Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Lipiec 2011 nr 7 ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Oborniki już w Aglomeracji Poznańskiej Gmina Oborniki jest 21 samorządem, który od 15 czerwca należy do Aglomeracji Poznańskiej. Podczas Walnego Zebrania Członków Metropolia Poznań podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nas do Stowarzyszenia. Na spotkaniu wybrano Zarząd, którego prezesem został zgodnie ze statutem prezydent Poznania Ryszard Grobelny, a wiceprezesem starosta poznański Jan Grabkowski. Drugim wiceprezesem jest burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Do zarządu weszli także burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski oraz burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki jako jego członkowie. Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej. Głównym celem Stowarzyszenia jest: poprawa jakości i dostępności świadczenia usług, rozwój gospodarczy, modernizacja infrastruktury drogowej i technicznej, zapewnienie sprawnej komunikacji publicznej, ochrona cennych walorów przyrodniczych i dbałość o ład przestrzenny. Czytaj s. 3

Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych R adni ustalili nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością gminy. Uwzględniają one najemców lokali, którym umożliwia się ich nabycie. s. 2

Już wkrótce ruszy budowa boiska w Chrustowie W środę, 6 lipca Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę na budowę boiska środowiskowego przy szkole w Chrustowie. s. 5

Z Ormianami o samorządzie i biznesie 29 czerwca w gminie Oborniki przebywała delegacja z Armenii. Celem wizyty było zapoznanie się z działaniami samorządu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz funkcjonowaniem firm, które odnoszą sukcesy w ekobiznesie. s. 7

Samorządowy Informator SMS Od 1 lipca skorzystać można z smsowej informacji. Z myślą o mieszkańcach gminy uruchomiona została usługa umożliwiająca bezpłatne otrzymywanie ważnych dla Oborniczan wiadomości. s. 11

Oborniki gościły żeglarzy 4 lipca 2011 r. do Obornik zacumowało 25 jachtów, biorących udział w XXXIII Ogólnopolskim Rodzinnym Rejsie Żeglarsko – Motorowodnym PTTK „PĘTLA WIELKOPOLSKA 2011”. s. 12

KKS Kolba zwycięzcą Letniej Ligi Bogdanowo

Jestem przekonany, że włączenie Obornik w obszar Aglomeracji Poznańskiej przyniesie naszej gminie już w niedalekiej perspektywie czasu wymierne korzyści. Współpraca silnych samorządów na wielu polach, począwszy od rozwiązywania w granicach aglomeracji problemów komunikacyjnych, czy gospo-

darki odpadami, po dynamiczny rozwój gospodarczy regionu poznańskiego może zdecydowanie poprawić komfort życia naszych mieszkańców. Oborniczanie od wielu dziesięcioleci wykazują silny związek z Poznaniem i uważam, że brak naszego miasta w strukturach aglomeracji był nienaturalny. Dobrze, że

dzięki inicjatywie gminy oraz poparciu samorządów, które widzą Oborniki, jako silnego partnera w działaniach rozwojowych, znaleźliśmy się w gronie, które będzie decydować o rozwoju jednego z najsilniejszych obszarów metropolitalnych w Polsce. Piotr Woszczyk Zastępca Burmistrza Obornik

Wielką popularnością cieszył się zorganizowany przez pasjonatów sportów powietrznych Piknik Lotniczy, który odbył się w sobotę 11 czerwca. s. 13

Jest już GIG W Biurze Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców można otrzymać pierwsze wydanie Gminnego Informatora Gospodarczego. s. 14


2

Nasze Oborniki

Gmina dofinansuje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Podczas czerwcowej sesji (27.06.) radni podjęli ważną proekologiczną uchwałę, dotyczącą zasad i trybu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Mogą skorzystać  z niej osoby, które pozbawione są technicznych możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Oborniki. Dotacje takie udzielane będą na pokrycie części kosztów ich budowy, w wysokości 50% wydatków poniesionych przez inwestora (nie więcej niż: 2800,00 zł przy budynkach jednorodzinnych i 1400,00 zł przy wielorodzinnych, na jedno gospodarstwo domowe). Dofinansowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7 m3 na dobę, a w przypadku budynków wielorodzinnych do 10 m3 na dobę (tu w związku z warunkami technicznymi, dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oczyszczalni). Zgodnie z przyjętą uchwałą o dotację mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki i kryteria:Lipiec 2011

• są właścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym, na której budowana będzie oczyszczalnia przydomowa, lub posiadają inny tytuł prawny do tej nieruchomości; • nieruchomość, na której ma być budowana oczyszczalnia, nie jest ujęta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 20112016, grudnia 2010 r. lub koszt budowy kanalizacji sanitarnej dla danej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadniony; • posiadają uzgodnienie realizowanej inwestycji w zakresie zgodności z wieloletnim planem od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Obornikach i spełniają wszystkie wymogi sanitarne określone w przepisach odrębnych. Termin składania wniosków upływa 31 października. Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, tel. (61) 65 59 130.

www.oborniki.pl

Zmieniły się zasady rejestracji firm Od 1 lipca funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. System CEIDG umożliwia złożenie online wniosku o: – wpis do ewidencji, – zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalności), – zawieszenie działalności, – wznowienie działalności, – wykreślenie z ewidencji. Czynności tych dokonać można przez Internet, z każdego miejsca w Polsce i za granicą, bez konieczności odwiedzania urzędu (w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP).

Dzięki zgromadzeniu aktualnych danych o działających w Polsce firmach CEIDG stanowić będzie ważne źródło informacji na temat przedsiębiorców. Szczegółowy opis sposobu dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej znajduje na stronie internetowej www.firma.gov.pl Więcej informacji o nowych zasadach rejestracji można uzyskać w Referacie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach, tel. (61) 65 59 167

Nowe „witacze” Przy drodze krajowej nr 11 pojawiły się nowe „witacze”, które zapraszają do aktywnego spędzania wolnego czasu w Obornikach. Spływy kajakowe, park linowy, ścianka wspinaczkowa i tor motocrossowy oraz liczne imprezy sportowe i rekreacyjne to tylko wybrane atrakcje naszego miasta i gminy. Oborniki są coraz częściej miejscem wyjazdów weekendowych dla szukających nowych propozycji mieszkańców Poznania. To u nas można skorzystać z coraz bogatszej oferty gospodarstw agroturystycznych, a malownicze tereny zachęcają miłośników jazdy na rowerze, biegania czy nor-

dic walking. Na wszystkich czeka również obornicka Pływalnia z bogatą ofertą dla całych rodzin.

Serdecznie zapraszamy do Obornik, tu aktywnie wypoczniesz!

Głosowano w sprawie Żłobka Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych 270 złotych – tyle zapłacą rodzice za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Obornikach. Kwotę tę uchwalili radni podczas czerwcowej sesji. Ustalono również, iż odpłatność za pobyt w Żłobku drugiego i każdego kolejnego dziecka zostanie zmniejszona o połowę, a maksymalna dzienna stawka za wyżywienie nie może przekroczyć 5,50 zł. Podczas sesji Rady Miejskiej przegłosowano także wysokość opłaty

za wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Radni uchwalili również nowy status Żłobka Miejskiego w Obornikach.  Dokument ten określa cele i zadania jednostki, warunki przyjmowania i wysokość opłat w przypadku nieobecności dziecka oraz strukturę organizacyjną  i gospodarkę finansową placówki.

Radni ustalili nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, będących własnością gminy. Uwzględniają one najemców lokali, którym umożliwia się ich nabycie. O wykup mieszkania mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z zapłatą czynszu i posiadają prawa najmu sprzedawanego lokalu przez minimum 5 lat. Zgodnie z przyjętą uchwałą Burmistrz za zgodą Rady może od ceny sprzedaży udzielić bonifikaty. Przy usta-

leniu wysokości upustu bierze się pod uwagę następujące kryteria: • długość okresu najmu (1% za każdy rok), • brak zaległości w opłatach, • rok budowy budynku (1% za każdy pełen rok), • sprzedaż całego budynku (przy wykupie wszystkich lokali w nieruchomości – 20 % od kwoty po udzielonych ulgach). Przysługujące bonifikaty nie mogą łącznie przekroczyć 85% ceny

lokalu mieszkalnego. Ustalone zasady mają zarówno tworzyć możliwości, stanowiąc zachętę do wykupu lokali mieszkalnych przez ich najemców, jak i zabezpieczyć interes gminy zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania mieniem komunalnym. Uchwała wejdzie w życie po czternastu dniach od momentu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


www.oborniki.plLipiec 2011

Nasze Oborniki

3

Oborniki już w Aglomeracji Poznańskiej – Metropolia Poznań 2020, która została przedstawiona w maju 2011 roku. Można powiedzieć, że jest to bardzo świeży dokument. Teraz przyszedł czas sprawdzianu deklaracji i planów. Należy zacząć wdrażanie strategii zawierającej 28 programów strategicznych rozłożonych w 5 osiach strategicznych. Będzie to na pewno czas próby i weryfikacji intencji oraz umiejętności współdziałania poszczególnych samorządów. Dotychczasowa polityka rządu nie ułatwia zadania, ponieważ brakuje ogólnokrajowej polityki miejskiej, a przykładów skutecznego oddolnego działania w innych polskich aglomeracjach też nie ma zbyt wiele.

Rozmowa z dr hab. Jackiem F. Nowakiem prof. nadzw. Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który współtworzył Strategię Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej – Metropolia Poznań 2020. Dokument ten powstawł w ramach prac prowadzonych w latach 2010 -2011 przez Centrum Badań Metropolitalnych skupiające pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Panie Profesorze, w maju minęły 4 lata od momentu podjęcia decyzji przez Poznań i gminy sąsiadujące o rozpoczęciu wspólnych działań na rzecz rozwoju „regionu Poznańskiego”. Czy udało się już osiągnąć w tym okresie pierwsze założone cele? Faktycznie to już cztery lata od powołania Rady Aglomeracji Poznańskiej. W tym czasie Poznań,

gminy podpoznańskie i Powiat Poznański postanowiły współdziałać w procesie budowy spójnej i mającej znaczenie międzynarodowe, milionowej Metropolii Poznań. Samorządy zaprosiły do współpracy cztery największe uczelnie poznańskie, które uruchomiły Centrum Badań Metropolitalnych (CBM) jako odrębną strukturę na UAM. Pracownicy poznańskich

uczelni po przeprowadzeniu badań i po konsultacjach z samorządami przygotowali Strategię Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej

Oborniki dopiero w tym roku stały się członkiem aglomeracji poznańskiej. Jaką rolę w rozwoju wspólnego obszaru może odegrać nasza gmina? Trudno powiedzieć. Nie wiemy jak rozwinie się inicjatywa oddolnego budowania spójnej, rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej milionowej Metropolii Poznań. Pewne jest, że obecnie i w wyobrażalnej przyszłości to metropolie będą obszarami przyśpieszonego rozwoju. Polskie aglomeracje miejskie powinny przystąpić do międzynarodowej konkurencji. Jeżeli poznańska inicjatywa powiedzie się to samorządy uczestniczące w niej odniosą sukces. W tej chwili ciągle mamy początek długiego procesu budowania spójności obszaru i jego konkurencyjnej pozycji. Rola Obornik w tej inicjatywie będzie zależała od aktywności mieszkańców, pod-

miotów gospodarczych i zaangażowania władz samorządowych. Poza Poznaniem nie ma w tej chwili wyraźnych liderów chociaż

Nadano nowe nazwy ulicom Konopnickiej, Z apolskiej, Modrzejewskiej, Czarny-Stefańskiej, Orzeszkowej, Sendlerowej, Plater, SkłodowskiejCurie to nowe nazwy ulic, które nadała obornicka Rada Miejska podczas ostatniej przed wakacjami sesji, 27 czerwca. Wszystkie stanowią własność miasta i zlokalizowane są w sąsiedztwie ulicy Wybudowanie w Obornikach. Poszczególne arterie otrzymały nazwy słynnych Polek. Tabliczki z nazwami pojawią się po uprawomocnieniu uchwały.

Rada Aglomeracji Rada Aglomeracji stanowiła forum współpracy władz gmin, które wspólnie tworzą Aglomerację Poznańską. Została utworzona 15 maja 2007 roku na mocy "Porozumienia o współpracy". Obecnie, po powołaniu Stowarzyszenia Rada Aglomeracji została zastąpiona Radą Metropolii, w której Oborniki będzie reprezentował Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Radzie Metropolii jest organem stanowiącym i kontrolnym. Radzie przewodniczy, zgodnie ze Statutem, Prezydent Poznania.

moje dotychczasowe obserwacje potwierdzają dużą aktywność Murowanej Gośliny i Śremu, czyli samorządów mających podobne położenie w obrębie aglomeracji poznańskiej jak Oborniki. Rola samorządów i korzyści z uczestniczenia w omawianej inicjatywie będą zależały od zaangażowania, oczywiście przy założeniu sukcesu całego metropolitalnego projektu. Członkostwo gminy w aglomeracji podyktowane jest także nadzieją na złamanie istotnych barier w rozwoju, takich jak chociażby transport i komunikacja. Czy nasi mieszkańcy mogą liczyć na rozwiązanie tych kluczowych problemów poprzez wspólne działania samorządów na forum aglomeracji? Patrząc na zapisy strategii możemy powiedzieć, że istnieje świadomość rozwoju infrastruktury poprawiającej mieszkańcom dostępność w obrębie dzisiejszej aglomeracji oraz ułatwiającej kontakty

z innymi szybko rozwijającymi się metropoliami co powinno służyć poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i lepszemu zrównoważeniu rynku pracy. Zaplanowane są też różnorodne działania przynoszące wyższą jakość usług publicznych i dostępność do nich. Założono, że współpraca samorządów przyczyni się do takich korzyści dla mieszkańców całej dzisiejszej aglomeracji poznańskiej. Jednak jesteśmy we wstępnej fazie całej metropolitalnej inicjatywy i trudno przesądzić o jej sukcesie oraz tempie pojawiania się zauważalnych przez mieszkańców rezultatów. Jakie mogą być główne przeszkody w powstawaniu silnej Metropolii Poznań? Przeszkód może być wiele. Szefowie samorządów, z którymi ostatnio prowadziliśmy wywia-

dy w ramach badań, zwracali uwagę przede wszystkim na niebezpieczeństwo dominacji indywidualnych dążeń poszczególnych samorządów nad celami wspólnymi. Kierujący samorządami obawiają się, że w okresie trudności finansowych samorządów zaczną przeważać wąsko rozumiane cele poszczególnych społeczności. Trzeba przyznać, że obecnie jest trudny czas dla samorządowych budżetów i nie sprzyja on śmiałemu finansowaniu planów długookresowych. Inną trudnością może być znalezienie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych dla prowadzenia skutecznej współpracy miasta na prawach powiatu, powiatu ziemskiego oraz gmin o różnym charakterze i leżących dodatkowo w różnych powiatach ziemskich. Gminy należące do Stowarzyszenia Metropolia Poznań są także uczestnikami wielu związków, porozumień często wykraczających znacznie poza obręb aglomeracji poznańskiej. Jest też oczywiste, że poważną przeszkodą jest brak rządowej polityki miejskiej, która wspierałaby oddolne inicjatywy metropolitalne. Stowarzyszenie Metropolia Poznań Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 18 lutego 2011 r. Zgodnie ze Statutem Metropolia Poznań ma wspierać idee samorządu terytorialnego oraz chronić wspólne interesy członków stowarzyszenia, którymi są członkowie Aglomeracji Poznańskiej. Stowarzyszenie ma również prowadzić działania mające na celu powołanie w przyszłości (obecnie brakuje do tego odpowiednich regulacji prawnych) związku zrzeszającego samorządy tworzące aglomerację.

Rozważania o przeszkodach można jednak podsumować pozytywnie. Przyjęta strategia pokazuje, że Poznań, Powiat Poznański i otaczające gminy mają wspólną wizję rozwoju i plan jak tą wizję osiągnąć co może pomóc pokonać trudności. Potrzebni są jeszcze skuteczni liderzy dla tego procesu, których należy szukać w pierwszym rzędzie wśród osób kierujących lokalnymi samorządami. Gminy w Aglomeracji Poznańskiej: • Buk • Czerwonak • Dopiewo • Kleszczewo • Komorniki • Kostrzyn • Kórnik • Luboń • Mosina • Murowana Goślina • Oborniki • Pobiedziska • Puszczykowo • Rokietnica • Skoki • Stęszew • Suchy Las • Swarzędz • Szamotuły • Śrem • Tarnowo Podgórne


4

Nasze Oborniki

Kolejne drogi na Bielawach W środę, 29 czerwca odbył się odbiór nowo wybudowanych ulic: Bukowej, Grabowej i Wiązowej. Realizowana inwestycja, o wartości prawie 450 tys. zł, zakładała budowę ulic z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane BUDRO Kazimierza Stachowiaka z Kiszewa. Ulice zaprojektowano jako odcinki proste o szerokości jezdniLipiec 2011

5,20 m, z obustronnymi chodnikami. Wyjątkiem jest ulica Wiązowa, na końcu której wykonano rondo. Realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2010. W odbiorze oprócz burmistrza Tomasza Szramy, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i inspektorów nadzoru wzięli udział również mieszkańcy nowych ulic. Przedstawili oni swoje uwagi, sugestie i propozycje robót dodatkowych, związanych z budową podjazdów

Wrócili z kolonii

www.oborniki.pl

Zakupiono nowe maszyny do pielęgnacji boisk

Zwiększa się liczba obiektów sportowych w naszym mieście. Po kompleksie boisk przy ul. ks. Szymańskiego, od pół roku, mieszkańcy mogą korzystać z „Orlika” przy ul. Obrzyckiej. Kolejny, który powstanie już wkrótce będzie służył mieszkańcom Objezierza i okolicznych miejscowości. Administratorem wszystkich tych obiektów jest Obornickie Centrum Sportu, którego zadaniem

jest między innymi prawidłowa konserwacja nawierzchni boisk. Sztuczna trawa nie wymaga oczywiście podlewania i koszenia, ale też nie jest zupełnie bezobsługowa. Boiska te systematycznie powinny być poddawane różnorakim zabiegom pielęgnacyjnym. W tym celu OCS zakupił ciągnik i dwie specjalistyczne maszyny do obsługi boisk ze sztuczną trawą i granulatem, który powinien być

regularnie spulchniany i czesany. Podobne zabiegi należy wykonywać na kortach i boiskach o nawierzchni kwarcowej. Jak twierdzą pracownicy OCS-u, pielęgnacja boisk przy wykorzystaniu nowych maszyn przyczyni się zarówno do poprawy estetyki kompleksów, jak i przede wszystkim do podniesienia komfortu gry zawodników.

Ruszy przebudowa drogi w Wargowie W poniedziałkowe popołudnie wypoczęte i pełne wrażeń dzieci i młodzież wróciły z letniej kolonii, którą w tym roku spędziły w Ustroniu Morskim. Młodzi koloniści mieszkali w uroczym ośrodku wypoczynkowym „Panorama”, który położny jest zaledwie 20 m od morza. Obiekt na ogrodzonym terenie, wyposażony we własną kuchnię, stołówkę oraz plac zabaw zapewniał komfort i poczucie bezpieczeństwa. Dzieci miały do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę opiekunów, pielęgniarkę i przewodnika. Zapewniono im również transport i bilety do zwiedzanych obiektów. Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się: rejs statkiem po

morzu, zwiedzaniu Kołobrzegu, w którym spacerowali nadmorską promenadą, a tak że udział w imprezie „Lato z Radiem”. Łagodny klimat, dużo słońca i jodu w powietrzu, sprawiły że aktywny wypoczynek nad morzem przyniósł dzieciom same korzyści. Na zakończenie kolonii zorganizowane zostało ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dzieci z nadmorskiego kurortu wróciły do Obornik pełne wrażeń, zdrowe i wypoczęte. Na miejscu na swoje pociechy czekali stęsknieni rodzice, niektóre już przy pierwszych uściskach opowiadały, że marzą o kolejnej nadmorskiej przygodzie. Wyjazd dla 110 kolonistów zorganizowała Gmina Oborniki.

12 października zakończy się przebudowa drogi w Wargowie. To jeden z zapisów umowy zawartej przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę z wykonawcą inwestycji – fir-

mą POL-DRÓG PIŁA Sp. z o. o. Wartość robót oszacowano na 594.834,36 zł. Przy podpisaniu umowy obecna była również radna i zarazem sołtys Wargowa – Irena

Magdziarek. Podkreślała ona, że jest to ważne przedsięwzięcie zwłaszcza dla mieszkańców Wargowa II. Oni bowiem od kilku lat zabiegali o jej budowę.


www.oborniki.plLipiec 2011

Nasze Oborniki

5

Zakończona budowa drogi w Nieczajnie Będzie cieplej w „dwójce”

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę dotyczącą termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 (pawilon I i pawilon II). Przedsięwzięcie to  pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w tych budynkach, a tym samym przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem szkoły.

W środę, 20 lipca odbył się oficjalny jej odbiór, w którym uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, wykonawca inwestycji, inspektorzy nadzoru budowlanego, przedstawiciele urzędu oraz sołtys wsi Jerzy Nowak.

Mimo niep ogo dy wszys c y wspólnie przemierzyli ponad półkilometrowy odcinek jezdni wykonanej z betonu asfaltowego. Burmistrz zwracał uwagę na sposób wykonania dywanika szosy oraz rozwiązania zastosowane w związku z nierównością terenu.

Wartość przedsięwzięcia, zakładającego oprócz budowy drogi, wykonanie chodnika i wjazdów do posesji z kostki brukowej oszacowano na kwotę prawie 500 tys. zł.

Kolejny etap prac zakończony Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Tomasz Augustyn poinformował, że zostały zakończone prace przy układaniu sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego. Ostatni etap prac prowadzony będzie w pasie drogi gminnej i nie będzie powodował utrudnień w ruchu drogowym. Ponadto na odcinku

od ulicy Starorzecznej do Poczty przystąpiono do odtwarzania krawężników i chodników. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych już wkrótce planuje się położenie tu warstw wiążącej i ścieralnej jezdni. Przejezdny jest również odcinek od ulicy Kopernika do Chłopskiej (przy Policji). Zakończono już

Inwestycję o wartości 635 490,31 zł będzie realizowało Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET z  Wronek. Termin zakończenia termomodernizacji  wyznaczono na 14 września 2011 r. W podpisaniu umowy oprócz burmistrza i reprezentantów firmy, realizującej przedsięwzięcie wzięła udział również dyrektor szkoły Aldona Święcichowska.

Już wkrótce ruszy budowa boiska w Chrustowie W środę, 6 lipca Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę na budowę boiska środowiskowego przy szkole w Chrustowie. Wykonawcą inwestycji jest spółka EUROIMPEX z Poznania, którą reprezentował Prezes Zarządu – Radosław Kunsztowicz. Wartość podpisanej umowy, za-

kładającej powstanie wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanowo-gumową o wymiarach 28×46 m, wynosi 774.999,63 zł. Termin realizacji zamówienia ustalono do 14 września 2011r. Zadanie to jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

układanie chodnika i krawężników przy ulicy Kasztanowej, wkrótce sfinalizowane zostaną też prace na ulicy Kowanowskiej. Na obu po ukończeniu chodników odtworzone dywaniki jezdni. Aktualnie trwają prace przy odtwarzaniu ulicy Garażowej – zakończenie robót w tym miejscu planuje się do końca lipca.

Ruszy kolejny etap remontu w Wargowie 6 lipca została podpisana umowa na budowę budynku gospodarczego oraz remont Wiejskiego Domu Kultury w Wargowie. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET – Wronki. Przy podpisaniu umowy obecna była również sołtys wsi, w której realizowana będzie inwestycja – Irena Magdziarek.

Pani sołtys nie ukrywała radości z kontynuacji remontu, który rozpoczęto już w 2000 roku. Wartość podpisanej przez burmistrza umowy wynosi 256.904,63 zł. Termin realizacji zamówienia przewidziano do 4 października. Jest to kolejne zadanie w naszej gminie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


6

Nasze ObornikiLipiec 2011

www.oborniki.pl

Radni pytali Wolne głosy i wnioski czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni rozpoczęli minutą ciszy ku czci poległych podczas wydarzeń w czerwcu 1956 r.

Pośród pytań złożonych oficjalnie podczas sesji znalazły się zagadnienia zgłoszone przez radnego Bogdana Bukowskiego, którego interesował budynek socjalno-administracyjny kompleksu boisk sportowych, przy ul. ks. Szymańskiego. Radny pytał kiedy budynek ten został oddany i ile kar zapłacił przedsiębiorca. Odpowiadając na interpelacje radnego ustalono, że umowa z wykonawcą robót – firmą Mirtech zawarta w maju pierwotnie zakładała termin odbioru inwestycji na 14 sierpnia 2010 roku. Jednak w czerwcu, z konieczności wykonania prac geotechnicznych, roboty ziemne wstrzymano, a plac budowy oddano firmie ponownie dopiero 19 lipca. W związku z 53 dniami przestoju prac wykonawca wnioskował o zmianę ostatecznego terminu wykonania inwestycji. W sierpniu nastąpiła zmiana decyzji w sprawie zasilania elektrycznego. Postanowiono wówczas o przyłączeniu budynku do istniejącej instalacji szkoły, rezygnując z przewidzianego, zaprojektowanego i uzgodnionego przyłącza energetycznego. Na przełomie września i października 2010 roku w związku z oczekiwaniem na nowe podłączenia zasilania

budynku oraz uzupełnienia odcinka zasilania wodociągowego i gazowego Zamawiający wstrzymał wykonanie utwardzeń wokół budynku, a w związku z wprowadzeniem do budżetu gminnego montażu lodowiska miejskiego na istniejącym sąsiadującym placu, zmianom uległy plany zagospodarowania otoczenia budynku – zrezygnowano z projektowanych dojść na rzecz utwardzenia całej powierzchni łączącej budynek z  placem, na którym zamontowane miało być lodowisko. Nowe zmiany w otoczeniu budynku zostały wprowadzone do projektu kolejnego etapu zagospodarowania boisk sportowych (przy okazji projektu parkingu, mini-golfa i siłowni zewnętrznej). W połowie października ustalono nowy termin zakończenia prac, który wyznaczono na 30 listopada 2010. Tego dnia firma zgłosiła do odbioru roboty budowlane i instalacje wewnętrzne. Pierwszy odbiór robót odbył się 13 grudnia, jednak ze względu na mroźną zimę odbył się on bez przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej. Tego dnia wyznaczono również 14 dniowy termin likwidacji zgłoszonych wad i usterek. Kolejne czynności odbiorowe przeprowadzono 3 stycznia br., jednak utrzymujące się silne mrozy uniemożliwiły naprawę zgłoszonych wcześniej wad. Termin przesuwano jeszcze kilkakrotnie, aż do 19 stycznia, kiedy inspektor nadzoru stwierdził, iż wyznaczone poprawki nie zostały wprowadzone. Wykonawca poprosił wówczas o sprecyzowanie kwestionowanych robót, wystawiając jednocześnie fakturę za całą wartość zadania. Po upływie terminu płatności uzgodniono przygotowanie stosownego porozumienia z wyszczególnionym zakresem prac, które wykonane zostały wadliwie. Wyszczególnienie takie inspektor nadzoru sporządził dopiero 10 marca, dzień wcześniej przesłano już jednak przedsądowne wezwanie do za-

płaty. W związku z tym 17 marca podczas spotkania z wykonawcą ustalono zawieszenie wynagrodzenia za wadliwie wykonane roboty oraz umniejszenie kwoty za zakres robót zaniechanych przez Zamawiającego w związku z nowym rozwiązaniem utwardzenia otoczenia budynku. Wstrzymana została część wynagrodzenia odpowiadająca wartości robót zaniechanych przez Zamawiającego oraz zakwestionowanych przez inspektora nadzoru. Z powodu niekorzystnych nadal warunków atmosferycznych termin ostatecznego wykonania poprawek ustalono na 30 kwietnia. Ostatecznie 13 maja inspektor nadzoru stwierdził protokolarnie usunięcie usterek. W wyniku czego nastąpiło rozliczenie wartości poprawionych usterek.

Radna Anna Rydzewska poprosiła o odpowiedź ile naliczono kar umownych firmie, która buduje przy Gimnazjum nr 3 salę gimnastyczną. Radną poinformowano, iż w umowie zawartej z firmą Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o termin realizacji inwestycji wyznaczono na 19 stycznia 2011 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne od grudnia do kwietnia Wykonawca składał wnioski o przedłużenie tego terminu. Pierwszym aneksem zakończenie prac przesunięto do 7 marca, jednak po złożeniu kolejnych wniosków ustalono ostatecznie 22 kwietnia. W międzyczasie, z uwagi na zmiany,

Odbył się częściowy odbiór „Schetynówki” 30 czerwca odbył się odbiór częściowy inwestycji, pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Oborniki, poprzez bu-

dowę drogi obwodowej, łączącej drogę wojewódzką nr 178 z drogą powiatową nr 2056 P. Inwestycja polega na budowie

drogi obwodowej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową (biegnącej w miejscu dawnych torów kolejowych), ulicy Wybudowanie oraz dróg zbiorczych – ulicy Kalinowej. Początek trasy będzie miał  miejsce przy skrzyżowaniu ulicy Czarnkowskiej z dawnym torowiskiem, a koniec w miejscowości Słonawy. Przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka odrębnych zadań. Pierwszy odbiór objął ukończoną ulicę Wybudowanie i część tzw. drogi obwodowej, gdzie wykonana została warstwa podbudowy. Oddano również drogę zbiorczą, czyli ulicę Kalinową, którą wykonano z kostki brukowej. Łączna wartość przeprowadzonych do tej pory prac wyniosła ponad 1,5 mln zł. W odbiorze wzięli udział  przedstawiciele Urzędu Miejskiego, inspektorzy nadzoru oraz wykonawca  z firmy POL-DRÓG Piła.

w stosunku do założonych pierwotnie, rozwiązań sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zmianie musiały ulec warunki techniczne przyłączy sanitarnych i deszczowych sali gimnastycznej. Do opracowania projektu zamiennego zobowiązało się przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które po kilkukrotnych poprawkach złożyło ostateczny projekt 20 kwietnia. Termin ten stał się dla Wykonawcy - firmy Alstal argumentem do wnioskowania o kolejne przedłużenie terminu wykonania zamówienia. Swe uzasadnienie znajduje on w notatkach z budowy, podpisanych też przez inspektorów nadzoru, którzy potwierdzili konieczność przesunięcia robót do 3 czerwca 2011 roku. Zabiegi w sprawie przedłużenia umownego terminu wykonania robót czynione przez wykonawcę, przy wsparciu ze strony inspektora nadzoru uwidocznione są w notatkach (nie przedstawianych w dacie ich spisania), we wpisach w Dzienniku Budowy, czy też w uzasadnieniu przedłożonej przez wykonawcę „rozciągniętej” aktualizacji harmonogramu robót. W związku z wieloma wątpliwościami zarówno natury formalnej, jak i technicznej, propozycja przedłużenia terminu do 10 czerwca nie została przyjęta. Wątpliwości budzi zwłaszcza fakt braku terminowego wykonania wielu innych robót, które nie były uzależnione od prac związanych z przyłączami (20 kwietnia ich zaawansowanie było dalekie od zakończenia) oraz okoliczności dokonywanych przez kierownika budowy i inspektora nadzoru notatek i wpisów w dzienniku budowy. Z tych powodów, jak i z uwagi na złożoność sprawy, temat realizacji umowy z firmą Alstal przekazany został do analizy prawnej. Techniczne czynności odbiorowe, rozpoczęte 17 czerwca 2011 roku, zakończone zostały w dniu 11 lipca 2011 roku.

Radna Agnieszka Roszyk złożyła interpelację w sprawie sprzedanych lokali mieszkalnych z zasobów gminnych w latach 2002-2007. Radna wskazała, że w latach tych sprzedano 35 lokali, w tym 7 z 80% bonifikatą, 26 z 65 %, 1 z 62% i 1 z 58%. Do 25 lokali zostały podjęte przez Radę Miejską uchwały, natomiast do pozostałych 10 lokali takiej uchwały nie podjęto. Radna podkreśliła, iż z przepisów ogólnych ustawy wynika iż właściwy organ może udzielić bonifikaty za zgodą wojewody, rady bądź sejmiku. W związku z tym poprosiła również o wyjaśnienie braku 10. uchwał niezbędnych do zastosowania bonifikat. Pisemnej odpowiedzi radnej udzielił Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk, który poinformował, że Wydział Inwestycyjny nie ma w aktach przedmiotowych dokumentów. W archiwum Biura Rady znajdują się jedynie uchwały dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz uchwała określająca zasady sprzedaży lokali mieszkalnych. Dodał, iż uchwała w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców, stanowiła w tym okresie podstawę do zawarcia aktu notarialnego kupna- sprzedaży. Na niniejszą uchwałę powołują się strony w akcie notarialnym. Stanowi ona również podstawę do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Trwa modernizacja W ramach realizacji projektu: "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki" trwa modernizacja obornickiej oczyszczalni ścieków. Podejmowane działania mają na celu uzyskanie

przez oczyszczalnię technicznej możliwości oczyszczania całości ścieków powstających na terenie aglomeracji Oborniki. Prognozowane średnie obciążenie oczyszczalni po realizacji projektu szacowane jest na ponad 4200 m3/d.


www.oborniki.plLipiec 2011

Nasze Oborniki

7

Radni zatwierdzili odnowę Z Ormianami o samorządzie i biznesie kolejnych miejscowości Podczas czerwcowej sesji Rada Miejska przyjęła cztery Plany Odnowy Miejscowości z gminy Oborniki. Dokumenty o charakterze planowania strategicznego zatwierdzono dla sołectw: Dąbrówka Leśna, Łukowo, Wychowaniec i Żukowo. Plany zostały przygotowane przez mieszkańców powyższych miejscowości, którzy wspólnie dokonali analizy zasobów swych wsi. Przedstawili krótką charakterystykę sołectw: funkcje, jakie pełnią wsie, ich położenie i wygląd oraz stan otoczenia środowiska naturalnego. Oceniono poziom rolnic-

twa, kultywowanie tradycji i sieć komunikacyjną.  Zinwentaryzowano także zasoby służące odnowie miejscowości i dokonano oceny ich słabych i mocnych stron. W dokumentach przygotowano również opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców oraz harmonogram ich wdrażania. Przyjęte przez radę Plany Odnowy Miejscowości umożliwiają powyższym sołectwom czerpanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 oraz programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Sołtysi wybrali nowy zarząd

39 sołtysów wzięło udział w naradzie, która odbyła się 11 lipca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania wybrano nowych przedstawicieli do Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, którego prezesem została Aleksandra Łukaszyk – sołtys Gołaszyna. Serdeczne podziękowania za pracę dotychczasowej przewodniczącej Irenie Magdziarek przekazał burmistrz Tomasz Szrama. Funkcję sekretarza będzie pełnił Wojciech Partyka z sołectwa Kowalewko, natomiast jednogłośnie skarbnikiem wybrano sołtys Pacholewa – Bożenę Kubiatowicz. Delegatami na Ogólne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sołty-

sów Województwa Wielkopolskiego zostali: Wojciech Partyka, sołtys Kowalewka, Andrzej Majkowski, sołtys Bogdanowa, Irena Magdziarek, sołtys Wargowa i Stanisław Kania, sołtys Dąbrówki Leśnej. W trakcie narady omawiano bieżące sprawy związane z gospodarką komunalną i ściekową oraz funduszami sołeckimi. Rozmawiano również o programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, ubezpieczeniu majątku gminy, organizacji Dożynek Gminnych w Niemieczkowie, a także zasadach udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Sołtysów poinformowano  o możliwości korzystania z bezpłatnych wiadomości w systemie SISMS.

Zmiany w PGKiM W środę, 13 lipca odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach. Podczas spotkania odwołano trzech członków Rady Nadzorczej: Leona Wiese, Kazimierza Lisa oraz Monikę Kalupę-Bręczewską. Zgromadzenie

Wspólników uchwaliło również powołanie w ich miejsce Justyny Dykiel, Jolanty Ratajczak i Ireneusza Schillera. Następnym zadaniem nowej rady jest wybór przewodniczącego, który do czasu oficjalnego powołania nowej osoby będzie pełnił obowiązki prezesa spółki.

29 czerwca w gminie Oborniki przebywała delegacja z Armenii. Celem wizyty było zapoznanie się z działaniami samorządu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz funkcjonowaniem firm, które odnoszą sukcesy w  ekobiznesie. Odwiedzili nas  Burmistrz miasta Yeghegnadzor – Babayan Sirekan, Burmistrz miasta Vayk – Sargsyan Harutyun, Sekretarz w Urzędzie wsi Areni – Artur Nazaryan, przedstawicielka organizacji partnerskiej Institute for Civil Society and Regional Development – Lilia Khatlamajyan oraz Dyrektor biura Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” – Anna Łukasik, a także koordynator projektu i tłumaczka – Araksia Sarkisian. Dla gości przygotowano bogaty program pobytu, który umożliwi przeniesienie i dostosowanie polskich pomysłów do armeńskich możliwości. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim z ormiańskimi samorządowcami podzieliliśmy się przykładami dobrych praktyk w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami oraz proekologicznego biznesu. Goście chcieli dowiedzieć się jak gmina wspiera inwestorów. Swoje prezentacje przedstawili: LGD Kraina Trzech Rzek, Biuro Promocji i Przedsiębiorczości oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Drugi etap spotkania odbywał się w terenie. Ormianie zapoznali się z pracą małej elektrowni wodnej

na Wełnie. Z Obornik goście udali się do Bogdanowa, gdzie obserwowali prace w przetwórni owoców i warzyw. Właścicielka – Monika Kurzawa-Gryszczenia odpowiadała na pytania oraz zaprosiła do skosztowania wyrobów swojej firmy. Wyczerpująco zaprezentowała historię i sposób przygotowania ekologicznych przetworów. Produkty wytwarzane są tam metodami tradycyjnymi, ręcznie oraz na małą skalę. Przetwory powstają według sprawdzonych oraz domowych receptur bez zbędnych dodatków i cukru. Przedsiębiorstwo korzysta tylko ze świeżych owoców i warzyw zebranych w pełni sezonu co gwarantuje najwyższą jakość oraz najlepszy smak i aromat. W Żukowie Ormianie zapoznawali się z procesem technologicznym w tłoczni soków Katarzyny i Tomasza Rembowskich. Ten wyrób

jest produktem typowo niszowym dla konsumenta ceniącego zdrowe odżywianie. Stosowana linia produkcyjna wyklucza używanie konserwantów oraz innych ulepszaczy spożywczych. Rodzina Rembowskich przygotowała smaczną niespodziankę – tradycyjną ormiańską zupę. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie obornickiego Rynku oraz wizyta w firmie „Destylacje Polskie”. Interesująco z pracą przedsiębiorstwa zapoznał wszystkich Prezes Andrzej Ułanowski, który wraz z Kierownikiem Produkcji Tomaszem Strzelczykiem zaprezentował najnowsze ekologiczne rozwiązania stosowane w zakładzie.  Samorządowcy nie byli obojętni na uroki naszej gminy i serdecznie dziękowali za ciepłe przyjęcie, które zapewni kontynuację kontaktów polsko-ormiańskich.


8

Nasze ObornikiLipiec 2011

Poznaj trasy gminnej komunikacji

Strefa III

Strefa I

I

k

in bl

o

II

I

III

e in bl

ew sz Ki

o

ew sz Ki

o

ko

ew sz Ki

ew sz Ki

ca ni

ob

26

25 na

im

G

a

Sz

Słonawy II

um

zj

Słonawy I

n

U o

II

w

o ow

to

us

ik

hr

śc

C ie

ko

an

ów

rb U

p Po

27 Śl ho

uc

ep

Trasa linii w jednym kierunku

25 Numer linii Możliwość przesiadki na pociąg Możliwość przesiadki na autobus do Poznania

lin

Trasa linii z przystankami

Lu

LEGENDA

o

ka

w

ór

G

Pasażerowie będą zobowiązani do zakupu biletów u kierowcy pojazdu. Ceny biletów jednorazowych za przejazd środkami komunikacji gminnej ustalone zostały podczas majowej sesji Rady Miejskiej: - bilet normalny strefa miasto – 2 zł - bilet normalny strefa podmiejska – 3 zł - bilet normalny strefa gminna – 3,50 zł - bilet normalny wewnątrz danej strefy – 2 zł Aktualnie trwają konsultacje społeczne w poszczególnych miejscowościach, w których zlokalizowane są przystanki. Mają one pomóc w opracowaniu optymalnego rozkładu jazdy, tak aby dostosować godziny wyjazdów i przyjazdów busów do potrzeb mieszkańców.

SCHEMAT SIECI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W O B O R N I K A C H

St

Już wkrótce uruchomiona zostanie gminna komunikacja. Wyznaczone zostały konkretne trasy, podzielone na trzy strefy taryfowe: - I strefa – stare miasto – obejmuje wszystkie przystanki zlokalizowane wewnątrz granic miasta; - II strefa podmiejska – w jej obszar wchodzą wszystkie przystanki w granicach miejscowości: Bogdanowo, Dąbrówka Leśna, Kowanowo, Kowanówko, Rożnowo, Słonawy, Uścikowo Folwark; - III strefa gminna – w zakres  tej strefy wchodzą wszystkie przystanki zlokalizowane w granicach miejscowości: • Bąblin • Bąblinek • Chrustowo • Gołaszyn • Gołębowo • Górka • Kiszewo • Kiszewko • Kowalewko • Lulin • Łukowo • Maniewo • Marszewiec • Objezierze • Ocieszyn • Pacholewo • Stobnica • Ślepuchowo • Świerkówki • Urbanie • Uścikowo • Wargowo • Żerniki

www.oborniki.pl

24


www.oborniki.plLipiec 2011

Nasze Oborniki

D ąb ró

Kowanówko, Miłowody

w

Le

Ko

ka

an w ów ko

I

,S

o

l

ta pi Sz

an

tw ic śn le

, ko

Ko

ów

a śn

ad

yj na

II

Rożnowo, Słoneczna Rożnowo, Szkoła

Ko

22 23

an ów

or

o

c ze

r za

I

C

ko

w

eg

D

nt

rfa

w

Ko

Strefa I

do

o

on

eg

R

nt

or

at

rfa

an

Ko

II

Kowanówko, Tarninowa

w N

21

P

ki js ie

M

II r Ta

Marszewiec

Kowanowo

w

go

21

ko is

a sk I

ia zn yc

St

ow nk

25

r za

C

a sk

ąd rz

PK

U

ow nk

Rożnowo, Świetlica

Piłsudskiego Pacholewo

4

ów

nr

eg

er

Sz

Rynek

h

yc

ar

Dworzec PKP Miasto

i rn Że ki

o w

ko

Łu

o

c wy ze o or us w b D uto A

ow

ik I

Dom Kultury

Gołaszyńska

un

m

Bogdanowo

Ko

Uścikowo, Folwark

rz

ta

en

m

C

Szamotulska

śc U

22 23 27 24 28 26 29

al

o

ny

Objezierze

Kowalewko

Gołaszyn Gołębowo

Ocieszyn I

cz

ie

N na

aj

Wargowo, Pałac

Maniewo II Św

Zielątkowo

28 29

ki

ów

rk

ie

o

w

go

ar W

25

Maniewo I

Ocieszyn II

9


10 Nasze ObornikiLipiec 2011

www.oborniki.pl

Dzień Ocieszyna

9 lipca odbył się „Dzień Ocieszyna”, zorganizowany przez sołtysa, radę sołecką oraz strażaków OSP Ocieszyn. W organizację imprezy zaangażowali się też sami mieszkańcy. Atrakcji przygotowano co nie miara. Całość otworzył „II bieg o puchar sołtysa”, w którym brali udział nie tylko mieszkańcy, ale i goście. Z linii startu wybiegły dwie grupy: najpierw dzieci, które biegły wokół wsi, a następnie dorośli, dla których zaplanowano nieco dłuższą trasę przez park. Dzięki pomocy firmy Obst, która dostarczyła na festyn wrak samochodu, można było obejrzeć wspaniałe widowisko ratownicze, polegające na wydobyciu ofiary z pojazdu. W związku z tym, że impreza miała charakter integracyjny, w zabawach brały udział nie tylko dzieci, ale i dorośli. Burmistrz

Tomasz Szrama wraz z radnym Pawłem Dregerem oraz przybyłymi sołtysami wcielili się w rolę komisji degustującej pyszności przygotowane przez panie z Ocieszyna. Skosztować musieli każdej z potraw, a następnie wyłonić trójkę zwycięzców. Sukces odniosła pani Anna Geier, która wraz z koleżankami przygotowała przepyszne pierogi. Kolejną atrakcją festynu były skoki w workach. Różne grupy ścigały się dając z siebie wszystko. Meta była w sklepiku, gdzie na zwycięzców czekały schłodzone nagrody, a dla najmłodszych lody. Jednym z ważniejszych punktów programu był „Chrzest Nowych Mieszkańców”. Sołtys przygotował wiele ciekawych zadań, które nowi mieszkańcy musieli wykonać przed złożeniem uroczystego ślubowania.

Zadaniem integrującym lokalną społeczność był turniej w przeciąganiu liny. Mieszkańcy z różnych części wsi podzielili się na grupy, a następnie rywalizowali ze sobą niezwykle zacięcie. Ostatecznie zwyciężyła grupa „Lejdis”, czyli Ocieszynianki. Nowością był „1z10, czyli konkurs wiedzy o Ocieszynie”. Największą wiedzą pochwaliła się pani Wiesława Urbaniak, która zdeklasowała pozostałych sąsiadów, odpowiadając bezbłędnie na większość pytań. W świetle zachodzącego słońca na płycie boiska znakomity występ zaprezentował zespół taneczny „CatClan”. Dziewczyny zachwyciły wszystkich, a w jednym z układów tańczył nawet sam sołtys. Wieczorną porą przed remizą zaczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

Z kart historii Jaka przyszłość czeka nieczynny dziś młyn elektryczny (Słonawy Młyn) przy ul. Chłopskiej? Czy będzie ona ciekawsza i bogatsza od jego przeszłości? A przeszłość tego młyna, a raczej tego miejsca, jest ciekawa i długa, bo sięga XIV wieku. Pierwsza wzmianka w źródłach historycznych pochodzi z XV wieku, jednak obiekt ten nie przetrwał długo, gdyż na początku XVI w. znajduje się wzmianka o istnieniu nowego młyna. Nazwa Słonawy Młyn, obejmowała poza budynkiem również osadę młyńską, zwaną jako dobra młyńskie, bądź obszar dworski, który jeszcze w 1920 r. wynosił 400 mórg ziemi i stanowił jednostkę samodzielną i leżał poza granicami naszego miasta. Stąd władze miasta już w XIX w. czyniły starania o połączenie z miastem, jednak dopiero w roku 1926

udało się to pozytywnie przeprowadzić. W I połowie XVIII wieku własność ta należała do rodziny Hermanów, która sprzedała staroście obornickiemu, a ten w 1749 r. odsprzedał małżonkom Busse. Sytuacja zmieniła się po II rozbiorze Polski (1793 r.) – przyłączeniu tych ziem do Prus, szczególnie po zaostrzeniu się polityki germanizacyjnej. Magistrat Obornik starał się o przyłączenie tego obszaru do miasta, jednak ówczesne władze niemieckie odrzucały. W 1884 r. obszar ten ostatecznie został usamodzielniony i stan ten trwał do 1926 r. Po odzyskaniu niepodległości, po I wojnie światowej, właścicielami tych dóbr byli: Wilhelminna Dahlmann i dr Klaus Dahlmann. W.D.

Budynek młyna –1996r.

Fot. J. Paziewski


www.oborniki.plWymysłowo na start!

Lipiec 2011

– łowienie butelek wędką na czas. Drabina – slalom pomiędzy szczeblami na czas. Nosiwoda – przenoszenie miski z wodą na chuście, do zapełnienia naczynia na czas. Skok – skoki obunóż z miejsca kolejnych zawodników, oceniano sumę odległości wszystkich skoków. Balony – dmuchanie baloników do momentu pęknięcia, na czas. Supełki – rozwiązywanie supełków na czas.

Piknik „Stare ale jare” Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Obornicki Ośrodek Kultury zorganizowali wspólnie, 12 lipca „Piknik Seniora”. Nie zabrakło Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów „Stare ale Jare”, zabawy tanecznej, konkursów oraz swojskiego jadła. Podczas pikniku wystąpiło ponad

20 zespołów, które swoimi przebojami zagrzewały publiczność do wspólnego śpiewu i zabawy. Seniorzy z werwą zatańczyli również paso doble. Oprawą muzyczną zabawy tanecznej zajęli się Artur i Krzysztof Goślińscy. Całość miała charakter piknikowy i rodzinny.

W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęła reprezentacja gminy Więcbork, II Oborniki, III Kuślin, IV Trzemeszno, V Mieścisko, VI Krobia. Reprezentacja Więcborka otrzymała dodatkowo puchar przechodni, który oficjalnie przekazano naszemu Wymysłowu, ponieważ kolejny, przyszłoroczny V Turniej jest planowany w Obornikach. Odbędzie się on najprawdopodobniej w miesiącach letnich na boisku w Objezierzu.

11

Samorządowy Informator SMS

Od 7 lipca skorzystać można z smsowej informacji. Z myślą o mieszkańcach gminy uruchomiona została usługa umożliwiająca bezpłatne otrzymywanie wiadomości. W czasach, gdy niemal każdy ma komórkę, to niezwykle wygodna i błyskawiczna forma powiadamiania. Poza ostrzeżeniami o zagrożeniach Oborniczanie będą informowani, np.: o stanie dróg na terenie gminy, awariach, remontach, pogodzie (zbliżających się intensywnych opadach czy silnym wietrze), a także o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych, a przedsiębiorcy o przetargach. Ważne komunikaty za pośrednictwem swojego telefonu komórkowego odbierze każdy,  kto zarejestruje się wysyłając sms pod nr Mieszkańcy Wymysłowa wzięli udział w IV Turnieju Integracyjno-Kulturalnym, pn. „Wymysłowa trzech województw na start”. W imprezie (oprócz nas) wzięły udział reprezentacje miejscowości o nazwie Wymysłowo z gmin Krobia, Mieścisko, Więcbork, Trzemeszno i Kuślin – każdą reprezentowały pięcioosobowe drużyny. Reprezentanci obornickiego Wymysłowa (dzięki wypożyczonemu od gminy autokarowi i dwóm samochodom prywatnym) na imprezę udali się silną ponad 40 osobową grupą. Pragnąc zaprezentować swoje walory każda gmina ustawiła niewielki pawilon, w którym można było obejrzeć zdjęcia, foldery tematyczne, stroje lokalne oraz skosztować regionalnych potraw. W Regulaminie Turnieju przygotowanym w tym roku przez „Wymysłowo” z gminy Kuślin znalazły się między innymi takie konkurencje jak: Rurociąg – przetaczanie piłeczek przez system rur na czas. Sanie – przeciąganie sań na odległość około 10 m, z określoną liczbą osób na pokładzie, w jak najkrótszym czasie. Wędka

Nasze Oborniki

661 000 112, z wybranym kodem aktywującym o treści: - serwis Mieszkańcy Gminy: Tak.pob01, - serwis Wydarzenia Sportowe i Kulturalne: Tak.pob01ws, - serwis Oświata i Zdrowie: Tak.pob01oz, - serwis Przetargi: Tak.pob01p. Poza jednorazową opłatą za zgłoszenie do systemu wg obowiązującej taryfy operatora – Oborniczanie nie będą ponosić żadnych kosztów. Każdy  w dowolnej chwili może zrezygnować z otrzymywania komunikatów. Wystarczy wysłać odpowiedni kod wyrejestrowujący. Szczegóły: www.oborniki.pl

Turniej w Objezierzu W niedzielę, 10 lipca odbył się na Stadionie Sportowym w Objezierzu tradycyjny już Turniej Wsi, w którym udział wzięły reprezentacje bloków w Objezierzu oraz sołectwa Ślepuchowo. Po rozegraniu wszystkich konkurencji sprawnościowych i podliczeniu

punktów najlepsza okazała się drużyna z bloku nr 36, drugie miejsce zajęły połączone siły bloków 31/32, a trzecie sołectwo Ślepuchowo. Nagrody w turnieju ufundował m.in. Urząd Miejski w Obornikach.


12 Nasze ObornikiLipiec 2011

www.oborniki.pl

Oborniki gościły żeglarzy 4 lipca 2011 r. do Obornik zacumowało 25 jachtów biorących udział w XXXIII Ogólnopolskim Rodzinnym Rejsie Żeglarsko – Motorowodnym PTTK „PĘTLA WIELKOPOLSKA 2011”. Go-

ści przywitał Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, który zaprosił wszystkich do wspólnego zwiedzania miasta, a także na mały poczęstunek. Na pożegnanie Zastępca Burmi-

strza wręczył wszystkim uczestnikom rejsu upominek, w zamian otrzymując proporzec PTTK. Organizatorem rejsu była Komisja Turystyki Żeglarskiej wraz z Centrum Turystyki  Wodnej Zarządu

Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie. Inicjatywa ta ma  przede wszystkim przybliżyć i promować walory turystyczne oraz krajobrazowe odwiedzanych

regionów i miejscowości. Rejsy dają także możliwość oceny stanu infrastruktury wodnej, a także umożliwiają zapoznanie się z  bogactwem i różnorodnością lokalnych ofert turystycznych

XV Memoriał im. Józefa Kołodziejczyka w tenisie stołowym 18 i 19 czerwca odbył się XV Memoriał im. Józefa Kołodziejczyka w tenisie stołowym, poświęcony pamięci zmarłego działacza sportowego Ziemi Obornickiej. Inicjatorem pierwszych memoriałów był Stanisław Hyżyk. Obecnie kontynuatorem tej idei jest Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego Oborniki. Zawody

rozgrywane były z podziałem na kategorie wiekowe. Pierwszego dnia w hali sportowej w Objezierzu rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii juniorki zwyciężyła Agnieszka Koch z Obornik, natomiast w juniorach sukces odniósł Miłosz Sobkowiak z Obornik. W klasach

podstawowych od 1 do 4 wygraną poszczycić mogła się Marta Zielińska (Ostroróg), a wśród chłopców Samuel Kulczycki. W klasach 5-6 najlepszym chłopcem okazał się Radosław Jezierski (Komorniki), a wśród dziewcząt triumfowała Aleksandra Saturska (Białośliwie). Następnego dnia turniej przeniósł się do Obornik do hali

sportowej OCS. Ceremonię otwarcia uświetniły występy obornickiego zespołu aerobik Alicji Rezlewicz - Frąckowiak oraz występ zespołu tanecznego „Iskry” prowadzonego przez Iwonę Markiewicz. W tym dniu rywalizowali seniorki, seniorzy do 45 i powyżej. Klasyfikacja końcowa przedstawia się odpowiednio: wśród seniorkek

zwycięstwo odniosła Agnieszka Koch (Oborniki). W seniorach do lat 45 pierwsze miejsce zajął Bartosz Polus (Poznań). W kategorii seniorzy powyżej 45 lat złoto zdobył Ryszard Kolin (Szczecin). Zwycięzcom wręczono okazałe puchary oraz nagrody rzeczowe.


www.oborniki.plLipiec 2011

Nasze Oborniki

13

KKS Kolba zwycięzcą Letniej Ligi Bogdanowo W niedzielę, 17 lipca rozegrano ostatnią kolejkę Letniej Ligi Bogdanowo. Po dwóch miesiącach walk dwunastu drużyn z całej gminy, poznaliśmy medalistów tegorocznej edycji. Złoto obronili piłkarze KKS Kolba, a srebrne medale przypadły debiutantom z Rożnowa, którzy zapewnili sobie je dzięki ostatniemu remisowi z Ziomkami. Ci z kolei musieli zadowolić się w tym roku jedynie brązowymi. W uroczystym zakończeniu ligi udział wzięli zastępca burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, który na finale zjawił się z wielokrotnym mistrzem pływackim w paraolimpiadach, Krzysztofem Rodewaldem, wicestarosta Obornicki Andrzej Okpisz oraz Dyrektor Obornickiego Centrum Sportu Jacek Okpisz. Wszyscy wraz z sołtysem i organizatorami LLB dekorowali zwycięzców, wręczając oprócz medali upominki przekazane przez Burmistrza Obornik i sponsorów tegorocznej edycji imprezy. Podziękowania od burmistrza otrzymali również wszyscy, którzy włączyli się w organizację rozgrywek. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła, jak co roku, rodzina Szwedów z Bogdanowa, dzięki zaangażowaniu której kolejny raz Letnia Liga Bogdanowo okazała się dużym sukcesem.

Obornicki Klub Karate w Lüchow 24–26 czerwca delegacja Obornickiego Klubu Karate przebywała w Lüchow. Grupa ta udała się do Niemiec na zaproszenie tamtejszego klubu, obchodzącego 20. lecie istnienia. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Obornikach, który zapewnił zawodnikom transport. Wspólne treningi odbyły się w miejscowej sali, prowadzone przez trenerów: niemieckiego – Witolda Glinkowskiego i polskich - Olgę Chmielewską, Wojciecha Blocha, Pawła Nochowicza i Jarosława Kuca.

Finał Warta Tour w Obornikach Już po raz 12. odbył się Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour, organizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA z Poznania. W naszym mieście zorganizowano metę całej imprezy. Miłośnicy turystyki kajakowej z Polski i Niemiec wystartowali w piątek, 1 lipca ze Śremu. Sobotę spędzili w Poznaniu, rozgrywając m.in. zawody w piłkę nożną i darta. Niedziela, 3 lipca to ostatni odcinek Poznań – Oborniki, przy nienajlepszej pogodzie, która jednak nie odstraszyła kajakarzy. W Obornikach po poczęstunku, przygotowanym przez gminę Oborniki, organizatorzy wręczyli medale, puchary i nagrody, zapraszając wszystkich na przyszłoroczny spływ.

Podczas ćwiczeń zawodników odwiedzili przedstawiciele miejscowych władz, którzy oficjalnie przywitali gości z Polski. Uhonorowano również trenera tamtejszego klubu Witolda Glinkowskiego. Prezes Obornickiego KK Paweł Chmielewski uroczyście wręczył logo klubu  z Obornik i drobne upominki ufundowane przez Urząd Miejski, zaś wieczorem odbyło się wspólne spotkanie integracyjne.

Cały pobyt przebiegł w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, co zaowocowało nowymi przyjaźniami naszych partnerskich miast. Jak mówił bowiem burmistrz Tomasz Szrama podczas czerwcowej Uroczystej Sesji Rady Miejskiej: w idei współpracy miast nie chodzi o kolejne kurtuazyjne wizyty władz miejskich. Z zawartego partnerstwa największą korzyść mają czerpać mieszkańcy – to oni wypełniają życiem postanowienia spisanej na papierze umowy.


14 Nasze ObornikiLipiec 2011

Zgłoś wypożyczalnię kajaków

OGŁOSZENIE Burmistrza Obornik Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: 1) nieruchomość położona w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/3 o pow. 0,0898 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1O/00014860/0, arkusz mapy nr 1. Dla terenu przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy UGG.7331-143/10 z dnia 4 czerwca 2010r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. 2) nieruchomość położona w miejscowości Chrustowo, gmina Oborniki oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/1 o pow. 0,1500 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1O/00015632/0, arkusz mapy nr 1. Dla terenu przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy UGG.7331-326/09 z dnia 27 października 2009r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. 3) nieruchomość położona w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 51/8 o pow. 0,0548 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1O/00018428/8, arkusz mapy nr 1. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oborniki działka wchodzi w obszar terenów z wiodącą funkcją mieszkaniową. 4) nieruchomość położona w Obornikach przy ulicy Bielawskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2758/2 o pow. 0,2035 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1O/00014495/0, arkusz mapy nr 6. Dla terenu przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy UGG.7331393/10 z dnia 19 stycznia 2011r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z dopuszczeniem usług w parterze budynku budowy zjazdu indywidualnego. 5) nieruchomości położone w Obornikach przy ulicy Wybudowanie, zapisane w księdze wieczystej KW nr PO1O/00014495/0, arkusz mapy nr 35, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wykaz ze szczegółowym opisem nieruchomości został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 7 lipca 2011 roku do dnia 28 lipca 2011 roku.

Nabór na stanowisko dyrektora ZARZĄD STOWARZYSZENIA „METROPOLIA POZNAŃ” poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”

Zakres podstawowych zadań: · organizacja pracy i zarządzanie biurem, realizacja założonych celów i zadań · ścisła współpraca z Zarządem, w tym m.in. przygotowywanie planów działań biura Stowarzyszenia, ich realizacja oraz sporządzanie sprawozdań · reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego, mediami · koordynacja prac związanych z obsługą administracyjną Stowarzyszenia, w tym m.in.: prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą zgromadzeń, spotkań, konferencji, wystaw przygotowywanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie prezentacji · zapewnienie skutecznej komunikacji między członkami Stowarzyszenia · przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń · zarządzanie budżetem Stowarzyszenia Wymagania : Niezbędne: · wykształcenie wyższe · minimum pięcioletni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w zadaniach o charakterze organizatorskim · dobra znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej · dobra znajomość ustawy o stowarzyszeniach · umiejętność dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji · wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych · dobra znajomość j. angielskiego Dodatkowe: · studia podyplomowe – zarządzanie, zarządzanie projektem · doświadczenie w jednostkach administracji publicznej Oferty osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać: · CV i list motywacyjny · zarys koncepcji organizacji Biura oraz rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia · kserokopie świadectw pracy · kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje(np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa) · oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwopopełnione umyślnie · oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) Oferty prosimy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w terminie do 03 sierpnia 2011 r. (godz. 15.30) w zamkniętej kopercie z napisem „Metropolia Poznań”. W przypadku przesyłki listownej decyduje data wpływu.

Jest już GIG

W Biurze Promocji, Przedsiębiorczości i Obsługi Mieszkańców można otrzymać pierwsze wydanie Gminnego Informatora Gospodarczego. Jest to publikacja poświęcona firmom z naszego regionu, które zostały podzielone na branże, reprezentujące gałęzie lokalnego rynku. Większość danych teleadresowych oraz przyporządkowanie do konkretnych dziedzin zaczerpnięto z informacji otrzymanych od poszczególnych przedsiębiorstw,

www.oborniki.pl

pozostałe (niezgłoszone do czasu publikacji) pochodzą z Internetu. Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać powyższy informator zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Obornikach, II piętro, pok. 234. Gminny Informator Gospodarczy będzie stale aktualizowany, związku z czym zapraszamy Państwa do zgłaszania się i uaktualniania danych firm.  Uwagi i propozycje zmian prosimy kierować na adres promocja@um.oborniki.pl.

W celu aktualizacji informacji na stronie internetowej www. oborniki.pl o firmach i osobach zajmujących się na terenie miasta i gminy Oborniki wypożyczaniem kajaków, organizacją spływów kajakowych oraz innych form spę-

dzania aktywnie wolnego czasu, prosimy o przesyłanie danych adresowych oraz krótkich informacji o prowadzonej działalności na adres: promocja@um.oborniki.pl

KOMUNIKAT W związku z prośbą Prezesa IPN, dotyczącą nadania obchodom rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego charakteru ogólnokrajowego, w dniu 1 sierpnia 2011 roku o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe na terenie miasta i gminy Oborniki – dźwięk ciągły trwający 1 minutę. Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk

OGŁOSZENIE Burmistrza Obornik Burmistrz Obornik informuje, że przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości położone na terenie Gminy Oborniki. Wykazy ze szczegółowym opisem nieruchomości zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach od dnia 18 lipca 2011 roku do dnia 17 sierpnia 2011 roku.

Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki Funduszom Europejskim? Minister Rozwoju Regionalnego zorganizował konkurs dla młodzieży szkolnej pt. „Co zmieniło się w moim życiu dzięki Funduszom Europejskim?”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat funduszy pochodzących z Unii Europejskiej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wakacje to czas odpoczynku, przygód i zwiedzania. Czas odkrywania ciekawych miejsc, ludzi i wydarzeń, często związanych z Funduszami Europejskimi. Pokażcie nam to, co widzieliście! Przygotujcie fotoreportaż i opiszcie co on przedstawia. A może wolicie nagrać film na temat zmian jakie zachodzą w Waszym życiu dzięki środkom z Unii Europejskiej? Możecie przeprowadzić wywiady, zrobić inscenizację albo animację. Konkurs jest podzielony na 5 linii tematycznych: plastyczna, literacka, fotoreportaż, komiksowa i filmowa. Odbywa się w terminie od 24.06.2011 r. do 10.11.2011 r. w zależności od linii tematycznej.   Dodatkowe informacje: www.funduszeeuropejskie.gov.pl


www.oborniki.plLipiec 2011

Nasze Oborniki

15

LGR „7 Ryb” uruchomiło bezpłatną usługę doradczą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców obszaru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR 7 Ryb uruchomiło bezpłatną usługę doradczą. Podczas indywidualnych spotkań z specjalistą ds. wdrażania Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013 osoby/podmioty chcące ubiegać się o dofinansowanie będą mogły uzyskać niezbędne informacje, a także odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Każda konsultacja będzie trwała

co najmniej 45 minut na jedną osobę i przeprowadzana będzie w siedzibie Biura LGR przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu. Pierwsze spotkania zaplanowano w dniach: 11  (w godz. od 13.00 do 17.00.) 12, 19, 26 lipca br., a także 16 i 23 sierpnia br. w godz. od 10.00 do 17.00. Wszystkie osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z usługi doradczej prosimy o kontakt z Biurem LGR w celu ustalenia harmonogramu spotkań. Więcej informacji na: www.7ryb.pl

Rusza Program Stypendiów Pomostowych

Rusza dziesiąta, jubileuszowa edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Po raz pierwszy wnioski o tegoroczne stypendium należy składać on-line. Termin składania wniosków mija 16 sierpnia br. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria: pochodzą z rodzin popegeerowskich (rodzice zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 3 lata), mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, należą do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się jest nie wyższy niż 970 zł netto lub 1190 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), zdobyli na egzaminie maturalnym łączną liczbę punktów nie niższą niż 105, obliczoną zgodnie z algorytmem liczenia punktów, który jest zamieszczony w załączniku do

Regulaminu stypendiów. Stypendium wynosi 5 tys. zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października 2011 r. do lipca 2012 r. Po pierwszym roku stypendyści pomostowi mają szanse uzyskania dalszej pomocy, ale tyko wówczas, gdy mają dobre wyniki w nauce. Oprócz młodzieży ze środowisk popegeerowskich o stypendia mogą też ubiegać się uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureaci konkursu Dyplom Marzeń posiadający rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych znajdują się na stronie internetowej: www.stypendiapomostowe.pl. Na tej samej stronie można również znaleźć odnośnik do wykazu Oddziałów Terenowych ANR, które udzielają szczegółowych informacji.


www.oborniki.plAndrzej Ilski Data i miejsce urodzenia 19.09.1955 r. Grodzisk Mazowiecki Zawód/miejsce pracy: Rolnik/ Gospodarstwo własne Bąbliniec Jak wyobraża sobie Pan Oborniki za 4 lata? Inwestycje zaplanowane i realizowane przyczynią się do poprawy i komfortu zamieszkania w naszej gminie. Choć do doskonałości droga daleka… Bycie radnym to cel czy środek? I jedno i drugie. Radny jest przedstawicielem społeczeństwa, które go wybrało i powinien dążyć w razie możliwości do realizacji społecznych potrzeb i to jest cel. Co jest największym wyzwaniem obecnej kadencji? Byłoby wspaniale, aby powstała obwodnica przez Wartę łącząca drogę do Szamotuł i Czarnkowa z 11. A realnie to budowa jak największej ilości dróg i ulic, aby nasi mieszkańcy nie chodzili w błocie i tumanach kurzu. Jakie są trzy najważniejsze spra-

Lipiec 2011

wy wg Pana stojące przed nową Radą Miejską? Po pierwsze pozyskanie jak największej sumy pieniędzy ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego. Po drugie pozyskać wszystkich inwestorów, którzy chcą inwestować w rozwój naszej gminy, co przyniesie wymierne korzyści podatkowe, a więc wzbogaci finanse naszej gminy. Po trzecie: te dwa czynniki, o których mówiłem dadzą komfort, aby budować drogi. Jaka jest Pana ulubiona bajka z dzieciństwa? „Konik Garbusek” Jak ukształtowała Pana rodzina? Zostałem wychowany w szacunku do pracy, chleba i drugiego człowieka. Pamiętam, że w naszym domu ani jedna kromka chleba nie miała prawa upaść na ziemię. Czy potrafi Pan ocenić, który z rodziców miał większy wpływ na to jaką jest Pan osobą? Nie analizowałem tego wpływu. Na pewno każdy z rodziców miał wpływ na moje wychowanie. Trzy największe Pana zalety i wady to… Wada – jestem cholerykiem, a zaleta –uparcie dążę do celu. Resztę

Nasze Oborniki

16

niech ocenią inni. Gdy nie myśli Pan o gminie to? Pracuję w gospodarstwie, najlepiej jak potrafię. To mój zawód, to moja praca. Jakie zatem są Pana pasje? Sport, podróże. Obecnie kibicuję głównie przez TV takim sportom, jak: kolarstwo, piłka nożna, siatkówka i inne. Za młodu dużo jeździłem rowerem. W wieku 14 lat potrafiłem wsiąść na rower i pojechać do Lichenia przez Konin. Często śnię o… Nie wiem o czym śnię. Bywa to bardzo różnie. Gdyby wygrał Pan milion złotych… To byłby problem. Swoje myśli skupiłbym na tym, czy mnie ktoś nie okradnie. Lepiej nie. Co najbardziej Pana śmieszy? Dobry kabaret, komedia filmowa i roszczeniowi ludzie. Czy jest Pan szczęśliwym człowiekiem? Czy istnieje recepta na udane życie? To zależy jakie przyjąć kryteria, ciągle pracuję nad tym, aby zbliżyć się do celu człowieka szczęśliwego.

Cool-turyści Cool-Turyści to nasza nowa akcja fotograficzna. Prosimy wszystkich o przysyłanie ciekawych zdjęć z wakacji. Proponujemy 3 kategorie: 1. Wakacyjny portret - zdjęcie swoje lub znajomych na wakacyjnym tle (równie dobrze może to być Wieża Eiffla co pole rzepaku koło Chludowa). 2. Ulotne piękno - zachody słońca, letnie ulewy, itd.. 3. Oj działo się, działo - imprezy, szalone akcje, wyczyny sportowe, itp... Zdjęcia prosimy przesyłać do 22 sierpnia, na specjalny adres: cool-turysci@wp.pl Wasze prace chcielibyśmy zaprezentować podczas imprezy "Mocny koniec lata", która odbędzie się na obornickim targowisku (27 sierpnia), gdzie obok zdjęć naszych cool-turystów zaprezentują się prawdziwi kulturyści czyli strongmeni.

Będzie się działo… 01-02.08. –„Tydzień z rękodziełem artystycznym”, OOK, ul. A. Poznań 18, 01-19.08. – „ABC rysunku”(10-15 lat), OOK, ul. A. Poznań 18, koszt 30 zł, 01-19.08. – „ABC rytmiki” (dzieci przedszkolne), OOK, ul. A. Poznań 18, koszt 30 zł, 08.08., godz. 21.30 –Filmowy wieczór tematyczny: „50 pierwszych randek” amfiteatr OOK, ul. A. Poznań 18, wstęp wolny, 08 – 12.08. – Minipółkolonie – drugi turnus (dla dzieci od 10 do 12 lat), teren OOK, ul. A. Poznań 18, koszt 30 zł, 08 – 19.08. – „ABC dziennikarstwa” (powyżej 15 lat), OOK, ul. A. Poznań 18, koszt 20 zł, 09.08. – „Wakacyjne podróże niewielkie i duże” – wycieczka do Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, koszt 10 zł 15.08., godz. 21.30 – Filmowy wieczór tematyczny: „Miasto aniołów”, amfiteatr OOK, ul. A. Poznań 18, wstęp wolny 16.08. – „Wakacyjne podróże niewielkie i duże” – wyjazd do Ośrodka jeździeckiego Baborówko, koszt 10 zł, 22.08., godz. 21.30 – Filmowy wieczór tematyczny: „Amelia”, amfiteatr OOK, ul. A. Poznań 18, wstęp wolny 23.08. – „Wakacyjne podróże niewielkie i duże” – wyjazd do poznańskiego Nowego Zoo, koszt 10 zł, 29.08., godz. 21.30 – Filmowy wieczór tematyczny: „Annie Hall”, amfiteatr OOK, ul. A. Poznań 18, wstęp wolny 30.08. – „Wakacyjne podróże niewielkie i duże” – wyjazd do Poznań Plaza Kino, koszt 10 zł, 11.09. – Niemieczkowo: Dożynki Gminne połączone z obchodami 650 – lecia wsi. Ponadto: lato na Żwirkach, rajd fotograficzny

Kulturyści - kulturalne ramię Obornik PLEBISCYT Jeszcze jedno nowe znaczenie słowa kulturyści -> siłacze kultury -> ludzie-twórcy -> animatorzy kultury -> osoby, które w naszym mieście (powiecie) zrobiły dla kultury najwięcej. Kto jest Waszym zdaniem najlepszym "kulturystą" Obornik? Odpowiedzi prosimy przesyłać na: ook@oborniki.pl lub za pośrednictwem facebook'a. Rozstrzygnięcie plebiscytu w trakcie imprezy "Mocny Koniec Lata" (27 sierpnia).

Miesięcznik „Nasze Oborniki” dostępny w następujących punktach: Sklepy GS „Samopomoc Chłopska”, Intermarche Oborniki, ul. 11 listopada 2; Sklep Ogólnospożywczy „Kolonialka”, Oborniki, ul. Kopernika 21; Sklep rolno-spożywczy, Kowanówko – Sanatorium; Sklep rolno-spożywczy Oborniki, ul. Staszica 9; Sklep spożywczy Oborniki, ul. Szarych Szeregów 8; Kiosk na ul. Piłsudskiego (koło poczty); Sklep „Koniaczek” Oborniki, ul. Piłsudskiego 51; Sklep wielobranżowy Oborniki, ul. Armii Poznań 52; Delikatesy „Milea” Oborniki, ul. Szarych Szeregów 4.

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.50mm.com.pl Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 5000 szt. www.oborniki.pl

Nasze Oborniki lipiec  

Nasze Oborniki lipiec

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you