Page 1

åles og vejes og illustreres på containeren - Frivillige ude på pladsen til at uddanne borgerne i genbru ug) - Illustrerer at affald er ressourcer - Forklaring om hvor materialerne ender op henne (metal herfr igennem pladsen efter type - Pant system for alle tekniske materialer - Håndværker indgang - Aflukke af gamle cykler til reservedele - Regnvandsopsamling til brug for bilvask - Genbrugspladsen som kuns sted for lokalsamfundet (med mulighed for at folk kan donere materialer/værktøj) - Kaffe for affald gshave, bruges både til undervisning og som vejledning i brug af kompost - Kolonihave med udendør m en del af væggen - Væggens udformning korrespondere med pladsens anvendelse (varieres mellem ggen som visuel guide, konstrueres så man kan foregå en løbende variation; skin, meat, bone - Digita på væggen efter opdeling af affalds kategorier - Væggen bliver til bygninger ud til vejen (som bruge til pladsen - Integrering af jordvarme og vandrensning i væggen - Brug af materialer fra pladsen - Hav nbrug fra pladsen for at vise mulighederne med genbrugsmaterialer - Genbrug af plast/gummi granula r til at dæmpe støj - Bildæk + jord + planter - Væggen som flytbart element der kan flyttes efter støje n vigtig del af hele konceptet; hvordan brandes kommuner via genbrugsstationerne - Give naboern den - Undervisning af børn omkring ressourcekredsløb - Muren som informationsflade, statistikke er - Informationscenter om ’den økologiske rygsæk’ - Information om materialers karakter – biologisk Spejdernes direkte genbrug flyttes frem til indgangen således at direkte genbrug profileres - Tydeli idelines imod de containere der skal bruges - Opdeling efter afleveringsscenarier i stedet for efte fremtidens valuta - Scannere og vægte er integreret for at vurdere værdien af medbragte læs - Direkt gbart ’skrald’ du afleverer -’Skrotning skal være sjovt’ - Fysisk legeplads; genbrugs cross-fit center - Fa bålplads - Skraldefestival; skraldegames, sociale aktiviteter, der på en aktiv og underholdende måd efter brugere; familieaktiviteter om søndagen - Tilbagevendende events eks: genbrugsdag, værdifuld ntegrerede aktiviteter der henvender sig til brugerne eks: pølsevogn ved udgangen af pladsen - Bilvas m muligt - Genbrugsgodset; genbrug er eksklusivt og opbygget med inspiration fra gods i.e. gårdsplads e - Værksted eks: cykelværksted, reparation af biler, motorcykler - Integreret væksthus; blomsterbed n; landskabsvæg af gamle bildæk og kompost; et begrønnet landskab/dige - Udspændt lydisolerend eksempelvis biologisk på yderside og teknisk inderside - Støjvæggen viser hvilke ressourcer pladse - Tårn; som udkigspunkt og ikon - Reklamevæg; firmaer opfører økovægge for at få reklame - Flybar ler - Støjvæggen opsamler og renser regnvand - Støjvæggen producerer vedvarende energi igennem celæn - Væggen som materialelager; indleverede materialer udgør lydisoleringen - Collage, patchwork re - Intensivering af støjværn ved særligt støjende steder - Lydinstallationer; fuglekvidder, DB måle g Bruge væge og flader til informations tavler med realtime grafer - Sensorer der registrer fortætninge tige løsninger fra lokale virksomheder - Udstilling af ugens skrald - Indholdet af containerne måles o rgerservice (evt. i lite version) på pladsen - Mere direkte genbrug (udbygning af spejdernes genbrug) ev til..) - Byt til andet ’skrald’; skralde byttemarked - Tæller for hvor meget ”affald” der har passere legeplads med gangbroer, udkigspost, klatrevæg, vandflade/vandfald - Cykelværksted; direkte genbru unst lokalitet (Mad Max/Blade Runner–agtigt) - Møbel genbrug - Store Nørd (tv program) aktiviteter affald - Graffiti væg - Interaktivt lyddesign - Suburban gardening: styret af lokalsamfundet, botanis endørs haveplanter og brugsgrønt i væksthuse - Væggen som park - Haver rundt om genbrugsstatione em gennemsigtighed og massive elementer) - LEDer inkorporeres i væg og køre bane til way-finding al væg til kommunikation og formidling - Synliggøre spejderne som en del af muren - Skilte/farvekode til: direkte genbrug, materiale lager, loppemarked, mandskabsbygning, loppevæg) - Solceller giver ly ve affald til jordvold - Modulært opbygget væg som kan udskiftes efter behov - Patchwork: bygget a nulat som støddæmpning under containerne - Trailer udlejning - Skiltning som støjdæmpning - Lokal er støjen - Nabo undersøgelse; kend jeres naboer og deres behov; bring dem ind i processen - Brandin e indflydelse og ejerskab af væggen = værdiskabelse for naboerne - Vedligeholdelsesfrit på yderside dsforbrug, materialeindholdet på genbrugspladsen eks så meget skrot jer går der til så mange biler og tekniske kredsløb - Fremtidens genbrugsstation er et mødested hvor kommunen møder borgeren elig markering af fragmenters brug i forhold til genanvendelse - Ændring af belægning, eks: lysend fraktioner, eks: flyttedag, nedrivning, haverydning etc. - At ændre opfattelsen fra affald til ressource te genbrug – få x mængde meget kompost for x mængde organisk affald - Få en hotdog for hver 50 k - Far kan aflevere skrald; børnene kan lege og lære - Kunst legeplads; graffitivæg- skulpturer af skrald ddrager brugte materialer - Koncertsted; lav instrumenter af brugte materialer - Aktiviteter rettet efte rot dag, undervisning og leg - Genbrugsstationen som byggelegeplads; kreativt værksted for børn ask drevet af integrerede solceller og regnvandsopsamling - Genbrugsstationen skal være så effekti rdsplads, længer, labyrint etc - Vaskehal - Arkitektonisk adskillelse imellem det praktiske, og de blomsterbede ved haveaffaldet; direkte kompost - Kom igen park; genbrugspladsen er et udflugtsmå disolerende tekstil - Grøn yderside; glat og industriel inderside - Opdeling efter tekniske og biologisk sourcer pladsen indeholder - Væggen viser fraktionerne; eks metal fraktion = metalvæg - Port a å reklame - Flybare moduler; der flytter efter støj intensitet - Støjvæg generere strøm til støvsugnin de energi igennem integrerede solceller, jordvarme - Inkorporere allerede eksisterende materiale en - Collage, patchwork; eksempelvis af gamle køleskabs eller bildøre - Slisker i containere - Blø ; fuglekvidder, DB måler, heavy metal når der smides metal - Spejderne flyttes frem til indgangen; vise 2 er registrer fortætninger, travlhed og fyldte container - Vindmøller der levere strøm til lokalsamfunde af containerne måles og vejes og illustreres på containeren - Frivillige ude på pladsen til at uddann af spejdernes genbrug) - Illustrerer at affald er ressourcer - Forklaring om hvor materialerne ender o d” der har passeret igennem pladsen efter type - Pant system for alle tekniske materialer - Håndværke

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE STØJVÆRN


Ambitionen med denne pjece er, at vise hvordan et bæredygtigt støjværn kan medvirke til at give genbrugsstationen en ny identitet, og hvordan en attraktiv genbrugsstation kan medvirke til et attraktivt lokalmiljø. Pjecens ideer kan bruges som inspiration, når det nye støjværn skal udføres ved Farum genbrugsstation i løbet af 2013, og som en del af Furesøs visioner som klimakommune.

Pjecen er udarbejdet af: GRØNT DESIGN


HVAD LÆSER DU? Hvordan ser fremtidens bæredygtige genbrugsstation ud? Dette spørgsmål har Vestforbrænding sat sig for at undersøge igennem en række innovationsforløb. Følgende pjece er et resultat af et sådant forløb. Formålet med forløbet har været at udvikle ideer til et nyt støjværn til Farum genbrugsstation. Udgangspunktet var Furesø kommunes behov for at reducere støjniveauet fra genbrugsstationen, så området omkring kan udvikles med boliger og erhverv Igennem en to dages workshop med relevante aktører fra Furesø kommune, Vestforbrænding og erhvervslivet, blev der generet en mængde ideer, både til selve til selve genbrugsstationen som sted, og specifikt til udførelsen af et bæredygtigt støjværn. Pjecen illustrere hvordan et nyt perspektiv på genbrugsstationen, og særligt dens støjværn, kan medvirke til at skabe værdiforøgelser for både miljø og mennesker – og kan medvirke til at udvikle forståelsen af ’affald’ som en værdifuld ressource. Pjecen er opdelt i to: KONCEPTER FOR FREMTIDENS BÆREDYGTIGE STØJVÆRN Denne del beskriver fire koncepter til udførelsen af et støjværn. Koncepterne kan bruges som en ’ide buffet’ i arbejdet med støjværnet ved Farum genbrugsstation. GENBRUGSSTATIONENS IDENTITET Pjecens anden del indeholder en række ideer til hvordan genbrugsstationens identitet kan udvikles. Denne del kan bruges som inspiration i Furesø eller andre kommunes fremtidige arbejde med at udvikle fremtidens bæredygtige genbrugsstation.


KONCEPTER DET GRØNNE STØJVÆRN DET GENBRUGTE STØJVÆRN DET PRODUCERENDE STØJVÆRN DET AKTIVE STØJVÆRN

5


”Et støjværn kan være et ikon for fremtidens bæredygtige genbrugsstation. De følgende koncepter er fire overordnede bud på hvordan et støjværn kan medvirke til at styrke genbrugsstationens identitet og værdi, samt skabe samhørighed med omkringlæggende erhverv og borgere.”

6


7


DET GRØNNE STØJVÆRN Det grønne støjværn består af levende planter, der giver genbrugsstation et frodigt og foranderligt udtryk til glæde for både ansatte, besøgende og forbipasserende.

8


ÆSTETIK Med et grønt støjværn vil pladsen udseende skifte karakter med årstiderne og giver pladsen et levende udtryk.

BIOLOGISK LUFTRENSNING Et grønt støjværn kan medvirke til at forbedre luftkvaliteten i og omkring pladsen. Planter producere ilt, og herudover kan eksempelvis mos absorbere partikelforurening fra biler så luften bliver renere. BIODIVERSITET Ved eksempelvis at indtænke mirkohabitater eller beskyttede plantelommer i udformningen kan støjværnet understøtte biodiversiteten i området. REGNVANDSHÅNDTERING Ved at bruge jord eller andre vandabsorberende vækstmedier vil det grønne støjværn medvirke til at tilbageholde regnvand, så kloakken ikke overbelastes ved heftige regnskyl. NYTTEHAVER Dele af det grønne støjværn kunne bruges som nyttehaver med kompost fra pladsen. Vedligeholdelsen af disse kunne involvere naboer og brugere, og bidrage til pladsen med sanselige oplevelser.

9


Det grønne støjværn kunne udføres som en fast struktur der via sin form danner plantebede og siddepladser, eller som en let påhængt struktur, eksempelvis i form af et geotekstil med lommer til planter.

10


11


Skal støjværnet tilbageholde regnvand og rense luften imens det dæmper støj og giver et æstetisk og omskifteligt udtryk? Et grønt støjværn kan være løsningen.

12


13


DET GENBRUGTE STØJVÆRN Et støjværn kan illustrere hvilke materialer genbrugsstationen indeholder, og kan medvirke til at værdisætte ’affald’ som ressourcer. Det genbrugte støjværn består således af genbrugsmaterialer, eksempelvis materialer fra genbrugsstationen.

14


Undervisning Ved at bruge genbrugte materialer, vil støjværnet få en særlig identitet der knytter sig til pladsens funktion. Værnet vil således i sig selv undervise besøgende og forbipasserende om materialer. Viden - Teknisk væg Det genbrugte støjværn kunne udbrede viden om ressourcernes karakter ved eksempelvis at have en del bestående udelukkende af tekniske materialer, dvs. materialer der ikke kan bionedbryde. Viden - Biologisk væg En del af støjværnet kunne vise karakteren af det biologiske materialekredsløb, dvs. materialer der kan bionedbryde.

Udstilling Ved at udstille brugte materialer som en del af væggens udsmykning, vil man ophæve materialerne fra ’skrald’ til ’kunst’, og således ændre opfattelsen af deres værdi. Indkig Ved at tillade indkig fra vejene omkring genbrugsstationen og ind på selve pladsen, kan man stimulere forbipasserendes interesse for hvad der foregår, og samtidig give selve støjværnet et udseende der inviterer folk ind i stedet for at lukkes om sig selv.

15


Det genbrugte støjværn kunne bestå af en bærende struktur med gennemsigtige ’lommer’, med materialer fra pladsen. Materialernes irregulære karakter vil sikre et lysspil der ville udstille ’affaldet’ som en mosaik af farver og former.

16


17


Skal støjværnet fremvise de materialer der strømmer igennem genbrugstationen? - kan man forestille sig at væggen uderviser borgeren om ressourcekredsløb?

18


19


DET PRODUCERENDE STØJVÆRN Det producerende støjværn integrerer teknologi, der aktivt bidrager til miljøets sundhed og genbrugsstationens drift.

20


Vandrensning Ved at lade dele af støjværnet fungere som et rodzoneanlæg kan planterne medvirke til at rense regnvand eller forbedre kvaliteten af afløbsvand fra pladsen.

Luftrensning Det producerende støjværn kan medvirke til at forbedre luftkvaliteten på og omkring pladsen. Ved at bruge overflader behandlet med titaniumdioxid, kan støjværnet både nedbryde partikelforurening og rense sig selv via fotokatalyse og overfladernes vandafvisende karakter.

Solenergi Der kan produceres ren energi til pladsens drift via sydvendte solceller placeret på det producerende støjværn.

Varme Varme fra solfangere eller jordvarmeslanger i støjværnet kan bruges til at opvarme brugsvand på pladsen.

Vindenergi Småskala og lydsvage axiale vindmøller kan bidrage med vedvarende energi til genbrugsstationen, og samtidig give støjværnet en tydelig grøn profil.

21


Det producerende støjværn kunne indeholde monterede solceller og solfangere, overflader kunne behandles med luftrensende materialer imens der på toppen af værnet kunne monteres små lydsvage vindmøller.

22


23


Skal støjvÌrnet bidrage til omgivelserne? Kan man eksempelvis forestille sig at det delvist bestod af solceller og vandrensningsanlÌg?

24


25


DET AKTIVE STØJVÆRN Et støjværn kan være et sted til at lege og udfolde sig fysisk. Brugerne af genbrugsstationen kan interagere med støjværnet. Det aktive støjværn skaber et landskab til ophold, leg og sport, uafhængigt af genbrugsstationens daglige flow.

26


Motion Kunne man forestille sig at turen på genbrugspladsen kunnne kombineres med fysiske aktiviteter? Ekesmpelvis kunne det aktive støjværn integrere træningsmaskiner af genbrugsmaterialer på ydersiden eller en løbebane på toppen af værnet. Udkigstpost Man kunne forestille sig at værnet integererede et højt punkt hvorfra genbrugsstationens brugere kunne skue udover pladsen og lokalområdet. Et udkigstpunkt kunne have en dobbeltfunktion som aktivitet og ikon for genbrugsstationen. Alternativ sport Det aktive støjværn kan give muligheder for ar dyrke sportsgrene der gør sig godt i alternative og ’rå’ miljøer såsom klatring, skateboarding eller parkour på selve værnet. Udsmykning Man kunne forestille sig at dele støjværnet kunne dedikeres til fri udsmykning for kommunens borgere. Eksempelvis kunne børn udsmykke muren imens forældrene afleverede deres læs eller lokale kunstnere kunne udstille værker af genbrugsmaterialer. Leg Støjværnets yderside kunne gøres aktiv ved montering af basketkurve eller optegnede fodboldmål.

27


Ved at integrere aktiviteter på værnets yderside samt hævet over pladsen, kan man undgå at påvirke genbrugsstationens flow, og samtidig give de besøgende et overblik over pladsen. Man kan forestille sig et helt landskab hævet over selve pladsen - en verden på toppen af muren, hvor leg og fysisk aktivitet er tilladt.

28


29


Skal støjværnet være klatreborg og sportsområde samtidig med at det dæmper støj?

30


IDENTITET INDBYDENDE UNDERVISENDE LEGENDE INNOVATIV

31


”Hvilken identitet har fremtidens genbrugsstation - er den åbent sted der henvender sig til omgivelserne? Er den et symbol på bæredygtig udvikling og skaber den ny samhørighed imellem borger, kommune og erhvervsliv?”


i

33

Borgerservice: Mødested imellem borger og kommune

Hurtig eller oplevende: Genbrugsstationen med en effektiv og en oplevelsesrig rute

Familiedag: Med grillarrangementer i haverenoveringssĂŚsonen.

Nyttehaver med kompost: Gratis nyttehave til naboer og besøgende


DEN INDBYDENDE

GENBRUGSSTATION GENBRUGSSTATIONEN SOM MØDESTED Hvordan kan relationen imellem borger og kommune styrkes via genbrugsstationen? Man kan eksempelvis forestille sig at genbrugsstationen blev kombineret med borgerservice, eller spejderdrevne genbrugsbutikker, hvor folk kan købe og aflevere genanvendte materialer. Endeligt kunne man forestille sig en opdeling af erhvervsmæssigt og privat flow, således at det hurtige og funktionelle kunne adskilles fra det mere oplevelsesbaserede- eksempelvis via en hurtig og en oplevelsesrig rute. GENBRUGSSTATIONEN SOM AKTIVITETSZONE Ved at integrere flere og anderledes oplevelser på genbrugsstationen kan identiteten ændres. Man kunne forestille sig aktiviteter der var rette specifikt mod at få en bredere brugergruppe, eksempelvis familiesøndage, hvor der kan grilles og leges i forbindelse med haverenoveringssæsonen, eller nyttehaver fra kompost til fri benyttelse.

34


35

Ugens skrald: Fokus på værdien af ressourcer via udstilling

Ressourceudstilling: Udstillinger af ressourcernes vej fra skrald til nye produkter

Ressource bio: Besøgende lærer om materialekredsløb

Udkigstårn: Udsigtspunkt over genbrugspladsen i genbrugsmaterialer


DEN UNDERVISENDE

GENBRUGSSTATION GENBRUGSSTATIONEN SOM UDSTILLINGSSTED Vestforbrænding har flere eksisterende undervisningsinitiativer, men måske kan disse udvides og give genbrugsstationen identitet som et sted manogså kommer for at lære og blive underholdt. Man kunne eksempelvis forestille sig events der belyste ressourcernes værdi og iscenesatte ’affald’ på en ny måde eksempelvis ved udstilling af ’ugens skrald’. Man kunne også forestille sig udstillinger på containerne om hvad dit affald bliver til, såsom – så meget metalskrot går der til så mange nye biler.

ALTERNATIV UNDERVISNING Viden om ressourcekredsløb kan gøres tilgængelig og underholdende ved eksempelvis at integrere en mini biograf med film om ressourcekredsløb. Pladsen og dens funktion kan iscenesættes via et udkigstårn, hvorfra besøgende skuer udover genbrugsstationen. Man kunne ydermere forestille sig at tårnet helt eller delvist var udført i genbrugsmaterialer, så det også fungerede som ikon for genbrugsstationen.

36


Byggelegeplads: Byg dit hus med genbrugsmaterialer

Fysisk leg: Anderledes aktiviteter såsom genbrugsklatrevæg

37

Kunstlegeplads: Gør det selv skulpturpark med genbrugsmaterialer

Trash day: Event hvor det er tilladt at smadre ting som første del af genbrugsprocessen


DEN LEGENDE

GENBRUGSSTATION LEG FOR BØRN Ved at integrere legende funktioner kan pladsen gøres mere attraktiv for børn og besøgende institutioner. Eksempelvis en byggelegeplads med genbrugsmaterialer, hvor man kunne lære om materialeværdi imens man legede, eller en kunstlegeplads hvor man kunne bygge skulpturer af genbrugsmaterialer. LEG FOR VOKSNE Genbrugsstationens faciliteter kunne bruges af lokale sportsklubber osv. med sportsfaciliteter der kunne passe til pladsens faciliteter. Eksempelvis kunne der gives plads til fysiske aktiviteter såsom klatrevæg eller fitness der kunne gøre genbrugsstationen attraktiv også uden for normal åbningstid. Man kan også forestille sig sociale aktiviteter, der på en aktiv og underholdende måde inddrager brugte materialer - eksempelvis ’trash day’ hvor der er fri nedrivning for folk der har brug for at afreagere - nu hvor genbrugsstationen alligevel er støjdæmpet.

38


Solenergi: Solceller kan drive station til opladning af el-biler

Lyddæmpning: Forede containere der dæmper støjen

€€

Energifælleskab: Fælles investeringer i vedvarende energi, og lige deling af fremtidige overskud

39

Materialefællesskab: Genbrugsstationen og lokale virksomheder kan udveksle materialer


DEN INNOVATIVE

GENBRUGSSTATION INNOVATIV TEKNOLOGI Genbrugspladsen kommer i kontakt med et bredt udsnit af borgere, og er derfor et oplagt sted for kommunen til at fremvise en grøn identitet. Genbrugspladsen kan således med fordel indeholde tydelig grøn teknologi og innovative materialeløsninger, der brander genbrugsstationen som forløber indenfor bæredygtighed og innovation. Man kan eksempelvis forestille sig at solceller driver pladsens energiforbrug og oplader el-biler. Man kunne også forestille sig innovative måder at dæmpe støjen på , eksempelvis med forede containere, der dæmpede lydene når materialerne blev afleveret, eller bløde overflader under containere og på belægninger.

NY SYNERGI Genbrugsstationen og det lokalområde den er placeret i, vil kunne styrkes ved at finde synergier imellem den enkelte plads og lokale erhvervsdrivende. Man kunne eksempelvis forestille sig at visse materialer fra pladsen kunne indgå direkte i ny lokal produktion. Man kunne også forestille sig at lokale virksomheder og genbrugspladsen kunne indgå samarbejde om produktion af vedvarende energi i forbindelse med pladsen, i en forretningsmodel hvor investering og afkast deles.

40


æredygtige løsninger fra lokale virksomheder - Udstilling af ugens skrald - Indholdet af containerne må Borgerservice (evt. i lite version) på pladsen - Mere direkte genbrug (udbygning af spejdernes genbru lev til..) - Byt til andet ’skrald’; skralde byttemarked - Tæller for hvor meget ”affald” der har passeret egeplads med gangbroer, udkigspost, klatrevæg, vandflade/vandfald - Cykelværksted; direkte genbrug okalitet (Mad Max/Blade Runner–agtigt) - Møbel genbrug - Store Nørd (tv program) aktiviteter - Værks raffiti væg - Interaktivt lyddesign - Suburban gardening: styret af lokalsamfundet, botanisk genbrug aveplanter og brugsgrønt i væksthuse - Væggen som park - Haver rundt om genbrugsstationen som ennemsigtighed og massive elementer) - LEDer inkorporeres i væg og køre bane til way-finding - Væg æg til kommunikation og formidling - Synliggøre spejderne som en del af muren - Skilte/farvekoder p il: direkte genbrug, materiale lager, loppemarked, mandskabsbygning, loppevæg) - Solceller giver lys ffald til jordvold - Modulært opbygget væg som kan udskiftes efter behov - Patchwork: bygget af gen om støddæmpning under containerne - Trailer udlejning - Skiltning som støjdæmpning - Lokale måtter Nabo undersøgelse; kend jeres naboer og deres behov; bring dem ind i processen - Branding er en ndflydelse og ejerskab af væggen = værdiskabelse for naboerne - Vedligeholdelsesfrit på ydersid ffaldsforbrug, materialeindholdet på genbrugspladsen eks så meget skrot jer går der til så mange bile g tekniske kredsløb - Fremtidens genbrugsstation er et mødested hvor kommunen møder borgeren markering af fragmenters brug i forhold til genanvendelse - Ændring af belægning, eks: lysende gui raktioner, eks: flyttedag, nedrivning, haverydning etc. - At ændre opfattelsen fra affald til ressourcer; enbrug – få x mængde meget kompost for x mængde organisk affald - Få en hotdog for hver 50 kg brug an aflevere skrald; børnene kan lege og lære - Kunst legeplads; graffitivæg- skulpturer af skrald, b nddrager brugte materialer - Koncertsted; lav instrumenter af brugte materialer - Aktiviteter rettet e krot dag, undervisning og leg - Genbrugsstationen som byggelegeplads; kreativt værksted for børn - In revet af integrerede solceller og regnvandsopsamling - Genbrugsstationen skal være så effektiv som ænger, labyrint etc - Vaskehal - Arkitektonisk adskillelse imellem det praktiske, og det oplevelsesrige ed haveaffaldet; direkte kompost - Kom igen park; genbrugspladsen er et udflugtsmål - Støj borgen ekstil - Grøn yderside; glat og industriel inderside - Opdeling efter tekniske og biologiske materialer ndeholder - Væggen viser fraktionerne; eks metal fraktion = metalvæg - Port af genbrugsmaterialer moduler; der flytter efter støj intensitet - Støjvæg generere strøm til støvsugning af bil via solcell ntegrerede solceller, jordvarme - Inkorporere allerede eksisterende materialer; trykimprægneret porc ksempelvis af gamle køleskabs eller bildøre - Slisker i containere - Blød belægning under container eavy metal når der smides metal - Spejderne flyttes frem til indgangen; viser tydeligt direkte genbrug ravlhed og fyldte container - Vindmøller der levere strøm til lokalsamfundet - Udstilling af bæredygt ejes og illustreres på containeren - Frivillige ude på pladsen til at uddanne borgerne i genbrug - Bor llustrerer at affald er ressourcer - Forklaring om hvor materialerne ender op henne (metal herfra ble gennem pladsen efter type - Pant system for alle tekniske materialer - Håndværker indgang - Aflukket l f gamle cykler til reservedele - Regnvandsopsamling til brug for bilvask - Genbrugspladsen som ku ærksted for lokalsamfundet (med mulighed for at folk kan donere materialer/værktøj) - Kaffe for a enbrugshave, bruges både til undervisning og som vejledning i brug af kompost - Kolonihave med ude om en del af væggen - Væggens udformning korrespondere med pladsens anvendelse (varieres melle æggen som visuel guide, konstrueres så man kan foregå en løbende variation; skin, meat, bone - Digita å væggen efter opdeling af affalds kategorier - Væggen bliver til bygninger ud til vejen (som bruges il pladsen - Integrering af jordvarme og vandrensning i væggen - Brug af materialer fra pladsen - Hav enbrug fra pladsen for at vise mulighederne med genbrugsmaterialer - Genbrug af plast/gummi gran måtter til at dæmpe støj - Bildæk + jord + planter - Væggen som flytbart element der kan flyttes efte r en vigtig del af hele konceptet; hvordan brandes kommuner via genbrugsstationerne - Give naboerne Undervisning af børn omkring ressourcekredsløb - Muren som informationsflade, statistikker, affald nformationscenter om ’den økologiske rygsæk’ - Information om materialers karakter – biologiske o pejdernes direkte genbrug flyttes frem til indgangen således at direkte genbrug profileres - Tydel uidelines imod de containere der skal bruges - Opdeling efter afleveringsscenarier i stedet for efter f remtidens valuta - Scannere og vægte er integreret for at vurdere værdien af medbragte læs - Direkt rugbart ’skrald’ du afleverer -’Skrotning skal være sjovt’ - Fysisk legeplads; genbrugs cross-fit center ålplads - Skraldefestival; skraldegames, sociale aktiviteter, der på en aktiv og underholdende måde ind rugere; familieaktiviteter om søndagen - Tilbagevendende events eks: genbrugsdag, værdifuldt skr ntegrerede aktiviteter der henvender sig til brugerne eks: pølsevogn ved udgangen af pladsen - Bilva om muligt - Genbrugsgodset; genbrug er eksklusivt og opbygget med inspiration fra gods i.e. går plevelsesrige - Værksted eks: cykelværksted, reparation af biler, motorcykler - Integreret væksthus; Støj borgen; landskabsvæg af gamle bildæk og kompost; et begrønnet landskab/dige - Udspændt lyd materialer eksempelvis biologisk på yderside og teknisk inderside - Støjvæggen viser hvilke ress enbrugsmaterialer - Tårn; som udkigspunkt og ikon - Reklamevæg; firmaer opfører økovægge for at få f bil via solceller - Støjvæggen opsamler og renser regnvand - Støjvæggen producerer vedvarend rykimprægneret porcelæn - Væggen som materialelager; indleverede materialer udgør lydisoleringe elægning1under containere - Intensivering af støjværn ved særligt støjende steder - Lydinstallationer; ydeligt direkte genbrug Bruge væge og flader til informations tavler med realtime grafer - Sensorer de Udstilling af bæredygtige løsninger fra lokale virksomheder - Udstilling af ugens skrald - Indholdet a orgerne i genbrug - Borgerservice (evt. i lite version) på pladsen - Mere direkte genbrug (udbygning a enne (metal herfra blev til..) - Byt til andet ’skrald’; skralde byttemarked - Tæller for hvor meget ”affald

Fremtidens bæredygitge støjværn - Kort  

Visioner for fremtidens bæredgytige genbrugsstation og støjværn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you