Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією)

Page 1

Специфікація надання медичних послуг за напрямом «КОЛОНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)» Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта: 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження. 2. Ендоскопічне обстеження ампули прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження). 3. Колоноскопія діагностична для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій. 4. Виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) для діагностики неопластичних колоректальних утворень. 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження. 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час колоноскопії. 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.