Page 1

30-04-2009

PROB wka Zycie na streecie NR.2 i oby dalej

Oto kolejny nr PROBówki trafia w wasze rêce. Tym razem bardzo krótko s³owem wstêpu. Mieliœcie pomóc nam tworzyæ to pismo. Mia³o ono byæ NASZYM wspólnym g³osem. Mieliœmy byæ s³yszalni.Wstyd mi. I za Was i za mnie. Za to ¿e nie jestem w stanie sprzedaæ Wam tej motywacji, która drzemie we mnie, Krzyœku, Januszu i Bolku. W ramach protestu nie opublikujemy w tym numerze kart do g³osowania na najgorsze schronisko w województwie Pomorskim. Z powa¿aniem - Naczelny - i mówi³em Wam ¿e bezczelny

W numerze:

str. 2 - ogólnie o Walnym str 3. - Przetrwalnik str 4. - Sportowo, kulturalnie i mo¿e jeszcze wybory str 5. - hobby - czyli na rower!!! str 6. - kuchnia na weso³o str 7. - Przemyœl str 8. - og³oszenie Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

1


GARŒÆ FAKTÓW I REFLEKSJI Z PIERWSZEGO WALNEGO ZEBRANIA POMORSKIEJ RADY OSÓB BEZDOMNYCH (PROB) 3 Kwietnia 2009, w sali dawnego Pa³acu Œlubów, odby³o siê pierwsze walne zebranie PROB. Chocia¿ reminiscencje zwi¹zane z miejscem niektórych cz³onków rady znacznie rozproszy³y, niezast¹piony moderator - Piotr Olech szybko opanowa³ sytuacjê przedstawiaj¹c planowany porz¹dek obrad. Po krótkim przedstawieniu siê obecnych, Bolek zapozna³ nas z przebiegiem wizyty cz³onów kolegium PROB w S³upsku. Dalej, równie¿ spokojnie, nie kto inny jak najbardziej medialny Bolek, przedstawi³ za³o¿enia kampanii ”Werbel Demokracji” i zaapelowa³ o zbieranie zbêdnych kluczy. które bêd¹ wykorzystane podczas happeningów w czasie trwania ”werbla”. Nastêpnie sytuacja wymknê³a siê spod kontroli. Do g³osu doszed³ Leszek vel ”Fryzjer” (nie myliæ z tym” fryzjerem”), przedststawiciel spo³ecznoœci schroniska na Starowiœlnej. Leszek - dinozaur bezdomnoœci, przedstawiciel frakcji „Bezdomnoœæ Walcz¹ca” podj¹³ jak¿e wa¿ny temat warunków pobytu w schonisku. Wywo³a³ burzê ,ka¿dy na ten temat chcia³ siê wypowiedzieæ. Ca³oœæ dyskusji dotyczy³a ,jak to siê nazywa w slangu pracowników socjalnych „standardów pomocy instytucjonalnej” (od temperatury panuj¹cej w placówkach do kwalifikacji zatrudnionego tam personelu). W ferworze walki pad³a propozycja skierowania zarzutów w formie listu otwartego do w³adz województwa. Poprzestano na razie na przedstawieniu tych opinii na walnym zebraniu cz³onków PFWB, jako ¿e to Forum w³aœnie te standardy ustala³o. Emocje opad³y, ustalono plan dalszych dzia³añ i spotkañ, W panelu spraw organizacyjnych postanowiono - za chroniczn¹ absencjê i nieuczestniczenie w pracach - usun¹æ ze sk³adu kolegium kol. Kingê Plutê i powo³aæ na to miejsce kol. Rafa³a Klem, sk¹din¹d równie¿ wybitnego specjalistê od spraw kobiet. Dobrze siê sta³o ¿e do prac rady w³¹czy³o siê sporo nowych osób,dziêki temu nie grozi nam rutyna. Niektórzy z nas , m.in ni¿ej podpisany, na zasadzie „kto z kim przestaje...” zaczyna myœleæ kategoriam naszych adwersarzy. Myœlê ¿e pojawi³a siê jedyna okazja do podjêcia dialogu i przedstawienia naszych opinii przy stole, mo¿e niekoniecznie okr¹g³ym. Zakopmy topór , dzia³ajmy, bo nastêpne pokolenia bezdomnych nam tego nie wybacz¹. Zebranie zakoñczy³o siê pami¹tkow¹ fotk¹ na dziedziñcu. Krzysztof Iwanow

TU

MIA £B

TW

ÓJ

AR

TY

KU

£

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

2


SURVIVAL - czyli jak prze¿yæ Kilka wskazówek - mo¿e oczywistych, ale niektóre mog¹ siê przydaæ.

Nocleg. Istniej¹ ró¿ne preferencje, jak to w ¿yciu. Radzê jednak teraz unikaæ terenu „Berzy” czyli dworca g³ównego w Gdañsku. Po³¹czone si³y s³u¿b miejskich i PKP postanowi³y zmieniæ „wizerunek” dworca, walcz¹c z odwiecznymi i prawowitymi jego lokatorami. Dworzec w godzinach nocnych jest zamkniêty i pilnie strze¿ony przez wynajêt¹ ochronê. £za siê w oku krêci na wspomnienie, gdy czu³em siê tam jak w domu. W sytuacjach awaryjnych pozostaje tylko miejsce na, lub pod ramp¹ na ty³ach ogrzewalni. Stanowczo odradzam próby nocowania w sk³adach ostatnich kolejek SKM w kierunku Wejherowa. Okoliczni ma³olaci uprawiaj¹ swoisty rodzaj sportu poluj¹c na koczuj¹cych. Ca³kiem przyjemny nocleg zapewniaj¹ ostatnie pozbawione domofonów wie¿owce (np.na ¯abiance czy na ul.Kartuskiej). Nalepiej, zaopatruj¹c siê po drodze w kartony, u³o¿yæ siê nad najwy¿szym piêtrem w okolicach maszynowni dŸwigu. Zostawmy po sobie porz¹dek unkaj¹c konfliktów z lokatorami. Dobrze ¿e nasta³y ju¿ ciep³e dni, przy odrobinie pomys³owoœci mo¿na urz¹dziæ siê na œwie¿ym powietrzu.Polecam opuszczone dzia³ki w rejonie ul.Sucharskiego .

Aprowizacja. Niestety z nastaniem wiosny zawiesi³a dzia³alnoœæ Kuchnia „Œw. Miko³aja” przy dworcu PKP, na smakowite zupy poczekamy do jesieni. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy siê sto³ówka „CARITAS” przy Al.Niepodleg³oœci w Sopocie ,niestety du¿e kolejki. Wczeœnie rano wczorajsze pieczywo i dro¿d¿ówki wydaje p.P³oñczak przy ul na Stoku niestety równie¿ kolejki.

Higiena osobista. Temat jak¿e wa¿ny. Problem w tym, ¿eby nam siê chcia³o chcieæ. Polecam dla toalety codziennej ³azienki w przychodniach zdrowia m.in. przy ul.Wa³owej. Mo¿na siê umyæ i ogoliæ . £a¿nia dla bezdomnych w noclegowni TPBA Gdañsk ul.¯aglowa 1. Punkt wydawania odzie¿y TPBA w Sopocie ul.Królowej Jadwigi 1. Doskonale zaopatrzony jest te¿ Punkt w Gdyni przy ul.Lotników 11. Mi³a obs³uga, kol.Stefan czeka, zawsze s³u¿y rad¹ i pomoc¹ przy doborze poszczególnych sk³adników garderoby.

Telekomunikacja. W Gdyni na rogu ul.Œwiêtojañskiej i Skweru Kosciuszki s¹ dwie budki telefoniczne z których ³¹czone s¹ bezp³atnie rozmowy telefoniczne na numery stacjonarne w strefie numerycznej 0 58 CI¥G DALSZY NAST¥PI Proszê o ciekawe ,wa¿ne i aktualne informacje.Nr tel. 511 533 348 Krzysztof Iwanow Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

3


INFORMACJE KULTURALNE Na ekranach kin film ”Slumdog - Milioner z ulicy” (2008). Jamal, mieszkaniec slumsów Bombaju, bierze udzia³ w hinduskiej wersji „Milionerów”. Film na czasy kryzysu. Je¿eli potrzebujecie na³adowaæ baterie pozytywn¹ energi¹ to nie zwlekajcie i wybierzcie siê na „Slumdoga”!!! W niektórych kinach mo¿na jeszcze obejrzeæ ”Boisko bezdomnych”. Jest to historia za³o¿enia przez bezdomnych dru¿yny pi³karskiej. Oprócz obrazu bolesnej rzeczywistoœci, jest optymistyczny w¹tek wychodzenia z kryzysu. Re¿yserka pokazuje nam trudn¹ walkê i drogê do wyjœcia z szarej beznadziejnoœci. Polecam. Kolegom globtroterom pragnê zasygnalizowaæ, ¿e w stolicy, w Teatrze „Atheneum” koñcz¹ siê próby sztuki ”Nêdznicy” wg Wiktora Hugo i w re¿yserii pani K.Jandy

INFORMACJE SPORTOWE Homeless World Cup w Poznaniu ?????? Poznañ zg³osi³ swoj¹ kandydaturê do organizacji Mistrzostw Œwiata Bezdomnych w pi³ce no¿nej w 2011r. Organizacja imprezy ma kosztowaæ 125 mln.z³. Pi³ka no¿na uliczna rozgrywana jest na boiskach o wymiarach 15 x 20 m. Mecze trwaj¹ 2 x 7 min. Podczas mistrzostw dru¿yna rozgrywa 2-3 mecze dziennie. Najwiêksze osi¹gniêcia polskich bezdomnych to wicemistrzostwo w Edynburgu 2005 i Kopenhadze 2007. Decyzja o przyznaniu organizacji ju¿ wkrótce. Klub rowerowy BAJSICOOL. Klub powsta³ wiosn¹ 2004r. z inicjatywy p..Wojtka Bystrego. Od tego czasu ma na swoim koncie wiele wypadów, eskapad i wielodniowych rajdów. W dn. 24.03.2009 w siedzibie klubu odby³o siê spotkanie inauguruj¹ce sezon 2009. Spotkanie odby³o siê na razie „na sucho”. Zaprezentowano historiê klubu i odby³ siê pokaz zdjêæ z poprzednich wypraw. Nastêpne spotkanie 20.04.09 poœwiêcone przygotowaniu sprzêtu i planowaniu najbli¿szych wypraw. O pracach klubu bêdê informowa³ na bie¿¹co. WYBORY DO EUROPARLAMENTU To nie jest agitacja, ale je¿eli ktoœ ma ochotê to informujemy ¿e: Wyborcy nigdzie niezamieszkali, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu w miejscu pobytu czasowego, powinni z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej do 28 maj¹ 2009.Instrukcja PKW:ZPOW-903-8/09 Opracowa³ Krzysztof Iwanow

Potêpiasz innych, nie znaj¹c ich. A ile¿ z³ego wiesz o sobie i puszczasz to w niepamiêæ. Lew To³stoj Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

4


Biuletyn Pomorskiej Rady Os贸b Bezdomnych

5


Jad³ospis Kontynuuj¹c nasze spotkania w k¹ciku kulinarnym dla ludzi, którzy du¿¹ czêœæ swojego dnia spêdzaj¹ pod „chmurk¹”, chcia³bym zwróciæ uwagê na dania, które s¹ œciœle zwi¹zane z innym k¹cikiem w PROBÓwce. Mam tu na myœli „wêdkowanie”,a wiêc ryby ... w ka¿dej postaci. „Wêdkowanie” owo rozpowszechni³o siê wœród ludzi ulicy, gdy w Polsce nast¹pi³y przemiany po roku 89-tym i w naszych sklepach pu³ki zape³ni³y siê towarami. Pocz¹tkowo by³y to marne „brania” gdy¿ œwiadomoœæ przechodniów musia³a dorosn¹æ do faktu, i¿ pojawi³y siê osoby bezdomne. W poprzednim ustroju nie by³o ich na ulicach. „Zarzucanie wêdki” sta³o siê wiêc modne w miejscach powszechnie odwiedzanych przez spo³eczeñstwo. By³y to hale dworcowe, wiêksze sklepy, jakieœ przejœcia podziemne i okolice barów mlecznych.Odpowiednio ucharakteryzowana osoba bezdomna „zarzuca³a wêdkê” s³owami „Czy kupi mi Pan/Pani coœ do jedzenia?”. By³y zawsze trzy mo¿liwoœci: 1. albo branie by³o puste; 2. albo na „haczyku” wisia³a reklamówka z chlebem i pasztetem; 3. albo te¿ do „podbieraka” wpad³o kilka z³otych (nie rybek) i mo¿na je by³o przeznaczyæ na „zupê owocow¹” o nazwie „Arizona”. Jak ju¿ wspomnia³em, pocz¹tki by³y nieudolne, lecz inwencja twórcza i pomys³owoœæ osób bezdomnych jest ogromna. Z biegiem czasu przerodzi³o siê to w „maraton wêdkarski”. Pojawi³y siê hipermarkety, a tam zamiast „wêdki” u¿ywano sieci z ma³ymi oczkami, gdy¿ poza jedzeniem z wózka wpada³y do sieci drobniaki za odprowadzenie go na miejsce postoju. Polecam rybki gdy¿ s¹ one bardzo zdrowym sk³adnikiem naszego po¿ywienia i zawieraj¹ du¿o bia³ka oraz mikro i makro elementów, takich jak: wapñ, fosfor, magnez, ¿elazo i jod. Poza tym wêdkowanie to zajêcie, które w jakiœ sposób „wzbogaca” cz³owieka i uszlachetnia, gdy¿ sk³ania do zadumy i rozmyœlañ Bolek Kawka

w dobie kryzysu

TU

MIA £B

TW

ÓJ

AR

TY

KU

£

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

6


Jeœli czynisz dobro, oskar¿¹ ciê o egocentryzm. Czyñ dobro mimo wszystko! Jeœli odnosisz sukcesy, zyskujesz fa³szywych przyjació³ i prawdziwych wrogów. Odnoœ sukcesy mimo wszystko! Twoja dobroæ zostanie zapomniana ju¿ jutro. B¹dŸ dobry mimo wszystko! Szlachetnoœæ i szczeroœæ wzmagaj¹ twoj¹ wra¿liwoœæ. B¹dŸ szlachetny i szczery mimo wszystko! To, co budujesz latami, mo¿e run¹æ w ci¹gu jednej nocy. Buduj mimo wszystko! Ludzie w gruncie rzeczy potrzebuj¹ twej pomocy, mog¹ ciê jednak zaatakowaæ, gdy im pomagasz. Pomagaj mimo wszystko! Daj¹c œwiatu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj œwiatu najlepsze, co posiadasz MIMO WSZYSTKO! Ludzie s¹ czêsto g³upi, nielogiczni i dbaj¹ tylko o w³asny interes; Przebaczaj im, mimo wszystko. Jeœli jesteœ ¿yczliwy, ludzie oskar¿¹ ciê o egoizm i niskie pobudki; Pozostañ ¿yczliwy, mimo wszystko. Jeœli jesteœ otwarty, ludzie mog¹ to wykorzystaæ; B¹dŸ otwarty, mimo wszystko. Jeœli odnajdziesz pokój i szczêœcie, wielu bêdzie ci zazdroœciæ; B¹dŸ szczêœliwy, mimo wszystko. Dawaj z siebie ile mo¿esz, a czêsto powiedz¹ ci, ¿e to za ma³o; Dawaj, mimo wszystko.

M¥DRA MYŒL NA KONIEC

Mimo ws zystko Ludzie s¹ nierozumni, nielogiczni i samolubni. Kochaj ich mimo wszystko!

Redakcja: Naczelny i jak¿e bezczelny Adam Cenian

Adres Redakcji: Biuro PFWB ul..Ksiêdza Józefa Zator Przytockiego 4 80-245 Gdañsk e-mail: prob@pfwb.org.pl

Szkice: Marek K³usek Autorzy artyku³ów: Janusz Witkowski Boles³aw Kawka Krzysztof Iwanow PROB

Biuletyn Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych

7


CHCESZ NARZEKAÆ TA S T

RON

A JE

ST D

LA C

IEBI

E

NIE BÓJ SIÊ NAPISZ DO

PROBówki

NR. 2 P ROb o wk a P I S Z DO NAS

Gazetka 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you