Page 1


สัตว์ ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ ป่ าหายาก 15 ชนิด ตาม พระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ได้ แก่ แมวลายหินอ่อน พะยูน เก้ ง หม้ อ นก กระเรี ยน เลียงผา กวางผา ละ องหรื อละมัง่ สมัน กูปรี ควาย ป่ า แรด กระซู่ สมเสร็ จ นกแต้ ว แล้ วท้ องดา และนกเจ้ าฟ้าหญิง สิรินธร ข้ อห้ ามข้ อบังคับบางประการ จากพระราชบัญญัติฉบับนี ้ที่ ควรทราบมีดงั นี ้

สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า คุ้มครอง เป็ นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ ามค้ า ห้ ามนาเข้ า หรื อส่งออก เว้ นแต่จะได้ รับ อนุญาต ผู้ฝ่าฝื นมีโทษจาคุกไม่ เกินสี่ปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่น บาท หรื อทังจ ้ าทังปรั ้ บ ห้ ามครอบครองสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้ นแต่จะ ได้ รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝื นมีโทษ จาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่ เกินสามหมื่นบาท หรื อทังจ ้ าทัง้ ปรับ ในกรณีที่สตั ว์ที่ครอบครอง เป็ นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ ที่ไม่ถกู ต้ อง จะต้ องโทษจาคุกไม่ เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจ ้ าทังปรั ้ บ


ห้ ามเพาะพันธุ์สตั ว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝื นมีโทษจาคุกไม่ เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรื อทัง้ จาทังปรั ้ บ ในกรณีที่การล่าเป็ นการล่าเพื่อปกป้องตนเอง หรื อผู้อื่นหรื อทรัพย์สิน หรื อเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็ น การกระทาที่ควรแก่เหตุ ไม่ต้องรับโทษ การห้ ามการครอบครองและห้ ามค้ า มีผลไปถึง ไข่และซากของสัตว์เหล่านันด้ ้ วย ห้ ามเก็บหรื อทาอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้ นรังนก อีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซึง่ ต้ องได้ รับอนุญาต เช่นกัน


กระซ่ ู ชื่อสามัญ : Sumatran Rhinoceros ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Dicermoc erus sumatraensis ชื่ออื่น : แรดสุมาตรา เป็ นแรดพันธุ์เล็กที่สดุ ในบรรดา แรด 5 ชนิดของโลก มี 2 นอ ความสูงที่ระดับไหล่ 1.0 - 1.4 เมตร น ้าหนัก 900-1,000 กก. มีขนปกคลุมทังตั ้ ว ปี นเขาเก่ง มี ประสาทในการรับกลิ่นดี มาก เมื่อพบสิ่งกีดขวางจะไม่ ข้ าม

แต่มกั ใช้ หวั ดันให้ พ้นทางเดิน ชอบกินกิ่งไม้ ใบไม้ และผลไม้ ตกลูกครัง้ ละ 1 ตัว ตังท้ ้ องนาน ประมาณ 7-8 เดือน ปั จจุบนั หา ยากมาก คาดว่าจะพบได้ ใน บริ เวณป่ าทึบตามแนวพรมแดน ไทย-พม่า และชายแดนไทยมาเลเซีย รายงานล่าสุดในปี พ.ศ.2539 พบรอยเท้ าที่เขต รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี ้ยังมี กระจัดกระจายตามป่ าต่าง ๆ แห่งละตัวสองตัว เช่น แก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทยั ธานี ฮาลา-บาลา จังหวัด นราธิวาส เขาสก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี


เลียงผา ชื่อสามัญ : Serow ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capricornis sumatraensis เป็ นสัตว์กีบคู่ มีเขาจาพวกแพะ ความสูงที่ระดับไหล่ 85-94 ซ.ม. น ้าหนักประมาณ 85-140 กก. อาศัยอยู่ตามภูเขาที่มีหน้ าผาหรื อ ถ ้าสามารถเคลื่อนที่ ในที่สงู ชันอย่างว่องไว และปราดเปรี ยวมาก สามารถว่ายน ้าข้ าม ระหว่างเกาะกับ แผ่นดินได้ มีอวัยวะ รับสัมผัส ทังตา ้ หู และจมูกดี กินพืชที่ขึ ้นอยู่ตามที่สงู ตกลูกครัง้ ละ 1 ตัว ตังท้ ้ องนาน 7-8 เดือน ปั จจุบนั ลดจานวนลงไปมากเนื่องจาก ถูกล่าเพื่อเอาเขาและทาน ้ามันเลียงผา


สมัน ชื่อสามัญ : Schomburgk’s Deer ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cervus schomburgki ชื่ออื่น : เนื ้อสมัน เป็ นกวางขนาดกลาง ความสูงระดับไหล่ 1 เมตร ได้ ชื่อว่ามีเขาสวย ที่สดุ การแตกแขนงของเขาเมื่อโตเต็มวัยจะมีลกั ษณะคล้ ายสุม่ ที่ หงายขึ ้น จึงเรี ยกว่า "กวางเขาสุม่ " ชอบกินยอดหญ้ าอ่อน ผลไม้ และ ใบไม้ อยู่รวมกันเป็ นฝูงเล็ก ๆ อาศัยอยู่เฉพาะที่ราบต่าในภาคกลาง ของประเทศไทยเท่านัน้ โดยเฉพาะบริ เวณรอบ ๆ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ สมันได้ สญ ู พันธุ์ไปโดยสมบูรณ์เมื่อ ราวปี 2475 แม้ แต่สมันตัวสุดท้ ายของโลกก็ตายด้ วยมือของมนุษย์


นกเจ้ าฟ้าหญิงสิรินธร ชื่อสามัญ : White-eyed River-Martin ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudochelidon sirintarae ชื่ออื่น : นกเจ้ าฟ้า เป็ นนกนางแอ่นชนิดหนึง่ ขนาดวัดจากปลายจงอยปากถึงโคนหาง ยาวประมาณ 15 ซม. พบครัง้ แรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2511 บริ เวณบึงบรเพ็ด จ.นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวในโลกและไม่พบที่ อื่นอีกเลย เป็ นนกที่อพยพมาในฤดูหนาว ส่วนในฤดูอื่นเชื่อว่าจะ อยู่บริ เวณต้ นแม่น ้าปิ งชอบเกาะนอนในพงหญ้ า นอนอยู่รวมกับฝูง นกนางแอ่นชนิดอื่น ๆ ตามใบอ้ อ และใบสนุ่น โฉบจับแมลงเป็ น อาหาร ปั จจุบนั เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้ ว


กูปรี ตังท้ ้ องนาน 9-10 เดือน พบในไทย ลาว เขมร และเวียดนาม เท่านัน้ ข้ อมูลเกี่ยวกับ กูปรี มีน้อยและยังถูก ล่าอยู่เสมอเพราะเขา มีราคาสูงมาก เป็ นที่ ต้ องการของนักสะสม มีแนวโน้ มว่าจะสูญ พันธุ์ได้

ชื่อสามัญ : Kouprey ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bos sauveii ชื่ออื่น : วัวเขาเกลียว(ลาว) โคไพร เป็ นสัตว์ป่าตระกูลเดียวกับกระทิงและวัว แดง ความสูงที่ระดับไหล่ 1.7-1.9 เมตร น ้าหนักประมาณ 700-900 กก. อยู่รวมกัน เป็ นฝูง 2-20 ตัว มีลกั ษณะพิเศษคือ ตัวผู้ ที่โตเต็มที่มกั จะมีปลายเขาที่แตกเป็ นพู่ เนื่องจากมันชอบใช้ เขาแทงดินเพื่องัดหา อาหารกิน ส่วนตัวเมียมีเขาลักษณะเป็ นวง เกลียวชอบกินหญ้ า ใบไม้ ตกลูกครัง้ ละ 1 ตัว


ขอบคุณที่เข้ า มารับชม

โครงงาน  
โครงงาน  
Advertisement