѳٳñáõÙ ³Ûëï»Õ Ù»ç µ»ñ»É Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ ÝáõÙ ¿ñ ïÇñ»É سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ, Ñ»ïá` 774-775 ÃÃ. ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ²ñß³ñáõÝÇùÁ ¹»é ã¿ñ å³ïϳÝáõÙ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇÝ, ³ÛÝ Î³Ùë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇó ·Ý»ó гÛáó ÇßË³Ý ²ßáï Øë³Ï»ñ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ ¥790-826¤: ²ÛÝå»ë, áñ Ù»Ýù ×Çßï »Ýù ѳٳñáõÙ å³ïÙÇãÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ: 1 ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83: 2 ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 116: 3 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 326, êï»÷³ÝÝáë úñµ»ÉÛ³Ý, ¿ç 158: êÛáõÝÛ³ó å³ïÙÇãÇ »ñÏáõ٠ꨳ¹³Ý ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë سñí³Ý ³Ýí³Ùµ: 4 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 462: 5 î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 67: 6 ²Ý¹: 7 ²Ý¹, ¿ç 96-97:

159


Ñ³Û å³ïÙÇãÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºÃ» æ³Ñ³åÇ Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ ëϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ÉéáõÙ »Ý, ³å³ Ýñ³ ųé³Ý·Ý»ñÇ ¨, ѳïϳå»ë, ꨳ¹³ÛÇ Ù³ëÇÝ ¹ñ³Ýó ѳÕáñ¹³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë áñáß»Éáõ Ýñ³ áí ÉÇÝ»ÉÁ: Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³ÝóÇÝ ê¨³¹³ÛÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ݳ ³ß˳ñѳí»ñ ï³×ÇÏ ¿ñ ¨ ÏñáõÙ ¿ñ §²õ³é³Ý߳ݦ ٳϳÝáõÝÁ1: ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇÝ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ݳ §Ç å³ñëÇÏ ïáÑÙ¿¦ ¿ñ, ÇëÏ êï»÷³ÝÝáë úñµ»ÉÛ³ÝÁ Ýñ³Ý ÏáãáõÙ ¿ §Ç ϳÛë»ñ³Ï³Ý ïáÑÙ¿ ꨳ¹³Û ³Ýáõݦ2: æ³Ñ³åÇ ï³Ý ùñ¹³Ï³Ý ϳ٠Çñ³Ý³Ï³Ý ͳ·Ù³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»ë³Ï»ïÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ù»ñÅ»É Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ ÑÇßÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ùµ, û ꨳ¹³Ý ï³×ÇÏ ¿ñ, ÇëÏ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ï³×ÇÏ ÏáãáõÙ ¿ÇÝ ³ñ³µÝ»ñÇÝ3: ´³óÇ ³Û¹, ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ æ³Ñ³åÇÝ ÏáãáõÙ ¿ §ÇëٳۻɳóǦ ¥³ÛëÇÝùÝ` ³ñ³µ-².º.¤4: л勉µ³ñ, ³í»Éáñ¹ »Ýù ѳٳñáõÙ Ëáë»É Ýñ³ ùñ¹³Ï³Ý ϳ٠Çñ³Ý³Ï³Ý ͳ·Ù³Ý Ù³ëÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ êï»÷³ÝÝáë úñµ»ÉÛ³ÝÇÝ, ³å³ ݳ å³ñ½³å»ë ãÇ Ñ³ëϳó»É §Ï³ÛëÇϦ-Ç ÇÙ³ëïÁ ¨ ³ÛÝ ¹³ñÓñ»É ¿ §Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý¦: §ä³ñëÇϦ, §Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý¦, §ï³×ÇϦ ¨ §ÇëٳۻɳóǦ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ æ³Ñ³åÝ ³ñ³µ ¿ñ, ¨ Ýñ³ ó»ÕÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇßÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½³å»ë ³Õ³í³Õí³Í Ó¨»ñÝ »Ý êáõɳÛÙ ó»ÕÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ï³ÛëÇÏÝ»ñÇ ó»ÕÇÝ Ýñ³ å³ïϳݻÉáõ ÇñáÕáõÃÛ³Ý: ²ÏÝѳÛï ¿, áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ ϳñáÕ ¿ñ ѳí³ÏÝ»É ÙdzÛÝ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ Ñ½áñ ó»ÕÇ ³Ý¹³ÙÁ, ÇÝãåÇëÇÝ Ï³ÛëÇÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ: ´³óÇ ³Û¹, æ³Ñ³åÇ Ï³ÛëÇÏ ÉÇÝ»ÉÝ ³å³óáõóáõÙ ¿ ûÏáõ½ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, Ú³ÏáõµÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ êáõɳÙÇ: Æ ÙÇ µ»ñ»Éáí ùÝáõÃÛáõÝÁ` Ýß»Ýù, áñ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, æ³Ñ³åÇ ïáõÝÁ ϳÛëÇÏÝ»ñÇ ó»ÕÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÝ ¿ñ ϳ½ÙáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ»ñÁ ¨ë êáõɳÛÙ ó»ÕÇó ¿ÇÝ: æ³Ñ³åÇ ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÝ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ѳ÷ßï³Ï»É ¿ÇÝ ²ñß³ñáõÝÇù ·³í³éÇ ÙÇ Ù³ëÁ: êñ³Ýù ÙÇ å³Ñ ÝáõÛÝÇëÏ ïÇñ»óÇÝ ¸íÇÝÇÝ, ÇëÏ Ñ»ïá ꨳ¹³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»ó êÛáõÝÇùáõÙ: æ³Ñ³åÇ Ýí³×áÕ³Ï³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù Ñ»Ýó ëϽµÇó ¿É ¹áõñë »Ï³í ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ïáõÝÁ` ѳÝÓÇÝ ²ñÓÝÇÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ ÁÝÏ³Í êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõ áñ¹Ç ²ßáï Øë³Ï»ñÇ ¥790-826¤: ì»ñçÇÝë ßñç³Ñ³Û³ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã ¿ñ ¨, ÷áË³Ý³Ï µ³ó³Ñ³Ûïáñ»Ý ˳ÉÇý³1

î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 326: êï»÷³ÝÝáë úñµ»ÉÛ³Ý, ¿ç 167: 3 î»°ë ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ¿ç 206: 4 ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83: 2

160


ÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù ¹áõñë ·³Éáõ, ³é³Ýó ³í»Éáñ¹ ³ÕÙáõÏÇ Çñ ïáÑÙÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ »ÝóñÏ»ó سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ: ܳ ϳñáÕ³ó³í ïÇñ»É í»ñçÇÝÝ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ î³ñáÝÇÝ áõ î³ÛùÇÝ ¨ γÙë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ ÞÇñ³ÏÇÝ áõ ²ßáóùÇÝ1: ܳ ·Ý»ó ݳ¨ γÙë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ ²ñß³ñáõÝÇù ·³í³éÁ ¨, ßáõïáí, ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ýëï³í³ÛñÁ ¸³ñÛáõÝùÇó ï»Õ³÷áË»ó ³ÛÝï»Õ2: Æñ ³Ûë ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ã»° î³ñáÝáõÙ ¨ û° ²ñß³ñáõÝÇùáõÙ ²ßáï Øë³Ï»ñ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ, ÇÝãå»ë ѳëϳݳÉÇ ¿, µ³Ëí»ó æ³Ñ³åÇ Ñ»ï ¨ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»ó Ýñ³Ý3: î»ëÝ»Éáí, áñ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ùñó»É ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, æ³Ñ³åÇÝ áñáß»ó Çñ ï³Ý ѳٳñ г۳ëï³ÝáõÙ å³ï³é åáÏ»É áã û Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ, ³ÛÉ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÇó: Æñ áñ¹Ç ²µ¹ ³É-سÉÇùÇ Ñ»ï 813 Ã. ݳ ³ñß³í»ó ¸íÇÝ ù³Õ³ùÇ íñ³ ¨ ·ñ³í»ó ³ÛÝ4: гÛïÝÇ ¿, áñ û¨ ¸íÇÝÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¹³¹³ñ»É ¿ñ áëïÇϳÝÇ ÙÇ³Ï Ýëï³í³ÛñÁ ÉÇÝ»Éáõó, ¨ ³ñ³µ áëïÇϳÝÝ»ñÁ ³é³í»É³å»ë ÝëïáõÙ ¿ÇÝ ä³ñï³íáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, ¸íÇÝÝ Çñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ ÏáñóÝáõÙ ¨ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ ÙÝ³É Çµñ¨ áëïÇϳÝÇ »ñÏáõ Ýëï³í³Ûñ»ñÇó Ù»ÏÁ: ÆëÏ ³Û¹åÇëÇ ù³Õ³ùÇ ·ñ³íáõÙÁ ѳñí³ÍáõÙ ¿ñ áëïÇϳÝÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ÝϳÛáõÝ ¿ñ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ, ¨ ·³ÑÇÝ Ýáñ-Ýáñ µ³½Ù³Í سÙáõÝ Ë³ÉÇý³Ý ¥813-833¤ ·»ñ³¹³ë»ó ëñí³Í Çñ³íÇ׳ÏÁ ѳñÃ»É æ³Ñ³åÇ áñ¹áõÝ áëïÇÏ³Ý Ý߳ݳϻÉáí ¥813¤: ê³Ï³ÛÝ, ³Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ áëïÇÏ³Ý ¹³ñÓ³Í ²µ¹ ³É-سÉÇùÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ó»éÝïáõ ã¿ñ, ¨, ³Û¹ ÇëÏ å³ï׳éáí, Ýñ³ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë 層ó, áñÇó Ñ»ïá áëïÇÏ³Ý Ý߳ݳÏí»ó ³ÑÇñ ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹ ³ë-ê³Ý³ÝÇÇÝ ¥813¤: ²µ¹ ³É-سÉÇùÁ ëñ³ ¹»Ù ³åëï³Ùµ»ó ¨, ÝáõÛÝÇëÏ, å³ß³ñ»ó Ýñ³Ý ä³ñï³íáõÙ, µ³Ûó, Ç í»ñçá, å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»ó ¨ ëïÇåí³Í Ñå³ï³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó5: Þáõïáí ¸íÇÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, ãѳݹáõñÅ»Éáí ²µ¹ ³É-سÉÇùÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, ѳñÓ³Ïí»óÇÝ Ýñ³ íñ³ ¨ ëå³Ý»óÇÝ6: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÙÇÝ㨠Çñ å³ñïáõÃÛáõÝÝ ²µ¹ ³É-سÉÇùÁ ó³Ýϳó»É ¿ñ ïÇñ»É î³ñáÝÇÝ, µ³Ûó å³ñïáõÃÛáõÝ ¿ñ Ïñ»É: ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ §ïáõÝÝ æ³Ñ³å³Û ½ûñ³ó»³É ÿÇ ¸áõÇÝ, ǵñ¨ ÑÇÝ· ѳ½³ñ³õ ϳٻó³Ý ·Ý³É ÿÇ î³ñûÝ, ÛÇß˳ÝáõÃÇõÝÝ ²ßáïáÛ áñ¹õáÛ êÙµ³ï³Û. ÇëÏ [í»ñ1

ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83: î»°ë ²ëáÕÇÏ, ¿ç 106: î»°ë ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 83-84: 4 ²Ý¹, ¿ç 83: 5 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 462: 6 î»°ë ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 84: 2 3

161


çÇÝÁ]…»ñÏ»ñÇõñ ѻͻÉûù ¨ »ñ»ùѳñÇõñ ѻ勉Ïûù »É Áݹ¹¿Ù Ýáó³…¨ Ïáïáñ»³ó ÿÇ Ýáó³Ý¿ ½»ñ»ù ѳ½³ñëÝ, ¨ Ñ³ë»³É ÿÇ µ³Ý³Ïë Ýáó³` ¿³é ½³Ù»Ý³ÛÝ Ù»ÍáõÃÇõÝë Ýáó³¦1: ²ÏïÇíáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ³Í ѳçáñ¹ æ³Ñ³ýÛ³ÝÁ ꨳ¹³Ý ¿ñ, áñÇÝ Ú³ÏáõµÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ ê³í³¹³ ÇµÝ ²µ¹ ³É-гÙǹ ³É-æ³Ñ³ýÇ ¥³ÛëÇÝùÝ` æ³Ñ³ý۳ݤ2: ²Ûë Ýáñ æ³Ñ³ýÛ³ÝÁ ãݳ۳Í, áñ ëϽµáõÙ µ³Ëí»ó ²ßáï Øë³Ï»ñÇ ¨ Ýñ³ »Õµáñ` Þ³åáõÑÇ Ñ»ï áõ å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»ó3, Ñ»ïá ѳݹ»ë »Ï³í ³ñ¹»Ý áñå»ë ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ÷»ë³ ¨ ¹³ßݳÏÇó4: ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ë³ §³é»³É ¿ñ Çõñ ÏÇÝ ½²ñáõë»³Ï ÿÇ ´³·ñ³ïáõÝÇ ï³Ý¿ ¨ ÿÇ Ó»éÝ ³ÛÝáñÇÏ ½ÛáÉáí Ù³ëÝ »ñÏñÇë µéݳϳɻ³É ë»åѳϳݳµ³ñ ÇÙÝ ïÇñ¿ñ¦5: ²Ûë ꨳ¹³Ý, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, û·ïí»É ¿ñ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÃáõɳóáõÙÇó ¨ Ï³Ù Ë³ÉÇý³Ý»ñÇ µ³ñ»Ñ³×áõÃÛáõÝÇó: ²Ûëå»ë û ³ÛÝå»ë, ꨳ¹³Ý Çñ»Ý ³ÛÝù³Ý ³Ùáõñ ¿ñ ½·áõÙ, áñ, Áëï ì³ñ¹³ÝÇ` ÝáõÛÝÇëÏ êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ §³éÝáõ ÿÇ Ýٳݿ ½å³ïÇõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ëå³ñ³å»ïáõû³Ý¦6: ºí, ³Ñ³°, ³Ûëã³÷ Çñ»Ý íëï³Ñ ½·³óáÕ ê¨³¹³Ý ÷áñÓ»ó ã»ÝóñÏí»É Ýáñ áëïÇÏ³Ý ÐáÉÇÝ ¥Ê³Éǹ ÇµÝ Ú³½Ç¹ ÇµÝ Ø³½Û³¹ ³ß-Þ³Ûµ³ÝÇ ¥829-832¤¤: ²Ù»Ý ÇÝã áñáßí»ó γí³Ï»ñïÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ, áñï»Õ ÐáÉÁ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»ó ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ¹³ßݳÏó³Í ꨳ¹³ÛÇ, êÙµ³ï ëå³ñ³å»ïÇ ¨ êÛáõÝÛ³ó ê³Ñ³Ï Çß˳ÝÇ ÙdzóÛ³É ·Ý¹»ñÇÝ7: ꨳ¹³Ý ÷³Ëáõëï ïí»ó ¨, Áëï Øáíë»ë ¸³ëËáõñ³Ýóáõ` ѳëï³ïí»ó êÛáõÝÛ³ó ÌÕáõÏ ·³í³éÇ Þ³Õ³ï µ»ñ¹³í³ÝáõÙ` ó³ÝϳݳÉáí ïÇñ»É »ñÏñ³Ù³ëÇÝ: êÛáõÝÛ³ó ì³ë³Ï Çß˳ÝÁ ¹ÇÙ»ó ´³µ»ÏÇÝ ¨ Ýñ³ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ùß»ó ꨳ¹³ÛÇÝ, áñÁ êÛáõÝÇùáõÙ ³ëå³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿ñ ½µ³ÕíáõÙ8: Ú³ÏáõµÇÝ ³Ûë å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ³ÛÉ Ï»ñå ¿ Ýϳñ³·ñáõÙ. Áëï Ýñ³ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇÏ³Ý Æë³ ÇµÝ ØáõѳÙÙ³¹Á` ·³Éáí ²ñÙÇÝdz, ꨳ¹³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏ»ó áëïÇϳÝÇ å³ßïáÝÁ: ê³Ï³ÛÝ, í»ñçÇÝÁ Ù»ñÅ»ó ³Û¹ ·³ÛóÏÕÇã ³é³ç³ñÏÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, ¹ñ³ÝáõÙ ÍáõÕ³Ï Ï³Ý˳½·³Éáí: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá Æë³Ý ѳñÓ³Ïí»ó Ýñ³ íñ³ ¨ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»ó9: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ñ³Û ¨ ³ñ³µ å³ïÙÇãÝ»-

1

²Ý¹: î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 463: î»°ë ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 85: 4 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 116: 5 ²Ý¹: 6 ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 85: 7 î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 116: 8 î»°ë Øáíë»ë γճÝϳïí³óÇ, ¿ç 326: 9 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 463: 2 3

162


ñÁ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ áëïÇϳÝÝ»ñÇ »Ý í»ñ³·ñáõ٠ꨳ¹³ÛÇÝ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»Éáõ ·áñÍÁ: ²Ûëï»Õ ³é³í»É ÁݹáõÝ»ÉÇÝ ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóáõ å³ïÙ³ÍÝ ¿, ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó ÇÝùÁ` Ú³ÏáõµÇÝ ùÇã ³Ýó ѳÕáñ¹áõÙ ¿, áñ ʳÉǹ ÇµÝ Ú³½Ç¹Á, ·³Éáí ÊɳÃ, ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ÃáõÕà ¿ ï³ÉÇë Çñ»Ý Áݹ³é³ç »É³Í ꨳ¹³ÛÇÝ1: Ðݳñ³íáñ ¿ ݳ¨, áñ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ ³ñϳͳËݹÇñ, ÇÝãåÇëÇÝ ê¨³¹³Ý ¿ñ, ³åëï³Ùµ³Í ÉÇÝÇ »ñÏáõ ³Ý·³Ù` ³é³çÇÝÝ Æë³ÛÇ ûñáù ¥820-823¤, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á` ʳÉÇ¹Ç ¥829-832¤: ²Û¹ ¹»åù»ñÇó Ñ»ïá ꨳ¹³Ý ù³ßí»ó ì³Ý³ É×Ç ÑÛáõëÇë³ñ¨ÙïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÁ` Çñ ó»Õ³ÏÇó ϳÛëÇÏÝ»ñÇ Ùáï, áõñ ݳ Úáõëáõý áëïÇϳÝÇ ûñáù ¥851-852¤ ¹»é ϻݹ³ÝÇ ¿ñ2: ´³óÇ ê¨³¹³ÛÇó, ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ æ³Ñ³åÇ ï³Ý ³ÛÉ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ ¿É Ç Ñ³Ûï »Ï³Ý. ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ´³µ»ÏÇ Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá §Û³õáõñëÝ Û³ÛÝáëÇÏ ²µÉÑ»ñà áÙÝ ÿÇ ï³Ý¿Ý æ³Ñ³å³Û, »É ãáñÇõù ѳ½³ñûù Û»ñÏÇñÝ êÇõÝ»³ó, ¨ »É ´³µ·¿Ý Áݹ¹¿Ù Ýáñ³ »ñÏ»ñÇõñûù, ¨ çÝ绳ó ½Ý³ Çëå³é¦3: ²ÛëÇÝùÝ` ²µÉÑ»ñà æ³Ñ³ýÛ³ÝÝ Çñ ݳËáñ¹Ç ûñÇݳÏáí ÝáõÛÝå»ë ó³ÝϳÝáõÙ ¿ñ ѳëï³ïí»É êÛáõÝÇùáõÙ: г۳ëï³ÝáõÙ ë»÷³Ï³Ý ïÇñáõÛà ӻéù µ»ñ»Éáõ ÙÕáõÙáí ¿ñ É»óáõÝ Ý³¨ ꨳ¹³ÛÇ áñ¹ÇÝ` Ïñïë»ñ æ³Ñ³ýÁ: ê³ Ñ³Ý¹»ë »Ï³í ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ·»ñÇ ï³ñí³Í êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ñ áñ¹ÇÝ` ²ßáïÁ, áñÝ Çñ »Õµ³Ûñ ²µ³ëÇ Ñ»ï ³Ùñ³åݹ»ó ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ¹Çñù»ñÁ »ñÏñáõÙ: ²ëáÕÇÏÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ѳÛáó ÚÄ´ Ãí³Ï³ÝÇÝ ¥863¤ ޳ѳåÁ¥³ÛëÇÝùÝ` æ³Ñ³åÁ ϳ٠æ³Ñ³ýÁ¤` ꨳ¹³ÛÇ áñ¹ÇÝ, §·³Û Û»ñÏÇñë гÛáó¦4: ¸Åí³ñ ¿ ³Ûëï»Õ ÙdzÝß³Ý³Ï åݹ»É, û ޳ѳåÁ ¹ñëDZó ¿ñ »Ï»É ³ñ¹Ûáù: ì»ñ¨áõÙ Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ï»ë³Ýù, áñ Ýñ³ ѳÛñ ꨳ¹³Ý Úáõëáõý áëïÇϳÝÇ ûñáù ¹»é¨ë µÝ³ÏíáõÙ ¿ñ г۳ëï³ÝáõÙ: ޳ѳåÁ ѳݹ»ë »Ï³í §³Ùµá˳ë³ëï ½ûñáõ...³õ»ñ»É ·»ñ»É ½»ñÏÇñë ϳٻÉáí¦5: Üñ³Ý, ÇÝãå»ë ¨ Çñ ³Ýí³Ý³ÏÇó ݳËÝáõÝ ·ñ³íáõÙ ¿ñ ²ñß³ñáõÝÇùÁ ¨, ³Ñ³°, ݳ µ³Ý³Ï ¹ñ»ó ²ñß³ñáõÝÇùÇ ø³é³ëáõÝù ÏáãíáÕ í³ÛñáõÙ: Üñ³Ý Áݹ³é³ç »É³í ²µ³ë ëå³ñ³å»ïÁ 40 ѳ½³ñ³Ýáó µ³Ý³Ïáí ¨ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»ó Ýñ³Ý, áñÇó Ñ»ïá ޳ѳåÁ Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ³ó³í ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»É áõ ÷ñÏí»É6: ¸ñ³ÝÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ¥865 Ã.¤ ³µ³ñÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ æ³Ñ³ý ÇµÝ ê¨³¹³ÛÇÝ áñå»ë سɳÃdzÛáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñùÇ Ññ³Ù³Ý³1

²Ý¹, ¿ç 464: î»°ë ‫ﻄﺒﺮي‬, VI, ¿ç 45: ì³ñ¹³Ý í³ñ¹³å»ï, ¿ç 85: 4 ²ëáÕÇÏ, ¿ç 110: 5 ²Ý¹: 6 ²Ý¹: 2 3

163


ï³ñ1: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, æ³Ñ³åÇ ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ù»ÏÁݹÙÇßï Ññ³Å³ñí»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïÇñáõÛà ӻéù µ»ñ»Éáõ ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ³ñ¹»Ý µ³ËïÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ ê³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÙ: ²ÛëåÇëáí` æ³Ñ³åÁ, ÇëÏ Ýñ³ÝÇó Ñ»ïá ݳ¨ Ýñ³ ųé³Ý·Ý»ñÁ, µ³½ÙÇóë ÷áñÓ»óÇÝ å³Ûù³ñÇ Ù»ç ÙïÝ»É Ù»ñà ï»ÕÇ Ñ³Û Çß˳ÝÝ»ñÇ, Ù»ñà ¿É ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï áõ г۳ëï³ÝáõÙ Çñ»Ýó ѳٳñ ³é³ÝÓÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»É, ë³Ï³ÛÝ, Ç í»ñçá, å³ñïáõÃÛáõÝ Ïñ»óÇÝ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Áݹ·Í»É, áñ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ áñáß³ÏÇ ³ñ³µ³Ï³Ý ½³Ý·í³Í áõݻݳÉáõ ËÇëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³é³ç ϳݷݻó 774-775 ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, »ñµ ³ñ³µÝ»ñÇÝ ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ×Ýß»Éáõ ѳٳñ »ñÏñáõÙ áõÝ»ó³Í áõÅ»ñÁ µ³í³ñ³ñ ã»Õ³Ý: ºí ëïÇåí³Í §·áõݹ ϳ½Ù¿ñ Çß˳ÝÝ ÆëÙ³Û»ÉÇ Ç í»ñ³Û »ñÏñÇë гÛáó, ¨ ·áõÙ³ñ¿ñ ½ÁÝïÇñë ѻͻÉáó ǵñ¨ ³ñë Èè ÁÝïÇñ »ñÇí³ñ³õ ¨ Ïáõé ëå³é³½ÇÝáõû³Ùµ Ç ïáÑÙ¿ Êáñ³ë³Ý ·Ý¹Çݦ2: ØÇÝã ³Û¹, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ³ñ³µÝ»ñÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ í»ñ³µÝ³Ï»óáõ٠ϳï³ñ»É ¿ÇÝ ÙdzÛÝ ³ÛÝ í³Ûñ»ñáõÙ, áñï»Õ ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É å³ÑÇÝ Ï³ñ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ` ¸³ñµ³Ý¹áõ٠سëɳٳ ÇµÝ ²µ¹ ³É-سÉÇù ½áñ³í³ñÁ µÝ³Ï»óñ»ó 24ѽ ëÇñdzóÇÝ»ñÇ (ÇÙ³° ²ëáñÇùÇ ³ñ³µÝ»ñ)3: ÜÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³é³ç, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ³ñ³µÝ»ñÁ ϳݷݻóÇÝ Ý³¨ γñÝá ù³Õ³ùÇ ¹»åùáõÙ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ ·ïÝíáÕ ³Û¹ »ñÏáõ ѽáñ ³ÙñáóÝ»ñÝ ³ñ³µÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³çݳÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ VIII ¹. »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³ÝÁ, ³å³ Ú³ÏáõµÇÝ å³ïÙáõÙ ¿, û »ñµ гñáõÝ ³É-è³ßǹÁ Êáõ½³ÛÙ³ ÇµÝ Ê³½ÇÙÇ ÷á˳ñ»Ý áëïÇÏ³Ý Ý߳ݳϻó Úáõëáõý ÇµÝ è³ßǹ ³ë-êáõɳÙÇÇÝ ¥787¤, í»ñçÇÝÝ ²ñÙÇÝdz »Ï³í Ýǽ³ñÝ»ñÇ ó»ÕÇ Ù»Í µ³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ä³ïÙÇãÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ëñ³Ýù ïÇñ³å»ïáÕ ¹ÇñùÇ Ñ³ë³Ý ²ñÙÇÝdzÛáõÙ áõ Ñ»ï½Ñ»ï» µ³½Ù³ó³Ý Ýáñ³Ýáñ »ÏíáñÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ4: гëϳݳÉÇ ¿, áñ êáõɳÙÇ áëïÇϳÝÁ г۳ëï³Ý ¿ñ µ»ñ»Éáõ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Çñ ³½·³ÏÇóÝ»ñÇÝ: àõëáõÙݳëÇñáÕÝ»ñÝ ²ñ½ÝáõÙ ¨ ´³Õ»ßáõ٠ѳëï³ïí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ¼áõñ³ñÇÏ ó»ÕÁ, ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï׳éáí, ¹Åí³ñ³ó»É »Ý ³ñ³µ³Ï³Ý ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ í»ñ³·ñ»É: 1

î»°ë ‫ﻄﺒﺮي‬, VI, ¿ç 45-46: Ô¨áݹ, ¿ç 145: 3 î»°ë ‫ﺒﻼﺬﺮي‬, I, ¿ç 244: 4 î»°ë ‫ﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬, II, ¿ç 426: 2

164


². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù ´³ùñ ó»Õ³ËÙµÇÝ ¿ÇÝ å³ïϳÝáõÙ1: ÆëÏ ê. ÞÉ»åãÛ³ÝÝ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ ϳñÍáõÙ ¿, áñ ½áõñ³ñÇÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ å³ïϳݻÇÝ ³ñ³µÝ»ñÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ2: Ø»ñ ϳñÍÇùáí, »Ã» ½áõñ³ñÇÏÝ»ñÁ ´³ùñ ó»ÕÇÝ å³ïϳݻÇÝ, ³å³ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ã¿ÇÝ ÉÇÝÇ Çñ»Ýó ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ µÝ³ÏíáÕ ´³ùñ ó»ÕÇ ÙÛáõë ѳïí³ÍÇ` Þ³Ûµ³ÝÇ Ñ»ï, áñáÝóÇó Ýñ³Ýù ͳÝñ ѳñí³Í ëï³ó³Ý ѳÛáó êÙµ³ï ² ó·³íáñÇ ûñáù ¥890-914 ÃÃ.¤3: ´³óÇ ³Û¹, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó ïÇñáõÛÃÝ»ñÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ ¨, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù³ë ϳ½ÙáõÙ, ³å³ ³é³í»É ѳí³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ýñ³Ýù êáõɳÙÇ ÉÇÝ»ÇÝ, ù³ÝÇ áñ, ÇÝãå»ë ùÝÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»ó, ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñáõÙ Ù»Í Ù³ë³Ùµ, »Ã» ã³ë»Ýù` µ³ó³é³å»ë, êáõɳÛÙ ó»ÕÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÝ ¿ÇÝ í»ñ³µÝ³Ï»óí»É: àõëïÇ ¨ ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ½áõñ³ñÇÏÝ»ñÁ êáõɳÛÙ ó»ÕÇÝ ¿ÇÝ å³ïϳÝáõÙ: ²ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñÁ, ÷³ëïáñ»Ý, óñí³Í ¿ÇÝ áÕç âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ: Üñ³Ýù ѳëï³ïí»É ¿ÇÝ ì³Ý³ É×Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ³÷»ñÇÝ áõ ²å³ÑáõÝÇù ·³í³éáõÙ: ²ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É ê³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¨, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ³ÛÝåÇëÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ»Ý³Ï»ï»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ Î³ñÝá ù³Õ³ùÁ ¨ ÞÇÙß³ÃÁ: ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñáõÙ, ³ÛëåÇëáí, ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳëï³ïí»É ¿ÇÝ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ó»Õ³ËÙµÇÝ å³ïϳÝáÕ ³ñ³µÝ»ñ: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõ٠ѳëï³ïí»É ¿ÇÝ êáõɳÛÙ ó»ÕÇ Ù»ç ÙïÝáÕ áõÃÙ³ÝÇÏÝ»ñÁ: ºñÏñ³Ù³ëÇ Ñ³ñ³í³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÝáõÛÝå»ë ѳëï³ïí»É ¿ÇÝ ÑÛáõëÇëóÇ ³ñ³µÝ»ñ, áñáÝù ³Ûëï»Õ ¿ÇÝ Ý»ñó÷³Ýó»É ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÇó: ²ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ ëï»ÕÍí»É ݳ¨ ¸íÇÝáõÙ áõ ܳË׳í³ÝáõÙ: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ` ê³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ, ѳëï³ïí»É ¿ñ êáõɳÛÙ ó»ÕÁ: ²Û¹ ó»ÕÇ Ù³ë ϳ½ÙáÕ Ï³ÛëÇÏÝ»ñÁ ï³ñ³Íí»É ¿ÇÝ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù` ïÇñ»Éáí ì³Ý³ É×Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ³÷³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ͳ·áõÙáí ϳÛëÇÏ æ³Ñ³åÇ ï³ÝÁ, ³å³ Ýñ³ ç³Ýù»ñÁ` Ù³Ûñ ó»ÕÇó ³ÝÏ³Ë Çß˳ÝáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ, Ç ãÇù ¹³ñÓñ»óÇÝ Ñ½áñ³óáÕ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÁ: ²ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ëï»ÕÍ³Í ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõݳϻóÇÝ ·áÛ³ï¨»É Ý³¨ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇó Ñ»ïá: 1 2 3

î»°ë ². î»ñ-Ô¨áݹ۳Ý, ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ..., ¿ç 63, 81: î»°ë ê. ÞÉ»åãÛ³Ý, Ýßí. ³ßË., ¿ç 149: î»°ë ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ, ¿ç 176:

165


ìºðæ²´²Ü ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ó¨³íáñí»É ¿ÇÝ Ð³Ûáó, ìñ³ó ¨ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ ²Ûñ³ñ³ï, ì³ëåáõñ³Ï³Ý, î³Ûù, îáõñáõµ»ñ³Ý, ØáÏù, êÛáõÝÇù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, ä³ñëϳѳÛùÇ áõ Îáñ׳ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ: êÛáõÝÇùÁ 571 Ã. ³åëï³ÙµáõÃÛ³Ý Ý³Ëûñ»ÇÝ ³é³ÝÓݳóí»É ¿ñ гÛáó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÇó áõ Ùdzóí»É ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñÇÝ: гٳ½³ëå سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ (654-661) Ñݳñ³íáñ »Õ³í ³ÛÝ ÙdzóÝ»É Ð³Ûáó Çß˳ݳå»ïáõÃÛáõÝÁ: ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ùí³Í ¿ñ ¶áõ·³ñ³ó µ¹»ßËáõÃÛáõÝÇó áõ ìñ³ó ó·³íáñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó, ÇëÏ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ Ø»Í Ð³ÛùÇ ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÁ, Îáõñ ·»ïÇ ëïáñÇÝ Ñáë³ÝùÇ ¨ ¸³ñµ³Ý¹Ç ÙÇç¨ ï³ñ³ÍíáÕ Ù»ñÓϳëåÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÝ áõ ÎáíϳëÛ³Ý É»éÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ: Ø»Í Ð³ÛùÇ Ù»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÁ ݳËù³Ý ³ñ³µ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: г۳ëï³ÝÇ ¨ ìÇñùÇ 591 Ã. µ³Å³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ ³Ýó³í ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇÝ: ì³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Û¹ Çñ³íÇ׳ÏÝ ¿ñ ïÇñáõÙ Ëݹñá ³é³ñϳ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, »ñµ ³ñ³µÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ Çñ»Ýó ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ: ²ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝÇ` å³ñëÏ³Ï³Ý áõ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ Ùdzíáñí»óÇÝ Â»á¹áñáë èßïáõÝáõ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ÇëÏ ßáõïáí ³ñ³µÝ»ñÁ гÛáó Çß˳ÝÇ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳã»óÇÝ Ý³¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ íñ³: ܳËù³Ý ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÝ ³ñ³µÝ»ñÝ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ ÙdzíáñáõÙ ¿ÇÝ Ð³Ûáó Çß˳ÝÇ ·»ñÇß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: ²ñ³µÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÝ áõ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ í»ñçݳϳݳå»ë Ýí³×»óÇÝ 700 Ã. ¨ ϳ½Ù³íáñ»óÇÝ ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ` ¸íÇÝ Ï»ÝïñáÝáí: Þ³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ ·áñÍ»É Ð³Ûáó Çß˳ÝÇ ÇÝëïÇïáõïÁ, áñÁ ëïáñ³¹³ëí³Í ¿ñ »ñÏñ³Ù³ëÇ ³ñ³µ ³ÙÇñ³ÛÇÝ ¥áëïÇϳݤ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ñ ãáñë Ù³ëÇó, áñáÝù ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ ²é³çÇÝ, ºñÏñáñ¹, ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñ: 166


²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ Î³ëåÇó ÍáíÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷ÇÝ ·ïÝíáÕ »ñÏñÝ»ñÁ` ´³½Ï³ÝÁ, Êáõñë³ÝÁ¥Ê³Û½³Ý¤, ÞÇñí³ÝÁ ¨ س½ùóó ³ß˳ñÑÁ, Ø»Í Ð³ÛùÇ êÛáõÝÇù, ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, ´áõÝ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÁ, áñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Þ³ù»-γٵ»×³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, ²µË³½ »ñÏÇñÝ áõ È÷ÇÝù-ÈÇñ³ÝÁ: ö³ëïáñ»Ý, ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝÇ³Ý Ù»Í³í Ù³ë³Ùµ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ñ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ ²Õí³ÝÇó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²ñÙÇÝdzÛÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ë³½³ñÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÝÁݹѳï å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ó¨³íáñí»É ¿ñ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ·áïÇ, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¸³ñµ³Ý¹Çó ÙÇÝ㨠¸³ñdzÉÇ ÏÇñ×: ²Ûë ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ٻͳ·áõÛÝ Ù³ëÁ, áñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ¸³ñµ³Ý¹Á` ßñç³Ï³ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³µ³ñë³ñ³ÝÁ, üÇɳÝÁ, ¼³ñÇùÇñ³ÝÁ, îáõÙ³ÝÁ ¥É³Ï»ñÇ »ñÏÇñ¤ ¨ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, ÙïÝáõÙ ¿ñ ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ÇÝ ìÇñùÁ, ¶áõ·³ñùÁ, ̳ݳñ³ó »ñÏÇñÝ áõ ¸Ç¹áÛùÁ: ¶áõ·³ñùÇ ÎÕ³ñçù ·³í³éÁ VIII ¹. í»ñçáõÙ` 774775ÃÃ. ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, ¹³ñÓ³í ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ï³Ý ÙÇ ×ÛáõÕÇ ³å³ëï³ÝÁ: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ï³½ÙáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý ³ë-ê³Ý³ñdz »ñÏÇñÁ ¥Ì³Ý³ñ³ó »ñÏÇñ¤, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²É³Ý³ó ¹é³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ »ñ»ù ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ¿ñ ÙïÝáõ٠ݳ¨ ³ñ³µ³-˳½³ñ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÁ, áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ¸Ç¹áÛÝ»ñÇ »ñÏÇñÁ ¥³¹¸áõ¹³Ýdz¤: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝÇ³Ý Ñ³Ù³ñÛ³ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ñ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ ìñ³ó Ù³ñ½å³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÛáõë ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇ Ï³½Ù»ñáõÙ: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç Áݹ·ñÏí³Í ¿ÇÝ ²Ûñ³ñ³ïÁ, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ, ØáÏùÁ, Îáñ׳ÛùÇ áõ ä³ñëϳѳÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ, ÇëÏ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç` îáõñáõµ»ñ³ÝÁ, ´³ñÓñ гÛùÇ áõ Ìá÷ùÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ ¨ ²ÕÓÝÇùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÁ: ²ëïÇ׳ݳµ³ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½Çó Ñ»é³ÝáõÙ »Ý ݳËÏÇÝáõÙ ³½¹»óÇÏ Î³Ùë³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÁ ÏáñóÝáõÙ »Ý ݳËÏÇÝ ÏßÇéÁ: ÜáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÁ, êÛáõÝÇÝ»ñÁ ¨ ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÝ ³í»ÉÇ »Ý ѽáñ³ÝáõÙ: ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕíáõÙ ¿ Ó»éù ·ó»É í»ñáÑÇßÛ³É »ñÏáõ ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñÁ` Çñ»Ýó Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ë³Ñ167


Ù³ÝÝ»ñÝ Áݹ³ñӳϻÉáí ÁݹÑáõå ÙÇÝ㨠泽Çñ³ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¸Ç³ñ ´³ùñ »ñÏñ³Ù³ëÁ, áñÇó Ýñ³Ýó ѳçáÕí»ó µ³Å³Ý»É ¨ ë»÷³Ï³Ý ïÇñáõÛÃÝ»ñÇÝ Ïó»É ê³ëáõÝÇ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÁ: ö³ëïáñ»Ý, ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÝ ÑáÕ»ñ »Ý Ó»éù µ»ñáõÙ ¨° ºññáñ¹, ¨° âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ: ø³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ³ÏïÇí³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÁ, áñáÝù, µ³óÇ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇó, ïÇñáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ Îáñ׳ÛùÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ·³í³éÝ»ñÇÝ: нáñ³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ êÛáõÝÛ³ó ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ïáõÝÁ, áñÇ ïÇñáõÛÃÝ»ñáí ¿ñ ³ÝóÝáõÙ ²ñÙÇÝdzÛÇ áëïÇϳÝÇ »ñÏáõ Ýëï³í³Ûñ»ñÁ` ¸íÇÝÝ áõ ä³ñï³íÝ Çñ³ñ ϳåáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÁ: âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝáÕ îáõñáõµ»ñ³Ý ³ß˳ñÑÇ ²å³ÑáõÝÇù ¨ ²ÕÇáíÇï ·³í³éÝ»ñáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ѳëï³ïí»óÇÝ: ÜÙ³Ý ×³Ï³ï³·Çñ áõÝ»ó³Ý ݳ¨ Ìá÷ù ¨ ´³ñÓñ гÛù ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÁ, áñáÝù ë³ÑٳݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÝÁݹѳï å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ å³ï׳éáí Ó¨³íáñí³Í ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõÝ: Ìá÷ùáõÙ ³ñ³µÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ»Ý³Ï»ïÁ µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ ¹»Ù ÙÕíáÕ å³Ûù³ñáõÙ ²ñ߳ٳ߳ï ù³Õ³ùÝ ¿ñ ¥ÞÇÙ߳ä: ÜٳݳïÇå Ñ»Ý³Ï»ï ¿ñ ݳ¨ γñÝá ù³Õ³ùÁ ¥Î³ÉÇϳɳ¤ ´³ñÓñ гÛùáõÙ: ²Ûë »ñÏáõ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ: Ø»Í Ð³Ûáó Ù»ñÓ»÷ñ³ïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñÁ, ·ïÝí»Éáí Ù³ë³Ùµ ³Û¹ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ Ù»ç, Ù³ë³Ùµ ¿É ¹ñ³ ë³ÑٳݳÏóáõÃÛ³Ùµ, Ñ³×³Ë ¿ÇÝ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ½áñù»ñÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ »ÝóñÏíáõÙ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³Û¹ ßñç³ÝÝ»ñÝ Ç ëϽµ³Ý» ¹³ñÓ³Ý ³ñ³µ ·³ÕóϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, í»ñáÑÇßÛ³É ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³ñ³µ ï³ññÇ Ñ³ëï³ïٳٵ ¿ñ å³Ûٳݳíáñí³Í âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdz í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïٳٵ ¨ ³ñ³µ³-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý áõ ³ñ³µ³-˳½³ñ³Ï³Ý ѳ׳˳ÏÇ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹»åÇ ³ñ¨Ùáõïù ¨ ¹»åÇ ÑÛáõëÇë ·Ý³óáÕ ³é¨ïñ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ Ïáñóñ»óÇÝ Çñ»Ýó Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ, ¨ ²ñÙÇÝdzÛÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ³é¨ïñ³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ å³Ñå³ÝáõÙ ÙdzÛÝ Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉí³Í ¿ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ì³ñ¹³Ý³Ï»ñï-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÝ ²ñÙÇÝÇ³Ý Ë³ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñÇÝ Ï³åáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ: ¸íÇÝ-سñ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÝ ²ñÙÇÝÇ³Ý Ï³åáõÙ ¿ñ ³íñǽÇ, í»ñçÇÝáí ݳ¨` Êáñ³ë³ÝÇ áõ ØÇçÇÝ 168


²ëdzÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï: ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÝ Çñ³ñ ϳåáÕ ä³ñï³í-¸íÇÝ, ä³ñï³í-î÷ÕÇë ¨ ä³ñï³í-¸³ñµ³Ý¹ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ: гÛïÝÇ ¿ñ ä³ñï³íÁ ´³µ»ÏÇ ´³¹¹ ù³Õ³ùÇÝ Ï³åáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ: ¶áñÍáõÙ ¿ñ ݳ¨ лñ-¸³ñµ³Ý¹ áõÕÇÝ, áñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ г۳ëï³Ýáí, ìÇñùáí ¨ ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑáí: ¸³ï»Éáí Ô¨áÝ¹Ç Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó, µ³ÝáõÏ ¿ñ ݳ¨ гÛáó ÑÇݳíáõñó Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñ ²ñï³ß³ïÝ áõ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÁ ÙÇÙÛ³Ýó ϳåáÕ ²ñùáõÝÇ åáÕáï³Ý, ãݳ۳Í, áñ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÝ ³ñ¹»Ý í³Õáõó ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ: гÛáó Ù³ÛñáõÕÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ϳåáõÙ ¿ñ ¸³Ù³ëÏáëÇ, ºñáõë³Õ»ÙÇ ¨ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ÙÛáõë ³é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ʳÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µÝáõó·ñ³Ï³Ý ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ Ù³ëë³Û³Ï³Ý í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÝ»ñÁ: êϽµÝ³å»ë ²ñÙÇÝdzÛÇÝ Ñ³ñ³íÇó ѳñ¨³Ý áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` æ³½Çñ³Ý áõ ²ïñå³ï³Ï³ÝÁ, ·³Õáõóóí»É ¿ÇÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñï»ÕÇó Ýñ³Ýù ³Ýó³Ý ²ñÙÇÝdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÁ: ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ý»É ²ñÙÇÝdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í ó»Õ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝóÇó Ñݳñ³íáñ ¿ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É, û ѳïϳå»ë á±ñ ó»ÕÁ ϳ٠ó»Õ³ËáõÙµÝ ¿ñ ѳëï³ïí»É ²ñÙÇÝdzÛÇ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ù³ëáõÙ: î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٻٳﳵ³ñ ë³Ï³í »Ý ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Áݹ·ñÏ³Í ï³ñ³ÍùÁ ݳËù³Ý ³ñ³µ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏÝáõ٠˳éÁ ¿ÃÝÇÏ Ï³½Ùáí: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝáÕ Ø»Í Ð³ÛùÇ êÛáõÝÇù, ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Îáõñ ·»ïÇó ÑÛáõëÇë ÁÝÏ³Í ßñç³ÝÝ»ñÇ, ³ãùÇ ¿ÇÝ ÁÝÏÝáõÙ Ùdzï³ññ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ: Ð³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ݳ¨ Þ³ù»-γٵ»×³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ: ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ÑÇÙݳϳÝáõÙ í»ñ³µÝ³Ï»óí»ó Þ³Ûµ³Ý ó»ÕÁ, áñÇ ·É˳íáñ ·³ÕáõÃÁ ÞÇñí³ÝÝ ¿ñ: ʳéÝ ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ùáí ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏÝáõ٠ݳ¨ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÝ, áñï»Õ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ »ñ»ù Ù»Í ¿ÃÝÇÏ ËÙµ»ñ` ѳۻñ, íñ³óÇÝ»ñ áõ ͳݳñÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ µ³½Ù³ÃÇí ó»Õ»ñ: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ¶áõ·³ñùáõÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ñ Ùdzï³ññ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ: ̳ݳñÝ»ñÁ µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ Â»ñ»ù ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í ³ñ³µÝ»ñÇ ó»Õ³ÛÇÝ å³ïϳݻÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÙdzÛÝ »Ýó¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É, ù³ÝÇ áñ ³ñ³µ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ å³ñ½áñáß áãÇÝã ã»Ý ÑÇß³ï³ÏáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÇó, áñ ѳë³ñ³Ï ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕ Þáõ³ÛµÛ³ÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ÂÇýÉÇëáõÙ ³ÙÇñ³Ý»ñ ¹³ñÓ³Ý Þ³Ûµ³ÝÝ»ñÁ, å»ïù ¿ ϳñÍ»É, áñ ºñÏñáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ¨ë, ÇÝãå»ë ²é³çÇÝ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ, ³ñ³µ í»ñ³169


µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ù»ç ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ÇÝ Ñ»Ýó Ýñ³Ýù: ºññáñ¹ ¨ âáññáñ¹ ²ñÙÇÝdzݻñáõÙ, áñáÝù Ùßï³å»ë ѳÛïÝÇ ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ùdzï³ññ Ñ³Û ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ, ÑÇÙݳϳÝáõÙ í»ñ³µÝ³Ï»óí»É ¿ñ êáõɳÛÙ ó»ÕÁ: ºññáñ¹ ²ñÙÇÝdzÛáõÙ ³ñ³µ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³ëï³ïí»É »ñÏñ³Ù³ëÇ Ñ³ñ³í³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ, ¸íÇÝáõÙ ¨ ì³Ý³ É×Ç ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷ÇÝ, ÇëÏ âáññáñ¹áõÙ` ì³Ý³ É×Ç ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ³÷»ñÇÝ` ²å³ÑáõÝÇù, ²ÕÇáíÇï ·³í³éÝ»ñáõÙ, ¨ ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïáõ ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: Æ í»ñçá, Ýß»Ýù, áñ Ø»Í Ð³ÛùÇ Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, ÷³ëïáñ»Ý, Ýñ³ÝÇó ³Ýç³ïí»É ¿ÇÝ ê³ë³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, ¨ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÛÝ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, ³ñï³óáÉáõÙ ¿ñ ݳËáñ¹ ßñç³ÝÇ å³ïÏ»ñÁ:

170


АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЕДИНИЦА АРАБСКОГО ХАЛИФАТА АРМИНИЯ (ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) Резюме В период господства Сасанидов большая часть Великой Армении, Грузия, Албания и Южный Дагестан входили в составы трех административных единиц (марзбанств) Сасанидского государства. Западные области Великой Армении входили в состав Византийской империи и были завоеваны арабами к концу VII века. Сохранив в общих чертах административное деление Сасанидского государства, арабы внесли в неё и существенные изменения. Так, наместничество Арминия Арабского Халифата состояло из четырех частей - Первой, Второй, Третьей и Четвертой. Первая Арминия была почти идентична Албанскому марзбанству, Вторая Арминия – Грузинскому, а Третья Арминия - Армянскому. Четвертая Арминия включала земли Великой Армении, прежде находившиеся под господством Византии. В Первую Арминию входили Арцах, Утик, Сюник, Албания, прикаспийские земли от нижнего течения реки Кур до Дербенда и восточной части Кавказского хребта, во Вторую Арминию - Гугарк, Грузия и страны племен Цанаров и Дидоев, в Третью Арминию - Васпуракан, Айрарат, Тайк, Могк и северные части Парскаайка и Корчайка, в Четвертую Арминию - Туруберан, северная часть Алдзника и восточные части Барцр Айка и Цопка. В Халифате в первой половине VIII века из-за непрерывных военных действий были невозможны активные торговые отношения, которые стали возобновляться во второй половине VIII века при относительном мире. В это время Армения и страны Закавказья вошли в активные торговые отношения с другими странами Халифата, пути же, ведущие в Византию и Хазарское царство, закрылись надолго. Арминия с другими странами Халифата сообщалась дорогами, ведущими из Двина, Партава и Тифлиса. Эти пути также связывали Арминию с Хорасаном, Средней Азии и со странами Ближнего Востока, а через них со странами Северной Африки и Персидского залива. Первую Арминию населяли различные народы и народности. В Арцахе, Утике, Сюнике и в большей части Албании жило исконное армянское 171


население, в других частях - табасараны (таваспары), пасхи, массагеты, ширваны, хайзаны и другие племена. Пестрым было население и Второй Арминии. В Гугарке жили армяне, севернее -грузины и цанары, по соседству с которыми обитало множество горных племен. Третья и Четвертая Арминии, изначально выделялись однородным армянским населением. Вскоре после завоевания Армении, Грузии и Албании, Халифат начал колонизацию этих стран, переселяя в них арабские племена. На территорию Первой Арминии была переселена часть северного арабского племени Рабия-Шайбаниды, которая освоила Ширван. В Дербенд были переселены южные племена, по соседству с которыми обосновались северные. Колонии южных племен стали расселяться также в Партаве, Байлакане и Кабале. Шайбаниды обосновались также в городах Второй Арминии. В Третьей и Четвертой Арминии укрепились Сулаймиды, которые относились к северным арабским племенам. Свои колонии они создали на северных и восточных берегах озера Ван, в северных областях Парскаайка, в сопредельных с последними частях Васпуракана, в Нахиджеване, Арзне и Балеше, в восточных областях Барцр Айка и Цопка.

172


ARMINIA ADMINISTRATIVE REGION OF THE ARABIAN CALIPHATE (HISTORICO-GEOGRAPHICAL STUDY) Summary During domination of the Sasanids the biggest part of Greater Armenia, Georgia, Albania and Southern Dagestan were part of three administrative units (marsbanity) of the Sasanids’ Empire. The western parts of Greater Armenia were under domination of Byzantium, which were conquered by the Arabs in the end of the VII century. In general, Arabs kept the administrative division of the Sasanids’ Empire, but also brought changes. Arminia consisted of four parts, which in sequence were named the First, the Second, the Third and the Fourth. The First Arminia was almost identical to the Albanian province, the Second – to the Georgian and the Third – to the Armenian. The Fourth Arminia included those territories of Greater Armenia, which earlier were under the domination of Byzantium. The First Arminia included Artsakh, Utik, Syunik, Albania, and the areas neighboring the Caspian Sea, from bottom watercourse of the river Kur up to Derbend and the eastern part of the Caucasian ridge. The Second Arminia included Gugark, Georgia and countries of Tzanars and Didoyes tribes, the Third Arminia - Vaspurakan, Ayrarat, Tayk, Mogk and northern parts of Parskahayk and Kordchayk, the Fourth - Turuberan, northern part of Aghdznik and the eastern parts of Bardzr Hayk and Tzopk. In the first half of the VIII century there were almost impossible trade relations in the Caliphate due to continuous wars. In the second half of the VIII century, at the relative peace, Armenia and Transcaucasian countries were included in active trade relations with other countries of the Caliphate. The roads leading to Byzantium and the Khazar kingdom were closed for a long time. Arminia was related with the other countries of the Caliphate by the roads led from Dvin, Partav and Tbilisi. By those roads Arminia was also in trade relations with the countries of the Middle East and through the Middle East with the countries of North Africa, Persian Golf, Khorasan and Central Asia. The First Arminia had a diverse population. Artsakh, Utik, Syunik and the biggest part of Albania were inhabited by homogeneous Armenian population, 173


other parts of the First Arminia by Tabasarans (Tavaspars), Paskhs, Mazkuts, Shirvans, Khaizans and other tribes. The Second Arminia had a diverse population as well. Armenians lived in Gugark, Georgians and Tzanars to the north of them, while the neighboring lands were inhabited by other tribes. The Third and Fourth Arminias were inhabited by homogeneous Armenian population. Soon after the conquest of Armenia, Georgia and Albania the Arabian Caliphate began the colonization of these countries by the Arabian tribes. Shaibanids, which were part of the Arabian Rabia tribe, were primarily moved to the territory of the First Arminia and conquered Shirvan. Some Arabian southern tribes were moved to Derbend, and northern ones to the neighboring lands. Colonies of the Arabian southern tribes were based also in Partav, Baylakan and Kabala. Shaibanids were moved to the cities of the Second Arminia. Sulamids which were part of the Arabian northern tribes were settled in the Third and Fourth Arminias. They based their colonies on the northern and eastern coasts of the Lake Van, in the northern areas of Parskahayk, in the adjacent parts of Vaspurakan, in Nakhidjevan, in Arzn and Baghesh, and in the eastern regions of Bardzr Hayk and Tzopk.

174


ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ò²ÜÎ êϽµÝ³ÕµÛáõñÝ»ñ гÛϳϳÝ. 1. §²ß˳ñѳóáÛó Øáíë»ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ Û³õ»Éáõ³Íáíù ݳËÝ»³ó¦, Ññ³ï. ². êáõùñ»³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1881: 2. §²ß˳ñѳóáÛó ì³ñ¹³Ý³Û í³ñ¹³å»ïǦ, ùÝÝ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ Ð. ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ` ѳٻٳïáõû³Ùµ 24 ӻ鳷ñÇ »õ ïå³·ñÇ, ´³ñǽ, 1960: 3. ºÕÇß¿, ì³ëÝ ì³ñ¹³Ý³Û ¨ гÛáó å³ï»ñ³½ÙÇÝ, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ º. î»ñ-ØÇݳëÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1989: 4. ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ ¨ ²Ý³ÝáõÝ, ä³ïÙáõÃÇõÝ ï³ÝÝ ²ñÍñáõÝ»³ó, µÝ³·ÇñÁ ì. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1985: 5. §Ð³õ³ùáõÙÝ å³ïÙáõû³Ý ì³ñ¹³Ý³Û í³ñ¹³å»ïǦ, ì»Ý»ïÇÏ, 1862: 6. §Ô³½³ñ³Û ö³ñå»óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ÃáõÕà ³é ì³Ñ³Ý سÙÇÏáÝ»³Ý¦, ùÝÝ³Ï³Ý µÝ³·ÇñÁ ¶. î»ñ-ØÏñïãÛ³ÝÇ ¨ êï. سÉ˳ëÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1982: 7. §Ø³ïÿáëÇ àõéѳۻóõáÛ Ä³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõݦ, ·ñ³µ³ñ µÝ³·ÇñÁ Ø. Ø»ÉÇù-²¹³ÙÛ³ÝÇ ¨ Ü. î»ñ-ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1991: 8. Øáíë¿ë γճÝϳïáõ³óÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ, ùÝÝ³Ï³Ý µÝ³·ÇñÁ ¨ Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ì. ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1983: 9. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, ²½·³µ³ÝáõÃÇõÝ ïáÑÙÇÝ Ú³µ»Ã»³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1752: 10. §ØáíëÇëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó¦, ùÝÝ³Ï³Ý µÝ³·ÇñÁ Ø.²µ»ÕÛ³ÝÇ ¨ ê. Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1981: 11. ÚáíÑ³Ý Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý, ä³ïÙáõÃÇõÝ î³ñûÝáÛ, ³ß˳ïáõÃÛ³Ùµ ². ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1941: 12. §ÚáíѳÝÝáõ ϳÃáÕÇÏáëÇ ¸ñ³ë˳ݳϻñïóõáÛ ä³ïÙáõÃÛáõÝ Ð³Ûáó¦, ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¶. ÂáëáõÝÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1996: 13. §ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó ³ñ³ñ»³É ÎÇñ³ÏáëÇ í³ñ¹³å»ïÇ ¶³ÝӳϻóõáÛ¦, ÂÇýÉÇë, 1909: 14. §ä³ïÙáõÃÇõÝ Ô»õáݹ»³Û Ø»ÍÇ í³ñ¹³å»ïÇ Ð³Ûáó¦, ê. ä»ï»ñµáõñ·, 1887: 15. §ä³ïÙáõÃÇõÝ Ý³Ñ³Ý·ÇÝ êÇë³Ï³Ý, ³ñ³ñ»³É êï»÷³ÝÝáëÇ úñµ¿É»³Ý ³ñù»åÇëÏáåáëÇ êÇõÝ»³ó¦, ÂÇýÉÇë, 1910: 16. §ä³ïÙáõÃÇõÝ Þ³åÑáÛ ´³·ñ³ïáõÝõáÛ¦, Ç ÉáÛë ³ÍÇÝ ¶. î¿ñ-ØÏñïã»³Ý »õ Ø»ëñáå »åÇëÏáåáë, ¾çÙdzÍÇÝ, 1921:

175


17. §ä³ïÙáõÃÇõÝ ê»µ¿áëǦ, ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ ¶. ²µ·³ñÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1979: 18. §ê³Ùáõ¿ÉÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇ ²Ý»óõáÛ Ð³õ³ùÙáõÝù Ç ·ñáó å³ïÙ³·ñ³ó¦, Û³é³ç³µ³Ýáí, ѳٻٳïáõû³Ùµ, Û³õ»Éáõ³ÍÝ»ñáí »õ ͳÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñáí ². î¿ñ-ØÇù»É»³ÝÇ, ì³Õ³ñß³å³ï, 1893: 19. §êï»÷³ÝáëÇ î³ñûÝ»óõáÛ ²ëáÕÏ³Ý ä³ïÙáõÃÇõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý¦, Ññ³ï. êï سÉ˳뻳Ýó, ê. ä»ï»ñµáõñ·, 1885: 20. §êñµáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ Øáíë¿ëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ Ø³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝù¦, ì»Ý»ïÇÏ, 1865: 21. §ö³õëïáëÇ ´Çõ½³Ý¹³óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó¦, µÝ³·ÇñÁ ø. ä³ïϳÝÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1987: 22. Ïàòêàíîâ Ê., Àðìÿíñêàÿ ãåîãðàôèÿ VII âåêà ïî Ï. Õ. ¥ïðèïèñûâàâøàÿñÿ Ìîèñåþ Õîðåíñêîìó¤, Ñàíêòïåòåðáóðã, 1877. ²ñ³µ³Ï³Ý. 1. ²µáõ ³É-гë³Ý ²ÉÇ ÇµÝ ³É-Ðáõë³ÛÝ ÇµÝ ²ÉÇ ³É-سëáõ¹Ç, àëÏáõ Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñ ¨ ·áѳñÝ»ñÇ Ñ³Ýù»ñ, òáõóáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ·Çñù:³ñ·Ù³Ý»ó ¨ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï»ó ². ºÕdz½³ñÛ³ÝÁ, º., 2007: 2. §²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ, Ú³Ïáõï ³É-гٳíÇ, ²µáõÉ-üǹ³, ÆµÝ Þ³¹¹³¹, ϳ½Ù»ó Ð. ܳɵ³Ý¹Û³Ý, ºñ¨³Ý, 1965: 3. §º³·áõåÇ ³ñ³µ å³ïÙ³·ÇñÁ »õ ѳۻñÁ¦, óñ·Ù. Ð. ²¹³ÙÛ³Ý:-§´³½Ù³í»å¦, 1957, ÃÇí 7-8, ¿ç 155-159, ÃÇí 9-10, ¿ç 207-212, ÃÇí 11-12, ¿ç 262266, 1958, ÃÇí 3-5, ¿ç 96-104: 4. ʳɳû³Ýó ´., §²ñ³µ³óÇ Ù³ï»Ý³·ñ»ñ г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇݦ, ´»É³½áñÇ, ÆµÝ Ø³ëϳí³Û, î³µ³ñÇ, Ú³ÏáõµÇ, ÆµÝ ¿É-²ÃÇñ, ìÇ»Ýݳ, 1919: 5. §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ý³ëÇݦ, 11, §²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ¦, ´, ÆµÝ ³É-²ëÇñ, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³ÝÁ ¨ ͳÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1981: 6. §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ý³ëÇݦ, 16, §²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ¦, ¶, ²ñ³µ Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñ, Â-Ä ¹³ñ»ñ, Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ µÝ³·ñ»ñÇó óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ². î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ, ºñ¨³Ý, 2005: 7. Àáó Ìóõàììàä Àõìàä èáí À’ñàì àë-Êóôè, Êíèãà çàâîåâàíèé, ïåðåâîä Ç. Áóíèÿòîâà, Áàêó, 1981. 8. Èç ñî÷. Áàëàäçîðè “Êíèãà çàâîåâàíèÿ ñòðàí”, òåêñò è ïåðåâîä Ï.Æóçå, Áàêó, 1927. 9. Êàðàóëîâ Í., Ñâåäåíèÿ àðàáñêèõ ïèñàòåëüåé î Êàâêàçå, Àðìåíèè è

176


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Àäåðáåéäæàíå.-§Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ äëÿ îïèñàíèÿ ìåñòíîñòåé è ïëåìåí Êàâêàçà¦, âûï. 29, ñòð. 1-73, âûï. 31, ñòð. 1-57, âûï. 32, ñòð. 163, âûï. 38, ñòð.1-129, Òèôëèñ, 1901-1908. Abū ‘L-Kāsim Ibn Haukal al-Nasībī, Kitáb surât al-ard.-Bibliotheca geographorum arabicorum, editio III, p. II, Lugd. Bat., 1967. Àl-Istakhri, Kitáb masâlik al-mamâlik.-BGA, editio III, p. I, Lugd. Bat., 1967. Àl-Kufi, Kitāb’l-futūh, I-VIII, Hyderabad, 1968-1975. Àl-Moqaddasi, Kitáb ahsán at-tákasim fi ma’rifat al-akálim.-BGA, editio III, p. III, Lugd. Bat., 1967. “Excerpta e Kitáb al Kharadj auctore Kudama-ibn Dja’far”.-BGA, editio II, p. VI, Lugd. Bat., 1967. Ibn Khordâdbeh, Kitáb al-masâlik wa’l-mamâlik.-BGA, editio II, p. VI, Lugd. Bat., 1967. Ibn al-Fakih al-Hamadhani, Kitáb al-boldân.-BGA, editio II, p. V, Lugd. Bat., 1967. Jacut’s Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersbourg und Paris herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld, Leipzig, 1924¥in sechs Bänden¤. §Kitáb al-a’lâk an-nafîsa auctore Abû-Ali Ahmad-ibn-Omar ibn Rosteh et Kitâb al-Boldân auctore Ahmed ibn Abî Jakûb ibn Wâdhih al-Kâtib AlJakûbî¦.-BGA, editio II, p. VII, Lugd. Bat., 1967. “Kitáb at-tanbîh wa’l ischrâf auctore al-Masûdî".-BGA, editio II, p. VIII, Lugd. Bat., 1967. ٠١٩٦٧ ،‫ ﺒﻴﺮﻮﺖ‬،١‫־‬٩ ،‫ اﻠﻜﺎﻤﻞ ﻔﻲ اﻠﺘﺎﺮﻴﺦ‬،‫اﺒﻦ اﻻﺜﻴﺮ‬ ٠١٩٥٦-١٩٥٨ ،‫ اﻠﻘﺎهﺮة‬،١‫־‬٣ ،‫ ﻜﺘﺎﺐ ﻔﺘﻮح اﻠﺒﻠﺪاﻦ‬،‫ﺒﻼﺬﺮي‬ ٠‫ ﺒﻴﺮﻮﺖ‬،١‫־‬٩ ،‫ﺘﺎﺮﻴﺦ اﻠﻄﺒﺮي‬ ٠١٩٧٠ ،‫ ﺒﻴﺮﻮﺖ‬،٢ ،‫ﺘﺎﺮﻴﺦ اﻠﻴﻌﻘﻮﺒﻲ‬ ٠١٩٤٨ ،‫ اﻠﻘﺎهﺮة‬،١‫־‬٢ ،‫ ﻤﺮﻮج اﻠﺬهﺐ ﻮ ﻤﻌﺎﺪﻦ اﻠﺠﻮهﺮ‬،‫ﻤﺴﻌﻮﺪي‬

ä³ñëϳϳÝ. 1. Hudūd al-‛Ālam, §The regions of the world¦, A Persian geography 372 A.H-982 A.D., translated and explained by V. Minorsky, London, 1937.

177


ìñ³ó³Ï³Ý. 1. Ø»ÉÇùë»Ã-µ»Ï È., ìñ³ó ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, Ñ. ², ºñ¨³Ý, 1934: 2. §æáõ³Ýß¿ñÇ å³ïÙãÇ Ñ³Ù³éûï å³ïÙáõÃÇõÝ íñ³ó¦, ì»Ý»ïÇÏ, 1884: 3. §ø³ñÃÉÇë òËáíñ»µ³ÛÇ Ï³Ù íñ³ó å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ¦, ÉáõÛë ÁÝͳۻó Æ. ²µáõɳӻÝ, ÂÇýÉÇë, 1953: 4. Âàõóøòè Áàãðàòèîíè, Èñòîðèÿ öàðñâà Ãðóçèíñêîãî, ïåðåâîä Í. Íàêàøèäçå, Òáèëèñè, 1976: 5. §Ìàòèàíå Êàðòëèñà¦, ïåðåâîä, ââåäåíèå è ïðèìå÷àíèÿ Ëîðäêèïàíèäçå Ì., Òáèëèñè, 1976: ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý. 1. §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, §´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ¦, ´, Îáëï³Ý¹ÇÝ ÌÇñ³Ý³ÍÇÝ, óñ·Ù. µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáÃ. Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1970: 2. §úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇݦ, §´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ¦, ¸, »á÷³Ý»ë Êáëïáí³ÝáÕ, óñ·Ù. µÝ³·ñÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáÃ. Ð. ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1983: ²ëáñ³Ï³Ý. 1. Ïèãóëåâñêàÿ Í., Ñèðèéñêèå èñòî÷íèêè ïî èñòîðèè íàðîäîâ ÑÑÑÐ, Ìîñêâà, 1941. Ðáõݳ-ÑéáÙ»³Ï³Ý. 1. Ñòðàáîí, Ãåîãðàôèÿ, â 17 êíèãàõ, ïåðåâîä, ñòàòüÿ è êîììåíòàðèè Ã. Ñòðàòàíîâñêîãî, Ìîñêâà, 1964. 2. Pliny Natural history, with an English translation by H. Rackham, in ten volumes, vol. II, Great Britain, 1947.

178


àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²., ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óáõ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ ¥áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõݤ, ºñ¨³Ý, 1944: ²¹áÝó Ü., г۳ëï³ÝÁ ÐáõëïÇÝdzÝáëÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ, óñ·Ù. éáõë»ñ»ÝÇó ². ¨ ¾. ÊáݹϳñÛ³ÝÝ»ñÇ, ºñ¨³Ý, 1987: ²¹áÝó Ü., ä³ïÙ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ö³ñǽ, 1948: ²ÉÇß³Ý Ô., ²Ûñ³ñ³ï, ì»Ý»ïÇÏ, 1890: ²ÉÇß³Ý Ô., êÇë³Ï³Ý, ì»Ý»ïÇÏ, 1893: ²ÉåáÛ³×Û³Ý ²., ä³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, γÑÇñ», 1950: ²×³éÛ³Ý Ð., гۻñ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, Ñ. ´, ºñ¨³Ý, 1973: ²Ûí³½Û³Ý ²., ܳË׳í³ÝÇ å³ïÙ³-׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ, ºñ¨³Ý, 1978: ´³ñËáõï³ñ»³Ýó Ø., ²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ »õ ¹ñ³óÇù¥ØÇçÇÝ ¸³Õëï³Ý¤, ÂÇýÉÇë, 1895: ´³ñËáõï³ñ»³Ýó Ø., ²ñó³Ë, ´³ùáõ, 1895: ´³ñËáõï³ñ»³Ýó Ø., ä³ïÙáõÃÇõÝ ²Õáõ³ÝÇó, Ñ. ², ì³Õ³ñß³å³ï, 1902: ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¿., г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ¥VI-VII¹³ñ»ñ¤, ºñ¨³Ý, 2000: ºñ»ÙÛ³Ý ê., г۳ëï³ÝÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ºñ¨³Ý, 1963: ÆÝ×Ç×Û³Ý Ô., ÐݳËûëáõÃÇõÝ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý г۳ëï³Ý»³Ûó ³ß˳ñÑÇ, Ñ. ², 476 ¿ç, Ñ. ¶, 393 ¿ç, ì»Ý»ïÇÏ, 1835: ÆÝ×Ç×Û³Ý Ô., êïáñ³·ñáõÃÇõÝ ÑÇÝ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó, ì»Ý»ïÇÏ, 1822: ÆëϳÝÛ³Ý ì., г۳ëï³ÝÁ IV-VII¹¹., ºñ¨³Ý, 1991: È»á, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñ:-ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. ´, ºñ¨³Ý, 1967: ÈÇëÇóÛ³Ý êï., ÐêÊÐ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1940: гÏáµÛ³Ý Â., г۳ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1984: гÏáµÛ³Ý Â., êÛáõÝÇùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ¥å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³éáõÙáí¤, ºñ¨³Ý, 1966: гÏáµÛ³Ý Â. ¨ áõñÇßÝ»ñ, г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, Ñ. 1, ºñ¨³Ý, 1986, 991 ¿ç, Ñ. 3, ºñ¨³Ý, 1991: §Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõݦ, ÐêêÐ ¶²² Ññ³ï., Ñ. ², ºñ¨³Ý, 1971, Ñ. ´, ºñ¨³Ý, 1984: §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ëáí»ï³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý¦, Ñ. 1-12, ºñ¨³Ý, 1974-1986: гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, Ù³ë ² ¥²ñ¨ÙïÛ³Ý ¨ ѳñ³í³ÛÇÝ ³ß˳ñÑ-

179


Ý»ñ¤, ºñ¨³Ý, 2001: 25. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð., г۳ëï³ÝÝ ²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÃÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï (640-856), ºñ¨³Ý, 1946: 26. ÐÛáõµßÙ³Ý Ð., ÐÇÝ Ð³Ûáó ï»ÕõáÛ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, óñ·Ù. Ð. äÇÉ¿½ÇÏ×»³Ý, ìÇ»Ýݳ, 1907: 27. Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., ºñÏ»ñ, Ñ. ¶, ºñ¨³Ý, 1977: 28. Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., ºñÏ»ñ, Ñ. ¼, ºñ¨³Ý, 1985: 29. Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·É˳íáñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÁ, ºñ¨³Ý, 1936: 30. Ø³Ý³Ý¹Û³Ý Ð., ²ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ:-ºñÏ»ñ, Ñ. ´, Ù³ë ², ºñ¨³Ý, 1978: 31. §Ø³éÁ ¨ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ¦, ºñ¨³Ý, 1968: 32. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³Ý êï., г۳ëï³ÝÁ VII-IX ¹³ñ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 1968: 33. Øݳó³Ï³ÝÛ³Ý ²., ²Õí³ÝÇó ³ß˳ñÑÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñçÁ, ºñ¨³Ý, 1966: 34. ܳɵ³Ý¹Û³Ý Ð., ²ñ³µÝ»ñÇ í³ñã³Ï³Ý ¨ ѳñϳÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ, å³ïÙ. ·Çï. ûÏݳÍáõÇ ·Çï. ³ëï׳ÝÇ Ñ³ÛóÙ³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1950: 35. ÞÉ»åãÛ³Ý ê., ²ñ³µ³Ï³Ý ʳÉÇý³ÃÇ í³ñã³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ (7-9 ¹¹.), å³ïÙ. ·Çï. ûÏݳÍáõÇ ·Çï. ³ëï׳ÝÇ Ñ³ÛóÙ³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1954: 36. â³Ù㻳Ýó Ø., ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, Ñ. ´, ºñ¨³Ý, 1984: 37. æ³É³É»³Ýó ê., ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÇõÝ Ç Ù»ÍÝ Ð³Û³ëï³Ý, Ù³ëÝ ´, î÷ËÇë, 1858: 38. î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó г۳ëï³ÝáõÙ, ºñ¨³Ý, 1965: 39. î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., г۳ëï³ÝÁ VI-VIII ¹³ñ»ñáõÙ, »ñ¨³Ý, 1996: 40. î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ºñ¨³Ý, 2003: 41. àõÉáõµ³µÛ³Ý ´., ¸ñí³·Ý»ñ гÛáó ³ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ³Ýó å³ïÙáõÃÛ³Ý, ºñ¨³Ý, 1981: 42. àõÉáõµ³µÛ³Ý ´., ʳã»ÝÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ X-XVI ¹³ñ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 1975: 43. úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, Ñ. ², Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë, 1913: 44. Àçåðáàéäæàíñêàÿ ÑÑÐ, àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå äåëåíèå, Áàêó, 1964: 45. Àðòàìîíîâ Ì., Èñòîðèÿ Õàçàð, Ëåíèíãðàä, 1962: 46. Àøóðáåéëè Ñ., Ãîñóäàðñòâî Øèðâàíøàõîâ, Áàêó, 1983: 47. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ, ò. 18, Ìîñêâà,1974: 48. Áóíèÿòîâ Ç., Àçåðáàéäæàí â VII-IX ââ., Áàêó, 1965:

180


49. Âîëêîâà Í., Ýòíîíèìû è ïëåìåííûå íàçâàíèÿ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, Ìîñêâà, 1973. 50. Äæàëàãàíèÿ È., Ìîíåòíûå êëàäû Ãðóçèè, I, Òáèëèñè, 1975. 51. §Èñòîðèÿ Âèçàíòèè¦, òîì I, Ìîñêâà, 1967. 52. §Èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ è ýòíîãðàôèÿ Äàãåñòàíà 18-19 ââ.¦, àðõèâíûå ìàòåðèàëû, Ìîñêâà, 1958. 53. Ìèíîðñêèé Â., Èñòîðèÿ Äåðáåíäà è Øèðâàíà IX-XI ââ., Ìîñêâà, 1963. 54. Ìêðòóìÿí Ã., Ãðóçèíñêîå ôåîäàëüíîå êíÿæåñòâî Êàõåòè â VIII-XIââ. è åãî âçàèìîîòíîùåíèÿ ñ Àðìåíèåé, Åðåâàí, 1983. 55. Ìêðò÷ÿí Ø., Èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûå ïàìÿòíèêè Íàãîðíîãî Êàðàáàõà, Åðåâàí, 1988. 56. Íàëáàíäÿí À., Àäìèíèñòðàòèâíàÿ è íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà àðàáîâ â Àðìåíèè, (ñ íà÷àëà VIII â. Äî ñåðåäèíû IX â.), àâòîðåôåðàò, Åðåâàí, 1950. 57. §Íàðîäû ìèðà¦, ýòíîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè, §Íàðîäû Êàâêàçà¦, òîì I, Ìîñêâà, 1960. 58. Îðáåëè È., Ñèíõðîíèñòè÷åñêèå òàáëèöû õèäæðè è åâðîïåéñêîãî ëåòîñ÷èñëåíèÿ, Ì.-Ë., 1961. 59. §Î÷åðêè èñòîðèè Ãðóçèè¦, ò. II¥Áîãâåðàäçå À., Ðàííåôåîäàëüíûå Ãðóçèíñêèå ãîñóäàðñòâà â VI-VIII ââ., Ìóñõåëèøâèëè Ä., Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ Ãðóçèè IV-X ââ., Ëîðäêèïàíèäçå Ì., Âîçíèêíîâåíèå íîâûõ ôåîäàëüíûõ ãîñóäàðñòâ¤, Òáèëèñè, 1988. 60. Ïаõîìîâ Å., Ìîíåòíûå êëàäû Àçåðáàéäæàíà..., âûï. I-IX, Áàêó, 19261966, № 386-388. 61. Òåð-Ãåâîíäÿí À., Àðìåíèÿ è Àðàáñêèé õàëèôàò, Åðåâàí, 1977. 62. Òðåâåð Ê., Î÷åðêè ïî èñòîðèè êóëüòóðå Êàâêàçñêîé Àëáàíèè VI â. äî í.ý.-VII â. í.ý., Ìîñêâà-Ëåíèíãðàä, 1959. 63. Ghazarian M., Armenien unter der arabishchen Herrschaft bis zur Enstehung des Bagratidenreiches, Marburg, 1903. 64. Laurent J., L’Armenie entre Byzance et l’Islam depuis la conquete arabe jusqu’en (Nouvell édition revue et mise à jour par M. Canard) , Lisbonne, 1980. 65. Minorsky V., Abu Dulaf, Cairo, 1955. 66. The Encyclopaedia of Islam, CD-ROM edition, v.1.0 © 1999 Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.

181


¶Æî²Î²Ü Ðà¸ì²Ìܺð

1. ²é³ù»ÉÛ³Ý 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12.

13. 14.

15. 16. 182

´., ijٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:-§î»Õ»Ï³·Çñ¦ êêèØ ¶² гÛÏ. ýÇÉdzÉÇ, ºñ¨³Ý, 1941, ÃÇí 1¥6¤: ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¾., ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³Å³ÝáõÙÁ ¥591-629¤:-§Èñ³µ»ñ¥Ñ³ë. ·Çï.¤¦, 1986, ÃÇí 8, ¿ç 55-67: ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¾., 647 Ã. ³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÁ г۳ëï³Ý:-§ä³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1982, ÃÇí 2, ¿ç 106-116: ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ²µË³½ ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ:§Èñ³µ»ñ¥Ñ³ë. ·Çï.¤¦, 2005, ÃÇí 2, ¿ç 218-226: ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ê³ñÇñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ:§¶ÇïáõÃÛ³Ý ·Éáµáõë¦, 2004, Ñ. 4, ¿ç 99-106: ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., ²ñ³µÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÁ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ íñ³Ûáí ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý:-§î³ñ»·Çñù¦, 2005, ¿ç 88-98: ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., ²ñ³µÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ Ýí³×Ù³Ý Ãí³Ï³ÝÇ ßáõñç,-§´ºÐ¦, 2008, ÃÇí 1, ¿ç 161: ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., ²ñÙÇÝdz áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:-§ä³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 2005, ÃÇí 1, ¿ç 243-258: ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., гµÇµ ÇµÝ Ø³ëɳٳÛÇ ¨ ê³ÉÙ³Ý ÇµÝ è³µÇ³ÛÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÁ г۳ëï³Ý ¨ ²ÛëñÏáíϳëÛ³Ý »ñÏñÝ»ñ,-§Èñ³µ»ñ (ѳë. ·Çï.)¦, 2008, ÃÇí 2, ¿ç 68-77: ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., лñ¥Êáõ³ÛÛ¤-¸³ñµ³Ý¹¥´³µ ³É-²µí³µ¤ ׳ݳå³ñÑÝ Áëï ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·»ï ³É-Øáõϳ¹¹³ëÇÇ:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 2005, ÃÇí 3, ¿ç 149-159: ºñ»ÙÛ³Ý ê., §²ß˳ñѳóáÛóǦ ëϽµÝ³Ï³Ý µÝ³·ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ÷áñÓ:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1973, ÃÇí 2, ¿ç 261-274: ÆëϳÝÛ³Ý ì., гÛ-µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ VII ¹³ñáõÙ` ³ñ³µ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1971, ÃÇí 4, ¿ç 61-80: γñ³·Ûá½Û³Ý Ð., ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ àõñ³ñï³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ:§Èñ³µ»ñ ¥Ñ³ë. ·Çï.¤¦, 1978, ÃÇí 10, ¿ç 55-76: гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., ²ñó³ËÇ, гÛáó ²ñ¨»ÉÇó ÏáÕÙ»ñÇ ¨ Ô³ñ³µ³ÕÇ ï³ñ³ÍùÇ Ñ³ñóÇ ßáõñç:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1994, ÃÇí 1-2, ¿ç 256-266: гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., ¸íÇÝ-ä³ñï³í ׳ݳå³ñÑÇ Sīsaĵān-Gēlakūnī ·Í³Ù³ëÁ:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1968, ÃÇí 1, ¿ç 212-220: гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., È÷ÇÝùÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñçÁ:-§´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝǦ, 1981, ÃÇí 1, ¿ç 108-124:


17. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù ³ß˳ñÑÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦Ç:-§´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝǦ, 1977, ÃÇí 2, ¿ç 176-197:

18. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., Ø»Í Ð³ÛùÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ñ½»ñÇ

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

31.

32.

í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳóáõÃÛáõÝÁ 387-451 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:-§´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝǦ, 1976, ÃÇí 2, ¿ç 77-95: гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., Ø»Í Ð³ÛùÇ ØáÏù ³ß˳ñÑÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛóǦ:§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1990, ÃÇí 1, ¿ç 41-52: гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., Ø»Í Ð³ÛùÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç:-§´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝǦ, 1983, ÃÇí 3, ¿ç 110-139: Ô³ñ³·Ûá½Û³Ý ²., êÇë³ç³Ý ¨ ܳÏáñ½³Ý ù³Õ³ùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ:§Èñ³µ»ñ¦¥Ñ³ë. ·Çï.¤, 2001, ÃÇí 1, ¿ç 135-142: سñÏí³ñï Ð., ä³ñëϳѳÛù ݳѳݷÁ:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1961, ÃÇí 1, ¿ç 185-207: ØÇݳëÛ³Ý ¾., ºÕdz½³ñÛ³Ý ²., Ð³Û ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ VII ¹³ñáõÙ,§Èñ³ïáõ¦ Ø»ëñáå سßïáó гٳÉë³ñ³ÝÇ, êï»÷³Ý³Ï»ñï, 2008, ¿ç 624: ØÏñïáõÙÛ³Ý Ð., ̳ݳñÝ»ñÇ ó»ÕÁ ¨ Ýñ³Ýó ¹»ñÁ ¸³ñÛ³ÉÇ É»éݳÝóùÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ:-§Èñ³µ»ñ¦ ¥Ñ³ë. ·Çï.¤, 1972, ÃÇí 6, ¿ç 85-89: Øáõß»ÕÛ³Ý Ê., ²ñ¨»ÉÛ³Ý ¹ñ³ÙÝ»ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ ¨ г۳ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ϳå»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ VIII-X ¹³ñ»ñáõÙ:-§ä³ïÙ³-´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1978, ÃÇí 3, ¿ç 217-234: ܳɵ³Ý¹Û³Ý Ð., ²ñ³µ³óÇ áëïÇϳÝÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ:-²é³ÝÓݳïÇå Ðêêè ¶²² §î»Õ»Ï³·ñÇó¦, 1956, ÃÇí 8, ¿ç 105-124: î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., ²ñ³µ³Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áïÇÝ ¥êáõÕáõñ¤:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1981, ÃÇí 2, ¿ç 134-149: î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., ¸íÇÝ ù³Õ³ùÇ Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ 9-11-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ:-ÐêêÐ ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1957, ÃÇí 10, ¿ç 85-98: î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., г۳ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ Áëï ³ñ³µ ³ß˳ñѳ·ÇñÝ»ñÇ:- Ðêêè ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1961, ÃÇí 5, ¿ç 63-72: î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., §Ð³Ûáó Çß˳ݦ-Á ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1964, ÃÇí 2, ¿ç 121134: î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., ê³ëáõÝÇ 749-752 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÝѳÛï ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1971, ÃÇí 3, ¿ç 196-202: î»ñ-Ô¨áÝ¹Û³Ý ²., øáõëï-Ç Î³åÏáÑ í³ñã³Ï³Ý ÙdzíáñÇ í»ñ³åñáõÏÝ»ñÁ ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:-Ðêêè ¶²² §î»Õ»Ï³·Çñ¦, 1958, ÃÇí 9, ¿ç 7377:

183


33. àõÉáõµ³µÛ³Ý ´., §²Éµ³Ýdz¦, §²Õí³Ýù¦ ¨ §²é³Ý¦ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ:-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1971, ÃÇí 3, ¿ç 115-126: ´., ä³ïÙ³-³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñ:-§´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝǦ, 1971, ÃÇí 1, ¿ç 176-186: Àðóòþíÿí Á., Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå çàêàâêàçñêèõ âëàäåíèé Ñàñàíèäñêîãî Èðàíà ñîãëàñíî òðóäó Åëèøý.-§Êàâêàç è Âèçàíòèÿ¦, âûï. I, Åðåâàí, 1979, ¿ç 19-35: Åðåìÿí Ñ. Ò., Ìîèñåé Êàëàíêàòóéñêèé î ïîñîëüñòâå àëáàíñêîãî êíÿçÿ Âàðàç-Òðäàòà ê õàçàðñêîìó õàêàíó Àëï-Èëèòâåðó.-Çàïèñêè èíñòèòóòà âîñòîêîâåäåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, ò. VII, 1939, ¿ç 129-155: Åðåìÿí, Ñ. Ò., Òîðãîâûå ïóòè Çàêàâêàçüÿ â ýïîõó Ñàñàíèäîâ ïî Tabula Peutingeriana.-§Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè¦, 1939, N 1, ¿ç 79-97: Ìàðð Í., Êàâêàçñêèå ïëåìåííûå íàçâàíèÿ è ìåñòíûå ïàðàëëåëè.§Òðóäû êîìèññèè ïî èçó÷åíèþ ïëåìåííîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ Ðîññèè¦, N 5, Ïåòðîãðàä, 1922, ¿ç 1-39: Ìíàöàêàíÿí À., Ñåâàê Ï., Ïî ïîâîäó êíèãè Ç. Áóíèÿòîâà §Àçåðáàéäæàí â VII-IX ââ.¦.-§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1967, ÃÇí 1, ¿ç 177-190:

34. àõÉáõµ³µÛ³Ý 35.

36.

37. 38.

39.

ø²ðܺð

1.

ò³ñ³Ï³Ý èáõë³ëï³ÝÇ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ÑÇÝ·í»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç Æ.6., Æ.8., Ç.7. Ç.8., È.7. åɳÝß»ïÝ»ñ: 2. ò³ñ³Ï³Ý èáõë³ëï³ÝÇ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ßï³µÇ ï³ëí»ñëï³Ýáó ù³ñï»½Ç ÃÇí 100 ¨ 118 åɳÝß»ïÝ»ñ: 3. ºñ»ÙÛ³Ý ê., Ø»Í Ð³ÛùÁ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç, ºñ¨³Ý, 1963: 4. ºñ»ÙÛ³Ý ê., г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 855-953ÃÃ., ºñ¨³Ý, 1976: 5. ºñ»ÙÛ³Ý ê., г۳ëï³ÝÁ IX-XI ¹³ñ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 1987: 6. ºñ»ÙÛ³Ý ê., سñ½å³Ý³Ï³Ý г۳ëï³ÝÁ ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ 387628ÃÃ., ºñ¨³Ý, 1980: 7. ºñ»ÙÛ³Ý ê., ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ (908-1021 ÃÃ.), ù³ñ﻽:§ÐêЦ, Ñ. 11, ºñ¨³Ý, 1985: 8. гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñ, ýǽÇÏ³Ï³Ý ù³ñ﻽:§ÐêЦ, ѳï. 2, ºñ¨³Ý, 1980, ¿ç 176: 9. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´., г۳ëï³ÝÝ Áëï §²ß˳ñѳóáÛó¦-Ç ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ºñ¨³Ý, 2001: 10. Àòëàñ Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ, Áàêó-Ìîñêâà,1963. 214 ¿ç:

184


11. Àòëàñ ÑÑÑÐ, Êàâêàç, êàðòà, Ìîñêâà, 1985. 260 ¿ç: 12. Äîðîæíàÿ êàðòà Êàâêàçñêîãî êðàÿ, ñîñòàâëåíà è ëèòîãðàôèðîâàíà â âîåííî-òèïîãðàôè÷åñêîì îòäåëå Êàâêàçñêîãî âîåííîãî îêðóãà, 20 âåðñò â äþéìå, Òèôëèñ, 1870: 13. Êàðòà Êàâêàçñêîãî êðàÿ ñ ïîêàçàíèåì ãóñòîòû àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ, èçäàíèå Áàêèíñêîãî Àðìÿíñêîãî Êóëüòóðíîãî Ñîþçà, Áàêó, 1908. 14. Ýòíè÷åñêàÿ êàðòà Äàãåñòàíñêîé ÀÑÑÐ.-“Íàðîäû ìèðà”, ýòíîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè, òîì I, “Íàðîäû Êàâêàçà”, Ìîñêâà, 1960, ¿ç 416:

185


´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ

ܺð²ÌàôÂÚàôÜ

3

¶ÈàôÊ ²è²æÆÜ. ²ðØÆÜƲ àêîÆβÜàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ìàðàôØÀ 17 ¶ÈàôÊ ºðÎðàð¸. ²ðØÆÜƲ àêîÆβÜàôÂÚ²Ü ì²ðâ²Î²Ü ´²Ä²ÜàôØÀ

31

¶ÈàôÊ ºððàð¸. ²ðØÆÜƲ àêîÆβÜàôÂÚ²Ü ²èºìîð²Î²Ü ֲܲä²ðÐܺðÀ

89

¶ÈàôÊ âàððàð¸. ²ðØÆÜƲ àêîÆβÜàôÂÚ²Ü ¿ÂÜÆΠβ¼ØÀ

131

ìºðæ²´²Ü

166

Резюме

171

Summary

173

ú¶î²¶àðÌì²Ì ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü ò²ÜÎ

175

186


²ðØ²Ü ê²ØìºÈÆ ºÔƲ¼²ðÚ²Ü

²ð²´²Î²Ü ʲÈÆü²ÚàôÂÚ²Ü ²ðØÆÜƲ ì²ðâ²Î²Ü Þðæ²ÜÀ

¥ä²îز²Þʲðв¶ð²Î²Ü àôêàôØܲêÆðàôÂÚàôܤ

γ½ÙÇ Ó¨³íáñáõÙÁ` ¶. ì. سñÇÏÛ³ÝÇ Ðñ³ï. ËÙµ³·Çñ` Ø. ¶. Ú³íñÛ³Ý î»Ë. ËÙµ³·Çñ` ì. ¼. ´¹áÛ³Ý Ð³Ù. Ó¨³íáñáõÙÁ` ². ²Õáõ½áõÙóÛ³ÝÇ

êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý` 01.06.2010 Ã.: ÂáõÕÃ` ûýë»Ã: îå³·ñáõÃÛáõÝ` ûýë»Ã: â³÷ëÁ` 60x84 1/16: Ðñ³ï. 10.3 Ù³ÙáõÉ, ïå³·ñ. 12.0 Ù³ÙáõÉ + 3 ù³ñ﻽ = = å³ÛÙ. 11.2 Ù³ÙáõÉÇ: ä³ïí»ñ` 38: îå³ù³Ý³Ï` 300:

ºäÐ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, ²É. سÝáõÏÛ³Ý 1 ºäÐ ïå³·ñ³ïáõÝ, ºñ¨³Ý, ²µáíÛ³Ý 52 187


§¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÑÇÙݳñÏáõû³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³ß³ñáí¦ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÉáõÛë ¿ ÁÝÍ³Û»É Ñ»ï¨Û³É ·ñù»ñÁ 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

188

Â. гÏáµÛ³Ý, êï. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³Ý, Ð. ´³ñë»ÕÛ³Ý - г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, ѳïáñ 3, 1998: Â. гÏáµÛ³Ý, êï. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³Ý, Ð. ´³ñë»ÕÛ³Ý - г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, ѳïáñ 4, 1998: Â. гÏáµÛ³Ý, êï. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³Ý, Ð. ´³ñë»ÕÛ³Ý - г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, ѳïáñ 5, 2001: (´³é³ñ³ÝÁ 2002 Ã. ³ñųݳó»É ¿ ÐРݳ˳·³ÑÇ Ùñó³Ý³ÏÇݪ §Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦): êï»÷³Ýáë î³ñáÝ»óÇ ²ëáÕÇÏ - îÇ»½»ñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ (³ß˳ñѳµ³ñÇ í»ñ³Í»ó ì. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ), 2000 Ã.: Ðñ³ãÛ³ ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý - гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÁ, 2000 Ã.: ²É»ùë³Ý¹ñ سñ·³ñÛ³Ý - гۻñ»ÝÇ ÑáÉáíÝ»ñÁ, 2000 Ã.: ܳѳå»ï øáõã³ÏÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ, ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ ³Ï³¹»ÙÇÏáë Ðñ³Ýï ³Ùñ³½Û³ÝÇ, ºñ., 2001 Ã.: Þ³ñ³Ï³Ý (ÅáÕáí³Íáõ) - ²ß˳ñѳµ³ñÇ í»ñ³Í»óÇÝ ². س¹áÛ³ÝÁ ¨ ¶. س¹áÛ³ÝÁ, 2001 Ã.: Ðñ³ãÛ³ ØÇñ½áÛ³Ý - ÐáíѳÝÝ»ë Øñùáõ½ æáõÕ³Û»óÇ, 2001 Ã.: èáõµ»Ý Ô³½³ñÛ³Ý - ØÇçÇÝ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ µ³é³å³ß³ñÁ, 2001 Ã.: ´³µÏ»Ý гñáõÃÛáõÝÛ³Ý - Ø»Í Ð³ÛùÇ í³ñã³-ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý Áëï §²ß˳ñѳóáÛóǦ, 2001 Ã.: ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇ - îÇ»½»ñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ (³ß˳ñѳµ³ñÇ í»ñ³Í»ó ¶. ÂáëáõÝÛ³ÝÁ), 2001 Ã.: ¶¨áñ· س¹áÛ³Ý - ¶ñÇ·áñ ²Ý³í³ñ½»óÇÝ ß³ñ³Ï³Ý³·Çñ, 2001 Ã.: ¶¨áñ· ²µ·³ñÛ³Ý - Ð³Û ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïÙáõÃÛáõÝ, 2001 Ã.: ö³ÛÉ³Ï ²ÝóåÛ³Ý - ÐáíѳÝÝ»ë ë³ñÏ³í³· ÆÙ³ëï³ë»ñ, 2001 Ã.: Úá½»ý γñëï - ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 2001 Ã.: è³ý³Û»É سèáëÛ³Ý - Îáõµ³Ý ³å³·³ÛÇ áñáÝáõÙÝ»ñáõÙ. Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹³ë»ñ, 2001 Ã.: ʳãÇÏ ´³¹ÇÏÛ³Ý - àõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ñÓí³Í³µ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, 2002 Ã.: Ðñ³ãÛ³ ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý - гÛáó µÝ³ß˳ñÑÁ (¹³ë³·Çñù), 2002 Ã.: ¾¹áõ³ñ¹ ²Õ³Û³Ý - È»½í³µ³Ý³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 2003 Ã.:


21. ²ñï³Ï ØáíëÇëÛ³Ý - ܳ˳ٳßïáóÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñ³íáñ Ùß³ÏáõÛÃÁ, 2003 Ã.: 22. Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³Ý - øÝÝáõÃÛáõÝ ÎÇÉÇÏdzÛÇ µ³ñµ³éÇ, 2003 Ã.: 23. äÇáÝ Ð³ÏáµÛ³Ý - ¶Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 2003 Ã.: 24. ²ßáï êáõùdzëÛ³Ý - гÛáó É»½íÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý (2004 Ã. ³ñųݳó»É ¿ ÐРݳ˳·³ÑÇ Ùñó³Ý³ÏÇݪ §Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Ó»éù µ»ñí³Í Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦), 2003 Ã.: 25. ºñç³ÝÇÏ ¶¨áñ·Û³Ý - гÛáó ß³ñÅáõÙ³ÛÇÝ É»½íÇ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý (Þ³ñÅáõóñ³Ý), ³ñųݳó»É ¿ ì³Ñ³Ý »ù»Û³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ, 2003 Ã.: 26. гÛÝñÇË ÐÛáõµßÙ³Ý - гۻñ»ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³é³çÇÝ Ù³ë, гۻñ»ÝÇ ëïáõ·³µ³ÝáõÃÛáõÝ, 2003 Ã.: 27. гÛÝñÇË ÐÛáõµßÙ³Ý - г۳·Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 2004 Ã.: 28. ²É»ùë³Ý¹ñ سñ·³ñÛ³Ý - гÛáó É»½íÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (Ò¨³µ³ÝáõÃÛáõÝ) 2004 Ã.: 29. è³Ù³½ ¶áñ·³Ó» - гۻñ»Ý-íñ³ó»ñ»Ý ½ñáõó³ñ³Ý, 2004 Ã.: 30. §ÄáõéÝ³É ²½Ç³ïÇϦ ѳݹ»ëÇ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ÝÛáõûñÇ Í³Ýáó·ñí³Í Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ, 2004 Ã. (éáõë»ñ»Ý): 31. Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³Ý - гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÑÛáõëí³Í ÁݹѳÝáõñ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï, 2004 Ã.: 32. ÚáíѳÝÝ¿ë ê³ñϳõ³· ÆÙ³ëï³ë¿ñ - ÈáõÍÙáõÝù §ê³Ñٳݳó ·ñáó¦, 2004 Ã.: 33. ê³Ý¹ñá ê³ñ¹³ñÛ³Ý - г۳ëï³ÝÁ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ûññ³Ý, 2004 Ã.: 34. γñ¿Ý Æõ½µ³ß»³Ý - ²õ³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó ¹¿åÇ Üáõ³ñë³ÏÇ å³Ûٳݳ¹ñáõÃÇõÝÁ, 2005 Ã.: 35. гñáõÃÛáõÝ ¸»ÉɳÉÛ³Ý - ÄáÕáí³Íáõ, 2005 Ã.: 36. ´³Ëïdzñ Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý - гÛáó ͳÍϳÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, 2005 Ã.: 37. ¶³éÝÇÏ ²Ý³ÝÛ³Ý - ²ÏݳñÏÝ»ñ ѳÛáó ÑÇÝ ¨ ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ËáëáõÃÛ³Ý, 2005 Ã.: 38. ì³Ñ³Ý î»ñ–Ô¨áÝ¹Û³Ý – ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ³ñ³µ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÁ (1145-1226 ÃÃ.), 2005 Ã. (ýñ³Ýë»ñ»Ý): 39. ¶³éÝÇÏ êï»÷³ÝÛ³Ý – ºñ½Ýϳ (Ðݳ·áõÛÝ ¹³ñ»ñÇó ÙÇÝ㨠ٻñ ûñ»ñÁ), 2005 Ã.: 40. Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³Ý - Èdzϳï³ñ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ûáó É»½íÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ 562 É»½áõÝ»ñÇ. ÆÙ³ëï³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ´³é³ùÝÝáõÃÛáõÝ, Þ³ñ³ÑÛáõëáõÃÛáõÝ, 2005 Ã.: 41. úï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ ¨ ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ. 16-ñ¹ ѳïáñ: ²ñ³µ Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñ Â-Ä ¹³ñ»ñ: Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ µÝ³·ñ»ñÇó óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²ñ³Ù î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÇ, 2005 Ã.: 42. ê³Ñ³Ï ´³½Û³Ý - ʳã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÁ ³é³Ï³Ëáë-µ³Ý³ëï»ÕÍ ¨ ¹ñ³Ù³ïáõñ·, 2005 Ã.: 43. è³Ù³½ ¶áñ·³Ó» - ìñ³ó»ñ»Ý-ѳۻñ»Ý µ³é³ñ³Ý, 2005 Ã.: 44. ä³í»É Þ³ñ³µË³ÝÛ³Ý - гݷ³µ³ÝáõÃÛáõÝ, 2005 Ã.:

189


45. èáõµ¿Ý Ô³½³ñ»³Ý - ¶ñ³µ³ñÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, 2006 Ã.: 46. ¶ñÇ·áñ ¼ûÑñ³åÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ûáõß»ñáõÙ »õ íϳÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ: ²ß˳ï³ëÇñáõû³Ùµ ²Éµ»ñï Þ³ñáõñ»³ÝÇ, 2006 Ã.: 47. ÜÇÏáÕ³Ûáë ²¹áÝó - ºñÏ»ñ, ÑÇÝ· ѳïáñáí, ѳïáñ ², ä³ïÙ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ññ³ï. å³ïñ³ëï»ó ä. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ), 2006 Ã: 48. Ð. äûÕáë ¶á׳ݻ³Ý - àõÕ»óáÛó ¹³ë³Ï³Ý áõÕÕ³·ñáõû³Ý, 2006 Ã.: 49. гÛϳ½ ijÙÏáãÛ³Ý - Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ, 2006 Ã.: 50. Ð³Û ÑÙ³Û³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ÕáÃùÝ»ñ: ²ß˳ïáõÃÛ³Ùµ ê. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ, 2006 Ã.: 51. ê³Ã»ÝÇÏ ¶»çÛ³Ý - ²ÝÇ: سï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ, 2006 Ã.: 52. гñáõÃÛáõÝ Ø. ì»Ý»ïÇÏÛ³Ý, æ»ñ³É¹ ². àõáñýÇɹ - гٳß˳ñѳÛÇÝ ³é¨ïñÇ ýÇݳÝë³íáñáõÙ, 2006 Ã.: 53. ޳ѿ ²ñù»åÇëÏáåáë ²×¿Ù»³Ý, гۻñ¿Ý ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ, 2006 Ã.: 54. LA MINIATURE ARMENIENNE - Collection du Matenadaran, 2006 Ã., §Ü³ÇñǦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳٳï»Õ 55. ²ñ¨»É³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ (Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ѳïáñ VI), 2006 Ã.: 56. гÏáµ êÇÙáÝÛ³Ý - ì»ñÇÝ Ý³í»ñ, ·Çñù ², (1976-1990 ÃÃ. å»ÕáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ), 2006 Ã.: 57. ÜÇÏáÕ³Ûáë ²¹áÝó - ºñÏ»ñ, ÑÇÝ· ѳïáñáí, ѳïáñ ´, ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ññ³ï. å³ïñ³ëï»ó ä. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ), 2006 Ã.: 58. ÈÇÉÇà ¼³ù³ñÛ³Ý - ²Õçáó ëáõñµ êï»÷³Ýáë, 2007 Ã.: 59. ²Éµ»ñï ʳé³ïÛ³Ý - Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Ñ³Û ·³ÕÃûç³ËÁ (XV-XVII ¹³ñ»ñ), 2007 Ã.: 60. سï»Ý³·Çñù гÛáó - Ù³ï»Ý³ß³ñ, ¼ ѳïáñ, À ¹³ñ, ïå³·ñí»É ¿ ²ÝÃÇÉdzëáõÙ (Èǵ³Ý³Ý), 2007 Ã.: 61. سï»Ý³·Çñù гÛáó - Ù³ï»Ý³ß³ñ, ¾ ѳïáñ, À ¹³ñ, ïå³·ñí»É ¿ ²ÝÃÇÉdzëáõÙ (Èǵ³Ý³Ý), 2007 Ã.: 62. سï»Ý³·Çñù гÛáó - Ù³ï»Ý³ß³ñ, À ѳïáñ, Þ³ñ³Ï³Ý, ïå³·ñí»É ¿ ²ÝÃÇÉdzëáõÙ (Èǵ³Ý³Ý), 2007 Ã.: 63. Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ùñ»ëïáÙ³ïdz (Ðݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠ø. Ñ. 298 Ãí³Ï³ÝÁ), ѳï. 1, 2007 Ã.: 64. èáõµ»Ý Ô³½³ñ»³Ý, лÝñÇÏ ²í»ïÇë»³Ý - Üáñ³Û³Ûï µ³é»ñ ·ñ³µ³ñáõÙ, 2007 Ã.: 65. ü»ÉÇùë гÛñ³å»ïÛ³Ý - ü»ÝáÉá·Ç³ÛÇ Ñ³Û»ñ»Ý-éáõë»ñ»Ý-³Ý·É»ñ»Ý µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, 2007 Ã.: 66. òáõó³Ï ӻ鳷ñ³ó سßïáóÇ ³Ýáõ³Ý سï»Ý³¹³ñ³ÝÇ, ѳïáñ ¶, (ϳ½ÙáÕ ²ñÙ¿Ý Ø³É˳뻳Ý), 2007 Ã.: 67. ¸»ÝÇ ¹Á èáõÅÙáÝ - ê»ñÁ ¨ ²ñ¨ÙáõïùÁ (óñ·Ù. ²É. Âá÷ãÛ³ÝÇ), 2007 Ã. 68. ê»ñáµ Ô³½³ñÛ³Ý - гÛáó É»½íÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, 2007 Ã.: 69. ȳõñ»ÝïÇ ÚáíѳÝÝÇë»³Ý - Ð³Û Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý µ³é³å³ß³ñÁ (V ¹³ñ), ²½·³ÛÇÝ Ø³ï»Ý³¹³ñ³Ý, Ñ. ØÊ, 2007 Ã.: 70. гٳëï»Õ - Øáé³óí³Í ¿ç»ñ, ѳïáñ ¸, 2007 Ã.:

190


71. ¶ñÇ·áñ ØÇù³Û»ÉÛ³Ý - ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, 2007 Ã.: 72. ÜÇÏáÕ³Ûáë ²¹áÝó - ºñÏ»ñ, ÑÇÝ· ѳïáñáí, ѳïáñ ¶, гۻñ»Ý³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ññ³ï. å³ïñ³ëï»ó ä. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ), 2008 Ã: 73. ²»ÉÇï³ ¸áÉáõ˳ÝÛ³Ý - üñ»¹»ñÇÏ ü»Û¹ÇÝ Ñ³Û³·»ï, 2008 Ã.: 74. êï»÷³Ý äáÕáëÛ³Ý – гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ѳï. 1 2008 Ã.: 75. ÄÇñ³Ûñ ²Ý³ÝÛ³Ý - äÇ»ëÝ»ñ, ÀÝïñ³ÝÇ, 2008 Ã.: 76. سï»Ý³·Çñù гÛáó - Ù³ï»Ý³ß³ñ,  ѳïáñ,  ¹³ñ, ïå³·ñí»É ¿ ²ÝÃÇÉdzëáõÙ (Èǵ³Ý³Ý), 2008 Ã.: 77. سï»Ý³·Çñù гÛáó - Ù³ï»Ý³ß³ñ, Ä´ ѳïáñ, Ä ¹³ñ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ, ïå³·ñí»É ¿ ²ÝÃÇÉdzëáõÙ (Èǵ³Ý³Ý), 2008 Ã.: 78. سï»Ý³·Çñù гÛáó - Ù³ï»Ý³ß³ñ, Ķ ѳïáñ, ¶³ÝÓ»ñ I Ù³ë, ïå³·ñí»É ¿ ²ÝÃÇÉdzëáõÙ (Èǵ³Ý³Ý), 2008 Ã.: 79. سï»Ý³·Çñù гÛáó - Ù³ï»Ý³ß³ñ, ĸ ѳïáñ, ¶³ÝÓ»ñ II Ù³ë, ïå³·ñí»É ¿ ²ÝÃÇÉdzëáõÙ (Èǵ³Ý³Ý), 2008 Ã.: 80. ʳãÇÏÛ³Ý È¨áÝ - ²ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳïáñ ¶, (§Ü³ÇñǦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳٳï»Õ), 2008 Ã.: 81. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð. Ø. - Üáñ ´³Û³½»ïÇ ·³í³éÁ 1828-1913 ÃÃ., 2008 Ã.: 82. ¶ñÇ·áñ Ô³÷³ÝóÛ³Ý - ²ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÇ ³éÃÇí ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, Àðà Ïðåêðàñíûé ìèôîòâîð÷åñêèé îáðàç ó àðìÿí, 2008 Ã.: 83. ´³µÏ»Ý гñáõÃÛáõÝÛ³Ý - ÊáñÑñ¹³Ñ³Û óïñáÝÇ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝ, ѳïáñ III, 2008 Ã.: 84. ì³Ññ³Ù Ô³ñ³Ë³ÝÛ³Ý - §¶³Éáõëï ÎÛáõÉå»ÝÏ۳ݦ ÑÇÙݳñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Û³Ýå³ëï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ. 1956-2006 ÃÃ., 2008 Ã.: 85. ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³Ý - ºñÏ»ñÇ Édzϳï³ñ ÅáÕáí³Íáõ, ѳïáñ IV - äá»ÙÝ»ñ, 2008 Ã.: 86. Ðñ³ãÛ³ гñáõÃÛáõÝÛ³Ý - ÞáõßÇ, XVIII-XIX ¹¹. ï³å³Ý³·ñ»ñ, 2008 Ã.: 87. ¶³éÝÇÏ êï»÷³ÝÛ³Ý - ²ÏݳñÏÝ»ñ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û óïñáÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, ¶Çñù 2, ²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û Ã³ïñáÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, 2008 Ã.: 88. سÛñ óáõó³Ï ѳۻñ¿Ý ӻ鳷ñ³ó سßïáóÇ ³Ýáõ³Ý سï»Ý³¹³ñ³ÝÇ, ѳïáñ ¸., 2008 Ã.: 89. ²É»¿Ù»½»³Ý ܳñ»Ï »åë. - г۳ëï³Ý»³Ûó ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ áã-áõÕÕ³÷³é ³é³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ, 2009 Ã.: 90. Ðñ³ãÇÏ êÇÙáÝÛ³Ý - гۻñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ (1909 Ã. ³åñÇÉ), 2009 Ã.: 91. êï»÷³Ý î. Ø»ÉÇù-´³ËßÛ³Ý - гÛáó å³ßï³ÙáõÝù³ÛÇÝ í³Ûñ»ñ, 2009 Ã.: 92. ²ßáï êáõùdzëÛ³Ý - гÛáó É»½íÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý, 2009 Ã.: 93. êï»÷³Ý äáÕáëÛ³Ý - гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ñ. 2, §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳٳï»Õ, 2009 Ã.: 94. ä»ñ× ¼»ÛÃáõÝóÛ³Ý - ²åñ»Ýù ï³ëÁ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñáí, 2009 Ã.: 95. гÏáµ âáɳùÛ³Ý - ø»ë³åÇ µ³ñµ³éÁ, 2009 Ã.: 96. Ðñ³Ýï ³Ùñ³½Û³Ý - ºñÏ»ñ, Ñ. 2, 2009 Ã.:

191


97. ²ñ³Ù ´³ñÉ»½Ç½Û³Ý - гۻñ»Ý - ýñ³Ýë»ñ»Ý µ³é³ñ³Ý, 2009 Ã. 98. Ðñ³ãÇÏ êÇÙáÝÛ³Ý - ²½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ áõÕÇÝ»ñáõÙ, 2009 Ã. 99. ¶³éÝÇÏ êï»÷³ÝÛ³Ý - ØÕÓ³í³Ýç³ÛÇÝ ûñ»ñ, 2009 Ã. 100. ²ñ³Ù êÇÙáÝÛ³Ý - ¼³Ý·»½áõñÇ ·áÛ³Ù³ñïÁ, 2010 Ã.: 101. ¶áõñ·»Ý سѳñÇ - êǵÇñ³Ï³Ý, 2009 Ã.: 102. èáõµ»Ý Ô³½³ñÛ³Ý, лÝñÇÏ ²í»ïÇëÛ³Ý - ØÇçÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³é³ñ³Ý, »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.: 103. Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³Ý - äáÉë³Ñ³Û ³Ý·Çñ µ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛáõÝ, 2009 Ã.: 104. سï»Ý³·Çñù гÛáó - Ù³ï»Ý³ß³ñ, Ä Ñ³ïáñ, ܳñ»ÏÛ³Ý ¹åñáó, ïå³·ñí»É ¿ ²ÝÃÇÉdzëáõÙ (Èǵ³Ý³Ý), 2009 Ã.: 105. ÜÇÏáÕ³Ûáë ²¹áÝó - ºñÏ»ñ ÑÇÝ· ѳïáñáí, ѳïáñ ¸, 2009 Ã.: 106. سÛñ óáõó³Ï ѳۻñ¿Ý ӻ鳷ñ³ó سßïáóÇ ³Ýáõ³Ý سï»Ý³¹³ñ³ÝÇ, ѳï. º, §Ü³ÇñǦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳٳï»Õ, 2009Ã.: 107. гÏáµ Ø³Ý³Ý¹Û³Ý - ºñÏ»ñ, ´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳïáñ ¾, 2010 Ã.: 108. ²ñÙ³Ý ºÕdz½³ñÛ³Ý - ²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ²ñÙÇÝdz í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÁ (å³ïÙ³³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ), 2010 Ã.:

192


Արաբական խալիֆայության արմինիա վարչական շրջանը  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you