Page 1

Year Book 2012

BUILDING INNOVATION Green Design Strategies


Year Book 2012

BUILDING INNOVATION Green Design Strategies


INDHOLD OM GXN

 4

3XNs innovationsenhed grundlagt i 2007 med henblik på at skabe innovation og grøn arkitektur 

Green design  9 Integrering af nye materialer og grønne teknologier 

Informed design 22 Udvikling af digitale arbejdsredskaber som kan informere den arkitektoniske formgivning

Behavior design 30 God arkitektur kan have en positiv effekt på menneskers adfærd 

Technology design 36 Træfsikker innovation handler om langt mere end form og funktion

Experimental design 44 Uden eksperimenter bryder vi ingen grænser

Arkitektur med mening Interview om kredsløbsdesign og Green Solution House 

54


„Ved at bruge formgivning GXN er 3XN´s innovationsenhed som blev grundlagt i 2007. "G" står for grøn og understreger vores dedikation indenfor grønt byggeri og design med særligt fokus på digitale arbejdsprocesser og nye materialeløsninger“ Kasper Guldager Jørgensen Arkitekt, GXN


OM GXN I GXN er missionen at indsamle og anvende den nyeste viden indenfor materialer og digitale arbejdsprocesser i tegnestuens arkitektur. Vores vigtigste mål er at udvikle en arkitektur, som positivt påvirker vores verden - arkitektonisk og miljømæssigt. GXN er i dag sammensat af et tværfagligt team bestående af arkitekter, designere, ingeniører og psykologer.

PROJEKTERING

KONKURRENCER

INNOVATION


5

OM GXN

GXN består af et tværfagligt team af arkitekter, designere, forskere, ingeniører og psykologer fra hele verden. Afdelingen fungerer på grundlag af igangværende forsknings og udviklingsprojekter, og opererer 50 % med innovation i tegnestuens opgaver og 50 % med egne designopgaver og forskningsprojekter. 3XN benytter to primære metoder til at indsamle og anvende den nyeste viden om byggeinnovation i arkitekturen.

Netværksbaseret innovation Succesfuld innovation udspringer ofte af at blande ekspertise og erfaring fra forskellige arbejdsområder. Derfor skabes alle projekter i GXN igennem tværfagligt samarbejde med udvalgte specialister. GXNs rolle er ikke at lave grundforskning, men derimod praksisrelateret forskning. Vi anvender eksisterende viden fra relevante producenter og uddannelsesinstitutioner, som vi implementerer og videreudvikler i byggeprojekter. Det forbedrer arbejdsprocesser, og højner kvaliteten af tegnestuens arkitektur. På grund af vores alsidige fokus, og den hurtige teknologiske udvikling, arbejder vi konstant med at styrke og vedligeholde vores faglige netværk.

Nye materialer og digitale teknologier Den digitale udvikling har givet designere, ingeniører og arkitekter adgang til nye værktøjer og produktionsmetoder, der peger mod nye og bedre løsninger indenfor design og arkitektur. Naturvidenskaben er ligeledes i rivende udvikling. Inden for biologi, kemi og fysik er det i dag muligt at designe materialer til at imødekomme helt specifikke ønsker. GXN har oparbejdet en unik udviklingskompetence gennem mangeårige samarbejder med videnspartnere på tværs af industrier. I alle vores opgaver inddrages specialister fra innovative felter, som for eksempel materialeforskning, datalogi og biologi. Ved at aktivere vores vidtrækkende netværk i vores arbejde opererer GXN på kanten mellem forskning og kommercielle løsninger. Gennem vores faglige netværk og ved hjælp af nye materialer og digitale teknologier skubber GXN til grænserne indenfor forskning, design og kommerciel anvendelse i jagten på bedre bygninger og bedre miljøer for mennesker.

6


OM GXN


OM GXN

Afdelingen er relativt stor set i forhold til det samlede antal medarbejdere i 3XN, men relativt lille, hvis man betragter bredden af vores fokusområder, som spænder fra parametriske værktøjer til integrering af nye materialer og grønne teknologier. Nogle af vores igangværende forsknings og udviklingsprojekter er:

Material World (3,1 mill. dkk): Udstilling, der sætter fokus på nye byggematerialer og materialebaseret innovation i arkitektur. Udstillingen vil åbne ultimo marts 2012 på Dansk Arkitektur Center.

Lys og Energi (4,2 mill. dkk): Et udviklingsprojekt i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut. Projektet fokuserer på brugerdreven innovation og energioptimering.

Byggemanual (1,9 mill. dkk): Udvikling af national byggevejledning baseret på Cradle to Cradle principper om at reducere energiforbrug, øge biodiversitet og tage ansvar for det affald byggeprocessen genererer.

Arkitektur Psykologi (1 mill. dkk): Forskningsprojekt i samarbejdet med arkitekturpsykolog. Projektet undersøger, hvordan 3XN’s arkitektur påvirker adfærden og oplevelsen af arbejdspladsen i Middelfart Sparekasse.

BioBuild (32,5 mill. dkk): Udvikling af nye byggesystemer i biokomposit. I et større europæisk samarbejde bidrager GXN med viden og erfaringer indenfor udviklingen af biokompositter i byggeriet.

Urban Green (1,5 mill. dkk): Nye grønne tage og vægge. Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i naturlige danske biotoper og deres naturligt forekommende vilde planter og sjældne rødlistearter. Målet er, at de kan fungere som biologiske korridorer.

Informeret Design (1 mill. dkk): ErhvervsPhD i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole omkring parametrisk design med særligt fokus på lys og energi som designparameter i den tidlige designproces.

Cradle to Cradle Pavillon (4,2 mill. dkk): En flytbar pavillon bygget af genanvendelige materialer. Pavillion vil producere mere energi, end den bruger.

8


OM GXN

9


„Ved at bruge formgivning som løsningsværktøj og nytænke vores måde at samarbejde på, kan vi løse fremtidens grønne udfordringer indenfor materialedesign og energiforbrug“ Peter Feltendal Arkitekt, GXN


1 GREEN DESIGN I GXN er Green Design den metode, der binder vores design og arkitektur sammen. Ved at tænke vores bygninger og produkter i kredsløb, der ikke kun tager højde for opførsel og drift, kan vi tage et større ansvar for det byggede miljø. Vores fokus vender en negativ dagsorden til en positiv agenda; vi vil producere mere grøn energi, end vi forbruger. Materialer skal kunne genanvendes igen og igen, og bygninger skal have et sundt indeklima, uden skadelige kemikalier og afgasning. En designstrategi, der også tager et ansvar for den omkringliggende natur og biodiversitet.


1

GREEN DESIGN

Green School Stockholm

Projekt

Green School Stockholm Green School konceptet introducerer nye måder at skabe synergi mellem mennesker fra alle aldersgrupper, grøn læring og levende miljøer, samt et stærkt samspil med den omgivende by. I projektet er der integreret syv grønne strategier: 1. Hydrophonics er en proces, hvor man dyrker planter i en væskebaseret næringsopløsning. Hydrophonics bruger vand som vækstmedie, mens essentielle mineraler opretholder planternes vækst. 2. Aerophonics er en dyrkningsteknik, hvor planterne får tilført næring via forstøvning direkte omkring rødderne. Aerophonics-teknikken adskiller sig fra både hydrophonics og konventionel udplantning ved, at der ikke er noget vækstmedie. 3. Algefacade, der bruger fotosyntese til at generere biobrændsel. Systemet fungerer også som et naturligt filter, der omdanner kuldioxid og anden luftforurening til ren ilt, og bearbejder gråt spildevand til rent brugsvand. 4. Living Machine er en form for økologisk spildevandsrensning designet til at efterligne den udrensende effekt, som vådområder har. 5. Vertical Farming er en dyrkningsmetode, hvor man gror planter i bakker i et vertikalt transportsystem. Denne metode er perfekt til steder uden dyrkbar jord, tæt på salgssteder og bycentre. 6. Taghaver kan bruges til en bred vifte af funktioner. I den menneskelige skala kan tagene have rekreative funktioner, samt anvendes til fødevareproduktion. På bygningsskala reduceres varmeoptaget / afgivningen, samt hastigheden og mængden af regnvandet, der forlader bygningen. 7. Ved hjælp af det modulære system af plantekasser og vandingsautomatik, forvandles simple facader til lodrette grønne haver. Systemet kan tilpasses både indendørs og udendørs brug. Den udnytter et effektivt vandingsanlæg, hvor næringsblandingen tilføres i toppen, og derefter flyder ned ved hjælp af tyngdekraften.

12

Input - Gray Water Irrigation System Soil Aggraget Conc. Pump Mechanical Filter Output - Filtered Water

Teknisk snit af Living Machine.


GREEN DESIGN

Green School Stockholm

1

Eksteriør rendering af Green School Stockholm

Living Machine

13


1

GREEN DESIGN

Green School Stockholm

Rooftop Gardens

Hanging Gardens

4

1

Green Growth Facade

Vertical Farming

5

2

Living Machine

Productive Greenhouse

6

3

Algae Facade

7

Vegetation Soil substrate Cloth filter Drain tray Rigid isolation Water reservoir mat Root-protection foil

Light vegetation System depth 120mm

Lawn and vegetation System depth 300mm

Eksempler på forskellige typer grønne tage.

14

Garden & small trees System depth 500mm

Teknisk snit af et grønt tag.


GREEN DESIGN

Green School Stockholm

1

Interiør rendering af Green School Stockholm

Celing strip mount Retractable wire system Growing medium Cloth fabric Styrofoam Solution chamber PVC Gutter Mist nozzle Pressure hose w. nutrient solution

Teknisk snit af Aerophonics.

15


1

GREEN DESIGN

Cradle to Cradle Pavillon

Projekt

Cradle to Cradle Pavillon Integreret design har været et nøgleord igennem hele designprocessen af Cradle to Cradle Pavillon. Bygningens værdigrundlag kan sammenfattes i følgende fem fokusområder; videndeling, vedvarende energi, godt indeklima, sunde materialer og flytbart design. Begreber som spild og affald forekommer ikke i naturen, her indgår alt i kredsløb, her bruges ikke mere energi, end hvad der skabes, gennem naturens egne ressourcer. Naturens materialer kan nedbrydes og genanvendes, luft og vand forurenes ikke. De samme principper vil gøre sig gældende i Cradle to Cradle Pavilion. Derfor genererer bygningen f.eks. mere strøm, end den forbruger. Dette opnås gennem et energioptimeret design med udgangspunkt i en energibesparende formgivning (passivt design), kombineret med et effektivt installationskoncept og en bygningsintegreret energiproduktion. Bygningens energibehov er estimeret til ca. 40 kWh/ m² pr. år (75 kWh/m² pr. år primær energi). Hele bygningens energiforbrug er dækket ved hjælp af ca. 45 m² (monokrystallinske) solceller, der er integreret på bygningens ovenlyskassetter. Orienteringen og vink-

Rendering af projektets nordvendte tagåbninger.

16

lingen er optimeret, så solcellerne opnår den højest mulige effektivitet. Til at supplere den naturlige ventilation, installeres en eldrevet varmepumpe. Varmepumpen producerer varmeenergi svarende til minimum 3 gange den el-energi, som den forbruger, og køling svarende til minimum 2 gange den energi, som den bruger til køleproduktionen. I projekteringsfasen integreres øvrige bygningsintegrerede energiproducerende anlæg i form af mindre demonstrationsprojekter, f.eks. opsamling af bevægelsesenergi eller vindenergi.

GXN, arkitekter og kredsløbsdesign COWI, ingeniører og kredsløbsdesign EPEA Kopenhagen, materialevurdering


GREEN DESIGN

Cradle to Cradle Pavillon

Kollektiv El-forsyning

1

TEKNIK

Grøn væg

El-biler Batterier som buffer for forbrug

Varmepumpe For opvarmning og køling - eldrevet

Strømstyring Intelligent

Solceller 30˚ hældning mod syd

Vand som fundament

Regnvandsopsamling

Fuld udluftning hver time

Siddende møder

ovenlys m. afkaståbninger

Aktive møder og workshops

solcellepanel

ovenlys m. afkaståbninger

solcellepanel

begrønnet væg teknik

siddenicher

møderum

gang

pumpe

vandreservoir / termisk lager / fundament

begrønnet væg

facade med aerogel

Snit af Cradle to Cradl Pavillon

17


1

GREEN DESIGN

Urban Green

Projekt

Urban Green Med støtte fra NaturErhvervstyrelsen er GXN og Urban Green konsortiet i gang med at udvikle nye grønne tage og facade. Formålet er at anvende og sprede naturlige biotoper, og dermed understøtte eksisterende økosystemer. Udover at bringe den vilde natur tilbage til byen, bidrager projektet med bedre luftkvalitet og naturlig vandrensning. Ved at pleje byens plante- og dyreliv forøges den biologiske mangfoldighed, og stiller skarpt på årstidernes skiften. Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i seks forskellige danske biotoper, og deres naturligt forekommende vilde planter og sjældne rødlistearter. Biotoperne er små økosystemer, og vil kunne tiltrække insekter, mindre dyr og fugle, som har deres naturlige habitat i biotopen. Målet er, at biotoperne kan fungere som biologiske korridorer, som fremmer udbredelsen af såvel dyr som planter. Gartneriet 3kanten A/S vil i samarbejde med Nissen Consult stå for fremavlingen og produktionen af de vilde planter fra de naturlige biotoper. GXNs ekspertise indenfor materialer vil sikre, at de anvendte materialer i videst muligt omfang er biologisk nedbrydelige, og følger Cradle to Cradle® konceptet. Projektet afsluttes i sommeren 2012. Undervejs inddrages markedets førende eksperter indenfor anlægsarbejde, systemopbygning og design af vækstmedier. Udviklingsarbejdet udføres i tværfaglige teams af biologer, ornitologer, entomologer, kemikere, taglæggere, anlægsgartnere, ingeniører, entreprenører og bygherrer. GXN, konceptudvikling og design Gartneriet 3-kanten, spirringsforsøg og forædling Nissen Consult, biologi og biotopsikring

18


EVELSER MÆRKER

18 GRØNNE OPLEVELSER OG PEJLEMÆRKER

er på nøgleordene for det gode grønne række principper, der skal sikre en ng til planlægningsprocessen og udaren grønne byrumsplan i erhvervsområrådet.

Va^iZid\hVbbZc]²c\ d\bZYVchkVg ÓZ`h^W^a^iZid\YncVb^`Ç

4 KM

4 KM

- Uddrag af Aarhus Kommunes ”Grøm Byrumsplan I Skejby” 06/07-2011

er sanglærken og slår sine edets ro og uendelighed ogfine lægger dig mningsmættede ro gennembrydes en varme jord i mos og rensdyrlav. ugl. Tårnfalken står først stille i nhurtig lanter: ned og griber sit byttedyr markfirben blev dens bytte. Plettet ndstar; Almindelig kattefod: Alm. revling; Smalbladet høgeurt; Alm. ter: vlesbid; Gul snerre; Hedelyng; Hedemelks; Guldblomme; Alm. løvefod; Alm. åtop øgeurt yreliv: iv: nskade; Hjejle; Almindelig blåfugl; Brun ande; Sortåret hvidvinge perlemorsommerfugl.

efteråret, før bladene landfalder gOm beskytter mod fordampning. Læg k, hører til blandt ver healende, lys og gennemsigtig, ns, varme sand,kan lyt du til havens Musiske Haver. De som evindelige ingen andre ved gantareller, og bølgendes slag mod nppet krydrede duft”enkelthedens at algerne, der danser om e i vandkanten, krydre dine næsebor yret aflæber. et ganske simpelt ter: på dine urt (rl); Alm.umiddelbart engelsød; Skovmærke; og ikke er e; Skovsyre; Hvid anemone; Liljelanter: søgende - EnKratviol rumligSandhjælopleælg; Alm. bingelurt; m. strandkål; Dansk kokleare; Kruset skræppe; Alm. sodaurt; Strandtil kultur.

iv: tedmoderblomst; Alm. hestetunge; edpande nd; Strandfladbælg.

K

e felter på marker. Hvis tbredden på landbrugssamme areal ud som en e og cyklister få sig en æ for strid vind, og slanw-case, og et stykke land

GREEN DESIGN

D.] STRANDENG

D.] STRANDENG

Allerede i bronzealderen blev de mest magre, stenede jorde udvalgt som græsningsarealer eller overdrev. De lå ofte hen, som de havde ligget siden istiden. På overdrevene græssede kreaturer generationer efter generationer. Tiderne formede sammen med afgræsning, jordbundstype og klimatiske forhold den biotop, vi kalder overdrev. I dag er der kun få overdrev tilbage. De består af lavt voksende, græsdomineret vegetation oftest på tør bund som f.eks. skrænter og bakker. Jorden er gruset, sandet og næringsfattig. De vilde

planter karakteristiske for overdrevet har tilpasset sig disse helt specielle vækstforhold, tørt og næringsfattigt. Her er mange græsser som f.eks. vellugtende guldaks, der dufter at kumarin, hvis du knuser planten mellem dine fingre. Også timianen dufter stærk og krydret i den sitrende sommervarme. Kun hjertegræssets små blomsterhjerter bevæger sig let. De blomstrende planter tiltrækker farvestrålende sommerfugle. Små, okkergule sværme af den lille sommerfugl stregbredpande danner en fin farvekontrast til de blåviolette blomster på blåhat. Over hele

1

5 KM

5 KM

BIOTOP C.] OVERDREV

Urban Green

3 KM

02.] FRO

3 KM

herligheden hænger sanglærken og slår sine fine triller. Stedets stemningsmættede ro gennembrydes af suset af en rovfugl. Tårnfalken står først stille i luften, men slår lynhurtig ned og griber sit byttedyr med fødderne. Et markfirben blev dens bytte.

HVAD NU HVIS... M DRIVING RANGE I SKYDE GOLFBOLD

2 KM

Eksempler på planter: Vellugtende guldaks; Guldblomme; Alm. løvefod; Alm. draphavre; Håret høgeurt

2 KM

B.] HEDE

Eksempler på dyreliv: Apollo; Stregbredpande; Sortåret hvidvinge

B.] HEDE

C.] OVERDREV

C.] OVERDREV

6 KM

6 KM

1 KM

1 KM

SHORTCUT: 5 KM RUTE

SHORTCUT: 5 KM RUTE

E.] STRAND

NATLØB BIOTOP F.] SKOV 07.] OPLYST LØBESTI Omat efteråret, bladene falder anemone skovbunden som etTænk hvidt tæppe hvis– duften det var eftertænksomhed. trygt og sjovt løbeføri mørket HVAD NU HVIS... MAN I VINTERHALVÅRET og skoven igen bliver lys og gennemsigtig, kan du af dem og af mulden er duften af skov. var interaktiv oplyst? Nedenfor ses plukke dineog tragtkantareller, som ingen andre ved andre af skovbundensfordi planter stien blomstrer IKKE VAR NØDT TIL AT DROPPEMange LØBETUREN hvor findes. tidligt for at udnytte sollyset, der fra løvspring til i København, Søndermarken hvor man kan starte opfanges at millioner af udsprungne blade og UDE I NATUREN PGA. MØRKE? løvfald enigennem. interaktiv harefunktion. Der vælges hastighed, Eksempler på planter: kun lader få solstråler passere

I dette naturlige - eller menneskeskabte plantesamfund dominerer træerne, som udgør ”det grønne tag”. Træernes sammensætning er af afgørende betydning for hvilke planter, du kan finde på skovbunden. Fugtig, dyb og muldrig er skovbunden på grund af de nedbrudte blade og andet organisk materiale. Der foregår en heftig nedbrydningsaktivitet i muldlaget af regnorme, insekter og svampe - næringsstoffernes cyklus er kort. Skovbundens planter er nogle af de første, der blomstrer om foråret. Allerede i april dækker den hvide

E.] STRAND

URBANT LANDBRUG

KINETIK

HVAD NU HVIS... MAN KUNNE GÅ EN TUR UNDER ET TAG AF JORDBÆR I FROKOSTPAUSEN?

lampen blinker tre gange i farven, tilknyttet hastig-

- Hvidplettet lungeurt (rl); Alm. engelsød; Skovmærke; Skovløg; Mosebunke; Skovsyre; Hvid anemone; LiljeSkovsyren har hvidlige kronblade med lilla årer. Nyd heden, blade og harelyset vandrer så fra til pullert. konval; Skovfladbælg; Alm.pullert bingelurt; Kratviol dens syrlige, kløverformede lysegrønne på din mad året rundt. Der lyser den på skift i hver pullert, og så gælder det Eksempler på dyreliv: Selv om gøgen kukker overstadig i maj, maner skobare om, at følge lyset ogStor holde trit med haren. Sort apollo; bredpande ven med dens stilhed og skygge til ro, fordybelse og

GR START /SLUT

A.] ENG 13.] VINDFANGERE

10.] JORDBÆRHIMMEL 7 KM

Agro Food Park kunne sprede deres forsøg med Urban Farming ud i området til glæde for områdets brugere - det kunne være frugtordningen var en selvplukkerordning i samarbejde med de producerende

F.] SKOV

HVAD NU HVIS... MAN KUNNE SE OG HØRE NÆR DET BLÆSTE? 9 KM

7 KM 0 KM /10 KM

16.] .]LOO 03

Danmark er et dejligt forblæst lille land, og vindmøllerne er ikke de eneste til at vise og høste den energi. Store skulpturer, som de kinetiske smalle stave nedenfor kan opstilles for at vise alternative måder at bruge vinden på, og vindskulpturer kan spille vindens musik for de forbipasserende, som forstår at vinden er en del af den grønne strategi.

HVAD HVIS..E HVAD NUNU HVIS... BYRUMSTYPE OMRÅDET BRAGTE - HVOR PLANTE REGNVAND TIL BA LODRETTE MUR

Mange af spillerne i området, har i dag badefaciliteter i forvejen. Fine udendørscentre kan aktivere uderummet og give brugerne lys og luft i pauserne, og i perioder hvor de ikke er i brug, kan de stå som rumlige skulpturer i det ofte flade landskab. Skejby Sygehus ville kunne benytte stedet som et fint alternativ til al den indendørs genoptræning.

HVAD NU HVIS.. PLANTER OG DY

F.] SKOV 8 KM

8 KM

KORT OVER UDVIKLINGSOMRÅDET I SKEJBY; MÅL KORT 1:5000; OVER UDVIKLINGSOMRÅDET N I SKEJBY; MÅL 1:5000; N 08.] DUFTENDE AFTENRUTE HVAD NU HVIS... MAN VED AFTENTIDE KUNNE GÅ, LØBE OG CYKLE LANGS EN RUTE AF PLANTER DER NETOP ÅBNEDE SIG OG DUFTEDE I MØRKET?

SANSEN

09.] RØD LØBER

g på en helt universel esker er enige om at vaalle også at lavendlers dende fuldtonede duft er e til, og fordi den er så det i timevis. Farven er illa marker er stadig et

HVAD NU HVIS... BELÆGNINGEN I OMRÅDET LAGDE OP TIL AT HER MÅ DER LØBES, SPRINGES OG DYSTES?

Tuberose, Natlevkøj, Grandiflora, Vidunderblomst, Måneblomst og Aftenfloks, er de magiske navne der beskriver planterne nedenfor. Ens for dem er at de dufter og blomstrer i skumringen og om natten. Ved bevist at plante dem langs en rute, kan man vække duftesansen, på et tidspunkt hvor mørket gør at synssansen er hæmmet, og derved skabe et overraskende sted for alle Aarhus duft- og blomsterelskere

11.] GRÆSSENDE HUSDYR HVAD NU HVIS... GEDER OG FÅR GIK RUNDT SOM SMÅ ØKOLOGISKE GRÆSSLÅMASKINER FORAN DE SKINNENDE GLASFACADER?

Hos B&O i Struer, kan medarbejderne kigge ud på de græssende får - en overraskende kontrast til det store firmadomicil. Forskellige grupper af dyr kunne bringes ret tæt på bygningerne, og give en grøn mangfoldighed på stedet, til gavn for de ansatte og måske også for den der normalt slår græsplænerne. Måske en lokal bonde kan sælge sin fåre- og gedeost til kantinerne i området?

12.] VERTIKALT LANDBRUG På en 10 km løberute kunne man møde en fin gummibelægning der skiftede farve for hver kilometer man har løbet, gået eller cyklet. Området ville signalere at der var andet på spil, og samtidig kunne motionisterne let holde regnskab med hvor lang rute der er tilbagelagt. Rød, magenta, lyng, lilla, blå, cyan, turkis, grøn, gul orange - hvor København har søerne til at tælle kilometer, har Aarhus regnbuen.

HVAD NU HVIS... STORE DRIVHUSE LEVEREDE SALATER OG KRYDDERURTER TIL VIRKSOMHEDERNES KANTINER?

Afgrøder dyrket i højden i vand og mineraler istedet for jord - hydroponics - giver et udbytte på ca. 20 gange så meget pr. hektar. Samtidig bringes produktionen ind til byen hvor forbrugerne er, og transporten minimeres. Drivhusene står smukt og lyser ved aftentide, og gør området mere trygt at færdes i.

14.] MUSCLE BEACH HVAD NU HVIS... UDENDØRDS FITNESS CENTRE AKTIVEREDE OMRÅDET TIL GAVN FOR VIRKSOMHEDER, UDDANNELSER OG SYGEHUSETS BRUGERE?

17.] GR

18.] LØ

15.] CYKELMANGFOLDIGHED HVAD NU HVIS... EN FIN GRØN CYKELRUTE GAV DE MANGE CYKLISTER TIL SKEJBY MULIGHED FOR AT SLIPPE FOR AT KØRE SAMMEN MED ALLE BILERNE?

En god analyse af fremtidige cyklister mod det nye sygehus kunne kortlægge hvor cyklisterne kommer fra og dermed tilbyde dem en skøn grøn rute til deres destination. Måske var cykelrelaterede sportspladser til BMX og mountainbike tilknyttet ruten, og der blev lagt særlig vægt på tiltag der kunne fremme cyklismen. Luftpumbestationer, cykelvaskepladser og gode parkeringsforhold understøtter dette.

HVAD NU HVIS... ENERGI VED AT TRÆER FORAN

Urban Green brugt i landskabs design.

19


1

BEHAVIOR DESIGN

Urban Green - nye grønne tage

Projekt

Cradle 2 Cradle® - bygnings instruktioner Nye bygninger behøver ikke at skade miljøet. Faktisk kan de bidrage positivt til ressourcekredsløbet, hvis de designes efter de rigtige principper. Det er filosofien i Cradle to Cradle®, som 3XN, i samarbejde med Vugge til Vugge Danmark, nu udvikler en dansk byggeanvisning for. Projektet støttes af Realdania med 1,9 mio. kr. ”Tankegangen bag Cradle to Cradle®er i al sin enkelhed revolutionerende! Problemet er, at den for arkitekter og ingeniører er umulig at praktisere uden retningslinjer og eksempler på løsninger. Det er netop det projektet skal løse – sammen med Vugge til Vugge Danmark vil vi vise konkrete eksempler på, hvordan man realiserer Cradle to Cradle i praksis”, forklarer 3XNs udviklingschef Kasper Guldager Jørgensen. Cradle to Cradle® (vugge til vugge) er udbredt internationalt og har på det seneste også vakt stor interesse blandt mange aktører i dansk byggeri. Flere private virksomheder og offentlige institutioner er allerede godt i gang med at implementere Cradle to Cradle® principperne. Men der findes endnu ingen konkrete anvisninger på, hvordan man bygger efter principperne i Danmark. ”Det interessante er, at vi stiller skarpt på en række nye områder, som har afgørende betydning for vores, og klodens fremtid. Vi arbejder ud fra fire principper om at skabe sikre kredsløb, bruge grøn energi, øge biodiversiteten og anvende sunde materialer”, slutter Kasper Guldager Jørgensen. Byggeanvisningen forventes klar i slutningen af 2012, og resultaterne af udviklingsarbejdet vil i forbindelse med publiceringen blive præsenteret på en konference på Dansk Arkitektur Center. GXN, udvikling og medforfattere Vugge til Vugge Danmark, udvikling og medforfattere

20


BEHAVIOR DESIGN

Urban Green - nye grønne tage

Produktion

Produktion

STÅL / GLAS Adskillelse

TECHNICAL CIRCUIT TEKNISK KREDSLØB

1

biokomposit Konstruktion Adskillelse

Brug

BIOLOGICAL CIRCUIT Biologisk Kredsløb

Konstruktion

Brug

INDUSTRY TECHNICAL CIRCUIT

Upgrading (upcycling)

Technical nutrients Sort

Product (service) Disassembly (design for disassemble)

Pollution-free separation of nutrients Product (hybrid)

Cycle for biological nutrients

Product (consumption) Composting of biodegradable materials

Biological nutrients

Biological Circuit Ecosystem

21


„90% af en bygnings udformning bliver fastlagt i de første 10% af vores arbejde. For at kunne informere vores arkitektur, har vi udviklet en række software, som allerede i den tidlige skitsering giver direkte feedback om kvaliteten af dagslys, samt risiko for overophedning“ Tore Banke Parametrisk Designer, GXN


2 INFORMED DESIGN I GXN ses Informed Design som en mulighed for at guide et bygningsdesign mod højere dagslyskomfort og bedre energimæssig ydeevne tidligt i projektforløbet. Ved hjælp af parametriske værktøjer skræddersys en række software som bygger på lysforhold og lokale vejrdata i det enkelte projekt. Redskaberne udvikles, så de rummer den fleksibilitet, som den tidlige skitseringsfase påkræver, samtidigt med, at kravene til tegnestuens designprofil opfyldes.


2

INFORMED DESIGN

Vejrdata - Skræddersyede løsninger

Projekt

Vejrdata - skræddersyede løsninger I vores daglige arbejde løser vi opgaver på mange forskellige breddegrader. Det lokale klima er forskelligt fra sted til sted, og er vigtigt at tage i betragtning, hvis en bygning skal kunne designes på bedste vis i forhold til brug og lokale klima.

Equ

70,6º

Summer solsti ce

Det lokale vejr har stor indflydelse på, hvor meget energi en bygning optager og afgiver. Bygningens udformning har afgørende betydning for mængden Sun Angles (section North - South) afn : 1driftsmæssige ressourcer til køling, opvarmning, L o c a tio 9 .1 ° , 7 2 .8 ° og belysning, samt indflydelse på det overordnede komfortniveau. 94,3º

er

t in

W

inox

På grund af skiftende geografiske forhold og varierende projektønsker, er der ikke en ensidig opskrift 47,4º på godt energi- og dagslysdesign. Vi lægger derfor et stort arbejde i at skabe unikke løsninger, der er tilpasset vores bygherres krav og ønsker, samt det lokale klima. 90°

ce

ti

ls so

75°

75°

60°

60°

45° 45° For at opnå de bedste designresultater, arbejder GXN 30° 30° med at skræddersy egne designredskaber. På den 15 ° måde, er vi 15ikke begrænset af prædefinerede simu°

s

N

leringsprogrammer, men har i stedet mulighed for at arbejde med de parametre, der passer bedst til den aktuelle kontekst, og vores brugeres krav og behov. Hver opgave kræver en omfattende dataindsamling af lokale vejrdata. Via databaser har vi mulighed for at indsamle information omkring skiftende årstider samt forhold omkring vind, regn, solindstråling og skydække fra mere end 2500 lokaliteter rundt om i verden. Informeret Design er en metode til at træffe kvalificerede beslutninger, allerede i den tidlige skitsering. På denne måde, kan et skitseringsprojekt indeholde særdeles komplekse iboende egenskaber, og dermed minimere sene ændringer, der er dyre og kan give risiko for, at kompromittere projektets arkitektoniske kvaliteter.

Geographic Data Prevailing Winds - Year Round

S te re o g ra p hic D ia g ra m L o c a tio n : 1 9 .1 ° , 7 2 .8 °

elative to south

W ind Fre q ue nc y (H rs

Location: MUMBAI, IND (19.1°, 72.8°)

1 5°

330°

Date: 1st January - 31st December Time: 00:00 - 24:00

30°

345°

relative to south

30°

1 st S e p

7

16

15

14

80° 13 12

11

10

60°

300°

142 94

20 km/ h

<47 Prevailing direction

285°

75°

285°

10 km/ h

9 1 st Ap r 90°

E AS T

W EST

W EST

1 st M a r 1 st 2 5N5o° v

1 05° 1 st Fe b

1 st D e c

255°

1 05°

255°

1 st Ja n

240°

1 20°

225°

1 35°

21 0°

1 50°

240°

1 20°

225°

1 35°

21 0°

1 50° 1 95°

1 95°

1 80°

1 65°

Solens årlige bane visualiseret for Mumbai, Indien

24

237

300°

270° 1 st O c t

relative to south

31 5°

284 189

1 7st5 °M a y

8

70°

17

331

45°

1 st Ju n

60°

18

379

31 5°

60°

50°

Location: MUMBAI, IND (19.1°

Date: 1st June - 31st August Time: 00:00 - 24:00

426

30 km/ h

40°

1 st Au g 285°

1 5°

474+

30° 300°

50 km/ h

hrs

40 km/ h

45°

20°

1 st Ju l

NOR T H

330°

1 0° 31 5°

Prevailing Wind

W ind Fre q ue nc y (H rs )

N

345°

1 65° SOU T H

Vindrose for Mumbai, Indien

240°

225°


INFORMED DESIGN

Vejrdata - Skræddersyede løsninger

2

Luft temperatur

Relativ luftfugtighed

Vindhastighed

Samlet indstråling

Diffuse indstråling

Direkte indstråling

Visualiseringer af vejrdata fra København

Verdenskort for årlig solstråling

25


2

INFORMED DESIGN

Facadedesign - lys og energi

Projekt

Facadedesign - lys og energi Lys indeholder store mængder energi, og har betydelig indflydelse på de termiske forhold i en bygning. Opvarmning, samt varmetab, er uundgåeligt, især i geografiske områder, hvor der er stor forskel på de indvendige og de udvendige temperaturer. I kontorbygninger er specielt overophedning et stort problem. Dette skyldes den generelle nødvendighed af et stort glasareal til belysning af arbejdspladser. Ved at skygge for det kraftige direkte lys, og i stedet bruge det diffuse himmellys, er der mulighed for at reducere risikoen for overophedning markant.

en tredjedel af verdens primære energiforbrug. Ved at udnytte dagslyset og minimere brugen af kunstig belysning, er der mulighed for besparelser. Ved korrekt udnyttelse af dagslyset kan belysningsrelaterede energibehov reduceres med op til 25 %. Ved at arbejde med solens lokale forhold på et tidligt tidspunkt i processen, er der mulighed for at spare på energiregningen.

Brugen af det diffuse lys som hovedlyskilde kan sænke behovet for kunstig belysning, som er bekostelig, og som bidrager til varmeudvikling. Dette kan desuden nedsætte brugen af aircondition, og sænke de energimæssige omkostninger. Det er vanskeligt at beskrive de eksakte energibesparelser, da det afhænger af den enkelte bygningens specifikke egenskaber, driftsforhold, og det pågældende klima. København København

Forskning viser, at energi til belysning, køling og opvarmning af bygninger, tegner sig for mere end

Syd % Syd % 28,9090909 28,9090909 Ret  Ret  47 47 47 47 33 33 33 København Syd % København Syd % 33 27 28,9090909 28,9090909 27 27 Facade Ret  Facade Ret  27 27 47 47 27 27 47 47 27 27 33 33 27 27 33 33 27 20 27 27 20 27 27 Facade Trianguleret Trianguleret  27 27 Facade Trianguleret Trianguleret  60 27 27 60 33 27 27 33 33 27 27 33 20 20 27 27 20 Facade Trianguleret Trianguleret  Facade Trianguleret Trianguleret  20 27 60 60 27 20 33 33 20 27 33 33 27 27 20 20 27 20 27 27 20 20 20 25,7727273 27 27 25,7727273 20 20 27 27 Beirut Syd % Syd % 27 27 Beirut Syd % Syd % 35,8636364 20 20 35,8636364 Facade Ret  Facade Ret  58 25,7727273 25,7727273 58 50 50 50 50 42 Beirut Syd % Syd % % Beirut Syd Syd % 42 33 35,8636364 35,8636364 33 33 Facade Ret  Facade Ret  33 33 58 58 33 33 50 50 33 25 50 50 25 17 42 42 17 17 33 33 17 33 33 Facade Trianguleret  33 33 Facade Trianguleret  100 33 33 100 25 25 33 17 17 33 17 17 25 25 8 Facade Trianguleret  Facade Trianguleret  8 25 100 100 25 8 25 25 8 17 33 33 17 17 17 8 25 25 8 8 8 25,7272727 25 25 25,7272727 8 8 17 17 17 17 8 8 Facade Facade

Øst % Øst % 17,5227273 17,5227273

Nord % Nord % 53 53

47 47 33 33 27 27 20 Øst % Øst % 20 13 17,5227273 17,5227273 13 13 13 13 47 47 13 13 33 33 13 13 27 27 13 13 20 20 13 13 13 13 13 13 13 47 13 13 47 33 13 13 33 27 13 13 27 20 13 13 20 13 13 13 13 13 47 47 13 13 33 33 13 13 27 27 13 13 20 20 13 13 13 13 13 17,8181818 13 13 17,8181818 13 13 13 13 Øst % Øst % 13 13 Øst % Øst % 22,0454545 13 13 22,0454545

47 47 27 27 13 13 13 13 7 7 7 7 7 47 47 7 7 27 27 7 7 13 13 7 7 13 13 7 7 7 7 7 7 7 47 7 7 47 27 7 7 27 13 7 7 13 13 7 7 13 7 7 7 7 7 47 47 7 7 27 27 7 7 13 13 7 7 13 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

40 40 20 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 40 40 13 13 20 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 47 13 13 47 20 13 13 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 47 47 13 13 20 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

27 53 27 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 Nord % Nord % 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 27 27 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 20 53 33 40 20 53 20 53 33 40 40 20 53 20 53 40 40 20 53 20 53 40 20 53 20 53 20 47 20 47 20 53 20 53 20 40 33 33 20 40 20 53 40 40 20 53 20 40 20 40 20 47 53 53 20 47 40 20 47 47 20 40 20 53 20 53 45,1363636 20 40 20 45,1363636 40 20 53 20 53 20 40 20 40 Nord % 47 Nord % 20 20 Nord % Nord % 47 42 20 40 20 40 42

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 60 53 53 60 40 53 53 40 53 53 40 53 53 40 47 47 40 40 40 60 60 40 40 40 47 53 53 47 53 40 40 53 40 47 47 40 40 40 40 40 40 40 47 47 53 53 40 40

27 27 27 27 27 27 27 Vest % Vest % 27 27 21,2272727 21,2272727 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 20 27 27 20 27 27 20 27 27 20 20 27 27 20 20 20 20 20 20 20 20 27 27 20 27 20 20 27 20 20 27 20 20 27 20 20 16,1818182 20 20 16,1818182 20 20 27 27 Vest % 20 Vest % Vest % 20 Vest % 16,6590909 27 27 16,6590909

27 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 20 13 13 20 20 13 20 20 13 13 20 20 20 20 13 13 13 13 13 20 20 13 13 13 20 20 20 20 13 13 13 13 13 13 13 13

27 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 27 20 13 20 20 13 13 20 20 13 13 20 20 13 13 20 20 13 20 20 20 20 20 13 13 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 20 20 7 13 13 7 7 13 13 7 13 13 7 13 13 7 13 13 20 20 7 7 7 7 13 13 7 7

40 40 33 33 27 27 20 20 13 13 13 13 13 40 40 13 13 33 33 13 13 27 27 13 13 20 20 13 13 13 13 13 13 13 33 13 13 33 27 13 13 27 20 13 13 20 20 13 13 20 7 7 7 7 13 33 33 13 7 27 27 7 13 20 20 13 7 20 20 7 7 7 7 7 13 13 7 7 13 13 7 7 7 7

58 58 50 50 50 50 33 33 33 33 33 33 33 58 58 33 33 50 50 33 33 50 50 33 25 33 33 25 17 33 33 17 33 33 33 33 33 33 33 33 25 25 42 17 17 42 25 25 25 25 25 33 33 25 25 33 33 25 25 25 8 42 42 8 17 25 25 17 25 25 25 25 25 25 25 25 8 8 17 17

50 17,8181818 17,8181818 50 42 42 33 33 25 Øst % Øst % % Øst Øst % 25 17 22,0454545 22,0454545 17 17 17 17 50 50 17 17 42 42 17 8 33 33 8 8 25 25 8 8 17 17 8 17 17 17 17 50 17 17 50 33 8 8 33 25 8 8 25 17 8 8 17 8 8 17 17 8 50 50 8 8 33 33 8 0 25 25 0 0 17 17 0 0 8 8 0 17 17 14,9090909 8 8 14,9090909 8 8 0 0 0 0 0 0

50 50 42 42 33 33 25 25 25 25 17 17 17 50 50 17 17 42 42 17 8 33 33 8 8 25 25 8 8 25 25 8 17 17 17 17 42 17 17 42 42 8 8 42 25 8 8 25 25 8 8 25 8 8 8 8 8 42 42 8 8 42 42 8 0 25 25 0 0 25 25 0 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0

50 50 33 33 25 25 25 25 17 17 17 17 17 50 50 17 17 33 33 17 17 25 25 17 8 25 25 8 8 17 17 8 17 17 17 17 50 17 17 50 25 17 17 25 17 8 8 17 17 8 8 17 8 8 8 8 8 50 50 8 8 25 25 8 8 17 17 8 0 17 17 0 0 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0

42 42 33 33 25 25 25 25 17 17 17 17 17 42 42 17 17 33 33 17 17 25 25 17 17 25 25 17 17 17 17 17 17 17 42 17 17 42 25 17 17 25 17 17 17 17 8 8 8 8 8 42 42 8 17 25 25 17 8 17 17 8 17 17 8 8 8 8 8 8 17 17 8 8 17 17 8 8

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 58 42 42 58 0 42 42 0 25 42 42 25 0 42 42 0 8 8 0 0 0 58 58 0 0 0 17 25 25 17 50 0 0 50 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 17 17 50 50 0 0

17 16,1818182 16,1818182 17 17 17 17 17 17 Vest % Vest % % 17 Vest Vest % 17 16,6590909 16,6590909 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17,75 17 17 17,75 17 17 17 17 17 17 17 17

17 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 8 8 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 17 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

33 33 25 25 17 17 17 17 17 17 17 17 8 33 33 8 0 25 25 0 0 17 17 0 0 17 17 0 0 17 17 0 17 17 8 8 33 0 0 33 25 0 0 25 25 0 0 25 25 0 0 25 17 17 25 25 8 33 33 8 0 25 25 0 8 25 25 8 0 25 25 0 8 17 17 8 25 25 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8

50 50 42 42 33 33 33 33 33 33 33 33 33 50 50 33 25 42 42 25 17 33 33 17 8 33 33 8 8 33 33 8 33 33 33 33 50 25 25 50 42 17 17 42 33 8 8 33 33 8 8 33 33 33 33 33 33 50 50 33 33 42 42 33 17 33 33 17 8 33 33 8 8 33 33 8 33 33 33 33 33 33 17 17 8 8 8 8

42 45,1363636 45,1363636 42 42 42 42 42 42 Nord % Nord % % 42 Nord Nord % 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 0 42 42 0 0 42 42 0 0 42 42 0 42 42 0 0 42 42 0 0 42 0 0 42 0 0 8 42 42 8 0 0 42 42 13,2727273 0 0 13,2727273 42 42 0 0 8 8 0 0

Indstrålingsdata eksporteret til Excel 25,7272727 25,7272727

26

Vest % Vest % 21,2272727 21,2272727

47 47 47 47 33 33 27 27 27 27 20 20 20 47 47 20 20 47 47 20 20 33 33 20 20 27 27 20 13 27 27 13 20 20 20 20 33 20 20 33 40 20 20 40 20 20 27 13 13 27 20 20 20 20 20 33 33 20 20 40 40 20 20 20 20 27 27 20 13 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 13

14,9090909 14,9090909

13,2727273 13,2727273

17,75 17,75

Gennemsnit i alt Gennemsnit i alt

30,1647727 30,1647727

Gennemsnit i alt Gennemsnit i alt

30,1647727 30,1647727

Gennemsnit i alt Gennemsnit i alt

26,2272727 26,2272727

Gennemsnit i alt Gennemsnit i alt

29,1420455 29,1420455

Gennemsnit i alt Gennemsnit i alt

26,2272727 26,2272727

Gennemsnit i alt Gennemsnit i alt

29,1420455 29,1420455

Gennemsnit i alt Gennemsnit i alt

17,9147727 17,9147727

Gennemsnit i alt Gennemsnit i alt

17,9147727 17,9147727


INFORMED DESIGN

Facadedesign - lys og energi

2

Solidere, Beirut, Libanon.

Solindstr책ling visualiseret for facadegeometri

Geometriens selvskyggeeffekt visualiseret

27


2

INFORMED DESIGN

Dagslys - De indre værdier

Projekt

Dagslys - de indre kvaliteter Mennesket tilbringer i gennemsnit 90% af dets vågne timer indendørs. Udformningen af arkitekturens åbninger er derfor et styrende element for, i hvilket omfang vi eksponeres for naturligt lys. International forskning viser, at godt dagslysdesign har en positiv effekt udover de energimæssige besparelser. Undersøgelser viser, at jo større afstand en person sidder fra et vindue (og herved modtager mindre lys), har større sygefravær og et lavere produktionsniveau, end sine kolleger. Lignende resultater ses i undersøgelser, der har målt bedre resultater, samt mindre stress, hos studerende i klasselokaler med dagslys, til forskel for vinduesløse, eller dårligt belyste rum.

Om et lysdesign er komfortabelt eller forårsager ubehag er afhængigt af, hvilken kontekst, det virker indenfor, og hvem brugeren er. I GXN fokuserer vi på at skræddersy vores lysdesign og løsninger, så de passer netop til de specifikke behov og ønsker, som de enkelte opgaver og brugere stiller.

Det er umuligt at definere en entydig god luminansdistribuering. Forskellige arbejdsopgaver har brug for forskelligartet lys. I et kontormiljø, hvor der hovedsageligt arbejdes med todimensionelle medier, såsom computerskærme og papirer, er der brug for en jævn belysning. I en industrihal er der brug for store kontraster til at se tredimensionelle objekter, og på et plejehjem er der brug for en helt tredje belysning, fordi det menneskelige øje mister følsomheden med alderen.

Visualisering af Bayer Schering Pharma, Berlin

28

Facadedetalje fra Bayer Schering Pharma, Berlin


2

INFORMED DESIGN

Dagslys - De indre værdier

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

17 0

0

0

0

0

0

0

0

0

00 0

00 0

00 0

17 0 0

0

0

17

0

0

0 0

0

00 0

0 0

00 0

00 0

00 0

33 0 17

17 0

0 0

17 0

33 0

17 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

33 0 0

33 0 0

50 17 17

33 0 0

00 0

33 0 17

33 0 0

33 0 0

17 0 0

00 0

00 0

00 0

17 0 0

33 0 0

17 0 0

33 17 33

33 0 17

00 0

17 17 17

17 0 33

17 0 17

17 0 0

0

0

00 0

00 0

17 0 0

17 0 0

17 0 33

17 0 33

33 33 50

017 33

00 0

17 17 33

17 33 33

17 17 33

00 17

17

33

33

33

50

67

33 67 83

17

17

17

17

33

33

33

33

50

33 17 17

17 0 0

17 0 0

17 0 0

17 0 17

17 33 33

17 33 17

33 50 33

17 33 33

17 0 0

33 33 17

33 33 17

33 33 17

17 17 17

17

33

33

33

50

33

33 83 83

33

17

17

17

33

33

33

33

50

33 17 17

33 17 17

17 0 0

17 0 0

17 0 17

17 17 17

17 33 17

17 17 17

33 33 33

33 0

0 0

17 17

33 17 17

17 17 17

17 17 0

17 17

17 33

17 33

17 33

33 50

67

83 33

17

17

17

17

33

33

33

33

50

50 17 33

33 17 33

17 0 17

17 0 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

33 33 33

0 17

0 17

17 33

50 17 33

33 17 33

33 0 17

33 17 17

33 33 33

67 33 33

67 33 33

67 50 50

67 33

33 33

17 33

17 17

17 17

17 17

33 33

33 33

33 33

33 33

33 33 33

17 33 33

017 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

33 33

17

17

33

33 33 33

17 33 17

33 17 17

33 17 17

33 33 17

50 33 17

50 33 17

67 50 33

33

33

33

17

17

17

33

33

33

33

17 33 50

17 33 33

17 17 17

33 17 17

33 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

33 33

17 33 50

17 17 33

17 17 33

33 17 33

33 17 33

33 17 67

33 17 67

33 67

17 50 33

17 33 17

17 17 0

17 17 17

33 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

33

0

0

17

17 50 33

17 33 17

17 33 33

33 33 33

33 33 33

33 67 50

33 67 50

67 67

17

17

17

33

17

17

17

33

33

33

17 33 17

17 17 17

17 0 17

33 17 33

33 17 33

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17

17

33

33 33 17

33 17 17

17 33 17

33 33 33

33 33 33

33 50 33

33 50 33

67

33

33

33

33

17

17

17

33

33

33

17 17 17

17 17 17

017 17

17 33 17

17 33 33

33 17 17

50 17 17

50 17 17

67 0

17 0

50 17

50 17 17

50 17 17

33 17 17

33 33

33 33

33 33

33 33

17

83 17

17

33

17

17

17

33

33

17 17 17

17 17 17

017 17

17 17 33

17 33 33

33 17 17

50 17 17

50 17 17

33 0 17

00 17

17 17 33

33 17 33

33 17 33

33 17 17

33 33

33 33

33 33

33 33

17 33

83 17 33

17 33

33 33

17 17

17 17

17 17

33 33

17 17 17

17 17 17

017 0

17 33 17

17 33 17

17 17 33

17 17 50

17 17 50

017 67

017 17

17 33 50

17 33 50

033 50

17 17 33

33

33

33

33

33

50 33 83

33

33

17

17

17

33

17 17 17

17 17 17

00 0

17 17 17

17 17 17

17 33 33

17 50 50

17 50 50

067 33

017 0

17 50 17

17 50 33

17 50 33

17 33 33

17

33

33

33

50

33 83 83

17

17

17

33

33

33

33

33

33 17 17

33 17 17

17 0 0

17 17 17

17 17 17

17 33 17

17 50 17

17 50 17

17 33 0

17 0 0

33 17 17

33 33 17

33 33 0

17 33 17

17

33

33

33

33

33 83 50

33

17

17

33

33

33

33

50

50 17 17

33 17 17

17 0 0

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

0 0

0 0

17 17

33 17 17

33 0 17

33 17 17

33 17

33 33

50 33

33 33

50

50 33

17

17

17

33

33

33

33

33

33 17 33

17 17 33

00 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

0 17

0 17

17 33

33 17 33

17 17 33

33 17 17

33 17 17

33 33 33

50 33 33

33 33 33

50 33

33 33

17 33

17 17

17 17

33 33

33 33

33 33

33 33

17 33 50

17 33 33

017 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

33

17 33 33

033 33

17 17 33

33 17 33

33 33 33

33 33 50

33 33 33

17 50 33

17 33 17

17 17 0

33 17 17

33 17 17

17 17 17

17 17 17

17 17 17

0

0

17

17 33 33

17 33 17

17 33 33

33 33 33

33 33 33

33 50 50

33 33 33

17

17

17

17

17

17

17

33

33

33

17 33 17

17 17 17

17 0 0

33 17 17

33 17 17

17 17 17

17 17 17

017 17

17

17

33

33 33 17

33 17 0

17 33 17

33 33 33

33 33 33

33 50 33

17 33 33

33

33

33

33

17

17

17

33

33

17

17 17

17 17

0 17

17 33

17 33

17 17 17

17 17 17

017 17

0

0

17

17 17

0 17

17 17

33 33

17 33 33

17 33 33

033 33

17

17

17

17

17

17

17 17

17 17

17 17

33 33

33 33

17 17

17 17

17 0

0 17

0 17

17 33

17 33

17 33

17 17

33 33

33 33

33 33

33 17

17 33

17 33

17 33

17 33

17 17

17 17

17

17

17

33

33

17 17

17 17

0 0

17

17

33

33

33

17

33

33 17

33 17

17 0

33

33

33

33

17

17

17

17

50 0

17

17

100 0

0 0 0

0

0

0

0

17

0

0

0 0

17 0

17 0

0 0

17 0 17

17 0 0

17 17 17

17 0 17

17 17 17

17 17 17

33 17 17

0 0

0

17

17

0 0 0

0

0

0

17

17

33

0

0

0

17

33

17

17

33

33

33

33

50

67

67

0 0

17 0

17 0

33 17

33

33

33

33

33

33

33

17

17

17 17

33 33

50

50

33

33

33

33

33

33

33

33

50 67

33

33

50

33

33

33

33

33

33

50

33

50

67

50

50

67

50

67

00 0

17 0 0

17 0 0

33 17 17

33

33

33

33

17

17

33

17 33

17 17

17 17 17

33 33 33

50

50

33

33

33

33

33

33 33

33 33

33 33

50 67 50

33

33

33

33

33

33

33

33

33 67

50 67

33

33

50

83

67

83

33 17

17 17

17 17

33 33

50

50

33

33

33

33 33

33 33

17 33 33

33 50 50

33

33

50

33

33

17 67 33

33 67 50

33

50

33 33

50 50

50 50

33 33

33 33

33 33

33 33

17 33 33

33 50 50

33 33

33 33

50 33

33 33

33 33

17 33 33

33

50

50

33

33

33

33

17 33 17

33 50 33

33

33

33

33

33

33 17 17

50 33 33

17 17

33 33

0 0 0 0

0 17 17 17 17

33

0 17 17 17 17

17 33 33 33 33

33

67 33

33 33

83 33 33

33

83 33 67

33

33 33 33 33

33

33

33 33 33 33

17

33 33 17 17

17

33 33 17 17

33

33 33 33 33

33

17 17 17

33

17 17 17

17 17 17

67

33 33 33 33

33 33 33 33

33 33 33

17

33

33

33

33

17

33

33

33

67

50

50

50

67

67

83 50

83 67

67 83

83 50 50

83 67 67

83

67 50 83

67 67 83

83 83

83 83

83 67

83 67

67

67

33 50 50

33 33

50 33

17 33 17

33 50 33

33

33

33

33

33

33

50 17 17

67 33 33

33

33

33

17 17

33 33

33

50

67

33

50

83 50

50

67

83

50

67 67

83

33 33 33

33 33 33

33 33 33

67 50 50 50

50 83 83 50

50 67 67 67

83

50

33

17

17

17

67

50

33

17

17

17 17

33

33

17

17 33

33 50

50 50

50

33 50

33

17

17

17 17

33 33

33 33

17

33

50

50

33 67

50 50 50

33 33

17 17

17 17

17 17

33

33

33 67 50

33 50 33

33 50 33

33 33 50

17

17

33

17

33

33

33

33

17

17

33

17

17

33

17

33

33

33

33

33

50

50

67

50

67 33 33

50 50 33

33

17

33

17

33

33

33

33

33

50

33

17

17

33

17

33

33

50

67

67

67

50

83

67

33

33 33

33 33

17

17

33

17

33

33

33

17 33

17

17

33

17

17

33

17

33

17 33

33

33

33

50

50

67

83 50

33 33

33 33

33 67

33 50

17 33

17 17

33 33

17 17

33 33

33 33

33 33

17 33 33

17 33

17 50

33 33

17 17

17 17

33 33

17 17

33 33

17 33 33

33 50

33 67

33 67

50 67

50 50

67 83

67 50 67

33

33

67

50

33

17

33

17

33

33

33

17 33 17

33

50

33

17

17

33

17 17

17 33

17 33 17

50

67

67

67

67 50

83 83

67 83

33

17 17

83

83 67

33

33

17

17

50

17

50

33

17

33

33

33

17

33 17 17

17

17

33

33

33

33

17 17

50

50 50

17

17

33

17

17 33

33

33

33

17 50

33 67

50

67

33

17

33 17

33 33

33 33

33 33

33 33

17 17

17 17

33

33

33

33

17

17

33

50

50 67

33 33

50 50

67 83

33

33

17

33

33

33

33

17

33

33

50 17

17

17 17

33

17

67

50

67

67

83

50

50

67

83

83

83 67

83

83

50

50

50

33 50

33 83

50 50

50

33 83 50

33 50 50

33 50 33

33 50 50

17

17

33

17

33

33

33

33

17

17

33

17

17

33

17

17

33

33 67

33

33

33

50

67

83

50 33 33

50 50 33

33

17

33

17

33

33

33

17

50

33

33

17

17

33

17

33

17

67

83

83

100

100

100

83

33 33

33 33

33

33 33

33

17

33

33

33

17

17 33

33 17

17 17

33 33

33 33

33 33

17 33

33

17

17

33

33

33

17

17 33

33

0 33

17

17

33

17

33

33

17 17

33 33

33 33

33 17

33 50

33 50

17 33

17 17

33 33

17 17

33 33

33 33

17

33 17

33

17 0

50

50

33

17

33

17

33

33

17

50

33

67

67

33

67

50

50 50

33

17

33

33

17 33

17 33

33 33

17 17

33 33

33 33

33 50

33

33

17

33

33

33

50

33 67

50

50 50

50

50

67 67

83 83

50 83

50 83

67 83

83

83

83

67

83

33

0 33

17

17

33

17

17

33

17

17

33

33

33

33

33

50

67

83

33 33

33 17

17 50

17 33

33 33

17 17

17 17

33 33

17 17

17 33

33 17

33 67

33 83

33 83

33 100

50 100

67 100

83 83

33

17 0

50

33

33

17

17

33

17

33

17

67

83

83

100

100

100

83

0

0

83

50

100

50 33

100 83

33

83

Analyse af direkte sollys - korteste dag 25

25

25

75

25

50

50

75

25 25

50 25

50 25

75 75

50

50

50

25

25

25

50

50

50 25 25

50 25 50

50 25 50

50 75 75

50

50

50

50

50

50 25

50

25 25 25

25 25

25 25 25

25 50 50

25 50 50

50 75 75

50 50

50 50

25 50

25 25

25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 50

25 25 50

25 50 50

25 50 50

50 75 50

50 50 50

50 50 50

25 50 50

25 25 50

25 25 50

50 25 25

50 25 25

50 25 25

25 50 25

25 50 25

25 50 25

25 50 25

50 50 50

50 50 50

50 50 50

50 50 25

25 50 25

50 25 25

50 25 25

50 25 25

50 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

50 50 50

50 50 50

50 50 50

50 25 25

25 25 50

25 25 50

25 25 50

25 25 50

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

50 50 50

75 50 50

75 50 50

25 50 50

25 50 50

25 50 50

25 50 50

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

50 50 50

50 50

25 50 25

25 50 25

25 50 25

25 50 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

50 50 50

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

50 50

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

50 25 25

50 25 25

50 50

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

50 25 25

50 25 25

50 25 25

50 25 25

50

50

50

25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 50

25 25 50

50

50

25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 50

25 25 50

25 50 50

25 50 50

50 50

50 50

50 25 25

50 25 25

50 25 25

50 25 25

25 50 25

25 50 25

25 50 25

25 50 25

50 50 50

50 25 25

50 25 25

50 25 25

50 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 50

25 25 50

25 25 50

25 25 50

25 25 25

25 25 25

025 25

50 50 50

25 50 50

25 50 50

25 50 50

25 25 25

25 25 25

25 50 25

25 50 25

25 50 25

25 50 25

25 25 25

50 25 50

50 25 25

50 25 25

50 25 25

100 50 25

50 25 25

50 25 25

100 25 50

100 25 50

100 25 50

100 50 100

100 50 50

100 50 50

50

50

50

75

50

75

50

75

75

75

50

50

50

75

50

50

50

75

50

75

75 50

75 50

75 50

75 75

75

50

50

50

50

75

75

50

50

25 50

50 75

75

75

75

50

50

50

75

50

50

25

50 75

100

100

100

100

100

100

50

50

25

50

100

75

75

100

100

100

100

100

50 50 50

50 50 75

50 50 75

50 75 75

100

75

75

75

50

25

25

25 50

25 50

25 50 50

50 75 75

75

75

100

75

75

25

25

25 50

25 50

25 50

50 75 75

100

75

75

100

50

50

25

25

25 50

50 75

100

75

75

100

75

100

100

100

50

50 75

75 75

75 75

75 75

75

50 50

50

50

50

75

75

50 50

50 50

50 25

75 50

75

75

75

50

50

50

75

50 50

50 50

25 50 25

50 75 50

100

100

100

100

100

100

50

50

50 50 25

50 75 50

100

75

75

100

100

100

75 100

100 100

25 25 50

50 50

75 50

75 50

75 50

75 50

75 100

50 50 75

50 75

50 75

50 50

75 25

75 25

50 25

50 25

25 25

50 50

75 75

75 75

75 100

50 75

50 75

50 25

75 25

50 25

50 25

50 25 25

75 50 50

100 100

100 75

100 75

100 100

100 50

100 50

50 25

50 25

50 25 25

75 50 50

100 100

75 75

75 75

100 100

100 75

100 100

75 100 100

100 100 100

50 50 25

50 50 25

50

50

50

50

50

100

50 75 50

75

75

50

25

25

25

25

25

50

75

75

100

75

75

25

25

25

25

75 25 25

75 50 50

100

75

75

100

50

50

25

25

100 25 50

100 50 50

100

75

75

100

75

100

75 100 75

100 100 100

25 25 25

50 25 25

50 25 25

50

50

75

75

75

50

50 50 50

25

25

25

25

50

50

75

75

75

100 50 50

100 50 75

75 75

100 100

50 25 50

50 25 25

50 25 50

25 25 50

25

25

50

50

50

50

50 50 50

50

50

50

25

25

25

50

50

50

75 75

100 100

50 50

50 50

25 25 25

25 50 50

25 50 50

25 50

25 50

25 75

25 75

50 75

50

50 50

25

25

25

25

50

50

75

75

75

75

100

50 75

50 75

50 50

25 25 50

25 50 50

25 50 25

25 50 25

25 50 25

25 75 50

25 75 50

50 75 50

50 50

50 50

25 50

25 50

25 50

25 25

50 25

50 25

75 50

75 50

75

75

50

25 50 25

25 50 25

25 25 25

50 25 25

50 25 25

50 50 25

50 50 25

75 50 50

50

50

50

50

50

25

25

25

50

50

25 25 25

25 25 25

25 25 25

50 25 25

75 25 25

75 25 25

75 25 25

50 50

25 25 25

50 25 25

50 25 25

50 25 50

50 25 50

50 25 50

50 25 50

50 75

75

50

50

50

75

75

50

25

25

25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 50 50

25 50 75

25 50 75

25 50 75

75

75

75

75

50

25

25

25

25

25

25

25 25

25 25 25

25 25 50

25 25 50

50 50

75 50

75 50

75 50

75

50 50

50

50

75

75

50

25

25

50 50 50

50 25 25

25 25 25

50 50 25

50 50 25

50 25

50 25

50 25

50 25

75 75

50 50 75

50 75

50 50

75 25

75 25

50 25

25 25

50 50 50

50 50 50

50 25 25

25 25 25

50 25 25

50 25 25

25

25

25

25

75

50 75 50

75

50

25

25

25

25

025 25

75 50 50

75 50 50

25 25 50

25 25 25

25 25 50

25 25 50

25

25

25

25

50

50 50 50

25

25

25

25

25

25

25

25

025 25

025 25

75 50 50

50 50 50

50 50 50

50 25 25

50 50 50

25 50 50

25

25

0

0

50

50 50 50

25

50

50

50

50

25

0

0

25 25 25

025 0

025 0

50 75

50 75

50 25

25 25 25

25 50 25

25 50 25

25 25

25 25

0 25

25 25

50

50 50

25

25

25

25

25

25

25

25

50 25 25

25 25 25

00 0

00 0

75 75

75 50

25 50

50 25 50

50 25 50

50 25 25

50 25 25

25 25 25

025 0

25 25 0

50 50

50 50

25 25

25 50

25 50

25 50

25 50

25 25

25 0

50 25 25

50 25 25

25 25 25

25 0 0

50 0 0

75

50

50

50 50 25

50 50 25

50 25 25

50 25 25

25 25 25

25 0 0

50 0 25

50

50

25

50

50

50

50

100 25 50

100 25 50

25 25 25

50 0 0

50 0 0

100

100

100

100 25 50

100 25 50

100 25 50

100 25 50

75 25 25

75 0 0

50 25 25

100

100

100

100

100

100

100

75

100 50 50

100 50 50

75 25 25

50 0 25

50 0 50

100

100

100

100 50 50

100 50 50

100 50 50

100 50 50

75 25 25

75 0 25

75 25 50

100

100

100

100

100

100

100

75

75

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25 25

25 25 25

50 25 25

25

100 100

50 100

50 100

50 100

50 100

75 25 25

50 25 50

50 50 50

100

100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

25 75

50 50

50 50

100 100

100 100

100

100

100

100

100

75 75

50 50

50 50

100

100

75

50

100

50 100

50 100

50 100

50 100

75 25 75

75 25 75

75 50 50

100

100

100

100

100

100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

75 75

75 75

50 75

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

75 75

75 75

75 75

100

100

100

100

100

100

75

75

75 50 75

25

75

50

50

50

75

75 25 50

75 50 75

25

25

50

50 75

75 75

75

100

100

50

75

75

75

100

75

50

75

100

50

50

75

50

25

75

25

25

50

25

25 50

50

50

75

75 75

75 75

75 50

75

25 50

50

75

50

50 25

50 25

50 25

75 50

75

75

50

75 75

25 50 25

50 25

75 50

50 25

25 25

25

25

50

75 75 75

75 25 25

75

25

25

50

75 75 75

75 25 25

75

50

75

50

75

25

25

25

100

100

75

100

100

75

50

25

25

100

75

75 75 75

100 25 75

75

50

50

25

25

25

25

25

100

75

50

75

50

25

25

25

25

100

50

25

75 75

75 75

75

50

75

50

75

25

25

50 25

100

100

75

100

100

75

50

25

50 25

100

75

75

100

100

100

50 100

25 25

25 25

75 75

75 100

75 75

50 50

75 50

50 25

75 25

25 25

25 25

75 25 25

100 100

100 75

75 50

100 75

100 50

75 25

50 25

25 25

75 25 25

100 100

75 50

75 75

100 75

100 100

100 100

75 100 75

25

25

75

100

75

50

50

25

25

25

25

75 25 50

100

75

50

75

50

25

75 25

100 25

100 25 50

100

50

75

75

75 100

100 100

75 50

50

50 75

100

50 75

25

50

25

75

75

25

50

25

25

25

25

25

25 50 75

75

50

50

50

25

0

75 75

25

25

50

75

75

25

25

50 75

75

100

50 100

75 100

100

50

50

100

100 100

100 100

100

50

75 75

100

75

100

100

100

100

50

75

75 75

75 50

100 75

100 75

50 25

75 25

75 50

50

75

75

25

100

50

75 50

100 50

75 75

100 100

50 50

50 75

50

75

75

100

100

100

100

75

75

100

100

75

100

50

75

100

75

75

25

50

75

50

50 75

100

75 100

100

100

75

50

75

75

75

100

75

75

100 75

75

25

75

25

25 0

75 75

25 25

0

0

100 75 75

75 25 25

50

75

50

50

50

75

25

25

50

75

50

75

75

75

75

75

100 75 75

100 25 25

100

100

100

100

100

75

75

75

100

100

100

100

100

100

75

75

75

100 75

100

100

100

100

100

100

75

100 75 100

100 25 75

100

100

100

100

100

75

75

75

100

100

100

100

100

100

75

75

75

100

100

100

100

100

100

100

100 100

75 100

50

50

50

25

25

25

25

25

75 25

50 75

25 50

25 50

25 50

25 25

25 0

25

25

100

75 75

75

75 75

100

100

100

100

100

75

100 100

75 75

75 75

75 75

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

75 75

100

75 75

75

75 75

100

100

100

100

100

100

100

75

75 75

75

75

75

75

0

25

25

50

75

100

75

75 75

100 50

50 25

75 50

100 75

75 50

75 50

50

100 100 75

50

75

75

100

75

75

75 100

100 100

75 75

75 75

100 100

100

75

100

75

75 75

100

100

100

100

100

100

75

75

75

100

100

100

100

100

100

100

75 75

75 75

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

75 75

75 75

75 75

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

75

75 75

100

100

100

100

100

100

75

75

75

100

100

100

100

100

100

100

75

75

75

75

75 75 75

75 75

75

75

Analyse af direkte sollys - længste dag 0

0

0

25

0

25

25

25

0 0

25 0

25 0

34 25

25

0

0

0

0

0

0

25

25 0 0

50 0 25

50 0 25

58 25 25

25

0

34

25

25

50 0

50

00 0

0 0

00 0

025 25

025 25

42 25 34

34 25

0 0

8 0

16 0

8 0

00 0

0

00 0

00 0

00 25

00 25

16 25 50

16 25 50

50 34 58

16 25 25

00 0

16 0 34

16 0 25

16 0 25

80 50

80 8

00 0

00 0

025 0

825 0

16 50 0

850 0

42 58 42

16 25 34

00 0

834 8

825 16

825 8

850 0

88 8

88 8

00 0

00 0

80 0

80 0

80 16

80 16

42 42 50

25 34 16

00 0

88 16

816 16

88 16

00 8

8

16

42

42

50

34

16 34 42

8

8

8

8

16

16

42

42

50

42 8 8

16 8 8

80 0

80 0

80 0

80 8

816 16

816 8

42 50 42

58 16 16

34 0 0

42 16 8

66 16 8

66 16 8

34 8 8

34

42

66

66

75

16

16 42 42

42

34

58

34

42

42

66

66

75

16 8 8

16 8 8

80 0

80 0

80 8

88 8

816 8

88 8

42 42 42

16 25

0 0

8 8

16 8 8

88 8

88 0

8 8

8 16

8 42

8 42

42 50

34

42 16

8

8

8

8

16

16

42

42

50

25 8 42

16 8 16

80 8

80 8

88 8

88 8

88 8

88 8

42 42 42

25 58

0 34

8 42

25 8 66

16 8 66

16 0 34

16 8 34

16 16 42

34 42 66

34 42 66

58 50 75

34 16

16 16

8 42

8 34

8 58

8 34

16 42

16 42

42 66

42 66

16 42 16

816 16

08 8

88 8

88 8

88 8

88 8

88 8

42 42

58

34

42

16 66 16

866 8

16 34 8

16 34 8

16 42 8

25 66 8

25 66 8

58 75 42

16

16

42

34

58

34

42

42

66

66

816 25

816 16

88 8

16 8 8

16 8 8

88 8

34 8 8

34 8 8

42 42

816 25

88 16

88 16

16 8 16

42 8 16

42 8 34

42 8 34

42 58

825 16

816 8

88 0

88 8

42 8 8

34 8 8

34 8 8

34 8 8

42

25

0

8

825 16

34 16 8

34 16 16

42 16 16

42 16 16

42 34 25

42 34 25

58 58

34

34

34

16

34

34

34

16

16

16

816 8

88 8

80 8

16 8 16

16 8 16

88 8

88 34

88 34

8

8

16

16 16 8

16 8 8

816 8

16 16 16

16 16 42

16 25 42

16 25 42

58

66

42

42

16

34

34

8

16

16

16

88 8

88 8

08 8

816 8

816 42

16 8 34

25 34 34

25 34 34

34 25

8 0

25 8

25 8 8

25 8 34

16 8 34

16 42

42 42

42 42

42 42

34

42 34

34

16

34

34

34

16

16

88 8

88 8

08 8

88 16

842 16

16 34 8

25 34 8

25 34 8

42 25 8

00 8

88 16

16 8 16

16 34 16

16 34 8

42 16

42 16

42 16

42 16

34 66

42 34 42

34 42

16 16

34 34

34 34

34 8

16 16

88 8

88 8

08 0

816 8

816 8

88 16

88 25

88 25

25 8 34

08 8

816 25

816 25

016 25

88 16

16

16

16

16

66

25 42 42

42

16

34

34

8

16

88 8

88 8

00 0

88 8

88 8

816 16

825 25

825 25

50 34 42

25 8 0

825 8

825 16

825 16

816 16

8

16

42

42

50

16 42 42

8

8

8

16

16

16

42

42

42 8 8

42 8 8

80 0

88 8

88 8

816 8

825 8

825 8

34 42 25

80 0

16 8 8

42 16 8

42 16 0

34 16 8

34

42

42

42

16

16 42 25

16

8

34

42

42

42

42

50

25 8 8

16 8 8

80 0

88 8

88 8

88 8

88 8

88 8

25 50

0 25

8 8

16 8 8

16 0 8

16 8 8

16 8

16 16

25 42

42 42

50

25 16

8

8

8

16

16

16

42

42

16 8 42

88 42

00 8

88 8

88 8

88 8

88 8

88 8

50 34

25 8

8 16

16 8 42

88 42

16 8 34

16 8 34

16 16 42

25 42 42

42 42 42

50 16

16 16

8 16

8 8

8 34

16 42

16 42

16 42

42 42

58 42 25

34 42 16

25 8 8

34 8 8

88 8

88 8

88 8

34 8 8

16

34 42 16

25 42 16

34 34 16

16 34 16

16 42 16

16 42 25

42 42 42

58 25 16

58 16 8

58 8 0

66 8 8

66 8 8

34 8 8

34 8 8

34 8 8

50

50

58

58 16 16

58 16 8

58 16 16

66 16 16

66 16 16

66 25 25

66 42 42

58

58

58

58

58

58

58

66

66

66

58 16 58

58 8 34

58 0 25

66 8 34

66 8 8

58 8 8

34 8 8

50 8 34

58

58

66

66 16 34

66 8 25

58 16 34

66 16 16

66 16 16

66 25 16

58 42 42

66

66

66

66

58

58

58

66

66

58

58 58

34 58

25 58

34 66

8 66

58 8 34

34 8 34

50 34 34

50

50

58

34 58

25 58

34 58

16 66

58 16 66

58 16 66

50 42 66

58

58

58

58

58

58

58

58 66

66

58 58

58 58

58 58

66 66

66 66

34 58

34 34

34 50

50 58

50 58

58 66

58 66

58 66

58 58

66 66

66 66

66 66

66 58

58 66

58 66

58 66

58 66

58 58

58 58

58 58

66 66

58

58

58

66

66

58 58

34 34

50 50

58

58

66

66

66

58

66

66 58

66 58

58 50

66

66

66

66

58

58

58

66 58

58

34

75 50

58

58

100 50

0 0

0

0

0

0

8

0

0

0 0

8 0

8 0

0 0

80 8

80 0

88 8

66

34

8

58

0

0

0

34

8

42

0

25

25

34

16

8

8

42

16

16

16

50

34

58

25 0

34 0

34 0

42 34

42

42

42

16

16

42

42

8

8

8 8

42 42

50

50

42

42

42

42

42

16

16

16

50 58

66

66

75

42

42

66

42

42

16

50

66

75

84

50

50

84

75

84

50 0 0

58 0 25

58 0 25

66 34 34

66

66

42

42

58

34

42

34 16

34 8

88 8

42 42 42

50

50

66

42

66

16

16

16 16

16 16

16 16

50 58 50

66

66

66

42

16

42

16

16

16 34

50 58

66

66

75

66

58

92

75

84

0 25

25 34

25 34

34 42

42

34 42

42

16

16

42

42

16 8

8 8

8 8

42 42

50

50

42

42

42

42

42

16 16

16 16

816 16

42 50 50

66

66

75

42

42

66

42

42

34 34 16

42 58 50

66

75

84

50

50

84

92 75

92 84

0 50

25 50

34 58

34 58

42 66

42 66

42 42 66

42 42

16 42

16 58

42 34

42 42

8 34

8 34

8 8

42 42

50 50

50 50

42 66

42 42

42 66

42 16

42 16

16 16

16 16

34 16 16

42 50 50

66 66

66 66

75 66

42 42

42 16

66 42

42 16

42 16

34 16 16

42 50 50

66 66

75 66

84 75

50 66

50 58

84 92

92 75 75

92 84 84

50

50

58

58

66

66

42 66 34

42

42

58

34

42

34

34

8

42

50

50

66

42

66

16

16

16

16

34 16 8

42 50 42

66

66

66

42

16

42

16

16

58 16 34

66 50 42

66

66

75

66

58

92

84 75 92

84 84 92

92 92

92 92

92 84

92 84

84

84

0

16

16

16

8

34

42

42

42

58

8

16

16

34

42 8 34

50 42 42

42

42

58

34 34

42 42

42

66

66

66

75 34 34

84 42 42

66

66

66

34 58

42 66

42 42

75

50

58

75

84

50

84

50

92 75

50

58

92 92

92

75

42

34

58

34

34

50

16

8

8

8 8

50 75

25

42 75

42

34

58

75

16 34

50 75 50

42 16

34 8

58 8

42 34 25

42 50 42

8

8

8

8

8

42 25 16

42 42 50

34

34

66

34

42

16

16

16

58

58

66

34

34

66

34

42

16

66

66

66

50

50

84

75

58 16 42

75 50 42

66

8

42

8

16

16

16

16

66

75

42

8

8

16

8

16

16

75

58

84

58

75

92

84

16

42 42

42 42

34

34

66

34

42

16

16

34 16

58

58

66

34

34

66

34

42

34 16

66

66

66

50

50

84

66 75

16 16

16 16

42 58

42 75

34 66

34 8

66 42

34 8

42 16

16 16

16 16

34 16 16

58 66

58 75

66 42

34 8

34 8

66 16

34 8

42 16

58 16 16

66 75

66 58

66 84

50 58

50 75

84 92

58 75 84

16

16

58

75

66

8

42

8

16

16

16

34 16 34

66

75

42

8

8

16

58 8

58 16

58 16 34

75

58

84

58

58 75

92 92

84 66

66

34

42

66

66

66

34 58

92

66 58

42

8

42

42

50 58

16

16

16

34

34 42

42 50

8 34

16 42

16 42

34 58

42

50

34 8

42

42

58

50

50 50

16

34

16

16

16

34

42 34 34

34

34

42

42

42

42

34 34

58

25

25 25

25

66

34

34

42

8

8 42

66

66

66

58 75

66 84

75

84

66

34

42 34

66 66

66 66

66 66

66 42

34 8

34 8

66

66

66

42

42

75

75 84

50 50

58 84

42 42

75 50

84 92

50

84

42

42 58

50

75

92

75

50

84

92

92

92 58

92

42

50

25

50

42 50

16 42

50 50

50

42 42 25

66 50 50

66 25 16

66 50 50

58

58

66

58

66

66

66

66

58

58

66

58

58

66

58

58

66

66 58

66

66

66

75

84

92

75 16 42

75 50 66

66

58

66

58

66

66

66

58

75

66

66

58

58

66

58

66

58

84

92

92

100

100

100

92

50 66

42 66

66 66

58

58

66

58

66

66

66

50 66

58

58

66

58

58

66

58

58

66

66

66

66

66

75

84

92

66 66

66 58

66 75

66 75

58 66

58 58

66 66

58 58

66 66

66 66

66 66

66 58

58 75

58 66

66 66

58 58

58 58

66 66

58 58

58 66

66 58

66 84

66 92

66 92

66 100

75 100

84 100

92 92

66

58 50

75

75

66

58

66

58

66

66

66

58 50

75

66

66

58

58

66

58

66

58

84

92

92

100

100

100

92

42

50

16

16 16

16

34

16

16

16

34

34 42

16 34

34 34

16 42

16 42

16 42

34 42

42

34

34

42

42

42

42

58 58

25 25

58

58 58

66

34

42

66

58 66

58 66

58

66 42

34 8

42 42

66 42

66 50

66

42

8

42

42

42 42 58

50

75 75

75

50

58 84

92 92

75 92

50 92

84 92

92

92

92

58

92

50

92

75

100

75 66

100 92

66

92

Analyse af direkte sollys - årligt gennemsnit

29


„De bygninger, vi færdes i, påvirker både vores handlingsmønstre og sociale interaktion. Derfor arbejder vi med adfærdsdesign, så bygningerne så vidt muligt kommer til at passe til de aktiviteter, og den adfærd, som kendetegner deres brug“ Mille Sylvest Adfærdsspecialist, GXN


3 BEHAVIOUR DESIGN I GXN ses Behaviour Design som en integreret del af det at designe. Vi ser et stort ansvar i det at designe en bygning, og erfaringerne om den adfærd, bygningen danner rammer for, skal bruges til at forbedre fremtidige projekter. Arkitektur kan få mennesker til at tale mere sammen. Arkitektur kan få børn til at være roligere i skolen. Arkitektur kan gøre passive mennesker aktive. Arkitektur kan forandre eller styrke en virksomhedskultur. Arkitektur kan få mennesker til at gå nye veje, opdage nye sider af sig selv og deres by.


3

BEHAVIOR DESIGN

Adfærd som omdrejningspunkt

Projekt

Adfærd som omdrejningspunkt GXN har igennem 2011 samarbejdet med adfærdsspecialist og cand. mag i arkitekturpsykologi Mille Sylvest, for at undersøge, om tegnestuens fokus på adfærd i vores byggerier, også kan aflæses efter bygningerne er taget i brug. Med udgangspunkt i Middelfart Sparekasse, har Mille Sylvest udført et forskningsprojekt, der omhandler de ansattes adfærd. Projektets formål har været at undersøge, hvorvidt Middelfart Sparekasse lever op til 3XNs egne forventninger, i forhold til den adfærd, som bygningen genererer. 3XN har, som en del af en holistisk designforståelse, valgt at placere adfærd som et centralt og gennemgående tema i arkitekturen. I forbindelse hermed udgår 3XN fra den præmis, at arkitektur påvirker menneskets adfærd, og er medvirkende til skabelsen af nye relationer. Dette genfindes i arkitekturpsykologien, hvor det påpeges, at der er en gensidighed mellem mennesket og det byggede miljø. Arkitekturen påvirker altså vores adfærd, men vi påvirker samtidig arkitekturen, så

32

den kommer til at passe til de aktiviteter, vi gerne vil udføre i en bestemt bygning. Arkitekturpsykologien kan i denne forbindelse bidrage med en række metoder til at medtænke forskellige former for adfærd og handlinger, og derved opnå mere velfungerende bygninger. Forskningsprojektet er foretaget i Middelfart Sparekasse, og har fortrinsvis fokuseret på videndeling og medarbejdertilfredshed i storrumskontorerne. Undersøgelserne er udført gennem en række interviews med ansatte og ledelse, samt spørgeskemaundersøgelser og observationer af adfærd og interaktioner blandt medarbejderne på bankens tre åbne kontorplateauer.


BEHAVIOR DESIGN

AdfĂŚrd som omdrejningspunkt

Middelfart Sparekasse

3

80% af de ansatte er mere tilfredse med at arbejde i den nye bygning, frem for bankens tidligere.

74% af de ansatte spiser dagligt frokost med kolleger fra andre rum. Det øger videndelingen.

92% Resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen.

af de ansatte er tilfredse med deres placering i bygningen.

33


3

BEHAVIOR DESIGN

Arkitektur og lærende miljøer

Projekt

Arkitektur og lærende miljøer Ørestad Gymnasium er det første gymnasium i Danmark, designet med udgangspunkt i Gymnasiereformens intentioner om at styrke de studerendes faglige kompetencer, give dem ansvar for egen læring, sikre en bedre overgang fra gymnasium til videregående uddannelser og styrke naturvidenskaben. Gymnasiet er tegnet ud fra 3XNs overbevisning om, at arkitektur kan påvirke adfærd. De fleksible rum tillader en grad af interaktion, som giver et læringsog arbejdsmiljø, der opfordrer til at tage større ansvar for egen læring og det fælles studiemiljø. Programmet var formuleret uden de traditionelle krav til ruminddeling. Derfor havde konkurrencefasen reelt form som en fortolkning af rum og intentionerne i Gymnasiereformen. Vores projekt var i høj grad en researchbaseret designproces, der udviklede sig frem imod den fysiske udformning af visionerne om videndeling, tværfaglighed og færdigheder.

Ørestad Gymnasium er også i international sammenhæng en revolutionerende løsning på udformningen af en moderne undervisningsinstitution. Gymnasiets mange besøgende fra hele verden er ofte overraskede over, at det kan lade sig gøre at forene et så åbent, imødekommende og fleksibelt miljø med krav om funktionelle undervisningsfaciliteter.

I den færdige bygning er det tydeligt, at ambitionen har været, at kombinere det store åbne rum med en høj grad af hjemlighed i mindre skala. Arbejdsmiljøet er funktionelt, men det er samtidig let at finde og skabe hjørner til afslapning og fordybelse.

Form bearbejdning af zoneareal. Opholdszoner der kan rumme forskellige funktioner.

34

Overlap af zoner giver dynamisk rumforløb.

Tværfaglige relationer internt i bygningen.


BEHAVIOR DESIGN

Arkitektur og lærende miljøer

3

35


„Designbegrebet bør udvides til at handle om langt mere end form og funktion. Ved at fokusere på strategisk innovation og teknologidesign kan ideer og produkter gøres langt mere træfsikre“ Morten Norman Lund Civilingeniør i Arkitektur, GXN


4 TECHNOLOGY DESIGN I GXN ses Technology Design som en anden måde at se produktdesign på. Specielt når det kommer til produktudvikling og integrering af grønne teknologier i byggebranchen. Ved at forstå, hvordan arkitekten tænker, kan vi hjælpe virksomheder i byggebranchen med at skabe produkter og løsninger, som ikke bare fungerer, men som også bliver anvendt i byggeriet. Det er vigtigt at fokusere på mere end produktet, for at sikre træfsikkerheden i et udviklingsforløb.


4

TECHNOLOGY DESIGN

Mikroperforeret solafskærmning

Projekt

Mikroperforeret solafskærmning GXN har konstant opgaver for øje, der både kan udvikle tegnestuens knowhow til at designe og bygge bæredygtigt . Opgaver, som kan udnytte 3XNs designkompetencer til at skabe helt nye forretningsområder, indenfor miljøoptimerende byggekomponenter og design. edge for cut Sammen med firmaet PhotoSolar har GXN fået midler fra Energistyrelsen til at udvikle, designe og implementere en ny miljørigtig solafskærmning - udvikling af en ny type mikroperforeret lamel i termovinduer. Projektet løber over knapt 2 år, og skal gentænke PhotoSolars ’Microshade’ teknologi og udvikle den til at blive interessant for arkitekter og slutbrugere. “I 3XN har vi altid sat smukt design øverst på dagsordenen. Ud fra det arbejder vi nu målrettet på at integrere bæredygtighed i vores visioner. Miljørigtige bygninger betyder ikke kedelig arkitektur. Vi ønsker at designe smukt og miljørigtigt – at skabe bæredygtige bygninger, som er fantastiske, smukke og nytænkte!”, udtaler kreativ direktør Kim Herforth Nielsen og fortsætter: “Det er derfor nødvendigt med nye kompetencer på tegnestuen, viden om miljøteknologier, om optimale designs, osv. Samtidigt tror vi på, at vi med vores designfilosofi og holistiske forståelse, kan levere værdi til udvikling af miljøteknologier, og være med til at få nye bæredygtige produkter på markedet”.

solid

20% transparant

60% transparant

GXN har i samarbejde med tværfagligt designteam gennemført projektet sammen med en række eksterne partnere. GXN, design og projektledelse PhotoSolar, teknologiudvikling

38

edge for cut


TECHNOLOGY DESIGN

Mikroperforeret solafskĂŚrmning

4

39


4

TECHNOLOGY DESIGN

Gotham Light

Projekt

Gotham Light GXN har designet en gadelampe, der genererer mere strøm, end den forbruger. Designet er baseret på den nyeste solcelle- og lysteknologi, og ved hjælp af en specialudviklet prisme udnyttes solenergien til effektiv gadebelysning. Syv lamper er opstillet ved Bella Center i København i anledning af den tidligere afholdte klimakonference. Gadelampen er resultatet af et tæt samarbejde mellem 3XN og lysfirmaet Scotia. Formålet har været at skabe en skulpturel og CO2-neutral gadebelysning, og det er lykkedes med kombinationen af GXNs lampehoved GOTHAM og Scotias solcellemast. Masten er firkantet med integrerede lodrette solceller, der egner sig særligt godt til at opfange det nordiske lys. Designet er inspireret af origamien og de naturlige geometrier, der opstår ved triangulering. Lampehovedet er således bygget op gennem foldninger, der samtidig fungerer optimalt konstruktivt og mindsker vindmodstanden. Det foldede lampehoved skaber sammen med mastens firkantede formsprog et samlet skulpturelt og futuristisk udtryk, der peger fremad, og refererer til lampens fremsynede LED teknologi. De anvendte LED lyskilder, har en levetid på op mod 50.000 timer, hvilket gør dem yderst energieffektive. Hidtil har udendørs anvendelse af LED været begrænset af, at lyset er meget vanskelligt at styre. I forbindelse med GOTHAM har den italienske producent EWO udviklet et særligt prisme, der monteres foran lyskilden. Prismet retningsbestemmer lyset og sikrer dermed, at intet lys går til spilde. GXN: Design EWO: Producent Scotia Aps: Lyskonsulent

Designet inspireret af origami

40


TECHNOLOGY DESIGN

Gotham Light

Solceller placeret p책 lampens mast

4

Den specialudviklede lampeprisme

41


4

TECHNOLOGY DESIGN

Strategisk Innovation

Projekt

Strategisk Innovation I dag afhænger succesen af et produkt ikke kun af kvaliteten af det fysiske design, men også om virksomheden formår at implementere produktet i den eksisterende forretningsmodel og kundekontakt. Derfor er det vigtigt at tænke innovation længere end den gode idé, og sørge for at den gode idé også er succesfuld i det aktuelle marked. Denne tankegang er fundamentalt anderledes, end den traditionelle tilgang anvendt indenfor produktdesign. Indenfor strategisk innovation er løsningen ikke nødvendigvis produktbaseret, og der stilles nye krav til de metoder og værktøjer, som bruges til at styre et udviklingsforløb. Det er her samarbejdet mellem GXN og Smith Innovation træder i karakter. Ved at stille med et stærkt tværfagligt team sikrer vi, at alle løsningsmuligheder afsøges, og at vi får en bredt idegenereringsforløb som basis. De komplementerende kompetencer i teamet sikrer også, at den valgte løsning gennemarbejdes på flere niveauer, for at sikre udviklingsforløbets succes. For at sikre at udviklingsprojekterne lykkes, bliver der brugt forskellige metoder, både til at styre processen, og til at sikre, at alle sider af problemet bliver belyst. GXN og Smiths innovationsmodel tager udgangspunkt i innovationsstrategien ”7 Circles of Innovation”, som beskriver innovationsprocessen som en række iterative forløb, som enten kan stå alene eller kombineres. Denne model understøttes af en række metoder. som fokuserer på, hvordan man innoverer organisatorisk bredt.

GXN, design og innovation Smith Innovation, markedsanalyse

Workshop ved GXN

42


TECHNOLOGY DESIGN

Strategisk Innovation

4

GXN og Smiths innovationsmodel. MISSION

TEST

ON C E-C PR

04

IDEA IMPLEMENTATION

CONCEPT

IDEA GENERATION

03

02

Mission Statement Indledende møde med kunden: Hvad er baggrund og forventninger? Deltagere: Opgavestiller og ledelse

IDEATION

IDEABANK

GO TO MARKET

01

02

DGE WLE

CONCE PT

ILED

EVALUATION AND PLANNING

KNO

DE TA

03

AR C H RESE

PROTOTYPIN G

01

EP T

Ideation Workshop Heldags workshop: Innovationsrummet udfoldes og de mest lovende ideer identificeres. Deltagerne: Ledelse og personer med ansvar for hhv. udvikling, produktion og salg samt eventuelt centrale kunder og samarbejdspartnere.

04

Pre-Concept Workshop Heldags workshop: Forretningsplan samt design- og teknologiretning udarbejdes for de mest lovende spor. Deltagere: I udgangspunktet de samme som til den første workshop.

Evaluation and Planning Aflevering: Resultaterne af forløbet præsenteres og der overdrages et idekatalog indeholdende alle ideer og koncepter samt evaluering. Idekataloget skal kunne bruges som et internt beslutningsoplæg for kunden.

Doblin metoden til at sikre alle løsninger afsøges.

Business B us inessm odel

1. Business model Hvordan tjener virksomheden penge?

Process

Væ rdikæde

Unders tøttende

3. Understøttende processer Ting der hjælper produktionsapperartet

2. Værdikæde Hvordan er samarbejdet/ værdikæden skruet sammen?

Services

K erne

P rodukt ydelse P rodukt s ys tem S ervice

5. Produktydelser Funktionalitet og ydeevne

4. Kerneprocesser Ændringer i selve produktionsapperatet

S a le Kanalen

7. Service Hvordan serviceres kunden?

6. Produktsystem Hvilke tillægsydelser/ produkter?

Brand

K undeoplevelsen

9. Brand Hvordan markedsføres/ præsenteres fordelene for kunden?

8. Kanalen Hvor/af hvem kan kunden købe produktet?

10. Kundeoplevelsen Hvordan skabes en helhedsoplevelse for kunden?

43


„Uden leg og eksperimentering kan vi ikke bryde med det velkendte og det afprøvede. Digitale teknologier er interessante, men ubrugelige, hvis de ikke udfordres og realiseres“ Kasper Guldager Jørgensen Arkitekt, GXN


5 EXPERIMENTAL DESIGN I GXN er Eksperimentelt Design afgørende for, at vi bliver ved med at skubbe til grænserne mellem det digitalt mulige, og det fysisk realiserbare. Den digitale tidsalder har ændret vores samfund og har givet designere, ingeniører og arkitekter helt nye værktøjer. I dag opererer vi med begreber som scripting, animeret, parametrisk og algoritmisk design. Men brugen af ny software er mere end blot en digitalisering af traditionel arkitektur, det er en ny praksis. For at udvikle os selv og vores omverden, skal potentialerne i nye designog produktionsmetoder konstant udfordres og udvikles.


5

EXPERIMENTAL DESIGN

Louisiana Pavillon

Projekt

Louisiana Pavillon Som del af udstillingen ”Fremtidens arkitektur er grøn” på Louisiana Museet for Moderne Kunst, blev GXN inviteret til at designe en pavillon, der demonstrerer de nyeste muligheder indenfor intelligente og bæredygtige materialer. Ofte forbindes bæredygtighed med arkitektoniske kompromiser. Derfor har det været vigtigt at vise, at bæredygtige materialer har en berettiget fremtidig anvendelse i byggeindustrien, også æstetisk. Ved at bygge med intelligente og biologiske materialer i et komplekst formsprog med en høj finish, forsøger projektet at skubbe grænserne for, hvad mange tror muligt med bæredygtige materialer i dag.

piezoelektriske materialer, der genererer strøm fra vægten af publikum, der går på pavillonen.

I konstruktionen er kendte, syntetiske produkter erstattet med biologiske og genanvendelige materialer. Til skulpturens ydre er glasfiberkomposit erstattet med en biokomposit af plantefibre fra hør indstøbt i biologisk hærder. I den indre kerne er plastbaseret skum erstattet med kork-plader.

En anden overfladebehandling gør, at pavillonen også renser luften. Gennem en kemisk proces aktiveret af solens uv-stråler, kaldet fotokatalyse, nedbrydes op til 70 % af affaldsstofferne fra industriel smog.

Skulpturen har indbygget en række aktive materialer for at skabe en dynamisk arkitektur. I gulvet er lagt

46

Pavillonen har også selvrensende overflader, hvilket gør, at den ikke skal rengøres. På grund af en særlig hydrofil nanostruktur spredes regnvand under snavset på overfladen og efterlader den renere, når det løber af.

GXN, design og projektledelse COWI, ingeniører og lysdesign StageOne, produktion og installation


EXPERIMENTAL DESIGN

Louisiana Pavillon

5

47


5

EXPERIMENTAL DESIGN

Danzer Light

Projekt

Danzer Light Danzer Light er en tredimensionel lysinstallation designet af GXN til Mind Your Behaviour udstillingen på Dansk Arkitektur Center Danzer Light er konstrueret af 180 pyramideformede elementer, men består af kun fire grundkomponenter. Formen bygger på et matematisk princip udviklet af Ludwig Danzer om at alle elementer har fællesflader med hinanden og derfor kan sættes sammen i det uendelige. Pyramideelementerne er konstrueret i aluminium med én lyskilde integreret i hvert element. Strømmen ledes gennem aluminiummet. Det betyder, at Danzer Light er konstrueret uden brug af ledninger. Designet demonstrerer, hvordan kompleksitet kan håndteres logisk. Et træk, der også kendetegner mange af 3XNs byggerier. Afdelingen arbejder på grænsen mellem grundforskning og traditionelle løsninger og har således stort fokus på mulighederne i nye – ofte grønne – materialer. Tidligere var materialer blot byggesten, man brugte til at designe med. I dag er materialer deciderede designobjekter, der kan designes til at imødekomme specifikke krav og ønsker til bæredygtighed, funktionalitet, styrke, holdbarhed og æstetik. I yderste konsekvens er det periodiske system vores byggeklodser. Spørgsmålet er ikke længere, hvilket materiale man vil vælge, men hvilke egenskaber, der er ønskelige til den specifikke opgave. GXN, design og projektledelse Electrotexture, dynamisk lysstyring LedLunima, produktion og kredsløb

48


EXPERIMENTAL DESIGN

Danzer Light

Tiles = 3319 A = 126 B = 938 C = 533 K = 1722

Tiles = 2053 A = 77 B = 582 C = 328 K = 1066

Tiles = 2043 A = 82 B = 569 C = 336 K = 1056

Tiles = 636 A = 23 B = 182 C = 100 K = 331

Tiles = 783 A = 30 B = 221 C = 126 K = 406

Tiles = 485 A = 18 B = 138 C = 77 K = 252

Tiles = 479 A = 21 B = 130 C = 82 K = 246

Tiles = 151 A=5 B = 44 C = 23 K = 79

Tiles = 185 A=7 B = 52 C = 30 K = 96

Tiles = 115 A=4 B = 33 C = 18 K = 60

Tiles = 111 A=6 B = 28 C = 21 K = 56

Tiles = 36 A=1 B = 11 C=5 K = 19

5

Fraktale iterationer af designet set over tid.

Tiles = 43 A=2 B = 12 C=7 K = 22

Tiles = 27 A=1 B=8 C=4 K = 14

Tiles = 25 A=2 B=5 C=6 K = 12

Tiles = 9 A=0 B=3 C=1 K=5

Tiles = 11 A=0 B=3 C=2 K=6

Tiles = 7 A=0 B=2 C=1 K=4

Tiles = 5 A=1 B=0 C=2 K=2

Tiles = 2 A=0 B=1 C=0 K=1

Danzer Light under samling.

49


5

EXPERIMENTAL DESIGN

NOMA Lab

Projekt

NOMA Lab Samarbejdet mellem NOMAs verdenskendte kokke og GXNs eksperimenterende arkitekturudvikling forener madens nytænkende enkelthed og fokus på råvaren med dansk arkitekturs leg med ny form og proces udført i bæredygtige materialer. Noma Foodlab er et projekt mellem GXN og verdens bedste restaurant, NOMA. Konceptet handler om at give Noma et interiør, der afspejler både deres kreativitet i madlavning, og GXNs tankegang om design og væsentlighed. Restauranten har brug for et nyt og inspirerende design i sin Foodlab, hvor de nye retter bliver fremelsket gennem Nomas innovative bearbejdning af nordiske råvarer. Ønsket har været at designe et interiør, der har en multifunktionel karakter, hvor rum og interiør smelter sammen. Resultatet er fire rumdelende møbler, der kombinerer opbevaring, udstilling og lysinstallation. Gennem en række eksperimenter, har GXN afprøvet, hvordan rektangulære moduler bedst transformeres til det ønskede organiske udtryk. Moduldesignet har fundet inspiration i det klassiske murstensforbandt, som har været basis for den videre bearbejdning af designet. Ved at arbejde med digital fabrikation via parametrisk modellering, er det lykkedes at opnå et enkelt design, med en kompleks og skræddersyet underkonstruktion. Et organisk system af bæredygtige materialer Det endelige produkt er et unikt byggesystem. Designets byggesten består af femhundrede unikke kassetter, som monteres på en skjult konstruktion. Dette sikrer et frit og dynamisk design. Formen forstærkes yderligere af en integrerede energieffektive belysning, der fremhæver formen af interiøret, samt de enkelte bokse. Boksene og det strukturelle system er fremstillet af bæredygtigt nordisk træ. GXN, design og projektledelse CNC fabrikken, produktion Malte Gormsen, opbygning

50


EXPERIMENTAL DESIGN

NOMA Lab

5

Kasserne brugt til at opbevare inspirationskilder.

Opbygning af det strukturelle system og kassetterne.

51


5

EXPERIMENTAL DESIGN

Bella Chandelier

Projekt

Bella Chandelier Med ønske om at bringe kunst og videnskab sammen i en unik lysinstallation, har GXN med Bella Chandelier udforsket området mellem konstruktion, teknologi og design. Efter et halvt års intens konceptudvikling, formgivning, detaljering, prototyping, og fremstilling er projektet færdiggjort og installeret i Hotel Bella Sky foyer. Grundgeometrien i lysinstallationen har taget udspring i hotellets markante 15 graders hældning, som har dannet udgangspunkt for de seks cylindre. Dette krævede en ekstraordinær indsats. GXNs eksperimenterende arbejde realiseres altid gennem kollektive inputs fra mange videnspartnere. Vores tværfaglige måde at arbejde med teknologidesign viste sig nødvendigt i dette projekt, da udfordringerne i forhold til design og konstruktion kun kunne løses med en kombineret arkitektur- og ingeniørfaglig tilgang. Det lette og rummelige udtryk i Bella Chandelier er et resultat af dens tensegritet struktur, hvor perfekt ligevægt mellem kræfterne opnås gennem balance mellem tryk og træk. Pionerer indenfor tensegritet design har arbejdet med disse konstruktive principper gennem årtier, men aldrig før, er der lavet en tensegritet struktur i denne størrelse og med tilsvarende minimale trykprofiler med integreret lysdesign. Mere end 7000 LED-lys og hundredvis af specialfremstillede komponenter skulle samles med millimeterpræcision i seks akrylrør (hver 3,5 meter lange), for at fuldende denne unikke lysinstallation. De sekskantede specialfremstillede aluminiumskerner, som bruges som trykstænger er kun 36 mm i diameter. Den ekstremt slanke konstruktion, og det integrerede dynamiske lys, gør Bella Chandelier til en ekstraordinært eksempel på ingeniørkunst. GXN, design og projektledelse

Installation af Bella Chandelier

52


EXPERIMENTAL DESIGN

Bella Chandelier

5

53


ARKITEKTUR MED MENING

Af Helle Lorenzen

Green Solution House på Bornholm skal vise the state of the art, det ypperste inden for grønne løsninger. Men samtidig bliver huset designet til at være i udvikling, så det kontinuerligt kan præsentere de nyeste forbedringer og løsninger inden for området.

Udover at være et ambitiøst projekt indskriver det kommende Green Solution House sig også i en kontekst, der er større end byggeriet i sig selv. 3XN, som har fået opgaven, skal ikke bare designe et hus, et hotel, et konference- og forskningscenter. Byggeriet bliver en levende og organisk showcase i bæredygtighed, hvor principperne er hentet i cradle to cradle filosofien. Det er en tanke, som 3xN’s udviklingschef Kasper Guldager Jørgensen kan lide. ”Mange mener, at det ikke er muligt at arbejde med cradle to cradle, men det er vores intention at modbevise den holdning. Cradle to Cradle er ikke et dogme eller en bestemt måde at bygge på – helt basalt minder principperne forbløffende meget om omtanke og sund fornuft. Når Green Solution House står færdigt, skal det vise the state of the art, det ypperste inden for grønne løsninger – det er vores ambition. Men samtidig bliver huset designet til at være i udvikling, så det kontinuerligt kan præsentere de nyeste forbedringer og løsninger inden for området,” fortæller Kasper Guldager Jørgensen. ”Når man arbejder med cradle to cradle principperne, er det vigtigt at understrege, at det ikke handler om at være perfekt fra starten. Det kan ikke lade sig gøre i så kompleks en størrelse, som et hus er.” Bornholm har i en årrække arbejdet for at blive en bæredygtig og selvforsynende energiø – The Bright Green Island. Øen har en demografisk sammensætning og infrastruktur, som gør den velegnet som test-ø for en række grønne løsninger. Bornholm samarbejder med mange internationale virksomheder,

som har fokus på energiteknologier, grønne transportformer samt vind-, sol- og bølgeenergi. I den sammenhæng indtræder Green Solution House som et forsknings- og konferencecenter i forlængelse af de i gangværende samarbejder. Derudover skal huset fungere som et helt almindeligt hotel, som kan give sine gæster nogle ualmindelige oplevelser. ”Gæsterne skal blandt andet opleve at regenerere energi i stedet for bare at forbruge samt at bidrage til at rense og ikke forurene vandet. Vi arbejder på en registrering af den enkelte gæsts forbrug og bidrag lige fra de ankommer med fly eller færge og transporterer sig til hotellet,” siger Kasper Guldager Jørgensen.

Man kan ikke sætte verden på pause Green Solution House er på mange planer en ukendt opgave for 3XN. Konceptet er nyt i såvel Danmark som internationalt. Baren ligger højt på mange områder, og det stiller store krav til udviklingsprocessen, hvor kongstanken for de fire fokusområder, biodiversitet, vand, materialer og energi, er kredsløb. Biodiversitet er normalt ikke noget, man plejer at tænke over i et nybyggeri, men 3XN arbejder med at integrere grønne områder i byggeriet, så områdets biodiversitet kan genskabes blandt andet ved at bruge de vilde arter, der er truet i naturen. Målsætningen for vandet, der forbruges, er at det skal være renere, når det forlader grunden, end når det ankommer. Det skal ske ved hjælp af biologiske rensemetoder – en udvidet rodzone med indbygget naturlig rensningsproces.


Biologisk kredsløb - Biologisk nedbrydelige materialer, der kan komposteres efter endt brug

Vandkredsløb - Regnvand bliver opsamlet, og forbrugsvand bliver renset og genanvendt

Men den helt store udfordring ligger i materialerne. Her skal der udvikles både nye byggekomponenter og måder at designe og bygge på, som i yderste konsekvens tillader genbrug i nye sammenhænge enten via biologiske eller tekniske kredsløb.

”Vi har påberåbt os vore målsætninger og er også kommet længere, end det er prøvet før i selve det indledende design – men selvfølgelig kan vi da godt få nervøse trækninger i den voldsomme designudfordring, som byggeriet er. Og selvfølgelig er der kompromisser, vi er nødt til at indgå. At tænke alt i kredsløb fx kræver radikale ændringer i den måde, vi designer og producerer på. Naturen skaber ikke affald eller spild. Det er menneskeskabt,” påpeger Kasper Guldager Jørgensen og fortsætter:

”Vi samarbejder med store byggevirksomheder om at designe produkter ud fra cradle to cradle principperne. Hvordan kan fx en vinduesramme, der består af over 100 delkomponenter, designes, så den både kan skilles ad under og efter brug og ikke består af uhensigtsmæssige kemiske materialer, der afgasser og skaber dårligt indeklima,” siger Kasper Guldager Jørgensen. Endelig er det vigtigt for byggeriet, at den forbrugte energi – både i opførelsen og i recirkulering af materialer og bygningskomponenter – er vedvarende. 3XN arbejder med et neutralt energiregnskab, som på længere sigt skal være positivt. Der skal genereres mere energi, end der bruges. ”Når man arbejder med cradle to cradle principperne, er det vigtigt at understrege, at det ikke handler om at være perfekt fra starten. Det kan ikke lade sig gøre i så kompleks en størrelse, som et hus er. Men man kan jo ikke sætte verden på pause og vente 50 år med at gøre noget som helst. Vi er nødt til at gøre noget her og nu og i morgen,” pointerer Kasper Guldager Jørgensen.

”Vi kortlægger alt, hvad vi bruger, og hvordan vi designer byggeriet og bæredygtigheden samt gør os klart, hvad der kan være en showstopper. Hvad kan vi tillade, hvad kan vi ikke tillade? Hvad kan med tiden forbedres? Vi er ikke villige til at gå på kompromis med vores målsætninger, men vi kan måske acceptere en løsning dag 1, som godt nok ikke er optimal, men hvor vi kender forbedringsmulighederne. Det kunne fx være omkring energi, hvor det kan vise sig, at vi fra starten kun kan generere 20 procent af det faktiske energibehov.” ”Når man arbejder med Cradle to Cradle principperne, er det vigtigt at understrege, at det ikke handler om at være perfekt fra starten. Det kan ikke lade sig gøre i så kompleks en størrelse, som et hus er.”

Et atypisk projekt De tilladelige kompromisser Den helt store udfordring er, i hvor stor udstrækning det lykkes 3XN at omsætte målsætningerne igennem samarbejdet med industriens parter, entreprenører, materialeleverandører, systemdesignere, energileverandører med videre.

Green Solution House kommer til at bestå af 5.000 m² nybyggeri og andre 5.000 m² i eksisterende bygninger fra 1970’erne, 80’erne og 90’erne. Huset bliver således både en showcase i, hvordan man kan bygge nyt og forbedre gammelt byggeri i en bæredygtig retning.


Teknisk kredsløb - Materialer, der kan genanvendes i tekniske kredsløb uden spild

Energikredsløb - Den anvendte energi baseres på vedvarende energikilder

Endnu er der ikke slået nogle arkitektoniske streger på nybyggeriet, men der er brugt 1.000 timer på at designe alle principper og målsætninger for det samlede Green Solution House, ligesom der også er arbejdet med kredsløbs- og volumenstudier samt programanalyser. Alt det, der i sidste ende vil skabe og afspejle sig i æstetikken og formen på byggeriet, og som også er en investering, som skal tjene sig ind længere hen i forløbet.

og det er enormt givende, sjovt og lærerigt. Vi, der arbejder med projektet, har fået en eller anden slags genfødsel og en lyst til at designe med nye dybder og overvejelser,” fastslår Kasper Guldager Jørgensen.

”Men jeg håber faktisk ikke, at man umiddelbart kan se, at det er et bæredygtigt byggeri. Det skal ikke ende med halmhuse og græs på taget – for nu at sætte sagen på spidsen. Jeg håber at vores forarbejde vil inspirere os yderligere, og at vi stadig har den designmæssige frihed i den arkitektoniske tilgang, som efter min mening er afgørende. Et bæredygtigt byggeri skal kunne se ud på 100 forskellige måder,” For en arkitekt er Green Solution House et atypisk og specielt projekt at arbejde med, da arbejdsprocesserne udover at basere sig på integrerede processer bygherre, arkitekter og ingeniører imellem, går skridtet videre og også involverer de næste cirkler i byggeriets relationer fra starten. Dermed er det ikke kun en masse tænkning, men i høj grad også praksis, som Kasper Guldager og hans kolleger er engageret i sammen med blandt andet repræsentanter fra affaldsforbrændingen, energi- og vandforsyningen, kommunen, Vugge til Vugge Danmark samt Skov- og Naturstyrelsen. ”Jeg har som arkitekt og designer skullet tage stilling til mange andre forhold end jeg er vant til,

Green Solution House står færdigt i foråret 2013. Teamet omkring projektet er foruden 3XN Arkitekter, Esbensen Rådgivende Ingeniører og William McDonough + Partners som Cradle to Cradle rådgivere.


GXN/3XN Strandgade 73 1401 København K 3xn@3xn.dk www.3xn.dk

GXN Yearbook - danish edition  

Green Design Strategies

GXN Yearbook - danish edition  

Green Design Strategies

Advertisement