Page 1

ÑÏÈÑÎÊ ÑÊÎÐÎ×ÅÍÜ: 1/2 - ïiâáóäèíêó; ÷àñò. - ÷àñòèíà áóäèíêó; 70/40/9 - 70 êâ.ì çàãàëüíî¿ ïëîù³, 40 êâ.ì - æèòë. ïëîù³, 9 êâ.ì - êóõíÿ;

ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÌIÑÒI ÒÀ ÏÅÐÅÄÌIÑÒI 457ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, 10 ñ. Ò.097-456-7283 458 Äâà íà ïîäâ³ð’¿ (îäèí íåäîáóä.), ñ.Êàì’ÿíêà, 86 òà 180 êâ.ì, êîìóí³ê., 48 ñ. Ò.067-968-0842 459 1/2 öåãëÿíîãî, ð-í ñòîìàòïîë³êë., 50 êâ.ì, âîäà, ãàç, ³íäèâ. îïàë., ï³äâàë, 4 ñ. Ò.098-873-5441 460 ñ.Ñìîòðè÷, çðó÷í., ã/áóä., ãàðàæ, 17 ñ. Ò.097-939-2774 461 ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, çðó÷í., âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, ñàðàé, 10 ñ. Ò.067-482-6258 462 Ñìèðíîâà, 130 êâ.ì, çðó÷í., 3 ñ. Ò.068-030-9708 463 Ð-í êîíñåðâíîãî ç-äó, 5 ê³ìí., ã/áóä., ï³äâàë, ãàðàæ, 10 ñ. Ò.096995-5065 464 Íåäîáóä., ð-í àïòåêè ¹140, âîäà, ãàç, ã/áóä., 15 ñ. Ò.067-3842057 465 ×àñò., ð-í õàð÷îâîãî êîëåäæó. Ò.097-665-4327 466 ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, 120 æ.ïë., êîìóí³ê., ë/êóõíÿ, 6 ñ. Ò.067-858-3017, 097-115-0346 467 1/2, Ïîëüñüê³ ô., äîáóä., 6 ñ. Ò.097-055-4898, 097-400-6764 468 Ð-í õë³áîç-äó, ºâðîðåì., 4 ñ. Ò.068-727-1163, 067-380-9293 469 1/2, ð-í êîëèøí. àâòîïàðêó, ÷/çð. Ò.097-486-4530, 068-5972451 470 ñ.Äîâæîê (Êîçàê), 4 ê., 90 êâ.ì, ã/áóä., ãîðîä. Ò.098-578-1882 471 ñ.Äîâæîê, 3 ê³ìí., ãàç, ñâ³òëî, ã/áóä., 10 ñ. Ò.097-152-0433 472 Ð-í ÓÒÎÑó, çðó÷í., âðåì., ã/áóä., ãàðàæ, áåç ïîñåðåäí. Ò.096-2046080 473 ϳäçàì÷å, 80 êâ.ì, çðó÷íîñò³, âðåì., ã/áóä., ï³äâàë, 10 ñ. Ò.067383-0826 474 1/2, ñ.Äîâæîê, âîäà, ãàç, ã/áóä., ï³äâàë, 10 ñ. Ò.067-851-2355 475 Ïîëüñüê³ ô., 100 êâ.ì, çðó÷í., á/ïîñåðåäí. Ò.068-828-7491 476 Á³ëàí³âêà, âóëèöÿ ϳâí³÷íà, 86.5 êâ.ì, âîäà, ãàç, îïàë., ñàä, 18 ñ. Ò.096-436-0196 477 ñ.Êàì’ÿíêà, 10õ12 ì, 2 âõîäè, ï³äâàë, 47 ñ., ïîðó÷ ð³÷êà. Ò.098727-6076 478 ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, 5 ê., çðó÷í., ãàðàæ, 12 ñ. Ò.067-3607058, 067-350-1834 479 ×àñò., Ñòàðå ì., çðó÷í., 4 ñ. Ò.096-307-5536 480 2-ïîâ., ð-í ïîäàòêîâ. êîëåäæó, 5 ê., 230 êâ.ì, ï³äâàë, ãàðàæ. Ò.097442-2859, 067-802-6075 481 Ñìèðíîâà. Ò.067-401-0516 482 ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, âîäà, ãàç, ãàðàæ, 9 ñ. Ò.097-3365713 483 ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, çðó÷íîñò³, âðåì., 15 ñ. Ò.098-9870155 484 Êîòåäæ, ð-í «Ñ³ëüïî». Ò.098794-0564 485 ñ.Êàì’ÿíêà, ãàç, êðèí., ã/áóä., ãàðàæ, 18 ñ. Ò.097-051-2790 486 Íåäîáóä., Ðóñüê³ ô. Ò.067-4471803, 096-960-5459 487 Íåäîáóä., ϳäçàì÷å, 180 êâ.ì, 65% ãîòîâí., ï³äâàë, ãàðàæ. Ò.096596-0521 488 Ñ-ùå öåìç-äó, çðó÷í., öåíòð. îïàë., âîäîïîñòà÷., ñàä, ãîðîä. Ò.096-955-7924 489 ñ.Öèáóë³âêà, 2 ê., ãàç, âîäîã³í, ñàä, 15 ñ. Ò.096-516-4026 490 ñ.Êàì’ÿíêà, 100 êâ.ì, 10.7 ñ., á/ïîñåðåäí. Ò.098-756-9968 491 ñ.Äîâæîê. Ò.097-461-9614 492 Ñìèðíîâà, çðó÷í., âîäà, ãàç, öåíòð. êàíàë³ç., 8 ñ. Ò.097-8121183, 097-282-0660 493 Äâà íà îäíîìó ïîäâ³ð’¿, Ñòàðå ì., âîäà, ãàç, ã/áóä., ãàðàæ. Ò.067-593-3010, 067-263-9772 494 Íåäîáóä., ð-í «Ñ³ëüïî». Ò.068838-0770 495 Ì-í Æîâòíåâ., çðó÷í., ï³äâàë, ãàðàæ, á/ïîñåðåäí. Ò.096-4570809 496 ×àñò., öåíòð, çðó÷í., îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ. Ò.097-179-1404 497 ×àñò., ð-í ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿, 59 êâ.ì, ã/áóä. Ò.097-040-3864 498 2-ïîâ., ñ.Ñìîòðè÷, âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, ãàðàæ, ñàä, 15 ñ. Ò.068071-6075 499. Äâà íà îäíîìó ïîäâ³ð’¿, Ïîëüñüê³ ô. Ò.097-736-0469 500. Íåäîáóä., Ñòàðå ì. Ò.098050-7774 501. ñ.Ñìîòðè÷ (Êóáà÷³âêà), ãàç, âîäà íà ïîäâ³ð’¿, 22 ñ. Ò.096-3643902 502 ñ.dzíüê³âö³, 4 ê³ìí., âîäà, ãàç, ã/áóä., ãàðàæ. Ò.067-734-7619, 067-683-0600 503 ñ.Êàì’ÿíêà, íîâîáóä., 110 êâ.ì, ºâðîðåì., ãàðàæ, 12 ñ. Ò.098-7561373

31.08.2018

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

10

V(9) - 5 ïîâåðõ, 9-ïîâåðõ. áóä.; ç.ïë. - çàãàëüíà ïëîùà; æ.ïë. - æèòëîâà ïëîùà; çðó÷í. - çðó÷íîñòi; á/çð. - áåç çðó÷íîñòåé;

504. ñ.Êàì’ÿíêà, çðó÷í., 2 êîòëè, 15 ñ. Ò.067-708-4545 505 2-ïîâåðõîâ., Ñìèðíîâà, 4 ê., 220 êâ.ì, çðó÷í., âðåì., 6 ñ. Ò.096552-0808 506. Ð-í áàçè Á³ëîóñà, 80% ãîòîâí., íîâîáóä., ãàðàæ, 10 ñ. Ò.097-0653535 507. 2-ïîâ., öåíòð, 140 êâ.ì, ºâðîðåì. Ò.067-381-3782 508. ñ.Äîâæîê, 3 ê., 65 êâ.ì, êðèí., 25 ñ. Ò.096-759-0896 509 Ì-í Æîâòí., 4 ê., çðó÷í., ã/áóä., 6 ñ. Ò.067-267-3839 510. ×àñò., Ðóñüê³ ô., á/çð., 7 ñ. Ò.098228-5561 511. Ñòàðèé, ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, 10.5 ñ. Ò.096-147-3532 512. ñ.Êàì’ÿíêà, âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, ã/áóä., ãàðàæ, 40 ñ. Ò.096-0859188 513. Óòåïëåíèé, ϳäçàì÷å, çðó÷í., ³íä. îïàë., ºâðîðåì., 8 ñ. Ò.098632-8242 514. ñ.Äîâæîê, 4 ê., çðó÷í., ºâðîðåì., ë/êóõíÿ, ãàðàæ, ÷/ìåáë³. Ò.068-044-6978, 098-649-6229

ÁÓÄÈÍÊÈ ÇÀ ÌÅÆÀÌÈ ÌIÑÒÀ 816 ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà, 25 ñ., ïîðó÷ ð³÷êà. Ò.067-790-7389 817 Öåãëÿíèé, ñ.Æåðäÿ ×åìåðîâ. ð-íó, âîäà, ãàç, ã/áóä., ñàä. Ò.067381-6590 818 ñ.ßðóãà. Ò.067-138-0359 819 ñ.Îðèíèí, ãàç, êðèí., ã/áóä., ñàä, 40 ñ. Ò.068-932-3712 820 ñ.Êîëèáà¿âêà, 110 êâ.ì, âîäà, ãàç, ã/áóä., ñàä, ãîðîä. Ò.068-5102647 821 ñ.Ãàâðèë³âö³, êðèí., ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàä, 45 ñ. Ò.096-8954181, 096-166-3071 822 ñ.Ìàëèí³âö³, ãàç, ë/êóõíÿ, ñàðà¿, ãàðàæ, ñàä, ãîðîä. Ò.099-3262381 823 Öåãëÿíèé, íåçàâåðøåí., ñ.Ãîëîñê³â, ð-í íîâîáóä., ãàðàæ, ìîëîäèé ñàä, 20 ñ. Ò.098-406-7942 824 Ñòàðèé, ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà, ñàðàé, ï³äâàë, 40 ñ., ïîðó÷ ãàç. Ò.096-552-0838 825 Äâà íà îäíîìó ïîäâ³ð’¿, ñ.Áàãîâèöÿ, êðèí., ã/áóä., ï³äâàëè, ñàä, 60 ñ. Ò.097-140-9461, 067-7667759 826 ñ.Áàãîâèöÿ, ãàç, ã/áóä., ãàðàæ, ñàä, 25 ñ. Ò.097-534-6719 827 ñ.Êíÿæï³ëü, êðèí., ã/áóä., 50 ñ. Ò.096-847-0533 828 ñ.Êîëèáà¿âêà, öåíòð, ãàç, êðèíèöÿ, ìîëîäèé ñàä, 20 ñ. Ò.098865-0624 829 ñ.Âèõâàòí³âö³, âóë.Öåíòðàëüíà, 66, êðèí., ã/áóä., 28+12 ñ., ïîðó÷ çóïèíêà. Ò.098-992-8369, 093630-4524 830 ñ.Êóëü÷³¿âö³, âîäà, ãàç, ã/áóä., 25 ñ. Ò.096-065-7460 831 ñ.Öèêîâà, ã/áóä., 33 ñ. Ò.097618-6259, 096-471-0211 832 ñ.Ïóäë³âö³, âîäà, êàì’ÿí³ ñàðàé ³ ï³äâàë, ñàä, 10+8 ñ., ïîðó÷ ãàç. Ò.067-368-2102, 067-397-1879 833 ñ.Ëèñîã³ðêà, ñèñòåìà ïîëèâó, 12 ñ., ïîðó÷ ãàç. Ò.097-118-7523, 068-594-2172 834 ñ.Ñë.-Ðàõí³âñüêà Äóíàºâ. ð-íó, âîäà, ãàç, ãàðàæ, ñàä, ãîðîä. Ò.098052-6835, 098-747-7657 835 ñ.Òàðàñ³âêà, âîäîã³í, ë/êóõíÿ, 2 ñàðà¿, 15 ñ. Ò.096-564-3420 836 ñ.Êî÷óáå¿â ×åìåðîâ. ð-íó, ãàç, êðèí., ã/áóä., 35 ñ., ïîðó÷ ð³÷êà. Ò.096-485-4053, 096-599-3072 837 ñ.Îðèíèí, 58 êâ.ì, ãàç, äîáóä., âîäà íà ïîäâ³ð’¿, ë/êóõíÿ, 30 ñ. Ò.097-178-3258 838 Íåäîáóä., ñ.Ïàí³âö³ (Âåðõí³), 157 êâ.ì, 25 ñ. Ò.067-663-8135 839 ñ.Áîðèøê³âö³, çðó÷í., ñàðàé, 30 ñ. Ò.097-456-7457 840 ñ.Øóòí³âö³, âîäà, ãàç, ã/áóä., ïîðó÷ ð³÷êà, ë³ñ. Ò.098-008-2231 841 ñ.Äåìøèí, íîâîáóä., êðèíèöÿ, ã/áóä., ñàä, 27 ñ., ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà. Ò.068-332-5801 842 ñ.Ñë.-Êóëü÷³ºâåöüêà, íîâîáóä., 18 ñ. Ò.096-545-9990, 067713-3163 843 Öåãëÿíèé, ñ.Æåðäÿ, öåíòð, ãàç, ã/áóä. Ò.097-211-8699 844 ñ.Êíÿãèíèí, çðó÷í., âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, ã/áóä., ïîãð³á, ñåïòèê, 25 ñ., ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà. Ò.068-8546009 845 ñ.Çáðó÷, 126 êâ.ì, âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, 40 ñ. Ò.098-243-8765 846 ñ.Ëèñîã³ðêà, 4 ê., 127 êâ.ì, çðó÷íîñò³, ãàç, êðèí., ë/êóõíÿ, ãàðàæ, 12 ñ. Ò.097-344-5308 847 ñ.Ðèõòà, ñàðàé, ï³äâàë, 30 ñ. Ò.068-010-5867 848 ñ.ͳãèí, 87 êâ.ì, çðó÷í., âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, ã/áóä., ãàðàæ, 41 ñ. Ò.096-346-0525 849 ñ.ͳãèí, 4 ê., âîäà, ãàç, ã/áóä., ï³äâàë, 22 ñ. Ò.098-594-5006, 096430-8589 850 ñ.Âåëèêîçàë³ññÿ, âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, ã/áóä., ïîãð³á. Ò.067-8943806

÷/çð. - ÷àñòêîâi çðó÷íîñòi; ã/áóä. - ãîñïîäàðñüêi áóä³âë³; ë/àâòî - ëåãêîâå àâòî; íà ç/÷ - íà çàï÷àñòèíè; ÷/ìåáëi - ÷àñòêîâî ìåáëi.

851 Äâà íà ïîäâ³ð’¿, ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà, çðó÷í., âîäà, ãàç, ã/áóä., ãàðàæ, 40 ñ. Ò.098-258-7895, 097758-6595 852 ñ.Ôóðìàí³âêà, âîäà, ãàç, ðåì. Ò.067-770-1710 853 ñ.Êóëü÷³¿âö³, ãàç, êðèí., ã/áóä., 60 ñ. Ò.068-148-5019 854 ñ.Àòàêè, âîäà, ãàç, ñâ³òëî (3 ôàçè), îïàë., ïîðó÷ ð³÷êà. Ò.050-6983260, 096-515-3589 855 ñ.Âèõâàòí³âö³, ñàä, ãîðîä. Ò.067-384-2061 856 Öåãëÿíèé, ñ.Êíÿæï³ëü, ã/áóä., 15 ñ. Ò.067-304-0083 857 ñ.Îðèíèí, ã/áóä. Ò.098-5300973 858 ñ.Áàãîâèöÿ, ãàç, êðèí., ã/áóä. Ò.068-362-0455 859 2-ïîâ., ñ.Ñë.-Êóëü÷³ºâåöüêà, êðèí.,ã/áóä.,ãàðàæ,ñàä,25ñ.Ò.097497-7541 860 ñ.Ïðèâîðîòòÿ Äðóãå, âîäà, ãàç. Ò.068-053-0533 861 ñ.Êàëà÷ê³âö³, âîäà, äðîâ’ÿíå îïàë., ë/êóõíÿ, ã/áóä., 60+25 ñ., ïîðó÷ ð³÷êà. Ò.097-291-8601 862 ñ.Ãîëîñê³â, çðó÷í., ãàç, ñàä, 20 ñ. Ò.097-437-5575 863 ñ.Øàòàâà, öåíòð, çðó÷í., ÷/ìåáë³, 245000 ãðí. Ò.098-978-6304, 063-656-9414 864 ñ.ͳâåðêà, êðèí., ã/áóä., ãàðàæ, 40 ñ. Ò.067-714-0251 865 ñ.Ìàëà Ñëîá³äêà, ñàä, 25 ñ., ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà. Ò.067-601-4613 866 ñ.Ëåòàâà ×åìåðîâåöüê. ð-íó, 70000 ãðí. Ò.067-605-9893 867 ñ.Æåðäÿ, êðèí., ë/êóõíÿ, ã/áóä., ïîðó÷ ãàç. Ò.068-938-3988, 098648-5375 868 ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà, 25 ñ. Ò.097565-8956 869 ñ.Âðóáë³âö³, ã/áóä., 50 ñ. Ò.068172-8562 870 ñ.Áàãîâèöÿ. Ò.068-059-4780 871 2-ïîâ., ñ.Ãîëîñê³â, íîâîáóä. Ò.067-598-2851 872 ñ.Öèêîâà, êðèí., ë/êóõíÿ, ã/áóä., ãàðàæ. Ò.098-455-6011 873 Äâà íà îäíîìó ïîäâ³ð’¿, ñ.Ãóìåíö³, öåíòð, âîäà, ãàç, 14.6 ñ. Ò.098-173-8131, 067-298-1510 874 ñ.Ãóìåíö³, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, ã/áóä., 40 ñ. Ò.097-442-3173 875 ñ.Øàòàâà, öåíòð, âîäà, ãàç, 15 ñ. Ò.096-990-2637 876 ñ.Êàäè¿âö³, ãàç, êðèí. Ò.096921-6703 877 Íåäîáóä., ñ.Êîëèáà¿âêà, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³ç., ïîðó÷ òðàñà. Ò.067-153-5682, 067-477-0392 878 ñ.Îðèíèí, êðèí., ïîðó÷ ãàç, ë³ñ. Ò.096-918-7238 879 ñ.Êàäè¿âö³, öåíòð, ãàç íà ïîäâ³ð’¿, êðèíèöÿ, ã/áóä., ñàä, 31 ñ. Ò.068-053-1229 880 ñ.Áàáøèí, ñâ³òëî (3 ôàçè), ã/áóä. Ò.093-630-4520 881 ñ.˳ñê³âö³, 40 ñ., ïîðó÷ ð³÷êà. Ò.098-292-9223 882 ñ.Êîëèáà¿âêà, 160 êâ.ì, çðó÷í., 28 ñ. Ò.068-572-0187 883 ñ.Êóäðèíö³, ã/áóä., 42 ñ. Ò.098262-4523 884 ñ.Êàäè¿âö³. Ò.098-702-4988 885 ñ.Äóìàí³â, çðó÷íîñò³, ë/êóõíÿ, ã/áóä., ãàðàæ, 20 ñ. Ò.067-1776155 886 ñ.Êîëóáà¿âö³, ãàç íà ïîäâ³ð’¿, ñàðàé, ï³äâàë, 40 ñ., ïîðó÷ êðèí. Ò.098-952-0889 887 ñ.Ãóìåíö³, âîäà, ãàç, ã/áóä., 20 ñ. Ò.097-606-4540, 097-7557467 888 ñ.Æåðäÿ, çðó÷í., ñàä, ãîðîä. Ò.097-895-6702, 097-133-8904 889 ñ.Êîëèáà¿âêà, ã/áóä., ãàðàæ, 60 ñ., ïîðó÷ ë³ñ. Ò.097-474-4541 890 ñ.Îêîïè, çðó÷í., ñâ³òëî, ºâðîðåì. Ò.068-505-3522 891 ñ.Òàðàñ³âêà, âîäà, ãàç, ñàä, ãîðîä. Ò.097-154-5553 892 16 êì â³ä Ê-Ï, 3 ê., êîíâåêòîð ³ ï³÷íå îïàë., êðèí., êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàä, ãîðîä. Ò.097-8956786 893 ñ.Âðóáë³âö³. Ò.096-723-1774 894 ñ.Áîðèøê³âö³, öåíòð, 50 ñ. Ò.067-284-5422 895 ñ.Ñóïðóíê³âö³, ãàç, ã/áóä., 50 ñ. Ò.068-322-0394, 096-747-2489 896 ñò.Äóíà¿âö³, 4 ê., çðó÷í., âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, ã/áóä., ï³äâàë, ãîðîä. Ò.068-639-9518 897 Öåãëÿíèé, ñ.Æåðäÿ, âîäà, ãàç, ë/êóõíÿ, ãàðàæ, ñàä. Ò.067-3816590 898. ñ.Çàë³ññÿ Ïåðøå, ë/êóõíÿ, 2 ñàðà¿, 20 ñ., 50000 ãðí. Ò.097736-0469 899. ñ.Ñë.-Ðèõò³âñüêà, ðåì., âîäà ³ ãàç íà ïîäâ³ð’¿, ñàðàé, ï³äâàë, 17 ñ. Ò.098-230-6551 900. ñ.Êóëü÷³¿âö³, ãàç, ï³äâàë, ñàä, 25 ñ. Ò.097-995-1897 901. ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà, ã/áóä. Ò.067-538-4287 902. ñ.Áàãîâèöÿ, 3 ê³ìí., 85 êâ.ì, 20 ñ. Ò.098-975-3054 903. ñ.Ïàí³âö³ (Âåðõí³), âîäà, ãàç íà ïîäâ³ð’¿, 26 ñ. Ò.096-889-8752, 097-798-7730 904. ñ.Ñë.-Êóëü÷³ºâåöüêà, ã/áóä., 50 ñ. Ò.097-225-5709, 098-3286077

905. ñ.Ñóðæà, 50 ñ., ïîðó÷ ë³ñ. Ò.098050-7774 906. ñ.³ëüõîâåöü, ã/áóä., ãàðàæ, ñàä, 20 ñ. Ò.067-904-9340 907. ñ.Øàòàâà, âîäà, ãàç, ã/áóä., 40 ñ. Ò.098-921-6034 908 ñ.Áàãîâèöÿ, 9õ11 ì, êðèíèöÿ, ã/áóä., 45 ñ. Ò.096-753-4458 909. ñ.Êóëü÷³¿âö³, êðèí., ã/áóä., ñàä, 25 ñ. Ò.096-384-2761 910. ñ.˳ñê³âö³, öåíòð, 40 ñ. Ò.096596-1588 911 ñ.Áàãîâèöÿ, ãàç, êðèí., ï³äâàë, 30 ñ. Ò.067-491-7642 912. ñ.Ãîëîñê³â, çðó÷í., âðåì., ñàä, 36 ñ. Ò.096-410-6365 913. ñ.Êîëóáà¿âö³, 79 êâ.ì, ãàç ³ âîäà íà ïîäâ³ð’¿, ã/áóä., 40 ñ. Ò.097367-8320 914. Ñ-ùå Ñàõêàì³íü, çðó÷í., ë/êóõíÿ, ã/áóä., ïîãð³á, ñàä, 15 ñ. Ò.097148-1843 915. ñ.Öèêîâà, ë/êóõíÿ, ã/áóä., ï³äâàë, ñàä, 12.5 ñ., ïîðó÷ ãàç, 38000 ãðí. Ò.068-002-2458 916. ñ.Ãîëîñê³â. Ò.096-545-8595 917. ñ.³ëüõîâåöü (Êàðìàë³òè), 5 ê., êðèí., ñàðàé, ïîãð³á, ñàä, 43 ñ., ïîðó÷ ãàç. Ò.098-230-1695 918. ñ.Áàáøèí, 3 ê., 85 êâ.ì, çðó÷í., ã/áóä., ï³äâàë, ãàðàæ, ñàä, 45 ñ. Ò.097-403-5926 919. ñ.Øàòàâà, âîäà, ãàç, ã/áóä., ñàä, ãîðîä. Ò.097-130-3269 920. 5 êì â³ä ì³ñòà, 3 ê., çðó÷íîñò³. Ò.098-976-8407, 068-013-6693 921. ñ.Áàãîâèöÿ, âîäà, ãàç, ã/áóä., 30 ñ. Ò.067-380-1556 922. ñ.Ãóìåíö³, ãàç, êðèí., ã/áóä., ñàä, 35 ñ. Ò.067-479-7595, 097150-1013 923. ñ.Ãðèí÷óê, âîäà, ãàç, ã/áóä, ñàä, 50 ñ. Ò.097-777-8289 924 Ñòàðèé, ñ.Øàòàâà, 30 ñ. Ò.067884-2586

ÊÂÀÐÒÈÐÈ 1-ÊIÌÍÀÒÍI 275 Ð-í ³íäóñòð³àëüíîãî êîëåäæó. Ò.098-008-1900 276 Ð-í áîòàí. ñàäó, V(5), 38 êâ.ì, á/ðåì., á/ïîñåðåäí. Ò.067-3878679 (ç 16.00) 277 ʳìí. â ñåêö³¿, ì-í Æîâòíåâ., VII(9), 27 êâ.ì, îêðåìà êóõíÿ. Ò.096-919-9200 278 Êâ.-ñòóä³þ, öåíòð, V(7), 45 êâ.ì, ï³äâàë. Ò.067-766-6677 279 Ñ-ùå Ñàõêàì³íü, I(2), 30 êâ.ì, ìîæë. äîáóä. Ò.097-209-2009, 073-071-9626 («Viber») 280 Ðàéîí «Åï³öåíòðó», II(9). Ò.098915-4027 281 Ð-í ê-òðó «Äðóæáà», I(1), 36 êâ.ì, á/ðåì. Ò.067-770-1710 282 ͳãèíñüêå øîñå, VI(6), 46 êâ.ì. Ò.067-296-1398 283 Ì-í Æîâòíåâèé, III(5), 25/12. Ò.067-274-6565 284 ʳìí. â ãóðòîæ., ì-í Æîâòíåâèé, ð-í «Ñ³ëüïî», VI(9). Ò.098-4058660 285 ñìò Ñòàðà Óøèöÿ, IV(5), 54000 ãðí. Ò.096-836-9035 286 Ð-í ìàã. «Àâ³ñ», V(5), 29.8/15, ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà. Ò.067-8516113 287 ʳìíàòó â ãóðòîæ., öåíòð, II(3). Ò.097-874-3723 288 ʳìí. â ñåêö³¿, ðàéîí «Åëåêòðîíà», V(9), 18 êâ.ì. Ò.097-904-9625, 067-850-9844 289 Ð-í çàë³çí. âîêçàëó, I(2), ÷/çð., ñàðàé, ï³äâàë. Ò.096-798-3058 290 Ì-í Æîâòí., âóë.Ðîçâàäîâñüêîãî, 13, II(9), 37 êâ.ì. Ò.096-0200465 291 Ì-í Æîâòíåâ., III(9), ºâðîðåì., á/ïîñåðåäí. Ò.098-756-9968 292 Ñìèðíîâà, âóë.×åõîâà, íîâîáóä., II(9), 39 êâ.ì. Ò.096-816-8644 293 ʳìí. â ãóðòîæ., ð-í «Ñ³ëüïî», III(9), 12 êâ.ì. Ò.096-903-0995, 067-475-4647 294 ʳìí. â ãóðòîæ., ×åðåì., IV(5). Ò.097-234-5547 295 ʳìí. â ãóðòîæ., ðàéîí «Åëåêòðîíà», IV(5), 18 êâ.ì. Ò.097-3216162 296 Ð-í ï³öå𳿠«×åëåíòàíî», II(5), 30.5 êâ.ì. Ò.096-487-0357 297 Ì-í Æîâòí., íîâîáóä., VI(10). Ò.097-933-1550 298 ʳìí. â êîìóíàëüí³é êâ., ×åðåì., I(5). Ò.098-273-8227 299 Ñìèðíîâà, ðàéîí «Åï³öåíòðó», IÕ(9), ÷åñüêèé ïðîåêò. Ò.098018-1350 300. Öåíòð, IV(9), 37 êâ.ì, ÷åñüêå ïëàíóâ. Ò.097-921-3807 301. Öåíòð, ð-í ì³ñüêë³êàðí³, II(5), 32/17/7, êîñì. ðåì., ÷/ìåáë³. Ò.096-552-0808 302. Ðàéîí «Íîâî¿ Áóäîâè», VII(9), 44 êâ.ì, ºâðîðåì. Ò.067-3813782 303. Ðóñüê³ ô., IV(5), 37 êâ.ì. Ò.097889-1174 304. Öåíòð, II(5), 32 êâ.ì, êîì³ð÷èíà, áàëêîí. Ò.097-879-5095 305. Öåíòð, I(6), 38 êâ.ì. Ò.067-3813913 306. ×åðåì., 41 êâ.ì, ðåì. Ò.097889-1541

ÊÎ̲ѲÎÍÊÀ 307. ʳìí. â ãóðòîæ., ×åðåì., III(5), 18 êâ.ì. Ò.098-975-3054 308. Öåíòð, II(5), 34 êâ.ì, êîñì. ðåì. Ò.067-267-3839 309. Ðàéîí Ê-ÏÅÌÇó, V(5), 36 ç.ïë. Ò.098-240-9382 310. Ì-í Æîâòí., IÕ(9), 36.3 ç.ïë., á/ïîñåðåäí. Ò.098-436-7183 311. ʳìí. â ãóðòîæ., ñ-ùå öóêðîç-äó, I(2), çðó÷í., îêðåìèé âõ³ä. Ò.067-919-5339 312 ʳìí. â ãóðòîæ., ð-í ÇÎØ ¹15, II(5), 18.5 êâ.ì. Ò.067-802-6474 313. Ì-í Æîâòí., íîâîáóä., VII(10). Ò.097-654-4364

2-ÊIÌÍÀÒÍI 355 Ó öåãë. áóä., ð-í â³éñüêêîìàòó, âóë.Äðàé-Õìàðè, 5, II(3), 54 êâ.ì, ï³äâàë. Ò.050-446-4960, 067-4966380 356 Ð-í ³íäóñòð³àëüíîãî êîëåäæó. Ò.098-008-1900 357 2-ð³âíåâó, ð-í «Íîâî¿ Áóäîâè», IV(4). Ò.097-939-2774, 098-2253862 358 ×åðåì., I ïîâ., îêðåìèé âõ³ä. Ò.097-808-6480 359 Ð-í ÏÄÀÒÓ, I ïîâ., 52 êâ.ì. Ò.068726-7113 360 2-ð³âí., Ðóñüê³ ô., I(3), 87 ç.ïë., ³íä. îïàë., êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ðåì. Ò.063381-8711 361 Ð-í âîäîë³êàðí³, IV(5), 46 êâ.ì, ºâðîðåì., ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà. Ò.097-284-4078 362 Ð-í çàë³çíè÷í. âîêçàëó, II(2), 35.8 êâ.ì, ³íä. îïàë. Ò.096-0744042 363 Ì-í Æîâòí., I(2), 56 êâ.ì, ³íä. îïàë., îêðåìèé âõ³ä. Ò.096-6518404 364 Ðàéîí ÑÇÎØ ¹5, I(1), 55 êâ.ì, ³íäèâ. îïàë., ðåì., 4 ñ. Ò.067-7701710 365 Ñåêö³þ, Õìåëüíèöüêå øîñå. Ò.096-372-1535 366 ì.Õîòèí, ð-í àâòîâîêçàëó, II(2), çðó÷í., áîéëåð, îêðåìèé âõ³ä. Ò.098-436-6989 367 Ð-í ïîíòîí. ïîëêó, V(5), 58 êâ.ì. Ò.096-212-0789, 067-673-2289 368 Öåíòð, I(5), 48 êâ.ì. Ò.097-2896120 369 Ì-í Æîâòíåâ., IÕ(9), 38 êâ.ì. Ò.097-787-1510 370 Ðàéîí ìàãàç. «Äåëüô³í», III(5), 45.1 êâ.ì, ºâðîðåì. Ò.097-0828472 371 Ñ-ùå öåìç-äó, III(5), 46.7 êâ.ì. Ò.096-563-9748 372 Ì-í Æîâòí., I(9), 44 êâ.ì. Ò.068031-6359 373 Äâ³ ê³ìí. â ãóðòîæ., ð-í êîëèøí. ïëàíîâî-åêîíîì³÷í. òåõí., III(9), á/ïîñåðåäí. Ò.067-418-9673 374 Öåíòð, III(5), 40 êâ.ì, ºâðîðåì., á/ïîñåðåäí. Ò.098-9539981 375 Ì-í Æîâòí., I(9), ìîæë. äîáóä. Ò.098-723-6645 376. Ì-í Æîâòí., ð-í ÍÂÊ ¹17, I(9), 48 êâ.ì. Ò.097-921-3807 377. Ì-í Æîâòí., IV(5), 50 êâ.ì, áàëêîí. Ò.097-921-3807 378. Öåíòð, I(1), 62 êâ.ì, ³íä. îïàë., êîñì. ðåì., ê³ìí. îêðåì³. Ò.067381-3255 379. Öåíòð, 80 êâ.ì, ðåì. Ò.067-3813782 380. ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, II(5), 72 êâ.ì. Ò.097-889-1174 381. Öåíòð, II(5), 41 êâ.ì. Ò.067-3813913 381. Öåíòð, II(5), 4 êâ.ì. Ò.067-3813913 382. Öåíòð, IV(5), 44 êâ.ì, áàëêîí. Ò.097-889-1541 383. Öåíòð, V(5), 44 êâ.ì, ðåì. Ò.097879-5095 384. Öåíòð, 48 êâ.ì, á/ðåì. Ò.067267-3839 385. Ì-í Æîâòí., ð-í ìàã. «Ìð³ÿ», III(9), 52 êâ.ì. Ò.098-455-5732 386 Ì-í Æîâòí., V(5), ê³ìí. îêðåì³. Ò.096-364-4051 387. Öåíòð, VII(9), 50 êâ.ì, á/ðåì. Ò.097-207-7181 388. Öåíòð, IV(9), 65 êâ.ì, ³íä. îïàë., ºâðîðåì. Ò.098-399-5902 389. ×åðåì., V(5), á/ðåì. Ò.067-9390412 390. Ð-í ÏÄÀÒÓ, IV(4), 51 êâ.ì, ê³ìí. îêðåì³. Ò.098-409-6692 391. Ð-í ÌÁÊ, I(1), 67.5/42,9, ³íä. îïàë. Ò.097-908-1109 392. Ð-í «Íîâî¿ Áóäîâè», 65 êâ.ì, ºâðîðåì., ³íä. îïàë., ìåáë³. Ò.098151-6084, 098-190-6154 393. Öåíòð, 90 êâ.ì, ³íä. îïàë., ðåì. Ò.098-151-6084 394. ñ.Ìàê³â, ³íä. îïàë. Ò.067-1767621, 067-794-3705 395. Ñìèðíîâà, I(5), 51 êâ.ì. Ò.067896-8361 396. Ì-í Æîâòí., V(5). Ò.067-2783139 397. Ñ-ùå Ñàõêàì³íü, II(2). Ò.096958-9060 398. Ð-í ñòîìàòïîë³êë., II(5). Ò.098326-9264 399. ×åðåì., II ïîâ., 30 êâ.ì. Ò.098176-8875 400. Äâ³ ñóì³æí³ ê³ìí. â ãóðòîæ., ð-í çàë³çí. âîêçàëó, III(5). Ò.096841-7118

401. Öåíòð, ð-í «Ôóðøåòó», IV(5), 92. Íåäîáóäîâ., ñ.Âåëèêà Ñëîá³ä60/34/11, ºâðîðåì., ÷åñüêå ïëà- êà, ÑÎÒ «Ñï³âäðóæí³ñòü», 7õ6 ì, íóâ., áàëêîí (8 êâ.ì). Ò.096-552- 6 ñ. Ò.067-165-0177 0808 402 Ñåêö³þ, Ðóñüê³ ô³ëüâàðêè, I ïîâåðõ, 42 êâ.ì, ðåìîíò. Ò.098-9851634 403. Ñ-ùå öåìç-äó, IV(5), 45.6 êâ.ì. 330. ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà, 25 ñ., ïîÒ.097-211-1641 ðó÷ ð³÷êà. Ò.067-790-7389 331 ñ.Ñë.-Êóëü÷³ºâåöüêà, êîìó3-ÊIÌÍÀÒÍI í³ê., ôóíäàìåíò (14õ14 ì), ñàä, 254 Ð-í ³íäóñòð. êîëåäæó. Ò.098- 52 ñ. Ò.097-217-1617 008-1900 332 ñ.Ñëîá.-Êóëü÷³ºâåöüêà, 12 ñ. 255 Ñ-ùå öóêðîç-äó, I(5), 60 êâ.ì, Ò.068-052-7270 ³íä. îïàë., ºâðîðåì., ÷åñüê. ïðî- 333 ñ.Êîëèáà¿âêà, ð-í «×óìàöüêîåêò, ëîäæ³ÿ, 2 ï³äâàëè. Ò.097-269- ãî øëÿõó», 10 ñ. Ò.098-008-1900 4356 334 ϳä çàáóä., ñ.Ãîëîñê³â, ð-í íî256 Öåíòð, IV(5), ÷/ðåì. Ò.097-702- âîáóä., 20 ñ. Ò.067-393-5219 5225 335 ϳä çàáóä., ñ.Êàì’ÿíêà, 15 ñ. 257 Ì-í Æîâòíåâ., V(5), 64.4 êâ.ì. Ò.096-579-8476 Ò.097-225-6710 336 Á³ëàí³âêà, 15 ñ., ïîðó÷ êîìó258 Ð-í êàáåëüí. ç-äó, I(9). Ò.067- í³ê. Ò.098-334-1273 381-4771 337 ϳä çàáóäîâó, ñ.Ãóìåíö³, 35 ñ. 259 Ñìèðíîâà, II(5), ÷åñüêå ïëàíóâ. Ò.097-671-1880 Ò.097-972-0449 338 ñ.Òàðàñ³âêà, 25 ñ. Ò.067-263260 Ð-í êàôå «Ñóïóòíèê», I(5), 60 êâ.ì, 9771 ºâðîðåì., ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà. 339 Ð-í «Ñ³ëüïî», 6.5 ñ. Ò.097-260Ò.068-507-5058 1381 261 Ñ-ùå öåìç-äó, I ïîâ., 62 ç.ïë., 340 ϳä çàáóä., ñ.Äîâæîê, 7.5 ñ., êóõíÿ - 13 êâ.ì, ³íä. îïàë. Ò.097- ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî. Ò.097-284922-1909 4078 262 Ð-í ìàãàç. «Ä³àíà», I ïîâåðõ, 341 ϳä çàáóä., ñ.Ìóêøà Êèòàé70.3 êâ.ì. Ò.096-638-5830 ãîðîäñüêà, ð-í êîëèøí. öåãåëüí. 263 Ð-í õàð÷îâîãî êîëåäæó, II(5), ç-äó, 10 ñ. Ò.097-847-6833 60.2 êâ.ì, ðåì. Ò.067-396-5796 342 ϳä çàáóä., ñ.Ñìîòðè÷, 9.5 ñ. 264 Ðóñüê³ ô., III(5), 101 êâ.ì. Ò.068- Ò.097-475-1448 705-8883 343 ϳä çàáóä., ñ.Ñìîòðè÷ (Êóáà265. Ñ-ùå öóêðîç-äó, V(5). Ò.097- ÷³âêà), 15 ñ. Ò.067-493-2708 192-3713 344 ϳä çàáóä., ñ.Ìóêøà Êèòàéãî266 Öåíòð, III(3), ãàðàæ. Ò.098-987- ðîäñüêà, 15 ñ. Ò.067-770-1710 0155 345 ñ.Äîâæîê, ð-í ñàäó, 40 ñ. Ò.068267 Ð-í êîëèøí. «Òóòðàêàíà», VIII(9), 446-8068 63 êâ.ì. Ò.068-059-7504 346 Äâ³ ñóì³æí³, ñ.Äîâæîê, ðàéîí 268 Ì-í Æîâòí., V(5), 62 êâ.ì, ³íä. òðàíñôîðìàòîðà, 15+15 ñ. Ò.067îïàë. Ò.096-511-6703 254-5687 269 Ñ-ùå öåìç-äó, II(9), 67.5 êâ.ì. 347 ϳä çàáóä., ñ.Áàãîâèöÿ, 25 ñ. Ò.098-997-1137 Ò.097-777-2759 270 Ñìèðíîâà, II(5), 68 êâ.ì, á/ðåì., 348 ñ.Ëèñîã³ðêà, 22 ñ. Ò.098-455÷åñüêå ïëàíóâ., ë³÷èëüí. Ò.067- 6011 283-8545, 098-639-2433 349 ϳä çàáóä., ñ.×åðâîíà ×àãà271. Ì-í Æîâòí., ð-í ÍÂÊ ¹17, II(5). ð³âêà, 10 êì â³ä ì³ñòà, ôóíäàì. Ò.097-921-3807 (7õ8 ì), 15 ñ. Ò.098-882-4932 272 Ð-í «Åï³öåíòðó», íîâîáóä., I(9), 350 ϳä çàáóä., ñ.Ñìîòðè÷ (Êóáà70/40/10, ³íä. îïàë., 3 áàëêîíè. ÷³âêà), 14 ñ. Ò.097-566-3693 Ò.096-814-3092 351 ñ.Êîëèáà¿âêà, 15 ñ. Ò.097-331273. Ðóñüê³ ô., íîâîáóä., 77 êâ.ì, 8817 ³íäèâ. îïàë., ðåì., ê³ìí. îêðåì³. 352 ϳä çàáóä., ñ.Ëèñîã³ðêà, 12 ñ. Ò.098-196-5954 Ò.097-442-3173 274. Öåíòð, I(5), 67 êâ.ì, ³íä. îïàë. 353 Ðàéîí «Çàáóäîâíèêà», ï³äâàë, Ò.097-889-1174 ôóíäàì. (9õ10 ì), 10 ñ. Ò.097-437275. Öåíòð, III(3), 67 êâ.ì, ºâðî- 5877 ðåì. Ò.097-889-1541 354 ϳä çàáóä., ñ.Äîâæîê, ãàç, 276. Ì-í Æîâòíåâ., VIII(9), 65 êâ.ì. ñâ³òëî, 40 ñ. Ò.098-292-9223 Ò.067-381-3913 355 ϳä çàáóä., ñ.Êîëèáà¿âêà, 60 ñ. 277. 2-ð³âíåâó, Ñìèðíîâà, V(5), Ò.067-271-1817 122 êâ.ì, ³íäèâ. îïàë. Ò.067-381- 356 ñ.Ñìîòðè÷, 14 ñ. Ò.067-1473913 9478 278. Ì-í Æîâòí., íîâîáóä., III(9), 357 ñ.Áàãîâèöÿ, ãàç, ñâ³òëî, 25 ñ. 80 êâ.ì, ³íä. îïàë., áàëêîí, 2 ëî- Ò.067-864-6409 ä泿. Ò.097-879-5095 358 Äâ³ ñóì³æí³, ï³ä çàáóä., ñ.Ñìîò279. Ð-í ÌÁÊ, 72 ç.ïë., ³íä. îïàë., ðè÷, 10+15 ñ. Ò.097-922-4330 ãàðàæ. Ò.067-267-3839 359. ϳä çàáóä., ñ.Êàì’ÿíêà, 12 ñ., 280. Ì-í Æîâòí. Ò.097-437-8556 ïîðó÷ êîìóí³ê. Ò.097-287-0704 281. Ì-í Æîâòí., III(3), 77.5 êâ.ì. 360. ϳä çàáóäîâó, ñ-ùå öåìç-äó, Ò.098-922-7509 8 ñ. Ò.097-845-4670 282. Öåíòð, II(9), 67 êâ.ì, ÷åñüêèé 361. ϳä çàáóä., ñ.Øàòàâà, 12 ñ. ïðîåêò. Ò.098-151-6084, 098-190- Ò.067-176-7621, 067-794-3705 6154 362. ϳä çàáóä., ñ.Äîâæîê, ð-í ê³íîIÍØI ïðîêàòó, 8.5 ñ. Ò.068-010-5807 73 4-ê³ìí., ñåëèùå öóêðîçàâîäó, 363. ϳä çàáóä., ñ-ùå öåìç-äó, I ïîâ., 100 êâ.ì, á/ðåì. Ò.067-855- 8 ñ. Ò.098-455-6011 364. Ñ-ùå öåìç-äó, ôóíäàì., 8 ñ. 7360 74 2-ð³âíåâó 4-ê., ð-í ôàáðèêè «Â³ê- Ò.067-106-6152 íà Ïëþñ», 115 êâ.ì, ³íä. îïàë., 365. ϳä çàáóäîâó, ñ.Êàì’ÿíêà, 14.4 ñ. Ò.096-891-3371 ºâðîðåì. Ò.068-355-6083 75 4-ê., öåíòð, 90 êâ.ì, ðåì. Ò.067- 366. ϳä çàáóä., ñ.Êóëü÷³¿âö³, 15 ñ. Ò.097-586-8602 946-7080 76 4-ê., ì-í Æîâòí., III(9). Ò.098-827- 367. ñ.Ëèñîã³ðêà, âîäîã³í, 12 ñ. Ò.067-416-2282 2520 77 4-ê., Ñìèðíîâà, VI(9), 83 êâ.ì. Ò.068-843-1832 78 4-ê³ìí., ñåëèùå öåìç-äó, I(5), 101.4 êâ.ì, 3 áàëêîíè. Ò.067-71390 Êàï., ï³ä áóñ, ì-í Æîâòíåâ., ð-í 3543 79 4-ê³ìí., öåíòð, âóë.Ãàãàð³íà, 65, ìàã. «Çàáóäîâíèê». Ò.098-8223836 70 êâ.ì. Ò.093-648-0570 91 Êàï³ò. ó êîîïåð. «Öåìåíòíèê», 6õ6 ì, ñâ³òëî, îãë. ÿìà, ï³äâàë. Ò.067-381-2463 92 Êàï., ð-í ïîíòîí. ïîëêó. Ò.09681 1-ïîâ., ñ.Øóòí³âö³, âîäîã³í, ãà- 212-0789, 067-673-2289 ðàæ, 350 ì â³ä ð³÷êè. Ò.097-217- 93 Êàï. ó êîîï. ¹4, ì-í Æîâòí., îãë. 1617 ÿìà, ï³äâàë. Ò.097-003-8064 82 ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà. Ò.097-426- 94 Êàï., ï³ä áóñ, ð-í ðàéë³êàðí³, 2918 ñâ³òëî. Ò.097-755-7454 83 ñ.Áðàãà. Ò.066-971-4851 95 Êàï. ó êîîïåð. ¹9, ð-í ïîíòîí. 84 ñ.Óñòÿ, êîîï. «Äí³ñòåð», ìåáë³. ïîëêó. Ò.097-920-6428 Ò.097-880-0070 96. ϳä áóñ, ×åðåì., ð-í àâòîàãðå85 ñ.Ëèñîã³ðêà, ñâ³òëî, ñèñò. ïîëè- ãàòí. ç-äó. Ò.097-101-4654 âó, ã/áóä., ï³äâàë, ñàä. Ò.067-3803047 86 ñ.Ëèñîã³ðêà, 12 ñ. Ò.067-2530515 87 ñ.Óñòÿ, êîîï. «ßáëóíüêà». Ò.067114 ʳîñê íà ãóðò. ðèíêó. Ò.096-174899-5658 88 2-ïîâ., ð-í Êèòàéãîðîäñüêî¿ äî- 6833 (äî 20.00) ëèíè, òåðàñà, ï³äâàë, ñàä, 12 ñ. 115 ʳîñê íà ðå÷îâ. ðèíêó. Ò.097960-1239 Ò.067-802-6075 89 ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà, ïîðó÷ ð.Äí³ñ- 116 Ëàðüîê (îâî÷³, ôðóêòè) íà ãóðò. òåð, 150 ì â³ä çóïèíêè ïîòÿãà. ðèíêó, 3õ2.5 ì. Ò.068-594-1724 117 Äà÷íèé âàãîí÷èê, 27 êâ.ì. Ò.098-729-9704 90 ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà, 6 ñ. Ò.098- Ò.096-049-3193 118 Ëàðüîê íà ãóðò. ðèíêó. Ò.098900-3873 91 2-ïîâ., ñ.Iñàê³âö³, âîäà, ãàç, ñâ³ò- 003-1547 ëî, 10 ñ., 1-é ðÿä â³ä ð.Äí³ñòåð. 119 ʳîñê, ì-í Æîâòí., ð-í ìàã. «Watsons», 50 êâ.ì. Ò.097-429-7795 Ò.098-893-1760

ÄIËßÍÊÈ

ÃÀÐÀÆI

ÄÀ×I

IÍØÓ ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ

Áåçêîøòîâí³ ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ  (03849) 3-22-30, 098-291-7637. Ïðèéîì îá’ÿâ ³ ðåêëàìè 9.00-18.00 (êð³ì ñóáîòè, íåä³ë³)


ÎÃÎËÎØÅÍÍß

31.08.2018

3-22-30, 098-291-7637 120 Ëàðüîê íà Öåíòð. ðèíêó. Ò.067- 123 Ìîòîáëîê Forte. Ò.097-777267-3106 2759 124 Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4 äî òðàêòîðà. Ò.096-495-7154 125 Òðàêòîð Ò-20, 2018 ð.â., ç ïëóãîì, ôðåçîþ, ïðè÷åïîì. Ò.067417-3908 126 Íàâàíòàæóâà÷ Balkancar-D3900, ÂÀÇ D, êàï. ðåì. Ò.067-365-7714 112 -21213 «Íèâà», 2003 ð.â., 127 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. Ò.067âèøíåâîãî êîëüîðó, 106000 êì, 793-2433 128 Ïðåñ-ï³äáèðà÷ Welger-45. 85000 ãðí. Ò.067-442-2300 113 -2106, 87 ð.â., 1.5, ãàç, áåíç. Ò.068-739-1734 129 Òðàêòîð ÌÒÇ-82. Ò.067-384Ò.096-756-4882 114 -1111 «Îêà», 92 ð.â. Ò.096-969- 0968 130 Äèñêîâó áîðîíó ÁÄÒ-6.3. Ò.0679233 115 -2107, ÷åðâîíèé, 5-ñò. ÊÏÏ. 790-6596 131 Ãóìó ç ãóñìàòèêîì, 6.50õ20, Ò.096-493-9310 116 -2108, 91 ð.â., êàï. ðåì. Ò.096- 4 øò. Ò.098-592-7911 132. 3-êîðïóñíèé ïëóã. Ò.068-646827-0462 117 -2107, 89 ð.â. Ò.097-661-5319 1364 118 -2107, 2004 ð.â., ãàç, áåíçèí. 133. 1-îñüîâèé ïðè÷³ï äî òðàêòîðà. Ò.097-867-2621 Ò.096-657-9055 119. «Íèâà», 93 ð.â., ãàç, áåíçèí. 134 Ñò³éêè äî êóëüòèâàòîðà, 10 øò. Ò.067-903-1420 Ò.097-437-5595 120. -2111, 2006 ð.â., ãàç, áåíçèí. Ò.097-287-0704 121. -21043, 2001 ð.â. Ò.063-4676868 122. -2107, ãàç, áåíç. Ò.067-416- 98 Äâèã. äî dzË-130. Ò.097-9011002 2282 123. -2108, 91 ð.â., ÷åðâîíèé, 1.3. 99 Äâèã. äî ÇIË-130. Ò.096-9030996 Ò.097-638-4054 100 ÃÁÎ I-IV ïîêîë³ííÿ, ãàç ïðîïàí. ÃÀÇ Ò.096-739-9957, 097-099-9957 16 -3110 «Âîëãà», 2002 ð.â., 101 Äî ÂÀÇ-2106. Ò.096-125-5250 140000 êì. Ò.067-585-9885 102 Òèò. äèñêè, R-13, 4 øò. Ò.067802-6075 ÇÀÇ 10. «Òàâð³ÿ», 2008 ð.â., 3200 êì. 103 Äâèãóí äî ÇÀÇ-965. Ò.096777-0447 Ò.067-317-5540 11. «Òàâð³ÿ», 92 ð.â., ãàç, áåíçèí. 104 Äî ÃÀÇ-2410. Ò.067-704-0918 105 Äâèã., 1.1, äî «Òàâ𳿻. Ò.096Ò.068-937-2448 761-5834 DAEWOO 106 ÂÀÇ-2107, íà ç/÷. Ò.096-65712 Lanos, 2008 ð.â., 1.4, ãàç, áåíç. 9055 107. Á/ó àâòî÷îõëè äî áóñà VW, Ò.096-458-0208 13 Sens, 2005 ð.â., áåæåâèé, 8 êîìïë., 50 ãðí./êîìïë. Ò.067360-7053 163000 êì. Ò.097-431-8232 14. Matiz, 2006 ð.â. Ò.096-618- 108. Á/ó ñòàðòåð äî Hyundai Matrix (2008 ð.â.). Ò.096-349-1674 3184 109 Á/ó çèìîâó ãóìó Marangoni, 175õ65, R-15, 4 øò. Ò.097-6385861 110. ÂÀÇ-2105 (83 ð.â.), íà ç/÷. Ò.097-753-2831

ËÅÃÊÎÂI ÀÂÒÎ

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

215 Ìîðîçèëüíó êàìåðó. Ò.068682-6019 216 Á/ó õîëîä. Ò.067-916-8958 217 Ïðàë. ìàø. «Ñèáèðü» ç öåíòðèôóãîþ. Ò.098-838-2158 218 2-êàìåðí. õîëîä. Beko. Ò.098838-2158 219 Øâ. ìàø. «Ïîä³ëüñüêà». Ò.098838-2158 220 Á/ó åë. ïëèòó Exquisit ECM-5, ç äóõîâêîþ, 7000 ãðí. Ò.097-5658956 221 Ïðàë. ìàø. Saturn. Ò.067-7419272 222 Á/ó õîëîä. Snaige, 1800 ãðí. Ò.097-726-6957 223 Á/ó 2-êàìåðí. õîëîä. Snaige. Ò.067-438-0137 224 Ïîñóäîìèéíó ìàø. Constructa. Ò.068-572-0187 225 Åë. ñàìîâàð. Ò.097-319-5955 226. Á/ó ìèþ÷èé ïèëîñîñ Zelmer. Ò.098-252-4378 227. Õîëîä. Samsung. Ò.098-8001560 228. Åë. ñîêîâèæèìàëêó-øàòê³âíèöþ, Á³ëîðóñü. Ò.098-358-3692 229. Õîëîä. «Äí³ïðî». Ò.097-7226880 230. Á/ó õîëîä. Nord. Ò.097-4313943 231. Ìåõ. íîæíó øâ. ìàøèíó «Ïîäîëüñê-142» ç òóìáîþ, 600 ãðí. Ò.067-360-7053 232. 1-êîíô. åë. ïëèòó, â-âà Ê-Ï åëåêòðîìåõ. ç-äó. Ò.098-3583692 233. Á/ó õîëîäèëüíó êàìåðó Bosch, 2000 ãðí. Ò.098-650-3461 234 Á/ó õîëîä. «Äí³ïðî». Ò.098-2258994 235. 2-êàìåðí. õîëîä. Nord. Ò.067394-5508 236. Á/ó õîëîä. Samsung, 1.5 ì, á³ëèé. Ò.097-610-4844 237. Õîëîä. Samsung. Ò.096-3434175 238. Åë. ñîêîâèæèìàëêó «Æóðàâèíêà». Ò.096-328-2978

ÒÅËÅ-ÂIÄÅÎÀÓÄIÎ

IÍÎÌÀÐÊÈ BMW

1. Å-39, 2000 ð.â. Ò.068-031-3520

ÌÅÁËI

CHEVROLET 236 Á/ó ñò³íêó. Ò.097-315-1978 9. Aveo, 2005 ð.â., ïîâíèé êîìïë. 237 Á/ó ìåáë³. Ò.096-563-9748 Ò.096-618-3184 238 Á/ó ìåáë³. Ò.098-175-7317 239 Êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Ò.097FORD 432-7574 16 Scorpio, 86 ð.â. Ò.097-749-6042 240 Êîìï’þòåðíèé ñò³ë. Ò.097456-1344 241 Á/ó 3-äâåðíó øàôó. Ò.067779-3523 242 Äèâàí ó êîìïë. ç 2-ìà êð³ñëàìè. Ò.068-086-6742 243 Á/ó ì’ÿê³ äèâàí ³ 2 êð³ñëà. Ò.098-723-6645 244 3-äâåðíó øàôó, òåìíî-êîðè÷55 ÃÀÇ-53, D. Ò.096-903-0996 íåâó, ç àíòðåñîëëþ. Ò.098-81856 Áóñ Fiat Ducato. Ò.097-210-6996 5294 57 Mercedes-307, âàíò.-ïàñàæ. 245 2-ñïàëüíèé äèâàí. Ò.098-818Ò.097-566-7594 5294 58 VW LÒ-28, 86 ð.â., 2.4D, 35000 ãðí. 246 Á/ó ñò³íêó ó â³òàëüíþ. Ò.098Ò.098-506-7180 455-6011 59 Renault Magnum, 98 ð.â., äâèã. - 247 Äèâàí. Ò.098-455-6011 430. Ò.099-449-0217 248 Ïàðòó â äèò. ê³ìí. Ò.097-24260 DAF-380, 98 ð.â., êàï. ðåìîíò. 4237 Ò.067-768-6929 249. Á/ó 2-äâåðíó øàôó, òåìíó. 61 ÊàìÀÇ-ñàìîñêèä, çåðíîâîç. Ò.098-332-0827, 098-173-9614 Ò.067-790-6596 250. Á/ó 2-ñïàë. ë³æêî. Ò.098-33262 dzË-130, «êîëãîñïíèê», ãàç, áåí- 0827, 098-173-9614 çèí. Ò.097-287-0704 251 Á/ó ïðèë³æêîâ³ òóìáî÷êè, 3 øò. Ò.098-332-0827, 098-173-9614 252. Á/ó òðþìî ç òóìáî÷êîþ. Ò.098332-0827, 098-173-9614 253. Á/ó 3-äâåðíó øàôó, ñâ³òëó. Ò.098-332-0827, 098-173-9614 254. Á/ó äèâàí ³ 2 êð³ñëà. Ò.09896 Ìîòîöèêë Honda, 150 êóá.ñì. 252-4378 Ò.067-383-2479 255. Á/ó ðîçêëàäíå êð³ñëî. Ò.09897 Âåëîñèï. «Ñëàâóòè÷». Ò.098- 944-2420 460-7747 256. Á/ó äèâàí. Ò.097-722-6880 98 Ñêóòåð Honda Dio. Ò.096-379- 257. Á/ó êîìï’þò. ñò³ë. Ò.098-2619513 8505 99. Á/ó ï³äë³òêîâ. âåëîñèï. Profi. 258. Á/ó ìåáë³ äî ïåðåäïîêîþ, Ò.067-147-4009 1.4õ0.4 ì, ï³ä äóá. Ò.098-646-6474 100. 3-êîë³ñí. ñêóòåð Honda ç äà- 259. Á/ó òðþìî, 600 ãðí. Ò.067õîì. Ò.067-933-0158 360-7053 260. Ïîë³ðîâàíó 3-äâåðíó øàôó, 1.7õ1.2 ì, êîðè÷íåâó, 300 ãðí. Ò.067-360-7053 261 Êóõîíí³ øàôè, 3 øò., ó êîìïë. ç ìèéêîþ. Ò.067-665-4085

ÀÂÒÎÁÓÑÈ, ÂÀÍÒÀÆIÂÊÈ

ÌÎÒÎÂÅËÎ

ÑÏÅÖÀÂÒÎ, ÏÐÈ×ÅÏÈ,×ÎÂÍÈ

116 Ïðè÷³ï ó êîìïë. ç áî÷êîþ. Ò.096-903-0996 117 Êîìáàéí John Deere-970.Ò.096903-0996 118 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. Ò.097494-1642 119 2-ì³ñíèé ãóìîâèé ÷îâåí. Ò.098-838-2158 120 ×îâåí «Äí³ïðî» ç äâèãóíîì, ïðè÷³ïíèì îáëàäíàííÿì. Ò.098838-2158 121 Òðàêòîð ÌÒÇ-82. Ò.096-5084746 122 Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí Fortschritt-514 ó êîìïë. ç æàòêîþ, ôëåøêîþ. Ò.096-508-4746

ÏÎÁÓÒÎÂÓ ÒÅÕÍIÊÓ 209 Á/ó ïðàë. ìàø.-àâò., ͳìå÷. Ò.067-936-8075 210 Á/ó õîëîä., ͳìå÷. Ò.067-9368075 211 Á/ó ìîðîç. êàìåðó, ͳìå÷. Ò.067-936-8075 212 Á/ó åë. ïëèòó, ͳìå÷. Ò.067936-8075 213 Ïðàëüíó ìàø.-àâò. Ò.068-6826019 214 Ïðàëüíó ìàø.-àâò., ñ³ëüñüêèé âàð³àíò. Ò.068-682-6019

255. Á/ó ñòåëàæ³. Ò.098-646-6474 256. Á/ó ïðîæåêòîð, 500 Âò, äëÿ îñâ³òëåííÿ âåëèêèõ îá’ºêò³â, 300 ãðí. Ò.067-360-7053 257 Á/ó ãàçîâèé êîòåë ÀÎÃÂ-10, 100 ïë.îïàë., 1000 ãðí. Ò.067-3607053 258. Åë. ïèëó «Òàéãà». Ò.067-4151154 259. Ãàçêîëîíêó. Ò.067-680-8380 260. 3-ôàçí. äâèãóí ç ëåá³äêîþ. Ò.098-252-4378 261. Åë. òî÷èëî. Ò.067-138-2653 262 Òâåðäîïàëèâí. êîòåë. ÊÑÒ-20. Ò.068-022-3638 263 Åë. äâèã., 2.2 êÂò, 1500 îá./õâ. Ò.067-903-1420

282 Äåðåâ. ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, 0.8õ2.5 ì. Ò.097-442-3628, 096462-0372 283. À/ö ïëèòè, 3õ1õ1.45 ì, 2 øò. Ò.098-800-1560 284 Á/ó ïëàñòèê. äâåð³, 0.9õ2.15 ì, 1 øò. Ò.098-750-0141 285. Á/ó äåðåâ’ÿíå ïîäâ³éíå çàñêëåíå â³êíî, 2.1õ1.38 ì, 500 ãðí. Ò.067-360-7053 286. Äåðåâ. ïîëîòíî äëÿ âõ³äíèõ äâåðåé, 2õ0.8 ì, 600 ãðí. Ò.098262-9117 287 Øòàìïîâàí. øâåëåð, 16õ6 ñì, 20 ì. Ò.067-797-1571 288. Ìåòàëåâ³ 3-ñåêö³éí³ âîðîòà. Ò.067-797-1571 289 Á/ó ïëàñòèê. â³êíà: 2.5õ1.32 ì, 1 øò.; 1õ2 ì, 1 øò. Ò.098-750-0141 290 Ïëàñòèê. ï³äâ³êîííÿ, 1.6õ0.35 ì. Ò.067-415-1154 291. ×àâóíí³ áàòàðå¿, 7 ðåáåð. Ò.09834 Êóõîííó ìèéêó ó êîìïë. ç êðà- 085-0632 292 Æåðñòü: 2 ìì, 2.5õ1.27 ì, 2 ëèñíîì. Ò.097-406-0486 35 Á/ó óìèâàëüíèê. Ò.098-723- òè; 4 ìì, 2õ2 ì, 2 ëèñòè. Ò.097-2716645 5778 36. Íåðæàâ. ðóøíèêîñóøàðêó, 293. Ïîäâ³éí³ äåðåâ’ÿí³ â³êíà, 800 ãðí. Ò.098-262-9117 1.12õ1.36 ì, 3 øò. Ò.068-014-1251 37. Ìèéêó. Ò.067-665-4085

ÑÀÍÒÅÕÍIÊÓ

ÌÓÇÈ×ÍI IÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

ÒÂÀÐÈÍ

300 Ò³ëüíó ÷åðâîíî-ðÿáó êîðîâó ç 2-ì òåëÿì. Ò.097-123-4015 301 ѳðî-ðÿáó êîðîâó (ñ.Çàë³ñ20 ϳàí³íî. Ò.097-726-8774 21 ϳàí³íî, ÷îðíå. Ò.097-321-6162 ñÿ Ïåðøå). Ò.067-366-0742 302 Öóöåíÿ õàñê³, ä³â÷., 2.5 ì³ñ. Ò.097-891-2067 303 Êîçó. Ò.097-924-2290 304 ×îðíó êîðîâó ç 3-ì òåëÿì, ò³ëüíó 5 ì³ñ. Ò.067-566-5087 305 Öóöåíÿ ÷èñòîêðîâíî¿ í³ì. â³â13 Íîðêîâó øóáó, ð.52-54. Ò.096- ÷àðêè, õëîï÷. Ò.097-813-7382 247-1507 306 ×åðâîíî-ðÿáó êîðîâó. Ò.098408-3486 307 Ïîðîñÿ, 2 ì³ñÿö³. Ò.098-2680115 308 Öóöåíÿ êàíå-êîðñî, 6 ì³ñ. Ò.068-934-8944 309 Öóöåíÿ â³â÷àðêè, õëîï÷èê. 57 Êîëÿñêó, á³ëî-ñèíþ, 2 â 1, Ò.068-622-8774, 068-622-8773 1500 ãðí. Ò.098-224-4528 58 Çèì.-ë³òíþ êîëÿñêó, ðîæåâîá³ëó. Ò.068-044-8128 59 Àâòîìîá³ëü íà àêóì., äëÿ äèò. 3-6 ð. Ò.067-754-0281 60 Âåëîñ. ç ðó÷êîþ. Ò.096-1937093 44 1-2-ê. êâ., á/ïîñåðåäí. Ò.09661. Á/ó âåëîñèï. äëÿ õëîï÷. 4-6 ð. 701-8025 Ò.098-936-4974 45 Ñòàðèé áóä. ÷è âðåì. (ó ì³ñò³). Ò.067-804-1251 46. Áóäèíîê (ó ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³). Ò.067-862-1210

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß ÄIÒÅÉ

45 гäêîêðèñòàë³÷íèé òåëåâ. LG Smart. Ò.097-185-6077 46 Á/ó òåëåâ. Samsung. Ò.096-1359100 47 Á/ó òåëåâ. Panasonic. Ò.097336-5626 48 Á/ó LED-òåëåâ. Samsung Smart, 40". Ò.097-319-5955 49. Êîëüîðîâ. òåëåâ. «Ýëåêòðîí», ä³àã. - 60 ñì, 350 ãðí. Ò.067-3842561 50. Òåëåâ³ç. Samsung. Ò.097-7226880 51. Ðàä³îìàãí³òîëó Fisher. Ò.067- 49 Êèëèì, 2õ3 ì, Áåëüã³ÿ. Ò.096384-2561 436-0196 52. Á/ó òåëåâ. Samsung, 14". Ò.098- 50 Á/ó êèëèìè, 2 øò. Ò.096-563944-2420 9748 51 Á/ó ïàëàñè, 2.5õ3.5 ì, 2 øò., 250 ãðí./øò. Ò.098-723-6645 52. Òþëü, îðãàíçà, 6 ïîã.ì, á³ëà, 250 ãðí. Ò.098-262-9117 53. Åìàëüîâàíó êàñòðóëþ, 40 ë. 11 Á/ó notebook Acer. Ò.097-319- Ò.098-358-3692 5955 54. Êèëèìè, 0.87õ1.75 ì, 2 øò. Ò.097-329-9175

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß ÄÎÌÓ

ÎÐÃÒÅÕÍIÊÓ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, IÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

232 Ãàçïëèòó. Ò.068-682-6019 233 Ãàçêîëîíêó. Ò.068-682-6019 234 Á/ó õîëîä. â³òðèíó. Ò.067-9168958 235 Åë. äâèãóí. Ò.097-901-1002 236 Ãàçáàëîíè. Ò.097-901-1002 237 Åë. ëåá³äêó. Ò.097-901-1002 238 Çåðíîñóøàðêó ÒÀÓ-075. Ò.096903-0996 239 4-êîíô. ãàçïëèòó «Ýëåêòà». Ò.098-838-2158 240 Äâèãóí ïîñò³éíîãî ñòðóìó, 5.5 êÂò, 110 Â, 3000 îá./õâ. Ò.097836-0558 241 Õîëîä. â³òðèíó, 2.2 ì. Ò.068594-1727 242 Öèêëþâàëüíó ìàøèíó. Ò.068086-5618 243 3-ôàçíèé åë. äâèãóí, 7 êÂò, 1000 îá./õâ. Ò.097-836-0558 244 Òâåðäîïàëèâíèé êîòåë, äî 500 ïë.îïàë. Ò.093-941-9990 245 ѳ÷êàðíþ. Ò.093-630-4520 246 4-êîíô. ãàçïëèòó Greta. Ò.097664-0350 247 Òóðáîâàíèé êîòåë Nova Florida. Ò.097-276-5292 248 ϳäëîãîâèé ãàçêîòåë «Äàíêî-8Ñ». Ò.097-664-0350 249 Á/ó äîìêðàò, 10 ò. Ò.067779-3523 250 Á/ó ãàçïëèòó Ardo. Ò.098-7236645 251. Á/ó 4-êîíô. ãàçïëèòó Nardi ç åë. äóõîâêîþ. Ò.096-952-2853 252. Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, 380 Â, ó êîìïë. ç ôðåçàìè, ïèëàìè. Ò.098-800-1560 253. Ãàçïëèòó «Äðóæêîâêà». Ò.097722-6880 254. Á/ó ãàçáàëîí, 50 ë. Ò.098358-3692

ÌÀÒÅÐIÀËÈ 261 Äåðåâ. â³êíà ç³ ñêëîì, àðöàáàìè, 8 øò. Ò.098-406-7942 262 ˳íîëåóì, 5 ðóëîí³â. Ò.098522-1226 263 Äåðåâ. (ÿñåí) ïàðêåò, 44 êâ.ì. Ò.098-522-1226 264 Íåîáð³çí³ äîøêè (ÿñåí), 60 ìì, 3 ì, 0.5 êóá.ì. Ò.098-522-1226 265 Áåòîíí³ ñõîäè-ìàðø³, 2 øò. Ò.096-903-0996 266 Áàëêîíí³ äâåð³. Ò.067-2961398 267 Á/ó ìåòàëîïëàñòèê. â³êíà, 6 øò. Ò.097-544-9955 268 Á/ó ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, 6.3õ1.2 ì, 8 øò. Ò.097-123-4507 269 Âõ³äí³ äåðåâ. äâåð³. Ò.097370-6445 270 Á/ó ïëàñòèê. áàëêîííó ðàìó, 3.4õ1.6 ì. Ò.068-739-1700 271 Âõ³äí³ äåðåâ’ÿí³ (äóá) äâåð³, 1.36õ2.3 ì. Ò.098-462-0888 272 Á/ó äåðåâ. (äóá) â³êíà, 5 øò. Ò.067-255-8525 273 Øëàíã äëÿ ïîëèâàííÿ, 50 ì. Ò.097-565-8959 274 Á/ó ïëàñòèê. â³êíî, 1.08õ1.28 ì, 1000 ãðí. Ò.096-469-5770 275 Ñóõ³ äîøêè (äóá), 1.5 êóá.ì., 40-50 ìì. Ò.096-487-0357 276 ×àâóíí³ òðóáè, d-30 ñì, 4 ì, 2 øò. Ò.068-045-9558 277 Á/ó äåðåâ. â³êíà, 1.3õ0.67 ì, ç³ ñêëîì, 20 øò. Ò.096-745-5164 278 Áàëêîííèé áëîê. Ò.098-4556011 279. Ñòàðòîâó øïàêë³âêó, 4 ì³øêè. Ò.067-415-1154 280. Ìàðìóðîâó êðèõòó, 500 êã. Ò.097-442-3628, 096-462-0372 281. Äåðåâ. â³êíî, 1.3õ0.7 ì. Ò.098800-1560

11 Ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ â ðóáðèêó «Êîì³ñ³îíêà» íà íàéáëèæ÷èé íîìåð ãàçåòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ïîïåðåäíüîãî òèæíÿ òà ó ïîíåä³ëîê, äî 11.00. Ãðàô³ê ðîáîòè: ïí.-÷ò., 9.00-18.00; ïò. - äî 17.00; ñá., íä. - âèõ. 310. Êîðîâó. Ò.067-239-7351 186 Âîëüºð. Ò.097-477-3280 311 ʳç, 5 ì³ñ., 2 øò. (ñ.Îðèíèí). 187 Áàíêè: 0.5; 1; 3 ë; 30 øò. Ò.096Ò.096-020-8345 549-2885 312 ×åðâîíî-ðÿáó êîðîâó-ïåð- 188. Áäæîëîñ³ì’¿, 5 øò. Ò.097â³ñòêó. Ò.097-553-8125 442-3628, 096-462-0372 313 Ò³ëüíó ÷åðâîíî-ðÿáó êîðîâó, 189. Áðèêåò, 1 ò. Ò.098-800-1560 5 ð. Ò.096-680-5170 190. Øâåäñüêó ñò³íêó â êîìïë. ç 314. ×îðíî-ðÿáó êîðîâó ãîëëàíä- ãðóøåþ, áðóñàìè, ëàâêîþ. Ò.097ñüêî¿ ìîëî÷íî¿ ïîðîäè, 8 ð., ò³ëü- 426-2918 íó 7 ì³ñ. Ò.097-452-9127 191. Âåëîòðåíàæåð ðàäÿíñüê. â-âà, 315 Êîçåíÿò, 3 øò. Ò.097-924-2290 700 ãðí. Ò.067-384-2561 316. ×îðíî-ðÿáó êîðîâó ç 2-ì òå- 192. Ðóáàí³ äðîâà, 4 ñêëàäîì. ëÿì. Ò.067-865-9188 Ò.098-358-3692 317. ×îðíî-ðÿáó êîðîâó ç 3-ì òå- 193. Á/ó áàíêè, 30 øò. Ò.067-664ëÿì, ò³ëüíó 8 ì³ñ. Ò.068-176-9183 1408 318. Öóöåíÿ ïåê³íåñà, 2 ì³ñ. Ò.068- 194. Áàíêè, 1 ë, 20 øò. Ò.067-665176-9183 4085 319. Áè÷êà, 1 ì³ñ., íà óòðèìàííÿ. 195. ʳííèé â³ç íà ãóìîâèõ êîëåÒ.098-356-5707 ñàõ. Ò.096-343-4175 320. Êîðîâó. Ò.097-150-5587 196 Áäæîëîñ³ì’¿ ç âóëèêàìè, 6 øò. 321. Ïîðîñíó ëüîõó êîðåéñüêî¿ ïî- (ñìò Ñòàðà Óøèöÿ). Ò.097-548ðîäè. Ò.098-661-9580 3883 322. Êîçó ç êîçåíÿòàìè. Ò.093- 197. Äåðåâ. (äóá) áî÷êè, 60 ë, 3 øò. 268-2207 Ò.067-983-1448 323 Öóöåíÿ ñèá³ðñüêî¿ õàñê³, õëîï÷. 198. Ìèñë. ðóøíèöþ ÒÎÇ-ÁÌ-16. Ò.068-996-9743 Ò.096-753-6792 324. Ïîðîñÿ êîðåéñüêî¿ ïîðîäè, 199. Áóòë³: 10 ë, 3 øò.; 20 ë, 15 øò. 2.5 ì³ñ. Ò.096-648-6930 Ò.067-899-5689 325 Á³ëî-÷îðíó êîáèëó, 6 ð. Ò.096- 200. 3D-îêóëÿðè Sharp, 2 øò. 638-5828 Ò.098-252-4378 326. Êîðîâó. Ò.097-914-9103 201. Áóòë³: 10; 20 ë; 4 øò. Ò.098225-8994

IÍØÅ 178 ßùèêè äëÿ ÿáëóê, 30 øò. Ò.097583-1942 179 1-ê³ííèé â³ç. Ò.068-031-3471 180 3-êîðïóñí³ âóëèêè íà 36 ðàìîê, 10 øò. Ò.097-442-3628, 096-4620372 181 Ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ ÒÎÇ-34 ç îïòè÷íèì ïðèö³ëîì. Ò.067-7419276 182 ϳääîíè, 50 øò. Ò.067-3815180 183 Äåðåâ’ÿíó (äóá) ä³æêó, 200 ë, 350 ãðí. Ò.096-487-0357 184. Á/ó ìåòàë. áî÷êè, 200 ë, 4 øò. Ò.097-082-1613 185 Âóëèêè ç áäæîëîñ³ì’ÿìè, 5 øò. Ò.097-507-9145

ÑÀÄ, ÃÎÐÎÄ 77 Ïøåíèöþ, 500 êã. Ò.098-2590684 78 ß÷ì³íü, 500 êã. Ò.067-388-0847 79 ßáëóêà, 500 êã. Ò.096-915-1878 80 ß÷ì³íü, 500 êã. Ò.098-315-3662 81 Âàçîí äèôôåíáàõ³¿, 1 ì. Ò.068086-6742 82 Êîðìîâó êàðòîïëþ, 500 êã. Ò.096-164-7954 83. ß÷ì³íü, 500 êã. Ò.097-701-5304 84 Âåëèêó êàðòîïëþ, 500 êã. Ò.097488-2278 85. Ãàðáóçè, 500 êã. Ò.097-2061580 86. Äð³áíó êàðòîïëþ, 500 êã. Ò.097488-2278

ÊÓÏËÞ ÆÈÒËÎ, ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ 47 1-ê. êâàðò. (I ïîâ.). Ò.063-383- 50. 1-2-ê. êâ., á/ïîñåðåäí. Ò.0968943 836-9036 48. 1-ê. êâ. Ò.098-703-0862 51. 1-ê. êâàðò., á/ïîñåðåäí. Ò.09749 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ÷è íåâåëè- 373-2059 êèé áóäèíîê (ïîðó÷ ð³÷êà). Ò.097- 52. Äà÷ó (ïîðó÷ ð.Äí³ñòåð). Ò.067283-0251 944-0809

IÍØÅ 110 Õîëîäèëüí. Ò.067-916-8958 111 Á/ó íîóòáóê. Ò.098-688-0095 112 Iíñòðóìåíòè äî áóðîâî¿ óñòàíîâêè. Ò.097-901-1002 113 Ïàëèâíó àïàðàòóðó äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÞÌÇ. Ò.096-657-9055 114 Á/ó ïîêð³âåëüíó æåðñòü. Ò.097-863-8004

115 Ìóçè÷íèé öåíòð. Ò.097-8638004 116 Á/ó ïëàñêèé øèôåð. Ò.097863-8004 117 Øóáó (ð.56, Áåëüã³ÿ). Ò.067494-5631 118. Õóäîæí³ êíèãè. Ò.098-0052499

119. Á/ó âõ³äí³ ìåòàë. äâåð³. Ò.067394-1853 120. ÂÀÇ-2109 (äî 36000 ãðí.). Ò.098-820-0170 121. Òðàêòîðíó ðîòîðíó êîñàðêó. Ò.098-041-5477 122. ÇÀÇ-968 ÷è äâèã. äî íüîãî. Ò.067-262-1184

ÇÄÀÌ-ÇÍIÌÓ ÆÈÒËÎ 348 Çäàì æèòëî ñòóäåíòàì, çàî÷íèêàì, áðèãàäàì ðîá³òíèê³â (öåíòð). Ò.067-380-1728 349 Çäàì ÷àñò. áóä. (Ïîëüñüê³ ô., çðó÷í., îêðåìèé âõ³ä). Ò.097701-5310 350 ³çüìó íà êâ. 2-3-õ õëîïö³â, ñòóäåíò³â, çàî÷íèê³â (ð-í ïîäàòêîâ. êîëåäæó, Êîëåäæó ÏÄÀÒÓ, çðó÷í., Wi-Fi). Ò.096-193-6214 351 Çäàì 1-ê³ìí. êâàðò. (öåíòð) íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò.067-6038399 352 ³çüìó íà êâ. õëîïöÿ á/øê³äë. çâè÷îê (ð-í ÒÖ «Þâ³ëåéíèé»). Ò.097-595-0732 353 ³çüìó íà êâ. ñòóäåíò³â (ð-í ÏÄÀÒÓ). Ò.097-375-7590 354 Çäàì ê³ìí. â áóä. ñòóäåíòàì, ïðàöþþ÷³é ìîëîä³ (ì-í Æîâòí.). Ò.097-429-2916 355 Çäàì áóä. (Ñìèðíîâà) íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò.067-401-0516 356 ³çüìó íà êâàðò. ä³â÷èíó-ñòóäåíòêó (ì-í Æîâòí.). Ò.096-0375096 357 ³çüìó íà êâ. 2-õ ä³â÷àò (ð-í áîòàí. ñàäó). Ò.096-689-5408 358 ³çüìó íà êâ. ñòóäåíòà, õëîïöÿ (öåíòð). Ò.5-11-76, 067-7132914 359 Çäàì 3-ê. êâ. (×åðåì.) íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò.097-119-6441 360 Çäàì îêðåìó ê³ìí. ó êîìóíàëüí. êâ. (×åðåì.). Ò.098-2738227 361 Çäàì ê³ìí. â ãóðòîæ. (ñ-ùå öóêðîç-äó, V ïîâ.). Ò.097-6294725 362 Çäàì ê³ìí. â ãóðòîæ. (ñ-ùå öóêðîç-äó, ÷/ìåáë³). Ò.098-639-8517, 097-380-5278 363 Çäàì ê³ìí. â ãóðòîæ. (ð-í «Ñ³ò³-áëþçó»). Ò.096-898-6247 364 Çí³ìó êâàðò., áóä. Ò.098-9753054

365 Çäàì ê³ìí. â áóä. (ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà). Ò.098-633-2908 366 Çäàì âðåì. (ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, çðó÷í.). Ò.098-5927911 367 Çí³ìó 1-2-ê. êâ. (ð-í êîëèøí. â³éñüê. ³íñò.) íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò.093-411-2099, 097-085-6627 368. Çäàì 1-ê. êâ. (ð-í Ê-ÏÅÌÇó). Ò.097-542-3509 369. Çäàì 1-ê. êâ. ïîðÿäí³é ñ³ì’¿ (×åðåì.). Ò.097-617-5713 370. Çäàì 1-ê. êâ. (öåíòð). Ò.067811-1003 371. Çäàì 2-ê³ìí. êâ. (öåíòð, ê³ìí. îêðåì³, ðåì., ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà). Ò.067-711-6387 372. Çäàì 2-ê³ìí. êâ. (ð-í Ê-ÏÍÓ). Ò.050-905-1415 373. Çäàì 2-ê. êâ. (öåíòð, ð-í ðèíêó, ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà). Ò.096344-7489 374. Çäàì 3-ê. êâ. (ì-í Æîâòíåâ., ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà, á/õàçÿ¿â). Ò.067-772-1076 375. Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæ. (ð-í çàë³çí. âîêçàëó). Ò.096-939-3134 376 Çäàì ê³ìí. â ãóðòîæ. ñ³ì’¿ (ð-í êîëèøí. ïëàíîâî-åêîíîì³÷íîãî òåõí.). Ò.098-058-4885 377. Çäàì ê³ìí. â ãóðòîæ. íå ñòóäåíòàì (×åðåì.). Ò.096-655-8693 378. Çäàì ê³ìí. â ñåêö³¿ (ð-í ÂÏÓ ¹14). Ò.096-159-2771 379 Çäàì ê³ìí. â áóäèíêó (Ïîëüñüê³ ô.). Ò.098-482-6367 380. Çäàì ê³ìí. â áóä. (ñ.Äîâæîê, çðó÷í.). Ò.097-691-7069 381. Çäàì ê³ìí. â áóä. ä³â÷àòàì, ñòóäåíòêàì (ì-í Æîâòí., ð-í «Àðêòèêè», çðó÷í.). Ò.097-586-8501 382. Çäàì ê³ìí. â áóä. ñ³ì’¿ á/ä³òåé (Ñìèðíîâà). Ò.098-646-6474 383. Çäàì ê³ìí. â áóäèíêó õëîïöÿì, ñòóäåíòàì (Ïîëüñüê³ ô.). Ò.067-305-2700

384 Çäàì áóä. (ϳäçàì÷å, 2 ê³ìí., ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà.). Ò.096-3410392, 096-341-0392 385. Çäàì ê³ìí. â áóä. (ð-í áîòàí. ñàäó, çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä). Ò.098-338-8056 386. Çäàì âðåì. (ñ.Äîâæîê, 2 ê., êóõíÿ, ãàç. îïàë.). Ò.098-3867912 387. ³çüìó íà êâ. õëîïöÿ, ñòóäåíòà (ð-í áîòàí. ñàäó). Ò.098-0680865 388. ³çüìó íà êâ. ä³â÷èíó (ð-í ñòîìàòïîë³êë.). Ò.9-04-95 389. ³çüìó íà êâ. ä³â÷àò, ñòóäåíòîê (ð-í «Ñ³ëüïî», çðó÷í., á/õàçÿ¿â). Ò.096-130-1563 390 ³çüìó íà êâ. ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò (ð-í ñòîìàòïîë³êë³í.). Ò.067187-2171 391 Çí³ìó êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò.096-119-5411 392. ³çüìó ä³â÷àò, ñòóäåíòîê äëÿ ï³äñåë. (ð-í çàë³çí. âîêçàëó, ³íä. îïàë., á/õàçÿ¿â). Ò.096-074-4042 393. ³çüìó íà êâ. 2-õ ïðàöþþ÷èõ ÷îëîâ³ê³â (ì-í Æîâòíåâ.). Ò.097327-1594 394. ³çüìó íà êâàðò. 2-õ ä³â÷àò (öåíòð). Ò.068-346-4275 395. ³çüìó íà êâàðòèðó ñòóäåíò³â (ñ.Êàì’ÿíêà, çðó÷í.). Ò.098-7167289 396. Çäàì ê³ìíàòó â êâàðòèð³ 1-2-ì ä³â÷àòàì (öåíòð). Ò.098720-0618 397. ³çüìó ä³â÷èíó-ñòóäåíòêó íà êâàðòèðó (öåíòð, ²íòåðíåò, ðåì., ìåáë³, ïîáóò. òåõí³êà). Ò.096688-7480 398. Çí³ìó 1-ê. êâ. (öåíòð, á/ìåáë³â) íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò.068090-0439 399. Ìîëîäà ñ³ì’ÿ á/ä³òåé çí³ìå êâ. (Ïîëüñüê³ ô., ð-í ÌÁÊ). Ò.050251-6328

Áåçêîøòîâí³ ïðèâàòí³ îãîëîøåííÿ  (03849) 3-22-30, 098-291-7637. Ïðèéîì îá’ÿâ ³ ðåêëàìè 9.00-18.00 (êð³ì ñóáîòè, íåä³ë³)


12

бÇÍÅ

20−/7−1/07

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÆÈÒÅ˲ ̲ÑÒÀ ÊÀÌ’ßÍÖß-ÏÎIJËÜÑÜÊÎÃÎ, ßʲ ÏÐÎÆÈÂÀÞÒÜ ÍÀ ÂÓË.ÏÀÒвÀÐÕÀ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ, 2-11, ÂÓË.Ҳ̲ÐßǪÂÀ, 45-78, ÏÐÎÂ.ϲÂͲ×ÍÈÉ, 2-8, ÂÓË.ϲÂͲ×ÍÀ, 67-74!

Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé ÐÅÌ ïîâ³äîìëÿº, ùî, ó çâ’ÿçêó ³ç ïðîâåäåííÿì êàï³òàëüíî¿ çàì³íè åëåêòðîìåðåæ³ ÏË-0,4 êÂ, ³ç 5 âåðåñíÿ äî 5 æîâòíÿ 2018 ð. áóäóòü ïåðåáî¿ ç åëåêòðîïîñòà÷àííÿì íà äîâãîñòðîêîâèé òåðì³í. Ïðîñèìî âèáà÷åííÿ çà òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³.

ÌIÍßÞ

ÇÀÃÓÁËÅÍÎ-ÇÍÀÉÄÅÍÎ

ÆÈÒËÎ, ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Ó ÊÀÌ’ßÍÖI-ÏÎÄIËÜÑÜÊÎÌÓ 80 2-ê. êâ. (öåíòð, 38.9 êâ.ì, á/çð., 1.7 ñ.) íà 1-ê., ç äîïë. Ò.096-3127507 81 1/2 áóä. (Ïîëüñüê³ ô., ã/áóä., 6 ñ.) íà 2-ê. êâ. Ò.097-055-4898, 097-400-6764 82 ʳìí. â ãóðòîæ. (ì-í Æîâòíåâ., VII(9), 27 êâ.ì, îêðåìà êóõíÿ) íà 2-ê³ìí. êâàðòèðó, ç äîïë. Ò.096919-9200 83 Ñåêö³þ òà âåëèêó ê³ìí. â ³íø³é ñåêö³¿ (ð-í «Åëåêòðîíà») íà 2-ê. êâ. Ò.097-904-9625 84 3-ê. êâ. (öåíòð, III(3), ãàðàæ) íà 1-ê. Ò.098-987-0155 85 Áóä. (ñ.Ìóêøà Êèòàéã., çðó÷í., âðåì., 15 ñ.) íà 1-ê. êâ. Ò.098-9870155

86 Áóä. (ñ.Ñìîòðè÷ (Òàòàðèñêè), ãàç, êðèí., ñàðàé, ñàä, 25 ñ.) íà æèòëî â ì³ñò³. Ò.068-610-6380, 3-28-65 87 Íåäîáóäîâ. áóäèíîê (ϳäçàì÷å, 65% ãîòîâí., 180 êâ.ì, ï³äâàë, ãàðàæ) íà 2-ê. êâ., ç äîïë. Ò.096596-0521 88. Äâà áóä. íà ïîäâ³ð’¿ (Ïîëüñüê³ ô.) íà 2-ê. êâ., ç äîïë. Ò.097736-0469 89. 2-ê. êâ. (ñ-ùå öóêðîçàâîäó) íà 1-ê. Ò.098-800-1560 90 Áóäèí. (ñ-ùå öåìç-äó, çðó÷í., öåíòð. îïàë., âîäîïîñòà÷., ñàä, ãîðîä) íà 2-3-ê. êâ. Ò.096-955-7924 91. Áóä. (ϳäçàì÷å, çðó÷í., ºâðîðåì.) íà 2-ê. êâ., ç äîïë. Ò.098632-8242

ÇÀ ÌÅÆÀÌÈ ÌIÑÒÀ 50 1-ê. êâ. ó ì.Iâàíî-Ôðàíê³âñüê (VI(10) íà 2-ê. ó Ê-Ï, ç äîïëàòîþ. Ò.068-938-6565 51 Áóä. ó ñ.Áîðèøê³âö³ (çðó÷í., ñàðàé, 30 ñ.) íà æèòëî â ì³ñò³. Ò.097-456-7457 52 Áóä. ó ñ.Ãîëîñê³â (çðó÷í., ãàç, ñàä, ãîðîä) íà 2-ê. êâ. Ò.097437-5575 53 Áóä. ó ñ.Âåëèêà Ñëîá³äêà íà 1-ê. êâ. ÷è ñåêö³þ â ì³ñò³. Ò.067268-4394

54 Áóä. ó ñ.Ãóìåíö³ íà êâ. Ò.097442-3173 55. Áóä. ó ñ.³ëüõîâåöü (ã/áóä., ãàðàæ, ñàä, 20 ñ.) íà 1-ê. êâ. â Ê-Ï (êð³ì ñ-ùà öåìç-äó). Ò.067-9049340 56. Áóä. ó ñ.Ïàí³âö³ (Âåðõí³, âîäà, ãàç íà ïîäâ³ð’¿, 26 ñ.) íà 1-2-ê. êâ. Ò.096-889-8752, 097-798-7730 57. Çåì. ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó â ñ.Êóëü÷³¿âö³ (15 ñ.) íà ñåêö³þ â ãóðòîæ. Ò.097-586-8602

IÍØÅ 15 ijëÿíêó ï³ä çàáóä. (ñ.Ëèñîã³ð- 17 ʳìí. â êîìóí. êâ. (×åðåì., êà, 12 ñ.) íà áóñ. Ò.097-442-3173 I(5) íà àâòî. Ò.098-273-8227 16 Áóä. (ñ.Òàðàñ³âêà, âîäà, ãàç, 18. Çåì. ä³ëÿíêó ï³ä çàáóä. (ñ.Äîâñàä, ãîðîä) íà àâòî. Ò.097-154- æîê, ð-í ê³íîïðîêàòó, 8.5 ñ.) íà 5553 àâòî. Ò.068-010-5807

23. Çàãóáë. äîêóì. íà ³ì’ÿ IÂÀÍΠÄìèòðî ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò.068-056-6703

ÇÄÀÌ ÏÎÄÎÁÎÂÎ 50 2-ê. êâ. (öåíòð). Ò.097-128-2188 51 1-2-ê. êâ. (öåíòð, Iíòåðíåò, ºâðîðåì., àâòîñòîÿíêà). Ò.067380-1728 52 Êâ. (Ñòàðå ì., Iíòåðíåò, ºâðîðåì., àâòîñòîÿíêà). Ò.067-3801728 53 1-ê³ìí. êâàðò. (öåíòð, ºâðîðåì., Wi-Fi). Ò.097-410-5680

54 ʳìíàòó â áóä. (ð-í ïîëîã. áóä., çðó÷íîñò³, Wi-Fi, îêðåìèé âõ³ä, 150 ãðí./äîáó). Ò.068-300-9008 55 Áóä. (ñ.Ìóêøà Êèòàéãîðîäñüêà, 7 ê.). Ò.067-858-3030 56. 1-ê. êâ. (ð-í ê-òðó «Ñ³íåìà»). Ò.097-583-8310 57. 1-ê³ìí. êâàðò. (öåíòð). Ò.067811-1003

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ

89 Íÿí³ (ä³â÷èíà, 27 ð.). Ò.097-7899361 90 Ïðèáèðàëüíèö³, áóäü-ÿêó (æ³íêà, 59 ð.). Ò.096-388-0774 91 Áóäü-ÿêó (÷îëîâ³ê). Ò.068-0385138 92 Áóäü-ÿêó (ñòóäåíòè). Ò.098-0873536

93. Áóäü-ÿêó (÷îëîâ³êè). Ò.096-9911529 94. Áóäü-ÿêó (÷îëîâ³ê). Ò.097-1752652 95. Áóäü-ÿêó (÷îëîâ³ê). Ò.097-6550550 96 Ƴíêà (ìåä. îñâ³òà). Ò.096-1410140

ÐIÇÍÅ

135 Çäàì â îðåíäó ðèøòóâàííÿ (60 ãðí./äîáó). Ò.098-482-6314 136 Çäàì â îðåíäó ºâðîðèøòóâàííÿ. Ò.067-267-2387 137 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. Ò.096-157-7384 138 Çäàì â îðåíäó ðèøòóâàííÿ. Ò.067-380-0988 139 Çäàì â îðåíäó ºâðîðèøòóâàííÿ. Ò.067-380-2397 140 Çäàì â îðåíäó ºâðîðèøòóâàííÿ. Ò.098-867-2239

141 Çäàì ê³îñê íà Öåíòðàëüíîìó ðå÷îâîìó ðèíêó. Ò.097-5160510 142 Øóêàþ æ³íêó äëÿ äîãëÿäó çà õâîðîþ ëþäèíîþ. Ò.097-8932909 143 ³ääàì ó äîáð³ ðóêè öóöåíÿ ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ â³â÷àðêè (ä³â÷.). Ò.098-940-5399 144. Øóêàþ æ³íêó äëÿ äîãëÿäó çà õâîðèì ÷îëîâ³êîì. Ò.096-5520838

ÏÎÄßÊÈ Âèñëîâëþºìî ùèðó âäÿ÷í³ñòü êîëåêòèâó êàôå «Ìîëäîâà» ó ñêëàä³ êóõàð³â Åäóàðäà ²âàíîâè÷à, Îëüãè ²âàí³âíè, Íà䳿 Ìîäåñò³âíè, Ìà𳿠Áðîí³ñëàâ³âíè òà áàðìåí³â Àð³àäíè ³ Òàðàñà çà ãàðíî îðãàí³çîâàíå ñâÿòî ³ ñìà÷íó êóõíþ.

Ç ïîâàãîþ ñ³ì’ÿ ÁÎÄÍÀÐIÂ. Ìè ùèðî âäÿ÷í³ çàâ³äóâà÷ó â³ää³ëó ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè «Òóðáîòà» Êàòåðèí³ Îëåêñàíäð³âí³ ÃÎÐIJÉ×ÓÊ çà äîïîìîãó â ðåìîíò³ ñàíòåõí³êè. Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ!

Âàñèëü òà Ãàëèíà ÀÒÀÌÀÍÈ. ˳êâ³äàòîðè ×ÀÅÑ ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî âèñëîâëþþòü ùèðó âäÿ÷í³ñòü íàðîäíîìó äåïóòàòó Âîëîäèìèðó ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÓ çà íàäàíó ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èòè, ïðîë³êóâàòèñÿ òà ïðîéòè êóðñ ðåàá³ë³òàö³¿ â ñàíàòî𳿠«Óêðà¿íà» ñ.Ìàê³â Äóíàºâåöüêîãî ðàéîíó.

²ç âäÿ÷í³ñòþ À.Â.Î˲ÉÍÈÊ, À.².ÃÎÐÎÕÎ˲ÍÑÜÊÈÉ, Á.Á.ÐÎÌÀͲÂ. Âèñëîâëþºìî ùèðó âäÿ÷í³ñòü çà íåáàéäóæ³ñòü ³ âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ë³êàðÿì õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³: õ³ðóðãó Àíàòîë³þ Ìèêîëàéîâè÷ó ÁÀÐÒÎØÓ, àíåñòåç³îëîãó Âàëåð³þ Âàëåíòèíîâè÷ó ÊÎËÅÑÍÈÊÓ, îïåðàö³éí³é ìåäñåñòð³ Àëë³ Â³òà볿âí³ ÌÀÌÎÍβÉ, àñèñòåíòó õ³ðóðãà Ìèðîñëàâó ²ãîðîâè÷ó ÑÌÎÒÐÎÂÓ. Âàø³ íåëåãêà ðîáîòà òà ëþäÿí³ñòü ïîâåðòàþòü çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ òèì, õòî ïîòðàïèâ ó òåíåòà õâîðîáè, ÿê ³ ìîÿ ìàìà Åì³ë³ÿ Ñåð㳿âíà ÃÎÂÎÐÓÍ. Àëå Âè - íàéêðàù³, íàéòàëàíîâèò³ø³ ë³êàð³ - ïîâåðíóëè ¿¿ äî æèòòÿ. Òàêîæ ùèðî äÿêóºìî çà êîíñóëüòàö³¿ õ³ðóðãàì Äìèòðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ÏÅÒÐÓÊÓ ³ Âîëîäèìèðó Îëåêñàíäðîâè÷ó ÌÅÐËÞÊÓ, çà óâàãó ïðèéìàëüíîìó â³ää³ëåííþ, êîìàíä³ øâèäêî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó. Òàêîæ âäÿ÷í³ çà ùèð³ ìîëèòâè ó ñêðóòí³ òà âàæê³ õâèëèíè íàñòîÿòåëþ ïàðàô³¿ ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåéìîíà òà õðàìó ñâ. ïðîðîêà ²ëë³ Âàëåð³þ Âàñèëüîâè÷ó ÔÎÐÌÀÇÞÊÓ, Ðà¿ñ³ ÏÀÐÀÃÀÉËÎ, Ëàðèñ³ ÂÎÐÎÍÞÊ òà ¿¿ ñèíîâ³ Âàëåíòèíó. Ùèðî äÿêóºìî! Âñ³ì Âàì íèçüêèé óêë³í!

²ç âäÿ÷í³ñòþ Åì³ë³ÿ Ñåð㳿âíà ÃÎÂÎÐÓÍ, ¿¿ äî÷êà Ëàðèñà, Ëþäìèëà ÄÀÍÈËÞÊ, ijíà ÃÐÅÁÅËß.

²×ÍÀ ÏÀÌ’ßÒÜ... 25 ñåðïíÿ ìèíóëî 9 äí³â, ÿê ïåðåä÷àñíî ï³øîâ ³ç æèòòÿ Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ ÄÓÁÈÖÜÊÈÉ

2 âåðåñíÿ âèïîâíèëîñÿ á 40... Îëåêñàíäðó Ïåòðîâè÷ó ÏÎÁÅÐÅÆÍÎÌÓ

Íåìຠñë³â ³ ñë³ç, ÿêèìè ìîæíà áóëî á âèëèòè íàø³ ãîðå ³ á³ëü. ßê ïëà÷å ñåðöå ³ áîëèòü äóøà, Ùî ñåðåä íàñ òåáå íåìàº. Çäàºòüñÿ íàì, ùî òè - â äîðîç³, Ùî ñêîðî ñòàíåø íà ïîðîç³, Íå õî÷å ñåðöå ç òèì çìèðèòèñü, Ùî â î÷³ âæå íå ïîäèâèòèñü. Ìîëèòâà õàé ä³éäå äî òåáå, Ùîá ðàé áóâ òàì òîá³ íà íåá³, À ïàì’ÿòü íà çåìë³ ãîð³ëà. ßê æèòè ñèëüíî òè õîò³â, Äîáðå ³ í³æíå ñåðöå ìàâ, Ëþáîâ’þ ð³äíèõ ç³ãð³âàâ. Ñàøóíþ, ìè äóæå ïëà÷åìî ³ ñóìóºìî çà òîáîþ. Òè íàçàâæäè çàëèøèøñÿ æèâèì ó íàøèõ ñåðöÿõ.

Ç ãëèáîêèì ñóìîì ìàìà ³ òàòî.

Äåõòî ââàæàº, ùî äîëÿ ëþäèíè âèçíà÷àºòüñÿ íåáåñàìè, ³íø³ æ êàæóòü, ùî äîëÿ íå âèïàäîê, à ïðåäìåò âèáîðó, íà íå¿ íå ÷åêàþòü - äî íå¿ éäóòü, ¿¿ âèáîðþþòü. Ñâîþ äîëþ âèïëåêàâ Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷. ³í áóâ íàñïðàâä³ ËÞÄÈÍÎÞ ç âåëèêî¿ ë³òåðè ëþäèíîþ ñëîâà, â³äïîâ³äàëüíîñò³, äîáðîäóøíîñò³. Íàì âèïàëà âåëèêà ïðèºìí³ñòü ó æèòò³ ñï³ëêóâàòèñÿ ³ ñï³âïðàöþâàòè ç òàêîþ íåîðäèíàðíîþ ³ ìóäðîþ îñîáèñò³ñòþ. Àäæå ñàìå çàâäÿêè éîìó ó Âåðáê³âñüê³é øêîë³ 1999 ðîêó çàïàëàâ ñèí³é âîãíèê, ÿêèé ïðèí³ñ òåïëî ³ çàòèøîê ó÷í³âñüê³é ðîäèí³. Áàòüêè òà ó÷í³ áåçìåæíî âäÿ÷í³ Â’ÿ÷åñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó çà äîòðèìàíå ñëîâî. Çíàéòå, ùî Âè, øàíîâíèé, íåäàðåìíî æèëè íà ö³é çåìë³, ñàìå Âè âèêîíàëè ñâîþ ëþäñüêó ì³ñ³þ ó öüîìó ñâ³ò³! ³÷íà ïàì’ÿòü! Çåìëÿ Âàì ïóõîì!

Ó÷í³âñüêèé òà ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâè øêîëè ñ.Âåðáêà. Êîëåêòèâ ËÎÐ-î÷íîãî â³ää³ëåííÿ âèñëîâëþº ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ëîð-ë³êàðþ Îëåãó Ìèêîëàéîâè÷ó ÖÈÌÁÀËÞÊÓ ç ïðèâîäó ñìåðò³ áàòüêà.

Äìèòðî ËÀÂÑÜÊÈÉ

Ïðîõîäÿòü äí³, ìèíàþòü ðîêè, ÿê òðàã³÷íî çàãèíóâ íàø ëþáèé, äîðîãèé ñèíî÷îê ³ áðàòèê Äìèòðèê. Ñóìíî, âàæêî, ñàìîòíüî, àëå íàçàä âîðîòòÿ íå áóâàº. Ëþáèìî, ñóìóºìî, ìîëèìîñÿ çà òåáå, ñèíî÷êó! Öàðñòâî Íåáåñíå ³ â³÷íà ïàì’ÿòü òâî¿é äóø³.

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄIJË: Êîì³ñ³îíêà: 3-22-30, 098-291-7637 Ðåêëàìà: òåë./ôàêñ: (03849) 3-22-30, 098-291-7637 ÆÓÐÍÀ˲ÑÒÈ: (03849) 3-15 -53

E-mail: gazeta@podolyanin. com.ua

ÄÈÌÀ ÄÈÊÈÉ

11.01.1985 - 30.08.2016 Æèçíü ðàçëåòåëàñü íà êóñêè - áîëü â òåëå, È ñëåçû êðóïíûì æåì÷óãîì íà ãðóäü, Äðîæèò ðóêà ïëþñ íåðâû - íà ïðåäåëå, Òàê õî÷åòñÿ çàáûòüñÿ è óñíóòü! Ðûäàåò ñåðäöå, îáëèâàÿñü êðîâüþ, È íå æåëàåò ðàçóì ïîíèìàòü, ×òî áîëüøå íåò Òåáÿ - óøåë èç æèçíè, Áîëèò äóøà è õî÷åòñÿ êðè÷àòü! Ëþáèì, òîñêóåì, ñêîðáèì.

Ìàìà, îòåö, ñåñòðà, áàáóøêà.

31 ñåðïíÿ ìèíຠ5 ðîê³â, ÿê ï³øëà ³ç æèòòÿ íàøà äîðîãà äî÷êà, ñåñòðà, õðåùåíà Iðèíà Âîëîäèìèð³âíà ÌÓËßÐ-ÄÓÒÊÀ 28.10.1985 - 31.08.2013 ͳêîëè íàì íå çàáóòè òîé ñòðàøíèé äåíü ³ òó ñòðàøíó õâèëèíó, êîëè ï³äñòóïíà ñìåðòü âèðâàëà òåáå â³ä íàñ, êîëè ïåðåñòàëî áèòèñÿ òâîº ñåðäåíüêî. Òè ï³øëà â ³íøèé ñâ³ò, çâ³äêè âæå íåìຠâîðîòòÿ. Õàé ì’ÿêîþ ³ òåïëîþ áóäå òîá³ çåìëÿ, õàé äîáð³ ÿíãîëè îõîðîíÿþòü òâ³é ñïîê³é. Öàðñòâî íåáåñíå, íàøà äîðîãà, ð³äíà ³ íåçàáóòíÿ! Ó öåé ñêîðáîòíèé äåíü óñ³, õòî ¿¿ çíàâ, ïîì’ÿí³òü òèõèì ñëîâîì.

Ó â³÷í³é ñêîðáîò³ ìàìà, òàòî, áðàò ³ âñ³ ð³äí³. Ãàçåòà «ÏÎÄÎËßÍÈÍ» âèõîäèòü ç 26 ãðóäíÿ 1992 ð. Çàñíîâíèê: ³òàë³é ÁÀÁËßÊ Ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ Õö ¹268 Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Àëëà ÁÀÁËßÊ Çàñò. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Îëüãà ÌIÐÊÎÒÀÍ

30 àâãóñòà èñïîëíèëîñü äâà ãîäà, êàê óøåë â âå÷íîñòü íàø ëþáèìûé, êðàñèâûé, âåñåëûé ñ ñîëíå÷íîé óëûáêîé

Ñóìóþ÷³ áàòüêè ³ ñ³ì’ÿ ÊÓØͲвÂ. ð/ð 2600001876875 ÒÂÁ «Óêðåêñ³ìáàíê» ÌÔÎ 315609 ªÄÐÏÎÓ 21315742

Ðåäàêöiÿ íå çàâæäè ïîäiëÿº ïîçèöiþ àâòîðiâ ïóáëiêàöié. Ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ

Àäðåñà ðåäàêö³¿: âóë.Ãàãàð³íà, 57, ì.Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 32300

Çà äîñòîâiðíiñòü ôàêòiâ, öèòàò òîùî âiäïîâiäàþòü àâòîðè ïóáëiêàöié. Ðåêëàìîäàâåöü ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ó ìîäóëüí³é ðåêëàì³ òà îãîëîøåííÿõ, çà çì³ñò íàäàíèõ ìàòåð³àë³â, íàÿâí³ñòü Ãàçåòà âèõîäèòü ïîñèëàííÿ íà ë³öåí糿, ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã ó ïîðÿäêó, Òèæíåâèé ùîï’ÿòíèö³ ïåðåäáà÷åíîìó ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. 9000 íà 28 ñòîðiíêàõ. íàêëàä ³ääðóêîâàíî ì.×åðí³âö³, Áóäü-ÿêå îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè â³äðåäàãîâàíå òàê, ÿê ðåäàêö³ÿ ââàæຠçà ïîòð³áíå, àëå áåç âòðàòè éîãî çì³còó. Çàìîâëåííÿ ¹175 ÏÏ Çâîëåéêî À.Ë., âóë.Âàñèëÿ Ëåñèíà, 31. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «ÏÎÄÎËßÍÈÍ» îáîâ’ÿçêîâå Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 30563

²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÇÀ Ç̲ÑÒ ÐÅÊËÀÌÈ ÍÅÑÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÂÅÖÜ

Подолянин Комісіонка  
Подолянин Комісіонка  
Advertisement