Volos Marina Project

Page 1

Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 1

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 2


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

VOLOS MARINA ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗ΢Ζ ΣΟΤ ΘΑΛΑ΢΢ΗΟΤ ΚΑΗ ΥΔΡ΢ΑΗΟΤ ΥΧΡΟΤ

Giamakos Architects Σζνπνηνχ 18 , 38222 Βφινο Σει.: 24210 24683, e-mail: sgiamakos@hotmail.com www.giamakos-architects.com

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 3


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 4


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Δπραξηζηίεο Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα εθηελνχο αλαδήηεζεο θαη έξεπλαο. Θα ήζεια λα απεπζχλσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηελ αδειθή κνπ θαη ηνλ παηέξα κνπ, Αξρηηέθηνλεο Φσηεηλή θαη Νηθφιαν Γηακάθν θαη ζε φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ γξαθείνπ καο, πνπ πάληα πξφζπκα πξνζέθεξαλ ηηο ηερληθέο ηνπο γλψζεηο, ζε φηη ηνπο έρεη δεηεζεί. Δηδηθφηεξεο επραξηζηίεο απεπζχλνληαη ζηα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε ελφηεηα μερσξηζηά, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην βηβιίν θαη ζηε ζχδπγν κνπ Θάιεηα ΢αθειιαξίδνπ, πνπ ρσξίο ηε ζηήξημή ηεο δελ ζα είρε νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 5


΢υηήπιορ Γιαμάκορ, Απσιηέκηυν Ο ΢σηήξηνο Γηακάθνο είλαη Αξρηηέθησλ (Γ΄ ηάμε κειεηεηηθό πηπρίν ζηηο θαηεγνξίεο 6 & 7 αξρηηεθηνληθά θαη εηδηθά αξρηηεθηνληθά έξγα). Έρεη εξγαζηεί γηα πεξίπνπ ηξείο δεθαεηίεο θπξίσο ζε αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο θαη ζαιάζζηα έξγα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, κε πξώηεο δηαθξίζεηο θαη βξαβεία. Γλσζηά ηνπ έξγα ζην Βόιν είλαη ην Γεθπξάθη ζηελ παξαιία, ε αλακόξθσζε ηνπ Ξελία, ην Μεηαμνπξγείν, νη ζρεδηαζκνί γηα ην ζαιάζζην κέησπν θαη ην Ληκάλη, ε δηακόξθσζε ηεο Οδνύ Ρ. Φεξαίνπ ζε Γξακκηθό Πάξθν (2 Km), ε δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ ΠΘ δίπια ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο θιπ. Έρεη ιάβεη πξώηεο δηαθξίζεηο ζε δηεζλείο αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ Αιίκνπ, Πύινπ, θαη Υίνπ, γηα ηε Παλεπηζηεκηνύπνιε Αιεμαλδξνύπνιεο θαη έρεη ζπκκεηνρή ζηε κειέηε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Π.Θ. ζην Βόιν. Δξγαζίεο ηνπ ζην εμσηεξηθό έρνπλ πινπνηεζεί από ηε Unicredit Bank – ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό ηνπ πεξηπηέξνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ UEFA ChampionsLeague Trophy, από ηελ BMW γηα εθζεζηαθό ηεο πεξίπηεξν ζηε ΢ηθειία θιπ. Σν 1982 ζπκκεηείρε ζηε Διιεληθή πξννιπκπηαθή νκάδα ηζηηνπινΐαο κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο ζηε θαηεγνξία Finn. ΢πκκεηείρε εζεινληηθά ζε όιεο ηηο πξνζθιήζεηο ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ: ΢ηε πξνπαξαζθεπή ηνπ ηαμηδηνύ ηεο Αξγνύο ζηε Σνπξθία (2007), ζην πεηξακαηηθό ηαμίδη (2008) , ζηε Γεσξγία (2009), θαη ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο σο εζεινληήο ζηελ Αζήλα (2004). Γηνξγάλσζε ζην Παγαζεηηθό ην IFDS IMC 2007, παγθόζκηα ηζηηνπιντθή δηνξγάλσζε γηα αλζξώπνπο κε αλαπεξία. Αζρνιείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ησλ social media ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ, ηελ απνδνρή θαη σξίκαλζε έξγσλ - ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηξηβώλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο-, ηελ αλάδεημε θαη πινπνίεζε επελδύζεσλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 6


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 7

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 8


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 9

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 10


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

VOLOS MARINA ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗ΢Ζ ΣΟΤ ΘΑΛΑ΢΢ΗΟΤ ΚΑΗ ΥΔΡ΢ΑΗΟΤ ΥΧΡΟΤ Giamakos Architects Σζνπνηνχ 18 , 38222 Βφινο Σει.: 24210 24683, e-mail: sgiamakos@hotmail.com www.giamakos-architects.com

ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μαξίλα Βόινπ: Έλα Ληκάλη Μχζσλ κε θέληξν ην Μνπζείν ηεο Αξγνχο. H πξφηαζε γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο Μαξίλαο ηνπ Βφινπ, ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, κεηαηξέπεη ηε πιένλ ππνβαζκηζκέλε πιεπξά ηνπ Ληκαληνχ ηνπ Βφινπ, ζηε κεγαιχηεξε VIP πξάζηλε καξίλα ηνπ Αηγαίνπ, κε 1500 ζέζεηο ζθαθψλ ζηε ζάιαζζα, 500 ζθάθε ζηε ζηεξηά, θαη δπλαηφηεηα θηινμελίαο VIP ζθαθψλ νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο. Ζ καξίλα ηνπ Βφινπ πξνβάιιεη 200.000 κ2 πξάζηλνπ. Ζ πξφηαζε ζηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ πθηζηάκελνπ Ληκέλα αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ έλα λέν κνπζείν γηα ηελ ¨Αξγψ¨, πνπ ρσξνζεηείηαη, επάλσ ζηε ζάιαζζα, ζηε κέζε ηνπ Ληκαληνχ (Pier 8- πξνβιήηα ςπραγσγίαο). Με ηε Μαξίλα ηνπ Βφινπ αμηνπνηείηαη κηα αλεθκεηάιιεπηε πεξηνρή ηνπ Ληκαληνχ θαη κηα ππνβαζκηζκέλε επξχηεξε πεξηνρή, πξνο

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 11


φθεινο ηνπ ιηκέλα αιιά θαη ηνπ Βφινπ, ελψ ελνπνηείηαη ην ζαιάζζην κέησπν ησλ Αιπθψλ κε ην κέησπν ηεο πφιεο. Ζ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην Μνπζείν γηα ηελ ¨Αξγψ¨, αθνξά κηα ζχγρξνλε καξίλα -ηε κεγαιχηεξε θαη κνλαδηθή VIP πξάζηλε καξίλα ηνπ Αηγαίνπ -, κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο ¨Super Yachts¨ ζθαθψλ νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο θαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη πξνδηαγξαθέο. Παξάιιεια ζην πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη έλα κπζνινγηθφ κνπζείν γηα ηνπο Κεληαχξνπο ζην πάξθν ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο θαη έλα ζχγρξνλν λαπηηθφ κνπζείν (Ναπηηθφο ΋κηινο) ζην λφηην άθξν ηνπ ιηκέλα. Έλαο πξάζηλνο αλνηρηφο ρψξνο 50.000 κ2 ππαίζξησλ εθδειψζεσλ ρσξνζεηείηαη βφξεηα ηνπ Pier 8. Σν ζεκεξηλφ πάξθν κε ηε ηερλεηή ιίκλε ζην πεδίνλ ηνπ Άξεσο δηακνξθψλεηαη ζε ζεκαηηθφ πάξθν ¨Κεληαχξσλ¨. Έλα λέν Δθζεζηαθφ - ΢πλεδξηαθφ θέληξν 25.000 κ2 δεκηνπξγείηαη πάλσ απφ ην ρείκαξξν ζην χςνο ηεο ζεκεξηλήο ηρζπφζθαιαο. ΢ην θέληξν απηνχ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ρσξνζεηείηαη ην terminal ππνδνρήο, ην εκπνξηθφ θέληξν θαη ε ζέζε ελφο μελνδνρείνπ (γηα ηε πεξίπησζε ζπκπεξίιεςεο κηαο ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο ζην πξφγξακκα). Πινία εθζέζεσλ θαη εκεξήζησλ πιφσλ πνπ ζα κεηαθέξνπλ επηζθέπηεο απφ θαη πξνο ην Βφιν θαη ην Παγαζεηηθφ, παξαβάιινπλ δίπια ζε απηή ηελ εγθαηάζηαζε (Pier 8), ελψ θάζεηεο ζπλδέζεηο θαη γέθπξεο ελνπνηνχλ ην ρψξν θαη επηηξέπνπλ ηε θίλεζε πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Οη πξνβιήηεο ζην ζαιάζζην ρψξν (Pier 3-7), πξνβάιινπλ ζπλνιηθά σο κηα πισηή εγθαηάζηαζε ζε απφζηαζε απφ ηηο αθηέο, κε γεσκεηξία πνπ αθνινπζεί ηνπο κέρξη ζήκεξα ζρεδηαζκνχο ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα. ΢ην θέληξν ηνπνζεηείηαη ην θχξην θηίξην ηεο καξίλαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αθηή ζην χςνο ηεο ζεκεξηλήο ηρζπφζθαιαο, κε πισηή ή άιιεο κνξθήο γέθπξα. Σν θηίξην ηεο καξίλαο φπσο θαη ην εθζεζηαθφ θέληξν θαζψο θαη ην θηίξην ηνπ Dry Dock, πξνβάιινπλ έλα επί ζηχισλ εληαίν θέιπθνο ππφζηεγνπ, κε εχπιαζηε νξνθή θαη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο. Σα θηίξηα ησλ Μνπζείσλ ζηελ ίδηα ηερλνινγηθή βάζε, πξνβάιινπλ ζαλ ξεπζηέο ζθαηξηθέο εηθφλεο κε αλαθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ζαλ ηνπφζεκα ηεο Πφιεο. Οη ρεξζαίεο ππνζηεξίμεηο , ην Dry Dock ηεο καξίλαο γηα 250 – 500 ζθάθε ζηε ζηεξηά, ηνπνζεηείηαη ζηελ πθηζηάκελε ιηκεληθή ππνδνκή βφξεηα ηνπ Pier 8. H πξφζεζή καο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ κε δπλαηφηεηα δηακνλήο ησλ ζαιάζζησλ επηζθεπηψλ νιφθιεξν ην ρξφλν. Απηή ε πξφζζεηε δπλαηφηεηα ηεο ρεηκεξηλήο θηινμελίαο, είλαη πεξηδήηεηε ζε ηζηηνπιφνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο απφ ηε Βφξεηα Δπξψπε, πνπ αλαδεηνχλ ήπην θιίκα γηα ην μερεηκψληαζκα ηνπο. ΢ην πξφζσπν απηήο ηεο εγθαηάζηαζεο, νξγαλψλεηαη ν πξνβιήηαο ησλ VIP ζθαθψλ πνπ ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ Terminal θξνπαδηεξφπινησλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 12


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Ζ πξφηαζε ηεο καξίλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ ηνπ ¨Άξεσο¨ πξνθαιεί ην Βφιν λα ηνικήζεη έλα άικα απφ ηνλ έληνλν βηνκεραληθφ ραξαθηήξα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ζε κηα ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή Πφιε-Ληκέλα ηνπ 21 αηψλα. ΢ηα ηξία παξαξηήκαηα ηνπ βηβιίνπ, παξνπζηάδνληαη κηα κειέηε πεξίπησζεο, πνπ αθνξά ην Μνπζείν γηα ηελ ¨Αξγψ¨, ζηα πιαίζηα δηεζλνχο αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ, κειέηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, νη νπνίεο ηεθκεξηψλνπλ ηε ζεκεξηλή καο πξφηαζε θαη ζε εηδηθφ έλζεην θαηεγνξηνπνηνχκε κε ηα δηθά καο θξηηήξηα, παξαδείγκαηα αλάπηπμεο ζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν βηβιίν απηό ζηνρεύεη λα απνηειέζεη ηε βάζε δηαβνύιεπζεο γηα έλα ζέκα πνπ ηαιαλίδεη ηε πόιε από 30 ρξόληα. Σελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα ζθαθώλ αλαςπρήο ζηε Πόιε ηνπ Βόινπ.

https://youtu.be/e-6A9lSqWbQ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 13


Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ............................................................................................................ 11 1. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ....................................................................................................... 19 2. Φηινζνθία ......................................................................................................... 28 3. Αλάιπζε Σνπνζεζίαο........................................................................................ 37 4. Πξφηαζε Υσξνζέηεζεο .................................................................................... 49 5. Γηαδηθαζία ΢ρεδηαζκνχ .................................................................................... 54 6. Μεζνδνινγία..................................................................................................... 60 7. ΢ηξαηεγηθφ Πιαίζην .......................................................................................... 64 8. Πξνγξακκαηηζκφο πεξηνρήο .............................................................................. 66 9. Βαζηθνί άμνλεο νξγάλσζεο .............................................................................. 83 10. Υσξηθφ Master Plan .......................................................................................... 87 11. Κπθινθνξηαθά ζέκαηα...................................................................................... 88 12. Terminal Τπνδνρήο ........................................................................................... 96 13. Πάξθν ηνπ Πεδηνλ ηνπ ¨ΑΡΔΧ΢¨ .................................................................... 104 13.1 Θεκαηηθφ Πάξθν & έλα κνπζείν γηα ηνπο ¨Κεληαχξνπο¨ ………………………….104 13.2 Σν κνπζείν ησλ Κεληαχξσλ ………………………………………………………..105

14. Πάξθν εθδειψζεσλ ........................................................................................ 111 15. Ζ πισηή Μαξίλα ............................................................................................. 114 15.1 Καηαλνκή επηθαλεηψλ ζηε ζάιαζζα ...................................................................118 15.2 Πξνβιήηεο ……………………………………………………………….…………122 15.3 Σν Θαιάζζην θαλάιη.…………………………………………………….………….123

PIER 1-2 ..........................................................................................................................124 15.4.1 Πξνβιήηα θαπζίκσλ ...........................................................................................127 15.4.2 Ναπηηθφ Μνπζείν ................................................................................................130 15.4.3 Water Ski Lift ......................................................................................................131 PIER 3-7 ...........................................................................................................................132 15.5.1 Κηίξην Μαξίλαο …………………………………………………………………..135

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 14


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

PIER 8 ...............................................................................................................................137 15.6.1 Πξνβιήηαο Φπραγσγίαο ………………………………………………….……….141 15.6.2 To κνπζείν γηα ηελ ¨Αξγψ¨……………………………………………………….142

PIER 9 ...............................................................................................................................145 15.7.1 Dry Dock / Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε ……………….……………….......….149 15.7.2 Σν θηίξην ππνζηήξημεο ηνπ Pier 9 …………………………. …………………...149 15.8 Θαιάζζηνη Δμνπιηζκνί ………………………………….……… ………………….150

16. ΢θνπηκφηεηα ..............................................................................................................158 16.1 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο ............................................................................................162 16.2 ¨ΣΟΠΟΗ¨ ζαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ ..........................................................................163 16.3 Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο καξηλψλ. ...............................165 17. Οηθνλνκηθά ΢ηνηρεία ................................................................................................172 18. Θέζεηο εξγαζίαο ........................................................................................................182 19. Δλδεηθηηθφο Πξνππνινγηζκφο .................................................................................190 20. ΢ρέδην γηα ηελ πινπνίεζε........................................................................................192 21. Φεθηαθή ζχληαμε .....................................................................................................194 22. Κίλδπλνη .....................................................................................................................195 23. Αμηνιφγεζε Master Plan ........................................................................................198 24. ΢πκπεξάζκαηα ..........................................................................................................203 25. ΢θέςεηο γηα δηεξεχλεζε …........................................................................................... 208 26. Βηβιηνγξαθία………………………………………………………………………….209

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ..............................................................................................................211 Έλα κνπζείν γηα ηελ ¨Αξγψ¨ .........................................................................................211 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II ............................................................................................................257 1. Σν ζαιάζζην κέησπν ηνπ Βφινπ (1994)..................................................................259 3. Σν ΒΑ άθξν ηνπ Θαιαζζίνπ Μεηψπνπ - αθηή ΝΟΒΑ (1994) ............................270 4. Εεχμε ηνπ Κπκαηνζξαχζηε κε ηε παξαιία .............................................................272 5. Σν ιηκάλη ηνπ Βφινπ θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ν Κεληξηθφο Πξνβιήηαο. ....274 6. Σν κέησπν ηεο πιαηείαο Ρ. Φεξαίνπ - Ληκελίζθνο Σεισλείνπ ............................279 7. Ζ λέα Ηρζπφζθαια.......................................................................................................280 7. Ζ παξάθηηα δψλε Ν. Παγαζψλ ................................................................................281 9. Σν ιηκαλάθη ζην Αιπγαξφξεκα ...............................................................................288 10.Γηακφξθσζε αθηψλ Αιπθψλ – Έξγα πξνζηαζίαο ...............................................291 11. Μαξίλα Αιπθψλ........................................................................................................297 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III ...........................................................................................................311 Έξγα Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ – Παξαδείγκαηα: .........................................................311

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 15


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 16


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 17

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 18


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

VOLOS MARINA

1. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ H πξφηαζε αθνξά ηε δεκηνπξγία καξίλαο ζηε Πφιε ηνπ Βφινπ. Με ηε πξνηεηλφκελε ρσξνζέηεζε θαη ζρεδηαζκφ ζην πεδίνλ ηνπ Άξεσο, ε πιένλ ππνβαζκηζκέλε πιεπξά ηνπ Ληκαληνχ ηνπ Βφινπ, κεηαηξέπεηαη ζηε κεγαιχηεξε VIP πξάζηλε καξίλα ηνπ Αηγαίνπ. Σν δπλακηθφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα αλαθέξεηαη ζε 1500 ζέζεηο ζθαθψλ ζηε ζάιαζζα, έσο 500 ζθάθε ζηε ζηεξηά, θαη δπλαηφηεηα θηινμελίαο VIP ζθαθψλ νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο. ΢ηελ πην αζθαιή ζάιαζζα ζην Αηγαίνπ, ηνλ Παγαζεηηθφ, δίπια ζηηο ΢πνξάδεο, ε καξίλα ηνπ Βφινπ κε 200.000 κ2 πξάζηλνπ, κε ζεκαηηθά πάξθα, κε 50.000 κ2 ρψξνπο ππαίζξησλ ζπλαπιηψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, κε 25.000 κ2 ζπλεδξηαθφ θαη εθζεζηαθφ θέληξν θαη ηξία κνπζεία, έλα Ναπηηθφ Μνπζείν, έλα Μνπζείν γηα ηελ ¨Αξγψ¨, θαη έλα γηα ηνπο ¨Κεληαχξνπο¨ πξνθαιεί ην Βόιν, λα ηνικήζεη έλα άικα από ηε κεγάιε ηνπ βηνκεραληθή δνκή ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, ζε κηα ζύγρξνλε ηνπξηζηηθή ΠόιεΛηκέλα ηνπ 21 αηώλα. Ζ πξόηαζε πξνζπεξλά ηηο νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο από ηε πιεπξά ηεο ζάιαζζαο. Σν ιηκάλη ηνπ Βόινπ νινθιεξώλεηαη, αλαδηνξγαλώλεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ ζαιάζζηνπ κεηώπνπ ηεο πόιεο. Οη εηδηθέο θηηξηαθέο ππνζηεξίμεηο - ην θηίξην καξίλαο θαη ην Dry Dock-, ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κεγάια ππφζηεγα απφ 10.000 κ2 (δφκεζε). Οη πισηέο πξνβιήηεο θαη ην θηίξην ηεο καξίλαο κέζα ζην λεξφ καο ηαμηδεχνπλ ζην ρξφλν, κε ηηο κνξθέο ησλ κχζσλ, ησλ ηζηίσλ θαη ησλ λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ, ελψ ην δεχηεξν ππφζηεγν – ζην πξφζσπν ηνπ ληφθνπ Pier 9 - πξνο ηε κεξηά ηεο Πφιεο, εμαζθαιίδεη ζε εγθαηαζηάζεηο ην Dry Dock θαη ελαιιαθηηθά ππνζηεξίδεη ηελ VIP καξίλα, ή ην Terminal Κξνπαδηεξφπινησλ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Βφινπ πνπ δηαζέηεη Παλεπηζηήκην αιιά θαη επαγγεικαηηθά Λχθεηα κε θαηεχζπλζε ηε λαπηηιία, ην αεξνδξφκην, ην κνλαδηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Πειίνπ θαη ε ζέζε ηνπ ιηκαληνχ ζην θέληξν ηεο ρψξαο, εμαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ, 3000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξφζζεηα ζεκαληηθά έζνδα γηα ηε πεξηνρή. Σν θφζηνο ηνπ έξγνπ - ιφγσ ησλ απφ ρξφληα πεξαησκέλσλ ιηκεληθψλ επηρψζεσλ θαη θπκαηνζξαπζηψλ -, δελ μεπεξλά νχηε ζην κηζφ ηα αληίζηνηρα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηε Μεζφγεην, ελψ ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ δηαθαίλεηαη απφ κεγάινπο δηεζλείο επελδχηεο ζην ρψξν ηνπ Yachting (Βι. δηαγσληζκνχο Κχπξνπ), πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη αληίζηνηρα ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη αξκνδίνπο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 19


Γηα ην γξαθείν καο νινθιεξψλεηαη κηα πνιπεηήο δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Βφινπ ζην παξαιηαθφ κέησπν, κε ρξήζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ ηζηνξία καο.

1.1 Βαζηθά ζεκεία ηεο παξνπζίαζεο: ΢ηα πιαίζηα ησλ αλαδεηήζεσλ καο γηα ηνλ Αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ηνπ Μνπζείνπ ηεο ¨Αξγνχο¨ ζην Πεδίνλ ηνπ ¨Άξεσο¨, θαη κε αθνξκή θάπνηα παξάδνμα ηνπ δηαγσληζκνχ (πεξηνξηζκνί ρσξνζέηεζεο, αγλφεζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ θιπ.), πξνρσξήζακε ζηελ έξεπλα, ζηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πεξηνρή, εθηηκήζακε πξνεγνχκελεο κειέηεο καο θαη κε άμνλα ηελ εληαία δηεξεχλεζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο, πξνηείλνπκε ζήκεξα λέεο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, ην κνπζείν θαη ην απαηηεηηθφ πξφγξακκα κηαο καξίλαο. • Σν ΢ρέδην Γεληθήο Γηάηαμεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ ηνπ Άξεσο¨, πεξηγξάθεη ην φξακα καο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπνζεζίαο, κε video, θείκελα θαη ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο. • Ζ πξφηαζή καο κπνξεί λα νξηζηεί ζαλ ζχλνςε ζηφρσλ ζρεδηαζκνχ, πξνδηαγξάθνληαο ηελ πξνηηκψκελε ρξήζε γεο θαη ηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο δηάηαμεο κε αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηηο θαηά θάζεηο εθαξκνγέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. • Πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο ζρεδηαζκέλεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, πξνηάζεηο γηα ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζε ησλ θηεξίσλ, ηελ θιίκαθα θαζψο θαη ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ. • Σέινο ε πξφηαζε καο πξνηείλεη έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην – κηα δήισζε ζηφρσλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ -, γηα ηε καξίλα ηνπ Βφινπ αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 1.2 ΢ηνηρεία - ΢ρεηηθέο κειέηεο ΢ηε πξόηαζε ηεο Μαξίλαο γηα ην Βόιν, έρνπλ πξνεγεζεί θαη έρνπλ ζπλππνινγηζηεί, νη παξαθάησ παξάθηηνη ζρεδηαζκνί ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ καο γξαθείνπ: 1987, ΢. Γηακάθνο, Οιπκπηαθό θέληξν Ναπηαζιεηηζκνύ – καξίλα 1000 ζθ. ζηε ζέζε Γνξίηζα. Ο Βφινο ππήξμε ππνςήθηα γηα ην 1996 ζπλδηνξγαλψηξηα πφιε (αξ.2, 14/1/1988 απφθαζε Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ Βφινπ), γηα δηεμαγσγή λαπηαζιεηηθψλ Αζιεκάησλ ζηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν κε θαηάζεζε πιήξε Φαθέινπ ζηελ ΔΟΑ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1988. Ο θάθεινο θαη ε αληίζηνηρε κειέηε ζηε Γνξίηζα, ζπληάρηεθαλ απφ ην γξαθείν καο θαη’ αληηζηνηρία εθαξκνγήο ηεο νιπκπηαθήο ράξηαο άιισλ νιπκπηαθψλ πφιεσλ (Κίειν, Κίλγθζηνλ θιπ.). Ζ πξφηαζε ζπλδπαζηηθά κε ηηο εηζεγήζεηο καο γηα ηνπο Μεζνγεηαθνχο αγψλεο 2013 (TEE 11.4.2009, ΢. Γηακάθνο, ε ηζηηνπινΐα ζηνπο Μεζνγεηαθνχο Αγψλεο 2013 θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε), πνπ αθαηξέζεθαλ ηειηθά απφ ηε πφιε, εληζρχεη ηελ επηινγή ρσξνζέηεζεο κηαο καξίλαο κέζα ζην Ληκάλη, θαζψο πεξηβαιινληηθά,

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 20


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ε πξφηαζε ππεξέρεη ζε πιενλεθηήκαηα θαη θφζηνο. Έλα κηθξφηεξν έξγν αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ NOBA κειεηήζεθε ην 2006. 1994, Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, Α. Ρνγθάλ, Κ. Γηαλλφπνπινο, Master Plan –Μειέηε αμηνπνίεζεο θαη ρσξνζέηεζεο ιεηηνπξγηώλ ιηκέλνο από θπκαηνζξαύζηε έσο θαη ηε πεξηνρή Σεισλείνπ: ην θπκαηνζξαχζηε, ην θεληξηθφ πξνβιήηα έσο θαη ην Σεισλείν. (Ληκεληθφ Σακείν Βφινπ, Πξνθαηαξθηηθή/Οξηζηηθή κειέηε Πξνέγθξηζεο Υσξνζέηεζεο). 1994-95, Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, πξνκειέηε γηα ην θεληξηθό πξνβιήηα ζην ιηκάλη ηνπ Βόινπ: Αμηνπνίεζε θαη ρσξνζέηεζε ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο επηβαηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. (Ληκεληθφ Σακείν Βφινπ) 1996 Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, Εεύμε θπκαηνζξαύζηε κε ηε παξαιία ηνπ Βφινπ ην γεθπξάθη ζηε παξαιία. Πιήξεο κειέηε (Ληκεληθφ Σακείν Βφινπ). Καηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο καο. 2001 Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, Γηακόξθσζε θαηαθπγίνπ ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ (170 ζθάθε) ζην ηεισλείν ηνπ Βόινπ (Ληκεληθφ Σακείν Βφινπ). Καηαζθεπάζηεθε ν πισηφο πξνβιήηαο ζρήκαηνο Σ ζηε πξνθπκαία ηεο νδνχ Αξγνλαπηψλ. 1996-97 Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, ΢ρεδηαζκφο, δηακφξθσζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε γηα ην Θαιάζζην Μέησπν ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ - πιελ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ληκέλα Βφινπ –, 17 ρηιηφκεηξα ζαιάζζηεο θαη αζηηθέο λέεο ιεηηνπξγίεο , εμνπιηζκνί - λέεο καξίλεο, νξγαλσκέλεο πιαδ, ζαιάζζηα πάξθα, πξνβιήηεο ςπραγσγίαο, αιηεπηηθνί ππξήλεο, λαπηαζιεηηθά θέληξα θιπ. (Γήκνο Βφινπ) 1996 Νηθφιανο, Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, Ηρζπόζθαια Βόινπ, Οξηζηηθή κειέηε, δηαγσληζκφο κε ην ζχζηεκα Μειέηε – Καηαζθεπή (Τπνπξγείν Γεσξγίαο). Πξώηε Γηάθξηζε. To έξγν δελ αλαηέζεθε. 1997 Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, Γηακόξθσζε - έξγα πξνζηαζίαο αθηώλ ζηηο Αιπθέο Βόινπ θαη ην ιηκαλάθη ζην Αιπγαξόξεκα. Ληκεληθή – Αθηνκεραληθή κειέηε: Κ. Μνπηδνχξεο, Γξ Πνι/Μερ, Θ. Γηαληδή, Πνι/Μερ. (Γήκνο Βφινπ) Καηαζθεπάζηεθε κέξνο ηνπ έξγνπ. 2011 Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, Πξνθαηαξθηηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ηε θαηαζθεπή καξίλαο 500 ζθ., ζηελ πεξηνρή Νέεο Παγαζέο Βόινπ (Γήκνο Βφινπ) Ληκεληθή κειέηε: Κ. Μνπηδνχξεο, Γξ Πνι/Μερ, Θ. Γηαληδή, Πνι/Μερ. Δπίζεο ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπο κε ηε πεξηνρή κειέηεο ειήθζεζαλ ππφςε νη παξαθάησ κειέηεο ηνπ γξαθείνπ καο: 2000 Φσηεηλή & ΢σηήξεο Γηακάθνο, Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζπγθξνηήκαηνο θηηξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο ζην Βφιν - νξγάλσζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). Σν έξγν θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηε κειέηε καο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 21


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 22


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 23

Giamakos Architects


2003-2007, Αξρηηεθηνληθφ γξαθείν Γ. & Λ. Πνηεξφπνπινο – Αξρηηεθηνληθφ γξαθείν Γηακάθνο, Μειέηε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο – Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ – Τπόγεηνο ρώξνο ζηάζκεπζεο 100 ζέζεσλ. (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). Ζ κειινληηθή πιαηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νξηνζεηείηαη σο ε αλαηνιηθή Πχιε Πεδνπνδειαηφδξνκσλ ηεο πξφηαζήο καο. 2012 Αξρηηεθηνληθφ Γξαθείν Γηακάθνπ, Γηεζλήο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο γηα ηε δεκηνπξγία κνπζείνπ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο ¨Αξγνύο¨ (Γήκνο Βφινπ). Αξρηηεθηνληθφ Πξφηππν γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ – Μνπζείσλ ηεο πξφηαζήο καο, ηελ επηινγή πιηθψλ, ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. 1.3 Θαιάζζηνο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 έσο θαη ζήκεξα ε Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εώλεο (ΟΓΠΕ) απνηειεί παγθνζκίσο έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ θαη πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζην παξάθηην ζχζηεκα. Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εψλεο ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε δηαθέξνπλ. ΢ηελ Ακεξηθή, ε Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εψλεο εζηηάδεη ζην ζρεδηαζκφ, ελψ ζηελ Δπξψπε εζηηάδεη ζηελ ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ρξήζηε. Ζ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εψλεο - ΟΓΠΕ (Integrated Coastal Zone Management - ICZM) είλαη κηα κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεη ηηο πνιχπινθεο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην ζχζηεκα ησλ πφξσλ θαη ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο ηνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη αεηθφξν. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή νξίδεη ηελ ΟΓΠΕ σο: "κία ζπλερή δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο, γεληθφο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα θάλεη πξάμε ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ζηηο παξάθηηεο δψλεο θαζψο θαη λα δηαθπιάμεη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζε απηέο (1996). ΢ηελ Διιάδα ε ΟΓΠΕ ηζρχεη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 σο ΟΓΠΥ (Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξάθηηνπ Υψξνπ), σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζην Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηνλ παξάθηην ρψξν θαη ηα λεζηά θαη κε γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ. Παξά ηελ νδεγία, δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ηνπηθά ζρέδηα ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο, φπσο αληίζηνηρα ζπλαληνχκε ζε άιιεο ρψξεο πρ Οπαιία - Αγγιία φπνπ αθφκε θαη ηα ειεχζεξα αγθπξνβφιηα, νη πεξηνρέο απφπινπ θαηάπινπ , νη άδεηεο αιιά θαη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο (πρ. ζφξπβνο απφ αξκαησζηέο ζθαθψλ), δίθηπα ζπιινγήο ιπκάησλ, επαηζζεηνπνίεζε ζε ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο (πθαινρξψκαηα), ε αζθάιεηα, νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί θιπ αθνινπζνχλ ζρεδηαζκνχο εληαγκέλνπο ζε ηνπηθά ζρέδηα ΟΓΠΕ. Έλα ζρέδην ΟΓΠΕ παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηελ ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε νξηζκέλνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, ηηο δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο, θαη ρξεζηκεχεη σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο νξίδεηαη ζην

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 24


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 36/2010 γηα ηελ αεηθφξν πξνζέγγηζε αλαγθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο, ηελ αλαςπρή θαη ηελ εκπνξηθή ρξήζε θαη άιιεο λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκθέξνληα γχξσ απφ ηνλ ζαιάζζην ρψξν φπσο είλαη νη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2014, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ νδεγία γηα ηνλ ζαιάζζην ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό (EC, 2014). ΢χκθσλα κε ηελ νδεγία, ηα ζαιάζζηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη νη ζηξαηεγηθέο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ παξάθηησλ δσλψλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ αληαγσληζηηθψλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέρξη ην 2016-17 ζα πξέπεη θαη ζηελ Διιάδα, πξώηα ζε επίπεδν Γήκνπ, λα απνθαζηζηεί γηα ηνλ παξάθηην ρώξν, ηη γίλεηαη θαη πνύ (κηθξό ε κεγάιν), λα ζεζπηζηνύλ λόκνη, πνπ κεηά ην 2021 ζα είλαη ζρεδόλ απαξάβαηνη. Θα πξέπεη λα ρσξνζεηεζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο, νη καξίλεο θιπ, αλεμάξηεηα ηνπ πόηε θαη από πνηόλ ζα πινπνηεζνύλ. ΢ηε ζπλάληεζε Κνξπθήο ηεο Γεο ζην Ρίν ην 1992, θαζνξηζηήθαλ ηξείο βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηα αλαπηπμηαθά έξγα κέζα ζην ηνπίν: • Ζ πξναγσγή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο σο αδηάζπαζηνπ κέξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί αεηθφξνο αλάπηπμε. • Ζ ζπκκεηνρή ζην ζρεηηθφ επίπεδν, φισλ ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ κε ηελ θαηάιιειε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. • Ζ αλάγθε εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηα έξγα ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη νδεγίεο ηεο CABE (Commission for Architecture and the Built Environment) ζπληζηνχλ φηη ν ζπληάθηεο ελφο γεληθνχ ζρεδίνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηέηνηαο θιίκαθαο φπσο ε καξίλα ηνπ Βφινπ, έρεη θαζήθνλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ κε παξάιιειε παξνρή επειημίαο ιφγσ ηνπ απξφβιεπηνπ ηνπ κέιινληνο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη: • Σν έξγν είλαη πηζαλφ λα νινθιεξσζεί ζε πνιιέο θάζεηο θαη είλαη πηζαλφ λα κελ εθηειεζηεί κε ζπλέρεηα. • Σα κεκνλσκέλα θηήξηα ή νκάδεο θηηξίσλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ δηαθνξεηηθνχο αξρηηέθηνλεο θαη θαηαζθεπαζηέο. • Σν Master Plan κπνξεί λα νινθιεξσζεί κφλν θαηά έλα κέξνο ηνπ. • Οη απαηηήζεηο θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ ζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Έλα θαιά κειεηεκέλν Master Plan πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο ζρεδηαζκέλεο ζε ηξείο δηαζηάζεηο, φρη απαξαίηεηα κε ιεπηνκέξεηεο, αιιά λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζε ησλ θηηξίσλ, ηελ θιίκαθα, θαζψο θαη ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ. Σα ζρέδηα απηά πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε έγγξαθα πνπ ζα πξνβιέπνπλ ηα παξαθάησ: • Ση επηδηψθεη λα πεηχρεη ην Master Plan θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 25


• Ση επηδηψθεη λα νξίζεη θαη λα παγηψζεη θαη απφ πνηεο πιεπξέο παξακέλνπλ αλνηρηά δεηήκαηα. • Πνην είλαη ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ην Master Plan θαη πνηα ε αλάγθε πηνζέηεζεο πιεπξψλ ηνπ Master Plan σο πνιηηηθήο, γηα παξάδεηγκα κέζσ πξφζζεησλ νδεγηψλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ή ζχλνςεο ζηφρσλ ζρεδηαζκνχ. • Πνηνί είλαη νη θπξηφηεξνη εηαίξνη ζην έξγν θαη πνηνη είλαη νη αληίζηνηρνη ξφινη ηνπο: ΟΛΒ, Γήκνο, θαηαζθεπαζηέο, ρξεκαηνδφηεο, κειεηεηέο, ε θνηλφηεηα, κηζζσηέο, πάξνρνη κεηαθνξψλ θιπ. • Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή παξάδνζεο γηα ην Master Plan, φπσο γηα παξάδεηγκα ν νξηζκφο θάζεσλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε. • Πνηνο είλαη ν κεραληζκφο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ην Master Plan. • Πνηνο είλαη ν κεραληζκφο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Master Plan αλ αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο. Πξέπεη επίζεο λα επηζεκάλνπκε φηη νη κηθηέο ρξήζεηο πνπ πξνβάιινπκε κε ηε πξφηαζή καο ζηε πεξηνρή, είλαη πιένλ έλαο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο θξαηηθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ θαη δελ δίλεηαη πηα ε πξνηεξαηφηεηα πνπ δηλφηαλ ζην παξειζφλ σο πξνο ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ην ζηελφ έιεγρν ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ γεο (πρ. Βξεηαλία). ΢ηε πεξίπησζε ηνπ Ληκέλα Βφινπ, ε εθαξκνγή ζρεδηαζκνχ κηθηψλ ρξήζεσλ είλαη κηα πξαγκαηηθή πξφθιεζε αθφκε θαη σο πξνο ηε ζαιάζζηα νξγάλσζε. ΋ζν ζεκαληηθφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ δηελέμεσλ, ηφζν πην ζεκαληηθφ είλαη λα επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ηφπσλ πςειήο πνηφηεηαο, δεθηηθψλ ζε κειινληηθέο αιιαγέο ησλ κνληέισλ ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη πνηνηηθνί ηφπνη ζπλήζσο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληέμνπλ ηηο εθάζηνηε αιιαγέο ηεο ρξήζεο ηνπο. 1.4 Σν λέν Master Plan ηεο Μαξίλαο Απφ δεθαεηίεο ην ζέκα ηνπ ιηκαληνχ θαη ηεο καξίλαο ζην Βφιν, απνηειεί θχξην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο γηα θάζε Γεκνηηθή Γηνίθεζε, αιιά θαη ηνλ ΟΛΒ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ζε φθεινο ηεο Πφιεο (2012, https://youtu.be/eNWcrPIzgnQ). Με ηε κειέηε καο, πξνβάιινπκε κηα δπλαηφηεηα ηνπ Βφινπ, πνπ αθνξά 3000 ζέζεηο εξγαζίαο, 100 εθαη. επξψ ειάρηζηε απφδνζε κέζα ζηε δεθαεηία (κε κεγάιν πνζνζηφ γηα ηε Πφιε) θαη ηελ αηζζεηηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπκε. H κνλαδηθή πεξηνρή ζην Βόιν, πνπ ζα κπνξνύζε λα ρσξνζεηεζεί κηα κεγάιε καξίλα είλαη ζηε Γ-ΝΓ ζαιάζζηα έθηαζε ηνπ Ληκαληνύ. Παξά ηηο επί ζεηξά εηψλ αλαδεηήζεηο γηα ηε ζσζηή ρσξνζέηεζε ηεο καξίλαο ηνπ Βφινπ, είλαη ε πξώηε θνξά πνπ πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζή ηεο ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πξννξίδνληαλ απφ ηνπο αξρηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ Ληκαληνχ (πξν 50 ρξφλσλ) γηα ηελ επέθηαζε ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα θαη απνηεινχζε εδψ θαη ρξφληα έλα πξνβιεκαηηθφ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ιηκαληνχ ζεκείν. Πεξηβαιινληηθνί ιφγνη εκπφδηζαλ ηελ δεκηνπξγία εθηεηακέλσλ επηρψζεσλ ζε απηφ ην ηκήκα, κε απνηέιεζκα λα κελ αμηνπνηεζεί ε πεξηνρή απηή ηνπ ιηκαληνχ πξνο φθεινο ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 26


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Οη κέρξη ζήκεξα δηνηθήζεηο δελ ηόικεζαλ ηελ αιιαγή ηνπ παιαηνύ πξνγξακκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε απηό ην ζεκείν ηεο παξάθηηαο δώλεο, κε ηελ ειπίδα ίζσο, λα μεπεξαζηνύλ νη πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ηέζεθαλ ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ πδξνβηόηνπνπ θαη νη νπνίνη ζπλέβαιιαλ ζηελ κε πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Απηή όκσο , θαηά ηε γλώκε καο, είλαη κηα ιάζνο νπηηθή, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή λα κελ απνηειέζεη πνηέ κέρξη ζήκεξα αληηθείκελν κειέηεο (βι1.2.). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πξφηαζή καο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο ζρεδφλ πισηήο καξίλαο, κε ην ζρεδηαζκφ πνπ πξνηείλνπκε, δελ απαηηεί ηηο πην πάλσ επηρψζεηο, αμηνπνηεί ηνλ ζαιάζζην ρψξν κπξνζηά θαη ζε απφζηαζε απφ ηηο αθηέο – ζαλ έλα πινίν πνπ δηαζρίδεη ην ιηκάλη – θαη κεηαηξέπεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε πεξηβαιινληηθά νθέιε. Μηα πξάζηλε καξίλα ζεσξείηαη έλαο ηνπξηζηηθόο ηόπνο πςειήο πνηόηεηαο, θαζψο νη αμίεο ηεο γεο ππεξηηκνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ. ΢ηνπο ζπλήζεηο ζρεδηαζκνχο ην πξάζηλν πεξηνξίδεηαη ζην 2% ζηε θαιιίηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ. Θα αξθνχζαλ γηα παξάδεηγκα 10.000 κ2 πξαζίλνπ γηα λα πιεξνί ε καξίλα ηνπ Βφινπ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Ο ζρεδηαζκόο καο δίλεη 200.000 κ2 πξάζηλν, πξνο φθεινο ηνπ πδξνβηφηνπνπ, ηεο Πφιεο, αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο θαη αμίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ζαιάζζηαο εγθαηάζηαζεο! Ζ πξφηαζε δεκηνπξγίαο ηεο καξίλαο ηνπ Βφινπ ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο πνπ παξνπζηάδνπκε κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, δεκηνπξγεί έλα λέν πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ληκέλα θαη ηεο Πόιεο, ηεο παξαιίαο θαη ηνπ αζηηθνχ κεηψπνπ, θαη δηακνξθψλεη θαηαζηάζεηο πνπ κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηνλ ηφπν θαη λα εληάμνπλ ην ζαιάζζην κέησπν ιεηηνπξγηθά ζηνλ πνιενδνκηθφ ρψξν. Δπηπιένλ ν Βόινο αληηηάζζεη ζε δηεζλέο επίπεδν ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή πξόηαζε πξάζηλεο αλάπηπμεο απέλαληη ζηε ζχγρξνλε πξφθιεζε πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη αξρηηεθηνληθήο ζην λεξφ, πνπ πινπνηείηαη εληαηηθά ζε ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θπξίσο ηεο Αλαηνιήο. ΢ε έλα πιαίζην πνπ ζέιεη ηηο πφιεηο ζε δηαξθή αλάπηπμε θαη θίλεζε, κε λένπο ζρεδηαζκνχο κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο, κε ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο, ζέξεηξα θαη αλαπιάζεηο, ν Βφινο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη έλα κεξίδην ηεο παξαπάλσ αγνξάο κε ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή πξφηαζε.

HTTPS://YOUTU.BE/E-6A9LSQWBQ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 27


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 28


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

2. Φηινζνθία Τπάξρνπλ δηάθνξεο βάζεηο ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη ε θηινζνθία θαη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ζχληαμε ζρεδίσλ γεληθήο δηάηαμεο (Master Plan): Δπξύηεξν πιαίζην: Ο ραξαθηήξαο θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή θαη ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, κνξθέο θηεξίσλ θαη ρψξσλ. Ζ καξίλαο ηνπ Βόινπ αθνινπζεί ην ραξαθηήξα, ηηο ραξάμεηο θαη ηε θιίκαθα ηνπ Ληκαληνύ. Θεσξεί ηνπο πθηζηάκελνπο ρψξνπο πξαζίλνπ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ραξαθηήξα απηήο ηεο ηνπνζεζίαο φπσο αλαπφζπαζην θνκκάηη απηήο είλαη θαη ηα κεγάιεο θιίκαθαο θηήξηα ζηε θεληξηθή πξνβιήηα, ην ΢ηιφ, ηα πθηζηάκελα θαη κειινληηθά θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη άιια. Ζ πξόηαζε επηδηώθεη ηελ νκαιή κεηάβαζε/ζύλδεζε δύν αληηδηακεηξηθώλ θαηαζηάζεσλ: Tε θπζηθή εηθόλα ηνπ πδξνβηόηνπνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Μπνπξκπνπιήζξαο από ηε κηα θαη ησλ απέξαλησλ θελώλ ηζηκεληνπνηεκέλσλ επηθαλεηώλ ηνπ εκπνξηθνύ ιηκέλα από ηελ άιιε. Σν αζηηθφ πεξηβάιινλ πξνο ηα δπηηθά ηεο καξίλαο, ε ζπλνηθία ηεο Νεάπνιεο, δελ πξνβάιιεη έλα επηζπκεηφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πεξηβάιινλ. Αληίζεηα αλακέλεηαη φηη κε ηελ δηακφξθσζε θαη αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεδίνλ ηνπ Άξεσο ε πεξηνρή ηεο Νεάπνιεο ιφγσ θαη ηεο πξνζηηζέκελεο ππεξαμίαο ζα κεηακνξθσζεί ζε έλα ηφπν πςειήο αηζζεηηθήο. • Έληαμε: Ζ επηζπκεηή ζχλδεζε θαη επηθάιπςε κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, ηελ ππνδνκή, ηηο κεηαθνξέο, ηηο θηλήζεηο θαη ην θνηλσληθφ ππφβαζξν. Αλ θαη ε καξίλα δηαζέηεη πεξηνρέο πνπ νθείινπλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο λα είλαη δηαβαζκηζκέλεο σο πξνο ηελ επηζθεςεκφηεηα ηνπο, ν ζρεδηαζκόο πνπ πξνηείλεηαη δηαρέεη ηελ λέα ππνδνκή πξνο ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. Άιισζηε ε ζπλέρεηα ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ θαη ε ζχλδεζε κε ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα είλαη θχξην δεηνχκελν ηεο παξέκβαζεο ηφζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη γηα ηε Πφιε. Οη ζαιάζζηνη επηζθέπηεο πξέπεη λα δηαρένληαη εχθνια ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Οη πνιίηεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα δξψκελα ηεο καξίλαο θαη νη επηζθέπηεο ζηα δξψκελα ηεο πφιεο. Ζ καξίλα γίλεηαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο πχιεο ηεο πφιεο, πύιε πξόζβαζεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηα αζηηθά αμηνζέαηα. (MiBACT – Ηηαιηθή θπβεξλεηηθή νξγάλσζε, ελδηάκεζνο θνξέαο ηνπ POIn «Πνιηηηζηηθά, θπζηθά αμηνζέαηα θαη ηνπξηζκφο», ε νπνία πξνσζεί ηε γέλλεζε ελφο λένπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη θαη ελζσκαηψλεη γε θαη ζάιαζζα). ΢ην παξαπάλσ πιαίζην ν πξνβιήηαο ςπραγσγίαο Pier 8 εηζέξρεηαη ζηε Νεάπνιε παξαπιεχξσο ηνπ ρεηκάξξνπ, νη πεδνπνδειαηφδξνκνη ζπκπιέθνληαη κε ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνο ηε πιεπξά ηεο Πφιεο, θαη ηα ζπγθνηλσληαθά δίθηπα

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 29


δηαζρίδνπλ ηε δνκή ηεο καξίλαο. (βι. Terminal ππνδνρήο θιπ πξνο θαη απφ ηηο Νέεο Παγαζέο). • Λεηηνπξγηθή απνδνηηθόηεηα: Δπηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ (πρ Σέξκηλαι, Δθζεζηαθφ ζπλεδξηαθφ θέληξν, Μνπζεία, ζεκαηηθφο ρψξνο ππαίζξησλ εθδειψζεσλ θιπ.) ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη ζαλ έλα ηκήκα ελφο απνδνηηθνχ ζπλφινπ. O ζρεδηαζκφο κηαο καξίλαο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην ζέκα, ην νπνίν παξνπζηάδνπκε μερσξηζηά ζην 5ν θεθάιαην: Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. • Αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ: Σν ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο ζε απηή ηε πεξηνρή δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ρσξίο ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ ζην νηθνινγηθά επαίζζεην πεξηβάιινλ. Οη επηινγέο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ ζρεδηαζκνχ – ηφζν ζηελ πινπνίεζε φζν θαη ζηε ρξήζε -. αλαιχνληαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο γηα ην κνπζείν ηεο ¨Αξγνχο¨ (Παξάξηεκα Η), θαη απνηειεί πξσηεχσλ δήηεκα κειέηεο. Χο πξνο ηελ πινπνίεζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο θάζεηο θαη ηηο επηινγέο, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ βησζηκφηεηα απηψλ ησλ ρψξσλ, ψζηε λα κελ επεθηαζεί ην πξφβιεκα ηεο ζεκεξηλήο εηθφλαο ηνπ πάξθνπ ηνπ Πεδίνπ ηνπ ¨Άξεσο¨. • Αξρηηεθηνληθή θαη Αζηηθόο ζρεδηαζκόο: Έλα μερσξηζηφ ζηνηρείν ζην ζρεδηαζκφ ελφο ιηκέλα πνπ ζπρλά αγλνείηαη ζηελ Διιάδα είλαη ε αξρηηεθηνληθή. Οη επηινγέο δειαδή πνπ θάλνπλ έλα ρψξν λα θαίλεηαη κηθξφο ή κεγάινο, ήξεκνο ή ηαξαρψδεο, ζειθηηθφο ή απξφζσπνο. Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη πνπ θάλεη έλα ρψξν επαλάγλσζην, επδηάθξηην, μερσξηζηφ θαη αλαγλσξίζηκν. Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη πνπ πξνζδίδεη δσή ή εξεκηά ζην ηφπν, πνπ έιθεη ή απσζεί επελδπηέο. Ζ αξρηηεθηνληθή κπνξεί λα δψζεη εθηθηέο ιχζεηο ζε ρξφληα πξνβιήκαηα, ζε δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο θαη ζε πξννπηηθέο. Ζ αξρηηεθηνληθή ζηε καξίλα ηνπ Βφινπ επηζπκνχκε λα αμηνπνηήζεη ηνπο Μχζνπο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ζηνηρεία απφ ην πεξηβάιινλ, ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγηθά επνρή. Πξνηείλνπκε εκβιεκαηηθά θηίξηα - ηνπφζεκα, πνπ ζηφρν έρνπλ, αθελφο λα αλαβαζκίζνπλ αηζζεηηθά ηε ζαιάζζηα πχιε ηεο πφιεο εκπινπηίδνληαο θαζνξηζηηθά ηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο, αθεηέξνπ λα απνηειέζνπλ νγθνπιαζηηθά, κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά λα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δξάζεσλ πνπ απηά ζηνρεχνπλ λα πξνθαιέζνπλ. ΢ε γεληθέο γξακκέο πξνηείλνπκε δχν ηχπνπο θηεξίσλ: O έλαο ηύπνο ησλ ¨ζθαηξηθώλ¨ θηεξίσλ, απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα κνπζεία θαη αίζνπζεο πνιηηηζκνχ ζπλζέηνληαη απφ εχπιαζηνπο, ξεπζηνχο φγθνπο, πνπ παξαπέκπνπλ ζε (ξεπζηέο) εηθφλεο θαη ζπκβνιηζκνχο, αλάινγα κε ηε γσλία ζέαζήο ηνπο. Σα εχπιαζηα θειχθε παξαπέκπνπλ ζην αλέκηζκα ησλ θπκάησλ ζπκβνιίδνληαο ηνπο ζαιάζζηνπο θπκαηηζκνχο θαη ην ηαμίδη κε παληά.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 30


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Ο δεχηεξνο ηχπνο, ηα γξακκηθά ππόζηεγα κε ηηο εχπιαζηεο νξνθέο, ηηο δηάθαλεο θαη δηάηξεηεο πξνζφςεηο, αθνινπζνχλ θαη ππνγξακκίδνπλ ηνπο άμνλεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ. Απηά ηα θηίξηα ζε πηινηή, πνπ θέξνπλ θπηεκέλα δψκαηα θαη πνπ ζπρλά ιεηηνπξγνχλ ζαλ γέθπξεο θαη πξνβιήηεο, ή δηαπεξλνχληαη απφ ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη ην πξάζηλν ππνγξακκίδνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ηηο ζρεδηαζηηθέο καο πξνζέζεηο γηα ηελ ειεχζεξε ξνή ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηεο καξίλαο. Σα ηζηία θαη ηα εχπιαζηα θειχθε πνπ αλαξηψληαη απφ απηά, αλαθέξνληαη ζε λαπηηθνχο ζπκβνιηζκνχο θαη ιεηηνπξγνχλ ελνπνηεηηθά ζηηο πξνηεηλφκελεο δνκέο. • Βησζηκόηεηα: Ζ βησζηκφηεηα δηαζθαιίδεηαη ηφζν απφ ηε πιεξφηεηα θαη ηε θιίκαθα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη απφ ηε ζπλδξνκή ζην πξφγξακκα εγθαηαζηάζεσλ φπσο ην ζπλεδξηαθφ θαη ην εθζεζηαθφ θέληξν, νη ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ αιιά θαη ε χπαξμε θαη αλάπηπμε γεληθφηεξσλ ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ (πρ. αεξνδξφκην). Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζηε Πφιε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη εμαηξεηηθφ. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο καξίλαο είλαη έλα μερσξηζηφ ζέκα πνπ εμεηάδεη φιεο ηηο ελδνγελείο θαη εμσγελείο παξακέηξνπο βησζηκφηεηαο. ΢ε θάζε πεξίπησζε έρεη απνδεηρηεί, φηη καξίλεο κε κηθξφ δπλακηθφ θαη ρσξίο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο απνηπγράλνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο επηινγήο αλαδφρσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί πρ. ε βησζηκφηεηα καξίλσλ 300 ζθαθψλ φπσο ε Πχινο, ε Υίνο θιπ. έρνπλ ρξεηαζηεί λα πξνζαξηεζηνχλ ζην δπλακηθφ ηνπο, ηκήκαηα ησλ παξαθείκελσλ εκπνξηθψλ ιηκέλσλ ή θαη πην απνκαθξπζκέλα ηνπξηζηηθά θαηαθχγηα! Ζ καξίλα ηνπ Βόινπ ιόγσ κεγέζνπο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζεη έλα απηνηειέο πξόγξακκα (ζηεξηά θαη ζάιαζζα) 700 ζηξ. ζε ακεζόηεηα κε κηα κεγάιε Πόιε θαη κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο. Οθείιεη λα δηεθδηθήζεη ηελ ρσξνζέηεζε ηεο, σο ε θεληξηθή VIP Μαξίλα (Mega Yachts) ηνπ Αηγαίνπ. • Τγεία θαη δξαζηεξηόηεηα: Με ηε πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε ν Βφινο απνθηάεη έλα λέν ηφπν ελεξγεηηθήο αλαςπρήο κε πνιχ πξάζηλν θαη ελδηαθέξνλ πεξηβάιινλ πεξηπάηνπ ή πνδειαζίαο. Με ηελ ελνπνίεζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ, ν Βφινο απνθηάεη κηα εμαηξεηηθνχ θάιινπο παξαιηαθή δηαδξνκή 17 km. Απφ ηνλ Άλαπξν κέρξη ηηο Αιπθέο θαη ηηο αθηέο ηνπ Αγ. ΢ηεθάλνπ! Ζ εξγαζία, ε δηαβίσζε θαη ε αλαςπρή πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηελ πγηεηλή δσή θαη έλα ελεξγεηηθφ ηξφπν δσήο. Γηα παξάδεηγκα ε αληηκεηψπηζε ησλ θαξδηνπαζεηψλ, ησλ αλαπλεπζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ βαζίδεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ε θπζηθή άζθεζε, ε θαιή πνηφηεηα ηνπ αέξα, ηα θξέζθα ηξφθηκα, θαη ηα ηνπηθά θνηλσληθά δίθηπα, νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπνζεζίαο. Ζ καξίλα ηνπ Βφινπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη θηινμελία ζε 7000 αλζξψπνπο max., πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ζα δηακέλνπλ ζηε καξίλα θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Ζ παξάκεηξνο ηεο πγηεηλήο δηαβίσζεο είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηε ιήςε απηήο ηεο απφθαζεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 31


• Γεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο ηνπ ηόπνπ: Ζ ηνπηθή ηαπηφηεηα ηνπ Βφινπ ζπλδέεηαη κε ην κχζν ηεο ¨Αξγνχο¨ θαη ηεο Αξγνλαπηηθήο εθζηξαηείαο. Έλα κχζν ζηνλ νπνίν ε Πφιε έρεη ζεκαληηθά επελδχζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ πεηξακαηηθή αλαθαηαζθεπή ηεο ¨Αξγνχο¨, ηελ αλαβίσζε ηνπ ηαμηδηνχ θιπ. Ζ βαζηθή επηινγή ζχλδεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο καξίλαο κε ην κχζν, δεκηνπξγεί έλα δηαθξηηφ θαη αλαγλσξίζηκν πεξηβάιινλ ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα. 2.1 Καηαλόεζε ηνπ επξύηεξνπ πιαηζίνπ Σν Βξεηαληθφ Δγρεηξίδην Αζηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ (Urban Design Compendium) νξίδεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θαηαλφεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν λα βξεζεί ε ζέζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ θαη ν ηξφπνο ρσξνζέηεζεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο πξνηεξαηφηεηεο: • Δλίζρπζε ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ: Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ν ζρεδηαζκφο ζα εληζρχζεη θαη δελ ζα ππνζθάςεη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Θέκαηα αληαγσληζκνχ, θιίκαθαο θιπ ζπλήζσο αλαδχνληαη ζε κηθξέο θνηλσλίεο ηφζν γηα ηε θχξηα δξαζηεξηφηεηα φζν θαη γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ππνζηεξίμεηο. Ζ καξίλα ζεσξνχκε φηη ζα απειεπζεξψζεη άιιεο ιηκεληθέο ππνδνκέο πξνο φθεινο άιισλ ρξήζεσλ φπσο ηα αιηεπηηθά ζθάθε, ελψ ζα εληζρχζεη θαηεγνξίεο φπσο ηηο εκεξήζηεο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ην επαγγεικαηηθφ Yachting θιπ. Κπξίσο φκσο φια ηα ζπλαθή κε ηε ζάιαζζα επαγγέικαηα εληζρχνληαη ζεκαληηθά, ην εκπφξην θαη νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ηα θαηαζηήκαηα αλαςπρήο ζε νιφθιεξε ηε πφιε. Σηο πεξηφδνπο αηρκήο 7.000 πξφζζεηνη επηζθέπηεο πςεινχ θαηά θαλφλα εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ, ζα δηαθηλνχληαη ζην Βφιν. Σξείο ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ απηή ηε παξέκβαζε. • Γεκηνπξγία δηαθξηηώλ ηόπσλ: ΢ε γεληθέο γξακκέο ε άληιεζε έκπλεπζεο απφ ηνλ ελδνγελή ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο εληζρχεη ηε ηνπηθή ηαπηφηεηα. Ο ζρεδηαζκφο έμσ απφ ην επξχηεξν πιαίζην νδεγεί ζε απξφζσπνπο ηφπνπο. Θεσξνχκε φηη ε ζχλδεζε κε ην κχζν ηεο ¨Αξγνχο¨, ζην βαζκφ πνπ ζα επηηεπρζεί ζρεδηαζηηθά απηή ε πξνζέγγηζε, δεκηνπξγεί έλα ηφπν κνλαδηθφ. Σν πιαίζην ησλ ραξάμεσλ θαη ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ηφπνπ, ην ζέηεη ην ίδην ην ιηκάλη. ΋πσο έρεη απνηππσζεί ζηε κλήκε ησλ πνιηηψλ ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, θαη φπσο ζεκαηνδνηεί ηε Πφιε.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 32


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

• Αμηνπνίεζε ησλ εγγελώλ πιενλεθηεκάησλ θαη πόξσλ ηεο ηνπνζεζίαο: Ζ ζέζε ηεο Μαξίλαο ζην θεληξηθφ Αηγαίν, ε εγγχηεηα ζε απηφ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πιφσλ κέζα ζην Παγαζεηηθφ γηα ηνπο ιηγφηεξν έκπεηξνπο ¨θαπεηάληνπο¨, είλαη απφ ηα πξψηα αλαγλψζκαηα ζην θφζκν ηνπ Yachting θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηε πεξηνρή. Σν πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ θαη ςπραγσγηθφ ππφβαζξν ηνπ Βφινπ, ε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηνπ Πειίνπ θαη νη θπζηθέο νκνξθηέο, ε ηνπξηζηηθή θνπιηνχξα θαη νη κνλαδηθφηεηεο ηεο Θεζζαιίαο πξνβάιινπλ ηζρπξά πιενλεθηήκαηα γηα ηε ρσξνζέηεζε κηαο εγθαηάζηαζεο ηέηνηνπ κεγέζνπο ζηε πεξηνρή. Ξερσξηζηά πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, απνηεινχλ ε πινπνηεκέλε ππνδνκή θαη νη πθηζηάκελνη θπκαηνζξαχζηεο, ε εγγχηεηα ζηε κπνχθα ηνπ ιηκαληνχ, ε ζρεδφλ αδχλαηε ρσξνζέηεζε δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ζε απηφ ηνλ ρψξν, ε θιίκαθα ηεο δηαζέζηκεο ζαιάζζηαο θαη ρεξζαίαο έθηαζεο, ην δηαζέζηκν πξάζηλν, ε ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ εγγχηεηα ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα θαη ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν, ε επίιπζε ζην πξφβιεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ Βφινπ – Αιπθψλ. Σέινο πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ χπαξμε ηνπ αεξνδξνκίνπ αιιά θαη ηα ακθίδξνκα νθέιε ζε απηφ. • Έληαμε ζην πεξηβάιινλ: Ζ επίηεπμε επηκειεκέλεο έληαμεο ζην ηνπίν θαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ γηα ηε πεξηνρή πιηθψλ, κνξθψλ θαη ζηνηρείσλ δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, κε ζεβαζκφ ζηα ππάξρνληα κνλνπάηηα, δξφκνπο θαη ζπλδέζεηο νδψλ θαη κε ζπζρέηηζε κε ηηο ππάξρνπζεο αζηηθέο δνκέο είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο κειέηεο. Ζ πξφηαζε γηα παξάδεηγκα λα αθνινπζήζνπλ νη ξνέο θίλεζεο, ηα πιηθά δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, νη θπηεχζεηο, νη επηζηξψζεηο θιπ ηε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Π.Θ. πνπ γεηηνλεχεη κε ηε καξίλα, είλαη κηα ζπλεηδεηή επηινγή έληαμεο ζηε ¨γεηηνληά¨. Ζ επηινγή ησλ κνξθψλ ησλ γξακκηθψλ θηεξίσλ θαη ησλ πξνβιεηψλ είλαη κηα επηινγή έληαμεο ζην ιηκάλη.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 33


• Γηαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο πινπνίεζεο: Ζ καξίλα ηνπ Βφινπ σο δεκφζην θηήκα εληάζζεηαη ζην επξχηεξν εζληθφ πιαίζην πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ έξγσλ κε ηελ αλάινγε δηαδηθαζία θαη λφκνπο. Απφ ηε πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ – ζρεδηαζκνχ, ε εμαζθάιηζε εκπνξηθήο βησζηκφηεηαο, νη ηερλνινγηθέο – δνκηθέο επηινγέο, ν ιεπηνκεξεηαθφο ζρεδηαζκφο θαη ε πιεξφηεηα ησλ κειεηψλ, ν ξεαιηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ηνπηθή εκπεηξία ζηε θαηαζθεπή, κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πινπνίεζε. Ζ νηθνλνκηθή δηαζθάιηζε ηνπ έξγνπ ζπλδπαζηηθά κε ηε κνξθή ηεο επέλδπζεο, ηηο επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο θιπ. νπζηαζηηθά θαζνξίδνπλ θαη ηελ επηηπρία ηεο πινπνίεζεο. • Παξνρή νξάκαηνο: Έλα φξακα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλφηεηαο, ¨πνπιάεη¨ έλα πξφγξακκα ζε έλα επελδπηή, θαη παξέρεη έλα καθξνπξφζεζκν ζηφρν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν. Δλζσκαηψλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ην κέιινλ, ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαη λα εξγαζηεί ν θαζέλαο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν. Δπηπιένλ ε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο καξίλαο ζην Βφινο, δεκηνπξγεί εθηφο ησλ άιισλ θαη κηα πνιχ θαιή επθαηξία γηα ηελ επξχηεξε πνιενδνκηθή αλαζπγθξφηεζε. Ο Βφινο έρεη απφ ρξφληα αγθπισζεί, ζηε κεγάιε Βηνκεραληθή δνκή ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Με ηε θξίζε εκθαλίζηεθε ην πξφβιεκα θαζψο ε κηα κεηά ηελ άιιε νη βηνκεραλίεο εγθαηέιεηςαλ ηε πεξηνρή. Μηα Πφιε-Ληκέλαο ηνπ 21 αηψλα, δηαθξίλεηαη απφ ηε παγθφζκηα δηάζηαζή ηεο, ηελ νηθνπκεληθή ηεο δηθηχσζε, ην παγθφζκην αζηηθφ αληαγσληζκφ, ηε δηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα ππνδερηεί λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πιεζπζκνχο. Ο Βφινο ζα κπνξνχζε, αιιά δελ είλαη κηα ηέηνηα Πφιε ζήκεξα. Χο Πφιε-Ληκέλαο ν Βφινο ζα έπξεπε λα δηαζέηεη δνκέο παξαγσγήο ιηκεληθψλ, λαπηηιηαθψλ θαη έκκεζεο κε απηέο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Να απνηειεί θφκβν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ δηθηχσλ. Σηο ηξείο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζα έπξεπε λα έρεη εμειηρζεί ζε “Δπηρεηξεκαηηθή Πφιε”, κε έκθαζε ζην ηεηαξηνγελή ηνκέα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αλάδεημε ηεο Σνπξηζηηθήο Βηνκεραλίαο δελ ήηαλ ε ζαθήο επηινγή

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 34


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

ηεο ρψξαο καο. Έηζη αξγήζακε πεξίπνπ ηξείο δεθαεηίεο ζε κηα ηέηνηα εμέιημε (Κ. Υισκνχδεο, Παλ/κην Πεηξαηψο). Ζ Πνιενδνκηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ε Αξρηηεθηνληθή είλαη εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επηηάρπλζε πνπ επηβάιιεηαη, θαζψο επηπιένλ ε ¨παγθφζκηα πφιε¨, είλαη γεκάηε κε ρσξηθνχο ζπκβνιηζκνχο. Ζ καξίλα ηνπ Βφινπ, ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο θιίκαθάο ηεο, είλαη κηα ζπνπδαία επθαηξία γηα λα καο παξαζχξεη ζε απηή ηελ επηινγή αλαζπγθξφηεζεο. Ζ ππνβαζκηζκέλε ΒΓ αζηηθή πεξηνρή - αλάκεζα ζηνπο δχν ρείκαξξνπο – ελδείθλπηαη γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα. Δίλαη δχζθνιν θαη κεγάιν ζέκα, φκσο ν Βφινο δηαζέηεη ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ γηα λα ην δηαρεηξηζηεί...

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 35


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 36


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 37

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 38


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

3. Αλάιπζε Σνπνζεζίαο

3.1 Σν Πεδίνλ ηνπ Άξεσο Σν δπηηθφ ηκήκα ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ κνηάδεη κε έλα άδεην ιηκάλη, ην ΝΓ ηκήκα κε έλα εγθαηαιειεηκκέλν ιηκάλη. Έξεκνη θπκαηνζξαχζηεο, απέξαληνη άδεηνη πξνβιήηεο, αλελεξγά θηίξηα θαη ππνδνκέο. Με ηελ αθξηβφηεξε αλαγθαία ιηκεληθή ππνδνκή ζε ζπκβαηηθά έξγα πεξαησκέλε, αλαξσηηέηαη θαλείο γηα ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Ζ εηθφλα ππνδειψλεη αγθπιψζεηο ζε παιηά πξφηππα, αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο. Πνηφ ζπγθεθξηκέλα ζην ρεξζαίν ρψξν δηαθξίλεη θαλείο ηέζζεξεηο δηαθεθξηκέλεο ελφηεηεο πνπ μερσξίδνπλ απφ δχν βαζηθνχο άμνλεο: Σνλ άμνλα πνπ αθνινπζεί απφ Ν πξνο Β ην λέν δξφκν εηζφδνπ ζην Ληκάλη (Ηρζπφζθαια - 4νο Πξνβιήηαο) θαη ηνλ άμνλα ηνπ ρείκαξξνπ (Ξεξηά / Ρέκα Καιηαθνχδαο) ΢ηελ εθβνιή ηνπ ρεηκάξξνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζήκεξα, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιηκαληνχ, κηα λεζίδα απφ θεξηέο χιεο. Ζ πξψηε πεξηνρή ν πδξνβηφηνπνο (1), αλ θαη είλαη απνιχησο ζαθέο φηη απνηειεί απνηέιεζκα θπζηθψλ επηρψζεσλ (Βι. ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο), δελ επηδέρεηαη θακία παξέκβαζε παξά κφλν ζηα ηκήκαηα πνπ είδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηάζκεπζε, νδηθά δίθηπα, ηελ ηρζπφζθαια θαη ηα πξψελ ζθαγεία. Ζ κειέηε δελ εμεηάδεη δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πδξνβηφηνπνπ, αλ θαη είλαη εκθαλήο ε ηάζε ηεο επέθηαζήο ηνπ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ Ληκέλα. Ζ δεχηεξε πεξηνρή ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο (2) κε ηε ηερλεηή ιίκλε θαη ην πάξθν έρεη επίζεο εγθαηαιεηθηεί, πξνθαλψο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Πάξθνπ αλήθεη ζηνλ ΟΛΒ θαη ην Γπηηθφ ζην Γήκν Βφινπ. Ζ δηαζθάιηζε

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 39


ζπληήξεζεο απηήο ηεο πεξηνρήο ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ ζρεδηαζκψλ, είλαη έλα απφ ηα δεηνχκελα ηεο κειέηεο.

Ζ ηξίηε πεξηνρή βνξεηναλαηνιηθά, έρεη ζρεκαηηζηεί κε ηερλεηή επίρσζε, βάζε ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη παξακέλεη γηα δεθαεηίεο ζε εκηηειή θαηάζηαζε πξνο ην φξην ηνπ ρεηκάξξνπ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο είλαη επηζηξσκέλν κε ζθπξφδεκα. Σν θξεπίδσκα πξνο ηε πιεπξά ηεο ζάιαζζαο είλαη ελεξγφ πιελ ελφο ηκήκαηνο επίζεο απφ ηε πιεπξά ηνπ ρεηκάξξνπ. ΢ε απηή ηε πεξηνρή πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ρεξζαίσλ ππνζηεξίμεσλ ηεο καξίλαο. Ζ ηέηαξηε πεξηνρή ΝΑ (4) απνηειείηαη απφ ειεχζεξν ζαιάζζην ρψξν, ηκήκα ηνπ πδξνβηνηφπνπ, θαη έλα πξνβιήηα λφηηα πξνο ηε πιεπξά ηεο Μπνπξκπνπιήζξαο. ΢ε απηή ηε πεξηνρή πξνηείλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ ηεο καξίλαο. Οιφθιεξε ε πεξηνρή κειέηεο, απέλαληη απφ ηελ κπνχθα ηνπ ιηκαληνχ, πξνζηαηεχεηαη πιήξσο απφ εμσηεξηθνχο θπκαηνζξαχζηεο, ελψ δελ παξελνριείηαη απφ ηε πξφηαζή καο ν θχθινο ειηγκψλ ηνπ Ληκέλα. Σκήκα ηνπ βπζνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο επηδέρεηαη εμπγίαλζε

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 40


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

γηα ηελ απξφζθνπηε ξνή ηνπ ρεηκάξξνπ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ βπζνχ ζηα επηζπκεηά γηα ην ιηκάλη κεγέζε.

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ληκέλα πξνο ηε πιεπξά ηεο πφιεο δελ ελδείθλπηαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο καξίλαο, θαζώο νη ρξήζεηο αιιά θύξηα νη θηλήζεηο πινίσλ ζην ζαιάζζην ρώξν ζα ζπκπιέθνληαλ ζε ηέηνην βαζκό πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ιηκέλα. Πέξαλ ηνχηνπ νη αλαγθαίεο εθηάζεηο ζε ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο, νη θπθινθνξηαθνί θφξηνη, ε ππθλφηεηα ησλ επηζθεπηψλ, νη εηδηθέο ιεηηνπξγίεο θιπ φπσο δεηθηηθά εκθαλίδνπκε ζηα Video ηεο πξφηαζήο καο, δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ, παξά κφλν ζηε πξνηεηλφκελε πεξηνρή ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο. ΢ε φηη αθνξά ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο ηνπ ιηκέλα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ έρεη ζρεδηαζηεί σο εκπνξηθφ. ΋ηαλ ζρεδηάζηεθαλ νη πξνβιήηεο, πξηλ πεξίπνπ κηζφ αηψλα, ν ζηφρνο ήηαλ λα εμππεξεηνχλ ηηο ηφηε ιεηηνπξγίεο ησλ εκπνξηθψλ ιηκέλσλ θαη δελ ππήξρε κέξηκλα γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθαθψλ αλαςπρήο νχηε θαη θξνπαδηεξφπινησλ. Γελ ππήξρε ηφηε ηέηνηα πξννπηηθή. Έηζη νη πξνβιήηεο δηαθξίλνληαη γηα ην κεγάιν ηνπο πιάηνο, κε εθηεηακέλεο επηρψζεηο. Οη πξνβιήηεο θξνπαδηεξφπινησλ δελ ρξεηάδνληαη κεγάιεο επηθάλεηεο θαη πιάηε, παξά κφλν ηθαλά βάζε, δπλαηφηεηεο ειηγκψλ, πξνβιήηεο κηθξφηεξνπ πιάηνπο γηα ηελ παξαβνιή θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηεπηβίβαζεο ησλ πειαηψλ ηνπο, εγθαηαζηάζεηο ειέγρσλ, δίθηπα κεηαθνξάο θιπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 41


Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε αμηνπνίεζε ηηο ιηκεληθήο ππνδνκήο ηνπ Βφινπ, νδεγεί ζε κηθηά ζπζηήκαηα, πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ νξγάλσζε θάζε πξνβιήηα ζε δψλεο, κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιάηνπο. Έλα ινγηθφ ζρέδην ζηε πεξίπησζε αλάπηπμεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζα ήηαλ ν δηαρσξηζκφο θάζε πθηζηάκελνπ πξνβιήηα, ζε εκπνξηθφ πξνβιήηα θαη πξνβιήηα θξνπαδηεξφπινησλ. Ζ πινπνίεζε δσλψλ – πηζαλφηαηα θα αληζφπεδσλ - έρεη θάπνην επηπιένλ θφζηνο, αζήκαλην φκσο κπξνζηά ζηελ αμία ησλ πξνβιεηψλ. Δηδηθά γηα ην θεληξηθφ πξνβιήηα Π1, έρεη εθπνλεζεί απφ ην γξαθείν καο πιήξεο κειέηε (1996) γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ ππνζηήξημε ηεο Πφιεο, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ πινίσλ, ε νπνία φκσο δελ έρεη εθαξκνζηεί ζε ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνβιήηαο παξακέηξνπο, φπσο ε θπθινθνξηαθή κειέηε, ε ελνπνίεζε κε ηε παξαιία θιπ.. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζην θέληξν ηεο πξνβιήηαο θαη ε πεξηκεηξηθή θπθινθνξηαθή θίλεζε έρνπλ αρξεζηεχζεη ηελ δπηηθή δψλε γηα ηελ παξαβνιή πινίσλ, δειαδή ηε κηα απφ ηηο επηά δηαζέζηκεο δψλεο ηνπ ιηκαληνχ! ΢ε έλα ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ ζα έβιεπε θαλείο ζηελέο δψλεο ππνδνρήο θξνπαδηεξφπινησλ αλαηνιηθά ηνπ πξνβιήηα Π2, κε αμηνπνίεζε ηνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ Σεισλίνπ θαη ζχλδεζε κε ηε παξάιηα ηνπ Βφινπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 42


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Σν θηίξην ηνπ ΢ηιφ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο κε αιιαγή ρξήζεο ζε ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε - μελνδνρείν. Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήηα Π2 ζα κπνξνχζε λα παξακείλεη ζηελ εκπνξηθή ρξήζε. Ο ηξίηνο πξνβιήηαο (Π3) ζα κπνξνχζε λα δηαρσξηζηεί ζε αλαηνιηθή θαη δπηηθή δψλε. Αλαηνιηθά γηα εκπνξηθή ρξήζε θαη δπηηθά γηα δψλε κηθηήο ρξήζεο (εκπνξηθά ή θξνπαδηεξφπινηα). Ο ηέηαξηνο πξνβιήηαο (Π4) - κπνξεί λα ππνδερηεί κηθηή ρξήζε γηα λα αληηκεησπηζηεί θάζε απξφβιεπηε εμέιημε ή λα απνδνζεί ζηαδηαθά γηα πιήξε αμηνπνίεζε ζηε καξίλα, πνπ είλαη θαη ε πξφηαζή καο. ΢ε θάζε πεξίπησζε ε δηαρείξηζε κηθηψλ ρξήζεσλ, απαηηεί εμεηδηθεπκέλν ζρεδηαζκφ, γηα ην ζχζηεκα ησλ ειέγρσλ, ηεο θπθινθνξίαο, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ηηο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο θιπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 43


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 44


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 45

Giamakos Architects


3.2 Βαζηθά κεγέζε Ληκέλα Βόινπ (Πίλαθαο 1.1) Δμβαδομέηπηζη Θαλάζζιος σώπος

m2

Θ1.

Μπνύθα ιηκέλα

157.000

Θ2.

Εώλε θύθισλ ειηγκώλ

550.000

Λ1.

Ληκελνιεθάλε Παξαιίαο

200.000

Λ2.

Θ.Υ. – Ληκελνιεθάλε κεηαμύ Κεληξηθνύ πξνβιήηα θαη πξνβιήηαο ηεισλείνπ

125.000

Λ3.

Ληκελνιεθάλε εκπνξηθνύ ιηκέλα

Λ4.

Ληκελνιεθάλε Δκπνξηθνύ - Μαξίλαο

Λ5.

Θαλάζζιορ σώπορ Μαπίναρ

200.000

Λ6.

Water Ski Lift - Θαιάζζηνο ρώξνο

100.000

Υ1.

Καλάιη ρεηκάξξνπ

Υ2.

Καλάιη ρεηκάξξνπ θαη πεξίπαηνο

Κ1.

Καλάιη πδξνβηνηόπνπ

Κ2.

Καλάιη εκπνξηθνύ ληόθνπ

Παπαηηπήζειρ Πξάζηλνο Φ – Αθξσηήξην 400 κ θαη πξάζηλν-θόθθηλν θαλάξη 490 κ έσο θαη ηηο θεθαιέο όισλ ησλ πξνβιεηώλ ηνπ Ληκέλα Οξηνζέηεζε θάζεηα ζην θπκαηνζξαύζηε Θαιάζζηνο Υώξνο Ληκέλα Σεισλίνπ 10.000κ2

55.000 78.000

7.000

Υσξίο ην λεζί Μήθνο θ. αμόλσλ 500 Υ 200 κ Πεξηκεηξηθό Καιώδην 1000 κ Μεηαμύ ησλ γεθπξώλ πεξίπνπ 25 Υ 230 κ

10.000 3.000

500κ Υ πιάηνο 6κ

4.500

200 + 200 + 50 m x 10m

1.489.500

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 46


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

(Πίλαθαο 1.2) Δμβαδομέηπηζη Υεπζαίος σώπος

m

Παπαηηπήζειρ

Κπκαηνζξαύζηεο Μπνύξηδη

300

270κ έσο 300κ

Κπκαηνζξαύζηεο Βόινπ

950

200 + 750

Παξαιία Βόινπ

550

Παξαιία Σεισλίνπ

600

Πξνβιήηα T = 90 + 70 m

160

Πξνβιήηα ηεισλίνπ 100 κ

100

(Πίλαθαο 1.3) Δμβαδομέηπηζη Υεπζαίος σώπος

m2

Π1

Κεληξηθόο Πξνβιήηαο

30.000

Π2

Πξνβιήηαο Σεισλίνπ

100.000

Π3

Πξνβιήηαο Δκπνξηθόο - Γ -

100.000

Παπαηηπήζειρ 300 X100

230.000 (Πίλαθαο 1.4) Δμβ. Υεπζαίος σώπος μαπίναρ

m2

Παπαηηπήζειρ Δπίρσζε δηακνξθσκέλε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε

1.

Δκπνξηθόο ληόθνο θάησ από δξόκν

100.000

2.

Πάξθν εθδειώζεσλ / εθζέζεσλ Τθηζηάκελε επίρσζε κέρξη ην θαλάιη

50.000

(Festivals)

3.

Νεζί Μαξίλαο

20.000

Πεξηιακβάλεηαη ζην Πξάζηλν

4.

PIER 1 Πεξηβάιινλ ρώξνο

40.000

Τθηζηάκελε πξνβιήηα 10.000

5.

Οξηνζεηεκέλε κε θαλάιη πεξηνρή νηθνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο

6.

Υεξζαίνο ρώξνο πίζσ από ηελ ηρζπόζθαια

45.000

7.

Νηόθνο Ηρζπόζθαιαο

15.000

8.

Εώνη Λιμένα (διαμοπθώνονηαι)

25.000

9.

Νέορ Γπόμορ Λιμένα μεηαξύ σειμάππυν πεπίπος 750 μ Υ 15 (400+ 350)

11.250

10.

Πάξθν Γ. Βόινπ

55.000

Από ηα νπνία 8.000 κ2 είλαη ην λεζάθη θαη 10.000 κ2 ε δεμακελή

11.

Υώξνο Γηαγσληζκνύ Μνπζ. Αξγνύο

12.000

Μέρξη πάξθν

100.000 Μαδί κε δσλε εηζόδνπ θαη νδνπνηίεο θαη Υεξζαίνο ρ. παξαπιεύξσο ηεο Ηρζπόζθαιαο 15000 Από ηα νπνία Κηίξηα κε θάιπςε πεξίπνπ 3500 κ2 κέρξη δξόκν θαη έσο ηα ηειεπηαία θηήξηα

473.250

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 47


(Πίλαθαο 1.5) Δμβαδομέηπηζη Υεπζαίος σώπος

m2

12.

Δθζεζηαθό θαη ειεύζεξνη ρώξνη πξνο Βνξξά

Παπαηηπήζειρ

14.000

(Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε)

13.

Εώλε κε θηίξηα έσο ην ρείκαξξν

27.000

από ηα νπνία θάιπςε θηηξίσλ πεξίπνπ 6 – 6.500 m2

14.

Παλεπηζηήκην Γπηηθά ηνπ Υεηκάξξνπ

45.000 86.000

Βόξεην Μέησπν ζηνλ πεξηθεξεηαθό ηεο καξίλαο – Παλεπηζηήκην

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

πεπίπος 1.000 μ

Σελίδα 48


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 49

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 50


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 51

Giamakos Architects


4. Πξφηαζε Υσξνζέηεζεο Έλα επηηπρεκέλν Master Plan πξέπεη λα είλαη: • Οξακαηηθό: Να γελλάεη πξνζδνθίεο θαη λα παξέρεη έλα φρεκα γηα ζπλαηλεηηθή πινπνίεζε. • Τινπνηήζηκν: (Βι. Φάζεηο). • Δληαγκέλν: Να εληάζζεηαη πιήξσο ζην ρσξνηαμηθφ ζχζηεκα ρξήζεσλ γεο επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα λέεο επθαηξίεο θαη ρξήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπνζεζίαο. • Δπέιηθην: Να παξέρεη ηηο βάζεηο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο θαη επίιπζε δηελέμεσλ. • ΢πκκεηνρηθό: Να είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ παξέρεη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ηα κέζα έθθξαζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο. Βάζε απηήο ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε εξγαζία πνπ παξνπζηάδεηαη. Ζ ρσξνζέηεζε ηεο καξίλαο ηνπ Βφινπ ζηε πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ ηνπ Άξεσο, ζπλππνινγίδεη ηηο κέρξη ζήκεξα δηεξεπλήζεηο ζε φιν ην ζαιάζζην κέησπν ηνπ Βφινπ κε ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά: • • • • • • • • • • • • • • • •

Βπζνκεηξηθά ζηνηρεία Σν θπκαηηθφ θιίκα Κιίκα θαη κηθξνθιίκα Γεσινγία θαη έδαθνο Τδξνινγία θαη απνζηξάγγηζε Αμία ηνπίνπ Βιάζηεζε Βηνπνηθηιφηεηα θαη νηθφηνπνη Υξήζε Γεο Υξήζηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο Καηαζθεπέο, δξφκνη θαη εγθαηαζηάζεηο Αξραηνινγηθά θαη ηνπηθά ηζηνξηθά δεδνκέλα Πξφζβαζε θαη επηθνηλσλία Παξάγνληεο κφιπλζεο Ννκηθά θαη ρσξνηαμηθά δεηήκαηα Εψλεο επηξξνήο

Γηα ηε ρσξνζέηεζε ηεο καξίλαο, ε ζέζε ζην Πεδίνλ ηνπ ¨Άξεσο¨, πξνθξίλεηαη κε δηαθνξά, απφ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ζέζεηο ρσξνζέηεζεο ζην ζαιάζζην κέησπν ηεο Πφιεο ηνπ Βφινπ (βι. Παξάξηεκα ΗΗ). Δπλνείηαη ε αλάθηεζε ηνπ αζηηθνχ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ηεο πεξηνρήο κε θάζεηνπο ζηελ αθηή άμνλεο (Pier 8) πνπ ζπλδένπλ ηε ζάιαζζα κε ηελ ελδνρψξα, ελψ νξηδφληηα νινθιεξψλεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ αζηηθνχ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ πξνο ηηο Αιπθέο θαη ην ΢σξφ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 52


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Οη ζαιάζζηεο πξνβιήηεο P1-P7 ηεο καξίλαο, ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά θαη ζε απφζηαζε απφ ηηο πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο, ζηα πξφηππα ζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα - ιίκλεο θαη πνηάκηα. Οη ρεξζαίεο ππνδνκέο, φπσο ε επηζθεπαζηηθή δψλε θαη ε δηαρείκαζε ζθαθψλ, ρσξνζεηνχληαη - κε ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηε ρξήζε - ζηνλ πθηζηάκελν πξνβιήηα (Π4), ρσξίο επηρψζεηο θαη πξφζζεηεο δαπάλεο. Σν δπλακηθφ ζε ζθάθε βάζε ηνπ δηαζέζηκνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 1500 ζθαθψλ ζηε ζάιαζζα, αλαδεηθλχνληαο ηε καξίλα ηνπ Βφινπ ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην εχξσζηεο ηεο Μεζνγείνπ. Άιινη πξνγξακκαηηθνί ζρεδηαζκνί γηα απηή ηελ πεξηνρή, φπσο ην Μνπζείν ηεο Αξγνχο, ην Πάξθν ησλ Κεληαχξσλ, ε Τπνδνρή Κξνπαδηεξφπινησλ θαη ην ζπλεδξηαθφ θέληξν ελζσκαηψλνληαη ζην πξφγξακκα ηεο καξίλαο, πξνο φθεινο ηεο επξσζηίαο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο Πφιεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 53


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 54


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 55

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 56


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

5. ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ Ο Σνκέαο Θαιαζζίσλ Έξγσλ απαηηεί ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ ζε ζρέζε κε άιια έξγα θπζηθνχ ζρεδηαζκνχ. Απηφ ην είδνο ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη 3 θχξηα ζπλζεηηθά: - Νέεο Δγθαηαζηάζεηο - Νέεο ιεηηνπξγίεο (ρξήζεηο, δξάζεηο θαη γεγνλφηα). - Σε θνηλφηεηα κε ηελ νπνία αιιειεπηδξά. 5.1. Οη λέεο εγθαηαζηάζεηο Οη λέεο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ θξηηήξηα φπσο: -

Πνιιαπιέο αλάγθεο ρξεζηψλ. Τςειέο ζε έληαζε αλάγθεο. Ρχζκηζε θηλήζεσλ ζε ρεξζαίν θαη ζαιάζζην ρψξν.

5.1.1 Πνιιαπιέο Αλάγθεο ρξεζηώλ Αλαθεξφκαζηε ζην ηνπξηζκφ, ειιηκεληζκφ, επηζθεπέο, άιιεο εγθαηαζηάζεηο, θιπ. Δκπεξηέρεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ιεηηνπξγίεο πεξηφδσλ αηρκήο (ηνπξηζηηθή πεξίνδνο) θαη πεξηφδσλ αλαζπγθξφηεζεο (ρεηκψλαο) γηα θάζε εγθαηάζηαζε. 5.1.2 Κνξπθαίεο ζηηγκέο ΔΝΣΑ΢Ζ΢ ΢ε νξηζκέλεο πεξηφδνπο, θαηά ηηο κέξεο ησλ δηαθνπψλ, αλακέλεηαη θφξηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 2 θαη 3 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε. Απηέο νη πξνζσξηλέο απαηηήζεηο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαζαξά. 5.1.3 Ρύζκηζε θηλήζεσλ ζε ρεξζαίν θαη Θαιάζζην ρώξν. Οη ηφπνη Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα πνιιαπιή ξνή ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθέο θαηεγνξίεο φπσο νη ζαιάζζηνη ηνπξίζηεο, εηεξνγελείο επηζθέπηεο κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο αιιά θαη θαηεγνξίεο ζθαθψλ (εθδξνκηθά, ζθάθνη αλαςπρήο, ηαρχπινα, επηβαηηθά θιπ.) θαη επηζθέπηεο εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ αιιά θαη ηεο πφιεο, είλαη επηζπκεηφ λα δηαθξίλνληαη ζε πξνζδηνξηζκέλνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ρψξνπο. ΢ε νξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο απαηηείηαη δηαθξηηηθή ξχζκηζε ηεο ξνήο ησλ επηζθεπηψλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη ειέγρσλ. 5.2 Οη Νέεο ιεηηνπξγίεο Σν πεξηερφκελν ησλ λέσλ ιεηηνπξγηψλ (αζθάιεηα ειιηκεληζκνχ, παξνρή ππεξεζηψλ ζε ρεξζαίν θαη ζαιάζζην ρψξν, εμππεξεηήζεηο κεηαθνξάο, ιεηηνπξγίεο πφιεο, ζηάζκεπζε, αλακνλή θιπ), είλαη άιιν έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα όπσο ηα δίθηπα ππνδνκήο, ε θπθινθνξία, νη πξνζβάζεηο, ε ηεξάξρεζε αμόλσλ θπθινθνξίαο, (πεδώλ, νρεκάησλ θιπ.), ε ζπγθνηλσλία, νη ππεξεζίεο ηξνθίκσλ, ε αζθάιεηα, ε ηερλνινγία θαη ηα επηθνηλσληαθά κέζα. Απηφ πνπ ππεξηεξεί ζε απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη ε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη νη απαηηήζεηο ηνπο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 57


5.3. Ζ Κνηλόηεηα Ζ αλάπηπμε λέσλ ιεηηνπξγηψλ (Θαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, αθηνπινΐαο θιπ) επεξεάδεη ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θνηλφηεηα πνπ ηηο θηινμελεί. Ζ Γεκνηηθή αξρή πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηελ επηπιένλ ππνδνκή, αζθάιεηα, ηερλνινγία, θαζώο θαη ηελ εηζξνή θαη θηινμελία ησλ επηζθεπηώλ. Πξνζπάζεηεο απφ μερσξηζηνχο θνξείο θαη αλζξψπνπο, δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ θαη λα ελνπνηεζνχλ ζε φιε ηελ πεξηνρή. (Γήκνο, Ληκεληθφ ηακείν, δηεχζπλζε καξίλαο, ιηκεληθή αζηπλνκία, ηεισλείν, ηνπξηζηηθή αζηπλνκία, ηδηψηεο θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο). Σα λέα δεδνκέλα απνηεινχλ επθαηξία γηα ηελ εθ λένπ δηεξεχλεζε ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ γηα ηε πεξηνρή, φπσο δεηήκαηα ρσξηθήο ζπλέρεηαο, αμηνπνίεζεο δεκφζηνπ δπλακηθνχ, θηεξηαθνχ δπλακηθνχ, εμσξατζκνί, αλαπιάζεηο θιπ. Σα πνιχπινθα ζρεδηαζηηθά ζέκαηα απαηηνχλ κηα πεξηεθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί κία ηφζν ηδηαίηεξε αλαδήηεζε, κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηπξφζζεηα ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ εηδηθψλ έξγσλ είλαη ν Δηθνληθφο πξνγξακκαηηζκφο (Visual Programming & Planning).

5.4 Visual Programming & Planning Σν πξώην βήκα ζε θάζε κεγάιν θηηξηνινγηθό πξόγξακκα είλαη ε αλαγλώξηζε ηεο αλάγθεο – νη νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 58


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Ο εηθνληθφο πξνγξακκαηηζκφο (Visual Programming & Planning) είλαη κηα απνδεδεηγκέλε αξρηηεθηνληθή κέζνδνο γηα αλαγλψξηζε ησλ απαηηήζεσλ ζην ζρεδηαζκφ ρσξνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγηψλ. Ζ κέζνδνο εκθαλίζηεθε πεξίπνπ 50 ρξφληα πξηλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ζε πάλσ απφ 50.000 έξγα. Ζ κεζνδνινγία είλαη κηα απιή γξαθηθή επηθνηλσλία. Ζ κέζνδνο είλαη κνλαδηθή επεηδή απεπζχλεηαη ζηα πνηνηηθά ζέκαηα ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, θαη επίζεο ζηα πνζνηηθά ζέκαηα ρψξνπ θαη θφζηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ Visual Programming & Planning απνζπλζέηεη ζπλερώο ην ζπλνιηθό πξόγξακκα ζε κηθξά πιεξνθνξηθά θνκκάηηα πνπ κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ, λα αλαιπζνύλ, θαη λα ηξνπνπνηεζνύλ γξήγνξα γηα λα αληηκεησπηζζνύλ νη απαηηήζεηο θαζώο αιιάδνπλ. Δίλαη κία γξαθηθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή κέζνδνο πνύ αλαλεώλεηαη ζπλερώο Απνηηκά πιεξνθνξίεο, παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη επηηξέπεη θαζαξέο θαη ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο. ΢ε πεξηπηψζεηο πνπ ην έξγν εκπινπηίδεηαη κε πνιιαπιέο θαη ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλχπαξμε καξίλαο κε εθζεζηαθφ θέληξν, κε ζεκαηηθφ πάξθν εθδειψζεσλ, κε κνπζεία, κε άιιεο ρξήζεηο ιηκέλα φπσο εκπνξηθέο, αθηνπινΐαο θαη θξνπαδηεξφπινησλ, κε ζχλδεζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο θιπ. απαηηείηαη έλα επηπιένλ επίπεδν θχξηνπ ζρεδηαζκνχ πνχ παξνπζηάδεηαη σο Macro Event Modelling Phase. Σν Macro Event Model δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα πνύ δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ζύζηεκα ζπλδέεηαη κε θάζε εγθαηάζηαζε. Σν Macro Event Modeling ελζσκαηψλεηαη ζηε πξνγξακκαηηθή δηαδηθαζία παξάιιεια κε ην θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα. Πεξηιακβαλφκελα ζπζηήκαηα είλαη, ηα δίθηπα ππνδνκήο, ε ζηάζκεπζε, ε θπθινθνξία, νη πξνζβάζεηο, νη έιεγρνη, νη εμππεξεηήζεηο κεηαθνξάο, ε αλακνλή, ε ηεξάξρεζε αμφλσλ θπθινθνξίαο θαηά πεξίπησζε, (πεδψλ νρεκάησλ θιπ.), νη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, ε θαηαζθεπή θιπ. Αλ θαη ν ηειηθόο ζθνπόο είλαη λα πεξηγξάςνπκε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο, κέγεζνο ζρήκα θιπ, ε δηαδηθαζία ηνπ Macro Event Model βνεζά λα θαηαλνήζνπκε πσο όια ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε θάζε εγθαηάζηαζε δηεπζεηνύληαη ζε απηή, πσο ηελ επεξεάδνπλ θαη πσο είλαη κέξνο ελόο ζπλνιηθόηεξνπ ζπζηήκαηνο. Ο πξνζδηνξηζκφο παξακέηξσλ γηα ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο νη ιηκέλεο, νη καξίλεο, νη αθηνπιντθνί ζηαζκνί, νη ζηαζκνί θξνπαδηεξφπινησλ, ηα λαπηαζιεηηθά θέληξα θιπ., επηβάιιεη ηε ζπζηεκαηηθή απνηίκεζε αλάινγσλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη πιαίζηα αλαθνξάο ινγηθψλ επηπέδσλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ γηα θάζε εγθαηάζηαζε (βι. παξάξηεκα). Ζ ρξήζε Ζ/Y θαη ε κεγάιε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν ζήκεξα, ζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζχγρξνλεο εθαξκνγέο, έρνπλ δηεπθνιχλεη πνιχ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.

http://www.livebinders.com/play/play?id=1985323

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 59


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 60


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

6. Μεζνδνινγία Κάζε έξγν είλαη κνλαδηθφ. Σα πξψηα ζηάδηα ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλήζσο εθηεινχληαη δηαδνρηθά θαη ζπρλά αιιειεπηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο, είλαη ε ζύλνςε ησλ ζηόρσλ, (αλαινγία ρξήζεσλ, παξαδνηέα) θαη ν έιεγρνο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνύ (θαλνληζκνί, πξφηππα, πξνεγνχκελεο κειέηεο). Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε, ε ραξηνγξάθεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ, δείρλεη ηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηεο ηνπνζεζίαο θαη ζπρλά νξίδεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ηειηθά ην έξγν. Απηή ε απεηθφληζε θαζνξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε ηνπνζεζία θίλεηξα γηα ην έξγν (θπζηθά, ρσξνηαμηθά, θιηκαηηθά, θνηλσληθννηθνλνκηθά). Όξακα, αξρέο θαη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη 

Αλάιπζε πιαηζίνπ βαζηζκέλν ζηελ αληηζηνίρεζε ησλ βαζηθώλ δεηθηώλ απόδνζεο κε ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηελ αλάιπζε ηνπνζεζίαο.

Αλαπηπμηαθό πιάλν ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ πνπ θαζνξίδεη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν ηνπίν.

΢χζηαζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε δφκεζε ηεο πξφηαζεο.

΢χληαμε ηεο ρσξηθήο κειέηεο: ΢ρεδηαζηηθνί παξάκεηξνη θαη φξνη δφκεζεο, γηα ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο πνπ ππνβάιινληαη ζε επφκελε θάζε.

΢ρέδην πινπνίεζεο: Γπλαηφηεηα παξάδνζεο, νξηζκφο θάζεσλ θαη επειημία.

Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο γεληθνχ ζρεδίνπ, εκπεξηέρεη ηξία βαζηθά ζηάδηα – Σν ζηξαηεγηθό πιαίζην, ηε ρσξηθή κειέηε θαη ην ζρέδην πινπνίεζεο.

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0izT7E=/

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 61


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 62


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 63

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 64


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

7. ΢ηξαηεγηθφ Πιαίζην Σν ζηξαηεγηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη κηα δήισζε ζθνπνύ θαη αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ γηα ηε θπζηθή αλάπιαζε ηεο έθηαζεο γεο θαη κπνξεί λα αθνξά κηα πνιχ επξχηεξε πεξηνρή απφ απηή ζηελ νπνία αθνξά ε ρσξηθή κειέηε. Βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εθθίλεζεο, θαη είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηάδην πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ζύλνςεο ζηόρσλ γηα ηε ρσξηθή κειέηε. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θάπνηεο πξψηεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ (Φάζεηο). Ο ζθνπόο ηεο παξέκβαζεο είλαη λα σζήζεη ηε Πόιε ζε έλα άικα από ηε Βηνκεραληθή δνκή ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, ζε κηα ζύγρξνλε ηνπξηζηηθή Πόιε-Ληκέλα ηνπ 21 αηώλα Να απνθηήζεη δνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνύ πνπ ζα ζηεξίμνπλ θαη ζα πξνβάιινπλ ζε δηεζλέο επίπεδν απηή ηε κεηάβαζε. Γνκέο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ πνηόηεηα ζηε Πόιε, ζέζεηο εξγαζίαο θαη επηπιένλ έζνδα. Οη ζηόρνη πξνηεξαηόηεηαο πνπ ηίζεληαη είλαη :  Ζ πιεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ  Ζ πνηφηεηα ζηνλ επηδησθφκελν ραξαθηήξα ηεο ¨πξάζηλεο καξίλαο¨  Ζ ζχλδεζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ  Ζ θάιπςε ηεο πεξηνρήο ζε ππνδνκέο πνπ ιείπνπλ  Ζ ζεηηθή επηξξνή θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ γηα ηε πφιε  Ζ πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  Ζ αλάδεημε θαη ε πνηνηηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ην Θαιάζζην Σνπξηζκφ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ρσξνζέηεζεο κηαο ζχγρξνλεο καξίλαο ζηα φξηα ηνπ Ληκέλα ηνπ Βφινπ, ζπλδέεηαη ζε εζληθφ επίπεδν κε ηε δηαρεηξηζηηθή εμέιημε ησλ ππνδνκψλ ζηνπο Ληκέλεο, θαη ηηο λέεο αλαδπφκελεο δπλαηφηεηεο. Σν θύξην εξώηεκα είλαη πνηα κνξθή αλάπηπμεο ηαηξηάδεη θαη πνηα είλαη απνδνηηθόηεξε ζηε Πόιε ηνπ Βόινπ. Ζ δηεξεύλεζή καο εζηηάδεη ζηηο ρσξηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ Ληκέλα γηα κηα ζπζηεκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε πξνο όθεινο ηεο πόιεο. Σελ ππνζηήξημε δειαδή λέσλ ρξήζεσλ θαη ππνδνκψλ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ ζα επηθέξνπλ θέξδε, νηθνλνκηθά νθέιε ζηε πφιε ηνπ Βφινπ, πνπ ζα ηελ αλαδείμνπλ ζε δηεζλή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, πνπ ζα πξνζθέξνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο. Με ηε πξφηαζε καο, ε ππνβαζκηζκέλε πιεπξά ηνπ Ληκαληνχ κεηαηξέπεηαη ζηε κεγαιχηεξε VIP πξάζηλε καξίλα ηνπ Αηγαίνπ, κε 1.500 ζέζεηο ζθαθψλ ζηε ζάιαζζα, 500 ζθάθε ζηε ζηεξηά, θαη δπλαηφηεηα θηινμελίαο VIP ζθαθψλ νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο. ΢ηελ πην αζθαιή ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ, δίπια ζηηο ΢πνξάδεο, ε καξίλα ηνπ Βφινπ κε 200.000 κ2 πξάζηλνπ, δηακνξθσκέλν ζε ζεκαηηθά πάξθα, κε 50.000 κ2 ρψξνπο ππαίζξησλ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 65


ζπλαπιηψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, κε 25.000 κ2 ζπλεδξηαθφ - εθζεζηαθφ θέληξν θαη ηξία κνπζεία, (Ναπηηθφ Μνπζείν, Μνπζείν ηελ Αξγψ, θαη Μνπζείν Κεληαχξσλ), δίλεη ζην Βφιν ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα, λα ηνικήζεη έλα άικα απφ ηε κεγάιε Βηνκεραληθή δνκή ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ζε κηα ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή Πφιε-Ληκέλα ηνπ 21 αηψλα. Ζ πξφηαζή καο πξνζπεξλά ηηο νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο απφ ηε πιεπξά ηεο ζάιαζζαο θαη ζε απφζηαζε απφ απηέο. Σν ιηκάλη ηνπ Βφινπ νινθιεξψλεηαη, αλαδηνξγαλψλεηαη δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρεηα ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ηεο πφιεο. Οη εηδηθέο θηηξηαθέο ππνζηεξίμεηο ηεο Μαξίλαο, ην ΢πλεδξηαθφ θέληξν θαη ην Terminal Τπνδνρήο, νη πισηέο πξνβιήηεο θαη ην θηίξην ηεο καξίλαο κέζα ζην λεξφ, καο ηαμηδεχνπλ ζην ρξφλν, κε ηηο κνξθέο ησλ κχζσλ, ησλ ηζηίσλ θαη ησλ λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ. Έλα άιιν ππφζηεγν ζηελ άθξε ηνπ ληφθνπ πξνο ηε κεξηά ηεο Πφιεο, εμαζθαιίδεη ελαιιαθηηθά ππνζηεξίμεηο Terminal γηα Κξνπαδηεξφπινηα, θαη Dry Dock. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Βφινπ πνπ δηαζέηεη Παλεπηζηήκην αιιά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα κε θαηεχζπλζε ηε λαπηηιία, ην αεξνδξφκην, ην κνλαδηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Πειίνπ θαη ε ζέζε ηνπ ιηκαληνχ ζην θέληξν ηεο ρψξαο, εμαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ κε 3.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε Πφιε ηνπ Βφινπ θαη πξφζζεηα έζνδα δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ γηα ηε πεξηνρή. Μηα ζχλνςε επηκέξνπο ζηφρσλ γηα ηε πιεξφηεηα ηεο κειέηεο απφ ηε πιεπξά ησλ κειεηεηψλ, ζα ήηαλ ε απάληεζε ησλ 62 ζεκείσλ ζε κνξθή εξσηεκάησλ, πνπ ηίζεληαη γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ ζρεδίσλ γεληθήο δηάηαμεο απφ ην Metric Handbook (2011). Παξαζέηνπκε ηα εξσηήκαηα ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο φπσο θαη ηα εξσηήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κειέηεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 66


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 67

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 68


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 69

Giamakos Architects


8. Πξνγξακκαηηζκφο πεξηνρήο Έλαο Σνπξηζηηθφο Ληκέλαο (Μαξίλα) απνηειεί ζχλζεηε επέλδπζε, θαζψο ηφζν ζηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο, φζν θαη ζην ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κία ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδνληαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε βησζηκφηεηα θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (αληαπνδνηηθφηεηα) ηεο επέλδπζεο. Μία ηππηθή (νξγαλσκέλε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα) Μαξίλα παξέρεη ππεξεζίεο ηφζν ζε επίπεδν ζαιάζζηαο δψλεο (Ληκελνιεθάλε), φζν θαη ζε επίπεδν ρεξζαίαο δψλεο. ΢ην Γηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ελδεηθηηθά νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλαλ Σ.Λ.

Οη δηεπθνιχλζεηο ηεο ρεξζαίαο δψλεο πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Απφ άπνςε εθκεηάιιεπζεο θαη κε βάζε ηππηθά ζηνηρεία ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, νη παξνρέο ηεο ρεξζαίαο δώλεο απνδίδνπλ ην 81,6% ησλ εηήζησλ εζόδσλ ελόο Σ.Λ. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο κηαο καξίλαο, λννχκελε σο απηνηειή επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, απνηειεί ν νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ εμππεξεηήζεσλ ηεο ρεξζαίαο δψλεο, αθνχ βέβαηα έρνπλ επηιπζεί ηα δεηήκαηα ηεο ρσξνζέηεζεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 70


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

΢ην ζηάδην ηεο ρσξνζέηεζεο ηεο καξίλαο, εθηφο απφ ηηο "ηερληθέο παξακέηξνπο", πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη θαη "επηρεηξεζηαθνί παξάκεηξνη", φπσο: • • • • • • •

ε ηερληθννηθνλνκηθή θαηαιιειφηεηα, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, ε επθνιία πξφζβαζεο θαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πνιιαπιά κέζα κεηαθνξάο, νη ρξήζεηο γεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ε ζπκβαηφηεηα ρξήζεσλ γεο. ε θνηλσληθή απνδνρή ηνπ έξγνπ θαη, ηα πνιηηηζκηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο.

Έλαο ηππηθφο ζρεδηαζκφο καξίλαο κε ηελ ππφζεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ζηε ζαιάζζηα θαη ζηε ρεξζαία δψλε 50:50, απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα:

Διάγραμμα : Κατανομής χρήσεων σε θαλάσσια και χερσαία ζώνη 50:50 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ρσξνζέηεζε κηαο καξίλαο απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο θαη ε γεηηλίαζή ηεο κε βαζηθνύο θόκβνπο κεηαθνξώλ (εζληθό νδηθό δίθηπν, επαξρηαθέο νδνί, ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, αεξνδξόκην, ειηθνδξόκην). Καηά θαλφλα, κία καξίλα πξέπεη λα νξηνζεηείηαη ζαθψο απφ άιιεο ρξήζεηο. Αλ δελ ελδείθλπληαη πεξηθξάμεηο θαη θεληξηθφο έιεγρνο εηζφδνπ, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ε χπαξμε θάπνησλ ήπηαο κνξθήο δηαρσξηζηηθψλ, φπσο πεδφδξνκνη, θχηεπζε, θ.ιπ. Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζηελ επηινγή ηεο ρσξνζέηεζεο κίαο ηππηθήο καξίλαο απφ επηρεηξεζηαθήο άπνςεο, απνηειεί ε γεηηλίαζε κε μελνδνρεία, ζπλεδξηαθά θέληξα, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ρψξνπο πνιηηηζκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, πεξηνρέο εμνρηθψλ θαηνηθηψλ, ππεξεζίεο πψιεζεο ζθαθψλ, θιπ. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζηε καξίλα, ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δήηεζε θαη πξνζέιθπζε ρξεζηψλ / πειαηψλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 71


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 72


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 73

Giamakos Architects


8.1 Υξήζεηο ηεο καξίλαο ζηα πξόηππα ηνπ ΔΟΣ (Τινπνηεκέλνη δηαγσληζκνί) (Πίλαθαο 2.1) Υπήζειρ μαπίναρ - ζκάθη 1.

ΚΣΗΡΗΟ ΔΗ΢ΟΓΟΤ

Ο.Σ.

2.

Πύξγνο ειέγρνπ , γξαθεία δηνίθεζεο, Ο.Σ. Ληκελαξρείν - ιηκεληθή αζηπλνκία, ηεισλείν, πιεξνθνξίεο, πξώηεο βνήζεηεο, ππξνζβεζηηθόο ζηαζκόο, ηειεπηθνηλσλίεο, κεηεσξνινγηθή ππεξεζία.

3.

Σξάπεδα, ΔΛΣΑ, ΟΣΔ

4.

΢πγθξόηεκα ινπηξώλ, ληνπο, πιπληεξίσλ ξνύρσλ, κηθξώλ θνπδηλώλ θαη απνζήθεπζεο απνζθεπώλ

5.

Θέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ

6.

Υεξζαία απνζήθεπζε ζθαθώλ (Γηαρείκαλζε) θαη ζηεγαζκέλνο ρώξνο

7.

Μνλάδα ζπληήξεζεο ζθαθώλ

8.

΢ηαζκόο θαπζίκσλ

9.

Δγθαηάζηαζε βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ (ζύλδεζε κε ην δίθηπν δίθηπν ηεο πόιεο) πόιεο

Ο.Σ.

85 ζθάθε 170 ζθάθε 340 ζθάθε

Κνπβνύθιην

10. Καηαζηήκαηα λαπηηιηαθώλ εηδώλ, εηδώλ δηαηξνθήο, ελνηθηάζεσο, πώιεζεο ζθαθώλ

Ο.Σ.

11. Ναπηαζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο

Ο.Σ.

12. Άιιεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Ναπηηθόο όκηινο, ηνπξηζηηθά, εζηηαηόξην, αλαςπθηήξηα, κηθξνθαηαζηήκαηα

Ο.Σ.

500 ζκ.

1000 ζκ.

1500 ζκ.

40 μ2

80 μ2

120 μ2

1000 μ2

2000 μ2

3000 μ2

30 μ2

60 μ2

90 μ2

600 μ2

1200 μ2

1800 μ2

540

680

1220

8700 κ2 +200ζη εγ

17400κ2 +400ζηεγ

26.100κ2 +600ζηεγ

400 μ2

800 μ2

1.200 μ2

8 μ2

16 μ2

24 μ2

530 μ2

1060 μ2

1.590 μ2

2300 μ2

4600 μ2

6.900 μ2

400 μ2

800 μ2

1.200 μ2

5508μ2

11016μ2

16.524 μ2

13. Τπαίζξηεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 14. Πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο 15. Εώλεο πξαζίλνπ

Ναη

16. Ράκπα Καζέιθπζεο ΢θαθώλ

Ναη

17. Travel Lift

Ναη

΢ύνολα ΢ηεγαζμένυν σώπυν

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 74


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

8.2 Γπλακηθό ηεο καξίλαο

#

Σν δπλακηθφ κηαο καξίλαο, ππνινγίδεηαη ζε αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζθαθψλ ζηε ζάιαζζα. Ο αξηζκφο ησλ ζθαθψλ πνπ αλαινγεί ζηε μεξά εμαξηάηαη απφ ην ζρεδηαζκφ θαηά πεξίπησζε. Καηεγνξίεο ΢θαθψλ (Η, Μ, ) • Ηζηηνπιντθά • Μεραλνθίλεηα • Πνιιαπιήο Γάζηξαο • Super Yachts

https://infogr.am/giamakos_architects___2015___volos_marina

https://magic.piktochart.com/output/8010012-giamakos-architects-volos-marina

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 75


(Πίλαθαο 3.)

ΜΖΚΟ΢

ΠΛΑΣΟ΢

% ΑΝΑΛΟΓΗΑ

500 ΢ΚΑΦΖ

1000 ΢ΚΑΦΖ

1500 ΢ΚΑΦΖ

Η

6,5

2,5

4

20

40

60

ΗΗ

8,0

3,0

13,3

66

132

198

ΗΗΗ

9,5

3,5

30

150

300

450

ΗV

11,5

4,0

24

120

240

360

V

13,5

4,5

13,3

66

132

198

VI

16,0

5,0

8

40

80

120

VII

18,5

5,5

4

20

40

60

VIII

21,0

6,0

2

10

20

30

IX

24,0

7,0

1,3

8

16

24

100

500

1000

1500

ΣΤΠΟ΢ ΢ΚΑΦΟΤ΢

΢ύνολο θέζευν Κπκαηνζξαύζηεο ζε κ. κήθνπο

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 76


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

8.3 Καηεγνξίεο επαγγεικαηηθνύ Yachting Ζ ελνηθίαζε ησλ Yacht έρεη ρσξηζηεί ζε 3 κεγάια κέξε : α. Δλνηθίαζε επαλδξσκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο (CREWED YACHTS) β. Δλνηθίαζε ζθαθψλ αλαςπρήο ρσξίο πιήξσκα (ΒΑREBOATS) γ. Δλνηθίαζε ζηνιίζθσλ (FLOTILES) α. Σα επαλδξσκέλα ζθάθε αλαςπρήο είλαη θπξίσο κεγαιχηεξα απφ 50 πφδηα (15κ.) θαη πεξηιακβάλνπλ : ηζηηνθφξα, κεραλνθίλεηα κε ηζηία θαη απιά κεραλνθίλεηα γηνη. Σα κεγαιχηεξα ζθάθε απφ θάζε θαηεγνξία είλαη ζπλήζσο εμνπιηζκέλα θαη επαλδξσκέλα γηα εηδηθέο εθκηζζψζεηο, κε πνιπηειή δηακνλή θαη VΗΡ ζέξβηο, πεξηιακβάλνπλ ζπρλά θαη έλα πνιχ θαιφ ζεθ. ΋ια ηα επαλδξσκέλα ζθάθε αλαςπρήο άζρεηα κε ην κήθνο ηνπο ή ηα λαχια ηνπο είλαη πιαηζησκέλα απφ γισζζνκαζή πιεξψκαηα πνπ ζηφρν ηνπο έρνπλ ηελ ηέιεηα αλαςπρή θαη ςπραγσγία ηνπ πειάηε ηνπο. β. Δλνηθίαζε ζθαθώλ αλαςπρήο ρσξίο πιήξσκα (ΒΑREBOATS). Σα ζθάθε ρσξίο πιήξσκα είλαη ηζηηνθφξα κέρξη 50 πφδηα (15κ.) θαη κπνξνχλ λα λνηθηαζηνχλ ρσξίο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κε ηε πξνυπφζεζε φηη δπν απφ ηνπο εθκηζζσηέο πειάηεο θαηέρνπλ άδεηα πινηάξρνπ ή έρνπλ απνθνηηήζεη κε δίπισκα απφ αλαγλσξηζκέλε ζρνιή ηζηηνπινΐαο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε εκπεηξία ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ζθάθνπο θαη ζηε ζαιαζζνπνξία καθξηά απφ ηελ αθηή. γ. Δλνηθίαζε ζηνιίζθσλ (FLOTILES). Οη ζηνιίζθνη είλαη έλαο ζπνπδαίνο λεσηεξηζκφο ζηελ παξνπζία ηνπ Διιεληθνχ Yachting, πνπ βξίζθνπκε επίζεο ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν λένο ηχπνο δξαζηεξηφηεηαο ζρεδηάζηεθε γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο κίζζσζεο ησλ Yachts θαη πξνγξακκαηίδεη ηηκέο αεξνκεηαθνξάο, έηζη ψζηε λα γίλεη ε ηζηηνπινΐα ζηελ Διιάδα φζν πην νηθνλνκηθή γίλεηαη ζε έλα επξχ θνηλφ πνπ αγαπά ηε ζάιαζζα θαη ηελ ηζηηνπινΐα. ΢πλήζσο πξνζθέξεηαη πξφγξακκα πιήξεο 14 εκεξψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη πηήζεηο CHARTER θαη γίλεηαη θξνπαδηέξα 8-12 εκεξψλ κε κηθξά ηζηηνπιντθά ζθάθε πνπ ην θάζε έλα έρεη 4-6 ζέζεηο. Ο ζηνιίζθνο νδεγείηαη γχξσ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν πιάλν γηα ηελ πνξεία ηεο θξνπαδηέξαο, απφ έλα ζθάθνο πνπ έρεη ηνλ ξφιν νδεγνχ - αξρεγνχ θαη ην νπνίν ρεηξίδεηαη απφ αλζξψπνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξίαο. ΢πλήζσο απνηειείηαη απφ έλα αξρεγφ θξνπαδηέξαο, έλα κεραληθφ θαη έλα ζπλνδφ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 77


8.4 Υξήζεηο ηεο καξίλαο ζηα πξόηππα ηεο PIANC (Πίλαθαο 4.)

Υξήζεηο ζηεξηάο

%

500 ζθ

1000 ζθ

1500 ζθ

1

Τπνδνρή, Κέληξν πιεξνθνξηώλ / γξαθεία

1%

1300 κ2

2600 κ2

3900 κ2

2

Αλέιθπζε ΢θαθώλ / Ράκπεο

2,5%

3250 κ2

6500 κ2

9750 κ2

3

Γεξαλνί

0,5%

650 κ2

1300 κ2

1950 κ2

4

Κηήξην Club

1%

1300 κ2

2600 κ2

3900 κ2

5

΢πλαθή ζπνξ

4%

5200 κ2

10400 κ2

15600 κ2

6

Νεώξηα

2,5%

3250 κ2

6500 κ2

9750 κ2

7

Πεξηνρή αλεθνδηαζκνύ

2,5%

3250 κ2

6500 κ2

9750 κ2

8

Κξεπηδώκαηα

0,5%

650 κ2

1300 κ2

1950 κ2

9

Πιαηείεο

2,5%

3250 κ2

6500 κ2

9750 κ2

10

Πξάζηλν

2%

2600 κ2

5200 κ2

7800 κ2

11

Πεδόδξνκνη

1%

1300 κ2

2600 κ2

3900 κ2

12

Τπεξεζίεο Μαξίλαο / Γηνίθεζε

2,5%

3250 κ2

6500 κ2

9750 κ2

13

Καηαζηήκαηα

5%

6500 κ2

13000 κ2

19500 κ2

14

Ναππεγείν θαη επηζθεπέο

5%

6500 κ2

13000 κ2

19500 κ2

15

Δξγαζηήξηα θαη καγαδηά

2,5%

3250 κ2

6500 κ2

9750 κ2

16

΢ηάζκεπζε πξνζσπηθνύ

1%

1300 κ2

2600 κ2

3900 κ2

17

΢ηάζκεπζε απηνθηλήησλ θαη ηξέηιεξ

14%

18200 κ2

36400 κ2

54.600 κ2

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 78


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 79

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 80


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 81

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 82


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

9. Βαζηθνί άμνλεο νξγάλσζεο Οη βαζηθνί άμνλεο νξγάλσζεο αθνινπζνχλ ηελ αλάιπζε ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο νξηνζεηείηαη απφ ην ρείκαξξν ηνπ Πεδίνπ ηνπ Άξεσο ζε Βφξεην θαη Νφηην ηνκέα θαη απφ έλα άμνλα ζε κνξθή ηφμνπ πνπ αθνινπζεί ηνλ εζσηεξηθφ δξφκν εηζφδνπ ζην Ληκάλη (Πίζσ απφ ηελ Ηρζπφζθαια). ΢ε γεληθέο γξακκέο ε πεξηνρή ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο ηνκείο 1,2,3&4 κε δηαθεθξηκέλεο ρξήζεηο. O πξψηνο ηνκέαο (1) αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο ππνδνρήο απφ ζηεξηάο, ν δεχηεξνο ηνκέαο (2) αθνξά ιεηηνπξγίεο ηεο Πφιεο, ν ηξίηνο ηνκέαο (3) ηηο ρεξζαίεο εμππεξεηήζεηο ηεο καξίλαο θαη ν ηέηαξηνο ηνκέαο (4) ηελ ζαιάζζηα εγθαηάζηαζε. Απφ άπνςε κεγεζψλ πνπ νδεγνχλ ζην ζρεδηαζκφ, ε αθεηεξία είλαη ηα 200.000 κ2 ειεχζεξνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ (ηνκέαο 4), κπξνζηά απφ ηνλ πδξνβηφηνπν. Έλα Master Plan κηαο καξίλαο πξέπεη λα πεξηγξάθεη έλα φξακα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπνζεζίαο ζε ρεξζαίν θαη ζαιάζζην ρψξν, κε ζηφρν κηθηή, πισηή νηθηζηηθή ρξήζε, εκπνξηθή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζαιάζζησλ επηζθεπηψλ, εθπαηδεπηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, πνιηηηζηηθή θαη ρξήζε ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαη λα απνηειεί ζρέδην ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηφπνπ (place-making). Σν Master Plan πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο εμήο παξακέηξνπο: • Υσξνηαμηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο • Υξήζεηο • Λεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα • Μνξθή, ππθλφηεηα θαη νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζε θηεξίσλ • Γεκφζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο, ηδησηηθφ θαη εκη-ηδησηηθφ ρψξν. • Δκπνξηθή βησζηκφηεηα • Σνπνγξαθία θαη έδαθνο • Σνπίν, ζεκεία αλαθνξάο θαη ζεκεία ζέαο/ εζηίαζεο • Οξαηφηεηα • Κιίκα, κηθξνθιίκα θαη πξνζαλαηνιηζκφ. • Πεξηβαιινληηθή αξκνλία, άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα, νηθνινγία. • Αεηθνξία θαη απνδνηηθφηεηα ελέξγεηαο θαη πφξσλ. • Μεηαθνξέο θαη θίλεζε φισλ ησλ κνξθψλ. • Απνξξνή πδάησλ θαη βηψζηκα ζπζηήκαηα αζηηθήο απνρέηεπζεο • Αζθάιεηα • Φάζεηο πινπνίεζεο • Τιηθά.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 83


Σν Master Plan πξέπεη πάληνηε λα ¨βιέπεη¨ πέξα απφ ηα ζχλνξά ηνπ ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηε γεηηνληθή γε θαη είηε λα πξνηείλεη επίδξαζε πξνο απηή είηε λα αληιεί πιεξνθνξίεο φζν αθνξά ηε δηθή ηνπ απφδνζε. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ηφπνπ (place making) θαη ην πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ πξνυπνζέηνπλ φηη ην Master Plan πξνάγεη πςειά πξφηππα πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη αξρηηεθηνληθήο, αθφκε θαη αλ δελ νξίδνληαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο. Πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε εηθφλσλ γηα ηελ απνηχπσζε εηδηθψλ πιεπξψλ ηνπ έξγνπ κέζσ επξπγψλησλ απφςεσλ, κνληεινπνίεζε δηαθξηηψλ ζηνηρείσλ φγθνπ - block modelling -, κέρξη θαη ιεπηνκεξή θσηνξεαιηζηηθή απφδνζε απφ ηνλ αέξα θαη ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. Ζ ηθαλφηεηα ζηε ζχιιεςε ρσξηθψλ ζπκβάλησλ ζε λαπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ κε πιεξνθνξίεο ην ζρέδην, είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ηελ ηθαλφηεηα θαη ηα βηψκαηα ησλ ζρεδηαζηψλ. Πεξηζζφηεξνη απφ 7000 λένη ζαιάζζηνη επηζθέπηεο δεκηνπξγνχλ κηα λέα πισηή πνιενδνκηθή ελφηεηα κπξνζηά απφ ηε γεηηνληά ηεο Νεάπνιεο, κε ην δηθφ ηεο πεξηθεξεηαθφ θέληξν (Terminal), θαη εηδηθέο ππνζηεξίμεηο. Οη κηθηέο ρξήζεηο θαη ε ζχλδεζε απηήο ηεο ελφηεηαο κε ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο Πφιεο ηνπ Βφινπ, αιιά θαη ε παξνρή αζθάιεηαο ζηνπο ζαιάζζηνπο επηζθέπηεο, βξίζθνπλ ζηε πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ ηνπ ¨Άξεσο¨ ηνλ ηδαληθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καξίλαο ηφπν.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 84


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 85

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 86


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

10. Υσξηθφ Master Plan Αλαπηχζζεη ην επξχηεξν φξακα ζε ηξηζδηάζηαηεο πξνηάζεηο. Ζ ρσξηθή κειέηε είλαη έλα επεμεξγαζκέλν κνληέιν ην νπνίν παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ζπλδένληαη νη δξφκνη, νη πιαηείεο θαη νη αλνηρηνί ρψξνη ηεο καξίλαο. Οξίδεη ην χςνο, ηνλ φγθν θαη ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζε ησλ θηεξίσλ, πεξηγξάθεη ηηο πξνηεηλφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ θηεξίσλ θαη αλνηρηψλ ρψξσλ, πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ρξήζεηο ηεο πεξηνρήο, θαζνξίδεη ηα δηαγξάκκαηα θίλεζεο ησλ αλζξψπσλ (πεδή θίλεζε, πνδήιαην, ηδησηηθφ απηνθίλεην, δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο), εληνπίδεη ηηο αλάγθεο γηα νρήκαηα ππεξεζηψλ θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, θαζνξίδεη ηε βάζε γηα ηε πξφβιεςε ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο ππνδνκήο, ζπζρεηίδεη ηελ κνξθή ηεο ηνπνζεζίαο κε ην θνηλσληθφ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηε πεξηνρή θαη παξνπζηάδεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη λέεο γεηηνληέο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο ππάξρνπζεο.

https://youtu.be/e-6A9lSqWbQ Υάξηεο Google: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zZo-v_wgo4pE.kv6wC2_9LFsE

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 87


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 88


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

11. Κπθινθνξηαθά ζέκαηα Σν θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα θαη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο είλαη ε πξψηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο κεηά ηε ιηκεληθή δψλε, πνπ θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία θαη εηθφλα ηεο καξίλαο. ΢ηε πξφηαζή καο δηαθξίλνληαη δχν ζπζηήκαηα. Σν θεληξηθφ ζχζηεκα αθνινπζεί ηνλ ζεκεξηλφ, εζσηεξηθφ δξφκν ηνπ ιηκέλα, δηέξρεηαη ηελ ηρζπφζθαια, ηε γέθπξα ηνπ ρεηκάξξνπ θαη θαηαιήγεη ζηε ηέηαξηε πξνβιήηα ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα. Απηφο ν δξφκνο πνπ απνηειεί θαη ηνλ θύξην άμνλα ράξαμεο ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεηαη ακθίδξνκνο κε ηα δχν άθξα ηνπ λα θαηαιήγνπλ ζε θπθιηθέο λεζίδεο αλαζηξνθήο θαη δηακεξηζκνχ ηεο θίλεζεο ζε δεπηεξεχνπζεο νδηθέο αξηεξίεο. Σκήκα απηνχ ηνπ δξφκνπ - βφξεηα ηνπ ρεηκάξξνπ - αλαθαηαζθεπάδεηαη ζε γέθπξα κε ύςε πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ από θάησ νδηθή δηέιεπζε.

Πξηλ θαη κεηά απφ απηή ηελ παξέκβαζε (γέθπξα), ηα χςε ηνπ δξφκνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο επηηξεπηέο θιίζεηο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηεί. ΢ε απηφ ην ζεκείν ηνπ δξφκνπ, ηκήκα ηνπ ζπλεδξηαθνχ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο δηαπεξλά ηνλ δξφκν απφ πάλσ ζαλ αεξνγέθπξα. Σν δψκα ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ απνηειεί επίζεο έλαλ επδηάθξηην άμνλα ειεχζεξεο θίλεζεο. Καη ηα ηέζζεξα επίπεδα ζε απηφ ην ζεκείν, δειαδή ε ζηάζκε ηνπ πξνβιήηα ηεο ηρζπφζθαιαο, ε ζηάζκε ηνπ δξφκνπ - terminal ππνδνρήο, ε ζηάζκε νξφθνπ – γέθπξαο θαη ε ζηάζκε ηνπ δψκαηνο ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ζπλδένληαη θαηαθφξπθα κε θνηλφρξεζηνπο αλειθπζηήξεο θαη θιηκαθνζηάζηα ειεχζεξεο θίλεζεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 89


Απηφ ην ζεκείν πνπ ζπλδένληαη νη δχν πηέξπγεο ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ, θαη πνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νλνκάζακε ¨νη ηξείο γέθπξεο¨ (άμνλαο Pier8, άμνλαο θχξηαο θίλεζεο, άμνλαο εζσηεξηθήο θίλεζεο ζπλεδξηαθνχ, άμνλαο θίλεζεο ζην δψκα ηνπ ζπλεδξηαθνχ), είλαη ε θαξδηά ηεο πξόηαζεο, θαζψο ε ηερληθή επίιπζή ηνπ πξνζδηνξίδεη ηηο ηειηθέο ζηάζκεο, ηα κήθε θαη ηηο θιίζεηο ησλ γχξσ δξφκσλ, ηηο ζηάζκεο ησλ θηεξίσλ θιπ. Απηφο ν θαηαθφξπθνο άμνλαο ζχλδεζεο, ζπλδέεη ιεηηνπξγηθά ηηο θηλήζεηο πεδώλ θαη απηνθίλεησλ πξνο θάζε θαηεύζπλζε, θαη ελνπνηεί ηνπο νξφθνπο ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ κε ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζηα ρακειφηεξα επίπεδα, κε ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ζηάζεο ζην χςνο ηεο ππνδνρήο, κε ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο ηνπ ζπλεδξηαθνχ πάλσ απφ ην δξφκν θαη κε ηα δψκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ειεχζεξεο πεξηνρέο δηέιεπζεο αιιά θαη ζέαο θαη αλαςπρήο. Δδψ ηνπνζεηνχληαη είζνδνη πξνο φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπλεδξηαθνχ θηηξίνπ αιιά θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο νη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ ρεηκάξξνπ θιπ. Ο βαζηθφο νδηθφο άμνλαο ζεκαηνδνηείηαη κε κία δελδξνζηνηρία ζην θέληξν θαζψο θαη κε παξάιιειε ηζφπεδε πξνο ην δξφκν γξακκή ηξακ θαη πεδνπνδειαηόδξνκν πξνο ηε πιεπξά ηεο ζάιαζζαο. Σν δεύηεξν ζύζηεκα απνηειείηαη από κηθξόηεξεο θπθιηθέο δηαδξνκέο θαηά ηνκέα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ελνηήησλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 90


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 91

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 92


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Γηαθξίλνληαη έμε δεπηεξεύνληα θπθινθνξηαθά ζπζηήκαηα. Πέληε ζπλδένληαη ζηνλ θύξην νδηθό άμνλα ηεο καξίλαο ελώ ε είζνδνο ζηνπο πξνβιήηεο Pier1 & 2 γίλεηαη από ηε δηακνξθσκέλε μερσξηζηή είζνδν. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Σν θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα ζηε ζηάζκε ηεο ηρζπφζθαιαο εμππεξεηεί ηελ ηρζπφζθαια, ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ ζπλεδξηαθνχ θαη ηεο εκπνξηθήο λεζίδαο/μελνδνρείνπ. Σν θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Σέξκηλαι, κε ηα εθηεηακέλα δψκαηα γηα ηε ζηάζε ησλ απηνθηλήησλ απέλαληη απφ ηελ θχξηα είζνδν ηεο καξίλαο (δηέιεπζε ηξακ). Σν ζχζηεκα ηεο ¨Πισηήο¨ καξίλαο (Pier 3,4,5,6&7). Σν ζχζηεκα πνπ θπθιψλεη ην πάξθν ησλ ¨Κεληαχξσλ¨ Σν ζχζηεκα πνπ θπθιψλεη ηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε θαη ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο εθδειψζεσλ (Pier 8&9). Σν λφηην εμσηεξηθφ ζχζηεκα ηεο πξνβιήηαο ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ (Pier1&2)

΋ια ηα ζπζηήκαηα εθηφο ησλ 1 θαη 2, αθνξνχλ ακθίδξνκνπο δξφκνπο ρακειήο ηαρχηεηαο πνπ ελζσκαηψλνπλ πεξηνρέο ζηάζκεπζεο ζηα κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπο. Οξγαλσκέλεο πεξηνρέο ζηάζκεπζεο ρσξνζεηνχληαη επίζεο ζηηο ππισηέο ησλ θηεξίσλ, φπνπ δελ ξένπλ ειεχζεξνη θαη πξάζηλνη ρψξνη ή λεξφ, θαη ζε δηαθεθξηκέλεο ελφηεηεο:     

Βφξεηα ηνπ πάξθνπ ησλ Κεληαχξσλ, Βφξεηα ηνπ Dry Dock, ζηνπο πξνβιήηεο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο, ζην λφηην κέησπν ηνπ ρεηκάξξνπ πξηλ ηηο θχξηεο εηζφδνπο

Σν 22 % ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο καξίλαο είλαη ρψξνη ζηάζκεπζεο. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη καξίλεο είλαη ζπρλά γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα άζρεκεο θαη άδεηεο εγθαηαζηάζεηο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε επηιέγνπκε ηε κεγάιε δηαζπνξά ησλ ζέζεσλ απηνθηλήησλ, ζπλδπαζηηθά κε εηδηθή θχηεπζε θαη κεγάιε ρξήζε δηάηξεησλ θπβφιηζσλ. (Βι. 2000, Αξρηηεθηνληθφ γξαθείν Γηακάθνπ, Τινπνηεκέλεο ραξάμεηο ζηάζκεπζεο ζπλδπαζηηθά κε θπηεχζεηο θαη επηζηξψζεηο δξφκσλ, ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο αιιά θαη κηθηέο ρξήζεηο ζηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, γηα απηνθίλεηα, ζθάθε θαη ηξέηιεξ. Ζ ζχλδεζε κε ην εζληθφ δίθηπν είλαη πινπνηεκέλε θαζψο ζήκεξα ν θχξηνο άμνλαο εμππεξεηεί ην θφξην ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο βαξηάο θπθινθνξίαο ηνπ εκπνξηθνχ Ληκέλα, ζην βαζκφ πνπ δελ ζα επηιεγεί κηα απφ ηηο ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο εηζφδνπο, έρεη πξνβιεθηεί κηα δηαθεθξηκέλε παξάιιειε ζην θχξην νδηθφ άμνλα λέα νδφο θίλεζεο βαξηάο θπθινθνξίαο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 93


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 94


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Οη πεδνπνδειαηφδξνκνη θαη νη ειεχζεξνη ρψξνη θίλεζεο μεθηλνχλ απφ ηε πιεπξά ηεο πφιεο κπξνζηά απφ ην κειινληηθφ θηήξην Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΠΘ (Βι. 2003-2007 Γ. Πνηεξφπνπινο – Γηακάθνο, Μειέηε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο – Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ – Τπφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο 100 ζέζεσλ) θαη δηαπεξλνχλ ηηο ελφηεηεο ηεο καξίλαο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ πξνβιεηψλ ηεο. ΢ην θηήξην ηνπ terminal ζπκπιέθνληαη κε ηηο θαηαθφξπθεο θηλήζεηο, αιιάδνπλ επίπεδα θαη θαηεπζχλζεηο, θαζψο αιινχ θαηεπζχλνληαη ζε ηκήκαηα πάξθσλ θαη αιινχ ζε λαπηηθέο δνκέο πξνβιεηψλ. Οη πεδνπνδειαηφδξνκνη ζα δηαπεξάζνπλ ηνλ πδξνβηφηνπν ζηε λνεηή ζπλέρεηα ηνπ θχξηνπ άμνλα θαη επάλσ ζε νηθνινγηθέο δνκέο φπσο μχιηλα δάπεδα επί ζηχισλ φπσο ζπλεζίδεηαη γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ηέηνησλ ρψξσλ. Σν ηξακ απφ ηε πιεπξά ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ, κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζην θχξην άμνλα παξάιιεια κε ην δξφκν εηζφδνπ ζηε καξίλα, φπσο είλαη ραξαγκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ζήκεξα γηα λα απνθεπρζεί ε δηαηάξαμε ηνπ πδξνβηφηνπνπ ή ελαέξηα ζε ππιψλεο παξάιιεια κε ηνλ πεδνπνδειαηφδξνκν εάλ ην επηηξέςεη ε πεξηβαιινληηθή κειέηε. Πξνο ηε πιεπξά ηνπ Βφινπ ζα είρε ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκπεηξία ησλ επηζθεπηψλ αλ ην ηξακ αθνινπζνχζε ην πίζσ φξην ηνπ Ληκέλα, πεξλψληαο κπξνζηά απφ ηε ζπλνηθία ησλ Παιαηψλ θαη δίπια ζην ΢ηιφ, πνπ πηζαλφηαηα κειινληηθά λα ην δνχκε λα κεηακνξθψλεηαη ζε έλα ππεξπνιπηειέο μελνδνρείν, ζηα πξφηππα ηέηνησλ θηηξίσλ πνπ πινπνηνχληαη πιένλ ζε φιν ηνλ θφζκν. ΢ρεηηθή ράξαμε γηα ην ηξακ πξνβάιινπκε ζηα video ηεο πξφηαζεο. Ο αζηηθφο εμνπιηζκφο κέξνο ηνπ γεληθνχ ζρεδηαζκνχ ζα βαζηζηεί ζε πινπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο Πφιεο κε δνκηθέο θαηαζθεπέο πςειήο αληνρήο. (Βι. Π.Θ ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο). Γνκηθέο θεξθίδεο κε ζέα ζηε ζάιαζζα πξνβιέπνληαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Pier8. Με δνκηθά ζηνηρεία ζα αληηκεησπηζηνχλ θαη φιεο νη ππνζηεξίμεηο γηα ηε πεξηζπιινγή ζθνππηδηψλ, ελφηεηεο ζθίαζεο, θηφζθηα πιεξνθνξηψλ θιπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 95


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 96


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 97

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 98


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

12. Terminal Τπνδνρήο Σν ΢πλεδξηαθό & Δθζεζηαθό Κέληξν θαη ε ζέζε Ξελνδνρείνπ ηεο Μαξίλαο

12.1 Σν Terminal Τπνδνρήο, Σν ΢πλεδξηαθό & Δθζεζηαθό Κέληξν θαη ε ζέζε Ξελνδνρείνπ ηεο Μαξίλαο Ζ θύξηα είζνδνο παξακέλεη ζηελ ζεκεξηλή λφηηα είζνδν ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα, δίπια ζηνλ πδξνβηφηνπν. ΋ιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλδεζε κε ην εζληθφ δίθηπν (παξαθακπηήξηνο ζχλδεζεο, θαλάξηα ειέγρνπ θιπ) είλαη πξφζθαηα πινπνηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ. Οη θηλήζεηο ησλ νρεκάησλ ζε απηή ηελ ελφηεηα δηαρσξίδνληαη ζε δηαθεθξηκέλεο νδνχο θαη ισξίδεο θπθινθνξίαο. Αζηηθά ιεσθνξεία πνπ ζα δηέξρνληαη ή ζα εθθηλνχλ απφ ηε καξίλα, ιεσθνξεία γηα ην Αεξνδξφκην, Σνπξηζηηθά ιεσθνξεία, απηνθίλεηα επηζθεπηψλ, νρήκαηα κεηαθνξψλ, ε βαξηά θπθινθνξία ηνπ ιηκαληνχ ή ηεο ηρζπφζθαιαο, δηαρσξίδνληαη ζηε πξψηε κεηά ηελ είζνδν θπθιηθή δηαζηαχξσζε (Roundabout), πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεχζπλζεο, ισξίδεο θίλεζεο θαη πεξηνρέο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο. Ζ πξψηε ελφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πδξνβηφηνπν, απφ ηνλ δξφκν εηζφδνπ ζην ιηκάλη θαη απφ έλα θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα – γέθπξα, ζρήκαηνο αλνηρηνχ Λ, πνπ δηαπεξλά ην ρείκαξξν, ζεκαηνδνηεί θαη νξγαλψλεη ην ρψξν, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο θαη ηηο πξφζζεηεο ρξήζεηο ηεο καξίλαο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 99


Σν Δθζεζηαθό Κέληξν ζε ζρήκα αλνηρηνχ Λ πεξηιακβάλεη δχν πηέξπγεο (βφξεηα θαη λφηηα), πνπ ζπλδένληαη πάλσ απφ ην δξφκν ηνπ βαζηθνχ άμνλα θαη ζεκαηνδνηνχλ ηελ ρεξζαία Πχιε ηεο καξίλαο απφ ηε πιεπξά ηεο εζληθή νδνχ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα εκβιεκαηηθφ θηίξην - ηνπφζεκν, πνπ ζηφρν έρεη, αθελφο λα αλαβαζκίζεη αηζζεηηθά ηε πχιε ηεο καξίλαο θαη λα εκπινπηίζεη ηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο Πφιεο θαη αθεηέξνπ, νγθνπιαζηηθά, κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ρξήζεο πνπ ζηεγάδεη (Σέξκηλαι, εθζεζηαθφ θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν), θαη ησλ δξάζεσλ πνπ απηή ζηνρεχεη λα πξνθαιέζεη. Σν Σέξκηλαι ππνδνρήο ζηε λόηηα πηέξπγα ηνπ εθζεζηαθνύ θέληξνπ ππνδειώλεη αθξηβώο ηνλ ηύπν ηεο καξίλαο πνπ πξνηείλεηαη: Μηα αζηηθή καξίλα κεγάινπ κεγέζνπο, γηα ην μεθίλεκα θαη ην ηεξκαηηζκφ ηνπ ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ. Έλα ιηκάλη κεηεπηβίβαζεο γηα έλα δηαθνξεηηθφ ηφπν θαη ρξφλν. Έλα νξγαλσκέλν ηφπν εθθίλεζεο ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ νξγάλσζε κηαο καξίλαο, αληίζεηα απφ ηα ζπλήζε αξρηηεθηνληθά ζέκαηα, γίλεηαη απφ ηε πιεπξά ηεο ζάιαζζαο θαζψο εθεί ζεσξείηαη ε πχιε. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο ηεξκαηηθνχο, ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο ηέηνηνπ κεγέζνπο, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Βφινπ, θαζψο νη επηζθέπηεο θηάλνπλ ζπλήζσο αεξνπνξηθψο γηα λα ζπλερίζνπλ νδηθψο ζην ηφπν εθθίλεζεο ηνπ ηαμηδηνχ. Σελ εκπεηξία αλαγλψξηζεο ηεο καξίλαο απφ ηε πιεπξά ηεο ζάιαζζαο ζα ηελ έρνπλ νη επηζθέπηεο, ζπλήζσο κφλν ζηελ ζαιάζζηα επηζηξνθή ηνπο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ terminal ζεκαηνδνηείηαη από ηέζζεξα εύθακπηα θειύθε ζην δώκα θαη από κεγάινπο ειεύζεξνπο ρώξνπο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ κπξνζηά από ηελ είζνδν. Σν θηήξην ηνπ Σέξκηλαι ελζσκαηψλεη ηελ πθηζηάκελε ηρζπφζθαια θαη ηνπο απαξαίηεηνπο γηα ην πξφγξακκα θιεηζηνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, νξγαλψλεηαη δε ζε δύν επίπεδα πξόζβαζεο. Μηα είζνδν νρεκάησλ ρσξνζεηείηαη ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα πνχικαλ θαη ΗΥ απηνθίλεηα θαη κία άιιε ζην ππεξθείκελν δψκα, φπνπ δηακνξθψλεηαη πιαηεία εηζφδνπ ζην θηήξην ηνπ Σέξκηλαι κε εθηεηακέλνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο, ππαίζξην ζηαζκφ γηα ηελ εζσηεξηθή ζπγθνηλσλία ηεο καξίλαο, ηελ αζηηθή ζπγθνηλσλία γηα ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, ηα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξακ θιπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 100


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Σν Σέξκηλαι ππνδνρήο κε ηηο ηζρπξέο ζπλδέζεηο ηνπ πξνο ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, ε θίλεζε πνπ πξνθαιεί ε εκπνξηθή θαη ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε απηφ ην ζεκείν θαη ε αλαθνξά ηνπ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη επηζθέπηεο ηεο πφιεο, πξνβάιιεη κε κηα έληνλε θίλεζε ζε πεξηζηαζηαθνχο ηνπηθνχο επηζθέπηεο. Σηο πεξηφδνπο εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ ζα δεκηνπξγείηαη κεγάινο θφξηνο, φπσο άιισζηε θαη ζε φιεο ηηο αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη λφεκα λα θξαηεζεί ε θίλεζε θαη φριεζε πξνο ηε πιεπξά ηνπ δξφκνπ, κε θαηαζηήκαηα λα βιέπνπλ πξνο ηε Νεάπνιε, ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ηνπ terminal, ηελ ππεξπςσκέλε πιαηεία εηζφδνπ θαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα πξνο ηα δπηηθά. Σν Σέξκηλαι απνηειεί ηελ πξψηε εηθφλα γηα έλα επηζθέπηε ηεο καξίλαο. Ζ πιεπξά ησλ θηεξίσλ πξνο ηε ζάιαζζα, ιεηηνπξγεί ζαλ νζφλε κε ζέα ηελ ζαιάζζηα φςε ηεο Πφιεο ηνπ Βφινπ (φπσο ηε βιέπνπκε ζήκεξα απφ ην θπκαηνζξαχζηε) θαη ην Παγαζεηηθφ. Μηα νζφλε κε εηθφλεο θαξαβηψλ λα πεξλνχλ απφ κπξνζηά κέξα θαη λχρηα. Ζ ηρζπόζθαια ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηζφγεηα δνκή ηνπ θηηξίνπ, κε αλεμάξηεηε φκσο ιεηηνπξγία θαη πξνζβάζεηο (ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο), φπσο επηβάιιεηαη απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Ζ χπαξμε ηνπ πδξνβηφηνπνπ, επηβάιιεη νηθνλνκία ζηε δηαρείξηζε σο πξνο ηε θάιπςε ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ ζε απηφ ην ζεκείν, πξνο φθεινο ηνπ πξάζηλνπ θαη ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ. ΢ηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ, ζρεκαηίδεηαη κία πηέξπγα κε ραξαθηεξηζηηθά θιεηζηνχ κεηαιιηθνχ ππφζηεγνπ, πνπ δηαπεξλά ηνλ ρείκαξξν θαη ζηεγάδεη έλα κεγάιν εζσηεξηθφ ειεχζεξν ρψξν, κε ζηαζεξφ θιηκαηηθφ πεξηβάιινλ γηα φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. Σα θαηαζηήκαηα, ηα πξαθηνξεία, ηα θαθέ θαη νη άιιεο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπνζεηνχληαη πξνο ηε πιεπξά ηνπ δξφκνπ, κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο βηηξίλεο, αιιά θαη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (ζην ηέξκηλαι θαη ζηε πιαηεία ππνδνρήο). ΢ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ μεθηλάεη ε γεθχξσζε κε ηε πισηή καξίλα ηεο ηέηαξηεο ελφηεηαο. Πξηλ ηελ είζνδν ζηε γέθπξα πξνο ηελ πισηή καξίλα θαη κέζα ζην ππφζηεγν ηνπ ηέξκηλαι, ρσξνζεηνχληαη ππεξεζίεο ππνδνρήο ζαιάζζησλ επηζθεπηψλ, πγεηνλνκηθνί ρψξνη, απνζήθεο απνζθεπψλ γηα καθξνρξφληα κίζζσζε, lockers επηζθεπηψλ, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, εθζέζεηο ζθαθψλ θαη λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ, ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα, ηφπνi ζπλάληεζεο θαη αλακνλήο, εζηηαηφξηα, θαθέ θαη κηθξνθαηαζηήκαηα. ΢ην κέζσ ηεο πηέξπγαο ηνπ ηέξκηλαι, ρσξνζεηνχληαη ιεηηνπξγίεο κεηαθνξψλ θαη ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θαη ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα θαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ απέλαληη απφ ηνλ ρείκαξξν θαη πάλσ απφ ηηο αλνηρηέο πηζίλεο, εγθαηαζηάζεηο ελεξγεηηθήο αλαςπρήο, γπκλαζηήξηα, αζιεηηθά θαηαζηήκαηα, θνπξεία θαη θνκκσηήξηα, δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο θιπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 101


Ζ εηθφλα ζε απηή ηελ ελφηεηα πξνο ηε πιεπξά ηεο Πφιεο νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ρείκαξξν, κε πεδφδξνκν θαη δελδξνζηνηρίεο ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 102


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Ζ δεύηεξε πηέξπγα ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ, πξνο ην βνξά, πξννξίδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ. Με δχν νξφθνπο θαη θηλεηά ρσξίζκαηα ην θηήξην πξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηνδηθέο αλάγθεο, ελψ πξέπεη λα ζεκεησζεί ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη δηαρείξηζεο γεγνλφησλ, καδί κε ηηο άιιεο θηεξηαθέο ελφηεηεο ηεο καξίλαο, φπσο ν αλνηρηφο εθζεζηαθφο ρψξνο πξαζίλνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ππαίζξηεο ζεκαηηθέο εθδειψζεηο θαη ζπλαπιίεο, ε αίζνπζα ¨Κεληαχξσλ¨ ζην πάξθν, ην Μνπζείν γηα ηελ ¨Αξγψ¨ θιπ. Σν θηήξην ζεκαηνδνηείηαη θαιππηφκελν απφ έλα παξαιιειφγξακκν εθειθπφκελν θέιπθνο, θαη πξνβάιινληαο ηηο ηξηγσληθέο φςεηο θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο ηνπ. Απνηειείηαη απφ δχν νξφθνπο ζε πηινηή, ηελ νπνία δηαπεξλά ην πξάζηλν ηνπ πάξθνπ. Σν δψκα είλαη ελ κέξεη θπηεκέλν, κεηαηξέπεηαη δε ζε κηα ελαέξηα ζπκβνιηθή γέθπξα - έλα λνεηφ πξνβιήηα ζχλδεζεο ηεο Πφιεο κε ηε ζάιαζζα. Σν εθειθπφκελν θέιπθνο/ζθίαζηξν ζε κνξθή ηζηίνπ, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ζθίαζεο θαη δξνζηζκνχ θαη ζεκαηνδνηεί κνλαδηθά ηελ εγθαηάζηαζε. Σν εθζεζηαθφ θέληξν παξέρεη θαηαθόξπθεο ζπλδέζεηο, αζαλζέξ, θιηκαθνζηάζηα θαη ξάκπεο ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ ρεηκάξξνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηηο πηζίλεο θνιύκβεζεο θαη αλαςπρήο ηεο καξίλαο. ΢ην θέληξν ηνπ εθζεζηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπνπ ζήκεξα βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ παιαηψλ ζθαγείσλ, ηνπνζεηείηαη ζε κνξθή ηξηγσληθήο λεζίδαο ην πνιπθαηάζηεκα ηξνθίκσλ θαη λαπηηιηαθώλ εηδώλ ηεο καξίλαο. Ζ εγθαηάζηαζε θπθιψλεηαη απφ έλα εζσηεξηθφ πεξηκεηξηθφ δηάδξνκν θπθινθνξίαο πνπ εμππεξεηεί θαη ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Πάλσ ζε απηή ηε λεζίδα κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί ην μελνδνρείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Μαξίλαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πεξηζζφηεξνη απφ επηά ρηιηάδεο άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηε καξίλα εβδνκαδηαίσο. Οη πεξηζζφηεξνη έξρνληαη ζπλήζσο κηα κέξα πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ ζθαθψλ ηνπο. Σν Ξελνδνρείν ζπλδπαζηηθά κε ην Δθζεζηαθόζπλεδξηαθό θέληξν θαη ην Σέξκηλαι, ηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο λα ην πεξηβάιινπλ, βειηηζηνπνηεί ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο θαη κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη κηα λέα επνρή ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηέηνησλ ρώξσλ θαη ζηελ Διιάδα. ΢χκκηθηεο θαηαζθεπέο κε θειχθε απφ εχπιαζηεο κνξθέο, αλάγιπθα πεηάζκαηα πξνζφςεσλ, γέθπξεο θαη ηζηία, νινθιεξψλνπλ ηελ εηθφλα θαη ππνδειψλνπλ ην ραξαθηήξα ηεο εηζφδνπ ζηε Μαξίλα.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 103


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 104


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 105

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 106


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

13. Πάξθν ηνπ Πεδίνλ ηνπ ¨ΑΡΔΧ΢¨ 13.1 Θεκαηηθό Πάξθν & έλα κνπζείν γηα ηνπο ¨Κεληαύξνπο¨ ΢ηε δεχηεξε ελφηεηα βξίζθεηαη ην πάξθν ηνπ Πεδίνλ ηνπ Άξεσο. Μηα παξέκβαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, πνπ παξά ηνλ επηκειεκέλν ζρεδηαζκφ, ηηο πινχζηεο θπηεχζεηο, ηε ηερλεηή ιίκλε κε ηε κηθξή λεζίδα, ηνλ νηθνινγηθφ ραξαθηήξα κε ηα μχιηλα γεθπξάθηα, ζήκεξα πξνβάιιεη ζήκεξα ζαλ έλαο εγθαηαιειεηκκέλνο ηφπνο, επηθίλδπλνο θαη γεκάηνο ζθνππίδηα, απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ζηε ζπληήξεζή ηνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, δελ ππήξμε ηξφπνο λα δηαζθαιηζηνχλ νη πφξνη γηα ηελ απαξαίηεηε θαη ζπλερή θξνληίδα ηέηνησλ παξεκβάζεσλ. Πξαθηηθά πξφθεηηαη γηα έλα ρψξν αδηέμνδν, ρσξείο νπηηθέο θπγέο θαη θξπκκέλν νπηηθά, κε ην επίπεδν ηνπ πάξθνπ ςηιφηεξα ηεο ζηάζκεο ηνπ δξφκνπ. Υσξίο ρξήζηεο θαη γείηνλεο, ν ρψξνο ζπγθεληξψλεη φιεο ηεο πξνδηαγξαθέο γηα λα εμαθαληζηεί. Με ηε πξόηαζή καο ην πάξθν γίλεηαη πέξαζκα, γίλεηαη θνκκάηη ηεο εηθόλαο ηεο καξίλαο, απνθηάεη γείηνλεο λα ελδηαθεξζνύλ θαη λα αλαιάβνπλ ηε ζπληήξεζή ηνπ, επεξεάδεη ηελ νπηηθή αμία ηεο καξίλαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Με κηθξέο δηνξζψζεηο ζηηο νπηηθέο θπγέο, κε κηθξέο ηερλεηέο παξεκβάζεηο ζηε ιίκλε, κε λέεο ξνέο ηεο θίλεζεο, κε ηελ δηεχξπλζε ηνπ ζε ζεκαηηθφ πάξθν ηππαζίαο, κε κνλνπάηηα θαη ζρεηηθέο ππνδνκέο πνπ άιισζηε απφ ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή, ν ρψξνο ζα γίλεη απηφ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη: Σν κεηξνπνιηηηθφ πάξθν ηνπ Βφινπ. To Πάξθν ησλ ¨Κεληάπξσλ¨.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 107


13.2 Σν κνπζείν ησλ Κεληαύξσλ Σν κνπζείν ησλ Κεληαχξσλ ρσξνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ Πάξθνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα θηήξην - αίζνπζα πνιηηηζκνχ, πνπ αθνινπζεί ηελ αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ησλ θηηξίσλ ηεο καξίλαο κε ηε δηθή ηνπ φκσο ηδηαηηεξφηεηα θαη αλαθνξέο. Δδψ νη ξεπζηέο ξνέο ηνπ θειχθνπο εηζέξρνληαη ζην πξάζηλν θαη ην ρξφλν, ζηα βφηαλα θαη ηηο ζπειηέο ησλ Κεληαχξσλ. Σν κνπζείν εζσηεξηθά ζα παξέρεη ζθεληθά κπζνινγηθφ πεξηβάιινλ, κε δηαδξαζηηθή ηερλνινγία θαη ρψξνπο πξνβνιψλ, κε ζεκαηηθέο εθζέζεηο, αίζνπζα ζπλεδξίσλ, εξγαζηήξηα βνηαλνινγίαο, βηβιηνζήθε θαη αλαγλσζηήξην, ζεκαηηθά θαηαζηήκαηα, ζθελή ζεάηξνπ θιπ. Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο ρσξνζεηνχληαη ζην βνξεηφηεξν ηκήκα ηεο δεχηεξε ελφηεηαο, δίπια θαη πίζσ απφ ην αζιεηηθφ – εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Σν λέν πάξθν ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θαηαιήγεη ζηελ φρζε ηνπ ξέκαηνο, φπνπ κε ηε πξφηαζε καο δεκηνπξγείηαη κηα κεγάιε παξφρζηα παξαιία (πξνβιήηαο ςπραγσγίαο, Pier 8) ζχλδεζεο ηεο Πφιεο κε ην κνπζείν ηεο Αξγνχο ζην θέληξν ηνπ ιηκαληνχ. Ζ παξαιία πεξλά θάησ απφ ην ζπλεδξηαθφ θέληξν θαη θάησ απφ ην δξφκν ηνπ ιηκαληνχ. Οη πνξείεο πεδψλ, πνδειάησλ αιιά θαη αιφγσλ πξνο ηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ ξέκαηνο, πξνο ηελ Α ελφηεηα - δηαζθαιίδεηαη κε κηθξήο θιίκαθαο πεδνγέθπξεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 108


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 109

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 110


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 111

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 112


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

14. Πάξθν εθδειψζεσλ ΢ηε ηξίηε ελφηεηα, πξνρσξψληαο ζηελ λέα παξφρζηα παξαιία πξνο ην θέληξν ηνπ ιηκαληνχ, πξνο ην κνπζείν ηεο ¨Αξγνχο¨, κεηά ηηο ¨ηξεηο γέθπξεο¨, ζπλαληάκε αξηζηεξά καο ην πάξθν ππαίζξησλ εθδειψζεσλ ηεο καξίλαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξάζηλν ρψξν 50.000m2 ν νπνίνο δηαρσξίδεηαη ΒΑ απφ ην Dry Dock κε ηελ ππάξρνπζα ηάθξν απνζηξάγγηζεο ηεο ηερλεηήο ιίκλεο θαη κε δηαθξηηηθή πεξίθξαμε. Σν ηξηγσληθήο κνξθήο πάξθν είλαη αλνηρηφ πξνο ηε πιεπξά ηεο παξφρζηαο παξαιίαο ζηα φξηα ηνπ ρεηκάξξνπ (πξνβιήηαο ςπραγσγίαο) θαη ζπλαληά ην κνπζείν ηεο Άξγνπο¨ ζηε θνξπθή ηνπ Pier 8. To πάξθν εθδειψζεσλ, είλαη έλαο εθεδξηθφο ρψξνο (backup) γηα ηε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί επέθηαζε θάπνηα απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο νη εθζέζεηο, ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε, νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μνπζείνπ ηεο ¨Αξγνχο¨. Ο ρψξνο απηφο ζα κπνξεί λα θηινμελήζεη ζθελή γηα κεγάιεο ππαίζξηεο ζπλαπιίεο θαη ζεκαηηθέο εθζέζεηο.

https://youtu.be/PB4zFe_BbPM

https://youtu.be/w1cE3OMDyuA

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 113


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 114


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 115

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 116


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

15. Ζ πισηή Μαξίλα ΢ηε ηέηαξηε ελφηεηα, λφηηα ηνπ ρεηκάξξνπ, κπξνζηά θαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ πδξνβηφηνπν, ρσξνζεηείηαη ε πισηή καξίλα. Δπηά λένη πξνβιήηεο P1-7, πξνζηαηεπκέλνη απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα θπκαηνζξαπζηψλ, δίπια ζηελ ζαιάζζηα είζνδν ηνπ ιηκαληνχ, καδί κε ηνλ πξνβιήηα ςπραγσγίαο Pier 8 θαη ην κέησπν ηνπ Dry Dock (Pier 9), εμππεξεηνχλ ηε ζαιάζζηα εγθαηάζηαζε ηεο καξίλαο.

΢ην θέληξν ηεο πισηήο εγθαηάζηαζεο ηνπνζεηείηαη ην θηίξην ηεο καξίλαο θαη πίζσ απφ απηφ, δεκηνπξγείηαη ε γεθχξσζε κε ηε ζηεξηά. Ζ πισηή δηάηαμε ρσξηζηά απφ ηνλ πξνβιήηα ςπραγσγίαο Pier 8, παξέρεη δπλαηφηεηα ειεγρφκελεο εηζφδνπ θαη απμεκέλε αζθάιεηα. Ζ δηάηαμε θαη γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ αθνινπζνχλ ηηο ραξάμεηο ηνπ ιηκαληνχ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 117


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 118


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 119

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 120


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

15.1.ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΢ΣΖ ΘΑΛΑ΢΢Α Πίλαθαο 2. Καηαλνκή επηθαλεηψλ ζηε ζάιαζζα USA - Uk standards Πεγή: Donald W Adie, Marinas (Πίλαθαο 5.)

Απαηηνχκελεο επηθάλεηεο ζαιάζζηνπ. ρψξνπ

%

500 ζθάθε

1000 ζθάθε

1500 ζθάθε

Παξαηεξήζεηο

Διεχζεξνο ζαιάζζηνο ρψξνο ειηγκψλ

21

27300

54600

81900

Πεξηιακβάλεη ην θαλάιη κπξνζηά απφ ηνλ πδξνβηφηνπν.

Πξνβιήηεο

4

5200

10400

15600

2

Πξνβιήηα θαπζίκσλ

2

2600

5200

7800

3

Μπνχθα / Κ. Δι.

3

3900

7800

11700

4

Αγθπξνβφιηα

20

26000

52000

78000

΢χλνιν Θάιαζζα

50

65000 κ2 130000

195000

1

Βελδίλε Νηίδει Φηάιεο πγξαεξίνπ

Ζ δηαζέζηκε ζαιάζζηα έθηαζε ζην Πεδίνλ ηνπ ¨Άξεσο¨ είλαη 200.000 κ2, ρσξίο ην λεζάθη. ΢ηε πξφηαζε δελ έρεη ζπλππνινγηζηεί ην δπλακηθφ ηνπ Pier 9, θαζψο αθνξά VIP ζθάθε /Mega Yachts, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηεζλή κνληέια. Παξφια απηά επεηδή κηα VIP καξίλα είλαη δεηνχκελν γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν Βόινο δηαζέηεη δπλαηόηεηα παξαβνιήο ζηα 375 κ. ηνπ Pier 9 (πινπνηεκέλν) γηα 40 Mega Yachts. ΢ηε πεξίνδν αηρκήο ζα κπνξνχζε λα ελεξγνπνηεζεί θαη ν θπκαηνζξαχζηεο, σο Σνπξηζηηθφ θαηαθχγην γηα πιαγηνδέηεζε Mega Yachts ζθαθψλ. ΢ην παξάξηεκα ΗΗ επηζεκαίλνπκε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ Γαξκπή γηα ηνλ θπκαηνζξαχζηε θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο (Βι. Πεδνγεθχξσζε θπκαηνζξαχζηε).

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 121


15.2 Πξνβιήηεο Ο ζαιάζζηνο ρψξνο νξγαλψλεηαη κε 7 λένπο πξνβιήηεο παξαβνιήο (Pier 1-7), ηελ παξαιία ςπραγσγίαο ζηα φξηα ηνπ ρεηκάξξνπ (Pier 8) θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θξεπηδφηνηρνπ ζην πθηζηάκελν ζαιάζζην κέησπν ηεο 3 εο ελφηεηαο (Pier 9). Σν πξνο ηε ζάιαζζα φξην ησλ λέσλ πξνβιεηψλ επζπγξακκίδεηαη κε ηελ πθηζηάκελε ιηκεληθή ππνδνκή βφξεηα ηνπ ρεηκάξξνπ. Με ηε παξέκβαζε απηή ε εηθφλα ηνπ Ληκέλα νινθιεξψλεηαη θαζψο απφ ρξφληα παξέκελε εκηηειήο, ν ζαιάζζηνο ρψξνο αμηνπνηείηαη, ελψ ν ιηκεληθφο θφξηνο ζπγθξαηείηαη δίπια ζηε Μπνχθα - ζαιάζζηα είζνδν ηνπ Ληκέλα (Θ1), δηαζθαιίδνληαο ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θχθινπ ειηγκψλ ησλ πινίσλ (Θ2), φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα. Οη πξνβιήηεο ζεκαίλνληαη κε αξηζκνύο ζηε θεθαιή ηνπο, από ην λόην πξνο ην βνξά (πνξεία εηζεξρνκέλσλ ζθαθώλ). Οη πξνβιήηεο P1 θαη P2 πξννξίδνληαη γηα ηδησηηθά ζθάθε θαη ηε πξνβιήηα θαπζίκσλ. Οη πξνβιήηεο P4, P5, P6 θαη P7 πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηηθά ζθάθε. ΢ηελ πξνβιήηα PIER 8 (παξαιία) ρσξνζεηνύληαη ζθάθε πεξηεγήζεσλ, επαγγεικαηηθά εκεξήζησλ πιόσλ θαη ζθάθε επίδεημεο. ΢ηελ πξνβιήηα P9 ρσξνζεηνύληαη ζθάθε VIP κεγάινπ κεγέζνπο. Δλαιιαθηηθά ζηελ απνβάζξα κπνξεί λα παξαβάιεη Κξνπαδηεξόπινην. ΢ηε θεθαιή θάζε πξνβιήηαο πξνβιέπνληαη ειεχζεξεο ζέζεηο αλεθνδηαζκνχ γηα ηα δηεξρφκελα ζθάθε θαη δηαπιάηπλζε γηα ηελ αλαζηξνθή ησλ απηνθηλήησλ. πχξγνη ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο θαη λεξνχ, ππξφζβεζε, ζσζηηθά, πεξηνρέο ζθνππηδηψλ θιπ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο PIANC.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 122


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Πξνβιήηεο με δυνατότητα ςτάθμευςησ αυτοκινήτων δίπλα ςτα ςκάφη. (Πίλαθαο 6.) Πποβλήηερ Πλάηορ 10m + (2 + 2πλ) μ

M2

P1

PIER1= 360 m

3.600

P2

PIER 2= 360 m

3.600

P3

PIER 3= 340 m

3.400

P4

PIER 4= 320 m

3.200

P5

PIER 5= 500 m

5.000

P6

PIER 6= 260 m

2.600

P7

PIER 7= 250 m

2.500

P8

PIER 8= 500 m

5.000

Γηακόξθσζε ληόθνπ PYR8 800 m x 30 m (Βόινο - Μνπζείν)

P9

24.000

Πεξίκεηξνο λεζηνύ 400 κ

0

PYR 9 VIP = 375 κ δηακνξθσκέλα

0

Γέθπξα από ηέξκηλαι ζην θηίξην Μαξίλαο 400 κ

4.000

΢πλδεηήξηνη πξνβιήηεο 340Υ30 κ2

10.200

15.3 Σν Θαιάζζην θαλάιη. Σν πίζσ φξην πξνο ηνλ πδξνβηφηνπν, δελ αγγίδεη ηνπο ρψξνπο ηεο ζηεξηάο θαη μερσξίδεη επδηάθξηηα κε έλα ζαιάζζην θαλάιη. Ζ επηζθεςηκφηεηα απηνχ ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ είλαη δσηηθή ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πδξνβηφηνπνπ, φζν θαη γηα ηε δπλαηφηεηα επαλαιεπηηθψλ βπζνθνξήζεσλ ζπληήξεζεο, αιιά θαη ηελ ζπιινγή - αλ ρξεηαζηεί επηθαλεηαθψλ ιπκάησλ ηνπ Ληκέλα. Απφ απηφ ην θαλάιη πξνζεγγίδνληαη ε Ηρζπφζθαια θαη νη δπηηθέο (πίζσ) πξνβιήηεο ηεο ¨πισηήο¨ καξίλαο. Σν αθξηβέο φξην θαη κέγεζνο ηνπ θαλαιηνχ ζα πξνζδηνξηζηεί απφ αληίζηνηρε πεξηβαιινληηθή θαη ιηκεληθή κειέηε, πνπ πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ ην πξφβιεκα εθξνήο θεξηψλ πιψλ απφ ην ρείκαξξν ζηε ιηκελνιεθάλε. ΢ήκεξα ζηηο εθβνιέο ηνπ ρεηκάξξνπ έρεη δεκηνπξγεζεί λεζίδα, πνπ αλ δελ ππάξμεη κέξηκλα ζα θξάμεη ην ρείκαξξν κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη! Μεηαμχ ησλ P2 θαη P3 φπσο θαη κεηαμχ ησλ P7 θαη P8 πξνβιέπνληαη δίαπινη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζαιάζζηνπ θαλαιηνχ ζηε πίζσ πιεπξά.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 123


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 124


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 125

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 126


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

PIER 1&2 15.4.1 ΠΡΟΒΛΖΣΑ ΚΑΤ΢ΗΜΧΝ Ο πθηζηάκελνο ζπκβαηηθφο πξνβιήηαο ζηε ΝΓ πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ, πνπ ζήκεξα εμππεξεηεί ρχδελ θνξηία, εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ηεο καξίλαο. Ζ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ, θαη ηνλ επξχηεξν ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. ΢ηελ πθηζηάκελε θεθαιή ηνπνζεηνχληαη δεμακελέο θαπζίκσλ. Ο πξνβιήηαο επεθηείλεηαη κε πισηά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη ζηε λέα θεθαιή ηνπνζεηνχληαη πεξηνρέο ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ. Ζ επηινγή απηή επλνεί ζην λα θξαηεζεί ε ζαιάζζηα θίλεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο ζηα δπηηθά ηνπ ιηκέλα. Σν έξγν κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε δεχηεξε θάζε, κέρξη ηελ κεηαθνξά ησλ ρχδελ θνξηίσλ ζε άιιε πεξηνρή. ΢ηε βάζε απηή ηεο πξνβιήηαο ρσξνζεηείηαη ην Ναπηηθφ Μνπζείν, ζπλδπαζηηθά κε Ναπηηθφ ΋κηιν θαη ηηο εμππεξεηήζεηο ησλ Pier 1 & 2.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 127


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 128


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 129

Giamakos Architects


15.4.2ΝΑΤΣΗΚΟ ΜΟΤ΢ΔΗO Σνπνζεηείηαη ζηε Βάζε ηνπ PIER 1. Κηήξην Club - 1300 κ2 To Ναπηηθφ Μνπζείν εληάζζεηαη ζηε θηινζνθία θαη ην ραξαθηήξα νιφθιεξεο ηεο καξίλαο σο Ληκάλη ησλ Μχζσλ. ΢ε αληίζεζε κε ην κνπζείν ηεο Αξγνχο θαη ησλ Κεληαχξσλ, εδψ παξνπζηάδνληαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνάγεηαη ε δηάδνζε ηνπο. ΢ηα εξγαζηήξηα εμεηάδνληαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ζέκαηα ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηεσξνινγίαο. Ζ εγθαηάζηαζε δίπια ζηνλ πδξνβηφηνπν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκείν επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε απηά ηα ζέκαηα. Γηαδξαζηηθή ηερλνινγία, εξγαζηήξηα, ρψξνη πξνβνιψλ θαη εθδειψζεσλ, εζηηαηφξην, θαθεηέξηα, κηθξνθαηαζηήκαηα θαη ρψξνη ππνζηήξημεο ησλ Pier 1 & 2 πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα. Ο πξνυπνινγηζκφο εθηηκήζεθε κε βάζε ηελ εκβαδνκέηξεζε ησλ ρψξσλ , φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηε κειέηε ηνπ Μνπζείνπ γηα ηελ ¨Αξγψ¨ (παξάξηεκα Η).

Ο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα θαίλεηαη κεγάινο ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκβαηηθή αξρηηεθηνληθή, δηθαηνινγείηαη φκσο απφιπηα γηα ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα δηεζλείο ζεκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο εθδειψζεηο. Σέηνηνη ρψξνη ιείπνπλ απφ ην Βφιν θαη είλαη ρψξνη - θιεηδηά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ καο ζηφρνπ: ηε κεηάβαζε ζε κηα ζχγρξνλε ηνπξηζηηθή Πφιε-Ληκέλα ηνπ 21 αηψλα.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 130


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

15.4.3 WATER SKI LIFT Πξφθεηηαη γηα κηα νηθνινγηθή εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεηνπ Ski Lift, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαδνζεί ζηηο ιίκλεο ηηο Δπξψπεο θαη ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Σν ρακειφ θφζηνο ελέξγεηαο, ππνθαζηζηά ην ζαιάζζην ζθη κε ηαρχπινα, έιθεη ηνπο λένπο ζηε ελεξγεηηθή ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα θαη πξνάγεη έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Ζ εγθαηάζηαζε ζπλεζίδεηαη ζε βαιηψδεο πεξηνρέο, θαζψο απαηηνχληαη ζπλζήθεο λελεκίαο, πνπ άξηζηα ππάξρνπλ ζηε πεξηνρή ηεο Μπνπξκπνπιήζξαο. Τπνγξακκίδνπκε φηη ν Βφινο ππήξμε παιαηφηεξα πξσηνπφξνο ζην αζιεηηθφ ζαιάζζην ζθη, κε πνιινχο πξσηαζιεηέο. Σν άζιεκα γηλφηαλ παξάιιεια κε ην θνξδφλη θαη απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ζην ιηκάλη. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αζιεηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα έρεη εμαθαληζηεί απφ ηε πφιε. ΢ην πξφγξακκα καο, ην water ski lift ηίζεηαη σο πξναηξεηηθή εγθαηάζηαζε, εμαηξεηηθνχ ηνπηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη θαιχπηεη ηελ πξνδηαγξαθή ηεο καξίλαο γηα ζπλαθή ζπνξ ζην 4% - 5200 κ2 ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο δηαζέζηκνο ζαιάζζηνο ρψξνο εθηφο ηεο καξίλαο είλαη 100.000 κ2, ρψξνο ππεξαξθεηφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζαιάζζηνπ ζηίβνπ κε πεξηκεηξηθφ θαιψδην 1.000 κ. (40 ζθηέξ ηαπηφρξνλα)

https://youtu.be/C7VaFraDghM

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 131


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 132


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 133

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 134


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

PIER 3-7 15.5.1 Κηίξην Μαξίλαο

Σν θηίξην ηεο Μαξίλαο ρσξνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο ζαιάζζηαο ππνδνκήο θαη ζπλδέεηαη κε ην Terminal ππνδνρήο κε κηα ζαιάζζηα γέθπξα 400 κ. Απηή κπνξεί λα είλαη κηα πισηή πξνβιήηα, ή κηα γέθπξα επί ζηχισλ κε δπλαηφηεηα δηέιεπζεο ζθαθψλ θάησ απφ απηή ή εγθαηάζηαζε ζαιάζζηαο δηαρείκαζεο ή θαη φια καδί. ΢ηε πξφηαζή καο είλαη κηα γέθπξα επί ζηχισλ, ζηε ζηάζκε ηνπ δψκαηνο ηεο ηρζπφζθαιαο, ελψ απφ θάησ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαηαζθεπάδεηαη πξνβιήηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηρζπφζθαιαο (πιάγηα παξαβνιή αιηεπηηθψλ). ΢ηελ αξρή ηεο γέθπξαο απφ ηε πιεπξά ηεο ζηεξηάο, πξνβιέπεηαη θπιάθην ειέγρνπ, ελζσκαησκέλν ζην terminal ππνδνρήο. ΢ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο ρσξνζεηνχληαη ρψξνη ζηάζκεπζεο, ελψ ζηνλ φξνθν ρσξνζεηνχληαη νη απαξαίηεηνη ρψξνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο. (Βι. Κηηξηνινγηθφ πξφγξακκα). Σξία εχπιαζηα θειχθε ζην δψκα θαη ηζηνί αλάξηεζεο, ζπλζέηνπλ κηα ζαιαζζηλή εηθφλα ελψ ζπγρξφλσο επλννχλ ηε δεκηνπξγία θπζηθψλ βηνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζην θηίξην. Σν θηίξην αθνινπζεί ηα αξρηηεθηνληθά κνξθνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε πξναλαθεξζεί γηα ην terminal ππνδνρήο πξνζαξκνζκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζπκπιεξψλνπλ νη ρψξνη δηνίθεζεο, ππεξεζίαο αζθάιεηαο, γξαθεία επηθνηλσλίαο, κεηεσξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, ρψξνη πγηεηλήο (ληνπο, ηνπαιέηεο, πιπληήξηα), εζηηαηφξηα θαη κηθξνθαηαζηήκαηα, ηερληθέο ππεξεζίεο, δηεπθνιχλζεηο γηα εηαηξίεο λαχισζεο ζθαθψλ, απνζήθεο εμνπιηζκνχ ησλ ζθαθψλ, πξαθηνξεία ελνηθίαζεο

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 135


ζθαθψλ, πσιήζεηο πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, Αλαςπρή – Δθνδηαζκφο (εζηηαηφξηα, είδε γεληθνχ εκπνξίνπ, θ.ιπ.) Σερληθά πξφθεηηαη γηα θηεξηαθή θαηαζθεπή πεξίπνπ 5000 κ2 θάιπςεο (30X160) ζε ζηχινπο απφ ζθπξφδεκα πνπ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζθπξνδέηεζε ζηε πηινηή. Ο φξνθνο θαη νη ππεξθείκελεο θαηαζθεπέο είλαη ζχκκηθηεο θαηαζθεπέο. Σα ηξία κεηαιιηθά θειχθε απφ 2000 κ2 ην θαζέλα, ηα ξπζκηδφκελα παινπεηάζκαηα θαη νη γξακκηθνί εμψζηεο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ ππφζηεγνπ. Οη εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο αθνινπζνχλ ηε ινγηθή νξγάλσζεο ησλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ησλ ρψξσλ ηνπ Terminal. Σν θηίξην ηεο καξίλαο, ηνπνζεηεκέλν ζηε θεληξηθή δψλε ησλ Pier 3,4,5,6 θαη 7, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί επίζεο ζε ηξεηο θάζεηο, επεθηεηλφκελν θάζε θνξά, αλάινγα ηελ εμέιημε. Οη πξνβιήηεο 3,4,5,6 θαη 7 παξέρνπλ πςειή αζθάιεηα ζηνπο ζαιάζζηνπο επηζθέπηεο ρσξίο ηελ αλάγθε πεξίθξαμεο θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ην επαγγεικαηηθό Yachting: Δλνηθίαζε επαλδξσκέλσλ γηφη (CREWED YACHTS), ελνηθίαζε γηφη ρσξίο πιήξσκα (ΒΑREBOATS), ελνηθίαζε ζηνιίζθσλ (FLOTILES), γηα φινπο ηνπ ηχπνπο θαη κεγέζε ζθαθψλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 136


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 137

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 138


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 139

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 140


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

PIER 8 15.6.1 Πξνβιήηαο Φπραγσγίαο

Ο πξνβιήηαο 8 θέξλεη ηνπο πνιίηεο ζην θέληξν ηνπ ιηκαληνχ. Ζ θπθινθνξία είλαη ειεγρφκελε πξνο θαη απφ ην Μνπζείν ησλ Κεληαχξσλ έσο ην κνπζείν ηεο ¨Αξγνχο. Σα κνξθνινγηθά ζηνηρεία αθνινπζνχλ ηε γεληθφηεξεο επηινγέο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 141


15.6.2 To Μνπζείν γηα ηελ ¨Αξγώ¨ (Μειέηε Πεξίπησζεο) Ζ πξφηαζε είλαη βαζηζκέλε ζην δηαγσληζκφ ηνπ Βφινπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Αξγνχο ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο – Παξάξηεκα Η) Σν κνπζείν γηα ηελ ¨Αξγψ¨ ηνπνζεηείηαη ζηε θεθαιή ηνπ PIER 8 θαη γίλεηαη εκβιεκαηηθφ θηίξην – ηνπφζεκν ηεο καξίλαο, ηνπ Ληκέλα θαη ηεο Πφιεο. Ο Αξγνλαπηηθφο Μχζνο, απνηειεί έλα δηαρξνληθφ βιέκκα γηα λα δνχκε ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, έλα εξγαιείν γηα λα δηαρεηξηζηνχκε απηά πνπ καο ειθχνπλ θαη ηαπηφρξνλα καο πξνθαινχλ θφβν: ηνπο άγλσζηνπο ηφπνπο, ηνλ πινχην, ηνλ εξσηζκφ, ηε θηιία, ηνλ έξσηα, ηελ πίζηε, ηελ εθδίθεζε. Έηζη νξακαηηζηήθακε ην θηίξην ηνπ Μνπζείνπ σο κηα Μπζνινγηθή Κχζηε πνπ έρεη ζηελ θαξδηά ηεο ηελ ζχγρξνλε Αξγψ θαη πιέεη ζηνλ κπρφ ηνπ Παγαζεηηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε ελφο εκβιεκαηηθνχ θηηξίνπ - ηνπφζεκνπ, πνπ ζηφρν έρεη, αθελφο λα αλαβαζκίζεη αηζζεηηθά ηε ζαιάζζηα πχιε ηεο πφιεο θαη λα εκπινπηίζεη θαζνξηζηηθά ηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο θαη αθεηέξνπ, νγθνπιαζηηθά, κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κνπζεηαθήο αθήγεζεο πνπ ζηεγάδεη θαη ησλ δξάζεσλ πνπ απηή ζηνρεχεη λα πξνθαιέζεη. Σν θηίξην ζπληίζεηαη απφ εχπιαζηνπο φγθνπο, πνπ παξαπέκπνπλ ζε ξεπζηέο εηθφλεο θαη ζπκβνιηζκνχο, αλάινγα κε ηε γσλία ζέαζήο ηνπ. Σν έλα κέξνο ηνπ θακπχινπ θειχθνπο δηεηζδχεη ζην λεξφ, ελψ ην άιιν θαηαιήγεη ζηα πέληε δεπθηά ηεο ζηέγεο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο 5 ζάιαζζεο ηεο αξγνλαπηηθήο πεξηπέηεηαο. Ο ηζηφο ζηελ θχξηα είζνδν ζεκαηνδνηεί ηε λαπηηθή εγθαηάζηαζε, ελψ ε γεσκεηξία ηνπ θειχθνπο ηεο ζηέγεο παξαπέκπεη ζην αλέκηζκα ησλ θπκάησλ θαη ζην ηαμίδη κε ηα παληά. Σνλ ξεπζηφ φγθν ηνπ θηηξίνπ, δηαπεξλά δηαγψληα ν θπξίαξρνο γξακκηθφο άμνλαο ηεο Αξγνχο πνπ λνεηά ζπλδέεη ηελ Ησιθφ κε ηελ Κνιρίδα. Ο άμνλαο απηφο νξίδεη ηε γεσκεηξία θαη ηελ φςε πξνο ηε ζάιαζζα θαη εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή αλέιθπζε ηεο Αξγνχο ζηνλ ππξήλα ηεο θχξηαο αίζνπζαο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 142


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Δζσηεξηθά ην θηίξην ζπληίζεηαη απφ έλα ζχζηεκα ξακπψλ, πνπ πεξηβάιιεη ηνλ εληαίν εθζεζηαθφ ρψξν, ηνλ ζφιν, ηα ζθεληθά θειχθε ηνπ Μχζνπ, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ Αξγψ. Ο ζθαηξηθφο ζφινο πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ δπλακηθφηεηαο 120 αηφκσλ, γηα πνηθίιεο εθδειψζεηο - ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κνπζεηαθή πεξηήγεζε ή φρη. Με αλνηρηφ ην πάλσ κέξνο ηνπ, ν ζφινο κεηαηξέπεηαη ζε αλνηρηφ ακθηζέαηξν κε ζέα ην θαξάβη, νπφηε ελζσκαηψλεηαη απνιχησο ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο δηεπξπκέλνο ρψξνο πξνβνιήο κε ηελ αμηνπνίεζε γηγαληννζφλεο, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ πξχκλε ηεο Αξγνχο, θαη είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή νιφθιεξνπ ηνπ Μνπζείνπ ζε έλα εληαίν εζσηεξηθφ ακθηζέαηξν 1000 αηφκσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο € 9.600.000 πεξηιακβάλεη ην θφζηνο δηακφξθσζεο ηνπ πξάζηλνπ πάξθνπ εθδειψζεσλ 50.000m2, ηνπ θξεπηδφηνηρνπ 500κ. κήθνπο θαη ηεο παξαιίαο (Pier 8), θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αξγνχο ζην θέληξν ηνπ Ληκαληνχ. (Πίλαθαο 7.

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Μνπζείνπ ηεο Αξγνχο) https://youtu.be/nLtVxlLB4fQ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 143


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 144


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 145

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 146


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 147

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 148


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

PIER 9 15.7.1 Dry Dock / Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ζ Σξίηε ελφηεηα, σο πξνο ην κνληέιν νξγάλσζεο πνπ πινπνηείηαη (PIANC), ζεσξείηαη ε ρεξζαία δψλε ηεο Μαξίλαο. ΢ην θέληξν απηήο θαη πίζσ απφ ην θηίξην ππνζηήξημεο αλαπηχζζεηαη ην Dry Dock / Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε κε δηαθεθξηκέλνπο ρψξνπο ππαίζξηαο εγθαηάζηαζεο ζθαθψλ θάζε ηχπνπ θαη κεγέζνπο. ΢ηε βφξεηα πιεπξά παξαπιεχξσο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ρσξνζεηνχληαη πεξηνρέο ζηάζκεπζεο ηξέηιεξ, θαη Containers αληαιιαθηηθψλ πιηθψλ. ΢ην κέησπν ηνπ ληφθνπ ρσξνζεηνχληαη γεξαλνί αλέιθπζεο κηθξψλ ζθαθψλ (έσο 7m) θαη ξάκπεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαζειθχζεσλ κε ηξέηιεξ. Τπνδνκή γηα Travel Lift πξνηείλεηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ ππνζηήξημεο παξαπιεχξσο ηνπ Μνπζείνπ. Με ηελ παξαπάλσ δηάηαμε επηηπγράλεηαη αθελφο ε κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απφδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ travel lift, ησλ ξακπψλ αλέιθπζεο, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ε ξνή ησλ δξφκσλ δελ ζπκπιέθνληαη αθεηέξνπ ν δηαθξηηηθφο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απζηεξφο. 15.7.2 Σν θηίξην ππνζηήξημεο ηνπ Pier 9 Σν θηίξην ηνπ πξνβιήηα 9, αθνινπζεί ηα ηερληθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξακκηθψλ θηεξίσλ ηεο καξίλαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε ηε δηαθνξά φηη ε πηινηή αληηθαζίζηαηαη απφ λεψξηα, εξγαζηήξηα θαη λαπηηιηαθά θαηαζηήκαηα θαη ηα χςε ησλ ρψξσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. Πξνβιέπνληαη ρψξνη γηα πδξνβνιή, βαθέο θαη πθαινρξψκαηα πξνο ηε πιεπξά ηνπ travel Lift, ρψξνη γηα επηζθεπέο πινίσλ / Boat Repairs, επηζθεπέο θηλεηήξσλ / Engine Repairs, ηζηηνξαθείν / Sail Repairs, μάξηηα / Rigging Services θαη εηδηθέο επηζθεπέο / Special Repairs ζε 6500 κ2 ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ. Δπίζεο πξνβιέπνληαη 3,250 κ2 Νεψξηα γηα ηε ζηεγαζκέλε δηαρείκαζε κηθξψλ ζθαθψλ. Δξγαζηήξηα πεηξακαηηθψλ ζθαθψλ θαη κηθξά λαππεγία κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ζηνλ ίδην ρψξν. ΢ε δεχηεξν επίπεδν ρσξνζεηνχληαη εζσηεξηθά ηνπ ππφζηεγνπ ρψξνη πγηεηλήο (ληνπο, ηνπαιέηεο, πιπληήξηα θιπ), εζηηαηφξηα θαη κηθξνθαηαζηήκαηα, ηερληθέο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλζεηο γηα εηαηξίεο λαχισζεο ζθαθψλ απνζήθεο εμνπιηζκνχ θιπ. Έλα ηκήκα ηνπ θηεξίνπ πξννξίδεηαη γηα VIP ππνζηεξίμεηο ή ελαιιαθηηθά ππνζηεξίμεηο ειέγρσλ Κξνπαδηεξφπινησλ γηα ηε πεξίπησζε παξαβνιήο ζην Pier 9 Κξνπαδηεξφπινηνπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 149


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 150


Giamakos Architects

Volos Marina - 2015

15.8 Θαιάζζηνη Δμνπιηζκνί (Πίλαθαο 8.) Θαλάζζιοι εξοπλιζμοί

Αγοπά

Κόζηορ Σοποθέηηζηρ

Γέζηξεο

70

20 -100 ηεκ / 3κ

Πξνζθξνπζηήξεο

80

/ ηξέρνλ κ

Πίιιαξ

3000

αλά 10κ

Πισηνί πξνβιήηεο

3.500

400

/ζθάθνο

΢πζηήκαηα αγθύξσζεο ζθαθώλ ΢ηαζκόο αλεθνδηαζκνύ Καπζίκσλ

70.000

Γεμακελέο παξαιαβήο πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπσλ

30.000

΢ύζηεκα παξαιαβήο ιπκάησλ

ηεκ θόζηνο ζύλδεζεο

Ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί

2000

ηεκ / 40κ

΢ηύινη θσηηζκνύ

2000

/ 50κ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 151


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 152


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 153

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 154


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 155

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 156


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 157

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 158


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 159

Giamakos Architects


16. ΢θνπηκφηεηα Σν 2012 ν Βφινο απνπζίαδε απφ ην Δηδηθφ Πιαηζίν Υσξνηαμηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ» (Δ.Π.΢.Υ.Α.Α.Σ.) ! Δίλαη γλσζηά ηα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε κεγάιεο θιίκαθαο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ. Οη απζηεξνί θαλνληζκνί έρνπλ απφ ηελ άιιε πιεπξά επηπρψο δηαθπιάμεη ηε κνλαδηθή θπζηνγλσκία ηνπ Πειίνπ. Με ηε λέα καξίλα κπνξεί λα παξαρζεί λέν ηνπξηζηηθφ πξντφλ αληίζηνηρν κε ηε ιεηηνπξγία 30 πνιπηειψλ μελνδνρείσλ 300 θιηλψλ, πξνο φθεινο ηνπ Βφινπ, ηνπ Ννηίνπ Πειίνπ θαη ησλ ΢πνξάδσλ, θαζψο νη ζαιάζζηνη επηζθέπηεο κεηαθηλνχληαη δηαξθψο. Ζ Πφιε ηνπ Βφινπ πξέπεη λα ζηξαθεί ζηνλ Θαιάζζην Σνπξηζκφ. Σα ζαιάζζηα έξγα ζπληζηνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ επξχηεξε αλάπηπμε. Οη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο νη καξίλεο, νη εκπνξηθνί ιηκέλεο, νη ζηαζκνί θξνπαδηεξφπινησλ θιπ πξέπεη λα απνηεινχλ έξγα πξνηεξαηφηεηαο. Λφγσ ηεο θιίκαθάο ηνπο απηά ηα έξγα, αλαπηχζζνπλ κεγάιε δπλακηθή φζνλ αθνξά ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ ππθλφηεηα/έληαζε ζην δηεξρφκελν πιεζπζκφ, ην θπθινθνξηαθφ θαη ηε ζαιάζζηα θίλεζε. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν απαηηείηαη ζπλνιηθφο δηεξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο. Ο δηεξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο - ην Master Plan - κηα ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο απηνχ ηνπ κεγέζνπο, φπσο ε καξίλα ηνπ Βφινπ, ή ελφο ζαιαζζίνπ κεηψπνπ κηαο πφιεο, πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, θαζψο ελζσκαηψλεη αιιά θαη δηακνξθψλεη ηε δπλακηθή ησλ εμειίμεσλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 160


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

16.1 Μαξίλεο – Αγθπξνβόιηα H ιέμε marina (Μαξίλα): Πξνέξρεηαη απφ ηε Λαηηληθή ιέμε marinus (ηεο ζάιαζζαο, ζαιάζζηα), κέζσ ηεο ηηαιηθήο θαη ηεο ηζπαληθήο ιέμεο marina. ΢ηα Αγγιηθά είλαη έλα ιηκάλη γηα κηθξά ζθάθε, κηα ήζπρε καξίλα κε φρη πάξα πνιιά πινία θαη ζθάθε αλαςπρήο. ΢ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε ιέμε «καξίλα» ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα θάπνηεο εζσηεξηθέο πισηέο πξνβιήηεο ζηα πνηάκηα θαη ηα θαλάιηα. ΢ηελ Διιάδα κε ηνλ όξν καξίλα αλαθεξόκαζηε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ θαη όρη κόλν. ΢ηελ πξάμε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ν φξνο "Μαξίλα" γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ γεληθψο ζθάθε αλαςπρήο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηηο ρξήζεηο. Αθφκα θαη θαηαθχγηα αιηεπηηθψλ ζθαθψλ έρνπλ απνθαιεζηεί "Μαξίλεο". Απφ ην 1960 κέρξη θαη ζήκεξα, ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, σο "Μαξίλα", ραξαθηεξίδεηαη κία ιηκεληθή εγθαηάζηαζε εμππεξέηεζεο ζθαθψλ αλαςπρήο, κε κεγάιν κέγεζνο (500 - 1000 ζθάθε) θαη κε εθηεηακέλεο ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο ρξήζεηο. Απηφ ηνλ ηχπν ηεο "Μαξίλαο" ηνλ ζπλαληνχκε ζηελ Διιάδα ζε ειάρηζηεο κφλνλ πεξηπηψζεηο (Μαξίλα Αιίκνπ, Olympic Marine, Άγην Κνζκά, Λεπθάδα θαη Κέξθπξα). ΢ην ΢ρέδην Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο Ληκέλσλ Αλαςπρήο (΢Δ΢ΤΛΑ) ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη φξνη "Μαξίλα", "΢θάια" θαη "Καηαθχγην", πνπ ππνδήισλαλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θπξίσο δηαθνξνπνίεζε κεγέζνπο θαη δπλακηθνχ ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη θάζκαηνο παξερφκελσλ εμππεξεηήζεσλ. Δπίζεο, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο "Ληκέλαο Αλαςπρήο" πνπ πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ EOT ζην πιαίζην ηεο Δπηθαηξνπνίεζεο ηνπ ΢Δ΢ΤΛΑ ην 1991. Ο φξνο απηφο πξνζηδηάδεη κάιινλ κε ηα επηθξαηνχληα ζηε Γαιιία (port de plaisance). ΢ηε ρψξα απηή γίλεηαη ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ φξν "Marina" σο ιηκεληθή εγθαηάζηαζε εμππεξέηεζεο ζθαθψλ αλαςπρήο κε εθηεηακέλε νηθηζηηθή αλάπηπμε (πρ. Port Grimaud). ΢ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ, ζήκεξα, 19 καξίλεο πνπ δηαζέηνπλ 6.661 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ, πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ. Αξθεηέο απφ απηέο ηηο καξίλεο, είλαη βξαβεπκέλεο απφ ην πξφγξακκα «Γαιάδηεο ΢εκαίεο ηεο Δπξψπεο». Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν Δ.Ο.Σ. θαη νξηζκέλεο απφ ηηο 13 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο έρνπλ ζέζεη ζε εθαξκνγή πξφγξακκα δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ αγθπξνβνιίαο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ γηα ζθάθε, θαηά κήθνο ησλ ειιεληθψλ αθηψλ. Νέεο ζχγρξνλεο καξίλεο, μελνδνρεηαθνί ιηκέλεο θαη αγθπξνβφιηα γηα ηνλ αζθαιή ειιηκεληζκφ ζθαθψλ ιεηηνπξγνχλ ήδε ή ηίζεληαη ζηαδηαθά ζε ιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ κε ηνλ πην ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν θαη ππφ ηηο αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο ηηο αλάγθεο ησλ ζαιάζζησλ ηνπξηζηψλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 161


16.2 Αγθπξνβόιηα Δθηφο απφ ηηο ζέζεηο ειιηκεληζκνχ πνπ παξέρνπλ νη δεκφζηεο ή ηδησηηθέο καξίλεο, 3.000 πεξίπνπ ζθάθε αλαςπρήο κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο. ΢ε πνιινχο ιηκέλεο ηεο Διιάδαο εθηφο ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ ιηκέλσλ ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, έρνπλ θαηάιιεια δηακνξθσζεί θαη εμνπιηζηεί κηθξά θαη γξαθηθά αγθπξνβφιηα. Σέηνηα ιηκάληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην Μηθξνιίκαλν ηνπ Πεηξαηά, ζηελ Αίγηλα, ζηνλ Πφξν, ζηελ Όδξα, ζηηο ΢πέηζεο, ζην Ναχπιην, ζην Γχζεην, ζηελ Πχιν, ζηε Εάθπλζν, ζηελ Ηζάθε, ζηελ Κεθαινληά, ζηε Λεπθάδα, ζηνπο Παμνχο, ζηελ Ίν, ζηε Μχθνλν, ζηελ Πάηκν, ζηε ΢χκε, ζηε ΢άκν, ζην Πισκάξη Λέζβνπ, ζηε Υίν θαη αιινχ.

16.2 Θαιάζζηνο ηνπξηζκόο Οη πξνζαλαηνιηζκέλεο ηνπξηζηηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζηε ζάιαζζα κε πινία θαη άιια κέζα, θαζψο θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νξίδνληαη γεληθά σο ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο. ΢πλαθείο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη : - Δπελδχζεηο θαη επηρεηξήζεηο κε γηνη (Θαιάζζηεο πεξηεγήζεηο, ελνηθηάζεηο ζθαθψλ) - Μαξίλεο - Δπελδχζεηο θαη επηρεηξήζεηο Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ - Οη ιεηηνπξγίεο Cruiser θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ - Οη πσιήζεηο θαη ππεξεζίεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ Yacht - Οη θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ζθαθψλ αλαςπρήο - Δπηρεηξήζεηο ελνηθηάζεσλ - Καηαδπηηθφο ηνπξηζκφο θαη επηρεηξήζεηο ζαιαζζίσλ ζπνξ - Βηνκεραλία Yacht θαη επηρεηξήζεηο λεσιθείσλ ΢ηελ Διιάδα ν πξνζθεξφκελνο κε ηε ρξήζε πινίσλ ηνπξηζκφο (ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο) δηαθξίλεηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία/θαηάηαμε ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ πινίσλ (Σνκέαο Ναπηηιίαο): - Σνλ ηνκέα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ (άξζξα 165 επ. ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ.), - Σνλ ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο (λ. 2743/99, φπσο ήδε ηζρχεη), - Σνλ ηνκέα ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ θπθιηθά πεξηεγεηηθά ηαμίδηα κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ (π.δ. 122/95), - Σνλ ηνκέα πινίσλ ή κηθξψλ ζθαθψλ πνπ παξαιακβάλνπλ επηβάηεο γηα ζαιάζζηα εθδξνκή ή ζαιάζζην ινπηξφ (άξζξν 14 ηνπ λ. 2743/99) θαη - Σνλ ηνκέα ησλ κηθξψλ ζθαθψλ νιηθνχ κήθνπο απφ 4,30 κέρξη θαη 7 κέηξσλ δει. ην RENT A BOAT (Γεληθφο Καλνληζκφο Ληκέλσλ αξηζ. 38, φπσο ηζρχεη). - Σνλ ηνκέα ησλ ηδησηηθψλ πινίσλ/ζθαθψλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 162


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαηεγνξηνπνηείηαη επίζεο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο (πρ. Yachtig, ζαιάζζηα ζπνξ, θιπ), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεχζεο (πρ. αλνηρηή ζάιαζζα, θξνπαδηέξα, Regatta) θιπ.

16.3 ¨Σόπνη¨ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ Σφπνη ζαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ είλαη ραξαθηεξηζκέλεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, φπνπ εμειίζζεηαη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο. Ζ ζχγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εθξεθηηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ησλ ζαιάζζησλ έξγσλ. Απφ δεθαεηίεο, εθηεηακέλνη ζρεδηαζκνί έξγσλ ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ (καξίλεο θιπ) αλαπηχζζνληαη ζε δψδεθα θπξίσο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, πνπ εμειίζζνπλ δηεζλψο ην επαγγεικαηηθφ Τachting: Μπαράκεο | Καλαδάο | Ζλσκέλεο Πνιηηείεο | Βφξεηα Δπξψπε | Μεζφγεηνο Θάιαζζα | Γπηηθή Δπξψπε θαη Νεζηά Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ | Γπηηθή Αθξηθή θαη Νεζηά Νφηηνπ Αηιαληηθνχ | Καξατβηθήο | Νφηηα Ακεξηθή θαη Κεληξηθή Ακεξηθή | Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη Άπσ Αλαηνιή | Νφηην Ηλδηθφ Χθεαλφ | Χθεαλία.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 163


16.3.1. Οη θπξηόηεξνη πξννξηζκνί ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ Ζλσκέλεο Πνιηηείεο: Καιηθφξληα | Φιφξηληα | Υαβάε | Idaho | Ηιιηλφηο | Μαίξπιαλη | Μαζζαρνπζέηηε | Michigan| New Jersey | Νέα Τφξθε | Βφξεηα Καξνιίλα | Ρφνπλη Άηιαλη | Σέμαο | Βηξηδίληα |Οπάζηλγθηνλ | Βόξεηα Δπξώπε: Γαλία | Δζζνλία | Φηλιαλδία | Γεξκαλία | Γθέξλζευ | Ηξιαλδία | Ννξβεγία | Ρσζία | ΢νπεδία| Ζλσκέλν Βαζίιεην | Μεζόγεηνο Θάιαζζα: Αιβαλία | Κξναηία | Κχπξνο | Γαιιία | Διιάδα | Ηζξαήι | Ηηαιία | Μάιηα | Μνλαθφ | Μαξφθν| ΢ινβελία | Ηζπαλία | Σνπξθία | Καξατβηθή: Αλγθνπίια | Αληίγθνπα θαη Μπαξκπνχληα | Αξνχκπα | Μπαξκπάληνο | Βεξκνχδεο |Βξεηαληθέο Παξζέλνη Νήζνη | Νεζηά Καυκάλ | Κνχβα | Νηνκίληθα | Γξελάδα | Σδακάηθα |Μαξηηλίθα | Μνληζεξξάη | Οιιαλδηθέο Αληίιιεο | Πνπέξην Ρίθν | Άγηνο Υξηζηφθνξνο θαη Νέβηο | Αγία Λνπθία | Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο | Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν | Νήζνη Σεξθο θαη Κάηθνο | Ακεξηθαληθέο Παξζέλνη Νήζνη | Βελεδνπέια | Χθεαλία: Απζηξαιία | Φίηδη | Γαιιηθή Πνιπλεζία | Νέα Καιεδνλία | Νέα Εειαλδία | Παιάνπ | Παπνχα Νέα Γνπηλέα | Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Μηθξά απνκνλσκέλα λεζηά.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 164


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

16.4 Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο καξίλσλ.

΢ην παξάξηεκα ΗΗΗ δίλνληαη παξαδείγκαηα καξίλσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ. Μηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε ζεκαζία απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε ηνπηθή αλάπηπμε δίλεη ην παξάδεηγκα απφ ηε Mallorca ηεο Ηζπαλίαο, φπνπ ζε έλα λεζί κηθξφηεξν απφ ηε Κξήηε δηαηίζεληαη ζηε πεξίκεηξν ηνπ, 15.000 ζέζεηο ζθαθψλ ζε 45 καξίλεο. Ζ πεξίπησζε επίζεο ηνπ Horta Azores ζηε Πνξηνγαιία φπνπ έλα αζήκαλην κηθξφ ρσξηνπδάθη κε κηα καξίλα έγηλε πφινο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή, αιιά θαη ν Άγηνο Νηθφιανο Κξήηεο πνπ ράξε ζηε καξίλα ηνπ έρεη εμειηρζεί ζε έλα ηφπν ρεηκσληάηηθεο δηακνλήο γηα Δπξσπαίνπο ζπληαμηνχρνπο ιάηξεηο ηνπ Yachting, πξέπεη λα καο παξαδεηγκαηίζνπλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 165


SPAIN / COASTAL FRANCE AND MONACO

CORSICA – SARDINIA / ITALY

EAST ADRIATIC SEA / GREECE Δθηφο απφ ηελ θξνπαδηέξα ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο είλαη κεγάια θαη ζηνλ ρψξν ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο. Με 16.000 ρικ αθηνγξακκή θαη πάλσ απφ 400 λεζηά ζην Αηγαίν θαη ην Ηφλην, ην γηψηηλγθ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ δεκνθηιέο ηφζν ζηνπο μέλνπο φζν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο Έιιελεο. Απηφ θπζηθά καο δίλεη έλα πνιχηηκν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 166


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

γεηηνληθέο ρψξεο. Δπίζεο, ζηελ Διιάδα ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο θαη λαπιψζεσλ ζθαθψλ αλαςπρήο φπσο θαη άιισλ ζρεηηθψλ εηαηξεηψλ γεγνλφο πνπ δίλεη ζηελ ειιεληθή αγνξά πξσηεχνληα ξφιν ζην ρψξν ηνπ γηψηηλγθ παγθνζκίσο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε Διιάδα ππήξμε πξσηνπφξνο ζηε δεκηνπξγία ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο φηαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελφηαλ απηφο ν θιάδνο. Χζηφζν, ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππαξρφλησλ καξίλσλ φζν θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη αθφκε κεγάια.» Οη ζέζεηο ειιηκεληζκνχ ζηελ Διιάδα αληηζηνηρνχλ ζε 0,5 αλά km αθηνγξακκήο. Ο κέζνο φξνο ησλ Υσξψλ ηεο Μεζνγείνπ ηεο EE θαη ηεο Σνπξθίαο είλαη 8,9. ΢ηόρνο γηα ηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηνπο Φνξείο ηνπ Σνπξηζκνύ είλαη κέρξη ην 2020 λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα 7.000 ζθάθε από ηα 2500 πνπ είλαη ζήκεξα!

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 167


16.5 ΚΤΠΡΟ΢: Αλάπηπμε κε νηθηζηηθέο καξίλεο θαη πύξγνπο Ζ δηεξεχλεζε ζην Βφιν λα αλαπηπρζεί ην ιηκάλη ηεο πφιεο θαη ηνπξηζηηθά εθηφο ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα, μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ’90, κε ηελ αλάζεζε απφ ην ΛΣΒ ζην γξαθείν καο, κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηκήκαηνο ηνπ Ληκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην θπκαηνζξαχζηε έσο ηε πεξηνρή ηνπ ηεισλείνπ (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ). Σελ ίδηα πεξίνδν ην γξαθείν Α. Ρνγθάλ, πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο νκάδαο καο γηα ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ, πινπνηνχζε κειέηε γηα ηε ρσξνζέηεζε καξίλσλ ζην ζαιάζζην κέησπν ηεο Κχπξνπ. Απφ ηφηε αξθεηέο δηνηθήζεηο άιιαμαλ , ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα φκσο δελ κπφξεζε λα πξνρσξήζεη θαη ην φπνην ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα έρεη αηνλήζεη. ΢ήκεξα θαη ελψ ν Βφινο ςάρλεη αθφκε ηε ζέζε ηεο καξίλαο, ε Κχπξνο έρεη νινθιεξψζεη ηνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ ηεο θαη θάπνηεο καξίλεο βξίζθνληαη ήδε ζηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 168


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Μαξίλα Αγίαο Νάπαο: Γπλακηθφηεηα 600 ζθάθε: 450 + 150 ζθάθε ζηε ζηεξηά. Γπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ Mega Yachts Πξνυπνινγηζκφο € 220 εθ. Πεξηιακβάλεη επαχιεηο, κηθξά δηακεξίζκαηα θαη μελνδνρείν έμη αζηέξσλ. Καηαζθεπή 2016 - 2018 Μαξίλα Λεκεζνύ: Γπλακηθφηεηα 1000: 600 ζθάθε + 400 ζθάθε ζηε ζηεξηά. Γπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ Mega Yachts. Πξνυπνινγηζκφο > € 400 εθ. Καηαζθεπή 2010 – 2013 Γηακεξίζκαηα120, επαχιεηο30, Δκπνξηθή αλάπηπμε 4000 κ2, Αίζνπζα εθδειψζεσλ 350 κ2. Μαξίλα Λάξλαθαο: Γπλακηθφηεηα: 350 ζθάθε + 150 ζθάθε ζηε ζηεξηά. Πιεξφηεηα 95%, Υξφλνο Καηαζθεπήο 1973. Μαξίλα Παξαιηκλίνπ: Γπλακηθφηεηα 300 ζθάθε. Πξνυπνινγηζκφο € 100 εθ. Γηθαίσκα αλάπηπμεο νηθηζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ρξήζεσλ. Απεληάρηεθε απφ ην Natura. Πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ 2015: Παξαρψξεζε γηα 125 ρξφληα Μαξίλα Πάθνπ: Γπλακηθφηεηα 1000: 600 ζθάθε + 400 ζθάθε ζηε ζηεξηά. Γπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ Mega Yachts. ΢ε εμέιημε ε δηαδηθαζία ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ πξνζθνξψλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 169


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 170


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 171

Giamakos Architects


17. Οηθνλνκηθά ΢ηνηρεία Οη καξίλεο δηεζλψο ζεσξνχληαη ν ππξήλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο. Οη δηεπθνιχλζεηο ηεο ρεξζαίαο δψλεο είλαη νη πεξηζζφηεξν θεξδνθφξεο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο Σ.Λ. ΢ηνλ Πίλαθα 9. απνηππψλνληαη, ελδεηθηηθά, ν θχθινο εξγαζηψλ θαη ην πνζνζηφ θαζαξνχ θέξδνπο (απφδνζε θεθαιαίνπ) αλά θαηεγνξία παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη δξαζηεξηφηεηεο αλέιθπζεο - θαζέιθπζεο ζθαθψλ, ζχκθσλα κε δηεζλή ζηνηρεία, απνδίδνπλ θαζαξφ θέξδνο (πξν θφξσλ) ηεο ηάμεο ηνπ 40%, ελψ δηακνξθψλνπλ ην 20% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κηαο Μαξίλαο δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ. ΋πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ακεξηθαληθψλ καξίλσλ, ην θαζαξά "ιηκεληθφ" έξγν (αγθπξνβφιηα, ρεηκεξηλή θαη επνρηαθή θχιαμε) αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 30% ησλ εζφδσλ, θαη γχξσ απφ απηφ ππάξρεη κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο ππεξδηπιάζηαο αμίαο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 172


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

(Πίλαθαο 9.)

ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΚΤΚΛΟ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ΢ (ΑΠΟΓΟ΢Ζ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ)

Αλειθύζεηο – θαζειθύζεηο ζθαθώλ

20%

40%

Γηαρείκαζε ζθαθώλ

10%

27%

Δπηζθεπέο θαη ζπληήξεζε

12%

27%

Καηλνύξηα ζθάθε θαη κεραλέο ζθαθώλ

10%

8%

Μεηαρεηξηζκέλα ζθάθε θαη κεραλέο ζθαθώλ

8%

9%

Αληαιιαθηηθά ζθαθώλ

13%

23%

Πξντόληα πεηξειαίνπ

9%

15%

Δλνηθηάζεηο ζθαθώλ

4%

15%

Αλαςπρή – Δθνδηαζκόο (εζηηαηόξηα, είδε γεληθνύ εκπνξίνπ,θ.ιπ.)

14%

15%

΢ΤΝΟΛΟ

100%

100%

Πσιήζεηο

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 173


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 174


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

17.1 Μαθξνρξόληα κίζζσζε ζέζεσλ κε πξόγξακκα Leasing H καθξνρξφληα κίζζσζε ζέζεσλ ζθαθψλ κε πξφγξακκα Leasing (Long term berth leasing), αθνξά ζπλήζσο έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ. Απηή ε επηινγή ειιηκεληζκνχ, επηηξέπεη λα απνθηεζεί κηα καθξνρξφληα ζέζε κίζζσζεο κέρξη 20 ρξφληα, αλάινγα κε ηε καξίλα, κε ηα παξαθάησ νθέιε θαη πξνυπνζέζεηο: 1. Απνθιεηζηηθή ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο γηα κέρξη θαη 20 ρξφληα 2. Δμαηξεηηθά ειθπζηηθή ηηκή θαη πξνζηαζία απφ ηελ εηήζηα αχμεζε ησλ ελνηθίσλ 3. Σα δηθαηψκαηα κεηαθνξάο: Τπάξρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξεζνχλ ειιηκεληζκέλα ηα ζθάθε έσο θαη 20 ρξφληα. Χζηφζν, αλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ζειήζεη θάπνηνο λα πνπιήζεη ηε ζέζε, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη ην ππφινηπν δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο ζε ηξίην. 4. Γσξεάλ δεμακεληζκφ: Μεηαμχ Οθησβξίνπ θαη Μαξηίνπ θάζε ρξφλν, παξέρεηαη ζπλήζσο ην δηθαίσκα λα θξαηεζεί ην ζθάθνο ζηελ μεξά ρσξίο θακία επηπιένλ ρξέσζε. Σν κφλν ελ εμειίμεη θφζηνο γηα έλαλ ηδηνθηήηε κηζζσκέλνπ αγθπξνβνιίνπ, είλαη κηα κηθξή εηήζηα ρξέσζε γηα ηελ παξνρή ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, φπσο ην λεξφ, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ, θ.ιπ.

Volos Marina: Long term berth leasing pricelist (b) (Πίλαθαο 10.1) MARINA DURATION 10 m 12 m 15 m 18 m 22 m 26 m 30 m 35 m 40 m

LEFKAS 20 YEARS 36.230,00 45.104,00 58.168,00 70.983,00 88.218,00 106.730,00 129.175,00 171.500,00 219.758,00

GOUVIA 10 YEARS 23.910,00 29.790,00 38.317,00 46.684,00 58.086,00 79.080,00 95.565,00 119.130,00 135.707,00

VOLOS MARINA 10 YEARS 23.910,00 29.790,00 38.317,00 46.684,00 58.086,00 79.080,00 95.565,00 119.130,00 135.707,00

NOTES: 1. Prices do not include VAT 23%. 2. Extra charge 50% for catamarans.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 175


17.1.1 Eζόδα καξίλαο Βόινπ (10Y) γηα ρξνλνκίζζσζε/ leasing 1000 ζέζεσλ

(Πίλαθαο 10.2 Volos

Marina: Long term berth leasing pricelist 10Y/1000 b)

ΣΤΠΟ΢ %

΢ΚΑΦΗ

ΜΗΚΟ΢

ΠΛΑΣΟ΢

40 132 300 240 132 80 40 20 16 10 8 4 2 1000

6,5 8 9,5 11,5 13,5 16 18,5 21 24 26 30 35 40

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 10 12 14

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Σκάφη

  

4 13,3 30 24 13,3 8 4 2 1,3

Prices / m /10 Years 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400

Prices /10 Marina/10 Y Years 14300 572000 18400 2428800 22800 6840000 28750 6900000 35100 4633200 43200 3456000 51800 2072000 60900 1218000 72000 1152000 80600 806000 96000 768000 115500 462000 136000 272000 31.580.000

Σα έζνδα κε ην ρακειφ ηηκνιφγην απηήο ηεο κεζφδνπ ππνινγίδνληαη ζε 31.580.000 € (ρσξίο ΦΠΑ) / 10 ρξφληα Σα έζνδα γηα ηηο θαηεγνξίεο Η-ΗΥ (ρσξίο ηα VIP – Mega Yachts) ππνινγίδνληαη ελαιιαθηηθά ζε 29.272.000 € (ρσξίο ΦΠΑ) / 10 ρξφληα Ο ππνινγηζκφο αθνξά ηα min έζνδα γηα ηα αγθπξνβόιηα, ηε ρεηκεξηλή θαη επνρηαθή θύιαμε, δειαδή κφιηο ην 30% ησλ εζφδσλ ηεο καξίλαο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 176


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη γηα ηα δέθα ρξφληα θαη 1000 ζθάθε έλαο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ηάμεο ησλ € 100 εθαηνκκπξίσλ. (Πίλαθαο 10.3) Δλδεηθηηθά, ν θύθινο εξγαζηώλ θαη ην πνζνζηό θαζαξνύ θέξδνπο γηα 1000 ζθάθε δπλακηθό. (απόδνζε θεθαιαίνπ) αλά θαηεγνξία παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηε καξίλα ηνπ Βόινπ. Καηανομή Δζόδυν

%

€/10 Υξόληα

Αγθπξνβόιηα

18

18.000.000

Υεηκεξηλή θαη επνρηαθή θύιαμε

12

12.000.000

Δλνηθίαζε ΢θαθώλ

4

4.000.000

Πσιήζεηο πιηθώλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθώλ

11

11.000.000

Πσιήζεηο ζθαθώλ θαη κεραλεκάησλ

18

18.000.000

Καύζηκα

10

10.000.000

Σξόθηκα θαη εμνπιηζκόο

12

12.000.000

Δπηζθεπέο

15

15.000.000

100

100.000.000

Ηζπαληθή Έλσζε Σνπξηζηηθώλ Ληκέλσλ: Γηα θάζε 100 € πνπ μνδεχεη ν ηνπξίζηαο ζηε καξίλα, μνδεχεη επηπιένλ 450 € ζηε ηνπηθή θνηλσλία. ΋ηαλ έλαο απιφο ηνπξίζηαο μνδεχεη 60 € εκεξεζίσο, ν Yachting ηνπξίζηαο μνδεχεη 112 € ηελ εκέξα. (Πίλαθαο 11) ΢κάθη

Μήκορ ζκάθοςρ

Δπιζκέπηερ/΢κάθορ

40

6,5

5

200

132

8

6

138

300

9,5

7

2100

240

11,5

8

1920

132

13,5

9

1188

80

16

10

800

40

18,5

12

480

20

21

14

280

16

24

16

1000 ζκάθη

Δπιζκέπηερ

256 7362

Volos Marina: Αλ ππνινγίζνπκε 6 επηβάηεο / ζθάθνο κε λαχισζε 170 εκεξψλ επί 1000 ζθάθε πξνθχπηνπλ 1 εθ. εκέξεο δηακνλήο ζηε πεξηνρή καο, νη νπνίεο κε κέζν φξν ηα 100 επξψ πξνζεγγίδνπλ ηα 100.000.000 € / έηνο γηα ηε πεξηνρή ηνπ Βόινπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 177


17.2 Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 178


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

(Πίλαθαο 12) ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΟ΢ΣΟΤ΢ Μηζζνδνζία Βπζνθνξήζεηο Γεκνηηθόο Φόξνο Απόζβεζε Κεθαιαίνπ Αζθάιεηα Ληκεληθά Σέιε Καζαξηόηεηα Δλνίθηα Παξνρέο (ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.) Γηάθνξα

% 23 20 19 17 5 4 2 3 4 3 100

Σν ιεηηνπξγηθό θόζηνο (running costs) κηαο Μαξίλαο - ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο Μαξίλεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο - δηακνξθψλεηαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ "εθξνέο", φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 179


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 180


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

18. Θέζεηο εξγαζίαο Σν 24% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ελφο Σνπξηζηηθνχ Ληκέλα αθνξά ζηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ελφο ηππηθνχ Σ.Λ. 1500 ζέζεσλ (κε ηελ ππφζεζε εθκίζζσζεο ησλ ινηπψλ εθκεηαιιεχζεσλ) απαηηεί 66 πεξίπνπ άηνκα, ηα νπνία απφ άπνςε νξγαλνγξάκκαηνο θαηαλέκνληαη φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα (Πίλαθαο 13) Γεληθόο Γηεπζπληήο

1

Τπ/Γηεπζπληήο

1

Γξακκαηεία

4

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό

6

Γηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ ρεξζαίαο δώλεο

4

Σερληθέο Τπεξεζίεο

4

Λνγηζηήξην

6

Σερληθό Πξνζσπηθό

20 46

Καηαινλία: Κάζε λέα ζέζε εξγαζίαο ζε κηα καξίλα δξα πνιιαπιαζηαζηηθά δεκηνπξγψληαο 9 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ αληίζηνηρε ηνπηθή θνηλσλία. 480 εθ. € εηήζην φθεινο απφ ην Yachting. ΢ηε Βαξθειώλε εηδηθφηεξα, γηα θάζε 100 λέεο ζέζεηο ζθαθψλ ζε καξίλεο δεκηνπξγνχληαη 4,4 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε καξίλα θαη 100 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ππνζηεξηθηηθνύο γηα ην yachting θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο» (Oscar Siches, Γηεπζπληήο θαη ζπληδηνθηήηεο ηεο καξίλαο Pantalan del Mediterraneo ζηε Μαγηφξθα, κέινο ηνπ ICOMIA). Volos Marina: Αλαινγηθά κε απηνχο ηνπο δείθηεο, πξνβιέπνληαη 66 ζέζεηο ζηε καξίλα θαη 1500 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ππνζηεξηθηηθνχο γηα ην yachting θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. ΢πλνιηθά 1566 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηε καξίλα. Δπηπξφζζεηα ππνινγίδνπκε γχξσ ζηηο 450 ζέζεηο min ζηηο πεξηθεξεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Δθζέζεηο, Μνπζεία, Πάξθν) πνπ θαη απηέο δεκηνπξγνχλ αχμεζε ζε άιινπο θιάδνπο φπσο νη κεηαθνξέο, νη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, ην εκπφξην θιπ. Με αζθάιεηα, κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε γηα ην Βφιν 3000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη ζε 800 ζέζεηο (παξάδεηγκα Κχπξνπ ) ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 181


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 182


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

19. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 15.9 Δμβαδομέηπηζη εγκαηαζηάζευν σεπζαίος σώπος (Πίλαθαο 14) Δγκαηαζηάζειρ Υεπζαίος Υώπος

Κάλςτη m2

ΣΔΡΜΗΝΑΛ (200 X 30)

6000

Δθειθπόκελα ΢θίαζηξα 4 Υ 2000 κ2

8000

Terminal – Όξνθνη γύξσ από εζσηεξηθό αίζξην

6000

Terminal Κάιπςε (Πιαηεία + Terminal + Γώκα Ηρζπόζθαιαο)

20000

Σξίγσλν Κόκβνπ Δκπνξηθό θέληξν ή ρώξνο ζηάζκεπζεο

2000

Κιάδνη δξόκσλ Κόκβνπ – Γέθπξεο 3.500 κ Υ2 7.000 κ2

7000

Γέθπξα πάλσ από ην πνηάκη – ληνθν = 3000 m2

3000

Δθζεζηαθό 200Υ30

6000

Δθειθπόκελν ΢θίαζηξν 4.000 κ2

4000

Γξόκνη, Πεδόδξνκνη θιπ. Υ 25.000 κ2

25000

3 Roundabout

0

Κηίξην Μαξίλαο 30X160

4.800

Δθειθπόκελα ΢θίαζηξα 3 Υ 2000 κ2

6000

Κηίξην VIP 30X160

4800

Δθειθπόκελα ΢θίαζηξα 3 Υ 2000 κ2

6000

Μνπζείν ¨Αξγνύο¨ Αίζνπζα ¨Κεληαύξσλ¨ Ναπηηθό Μνπζείν

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 183


ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

M2

/M2

΢ΚΛΖΡΔ΢ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ΢ - ΚΤΒΟΛΗΘΟΗ

80.000

20

1.600.000

ΠΡΑ΢ΗΝΟ

10.000

40

400.000

ΚΣΗΡΗΟ VIP 30X160

4.800

1.200

5.760.000

ΔΦΔΛΚΤΟΜΔΝΑ ΢ΚΗΑ΢ΣΡΑ 3 Υ 2000 Μ2

6.000

700

4.200.000

ΠΑ΢΢ΑΛΟΗ (Δ / 30 Μ2 = TEM X 35 Μ ΒΑΘΟ΢ = Μ3 Υ 250 €)

250

1.600.000

ΔΓΡΑ΢Ζ / ΓΑΠ. PILOTI (E X ΠΛΑΚΔ΢ X 0,35 X 1,8 X 300 €)

300

1.814.400

1. DRY DOCK (ΝΑΤΠΖΓΟΔΠΗ΢ΚΔΤΑ΢ΣΗΚΖ ΕΩΝΖ) 100.000 M2

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

΢ΤΝΟΛΟ

15.374.400

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

50.000

30

1.500.000

2. ΠΑΡΚΟ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΩΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ

0

ΠΡΑ΢ΗΝΟ PIER 8= 500 M ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΝΣΟΚΟΤ PYR8 800 M X 30 M (ΒΟΛΟ΢ ΜΟΤ΢ΔΗΟ) ΜΟΤ΢ΔΗΟ ¨ΑΡΓΟΤ΢¨

500

2.600

1.300.000

24.000

150

3.600.000

3.200.000

1

3.200.000

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

9.600.000

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 184


Volos Marina - 2015

ΔΝΟΣΖΣΑ

Giamakos Architects

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

20.000

30

600.000

3. ΝΖ΢Η & ΘΑΛ. ΥΩΡΟ΢ ΜΑΡΗΝΑ΢ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ

0

ΠΡΑ΢ΗΝΟ ΚΣΗΡΗΟ ΜΑΡΗΝΑ΢ 30X160

4.800

1500

7.200.000

ΔΦΔΛΚΤΟΜΔΝΑ ΢ΚΗΑ΢ΣΡΑ 3 Υ 2000 Μ2

6.000

1000

6.000.000

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

13.800.000

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

40.000

40

1.600.000

4. PIER 1 ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ

0

ΠΡΑ΢ΗΝΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ

3.000.000

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

1

3.000.000

4.600.000

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 185


ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

100.000

10

1.000.000

5. ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ΢ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΠΡΑ΢ΗΝΟ

0

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

1.000.000

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

45.000

50

2.250.000

6. ΥΔΡ΢ΑΗΟ΢ ΥΩΡΟ΢ ΠΗ΢Ω ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΥΘΤΟ΢ΚΑΛΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ

0

ΠΡΑ΢ΗΝΟ ΣΔΡΜΗΝΑΛ (200 X 30)

6.000

1.500

9.000.000

ΔΦΔΛΚΤΟΜΔΝΑ ΢ΚΗΑ΢ΣΡΑ 4 Υ 2.000 Μ2

8.000

1.000

8.000.000

TERMINAL – ΌΡΟΦΟΗ ΓΤΡΧ ΑΠΟ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΟ ΑΗΘΡΗΟ

6.000

1.500

9.000.000

20.000

150

3.000.000

2.000

1.500

3.000.000

TERMINAL ΚΑΛΤΦΖ ΗΥΘΤΟ΢ΚΑΛΑ΢)

(ΠΛΑΣΔΗΑ

ΣΡΗΓΧΝΟ ΚΟΜΒΟΤ ΢ΣΑΘΜΔΤ΢Ζ΢

ΔΜΠΟΡΗΚΟ

+

TERMINAL

ΚΔΝΣΡΟ

+

Ζ

ΓΧΜΑ

ΥΧΡΟ΢

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΜΑΕΗ ΜΔ ΕΧΝΖ ΔΗ΢ΟΓΟΤ ΚΑΗ ΟΓΟΠΟΗΗΔ΢ ΚΑΗ ΥΔΡ΢ΑΗΟ΢ Υ. ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΧ΢ ΣΖ΢ ΗΥΘΤΟ΢ΚΑΛΑ΢ 15.000

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 186

34.250.000


Volos Marina - 2015

ΔΝΟΣΖΣΑ

Giamakos Architects

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

15.000

40

600.000

7. ΝΣΟΚΟ΢ ΗΥΘΤΟ΢ΚΑΛΑ΢ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

600.000

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

8. ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ (ΓΗΑΜΟΡΦΩΝΟΝΣΑΗ) ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ

25.000

50

1.250.000

0

ΠΡΑ΢ΗΝΟ ΑΗΘΟΤ΢Α ¨ΚΔΝΣΑΤΡΧΝ¨

3.000.000

1

3.000.000

ΚΛΑΓΟΗ ΓΡΟΜΧΝ ΚΟΜΒΟΤ – ΓΔΦΤΡΔ΢ 3.500 Μ Υ2 7.000 Μ2

7.000

200

1.400.000

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

5.650.000

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

9. ΝΔΟ΢ ΓΡΟΜΟ΢ ΛΗΜΔΝΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ

11.250

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

200

2.250.000 2.250.000

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 187


ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

55.000

40

2.200.000

10. ΠΑΡΚΟ Γ. ΒΟΛΟΤ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ

0

ΠΡΑ΢ΗΝΟ ΔΚΘΔ΢ΗΑΚΟ 200Υ30

6.000

1500

9.000.000

ΔΦΔΛΚΤΟΜΔΝΟ ΢ΚΗΑ΢ΣΡΟ 4.000 Μ2

4.000

1500

6.000.000

ΓΔΦΤΡΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ – ΝΣΟΚΟ = 3000 M2

3.000

500

1.500.000

25.000

150

3.750.000

΢ΚΔΛΟΗ ΑΓΓΤΡΑ΢ Υ 25.000 Μ2 ΓΡΟΜΟΗ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΟΗ ΚΛΠ. ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

22.450.000

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΔΜΒΑΓΟ

ΣΗΜΖ

΢ΤΝΟΛΟ

11. ΥΩΡΟ΢ ΓΗΑΓΩΝΗ΢ΜΟΤ ΜΟΤ΢. ΑΡΓΟΤ΢ ΓΗΑΜΟΡΦΧ΢Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΥΧΡΟΤ

12.000

ΠΡΑ΢ΗΝΟ

70

840.000 0

ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

840.000

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 188


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

΢ΤΝΟΛΗΚΟ΢ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ΢ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ¨Υεξζαίσλ¨ παξεκβάζεσλ γηα ηηο Δλφηεηεο (1-11) = 110.414.400 € (Γελ πεξηιακβάλεηαη ην ζχζηεκα πξνβιεηψλ θαη ε ¨γεθχξσζε¨ ηεο καξίλαο) Πξνβιήηεο (με δυνατότητα ςτάθμευςησ)

Για την εκτίμηςη του προϋπολογιςμό απαιτείται Λιμενική μελζτη και επιλογή ανάλογου ςυςτήματοσ (Πλωτζσ προβλήτεσ από ςκυρόδεμα, ή ςε πυλώνεσ)

Πποβλήηερ Πλάηορ 10m + (2 + 2πλ) μ

M2

P1

PIER1= 360 m

3600

P2

PIER 2= 360 m

3600

P3

PIER 3= 340 m

3400

P4

PIER 4= 320 m

3200

P5

PIER 5= 500 m

5000

P6

PIER 6= 260 m

2600

P7

PIER 7= 250 m

2500

P8

PIER 8= 500 m

5000

Γηακόξθσζε ληόθνπ PYR8 800 m x 30 m (Βόινο - Μνπζείν)

24000

Πεξίκεηξνο λεζηνύ 400 κ

0

PYR 9 VIP = 375 κ δηακνξθσκέλα

0

Γέθπξα από Σέξκηλαι ζην θηίξην Μαξίλαο 400 κ

0

΢πλδεηήξηνη πξνβιήηεο 340Υ30 κ2

10200

P9

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 189


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 190


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 191

Giamakos Architects


20. ΢ρέδην γηα ηελ πινπνίεζε Πξφθεηηαη γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ηξφπνπ κεηαηξνπήο ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζρεδίσλ ζε πξαγκαηηθφηεηα. Σν Master Plan δελ νινθιεξψλεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ θαη λα δνθηκαζηνχλ νη ηξφπνη πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ. H πινπνίεζε απαηηεί κηα εξγαζία πνπ λα κειεηά ην θφζηνο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη άιια δεηήκαηα. Αθφκε θαη αλ δελ μεθηλήζνπλ ακέζσο νη κειέηεο, ηα δεηήκαηα απηά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη λσξίο. Φάζε 1ε: Τινπνίεζε ηεο πξφηαζεο κε πισηά ζηνηρεία αλαηνιηθά απφ ην Κηίξην Μαξίλαο (P1-P7) θαη ζην ληφθν ηνπ 4νπ Πξνβιήηα. (500 ζέζεηο ζηε ζάιαζζα), κε δπλαηφηεηα παξαβνιήο ζηα 375 κ. 40 Mega Yachts. = 12.000.000 € Δθθίλεζε ηνπ Dry Dock ζην πθηζηάκελν Π4 πξνβιήηα γηα 250 ζθάθε. ΢εκεηαθέο παξεκβάζεηο πξαζίλνπ. Δζσηεξηθφ δίθηπν κε ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα (Golf cars) θαη θηλεηέο θαηαζθεπέο = 3.000.000 € Οη 750 ζέζεηο κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ ζήκεξα (2016-17) ζηα Ναπηηθά ζαιφληα αληί ηνπ πνζνχ ησλ 15.000.000 € (min), γηα 10εηή ζπκβφιαηα leasing. Πεξηιακβάλνληαη: Πισηνί πξνβιήηεο, δέζηξεο, πξνζθξνπζηήξεο, ζπζηήκαηα αγθχξσζεο ζθαθψλ, ζηαζκφο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, δεμακελέο παξαιαβήο πεηξεινεηδψλ θαηαινίπσλ, ζχζηεκα παξαιαβήο ιπκάησλ, ππξνζβεζηηθνί θξνχλνη, ζηχινη θσηηζκνχ, εξγνιαβηθφ φθεινο θαη απξφβιεπηα. Γελ απαηηνχληαη βπζνθνξήζεηο ζε απηή ηε Φάζε.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 192


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

A΄ ΦΑ΢Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ΢ ΜΑΡΙΝΑ΢ ΢ελάξην άκεζεο παξέκβαζεο: 15.000.000 € Γπλακηθφ: 750 ζθάθε Πισηέο Πξνβιήηεο ρσξείο δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο. (Δμππεξέηεζε κε ειεθηξνθίλεηα Golf Cars)

Θαλάζζιοι εξοπλιζμοί

€ Αγοπά

€ Σοποθέηηζη

PIER 1-7

PIER 9

ΚΟ΢ΣΟ΢

Γέζηξεο

70

20 -100 ηεκ / 3κ

1000

70.000

Πξνζθξνπζηήξεο

80

/ ηξέρνλ κ

2500

200.000

3000

αλά 10κ

250

2500 κ

750.000

2100 ε β΄ πιεπξά

7.350.000

Πίιιαξ Πισηνί πξνβιήηεο ΢πζηήκαηα αγθύξσζεο ζθαθώλ ΢ηαζκόο αλεθνδηαζκνύ Καπζίκσλ Γεμακελέο παξαιαβήο πεηξεινεηδώλ θαηαινίπσλ ΢ύζηεκα παξαιαβήο ιπκάησλ

3.500

2100

400

/ζθάθνο

500

200.000

1

70.000

10

300.000

70.000 ηεκ

30.000

θόζηνο ζύλδεζεο

10.000

Ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί

2000

ηεκ / 40κ

70

140.000

΢ηύινη θσηηζκνύ

2000

/ 50κ

50

100.000

΢ΤΝΟΛΟ

9.190.000

Απξόβιεπηα 0,2%

1.838.000

΢.

11.028.000

Δξγνιαβηθό Όθεινο 0,2%

2.205.600

Γενικό ΢ύνολο

11.395.600

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 193


21. Φεθηαθή ζχληαμε Σα Video θαη νη εηθφλεο γηα ηε Μαξίλα ηνπ Βφινπ βαζίδνληαη ζε ζπλνιηθή ςεθηνπνίεζε ηεο πξφηαζήο θαη εζηηάδνπλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο γεληθήο εηθφλαο θαη ησλ παξαθάησ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: o o o o o o o o o o o o o o o

Δπίπεδα πξφζβαζεο Εψλεο πξνζέιθπζεο Μεηαθίλεζε θαη θπθινθνξία Πξνζέγγηζε επηζθεςεκφηεηα Πξνζαλαηνιηζκφο Δπίπεδα πξφζβαζεο/ Σνπνγξαθία θαη θαηαθφξπθε θπθινθνξία Οπηηθή δηακφξθσζε θειπθψλ θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ Υξήζε γεο/κίμε Πξνζνκνίσζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη γεγνλφησλ Έλδεημε ππθλφηεηαο Γηάηαμε νγθνπιαζηηθήο δηακφξθσζεο Αλάιπζε ζθίαζεο Καηαλνκή δεκφζησλ ρψξσλ Δλεξγέο πξνζφςεηο / επηηήξεζε / αζθάιεηα ΢ελάξηα θφξηνπ ηνπνζεζίαο

https://youtu.be/e-6A9lSqWbQ https://youtu.be/PB4zFe_BbPM https://youtu.be/w1cE3OMDyuA https://youtu.be/C7VaFraDghM

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 194


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

22. Κίλδπλνη 1. Αλεπίιπηεο εζσηεξηθέο δηελέμεηο 2. Έιιεηςε θνηλνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ηνπ ΟΛΒ θαη επελδπηψλ 3. Έιιεηςε ζαθήλεηαο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ Master plan 4. Έιιεηςε ζαθήλεηαο ζρεηηθά κε απηφ πνπ πξνηίζεηαη λα θαζνξίζεη ην Master Plan 5. Έιιεηςε ζαθήλεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ ¨ελδεηθηηθψλ¨ απεηθνλίζεσλ ηεο κνξθήο ησλ κειινληηθψλ θηεξίσλ θαη ηφπσλ. 6. Απνηπρία αληηκεηψπηζεο ησλ ππαξρνπζψλ δπζθνιηψλ ζηελ ππνδνκή. 7. Απνηπρία αλαγλψξηζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ν ζρεδηαζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ/ηνπίνπ. 8. Απνηπρία ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ νδηθέο αξηεξίεο θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο σο ηκήκα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ/ηνπίνπ. 9. Απνηπρία δεκηνπξγίαο ζπλδέζεσλ θαη ¨ζθέςεο έμσ απφ ηε θφθθηλε γξακκή¨ (έμσ απφ ηα φξηα ηνπ Master Plan) 10.Απνηπρία αλαγλψξηζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. 11.Απνηπρία εγθαηάζηαζεο κεραληζκψλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηβάιινληνο ρψξνπ/ηνπίνπ, ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ησλ πιηθψλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 195


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 196


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 197

Giamakos Architects


23. Αμηνιφγεζε Master Plan Σα 62 εξσηήκαηα ηνπ Metric Handbook, David Littlefield, 2011 

΢πλνρή, πνηθηιία θαη νκνηνκνξθία 1. Πνηθηιία ρξήζεσλ. 2. Γεσκεηξίεο ζρεδηαζκνχ. 3. Σππνινγίεο θαη κνξθέο θηεξίσλ. 4. Όςνο θαη νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζε θηεξίσλ. 5. Αξρηηεθηνληθφ ζηπι, δηαηάμεηο θαη κνξθή αλνηγκάησλ θιπ. 6. Τιηθά θαη ρξψκαηα θηεξίσλ, θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 7. ΢πλέπεηα ζηε κεηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηακφξθσζήο ηνπο θαη ηεο θχηεπζεο. 8. Αλαγλσζηκφηεηα δηάηαμεο. Οη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο θαη νη θφκβνη ηνπο δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ην ζρεδηαζκφ ρσξηθψλ θειπθψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.

Αλάιπζε αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ 9. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηνπνζεζίαο ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. 10. ΢πλδέζεηο θαη πξνηηκεηέεο ζπγθνηλσληαθέο γξακκέο κεηαμχ ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο, αλάιπζε ηνπ κνληέινπ κεηαθίλεζεο πεδψλ θαη νρεκάησλ. 11. Σα ππάξρνληα πξφηππα δνκεκέλσλ κνξθψλ ζηελ ηνπνζεζία θαη γχξσ απφ απηήλ, καδί κε δεηήκαηα αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. 12. Ζ ηνπνγξαθία ηεο ηνπνζεζίαο, ε δηαζεζηκφηεηα εδάθνπο, ε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ θαη ε θχηεπζε, νη νηθφηνπνη παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη ε νηθνινγία ηεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 198


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Τπνδνκή θαη ζπλδεηηθόηεηα 13. Γηαπεξαηφηεηα: Θα είλαη θαιά ζπλδεδεκέλε ε ηνπνζεζία γηα θηλήζεηο πεδψλ θαη νρεκάησλ ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο; 14. Οη πξνηηκεηέεο ζπγθνηλσληαθέο γξακκέο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ αλάιπζε, πηνζεηνχληαη ζηηο πξνηάζεηο; 15. Αληηκεησπίδνληαη ηα δχζθνια δεηήκαηα ηεο ππνδνκήο; 16. To ¨φξην ηεο ηνπνζεζίαο¨ ζα αηνλήζεη ή ζα παξακείλεη σο πξαγκαηηθφ ή λνεηφ θξάγκα.

Αλαηνκία ηεο ηνπνζεζίαο / Οδηθέο αξηεξίεο, εμππεξέηεζε, θαη ρώξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 17. Οη ζθέςεηο γηα ηε θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηηο νδηθέο αξηεξίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ζρεδηαζκφ πεξηβάιινληνο ρψξνπ; 18. Ζ πξφηαζε είλαη εηιηθξηλήο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ πηζαλνχ θφξηνπ ηεο θπθινθνξίαο; 19. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε θπθινθνξία δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ πεδψλ ζε ζρέζε κε απηέο ησλ νδεγψλ; 20. Έρεη γίλεη κειέηε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ απφ ηα πξψηα ζηάδηα;

΢ρέδην Γεληθήο Γηάηαμεο θαη ΢ρεδηαζκόο πεξηβάιινληνο ρώξνπ / Σνπίνπ 21. Έρεη ιεθζεί ππφςε ζηελ εμέιημε ηνπ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ αξρή θάπνηα ζηάζε απέλαληη ζην ζρεδηαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ/ηνπίνπ; 22. Τπάξρεη θαιή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο κνξθήο ησλ θηηξίσλ θαη ηεο κνξθήο ηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ; 23. Αλζεθηηθόηεηα: Σα θηίξηα θαη νη αλνηρηνί ρψξνη έρνπλ ζρεδηαζηεί θαηάιιεια ψζηε λα αληέρνπλ ζην κεγαιχηεξν πηζαλφ εχξνο δξαζηεξηνηήησλ θαη κειινληηθψλ ρξήζεσλ; 24. Οπηηθή αληίιεςε: Έρεη βξεζεί έλα ιεμηιφγην νπηηθψλ ελδείμεσλ γηα λα κεηαδψζνπλ ηα επίπεδα επηινγψλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην ζρέδην; 25. Δκπινπηηζκόο: απμάλεη ν ζρεδηαζκφο ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ απεπζπλφκελνο ζηηο αηζζήζεηο κε κηα πνηθηιία νπηηθψλ, θηλεκαηηθψλ, νζθξεηηθψλ, ερεηηθψλ θαη νπηηθψλ εξεζηζκάησλ; 26. Πξνζσπηθνπνίεζε: επηηξέπεη ν ζρεδηαζκφο ζηνπο κειινληηθνχο ρξήζηεο λα ζεσξνχλ πξνζσπηθνχο ηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο – θαζψο απηφο είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα βάινπλ ηε δηθή ηνπο ζθξαγίδα ζην πεξηβάιινλ;

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 199


27. Ήηαλ ε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ κηα νιηζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εληζρχεη ηνπο εκπνξηθνχο θαη δεκφζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ελψ παξάιιεια είλαη αλζεθηηθή ζηε κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο, θαη βνεζά ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ επηβιαβώλ αεξίσλ; 28. Ζ έιιεηςε πεξηνρψλ πξαζίλνπ ζα ελέηεηλε ην θαηλόκελν ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο (urban heat island) πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ; 29. Μήπσο ζα επηδεηλψζεη ηελ έιιεηςε λεξνχ ιφγσ έιιεηςεο βηψζηκσλ αζηηθψλ ζπζηεκάησλ; 30. Μήπσο είλαη πηζαλφ λα απμήζεη ηε βηνπνηθηιφηεηα ζηε πεξηνρή; 31. Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ/ηνπίνπ είλαη πνιπιεηηνπξγηθό, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο, απνζήθεπζεο λεξνχ, θαη κεηξηαζκνχ ησλ πιεκκπξψλ, απνηειψληαο έλα πνιχηηκν πφξν βηνπνηθηιφηεηαο θαη πξνάγνληαο ηελ πγεία θαη ηελ επεμία; 32. Ζ πξνβιεπφκελε αληίδξαζε ησλ γεηηνληθψλ ηφπσλ ζην λέν ζρεδηαζκφ, κπνξεί λα αθνινπζεί κηα ζεηξά αξρψλ θαη πξνζαξκνγήο ψζηε νη ηφπνη λα αιιεινζπλδένληαη θαη λα αιιεινεληζρχνληαη θαη λα πξνθχπηνπλ επξύηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε; 33. Ζ δηαδηθαζία παξείρε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε φζν αθνξά ηε πξνζηαζία ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ ηνπίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο, θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο; 34. Ζ κειέηε εληάζζεη πιήξσο ηνλ ζρεδηαζκφ θηηξίσλ θαη γεληθήο δηάηαμεο ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ φπσο ε ηνπνγξαθία, ε βιάζηεζε, θαη ην κηθξνθιίκα θαη βνεζάεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πξνζηαζίαο απφ έληνλνπο αλέκνπο θαη ειηνθάλεηα, ελψ παξάιιεια πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ; 35. Έρνπλ πξνβιεθηεί ζηε δηάηαμε ειθπζηηθέο επθαηξίεο γηα ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο, ηεο επεμίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ; 36. Έρεη ε κειέηε ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζεη θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηε ηε ηνπηθή απηάξθεηα; 37. Έρεη ε κειέηε ζπκπεξηιάβεη ηε δεκηνπξγία αζηηθψλ ζπιιεθηψλ άλζξαθα (carbon sinks) κέζσ ηεο πξφβιεςεο ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ αθαηξνχλ ηνλ άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα; 38. Έρεη ε κειέηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε θπηεκέλσλ δσκάησλ θαη ηνίρσλ, βειηηψλνληαο έηζη ηε ζεξκηθή απόδνζε ησλ θηεξίσλ θαη κεηψλνληαο ηε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 200


Volos Marina - 2015

39. 40. 41.

42.

43.

44.

Giamakos Architects

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, εμαιείθνληαο ηαπηφρξνλα ην θίλδπλν πιεκκπξψλ; Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αλνηρηφο ρψξνο γηα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςύμεο; Έρεη εμεηαζηεί ε επηινγή ησλ πιηθώλ ζε ηνπηθή θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα βάζε; Ζ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ζηε θιηκαηηθή αιιαγή κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί κε πξνζεγγίζεηο ¨πξάζηλεο¨ ππνδνκήο ζην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ. Οη ρψξνη θαη νη δηάδξνκνη πξαζίλνπ βνεζνχλ ζην δξνζηζκφ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη βειηηψλνπλ ηε πνηφηεηα αέξα θαη ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή. Μηα ρσξνηαμηθή πξνζέγγηζε πξάζηλεο ππνδνκήο κεηψλεη ην θίλδπλν πιεκκπξψλ, πξνζηαηεχεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θηηξίσλ θαη βειηηψλεη ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη άλεζε ζηε πεξίπησζε ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη πςειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ. Δπίζεο, ε δηθηπσκέλε πξάζηλε ππνδνκή παξέρεη δηαδξνκέο ζηελ άγξηα παλίδα, γηα ηε κεηαλάζηεπζε εηδψλ ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο , θαζψο θαη κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ αλαδεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο, ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ηφπσλ. Σα βηώζηκα αζηηθά ζπζηήκαηα απνζηξάγγηζεο (Sustainable Urban Drainage Systems – SUD) κεηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ ζηελ απνζηξάγγηζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Σα ζπζηήκαηα SUD κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν πιεκκπξψλ θαη ξχπαλζεο κέζσ ζπγθξάηεζεο θαη απνζήθεπζεο, ελψ ζηα πξφζζεηα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη βειηηψζεηο ζηε πνηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, ε δεκηνπξγία νηθνηφπσλ, γηα βηνπνηθηιφηεηα θαη γεληθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Σν ζρέδην δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ/ηνπίνπ ελζσκαηψλεη κηα αλζεθηηθή πξάζηλε ππνδνκή ζε έλα δίθηπν ρψξσλ θαη θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ θαη ζπλδένπλ ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο κεηαμχ ηνπο; Αλαγλσξίδεη ην πξνηεηλφκελν έξγν ηνλ ζεκαληηθφ θαη πνιπιεηηνπξγηθφ ξφιν πνπ έρεη λα παίμεη ε πξάζηλε ππνδνκή ζηα νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηηο επξχηεξεο θνηλφηεηεο θαη ηα άηνκα;

Αλνηρηόο ρώξνο 45. Γηαηί πξννξίδεηαη ν ρψξνο απηφο; 46. Μπνξεί λα θηινμελήζεη κηα πνηθηιία ρξήζεσλ; 47. Απαηηείηαη λα θηινμελήζεη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε θνηλφηεηα;

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 201


48. Ζ ζέζε ηνπ έρεη λφεκα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ – πξννξίδεηαη γηα θεληξηθφ ζεκείν, ή γηα κηα ήζπρε απφθεληξε ζέζε; 49. Ση κέγεζνο πξέπεη λα έρεη; 50. Πνηνο πξφθεηηαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη πνηεο ψξεο ηεο εκέξαο; 51. Δίλαη φζν ην δπλαηφλ πην αζθαιήο γηα φινπο φζνπο ζα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ; 52. Πνηνο ζα είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαη πνηφο ζα ηνλ ζπληεξεί θαη κε πην ηξφπν ζα ακείβεηαη ε ζπληήξεζε; 

Ζ Γεσκεηξία ηνπ ζρεδίνπ γεληθήο δηάηαμεο 53. Έρεη ην ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο κηα ζαθή γεσκεηξία; 54. ΢πλεηζθέξεη ε γεσκεηξία ζηελ αλαγλσζηκόηεηα ηεο ηνπνζεζίαο; 55. Έρνπλ λφεκα ηα απνηειέζκαηα φζν αθνξά ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη ηα νηθφπεδα πνπ ζα πξνθχςνπλ;

Έιεγρνο νηθνπέδσλ 56. ΢πζρεηίδεηαη ην νηθόπεδν κε ηα πηζαλά κεγέζε, ζρήκαηα θαη ρξήζεηο ησλ θηηξίσλ;

Αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά 57. Γείρλεη ε αλάιπζε ηεο ηνπνζεζίαο κηα θαηαλόεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο; 58. Ζ θαηαλφεζε απηή έρεη ιεθζεί ππφςε ζην ζρεδηαζκφ; 59. Έρνπλ θαηαιάβεη ηελ θαηάιιειε ζέζε ηα ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ζην έξγν; 60. Αληηκεησπίδεηαη ε Αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά σο πιενλέθηεκα θαη φρη σο ππνρξέσζε;

Πνηόηεηα ζρεδηαζκνύ – Λεπηνκέξεηεο 61. Οξίδεη ην γεληθφ ζρέδην έλα φξακα ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θηεξίσλ θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ κεηαμχ ηνπο; Οξίδεη πξόηππα πνηόηεηαο; 62. Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ Master Plan αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο;

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 202


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 203

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 204


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 205

Giamakos Architects


24. ΢πκπεξάζκαηα Ζ πξφηαζε ηεο καξίλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ ηνπ ¨Άξεσο¨ ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο δπλαηέο ελαιιαθηηθέο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηεο καξίλαο ηνπ Βφινπ πεξηνρέο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο καξίλαο κπνξεί λα πξνζθέξεη απμεκέλα επίπεδα αζθάιεηαο ζηνπο ζαιάζζηνπο επηζθέπηεο, εμαηξεηηθφ δπλακηθφ ζε ζέζεηο ζθαθψλ αλαςπρήο, πνηφηεηα ρψξνπ θαη ηαπηφρξνλα λα αλαγλσξίδεη ηελ επηζπκία φισλ ησλ πνιηηψλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα θαη ζπγρξφλσο ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε φπνηα ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα επηζπκνχλ ζε έλα νξγαλσκέλν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε παξαιηαθφ κέησπν. Σν θφζηνο ηνπ έξγνπ αλαινγηθά κε ην δπλακηθφ ηεο Μαξίλαο είλαη ρακειφ εμ αηηίαο ησλ πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ έξγσλ, επηρψζεσλ θαη θπκαηνζξαπζηψλ θαη ε αλακελφκελε απφδνζε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ Βφιν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ κειέηε γηα ηε καξίλα ηνπ Βφινπ ζέηεη έλα μεθάζαξν πιαίζην αλάπηπμεο, ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη κηα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, εζηηάδνληαο ζηα παξαθάησ ζέκαηα αμηνιφγεζεο: 

       

΢πγθεξάδεη, ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο δηάηαμεο, ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο καξίλαο, κε άιιεο πξνζδνθίεο ηνπ Ληκαληνχ θαη ηεο Πφιεο, φπσο ε δηακφξθσζε ηνπ ηφπνπ (place-making), ηε ζχλδεζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Ληκαληνχ; Πξνηείλεη κηα δνκή πνπ ζπλδέεηαη θαιά κε ην πεξηβάιινλ ηεο (ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο); Δίλαη εχθνιε ε εξκελεία θαη ε ρξήζε ηνπ, θαη είλαη αλζεθηηθφ ζε κειινληηθνχο θχθινπο αλάπιαζεο; Δληάζζεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ έηζη ψζηε ε πεξηνρή ζηελ νπνία ζα γίλνπλ ηα έξγα θαη νη πεξηβάιινπζεο πεξηνρέο λα επσθειεζνχλ ε κία απφ ηε παξνπζία ησλ άιισλ; Μπνξεί λα επηηεπρζεί θπηνηερληθή δηακφξθσζε γηα ην ζχλνιν ηεο ηνπνζεζίαο απφ ηελ αξρή, ψζηε λα παξέρνληαη πεξηβάιινληεο ρψξνη πεξηζζφηεξν ψξηκνη γηα ηηο κειινληηθέο θάζεηο θαηαζθεπήο; Δίλαη ην Master Plan επέιηθην θαη αλνηθηφ, θαη επνκέλσο ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζε αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ; Δίλαη πηζαλφ λα επηηχρεη ζηελ απφδνζε κηαο αίζζεζεο ηφπνπ θαη κηαο δηαθξηηήο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο; Πεξηέρεη θπξίαξρν φξακα; Αλ λαη, είλαη ην φξακα απηφ θαηάιιειν θαη ζρεηηθφ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο; Αλ φρη, απνηειεί πξφβιεκα ε έιιεηςε νξάκαηνο; Λακβάλεη ππφςε ηνπ ν ζρεδηαζκφο ηελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη ηνπ ηνπίνπ ηνπ Βφινπ; Ζ ρσξνζέηεζε πξνσζεί ηελ επίηεπμε θαιήο αξρηηεθηνληθήο θαη θαιαίζζεησλ δεκφζησλ ρψξσλ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 206


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

25. ΢θέςεηο γηα δηεξεχλεζε: Σν ιηκάλη ηνπ Βφινπ έρεη ζρεδηαζηεί σο εκπνξηθφ. ΋ηαλ ζρεδηάζηεθαλ νη πξνβιήηεο, πξηλ πεξίπνπ κηζφ αηψλα, ν ζηφρνο ήηαλ λα εμππεξεηνχλ ηηο ηφηε ιεηηνπξγίεο ησλ εκπνξηθψλ ιηκέλσλ θαη δελ ππήξρε κέξηκλα γηα ηελ εμππεξέηεζε θξνπαδηεξφπινησλ. Γελ ππήξρε ηφηε ηέηνηα πξννπηηθή. Έηζη νη πξνβιήηεο δηαθξίλνληαη γηα ην κεγάιν ηνπο πιάηνο, κε εθηεηακέλεο επηρψζεηο. Οη πξνβιήηεο θξνπαδηεξφπινησλ δελ ρξεηάδνληαη κεγάιεο επηθάλεηεο θαη πιάηε, παξά κφλν δπλαηφηεηα παξαβνιήο κε πεξηνξηζκέλεο δψλεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο ππνδνκήο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε αμηνπνίεζε ηηο ιηκεληθήο ππνδνκήο ηνπ Βφινπ νδεγεί ζε κηθηά ζπζηήκαηα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ νξγάλσζε θάζε πξνβιήηα ζε δψλεο θαη κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιάηνπο. Έλα ινγηθφ ζρέδην ζηε πεξίπησζε αλάπηπμεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ είλαη ν δηαρσξηζκφο θάζε πθηζηάκελνπ πξνβιήηα, ζε εκπνξηθφ θαη θξνπαδηεξφπινησλ. Ζ πινπνίεζε δσλψλ έρεη θάπνην επηπιένλ θφζηνο, αζήκαλην φκσο κπξνζηά ζηελ αμία ησλ πξνβιεηψλ αιιά θαη ηελ επειημία ρξήζεο ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ αλάινγα κε ηε δήηεζε. Απηφ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελέο δψλεο ππνδνρήο θξνπαδηεξφπινησλ (πηζαλφηαηα αληζφπεδεο ζηε ζεκεξηλή ζηάζκε) αλαηνιηθά ηνπ πξνβιήηα Π2, κε αμηνπνίεζε ηνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηεισλείνπ θαη ζχλδεζε κε ηε παξαιία ηνπ Βφινπ, ε πεξίπησζε ην θηήξην ηνπ ΢ηιφ λα ελζσκαησζεί ζε απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο κε αιιαγή ρξήζεο ζε ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε – μελνδνρείν φπσο ζπλεζίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο αλάινγα κπνξεί λα εμεηαζηεί ν δηαρσξηζκφο ηνπ Π3 ζε αλαηνιηθή θαη δπηηθή δψλε, κε ρσξνζέηεζε ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο αλαηνιηθά θαη δψλεο κηθηήο ρξήζεο, εκπνξηθά θαη θξνπαδηεξφπινηα ζηα δπηηθά.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 207