Page 1

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

1

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


นายกเป้าชิลๆ

ชวนชิมในบ้านดอน

บ้านดอน ชื่อเรียก เมืองสุราษฎร์ธานี มาแต่ดงั้ เดิม การเจริญเติบโตของเมือง เริม่ ต้น จากบ้านดอน ใจกลางของเมืองสุราษฎร์ธานี คื อ พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี มีสถานศึกษา สถานทีร่ าชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มากมาย แต่การเจริญเติบโตของ เมืองต้อง ใช้กำ� ลังคนเป็นหลัก เหมือนโบราณว่า กองทัพต้องเดินด้วยท้อง ร้านขายอาหารต่างๆ ในบ้านดอน จึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตควบคู่ กับความเจริญของเมืองด้วยเช่นกัน

2

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งเรื่องส�ำคัญที่เราตั้งอยู่ในนโยบาย 7 นคร เพราะเมื่อเศรษฐกิจดี การท�ำมาค้าขายเจริญเติบโตดี พี่น้องประชาชนมีรายได้ พร้อมใจกันเสียภาษีให้แก่เทศบาล การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเจริญเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน และการค้าขายอาหารก็เป็นธุรกิจอย่างหนึง่ ทีม่ เี กิดขึน้ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างมากมาย เรียกได้วา่ มีเป็นร้อยๆ ร้านเลยทีเดียว เราให้ความส�ำคัญในเรือ่ ง ร้านค้าสะอาด อาหารปลอดภัย ทีส่ ำ� คัญราคาเหมาะสม เพราะเมือ่ มีการค้าขาย คนท้องถิน่ ช่วยกันบริโภค คนต่างถิน่ เดินทางมาท่องเทีย่ วในเมืองสุราษฎร์ธานีอาหารดี รสชาติอร่อย เกิดความประทับใจ จากปากแรกไป สู่ปากที่สอง สาม สี่ ต่อๆ ไป นักท่องเที่ยว ก็จะมาแวะชิมอาหารใน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การค้าขายดี การท่องเที่ยวดี เศรษฐกิจก็ดีตามไปด้วย และนอกจาก ร้านอาหารที่เปิดในช่วงกลางวัน ร้านกาแฟต่างๆ ร้านกลางคืนที่เป็น สีสันยามราตรีแล้ว เรายังมีตลาดต่างๆ ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดสรรให้เป็นพื้นที่ ผ่อนผันในการจ�ำหน่ายอาหาร อาทิ ตลาดศาลเจ้า ตลาดมิตรเกษม ตลาดท่าเรือนอน เกาะสมุย ตลาดนัด ตลาดน�ำ้ บ้านดอนรวมถึงแหล่งช้อปปิง้ ชิลๆยามเย็น อย่างถนนคนเดิน บ้านดอน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและชาวบ้าน ให้มีพื้นที่ในการท�ำมาหากิน โดย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าไปดูแลในเรือ่ งของสาธารณสุขความสะอาดรวมถึงการส่งเสริม ให้มกี ารบริหารจัดการทีด่ เี พือ่ ให้เกิดผลดีแก่ทงั้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเอง และผูป้ ระกอบ การที่ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือ พี่น้องประชาชนผู้บริโภค อันจะได้รับประโยชน์สูงสุด

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

3

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


สารบัญ ถนนสุราษฎร์ ปากน้ำ� ถนนตลาดใหม่ ถนนหน้าเมือง ถนนต้นโพธิ์ ถนนบ้านดอน ถนนฝั่งบางใบไม้ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนท่าชนะ ถนนสุรีย์โชค ถนนราษฎร์บำ�รุง ถนนกาญจนวิถี ถนนดอนนก ถนนการุณราษฎร์ ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ ถนนโฉลกรัฐ ถนนอำ�เภอ ถนนชนเกษม ถนนพ่อขุนทะเล 4

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

6 13 18 23 28 33 36 39 41 43 45 48 54 57 66 71 76 79


ถนนเลี่ยงเมือง ถนนศรีวิชัย หลบมุมยามบ่าย สีสันยามราตรี เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 เรื่องเดียวกัน

ตลาดศาลเจ้า ตลาดท่าเรือนอนเกาะสมุย ตลาดมิตรเกษม ตลาดนัด ตลาดน้ำ� บ้านดอน ถนนคนเดิน บ้านดอน

82 86 90 - 100 101 - 109 110 111 116 117 118 119

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

5

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนสุราษฎร์ ปากน้ำ� บริเวณ ปากน้ำ�บ้านดอน

ล�ำพู 3

ตาปีซีฟู๊ด

ล�ำพู 2

ถน น

สุร า

ษฎ

ร์-

ปา

กน

�้ำ

น ร์ พา ฎ สะ ีสุราษ ศร

มหาสมุทร ซีฟู้ด

ล�ำพู 1

ถนนกาญจนวิถี 6

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


City Seafood In Ban Don ...

บ้านดอน

...ชื่อเรียกที่รู้จักกันดีในนามเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองท่าส�ำคัญในอดีตทีผ่ า่ นมา การท�ำมาค้าขายต่างๆ จึงหลัง่ ไหลมาทีเ่ มืองบ้านดอน แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทรัพยากรทางทะเลในอ่าวบ้านดอน อุดมสมบูรณ์ การประมงทั้งชายฝั่งและในทะเลจึงมาขึ้นท่าค้าขายที่บ้านดอนนี่เอง ปากน�ำ้ ตาปี หรือ ปากน�ำ้ บ้านดอน ยังเป็นจุดสิน้ สุดของแม่นำ�้ ตาปีทไี่ หลผ่านมาจาก ต้นน�้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อยมาผ่านหลายอ�ำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็มาสิ้นสุดที่ปากน�้ำ บ้านดอน ทีส่ ำ� คัญ ปากน�ำ้ บ้านดอน ยังเป็นแหล่งโปรด ของนักชิม นักท่องเทีย่ ว ทัง้ ใน และต่างประเทศ ทีจ่ ะมาแวะเวียนลองลิม้ ชิมรสชาติอาหารทะเล ทีใ่ หม่ และ สด กุง้ หอย ปู ปลา กัง้ ในร้านอาหาร ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณรอบปากน�้ำบ้านดอน ท�ำให้พื้นที่ปากน�้ำบ้านดอนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ อีกแห่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการท่องเที่ยวของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว จึงเป็นสอง เรือ่ งในเรือ่ งเดียวกันทีเ่ ทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ ค วามส� ำ คั ญ โดยเฉพาะปากน�้ำบ้านดอน ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งอาหาร ทะเลหรือ CITY SEAFOOD ของบ้านดอนเลยก็ว่าได้ เทีย่ วเมืองบ้านดอน

7

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


มหาสมุทรซีฟู้ด

ร้ า นนี้ . ..ต้ อ งบอกว่ า ยกอาหารทะเลสดๆ มาไว้ ใ ห้ ลู ก ค้ า เลื อ กกั น เลยที เ ดี ย ว เพราะลู ก ค้ า สามารถเลือกกุง้ กัง้ หอย ปูทะเล ปูมา้ ปลา กุง้ มังกร หรือหอยนางรม เป็นๆ ย�้ำว่ายังเป็นๆ จากบ่อพัก ของทางร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับรสชาติที่ขอบอกว่า สุ ด ยอดและค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของอาหาร ทะเลแก่ผคู้ า้ ป้องกันลูกค้าแพ้อาหารทะเลด้วย เมนู แนะน�ำร้านนี้ มาแล้วต้องจัดเลยคือ กุ้งอูมามิเย็น, แกงส้มปลากะพงหัวเผือก, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม, กุ ้ ง ลายเสื อ ซอสมะขาม, หอยขาวต้ ม ตะไคร้ , กุ้งอบวุ้นเส้น เป็นต้น เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 - 22.00 น. โทร. 0-7792-2588 พิกัดร้าน : สุดถนนเลี่ยงเมืองก่อนเข้าปากน�้ำ 8

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ตาปีซีฟู้ด ร้านอาหารทะเล...บรรยากาศริมน�ำ้ พร้อมห่อหมกไข่ปูให้รับประทานเล่นเป็น ออเดิรฟ์ ส่วนเมนูเด็ดแนะน�ำเป็นแกงส้มปลาดุก ทะเลกับยอดมะพร้าวรสชาติถกู ใจต้องยกนิว้ ให้ ต้มหอยขาว ทอดมันกุ้ง หอยนางรม ปูเผา นอกจาก มาทานอาหารที่นี่แล้วขนมติดไม้ ติดมือ ยอดนิยมในละแวกนี้ หนีไม่พน้ ขนมจาก ขนมรสชาติ ห วานมั น กลมกล่ อ มห่ อ ด้ ว ย ใบจาก ทานเพลินๆ ก่อนกลับบ้าน

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-21.00 น. โทร. 0-7728-6995, 08-1979-0294 พิกัดร้าน : ก่อนสุดถนนสุราษฎร์ - ปากน�้ำฝั่งซ้าย เทีย่ วเมืองบ้านดอน

9

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ลำ�พู 1 (เจ้าเก่า)

ร้านอาหารทะเล...ร้านดัง แน่นอนว่า ร้านล�ำพูสาขานี้คือ สาขาแรกต้นต�ำรับที่เปิดให้ บริการมานานหลายปี ด้วยมาตรฐานความสดใหม่ ของอาหารทะเลน� ำ มาปรุ ง เป็ น เมนู แ สนอร่ อ ย มั่นใจได้ในเรื่องของรสชาติที่ได้คุณภาพทุกครั้ง ที่แวะมาทานอาหารที่นี่จะสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิต ริมแม่นำ�้ อากาศ ถ่ายเทตลอดทัง้ วัน อาหารทะเล เมนูเด็ดของร้านนี้แนะน�ำ ย�ำไข่แมงดาทะเล, หอยนางรมสด, ปูไข่เผา, กุ้งแม่น�้ำเผาบิ๊กไซส์ ทางร้านเลือกใช้ กุ้งแม่น�้ำผ่าครึ่งแล้วน�ำไปย่าง จนสุก ส่งกลิ่นหอม ทานคู่น�้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ ดึงดูดตาดึงดูดใจให้อยากลิ้มลอง

เปิดบริการทุกวัน 10.00 - 21.00 น. โทร. 08-9590-0958, 0-77-285120 พิกัดร้าน : สุดถนนเลี่ยงเมืองก่อนขึ้นสะพานไปปากน�้ำ 10

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ลำ�พู 2

บริการอาหารทะเลสดๆ...รสชาติอร่อย ราคาเป็นกันเอง บรรยากาศสบายติดริมเเม่น�้ำตาปี สถานทีก่ ว้างขวาง ทีจ่ อดรถสะดวกสบาย สามารถรับ กรุ๊ปทัวร์ เเละรองรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้ ทุกรูปแบบ เมนูอาหารเเนะน�ำของทางร้าน ได้แก่ กัง้ ทอดกระเทียมพริกไทย, กุง้ เเม่นำ�้ เผา, กุง้ ราดซอส มะขาม, ปูไข่เเกงส้มหน่อไม้ดอง, ปูผัดผงกระหรี่, ปลากระพงทะเลนึง่ มะนาว เเละเมนูของหวานเเนะน�ำ “กล้วยหอมทอด” เสิร์ฟพร้อมครีมซอสได้รับรางวัล ชนะเสิศ ตะหลิวทองค�ำ

เปิดบริการทุกวัน 10.00-21.00 น. โทร. 0-7728-5113 พิกัดร้าน : ถนนสุราษฎร์ - ปากน�้ำฝั่งขวามือ

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

11

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ลำ�พู 3

เป็นอีกร้านหนึ่ง...ที่มีชื่อเสียง มายาวนานส�ำหรับปากน�ำ้ บ้านดอน เป็น ร้านที่อยู่ในระดับแนวหน้าอีกร้านหนึ่ง ของร้านอาหารซีฟู้ดย่านปากน�้ำ ร้านนี้ เขามี แกงกะทิปทู ะเล ขึน้ เป็นเมนูแนะน�ำ ย�ำปลาส�ำลีกงุ้ แม่นำ�้ เผา หอยนางรมสดๆ เสิรฟ์ พร้อมน�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ รสเด็ดของทางร้าน ร้ า นนี้ ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ จ ะโทรมา จองคิวกันก่อนล่วงหน้าเพราะว่าลูกค้า แน่นทั้งวัน กันเลยทีเดียว

เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. โทร. 0-7728-6995 พิกัดร้าน : ถนนสุราษฎร์ - ปากน�้ำ ใกล้กับศาลกรมหลวงชุมพรฯ

12

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนตลาดใหม่ ลัคกี้ภัตตาคาร ถนนท่าทอง

ถนนชนเกษม ภัตตาคารฉ่ายฮวย

ห้องอาหารมณเฑียร

ศาลหลักเมือง ถนนดอนนก

ถนนเลี่ยงเมือง

ถนนวันโพธิ์ - บางใหญ่

ห้องอาหารท่าทอง โรงแรมวังใต้

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

13

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ห้องอาหารท่าทอง โรงแรมวังใต้

ห้องอาหารท่าทอง...ของโรงแรมวังใต้ ทีม่ ี อายุกว่า 30 ปี ภายในห้องอาหารตกแต่งสไตล์ คอนเทมโพรารี่ สามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 120 ท่าน เมนูแนะน�ำข้าวย�ำปักษ์ใต้ ปูผดั พริกไทยด�ำ ขนมจีน น�ำ้ พริก น�ำ้ ยา และทีข่ าดไม่ได้ของหวานแสนอร่อย เผือกหิมะ ทีก่ รอบนอกนุม่ ในเคลือบด้วยน�ำ้ ตาลไอซิง่ สีขาว ราวกับหิมะ รวมถึงเมนูแนะน�ำประจ�ำวัน อีกด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 06.00 – 24.00 น. โทร. 0-7728-3020 พิกัดร้าน : ถนนตลาดใหม่ เชิงสะพานมะขามเตี้ย 14

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


มณเฑียร

“ของถูกและดีมีอยู่จริง” ร้านอาหารมณเฑียรเป็นร้านอาหาร ไทย-จีน ที่เก่าแก่มากร้านหนึ่ง บริการอาหารประเภทไทยจีน อารมณ์ ประมาณอาหารจัดเลีย้ งทัว่ ไปเพราะเค้ารับท�ำอาหารจัดเลีย้ งทัง้ ในและนอก สถานที่ ที่ร้านเค้ามีสองโซนคือโซนห้องส่วนตัวติดแอร์ และโซนด้านหน้า ที่ไม่ติดแอร์ เมนูแนะน�ำคือ กระเพาะปลาน�้ำแดง รสชาติดีมากจริงๆ เพราะตัวกระเพาะปลาไม่มีกลิ่นน�้ำมันเหม็นหืน น�้ำซุปเหนียวข้นก�ำลังดี และที่ชอบมากคือร้านนี้ใส่เนื้อปูเป็นก้อนๆ มาให้ด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 21.00 น. โทร. 0-7728-5848 พิกัดร้าน : ถนนตลาดใหม่ ซอยโคลีเซี่ยม

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

15

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ภัตตาคารฉ่ายฮวย

เป็นร้านทีเ่ ลือ่ งชือ่ ...ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ส� ำ หรั บ อาหารเหลาสู ต รฉบั บ จี น แต้ จิ๋ ว ที่ ทุ ก จาน เน้นความสดใหม่และอาหารทีม่ ใี นท้องถิน่ ปรับรสชาติ ให้ถูกปาก เมื่อได้มาทานแล้วมั่นใจได้ใน รสชาติและ คุณภาพของอาหารได้อย่างแน่นอน เมนูแนะน�ำก็ตอ้ ง นี่เลย 5 สหาย แฮกึ้น, หัวปลาเผือก,เป็ดอบผักบุ้ง, ก้ า มปู นึ่ ง , ตี น ห่ า นอบหมี่ , ก้ า มปู นึ่ ง น�้ ำ มั น หอย, จาระเม็ดหม้อไฟ - นึง่ และอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอาหารสุขภาพ ที่ปรุงโดยกุ๊กที่มีความช�ำนาญ ให้ได้ เลือกอิ่มอร่อย ได้ตามความพอใจ ส�ำหรับอาหารมื้ออร่อยของคุณ

เปิดให้บริการช่วงเช้า 10.30-14.00 น. ช่วงเย็น: 16.00 - 22.00 น.

โทร. 0-7727-2969 พิกัดร้าน : ถนนตลาดใหม่ ตรงข้าม โรงเรียนเทศบาล ๑ 16

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ภัตตาคารลัคกี้

ร้ า นอาหารเก่ า แก่ . ..เปิ ด มาหลายปี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสุราษฎร์ธานี เน้นอาหารใต้ ขนานแท้ที่ใครมาก็ต้องแวะชิม คือ เผ็ดเข้าไป ถึงทรวง ใครทีช่ อบเผ็ดมาร้านนีไ้ ม่ผดิ หวังแน่นอน เมนู เ ด็ ด คื อ “คั่ ว กลิ้ ง ” ที่ ถึ ง เครื่ อ งมากคลุ ก ข้าวสวยร้อนๆ หรอยจังหู หรือจะเป็นแกงส้ม ปลากะพงยอดมะพร้าว, ผัดสะตอกะปิกับกุ้ง, ปลากระบอกทอดขมิ้น, หลนไตปลา, ย�ำถั่วพลู ขนมจีนสูตรโบราณ, ลูกชิ้นหมูปิ้ง, น�้ำมะพร้าว อัญชัน, ชามะนาวและอีกหลายเมนูไว้ให้เลือก นอกจากอาหารใต้ที่รสชาติจัดจ้านแล้วภายใน ก็ยังมีอาหารไทย - จีนไว้บริการส�ำหรับใคร ที่ไม่ชอบทานเผ็ด อีกทั้งที่นี่ยังรับจัดเลี้ยงนอก และในสถานที่อีกด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 21.00 น. โทร. 0-7727-3267, 0-7727-3471 พิกัดร้าน : สี่แยกถนนตลาดใหม่ตัดกับถนนท่าทอง เทีย่ วเมืองบ้านดอน

17

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนหน้าเมือง เกี้ยวปลา ถนนต้นโพธิ์

ถนนชนเกษม เฮงข้าวหมูแดง สาขา 2

ถนนบ้านดอน

อาหารเจ วาวา

ครัวเวียดนาม

18

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


เกี๊ยวปลา

ความอร่อย...กว่า 50 ปีของร้านนี้ อยู่ที่สูตรแบบว่าท�ำเอง ปรุงเอง ทั้งหมดตั้งแต่เกี๊ยวปลา ปลาม้วน เส้นบะหมี่ ลูกชิ้นปลา เอกลักษณ์ของร้าน คือชามใส่บะหมี่ใบโต เมนูแนะน�ำคือ บะหมี่เย็นตาโฟ ของเขาเด็ดจริงๆ ส่วนใครที่ติดใจในรสชาติเกี๊ยวปลาและปลาม้วนแบบอยากซื้อไปท�ำกิน ทีบ่ า้ นปรับเปลีย่ นเมนูแบบตัวเอง ทีน่ ย่ี งั มีบริการขายราคาปลีก และส่งอีกด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 08.30-14.00 น. โทร. 0-7728-2022 พิกัดร้าน : ถนนหน้าเมือง เยื้องห้างโคลีเซี่ยม

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

19

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


เฮงข้าวหมูแดง สาขา 2 เอกลักษณ์...ของร้านอยูท่ พี่ อ่ ค้าซึง่ จะทักทาย เรี ย กลู ก ค้ า ทุ ก คนที่ เ ดิ น ผ่ า นหน้ า ร้ า นอย่ า งเป็ น กันเองเป็นแบบนี้มา 45 ปีแล้ว เมนูแนะน�ำคือ ข้าวหมูแดง - หมูกรอบ ที่ราดด้วยน�้ำราดหมูแดง และเครื่องเคียงมาแบบจัดเต็ม ไม่พอขอเพิ่มได้ เป็นที่ๆ มีดารานักแสดงแวะเวียนมารับประทานกัน หลายท่าน

เปิดให้บริการทุกวัน 05.00-16.30 น. โทร. 0-7720-5800, 08-4052-2197 พิกัดร้าน : ถนนหน้าเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ 20

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


อาหารเจ วาวา

ร้านนี้...จ�ำหน่ายอาหารเจมาไม่ต�่ำกว่า 15 ปี คนที่รักสุขภาพหรือผู้ที่ทานอาหารเจ เป็นนิจก็ตอ้ งแวะมาร้านนีเ้ ขามีอาหารมากมาย หลายเมนูให้เลือกทาน ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยวหลอด หรือข้าวราดแกง ก็เป็นอาหารเจทั้งหมด นอกจากอาหาร ที่ทางร้านปรุงจ�ำหน่ายใหม่สดทุกวันแล้ว ยังมีวัตถุดิบส�ำหรับอาหารเจ หรืออาหาร มังสวิรัติ ไว้คอยบริการ เครื่องแกง กะปิ ลูกชิ้น ปลาเค็ม กระเพาะปลา ขนมจีบ ซาลาเปา เยอะมาก จนต้องไปดูที่ร้านเอง นะขอบอก

เปิดให้บริการทุกวัน 05.00-13.00 น. โทร. 0-7727-3222 พิกัดร้าน : เยื้องสถานีดับเพลิงเทศบาลฯ ใกล้ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

21

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ครัวเวียดนาม

ใครทีช่ นื่ ชอบอาหารเวียดนาม...ต้องร้านนี้ เพราะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารเวียดนามสูตร ต�ำรับมาดามเอียน เจ้าของร้านลงทุนเรียนด้วยตัวเอง เพื่อจะได้ถ่ายทอดอาหารเวียดนามแบบเต็มๆ ร้านนี้เขาเปิดบริการตั้งแต่ 6 โมงเช้า ไข่กระทะ ข้ามต้มเส้น พอสายหน่อยก่อนเทีย่ งก็มาจัดต่อด้วย แหนมเนือง พันหอม ปอเปี๊ยะกุ้งสด ตกมื้อเย็น ก็มีขนมครกเวียดนาม กุ้งพันอ้อย ขนมเบื้องญวน และอีกมากมายหลายเมนู แล้วตบท้ายด้วยเฉาก๊วย เป็นของหวานปิดท้ายรายการก็อิ่มได้ทั้งสามมื้อ ในหนึ่งวันด้วยร้านเดียว

เปิดให้บริการทุกวัน 06.00-21.00 น. โทร. 0-7720-739,08-8760-5089 พิกัดร้าน : ริมเขื่อนแม่น�้ำตาปี ใกล้ สถานีต�ำรวจน�้ำ 22

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนต้นโพธิ์ ถนนตลาดล่าง

ถนนบ้านดอน ยกเข่ง

ยิ้ม ยิ้ม โอชา

เสรีแต่เตี้ยม

เย็นตาโฟเจ้กิม

ถนนหน้าเมือง

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

23

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ยิ้ม ยิ้ม โอชา

เช้าๆ มื้อส�ำคัญ...ที่ต้องเพิ่มพลังก่อนลุยงาน ทั้ ง วั น ต้ อ งร้ า นนี้ เขามี เ มนู เ ด็ ด ข้ า วต้ ม ปลากะพง กั บ เห็ ด สามอย่ า ง เป็ น เมนู เ พิ่ ม พลั ง ให้ กั บ ทุ ก คน ได้ เ ป็ น อย่ า งดี เสิ ร ์ ฟ พร้ อ มน�้ ำ ผั ก และผลไม้ ร วม เพื่ อ สุ ข ภาพ แล้ ว จั ด ด้ ว ยขนมจี บ กุ ้ ง ขนมจี บ หมู ซาลาเปาทอด จีบสาหร่าย ฮะเก๋า เปาน�ำ้ ต�ำรับโกฮวด ท่าข้าม หรือใครต้องจัดหนัก เมนูนี้ ข้าวหมูทอดปัน้ ก้อน สูตรเฉพาะของทางร้าน แล้วยังมีไข่ดาวหมูทอด และ เครื่องดื่มร้อน เย็นอีกหลายเมนูไว้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน 06.30-12.00 น. โทร. 08-6476-3742,08-9033-8601 พิกัดร้าน : ตรงข้ามโรงแรมเสรี 24

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ยกเข่ง

บรรยากาศร้ า น ...แบบดั้ ง เดิ ม เรี ย บง่ า ย ขอบอกเลยว่า ร้านนี้เคยออกรายการโทรทัศน์ และ ลงในนิตยสารต่างๆ มาแล้ว หลายรายการ เมนูเด็ดของ ร้านยกเข่งก็ต้องเมนูนโี้ ล่งโต้ง อาหารพื้นบ้านที่หากิน ได้เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเรา, ผักบุ้งไต่ราว แบบฉบับของยกเข่ง ใครแวะมาช่วงเที่ยงคนจะแน่น มากทั้งรอสั่งกลับบ้านและทานที่ร้าน มาร้านนี้แล้ว ขาดไม่ได้คอื ข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติหวานมันอร่อย ที่มีให้ทานกันตลอดทั้งปี

เปิดให้บริการทุกวัน 11.30-16.30 น. โทร. 0-7728-2285 พิกัดร้าน : ถนนต้นโพธิ์เยื้องกับศาล เจ้าฮกเกี้ยน เทีย่ วเมืองบ้านดอน

25

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


เสรีแต่เตี้ยม

มาร้านนีเ้ จอคอนเซ็ปต์...“พ่อ แม่ ลูก และนางร้าย” นัน่ คือ บัก๊ กุดเต๋หมู-ปลา ที่จัดเสิร์ฟมาแบบยังเดือดๆ หอมกลิ่นเครื่องเทศลอยมาแต่ไกล(พ่อ) หมูอบ ที่มีรสชาติ เฉพาะตัว (แม่) ซาลาเปาไส้หมูแดงทอด(ลูก) และชาเย็นสูตรของทางร้าน (นางร้าย) แล้วยังมีข้าวต้มปลากระพง ติ่มซ�ำนึ่งสดให้เลือกอีกหลากหลายชนิด พี่เจ้าของร้าน ก็น่ารัก อัธยาศัยดีเป็นกันเอง มาร้านนี้ต้องท�ำใจช่วงสายๆ ลูกค้าจะแน่นแม้ว่ามีโต๊ะ ไว้รองรับลูกค้ามากแต่บางวันลูกค้าต้องรอคิวกันเลยจะบอกให้

เปิดให้บริการทุกวัน 06.00-11.00 น. โทร. 08-1895 - 2065 พิกัดร้าน : ใต้ โรงแรมเสรี 26

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


เย็นตาโฟ เจ้กิม

ร้านนี้ขึ้นชื่อต้อง...เย็นตาโฟสูตรเจ้กิม ร้านจะอยู่ใกล้กับตลาดศาลเจ้าตลาดยามเย็นเจ้กิม เปิดขายมาแล้วกว่า 14 ปี เมนูเย็นตาโฟจัดแบบ หนักเครื่องทั้งเกี๊ยว และลูกชิ้นปลาฮือก๋วยมาเต็ม ที่ส�ำคัญไม่คาว รสชาติก�ำลังดีไม่ต้องปรุงเพิ่ม แล้วยังมีบะหมี่เกี๊ยว เกาเหลาโฟ หรือเกาเหลา เกี๊ยวปลาและอีกเมนูน่าลอง คือปอเปี๊ยะสดเจ้กิม อีกด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-15.00 น. โทร. 08-1691-2667 พิกัดร้าน : ถนนต้นโพธิ์ เยื้องโรงแรมเสรี เทีย่ วเมืองบ้านดอน

27

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนบ้านดอน ถนนมิตรเกษม แม่จิณ

อรรถเยาวราช

รสใหม่

ถนนต้นโพธิ์

ก๋วยเตี๋ยวปู

ถนนชนเกษม

28

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ก๋วยเตี๋ยวปู

ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว...แบบโบราณ มี ห ลากหลายเส้ น ไว้ ใ ห้ เ ลื อ กทาน ตกทอด มาจากรุ่นแม่ รุ่นน้า มายังรุ่นหลานในปัจจุบัน มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวปู ให้เลือกทานกัน สไตล์ ร ้ า นก็ เ ป็ น ร้ า นแบบเดิ ม ๆ บริ ก ารแบบ เป็นกันเอง เป็นร้านแบบครอบครัวช่วยกัน น่ารัก เล็กๆ ไสตล์คนจีน

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-14.00 น. โทร. 08-1958-8826 พิกัดร้าน : ถนนบ้านดอน ใกล้กับร้านหลิมกุล

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

29

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


รสใหม่ เป็นร้านดัง้ เดิม...ทีเ่ ปิดมานานถึง 30 ปี การันตีความอร่อยจากรุ่นพ่อ - แม่ จานโปรด เมนูแนะน�ำของทีร่ า้ น คือ แกงส้มกุง้ ใหญ่, ต้มย�ำ กุ้งใหญ่, กุ้งผัดสะตอ, ปลากะพงทอดสามรส, ไข่เจียวเนือ้ ปู, ปลาดุกผัดเผ็ด, ปูผดั ผงกะหรี่ และ อีกหลากหลายเมนู ความอร่อยที่คุณต้องมา ลองทาน เพราะคงสาธยายไม่หมดแน่ๆ

เปิดให้บริการทุกวัน 11.00 –14.00 น. และ 16.00 – 22.00 น. โทร. 0-7728-3854, 08-4057-3828 พิกดั ร้าน : ถนนบ้านดอน หลังศาลเจ้าฮกเกีย้ น 30

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


อรรถ เยาวราช บ้านดอน

ใครที่ชื่นชอบ...รสชาติอาหารจากเยาวราช ต้องมาที่ร้านนี้ พี่อรรถพ่อครัว ของร้านอยู่ในเยาวราชเป็นพ่อครัวมาไม่ต�่ำกว่า 20 ปี อาหารจีน สไตล์เยาวราชทุกเมนู ท�ำได้หมดแต่ที่ร้านแนะน�ำคือ ข้าวผัดปู ต้องบอกว่าปูเน้นๆ ผัดหมี่ฮ่องกง หมี่โซบะ กระเพาะปลาน�้ำแดง หรือแม้กระทั่งหูฉลามน�้ำแดง ก็มีไว้บริการแล้วยังมี ปอเปี๊ยะทอด เผือกทอด ปอเปีย๊ ะสดทอดกันเห็นๆ ห่อกันจะๆ ไว้เรียกน�ำ้ ย่อยระหว่างรออาหารจานหลัก และในช่วงเทศกาลกินเจทางร้านจะขายเป็นแบบเมนูเจโดยเฉพาะด้วย

เปิดให้บริการ ทุกวัน 06.30-14.30 น. โทร. 08-1440-5930 พิกัดร้าน : หลังตลาดกอบกาญจน์ เทีย่ วเมืองบ้านดอน

31

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


แม่จิณ

แม่จิณ...ชื่อเสียงเก่าแก่ของรุ่นแม่ เปิดมาราวๆ 40 กว่าปี ถ่ายทอดรสมือแกงจากแม่จิณมายังรุ่นลูก ในปัจจุบนั นี้ ก็ยงั เป็นร้านในดวงใจช่วงกลางวันของใคร หลายๆ คน น�้ำพริกกะปิ หลนเต้าเจี้ยว พะแนงหมู กระเพาะปลายัดไส้ แกงส้มรสเด็ดเรียกว่าเรื่องต้ม ผัด แกง ทอด ต้องมาทีน่ ี่ แล้วร้านนี้ ยังมีขนมหวานสูตรเฉพาะ ของร้าน ลอดช่องแก้วสูตรโบราณ เปียกข้าวฟ่างที่จะ มี ท านเฉพาะฤดู ข องข้ า วฟ่ า งออก มั น หอมเชื่ อ ม ทับทิมกรอบ หรือรวมมิตรทีอ่ ร่อยเด็ดแบบต้องกลับมา กินใหม่ แบบว่าต้องลอง

เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 -16.00 น. โทร. 08-1787-6412, 08-5069-8573 พิกัดร้าน : ใกล้ตลาดกอบกาญจน์(ตลาดแม่ครู)

32

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนฝั่งบางใบไม้ พระราม ไก่ย่าง เขาสวนกวาง

พลับพลา ซีฟู้ด 2

ถนนตลาดใหม่

สะพานข้ามแม่นำ�้ ตาปี

แม่น�้ำตาปี

ศาลหลักเมือง

ถนนดอนนก เทีย่ วเมืองบ้านดอน

33

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


พลับพลาซีฟู้ด 2

ร้านนี้เหมาะไว้...ส�ำหรับพาเพื่อน แขก หรือ คนพิเศษ มาทานเพราะบรรยากาศดีมากๆ สงบ wonderful night with plenty of food ! ฟังเสียง เรื อ ประมงผ่ า นไปชิ ล ล์ ๆ อาหารอร่อย ร้านร่ม รื่น ใจกลางริ ม แม่ น�้ ำ ตาปี บรรยากาศดี อาหารอร่ อ ย พนักงานบริการดี ห้องน�้ำสะอาด ที่จอดรถดี เมนูเด็ด ปลาอินทรียท์ อดน�ำ้ ปลา, หอยขาวอบโหระพา ข้าวผัดปู อร่อยมาก มากี่ครั้งก็ต้องสั่งทาน

เปิดบริการทุกวัน 09.00 - 20.30 น. โทร. 09-2129-1888, 0-7720-5787-8 พิกัดร้าน : ถนนฝั่งบางใบไม้ ลงสะพานข้ามแม่น�้ำตาปีเลี้ยวซ้าย 34

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


พระราม ไก่ย่าง เขาสวนกวาง

เป็นร้านที่บรรยากาศดี...อีกร้านหนึ่ง อยู่ติดริมแม่น�้ำตาปีลมพัดเย็นสบาย เหมาะที่จะไปเป็นครอบครัวผู้ใหญ่นั่งคุยไปทานอาหารไป ส่วนเด็กๆ ก็เตรียมชุดไป ว่ายน�้ำที่สระว่ายน�้ำของที่ร้าน มาร้านนี้เมนูที่พลาดไม่ได้คือ ไก่ย่างเขาสวนกวาง ต้นต�ำหรับจากขอนแก่น ซึ่งใช้ไก่พื้นเมืองหมักด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร 14 ชนิด หนีบด้วยไม้ไผ่ตง มัดตัวไก่ด้วยตอก 3 เส้น ย่างบนเตาถ่านจนหนังกรอบนอก อีกเมนู คือ แกงเห็ดรวมสมุนไพร ปลาจิตลดาทอดสมุนไพร ส้มต�ำลาว หลวงพระบาง ที่ร้าน ยังมีบริการล่องเรือทานอาหารชมแม่น้�ำตาปี อัตราค่าล่องเรือ 2 ชั่วโมงล�ำเล็กจุได้ 30 คน ราคา 4,900 บาท/ล�ำใหญ่ จุได้ 50 คน ราคา 5,900 บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)

เปิดให้บริการทุกวัน 11.00-22.00 น. โทร. 0-7720-5682-3 พิกัดร้าน : ถนนฝั่งบางใบไม้ลง สะพานข้ามแม่น�้ำตาปีเลี้ยวซ้าย เทีย่ วเมืองบ้านดอน

35

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนราษฎร์อุทิศ

แยกเทศบาล

ติ่มซ�ำไผ่หยก

โล่วสุนทร ถนนท่าชนะ

ถนนดอนนก

36

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ติ่มซำ�ไผ่หยก

ติ่ ม ซ� ำ นึ่ ง สดเจ้ า แรก ...ของเมื อ ง สุราษฎร์ธานีเปิดมาแล้วไม่ตำ�่ กว่า 15 ปี นางเอก ของร้าน คือขนมจีบรสอร่อยสูตรเฉพาะของ ป้ า เล็ ก ไผ่ ห ยก ติ่ ม ซ� ำ สดหมี่ ซั ว กระดู ก อ่ อ น ฮะเก๋ายอดอ่อนทานตะวัน และอีกมากมาย หลายเมนู ส่ ว นใครที่ ชื่ น ชอบเครื่ อ งในต้ อ ง ไม่พลาดกระเพาะหมูพริกไทยด�ำ หรือเกาเหลา เลือดหมู บะกุดเต๋เครื่องยาจีน ก็มีไว้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน 06.00-11.30 น. โทร. 06-1516 -2959 พิกัดร้าน : ใกล้สี่แยกเทศบาล ติดกับร้านสาธรบุ๊คเซ็นเตอร์

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

37

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


โล่วสุนทร

ร้านข้าวหมูแดง...เจ้าเก่าแก่ร้านหนึ่งของบ้านดอน ขายกันมาตั้งแต่ เจ้าของร้านยังสาวๆ ขายกันจนมีหลานไว้เป็นขวัญและก�ำลังใจในปัจจุบัน ร้านนี้ จะมีหมูแดงหมูกรอบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน หลายรายการทีวี หลายนิตยสาร ต่างก็เคยแนะน�ำให้แวะเวียนมาชิมข้าวหมูแดงร้านโล่วสุนทร แล้วยังมีข้าวไก่อบ ข้าวมันไก่ไว้ให้เลือกทาน ลูกค้าเวียนเข้าออกร้านไม่ขาดสาย หรือใครจะสั่งส�ำหรับ ทานเป็นหมูค่ ณะหรืออบรมสัมมนา ทางร้านก็มแี บบใส่กล่องใส่หอ่ ไว้ให้ลกู ค้าเลือก หากันด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 05.30-15.30 น. โทร. 06-1516-2959 พิกัดร้าน : ใกล้กับธนาคารเกียรตินาคิน

38

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนท่าชนะ ถนนการุณราษฎร์

The Grounds cafe & hang out

ถนนราษฎร์อุทิศ

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

39

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


The Grounds...CAFE & HANG OUT

“คาเฟ่ฮิปๆ ที่มีการน�ำเสนอได้อย่างน่าสนใจ” ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น เท่ห์ๆ มีให้ เลือกนั่ง หลายโซนหลายมุม เมนูแนะน�ำมีทั้งอาหารไทยและฝรั่ง อาทิ เช่น ขนมปังชาร์โคล ข้าวแมว พาสต้ากะปิสตอร์พอร์คชอพ พริกไทยด�ำ chocolate mousse มีการตกแต่ง จานอาหารสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

เปิดให้บริการ ทุกวันตั้งแต่ 06.30 - 21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) โทร. 08-54451516 พิกัดร้าน : ถนนท่าชนะ 40

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนสุรีย์โชค ถนนราษฎร์อุทิศ

กิมหมี่หยก

ถนนตลาดใหม่

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

41

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


กิมหมี่หยก ร้านนี้อยู่คู่บ้านดอน...มาไม่ต�่ำกว่า 40 ปี ขายกันมาตัง้ แต่สมัยสาวๆ ทีถ่ นนตลาดล่าง ย้ายกันมา อยูท่ ถี่ นนสุรยี โ์ ชค ความอร่อยก็ยงั ไม่เปลีย่ น เส้นบะหมี่ ร้านนี้สั่งตรงมาจากเยาวราชแท้ๆ หมูกรอบเป็นสูตร เฉพาะของร้านกรอบนอก นุม่ ใน น�ำ้ ซุปทีไ่ ม่เหมือนใคร เมนูแนะน�ำคือ บะหมีห่ ยก ข้าวหมูกรอบ ข้าวหมูแดง เกี๊ยวหมู เย็นตาโฟ และอีกหลากหลายเมนูไว้คอย บริการลูกค้าทุกท่าน

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00-16.30 น. โทร.08-7382-5754 พิกัดร้าน : ตรงข้ามคลีนิคหมอกฤษฎา 42

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนราษฎร์บำ�รุง ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่

ข้าวมันไก่มยุรี ราษฎร์บ�ำรุง

ถนนดอนนก

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

43

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ข้าวมันไก่มยุรีราษฎร์บำ�รุง

ร้านนีเ้ ป็นธุรกิจครอบครัว...อีกร้านหนึง่ ที่ ต ่ อ ยอดมาจากรุ ่ น แม่ แ ล้ ว รุ ่ น ลู ก มาต่ อ ยอด ตั้งร้านใหม่ แต่รสชาติยังไม่เคยเปลี่ยนต้องบอกว่า ร้านนี้เป็นร้านข้าวมันไก่อิสลามแท้ๆ ต้นต�ำหรับ ตกทอดจากรุน่ พ่อ-แม่สรู่ นุ่ ลูก ตัง้ กิจการมานานกว่า 20 ปี เมนูแนะน�ำคือ ข้าวมันรวมมิตร ข้าวมันไก่ ข้าวไก่ทอด ไก่เชียง หรือที่เด็ดๆต้อง ข้าวมันไก่ เครื่องในไข่อ่อน แต่ความอร่อยของ ข้าวมันไก่ต้อง ไปคู่กับน�้ำจิ้ม ร้านนี้มีน�้ำจิ้มสูตรเด็ดถึง 4 อย่าง ให้ลิ้มลองกัน

เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-14.30 น. โทร. 0-7721-.6172 พิกัดร้าน : ใกล้ โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 2 ภาษา 44

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนกาญจนวิถี สุราษฎร์ - ปากน�้ำ

ก๋วยเตี๋ยวเรือ อยุธยา

ก๋วยเตี๋ยวปลา VIP

ถนนอ�ำเภอ

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

45

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา VIP

สูตรก๋วยเตี๋ยวปลาคลองโคน...การันตีความอร่อยจากรายการบ้านเลขที่ 5 ทางร้านมีหอ้ งแอร์จะเปิดให้บริการในช่วงเวลา 11.00 น.สามารถรองรับลูกค้าทีม่ า เป็นหมู่คณะได้ประมาณ 20 คน และพื้นที่ในร้านอีกหลายโต๊ะ เมนูแนะน�ำ คือ เกี๊ยวปลา-กุ้งลวก แฮกึ้นทอด ลวกรวม ไข่หมึกทอด ข้าวฉ่ารวมมิตรและเมนูอื่นๆ อีกมากมาย บนโต๊ะยังมีขนมถ้วยไว้ส�ำหรับบริการลูกค้าเป็นเมนูตบท้ายด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 - 16.00 น. โทร. 08-1787-6297 พิกัดร้าน : เยื้องร้านวาตะศิลป์ ถ.กาญจนวิถีขาออก

46

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

มาร้านนี้ต้องไม่พลาด...ก๋วยเตี๋ยวเรือ สูตรอยุธยา มีทั้งหมูตุ๋น และ หมูสด เครื่องใน ลูกชิ้น แบบจัดเต็ม เปิดกันมา 6 ปี แล้ว ลูกค้าตามติดกันมาตั้งแต่ร้านตั้งอยู่ ฝัง่ ตรงข้ามมีหลากหลายเมนูครบทุกเส้นเล็ก ใหญ่ หมีเ่ หลือง หมีข่ าวหรือเกาเหลาข้าวสวย ก็มีจัดไว้ให้เลือกทาน หรือใครชอบก๋วยเตี๋ยวน�้ำใสก็ต้องก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำสูตรสุโขทัย ของทางร้านแบบสูตรน�้ำมะนาว เปรี้ยวจี้ดจ้าดแซ่บถึงใจแบบต้องลอง

เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. หยุดทุกวันพุธ ที่ 2 และพุธ ที่ 4 ของเดือน โทร. 08-2389-2999, 08-3522-4159 พิกดั ร้าน :ถนนกาญจนวิถกี อ่ นถึงร้านหัวถนน เทีย่ วเมืองบ้านดอน

47

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนดอนนก สนามกีฬากลาง ป๊อบอาย

ถนนชนเกษม

ขนมจีนเส้นสด ก๋วยเตี๋ยวหมูพี่รัตน์

ถนนการุณราษฎร์ ซุ้มกระดังงา นิวเลี้ยงฟ้า

48

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


นิวเลี้ยงฟ้า

ร้านอาหารทีส่ บื ทอดกันมา...รุน่ ต่อรุน่ ประมาณ 3 รุ่นแล้ว เมนู แนะน�ำของร้าน คือ ข้าวไก่อบ, ข้าวหน้าเป็ด, ข้าวหมูกรอบ, ข้าวหมูแดง ที่ราดมาด้วยน�้ำพะโล้ที่มีกลิ่นหอม ของเครื่องเทศชัดเจน ส่วนตัวของหมูกรอบ ก็กรอบนุ่มไม่แข็งกระด้าง จะสั่งรวมหมูแดง + หมูกรอบ หรือสั่งแยกเฉพาะก็ได้

เปิดให้บริการทุกวัน 07.00 –14.00 น. โทร. 0-7727-2220 พิกัดร้าน : ถนนดอนนก ใกล้ปากทางเข้า โรงเรียนเทศบาล 5

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

49

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ซุ้มกระดังงา

เป็นร้านยอดฮิต...อีกร้านของชาว สุราษฎร์ธานี เมนูอาหารเยอะมากๆ มีตั้งแต่ อาหารฝรัง่ , ญีป่ นุ่ , อาหารใต้, อีสาน ไปจนถึง พาสต้า สเต็ก เบอร์เกอร์ หรือจะเป็น Toast ก็ยังมี ร้านนี้จอดรถสบาย ที่จอดเป็นลาน กว้างเลย ตัวร้านมีที่นั่งทั้งด้านในห้องแอร์ และนอกห้องแอร์ โซนห้องแอร์ตกแต่งร้าน สวยงามน่ารักดี เหมาะกับการพาแฟนมาทาน อาหาร ถ้าจะมาสังสรรค์กับเพื่อนก็ดูเหมาะ เมนูเด็ด ขนมจีนน�้ำยาปู, หมูสามชั้นทอด คั่วเกลือ, แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าว

เปิดให้บริการทุกวัน 11.00 – 23.00 น. โทร. 0-7721-6528 พิกัดร้าน : ถนนดอนนก เยื้องทางเข้าถนนราษฎร์อุทิศ 50

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ขนมจีนเส้นสด

ร้านเปิดให้บริการมากว่า 19 ปี เป็นสูตร เส้นสดจากนครศรีธรรมราช ทีร่ า้ นจะมีดารานักแสดง นักร้องบุคคลที่มีชื่อเสียง แวะเวียนมาใช้บริการ มากมายเป็นเครือ่ งการันตีความอร่อยของร้านนี้ ทีน่ ี้ เข้ามานั่งปุ๊บก็จะมีขนมจีนพร้อมน�้ำยา น�้ำแกงต่างๆ ยกมาเสิรฟ์ เป็นชุดๆ มีบริการรีฟลิ ผักสด และน�ำ้ แกง ต่างๆ เติมได้ตลอด และยังมีไก่ทอด หมูสะเต๊ะ ไว้สั่งทานคู่กับขนมจีนอีก เครื่องดื่มก็จะมีน�้ำส้ม น�้ำฝรั่ง น�้ำผลไม้รวมที่มีเนื้อผลไม้ 100% จ�ำหน่าย ทัง้ ปลีก - ส่ง ให้เลือกซือ้ เลือกหากลับบ้านได้อกี ด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 – 15.30 น. โทร. 08-6686-4757, 08-8761-4064, 0-7721-7833 พิกัดร้าน : เยื้องเรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี เทีย่ วเมืองบ้านดอน

51

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ก๋วยเตี๋ยวหมูพี่รัตน์

เป็นอีกหนึง่ ร้าน...ทีส่ บื ทอดมาจากรุน่ แม่ สู่รุ่นลูก เป็นเวลากว่า 41 ปี คอนเซ็ปของร้านนี้ คือ “ชิมก่อนเติม” เพราะรสชาติที่ปรุงมาจะมี ความกลมกล่อมอยู่แล้ว เจ้าของร้านจึงคอยบอก ลูกค้าที่มาทานเสมอๆ ว่าให้ชิมก่อน เมนูต้อง ห้ามพลาดคือ ก๋วยเตี๋ยวหมู+ไข่, ก๋วยเตี๋ยวรวม ทุกอย่าง, เกีย๊ วกรอบต้มย�ำ, ก๋วยเตีย๋ วทะเล,ลูกชิน้ ปลาลวก เส้นของทีน่ จี่ ะมีทงั้ เส้นบะหมีเ่ หลืองกลม, บะหมีเ่ หลืองแบน, บะหมีห่ ยก, เส้นใหญ่, หมีข่ าว, วุ้นเส้น และช่วงวันส�ำคัญอย่างวันพ่อหรือวันแม่ ทางร้านจะมีการแจกก๋วยเตี๋ยวให้ทานฟรีด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00 –16.00 น. โทร. 0-7728-3613 พิ กั ด ร้ า น : ถนนดอนนกซอย 13 อยู่ซ้ายมือ ก่อนถึงโรงแรมเพลินเพชร 52

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ป๊อปอาย

“รักคุณ รักนาน บริการด้วยใจ” คือ คอนเซ็ปของร้าน มีบริการอาหารพื้นบ้าน, ปักษ์ใต้, ไทย-จีน มีบริการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ร้านนีเ้ ปิดมาประมาณ 20 กว่าปี เมนูแนะน�ำ คือ ผักกูดต้มกะทิกงุ้ สด, ใบเหลียงผัดไข่, แกงส้มยอด มะพร้าวปลากะพง, ปลาส�ำลีทอดย�ำมะม่วง, หลนกุ้งสด, หมูสามชั้นทอดทานคู่กับซอสพริก เข้ากัน เครื่องดื่มอากาศร้อนๆ แบบนี้ต้องเป็น น�้ำแตงโมปั่น หรือน�้ำมะนาวปั่น เย็นชื่นใจ

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 - 22.00 น. โทร. 0-7721-8802, 08-1892-2020, 08-1892-3324 พิกัดร้าน : ถนนดอนนกก่อนถึงสนามกีฬา กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทีย่ วเมืองบ้านดอน

53

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนการุณราษฎร์ ถนนอ�ำเภอ

ร่มการะเวก

ถนนชนเกษม

ข้าวพระรามลงสรง

ถนนดอนนก

54

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ร่มการเวก

ร้านบรรยากาศแบบธรรมชาติ...ร่มรืน่ เย็นสบาย ด้วยร่มไม้ สมกับชื่อร้านร่มการเวก เมนูหลักของที่น่ีคือ ขนมจีนกับสารพัดน�้ำแกง เช่น แกงเขียวหวานไก่ แกงไตปลา น�้ำยากะทิ น�้ำยาป่า ที่ท�ำสดใหม่ รสชาติกลางๆ ไม่เผ็ดจัด สามารถทานได้ทกุ วัย อีกเมนูทมี่ าแล้วต้องสัง่ คูก่ นั คือ ผัดไทไชยา หรือใครจะลองข้าวย�ำปักษ์ใต้ ก็ได้ แล้วตบท้ายด้วยเมนูผลไม้ลอยแก้วต่างๆ อาทิ สละลอยแก้ว และลูกตาลลอยแก้ว ปิดท้าย มื้อนี้

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-16.00 น. โทร. 08-7388-6699 พิกัดร้าน : ใกล้กับสี่แยกน�้ำค้าง

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

55

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ข้าวพระรามลงสรง

“ข้ า วพระรามลงสรง” เมนูนี้หากินได้ ไม่กร่ี า้ นในบ้านดอน ร้านนีเ้ ก่าแก่เปิดมาเกือบ 50 ปี เป็นสูตรแต้จิ๋ว ซาแต้ปึ่ง เรียกตามโบราณสมัยก่อน ที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยแต่แรกว่า ข้าวสะเต๊ะ (Satay) ต่อมาคนไทยชอบปรับเปลี่ยนเมื่อมีสีเขียว ของผักบุ้ง มีหมูสามชั้นลวก ราดด้วยน�้ำพริกเผา จึงเรียกว่า ข้าวพระรามลงสรงมาจนถึงปัจจุบัน แล้วยังมีหมูสะเต๊ะน�้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านพร้อม ด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น เนื้อตุ๋น ไว้คอยบริการอีกด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-16.00 น. โทร. 08-41840-7422 พิกัดร้าน : ถนนการุณราษฎร์ ก่อนถึงสี่แยกอนามัย 56

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ ถนนชนเกษม ก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ด by ป้าทิ้ง

ก๋วยเตี๋ยวเรือโกเฮง

สเต็กรอยยิ้ม ครัวน�้ำพริกกุ้งเสียบ

ถนนศรีเกษม ก๋วยจั๊บวีนัส 3 ฮะเก๋าติ่มซ�ำ ดีพร้อม ถนนการุณราษฎร์ ต�ำโคราช

ถนนตลาดใหม่

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

57

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ตำ�โคราช

เป็ น ร้ า นอาหารอี ส าน... แนวอิ น เตอร์ ที่ยกอาหารอีสานเต็มรูปแบบมาไว้ที่ร้านนี้ เรียกได้ว่า เมือ่ ก้าวเข้ามาร้านนี้ จะให้ความรูส้ กึ เหมือนไปทานส้มต�ำ ที่โคราชกันเลย ร้านนี้ตกแต่งต่างจากร้านอาหารอีสาน ทัว่ ไป เพราะสวยงามทันสมัยเน้นความโปร่งสบายร้านนี้ กว้างขวางมีโซนทานอาหาร ทั้งในห้องแอร์และโซน ในสวนมีมุมถ่ายภาพเก๋ๆส�ำหรับ ชาวโซเชียลที่จะได้ แชะ & แชร์ เมนูแนะน�ำของร้าน คือ ผัดหมี่โคราช ต�ำโคราช น�้ำพริก ปลาร้าทรงเครื่อง(ปรุงสุก) ทอดมัน ปลากราย สูตรดั้งเดิม กากหมู(สูตรต�ำโคราช) ไส้กรอก อีสาน (สูตรต�ำโคราช)ไก่ย่างโคราชรับรองแซ่บกันแบบ ทั่วถึง

เปิดบริการทุกวัน 11.00 – 24.00 น. โทร. 0-7727-5277 พิกัดร้าน : ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ ตรงข้ามร้านบนควนเฟอร์นิเจอร์ 58

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ดีพร้อม

มาอีกร้านหนึ่ง...ที่มีชื่อทั้งอาหารไทย จีน ภายในร้านอาหารดีพร้อม ชั้น 1 ส�ำหรับ บริการลูกค้าทั่วไป และ ชั้น 2 ส�ำหรับลูกค้า จั ด เลี้ ย ง ตั้ ง แต่ 5-30 โต๊ ะ นั่ ง ได้ ส บายๆ อาหารไทยขึ้นชื่อของร้านก็มีหลายอย่างอาทิ สะตอผัดกุ้ง แกงส้มปลากะพง หรือหมูป่า ผัดเผ็ด ก็เป็นเมนูที่นิยมสั่งกันหรือเป็นอาหาร จีนห้อยจ้อ แฮ่กนึ๋ ปลากระพงนึง่ ต่างๆ เก๋าเต้ย หรือปลาจาระเม็ด ที่ต้องบอกว่าใหม่สด น�ำมา ปรุงแต่งแล้วแต่เมนู อีกอย่างร้านนี้รับจัดเลี้ยง นอกสถานที่ด้วยนะขอบอก

เปิดให้บริการทุกวัน 16.00 - 21.00 น. โทร. 0-7722-3492, 08-1538-4948 พิกัดร้าน : ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ ใกล้แยกดอนเมา เทีย่ วเมืองบ้านดอน

59

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ฮะเก๋า ติ่มซำ�

ใครผ่านไปแถวเส้นในลึก...อยากทานติม่ ซ�ำ สูตรจากหาดใหญ่แนะน�ำร้านนี้ เปิดมา 7-8 ปีแล้ว เจ้าของร้านอัธยาศัยดีมตี มิ่ ซ�ำให้เลือกทาน หลากหลาย น�ำ้ จิม้ รสชาติอร่อยถูกปาก บริการรวดเร็ว ไม่ตอ้ งรอนาน มีห้องสามารถที่จะต้อนรับเป็นหมู่คณะได้ เมนูแนะน�ำ ของร้านคือ บะกุดเต๋, ขาหมู 3 รส, ไข่ตุ๋น เรียกว่ามา แล้วประทับใจ

เปิดให้บริการตั้งแต่ 05.00 - 12.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ ถ้าตรงกับวันนักขัตฤกษ์ไม่หยุด) โทร. 08-1897-3685, 08-0525-7889 พิกัดร้าน : ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ ใกล้แยกดอนเมา 60

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ก๋วยจั๊บวีนัส 3

การันตีความอร่อย...กันถึง 3 สาขา สาขานี้ เปิดมาแล้ว 6 ปี เมนูแนะน�ำหนีไม่พ้นต้องเป็น ก๋วยจั๊บ มีทงั้ เส้นก๋วยจับ๊ เส้นหมีข่ าว เกาเหลา ข้าวสวยทีเ่ ครือ่ งใน มาแบบจัดเต็ม เส้นเหนียวนุ่ม รสชาติกลมกล่อมอร่อย อิ่มท้องกันเลยทีเดียว

เปิดให้บริการทุกวัน 9.00-17.00 น. โทร. 08-0522-2225 พิกัดร้าน : ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตรงข้ามส�ำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 14

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

61

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ครัวน้ำ�พริกกุ้งเสียบ

ใครอยากทานข้าวแกงพื้นบ้าน...รสชาติถูกปากคนใต้เปิดมานานกว่า 10 ปี ต้องแนะน�ำร้านนีม้ อี าหารให้เลือกเยอะมาก เห็นแล้วน�ำ้ ลายส่อ ไม่วา่ จะเป็น ปลาทูต้มอ้อย, หย�ำ, น�้ำพริกแบบภูเก็ต, แกงพื้นบ้านต่างๆ ที่เสิร์ฟคู่กับผักสด และน�ำ้ พริกฟรี อีกเมนูทจี่ ะไม่พดู ถึงไม่ได้ตอ้ งเมนูนี้ ขนมจีนน�ำ้ ยาปูสตู รภูเก็ตรสชาติ จัดจ้าน ทานคู่ผักสด ผักดอง บอกได้ค�ำเดียว อิ่ม อร่อย คุ้มค่า คุ้มราคา

เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 - 16.00 น. โทร. 06-1535-4239 พิกัดร้าน : ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ ตรงข้ามกับร้านม่านสยาม 62

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ก๋วยเตี๋ยวเรือโกเฮง ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วที่ . ..บรรยากาศดีร้านโล่ง โปร่งสบาย ตัง้ อยูร่ มิ คลอง เมนูแนะน�ำคือ ก๋วยเตีย๋ ว หมูน�้ำตกชิ้นสด, ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น, ตุ๋นเครื่องใน ลูกชิน้ หมูสด,ข้าวหมูตนุ๋ , ลวกจิม้ (หมูลวก, ตับลวก, ลูกชิน้ ลวก) เสิรฟ์ พร้อมน�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ รสเด็ด ทีร่ า้ นยังมี ของทาน เล่นอย่าง ลูกชิ้นหมูปิ้ง, ลูกชิ้นเอ็นปิ้ง เครือ่ งดืม่ ขอแนะน�ำเป็น อัญชัน, ใบเตย, กระเจีย๊ บ, เก็กฮวย ดื่มแก้กระหาย

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00 - 16.00 น. โทร. 08-1441-8490 พิกัดร้าน : ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ เลี้ยวเข้าซอยวัดโพธิ์ 31 ก่อนข้ามสะพาน เทีย่ วเมืองบ้านดอน

63

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ด by ป้าทิ้ง

ใครที่อยากจะทานซีฟู้ดอร่อย...สด สะอาด

ไม่ต้องไปไหนไกล แวะมาที่ร้านนี้เลย ได้ทานทั้ง ซีฟู้ดทั้งก๋วยเตี๋ยว แถมยังมีขนมหวานอีก ครบสูตร ในที่เดียว เมนูแนะน�ำสามารถทานได้ 3-5 คน คือ โคตรพลังต้มย�ำทะเล (เส้นและน�้ำต้มย�ำสามารถ รีฟิลได้ตลอด) ขอบอกว่าคุ้มสุดๆ ก๋วยเตี๋ยวมีแบบ ต้มย�ำโบราณ, ต้มย�ำน�้ำข้น-น�้ำใส, เย็นตาโฟส่วนใคร อยากทานเมนูขา้ วทางร้านก็จดั ให้เมนูเด็ดๆ ต้องนีเ่ ลย ข้าวผัดปูไข่ปู, ปลาฉลามผัดฉ่า, หอยเชลล์ผัดฉ่า ถ้าใครยังมีที่ว่างในท้องเหลือที่ร้านก็ยังมีขนมเค้ก โฮมเมดและวุ้นมะพร้าวโฮมเมดให้ชิมกันอีกด้วย

เปิดให้บริการตัง้ แต่ 10.00 –16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) โทร. 08-6595-0835 พิกัดร้าน : ถนนศรีสวัสดิ์ ใกล้กับ สนามไดร์ฟกอล์ฟ 64

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


สเต็กรอยยิ้ม

ร้ า นนี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ดี แ ต่ ส เต็ ก ... อย่ า งเดี ย ว แต่ยังมีเมนูอาหารจานเดียว หรือเป็นกับข้าวไทยๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน มาร้านนี้ต้องมาทาน ข้าวผัดน�้ำพริก ลงเรือ และผัดไทยห่อไข่ ทีร่ สชาติถกู ปากคนใต้แน่นอน ทางร้านยังมีบริการรับท�ำอาหารกล่องในงานต่างๆ ราคาเป็นกันเอง

เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30-22.00 (หยุดทุกวันพุธ) โทร. 0-7728-6672 พิกดั ร้าน : ติดถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ เทีย่ วเมืองบ้านดอน

65

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนโฉลกรัฐ ถนนเลี่ยงเมือง

ม๊ะ ดู บี อีสานริมบึง แซ่บอีหลีเด้อ 2

Foodhouse

ถนนอ�ำเภอ

66

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


Foodhouse (ฟู้ดเฮ้าส์)

ใครอยากกินคลีน...ต้องไม่พลาดร้านนี้ บรรยากาศ ตกแต่งร้านให้ได้ความรู้สึกเหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้าน เมนูแนะน�ำร้านนี้คือ สปาเก็ตตี้ซอสครีมต้มย�ำกุ้ง รสชาติ กลางๆ ไม่เผ็ดเด็กๆก็ทานได้,ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรเด็ดที่คุณ จะต้องแปลกตาจากที่เคยทานมา เพราะคุณจะมองไม่เห็น เส้นเลย ด้านบนจะเต็ม ไปด้วยเครือ่ งเต้าหูโ้ รยกับ กระเทียม หัวไชโป้ว หมูสามชั้น กุ้งแก้วเกรดเอ, หรือจะเป็นไก่ย่าง ตะไคร้ ที่จัดใส่มาเป็นแก้ว, ข้าวผัด น�้ำพริกปลาย่าง ที่มี ความเผ็ด + ความร้อนที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัวกับ สมุนไพรไทย เครือ่ งดืม่ ต้องยกให้เมนู Forget me not (อย่า ลืมฉัน) มีน�้ำผึ้ง+มะนาว+น�้ำเฮลูบอย+โซดา จนได้รสชาติที่ ลงตัว เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 - 22.00 น. โทร. 09-5256-9953 พิกัดร้าน : ถนนโฉลกรัฐ ใกล้ทางเข้า สวนหลวง ร.9

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

67

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


อีสานริมบึง

“รวดเร็ว สะอาด อิม่ ท้อง สบายกระเป๋าสตางค์” ร้านนีอ้ ยูร่ มิ บึงสมชือ่ มีเมนูให้เลือกเยอะ ราคาก็ไม่แพง ถ้าแวะมาช่วงเที่ยงๆ คนจะแน่นมาก มาร้านนี้ต้อง ลองทาน ย�ำหมูกรอบ คอหมูย่าง ไส้กรอกอีสาน ทอดมันกุ้ง ไก่ย่าง ต้มย�ำรวม ส้มต�ำปูม้า ต�ำข้าวโพด ไข่เค็ม ปลาเผาตัวโตๆ ลาบเป็ด คงสาธยายไม่หมด ต้องมาลองกันเอง

เปิดบริการทุกวัน 10.00 - 20.00 น. โทร. 08 - 1476 - 4165 พิกัดร้าน : ถนนโฉลกรัฐ ฝั่งขาออก 68

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ม๊ะ ดู บี

เป็ น ร้ า นอาหารอิ ส ลาม ...ที่ ป รุ ง อาหาร ตามหลักฮาลาล มีลูกค้าแวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย ขึ้นชื่อหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ซุปหางวัว โรตีแกงแพะ ข้าวหมกไก่ สลัดแขก แล้วเขายังมีนำ�้ ชาทีเ่ ป็นแบบทาง ปักษ์ใต้เฉพาะ รวมถึงโรตียามเช้าไว้คอยบริการแต่ ขอบอกเลยอร่อยทุกอย่าง ไม่เพียงแต่เมนูที่น�ำเสนอเพราะทางร้านยังมีเมนู แกงต่างๆ สลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนไว้คอยบริการลูกค้า หลายคนประทับใจในรสแกงของทางร้านเป็นลูกค้า ขาประจ�ำกันมากมาย

เปิดให้บริการทุกวัน 07.00 – 20.00 น. โทร. 08-1607-6366, 09-5054-7554 พิกัดร้าน : ถนนโฉลกรัฐ ซอย 26 ก่อนถึงทางเข้าค่าย อส.

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

69

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


แซ่บอีหลีเด้อ 2

ส้มต�ำ...อาหารอีสานรสชาติแซ่บ เน้นวัตถุดิบ อย่ า งดี ที่ ร ้ า นใช้ ม ะละกอด� ำ เนิ น ปู เ ค็ ม รสชาติ ดี ดองเกลือจากจังหวัดชุมพร กุง้ แห้งอย่างดี ะน�ำ้ ปลาร้า ใช้สตู รจากลาวน�ำมาหมักต้มปรุงใส่เครือ่ งเทศจนหอม นัวได้ที่ ถึงจะเอามาใส่ส้มต�ำๆให้ลูกค้านอกจากเมนู ส้มต�ำเด็ดๆ แล้วทางร้านยังมี คอหมูยา่ งซึง่ ใช้คอหมูยา่ ง อย่างดีไม่ติดมันเหมือนทั่วไป เนื้อๆ เน้นๆ มาหมัก ปรุงรส แล้วย่าง ต้องมาลองวัตถุดิบทุกอย่างสดใหม่ สะอาด และถูกปากแน่นอน

เปิดให้บริการทุกวัน 10.30 - 22.00 น. โทร. 08-6394-3699, 09-5412-9339 พิกัดร้าน : ถนนโฉลกรัฐหลังอีสานริมบึง 70

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนอำ�เภอ ถนนดอนนก ก�ำปั่น

ถนนโฉลกรัฐ ข้าวมันไก่มยุรี (สุ) กะปิ

ถนนการุณราษฎร์

ตู้เสบียง

ถนนตลาดใหม่

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

71

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ข้าวมันไก่มยุรี

ใครที่มองหาร้านข้าวมันไก่...อิสลามแท้ๆ ต้องไม่พลาดร้านนี้ ต้นต�ำหรับที่ตกทอดจากรุ่น พ่อ - แม่สู่รุ่นลูก ขายมานานกว่า 40 ปี ลูกค้า แวะเวียนมาอุดหนุนทั้งเก่าและใหม่ เมนูแนะน�ำ คือ ข้าวมันไก่ ข้าวไก่ทอด ข้าวกุ้งทอด ความอร่อย ของร้านนี้อยู่ที่น�้ำจิ้มสูตรพิเศษและเนื้อไก่นุ่มๆ หรือใครจะเลือกสั่งแบบจานรวมเนื้อไก่ เครื่องใน แยกข้าวเขาก็มีไว้ให้ลูกค้าเช่นกัน

เปิดให้บริการ ทุกวัน 08.00 - 14.30 น. โทร. 0-7721-6172 พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภอ ใกล้สี่แยกก�ำนันธร 72

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


กะปิ ใครที่อยากทานอาหารใต้...แบบไทยๆ ในร้านอาหารเท่ห์ๆ เชิญแวะเข้ามาลิ้มลองได้ ทีร่ า้ นนี้ เพิง่ เปิดได้ไม่นานเท่าไหร่ แต่ลกู ค้าของทีน่ ี่ ก็เยอะใช้ได้ ไปทานอาหารช่วงเที่ยงๆ คนแน่น เลยทีเดียว มีที่นั่งประมาณ 30-40 ที่ มีทั้งโซน indoor. และ outdoor ภายในร้าน ตกแต่งแบบ เรียบง่ายน่านั่งส่ว นอาหารของที่นี่จะเน้น เป็น อาหารปักษ์ใต้ เป็นพวกกับข้าวไม่มอี าหารจานเดียว เมนูแนะน�ำของร้านคือ โคตรน�้ำพริก หมูคั่วเกลือ แกงคั่วปลาย่างสะตอกุ้ง สายบัวผัดกะปิ แซ่บเว่อร์ ทีเดียว

เปิดให้บริการทุกวัน 11.00 - 22.00 น. หยุดทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน โทร. 09-5097-4644 พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภอใกล้สี่แยกก�ำนันธร เทีย่ วเมืองบ้านดอน

73

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


กำ�ปั่น

“คลังอาหารอร่อย ในสวนสวย”

ร้านเน้นนั่งสบาย ร่มรื่นบรรยากาศดี มีการเล่า เรื่องราวผ่านวัตถุ เช่น เหรียญกษาปณ์ เงินพดด้วง เครื่องประดับ ภาพถ่าย สิ่งของที่ใช้ตกแต่งร้าน เล่าเรื่องราวในอดีต อาหารมีทั้งอาหารพื้นบ้าน และเมนูทั่วไป เหมาะจะนั่งทานข้าวกับครอบครัว หรือจะนั่งสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ห่อหมกขนมครก ใบเหลียงผัดไข่ กุง้ นางผัดพริกขิง ไข่ตนุ๋ ไชยา ซีโ่ ครง หมูบาร์บีคิว ย�ำก�ำปั่น รับรองมากี่ครั้งก็ไม่ผิดหวัง

เปิดบริการทุกวัน 10.00 - 21.00 น. โทร. 0-7728-3313, 0-7722-6184 พิกดั ร้าน : ถนนอ�ำเภอ ก่อนถึงแยก รพช. 74

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ตู้เสบียง

ร้านนี้อยู่หน้าร้านชานชาลา...เหมือนๆ จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของร้านให้บรรยากาศเหมือน นั่งทานอาหารอยู่ในโบกี้รถไฟเลย ร้านนี้มีอาหาร หลากหลายสัญชาติเลือกสัง่ มาทาน มีทงั้ อาหารฝรัง่ จะเป็น พวกสปาเก็ตตี้ สเต็ก พิซซ่าฯลฯ สวนอาหาร ไทยก็มีหลากหลายเมนูเหมือนกัน ทั้งข้าวอาหาร ตามสั่ง พวกย�ำต่างๆอาหารที่ร้าน ออกไปทาง อาหารฟิวชั่น

เปิดบริการทุกวัน 09.30 – 23.59 น. โทร. 08-4630-3100 พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภออยู่หน้าร้านชาน ชาลา

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

75

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนชนเกษม อีสานเรือนหลวง

ถนนเลี่ยงเมือง

ถนนดอนนก

ถนนตลาดใหม่

ถนนศรีไชยา ซุ่นเฮียง ถนนหน้าเมือง

76

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ซุ่นเฮียง

ร้านนี้มีประวัติยาวนาน...โดยเริ่มจากรุ่นก๋ง เมื่อปี 2479 ที่เข็นรถขายกาแฟ จากนั้นรุ่นพ่อก็มาตั้ง ร้านอาหารชือ่ ซุน่ เฮียงเมือ่ ปี 2498 ร้านนีอ้ ร่อยทุกอย่าง ทีแ่ น่ๆ ออส่วนใช้หอยนางรมตัวโตๆ เต๋าเต้ย ปลากะพง ก็อร่อย ยังมีกระเพาะปลาผัดแห้ง กุ้งผัดวุ้นเส้น ไม่ว่า เมนูไหนๆ ล้วนแล้วแต่ถูกอกถูกใจผู้ที่ลิ้มลองทั้งนั้น ร้านตกแต่งเรียบง่าย เน้นบรรยากาศสบายๆ พร้อมการ บริการที่เป็นกันเอง เปิดให้บริการทั้งอาหารไทย จีน ซีฟู้ด และอาหารพื้นเมือง

เปิดให้บริการทุกวัน 12.00 - 22.00 น. โทร. 0-7728-1367, 0-7727-2180 พิกัดร้าน : ถนนชนเกษม ใกล้กับร้านไข่ดาว เทีย่ วเมืองบ้านดอน

77

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


อีสานเรือนหลวง

เป็นร้านอาหารอีสานไสตล์ปกั ษ์ใต้...ทีร่ าคาไม่แพง และอาหารก็อร่อย บรรยากาศก็โปร่งสบาย สถานทีต่ งั้ อยูบ่ นเนินเขา ไปนัง่ ตอนเย็นลมดีมากๆ ส�ำหรับ ที่นั่งก็จะมีนั่งในอาคารหรือใครต้องการที่สบายๆ ก็ออกมานั่งข้างนอกอาคารได้ ทีร่ า้ นจะมีโต๊ะหินอ่อนอยูห่ ลายโต๊ะ ส�ำหรับเรือ่ งอาหารจะมีเมนูเด็ด คือ ส้มต�ำปูมา้ ลาบเป็ด แหนมซีโ่ ครงทอด ไก่ยา่ งอีสานเรือนหลวง หอยขาวเผาหรือท�ำเป็นหม้อไฟ ก็ได้ ตบท้ายล้างปากด้วยเมนูขึ้นชื่อ กล้วยหอมทอด กรอบนอกนุ่มในหวานก�ำลังดี

เปิดให้บริการทุกวัน 11.00 - 22.00 น. โทร. 0-7793-5599, 08-1273-8561 พิกัดร้าน : ถนนชนเกษม ก่อนถึงทางขึ้น เขาท่าเพชร

78

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนพ่อขุนทะเล บึงขุนทะเล

ข้าวแกงแม่ละเมียด

ข้าวมันไก่เนรมิต

ถนนเลี่ยงเมือง

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

79

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ข้าวมันไก่เนรมิตร

ข้าวมันไก่ร้านนี.้ ..เปิดมาแล้ว 10 ปี มีนำ�้ จิม้ รสเด็ดสุดจะบรรยาย แถมราคาก็ไม่แพง เป็นอีกร้านในเส้นภูธร 8 ที่คุณภาพคับจาน จริงๆ รสชาติ เหมือนเนรมิตได้สมกับชื่อร้าน มีทงั้ ข้าวมันไก่ตม้ และข้าวมันไก่ทอด ข้าวมัน ใช้ ข ้ า วหอมมะลิ 100% เนื้ อ ไก่ นุ ่ ม หนึ บ ก�ำลังกินเข้าขัน้ อร่อยมาก ปริมาณให้มาเยอะ ปิดข้าวจนเกือบมิด ถูกและอร่อยขนาดนี้ หาได้ที่ไหนอีก

เปิดบริการตัง้ แต่ 06.00 – 13.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทร. 08-6691-2866 พิกัดร้าน : อยู่ตรงข้ามซอยพ่อขุนทะเล 17/6 ข้างร้าน สิทธิ์ โชคมอเตอร์ไซค์ 80

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ข้าวแกงแม่ละเมียด

ร้านนีม้ อี าหารประเภทข้าวแกง...และอาหาร ตามสั่ง ไว้บริการหลากหลายเมนูให้เลือกตามความ ต้องการ ที่ร้านใส่ใจในคุณภาพอาหารจนเป็นที่ยอมรับ ของลูกค้า ซึ่งย่อมเป็นตัวรับประกันความอร่อยและ ความมั่นใจในคุณภาพอาหารได้ดี วัตถุดิบที่ร้านคัดสรร มาเป็นอย่างดีเพราะถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้นของความอร่อย เป็นร้านเล็กๆ ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพอาหาร ที่บรรจง ปรุ ง ด้ ว ยความพิ ถี พิ ถั น ทุ ก จานล้ ว นน� ำ เสนอสิ่ ง ที่ อิ่มอร่อยแก่ลูกค้า

เปิดบริการ รอบเช้า 08.00 – 13.00 น. รอบเย็น 17.00 – 22.00 น. (ปิดทุกวันเสาร์ ในช่วงเช้า) โทร. 09-8014-4468 พิกัดร้าน : ถนนพ่อขุนทะเล เทีย่ วเมืองบ้านดอน

81

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนเลี่ยงเมือง ถนนพ่อขุนทะเล

โกตี๋ติ่มซ�ำ เกาเหลานครปฐม

ครัวอโณทัย ก๋วยเตี๋ยวเรือ บางใหญ่

ถนนเลี่ยงเมือง

82

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ก๋วยเตี๋ยวเรือบางใหญ่

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ...ที่มีทีเด็ดอยู่ที่น�้ำซุปเข้มข้นไม่ว่าจะสั่งแบบธรรมดา หรื อ น�้ ำ ตก เป็ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ ใส่ ห มู เส้ น เหนี ย วนุ ่ ม กิ น คู ่ กั บ เกี๊ ย วทอดกรอบ จานขนาดพอดีอิ่ม ตบท้ายด้วยขนมหวานหลากหลายของทางร้านอีกด้วยที่ร้านนี้ ยังมีเมนูข้าวขาหมูยกโถ ชื่อนี้เนื่องจากขาหมูจะแยก ใส่โถมาต่างหากเนื้อจะเป็นชิ้น พอดีค�ำนุ่มๆ รสซุปเข้มข้น ต้องยกนิ้วให้ ตบท้ายด้วยขนมหวาน อีกด้วย

เปิดบริการทุกวัน 10.30 – 15.30 น. โทร. 08-7626-1886 พิกัดร้าน : ถนนเลี่ยงเมือง ก่อนข้ามสะพานบางใหญ่ เทีย่ วเมืองบ้านดอน

83

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


โกตี๋ติ่มซำ� เกาเหลานครปฐม

ร้านนี้ต้นต�ำรับจากนครปฐม...ติ่มซ�ำสดท�ำกันให้เห็นกันจะๆ นึ่งร้อนๆ เสิรฟ์ ถึงโต๊ะตามสัง่ เกาเหลาเลือดหมูทใี่ ช้ผกั จิงจูฉา่ ย เฉพาะของร้าน ข้าวหมูกรอบ หมูแดงสูตรน�้ำพริกเผาแบบฉบับของร้าน หรือใครจะลองสั่งหมูกรอบจิ้มน�้ำพริก เผาของร้านกินกับกาแฟแบบหมูย่างเมืองตรัง อร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียว นอกจากนี้ ทางร้านยังมีห้องรับรองไว้รองรับลูกค้าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 - 80 คน อีกด้วย

เปิดให้บริการทุกวัน 06.00 - 14.00 น. โทร. 08-9474 -4055 พิกัดร้าน : ถนนเลี่ยงเมืองก่อนถึง โรงแรมนิภาการ์เด้น 84

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ครัวอโณทัย ร้ า นนั่ ง สบายๆ ...บรรยากาศชิ ว ๆ จะมานั่งสังสรรค์ เลี้ยงรุ่นเป็นหมู่คณะก็ได้ มีห้องรับรองส่วนตัว 2 ห้อง รองรับได้ถึง 20 และ 60 คน เมนู แ นะน� ำ มาร้ า นนี้ ต ้ อ งสั่ ง “ขนมจี น น�้ ำ ยาปู ” ทานคู ่ กั บ กากหมู ท อด หมูคั่วเกลือ กะปิคั่ว แกงส้มปลากะพงผักรวม การันตีความอร่อยมาถึง 5 ปีแล้ว

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00-22.00 น. โทร. 0-7727-3066, 08-2422-7159 พิกัดร้าน : ถนนเลี่ยงเมือง ก่อนถึง สี่แยกบางใหญ่ ฝั่งไปรษณีย์เขต 8 เทีย่ วเมืองบ้านดอน

85

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนศรีวิชัย รพ.สุราษฎร์ธานี ถนนศรีเกษม

ทิพรส

ข้าวต้มปลา เศรษฐี

ถนนพ่อขุนทะเล ซารัง

ถนนเลี่ยงเมือง

86

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ซารัง

ในวันสบายๆ...อะไรจะฟินมากไปกว่า การหาของกินอร่อยๆ มาเติมให้อิ่มท้องร้านนี้ น่าจะเป็นค�ำตอบได้อย่างดี กับบุฟเฟต์ ชาบู ปิ้งย่าง ที่ไม่จ�ำกัดเวลา คุณจะกินตั้งแต่ เปิดร้าน จนร้านปิดเค้าก็ไม่ว่าราคาหัวละ 285 บาท มีโปรโมชัน่ มา 4 จ่าย 3 ของมีให้เลือกเยอะตัง้ แต่ สันนอกโคขุน โคขุนหมักปิ้งย่าง แซลมอน ฯลฯ น�ำ้ จิม้ อร่อย น�ำ้ ซุปมีให้สองแบบคือน�ำ้ ซุปใสหอม สมุนไพร และน�้ำซุปต้มย�ำเข้มข้น ยิ่งถ้าได้เนื้อ มาแกว่ ง แล้ ว ใส่ ป าก อื้ ม มมม...ไม่ อ ยากจะ บรรยายเลย

เปิดบริการทุกวัน 12.00 - 23.00 น. โทร. 08 - 6266 - 3838 พิกัดร้าน : ถนนศรีวิชัยฝั่งขาออก (หน้าตลาดไดมอนด์) เทีย่ วเมืองบ้านดอน

87

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ข้าวต้มปลาเศรษฐี

เป็นร้านข้าวต้มปลาเก่าแก่...ร้านหนึง่ บนถนนศรีวิชัย เปิดมานานถึง 15 ปี มีอาหาร ให้เลือกหลากหลายเมนู ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา แถมมี บริการเผาให้สดๆ หรือตามแต่ลูกค้าสั่งมา แต่ที่ ขาดไม่ได้เมื่อมาร้านนี้คือ ต้มย�ำหัวปลาหม้อไฟ และข้าวต้มปลากะพง สูตรเด็ดที่ใช้น�้ำซุปจาก น�้ ำ ต้ ม ก้ า งปลาแทนน�้ ำ ซุ ป กระดู ก หมู และมี หมู บ ะเต็ ง หมู ส ามชั้ น ทอดกรอบใส่ ใ นข้ า วต้ ม เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน

เปิดให้บริการทุกวัน 16.00-02.00 น. (หยุดทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน) โทร. 08-3174-9305 พิกัดร้าน : ถนนศรีวิชัยขาเข้าเมือง 88

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ทิพรส

ร้านนี้แทบจะเรียกว่า...เปิดขาย กันทั้งวันรับได้ตั้งแต่เช้ายันดึก ลูกค้าต่าง แวะเวียนไม่ขาดสาย รายการอาหารก็มี ให้เลือกมากมายเมนูแนะน�ำของร้านนี้ คือ หั ว ปลาต้ ม เผื อ ก,ต้ ม ส้ ม ปลากระบอก, ยอดมะระหวานผัดน�ำ้ มันหอย, กุย่ ช่ายขาว ผัดหมูกรอบ, หอยขาวต้มตะไคร้, หัวปลา กะพงต้มย�ำ และอีกหลายๆเมนูให้เลือกกัน

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 - 03.30 น. โทร. 08 - 1397 - 2307 พิกัดร้าน : ถนนศรีวิชัยก่อนถึงวัดกลางใหม่ เทีย่ วเมืองบ้านดอน

89

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


หลบมุมยามบ่าย

หลังทานอาหารเที่ยงหรือในช่วงบ่ายต้องพักยกครึ่งหนึ่งของการท�ำงานในยามบ่าย จะแวะเวียนหากาแฟหรือเครื่องดื่ม ร้อน เย็น เป็นตัวกระตุ้นก่อนการท�ำงาน บางครั้ง มีเวลาก็สามารถนั่งที่ร้านได้ หรือถ้าเวลาน้อยก็สั่งกลับเข้าในที่ท�ำงาน บางทีอาจต้องนัดเจอลูกค้าเพื่อเจรจาธุรกิจในร้านกาแฟ คุยงานไปจิบกาแฟและ ทานขนมเบาเพิ่มอรรถรสในการเจรจาให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น หรือบางคน แค่อยากพักเบาๆ ในช่วงบ่ายๆ ทานขนม ไอศรีม พร้อมจิบกาแฟแบบชิลๆ ก็มี ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราเองมีรา้ นนัง่ ดืม่ ยามบ่ายสบายๆ เบาๆ ชิลๆ อยู่ ครอบคลุมทัว่ พืน้ ทีเ่ รียกว่า ใครสะดวกหรือใกล้รา้ นไหน สามารถแวะพักนัง่ ดืม่ ชิลๆ ได้ทนั ที

90

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


Hi cake

Hi cake...ร้านแสนหวาน

ตกแต่ง ร้านได้น่ารักชวนให้นั่งมาก มีทั้งในส่วนของ ในร้ า นที่ เ ป็ น ห้ อ งปรั บ อากาศและนอกร้ า น แบบ open air นอกจากเค้กก็มีกาแฟ และ คุ้กกี้จ�ำหน่าย รวมถึงสั่งท�ำเค้กด้วย เมนูแนะน�ำ ก็ มี Hi bake Pancake น่ า กิ น ตั้ ง แต่ เสิ ร ์ ฟ กั บ ดี ไซน์ ก ารจั ด วางแป้ ง แพนเค้ ก นุ ่ ม ๆ สไตล์โฮมเมด ที่น�ำทัพผลไม้ กีวี่ กล้วยหอม

สตอเบร์รี่ บนถาดไม้ทรงเก๋พร้อมช็อกโกแลต ฟองดู อีกเมนูคือ บานาน่าช็อกโทสต์ โทสต์ พิเศษสูตรเฉพาะของร้านที่มีความกรอบนอก นุ่มในเติมความหวานด้วยน�้ำผึ้งและช็อกโกแลต อร่อยฟินกันไป เปิดบริการทุกวัน 9.00 – 21.30 น. โทร. 08-6888-1114 พิกัดร้าน : ถนนดอนนก

กาแฟบ้านปู่ กลิน่ หอมๆของกาแฟ และเค้กทีพ่ งึ่ ท�ำเสร็จใหม่ๆ เป็นจุด เด่นอย่างหนึง่ ของร้าน มาทีน่ ขี่ อแนะน�ำ “กาแฟบ้านปู่” ซึ่งเป็นสูตรของทางร้าน รสชาติ ออกแนวกาแฟโบราณ รสชาติดี

ร้ า นกาแฟบ้ า นปู ่ . ..เป็ น ร้ า นที่ รีโนเวทบ้านเก่ามาเป็นร้านกาแฟเล็กๆ เริม่ จาก เจ้าของร้านเป็นคนชอบทานกาแฟเป็นชีวิต เปิดบริการทุกวัน 11.00 – 18.00 น. จิตใจ และเป็นคนที่ชอบชิมกาแฟ ตามร้าน โทร. 08-8672-1552 คาเฟ่ตา่ งๆซึง่ หาร้านกาแฟทีถ่ กู ใจจริงๆ ได้ยาก พิกัดร้าน : ซอยราษฎร์บ�ำรุง 5 ถนนราษฎร์บ�ำรุง จึงมีความฝันที่จะท�ำร้านกาแฟสด ของตนเอง จึงได้ น�ำบ้านเก่าของคุณปู่ที่มีบรรยากาศ ร่มรื่น สบายเสมื อ นอยู ่ บ ้ า น เพื่ อ ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการพักผ่อน บวกความ สงบและความสบาย เมื่อเข้ามาในร้านก็จะได้ เทีย่ วเมืองบ้านดอน

91

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


My cup

เป็นร้าน recommend...เลย ที่คนมาสุราษฎร์ธานี

ต้องแวะมาทาน ส่วนด้านนอกบรรยากาศร้านค่อนข้างดี ส่วนชั้นสองจะมีของสะสมเก่าๆ นั่งท�ำงานชิลล์ๆได้ ขนมและ เครือ่ งดืม่ มีให้เลือกเยอะ ขอแนะน�ำบลูเบอร์รชี่ สี เค้ก ชีสเค้กเนือ้ ไม่แน่นมากก�ำลังดี ราดด้วยบลูเบอร์รซี่ อสแบบไม่ยงั้ อร่อยเลย Choco-banana เมนูนี้จะมีแค่แบบปั่น เป็นช็อกโกแลตปั่น กับกล้วยหอมๆ น�้ำปั่นที่นี่ละเอียดแบบก�ำลังดี คือจะมีเกล็ด น�้ำแข็งที่ละเอียดแบบเคี้ยวได้

เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. โทร. 0-7721-6704 พิกัดร้าน : ถนนดอนนก (ดอนนกซอย 14)

บางใบไม้ คาเฟ่

ร้านกาแฟส�ำหรับคนที่มีเวลา...ไม่รีบร้อน เพราะทุกๆ เมนูที่นี่เจ้าของร้านตั้งใจท�ำด้วยความพิถีพิถัน ส่วนรสชาติกาแฟนั้นจะหอม เข้ม กลมกล่อมความอร่อย ไม่ตอ้ งพูดถึง เพราะเจ้าของร้านมีดกี รีเป็นถึงบาริสต้าหญิง ส่วนเค้กจะเป็นแบบโฮมเมด เช่น มัทฉะลาวา กรีนทีชสี เค้ก เมนูหนักท้องขึ้นชื่อคือ สปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเล คาโบนาล่า ไข่กุ้ง และมีไอศครีมรสอร่อยไว้คอยบริการด้วย 92

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-18.00 น. โทร. 0-7728-7077 พิกัดร้าน : ลงมาจากสะพาน ข้ามแม่น�้ำตาปีประมาณ 1.3 กิโลเมตร อยู่ด้านซ้ายมือ


CoffeeZone@Gardent เปิดให้บริการทุกวัน 09.00 – 22.00 น. โทร. 0-7760-0682 พิกัดร้าน : ถนนเลี่ยงเมือง

บรรยากาศของร้าน ...จะออกแนวในสวน มีต้นไม้ร่มรื่นให้นั่งชิลล์ๆ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนคุยไป ทานอาหารไปเมนู แ นะน� ำ ของร้ า นนี้ คื อ ชุ ด สเต็ ก ปลาแซลมอน, คาโบน่าร่า ส่วนเครื่องดื่มก็ต้องเป็น อเมริกาโน่รอ้ น, คาปูชโิ น่เย็นแล้วตบท้ายด้วยของหวาน อย่างเค้กมะพร้าวอ่อน ครบสูตรทั้งอาหารคาวหวาน

บ้านเค้ก ร้ า นนี้ ขึ้ น ชื่ อ ...เค้ ก มะพร้ า วอ่ อ น อร่อยมาก แล้วยังเค้กผลไม้ตามฤดูกาล ให้ลมิ้ ลอง นอกจากนีย้ งั บริการอาหารหลาก หลายเมนู แนะน�ำเลยต้อง ผัดไทยกุ้งสด ข้าวน�ำ้ พริกมะม่วง ผัดซีอวิ้ ซีโ่ ครงหมูฮอ่ งกง ตบท้ายด้วยเครื่องดื่ม ไอซ์บ้านเค้ก ฟินเลย ขอบอก

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00 –20.00 น. โทร. 0-7729-5053 ,0-7729 - 5344 พิกัดร้าน : ถนนเลี่ยงเมือง เลยบิ๊กซี ประมาณ 500 เมตร เทีย่ วเมืองบ้านดอน

93

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ท่าทองรังนก

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 - 20.00 น. โทร. 08 - 4694 - 5296 พิกัดร้าน : ถนนโฉลกรัฐ ฝั่งขาออกไปถนนเลี่ยงเมือง เลยสี่แยกเข้าสวนหลวงอยู่ ขวามือ

มาถึงร้านนี้ต้องจัดชุดท่าทอง...High Tea Set เป็นชุดชาเขียวเสิรฟ์ คูก่ บั ขนมของทางร้าน มีชดุ เล็ก ชุดใหญ่ แล้วแต่เลือกว่ามาทานกี่คน หรือจะลองชา โรสเฟนรวนิลา คอฟฟี่ลาเต้ (ร้อน-เย็น) แต่เมนูเด็ด ที่ต้องจัดมาคือ รังนก สูตรเก๊าจี๊ - พุทราจีน (ร้อน - เย็น) เป็นรังนกตุน๋ แบบโบราณ เพื่อสุขภาพตามหลักแพทย์แผนจีน

วาย เลิฟ เบเกอรรี่

ร้ า นนี้ ข อน� ำ เสนอด้ ว ย... เครื่ อ งดื่ ม ชานม ข้าวญีป่ นุ่ แบบฉบับญีป่ นุ่ ทีไ่ ม่เหมือนใคร ตามติดมาด้วย ชาเขียวมัทฉะ ส่วนใครทีช่ อบสดใส ซาบซ่า ต้องอิตาเลีย่ น โซดาเลยจัดไป หรือถ้าใครสนใจขนมเบาๆ ต้องนี่เลย เอแคลร์แบบพอดีคำ� เครปเค้กสตอบอรี่ หรือเค้กส้มและ อีกหลายเมนูน่าลิ้มลอง 94

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00-20.00 น. โทร. 08-6924-2462 พิกัดร้าน : ในปั้มปตท.ฝั่ง โรงแรมแก้ ว สมุ ย รี ส อร์ ท ก่อนถึงแยกบางใหญ่


มาดามติ่ง

ร้านกาแฟเล็กๆ...อยู่ในซอยปทุมพร ตกแต่ง ร้านได้น่ารักสบายๆ จะมานั่งท�ำงานพักทานเค้ก และ เครื่ อ งดื่ ม ฟั ง เพลงชิ ล ล์ ๆ เจ้ า ของร้ า นมี ค วามเป็ น กันเองมาก เค้กจะเป็นแบบ homemade เมนูแนะน�ำ คือ เครปเค้กสตอเบอร์รี่, ช็อคบอล, เค้กมะพร้าวอ่อน, ช็อคโกแลตเค้ก และอีกหลากหลายเมนูให้ได้เลือกชิม

เปิดบริการทุกวัน โทร. 08-5213-5224 พิกัดร้าน : ปากซอยปทุมพร 7

ALIVE CAFE

ตัวร้านเป็นสีขาว...ชั้นเดียวติดแม่น�้ำมีโซน outedoor และ indoor เมนูอาหาร จะเป็นแนวฟิวชัน่ เช่น สลัดแซลมอน น�ำ้ สลัดวาซาบิเสิรฟ์ พร้อมน�ำ้ สลัดครีม และมีซอสญีป่ นุ่ พร้อมวาซาบิมาให้ด้วย, เมี่ยงญี่ปุ่น โดยมีสาหร่ายแผ่นเป็นเหมือนตัวใบไม้ห่อเมี่ยง ส่ ว นเครื่ อ งเคราต่ า งๆ ก็ มี กุ ้ ง ไข่ ห วาน เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 22.00 น. สาหร่ายเย็น ไข่กุ้งผักใส่มาในถ้วยเล็กๆ โทร. 09-5416-8585 และมีนำ�้ ราดเป็นซอสโชหยุ, ผักโขมอบชีส, พิกัดร้าน : ถ.ศรีเกษม ก่อนข้ามสะพาน ไปถนนศรีวิชัย ติดสนามฟุตซอล ช็อกโกแลตลาวา เทีย่ วเมืองบ้านดอน

95

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


2 SISTERS Factory

ร้านนี้เปิดมาได้...2 ปี มีสองชั้นไว้คอยรองรับ ลูกค้า ชั้นบนสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ 40 คน แวะมาที่นี่ต้องจัด 2 SISTERS COFFEE สูตรเฉพาะ ของที่ร้าน หรือจะเป็นชาเขียวมัทฉะ น�ำเข้าจากญี่ปุ่น แล้วเรียกน�้ำย่อยด้วย Affogato แล้วต่อด้วยจานหลัก เป็นข้าวซี่โครงหมูอบ ตบท้ายด้วยคากิโกริกรีนเมล่อน อิม่ ครบเต็มสูตร แล้วยังมีอกี หลายเมนูนา่ ลองด้วยขอบอก

เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์ 09.00-21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) โทร. 09-2263-8838 พิกัดร้าน : ถนนกาญจนวิถี ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์

ปังนมสด

แหล่ ง รวมตั ว ...พบปะสั ง สรรค์ ของวัยรุ่นยามค�่ำคืน กินนมชมวิวท้องถนน มองรถสั ญ จรผ่ า นไปมา ได้ ค วามรู ้ สึ ก ดี ไปอีกแบบหนึ่ง ร้านนี้มีเมนูให้เลือกทาน หลากหลายทั้ ง ขนมปั ง ปิ ้ ง ทาหน้ า ต่ า งๆ เครื่องดื่มที่มีรสชาติเข้มข้นถึงใจ เมนูเด็ดๆ อย่างปังภูเขาไฟ ก็มตี ามกระแสไม่ตกเทรนด์ กันน่ะจ๊ะ 96

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เปิดให้บริการ ทุกวัน 18.00-22.00 น. โทร. 08-1737-2260 พิกัดร้าน : ถนนศรีวิชัยปากซอยโรงอิฐ


กินนม

เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 –24.00 น. โทร. 09-0071-0810, 09-4598-0654 พิกัดร้าน : ถนนโฉลกรัฐใกล้ กับร้านชายคาเคียงดาว

ร้ า นนี้ ไ ม่ ไ ด้ มี แ ต่ เ มนู น ม...อย่างเดียว ยังมีเมนู อาหาร ทัง้ คาว และของหวาน ทีก่ ลุม่ วัยรุน่ ชอบมานัดพบปะ สังสรรค์กนั ยิง่ ดึกลูกค้ายิง่ เยอะ เมนูแนะน�ำของทีน่ คี่ อื ปังเย็น ภูเขาไฟ ที่มาแบบทรงภูเขาไฟจริงๆ แต่ต้องรีบทานเพราะ ละลายเร็ว เมนูหนักท้องก็ตอ้ งมาม่าต้มย�ำน�ำ้ ข้นมาแบบแซ่บ ถึงใจ ถ้าใครอยากทานของหวานก็ตอ้ งเมนูนเี้ ลย เครปกล้วยหอม รสชาติความหวานจากกล้วยเข้ากันได้ดีทีเดียว

Nine Coffee

Art & Coffee By Nine Coffee “ศิลปะในร้าน กาแฟ” คงบ่งบอกถึงบรรยากาศภายในร้านนี้ได้ดีที่สุด เมื่อมาร้านนี้ต้องแนะน�ำกาแฟสูตรเฉพาะของร้าน หรือ ซุปเปอร์ชามะนาว ที่ขอบอกว่าเปรี้ยวแซ่บมากต้องลอง หรือแม้แต่ในมื้อเที่ยงหรือเย็นใครจะมาฝากท้องที่นี่ ต้องลองจัดหนักด้วยข้าวผัดเครือ่ งแกงไตปลาบอกเลยว่า รสชาติสดุ จัดจ้าน หรืออีกหลากหลายเมนูทนี่ า่ มาลิม้ ลอง

เปิดบริการทุกวัน 10.00 - 22.00 น. โทร. 08-6955-6688 พิกัดร้าน : ถนนโฉลกรัฐ 2 เทีย่ วเมืองบ้านดอน

97

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


Carino Coffee By... Panbakery

ร้านกาแฟเล็กๆ ทีม่ ผี คู้ นแวะเวียนมาไม่ขาดสาย ด้วยติดใจในฝีมอื ท�ำเบเกอรีโ่ ฮมเมดของทีน่ ี่ ขนมขึน่ ชือ่ ของร้านคือ “ขนมเปี๊ยะไข่เค็ม” และชาปลายฟ้า ที่ร้าน ยังมี กาแฟสด เอแคล บราวนี่ ที่ท�ำกันสดใหม่ทุกวัน แถมทางร้านยังรับท�ำอาหารกล่องด้วย

เปิดบริการทุกวัน 8.00 - 21.00 โทร. 08-1082-1615 พิกัดร้าน : ถนนดอนนก ใกล้กับสนามแบตมินตัน

Khun Choo

เป็นร้านเล็กๆ น่ารักบรรยากาศดี มีทั้งโซน indoor & outdoor มีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้ง อาหารอิตาเลี่ยนและอาหารไทย รวมไปถึง เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ และ ไอศกรีม เมนูแนะน�ำคือ ก๋วยเตี้ยวคั่ว ไก่, สปาเกตตี้เขียวหวานแซลมอน, ลาบแซลมอน, สเต็กหมู, ข้าวไก่ผัดเม็ดมะม่วงน�้ำพริกเผา, ชาเขียว นมสด, ชาเย็นนมสด, ชาเขียวมะนาวโซดา, คาปูชิโน, ดาร์กชิบูย่าฮันนี่โทสต์ เปิดบริการตั้งแต่ 10.00-20.00 น. (ปิดทุกวันพุธ) โทร. 0-7796-9374 พิกัดร้าน : ซอยพ่อขุนทะเล 6 (เยื้องโรงแรมปาล์มการ์เด้น ) 98

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


บ้านคุณเฮง

เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-21.00 น. โทร. 0-7727-2758 พิกัดร้าน : ตรงข้ามกับ ศาลเจ้าไหหล�ำ

ใครแวะเวี ย นมานั่ ง ร้ า นนี้ . ..ต้ อ งลอง “เค้กมะพร้าวอ่อน” เค้กขึ้นชื่อของทางร้าน เนื้อเค้ก นุ่มๆ กลิ่นหอมของมะพร้าว รสชาติ หวานก�ำลังดี นอกเหนือจากเค้ก ที่ร้านยังมี ete Ice Cream และขนมอีกหลากหลายชนิด ให้เลือกทาน สามารถนัง่ ชิลล์ หรือนัดคุยงาน ได้สบายๆ

ห้องขนม มาร้านนี้...ขอบอกว่าต้องจัดให้ได้ Lemon Fizzy Coffee ที่ทางร้านภูมิใจ น� ำ เสนอมาก รวมถึ ง เครื่ อ งดื่ ม ต่ า งๆ ที่เจ้าของร้านบรรจงชงให้ลูกค้าแบบ ใส่ใจ ลงไปทุกแก้ว แล้วต้องมาจัดเต็มในส่วนของ เค้กชาเขียวถัว่ แดงทีข่ อบอกว่าต้องลอง หรือ อัลมอนสโคน กับ เชคคาร์ชีสชิฟฟ่อนเค้ก แบบนี้ต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียว เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00-17.00 น. เสาร์ -อาทิตย์ 09.00 -19.00 น. โทร. 09-1823-9909

พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภอจาก แยกก�ำนันธร ฝั่งซ้ายไปทาง โรงเรียนเทพมิตรก่อนถึงแยก น�้ำค้าง เทีย่ วเมืองบ้านดอน

99

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ร้านเค้กใบบุญ ร้ า นนี้ เ ป็ น แบบธุ ร กิ จ ครอบครั ว ร้านเล็กๆ บนถนนศรีเกษม มาจากทางถนน ชนเกษมหรือห้างแม็คโครจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ น่าจะเป็นร้านแรกบนถนนเส้นนี้ สังเกตุร้าน เป็นตึกแถวห้องเดียวริมถนน มีเมนูแนะน�ำ คือ เค้กมะพร้าวอ่อน เครปเค้กวนิลา สตอร์เบอรี่ เครปเค้กชอคโกแลต มีทงั้ บริการในร้าน และ เลือกซื้อกลับบ้าน เปิดให้บริการ ทุกวัน 09.00-20.00 น. โทร. 08-4294 1232 พิกัดร้าน : ถนนศรีเกษมฝั่งซ้ายมาจาก ทางแม็คโคร ก่อนถึงแยกในลึกตัดใหม่

บ้านขนม เป็ น อี ก ร้ า น ...บนถนนศรี เ กษม หรือที่ หลายคนเรียกในลึกตัดใหม่ นอกจาก กาแฟหลากหลายสูตรแล้วขอแนะน�ำเป็น น�้ำมะม่วงปั่น เสิร์ฟพร้อม เครปเค้กเผือก เรี ย กน�้ ำ ย่ อ ยกั น ก่ อ นแล้ ว ไปต่ อ ด้ ว ยทาน อาหารหนักขอน�ำเสนอด้วยสปาเก็ตตี้ ขี้เมา ทะเล หรือสเต๊กพอร์คชอป และอีกหลายเมนู แล้วจบครบมื้อด้วยบิงชูมะม่วง ก่อนกลับ เลือกซื้อขนมติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้าน ได้อีกด้วย 100

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 - 20.00 น. โทร. 09-3337-6914 พิกัดร้าน : ถนนศรีเกษมแยกในลึกตัดใหม่ เลี้ยวขวา ฝั่งซ้าย ไปรพ.สุราษฎร์ธานี


สีสันยามราตรี

ยามค�่ำคืนในเมืองสุราษฎร์ธานี เวลาแห่งการพักผ่อน เวลาแห่งความสนุก นัดพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงยามเลิกงาน หรือฉลองวันส�ำคัญของหลายๆ คน สีสันยามราตรีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีหลากหลายรูปแบบ ฟังเพลงดนตรีสด แนวเพื่อชีวิต แนวเพลงคันทรี แนวเพลงวัยรุ่นสมัยใหม่ ก็มีให้เลือกตามสไตล์ของตัวเอง ในร้านอาหารยามค�่ำมากมายหลายร้าน ที่รองรับทุกท่านในยามราตรี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่แต่งแต้มให้เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีมีชีวิตชีวายามค�่ำคืน

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

101

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


Chill house

เป็นร้านที่ชื่นชอบ...ของหลายๆ คน โดยเฉพาะทีม DEDA Motorcycle ที่จะมา สังสรรค์กันทุกคืนวันเสาร์ เมนูแนะน�ำคือ ไก่ต้ม โค้ก หมูยา่ งตรังผัดเผ็ด ซุปเนือ้ เปือ่ ย ย�ำเคียงดิน มีเครือ่ งดืม่ น�ำเข้าทีม่ เี ฉพาะร้านนีเ้ ป็นเอกลักษณ์ บรรยากาศนัง่ ฟังดนตรีสด สลับกับเพลงเบาๆ มี ลูกค้าแวะเวียนมาตลอดทั้งคืน

เปิดให้บริการทุกวัน 18.00 - 24.00 น. โทร. 0-77-203366,08-1271-1199 พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภอ สี่แยกไทยสมุทร

Drunky Bear

ร้ า นนี้ อ าจจะงงสั ก หน่ อ ย...ส� ำ หรั บ คนทั่วไปเพราะร้านตั้งอยู่ใน POP Villa Surat หลบเข้าไปข้างในนิดนึง แต่เมนูที่นี่ รับรองว่า อร่อยแบบต้องลองไม่ว่าจะเป็น ตับย่าง เนื้อตุ๋น หม้อไฟ หรือข้าวผัดกระเพราเนื้อ และยังมีเมนู เครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูให้ท่านลิ้มลอง 102

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เปิดให้บริการทุกวัน 20.00 - 24.00 น. โทร. 08-6525-6522 พิกัดร้าน : ตั้งอยู่ ใน POP Villa Surat ถนนอ�ำเภอใกล้แยกไทยสมุทร


Hope Cafe & Restaurant

ร้ า นนั่ ง ...แบบชิ ล ล์ ๆ นั่ ง ในห้ อ งแอร์ หรือแบบ open air หน้าร้านฟังดนตรีสดทุกค�่ำคืน ตัง้ แต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป พร้อมทานอาหาร แสนอร่อยเมนูแนะน�ำของร้านไม่ว่าจะเป็น ส้มต�ำ ปูนิ่มทอดกรอบ แกงคั่วหอยขมทะเล ปูผัดข้าว (ย�้ำว่าปูผัดข้าวนะ)หรือจะเป็นเนื้อย่างสูตรเด่น ของร้ า นหรื อ ใครที่ ชื่ น ชอบเครื่ อ งดื่ ม น� ำ เข้ า เฉพาะทางร้านก็มีจัดให้แต่ถ้าไม่ชอบต้องจัดเป็น บลูเบอร์รี่ปั่น เบาๆ ก่อนกลับบ้านกันสักแก้วหนึ่ง

เปิดให้บริการทุกวัน 17.00 - 24.00 น. โทร. 09 - 9486 - 8668 พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภอจาก แยกไทยสมุทรประมาณ 200 เมตร

LOUVRE Cafe’ and Restaurant LOUVRE Cafe’ : Open 10.00- 18.00 น. LOUVRE Restaurant : Open 18.00 - 24.00 น. โทร. 08-6955-6688 พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภอมาจาก ทางสี่แยกไทยสมุทรอยู่ซ้ายมือ

ร้านแนวสไตล์โมเดิร์น บรรยาการแบบ Open air มีดนตรีสดทุกวันช่วงเวลาตั้งแต่ 20.55 น.เมนูแนะน�ำ คือแซลมอนวาซาบิ, ไข่หมึกย่างซีฟดู้ , หอยเชลล์โอตาเตะ ผัดฉ่า เครือ่ งดืม่ เน้นเป็น cocktail อย่าง Mojito, Sex on the beach ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มวัยรุ่น และวัย ท�ำงาน หรือช่วงกลางวันนั่งจิบ กาแฟเบาๆคุยงานกัน ก่อนกับ LOUVRE Cafe ก็ยังได้ เทีย่ วเมืองบ้านดอน

103

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


Bali ร้านนี้เปิดมานานไม่ต�ำกว่า 10 ปีแล้วนะ มี ทั้ ง อาหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ ก ารแบบสบายๆ ไม่วา่ จะเป็น ไข่ตนุ๋ ส้มต�ำปูมา้ กุง้ ราดซอสมะขาม ไก่ ซอสครี ม มะนาว ข้ า วผั ดปลากระป๋องปลา จาระเม็ดหม้อไฟ พร้อมฟังดนตรีสดบรรเลงสลับ สับเปลี่ยนกับเปิดเพลงคลอเบาๆ ฟังสบายๆ

เปิดให้บริการทุกวัน 17.00-24.00 น. โทร. 08-1607-7666, 08-0026-0916 พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภอไปทางโรงเรียน เมืองสุราษฎร์ธานี อยู่ฝั่งขวามือก่อนถึง แยกก�ำนันธร

เพลินบาร์

บรรยากาศร้ า น ...นั่ ง ทานแบบสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น มีหลากหลายเมนูนะน�ำ อาทิ เก้าหยก ย�ำปลาทอดสมุนไพร หมูค่ัวเกลือ พริกไทยสด เป็ดอบซอสไวน์แดง เส้นหมี่แกงปู เครื่องดื่มค๊อกเทลตัวเด่นของร้านเป็น บลูฮาวาย กับ Pink Lady ทานอาหารพร้อมกับฟังเพลงดนตรี สด ช่างเข้ากับบรรยากาศธรรมชาติเสียจริงๆ 104

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เปิดให้บริการทุกวัน 17.00 - 24.00 น. โทร. 09-3749- 0965 พิกัดร้าน : สี่แยกก�ำนันธร ถนนอ�ำเภอ


Mouth 2 Mouth Cafe - Bar & Restaurant

ขอบอกเลยร้านนี้...ลูกค้านั่งเต็มทุกคืน มีดนตรีสดเล่นให้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลา 20.30 น. พร้อมกับอาหารแนะน�ำ น�ำ้ ตกแซลมอนแอตแลนติก หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ สเต็กพอร์คช๊อฟ ตามด้วย เครื่องดื่มแบบ Coronita Maxican หรือจะเป็น Summer berry Mojito ก็โอเคอยู่ หรือคณะไหน จะสังสรรค์เล็กๆ ทางร้านก็มหี อ้ งไว้รบั รองเป็นการ ส่วนตัวนะขอบอก

เปิดให้บริการทุกวัน 14.00-24.00 น. โทร. 08-4994-3322 พิกัดร้าน : ถนนอ�ำเภอจาก แยกก�ำนันธร ฝั่งโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี

Signature Restaurant

เปิดให้บริการทุกวัน 18.00 - 23.00 น. โทร. 09-9484-9333 พิกัดร้าน : ฝั่งเกาะล�ำพู อยู่ภายในบริเวณ โรงแรม cbd 2

“เที่ยวสุราษฎร์ กินซิกเนเจอร์ นอนซีดีบี2” คือคอนเซ็ปของที่นี่ บรรยากาศภายในร้านตกแต่งทันสมัย แถมติดริมแม่น�้ำตาปี มีลมพัดเบาๆ เคล้ากับเสียงดนตรีฟัง สบาย เหมาะทีจ่ ะมาเป็นครอบครัว เมนูแนะน�ำของร้านคือ ย�ำใบเหลียงกรอบ เป็นเมนูขายดีที่สุดในอาหารประเภทย�ำ ต่อมาคือ ปลากะพงทอดน�ำ้ ปลาย�ำมะม่วง อร่อยกับปลาตัว โตๆ ทอดจนเหลืองกรอบ ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนทีเ่ สิรฟ์ มาในลูกมะพร้าว แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว สูตรเด็ด เครือ่ งแกงท�ำเองของทางร้าน แถมราคาย่อมเยานะขอบอก เทีย่ วเมืองบ้านดอน

105

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


CROSSROADS Riverside

ร้านนีบ ้ รรยากาศดี...ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ ตาปี มีทงั้ อาหารพืน้ บ้าน อาหารไทย และซีฟดู้ ทีร่ บั ประกันเรือ่ งความสดสะอาดในราคาแบบมิตรภาพ ทีร่ า้ นจะมีดนตรี สดถึง 3 ช่วงเวลา คือ 18.00 น. จะเป็นแนวเพลงลูกกรุง, 20.30 น. จะเป็นแนวเพลงสากล/สตริง, 21.3023.00 น.จะเป็นแนวเพลงเพื่อชีวิต เมนูแนะน�ำร้านนี้ คือ ปลากะพงทอดสมุนไพร, ย�ำเป็ดกรอบ,กุ้งฉู่ฉี่ไชยา เครื่องดื่มแนะน�ำ เป็น cocktail สูตรเฉพาะของที่ร้านอย่าง เมนูตอปิโด, บลูมากาเร็ตต้า ใครทีจ่ ะมาเป็น กรุป๊ ทางร้านสามารถรับจัดเลีย้ งได้ 200 คน ขึ้นไป เปิดให้บริการทุกวัน 11.00–23.00 น. โทร. 0-7721-0162, 08-9495-5959 พิกัดร้าน : ลงสะพานข้ามเกาะล�ำพูเลี้ยวซ้าย

Feel Good

The Best indy...easy listening cafe in surat !!!! คือค�ำนิยามของร้าน บรรยากาศเหมาะที่จะ มานั่งชิลล์ๆ หรือนั่งยาวๆ สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ด้วยที่ร้านมี ดนตรีสดอินดี้เล่นหลายวง หลายแนวเพลง มีโอกาสมา สุราษฎร์ธานีแวะมานั่ง อาหารอร่อยราคาถูก มิกเซอร์ถูก ยังกับนัง่ กินทีบ่ า้ น บรรยากาศดี เพลงเพราะ เมนูแนะน�ำของ ที่นี่คือ หมูแดดเดียวผัดน�้ำจิ้มแจ่ว จิ้มจุ่ม กุ้งซอสวาซาบิ หมูผัดวาซาบิ ไก่ + หมูทอดราดซอสมะขาม กุ้งแช่น้�ำปลา พล่ากุ้ง แค่นี้ก็เลือกไม่ถูกแล้วว่าจะทานอะไรดี 106

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น 19.00 - 24.00 น. โทร. 08-4844-7927 พิกัดร้าน : ถนนสุรีย์ โชค หรือซอยเซ็นเตอร์พ้อยท์


สังกะสี

ร้านนี้ออกแนวโบราณ...ตกแต่งร้านจาก สังกะสีสมกับชื่อร้าน มีดนตรีสดเล่นให้ฟังกันตั้งแต่ หัวค�่ำ สลับกับเปิดเพลงคลอเบาๆ เคล้าอาหารที่มี หลากหลายเมนู อาทิ หมูบ้านนอก(ผัดผักบุ้งทานกับ น�้ำจิ้มแจ้ว) จิ่มจุ่มแจ้วฮ้อน คอหมูทอดหรือใครชอบ แนวซาซิมิ ต้องปลาแซลมอนวาซาบิ ร้านนี้มาทาน มื้อเย็นแบบครอบครัว หรือจะทานพร้อมเพื่อนฝูง สังสรรค์ต่างๆ ก็โออยู่นะ

เปิดให้บริการทุกวัน 17.00-24.00 น. โทร. 0-7790-0899 พิกัดร้าน : หลังร้านต�ำโคราช ถนนวัดโพธิ์ - บางใหญ่ ใกล้แยก ดอนเมา

เชย บ้านดอน

เปิดให้บริการทุกวัน 17.00-24.00 น. โทร. 0-7727-2564 พิกัดร้าน : ถนนตลาดใหม่ ใกล้สี่แยกธารา

มาก็เชย ไม่มาก็เชย” ใครจะคิดว่าชือ่ แบบนีจ้ ะเป็น ร้านอาหารไปได้ มาร้านนี้เชยสมชื่อ บรรยากาศเก่าๆ เล่าเรื่องเชยๆ ต้องที่นี่ แล้วร้านนี้เสิร์ฟน�้ำแข็งใส่ขันแบบ ตามบ้ า นสมั ย ก่ อ น พร้ อ มกั บ หมู เชยสู ต รของทางร้ า น เชยแซ่ บเว่ อ ร์ น�้ ำ ด� ำ แซลมอนวาซาบิ ต�ำแตงแซลมอน ต�ำปูปลาร้า ไก่ทอดเชย ทานคูก่ บั สตอร์เสาวรสปัน่ ก่อนกลับ ตบท้ายด้วยปังเย็นนมเย็น และเหล้าปั่นบลูเลม่อนฟินสุดๆ เลยขอบอก เทีย่ วเมืองบ้านดอน

107

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ครอสโรดผับ

ร้านนี้ต้องบอกว่า...มีเมนูเด็ดของร้านไม่ว่าจะเป็นตะกร้าครอสโรด ย�ำครอสโรด สูตรเฉพาะของร้าน ยังมีลาบเป็ดกรอบ หัวปลาต้มเผือก ไก่บ้านทอดน�้ำปลามาแนะน�ำ ส่วนเครือ่ งดืม่ ร้านขอแนะน�ำเป็นคอกเทลเลดีค้ รอสโรด มาการิตา้ พิง้ เลดี้ บลูฮาวาย แบล็คโรด บรรยากาศมีทั่งนั่งด้านในร้านและ Open Air ดนตรี (มี 2 วง) ฟังสบายๆในช่วงหัวค�่ำ เริ่ม บรรเลงกันตั้งแต่ 20.30 น.เป็นต้นไป สไตล์เพลงไทย-สากล ยุค 60,70,80 มาจนถึง แนวเพลงทีก่ ำ� ลังฮิตในปัจจุบนั พอดึกหน่อย 22.30 น. ก็จะเป็นแนวเพลงโป๊ะชึง่ ๆ มันส์ๆ ออกเสตป พอสนุกสนานและผ่อนคลายกัน

เปิดให้บริการทุกวัน 18.00 - 24.00 น. โทร. 0-7722-1525-7 พิกัดร้าน : ถนนเลี่ยงเมือง เยื้องโลตัสสุราษฎร์ธานี

Pool Bar

“สนุก สบาย สไตล์ อินดี้” เป็นสโลแกนของร้าน ที่ร้านจะมีโต๊ะ pool 2 ตัวไว้บริการส�ำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบ ร้านนีอ้ าหารอร่อย ดนตรีเล่นเพลงตามกระแสสนุกสนานเป็น ที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องราตรีทั้งหลาย ที่ร้านมักจะมี ปาร์ตี้และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอยู่เป็นประจ�ำ 108

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เปิดบริการทุกวัน 20.30 – 01.30 น. โทร.08-1691-9999, 08-6976-5555 พิกัดร้าน : ถนนภักดี อนุสรณ์ ตรงข้าม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


ชายคาเคียงดาว

ร้านชายคาเคียงดาว...ร้านกึ่งผับที่มอบ ความบันเทิงให้กับนักดื่มยามค�่ำคืนมานานหลายปี มีนกั ร้องหลากหลายวงมาแสดงดนตรีให้ฟงั ทุกค�ำ่ คืน เช่น นักร้องวงดังสกายพาส ร้านแห่งมิตรภาพแห่งนี้ เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นเสมือนเพื่อนพ้อง ลองแวะ มาชิลๆ สไตล์วัยรุ่นกัน เมนูแนะน�ำคือ กุ้งแช่น�้ำปลา เอ็นข้อไก่ทอด

เปิดบริการทุกวัน 19.00 - 24.00 น. โทร. 08-9590-0958, 08-7897-4800 พิกัดร้าน : ถนนโฉลกรัฐ

กงซี้

ร้านนั่งฟังเพลงผ่อนคลาย...สบายๆ สังสรรค์ ในหมู่เพื่อนฝูง เหมาะส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวเพลงเพื่อชีวิต สนุกๆ แวะมาร้านนีม้ ที เี ด็ดต้องลองคือ ย�ำเกีย้ วปลา, ปลากะพง ทอดสมุนไพร, ปลาหมึกยัดไส้นึ่งมะนาว, ต้มย�ำรวมน�้ำข้น ย�ำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

เปิดให้บริการทุกวัน 19.00 - 01.00 น. โทร. 08-6652-5797 พิกัดร้าน : ถนนท่าชนะ เทีย่ วเมืองบ้านดอน

109

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


เศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว 2 เรื่องเดียวกัน

เศรษฐกิจในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เป็นหัวใจส�ำคัญของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพราะ เมื่อเศรษฐกิจดีการท�ำมาค้าขายเจริญเติบโตพี่น้อง ประชาชน มีรายได้พร้อมใจกันเสียภาษีให้แก่เทศบาล การพัฒนาท้องถิน่ ก็จะเจริญเติบโต ตามไปด้วยเช่นกัน เมื่อมีการค้าขายเกิดขึ้น คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีการใช้พื้นที่สาธารณะมาเป็นพื้นที่ ท�ำมาหากินเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดสรรพื้นที่หลายแห่งให้เป็นพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อจ�ำหน่ายสินค้า เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและชาวบ้าน ให้มีพื้นที่ในการท�ำมา หากินโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้มพี นื้ ทีผ่ อ่ นผันเพือ่ จ�ำหน่ายสินค้า และเข้าไป ดูแลในเรื่องของสาธารณสุข ความสะอาด รวมถึงการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทั้งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเองและผู้ประกอบการ ที่ส�ำคัญเหนือสิ่ง อื่นใด คือ พี่น้องประชาชนผู้บริโภค อันจะได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งพื้นที่ผ่อนผันของ เทศบาลสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าตลาดต่างๆ มีอยู่ด้วยกัน 5 แห่งดังนี้ 1. ตลาดศาลเจ้า บริเวณถนนตีเหล็ก เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้จ�ำหน่ายสินค้าที่เก่าแก่ ที่สุดในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีประวัติความเป็นมาหลายต่อหลายรุ่น 2. ตลาดท่าเรือเกาะ บริเวณถนนบ้านดอน หน้าท่าเรือนนอนไปเกาะสมุย ก็เป็น พื้นที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งใกล้เคียงกับตลาดศาลเจ้า 3. ตลาดมิตรเกษม บริเวณถนนมิตรเกษม 4. ตลาดนัด ตลาดน�้ำ บ้านดอน บริเวณสวนสาธารณะศรีตาปี ริมเขื่อนแม่น�้ำ ตาปี ใกล้กับโค้งท่าปลาวาฬ ในเย็นวันเสาร์และอาทิตย์ 5. ถนนคนเดิน บ้านดอน บริเวณแยกนริศ ริมเขื่อนแม่น�้ำตาปี เมือ่ มีตลาดเกิดขึน้ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก็แวะเวียน มาจับจ่าย ใช้สอย ในตลาดต่างๆ อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สองเรื่อง เดียวกัน 110

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ตลาดศาลเจ้า บ้านดอน ซอยตีเหล็ก ซอยวัดไทร ตลาดศาลเจ้า หลากหลายชื่อเรียก ที่ผู้คน หลายรุ่นเรียกติดปากกันต่อมา ถนนตีเหล็กใกล้กับวัดไทร บ้านดอน ถนนเส้นคู่ขนาน กับถนนต้นโพธิ์สถานที่แห่งนี้เป็นตลาดในช่วงเย็นจนถึงค�่ำมีประวัติอย่างยาวนานอยู่คู่ กับบ้านดอน เมืองเอกของสุราษฎร์ธานี แต่เดิมเมื่อประมาณ 50 ปี ที่ผ่านมา พ่อค้า แม่ขายเริ่มมาจับจองขาย ของกันในบริเวณริมสี่แยกโรงพระ ปัจจุบัน คือ สี่แยกถนนบ้านดอนตัดกับถนนต้นโพธิ์ ด้วยว่าสี่แยกนี้เป็นสี่แยกใหญ่และเด่นมาก ของบ้านดอน ประกอบกับเมืองไม่ได้ขยาย วงกว้างไปมากเท่ากับปัจจุบนั การค้าขายจึงมีจดุ เริม่ ต้นทีบ่ ริเวณสีแ่ ยกนีจ้ ากแม่คา้ พ่อขาย เพียงไม่กี่เจ้า หลายคนอยากท�ำมาค้าขายก็มาจับจองพื้นที่กันเต็มสี่แยกโรงพระนี้ เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น จึงได้เริ่มมีการจัดระเบียบการค้าขาย ในพื้นที่สาธารณะของเทศบาลเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย การจัดด้านการจราจร และการควบคุมดูแลพ่อค้า แม่คา้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ จั ด เป็ น พื้ น ที่ ผ่อนผันของเทศบาล ประกอบกับ พื้นที่ข้างเคียงคือ ถนนตีเหล็ก ถนนด้านหน้าของวัดไทรในยาม เย็นโรงตีเหล็กต่างๆบนถนนเส้นนี้ จะปิดให้บริการ ท�ำให้ถนนเส้นนี้ ว่างลง จึงได้มกี ารขอความร่วมมือ ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าในถนนเส้นนีจ้ งึ เป็นทีม่ าของการเรียกว่า ซอยตีเหล็ก ส�ำหรับคนรุน่ สมบัติ เมธะนี ยังหนุ่มๆ อยู่ใช้เรียกกัน เมื่อวันเวลาผ่านไปผ่านจากคนรุ่นหนึ่ง ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ชื่อเรียกของแหล่งชิม ช้อบ แห่งนี้ มีชื่อเรียกที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นซอยโต้รุ่ง ซอยศาลเจ้า จนมาถึงชื่อเรียก ปัจจุบัน ตลาดศาลเจ้า บ้านดอน ที่นี่จะมีอาหารและสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 15.00 น. - 22.00 น. ไว้รองรับผู้คนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดที่แวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสาย ตลาดศาลเจ้า บ้านดอน แห่งนีจ้ งึ ถือได้วา่ เป็นต�ำนานของพืน้ ทีผ่ อ่ นผันของเทศบาล ที่อยู่คู่บ้านดอนมาอย่างยาวนาน เทีย่ วเมืองบ้านดอน

111

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ผัดไทยแม่ทองใบ ผัดไทยโบราณ ผัดไทยรถตุก๊ ๆ หลายชือ่ เรียกทีต่ อ้ งบออกว่าขายกันมานานมากๆ เลย ส�ำหรับเจ้านี้ ขายกันมาตัง้ แต่สมัยแม่ทองใบเริม่ ขายสาวๆ มาจนถึงรุน่ ลูก รุน่ หลาน ผัดไทย โบราณเจ้านี้ก็ยังอยู่คู่บ้านดอนมาอย่างยาวนาน

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เจ้ลำ�ไย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น เนื้อเปื่อย ที่คงรสชาติไว้ แบบคงทีชมิ ก่อนปรุงทุกครัง้ เพราะรสชาติสำ� เร็จ เสร็จมาอย่างลงตัว หรือถ้าใครจะลองก๋วยเตี๋ยว หมูที่ร้านนี้ก็มีไว้บริการ

ผัดไทยท่าฉางเจ้หนุ่ย

เจ้านี้เป็นผัดไทย...เครื่องสูตรท่าฉาง เพราะน�ำ้ ผัดไทยสูตรท่าฉาง เป็นน�ำ้ ผัดไทย ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เผ็ดนิดๆ หวาน หน่อยๆ หลายคนต้องมารอคิวเลยทีเดียว 112

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


น้ำ�ฉีด เจ๊กหมี น�ำ้ ฉีดโบราณ...ทีข่ ายกันมาตัง้ แต่รนุ่ พ่อเจ๊กหมี จนมาถึงรุน่ ลูกสท.ชาย ก็ยงั ขายกันอยู่ มีหลากรสให้เลือก โดยเฉพาะ น�้ำใบบัวบก เจ้านี้รับรองว่าประทับใจไม่รู้ลืม

ซาลาเปาทอด เจ้นู๋

ถ้าใครมองหาของทานเล่น เบาๆ ก่อนไป จั ด หนั ก ร้ า นนี้ มี ซ าลาเปาทอดสู ต รโบราณ ทีค่ งรสชาติไว้มาเป็น สิบๆ ปี ไว้ให้ได้ลมิ้ ลองก่อน

ทอดมันปิ้ง เจ้ลักษณ์

น้ำ�เต้าหู้

เจ้ลักษณ์ ต้นต�ำรับทอดมันปิ้ง ที่ต้อง เข้าคิวซื้อ กลิ่นชวนทาน รสชาติชวนติดใจ แบบว่ามาตลาดศาลเจ้าแล้วต้องห้ามพลาด

เจ้านี้ ขายกันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ ยังสาวจนมาถึงรุน่ ลูกเป็นสาวเลยทีเดียว มีทั้ง เต้าหู้ ร้อน เย็น เต้าฮวย น�้ำขิง สูตรดั้งเดิมไว้บริการกัน เทีย่ วเมืองบ้านดอน

113

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ผัดไทยซีฟู้ด เจ้หมวย ร้านนี้ขายกันตั้งแต่...เจ้หมวยยังสาวๆ ขายกันมาตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กๆ จนปัจจุบัน ลูกสาวดูแลกิจการเอง เป็นความผสมผสานกันระหว่างผัดไทยเครื่องกับอาหารทะเล ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว

หอยทอด

ขนมหวานแม่เล็ก

ขนมหวานเจ้านี้ขึ้นชื่อลือชา...มานาน ตั้งแต่สมัยแม่เล็กยังอยู่ ตอนนี้มารุ่นลูกแล้ว รสชาติขนมหวานก็ยังคงไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลง 114

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

หอยทอดเจ้านี.้ ..ขายกันมาก็นานอยู่ และเจ้าของเป็นศิษย์เก่าอาชีวศึกษาดีเด่น ด้วยแบบว่ามาแล้วต้องลอง และนอกจาก หอยทอดแล้วยังมีขนมหัวผักกาดให้ลอง อีกเมนูหนึ่งด้วย


ข้าวมันไก่ เจ้อ๋า ร้านนี้ต้องบอกว่าเด็ดที่น�้ำจิ้ม...สูตรเฉพาะของทางร้านที่ต้องยกนิ้วให้ นอกจาก ข้าวมันไก่ที่รสเด็ดแล้ว อีกเมนูต้องข้าวขาหมูที่รับรองจะติดใจ

ก๋วยเตี๋ยวใบตอง

เจ้านี้เขาขายกันมาตั้งแต่...รุ่นแม่ ยังสาว เอกลักษณ์คอื ห่อด้วยใบตองมาถึง ปัจจุบัน และรสชาติก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันเลย

โล้งโต้ง ชามโต เจ้สาว

โล้ ง โต้ ง อาหารพื้ น ๆ ของบ้ า นดอน อาหารหาทานยากชนิดหนึ่งมีขายกันเพียง ไม่ กี่ เจ้ า โล้ ง โต้ ง เจ้ า นี้ เขาแปลงเอาไข่ เ ค็ ม ไชยา ของขึน้ ชือ่ เมืองสุราษฎร์ธานีมาแต่งแต้ม ให้น่าทานกันอีกด้วย เทีย่ วเมืองบ้านดอน

115

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ตลาดถนนบ้านดอน หรือ ตลาดท่าเรือนอนเกาะสมุย

ท่ า เที ย บเรื อ นอน ที่ จ ะเดิ น ทางไป เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ตั้งอยู่ริมเขื่อน แม่น�้ำตาปี ถนนบ้านดอน เป็นจุดพัก จุดนัดพบ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างแวะเวียนกันมา เมือ่ มาถึงสถานทีแ่ ห่งนีก้ ต็ อ้ งหาอะไรรองท้อง ก่อนเดินทาง สมัยก่อนริมถนนแห่งนี้จะมีพ่อค้าแม่ขายอยู่กันเพียงไม่กี่เจ้า ต่อมาก็มีเพิ่ม มากขึ้นดังที่เห็นในปัจจุบัน บริเวณตลาดท่าเรือนอนไปเกาะสมุยนีจ้ ะมีการแบ่งแยกแม่คา้ ออกเป็นสองส่วนชัดเจน ส่วนแรกจะเป็นแม่คา้ ขายผลไม้ตงั้ แต่ทา่ เรือจ้างบน เรือ่ ยมาจนถึงทางเข้าท่าเรือ ส่วนทีส่ อง ก็คือบริเวณท่าเทียบเรือนอนทั้งหมดมาจนถึงบริเวณตรงข้ามศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง จะเป็น แม่ค้าขายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ บริเวณนี้ก็จะเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งขายของกัน ประมาณบ่ายสามโมง จะขายเรื่อยกันไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนตลาดก็วาย สีสันของที่นี่คงจะเป็นที่นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ มาแวะพัก นั่งกินอาหาร นั่งพูดคุยกัน ก่อนที่จะเดินทางลงเรือไปเกาะ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ

116

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ตลาดมิตรเกษม

ศาลเจ้าน้อย หรือ ตลาดมิตรเกษม เป็นพื้นที่ผ่อนผันอีกแห่งหนึ่งที่ทางเทศบาล ให้พนื้ ทีก่ บั พ่อค้า แม่คา้ น�ำอาหารมาจ�ำหน่ายได้ แต่ ข อบอกว่ า พื้ น ที่ นี้ มี เ พี ย งอาหารเท่ า นั้ น ที่ สามารถน�ำมาจ�ำหน่ายได้ ด้ ว ยว่ า ในอดี ต เคยมี เ อกชนเปิ ด ด�ำเนินกิจการตลาดชือ่ ว่า ตลาดมิตรเกษม ต่อมามีการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจจึงเป็น โรงแรมแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกับ ถนนมิตรเกษมเส้นนี้ เมื่อมีการผ่อนผัน ให้ผู้คนได้มีพื้นที่ค้าขาย จึงใช้ชื่อเรียกว่า ตลาดมิตรเกษม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตลาดแห่งนี้ มีพื้นที่ไม่มากนักบนถนน มิตรเกษม ใกล้กับมูลนิธิมุทิตาจิตธรรม สถาน ที่มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมจาก หินแกรนิตขาวสูงที่สุดในประเทศไทยตั้ง อยู่ตัดกับถนนหน้าเมือง ที่นี่ก็จะมีอาหารหลายหลายชนิดให้ เลือกซื้อกันเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็น จนถึงประมาณสี่ทุ่ม

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

117

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ตลาดนัด ตลาดน้ำ� บ้านดอน

เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ให้ความส�ำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เป็น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น จึงได้ จัดสรรพืน้ ทีห่ นึง่ บริเวณริมเขือ่ นแม่นำ�้ ตาปี ในสวนสาธารณะศรีตาปี เป็นตลาดโดยใช้ชอื่ ว่า “ตลาดนัด ตลาดน�้ำ บ้านดอน” ตลาดแห่งนี้ เปิดด�ำเนินการมาได้ 7 ปี แล้ว มีการจ�ำหน่ายสินค้าเฉพาะอาหารเท่านั้น ในช่วงเวลา 15.00 น.-21.00 น.ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ อีกทั้งเป็นตลาดนัดสีเขียว ปราศจากการใช้โฟม 100 % รวมถึงการใช้ถงุ ย่อยสลายได้ ร่วมลดโลกร้อน จนได้รบั รางวัล ต่างๆ อีกมากมาย บรรยากาศสบายๆ ริมแม่น�้ำตาปี อาหาร รสชาติ อ ร่ อ ย รวมถึ ง อาหารพื้ น บ้ า นบางชนิ ด ที่สามารถหาทานได้แต่ที่ ตลาดนัด ตลาดน�้ำ บ้านดอนแห่งนี้ เรียกได้ว่า ช๊อบ ชิม ชิล ที่นี้เลย ทีเดียว

118

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


ถนนคนเดิน @ บ้านดอน

ถนนคนเดิน @ บ้านดอน เป็นอีกแห่งที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดสรรเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในท้องถิ่น เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2549 โดย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีในสมัยนั้นมา นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นต่างแดน ผู้คนในท้องถิ่น แวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสาย เป็นประจ�ำทุกวันเสาร์บริเวณริมเขื่อนแม่น�้ำตาปีสะพานนริศ ตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็น เรื่อยไปจนถึงสามทุ่มถนนคนเดินก็วาย สินค้าหลายหลายชนิดที่น�ำมาตั้งขาย ตั้งแต่งานฝีมือ งานประดิษฐ์ ของแฮนเมด ของพื้นบ้าน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เรียกว่าครบทุกสิ่งให้เลือกสรร

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

119

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี


077 -272513

120

เทีย่ วเมืองบ้านดอน

ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี

เที่ยวเมืองบ้านดอน ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี  

แนะนำร้านอาหารต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เที่ยวเมืองบ้านดอน ชิมอาหารอร่อย 100 ร้าน @ สุราษฎร์ธานี  

แนะนำร้านอาหารต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

Advertisement