Page 1

ฉบับที่ 7/2555 ประจําเดือนกรกฎาคม นกรกฎาคม 2555

1

สวัสดีคะ่ News Letter ฉบับนี เรามาร่วมงานรําลึกวันดร.เทียมกันค่ะ

พบกันในเลม >>> วันภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2555

วันที่ 29 กรกฎาคม 2555

>>> อุบัติเหตุจากสารเคมีเขาตา อาจเกิดจาก.... &..แนวทางใน การปองกันการสูญเสียการไดยิน. >>> เคล็ดลับดีดี ที่อยากบอกตอ >>> วิวัฒนาการของขยะ

กก  ก  ก! "#$%&' #( " !! )*&" + ( ก',- " # ก

>>> วิธีลดโลกรอนจากการลดใช ถุงพลาสติก

#)ก$% ,ก! - . ก/, "#

>>> 8 วิธีคลายเครียด ทันใจ

$" $ # ก ! 1"1".) ,

>>> รูหรือไม ?? ลมแดดคือ อะไร...

 $ '!20)ก3! ( กก4 ' ก)5

>>> ประมวลภาพกิจกรรมวัน ดร.เทียม และการตอบคําถาม เกี่ยวกับ WI ฝายบัญชีฯ

$%&'  " ก % 0%

)6 #" . ." (ก0 $%& + (20 !(ก" # ." $ $#" . )6 

 3$ #" . # #2 (( 

 ( กก4 7 .0! ( กก4 ' ก)5 )6 #" .


อุบัติเหตุจากสารเคมีเขาตา อาจเกิดจาก 1.อุบัติเหตุ จากการทํางาน เชน โดนสารเคมีที่ใชในโรงงาน เชน โซดาไฟ โดนน้ําจากแบตเตอรี่รถยนต โดนน้ํายาลางหรือน้ํายาขัดหองน้ํา ยาฆา แมลง ยาฉีดกันยุง ไดรับสารเคมีผงคารบอนไดออกไซดเขาตาขณะไปชวย ดับเพลิงแลวถังเกิดระเบิด 2. การโดนทํารายรางกาย เชน ใชน้ํากรดสาดหนา แลวโดนตาทั้ง 2 ขาง หรือโดนกาซน้ําตา

สิ่งดีดี ที่อยาก บอกตอ

------------"1.การที่สาวๆสิวขึ้นบริเวณใต ริมฝปากดานซาย และขวา สาเหตุเนื่องมาจากรังไขไม สะอาด จริงหรือไม

เฉลย : จริง แนวทางในการปองกันการสูญเสียการไดยิน

เสียงไมใชปจจัยที่ทําใหเกิดการสูญเสียการไดยินอันเกิดจากการทํางานเพียง อยางเดียวอีกตอไป การสัมผัสกับสารเคมีอยางเชน สารละลายที่มีกลิ่นหอม และโลหะ เชน ตะกั่ว สารหนู และปรอท สามารถทําใหสูญเสียการไดยินได การ สัมผัสกับสารเคมีและเสียงพรอมๆกัน สามารถกอใหเกิดความเสียหายตอการได ยินไดมากกวาการสัมผัสกับอยางใดอยางหนึ่ง ความสั่นสะเทือนและความรอนสูง เมื่อรวมเขากับเสียง สามารถทําใหเกิดอันตรายที่รุนแรงขึ้น การสูญเสียการได ยินเปนปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางานที่แพรหลาย หลักการพื้นฐานเจ็ด ขอในการปองกันการสูญเสียการไดยิน ไดแก • การติดตามการสัมผัสกับเสียง • การควบคุมทางวิศวกรรมและการจัดการ • การประเมินการตรวจวัดการไดยิน • การใชอุปกรณปองกัน • การจัดเก็บขอมูล • ประเมินแผนงาน • การใหความรูและการสรางแรงจูงใจ ในปจจุบันมีการเพิ่มขอแปดเขาไป คือ • การตรวจสอบแผนปองกันการสูญเสียการไดยิน

อาจทําความสะอาดไดไมพอ หรือมาจากความสมดุลทาง ฮอรโมน หากมีปญหาการอุด ตันชวงใบหูอาจแสดงวาฟน กรามมีปญหา หรือวาเพิ่ง ผาตัดฟนมาหรืออาจเกิดจากมี รอบเดือน

2. การดื่มน้ํามากๆ ชวย พิชิตกลิ่นปาก จริงหรือไม.. เฉลย: จริง การดื่มน้ํามากๆ ชวยลาง แบคทีเรียออกจากน้ําลาย เพราะถาปลอยใหปากแหง ความเขมขนของแบคทีเรีย ในปาก จะเพิ่มมากทําให เกิดกลิ่นปากไดงาย


<< วิธีลดโลกรอนจาก การลด การลดใช ลด ถุงพลาสติก >> • ถุงพลาสติกทําให เราสะดวกขึ้นก็จริง แตมัน เปนภัยตอโลกอยางมากมาย กวาถุงที่เราใชจะยอยสลาย ไป ตัวเรานั้นยอยสลายกอน มันไปนานแลว ------------------• เพราะฉะนัน้ เวลาที่ ไมจําเปนก็ไมตองใช แตถา ตองใชจริงๆก็ใหเก็บไวเพื่อ นําไปใชครั้งตอไปไดอีก เวลา จายตลาดก็ใหใชถุงผาแทน ถุงผาสวยๆก็มีออกมาขาย กันเยอะแยะ ------------------• ไปตลาดสดแทน ซูเปอรมารเก็ตบาง ซื้อผัก ผลไม หมู ไก ปลา เพราะ สินคาที่หอดวยพลาสติก และโฟมนั้นจะทําใหเกิดขยะ จํานวนมากมายมหาศาล

*****วิ *****วิวฒั นาการของขยะ***** นาการของขยะ***** ขยะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝมือมนุษยโดยตรงยิ่งอัตราการขยายตัวของจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นมากเทาไร ปริมาณขยะก็จะยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้น เทานั้น และในปจจุบัน ขยะไดเปลี่ยนรูปแบบไปมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมนั้น ขยะที่เราพบเห็นกันอยูทั่วไปมักจะเปนเศษกระดาษ แกว พลาสติก หรือโฟม แตทุกวันนี้ ปญหาขยะที่เกิดจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีชั้นสูงในการกําจัด เพียงแคการจัดการปญหาขยะเดิมๆ ก็ ยังไมสามารถที่จะจัดการใหหมดหรือลดลงไปได ชึ่งในปจจุบัน เราอาจแยกขยะออกเปน 4 ประเภท ตาม ความยากงายของการยอยสลาย หรือการเนาเปอย และความเปนพิษไดดังนี้ 1. ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายไดปนขยะมูลฝอยที่เปนสารอินทรียที่สามารถนํามาหมักเปนปุยได เชน เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม มูลสัตวและซากสัตว เปนตน 2. ขยะมูลฝอยทั่วไปเปนขยะมูลฝอยที่เปนสารอนินทรีย ซึ่งจะยอยสลายไมได ไมเปนขยะมูลฝอย อันตราย แตรีไซเคิลไดยาก หรือไมคุมคาในการนําไปรีไซเคิล เชน เศษวัสดุกอสราง เถาฝุน ละอองจากถนน และถุงพลาสติกในขนม เปนตน 3. ขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชใหมไดหรือขยะมูลฝอยมีคา หรือขยะมูลฝอยรีไซเคิลเปนขยะมูลฝอยที่ สามารถนํามาขายเพื่อสงไปผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได เชน เศษโลหะ ถุงพลาสติก กลองกระดาษ กระดาษหนังสือพิมพ ขวดแกว ขวด กระปองโลหะ เปนตน 4. ขยะมูลฝอยอันตรายเชน ขยะมูลฝอยปนเปอนสารกัมมันตรังสี สารเคมีทิ้งแลว ยาเสื่อมสภาพ ของ มีคม ภาชนะที่มีแรงดันและขยะมูลฝอยติดเชื้อ เปนตน ในประเทศไทยนั้น วิกฤตปญหาขยะไดสอเคาทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในชวงป 2544 ที่ผานมา จนถึงปจจุบัน คาดวากากของเสียอันตรายไดเพิ่มมากขึ้นถึง 2.8 ลานตัน โดยรอยละ 73 หรือ 3 ใน 4 นั้น เกิดจากภาคอุตสาหกรรม สวนที่เหลือจะกระจายอยูตามพาณิชยกรรม สถานบริการ สถานพยาบาล ทาเรือ และกิจการเดินเรือ บานเรือนและภาคเกษตรกรรม โดยที่กากของเสียเหลานี้ไดรับการบําบัดและกําจัดไดเพียง 520,000 ตันตอป หรือรอยละ 43 เทานั้น


5 เรียนรู้ทีจะปฏิ เสธ ถ้าคุณรูส้ กึ ว่ากําลังทํางานมากเกินไปและเครียดเกินไป

<<< 8 วิ ธี คลายเครียด ทันใจ >>> อย่าปล่อยให้ชวี ติ ต้องจมอยู่กบั ความเครียด จากการทํางาน อันเร่งรีบและ

มันอาจถึงเวลาทีค# ุณจะเรียนรูว้ ธิ ที จ#ี ะบอกปฏิเสธกับผูค้ นทีเ# รียกร้องเวลาจากคุณ การปฏิเสธจะทําให้คุณรูส้ กึ ว่ามีอํานาจมากขึน" และคุณสามารถป้องกันไม่ให้ ชีวติ ยุ่งเหยิงเกินไป จนวงจรความเครียดดําเนินไปอย่างไม่หยุดยัง" คุณสามารถ มองเข้าไปในตัวเองเพือ# ดูว่าทําไมคุณจึงไม่เคยปฏิเสธใคร และใช้วธิ กี ารใหม่

เรียกร้อง ลองใช้วธิ กี ารต่อไนปี"ทไ#ี ด้ชอ#ื ว่าช่วยในการคลายเครียดให้คุณได้อย่าง ทันใจเสมอ 1 จดบันทึก การจดบันทึกมีประโยชน์หลายอย่าง เป็ นทัง" การทบทวนตัวเอง ปญั หาทีเ# กิดขึน" รวมถึงการสํารวจถึงทางออกทีเ# ป็ นไปได้ต่อปญั หาเหล่านี"

เพือ# ทีจ# ะทําให้ตวั เองรูส้ กึ ดีขน"ึ 6 ฝึ กการหายใจ การหายใจเข้าลึกๆ เป็ นการผ่อนคลายความเครียดทีง# า่ ยดาย

สามารถช่วยคุณในการย่อยสลายอารมณ์ความรูส้ กึ อันยากลําบากต่างๆ และ เป็ นหนทางในต่อสูก้ บั ความเครียดในอนาคต 2 การทําสมาธิ มีหลายวิธใี นการทําสมาธิ แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธใี ดก็ตาม การ

ฝึ กหัดหายใจสามารถทําได้ทุกหนทุกแห่ง และได้ผลอย่างรวดเร็วจนคุณ สามารถคลายเครียดได้ในพริบตา 7 การผ่อนคลายกล้ามเนื* อ ด้วยการเกร็งและคลายกลุ่มกล้ามเนื"อทัง" หลายใน

ฝึ กทําสมาธิสามารถลดความเครียดได้อย่างมหาศาล และต่อสูก้ บั ปฏิกริ ยิ าในแง่ ลบจากความเครียด และเมือ# คุณผ่อนคลาย คําตอบของปญั หาทีท# าํ ให้คุณเครียด ก็จะมาถึงคุณเองในแบบทีง# ่ายดายและชัดเจน 3 พูดกับเพือน การพูดสิง# ต่างๆ ออกมากับเพือ# นสามารถกระจายอารมณ์และ

ร่างกาย คุณสามารถผ่อนคลายความตึงเครียด และรูส้ กึ ผ่อนคลายได้มากขึน" ใน เวลาไม่กน#ี าที โดยไม่ตอ้ งมีการผึกฝนหรือเครือ# งมือพิเศษใดๆ เริม# ด้วยการเกร็ง กล้ามเนื"อทัง" หมดบนใบหน้า แยกเขีย" วและยิม" ค้างไว้ 10 วินาทีแล้วผ่อนคลาย 10 วินาที ทําซํ"ากับกล้ามเนื"อคอ ตามด้วยไหล่ และกล้ามเนื"ออืน# ๆ คุณสามารถ ทําแบบนี"ทไี หนก็ได้ และขณะทีค# ุณทํา คุณจะพบว่าตัวเองผ่อนคลายได้เร็วกว่า และง่ายกว่า 8 การออกกําลัง คนจํานวนมากออกกําลังเพือ# ควบคุมนํ"าหนักและเพือ# สุขภาพ

ความตึงเครียดของคุณออกมาได้ และช่วยคุณให้รสู้ กึ ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวใน ปญั หาของตัวเอง และเพือ# นอาจถามคําถามทีส# อดรูส้ อดเห็นบางอย่าง ซึง# จะทํา ให้คุณคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองในแบบทีแ# ตกต่างออกไป 4 การพูดกับตัวเอง การพูดกับตัวเองในแง่ลบสามารถทําให้เกิดความเครียดได้ มากกว่าทีค# นส่วนใหญ่จะรูต้ วั เราหมายถึงเสียงเล็กๆ ในหัวของคุณทีป# ระเมินสิง# ต่างๆในแง่บวกหรือแง่ลบ และบอกคุณเกีย# วกับสิง# ต่างๆ ทีค# ุณพบอยู่ และ เกีย# วกับตัวคุณเอง ลองเปลีย# นจากการพูดกับตัวเองในแง่ลบ มาเป็ นการพูดถึง ตัวเองในแง่ดี มันอาจต้องใช้การสํารวจตัวเองเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจเลือก คําพูดทีจ# ะใช้กบั ตัวเอง แต่ผลทีไ# ด้รบั ก็คอื ความรูส้ กึ มันใจและความเครี # ยดที# ผ่อนคลายลง

และมีประโยชน์อย่างมากมายต่อร่างกาย รวมถึงการเติมออกซิเจนในเลือด ที# ช่วยปลุกสมองให้ต#นื ตัว ผ่อนคลายกล้ามเนื"อและทําให้จติ ใจความคิดสงบ การ

ร่างกายทีด# ี แต่การออกกําลังกับการจัดการความเครียดก็มคี วามเชือ# มโยงกัน อย่างใกล้ชดิ การออกกําลังทําให้เราหันเหความสนใจไปจากสถานการณ์อนั ตึง เครียด เช่นเดียวกับเป็ นทางออกของความหงุดหงิดคับข้องใจ และทําให้คณ ุ ชืน# บานด้วยการหลังของเอนดอร์ # ฟินส์

** เดี๋ยวนีอ้ ากาศรอนมากขึ อนมากขึน้ ดูแลสุขภาพกันดวยนะคะ **


ETC GOSSI SSIP << ETC GOSSIP ฉบับนี้ ขอประมวลภาพ>> ขอประมวลภาพ << กิจกรรมสักการะงานวัน ดร ดร..เทียม (29 มิ.ย.55 55)).. >> <<กิกิจกรรมตอบคําถามเกี่ยวกับ WI ฝายบัญชีฯชิงของรางวัล (30 มิ.ย.55 55)) >>

ตัวแทน ETC&ETECH ร่วมงานวัน ดร.เทียมค่ะ

พี่เก..กอนหนานี้จับกี่ที....ก็..รอกอนนะ..แตครั้งนี้..ยินดีดวยคะ

ทุกคนรวมกิจกรรมตอบคําถามเพือสิ ่อสิง่ นี้

พี่เพ็ญ..เปนกําลังใจใหนองๆๆ & เปนทั้งพรายกระซิบ....

ISO Newsletter ฉบับเดือนเมษายน 2555  
ISO Newsletter ฉบับเดือนเมษายน 2555  

จัดทำโดยฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Advertisement