Декларації Боровик

Page 1

тровано в

ЗАТВЕРДЖ ЕНА н а к а з о м М ін іс т е р с т в а ф ін а н с ів У кр а їн и в ід 6 б е р е з н я 1 9 9 7 р . № 58 Ф о р м а № 001 -Д С

е р стві ю с т и ц ії У країни е з н я 1 9 9 7 р . № 1 0 4 /1 9 0 8

ДЕКЛАРАЦІЯ про доходи, зобов'язання ф інансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади РОЗДІЛ 1. Загальні відомості

І. '

"

(прізвище, і» ім'я, по батькові)

1 Місце троживання_

(пошт.індекс, область, район, насел.пункт, вулиця, буд., корп., № кв.)

1 Займана посада і категорія державного службовця

іг^^м иД

с |0

и ж ї^ д у 0 н у - и о ^ К Ь ш х о

п{

. Посада і категорія державного службовця, на яку претендує особа, що подає декларацію

м Ь о ш ш 'с. і Члени сімТ*

прощрош&ец

£ороІдіс

Рі&шіОАиої 9Ш *еЖ

^МчисщИбк^

-

„у. } (прізвище, ім’я, по батькові і ступінь родинного зв’язку)

~ДІЛ II. Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 2010 р. Перелік доходів

Загальна сума сукупного доходу, в т.ч.

Розмір доходу (фн.) Державного службовця Членів сім'ї

І/,

Ы О , 0 0

Дивіденди, проценти, роялті Матеріальна допомога

І П 5 , Ю

Страхове відшкодування Доход від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар)

$ 0 0 0 , ОО

Доход від підприємницької і незалежної професійної діяльності Доход від відчуження цінних паперів та корпоративних прав Заробітна плата -гзділи І, II, III заповнюють державні службовці всіх категорій, а розділи IV, V, VI - лише державні службовці зі та другої категорій; : зоба, яка претендує на зайняття посади державного службовця, заповнює всі графи, передбачені для зння державним службовцем відповідної категорії. Для цілей цієї декларації до членів сім’ї відносяться чоловік, дружина, батьки та неодружені діти, що


РОЗДІЛ III. Зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном за 2010 р. №

Перелік зобов'язань щодо сплати внесків (платежів)

1

2

За договорами добровільного страху­ вання За договорами на додаткове пенсійне забезпечення За договорами позики

1. 2. 3.

Державного службовця У тому числі Всього сплачено за кордоном (грн.) (грн.) 3 4 ■—

”. — —

-—

За договорами найму (оренди)

4.

•-----

------

Членів сім'ї Всього У тому ЧИС ЛІ сплачено за кордоном (грн.) (грн.) 5 6

•—

■— •

•---- -

-----

•----

----

На утримання майна, зазначеного у -----— -— розділах IV, V РОЗДІЛ IV. Відомості про нерухоме майно, що знаходиться у приватні й власності

-------

5.

Перелік об'єктів

Розмір доходу (грн.) Державного службовця Членів сім'ї Загальна площа (м^)

1

Загальна площа (м^) 4

3

2

1.

Земельні ділянки

-—

2.

Житловий будинок

—.

3.

Квартира

-— —

------

4.

Садовий(дачний) будинок

5.

Гараж

----------------

-—

РОЗДІЛ V. Відомості про транспортні засоби, що знаходяться у приватній власності № Перелік об'єктів Державного службовця Членів сім'ї Об'єм двигу- ’ Марка/ Об'єм Марка/ на^см3) модель двигуна модель 1

3

4

------

■—

2

1.

Автомобілі легкові

2.

Автомобілі вантажні, спеціальні та автобуси

3.

Мотоцикли

4.

Трактори

5.

Водні транспортні засоби

5 ------ -

-—

---------

1. 2.

3.

-—

2011 року

-—

.

Членів сім'ї

Всього (грн.)

У тому числі за кордоном (грн.)

Всього (грн.)

У тому числі за кордоном (грн.)

3

4

5

6

•— • —

Про відповідальність за подання неповних чи н<; фінансового характеру (ст.9 Закону «Про боротьбу з кору пі. ' попереджений. «

•--------

■—

-—

■------

2 Номінальна вартість придбаних цінних паперів Розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій Сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах

•— -

-------

— •

РОЗДІЛ VI. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи N8 Державного службовця : Перелік об’єктів

1

6

— . -—

-

-—

-—

— ■

ідивих відомостей про доходи та зобов’язання а ст.ЗО п.7 Закону України «Про державну службу»


Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206Л:І

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20_І^ рік Розділ І. Загальні відомості 1.

БороЬик*

А н Д Р/ії

£>ол о А и ьсироЪЦ £

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/ссрія та номер паспорта громадянина України — декларанта)

2. Місце проживання:

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири і ,.

? № ш м сь* о 'і хрЩібІЇ З ____________ П Сл/ур ш и й Шгрі&іь зА<ф 2>!К*ЦісУУ проб іуюиаа^н л д пр&Ьс>г>с>рмьиги>Ф~______________________

3. Посада: ГиХхОлСЬ

^

4. Члени сім’ї декларанта: Ступінь зв’язку

Ару-ис а м ­ ­ осій — — — — — — —

Прізвище, ініціали

Во^>оьи \с.

Реєстраційніїі-і номер облікової’ корч--'! платника податі--: та помер порта громадяшн Угрпїни

Ю яіХ*' -

•—

Є оївоьи ^ & о ко а и и и р Ь м зьісїо Єа і Ь-“ <5г — -— — — ЦЧ

— — Ьт — — — — — -—


Розділ II. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік заходів 5

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.: заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8 ) _______ дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту______ __________

Сума одержаного (нарахованого; ____________ доходу____________ членів СІМ 1 декларанта 4 0 ООО іім о

ііь іО

(назва закладу, устан ови т ощ о, в яких одер ж ано (нараховано) зазн ачен і у цій п о зи ц ії д о х о д и )

8

9

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності_______ дивіденди, проценти

10 матеріальна допомога 11

дарунки, призи, виграші

12

допомога по безробіттю

13 аліменти 14 спадщина 15 страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу ____________________ 16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 17 дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності________ 18 дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав_________________ 19 дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна__________________ 20 інші види доходів (не зазначені у позиціях б—19)

40000


Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом Розмір доходу в іноземній валюті

Назва країни

перерахованого у гривні

— —

— —

■—

— —

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта Розмір дохо.'.у Назва країни — —

в іноземній валюті — —

пер . рахованого у гривні —• —

—•


______________ Розділ III. Відомості про нерухоме майно__________________ А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на корнетуна ипя ; Сума витрат (гри.) на Місцезнаходження об’єкта Загальна Перелік оренду ЧИ Ні площа придбання у (країна, адреса) об’єктів (кв. м) інше право власність користуванні

Земельні ділянки

Житлові будинки

Квартири

Садовий (дачний) будинок

Гаражі

Інше нерухоме майно

—,

•—

—•

-

—•

— X I

— —

—-

—•

-—

—-

■—


Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім ї декларанта Загальна площа Місцезнаходження об’єкта Перелік об’єктів (кв. м) (країна, адреса) 29 Земельні ділянки -— —* .—

і !

ЗО | Житлові будинки

31 Квартири

-—

---■

—•

.—.

-—

-—

.— .

—•

Садовий (дачний) будинок

32

33 ; Гаражі

•— •

•—

•—

—.

—-

:

1V Інше нерухоме майно І

— —

—■

—.

-7 '

— —

--- -


Розділ IV. Відомості про транспортні засоби А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому прані користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) Сума витрат (гри) на Марка/модель (об’єм Перелік оренду чи на Рік циліндрів двигуна, куб. придбання у транспортних інше право випуску см, потужність двигуна, власність засобів корі готування кВт, довжина, см) Р Е О £ € о Т -60? , 2 АОО^ 35 Автомобілі легкові

36 Автомобілі. вантажні (спеціальні)

37 Водні засоби

38 Повітряні судна

39 Інші засоби


Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві Перелік транспортних засобів -0 Автомобілі легкові

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Рік випуску

■ —

-1

Автомобілі вантажні (спеціальні)

Водні засоби

Повітряні судна

'—

— .

■----

■ ----

----

-----

----

-—

-----

----

-----

-----

----

---- -

-------- Інші засоби

— —

— -

— .

— -

— — —-

— — —


Розділ V. Відомості про вклади у банках, інші папери та інші актини А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) у тому числі за 1 Усього Перелік кордоном 45 Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

46 вкладених у звітному році

47 Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:

48

.—

-----

—•

•—

придбаних у звітному році

49 Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.:

50 внесених у звітному році —

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім І декларанта(грн) Перелік

51

Усього

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

у тому числі V. 1 : " '•-'МІОМ

52 Номінальна вартість цінних паперів

53 Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

-

-


Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (гри) у тому числі Усього Перелік фінансових зобов’язань за кордоном 54 Добровільне страхування

55 Недержавне пенсійне забезпечення

56

Г

53

—-

Утримання зазначеного у розділах III—V майна

Погашення основної суми позики (кредиту)

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

& ооо

—■

ИІ&О

Інші не зазначені у розділах III—V витрати —

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (гри) Перелік фінансових зобов’язань Усього

Добровільне страхування -—

у тому числі за ;\цоиом —

Недержавне пенсійне забезпечення — Утримання зазначеного у розділах III— V майна —

63 Погашення основної суми позики (кредиту) —

-—

64 Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

:відчую правильність з ^ н а ^ н и х у цій Декларації відомостей


Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-УІ

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік Розділ І. Загальні відомості ІІ

1/

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина У країни — декларанта)

Місце :роживаішя: V/ (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

. осада: л&К

-лени сім'ї декларанта: Ступінь зв’язку

ІкТ,

с о ^р и ^^о ^ік г

Прізвище, ініціали

4ш чо< іа(^Ч Єі^ аии

КГ Ц&С&) )'Ь км \tW6frLOЙ‘& ідссоґ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України__


Розділ II. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік заходів 5

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.:

6

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

Сума одержаного (нарахованог: доходу членів сім': декларанта ----м а о ъ

М Ь о с ь

(назва закладу, устан ов и тощ о, в яких одер ж ан о (нараховано) зазначені у цій п ози ц ії доход и )

8 9

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності дивіденди, проценти

—-

•—

-—

10 матеріальна допомога

•—

----

11 дарунки, призи,виграші

•----

12 допомога по безробіттю

-----

13 аліменти 14 спадщина 15 страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу 16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 17 дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 18 дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 19 дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 20 інші види доходів (не зазначені у позиціях 6—19)

— —

*---і

— — •— ------

400

------

— ■-----


Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом Розмір доходу Назва країни

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта Розмір доходу Назва країни

в іноземній валюті

перерахованого у гривні


Розділ III. Відомості про нерухоме майно А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним Сума витрат (грн.) на Місцезнаходження об’єкта Загальна Перелік оренду чи на площа придбання у (країна, адреса) об’єктів інше право (кв. м) власність користуванню 23 Земельні ділянки

24 Житлові будинки

25 Квартири

26 Садовий (дачний) будинок

27 Гаражі

28 Інше нерухоме майно


Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів _______________________________ сім’ї декларанта_______________________________ Загальна площа Місцезнаходження об’єкта ерелік об’єктів (кв. м) (країна, адреса)_____ ельні ділянки

лові будинки

ртири

іовий (дачний) динок

гражі

іе нерухоме но


Розділ ТУ. Відомості про транспортні засоби А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) Сума витрат (грн) на Марка/модель (об’єм Перелік Рік оренду чи на циліндрів двигуна, куб. придбання у транспортних випуску інше право см, потужність двигуна, власність засобів користування кВт, довжина, см) 35 Автомобілі легкові

36 Автомобілі вантажні (спеціальні)

37 Водні засоби

38 Повітряні судна

39 Інші засоби

-


Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта___________________ Рік випуску Марка/модель (об’єм циліндрів Перелік транспортних двигуна, куб.см, потужність двигуна, _________кВт, довжина, см)_________ засобів Автомобілі легкові

.Автомобілі вантажні (спеціальні)

Водні засоби

Повітряні судна

Інші засоби


Розділ V. Відомості про вклади у банках, інші папери та інші активи А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн) у тому числі за Усього Перелік кордоном 45

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:

■------

*---- -

46 вкладених у звітному році — 47 Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: —

-

48 придбаних у звітному році -----49 Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.:

-------

50 внесених у звітному році —

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім": декларанта (грн) Перелік

51

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

52 Номінальна вартість цінних паперів

53 Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Усього

у тому числі за кордоном


Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн) у тому ЧИСЛІ Усього Перелік фінансових зобов’язань за кордоном Добровільне страхування

Недержавне пенсійне забезпечення

Утримання зазначеного у розділах III—V майна

Погашення основної суми позики (кредиту)

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Інші не зазначені у розділах III—V витрати

Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн) Перелік фінансових зобов’язань Усього

Добровільне страхування

Недержавне пенсійне забезпечення

Утримання зазначеного у розділах III—V майна

Погашення основної суми позики (кредиту)

Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

у тому числі за кордоном