Page 1

1

การปลูกไม้ ผลเขตหนาว (อะโวกาโด องุ่น เสาวรส) อโวกาโด พันธุ์ - ปี เตอร์สัน ใบเล็กข้อถี่ ผลผลิตออก ประมาณเดือนกรกฎาคม - บัคคาเนีย ใบใหญ่โปร่ ง ผลผลิตออก ประมาณเดือนสิ งหาคม - ตุลาคม ยืดอายุเก็บเกี่ยวได้ โดยปล่อยไว้บนต้น - แฮส ใบแหลมแคบ ผลผลิตออก ประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ยืดอายุเก็บเกี่ยวได้ โดยปล่อยไว้บนต้น แฮสคุณภาพดีที่สุด แต่ลูกเล็ก พันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ่ขายง่ายที่สุด การเพาะต้ นตอ ควรเลือกเมล็ดจากผลที่ยงั ไม่ตกจากต้นเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนเชื้ อโรครากเน่า ถ้าเมล็ดแตกยอด หลายต้นให้ตดั ทิ้งเหลื อไว้ตน้ เดี ยวเพื่อให้ได้ตน้ ที่มีขนาดใหญ่ การแยกจะทาให้ตน้ อ่อนแอมาก ควรเลือก เมล็ ดที่ มี ข นาดใหญ่ จะได้ต้นที่ มี ขนาดใหญ่ และแข็ ง แรง การเพาะเมล็ ดจะได้ต้นที่ สมบู รณ์ เพี ยง ๘๐ % ระยะเวลาเพาะถึงเปลี่ยนยอดประมาณ ๔ เดือนครึ่ ง การเปลีย่ นยอดพันธุ์ดี ควรเลือกยอดที่มีตาใบซึ่ งมีลกั ษณะตาแหลมซึ่ งเป็ นลักษณะของตาใบ ยอดไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป ยอดพันธุ์ กบั ต้นตอควรมี ข นาดใกล้เคี ยงกันหรื อเท่ากันเพื่อสะดวกในการปฏิ บตั ิ การเปลี่ ยนยอดควรท า ในช่ วง พฤศจิกายน - มกราคม ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ไม่มีฝน ควรใช้วิธีผ่าลิ่ ม เพราะบางพันธ์มีเมืองลื่นใช้วิธีอื่น จะยากสาหรับการปฏิบตั ิ โดยให้ตน้ ตอเป็ นลิ่ม คลุมกระโจมไว้ประมาณ 1-1.5 เดือน ก่อนปิ ดราดด้วยยากันรา เบโนมิล หรื อโฟโนมิล ก่อนเปิ ดกระโจมควรมีการปรับสภาพภายในกับภายนอกกระโจม ประมาณ 5- 7 วัน นอกจากนี้ยงั สามารถใช้วธิ ี การทาบกิ่งได้ซ่ ึ งให้ผลดีกว่า แต่สิ้นเปลืองแรงงานมาก การจัดการ ควรปลูกในที่ระบายน้ าได้ดี เพราะเป็ นโรครากเน่ าได้ง่าย ในฤดูแล้งควรให้น้ าตลอด ปุ๋ ยควรเน้น ปุ๋ ยอินทรี ย ์ การยืนต้นตายขณะให้ผลผลิต 3-4 ปี แสดงว่าดิ นเป็ นกรดมาก ควรใช้ปูนขาว หรื อโดโลไมค์ พร้อมให้น้ า ถ้าเป็ นรากเน่า ให้ตดั แต่งกิ่งออกแล้วโรยปูนขาว พร้อมรดน้ า ถ้ามีแมลงเจาะลาต้นใช้สาลีชุบยา ฆ่าแมลงยัดในรู


2 องุ่น การปลู กองุ่นพันธุ์ หวานกิ นสดต้องมี หลังคาพลาสติ กเพื่อลดปั ญหาการควรปลู กในช่ วงที่ อากาศ เริ่ มร้อนขึ้น ในช่วง มกราคม - มีนาคม จะมีการเจริ ญเติบโตที่เร็ ว ระยะเวลาปลูกจนถึงจัดทรงต้นประมาณ 10 เดื อน การเตรี ยมหลุ มควรเตรี ยมแนวกว้างเพาะรากออกด้านข้างมากกว่าด้านลึ ก ระยะปลูก ประมาณ 3X8, 3X10 เมตร การให้น้ าและปุ๋ ย ควรให้พร้อมกัน ให้นอ้ ย ๆ แต่ให้ทุกวัน การให้ปุ๋ย สู ตรเสมอให้ปกติ 21-21-21 , 16-16-16 สู ตรเร่ งยอด 25-7-7 สู ตรหวาน 13-0-46 , 0-52-34 สถานที่ปลูกควรได้แดดทั้งวัน เป็ นพืชที่ชอบ น้ าแต่ไม่ชอบแฉะ การตัดแต่งกิ่งตัดปี ละ 2 ครั้ง ตัดสั้นเดื อนมกราคม ตัดยาวเดือนสิ งหาคม หลังตัดแต่งใช้ สารดอแม็กเร่ งตาดอก การสังเกตตาดอกจะกลมอ้วนใหญ่บีบมีไตด้านใน ตาใบแหลมเรี ยวยาว พ่นวิโตมิล กันราแป้ งราน้ าค้าง ถ้าเป็ นสนิ มให้เด็ดใบออก ใช้ คาเบไนซิ นพ่นก่อนดอกบานกัน antracnote จะแสดงอาการ ผลเหี่ ยวแห้งช่วงผลเริ่ มเปลี่ ยนสี ใช้ GA พ่นยึดช่ อดอกขณะดอกประมาณ 2 เซนติเมตร และพ่นสลัดดอก เมื่อช่อดอกประมาณ 7 - 10 วัน หลังดอกบาน เพื่อสลัดดอกถ้าเร็ วเกินไปร่ วงมากช้าเกินไป ร่ วงน้อยให้ปุ๋ยคอก ปี ละ 6 กระสอบดิน ดินเป็ นกรดจะแสดงอาการใบเหลืองใบแดง เสาวรส ควรทาค้างแบบ A เฟรม จัดทรงต้นแตกข้างคล้ายองุ่น ทาให้จดั การง่าย ได้พ้ืนที่มากกว่า ระยะปลูก 4 เมตร ตัดแต่งปี ละ 2 ครั้ง การให้ปุ๋ยเน้นปุ๋ ยอินทรี ย ์ ต้นตอใช้พนั ธุ์เปรี้ ยวผลสี เหลือง มีปัญหาใบด่างซึ่ งเกิ ด จากไวรั ส แต่ไม่มีผลต่อผลผลิ ต การขยายพันธุ์ เพาะต้นตอ ประมาณ 3-4 เดื อน การเสี ยบยอดใช้ยอดที่ สมบูรณ์ 2 ตา เสี ยบโดยวิธีเสี ยบลิ่ม โดยให้ยอดเป็ นลิ่ม คลุมในกระโจม 7 วันในฤดูร้อน 10-12 วัน ในฤดูหนาว การเปิ ดกระโจมควรเปิ ดตอนเย็นปรับตัวประมาณ 1-2 วัน และพักตัว 2 - 3 วัน

แหล่งที่มา : รายงานผลการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 กลุ่มพัฒนาพื้นที่สูง กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริ มการเกษตร

การปลูกไม้ผลเขตหนาว (อะโวกาโด องุ่น เสาวรส)  
การปลูกไม้ผลเขตหนาว (อะโวกาโด องุ่น เสาวรส)  
Advertisement