Штатний розпис Рівненського медколеджу у 2017-му році

Page 1

Заівердясуіо Штат Б кількості 445,45 штатних одиниць з місячним (|)окдом заробітної ш ш т Перший заступник Міністра

2468800 гривень В.В.Ковгуисиь

Ш Т А Т Н И Й РО Ш И С на 2017 рік з 1.01.2017 року по Національному університеїу "Остроіька академія" Біо^іжет держав ниіі Головний розпорядник Міністерство освіти і науки України К П К В 2201160 "Підготовка кадрів в и щ и м и навчальними закладами НІ і IV рівня акредитації" ШдПіІІІКІ) 110 В(ІЛ!«м{гр}І.) Посадовий Кількість Таріїфіііш Лосіїлошіії OK' j i u / i СІЧ' ч с ірукіуриіич» ііі.,'ірі«ді, іу і а посад ІІІ'ГІІТІІІІХ розряд іЧ л/п UMC. за поч, їа СЕСЛ. ошял під. ш> ІНШІ посад років ІІ!11|. ІІУ^ІІ]! іЕіаіпм ііамр. 7 6 8 Загальний фонд

3

4

5

1

24

6976

6976

1395

і

6627

6627

1

6278

6278

Помічник ректора

1

4883

1.1.5, Головний інженер

і

12

0,5 1

2

1

І.і Рекгораг Ректор ].\Л. Перший проректор 3 навчальнонаукової роботи, професор, доктор 11,2. наук Проректор 3 навчально-виховної 1.1.3. роботи, професор, доктор наук 1.1.4

і. 1.6. Ученніі секретар 1.1.7. Провіднгий юрисконсульт РЙ:$ОМ: Навча. їьїко- науковий інститут їїрава 1-Ма.!итшвськ:ог(> 1.2. Диреісгор ітістит>і>- права ім. І.2.І. LM'iJHHOscbKoro

10

Доіілалі по оіідям(і рп.)

Фонд зароСі ігіїиТ <і>««д заробіз ної 111 доплптн грн. платп на ІДЛІМ 1ІН рік МІОІЦІРпзом

за вчене ЇП Н1і>Тч\ сгуп іигітія 11

]2

2093

2302

1325

1988

1256

1256

інші ІЗ

14

15

16

1395

14161

21137

253644

2187

1325

6826

13453

161436

2072

1256

5839

12117

145404

4883

0

4883

58596

3392

3392

0

3392

40704

16

4464

4464

0

2232

26784

J0

2912

2912

0

2912

34944

33300

33300

3976

26826

60t26

721512

6160

6160

І232

6345

12505

150060 1'

6,5

!

9

' -. -

21

6976

6976

5337

0

6561

3976

2U33

J 232

0


N п/п Нагвя структурного ііідріидЬіу і а

2 Старший лаборант, який має 1.2.2. повну виіц>' освіту' Разом: Факу.іьгети 1.3. Декан І.З.]. Старший лаборант, який має повну виБд\ освіту 1.3.2. Разом: Кафедри 1.4. 1,4,1. Завід\ вач кафедри (професор) І4.2. Завідувач іса{і)едри (доцент) Завідувач кафедри (старший 1.4;'3, викладач) Старший лаборант, який має 14.4. гіовн> вищу освіту Провідний інженер ІІ.5. 1.4.6. Інженер 1 категорії 1.4.7. Тнжснср її категорії 1.4.8. Технік Лаборант вищого навчального 1.4.8. заіоіаду Разом: 1.5. Науково-педагогічні працівники 1

1.3.1. Професор, доктор HavTc

KLibidcTb Таріїфіїий Посалоііиіі штатних розряд окляд погані 3

4

5

6

7

8

9

10

1 2

6

2320 8480

2320 8480

1232

0

1848

0

5

20

5824

5824

5 10

6

2320 40720

2320 40720

10 10.4

21 19

6160 5472

6160 5472

2:

17

4800

4800

20,5

6 10 9 8 5

2320 2912 2768 2624 2176

2320 2912 2768 2624 2176

1 51,15

5

2176 147796,8

2176 147797

12.5

20

5824

5824

19

5472

2J

20

40,05

19

і L75 3

],5,2. Доцент, доктор наук 1,5,3, Професор, і^андидат наук 1.5.4. Доцент, кандидат наук

Надбавки по 8кдам(грн.) Поспдовіїн оіі-лад <7І'С,' т ГЛ 1ІГ»Ч. 5П CIC.lI. in вис. лід. по ІЕІіиІ років нац.ВУЗа* звання ІШПр,

1456

0

0

7280

0

1848 1094

0

0

29862

0

Д<llLluтlI nil iiiijiaiti(rpu.)

Фонд PaioYi Фонд заробітної ііалбіїїіки m заробітної на п.патії ка рік доплаті І грн. плати місяць

вчене :іііаіііі>і

за наук, сіугі

ІІІНІІ

11

12

13

14

15

16

2032,8

1232

0

0 6345

2320 14825

27840 177900

1922

874

4252

50378

604536

9609,6

4368

0

0 21258

11600 61978

139200 743736

2033 1368

1232 821

547

5113 3830

112728 96745

1352736 1160940

720

480

1200

12000

144000

0 0 0 0 0

47560 4368 2768 4592 6528

570720 52416 33216 55104 78336

0 93364

2176 289465

26112 3473580

34555

22296

1747

1456

1165

4368

127400

1528800

5472

1368

1806

1094

4268

0

0

5824

5824

1456

І922

874

4252

27204

326448

5472

5472

1094

1368

821

3283

350646

4207752

6651


Иадбіїнкії ікі іііілам([ р]і.) Кількість N п/п

1

Назва структурного оідроздітіу та посад

2

1.5.4. Старший викладач, кандидат наук Старший викладач без наукового 1.5.5. ступеня

ШТПТІІХ лоаи

Тирифіїий розряд

3

4

20,6 5

3,25 1.5.6. Викладач Раїом 84,1 153,8 Всього по розділу 1 Роіділ 2. Навчішьно-адміністративні їіідроздкпіь 2.1.1. Провідний фахівець аспірантлри 1 Фахівець без категорії з працевлашт>вання випускників 2.1.2, та студентів університет}^ 1 Разом: 2 Віддиі 3 орї анізації виховної робоги с гудентів 2.2. 2.1.1. Керівник відділ>1 2.1.2. Заст^'пник керівника відділу 1 2.1.3. Кульїх^рганізатор 2 категорії 1 Разом 3 2.3. Навчальпо-методичний відг^іл. 2.3.1. Начальник відділ>' 1 Методист вищої ктсгорії 1 2.3.2. 2.3.3. Методист 1 ісатегорії 1 Старший інспектор L5 2.3,5. 2.3.4. Секретар навчальної частини 1 5,5 Разом 2.4. Ві,дт:іл кадрів. 2.4.1. Начальник відділу 1 Заступник начальника відділу 2.4.2. 1

ІІІІСІІДОІІИІІ

Посадооті оклад ЄТС 3

Рачом

під. по няц.В>'Зах

ІЗ ПО'І. зиикіїя

за с к і .

5

6

7

17

4800

4800

720

17

4800

4800

960

16 0

4464 445066,4 675363,2

4464 445066 675363

10

2912

2912

7

2464 5376

2464 5376

2912 2766 2768 8446

2912 2766 2768 8446

3392 3222 2768 2320 2176 15038

3392 3222 2768 2320 2176 15038

3392 3222

3392 3222

10 9

12 10 9 6 5

12

оклад

Доплати по впдалі(грп.)

0 5208

0

imiii

за вчене

иаіір.

за вис. рокін

8

9

10

11

0 6976

0

670 91410 135736,4

0

967

0

0

967

0

ступ 12

13

14

15

16

1440

128544

1542528

960

28800

345600

78178 64624 130936 96496

0

Фонд заробітної

інші

за наук,

720

0 0

Фонд заробітної плат» на

надбавки тл доплаті! грн.

0

0 6651

0

плати на рік

uicsjifi.

670 16684 234211,5 679278 382003,7 1105672

200208 8151336 13268064

0

2912

34944

0 0

2464 5376

29568 64512

0 0 0

2912 2766 2768 8446

34944 33192 33216 101352

0 967 0 0 0 967

3392 4L89 2768 3480 2176 16005

40704 50268 33216 41760 26112 192060

0 0

3392 3222

40704 38664


Надбавки по в>ідам(гріі.) Nn/ii

1

ТТи^іва с г р у к

гурнсн о

ііідроздоїу та п о с а д

2 Інженер 3 мобілізаційної роботи І 2.4.3. категорії 2.4.4. Провідниіі фахівець 2.4.5. Інспектор 3 кадрів 2.4.6. Завід^^вач архівов Разом 2.5. Бухга^гітсрія 2.5.1. Головний б>'хгалтср 2.5.2. Застл'пник головного бухгалтера 2.5.3. Провідний бухгалтер 2.5.4: Бухгалтер 1 категорії 2.5.5/ Бухгалтер без категорії 2.5.6.; Економіст 1 категорії Разом 2.6. Наукова бібліогека 2.6.1. Дирсістор наукової бібліотеки 2.6.2. Завід>точий відділом бібліотеїш 2.6.3. Завідувач сектором 2.6.4. Провідний бібліотекар 2.6.5. Бібліотекар 1 категорії 2.6.6. Бібліотекар 2 категорії 2.6.7. Бібліотеїсар 2.6.11. Провідний бібліограф 2.6.12. Бібліограф 2 категорії 2.6.13. Адміністратор системи Інженер 3 комп'ютерних систем 2.6.14. без категорії Разом 2.7.Редакційио-видавііичий відділ 2.7.1. Начальник відділ>^

Посад овіш оклад ЄТС 3 під. по наи.ВУЗпх

за IIU4. звання

за сісі.

5

6

7

2768 2912 2176 2624 16006

2768 2912 2176 2624 126608

6278 5964 2912 2768 2464 2768 36334

6278 5964 2912 2768 2464 2768 36334

13 12 11 11 10 9 8 11 9 5

3632 3392 3152 3152 2912 2768 2624 3152 2768 2176

3632 3392 3152 3152 2912 2768 2624 3152 2768 2176

і 22,25

7

2464 67260

2464 67260

1

12

3392

3392

Кількість штатних посад

Тарифний розряд

3

4

1 1 0,5 1 5,5

9 10 5 8

1 2 2 3 0,5 J 9,5 1 4 5 2 . 3 2,75 1 1

10 9 7 9

Посадовий оклад

0

Доплати по видам(грн.) Фпкд заробітної плати )іа місяць

Фонд заробітної плати ііи рік

напр.

.за ііиа років

інші

за вчене звання

за Haj-K. ступ

інші

Разом надбавки та лоп.іатн гри.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0 0 0 0 0

2768 2912 1088 2624 16006

33216 34944 13056 31488 192072

0

0 0 0 0 0 0 0

6278 11928 5824 8304 1232 2768 36334

75336 143136 69888 99648 14784 33216 436008

2179 2714 2206 2206 2038 1938 0 1690 1384 1088

5811 24422 26792 10717 14851 12940 0 4842 4152 4896

69732 293064 321504 128604 178212 155280 0 58104 49824 58752

1232 45860

3696 113119

44352 1357428

0

3392

40704

363 1018 630 630 582 554

1816 1696 1576 1576 1456 1384

114

1576 1384 1088

12230

1232 33630

0

а

0


Нпд5апкіі по впдам(гри.)

N п/п

Назва струїстуріїого підроздіпу та посад

Кількісті. штптнігх посад

Тлрифніїґі

Посадовий

розрял

оклад

4 5 2 3 1 11 3152 2.7,2. Провідний редактор 2 І 9 2768 2.7.3. Редаїстор технічний 1,5 5 2176 2.7.4. Коректор Оператор копіювальнорозмножувальних машин 1 1 5 2176 2.7.5. категорії Разом 6,5 17904 2.8. Господарський відділ 2.8.1. Начальник віддіту 1 10 2912 1 8 2624 2.8,2, Завід\'вач центрального складу Провідний інженер 3 охорони 2.8.3. праці та протипожежної безпеки 1 10 2912 Фахівець без категорії з п>'блічних 2.8.4. заку півель 1 7 2464 1 8 2624 2.8.5. Завідувач гоеподаретва Колїендант 3 5 2176 2.8.6. Разом 8 20064 2.9. Канцелярія 2.9.1. ЗaвiдJ'вaч канцелярії 1 8 2624 5 2176 2.9.2. Діловод Разом 1 2624 189053 Всього по розділу 2 63,25 Роздиі 3. Молодший обслуговуючий персонал та робітники Черговий по гуртожитку 3.1. 19 3 1888 Сторож 14,8 2 1744 3.2. прибиральник службових приміщень 3.3. 20,7 2 1744 Прибиральник території 6 , 1 1600 3.4. Водій автобуса 3.5. 4 2032 2 Водій легкового автомобіля 2 1744 3.6.

Доплати по видам (гри.)

Посадовий оклад ЄТС 3

Разом

iiiij(5iiiiKii ти

Фонд робі гної нлатн на .місяць

Фонд заробітної! плати на рік

під. по іші(. ІіУ .'іих

за поч. звання

за скп. напр.

ІІІ вис. poidn

iiimi

за вчене дпапня

за наук, ступ

інші

доплати грн.

6 3152 2768 2176

7

8

9

10

11

12

13

14 0 0 0

15 6304 2768 3264

16 75648 33216 39168

2176 17904

0

2176 17904

26112 214848

2912 2624

0 0

2912 2624

34944 31488

2912

0

2912

34944

2464 2624 2176 20064

0

0 0 0 0

2464 2624 6528 20064

29568 31488 78336 240768

0 0

0 0 0 46827

2624 0 2624 235878

31488 0 31488 2830536

1888 1744

529 349

529 349

45916 30973

550992 371676

1744 1600 2032 1744

174 160 1016 872

174 160 1016 872

39711 10560 4572 5232

476532 126720 54864 62784

2624 2176 2624 189053

0

0 0

0

0 0

0

0 13197

0

0 33630

0

0 0

0

0 0


11» ііи;ііі!іі(і'р]і.)

N іі/іі

1

3,7, 3.8. 3.9. 3.10. 3.1 і. 3.12. 3.13. 3,14. 3.15. 3,16; 3.17. 3,18.

Назва структурного підрозділу та посад

Кі.іькісіь штатіїнх

3 2 Робітник 3 комплексного прибирання та утримання будинків 3 прилеглими територіями 4 Столяр будівельний 1 Слюсар-сантехнік 3 Електромонтер 3 ексл>атації розподільних мереж 3 Садівник 1 Бетоняр 2 1 Муляр Маляр і 1 Штукатур Робітник 3 благоустрою 4 Слюсар 3 експлуатації та ремонтуй газового устаткування і Оператор котелень 4 90 Всього по і)озд!лу 4 307 Разом по університету: Доила га до мінімальної заробітної плати Матеріальна допомога Ліміти Нерозподілені асигн>'вання Разом по загальному фонду

інші

Раїолі ііи,[і5аіш:н ч а до плат II гри,

Фонд :іарі]бітііої плати на місяць

13

14

15

16

1744 2032 1744

0 0 0

6976 2032 5232

83712 24384 62784

2176 1600 2176 2176 2176 2176 2176

2176 1600 2176 2176 2176 2176 2176

0 0 0 0 0 0 0

6528 1600 4352 2176 2176 2176 8704

78336 19200 52224 26112 26112 26112 104448

2176 2176 166752

2176 2176 Ї66752

0 0 23044

2176 8704 189796 1531346 139454

26112 104448 2277552 18376152 1673448 694000

1670800

20743600

16254 16254

23230 23230

278760 278760

4834

58619

703428

pttlpHJl

ПосаловнЙ ОС ІЛЛД

ок.іад ЄТС 3 ігіл. ми нац.ВУЗях

4

5

6

2 4 2

1744 2032 1744

5 1 5 5 5 5 5'. 5 5

Гаріїфтіґі

Дошіятії по видалі(грн.)

поч.

за :ііші[іш

за скл. ііаіір.

за вис. ріжіїі

інші

:га ііиеііе звання

7

8

9

10

11

0

()

0

0

0

iiuyic. ступ 12

0

23044

Фонд заробітної

плі<тіі на рік

Спсціа,гїьний фонд 1 .Рекі орат 1.1. Ректор Разом: 2. Науково-пед аго гімні прапівиміхії 2.1. Професор, доісгор наук

24

5,5

20

6976 6976

6976 6976

5824

5824

1395 1395,2

0

2093 2093 2302 2092,8 2092,8 2302Д 1747

1922

1395 1395 1165

6976 6976


Доіїлити по вііда>і(і рн.)

Нидбапки по внда>і(гріі.)

N п/п

1

Назва структурного підрозділу та посад

2

2.2. 2.3. 2.4.

Доцент, доктор наук Доцент, кандидат наук Старший викладач, кандидат наук Старший викладач без наукового 2.5. ступеня 2.6. Викладач 2.7. Викладач-стшкист Разом: 3. Наукова бібліотека 3.1. ' Бібліотекар І категорії Бібліотекар Зберігач фондів 3.4.- .. Палітурник Реставратор архівних та 3.5. бібліотечних матеріалів Разом 4. Інформаційно-реіоіамний відділ 4.1. Керівник відділу 4.2.

Провідний фахівець

Кількість штатних посад

3 1,3 9,8

Тярнфішй розряд

П оса ДОВШІ оклад

Посадови)! іік.іад ЄТС 3 під. по нац.ВУЗох

4

5 5472 5472

6 5472 5472

4800

4800

4800 4464

4800 4464

4128

4128

411035,2

411035

18,8

19 19 17

7,3 38,7 4,9

17 16 15

86,3 1 1

10 8

2912 2624

2912 2624

1,25 1

9 2

2768 1744

2768 1744

0,5

8

4,75 1 1

10 10

2624

2624

12052

12052

2912 2912

2912 2912

за 1Н1Ч. -{пакіїя

за CKJ1. напр.

за кис. років

7

8

9 1368 1094

10

за вчене 'звання

за наук, сіуіі

11 1368 1368

12 1094 821 720

480

0

0

31137

262

0

25755

29409

1456 1312 1384 872

0

262

6026

1456 1456

інші

13

0

0

728

437

0

728

437

0

1696

0

0

1848

1232

1540

924

14 3830 3283 1200

15 12093 85801 112800

16 145116 1029612 1353600

35040 172757 20227

420480 2073084 242724

497337

5968044

1456

2912 1574 2768 1744

5824

69888 50376 83040 41856

4198 6920 3488

1312

2624

2624

31488

4714

11002

23054

276648

2621 1456

5533 4368

66396 52416

1384 6845

8304

99648

0

18205

218460

0

3392 1456 1384 0 6924

6784 4368 6228 1312 18692

224304

5544

11704

140448

1696

1696 1456 1384 5228

0

Фонд заро5іі н(Гі плати ііп рік

86301

1384

5680

Фонд заробітної плати іта місяць

0

1384 872

1312

0

Фахівець 1 категорії по зв'язкам з громадкістю 2 2768 9 2768 4 11360 0 Разом: 11360 5» Відділ міжнародних зв'язків 5.1. Начальник відділу 1 12 3392 3392 •1 10 2912 2912 5.2. Провідний фахівець 5.3. Фахівець 1 категорі 1,5 2768 9 2768 2624 2624 8 5.4. Фахівець 2 категорі 0,5 4 11768 Разом 11768 0 6. Навчально-науковий інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання 6.1. Директор інституту 1 21 6160 6160 4.3.

інші

Раюм надбавки тя доплати грн.

81408 52416

74736 15744


Надбавки по піідам(грн.)

N п/п

Назва структурного підрозділу та посад

KLibKicTb ілтатііи.\

посаа 1

Тарифний роірцц

Посядопіїй оклад

ііклзд ЄТС 3 під. по нац,В>'Зях

3

4

5

6.2.

Завідувач підготовчого відділення

1

11

3152

6 3152

6.3.

Ст.лаборант, який має вищу освіту

1,5

6

2320

2320

2

Провідний фахівець ННТ ДЗДН 3 10 Разом: 6,5 7»Підготовче відділення 3 вивчення англійської мови 7.1. Завідувач підготовчого відділення 11 1 6.4.

7.2.

Бібліотекар

0,3

Разом: 8. Фахівці та службовці

1,3

8

1551

1551

17445

17445

3152 2624

3152

3939

3939

за поч. звання

за скл. иапр.

за вис, років

інші

за вчене зваїпін

зя наук,

7

8

9

10

11

12

2327

0

0

1

11

3152

3152

1261

8.2.

Керівник студентського хору

1

9

2768

2768

1384

0,5

9

2768

2768

0,5

2768

2768 2624

8.5.

0,3

9 8

8.6.

М е д и ч н а сестра

0,3

10

8.4.

Разом: 3,6 9. Відділ будівництва, ремонту та рестав зації 9.]. Начальник відділу будівництва 10 1 9.2. Виконавець робіт (виконроб) 1 5 9.3. Майстер 6 1 Разом: 3 10. Молодпіий обслуговуючий персонал та робітники 10.1. Черговий по гуртожитку 22 3 Прибиральник службових 10.2. приміщень 2 2 Т 10.3. Водій легкового автомобіля 2

2624 2912

10349

13

14

1848

1232

1540

924

0

0

0

0

0

0

0

2645

0

0

0

0

0

Фонд заробітної тати на рік

15

16 37824 41760

776

3480 6980

83760

7871

41016

492192

3152 787

37824

0

3939

47268

1261

4413

52956

2768

33216

1384

16608

1384

16608 9444

9444

0

787 874

10488

1261

11610

139320

2912

10349

Фонд заробітної плати ня місяць

3152

2624

Директор студентського містечка

Голова колегії органу студентського самоврядування Фахівець 1 категорії юридичної клініки Начальник котельні

стул

інші

Раз<»м надбавки та доплати грн.

776

0

8.1.

8.3.

Діішіаїн по віідам(грн.)

Посадопіііі

2912

2912

0

2912

34944

2176

2176

0

2176

26112

0

2320

0

0

7408

27840 88896

529

623

55243

662916

1744

174

174

3837

46044

1744

872

872

2616

31392

2320

2320

7408

7408

1888

1888

1744 1744

0

0 94

0

0

0

0


Надбавки по внла>і(гріі.)

Nn/n

1

Назва стр^-ктурного підрозділу та посад

2

Разом: Разом по всіх категоріях працівників ІІоіодииііиіі фонд оплати праці

KiJibiiitib штіїтних посад

Тарифний

По сади вик

рвдрнд

0К.1ЗД

3

4

Доплати по віідям(гри,)

ПосяловіїГі oKjiaji С'І'С т піл. по нац.ВУЇах

за поч. іВ'ДННя

за СК.1. напр.

ї;1 ВИС.

років

ІІЧЕІіе

ла наук.

інші

звання

CTJTI

інші

Раюм раб і гної палбпвкії та іаILIUril ІШ

доплати гри.

Фонд заробітної плати на рік

місяць

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

25

46768

46768

0

2077

0

0

0

0

12851

14928

61696

740352

138,45

539100,2

539100

11047

30325

32165

24541

151386

706187 65813

8474244 789756

26000

312000

798000 2468800

424000 500000 10500000 31243600

1395,2 17956 35340

Доплата до мініма.пьнрї заробітної шіаги Ма І еріа» іьна допомої а Бішлати стимулюючого харакіс]|зу Разом по спеціальпому фонду 445,45 Разом по Університету: Реісгор Національного університеїу "Острозька академія"

І.Д. Пасічник

Заступник головного б^^хгалтера

А.В.Марчснко

Голова профспілкового комітету

С. В. Новоселець ка


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.