Декларація Таргоній

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-У1

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 ^ 7 рік Розділ І. Загальні відомості

І

О і* 2 - и : Сі Є с М < ^ )

& іА Ж 2л і<П л и $

о

я, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

*

Ж О

я

&

Місце проживання: /

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

1кгаа

. ..

^

3

/я ш ^ їм - г / &А& Щ Л

^ /и щ

;Члени

е

сЫ р $ е £ {й $ 1< # г<э ... с& & ^ /-с . А& К & е Ґ

сім’ї декларан

1

^> о Ь м Реєстраційний номер облікової картки

Ступінь зв'язку

платника податків/ серія

Прізвище, Ініціали

та номер паспорта громадянина України

^ р ^ и - с г у ^

... ( І ...........................

п

с \у £ > г 2 * с е І

..... ........... ..............."

/' ( , с п : и < е

Г

.............................

V Ь ~ ь с > н л 'с л Р С 2 .... .... ..... ;.../ ............ ............ ........................ :.................. V

О Ь р ^ С > ^ 1 4 " "

<Ч

~

Ь

С /Г

СЯ

,

---- С Я

її ........

Г ~

...... .

........... ................... ......................


2 Розділ II. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні Сума одержаного (нарахованого) доходу Перелік доходів декларанта

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

7.

членів сім'ї

£

&

7

2

Л

>

5

0

5

------------------

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської' практики із спорту —

_____ __

-------------(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8.

авторська винагорода, інші доходи від майнових прав інтелектуальної власності

9.

дивіденди, проценти

реалізації

10.

матеріальна допомога

11.

дарунки, призи, виграш і

12.

допомога по безробіттю

13.

аліменти

14.

спадщина

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної проф есійної діяльності 1

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

20.

інш і види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

---------

■ ----------

---------

-------- •

------------

... Ф с Г / 7 .. -.......... "

' ^

/4 Розділ III. Відомості про нерухоме майно А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним Сума витрат (гри.) на

Перелік об'єктів

Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)

Загальна площа

оренду чи придбання

(ка. м)

на інше право

у власність

користування

? Земельні ділянки

N .

.................... ...

Ж итлові будинки

'

__________

■■ ^

~

______

і

1

66 , 3

т-

Квартири —

Л С адовий(дачний) будинок

____

х-

^

"'ч

>

.

,___ ^

Г аражі

____ „ ■ <г---

,-- -——---—--Інше нерухоме майно

чГ

^

_____

N

*

_____ _ *'■

< _____---

— ^

'


5 Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта Перелік об'єктів

Земельні ділянки

Ж итлові будинки

Квартири

Ладовий(дачний) будинок

аражі

-*ше нерухоме майно

Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)

Загальна площ а (кв, м )


■ 6 Розділ IV. Відомості про транспортні засоби А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) Сума витрат (грн.) на Перелік транспортних засобів

Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність

Рік випуску

придбання

двигуна, кВт, довжина, см) у власність

оренду чи на інше право користування

•* 35.

____

>

-

Автомобілі легкові

-.

. ------' ------V.

36.

Автомобілі вантажні (спеціальні)

*--------

" -V

", '■ 37.

------- ■

■—

4

____

---------

--------

------ -

-V

Водні засоби _______ ^ '

,----- ■

--------------

38.

Повітряні судна '----- -

4 39.

Інші засоби

" -

' ^

'

г------ „ ■-----

■----- *-----------


ч 7

ротні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім ’ї декларанта Марка/модель собів

Рік випуску

(об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Є М

6

Х - 5

Т о суСл.

«НІ

3

Г ір »

£

. 0

Л..О

о с > у

£ О О '^-


з внесків до статутного (складеного) пу товариства, підприємства, зації, у т. ч.: іих у звітному році

с

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власне: членів сім ’ї декларанта (грн.) Перелік

:оштів на рахунках у банках та інших ювих установах ільна вартість цінних паперів внесків до статутного (складеного) іу товариства, підприємства, ації

Ч

Усього

у тому числі

-------------■ Ч

''

1—


9 Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн.) Перелік фінансових зобов'язань

у тому числі за кордоном

Усього

«:—------ -------- -

Добровільне страхування

*

^

г----------

-ед ерж авне пенсійне забезпечення Утримання зазначеного у розділах III—V майна ' ’огашення основної суми позики (кредиту)

--------- ^

-------------- -

Погашення суми процентів за позикою ■іредитом)

'—

інші не зазначені у розділах ІІІ- \/ витрати

-

...

Б. Фінансові зобов’язання членів сім ’ї декларанта (грн.) Перелік фінансових зобов'язань

у тому числі за кордоном

Усього

>

Добровільне страхування Недержавне пенсійне забезпечення

------- -----

--------------

Утримання зазначеного у розділах III—V майна Погашення основної суми позики (кредиту)

------------------

погашення суми процентів за позикою <редитом)

--г--------

•>

І І

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

6 "

' " ’ [підгійс)'

&

&

2 0 /3 .


Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"" від 7 квітня 2011 року № 3 2 0 6 -VI

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати, і зобов’язання фінансового характеру за 20 / і рік Розділ І. Загальні відомості

і

я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

«е проживання:

(поштовий Індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

А у

'

/7

у ъ е и 'Тя Гг ' 0 0

3

^

'о л о ь о

(/^ си ч а н ь

• V

-

^

с ^ о г е ї^ О с я . с н Ґ

..

-а сім’ї декларанта: Реєстраційний номер облікової картки Ступінь зв'язку

платника податків/ серія

Прізвище, Ініціали

та номер паспорта громадянина України

Ь (С г л л к є > ^

[

с І>

о

ж

1 Г 7 .......... ......" .......... 'Т С М Х Я

КГМ ^оС О

X

О

.

_______ г .....-

~

г

~

~

.................. —

...............

іі і


2 Розділ II. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні Сума одержаного (нарахованого) доходу Перелік доходів декларанта

5.

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

6.

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

7.

членів сім'ї

V86 3 чу 1'8$ 3 У у

^--------

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

(назва закладу, установи тощо, в яіійх одержано (нараховано’) зазначені у цій позиції доходи)

8.

авторська винагорода, інші доходи від майнових прав інтелектуальної власності

9.

дивіденди, проценти

реалізації

10.

матеріальна допомога

11.

дарунки, призи, виграші

12.

допомога по безробіттю

13.

аліменти

14.

спадщина

15.

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

16.

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17.

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування)майна

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

-

-

.--------

■ ------------------------- -

---------------

--------

--------

14% к8С --------------- -

----------- --------------


з Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом Розмір доходу Назва країни в Іноземній валюті

перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім ’ї декларанта Розмір доходу Назва країни в Іноземній валюті

перерахованого у гривні


4 Розділ III. Відомості про нерухоме майно А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування д екларант та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним Сума витрат (грн.) на Перелік об’єктів

Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)

Загальна площа

оренду придбання

(ка. м)

у власність

на інше п р а» користуе =-

---------- ,

- ----------- -------------

Земельні ділянки

'

----------

Ж итлові будинки -

Квартири * ^

---- ------- -

с------------

Садовий(дачний) будинок

І

--------

'

Гаражі -------------

— ------

—-

Інше нерухоме майно

---------

-------

•-------

І


Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім ’ї декларанта Перелік об’єктів

З ем ельні ділянки

Ж и тл ов і будинки

Квартири

Садовий (дачний) будинок

'а ражі

-_ие нерухоме лайно

Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)


Розділ IV. Відомості про транспортні засоби


7

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта Марка/модель *релік транспортних засобів

Рік випуску

(об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

'& С > 0 £

Ч

-атом об іл і легкові

со

-зто м о б іл і вантажні спеціальні)

Водні засоби

Повітряні судна

поіі

засоби

9 _

с/ч

щ (1 с/ч

^

^£ &


8 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн.) Перелік

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: вкладених у звітному році

Усього

у тому числі за кордон:*

Ки— - -----------">

.------------

Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

- ____ ,

- —

придбаних у звітному році Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.: внесених у звітному році

^

------------ —

------------- ---------

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім ’ї декларанта (грн.) Перелік

Усього

у тому числі за кордг

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

с—

------

Номінальна вартість цінних паперів

-

'

с------------

>


9 Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн.) Перелік фінансових зобов'язань

Усього

Д обровіл ьне страхування

------------- ,

Н едерж авне пенсійне забезпечення

.__ _ | _

Утримання зазначеного у розділах III—V майна

<Г*У-------- -

у тому числі за кордоном

С-----— ----— ” —>

Погаш ення основної суми позики (кредиту)

*—------- .

Погаш ення суми процентів за позикою (кредитом )

------------ -

Інш і не зазначені у розділах ІІІ-Л/ витрати

-------------

Б. Фінансові зобов’язання членів сім ’ї декларанта (грн.) Перелік фінансових зобов'язань

Д обровільне страхування

і

Н едерж авне пенсійне забезпечення

Б

Утримання зазначеного у розділах !ІІ—V майна

В.

Погаш ення основної суми позики (кредиту)

і

П огаш ення суми процентів за позикою (кредитом )

Усього

у тому числі за кордоном

-------------—. <

— —

■—

•-----------<---------------

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

"(ПІДПИС)

Ш

» ї ї . , .