Zapyt

Page 1

yKlr,\l

I1.,\

PIBIIE,IIC.[,KA o EJrAC rrA /IE PX{A B rrA A/IM Mair,,raH I Ipocri'r'rr.

r

rr r C'r'PAr I r rr

l. u.

[iisrre..13028, r'err. (03(r-2) 26-47 88. r[axc (036-2) 62-07-8,5 v.so\'.uA , \\'w\\'.r\.9()v.Llil l{ol C/(Pl lOy 1i9867 l2

Aulouirri 'I'OPBILl 4y lgila. co:n (D g rrr ai I . co rn rivne4v-J ad a@ gma i l. com

Ha Bau: 3atrr4'r'Ha o'rpnMarrHr rry6iri,lrror'irr$oprvrauii Bilt 11.01 .2022 lra/lacMo Hafl

BHy irrQopn,Iar tiro.

1. 3alarsrra KinbKicrr, raKrir4rroBanr4x l-ro r'.lo.roro nilt Clovid-19 n Pinrierrcsxiir o6rracli c'ranoM Ha 02.02.2022 399 808. Kaurrauin 3 BaK[r,u{arlii nir KopolraBipycHoi irrdrexrrii Covid-19 po::uo'tailacn 24.02.2021 . ClaHou Ha 24.02.202lr

- 40 oci6 , Ha 27 .09.2021 -

46 890. 2.3aratsHa Kinr,Kicrb xnopux ua Covid- l9 cepc/t BaKrtr{uoBarrhx l-ro ,rto:oro ni.,( Covid-19 n Pisuerrcr,xiff o6rac'ri crarroM ua02.02.2022- 1993,24.02.2021 0, 3. 3ararlua xi.lri,xicrr rocrrirali3oBaHr4x oci6 (uepe: (lovid- I 9) ccpe,t BaKrrr4rroBauLlx

I

Covid- I 9 B Pinueucsxiri o6-rracli c'rarroM na 02.02.2022 I 47 . (}'auona ua 24.02.2021 - 0, 24.09.2021 *- 5. 4, 3ara"rrl,rra rcilrr,xic'r'h r.roMepJr14x oci6 (,rcpe: Covid-19) cepc,'( naKr(14rioBaunx

BaKrIr{r{oB

aHux 1-ro Ao3oro

nil

-

l-ro /to:oro siti Covid-19 n Pinueucr,xifi o6lac'ri c'rarroM na02.02.2022 " 27. (l'rarrovr sa24.02.2021- 0,24.09.2021 - 0. 5. 3ara.nr,ua rcirrsr<icl'b BaKrtHuoBalrux 2-wtt ro3aMH niit Covid-19 n Pinuerrcsrciii

o6irac'ri crarroM Ha 02.02.2022 398 555. (}'arron Ha 24.02.2021 27.09.2021 --

1

l6

-

0.

645.

6. 3aransua xi"rrrxicrb XrJopHx ua Covid-19 cepcll naKurar-roBarrr4x 2-pra /lo:avpr Bia Covid-19 s Piriuescrxiir o6nac'ri c'rarroira ua 02.02.2022 - 7650. Clauov nil 24.02.2021

- 0, 24.09.2021 -

112.

rocrrirari3oBaHax oci6 (,repes Covid- I 9) cepc,'l BaKrlHrroBaHHX Z-va Ao3aMH nia Covid-19 n Pienerrcr,xiil o6rtac'ri c'rarloM Ira 02.02.2022 -319. Clanov na24.02.2021 - 0, 24.09.2021 - 4. 8. 3aranr,rra rcirn,xic'r'b rroMepJu.{x oci6 (,rcpc:l Covid-19) ccpc,ll r}axlIHr{oBarrLl\ 2-va Ao3aMH nil Covid-19 e PinneHcr,rifi o6rracli c'raIIoM na 02.02.2022 ' 32. C-lrarrorr,r na24.02.2021 - 0.24.09.2()21 - 0. 7

.

3ara.rrlsa

rirrxicrr

K

I

tsHa

aurvirrrcrpauis

'ilt:?:i)bii'ffii,ffL ailin 07 0?_.2022 'lllllllllllllllllll

llll illlillllllllllllllll llll


niclx BaKrtHFIauii 1-ro a6o 2-ro Ao3oto, n pa:i ii'xeopo6u Ha Covid-19/r'ocnirani:auii Hvl cvepri nic.rtr tlboro, JIIo/,IHIIa tlol'parJIfle 9. I-Ia rracrynHafi Aeur,

cral'HcrHKy, sxa:axnopila/r'ocrrilalrisonatta qu IIoMoptta ttic.tts earcllrartat(iI. 10. llalarr,rra xilrr,xicll, B14lnJrcultx itttltit.,oltauux Ira Covid- I 9 s I)isttettct,r.iii o5:rac'ri claLIoM ua02.02.2022 148 145,24,09.2021 83 294. I I . 3ala:rnrra xiLu,r<ic'rr BL{rrnJrurHx Iront'optto-irrcpiKoBattttx tla Covicl- l() ll Pinrrctrcr,tiiri o6lrac'ri cl'atroM na 02.02.2022 I 29i, 24.09.2021 ]r19. 12. -Japa:rr,rra KiJrr,rric'r'r, r'i'rcrtila:ti'ionttttitx oci6 ('tcpc:l ('oi rroB'ropuo-irr(tiKonarrrrx rril ('ovicl- l9 s l)it;ttclicl,tiitt o6:rac ri

icl-19) ccpc.i c

tallo\{

llll

02.02.2022 -- J0, 24.09.2021 I 5. 13. 3ara.lsrra xirrrric'rr, rroMCpJuix oci6 (,lcpe: Oovid- 19) ccpc/l tloB I'optloirrtpirionarrux Lra Covict- l9 n Piertcnct,t<iii o6ltacli c'ralIoM IIa 02.02.2022 '1.

21.09.2021

lleprr

0.

uh zawyllltHK

roJro BH alruri r ric'rpal

O.ncr

IlIIlClll-lHi4K

26-67 -3,[

tii

CepliH IlO/lOJIIt

I


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.