Page 1

Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

অ঩নায আ−ফুক ফা pdf রযডারযয Menu Bar এয View ঄঩঱নরি তে রিক করয Auto /Automatically Scroll ঄঩঱নরি র঳ররক্ট করুন (঄থফা ঳যা঳রয তমরে  Ctrl + Shift + H )। এফায ↑ up Arrow ফা ↓ down Arrow তে রিক করয অ঩নায ঩ড়ায ঳ু রফধা ঄নু ঳ারয স্ক্রর স্পীড রিক করয রনন।

Bandwidth(ফযান্ডউআথ) ফররে একরি তনি঑য়াকক ফা ভরডভ কারনক঱রনয ভধয রিরয় রক ঩রযভাণ ডািা তেরযে ঴রে ো তফাঝায়। এরি ঳াধাযণে "রফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" ফা bps দ্বাযা ঩রযভা঩ কযা ঴য়। ফযান্ডউআথরক একরি ঴াআ঑রয়য ভধয রিরয় কায ...চরাচর দ্বাযা েুরনা কযরর ফযা঩াযরি ঳঴রজ তফাঝা মায়। এখারন ঴াআ঑রয় ঴রে তনি঑য়াকক অয কায ঴রে তেযণকৃে ডািা। ঴াআ঑রয় মে তফর঱ ে঱স্থ েে তফর঱ কায এক঳ারথ চরাচর কযরে ঩ারয। োয ভারন েে তফর঱ কায এক঳ারথ রনরজয গন্তরফয ত঩ৌছাাঁরে ঩ারয। একআ রনয়ভ করিউিায ডািায তেরে েরমাজয। মে তফর঱ ফযান্ডউআথ তফর঱ ডািা ফা েথয এক঳ারথ একরি রনরিকষ্ট ঳ভরয়য ভরধয তেযণ কযা মায়।

Baud(ফাউড) ঴র আরররিকযার র঳গনযার ঩রযভা঩ক। রফরবন্ন ভরডভ, তনি঑য়াকক কারনক঱ন, র঳রযয়ার তকব্র, ঑ ঄নযানয ডািা তেযন ভাধযরভ েরে ত঳রকরন্ড রক ঩রযভাণ ডািা তেরযে ঴য় ো এআ Baud দ্বাযা রনণকয় কযা ঴য়। facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

"ফাউড" এফং "রফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" একরি অরযকরিয ঳ারথ ঳িককমুক্ত রকন্তু িু রিা িাভক এক নয়। অয োআ "১০০০০ রফি" অয "১০০০০ ফাউড" একআ নয়। কাযণ ভরডভ ট্রান্সরভিগুররা ঩ায ফাউরড েরে রফি ডািারক গুণ কযরে থারক। অয ফাউড তকান কারনক঱রনয ভধয রিরয় ডািায ঩রযভাণ রনণকয় করযনা, রননকয় করয আরররিক র঳গনযার।

Bit(রফি) ঱ব্দরি "binary digit" ঱ব্দরি তথরক এর঳রছ। একরি র঳ংরগর নাম্বায ঴র এক রফি। ফাআনাযী রডরজরিয রবরি ঴র ২। এয ঳ংখযাগুররা ঴র ০ এফং ১। এখারন ০ ঴র এককবারফ একরি রফি এফং ১ ঴র এককবারফ একরি রফি। রফি ঑ ফাআি িু রি রবন্ন িাভক। ১ রফি ভারন একরি একক নাম্বায, অয ১ ফাআি ঴র ৮রি রফরিয ঳ভন্বয়। ঳াধাযণে রফি ঱ব্দরি ফযান্ডউআথ ঩রযভার঩য তেরে ফযফহৃে ঴য় এআবারফ "রফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড"। তকন? ঴রে ঩ারয এরি অ঩নায তনি঑য়াকক কারনক঱রনয গরে তফাঝারে মা অ঩রন কল্পনা ঑ কযরে ঩ারযন রন।

রফিরযি ত঳আ গরেরকআ তফাঝায় তম গরেরে রফি঳ একরি তনি঑য়াকক তরারক঱ান তথরক ঄নয তরারক঱ান মাোয়াে করয। ঄নযবারফ ফরা মায়, একরি রনরিকষ্ট ঳ভরয়য ভরধয রক ঩রযভান ডািা অিান-েিান ঴রে ো রনরিক঱ করয রফিরযি। ঳াধাযণে "রফি ঩ায ত঳রকন্ড" ফা "bps", "রকররারফি ঩ায ত঳রকন্ড" ফা "Kbps", এফং "তভগারফি ঩ায ত঳রকন্ড" ফা "Mbps" এআ এককগুররা দ্বাযা রফিরযি রনধকারযে ঴য়। উিা঴যণস্বরু঩ঃ একরি DSL ঳ংরমাগ "৭৬৮ Kbps" স্পীরড ডাউনররাড কযরে ঳েভ, ঄নযরিরক একরি "Firewire 800" ঳ংরমাগ "৮০০ Mbps" স্পীরড ডাউনররাড কযরে ঳েভ। রফিরযি অফায ঄রড঑ এফং রবরড঑ পাআররয ভান রনধকাযরণ ঑ ফযফহৃে ঴য়। তমভনঃ ১৯২ Kbps এ করে঳ কযা একরি "MP3" ঄রড঑ পাআররয ঳াউন্ড ঑ ডাআনারভক তযঞ্জ ১২৮ Kbps এয একরি "MP3" ঄রড঑ পাআররয ঳াউন্ড ঑ ডাআনারভক তযরঞ্জয চাআরে facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

তজাযাররা ঑ ঩রযষ্কায ঴রফ। তেভরন ১০০০ Kbps এয একরি রবরড঑ পাআররয তচরয় ৩০০০ Kbps এয একরি রবরড঑ পাআর এয তকায়ারররি ঄রনক বার ঴রফ। কাযণ এআ তেরে েরে bps এ তফর঱ রফি ফযফহৃে ঴রয়রছ।

Blob(ব্লফ) এয ঩ূ ণক রূ঩ ঴র "Binary Large Object" . এরি তডিারফরজ েথয জভা কযায জনয ফযফহৃে ঴য়। ব্লফ একরি ডািা িাআ঩ মা ফাআনাযী ডািা জভা করয। এরূ঩ ঄রনক ডািা িাআ঩, তমভনঃ Integer, floating point, character, string এ঳ফ ডািা িাআ঩ ঑ তডিারফরজ েথয জভা করয। েরফ ব্লফ এরিয চাআরে রবন্ন। কাযন এ঳ফ ডািা িাআ঩ তডিারফরজ েথয যাখরে ঄েয ঑ ঳ংখযা ফযফ঴ায কযরে ঩ারয, রকন্তু ব্লফ ো ঩ারযনা। ব্লফ শুধু ০ এফং ১ তকআ ফযফ঴ায কযরে ঩ারয। েরফ ব্লফ ফযফ঴ায করয তডিারফরজ ছরফ, ঄যারফাভ, ঄রড঑ পাআর, রবরড঑ রিপ্স যাখা মায়। ত঳রেরে ব্লফ ডািা িাআ঩ ঄রনক জায়গা তনয়। এভনরক করয়ক রগগাফাআি জায়গা঑ রনরে ঩ারয। ফড় তডিারফজ ফযফ঴ায ঴রর ত঳রেরে ব্লফরক রফগ ব্লফ ফরা ঴য়।

bps এয ঩ূ ণক রূ঩ ঴র "রফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" ফা "bits per second". এখারন তছাি ঴ারেয "b" ফযফ঴ায কযা ঴রয়রছ। কাযণ তছাি ঴ারেয "b" দ্বাযা তফাঝায় bit (রফি) অয ফড় ঴ারেয "B" দ্বাযা তফাঝায় byte(ফাআি)। "রফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" ফা bps ঴র একরি তনি঑য়ারককয ভধয রিরয় কে দ্রুে ডািা চরাচর করয ো ঩রযভার঩য একরি ঄নযেভ ভানিন্ড। উিা঴যণস্বরূ঩ঃ একরি ৫৬k ভরডভ েরে ত঳রকরন্ড ৫৬,৭০০ রফি঳ ডািা ট্রান্সপায কযরে ঩ারয।

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

ফাআি করিউিারযয তভরভারযরে যাখা একরি কযারযক্টাযরক রনরিক঱ করয। ৮ রফরিয ঳ভন্বরয় ১ ফাআি গরিে ঴য়। রফি রফরবন্ন তনি঑য়ারকক ডািা তেযরণয গরেরক তফাঝায়। রকন্তু ফাআি করিউিারয যাখা পাআররয ঳াআজ, ঴াডক ড্রাআব এয জাআয়গায ঩রযভাণ ফা করিউিায তভরভারযয জায়গা রনরিক঱ করয। ফড় ঳াআজরক এবারফ ফণকনা কযা ঴য়ঃ রকররাফাআি, তভগাফাআি, রগগাফাআি, তিযাফাআি আেযারি। উিা঴যণস্বরূ঩ঃ ১০২৪ ফাআরি ১ রকররাফাআি ।

CLOB এয ঩ূ ণকরূ঩ ঴র "কযারযক্টায রাজক ঄রেক্ট" ফা "Character Large Object."এরি একরি ডািা িাআ঩ মা রফরবন্ন "তডিারফজ ভযারনজরভন্ট র঳রেভ" দ্বাযা ফযফহৃে ঴য়। তমভন "Oracle" ঑ "DB2" তডিারফরজ এআ ডািা িাআ঩ ফযফহৃে ঴য়। োয় ৪ রজরফ ঩মকন্ত ফড় ঳াআরজয কযারযক্টায ডািা জভা যাখরে এআ CLOB কারজ রারগ।এরি ঄রনকিা BLOB এয ভে, েরফ ফাড়রে র঴র঳রফ এরি কযারযক্টায ডািা তডিারফরজ জভা যাখরে ঩ারয এফং ফাআনাযী তো ঩ারযআ। ভারঝ ভারঝ তডিারফরজ রকছু ঩রযফেকন কযরে ঴য়, তমভনঃ কযারযক্টায তমাগ কযা, তিক্সি তমাগ কযা, তিক্সি ঩রযফেকন কযা আেযারি। ঳াধাযণ তডিারফজ ভযারনজরভন্ট র঳রেরভ তছািখাি ঩রযফেকন কযা মায়। রকন্তু ফড় তিক্সি তমাগ কযা ফা ফড় ধযরণয ঩রযফেকরনয জনয CLOB ফযফ঴ায কযরে ঴য়। অফায CLOB এয অরযকরি ঳ু রফধা ঴র এরি ঳যা঳রয রনধকারযে স্থারন তডিারফরজয ঩রযফেকন কযরে ঩ারয মা ঄নযানয তডিারফজ ভযারনজরভন্ট র঳রেভ ঩ারযনা। facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

েরফ এয রকছু ঄঳ু রফধা ঑ অরছ। CLOB রপরে ঩রযফেকন কযা তডিারফরজয ঄রনক তিক্সি কভান্ড ঄নযানয তডিারফজ র঳রেরভ যান কযা মায়না। ত঳রেরে ঳াধাযণ তডিারফজ ভযারনজরভন্ট ফযফ঴ায কযরে ঴য়।

ডািা ফররে করিউিারয জভাকৃে েথযরক তফাঝায়। ডািা রফরবন্ন ধযরণয ঴রে ঩ারয। তমভনঃ তিক্সি ডকুরভন্ট, ছরফ, ঄রড঑ রি঩঳, রবরড঑ রি঩঳, ঳পি঑য়যায তোগ্রাভ ফা ঄নযানয পযভযারি ডািা থাকরে ঩ারয। করিউিারযয র঳র঩আউ দ্বাযা েরিয়াজাে ঴রয় ডািা পাআর ফা তপাোয দ্বাযা করিউিায ঴াডক ড্রাআরব জভা থারক। ঄নযবারফ ডািা ঴র ফাআনাযী ঳ংখযা ০ এফং ১ এয ঳ভন্বয়। কাযণ করিউিায তভরভারয ফাআনাযী ঳ংখযারকআ ঩ড়রে ঩ারয। োআ তভরভারয ঳কর েকায ডািারক ০ এফং ১ এআ ঳াংরখযক ভারন রূ঩ান্তরযে করয েরিয়া করয, ঳ংকরন করয এফং ঳ংযেন করয। একরি করিউিায তথরক অরযকরি করিউিারয ডািা তনি঑য়াকক ঄থফা এক্সিানকার রডবাআর঳য ভাধযরভ ঩ািারনা মায়। ঄রনকফায ফযফ঴ারযয ঩য ঑ ডািা নষ্ট ঴রয় মায়না।

ডািা ট্রান্সপায তযি ঳াধাযণে এক তরারক঱ান তথরক ঄নয তরারক঱ারন কে ঳ভরয় ডািা স্থানান্তয ঴য় ো রনরিক঱ করয। উিা঴যণস্বরূ঩ঃ ঴াডক ড্রাআরবয ঳রফকাচ্চ ডািা ট্রান্সপায তযি ৪৮০ Mbps(এভ.রফ.র঩.এ঳)। অফায একজন আউজারযয ISP(অআ.এ঳.র঩)। এয ঳রফকাচ্চ ডািা ট্রান্সপায তযি ঴রে ঩ারয ১.৫ Mbps। ডািা ট্রান্সপায তযি "bps" ফা "রফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" দ্বাযা ঩রযভা঩ কযা মায় । "ফাআি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" এ ঑ ডািা ট্রান্সপায তযি ঩রযভা঩ কযা মায়। েরফ তখয়ার যাখরে ঴রফ ৮ রফরি ১ ফাআি। ঄থকাৎ ৮০ Mb(তভগা রফি) ডািা ১ ত঳রকরন্ড স্থানান্তয ঴঑য়ায ঄থক ১ ত঳রকরন্ড ১০ MB(তভগা ফাআি ) ডািা স্থানান্তয ঴঑য়া। রকন্তু তফর঱যবাগ আন্টাযরনি ঳ারবক঳ েিানকাযী েরেষ্ঠান "bps" ফা "রফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" এ ডািা ট্রান্সপায তযি র঴঳াফ করয থারক।

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

এক্সরফফাআি ঴র ডািা তোরযরজয একক এফং ১ এক্সরফফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৬০, মা োয় ১,১৫১,৯২১,৫০৪,৬০৬,৮৪৬,৯৭৬ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ১ এক্সাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ১৮, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। অয এক্সরফফাআরিয অ঳র ভান ১,১৫১,৯২১,৫০৪,৬০৬,৮৪৬,৯৭৬ ফাআি। এয তেরে অ঳র ভানআ ধযা ঴য় কাযণ এরে এক্সাফাআরিয ঳ারথ দ্বন্দ্ব িু য ঴য়। এক এক্সরফফাআি ১০২৪ ত঩রফফাআরিয ঳ভান এফং ো তজরফফাআি একরকয কাছাকারছ।

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

Gbps(রজ.রফ.র঩.এ঳) এয ঩ূ ণক রূ঩ ঴র "রগগারফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" ফা "Gigabits per second." ১ রজ.রফ.র঩.এ঳ োয় "১০০০ তভগারফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" এয ঳ভান ঄থফা ১,০০০,০০০,০০০ রফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড এয ঳ভান। এরি রফরবন্ন ঴াডক঑য়যায রডবাআর঳য ভরধয ডািা স্থানান্তরযয গরে ঩রযভার঩য একক র঴র঳রফ ফযফহৃে ঴য়। ঄রনক ফছয ধরয ঴াডক঑য়যায রডবাআর঳য তেরে ডািা স্থানান্তরযয গরেয একক র঴র঳রফ Mbps(এভ.রফ.র঩.এ঳) ঑ Kbps(তক.রফ.র঩.এ঳) এককগুররাআ ফযফহৃে ঴ে। রকন্তু ঳ভরয়য ঳ারথ ঴াডক঑য়যাযগুররা তমভরন অ঩রডি ঴রয়রছ তেভরন এরিয ভরধয ডািা ট্রান্সপায গরে ঑ তফরড়রছ। অধু রনক ঴াডক঑য়যাযগুররা ত঳রকরন্ড ১ রগগারফি ডািা ঩মকন্ত ট্রান্সপায কযরে ঩ারয। োআ রজ.রফ.র঩.এ঳ ডািা ট্রান্সপায গরে ঩রযভার঩য একরি ঄঩রয঴ামক একরক ঩রযণে ঴রয়রছ। তমভনঃ SATA 3(঳ািা ৩) ৬ রজ.রফ.র঩.এ঳ গরেরে ডািা ট্রান্সপায কযরে ঩ারয। তেভরন USB 3.0(আউএ঳রফ ৩.০) ৫ রজ.রফ.র঩.এ঳ ঑ থান্ডাযরফাল্ট ১০ রজ.রফ.র঩.এ঳ গরেরে ডািা ট্রান্সপায কযরে ঩ারয। অফায রগগারফি আথাযরনি ১০ রজ.রফ.র঩.এ঳ এয ঑ তফর঱ গরেরে ডািা ট্রান্সপায কযরে ঩ারয । তনািঃ "Gbps" তছাি ঴ারেয "b" অয ফড় ঴ারেয "B" ফযফ঴ারয ঩াথককয অরছ। তছাি ঴ারেয "b" ফররে রফি তফাঝায়, অয ফড় ঴ারেয "B" ফররে তফাঝায় ফাআি। ১রগগাফাআি ৮ রগগারফরিয ঳ভান। েরফ রগগারফি এককআ তফর঱ ফযফহৃে ঴য়।

রগরফফাআি একরি ডািা তোরযরজয একক এফং ১ রগরফফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৩০, মা োয় ১,০৭৩,৭৪১,৮২৪ ফাআরিয ঳ভান। এরেরে তখয়ার যাখরে ঴রফ ১ রগগাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ৯, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০ এয ঳ভান। োআ রগরফফাআরিয তকান ঳঴জ ভান না ধরয এয অ঳র ভানআ ফযফ঴ায কযা ঴য় মারে রগগাফাআরিয ঳ারথ তকান দ্বন্দ্ব ঳ৃ রষ্ট না ঴য়। ১ রগরফফাআি ১০২৪ তভরফফাআরিয ঳ভান ।

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

রগগাফাআি(Gigabyte) এয "giga" উ঩঳গকরি এর঳রছ গ্রীক ঱ব্দ "gigas" তথরক, মায ঄থক জায়ান্ট ফা দিেয। ঳াধাযণবারফ রগগাফাআি একরি একক। ১ রগগাফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৩০, মা োয় ১,০৭৩,৭৪১,৮২৪ ফাআরিয ঳ভান। এরক ঳঴জবারফ ধযা ঴য় ১রগগাফাআি= ১০ িু রি ঩া঑য়ায ৯, মা োয় ১ রফররয়ন ফাআি ফা ১,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। অফায ১ রগগাফাআি ১০২৪ তভগাফাআি এয ঳ভান। এয তচরয় ফড় এককরি ঴র তিযাফাআি। রগগাফাআি ঴াডক ড্রাআরবয ঳াআজ ঩রযভার঩য একক র঴র঳রফ ফযফহৃে ঴য়। তমভনঃ ১৬০ রজরফ, ২৫০ রজরফ, ৩২০ রজরফ আেযারি। রগগাফাআিরক ঳ংরের঩ ঄রনরক "রগগ঳" ফরর।

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

একরি তমাগারমাগ ভাধযভ তমভন আন্টাযরনি ঑ তরাকার এরযয়া তনি঑য়াকক(রযান) এয ভধয রিরয় মখন ডািা ট্রান্সপায ঴য়, েখন গড় ডািা ট্রান্সপায স্পীড রনধকারযে ঴য় , রনরিকষ্ট ঳ভরয় কেিুকু ডািা ট্রান্সপায ঴রয়রছ । ডািা ট্রান্সপায কামকিরভ ঄ন্তবুকক্ত ঳কর েরিাকররয ভাথার঩ছু েথয থারক, তমভন ঩যারকি ত঴ডায(Packet Header) ঄নযানয ডািা ।গুড঩ুি ঑ ত঳যকভ একরি ঩রযভার঩য একক, েরফ এরি ঳কর ডািায ঩রযফরেক শুধু েরয়াজনীয় ডািাগুররা রনরয় কাজ করয। তম পাআররক ট্রান্সপায কযা ঴য় ত঳আ পাআররয ঳াআজরক পাআর ট্রান্সপায িাআভ দ্বাযা বাগ করয গুড঩ুি গণনা কযা মায়। মরি঑ এআ গণনা ঄রনক েথাগে েথয ফাি রিরয় কযা ঴য় োয঩য঑ োপ্ত পরাপর , েথাগে পরাপররয চাআরে কভ ফা ঳ভান ঴য়। উিা঴যণস্বরূ঩ঃ আথাযরনি ঳ংরমারগয ঳রফকাচ্চ ট্রান্সরভ঱ন একক MTU(এভ.রি.আউ) ঴র ১৫০০ ফাআি। েথাগে র঴঳াফ কযরে ঴রর এয ভারল্ট঩র ঩যারকরি কভ঩রে ৪০ ফাআরিয ঩যারকি ত঴ডায মু ক্ত কযরে ঴রফ। োরে পাআর ঳াআজ ১৫০০ ফাআরিয ঄রধক ঴রয় মায়। রকন্তু এআ আথাযরনি ঳ংরমারগয গুড঩ুি র঴঳াফ কযরর ো ১৫০০ ফাআরিয কভ ফা ঳ভান ঴য়। গুড঩ুরিয র঴঳াফরনকা঱ েথাগে র঴঳ারফয কাছাকারছ ঴য় ফা কভ ঴য়। রকন্তু এয ভরধয তম তম পযাক্টযগুররা ঩াথককয দেরয করয ো জানা িযকায। একরি পাআর মখন একরি তনি঑য়াকক ঳ংরমাগ তথরক ঄নয তনি঑য়াকক ঳ংরমারগ মায় েখন ঄রনকগুররা েরিাকর ঄রেিভ করয তমরে ঩ারয। েরেরি েরিাকররয জনয অরািা র঴঳াফ এভ.রি.আউ একরক জভা ঴য়, পরর েথাগে র঴঳াফরি গুড঩ুরিয চাআরে তফর঱ ঴য়। কাযণ গুড঩ুি শুধু ভাে পাআর ঳াআজরক তভাি ট্রান্সপায িাআভ ফা ঳ভয় দ্বাযা বাগ করয।

"Kbps" ফা তক.রফ.র঩.এ঳ এয ঩ূ ণক রূ঩ ঴র "রকররারফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড" ফা "Kilobits Per Second"। এরি ডািা ট্রান্সপায তযি ঩রযভার঩য একরি একক। উিা঴যণস্বরূ঩ঃ ভরডরভয িু রি কভন স্পীড ঴র ১২৮ তক.রফ.র঩.এ঳ (kbps) ঑ ৫৬ তক.রফ.র঩.এ঳ (kbps)। েরফ তখয়ার যাখরে ঴রফ রকররারফি(kb) অয রকররাফাআি(kB) একক িু রিা এক নয়। ১ রকররাফাআি(B) ৮ রকররারফরিয(b) ঳ভান।

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

রকরফফাআি একরি ডািা তোরযরজয একক এফং ১ রগরফফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ১০, মা োয় ১,০২৪ ফাআরিয ঳ভান। এরেরে তখয়ার যাখরে ঴রফ ১ রকররাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ৩, মা োয় ১,০০০ এয ঳ভান। োআ রকরফফাআরিয তকান ভান না ধরয এয অ঳র ভানআ ফযফ঴ায কযা ঴য় মারে রকররাফাআরিয ঳ারথ তকান দ্বন্দ্ব ঳ৃ রষ্ট না ঴য়। ১ রকরফফাআি ১০২৪ ফাআরিয ঳ভান এয ঩যফেকী একক ঴র তভরফফাআি। রকরফফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ KiB

১ রকররাফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ১০ ফাআি , মা োয় ১,০২৪ ফাআরিয ঳ভান। ঄রনরকয ভরে রকররা ফরররআ ো ১০০০ তকআ রনরিক঱ করয। রকন্তু করিউিায তোগ্রাভাযরক ১ রকররাফাআরি কে ফাআি রজজ্ঞা঳া কযরর তোগ্রাভায উিয রিরফ "এরি তিকরনকযারর ১,০২৪ ফাআরিয ঳ভান" । েরফ ভারঝভরধয এয ভান ১০ িু রি ঩া঑য়ায ৩ ফা ১,০০০ ফাআি ধযা ঴য় মারে রকরফফাআরিয ঳ারথ দ্বন্দ্ব না থারক। এয ঩যফেকী একক ঴র তভগাফাআি। তছািখাি পাআর, আরভজ, থাম্বরনআর ফা ৯০০X৬০০ র঩রক্সররয তজ.র঩.আ.রজ আরভজগুররা রকররাফাআি ফা তক.রফ তে ঩রযভা঩ কযা ঴রয় থারক। ঳াধাযণে তফর঱যবাগ তিক্সি ডকুরভন্ট ঑ রকররাফাআরি রনধকারযে ঴রয় থারক। রকররাফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ KB

"Mbps" ফা "এভ.রফ.র঩.এ঳" এয ঩ূ ণকরূ঩ ঴র "Megabits Per Second" ফা "তভগারফি঳ ঩ায ত঳রকন্ড"। ১ তভগারফি োয় ১০ রে রফি ফা ১০০০ রকররারফি। অফায ৮ তভগারফরি ১ তভগাফাআি। "এভ.রফ.র঩.এ঳" এককরি ফযান্ডউআথ ঳ংরমাগ তমভনঃ আথাযরনি ফা তকব্র ভরডভ এয ডািা ট্রান্সপায স্পীড ঩রযভা঩ক র঴র঳রফ ফযফহৃে ঴য়।

তভরফফাআি ঴র ডািা তোরযরজয একক এফং ১ তভরফফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ২০, মা োয় ১,০৪৮,৫৭৬ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ১ তভগাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ৬, মা োয় ১,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। অয তভরফফাআরিয অ঳র ভান ১,০৪৮,৫৭৬ ফাআি। তভগাফাআি ঑ তভরফফাআরিয ভরধয দ্বন্দ্ব িূ য কযায জনয তভরফফাআরিয এআ ভান ধযা ঴য়। এক তভরফফাআি ১,০২৪ রকরফফাআরিয ঳ভান এফং এয ঩রযয এককরি ঴র রগরফফাআি। তভরফফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ MiB

১ তভগাফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ২০, মা োয় ১,০৪৮,৫৭৬ ফাআরিয ঳ভান। ঳঴জ র঴঳ারফয জনয ধযা ঴য় ১ তভগাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ৬, মা োয় ১,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। এক তভগাফাআি ১,০২৪ রকররাফাআরিয ঳ভান এফং এয ঩রযয এককরি ঴র রগগাফাআি। করিউিারয যাখা ফড় পাআরগুররা ঳াধাযণে তভগাফাআরি ঩রযভা঩ কযা ঴য়।

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

উিা঴যণস্বরূ঩ঃ ৬.৩ তভগার঩রক্সর কযারভযা রিরয় তোরা ১রি ঴াআ তকায়ারররি তজ.র঩.আ.রজ আরভজ ফা ছরফ করিউিারয ৩ তভগাফাআি ঩মকন্ত জায়গা রনরে ঩ারয। ১রি চায রভরনরিয র঳রড-তকায়ারররি ঄রড঑ রি঩ ৪০ তভগাফাআি তস্প঳ রনরে ঩ারয অফায একরি র঳রডরে ৭০০ তভগাফাআি ঩মকন্ত জায়গা থারক। তভগাফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ MB

MTU(এভ.রি.আউ) এয ঩ূ ণক রূ঩ ঴র "Maximum Transmission Unit"। এভ.রি.আউ একরি তনি঑য়ারককং িাভক মা একরি তনি঑য়াকক ঳ংরমারগয ভরধয ঳ফরচরয় ফড় ঩যারকি ঳াআরজয চরাচররক তফাঝায়। ঩যারকি ফররে ডািা তফাঝারনা ঴রয়রছ। তনি঑য়াকক ঳ংরমারগয িাআর঩য কাযরণ এভ.রি.আউ এয রকছু ঳ীভাফদ্ধো অরছ, রকন্তু ভারঝভরঝ করিউিারযয তনি঑য়াকক ত঳রিংস্ এয ঳ারথ এভ.রি.আউ ঳ভন্বয় করয রনরে ঩ারয। কাযণ উচ্চেয একরে ঄রনক তফর঱ ডািা ট্রান্সপায কযরে ঩ারয ত঳ র঴র঳রফ উচ্চ এভ.রি.আউ ঳ংরমারগ রনম্নেয এভ.রি.আউ ঳ংরমারগয েুরনায় তফর঱ ফযান্ডউআথ থারক। উিা঴যণস্বরূ঩ঃ একরি আথাযরনি কারনক঱রনয এভ.রি.আউ ঴র ১৫০০ ফাআি। এখন আথাযরনি ঳ংরমারগয ভরধয মরি তকান র঳রেভ ১৫০০ ফাআরিয তচরয় তফর঱ ডািা ঩ািারে চায় েরফ ডািাগুররা রফরবন্ন তছাি তছাি ঩যারকরি রফবক্ত ঴রয় মায়। েখন এআ তছাি ঩যারকিগুররারক অফায রযর঳ব কযায ঳ভয় ঳ভন্বয় কযরে ঴য়। ত঳ৌবাগযফ঱েঃ তম করিউিায ডািা গ্র঴ন করয ত঳রি স্বয়ংরিয়বাফ ঩যারকিগুররারক ঳ভন্বয় করয রনরে ঩ারয। োরে এআ ডািা ট্রান্সপায েরিয়ারি একিু ধীযগরেয ঴য়। তফর঱যবাগ করিউিারয রডপল্ট এভ.রি.আউ ত঳রিংস্ ১৫০০ ফাআি থাকায় এ঳ফ করিউিায রফরবন্ন ঩রয়রন্ট আথাযরনি ঳ংরমারগয ভাধযরভ আন্টাযরনরিয ঳ারথ ঳ংমু ক্ত। (এিা রিক কযরে ঴রফ)

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

নার কযারযক্টায এভন একরি কযারযক্টায মায রফি ভান ০(঱ূ নয) ত঳ি কযা থারক। োআ এয ঳াংরখযক ভান ০(঱ূ নয) এফং একরি ররং কযারযক্টায তমভনঃ ঑য়াডক ফা তেআজ(Phrase) এয ত঱ল তফাঝায়। তমভনঃ apple ঱ব্দরিরে ঩াাঁচরি কযারযক্টায অরছ। োআ এরি ৫ রফি জায়গা রনরফ। রকন্তু এয ত঱ল তফাঝারে ৬ষ্ঠ রফি স্থারন একরি নার কযারযক্টায ফ঳ারে ঴য়। নার কযারযক্টায একজন করিউিায তোগ্রাভাযরক একরি ররং এয দিঘকয রনণকয় কযরে ঳া঴াময করয। ফাস্তফ েরয়ারগ তমভনঃ তডিারফজ ফা তেড঱ীি তোগ্রারভ নার কযারযক্টায খারর জায়গা ঩ূ যণ কযরে ফযফ঴ায কযা ঴য়।

রনফর ঴র ৪ রফরিয একরি ত঳ি। তমর঴েু ৮ রফরি ১ ফাআি োআ রনফররক ফরা ঴য় ঄ধক রফি। অয িু আ রনফরর ঴য় ১ ফাআি। রনফর তমর঴েু ৪ রফরিয একরি ত঳ি োআ ঐ ৪ রফরিয ৪রি স্থারন ১৬রি ঳ম্ভাফয ভান ফ঳রে ঩ারয। এআ ১৬রি ভান ত঴ক্সারডর঳রভর রডরজি তথরক ফ঳ারনা মায়। োআ রনফররক ঄নযবারফ ফরা ঴য় "ত঴ক্স রডরজি"। ৪ ফীরি ১

রনফর ঴঑য়ায কাযরন ডািা

করভউরনরক঱রন রনফররক ভারঝভারঝ "তকায়ারফি" ঑ ফরা ঴রয় থারক।

ত঩রফফাআি ঴র ডািা তোরযরজয একক এফং ১ ত঩রফফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৫০, মা োয় ১,১২৫,৮৯৯,৯০৬,৮৪২,৬২৪ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ১ ত঩িাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ১৫, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। অয ত঩রফফাআি ঴র ১,১২৫,৮৯৯,৯০৬,৮৪২,৬২৪ ফাআি। ত঩িাফাআি ঑ ত঩রফফাআরিয ভরধয দ্বন্দ্ব িূ য কযায জনয ত঩রফফাআরিয এআ ভান ধযা ঴য়। এক ত঩রফফাআি ১,০২৪ তিরফফাআরিয ঳ভান এফং এয ঩যফেকী এককরি ঴র এক্সরফফাআি। ত঩রফফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ PiB

১ ত঩িাফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৫০, মা োয় ১,১২৫,৮৯৯,৯০৬,৮৪২,৬২৪ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ঳঴জবারফ র঴঳ারফয জনয ১ ত঩িাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ১৫, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। অয ত঩রফফাআি ঴র ১,১২৫,৮৯৯,৯০৬,৮৪২,৬২৪ ফাআি। ত঩িাফাআি ঑ ত঩রফফাআরিয ভরধয দ্বন্দ্ব িূ য কযায জনয ত঩িাফাআরিয এআ ভান ধযা ঴য়। এক ত঩রফফাআি ১,০২৪ তিযাফাআরিয ঳ভান এফং এয ঩যফেকী এককরি ঴র এক্সাফাআি। ফড় ঴াডকড্রাআব ঄থফা ঄রনকগুররা ঴াডক ড্রাআব এক঳ারথ ঩রযভার঩য জনয এআ এককরি ফযফ঴ায কযা ঴য়। অফায ফড় ডািা কাররক঱ন ঩রযভার঩ ঑ ত঩িাফাআি একক ফযফ঴ায কযা ঴য়। ত঩িাফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ PB facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

ের঳঳রযয তলারিং ঩রয়ন্ট ঄থফা এপ.র঩.আউ একরকয ঩াযপরভকন্স ঩রযভার঩য একক ঴র ত঩িালপ্স। আংরযরজ ফানান "Petafolps" তক ভারঝভারঝ ররখা মায় "petaFLOPS" ফা "PFLOPS"। "FLOPS" এয ঩ূ ণক রূ঩ ঴র "Floating Point Operations Per Second"। ত঩িালপ্সরক একফচন ফা ফহুফচন উবয়রূর঩ ফযফ঴ায কযা মায়। ১ ত঩িালপ্স ১,০০০ তিযালপ্স ফা ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ লরপ্সয ঳ভান। ঳াধাযণে একরি করিউিারযয ঩াযপযরভন্স রফচারযয তেরে ত঩িালপ্স এককরি ফযফহৃে ঴য় না। ঄রনকগুররা করিউিারযয ের঳঳রযয ঩াযপযরভন্স একরে গননা কযায জনয ত঩িালপ্স এককরি ফযফ঴ায কযা ঴য়। মরি ঑ একরি ঳ু ঩ায করিউিায এক ত঩িালরপ্সয চাআরে ঄রনক তফর঱ গরে঱ীর। "PetaFLOPS" ঱ব্দরিরে তখয়ার কযরর তিখা মায় এখারন "Peta" ঱ব্দরি উচ্চেয একক তফাঝায়। "FLOPS" ঱ব্দরি দ্বাযা তফাঝায় ত঩িালপ্স শুধু ভাে তলারিং ঩রয়রন্টয ঩াযপরভকন্স রফচায করয। এয ঄থক ের঳঳রযয ঳ারফকক ঩াযপরভকন্স রফচারযয জনয "ত঩িালপ্স" একরি অি঱ক একক ঴রে ঩ারয না। কাযণ একরি ের঳঳রযয ঩াযপরভকন্স এয িক স্পীড, র঳রেভ ফা঳ স্পীড, ঑ য্মারভয ঩রযভারনয উ঩য ঑ রনবকয করয।

ররং করিউিায তোগ্রারভংরয় ফযফহৃে আরন্টজায ঑ তলারিং ঩রয়রন্টয ভে একরি ডািা িাআ঩ মা করিউিায তোগ্রারভংরয় তিক্সি আন঩ুি তন঑য়ায জনয ফযফহৃে ঴য়। ররং ডািা িাআ঩ ফযফ঴ায কযরর একরি তিক্সরিয ভারঝ তস্প঳ ফা খারর জায়গা এফং নাম্বায ঑ আন঩ুি র঴র঳রফ তন঑য়া মায়। উিা঴যণস্বরূ঩ঃ "Hamburger" ঑ "I ate 3 hamburger" উবরয়আ িু রি ররং। রে কযরর তিখা মায় এআ িু রি ররংরয় তস্প঳ ঑ নম্বয অরছ। মরি রিকভে ররং রনধকাযণ কযা মাআয় েরফ একরি কাজআ শুধু ভাে করিউিায তোগ্রাভারযয জনয ফারক থারক। ো ঴র করিউিাযরক ররং আন঩ুি তি঑য়া ঴রয়রছ এরি তফাঝারনায জনয ররংরিরক ""(তকারি঱ন ভাকক) এয ভরধয যাখরে ঴রফ। করিউিায তোগ্রারভংরয় ররং ফযফ঴ায কযায ঩য ঄রনক ঳ভয় এয দিঘকয রনণকয় কযায েয়াজন ঩রড়। এআ কাজরি কযায জনয ররংরয়য ত঱রল একরি নার কযারযক্টায রনধকাযণ করয রিরে ঴য়। এআ নার কযারযক্টায রনধকাযণ কযা ঴য় '\0' দ্বাযা।

তিরফফাআি ঴র ডািা তোরযরজয একক এফং ১ তিরফফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৪০, মা োয় ১,০৯৯,৫১১,৬২৭,৭৭৬ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ১ তিযাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ১২, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। অয তিরফফাআি ঴র ১,০৯৯,৫১১,৬২৭,৭৭৬ ফাআি। তিযাফাআি ঑ তিরফফাআরিয ভরধয দ্বন্দ্ব িূ য কযায জনয তিরফফাআরিয এআ ভান ধযা ঴য়। এক তিরফফাআি ১,০২৪ রগরফফাআরিয ঳ভান এফং এয ঩রযয এককরি ঴র ত঩রফফাআি। তিরফফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ TiB facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

১ তিযাফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৪০, মা োয় ১,০৯৯,৫১১,৬২৭,৭৭৬ ফাআরিয ঳ভান। েরফ র঴঳ারফয ঳ু রফধারেক ধযা ঴য় ১ তিযাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ১২, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। এক তিযাফাআি ১,০২৪ রগগাফাআরিয ঳ভান এফং এয ঩রযয এককরি ঴র ত঩িাফাআি। অভারিয তির঱য তেো঩রি অজকার রকছু রকছু ফযফ঴াযকাযী ১ তিযাফাআি ঩মকন্ত ঴াডক ড্রাআব ফযফ঴ায কযরছ। েরফ ফেকভান চার঴িা ঄নু ঳ারয তফর঱যবাগ ফযফ঴াযকাযী ৫০০ রজরফ ফা ঄ধক তিযাফাআি ঴াডক ড্রাআব ফযফ঴ায করয থারক। েরফ ঑রয়ফ ঳াবকাযগুররারে ঳াধাযণে করয়ক তিযাফাআি এভনরক ত঩িাফাআি ঩মকন্ত ঴াডক ড্রাআব ফযফ঴ায কযা ঴রয় থারক। তিযাফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ TB

ের঳঳রযয তলারিং ঩রয়ন্ট ঄থফা এপ.র঩.আউ একরকয ঩াযপরভকন্স ঩রযভার঩য একক ত঩িালরপ্সয ভেআ অরযকরি একক ঴র তিযালপ্স । তিযালপ্সরক একফচন ফা ফহুফচন উবয়রূর঩ ফযফ঴ায কযা মায়। এখারন "FLOPS" এয ঩ূ ণকরূ঩ ঴র "Floating Point Operations Per Seconds"।"Terafolps" তক ভারঝভারঝ ররখা মায় "teraFLOPS" ফা "TFLOPS"। ১ তিযালপ্স ১,০০০ রগগালপ্স ফা ১,০০০,০০০,০০০,০০০ লরপ্সয ঳ভান। এপ.র঩.আউ ঩াযপরভকন্স ঳াধাযণে রগগালরপ্স ঩রযভা঩ কযা ঴য় রকন্তু তিযালরপ্স নয়। অধু রনক ের঳঳রযয তেরে রকছু িা ফযরেিভ, কাযণ এ঳ফ ের঳঳য ঄রনকিাআ দ্রুেগরেয এফং োয় ১০০০ লরপ্সয ঑ তফর঱ গরেরে এযা কাজ করয থারক। ত঳রেরে রকছু গণনা তিযালরপ্স ঴রয় থারক। ের঳঳রয মখন একআ যকভ িক গরেয ঄ফোযণা ঴রয় থারক , েখন ত঳আ িক স্পীড তভগা঴াজক এ ঩রযভা঩ না করয রগগা঴ারজক ঩রযভা঩ কযা ঴য়। েরফ এরেরে তিযালপ্স ফযফ঴ায কযা ঴য়না। েরফ োয়আ ঳ু ঩ায করিউিারযয ের঳঳রযয গরে এফং তলারিং ঩রয়ন্ট ঄঩ারয঱ান এয রফরবন্ন দফজ্ঞারনক গণনা ফা "঳ারয়রন্টরপক কযারকুরর঱ান" এয জনয তিযালপ্স এককরি ফযফহৃে ঴রয় থারক।

আরয়ারফফাআি ফা তমারফফাআি(ফাংরা উচ্চাযণ) ঴র ডািা তোরযরজয একক এফং ১ আরয়ারফফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৮০, মা োয় ১,২০৮,৯২৫,৮১৯,৬১৪,৬২৯,১৭৪,৭০৬,১৭৬ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ১ আরয়ািাফাআি ফা তমািাফাআি= ১০ িু রি ঩া঑য়ায ২৪, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। অয আরয়ারফফাআি ঴র ১,২০৮,৯২৫,৮১৯,৬১৪,৬২৯,১৭৪,৭০৬,১৭৬ ফাআি। আরয়ারফফাআি ঑ আরয়ািাফাআরিয ভরধয দ্বন্দ্ব িূ য কযায জনয আরয়ারফফাআরিয এআ ভান ধযা ঴য়। এক আরয়ারফফাআি ১,০২৪ তজরফফাআরিয ঳ভান এফং এরি ঩রযভার঩য ঳রফকাচ্চ একক। আরয়ারফফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ YiB

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

১ আরয়ািাফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৮০, মা োয় ১,২০৮,৯২৫,৮১৯,৬১৪,৬২৯,১৭৪,৭০৬,১৭৬ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ঳঴জ র঴঳ারফয জনয ১ আরয়ািাফাআি ফা তমািাফাআি= ১০ িু রি ঩া঑য়ায ২৪, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। এক আরয়ািাফাআি ১,০২৪ তজিাফাআরিয ঳ভান এফং এরি করিউিায ডািা ঩রযভার঩য ঳রফকাচ্চ একক। ঳াধাযণে আরয়ািাফাআি এককরি ফযফহৃে ঴য়না। "Yottabyte" এয "yotta" উ঩঳গকরি "Iota" তথরক এর঳রছ। "ι" এআ র঳ম্বররি ঴র "Iota" এফং এরি গ্রীক ফণকভারায নফভ ফণক। আরয়ািাফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ YB

তজরফফাআি ঴র ডািা তোরযরজয একক এফং ১ তজরফফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৭০, মা োয় ১,১৮০,৫৯১,৬২০,৭১৭,৪১১,৩০৩,৪২৪ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ১ তজিাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ২১, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। অয তজরফফাআি ঴র ১,১৮০,৫৯১,৬২০,৭১৭,৪১১,৩০৩,৪২৪ ফাআি। তজিাফাআি ঑ তজরফফাআরিয ভরধয দ্বন্দ্ব িূ য কযায জনয তজরফফাআরিয এআ ভান ধযা ঴য়। এক তজরফফাআি ১,০২৪ এক্সরফফাআরিয ঳ভান এফং এয ঩যফেকী এককরি ঴র আরয়ারফফাআি। তজরফফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ ZiB

১ তজিাফাআি = ২ িু রি ঩া঑য়ায ৭০, মা োয় ১,১৮০,৫৯১,৬২০,৭১৭,৪১১,৩০৩,৪২৪ ফাআরিয ঳ভান। েরফ ঳঴জবারফ র঴঳ারফয জনয ১ তজিাফাআি = ১০ িু রি ঩া঑য়ায ২১, মা োয় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ফাআরিয ঳ভান। এক তজিাফাআি ১,০২৪ এক্সাফাআরিয ঳ভান এফং এয ঩যফেকী এককরি ঴র আরয়ািাফাআি। ঄রনক ফড় একক ঴঑য়ায় তজিাফাআি এককরি ঳াধাযণে ফযফহৃে ঴য়না। 'zettabyte' এয 'zetta' উ঩঳গকরি গ্রীক ফণকভারায ৬ষ্ঠ ফণক 'zeta' তথরক এর঳রছ। তজিাফাআরিয আংরযরজ ঳ংরেপ্ত রূ঩ঃ ZB

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

আন্টাযরনি ঴রে ঳ংগ্র঴ীে  http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox  http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox  http://somewhereinblog.net/tanbircox  http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox  http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox

http://facebook.com/tanbir.cox http://facebook.com/tanbir.ebooks http://tanbircox.blogspot.com

facebook /gmail/skype: -

http://tanbircox.blogspot.com


Want more Updates 

http://facebook.com/tanbir.ebooks

আপনি যযহ঵তু এই য঱খা পড়হেি , তাই আনম ধহর নিনি যয আপনি কনিউটার ও ইন্টারহিট বযব঵াহর অনভজ্ঞ ,কাহেই কনিউটাহরর প্রহয়ােিীয় নব঳য় গুহ঱া ঴িহকে ভাহ঱া খারাপ নবহবচিা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আহে … তাই আপিাহের কাহে একান্ত অনুহরাধ “ আপিারা ঴ামান্য একটু ঴ময় বযয় কহর ,শুধু এক বার নিহচর ন঱িংহক নিক কহর এই DVD গুহ঱ার মহধয অবনিত বই ও ঴ফটওয়যার এর িাম ঴মূহ঵র উপর যচাখ বুন঱হয় নিি।”তা঵হ঱ই বুহে যহবি যকি এই DVD গুহ঱া আপিার কাহ঱কলহি রাখা েরকার!আপিার আেহকর এই বযয়কৃত ঴ামান্য ঴ময় ভনবষ্যহত আপিার অহিক কষ্ট ঱াঘব করহব ও আপিার অহিহক ঴ময় বাাঁনচহয় নেহব। নবশ্বা঴ করুি আর িাই করুিঃ- “নবনভন্ন কযাটাগনরর এই DVD গুহ঱ার মহধয যেওয়া বািং঱া ও ইিংন঱ল বই , ঴ফটওয়যার ও নটউহটানরয়া঱ এর কাহ঱কলি যেহখ আপনি ঵তবাক ঵হয় যাহবি !” আপনি যনে বতেমাহি কনিউটার বযব঵ার কহরি ও ভনবষ্যহতও কনিউটার ঴াহে যুক্ত োকহবি তা঵হ঱ এই নিনভনি গুহ঱া আপিার অবশ্যই আপিার কাহ঱কলহি রাখা েরকার........ কারিঃ  এই নিনভনি গুহ঱া যকাি যোকাহি পাহবি িা আর ইন্টারহিহটও এহতা ইিরটযান্ট কাহ঱কলি এক঴াহে পাহবি বহ঱ মহি ঵য় িা।তাোড়া এত বড় ঴াইহের ফাই঱ যিট যেহক িামাহিা খুবই কষ্ট঴াধয ও ঴ময়঴াহপক্ষ বযাপার।এোড়া আপনি যযই ফাই঱টা িামাহবি তা ফু঱ ভা঴েি িাও ঵হত পাহর ..  এই নিনভনি গুহ঱া আপিার কাহ঱কলহি োকহ঱ আপিাহক আর যকাি কনিউটার নবহল঳জ্ঞহের কাহে নগহয় টাকার নবনিমহয় বা বন্ধুহের খানতহর “ভাই একটু য঵ল্প করুি” বহ঱ অন্যহক নবরক্ত করা ঱াগহব িা ... ও নিহেহকও ঵য়রানি ঵হত ঵হব িা ।  এই নিনভনি গুহ঱ার মহধয অবনিত আমার করা ৩০০ টা বািং঱া ই-বুক (pdf ) ও যোট ঴াইহের প্রহয়ােিীয় ঴ফটওয়যার আপিাহের েন্য নবিামূহ঱য আমার ঴াইহট যলয়ার কহর নেহয়নে । নকন্তু প্রহয়ােিীয় বড় ঴াইহের বই, নটহটানরয়া঱ ও ফু঱ ভা঴েি ঴ফটওয়যার গুহ঱া যলয়ার ঴াইট গুহ঱ার ঴ীমাবদ্ধতা ও ইন্টারহিহটর যলা আপহ঱াি গনতর েন্য যলয়ার করহত পার঱াম িা । তাোড়া এই বড় ফাই঱ গুহ঱া িাউিহ঱াি করহত যগহ঱ আপিার ইন্টারহিট পযাহকহের ক নেনব খরচ করহত ঵হব ... যযখাহি ১ নেনব পযাহকে েন্য ঴বেনিম্ন ৩৫০ টাকা যতা খরচ ঵হব , এর ঴াহে ঴ময় ও ইন্টারহিট গনতরও একটা বযাপার আহে। এই ঴ব নব঳য় নচন্তা কহর আপিাহের েন্য এই নিনভনি পযাহকে চা঱ু কহরনে ... যমাট কো আপিাহের কনিউটাহরর নবনভন্ন ঴মস্যার নচরিায়ী ঴মাধাি ও কনিউটাহরর েন্য প্রহয়ােিীয় ঴ব বই, ঴ফটওয়যার ও নটউহটানরয়া঱ এর ঴ানবেক ঴াহপাটে নেহত আমার খুব কাযেকর একটা উহেযাগ ঵হি এই নিনভনি পযাহকে গুহ঱া ... এই ক ক  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html

... শুধু একবার যচাখ বু঱াি

[যমাট দুইটা নিনভনি , ঴াইে ৯ নেনব] আপিার নলক্ষােীবহির েন্য প্রহয়ােিীয় ঴ব বািং঱া বই ও ঴ফটওয়যার  http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html [যমাট নতিটা নিনভনি, ঴াইে ১৩.৫ নেনব]Genuine Windows XP Service Pack 3 , Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর ঴াহে রহয়হে উইহন্িাহের েন্য প্রহয়ােিীয় বািং঱া বই ও ঴ফটওয়যার  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html All MS Office, documents ,pdf reader & Pdf edit Software এবং প্রহয়ােিীয় ঴ব বািং঱া বই। যয যকাি ধরহির িকুহমন্ট এনিট , কিভাটে ও নিোইি করার েন্য এই নিনভনি নট যহেষ্ট , এই নিনভনি যপহ঱ অনফ঴ ও িকুহমন্ট ঴িনকেত যয যকাি কাহে অ঴াধয বহ঱ নকেু োকহব িা... আপিার অনফন঴য়া঱ কাহের েন্য প্রহয়ােিীয় ঴ফটওয়যাহরর ঴িূর্ে ও নচরিায়ী ঴মাধাি...  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html : [ ঵হয় যাি য঴রা নিোইিার ] নিোইি ,গ্রানফক্স ও েনব এনিট ঴িনকেত প্রহয়ােিীয় ঴ব বািং঱া ও ইিংন঱ল ই-বুক ,নটউহটানরয়া঱ ও ফু঱ ভা঴েি ঴ফটওয়যার। ওএ ই ও এ ই আ ক ই http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html প্রহয়ােিীয় ঴ব বািং঱া ও ইিংন঱ল ই-বুক ,নটউহটানরয়া঱ ও ফু঱ ভা঴েি ঴ফটওয়যার।  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html A2Z Audio & Video player , Edito & converter . CD, DVD edit ও উইহন্িাে যক সুন্দর যেখাহিার েন্য প্রহয়ােিীয় ঴ব ফু঱ ভা঴েি ঴ফটওয়যার।  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Multimedia-And-Windows-Style-Software.html  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/mobile-software-hardware-dvd-5000.html  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/A2Z-Bangla-ebooks-Collection.html

facebook :: -

http://tanbircox.blogspot.com

Cb memory(bit & byte) by tanbircox  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you