Page 1


“คุณวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข” เตือน 3 เดือนปดเทอม อันตราย เด็กเสี่ยงจมน้ําตาย เผย สถิติในรอบ 3 ป มีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป จมน้ําเสียชีวิตกวา 3,500 ราย ขณะที่มีเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป เพียงรอยละ 16 ที่วายน้ําเปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเผยผลสํารวจพบเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป ทั่วประเทศ พบ วายน้ําไมเปนมากกวา 11ลานคน วายน้ําเปนเพียงรอยละ 16 หรือประมาณ 2ลานคน สงผลใหมีเด็กเสียชีวิต จากจมน้ํามากเปนอันดับ 1 เฉลี่ยปละ 1,400 คน พบสูงสุดในชวงปดเทอมคือเดือนเมษายน – พฤษภาคม สั่งทุกจังหวัดเฝาระวังเขม เรงจัดกิจกรรมรณรงคปองกัน ตั้งเปาลดการเสียชีวิตใหไดยางนอยปละ 100 คน วันนี้(29 กุมภาพันธ 2555)ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีวาการ กระทรวงสาธารณสุข พรอมดวยนายแพทยนิทัศน รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทยพร เทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดีกรมควบคุมโรค รวมกันแถลงขาว “วันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา” ภายใต แนวคิด “สรางภูมิคุมกันเด็กไทย สรางความปลอดภัยทางน้ํา” พรอมมอบถวยรางวัลและทุนการศึกษา 6 ทีมที่ ชนะการแขงขันแสดงโชวทักษะความปลอดภัยทางน้ําของเด็กอายุ 5-14 ป นายวิทยา กลาววา การจมน้ําเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กอายุต่ํากวา 15 ปทั่วโลกเสียชีวิต ปละ 135,585คน เฉลี่ยวันละ 372 คนขณะ ที่ประเทศไทยพบผูเสียชีวิตจากเหตุจมน้ําปละเกือบ 4000 คน ใน จํานวนนี้เปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ปจมน้ําเสียชีวิตเฉลี่ยปละ 1,400 คน เฉลี่ยวันละเกือบ 4 คน ซึ่งมากเปน อันดับ 1 เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของเด็กจากทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ โดยชวงเดือนเมษายนเปน ชวงที่มีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุดจํานวน 182คน รองลงมาคือมีนาคม 148คน และพฤษภาคม 141คน กลุมเด็กอายุ 1-9ปเปนกลุมเสี่ยงสูงสุด สาเหตุที่เด็กไทยจมน้ําเสียชีวิตกันมาก เนื่องจากเด็กสวนใหญยังขาด ทักษะวายน้ํา โดยผล การสํารวจเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ปทั่วประเทศ ที่มีประมาณ 13 ลานคน พบวา วายน้ําเปนเพียงรอยละ 16 หรือ เพียง 2 ลานคนเทานั้น ซึ่ง ถือวาเด็กไทยขาดทักษะดานนี้อยางมาก และการสอนว ายน้ํา ในขณะนี้ ยัง ขาดในเรื่อ งของทั กษะความปลอดภัยทางน้ําทักษะการเอาชีวิตรอด การปองกันอุบัติภัยทางน้ําและการชวยชีวิตคนจมน้ํา นอกจากนี้ในชวงเกิดมหาอุทกภัยในป 2554 ในหลาย จังหวัดพบวาการเสียชีวิตจากการจมน้ําสูงถึงรอยละ 80 ซึ่งเปนเรื่องที่สามารถปองกันได


ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันการจมน้ําของเด็ก จึงไดกําหนดให วันเสารแรกของเดือนมีนาคมของทุกปเปนวันรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2553 ไดมีการผลักดันใหมีการรณรงคปองกันการจมน้ําของเด็ก โดยการสอนเด็กใหวายน้ําเปนและรูจักวิธีการเอา ชีวิตรอด ตั้งเปาลดการตายจากการจมน้ําของเด็กในปนี้ใหไดปละอยางนอย100คน ดานนายแพทยนิทัศน รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววา กระทรวงสาธารณสุข ไดจัด โครงการฝกสอนทักษะตามหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเปนวัคซีนปองกันเด็กจมน้ําตลอดชีวิต ซึ่งเปนหลักสูตร ที่กรมควบคุมโรคไดรวมกับหนวย งานตางๆที่เกี่ยวของพัฒนาขึ้น ภายใตการสนับสนุนขององคการอนามัยโลก ตั้งแตป 2552 โดยหลักสูตรนี้เนนสอนใหเด็กมีความรูเรื่องความปลอดภัยทางน้ํา เชน รูจักประเมินแหลงน้ํา เสี่ยงอันตราย รูจักวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเมื่อตองเดินทางทางน้ํา เชน การใสเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่เดินทาง มี ทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ํา คือ เมื่อเวลาตกน้ํา สามารถเอาชีวิตรอดไดดวยการลอยตัวในน้ําใหนานที่สุดเพื่อรอคน มาชวยเหลือ และมีทักษะการชวยเหลือคนตกน้ําในเบื้องตน ขณะนี้มีเครือขายที่รวมดําเนินการกวา 20จังหวัด โดย ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะรวมกับสมาคมเพื่อชวยชีวิตทาง น้ําและหนวยงานภาคทองถิ่น สรางครูสอนหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดใหได 240คน เพื่อใหครูไปสอน ใหเด็กในพื้นที่ ใหวายน้ําเปน รูวิธีการเอาชีวิตรอดและการชวยเหลือผูอื่นใหปลอดภัยจากจมน้ําอยางนอย 20,000 คน สําหรับ วันรณรงคปองกันเด็กจมน้ําในป 2555 นี้ตรงกับวันเสารที่ 3 มีนาคม กระทรวง สาธารณสุขไดสั่งการใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงทั่วประเทศจัด กิจกรรมรณรงคปองกัน โดย 1.ให ความรูเกี่ยวกับการปองกันการจมน้ําของเด็กแกผูปกครอง ผูดูแลเด็ก และเด็ก เพื่อใหทราบถึงโอกาสเสี่ยงและการ ปองกันการจมน้ําของเด็กตลอดเดือนมีนาคม 2555 และเนนหนักในวันที่ 1-5 มีนาคม 2555 2.เฝาระวัง การจมน้ําของเด็กในชวงปดเทอมใหญ 3 เดือนตั้งแตเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 3.ใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องการปฐมพยาบาลชวยชีวิตคนจมน้ําเบื้องตน4.สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิต รอด ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2555


ดานนายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา กิจกรรมรณรงคในปนี้ได จัดการแขงขันแสดงโชวทักษะความปลอดภัยทางน้ําของ เด็กอายุ 5-14 ป ตั้งแตเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ไดเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ทั่วประเทศฝกทักษะความปลอดภัยทางน้ําใหแกเด็ก และสงทีมเด็กเขามารวม แขงขัน ภายใตแนวคิด “สรางภูมิคุมกันเด็กไทย สรางความปลอดภัยทางน้ํา”ชิง ทุนการศึกษาและถวยรางวัลมูลคา รวมกวา 200,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกไดใหหนวยงานตางๆ บันทึกภาพการแสดงโชวทักษะความ ปลอดภัยทางน้ําลงในแผนวีซีด/ี ดีวีดี(VCD /DVD)สงมาใหคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบดวย หนวยงานตางๆ ไดแก สมาคมเพื่อชวยชีวิตทางน้ํา สถาบันการพลศึกษา ชมรมสระวายน้ําโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก พิจารณาคัดเลือกใหเหลือ 6 ทีม โดยแบงเกณฑ การตัดสินออกเปน 3 สวนคือ 1.การแสดงตามแผนวีซีด/ี ดีวีดีที่จัดสงมา2.ความสามารถใน การแกปญหาเฉพาะ หนาตามสถานการณสมมุติที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นและ 3.การมีสวนรวมของภาคี เครือขายและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ สําหรับผลการตัดสินทีมที่ชนะเลิศไดแก ทีมโรงเรียนบานโนนสวรรค อําเภอสําโรงทาบ จังหวัด สุรินทร รองชนะเลิศอันดับ 1คือ ทีมโรงเรียนนิคมสรางตนเองปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร รอง ชนะเลิศอันดับ 2คือทีมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช และรางวัลชมเชย 3รางวัลไดแก รางวัล ชมเชยดานเทคนิคการเอาชีวิตรอดในน้ําคือ ทีมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี รางวัลชมเชยดานสงเสริมการ เรียนรูคือ ทีมโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร รางวัลชมเชยดานสื่อสารความปลอดภัยทาง น้ําคือ ทีมสโมสรสวนสุนันทา สวิมมิ่งคลับ จังหวัดกรุงเทพฯ

29 กุมภาพันธ 2555 แหลงขาวโดย » สํานักสารนิเทศ [กุมภาพันธ พุธ 29,พ.ศ 2555 12:40:52]

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข  

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข  

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข

Advertisement