Page 1

บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด จัดทําโดย ... ฝายบริหารคุณภาพองคกร (ISO) ฉบับที่ 12/2554 ประจําเดือนธันวาคม 2554 สวัสดีคคะ News Letter ฉบับนี้ เรามาดูภาพบรรยากาศกิจกรรมวัน ISO Day กันคะ

คุย หน้า บ้าน

วันโคนมแหงชาติ 17 มกราคม คณะรัฐมนตรีกําหนดใหวันที่ 17 มกราคมของทุกป เปน “วั วันโคนมแหงชาติ” ซึ่ง องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดถือเปนประเพณีสืบตอกันมา ใหมี การจัดงาน “ เทศกาลโคนมแหงชาติ ” ณ อ.ส.ค.สํานักงานใหญ(บริเวณเชิงเขาตาแปน) อํ า เภอมวกเหล็ ก จั ง หวั ด สระบุ รี เป น ประจํ า ทุ ก ป เพื่ อ เป น การน อ มรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหา กรุ ณ าธิ คุ ณขององคพ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดชมหาราช ที่ ไ ด พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมใหแกปวงชนชาวไทย และเพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาอาชีพ การเลี รเลี้ยงโคนมใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น กิจกรรมในวันโคนมแหงชาติ มีกิจกรรมที่นาสนใจจํานวนมาก อาทิ การประกวด โคนมประเภทตาง ๆ การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวิทยาการกาวหนาในการเลี้ยงโคนมและ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมนมไทยในรู ป แบบทั น สมั ย การจั ด สั ม มนาทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ อุตสาหกรรมโคนมไทย รรมโคนมไทย ฯลฯ


สาระนารู : ดานความปลอดภัย กฏของความปลอดภั กฏของความปลอดภัยในการขับขี่ หามใชงานยานพาหนะหรือจักรกลหนักทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด เวนแตวา จะมีการปฏิบตั ดิ ังตอไปนี้

1. เปนการใชงานตรงตามวัตถุประสงค และไดรับการตรวจสอบแลววา อยูในสภาพที่สามารถนําไปใชทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัย 2. ไมบรรทุ บรรทุกผูโดยสารเกินพิกัดการใชงานที่ผูผลิตกําหนด 3. ลักษณะการบรรทุกวัสดุมีความปลอดภัย ไมบรรทุกเกินพิกัด ที่ผูผลิตหรือกฏหมายกําหนด 4. มีการติดตั้งและใชเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 5. กรณีที่เปนจักรยานยนตหรือจักรยาน ตองสวมหมวกนิรภัย

ไมอนุญาตใหผขู บั ขี่ ใชงานยานพาหนะหรื านยานพาหนะหรือจักรกลหนักทีเ่ คลือ่ นที่ ได เวนแตวา จะมีการปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้ 1. ไดรับการฝกฝน มีใบอนุญาตสําหรับยานพาหนะชนิดนั้น ๆ และสภาพรางกายพรอม 2. ไมมึนเมาสุรา ไมอยูใตฤทธิ์ยาที ยาที่ทําใหงวงหรือซึม และไมอยูในสภาพออนลา 3. หามใชวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพทมือถือขณะขับขี่ (แนะนํ แนะนําใหปดเครืองในขณะทําการขับขี่)

เกล็ดนารู...เล็ ...เล็กๆนอยๆ ... การยืนเอาปลายนิว้ มือแตะปลายนิว้ เทา จะทําใหผวิ หนาดูสดใส : ใหเอาปลายนิ้วมือแตะที่ปลายนิ้วเทา กมตัวต่ําๆ คางไวนับ 1-30 แลวคอยๆ ยืนขึ้น จะสงผลทําใหโลหิตบริเวณหนังศี งศีรษะและใบหนาหมุนเวียนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งก็ จะสงผลทําใหผิวหนาดูสดใสขึ้นดวย


นานาสาระ สิ่งแวดลอม

100 วิธปี ระหยัดไฟฟา (ฉบับนี้ เรามาดูกันตอ ตั้งแตวิธีที่ 18-36 เลยคะ) 18. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไมไดคุณภาพ มักเสียงาย ทําใหสิ้นเปลือง 19. หากอากาศไมรอนเกินไป ควรเปดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะชวยประหยัดไฟ ประหยัดเงินไดมาก ทีเดียว 20. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ใชหลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอวน ใชหลอดตะเกียบแทน หลอดไส หรือใชหลอดคอมแพคทฟลูออเรสเซนต 21. ควรใชบัลลาสตประหยัดไฟ หรือบัลลาสตอิเล็กโทรนิกคู กับหลอดผอมจอมประหยัด จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการประหยัดไฟไดอีกมาก 22. ควรใชโคมไฟแบบมีแผน สะทอนแสงในหองตางๆ เพื่อชวยใหแสงสวางจากหลอดไฟ กระจายไดอยางเต็ม ประสิทธิภาพ ทําใหไม จําเปนตองใชหลอดไฟฟาวัตตสูง ชวยประหยัดพลังงาน 23. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บาน เพราะจะชวย เพิ่มแสงสวางโดยไมตองใชพลังงานมากขึ้น ควรทําอยางนอย 4 ครั้งตอป 24. ใชสีออนตกแตงอาคาร เพื่อลด อุณหภูมิจากภายนอกอาคาร 25. ใชหลอดไฟที่มีวัตตต่ํา สําหรับบริเวณที่จําเปนตองเปดทิ้งไวทั้งคืน ไมวาจะ เปนในบานหรือขางนอก เพื่อประหยัด คาไฟฟา 26. ควรตั้งโคมไฟที่โตะทํางาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการ เปดไฟทั้งหองเพื่อทํางาน จะประหยัดไฟลงไปไดมาก 27. ควรใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการ สะทอนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อทําให หองสวางไดมากกวา 28. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด เชน ติดตั้งกระจกหรือติดฟลมที่มีคุณสมบัติปองกันความรอน แตยอมให แสงผานเขาไดเพื่อลดการใชพลังงาน เพื่อแสงสวางภายในอาคาร 29. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความตองการใชแสงสวางนอย หรือ บริเวณที่มีแสงสวางพอเพียงแลว 30. ปดตูเย็นใหสนิท ทําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบายความรอน หลังตูเย็นสม่ําเสมอ เพื่อใหตูเย็น ไมตองทํางานหนักและเปลืองไฟ 31. อยาเปดตูเย็นบอย อยานําของรอนเขาแช ในตูเย็น เพราะจะทําให ตูเย็นทํ างานเพิ่ มขึ้น กินไฟมากขึ้น 32. ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใ ห เสื่อมสภาพ เพราะจะทําใหความเย็นรั่วออกมาได ทําใหสิ้นเปลืองไฟ มากกวาที่จําเปน 33. เลือกขนาดตูเย็นให เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อยาใชตูเย็นใหญเกินความจําเปนเพราะกินไฟมากเกินไป และควรตั้งตูเย็นไวหาง จากผนังบาน 15 ซม. 34. ควรละลายน้ําแข็งในตูเย็นสม่ําเสมอ การปลอยใหน้ําแข็งจับหนาเกินไป จะทําให เครื่องตองทํางานหนัก ทําใหกินไฟมาก 35. เลือกซื้อตูเย็นประตูเดียว เนื่องจากตูเย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกวา ตูเย็นประตูเดียวที่มีขนาดเทากัน เพราะตองใช ทอน้ํายาทําความเย็นที่ยาวกวา และใชคอมเพรสเซอรขนาดใหญ กวา 36. ควรตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นใหเหมาะสม การตั้งที่ตัวเลขต่ําเกินไป อุณหภูมิจะเย็นนอย ถา ตั้งที่ตัวเลข สูงเกินไปจะเย็นมากเพื่อใหประหยัดพลังงานควรตั้งที่เลขต่ําที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ


นานาสาระ : ISO 9001 " กฎ 7 ขอของแรงจูงใจ " 1 . ตั้งเปาหมายหลัก แตใหเดินตามทาง บนทางเดินมีเปาหมายยอย ซึ่งเดินไปไดหลาย เสนทาง เมื่อคุณไดพิชิตเปาหมายยอยๆ เหลานี้แลว

จะเปนแรงขับใหคุณพิชิต

เปาหมายใหญๆ ได 2. เมื่อเริ่มตนแลวตองทําใหสําเร็จ โครงการที่ครึ่งๆ กลางๆ ไมมีประโยชนตอใครทั้งสิ้น เลิกนิสัยนี้ซะ และมาสรางนิสัยของการทําใหสําเร็จกันเถอะ 3. เขาสังคมกับคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน การสนับสนุนของกลุมเปนแรงจูงใจ เรา จะมีนิสัยที่ละมายกับเพื่อนสนิทที่สุด 5

คนของเรา ถาพวกเขาเปนผูแพ เราก็จะเปน

ดวย ถาเขาเปนผูชนะ เราก็จะเปนผูชนะดวย ถาอยากจะเปนคาวบอยก็ตองรวมกลุมกับ คาวบอย 4. เรียนรูวิธีที่จะเรียนการพึ่งพาความรูของคนอื่นจะสนับสนุนนิสัยการผลัดวันประกันพรุง คนเราสามารถเรียนรูไดโดยไมตองมีคนสอน จริงๆ แลว

ถาเราเรียนรูการศึกษาดวย

ตัวเอง เราจะพบโอกาสที่จะทําความฝนใหสําเร็จได 5. สรางความสอดคลองระหวางพรสวรรคและความสนใจที่จูงใจ พรสวรรคสรางแรงจูงใจ แรงจูงใจสรางความยืนหยัด และความยืนหยัดจะทําใหงานสําเร็จ 6. เติมความรูเกี่ยวกับเรื่องที่สรางแรงบันดาลใจ ยิ่งเรามีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นเทาใด เรายิ่งกระหายที่จะรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากขึ้น เปนตัวขับเคลื่อนใหเราพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป 7 . กลาเสี่ยง ความลมเหลวและการพลิกตัวกลับเปนองคประกอบของแรงจูงใจ ลมเหลวคือการเรียนรู ลมเหลว

ความ

ไมมีใครที่ประสบความสําเร็จอยางคุมคาโดยปราศจากความ


ETC GOSSIP!!

a ETC Gossip a   a i ISO Day a)  u  u  a   a % &' !!!

ISO News letter ฉบับเดือนธันวาคม 54  
ISO News letter ฉบับเดือนธันวาคม 54  

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร (ISO) บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Advertisement