Page 1

16 .pdf 1 12/2/2016 5:56:00

š¡–£†‘¡” ‘’¡y |w ˆ†’«p˜

C

M

Y

CM

MY

CY

èöąýĄàøĄÔüæŢ4""3%040%

CMY

K

Artd2307 –£y¡œœp¬‰‰œ …” p˜‚×

‹¨Ô™œˆ ‹— Š’Ÿy£ƒ†£‚‰§…’

w ƒ†¢­ƒ‘ ˆ¡‘y£… ˆ‡×y§…£‚€ˆ×™p§” ’š ™ˆ p—¥p˜¡

™¡q¡—£”Šp’’ ¬qˆvœœp¬‰‰ˆ£«†——£”ŠÒ


16 .pdf 2 12/2/2016 5:56:00

Profile

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ชอื : นายชติพนัธ ชตุมิณฑนสกลุ รหสันกัศกึษา : 5711312305 สาขาวชิาศกิษาศลิปกรรม แขนงออกแบบนเิทศศลิป คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาลยัราชภฎัจนัทรเกษม


16 .pdf 3 12/2/2016 5:56:01

คำนำ

รายงานนเีปนสวนหนงึของวชิา Artd2304 การออกแบบอัตลักษณ เปนรายวชิาทมีเีนอิืหา ในเรอืงการออกแบบบรรจภุณ ั ฑ ใหกบัแบรนหรอืผลติภณ ั ฑใหกบัผปูระกอบการ เพอืชวยสงเสรมิและพฒ ั นาอัตลักษณ ใหกบัแบรนดเปนทดีงึดดูและนาจดจำสำหรบัผทูพีบเหน็และเพมิมลูคาใหกบัสนิคาใหเปนทนีาสนใจ รายงานเลมนทีำขนึตามรายวชิา โดยเนอืหาเปนการพฒ ั นา การออกแบบอัตลักษณ ใหกบัแบรนตของ สอาดโอสถ เพอืทจีะพฒ ั นาแบรนดใหดขีนึไปและสสูากลได รายงานวชิาเลมนผีจูดัทำ หวงัวาจะเปนประโยชนแกผอูานและสามารถใหความรนูนีำไปใชในชวีติ ประจำวนัได หากผดิพลาดประการใดตองขออภยัไว ณ ทนีี

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ผจูดัทำ

นายชติพันธ ชตุมิณฑนสกลุ


16 .pdf 4 12/2/2016 5:56:01

สารบัญ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ส.1 ส.2 ส.3

1 5 8


16 .pdf 5 12/2/2016 5:56:01

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ส.1 สืบคนขอมูล Research

1


16 .pdf 6 12/2/2016 5:56:02

ผูประกอบการ : สอาดโอสถ ผลิตภัณฑ : สบูมะหาดสูตรเขมขน

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2


16 .pdf 7 12/2/2016 5:56:03

C

M

Y

โลโกเดิมของผูประกอบการ

CM

MY

CY

CMY

K

จุดเดนและจุดดอยของโลโกผูประกอบการ จุดดอย -โลโกเขียนดวยตัวอักษรไทยทำใหยังไมสากล จุดเดน -สีของโลโกยังพอดึกดูดสายตา -ตัวใบโพธิ์สามารถบอกถึงที่ตั้งที่อำเภอโพธิ์ทองไดทำใหจำไดงาย

3


16 .pdf 8 12/2/2016 5:56:04

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4


16 .pdf 9 12/2/2016 5:56:04

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ส.2 สมมติฐาน Resume

5


16 .pdf 10 12/2/2016 5:56:06

Concept Design

+

SaArdOSod

+

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6


16 .pdf 11 12/2/2016 5:56:06

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SaArd o Sod

7


16 .pdf 12 12/2/2016 5:56:06

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ส.3 สรุปผล Result

8


16 .pdf 13 12/2/2016 5:56:06

ขอกำหนดสัดสวนและโครงสราง ของตราสัญลักษณ สีเดียว

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

9


16 .pdf 14 12/2/2016 5:56:07

ขอกำหนดสัดสวนและโครงสราง ของตราสัญลักษณ สีเดียว

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10


16 .pdf 15 12/2/2016 5:56:09

ตัวอยางการนำตราสัญลักษณไปใชงานจริง ซองจดหมาย

แผนการะดาษ

นามบัตร

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

เสื้อ

11


16 .pdf 16 12/2/2016 5:56:10

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Artd2307 Chitapan Chutimonsagoon  

Artd2307 Chitapan Chutimonsagoon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you