Декларація Рябий 2015

Page 1

Д одаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3 2 0 6 -У І Д ЕКЛ АРАЦ ІЯ про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20 • рік

Розділ І. Загальні відомості

Цс/

*'

ГВА/

..............

/п о Р & £ У У ...

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:

область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

Посада:

З А ( 2 7 ~ У /7 ^ С ( а /

/ 7 ( Р 0 ^ ^ 1Р Р Р '^

.

4.

Члени сім ’ї декларанта: Реєстраційний номер облікової картки платника Ступінь зв ’язку

по д атків/сер ія

П різвищ е, ініціали, д ата народження

номер паспорта гром адянина України

{Г е у А у и /ґ А

£'УЧМНЄ<Ь£еСА Є уча Р я є 'і/З '

/ ' ^

ГА 7 і? .

п с /и

\ ...... . .....................« і '

та


2 Розділ II. В ідомості про доходи А. О держ ані (нараховані) з усіх дж ерел в У країні С ум а одерж аного (нарахованого) доходу П ерелік доходів членів сім ’ї

декларанта

5.

Загальна сум а сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

6.

заробітна плата, інш і виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

7.

2ЛЧ

/ г

/

2? 3 9 ^ 4

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, м едичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

(назва закладу, установи тощ о, в яких одерж ано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8.

авторська винагорода, інш і доходи від реалізац ії м айнових прав інтелектуальної власності

9.

дивіденди, проценти

— _ —

10.

м атеріальна допом ога

11.

дарунки, призи, виграш і

12.

допом ога по безробіттю

13.

аліменти

14.

спадщ ина

15.

страхові виплати, страхові відш кодування, викупні суми та пенсійні виплати, щ о сплачені декларанту за договором страхування, недерж авного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

— -

16.

дохід від відчуж ення рухом ого та нерухом ого майна

-—

17.

дохід від провадж ення під приєм ницької та незалеж ної професійної діяльності

18.

дохід від відчуж ення цінних паперів та корпоративних прав

19.

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) м айна

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19)

-------

•— -

_

.—

-—

— ^

.

3 -0 0

■ —

//

-


з Б . О держ ані (нараховані) з дж ерел за межами У країни декларантом Розмір доходу Н азва країни перерахованого у гривні

в іноземній валюті

21 .

В. О держ ані (нараховані) з дж ерел за м еж ами У країни членам и сім ’ї декларанта Розмір доходу Н азва країни в іноземній валюті

22.

перерахованого у гривні


4 Розділ III. В ідом ості про нерухом е м айно А. М айно, щ о перебуває у власності, в оренді чи на інш ому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним С ума витрат (грн) на

П ерелік об’єктів

М ісцезнаходж ення о б ’єкта (країна, адреса)

Загальна площ а (кв. м)

оренду чи придбання на інш е право у власність користування

23.

Земельні ділянки

24. І Ж итлові будинки

25.

К вартири

26.

Садовий (дачний) будинок

27.

Г аражі

28.

Інше нерухом е майно


5 Б. М айно, що перебуває у власності, в оренді чи на інш ом у праві користування членів сім ’ї декл аранта П ерелік о б 'єктів

М ісцезнаход ж ення о б ’єкта (країна, адреса)

З агал ьна площ а (кв. м)

■ --------29.

Зем ельні ділянки

------ ^

■ ------

-------------

ЗО.

Ж итлові будинки

— _

-------

•-------

— •—

------

31.

94.

Квартири

/

-------- _ ■ ----- 32.

-------

С адовий(дачний) будинок

--------------

ею^ О 33.

Гаражі

-

’-------

-

------ -

/6 .0 & 34.

Інш е нерухом е м айно

'— .— _ —

с


б

Р о зд іл IV. В ід о м о с т і п р о т р а н с п о р т н і за со б и

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) Сума витрат (грн) на П ерелік транспортних засобів

М арка/модель

(о б’єм

циліндрів двигуна, куб. см, потуж ність двигуна,

Р ік випуску

оренду чи придбання

кВт, довж ина, см)

на інше право у власність користування

35.

Автомобілі легкові

36.

А втом обілі вантажні (спеціальні)

37.

Водні засоби

38.

Повітряні судна

39.

Інші засоби


7

Б. Т ранспортні засоби, щ о перебуваю ть у власності, в оренді чи на інш ому праві користування членів сім ’ї декларанта М арка/м одель П ерелік транспортних засобів

(о б ’єм

циліндрів двигуна, куб. см,

потужність

Рік випуску

двигуна, кВт, довж ина, см)

Н Г С /А /1 > £ ґ/ —

9

с у с із о

/ 9 7^6

АУ

9

^ о о с

О ./ —

40.

А втомобілі легкові

— -

-

41.

А втомобілі вантаж ні (спеціальні)

,— — —

.

'—

-

,_ 42.

Водні засоби

43.

Повітряні судна

44.

Інші засоби


Розділ V. В ідом ості про вклади у банках, цінні папери та інш і активи А. В клади у банках, цінні папери та інші активи, що перебуваю ть у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) П ерелік

Усього

--------

у том у числі за кордоном

45.

С ума кош тів на рахунках у банках та інш их фінансових установах, у т. ч.:

46.

вкладених у звітном у році

47.

Н омінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

----- --

48.

придбаних у звітному році

--------

49.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприєм ства, організації, у т. ч.:

------ -

50.

- —

-------------

--------

внесених у звітному році

Б . В клади у банках, цінні папери та інші активи, що перебуваю ть у власності членів сім ’ї декларанта (грн) П ерелік

51.

Сума кош тів на рахунках у банках та інш их фінансових установах

52.

Н омінальна вартість цінних паперів

53

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Усього

--------

у том у числі за кордоном

— .


9 Розділ VI. В ідом ості про ф інансо ві з о б о в ’язання А. Ф інансові зо б о в ’язання д екл аранта та інш і його витрати (грн) П ерелік ф іна н со вих зоб ов'язань

54.

Д обровільне страхування

55.

Н едерж авне пенсійне забезпечення

56.

Утримання зазначеного у розділах ІІІ-Л/ майна

57.

П огаш ення осн овн ої суми позики (кредиту)

58,

Погаш ення сум и процентів за позикою (кредитом )

59.

Інші не зазначені у розділах ІІІ- \/ витрати

Усього

у том у числі за кордоном

-----------

---------------

--- -------

-

Б. Ф інансові зо б о в ’язання членів сім ’ї д екл ар анта (грн) П ерелік ф іна н со вих зо б о в’язань

60.

Д обровіл ьне страхування

61.

Н едерж авне пенсійне забезпечення

62.

Утримання зазначеного у розділах III—V майна

63.

П огаш ення осн овн ої суми позики (кредиту)

64.

П огаш ення суми процентів за позикою (кредитом )

Усього

---------

у том у числі за кордоном

— —-

V-------

— — ^

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

20 / о

Р-