Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

Page 1

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «ДІАГНОСТИКА ТА ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ» Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта: 1. Консультування пацієнтів з підозрою на новоутворення. 2. Лабораторна, ендоскопічна та інструментальна діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини. 3. Проведення магнітно-резонансної томографії та/або комп’ютерної томографії. 4. Забезпечення медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія, таргетна терапія). 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами. 6. Забезпечення своєчасного знеболення. 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей. 8. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень. 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді або послуг з паліативної медичної допомоги.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.