Page 1


Fremtidens Fremtidens Materialer Materialer Af Kasper Guldager Af Kasper Jørgensen Guldager Jørgensen

122

122

Civilisationens Civilisationens epoker eller epoker tidsaldre eller er typisk tidsaldre bleer typisk - ble vet opkaldt efter vet opkaldt de materialer, efter devimaterialer, har brugt:vi sten, har brugt: sten, bronze, jern.bronze, I dag kunne jern. computerens I dag kunne computerens silicium silicium være et bud være på sådan et bud en på navngiver, sådan enmen navngiver, verden men er verden er ikke længereikke domineret længereafdomineret kun ét materiale; af kun ét der materiale; er der er mange forskellige mangemeget forskellige vigtige meget materialer, vigtigeog materialer, ikke og ikke mindst interessant mindster interessant de kombinationer, er de kombinationer, de giver de giver mulighed for.mulighed for. Nye materialer Nyehandler materialer i højhandler grad omi høj ny naturvi grad om ny- naturvi denskabeligdenskabelig viden. Mængden viden.afMængden forskning af i biologi forskning- i biologi ens, fysikkens ens, ogfysikkens kemiens verden og kemiens fordobles verden hver fordobles hver tiende måned. tiende En udvikling måned. En derudvikling er bemærkelses der er bemærkelses værdigt parallel værdigt medparallel udviklingen med udviklingen af computerens af computerens beregningskraft. beregningskraft. Ordet designOrdet forbindes design i arkitekturen forbindes i arkitekturen hovedsage hovedsage ligt med formgivningen ligt med formgivningen af bygningerafog bygninger objekter. og objekter. Altså designAltså af objekter designder af objekter relatererder sig relaterer til men sig -til men neskets skala. neskets I materialernes skala. I materialernes verden designer verden designer man indad. Udviklingen man indad. Udviklingen af produktionsmetoder af produktionsmetoder i i mikroskala har mikroskala medført har langt medført større kontrol langt større overkontrol over hvordan, man hvordan, designer man og designer konstruerer og nye konstruerer mate nye - mate rialer. Der tale rialer. om design, Der talesom om design, overvejende som overvejende er er usynligt for øjet. usynligt for øjet. Fremtidens materialer Fremtidensermaterialer allerede en errealitet. alleredeDe en realitet. De findes i mange findes af de i mange produkter, af deviprodukter, bruger i vores vi bruger i vores hverdag, og hverdag, de kan hjælpe og deos kan med hjælpe at finde os med svarat påfinde svar på mange af demange udfordringer, af de udfordringer, vi står overfor vi istår udviklin overfor i udviklin gen af en bæredygtig gen af en bæredygtig arkitektur. Spørgsmålet arkitektur. Spørgsmålet er er ikke, hvilket ikke, materiale, hvilket man materiale, vil vælge, man men vil hvilke vælge, men hvilke egenskaber der egenskaber er ønskelige der er til ønskelige den specifikke til den specifikke opgave. I yderste opgave. konsekvens I yderste konsekvens er det periodiske er det periodiske system voressystem byggeklodser. vores byggeklodser. De følgendeDe to afsnit følgende beskriver to afsnit to beskriver af de mestto af de mest fascinerendefascinerende materialegrupper: materialegrupper: de intelligente de intelligente materialer og materialer nanoteknologiens og nanoteknologiens materialer. materialer. Intelligente materialer Intelligente materialer De intelligente De materialer intelligentekaldes materialer også responde kaldes også responde rende materialer, rendefordi materialer, de reagerer fordi på de eksterne reagerer på eksterne stimuli som for stimuli eksempel som for skift eksempel i temperatur, skift i temperatur, tryk, tryk, bevægelse, elektricitet, bevægelse, stråling elektricitet, og kemiske stråling og kemiske påvirkninger.påvirkninger. Det betyder,Det at de betyder, kan ændre at deform, kan ændre form, struktur, farve struktur, eller generere farve eller energi generere alt efter energi for alt efter - for op foråbner en heltopnyfor materiale en helt ny materiale holdene, hvilket holdene, åbnerhvilket forståelse, hvor forståelse, materialer hvorkan materialer interagere kandirekte interagere direkte med arkitekturen med arkitekturen og brugerne.og brugerne. Konventionelle Konventionelle materialer ermaterialer statiske. Oftest er statiske. er Oftest er deres formålderes at modstå formålenatydre modstå påvirkning en ydresåsom påvirkning såsom tryk, træk ogtryk, temperaturpåvirkninger. træk og temperaturpåvirkninger. Smarte Smarte (eller altså: intelligente, (eller altså: intelligente, om man vil) om materialer man vil)ermaterialer er

-

-


, der er enten, der polymerer er enten polymerer ElektroaktiveElektroaktive materialer materialer dynamiske, idet dynamiske, de reagerer idet på de ydre reagerer påvirkninger. på ydre påvirkninger. eller ellermaterialer, metalliskesom materialer, væves ind somi og væves ind i og Det er en grundlæggende Det er en grundlæggende forskel, der inspirerer forskel, der til inspirerer til metalliske derved elektrisk skaber ledende elektrisk tekstiler. ledende Medtekstiler. vor Med vor at nytænke brugen at nytænke af materialer. brugen afI stedet materialer. for atI stedet for atderved skaber forbrug stigende af elektronisk forbrug afudstyr elektronisk er udstyr er bygge passive bygge konstruktioner passive konstruktioner og klimaskærme og klimaskærmetids stigendetids strømførende strømførende materialer særligt materialer interessante. særligt interessante. som hidtil, kan som brugen hidtil, af kan intelligente brugen af materialer intelligente materialer føre til dynamiske føre tilbygninger, dynamiskehvor bygninger, funktion hvor og funktion og information information i princippet kan i princippet lægges ind kanoveralt. lægges ind overalt. Energiudvekslende Energiudvekslende materialer materialer Rummelige intelligente Rummelige systemer, intelligente dersystemer, tilpasserder sig tilpasserIntelligente sig materialer, Intelligenteder materialer, transformerer der transformerer energi energi brugerne. Huse brugerne. der reagerer Huse der på skift reagerer i temperatur på skift i temperatur fratilénentilstand forproces at starte en proces fra én tilstand anden til foren at anden starte en og lys, eller konstruktioner, og lys, eller konstruktioner, der kan forstærke der kan sigforstærke sig ellerkaldes skifte form, kaldes energiudvekslende eller skifte form, energiudvekslende mate - mate som fx undersom storm fx under og storm ogrialer. De fungerer selv i spidsbelastninger selv i spidsbelastninger rialer. De kunfra med fra en ekstern kunfungerer med hjælp en hjælp ekstern jordskælv. jordskælv. kontrol. kontrol. Intelligente materialer Intelligentefindes materialer allerede findes i vidallerede i vid , som lyser op, , som når lyser de op, når de Luminiscente Luminiscente materialer materialer udstrækningudstrækning i vores hverdag. i vores Mange hverdag. produkter Mange produkter påføres energi, påføres et fænomen energi, et man fænomen kender man fra fxkender fra fx indeholder monitorerende indeholder monitorerende eller responderende eller responderende morild og fosfor. morild Mange og fosfor. egenskaber, Mange egenskaber, inklusive far inklusive far funktioner, for funktioner, eksempelfor vinduer, eksempel der vinduer, toner ned, der toner ned, ven på lyset,ven kanpå justeres lyset, kan til det justeres ønskede til det formål. ønskede formål. når solen skinner når solen skarpt, skinner overflader skarpt,der overflader skifter der skifterVed at brugeVed fotoat eller bruge elektroluminiscente foto- eller elektroluminiscente mate - mate farve ved forskellige farve vedtemperaturer, forskellige temperaturer, eller vinduer,eller vinduer, rialer kan materialer rialer kanblive materialer selvlysende. blive selvlysende. Man ken Man - ken der er temperaturfølsomme der er temperaturfølsomme og åbnes ogog lukkes åbnes og lukkes der det blandt derandet det blandt fra dykkerlys andet fra ogdykkerlys organisk og organisk automatisk. automatisk. LED-lys, somLED-lys, spås til at være fremtidens som spås til at værelyskilde. fremtidens lyskilde. Helt overordnet Helter overordnet der to kategorier er der toafkategorier intelli -af intelli Piezoelektriske Piezoelektriske krystaller krystaller , der reagerer, der detreagerer ved det ved gente materialer; genteegenskabsændrende materialer; egenskabsændrende materialer materialer at danne en at elektrisk danne spænding, en elektrisknår spænding, de påvirkes når af de påvirkes af og energiudvekslende og energiudvekslende materialer. Lad materialer. os se lidtLad os se lidt mekaniske kræfter. mekaniske Denne kræfter. effektDenne er reversibel; effekt er reversibel; nærmere pånærmere de to grupper. på de to grupper. sætter man elektrisk sætter man spænding elektrisktilspænding sådanne kry til sådanne kry staller, ændrer staller, de form. ændrer Derfor de form. bruges Derfor piezoelek bruges piezoelek Egenskabsændrende Egenskabsændrende materialer materialer triske materialer triskebåde materialer som sensor både og som aktuator. sensor og I etaktuator. I et Intelligente materialer Intelligenteder materialer ændrer sig dersom ændrer reaksig som - reakarkitektonisk arkitektonisk perspektiv kan perspektiv kinetisk kan bevægelses kinetisk bevægelses tion på en ændret tion påkontekst en ændret – kemisk, kontekst mekanisk, – kemisk, mekanisk, energi fra vind energi og mennesker fra vind ogomsættes mennesker tilomsættes lys, til lys, optisk, elektrisk, optisk, magnetisk elektrisk,eller magnetisk skift i temperatur eller skift i temperatur mekanisk køling mekanisk eller andre kølingenergikrævende eller andre energikrævende funk - funk – kaldes egenskabsændrende – kaldes egenskabsændrende materialer. De materialer. kan De kan tioner. tioner. opdeles i en opdeles række undergrupper, i en række undergrupper, bl.a.: bl.a.: Materialer med Materialer formhukommelse med formhukommelse , der enten er, der enten er metaller ellermetaller polymerer. ellerKarakteristisk polymerer. Karakteristisk for begge for begge ,som er en gruppe ,som erafen gruppe af Kromatiske materialer Kromatiske materialer grupper de vender er, attilbage de vender til deres tilbage oprinde til deres -oprinde smarte materialer, smarteder materialer, uvægerligt derfascinerer uvægerligt fascinerer grupper er, at lige geometri form eller efter geometri en deformation. efter en deformation. Der Der enhver designer enhver på designer grund af deres på grund evneaftilderes at evne til at lige form eller er fx udvikleteren fxsytråd udviklet til en kirurgiske sytråd til operationer, kirurgiske operationer, ændre optiske ændre egenskaber optiske og egenskaber derved skifte og derved farve. skifte farve. sompåslår sigknude selv. Tråden på sig selv. bliverTråden bundet bliver bundet til at vise skift lys, varme, De bliver brugt De bliver brugt tiliat vise skift tryk, i lys, varme, tryk,som slår knude rundt om blodkar omogetaktueret blodkar af ogkropsvarmen, aktueret af kropsvarmen, syre og elektricitet. skifter en termo syre og Eksempelvis elektricitet. Eksempelvis skifter en-termo - et rundt går den tilbage går til den sintilbage oprindelige til sin form. oprindelige form. kromatisk kaffekop farve, når den fyldes kromatisk kaffekop farve, nårmed denvarm fyldes med varm kaffe, og et elektrokromatisk vindue kan gøres mat kaffe, og et elektrokromatisk vindue kan gøres mat ved at sætteved strøm til det.strøm til det. at sætte Nanoteknologiens Nanoteknologiens materialer materialer Nanoteknologi er en interdisciplinær er en interdisciplinær videnskab – videnskab – , der er i stand , der til at er i stand tilNanoteknologi at Faseændrende Faseændrende materialer materialer omny den molekylære et krydsfelt, et hvorfra krydsfelt, ny viden hvorfra viden om den molekylære lagre og frigive lagre store og frigive mængder store energi. mængder De skifter energi. De skifter verden opstår. En blanding af medicinalmate -og mate blanding afog medicinalverden opstår. En mellem fast og mellem flydende fast og form flydende ved skift form i tryk ved eller skift i tryk eller rialeforskning krydret medkrydret mekanisk ogmekanisk elektrisk og elektrisk rialeforskning med temperaturer. temperaturer. Disse processer Disse erprocesser reversible,erhvil reversible, - hvil ingeniørkunst. Det er i feltetDet mellem dissemellem forskeldisse-forskel ingeniørkunst. er i feltet ket betyder at ketfaseændrende betyder at faseændrende materialer kan materialer gen -kan gen lige videnskaber, nanoteknologien udspiller sig.udspiller sig. lige videnskaber, nanoteknologien at degen nemgå uendelig nemgå mange uendelig faseskift mange uden faseskift uden -at degen Siden-der ikke findes fastfindes formel hvad, derfor hvad, der Siden deren ikke enfor fast formel erere sig selv.erere Der sig findes mikrokaps mikrokaps selv.eksempelvis Der findes eksempelvis definerer- et nanomateriale, kan det værekan svært definerer et nanomateriale, detat være svært at ler med faseændrende materialer, der kan kalibre ler med faseændrende materialer, der kan -kalibre kategori af materialer. tale om en særlig kategori af materialer. res til at lagre ogtilfrigive energi ved stuetemperatu - tale om en res at lagre og frigive energi ved stuetemperatu - særlig Nanoteknologi er karakteriseret ved brugen af Nanoteknologi er karakteriseret ved brugen af123 rer. rer.

123


124

ligne naturens ligne egenskaber. naturens egenskaber. Ved hjælp afVed nanotek hjælp af -nanotek meget små komponenter, meget små komponenter, der af sig selvder eller af sig genselv eller - gen nologi nologi genskabe kan man bladets genskabe vandafvisende bladets vandafvisende nem manipulation nem manipulation kan skabe nye kan egenskaber, skabe nye egenskaber, der der kan man egenskab. Umiddelbart egenskab. Umiddelbart ville man tro,ville at en man vandaf tro, at en- vandaf kan påføres og kanforbedre påføres og eksisterende forbedre eksisterende materialer. I materialer. I visende skal overflade være så skal glat være som muligt, så glat som muligt, virkeligheden virkeligheden er der tale om er materialer der tale omuden materialer uden visende overflade men ved nærmere men ved eftersyn nærmere opdager eftersyn man, opdager at strukman,-at struk nogen egentlig nogen materialitet. egentlig materialitet. turerne på etturerne lotusblad på et er lotusblad ujævne. Ved er ujævne. at efterligne Ved at efterligne Først og fremmest Først og fascinerer fremmest skalaen, fascinerer der skalaen, også der også denne struktur denne produceres struktur der produceres i dag selvrensende der i dag selvrensende navngiver teknologien, navngiver teknologien, fordi den er så fordi ufattelig den er så ufattelig glas. Der eksperimenteres glas. Der eksperimenteres også med andre ogsåalter med andre - alter lille; en nanometer lille; ener nanometer en milliarddel er enafmilliarddel en meter, af en meter, nativer- til konventionelt nativer til konventionelt glas; fx er man glas; ved fxat er man ved at eller hundredetusinde eller hundredetusinde gange tyndere gange endtyndere et gen end - et gen udvikle en cellulose-struktureret udvikle en cellulose-struktureret tyndfilm, som tyndfilm, er som er nemsnitligt menneskehår. nemsnitligt menneskehår. fuldstændigt transparent transparent og biologiskog nedbrydelig. biologisk nedbrydelig. Formålet med Formålet at arbejde medi nanoskala at arbejdeer, i nanoskala at mate er, -at mate - fuldstændigt egenskaber heltfungerer anderledes heltianderledes i rialers egenskaber rialers fungerer Biokemisk Biokemisk materialer aktive materialer nanoskala end nanoskala i makroskala. end i makroskala. I makroskalaI funge makroskala- funge - aktive Et stof i nanoverdenen der også i nanoverdenen er meget efter er meget - efter rer verden, som rer verden, vi kender som den. vi kender Her er årsag den. Her og er årsag ogEt stof der også tragtet er sølv. tragtet Det holder er sølv.formen, Det holder har samme formen, har samme virkning forudsigelig virkning forudsigelig og i nøje overensstemmelse og i nøje overensstemmelse farve i al- slags farve vejri og al slags er i det vejr hele og taget er i detethele meget taget et meget med de gældende med defysiske gældende og kemiske fysiskelove. og kemiske I nano love. - I nano stabilt stof, rent stabilt kemisk. stof, rent Menkemisk. i megetMen småidoser meget små doser skala fungerer skala tingene fungerer anderledes. tingene anderledes. StørrelserneStørrelserne opfører- det sig opfører helt anderledes. det sig helt anderledes. SølvpartiklerSølvpartikler i i på partiklerne påer partiklerne en kritisk faktor. er en kritisk Helt andre faktor.for Helt andre - for nanostørrelse nanostørrelse er ekstremt reaktive er ekstremt og har reaktive længeog har længe hold gør sig hold gældende, gør signår gældende, tyngdekraftens når tyngdekraftens virkning virkning har været har været til at rense brugtmaterialer til at renseog materialer sterili og- sterili bliver sat udbliver af spilsat og ud elektrostatiske af spil og elektrostatiske og kvante og- kvante - brugt serei overflader. sere overflader. mekaniske faktorer mekaniske tager faktorer over. Det tager er her, over.styrken Det er iher, styrken Detsig samme gældende gør sigfor gældende titaniumdioxid, for titaniumdioxid, nanoteknologi nanoteknologi ligger. Hvis man ligger. kanHvis manipulere man kan manipulere Det samme gør også kaldet fotokatalyse. også kaldet fotokatalyse. Det er et relativt Det er nyt et relativt nyt strukturer i nanoskala, strukturer ikan nanoskala, man påvirke kan man egenska påvirke egenska materiale i Europa, materiale men i Europa, har stormen udbredelse har stor iudbredelse i berne i makroskala berne i og makroskala derved producere og dervedhelt producere nye helt nye Japan. -Det bliver Japan. aktiveret Det bliver af solens aktiveret uv-stråler af solens oguv-stråler og materialer og materialer processer.ogNanoteknologi processer. Nanoteknologi er græn er - græn skaber selvrensende skaber selvrensende og luftrensende og luftrensende overflader. overflader. selandet mellem selandet atomer mellem og molekyler, atomer ogenmolekyler, verden en verden Man bruger Man fotokatalytiske bruger fotokatalytiske overflader tiloverflader at vedli til-at vedli hvor materialers hvorfunktionelle materialers funktionelle egenskaber dikteres egenskaber dikteres På grund geholde facader, geholde tagplader, facader,broer tagplader, og veje. broer og veje. På grund af atomers sammensætning. af atomers sammensætning. af den egenskab rensende bliver egenskab det også bliver anvendt det også anvendt Nanoteknologi Nanoteknologi forventes at forventes få indflydelse at fåpå indflydelse påaf den rensende til at holde hospitaler til at holdebakteriefri hospitalerog bakteriefri rense luften og rense i luften i næsten alle industrier næsten alle – også industrier på byggebranchen. – også på byggebranchen. på restauranter. og på restauranter. Brugen af sådanne Brugen af sådanne De næste mange De næste år vilmange udviklingen år vil udviklingen være synlig være synligkontorer og kontorer overflader luftkvaliteten renser luftkvaliteten med et sted med mel et sted - mel gennem forbedrede gennem egenskaber forbedrede iegenskaber traditionellei traditionelleoverflader renser lem tyve og lem halvfjerds tyve og procent. halvfjerds Detprocent. er altså et Det er altså et materialer som materialer beton, glas, som kompositter, beton, glas, kompositter, isolering isolering materiale, anvendtder, på facader anvendti storbyer, på facader kunne i storbyer, kunne og sågar træ.og Materialer sågar træ.som Materialer vil blivesom stærkere, vil blive stærkere,materiale, der, løsemed problemer smog og med anden smog forurening. og anden forurening. lettere, merelettere, holdbare mere ogholdbare billigere. og Derbilligere. er med Der er medløse problemer andre ord enandre meget ord lovende en meget fremtid lovende for udviklingen fremtid for udviklingen Nanostrukturede Nanostrukturede faste materialer faste materialer af nye materialer af nye– materialer og det er ikke – ogkun detfremtids er ikke kun fremtids Nanoteknologi kan også bruges kan også til at bruges lave faste til at lave faste snak, for dersnak, findesfor allerede der findes nu en allerede lang række nu en lang række Nanoteknologi eksempel Et er eksempel elektrospinding, er elektrospinding, hvor hvor materialer, der materialer, benytterder sig benytter af de fordele, sig afnanotek de fordele, nanotek - materialer. - Etmaterialer. man væver tekstiler man væver via et tekstiler via et elektromagnetisk elektromagnetisk felt. I felt. I nologien medfører. nologien medfører. elektrospundne elektrospundne tekstiler er fibrene tekstiler kun er få fibrene atomer kun i få atomer i tykkelse – det tykkelse vil sige,–at det diameteren vil sige, at er diameteren mindre end er mindre end FunktionelleFunktionelle overflader overflader bølgelængden på synligt lys, påhvilket synligtgør lys,fibrene hvilket gør fibrene Tyndfilm kunne Tyndfilm også kaldes kunne funktionsfilm, også kaldes funktionsfilm, da det da bølgelængden det usynlige det menneskelige for det menneskelige øje. De anvendes øje. De i anvendes i er en gennemsigtig er en gennemsigtig coating medcoating specifikke med egen specifikke - egen - for usynlige mange -sammenhænge mange sammenhænge lige fra biokemisk lige fraaktive biokemisk aktive overalt lige fra overalt ultra lige fra - ultra skaber. Man skaber. bruger Man tyndfilm bruger tyndfilm tilmaterialer lydisolering til lydisolering og luftfiltre. og luftfiltre. violette filtre,violette der beskytter filtre, der mod beskytter solens stråler, mod solens til stråler,materialer til Tidens hotteste Tidens nanomateriale hotteste nanomateriale er nanotubeseri nanotubes i teflon-overflader teflon-overflader der gør bygningsfacader der gør bygningsfacader nemme nemme kul. Det særlige kul. ved Det materialet særlige veder,materialet at det bygger er, atpå det bygger på at vedligeholde. at vedligeholde. naturens byggesten; mindsteatomet. byggesten; Det atomet. er lykke Det-er lykke LotusbladetsLotusbladets selvrensendeselvrensende effekt er et godt effekt er et godtnaturens mindste kontrollere måde, atomerne den måde, arrangerer atomerne arrangerer eksempel hvordan moderne på hvordan teknologi moderne kan teknologi efter kan - des efterat kontrollere - des atden 124 påeksempel


sig på, så dersig dannes på, sårør derafdannes kulatomer rør afmed kulatomer en dia med- en dia meter på en meter nanometer. på en Det nanometer. er et godt Det eksempel er et godt eksempel på, hvor langt på,bottom-up hvor langtprocesser bottom-up erprocesser kommet. Ier kommet. I dag bruges nanotubes dag brugessom nanotubes tilsætningsmateriale som tilsætningsmateriale til til at forstærke at kompositter forstærke kompositter og andre strukturelle og andre strukturelle materialer. materialer. I nær fremtidI nær kan nanotubes fremtid kanbruges nanotubes til at bruges produ til at - produ cere fantom-materialet cere fantom-materialet bucky papir.bucky Det er papir. et Det er et materiale hvor materiale lange nanotubes hvor langebruges nanotubes til at bruges væve til at væve tekstiler, dertekstiler, derefter der stables derefter og lamineres stables og som lamineres et som et komposit. Det komposit. ligner almindeligt Det ligner papir, almindeligt er ti gange papir, er ti gange lettere end stål, lettere men end opstål, til femhundrede men op til femhundrede gange så gange så stærkt. Det er stærkt. spået Det til aterændre spået den til atmåde, ændreviden bygmåde, - vi byg ger alt på – fra gerhøjhuse alt på –til fraflyvemaskiner. højhuse til flyvemaskiner. Kapløb om miljøet Kapløb om miljøet Byggesektoren Byggesektoren har i flere årtier har været i flere omtalt årtier været som omtalt som et område, hvor et område, nanoteknologien hvor nanoteknologien ville skabe store ville skabe store ændringer. Alligevel ændringer. anvendes Alligevel nanomaterialer anvendes nanomaterialer i i dag kun i meget dag kun begrænset i megetomfang begrænset i bygninger. omfang iDet bygninger. Det begrænsedebegrænsede omfang skyldes omfang højeskyldes priser og høje mang priser og - mang lende erfaring lende og referenceprojekter. erfaring og referenceprojekter. Omvendt er Omvendt der intet, der er der kanintet, stimulere der kan udvikling stimulere udvikling bedre end enbedre klart end en klart defineret opgave, defineret somopgave, for som for eksempel eteksempel kapløb til et månen kapløb eller til månen et formel eller 1-løb. et formel 1-løb. Den opgave,Den der opgave, i dag stårder klarere i dagend stårnogen klarere end nogen anden, er, at anden, vi skal løse er, atde vi miljømæssige skal løse de miljømæssige proble - proble mer verden står meroverfor verden –står ogoverfor de største – og skabes de største i skabes i byggesektoren. byggesektoren. TeknologienTeknologien er kun et middel, er kunden et middel, den virkelige udfordring virkeligeer udfordring at udnytteerde atmuligheder, udnytte de muligheder, der ligger i atder genopfinde ligger i at vor genopfinde brug af materialer. vor brug af materialer.

Kasper Guldager Kasper Jørgensen GuldagererJørgensen arkitekt ogerudvik arkitekt og - udvik lingschef forlingschef tegnestuen for 3XN, tegnestuen skribent 3XN, for skribent for Arkitektens Forlag Arkitektens og lærer Forlag på Det og lærer Kongelige på Det Kongelige Kunstakademis Kunstakademis Arkitektskole. Arkitektskole.

1

1

2

2

3

3

-

4

125

4

125


5

5

8

8

12

6

6

9

9

13

e d ille b le l i l for

7

7

10

10

14

11

11

15


16

16

20

20

24

24

17

17

21

21

25

25

18

18

22

22

19

19

23

23

26

26

Fremtidens Materialer  

Af Kasper Guldager i Louisianas publikation "Fremtidens arkitektur er grøn"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you