Page 1


⌫ จัดทําโดย พิมพครัง้ ที่ 1 จํานวนพิมพ รูปเลม พิมพที่

กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 พฤษภาคม 2548 7,500 เลม บริษทั ซีนทิ สตูดโิ อ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย


    การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนงานสําคัญงานหนึ่งของกรมอนามัย และ เปนตัวชี้วัดสําคัญของการดําเนินงาน "เมืองไทยแข็งแรง" การประเมิน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนกิจกรรมที่แสดงถึงความสําเร็จของงานดังกลาว และเปนการประกาศเกียรติคณ ุ โรงเรียนทีม่ คี วามมุง มัน่ ตัง้ ใจทํางานเพือ่ สุขภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรอืน่ ๆ ในโรงเรียนจนบรรลุเปาหมาย เพือ่ ใหผลการประเมินโรงเรียนไดมาตรฐาน เปนทีย่ อมรับ กรมอนามัยจึงไดจดั ทํา หลักสูตรพัฒนาผูป ระเมินขึน้ ดวยความรวมมือจากนักวิชาการทัง้ ฝายสาธารณสุข และฝายการศึกษาทีม่ ปี ระสบการณตรงเรือ่ งการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จนกระทัง่ หลักสูตรดังกลาวสําเร็จลุลว งออกมาเปนเอกสารสําหรับใชในการพัฒนา ผูป ระเมิน 2 ฉบับ ไดแก "คูม อื การอบรมผูป ระเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ" และ "คูม อื การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูป ระเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ" สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย คาดหวังวา คูม อื ทัง้ 2 ฉบับนีจ้ ะเปนประโยชน สําหรับผูป ระเมิน และเปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยใหการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในโอกาสตอไป.

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สงคําแนะนําเพื่อการปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ใหดียิ่งขึ้น ไปที่ : กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท จ. นนทบุรี 11000 โทร. 02-5904490 , 02-5904495


     

⌫

⌫ 

   ⌫ ● นโยบายและเปาหมายการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● แนวคิด หลักการของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● องคประกอบของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● ขัน ้ ตอนการดําเนินงานเพือ่ เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

 10 10 15 19

⌫ 

    ● แนวคิด หลักการของการประเมินเพือ ่ การพัฒนา ● บทบาทของการเปนผูป  ระเมินเพือ่ พัฒนา ● กัลยาณมิตรธรรมสําหรับผูป  ระเมิน ● จรรยาบรรณของผูป  ระเมิน

 24 32 33 33

⌫ 

 ⌫ ● นโยบายและจุดเนนเกีย ่ วกับการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● การใชเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● กระบวนการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

 36 37 39 42

⌫ 

⌫   ⌫ ● ทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● ขัน ้ ตอนการเขาประเมินโรงเรียน ● การเก็บรวบรวมขอมูล ● การสรุปผลการประเมิน

 48 50 52 52

   ⌫ ⌫



   ⌫



เอกสารอางอิง

66

คณะทํางาน

67






  ⌫

 การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหการดําเนิน โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนั้นประสิทธิภาพ มาตรฐานและคุณภาพของการประเมินจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองพัฒนาใหเกิดขึ้น โดย ผูป ระเมินเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะทําใหเกิดประสิทธิภาพ มาตรฐานและคุณภาพของการ ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพราะ ผูป ระเมินจะเปนผูน าํ กลไกตางๆในการประเมินไป ดําเนินการทัง้ ในดานกระบวนการและปจจัยประกอบอืน่ ๆ จากขอมูลสภาพการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพทีผ่ า นมาแมวา จะมีผปู ระเมิน ปจจัย องคประกอบ และกระบวนการตางๆ รวมทัง้ ผลการดําเนินงานทีด่ ี มีความกาวหนา และประสบความสําเร็จพอสมควร แตตองมีการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพ มาตรฐานและคุณภาพของการประเมินใหสงู ขึน้ รวมทัง้ การแกปญ  หาบางประการทีย่ งั ปรากฏอยู ดังนัน้ จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองพัฒนาผูป ระเมินซึง่ เปนปจจัยและกลไกสําคัญของ การประเมินดังกลาวใหมคี วามรู ความเขาใจ และทักษะในการประเมินทีส่ งู ขึน้ มีมาตรฐาน และคุณภาพเปนทีย่ อมรับตอไป


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

    เพื่อใหผูประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีความรู ความเขาใจเกณฑมาตรฐาน การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีทกั ษะการประเมินทีส่ รางสรรค มีมาตรฐาน และ สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนไปสูจ ดุ มุง หมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ⌫  ⌦    1. เปนผูที่มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะในการประเมินเพื่อเสริมสราง และสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน สูโ รงเรียนสงเสริมสุขภาพทีส่ มบูรณ 2. เปนผูท มี่ คี วามคิดสรางสรรคในการพัฒนาการประเมินทีม่ คี วามถูกตอง เทีย่ งตรง เปนทีย่ อมรับของผูท เี่ กีย่ วของ 3. เปนผูที่สามารถจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนไปสูเปาหมาย การเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพือ่ ประโยชนสงู สุดตอสุขภาพนักเรียน ครู และ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 4. เปนผูที่สามารถใชสารสนเทศจากการประเมินไปสูการพัฒนาโรงเรียนอยาง ตอเนือ่ ง    ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ สาระความรูส าํ หรับผูป ระเมิน กิจกรรมการ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะของผูป ระเมิน ระดับของผูป ระเมิน และระยะเวลาในการ พัฒนาผูป ระเมิน       

จําแนกตามสาระสําคัญของจุดมุง หมายของหลักสูตรการพัฒนาผูป ระเมิน ไดแก 1.1 นโยบาย แนวคิด หลักการ ของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● นโยบายและเปาหมายการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● แนวคิด หลักการ ของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● องคประกอบของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● ขัน ้ ตอนการดําเนินงานเพือ่ เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

p.


◊ ÅÑ ∑ ’‚ ć ø ∑ fl ø ˜Ñ Û Ú fl ˆ‚¦ ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

1.2 แนวคิด หลักการของการประเมินเพือ่ การพัฒนา ไดแก ● แนวคิด หลักการ ของการประเมินเพือ ่ การพัฒนา ● บทบาทของการเปนผูป  ระเมินเพือ่ พัฒนา ● จรรยาบรรณของผูป  ระเมิน 1.3 หลักการ และแนวทางการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● นโยบายและจุดเนนเกีย ่ วกับการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● การใชเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● กระบวนการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 1.4 วิธกี าร และขัน้ ตอนการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● ทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● ขัน ้ ตอนการเขาประเมินโรงเรียน ● การเก็บรวบรวมขอมูล ● การสรุปผลการประเมิน                

ประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ 2.1 การศึกษาสาระความรู คือ การศึกษาสาระความรูใ นเชิงเนือ้ หาเกีย่ วกับการ ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 2.2 การพัฒนาสมรรถนะภาคปฏิบตั ิ คือ การทดลองปฏิบตั กิ ารประเมินในหองเรียน และสถานการณจาํ ลอง 2.3 การศึกษาเรียนรูภ าคสนาม คือ การศึกษาเรียนรูแ ละการฝกปฏิบตั ใิ นภาคสนาม ในโรงเรียนทีอ่ ยูใ นโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ        

จําแนกผูป ระเมินออกเปน 2 ระดับ คือ 3.1 ผูป ระเมินทีเ่ คยมีประสบการณของการเปนผูป ระเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มาแลว 3.2 ผูป ระเมินใหม หมายถึงผูป ระเมินทีเ่ พิง่ ไดรบั การแตงตัง้ จากจังหวัดเขามาเปน ทีมประเมิน โดยทีย่ งั ไมเคยมีประสบการณดา นการประเมินมากอน การจําแนกผูป ระเมินเปนประโยชนสาํ หรับผูจ ดั อบรมในการกําหนดระยะเวลาการ อบรม เนือ้ หาสาระ และการฝกภาคปฎิบตั ทิ เี่ หมาะสม

p.


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

       

ประมาณ 2 - 3 วัน ขึน้ อยูก บั ระดับของผูป ระเมิน เชน ผูป ระเมินทีเ่ คยมีประสบการณ มาแลวผูจ ดั สามารถจัดอบรมเปน 2 วัน สวนผูป ระเมินใหมอาจจําเปนตองใชระยะเวลา 3 วัน เปนตน         ●

กําหนดเปาหมายเกีย่ วกับการพัฒนาผูป ระเมิน ทัง้ ในดานจํานวนผูเ ขารับการอบรม ระดับผูเ ขารับการอบรม และเนือ้ หาการฝกอบรม ใหสอดคลองกัน กําหนดวิธดี าํ เนินการใหบรรลุเปาหมายทีก่ าํ หนด

         ●

กําหนดผูร บั ผิดชอบและบทบาทหนาทีข่ องผูเ กีย่ วของใหชดั เจนทัง้ ในดานขอบ ขายภารกิจ และผลผลิตทีต่ อ งการ ดําเนินการตามวิธดี าํ เนินการ และตามบทบาทหนาทีท่ กี่ าํ หนดไว

       ● ● ●

วัดและการประเมินกอนการพัฒนา วัดและการประเมินระหวางการพัฒนา วัดและการประเมินหลังการพัฒนา

             ● ●

p.

การปรับปรุงและพัฒนาผูเ ขารับการอบรมในกรณีทตี่ อ งมีการปรับปรุง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในจุดทีต่ อ งมีการปรับปรุง


◊ ÅÑ ∑ ’‚ ć ø ∑ fl ø ˜Ñ Û Ú fl ˆ‚¦ ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

⌫   1. วิทยากร ประกอบดวยผูเ กีย่ วของทีส่ าํ คัญ เชน ● ผูบ  ริหาร ผูเ ชีย่ วชาญดานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และผูบ ริหารโครงการ ● ผูท  รงคุณวุฒแิ ละผูเ ชีย่ วชาญดานการประเมิน ● ผูม  ปี ระสบการณการประเมิน 2. เอกสารสาระความรูท เี่ กีย่ วของ เชน ● นโยบายและจุดเนนเกีย ่ วกับการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● แนวคิด และทฤษฎีเกีย ่ วกับการประเมินเพือ่ การพัฒนา ● หลักการและแนวทางการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไดแก เกณฑมาตรฐาน การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ การใชเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ วิธกี ารและเครือ่ งมือในการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 3. แหลงการเรียนรู ไดแก โรงเรียนทีอ่ ยูใ นโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ทัง้ ทีผ่ า น การประเมินแลวและยังไมไดประเมิน

p.


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

      กําหนดเวลา กิจกรรม และสาระความรูใ นการประเมินใหสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรทีก่ าํ หนดไว ตามแนวทางตอไปนี้ กําหนดการสําหรับการอบรม 2 วัน (สําหรับผูป ระเมินทีม่ ปี ระสบการณ) วันที่

p.

เชา

1

2

นโยบาย แนวคิด หลักการ ของการดําเนินงาน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● แนวคิด หลักการของการประเมินเพือ ่ การพัฒนา การใชเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● กระบวนการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● ทีมประเมินและขั้นตอนการเขาประเมิน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

บาย นโยบายและจุดเนนเกี่ยวกับการประเมิน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ ●

การเก็บรวบรวมขอมูล ● การสรุปผลการประเมิน ● วางแผนการประเมินจริงในพื้นที่ ● อภิปรายทัว ่ ไป / สรุป ● มอบวุฒบ ิ ตั ร และปดการอบรม ●


◊ ÅÑ ∑ ’‚ ć ø ∑ fl ø ˜Ñ Û Ú fl ˆ‚¦ ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

กําหนดการสําหรับการอบรม 3 วัน (สําหรับผูป ระเมินทีย่ งั ไมมปี ระสบการณ) วันที่

เชา

1

2

3

นโยบาย แนวคิด หลักการ ของการดําเนินงาน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● แนวคิด หลักการการประเมินเพือ ่ การพัฒนา การใชเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● กระบวนการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● ทีมประเมินและขั้นตอนการเขาประเมินโรงเรียน ออกฝกประเมินในโรงเรียน

บาย นโยบายและจุดเนนเกี่ยวกับการประเมิน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ ●

การเก็บรวบรวมขอมูล ● การสรุปผลการประเมิน ● ชี้แจงการออกฝกภาคสนาม ● ประชุมกลุมเพื่อเตรียมการฝกปฏิบัติ ●

สรุปผลการประเมินจากการฝกปฏิบัติ ● วางแผนการประเมินจริงในพื้นที่ ● อภิปรายทัว ่ ไป/ สรุป ● มอบวุฒบ ิ ตั ร และปดการอบรม ●

p.


⌫

  

 ⌫

1. 2. 3. 4.

1

Úâ‘≥fl‘áÅÍàªłfl◊÷fl‘∑flø´íflàÚfiÚ§flÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ áÚÇÃfi´ ◊ÅÑ∑∑flø ¢Ÿ§∑flø´íflàÚfiÚ§flÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ Ÿ§ÃݪøÍ∑Ÿ≥¢Ÿ§âø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ ¢ÑéÚćŸÚ∑flø´íflàÚfiÚ§flÚà˜ÒèŸàª¾Úâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

   ¢Ÿ§∑flø´íflàÚfiÚ§flÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ ⌫  กรมอนามัยไดกําหนดใหงานโรงเรียนสงเสริม สุขภาพเปนตัวชีว้ ดั หลักของกรมอนามัย และไดกาํ หนด เปาหมายใหโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกสังกัดผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไมนอ ยกวารอยละ 60 เมือ่ สิน้ แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 9 นอกจากนี้ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ยังเปนตัวชี้ วัดหนึ่งตามยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) เพือ่ มุง ปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพเด็ก นําไป สูการเรียนรูวิถีชีวิตเพื่อสรางสุขภาพที่ดีทั้งในปจจุบัน และอนาคต           ⌫           

จากการประชุมครัง้ สําคัญ ณ เมือง ออตตาวา ประเทศแคนาดา เรื่องการสงเสริมสุขภาพ ที่จัดโดย องคการอนามัยโลก ไดมกี ารประกาศ "กฎบัตรออตตา วา" (Ottawa Charter for Health Promotion) ซึ่ง ในกฎบัตรดังกลาวไดใหคาํ จํากัดความของการสงเสริม สุขภาพไววา



p.

"การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพือ่ ให ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุม และ สรางเสริมสุขภาพ ของตนเองใหดีขึ้น เพื่อใหมี สุขภาพดีทงั้ รางกาย จิตใจ และ สังคม" กฎบัตรนี้ไดกําหนดกลยุทธและการดําเนินการ เพือ่ การสงเสริมสุขภาพไวดงั นี้ 1. Advocate เ ป น ก า ร ใ ห ข อ มู ล ข า ว ส า ร แ ก สาธารณะเพื่อสรางกระแสทางสังคม และสรางแรงกดดันใหแกผมู อี าํ นาจใน การตัดสินใจใหกาํ หนดนโยบายในเรือ่ ง การสงเสริมสุขภาพ 2. Enable เปนการดําเนินการเพือ่ ใหประชาชน ได ใชศกั ยภาพของตนเองอยางเต็มทีเ่ พือ่ ใหมี สุขภาพที่ดี โดยกําหนดใหมีสิ่ง แวดลอมทีส่ ง เสริมสุขภาพ ประชาชน ไดรบั ขอมูลอยางทัว่ ถึง มีทกั ษะในการ ดําเนินชีวติ และมีโอกาสทีจ่ ะเลือกทาง เลือกที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ ประชาชนจะตองสามารถควบคุมสิ่ง ตางๆ เหลานีไ้ ด 3. Mediate เป น สื่ อ กลางในการประสานงาน ระหวางกลุม / หนวยงานตางๆ ใน สังคม ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ หนวย งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแพทย การ สาธารณสุข หนวยงานดานเศรษฐกิจ สังคม สือ่ มวลชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดการ มีสขุ ภาพทีด่ ขี องประชาชน


Úâ‘≥fl‘ áÚÇÃfi ´ ◊ÅÑ ∑ ∑flø ¢Ÿ§∑flø´í fl àÚfi Ú §flÚâø§àø¿ ‘ Ú’ž § à’øfi ÷ ’Æ ¢ æfl˜

                   

ในกฎบัตรนีย้ งั ไดเสนอแนะวา การดําเนินการเพือ่ การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Action) ควรจะ ตองมีกจิ กรรมทีส่ าํ คัญคือ 1. การสรางนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ (Build Healthy Public Policy) การสรางเสริมสุขภาพมิใชเปนความรับผิดชอบ ของหนวยงานทางการแพทย และสาธารณสุขเทานัน้ ดังนัน้ การมี นโยบายในระดับกระทรวงสาธารณสุขเทา นัน้ จึงไมเพียงพอ จําเปนจะตองเปนนโยบายสาธารณ ที่ทุกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองขานรับ และมีการปฏิบตั อิ ยางเปนจริง นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ จะเกีย่ วของกับ กฎหมาย มาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การเก็บภาษี รวมทัง้ การจัดตัง้ องคกรทีแ่ นชดั เพือ่ รับผิด ชอบ 2. การสรางสภาพแวดลอมใหเอือ้ ตอสุขภาพ (Create Supportive Environment) การสรางวิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพนี้ จะมี ความหมายใน 2 นัยยะ คือ นัยยะแรก หมายถึงการ อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมทีม่ อี ยูใ น ชุมชน ประเทศ โลก ทัง้ นี้ เนือ่ งจากสมดุลของธรรมชาติ ยอมมีผลโดยตรงตอการมีสุขภาพดี ของมวลมนุษย อีกนัยยะหนึง่ คือ การจัดสิง่ แวดลอมใหสอดคลองกับ การเปลีย่ นแปลงของการดําเนินชีวติ การทํางาน และ การใช เ วลาว า ง โดยการสร า งสั ง คมที่ มี สุ ข ภาพดี (Healthy society) การสร า งเมื อ งที่ มี สุ ข ภาพดี (Healthy city) การจั ด ที่ ทํ า งานที่ เ อื้ อ ต อ สุ ข ภาพ (Healthy workplace) และการทําใหเปนโรงเรียนเพือ่ สุขภาพ (Healthy school)

3. การเสริมสรางความเขมแข็งบทบาทของ ชุมชน (Strengthen Community Action) หัวใจสําคัญของกระบวนการสรางเสริมความ เขมแข็งบทบาทของชุมชน คือ การสรางพลังอํานาจให กับชุมชน ใหชุมชนสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน และกําหนดเปาหมายของชุมชนไดเอง ซึง่ หมายถึงวา ชุมชนจะตองไดรบั ขอมูลขาวสาร ไดรบั โอกาสในการ เรียนรูเ กีย่ วกับสุขภาพ และการสนับสนุนทางดานการ เงินอยางเพียงพอและตอเนือ่ ง 4. พัฒนาทักษะบุคคล (Develop Personal Skills) การสงเสริมสุขภาพควรชวยใหบคุ คลและสังคม เกิดการพัฒนา มีความรู และทักษะในการดํารงชีวติ (Life skills) ซึง่ เปนทางเลือกหนึง่ สําหรับประชาชนที่ จะควบคุมสุขภาพของตนเอง และควบคุมสิง่ แวดลอม ที่สงผลตอสุขภาพ

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

5. การปรับระบบบริการสาธารณสุข (Reoriented Health Services) ระบบบริการสาธารณสุขในปจจุบันควรมีการ ปรับระบบใหมกี จิ กรรมการสงเสริมสุขภาพใหมากขึน้ มี การสือ่ สารกับหนวยงานภายนอกใหกวางขวางยิง่ ขึน้ เชน หนวยงานดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดาน การเมือง และเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการใหบริการ ดานการรักษาพยาบาลเทานัน้ นอกจากนัน้ ยังตองให ความสนใจเกีย่ วกับการวิจยั เพือ่ ปรับเปลีย่ นระบบ และ การฝกอบรมเจาหนาทีใ่ หมแี นวคิดเกีย่ วกับการสงเสริม สุขภาพ        ⌫        

จากแนวคิดเรือ่ งการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Action) ในกฎบัตรออตตาวา ไดถกู นํา มาใชในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ดังนี้ ●



p.

สรางนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ไดแก ❍ นโยบายของโรงเรียน ❍ การสือ ่ สารนโยบายสูผ เู กีย่ วของ ❍ การสรางกระแสโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ขึน้ ในชุมชน

สรางสภาพแวดลอมใหเอือ้ ตอสุขภาพ ไดแก ❍ สิง ่ แวดลอมทางกายภาพ ❍ สิ่งแวดลอมดานสังคม ❍ วัฒนธรรมในโรงเรียนทีม ่ งุ สูก ารสราง พฤติกรรมสุขภาพ

เสริมสรางความเขมแข็งบทบาทของชุมชน ไดแก ❍ เสริมบทบาทของโรงเรียนใหมส ี ว นรวม รับ ผิดชอบเรือ่ งสุขภาพมากขึน้ ❍ ส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรม สุขภาพของโรงเรียน ❍ ใช ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ การส ง เสริ ม สุขภาพ พัฒนาทักษะบุคคล ❍ เพิม ่ ขีดความสามารถบุคลากร และ ครู ❍ สุขศึกษาทีเ่ นนการสรางทักษะสุขภาพ


Úâ‘≥fl‘ áÚÇÃfi ´ ◊ÅÑ ∑ ∑flø ¢Ÿ§∑flø´í fl àÚfi Ú §flÚâø§àø¿ ‘ Ú’ž § à’øfi ÷ ’Æ ¢ æfl˜

การปรับระบบบริการ มุง เนนทัง้ 4 ดาน ไดแก ❍ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ เช น แบบบั น ทึ ก สุขภาพตนเอง ผูน าํ นักเรียน ผูน าํ ยสร. ❍ การปองกันโรค เชน อ.ย.นอย มือปราบ ลูกน้าํ ยุงลาย การใหยาเม็ดธาตุเหล็ก ❍ การรักษาโรค เชน การรักษาเบือ ้ งตนที่ โรงเรียน และการสงตอนักเรียนเจ็บปวย ไปสถานพยาบาล ❍ การฟ น ฟู ส ภาพ ให มี ก ารประสาน ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับสถาน พยาบาลเพือ่ ฟน ฟูสภาพนักเรียนทีต่ อ ง การฟน ฟูสภาพ

        ⌫     

⌫          

  

องคการอนามัยโลก (WHO : 1998) ไดให คําจํากัดความของ "โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ" ไวดงั นี้

การดูแลสงเสริมสุขภาพนักเรียนในชวงเวลาที่ ผานมาเปน การดําเนินการรวมกันระหวางโรงเรียนและ เจาหนาทีส่ าธารณสุขในพืน้ ที่ หากโรงเรียนนํากลยุทธ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพไปปรับใชในการพัฒนาสุขภาพ นักเรียนและผูเ กีย่ วของจะทําใหทกุ คนในโรงเรียนรวมทัง้ สมาชิก ในชุมชนไดรับความรู ปลูกฝงทัศนคติและ สรางเสริมทักษะทีก่ อ ใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ตอง และยั่งยืน เพราะการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม สุขภาพเปนการสรางกระบวนการเรียนรูร ว มกันเกีย่ วกับ สุขภาพสําหรับนักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรใน โรงเรียน องคกรทองถิน่ และชุมชนอยางแทจริง

"โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนทีม่ ขี ดี ความสามารถแข็งแกรง มัน่ คง ทีจ่ ะเปนสถานทีท่ ี่ มีสขุ ภาพอนามัยทีด่ เี พือ่ การอาศัย ศึกษา และทํา งาน" "A health promoting school is a school constantly strengthening its capacity as a healthy setting for living , learning and working."

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข (2545) ไดใหความหมายไวดงั นี้ "โรงเรียนสงเสริมสุขภาพคือ โรงเรียนทีม่ ี ความรวมมือรวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและ สิง่ แวดลอมใหเอือ้ ตอสุขภาพอยางสม่าํ เสมอ เพือ่ การมีสขุ ภาพดีของทุกคนในโรงเรียน"

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

  ⌫        

แนวคิดของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนแนวคิดทีก่ วางและครอบคลุมดานสุขภาพอนามัย ทัง้ ในโรงเรียนและชุมชน นัน่ คือความรวมมือกันผลักดันใหโรงเรียนใชศกั ยภาพทัง้ หมดทีม่ อี ยูเ พือ่ พัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ใหมคี วามสามารถใน เรือ่ งตอไปนี้ ● นําขอมูลความรูด  า นสุขภาพมาประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน ● สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผูอ  นื่ ● ตัดสินใจและควบคุมสภาวการณและสิง ่ แวดลอมทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพ จะเห็นไดวา แนวคิดดังสามารถนําไปสูการพัฒนานโยบาย การกําหนดระเบียบ แนวทาง ปฎิบัติเพื่อการมีสุขภาพดีที่โรงเรียนและชุมชนสามารถดําเนินการรวมกัน เกิดการทํางานเปนทีม โดยมีผูนําที่เขมแข็ง ทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันในเปาหมายตางๆ ภายใต การผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาดานการศึกษาและดานสุขภาพ ความรวมมือในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ภาครัฐ ● โรงเรียน ● หนวยงาน สาธารณสุข ● หนวยงานอืน ่ ๆ ครอบครัว นักเรียน ● พอแม ● ผูป  กครอง

โรงเรียน สงเสริมสุขภาพ

ชุมชน ● องคกรทองถิน ่ ● กลุม  /ชมรม



p.

นักเรียน ● แกนนํา ● ชมรม


Úâ‘≥fl‘ áÚÇÃfi ´ ◊ÅÑ ∑ ∑flø ¢Ÿ§∑flø´í fl àÚfi Ú §flÚâø§àø¿ ‘ Ú’ž § à’øfi ÷ ’Æ ¢ æfl˜

⌫ การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการดําเนินงานเพือ่ ใหเกิดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ ปองกันโรคตามองคประกอบของการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 ประการ ดังภาพ

องคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพทั้ง 10 ประการ แบ ง ออกเป น 2 กลุ ม กลุ ม หนึ่ ง เป น "องคประกอบดานกระบวนการ" ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ กลาวไดวาเปนฐานที่มั่นคงแข็งแกรงที่สนับสนุนการ ดําเนินงานตางๆ ไดแก นโยบายของโรงเรียน และการ บริหารจัดการในโรงเรียน

อีกกลุม หนึง่ เปนองคประกอบดานการสงเสริม สุขภาพอันเปนองคประกอบที่เปนเนื้อหาสาระสําคัญ เพือ่ การสงเสริมสุขภาพทัง้ ของนักเรียน ครู และบุคลากร ตางๆ ในโรงเรียน ไดแก โครงการรวมระหวางโรงเรียน และชุมชน การจัดสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ บริการ อนามัยโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและ อาหารทีป่ ลอดภัย ออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และการ สงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

  ⌫        

เพือ่ ใหโรงเรียนมีการดําเนินงานทีค่ รอบคลุมเรือ่ งการสงเสริมสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน อยางครบถวน สอดคลองกับแนวคิดของการสงเสริมสุขภาพ องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะองคประกอบของการ ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 เรือ่ ง ตอไปนี้ 1. นโยบายของโรงเรียน (School Policies)

3. โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน (School and Community Project)

นโยบายของโรงเรียน หมายถึง ขอความที่กําหนด ทิศทางการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน ซึ่งจะสงผลตอกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ การสงเสริมสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตอไป

โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทีต่ อ งดําเนินการ รวมกัน ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และสมาชิกของ ชุมชน เพือ่ เปนสรางการมีสว นรวมจากสมาชิกในชุมชน ในการดูแลสนับสนุนเรือ่ งสุขภาพของ เด็กในชุมชนนัน้ ๆ

2. การบริหารจัดการในโรงเรียน (School Management Practices)

4. การจัดสิง่ แวดลอมในโรงเรียนทีเ่ อือ้ ตอ สุขภาพ (Healthy School Environment)

การบริหารจัดการในโรงเรียน หมายถึง การจัดองคกร และระบบบริหารงานของโรงเรียนเพือ่ ใหการดําเนินงาน สงเสริมสุขภาพในโรงเรียนเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ และมีความตอเนือ่ ง

การจัดสิง่ แวดลอมในโรงเรียนทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ หมายถึง การจั ด การควบคุ ม ดู แ ล ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล อ มของ โรงเรียนใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอือ้ ตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพกาย จิต และสังคม รวมถึงการปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้นทั้งตอนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน



p.


Úâ‘≥fl‘ áÚÇÃfi ´ ◊ÅÑ ∑ ∑flø ¢Ÿ§∑flø´í fl àÚfi Ú §flÚâø§àø¿ ‘ Ú’ž § à’øfi ÷ ’Æ ¢ æfl˜

5. บริการอนามัยโรงเรียน (School Health Service)

8. การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ (Physical Exercise , Sport and Recreation)

บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง การทีโ่ รงเรียนจัดใหมี บริการสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนสําหรับนักเรียนทุกคน ไดแก การเฝาระวังภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และ การบริการรักษาพยาบาลเบือ้ งตนในโรงเรียน

การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ หมายถึง การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรใน โรงเรียนมีการออกกําลังกาย เลนกีฬา และทํากิจกรรม นันทนาการ เพื่อสงเสริมสุขภาพ โดยการจัดสถานที่ จัดหาอุปกรณตา งๆ ทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย จัดกิจกรรม การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการสําหรับทุกคน ในโรงเรียน พรอมทัง้ เปดโอกาสใหสมาชิกอืน่ ในชุมชน เขามาใชสถานที่ อุปกรณหรือรวมกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัด ขึน้ ตามความเหมาะสม

6. สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education) สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การทีโ่ รงเรียนจัดกิจกรรม การเรี ย นรู ทั้ ง ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษา และผ า นทาง กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน เพือ่ มุง ใหนกั เรียนเกิดการเรียนรู และมีการฝกปฏิบตั ทิ นี่ าํ ไปสูก ารมีพฤติกรรมสุขภาพที่ เอือ้ ตอการมีสขุ ภาพดี 7. โภชนาการและอาหารทีป่ ลอดภัย (Nutrition and Food Safety) โภชนาการ และอาหารทีป่ ลอดภัย หมายถึง การดําเนิน การใหนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนไดรับ ประทานอาหารที่ ถูกหลักโภชนาการ คํานึงถึงความ ปลอดภัยของอาหาร สงเสริมใหนักเรียนมีภาวะการ เจริญเติบโตสมวัย รวมทัง้ การแกไขปญหาทุพโภชนาการ ของนักเรียนดวยวิธที เี่ หมาะสม

9. การใหคาํ ปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม (Counseling and Social Support) การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด ระบบบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา แนะแนว และชวยเหลือนักเรียนทีม่ ปี ญ  หาสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักเรียนทีอ่ ยูใ นภาวะเสีย่ ง และ นักเรียนที่ มีพฤติกรรมเสีย่ งตาง ๆ 10. การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (Health Promoting for Staff) การส งเสริ มสุ ข ภาพบุ ค ลากรในโรงเรี ยน หมายถึ ง การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ กระตุน สงเสริมใหครู และ บุคลากรอืน่ ๆ ในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะ สม สงผลดีตอ สุขภาพของตนเองและเปนแบบอยางที่ ดีแกนกั เรียนในโรงเรียน

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

 ⌫    ⌦    ⌫        

โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจะไดรบั ประโยชนหลาย ประการ ดังนี้ ● โรงเรียนไดรบ ั รูเ รือ่ งการสงเสริมสุขภาพ พรอมคูม อื การดําเนินงานโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ เกณฑมาตรฐานการประเมิน และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ● นักเรียนไดเรียนรูว  ถิ ชี วี ติ ในการสรางพฤติกรรม สุขภาพ ซึง่ จะปลูกฝงให เกิดการปฏิบตั ติ นทีจ่ ะนําไปสูก ารมีสขุ ภาพดีตงั้ แตเด็ก ควบคูไ ปกับการ ศึกษา เพือ่ ใหเด็ก "เกง ดี มีสขุ " ● ครู ผูป  กครอง และสมาชิกของชุมชนจะไดรบั ความรูเ กีย่ วกับสุขภาพอนามัย เพือ่ นําไปปฏิบตั ใิ หเกิดทักษะการดูแลสุขภาพทีเ่ หมาะสม ● ตั ว ชี้ วั ด ของโรงเรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามสอดคล อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด การ ประเมินคุณภาพการศึกษา ทัง้ ดานผลผลิตและดานกระบวนการ กอให เกิดผลดีตอ โรงเรียนในการรับการประเมินจากภายนอก ประโยชนดังกลาวขางตน เปนความทาทายภายใตเงื่อนไขที่จํากัดของ ทรัพยากร คน เวลา และงบประมาณของฝายการศึกษา สาธารณสุข และทองถิน่ ทางเลือกทีเ่ หมาะสมคือ "การบูรณาการความรวมมือในเรือ่ งการศึกษาควบคูไ ปกับการ มีสขุ ภาพดี" โดยมี เปาหมายสูงสุดคือ เด็กวัยเรียนและเยาวชนไทยที่ "ดี เกง และ มีความสุข" อันเปนความสําเร็จของการปฏิรปู การศึกษาและการปฏิรปู ระบบสุขภาพ ซึง่ จะนําไปสูก ารบรรลุถงึ ปรัชญา การพัฒนา "คน" อยางแทจริง



p.


Úâ‘≥fl‘ áÚÇÃfi ´ ◊ÅÑ ∑ ∑flø ¢Ÿ§∑flø´í fl àÚfi Ú §flÚâø§àø¿ ‘ Ú’ž § à’øfi ÷ ’Æ ¢ æfl˜

    ⌫ การดําเนินงานเพือ่ เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เกิดจากการทีค่ รูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญ ของการมีสุขภาพดี และความจําเปนในการสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองตั้งแตเด็ก ทั้งยังมุงมั่นที่จะสรางให โรงเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนาสุขภาพของทุกคนในชุมชน โดยดําเนินการตามขัน้ ตอนตางๆดังนี้ 1. สรางความสนับสนุนของชุมชนและทองถิน่ เพือ่ ใหเกิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผูบ ริหารโรงเรียนชีแ้ จงแก ครู นักเรียน ผูป กครอง ผูน าํ ชุมชน และประชาชนในทองถิ่นเกี่ยวกับความสําคัญ และความจําเปนในการดําเนินงานสรางสุขภาพเพือ่ ให เกิดความรวมมือในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม สุขภาพระหวางโรงเรียนและ ชุมชน หลังจากนั้นผู บริหารโรงเรียนสามารถแจงความจํานงเขารวมโครงการ ไดทหี่ นวยงานตนสังกัดระดับจังหวัดหรือเขตพืน้ ทีก่ าร ศึ ก ษา และประสานการดํ า เนิ น งานกั บ เจ า หน า ที่ สาธารณสุขในพืน้ ที่ 2. จัดตัง้ คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสรรหากลุม บุ ค คลที่ ส นใจงานส ง เสริ ม สุ ข ภาพและการพั ฒ นา คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย นและชุ ม ชน แต ง ตั้ ง เป น คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนจํานวน 1015 คน ซึง่ ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูป กครอง เจาหนาที่ สาธารณสุข และผูแทนองคกรในชุมชน โดยคณะ กรรมการชุดนี้ จะทําหนาทีใ่ นการรวมกันคนหาแนวทาง ปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาสูก ารเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

3. วิเคราะหสถานการณ คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน ดําเนินการ สํารวจสถานการณดา นสุขภาพของโรงเรียนและชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงานสงเสริม สุขภาพ เชน สถานการณปญ  หาสุขภาพ สภาพแวดลอม ทางกายภาพ สภาพแวดลอม ทางสังคม กฎระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมาย รวมทั้งทรัพยากรในชุมชนที่เอื้อ ตอการสงเสริมสุขภาพ

4. กําหนดจุดเริม่ ตนในการทํางาน คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน นําผลการ วิเคราะหสถานการณสุขภาพของโรงเรียนและชุมชน มารวมกันระดมความคิดในการกําหนดประเด็นเพื่อ ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม สุ ข ภาพตามความต อ งการของ นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูป กครองและชุมชน

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

5. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร

7. พัฒนาเครือขายระดับทองถิน่

คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนกําหนด นโยบายและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับสภาพ ปญหา พรอมทัง้ กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน รูป แบบกิจกรรม บทบาทของผูท เี่ กีย่ วของ ตัวชีว้ ดั ในการ ติดตามประเมินผล กลไกการประสาน ความรวมมือ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และระบบรายงาน

คณะกรรมการส ง เสริ ม สุ ข ภาพของโรงเรี ย นแต ล ะ โรงเรียน มีการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานซึง่ กันและกัน ดวยการสรางเครือขายโรงเรียนสงเสริม สุ ข ภาพโดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสาร ประสบการณ และแหลงทรัพยากร ตลอดจนมีการ จูงใจใหโรงเรียนอืน่ ๆทีย่ งั ไมรว มโครงการเกิดความตืน่ ตัว และรวมดําเนินการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนตาม แนวทางโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

6. ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน มีการ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน โดยการจัด ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางผูเกี่ยวของ มีการประเมินผลการดําเนินงาน การเผยแพรประชา สัมพันธผลสําเร็จ และมีการปรับแผนงานเพื่อแกไข ขอบกพรองในการดําเนินงานอยางสม่าํ เสมอ



p.


Úâ‘≥fl‘ áÚÇÃfi ´ ◊ÅÑ ∑ ∑flø ¢Ÿ§∑flø´í fl àÚfi Ú §flÚâø§àø¿ ‘ Ú’ž § à’øfi ÷ ’Æ ¢ æfl˜

  ⌫        

การพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามหลักการบริหารงาน สามารถใชกระบวนการคุณภาพ (PDCA) เปน แนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 1. การวางแผนดําเนินงาน (PLAN) ●

แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน เปนลายลักษณอกั ษร ซึง่ ประกอบดวย ครู นักเรียน ผูป กครอง เจาหนาทีส่ าธารณสุข และผูแ ทนองคกร ในชุมชน คณะกรรมการส ง เสริ ม สุ ข ภาพร ว มกั น กํ า หนด นโยบายส ง เสริ ม สุ ข ภาพให ค รอบคลุ ม ประเด็ น สุขภาพทีจ่ าํ เปนตอการสรางสุขภาพ เพือ่ เปนทิศทาง ในการพัฒนา ถายทอดนโยบายสูนักเรียน ครู ผูปกครอง และ ผูเ กีย่ วของ จัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายสงเสริม สุขภาพ จัดทําขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสภาพ ปญหาและความตองการดานสุขภาพของทุกฝาย ทัง้ ในและนอกโรงเรียน

2. การปฏิบตั กิ าร (DO) ● ●

ปฏิบตั ติ ามแผนงาน โครงการ ทีก่ าํ หนด โรงเรียนประเมินตนเอง (Self Assessment) โดย ใชเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริม สุขภาพ เพื่อคนหาสิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ หรือ ดําเนินการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ ดําเนินงานเพือ่ ปรับปรุงใหบรรลุตวั ชีว้ ดั ตามเกณฑ มาตรฐานการประเมิน

P D p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

3. การตรวจสอบ ทบทวน และ ประเมิน (CHECK) ●



p.

ตรวจสอบ ทบทวน การดํ า เนิ น งานโดยคณะ กรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน นิเทศ กํากับ ติดตาม สรางขวัญกําลังใจในการ ดํ า เนิ น งานตามองค ป ระกอบโรงเรี ย นส ง เสริ ม สุขภาพ โดยคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน เปนระยะ ระหวางการปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยคณะกรรมการจากหนวยงานสาธารณสุขและ การศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในแต ล ะกลุ ม โรงเรียน หรือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ขอรับการประเมินเพือ่ รับรองจากทีมประเมินระดับ อําเภอของแตละพืน้ ที่

4. การปรับปรุงแกไข/พัฒนา (ACT) ●

สรุปผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานตาม องคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ นําผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช ปรับปรุงแกไข พัฒนาการดําเนินงานในโครงการหรือ กิจกรรมของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในปการศึกษา ตอไป

C A


⌫

 

  

1. 2. 3. 4.

2

áÚÇÃfi´ ◊ÅÑ∑∑flø¢Ÿ§∑fløªøÍà÷fiÚà˜ÒèŸ∑flø˜ÑÛÚfl ≥Č≥flČ¢Ÿ§∑fløાڈ‚¦ªøÍà÷fiÚà˜ÒèŸ∑flø˜ÑÛÚfl ∑ÑÅ‘flÙ÷fićøÊøø÷’ífl◊øÑ≥ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚ ¨øø‘fl≥øøÙ¢Ÿ§ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚ


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

  ¢Ÿ§∑fløªøÍà÷fiÚà˜ÒèŸ∑flø˜ÑÛÚfl     การนําเสนอแนวคิด และหลักการของการประเมินเพื่อการพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคในการนําเสนอ คือ เพือ่ แลกเปลีย่ นความความรู ประสบการณ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการพัฒนา อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาผูประเมินและการ ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตอไป ขอบขายเนือ้ หาในการนําเสนอแนวคิดและหลักการของการประเมินเพือ่ การพัฒนา ครัง้ นีป้ ระกอบดวยสาระสําคัญเบือ้ งตน 8 ประการ ไดแก 1. ความหมายของการประเมินเพือ่ การพัฒนา 2. องคประกอบของการประเมินเพือ่ การพัฒนา 3. ลักษณะสําคัญของการประเมินเพือ่ การพัฒนา 4. จุดเนนของการประเมินเพือ่ การพัฒนา 5. ขัน้ ตอนและกระบวนการประเมินเพือ่ การพัฒนา 6. วิธกี ารและเครือ่ งมือในการประเมินเพือ่ การพัฒนา 7. เงือ่ นไขในการประเมินเพือ่ การพัฒนา 8. ปจจัยทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จของการประเมินเพือ่ พัฒนา



p.


á Ú Ç Ãfi ´ ◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø ¢ Ÿ § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú à ˜Òè Ÿ ∑ fl ø ˜Ñ Û Ú fl

        

การประเมินเพือ่ การพัฒนานัน้ โดยพืน้ ฐานแลวมีความหมายเหมือน กับการประเมินทั่วๆไป แตมีจุดเนนในลักษณะการขยายความใหเห็น จุดประสงคของการประเมินทีช่ ดั เจนเฉพาะเจาะจงมากขึน้ จึงกลาวโดยสรุป ไดวา การประเมินเพือ่ การพัฒนา หมายถึง "การตีคา หรือความหมายของขอมูลหรือปรากฏการณของสิง่ ตาง ๆ ทีต่ อ งการประเมิน โดยเทียบขอมูลทีว่ ดั ไดกบั เกณฑทตี่ งั้ ไว แลวใชคา หรือความหมายนัน้ ไปเปนจุดเนนหรือแนวทางในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือแกไขใหดขี นึ้ " จากความหมายดังกลาวจะเห็นวา การประเมินเพือ่ การพัฒนา จะเกีย่ ว ของกับขอมูล ปรากฏการณของสิง่ ทีต่ อ งการประเมิน การวัดเกณฑ การตีคา ความหมาย และการใชผลการประเมิน

−¶¦flČžflÚ≥Ÿ∑ÇžflČžflÚࢦfl㨟Íäø’Ñ∑Ÿ‘žfl§ ČžflÚć¦Ÿ§ÇÑ´÷ÑÚä´¦ (äŸÚÝ’äćÚÝ)×

−¶¦flČžflÚÇÑ´ä÷žä´¦∑çć¦Ÿ§àªø¿‘≥àČ¿‘≥ä´¦× (ทีม่ า : สกศ.,2545)

สรุปไดวา “การประเมิน คูกับ การวัด” หลักการพื้นฐานในการ ประเมิน จึงตองมีการวัดขอมูลเสมอ การวัดจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหได ขอมูลมาเพือ่ การประเมิน

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

          

องคประกอบสําคัญของการประเมินเพือ่ การพัฒนานัน้ ไมแตกตางจากการประเมินทัว่ ไป แตจะมีจดุ เนนในเชิง คุณลักษณะทีม่ งุ ไปสูจ ดุ หมายของการประเมิน คือ “การพัฒนา” โดยมีองคประกอบทีส่ าํ คัญ ไดแก ●

ÃÚ≥fl§ÃÚ∑ç≤Ÿ≥ ªøÍà÷fiÚá≥≥ÅÍàŸ¿‘´ ●

≥fl§ÃÚã≤¦ ÃÇfl÷ø‚¦’Ö∑ ãÚ∑fløÇÑ´

≥fl§ÃÚªøÍà÷fiÚäª ∑çà∑ç≥¢ÖÚé Čfi§é ≥fl§ÃÚ∑çä÷žÇfl§áˆÚ Çžfl¨ÍªøÍà÷fiÚŸÍäø

(ทีม่ า : สกศ.,2545)

∑fløªøÍà÷fiÚˆÅČ¿´è ¿ ć¦Ÿ§÷¿ PDCA ä÷žÇfl§áˆÚ

No Action talk Only

Číflä÷ž¶∑‚

∑ÅÑÇćøǨ’Ÿ≥ (ทีม่ า : สกศ.,2545)



p.

ปรัชญาและจุดประสงคของการประเมิน เนน การประเมินจากสภาพจริงเพื่อทําใหดีขึ้นหรือ ยกระดับคุณภาพใหสงู ขึน้ เกณฑมาตรฐานการประเมิน เนนใหมตี วั ชีว้ ดั เกณฑ และระดั บ การประเมิ น ที่ เ ป น ระดั บ คุณภาพทีน่ าํ ไปสูก ารยกระดับการพัฒนาชัดเจน วิธกี ารและขัน้ ตอนการวัดและการประเมิน เนนการประเมินตามสภาพจริงโดยใชขั้นตอน ของกระบวนการคุณภาพ (PDCA) เปนแนวทาง การวัดและประเมิน ไดแก การวางแผน การลงมือ ปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง แกไข พัฒนา ผูประเมินและเครื่องมือในการวัดและการ ประเมิน เนนผูป ระเมินและเครือ่ งมือทีส่ ามารถ สรางสรรค และสนับสนุนการพัฒนา โดยไดรบั การพั ฒ นาให เ ข า ใจและใช ป ระเมิ น ได ต าม จุดประสงค


á Ú Ç Ãfi ´ ◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø ¢ Ÿ § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú à ˜Òè Ÿ ∑ fl ø ˜Ñ Û Ú fl

              

ลักษณะสําคัญของการประเมินเพื่อการพัฒนา ไดแก การใชผลการประเมินเปน แนวทางยกระดับคุณภาพ เพือ่ การปรับปรุง เปลีย่ นแปลง แกไขใหดขี นึ้ ตัวอยางจุดหมายทางการบริหาร ทีจ่ ะเปนแนวทางในการยกระดับการปฏิบตั งิ านหรือ ผลงานใหดขี นึ้ ไดแก ● ●

ประสิทธิผล หมายถึง การดําเนินงานทีบ่ รรลุจดุ ประสงค ประสิทธิภาพ หมายถึง การดําเนินงานทีบ่ รรลุเปาหมาย และใชทรัพยากรอยาง ประหยัด มาตรฐาน หมายถึง การดําเนินงานทีเ่ ปน ไปตามขอตกลงหรือขอกําหนดกลาง ทีค่ นหรือองคกรในวงการนัน้ กําหนดขึน้ รวมกัน คุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานทีเ่ ปนไปตามขอกําหนดหรือตามมาตรฐาน และเปนทีพ่ งึ พอใจหรือประทับใจของ ผูม สี ว นไดเสียหรือผูท เี่ กีย่ วของ ความเปนเลิศ หมายถึง การดําเนินงานทีม่ คี ณ ุ ภาพโดดเดนเหนือกวาสิง่ อืน่ / ผูอ นื่ โดยการยอมรับของคนทัว่ ไป ÃÆÙæfl˜ ÃÒŸ ÃÇfl÷˜Ö§˜Ÿã¨¢Ÿ§ˆ‚ঠ∑¿‘è Ç¢¦Ÿ§ (Stokeholder) ◊ڞǑà◊ÚÒŸ / øÑ°≥flÅ ˆ‚¦ª∑ÃøŸ§ à´ç∑ÚÑ∑àø¿‘Ú

÷ÑÊ‘÷ / ÷◊flÇfiČ‘flÅÑ‘ / Úfl‘¨¦fl§

Ãø‚ (ทีม่ า : สกศ.,2545)

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

            

จุดเนนของการประเมินเพือ่ การพัฒนาพิจารณา ไดจากจุดสําคัญ ๆ คือ ● จุดประสงคการประเมิน คือ การตีคา  ความ หมาย เพือ่ นําผลไปใชแสดงจุดหรือแนวทาง การปรับปรุงใหดขี นึ้ ● วิธก ี ารประเมิน คือ การประเมินตามสภาพ จริง และสรางบรรยากาศการพัฒนา ● การใช ผ ลการประเมิ น คื อ การใช ผ ลการ ประเมินในการพัฒนาคุณภาพ หรือ ยกระดับ คุณภาพ

          

ขัน้ ตอนและกระบวนการประเมินเพือ่ การพัฒนา มี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั บ กระบวนการคุ ณ ภาพ คื อ ประกอบดวยขัน้ ตอน และกิจกรรมหลัก ๆ ทีด่ าํ เนินเปน ลําดับตอเนือ่ งกัน ไดแก ● การกําหนดจุดเนนใหชด ั เจน ทัง้ จุดประสงค คน และวิธกี าร ● เลื อ กวิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค เปนไปตามจุดเนน ● มอบหมาย ทําความเขาใจ และลงมือปฏิบต ั ิ ● ตรวจสอบการปฏิบต ั ิ ● ปรับแกและดําเนินการตอ ● ใชผลการประเมินเพือ ่ การพัฒนา

ćífløflãÚ∑flø≥øfi◊flø ÷¿◊Åfl‘á’ÚàÅž÷

áćž◊ÅÑ∑∑fløà´¿‘Ç∑ÑÚ ÃÒŸ

PDCA (ทีม่ า : สกศ.,2545)



p.


á Ú Ç Ãfi ´ ◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø ¢ Ÿ § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú à ˜Òè Ÿ ∑ fl ø ˜Ñ Û Ú fl

   ⌫            

วิธกี ารทีส่ าํ คัญของการประเมินเพือ่ การพัฒนา คือ 1. การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การประเมินจากขอมูลทีเ่ ปนขอเท็จจริงตามปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ในขณะ ทีท่ าํ การวัดเพือ่ ประเมิน และมีการตรวจสอบขอมูลจากแหลงตางๆ เพือ่ ยืนยันและมัน่ ใจ ไดวาขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่ถูกตองความจริง โดยการประเมินตามสภาพจริงตองอาศัย กระบวนการสําคัญคือ ● การสัมผัส รับรู และการวัดขอมูล หรือปรากฏการณทเี่ ปนจริง จากแหลงขอมูล และหลักฐานรองรอยตาง ๆ ● การตรวจสอบ แปลความ เพือ ่ ใหไดขอ มูล หรือ ปรากฏการณ ทีเ่ ปนจริง โดย ปราศจากอคติ ● สรุปผลตามเกณฑ โดยไมใชความคิดเห็นสวนตัว 2. เครือ่ งมือประเมิน ไดแก คน และเครือ่ งมือทีจ่ ะเชือ่ มโยงคนกับปรากฏการณ ขอมูล เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญ ไดแก ● คนหรือผูป  ระเมิน คนเปนเครือ่ งมือทีม่ คี วามสําคัญอันดับแรก คนทีเ่ ปนผูป ระเมิน ตองมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะในการประเมินเพือ่ การพัฒนา และ การสนับสนุนสรางสรรคบรรยากาศการพัฒนา ● ตัวชีว ้ ดั และเกณฑมาตรฐาน ตองมีความชัดเจน สามารถวัดได ● เอกสารเพือ ่ การวัด ไดแก แบบวัดตาง ๆ ทีเ่ ปนตัวสือ่ ขอมูลตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าํ หนด ตองครอบคลุม ใชงา ย ทําใหไดขอ มูลทีม่ คี วามหมาย และนําไปวิเคราะหและ แปลความได

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

3. คุณลักษณะและเงือ่ นไขของการวัดและประเมิน คุณลักษณะและเงื่อนไขสําคัญของการวัดและประเมินผลที่จําเปนตองมีในการ ประเมินเพือ่ การพัฒนา ไดแก ● ความถูกตองแมนยํา หมายถึง เปนการวัดและประเมินทีม ่ สี าระถูกตองตามหลัก วิชาหรือศาสตรในเรือ่ งนัน้ ๆ ● ความตรง หมายถึง เปนการวัดและประเมินทีม ่ สี าระตรงกับสิง่ ทีต่ อ งการ เชน วัดความสูง วาสูงเทาไร ไมใชความคิดเห็นเกีย่ วกับความสูงวา คิดวาสูงเทาไร เปนตน ● ความสมบูรณ ครบถวน หมายถึง เปนการวัดและประเมินที่มีสาระครบตาม รายการที่ กําหนดหรือตองการ ● ความชัดเจน หมายถึง เปนการวัดและประเมินทีเ่ ขาใจไดงา  ยไมตอ งแปล หรือ ถาตองแปลก็สามารถแปลความไดตรงกัน ● ความนาเชือ ่ ถือ หมายถึง เปนการวัดและประเมินทีม่ หี ลักฐานขอมูลรองรับอางอิง ได ● ความคงเสนคงวา หมายถึง เปนการวัดและประเมินที่ดําเนินการอยางคงที่ เสมอตนเสมอปลาย ● ความเหมาะสม หมายถึง เปนการวัดและประเมินทีส ่ อดคลองกับสภาพปจจัย และสถานการณทเี่ ปนอยู ● ใชประโยชนได หมายถึง เปนการวัดและประเมินทีม ่ สี าระทีใ่ ชประโยชนไดจริง



p.


á Ú Ç Ãfi ´ ◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø ¢ Ÿ § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú à ˜Òè Ÿ ∑ fl ø ˜Ñ Û Ú fl

          

เงือ่ นไขสําคัญของการประเมินเพือ่ การพัฒนา พิจารณาตามองคประกอบของการ ประเมิน นัน้ มีจดุ เนน คือ ● หลักเกณฑการประเมิน ตองมีความชัดเจน ● ผูป  ระเมิน ตองมีคณ ุ ลักษณะดานความรูค วามเขาใจ ทัศนคติ และทักษะ รวม ทัง้ จรรยาบรรณทีเ่ หมาะสม และไดรบั การยอมรับ ● วิธก ี ารและเครือ่ งมือ ตองมีคณ ุ ลักษณะ ตรง ถูกตอง ชัดเจน ครบถวนสมบูรณ นาเชือ่ ถือ คงเสนคงวา เหมาะสม ● เทคนิคการเก็บขอมูลอยางรวดเร็ว และมีการตรวจสอบขอมูลรอบดาน ● ระยะเวลา มีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ ● การนําผลไปใช ตรงตามปรัชญา จุดประสงค       ⌫               

การพัฒนาใดๆ มักเริม่ ตนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงเพือ่ ใหเกิดผลทีด่ ขี นึ้ กวาเดิม ปจจัยทีจ่ ะ นําไปสูความสําเร็จของการประเมินเพื่อการพัฒนาที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง คือ การเขาใจ ธรรมชาติของมนุษยเมือ่ ตองเผชิญการเปลีย่ นแปลง เมือ่ เขาใจธรรมชาตินแี้ ละจัดการไดกจ็ ะ เปนปจจัยสําคัญทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จของการประเมินเพือ่ พัฒนาได ปฎิกริยาตอการเปลีย่ นแปลง ธรรมชาติของมนุษยเมือ่ เผชิญการพัฒนา หรือเปลีย่ นแปลง บุคคลทัว่ ไปมีปฏิกริ ยิ า ตอการเปลีย่ นแปลงพัฒนาใน 3 ลักษณะไดแก 1. ยอมรับการเปลีย่ นแปลง ซึง่ นําไปสูก ารพัฒนาใหดกี วาเดิม 2. การนิง่ เฉย เปนปฏิกริ ยิ าทีไ่ มยนิ ดียนิ ราย ไมรว มมือ แต ไมตอ ตาน รอดูทา ที 3. การตอตานการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง กลุมนี้แสดงออกชัดเจนที่จะไม รวมมือ และไมยอมเปลีย่ นแปลงตัวเอง

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

แนวทางการสรางการมีสว นรวมเพือ่ การพัฒนา การปรับสภาพไปสูก ารพัฒนาเปลีย่ นแปลง คือ การยอมรับปฏิกริ ยิ าเหลานัน้ วาเปน ไปโดยธรรมชาติของมนุษย และใหถอื แนวทางการปฏิบตั ิ โดย 1. การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก 2. การเปดโอกาสใหมสี ว นรวมอยางกัลยาณมิตร 3. การใหผมู สี ว นไดเสียหรือผูเ กีย่ วของไดรบั ประโยชนจากการประเมิน แนวคิดและหลักการของการประเมินเพือ่ การพัฒนาดังกลาวขางตนทัง้ หมดนี้ เปน เพียงจุดเนนเชิงหลักการที่ควรศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูในรายละเอียดอันจะนําไปสูการ พัฒนาการประเมินทีจ่ ะนําไปสูป ระโยชนของการประเมินตอไป      ผูป ระเมินจะตองเปนบุคคลทีม่ บี ทบาททีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะการเปนผูป ระเมินที่ มีจดุ มุง หมายเพือ่ การพัฒนา ควรมีบทบาท ดังตอไปนี้ 1. บทบาทในฐานะผูบ รรยาย เปนบทบาทพืน้ ฐานทีผ่ ปู ระเมินทุกคนตองมี หมาย ถึงความสามารถในการบรรยายสถานการณ เหตุการณ การคนหาสารสนเทศ เกีย่ วกับกระบวนการ ผลทีเ่ กิดขึน้ และ การรับรูอ นื่ ๆ เพือ่ การตัดสินใจ 2. บทบาทในฐานะผูส อื่ สาร ผูป ระเมินทีด่ ตี อ งทําหนาทีถ่ า ยทอดสารสนเทศได ทุกขัน้ ตอน ซึง่ มีผลตอโครงการ และตอผูร บั รายงานผลการประเมิน 3. บทบาทในฐานะผูต ดั สินคุณคา การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนรูปแบบ การประเมินที่ตัดสินคุณคาอยางหนึ่ง ผูประเมินจําเปนตองดําเนินการอยาง เทีย่ งตรง ปราศจากการโตแยง 4. บทบาทในฐานะผูตัดสินใจ การตัดสินใจเปนบทบาทสําคัญของผูประเมิน บางครัง้ ผูป ระเมินเปนผูอ าํ นวยความสะดวกตอการตัดสินใจ เมือ่ ผูป ระเมินเขาไป ประเมินในองคกรที่ไมมีการกําหนดโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน ผูประเมิน จําเปนตองเสนอ ชักจูง ใหคณะผูท าํ งานมองเห็นเปาหมายในการทํางานอยาง ชัดเจน นําไปสูก ารตัดสินใจดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ 5. บทบาทในฐานะผูอํานวยความสะดวก จุดสําคัญที่สุดในการประเมินคือ นักประเมินตองแสดงบทบาทของผูอ าํ นวย ความสะดวก โดยพยายามใหมกี าร ดําเนินการตามแผน การประเมินเพือ่ การพัฒนาจําเปนตองอาศัยกระบวนการ กลุม ซึง่ ผูป ระเมินจะตองเปนผูช ว ยอํานวยความสะดวกในกระบวนการนี้



p.


á Ú Ç Ãfi ´ ◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø ¢ Ÿ § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú à ˜Òè Ÿ ∑ fl ø ˜Ñ Û Ú fl

6. บทบาทในฐานะผูกระตุนจูงใจ เพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ ผูป ระเมินจําเปนตองสรางแรงจูงใจ กระตุน ใหผรู บั ผิดชอบโครงการดําเนินงานให บรรลุเปาหมาย ผูป ระเมินตองชวยปรับปรุงโครงการ และสรางสรรคสถานการณ ตาง ๆ    กัลยาณมิตรธรรม เปน ธรรมะทีเ่ ปนแนวทางประพฤติปฏิบตั ทิ สี่ รางสรรค ทีผ่ ปู ระเมิน ทีม่ งุ หวังการพัฒนาสามารถนํามาเปนแนวทางปฏิบตั ใิ นฐานะผูป ระเมิน กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ มีดงั นี้ 1. นารัก เปนทีส่ บายใจ และสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 2. นาเคารพ ประพฤติตนสมควรแกฐานะใหเกิดความรูส กึ อบอุน ใจ เปนทีพ่ งึ และ รูส กึ ปลอดภัย 3. นายกยอง มีความรู และภูมปิ ญ  ญาแทจริง เปนผูฝ ก อบรม และปรับปรุงตนเองอยู เสมอ 4. รูจ กั พูดใหเหตุผล รูจ กั ชีแ้ จงใหเขาใจ รูว า เมือ่ ไรควรพูดอะไร อยางไร 5. อดทนตอถอยคํา พรอมทีจ่ ะรับฟงคําปรึกษา ซักถาม การเสนอแนะ วิพากษวจิ ารณ อดทน ฟงไดไมเบือ่ ไมแสดงอารมณฉนุ เฉียว 6. สามารถอธิบายเรือ่ งยุง ยากซับซอนใหเขาใจได 7. ไมแนะนําเรือ่ งเหลวไหล หรือ ชักจูงไปในทางเสือ่ มเสีย

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

   ในการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผูป ระเมินจะตองมีจรรยาบรรณ ดังนี้ 1. ดําเนินการประเมินตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีก่ าํ หนด 2. ประเมินการดําเนินงานของโรงเรียนใหครบถวนอยางตรงไปตรงมา ตามสภาพที่ เปนจริง 3. ไมเรียกรองการตอนรับ รับรอง รับเลีย้ ง รางวัล ของขวัญ ของกํานัล อามิสสินจาง อันจะทําใหเกิดขอครหา หรือความลําเอียง 4. มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม และรายงานสิ่งที่คนพบตามความเปนจริงอยางมี เหตุผล พรอมหลักฐานสนับสนุน ไมใชความรูส กึ หรืออคติสว นตัว 5. นําเสนอผลการประเมินอยางชัดเจน มีศลิ ปะ ใชคาํ พูดทีส่ รางสรรค และใหขอ เสนอแนะ เพือ่ มุง มัน่ ใหโรงเรียนเกิดกําลังใจในการพัฒนา 6. ดําเนินการประเมินตามวิสยั กัลยาณมิตร พรอมทีจ่ ะใหคาํ แนะนําเพือ่ ใหเกิดการ พัฒนา 7. ปฏิบตั งิ านและวินจิ ฉัยโดยคํานึงถึงประโยชนทจี่ ะเกิดขึน้ กับโรงเรียนเปนหลัก 8. รักษาความลับสวนบุคคลทีไ่ ดรบั ระหวางประเมิน



p.


⌫

 

⌫

1. 2. 3. 4.

3

Úâ‘≥fl‘áÅͨƴàÚ¦Úà∑¿è‘Ç∑Ñ≥∑fløªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ à∑ÙØÝ÷flćø°flÚ∑fløªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ ∑fløã≤¦à∑ÙØݪøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ ∑øÍ≥ÇÚ∑fløøÑ≥øŸ§âø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

  ∑fløªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ ⌫  ⌫       ⌫        

การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนสวนหนึง่ ของการดําเนินงานโรงเรียน สงเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ มีจดุ มุง หมายทีช่ ดั เจนของ การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ● เพือ ่ กระตุน จูงใจ ใหโรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนตามองคประกอบของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ● เพือ ่ ประกาศเกียรติคณ ุ โรงเรียนทีม่ ผี ลการดําเนินงานดีเดน                 

ศูนยอนามัยเปนแกนในการสนับสนุนจังหวัดเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ ทีมประเมินระดับอําเภอในเรือ่ งตอไปนี้ ● สนับสนุนงบประมาณ ● สนับสนุนทางวิชาการตางๆ เชน เปนวิทยากร เปนทีป ่ รึกษา เปนตน



p.


◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø á Å Í á Ú Ç Č fl § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

⌫ เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจัดทําภายใตองคประกอบ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 องคประกอบ คือ นโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน การ บริหารจัดการในโรงเรียน โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน การจัดสิ่งแวดลอม ในโรงเรียนทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ บริการอนามัยโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและ อาหารทีป่ ลอดภัย การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ การใหคาํ ปรึกษาและสนับสนุน ทางสังคม และ การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ดังนัน้ ตัวชีว้ ดั และเกณฑประเมิน จึงยึดตาม 10 องคประกอบดังกลาว เพือ่ ใหสะทอนถึงระดับการดําเนินงานของโรงเรียนใน แตละองคประกอบ อันจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาเขาสูม าตรฐานทีส่ งู ขึน้ ได             

1. เพือ่ ใหโรงเรียนใชเปนเครือ่ งมือประเมินตนเอง เปนการนําไปสูก ารปรับปรุงและ พัฒนา ใหไดมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 2. เพื่อใหทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใชเปนเครื่องมือประเมินเพื่อรับรอง และพัฒนาการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   ⌫  

เกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวยตัวชี้วัด ในองคประกอบ ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพทัง้ 10 องคประกอบ รวมทัง้ สิน้ 63 ตัวชีว้ ดั ในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา และ 49 ตัวชีว้ ดั ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จําแนกตามองคประกอบได ดังนี้

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

องคประกอบ

จํานวนตัวชีว้ ดั ระดับประถม ระดับมัธยม

1. นโยบายของโรงเรียน ● การกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน ( 2 ตัวชีว ้ ดั ) ● การถายทอดนโยบายสูก  ารปฏิบตั ิ (4 ตัวชีว้ ดั )

6

6

2. การบริหารจัดการในโรงเรียน ● การจัดทําแผนงาน /โครงการสงเสริมสุขภาพ ( 1 ตัวชีว ้ ดั ) ● การจัดองคกร ( 2 ตัวชีว ้ ดั ) ● การนิเทศติดตาม ( 1 ตัวชีว ้ ดั ) ● การประเมินผล ( 1 ตัวชีว ้ ดั )

5

5

3. โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน

4

4

4. การจัดสิง่ แวดลอมในโรงเรียนทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ

4

4

5. บริการอนามัยโรงเรียน (ประถมศึกษา) ● การตรวจสุขภาพนักเรียน (2 ตัวชีว ้ ดั ) ● การเฝาระวังภาวะสุขภาพ (9 ตัวชีว ้ ดั ) ● การจัดบริการรักษาพยาบาลเบือ ้ งตน (2 ตัวชีว้ ดั )

13

4

6. สุขศึกษาในโรงเรียน

4

2

7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย

10

7

8. การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ

6

6

9. การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม

5

5

6

6

63

49

บริการอนามัยโรงเรียน (มัธยมศึกษา) ● การตรวจสุขภาพนักเรียน (4 ตัวชีว ้ ดั )

10. การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน รวมตัวชีว้ ดั



p.


◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø á Å Í á Ú Ç Č fl § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

⌫ สาระสําคัญของเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในแตละ องคประกอบ คือ ตัวชีว้ ดั เกณฑ ระดับการประเมิน คะแนนทีไ่ ด และแหลงขอมูล / วิธพ ี สิ จู น ในแตละองคประกอบจะมีจาํ นวนตัวชีว้ ดั ทีแ่ ตกตางกัน คาคะแนนทีก่ าํ หนดมีความ แตกตางกันตามความสําคัญของตัวชีว้ ดั แตละตัว        ⌫   ● ●

เกณฑ หมายถึง มาตรฐานสูงสุดทีต่ อ งการใหเกิดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับการประเมิน หมายถึง ผลทีบ่ ง บอกถึงสถานการณทเี่ ปนจริงของโรงเรียนซึง่ จะตรวจสอบไดจากแหลงขอมูล / วิธพี สิ จู น คะแนนทีไ่ ด หมายถึง คะแนนทีไ่ ดจากการประเมินแตละตัวชีว้ ดั คาคะแนนแตละ ตัวชีว้ ดั ไมเทากัน เปนไปตามคาคะแนนทีก่ าํ หนดในระดับการประเมิน แหลงขอมูล / วิธพ ี สิ จู น หมายถึง แหลงตาง ๆ ทีม่ อี ยูใ นโรงเรียนทัง้ ทีเ่ ปนเอกสาร หรือ วิธกี ารสําหรับผูป ระเมิน ในการคนหา ตรวจสอบขอมูล ซึง่ มีทงั้ ขอมูลทีม่ อี ยูแ ลว และขอมูลทีต่ อ งเก็บเพิม่ เติม

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

 ⌫     

ผูป ระเมินสามารถถายสําเนาแบบประเมินจากหนังสือ นําติดตัวไปขณะทําการประเมิน สําหรับลงบันทึกคะแนน หรือ ขอความ ขัน้ ตอนตาง ๆ ของการใหคะแนนแตละตัวชีว้ ดั และ การประเมิน มีดงั นี้ 1. ตรวจสอบ สํารวจ พิจารณา ตัวชีว้ ดั แตละตัว เพือ่ ใหคะแนน 2. ใสคะแนนในชองคะแนนทีไ่ ดจนครบทุกตัวชีว้ ดั ในองคประกอบนัน้ 3. รวมคะแนนของแตละองคประกอบ บันทึกในชอง "รวมคะแนนทีไ่ ด" 4. นําคะแนนรวมขององคประกอบเปรียบเทียบกับเกณฑการตัดสินที่กําหนดไวใน สวนทายของแบบประเมินองคประกอบนัน้ ๆ เพือ่ ตัดสินวาการประเมินองคประกอบ นัน้ ผลการประเมินอยูใ นระดับใด เกณฑการตัดสิน ❍ ผานเกณฑประเมินขัน ้ ดีมาก (ไดคะแนนรอยละ 75 ขึน้ ไปของคะแนนสูงสุด) ❍ ผานเกณฑประเมินขัน ้ ดี (ไดคะแนนรอยละ 65 - 74 ของคะแนนสูงสุด) ❍ ผานเกณฑประเมินขัน ้ พืน้ ฐาน (ไดคะแนนรอยละ 55 - 64 ของคะแนนสูงสุด) ❍ ควรพัฒนาตอไป (ไดคะแนนนอยกวารอยละ 55 ของคะแนนสูงสุด) 5. นําผลการประเมินแตละองคประกอบบันทึกไวใน "แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน สงเสริมสุขภาพ" 6. สรุปผลการประเมินเพือ่ การรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับตาง ๆ



p.


◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø á Å Í á Ú Ç Č fl § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

     

øÍ´Ñ≥ ČŸ§

øÍ´Ñ≥ à§fiÚ

øÍ´Ñ≥ ČŸ§á´§

ผานเกณฑประเมินขั้นดี มากไมนอ ยกวา 8 องคประกอบ ไมมีผลการประเมินต่ํา กวาขัน้ พืน้ ฐาน ใน 2 องคประกอบที่เหลือ

ผานเกณฑประเมินขั้นดี มาก ไมนอ ยกวา 6 องคประกอบ ไมมีผลการประเมินต่ํา กวาขั้นพื้นฐานใน 4 องคประกอบที่เหลือ

ผานเกณฑประเมินขั้นดี มากไมนอ ยกวา 4 องคประกอบ ไมมีผลการประเมินต่ํา กวาขัน้ พืน้ ฐานใน 6 องค์ประกอบที่เหลือ

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

⌫     ⌫        

โรงเรียนทุกโรงเรียนทีต่ ระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพนักเรียน ทัง้ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด สามารถเขารวมโครงการ และเขาสู กระบวนการพัฒนาเปนโรงเรียน สงเสริมสุขภาพไดโดยการแสดง เจตจํานงไปยังตนสังกัด เชน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สํานักงานเทศบาล กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน หรือ อืน่ ๆ และประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสถานีอนามัยทีม่ าให บริการในโรงเรียน   ⌫        

แนวคิดสําคัญของกระบวนการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ ● เปนกระบวนทีโ่ รงเรียนรวมกับองคกรตางๆ พัฒนาโรงเรียนตามองคประกอบของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพือ่ การเปนโรงเรียนทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุดในการสงเสริมให นักเรียน ครู และบุคลากรอื่น ๆ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม ที่สมบูรณ ไดอยูใ นสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ ● เปนกระบวนการทีเ่ นนการประเมินตนเอง ของโรงเรียน เพือ ่ นําผลการประเมินมา ใชเปนแนวทางเพือ่ การพัฒนาทีส่ มบูรณยงิ่ ขึน้ ● การประกาศเกียรติคณ ุ เปนแรงเสริมภายนอกเพือ่ เปนกําลังใจสําหรับการทุม เท ทํางานเพือ่ สุขภาพของทุกคนในโรงเรียน กระบวนการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แสดงเปนแผนภูมไิ ดดงั นี้



p.


◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø á Å Í á Ú Ç Č fl § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

∑øÍ≥ÇÚ∑fløøÑ≥øŸ§âø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

âø§àø¿‘ÚࢦfløžÇ÷âÃø§∑flø âø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

จังหวัดประชุมชีแ้ จง -● จังหวัดจัดอบรมพัฒนา ศักยภาพแกนนํา

คณะกรรมการ สงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียน

âø§àø¿‘ÚªøÍà÷fiÚćÚàŸ§

ทีมประเมินระดับอําเภอ

การสนับสนุน ทรัพยากรจาก แหลงตางๆ

âø§àø¿‘Ú˜ÑÛÚflࢦfl’‚ž à∑ÙØÝ÷flćø°flÚ

ทีมประเมินระดับอําเภอ

ªøÍà÷fiÚà˜ÒèŸ∑fløøÑ≥øŸ§ âø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

ทีมประเมินระดับอําเภอ

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

กระบวนการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมีลาํ ดับขัน้ ตอน สรุปไดดงั นี้ 1. โรงเรียนเขารวมโครงการ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนบันไดขัน้ แรกของการพัฒนา นัน่ คือ การทีโ่ รงเรียน แสดงเจตจํานงที่จะพัฒนาหลังจากประสานงานกับ บุคลากรสาธารณสุขแลว โรงเรียนจะไดรับการชี้แจง อบรมพัฒนาที่เหมาะสมจากหนวยงานสาธารณสุขที่ รับผิดชอบ เพือ่ สรางความเขาใจ แนวคิด หลักการ และ แนวทางดําเนินงานตาง ๆ ไดรับสนับสนุนเอกสารที่ จําเปนในการดําเนินงานและไดรบั บริการทีจ่ าํ เปนจาก เจาหนาทีส่ าธารณสุข

3. โรงเรียนพัฒนาเขาสูเ กณฑมาตรฐาน การประเมินตนเองของโรงเรียนชวยใหโรงเรียนมีแนว ทางการพัฒนาทีช่ ดั เจน ตรงเปาหมายมากขึน้ โรงเรียน สามารถจําแนกกิจกรรมทีส่ ามารถดําเนินการไดเองและ กิจกรรมทีจ่ าํ เปนตองขอรับการสนับสนุนจากบุคคล หรือ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ทีใ่ นเรือ่ งงบประมาณ หรือ ทรัพยากรตาง ๆ และสามารถขอรับคําแนะนําไดจากทีม ประเมินระดับอําเภอ หรือ บุคลากรสาธารณสุขในพืน้ ที่



p.

2. โรงเรียนประเมินตนเอง เปนขั้นตอนที่โรงเรียนประเมินตนเองโดยใช "เกณฑ มาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ" เปน กรอบในการประเมิน โดยโรงเรียนอาจทําการประเมินตน เปนระยะ ๆ ขึน้ อยูก บั จุดมุง หมายของโรงเรียน ดังนี้ ● การประเมินกอนพัฒนา เปนการประเมินเพื่อใหรู สถานการณเบื้องตนวาโรงเรียนมีจุดแข็งอะไรบาง และมีจุดที่ตองพัฒนาตรงไหนบาง เพื่อจะไดวาง แผนการพัฒนาไดอยางเหมาะสม ● การประเมินระหวางการพัฒนา เปน การประเมินเพือ ่ ใหทราบความกาวหนา ของการพัฒนา และทราบจุด ทีย่ งั ตองพัฒนาตอไป ● การประเมินเพือ ่ ขอการรับรอง เปน การประเมินหลัง จากโรงเรียนไดพัฒนาตัวชี้วัดตาง ๆ จนครบถวน สมบูรณ โรงเรียนประเมินเพื่อเตรียมความพรอม เสนอขอการรับรอง 4. การประเมินเพือ่ รับรอง โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนการประเมินโดยทีมประเมินทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ อยาง เปนทางการวาเปนผูมีความสามารถในการประเมิน หลังจากโรงเรียนประเมินตนเองพบวาพรอมรับการ ประเมินเพือ่ รับรองแลว โรงเรียนแจงเจาหนาทีส่ าธารณ สุขเพือ่ การประสานงานกับทีมประเมินเขามาประเมิน รับรองตอไป


◊ ÅÑ ∑ ∑ fl ø á Å Í á Ú Ç Č fl § ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

    ⌫        

การรับรองมีอายุ 2 ป นับจากวันทีร่ ะบุไวในเกียรติบตั ร     ● ● ●

การเลือ่ นระดับของการประเมิน ทําไดตามความพรอมของโรงเรียน โรงเรียนสามารถขอรับการประเมินเพือ่ เลือ่ นระดับกอนการรับรองหมดอายุได โรงเรียนทีไ่ ดรบั การรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแลว เมือ่ อายุการ รับรองครบ 2 ป โรงเรียนจะตองขอรับการประเมินใหม

p.




⌫

 ⌫    

⌫

1. 2. 3. 4.

4

Č¿÷ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ ¢ÑéÚćŸÚ∑fløࢦflªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú ∑fløà∑ç≥øÇ≥øÇ÷¢¦Ÿ÷‚Å ∑flø’øƪˆÅ∑fløªøÍà÷fiÚ


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

 ⌫     ∑fløªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ ⌫⌫   ⌫   

ทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแบงเปน 2 ทีม คือ ● ทีมประเมินระดับอําเภอ ● ทีมประเมินระดับจังหวัด ⌫        

ทีมประเมินระดับอําเภอ หมายถึง คณะบุคคลทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ จากจังหวัดใหเปน ทีมประเมิน และผานการอบรมเพือ่ พัฒนามาแลว ทีมประเมินระดับอําเภอประกอบดวย ● สาธารณสุขอําเภอ หรือนักวิชาการสาธารณสุข ● หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ หรือนักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลชุมชน ทีร่ บั ผิดชอบโรงเรียน ● ศึกษานิเทศก หรือบุคลากรจากกลุม  งานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษา ● ผูบ  ริหารโรงเรียน หรือครูของโรงเรียนทีผ่ า นเกณฑการประเมินระดับทองในอําเภอ นัน้ ● ผูร  บั ผิดชอบจากสํานักการศึกษา กองการศึกษา สํานักงานเทศบาล (เฉพาะอําเภอ ทีม่ โี รงเรียนในสังกัด) ● ผูร  บั ผิดชอบงานโรงเรียน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน (เฉพาะอําเภอที่ มีโรงเรียนในสังกัด) ● อืน ่ ๆ ตามความเหมาะสม ทีมประเมินระดับอําเภอจะเปน "ทีมประเมินหลัก" ในการประเมิน ใหการรับรอง ประกาศเกียรติคณ ุ ทัง้ ระดับทอง เงิน ทองแดง และจะเปนผูใ หการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน อีกดวย



p.


Çfi Ê¿ ∑ fl ø á Å Í ¢Ñé Ú ć Ÿ Ú ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

  ⌫  ⌫         ● ● ●

ประเมินโรงเรียน เพือ่ รับรองประกาศเกียรติบตั รคุณระดับทอง เงิน ทองแดง สรุปผลการประเมินแจงแกผบู ริหารโรงเรียนและคณะครู ใหคาํ ปรึกษา ชวยเหลือ สนับสนุนโรงเรียน

⌫         

ทีมประเมินระดับจังหวัด หมายถึง คณะบุคคลทีไ่ ดรบั แตงตัง้ จากจังหวัดใหเปนทีม ประเมิน และผานการอบรมเพื่อพัฒนามาแลว ทีมประเมินระดับจังหวัดประกอบดวย บุคลากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยอนามัยหรือสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตามความเหมาะสม ทัง้ นีก้ ารพิจารณาเลือกบุคลากรดังกลาวใหอยูใ นดุลยพินจิ ของจังหวัด   ⌫  ⌫         

1. สุม ประเมินโรงเรียนทีผ่ า นการประเมินทุกระดับ เพือ่ รับทราบปญหาอุปสรรคของ การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และใหความชวยเหลือแกไข 2. ใหการสนับสนุนทางวิชาการแกทมี ประเมินระดับอําเภอ     ⌫  ⌫   

ควรมอบหมายและแบงงานกันภายในทีมตามความถนัดและความเหมาะสม และ ควรมีการแตงตัง้ หัวหนาทีม หรือประธาน เพือ่ แสดงบทบาทอยางเปนทางการในชวงแรกของ การเขาโรงเรียน เชน การทักทาย แนะนําทีมประเมินตอผูบ ริหารและคณะครู เปนประธาน ในการประชุมทีมประเมิน การแบงบทบาทหนาที่ขณะเขาโรงเรียน แตละทีมควรมีผูประสานงานซึ่งควรเปน บุคลากรฝายสาธารณสุขทีเ่ ปนเจาของงานโดยตรง เพราะจะตองเปนผูท ปี่ ระสานงานกับ โรงเรียน และเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ จัดเตรียมเอกสารสําหรับใชในการประเมิน ใหพรอม นัดหมายทีมประเมิน ประสานงาน และอํานวยความสะดวกใหแกทมี และในการ ประเมิน

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

  ⌫       ⌫  

ชวงเวลาทีเ่ หมาะสมสําหรับการเขาประเมินโรงเรียนแบงเปน 2 ชวง คือ ปละ 2 ครัง้ หลังจากโรงเรียนเปดเทอมไประยะหนึง่ เพือ่ ใหโรงเรียนมีเวลาดําเนินการตางๆ และเจาหนาที่ สาธารณสุขเขาไปใหบริการ หรือใหคาํ แนะนําชวยเหลือเพือ่ การพัฒนา รวมทัง้ โรงเรียนไดมี การประเมินตนเอง และแสดงเจตจํานงเพือ่ ขอรับการประเมิน ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสําหรับ เขาประเมิน คือ ● ภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือน มิถน ุ ายน - สิงหาคม ● ภาคเรียนที่ 2 ประมาณ เดือน มกราคม- กุมภาพันธ ระยะเวลาดังกลาวอาจยืดหยุน ตามความเหมาะสมของแตละพืน้ ที่ ทัง้ นีใ้ หคาํ นึงถึง ความพรอมของโรงเรียนเปนสําคัญ       ⌫  

ขัน้ ตอนการเขาประเมินโรงเรียน แบงเปน 3 ชวง ไดแก 1. ขัน้ เตรียมการกอนประเมิน 2. ขัน้ ประเมินโรงเรียน 3. ขัน้ สรุปและแจงผลการประเมิน 1. ขัน้ เตรียมการกอนประเมิน ขัน้ เตรียมการเปนขัน้ ตอนเริม่ แรกกอนเขาประเมินโรงเรียน เริม่ ตนตัง้ แตไดรบั การ ประสานงานจากโรงเรียนทีพ่ รอมรับ การประเมิน หรือไดรบั การประสานงานจากเจาหนาที่ สาธารณสุขในพืน้ ทีเ่ พือ่ แจงรายชือ่ โรงเรียนทีข่ อรับการประเมิน การดําเนินงานในขัน้ ตอนนี้ มีดงั นี้ 1. ประสานงานทีมประเมิน เพือ่ นัดหมาย กําหนดวัน เวลา จํานวนโรงเรียนทีเ่ ขา ประเมิน 2. ประสานงานโรงเรียน นัดวันเขาโรงเรียน และ ประสานเรือ่ งการขอความรวมมือ ในเรือ่ งตาง ๆ 3. ประชุมเพื่อเตรียมความพรอม แบงบทบาทหนาที่การเขาประเมิน จัดเตรียม เอกสารทีใ่ ชในการประเมิน



p.


Çfi Ê¿ ∑ fl ø á Å Í ¢Ñé Ú ć Ÿ Ú ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

2. ขัน้ ประเมินโรงเรียน 1. หัวหนาทีมแนะนําทีมประเมิน ชีแ้ จงวัตถุประสงคตอ ผูบ ริหาร ครู และ ผูเ กีย่ วของ (ในหองประชุม หรือ หองผูบ ริหาร หรือ หองพยาบาล) แจงขัน้ ตอนการประเมิน แกผบู ริหาร และ ขอนัดพบผูบ ริหารและคณะครูทเี่ กีย่ วของอีกครัง้ เมือ่ เสร็จสิน้ การ ประเมิน 2. รับฟงการนําเสนอการดําเนินงานของโรงเรียน (ถามี) 3. ทีมประเมินแยกยายเยีย่ มสํารวจ การดําเนินงานแตละองคประกอบ โดยพิจารณา จาก เอกสาร การสอบถาม การสัมภาษณ และสังเกตจากสภาพจริง 4. ทีมประเมินกลับมาพบกันอีกครั้ง เพื่อสรุปภาพรวมการดําเนินงานแตละองค ประกอบพรอมขอเสนอแนะโรงเรียนเบือ้ งตน กอนออกจากโรงเรียน 3. ขัน้ สรุปและแจงผลการประเมิน เปนขัน้ ตอนสุดทายหลังจากทีมประเมินไดทาํ การประเมินเสร็จสิน้ ดังรายละเอียดใน ตอนตอไป

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

 เปนวิธีการและแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดขององคประกอบ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ศึกษารายละเอียดใน “คูม่ อื การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับผูป้ ระเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ”  การสรุปผลการประเมินแบงเปน 2 ระยะ คือ 1. การสรุปผลการประเมินเบือ้ งตน 2. การสรุปและแจงผลการประเมินอยางเปนทางการ 1. การสรุปผลการประเมินเบือ้ งตน การสรุปผลการประเมินเบือ้ งตน หมายถึง การสรุปผลการประเมินภายหลังเสร็จสิน้ การประเมินทีโ่ รงเรียน และทีมประเมินนําเสนอผลการประเมินเบือ้ งตนแกผบู ริหาร คณะครู และผูเ กีย่ วของมีแนวทางการนําเสนอ ดังนี้ 1. นําเสนอผลการประเมินทีละองคประกอบจะชวยใหผูรับผิดชอบงานเขาใจได งายและเกิดความชัดเจนไปทีละเรือ่ ง 2. นําเสนอสิง่ ดีๆ ทีพ่ บในโรงเรียน เพือ่ ใหกาํ ลังใจ สนับสนุนใหทาํ ตอไป 3. นําเสนอสิง่ ทีต่ อ งปรับปรุงแกไขเพือ่ ใหเกิดการพัฒนา พรอมทัง้ แนวทางการดําเนิน การเพือ่ ปรับปรุงแกไข 4. เมือ่ ทีมประเมินนําเสนอผลการประเมินเบือ้ งตนจบแลว เปดโอกาสใหผบู ริหาร หรือ ครูทรี่ บั ผิดชอบงานซักถาม หรือ ฝากขอเสนอแนะตางๆ 5. แจงขัน้ ตอนการรับรองอยางเปนทางการ 6. ปดการเขาประเมินโรงเรียน 2. การสรุปและแจงผลการประเมินอยางเปนทางการ 1. นัดหมายการประชุมเพือ่ วิเคราะหผลการประเมิน และสรุปการรับรองโรงเรียน 2. ทีมประเมินแจงผลการประเมินอยางเปนทางการ เปนเอกสารแกโรงเรียน และ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ



p.


   

⌫   ⌫

1


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

   à∑¿è‘Ç∑Ñ≥∑fløªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ ¶

÷

á枧ćѧé Č¿÷ŸíflàæŸÃø≥ćfl÷Č¿∑è flí ◊Ú´áÅ¦Ç áćž˜Ÿ àÇÅflÚÑ´ ’÷fl≤fi∑Č¿÷≥fl§ÃÚä÷žÇflž § ČíflŸ‘žfl§äø

÷

÷

ต อ บ

หลาย ๆ จังหวัดใชวิธีแตงตั้งสมาชิกทีมจํานวนมากกวา 5 คน เมือ่ สมาชิกทานใดไมวา งจะไดเชิญคนทีว่ า งแทน เพือ่ ใหสมาชิก ครบทีมสามารถเขาประเมินโรงเรียนได

ต อ บ

ควรมี 4 คน เพือ่ ใหการทํางานราบรืน่ คือ ตัวแทนจาก สํานักงาน Ÿ‘žfl§Ú¦Ÿ‘¥ Č¿÷ªøÍà÷fiÚČ¿àè ¢¦flâø§àø¿‘ÚÃÇø÷¿∑ÿè Ú สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา และผูบ ริหารหรือครู

¶¦flä÷ž÷¿’÷fl≤fi∑¨fl∑ıŁfl‘∑fløÿÖ∑ÉflàÅ‘



p.

ต อ บ

ทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ควรมีสมาชิกในทีมครบ ทัง้ ฝายการศึกษา และสาธารณสุข


Ãí fl ¶ fl ÷ Ãí fl ć Ÿ ≥ à ∑¿è ‘ Ç ∑Ñ ≥ ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

¶ fl ÷

à÷ÒŸè ªøÍà÷fiÚćÚàŸ§Çžflä´¦øÍ´Ñ≥ČŸ§ áÅÍ ∑øø÷∑fløøÍ´Ñ≥ŸíflàæŸÅ§äªªøÍà÷fiÚˆÅÇžflä´¦ øÍ´Ñ≥ČŸ§à≤žÚ∑ÑÚ áćžà÷ÒŸè øÍ´Ñ≥¨Ñ§◊ÇÑ´÷fl ªøÍà÷fiÚ ˆÅä÷žä´¦øÍ´Ñ≥ČŸ§ âø§àø¿‘Ú÷¿âŸ∑fl’ ČíflŸÍäøŸ‘žfl§äø≥¦fl§ (ø¦Ÿ§àø¿‘ÚŸÆČÊøÙÝä´¦ ◊øÒŸä÷ž àø¿‘∑ø¦Ÿ§’fiČÊfiä´¦◊øÒŸä÷ž) à≤žÚà´¿‘Ç∑ÑÚ ¶¦flâø§àø¿‘ÚˆžflÚ∑fløªøÍà÷fiÚ¨fl∑øÍ´Ñ≥¨Ñ§◊ÇÑ´ ŸíflàæŸ àª¾ÚøÍ´Ñ≥ČŸ§ áćžÿÚ‚ ‘ݤ à¢ć ä÷ž øÑ≥øŸ§ÇžflાÚøÍ´Ñ≥ČŸ§ âø§àø¿‘Ú¨Í÷¿âŸ∑fl’ ČíflŸÍäø Ÿ‘žfl§äø≥¦fl§

¶ fl ÷

øÍ´Ñ≥¨Ñ§◊ÇÑ´÷¿ÇfiÊ¿∑flø’Æž÷ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú øÍ´Ñ≥ČŸ§Ÿ‘žfl§äø

¶ fl ÷

âø§àø¿‘ÚČ¿èˆžflÚ∑fløªøÍà÷fiÚøÍ´Ñ≥ČŸ§áÅ¦Ç Číflä÷ć¦Ÿ§øÑ∑ÉflÃÆÙæfl˜øÍ´Ñ≥ČŸ§ ãÚøÍ‘Í àÇÅfl 2 ª¸

ต อ บ

ตัง้ แตปง บประมาณ 2548 เปนตนไป ทีมประเมินระดับอําเภอจะ ประเมินรับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไดทงั้ 3 ระดับ และ ทีมประเมินระดับจังหวัดสุม ประเมินโรงเรียน โดยมีจดุ มุง หมาย สําคัญ คือ รักษามาตรฐานของทีมประเมินในแตละอําเภอใหมี ความใกลเคียงกัน ในกรณีทที่ มี อําเภอและทีมจังหวัด สรุปผลการ ประเมินโรงเรียนในระดับทีแ่ ตกตางกัน แกไขไดโดยทีมจังหวัดและ ทีมอําเภอตองหารือรวมกันเพือ่ หาวิธที างแกไขในจุดตางทีเ่ กิดขึน้

ต อ บ

ทีมประเมินระดับจังหวัด ตองสุมประเมินโรงเรียนในทุกระดับ เพือ่ ทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆ และใหความชวยเหลือตามสภาพ ปญหานัน้ ๆ ทัง้ นี้ การสุม ประเมินโรงเรียนในแตละระดับใหอยูใ น ดุลยพินจิ ของจังหวัดโดยคํานึงถึงคุณภาพของการประเมินทีเ่ ปน มาตรฐานเดียวกัน และเปนการประเมินเพือ่ การพัฒนา

ต อ บ

จากการพิจารณาของคณะกรรมการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มี ความเห็นพองตองกันวา ระยะเวลาของการรับรอง 2 ป เปนระยะ เวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพราะถาเร็วกวา 2 ป ทีมประเมินจะมีภาระ งานมากเกินไป เนือ่ งจากทีมประเมินตองประเมินโรงเรียนทีย่ งั ไม เคยไดรบั การประเมินรับรองมากอนดวย และถานานเกินกวา 2 ป หากโรงเรียนไมสามารถรักษาคุณภาพเดิมไวได โดยทีท่ มี ประเมิน ไมเขาไปประเมินซ้าํ จะทําใหภาวะทีเ่ ปนจริงของโรงเรียนไมสอด คลองกับระดับการรับรองเดิม

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

สําหรับโรงเรียนทีไ่ ดรบั การประเมินเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเงิน และทองแดง โรงเรียนไมจาํ เปนตองรอใหครบระยะเวลา 2 ปจงึ ขอรับการประเมินเพือ่ เลือ่ นระดับ แตโรงเรียนสามารถขอรับ การรับรองเพือ่ เลือ่ นระดับไดตลอดเวลา เมือ่ โรงเรียนมีความพรอม

÷

ต อ บ

÷

ต อ บ

¶¦fl’Æž÷¶fl÷ÚÑ∑àø¿‘ÚÇžfl÷¿≥ÆÃÅfl∑øãÚâø§àø¿‘Ú ÷¿∑flø’‚≥≥Æ◊ø¿◊è øÒŸ´Ò÷è à◊Ŧfl◊øÒŸä÷ž ÚÑ∑àø¿‘Ú ćŸ≥Çžfl÷¿ ∫Ö§è ાÚ∑flø’‚≥≥Æ◊ø¿è ´Ò÷è à◊Ŧfl ÚŸ∑àÇÅfløfl≤∑flø ¨Í’øƪˆÅÇžflŸ‘žfl§äø

สําหรับตัวชี้วัด "ไมมีการสูบบุหรี่" และไมมีการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอลในบริเวณโรงเรียน" มุง เนนทีจ่ ะไมใหมบี คุ ลากรของ โรงเรียน สูบบุหรีแ่ ละดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในบริเวณโรงเรียน ตลอดเวลา ไมยกเวนวาเปนเวลาใด ดังนั้นถามีบุคลากรของ โรงเรียน สูบบุหรี่ และดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในบริเวณโรงเรียน ถือวาไมผา นการประเมินในตัวชีว้ ดั นี้

ÃÙÍ∑øø÷∑fløªøÍà÷fiÚ ´íflàÚfiÚ∑fløćfl÷ ทีมประเมินควรชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค ขัน้ ตอน วิธกี าร และเวลา áˆÚªĆfi≥Ñćfi∑fløªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷ ในการประเมินใหผบู ริหารโรงเรียนและครู ไดรบั ทราบกอนการเขา ’Æ¢æfl˜âø§àø¿‘Úá◊ž§◊ÚÖ§è â´‘∑ífl◊Ú´àÇÅfl∑flø ประเมิน ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘ÚÚ¿é 5 ≤ÑÇè â÷§ â´‘≥øø‘fl∑flÿ àøfi÷è ć¦Ú´¦Ç‘ ˆ‚≥¦ øfi◊flø’¶flÚÿÖ∑ÉflÚíflÃÙÍ ∑øø÷∑fløªøÍà÷fiÚČÆ∑ČžflÚ∂½§∑flø≥øø‘fl‘ ˆžflÚäªáÅ¦Ç 2 ≤ÑÇè â÷§ áŦÇÚífläªøÑ≥ªøÍČflÚŸfl◊flø ∑Åfl§ÇÑÚ áŦÇÚífl≤÷∑fi¨∑øø÷¢Ÿ§≤Æ÷≤Ú ¨Ú∑øÍČѧè ≥øø‘fl∑flÿ∑fløªøÍà÷fiÚãÚÃøÑé§ÚÑéÚä÷ž÷¿âŸ∑fl’ä´¦ ´íflàÚfiÚ∑fløćfl÷∑øÍ≥ÇÚ∑fløªøÍà÷fiÚãÚ°flÚÍàª¾Ú ÃÙÍ∑øø÷∑fløªøÍà÷fiÚ ÷¿ÇÊfi ã¿ ´Č¿¨è ÍČíflã◊¦∑flø ªøÍà÷fiÚ´íflàÚfiÚä´¦ćfl÷ø‚ªá≥≥∑fløªøÍà÷fiÚ (à˜øflÍ◊÷´àÇÅfläª∑Ñ≥∑fi¨∑øø÷ŸÒÚè ¥ ÷fl∑)



p.


Ãí fl ¶ fl ÷ Ãí fl ć Ÿ ≥ à ∑¿è ‘ Ç ∑Ñ ≥ ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

¶ fl ÷

ÃÙÍ∑øø÷∑fløªøÍà÷fiÚ÷¿∑fløà’ÚŸáÚÍ∑flø ˜ÑÛÚfl´íflàÚfiÚ§flÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜ Ÿ‘žfl§äø âø§àø¿‘Ú¨Ö§¨Í÷¿ČÿÑ ÚÃćfiČ´¿è ć¿ Ÿž ∑flø ˜ÑÛÚfl§flÚ

ต อ บ

คณะกรรมการประเมินตองระลึกอยูเ สมอวา ตนเองเปนผูป ระเมิน เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นา ไม ใ ช ผู ตั ด สิ น เพราะพฤติ ก รรมที่ แสดงออกจะแตกตางกัน ดังนั้น ผูประเมินจะตองเสนอแนะใน สิ่งที่สรางสรรค ใหกําลังใจ ไมใชการตําหนิ ขอเสนอแนะตางๆ ควรเปนสิง่ ทีโ่ รงเรียนปฏิบตั ไิ ด กอใหเกิดผลดีตอ สุขภาพนักเรียน และบุคคลากรในโรงเรียน รวมทัง้ ผูป ระเมินควรใหการสนับสนุน ตางๆ แกโรงเรียนอยางเหมาะสม

p.




 

 ⌫

2

ćÑÇŸ‘žfl§ ∑fløᨦ§ˆÅ∑fløªøÍà÷fiÚà’ÚŸˆ‚¦ŸíflÚÇ‘∑fløà¢ć˜ÒéÚČ¿è∑fløÿÖ∑Éfl ćÑÇŸ‘žfl§ ∑fløᨦ§ˆÅ∑fløªøÍà÷fiÚાÚČfl§∑fløćžŸâø§àø¿‘Ú ćÑÇŸ‘žfl§ ÃífláÚÍÚífl / ¢¦Ÿà’ÚŸáÚÍ áÚ≥Ȧfl‘◊Úѧ’ҟᨦ§ˆÅ∑fløªøÍà÷fiÚ àª¾ÚČfl§∑fløćžŸâø§àø¿‘Ú


ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

(ตัวอยาง การแจงผลการประเมินเสนอผูอ าํ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา)

ที่ สพ 0027/95

สํานักงานสาธารณสุขอําเภออูท อง อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 24 มกราคม 2548

เรือ่ ง การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เรียน ผูอ าํ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สิง่ ทีส่ ง มาดวย

1. สรุปผลการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 ฉบับ

ตามที่ คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพระดับอําเภอ อําเภออูท อง ไดทาํ การประเมินโรงเรียนในพืน้ ทีอ่ าํ เภอ อูท อง ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจําป การศึกษา 2547 ตัง้ แตวนั ที่ 11 – 14 มกราคม 2548 ตามความทราบแลวนัน้ บัดนี้ คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพระดับอําเภอ อําเภออูท อง ไดสรุปผลการประเมิน โรงเรียนสงเสริม สุขภาพดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว สํานักงานสาธารณสุขอําเภออูทอง จึงขอสงสรุปผลการประเมินดังกลาว รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง มาดวยนี้ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและแจงผูเ กีย่ วของทราบดวย จะเปนพระคุณ. ขอแสดงความนับถือ (นายเอนก อ่าํ สกุล) สาธารณสุขอําเภออูท อง

งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล สสอ.อูท อง โทร. 551420, 551438



p.


ćÑ Ç Ÿ ‘ž fl § ◊ ÚÑ § ’Ò Ÿ á ¨¦ § ˆ Å ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

สรุปผลการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2547 ลําดับ

โรงเรียน

สอ. ทีร่ บั ผิดชอบ

ผลการประเมิน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

รัตนศึกษา วัดเขาดีสลัก คีรรี ตั นาราม รัตนไพศาล พานิชชีวอุปถัมภ บานทุง ดินดํา วัดคอกวัว วัดสระพังลาน วัดสระยายโสม

โรงพยาบาลอูท อง สอ.บานเขาทอก สอ.ดอนคา สอ.จรเขสามพัน สอ.เจดีย สอ.บานโขง สอ.บานหวยหิน สอ.สระพังลาน สอ.สระยายโสม

ระดับทอง ระดับทอง ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง ควรพัฒนาตอไป ควรพัฒนาตอไป ควรพัฒนาตอไป ควรพัฒนาตอไป

หมายเหตุ สอ. คือสถานีอนามัย

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

(ตัวอยาง การแจงผลการประเมินเปนทางการตอโรงเรียน)

ที่ สพ 0027/96

สํานักงานสาธารณสุขอําเภออูท อง อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 24

มกราคม 2548

เรือ่ ง การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เรียน ผูอ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาดีสลัก สิง่ ทีส่ ง มาดวย

1. สรุปผลการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2. คําแนะนํา/ขอเสนอแนะจากการประเมิน จํานวน

1 ฉบับ 1 ชุด

ตามที่ คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพระดับอําเภอ อําเภออูท อง ไดทาํ การประเมิน โรงเรียนในพืน้ ทีอ่ าํ เภอ อูท อง ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจําป การศึกษา 2547 ตัง้ แตวนั ที่ 11 – 14 มกราคม 2548 ตามความทราบแลวนัน้ บัดนี้ คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพระดับอําเภอ อําเภออูท อง ไดสรุปผลการประเมิน โรงเรียนสงเสริม สุขภาพดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว สํานักงานสาธารณสุขอําเภออูทอง จึงขอสงสรุปผลการประเมินดังกลาว รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง มาดวยนี้ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและแจงผูเ กีย่ วของทราบดวย จะเปนพระคุณ. ขอแสดงความนับถือ (นายเอนก อ่าํ สกุล) สาธารณสุขอําเภออูท อง งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล สสอ.อูท อง โทร. 551420, 551438



p.


ćÑ Ç Ÿ ‘ž fl § ◊ ÚÑ § ’Ò Ÿ á ¨¦ § ˆ Å ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

สรุปผลการประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแยกตามองคประกอบ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก อําเภออูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2547 วันที่ 11 มกราคม 2548 องคประกอบ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

นโยบายของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ บริการอนามัยโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกกําลังกาย กีฬาและสันทนาการ การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

สรุปผล

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผานเกณฑขั้น หมายเหตุ 29 21 13 108 45 36 60 13 15 19 359

28 16 11 92 44 34 55 13 14 14 321

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

: ผานระดับทอง

(ลงชือ่ )……………………………….(ผูป ระเมิน) (นายภูวดล มนตรีรตั นกุล) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 7

(ลงชือ่ )……………………………ผูป ระเมิน (นายพิสฐิ สุนทรวิภาต) ตําแหนง ผูอ าํ นวยการโรงเรียนวัดโพธทองเจริญ

(ลงชือ่ )……………………………….(ผูป ระเมิน) (นายมนูญ ศูนยสทิ ธิ)์ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 7

(ลงชือ่ )……………………………ผูป ระเมิน (นายอดิศกั ดิ์ ศรีหมากสุก) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 5

(ลงชือ่ )……………………………….(ผูป ระเมิน) (นางปรียาลักษณ สายทอง) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 7

(ลงชือ่ )……………………………ผูป ระเมิน (นางสาวไปรยา ศรีทองทาบ) ตําแหนง เจาหนาทีธ่ รุ การ 4 (ลงชือ่ )……………………………ผูป ระเมิน (นางสาวกันตินา แขยงนา) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 5

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

(ตัวอยาง คําแนะนํา / ขอเสนอแนะ แนบทายหนังสือแจงผลการประเมินเปนทางการตอโรงเรียน) คําแนะนํา/ขอเสนอแนะเพิม่ เติม โรงเรียน วัด.xxxxxxxxxxxx องคประกอบที่ 4 ขอเสนอแนะ

การจัดสิง่ แวดลอมในโรงเรียนทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ 1. การจัดน้าํ ดืม่ ในหองเรียน ควรใชภาชนะทีม่ กี อ กหรือจัดหาแกวน้าํ กลางไวตกั และสงเสริม ใหเด็กใชแกวน้าํ ดืม่ ของตนเอง จุดบริการน้าํ ดืม่ ตองไมใชแกวน้าํ รวมกัน 2. อางลางมือในหองพยาบาลและหองเรียน ไมควรใชมอื จุม ลางในอางซ้าํ กันหลายๆ ครัง้ ควรใชการเทน้าํ ลางผานมือแลวทิง้ ไป 3. ตรวจสอบจํานวนสวมใหเพียงพอ (ตามเกณฑ) แยกชาย/หญิง และจัดใหมถี งั ขยะใน หองน้าํ นักเรียนหญิง 4. มุมถังขยะในหองเรียน ควรหมัน่ ดูแลความสะอาดอยางสม่าํ เสมอ

องคประกอบที่ 7 ขอเสนอแนะ

โภชนาการและอาหารทีป่ ลอดภัย 1. โรงเรียนไมมตี เู ก็บอาหารทีป่ รุงสุกแลว และใชผา ปดอาหารบางสวน โรงเรียนควรจัดหา ผาขาวบางทีส่ ะอาดปดอาหารทีต่ กั ใสชามแลวทัง้ หมด 2. ไมควรวางชอนในตะกราใหญและวางสลับดามกัน ควรเรียงชอนใหดา มไปทางเดียวกัน และเก็บภาชนะทีม่ ขี นาดพอดีและสะอาด 3. เขียงทีใ่ ชเตรียมอาหารมีรอยแตก ควรเปลีย่ นเขียงใหม และแยกเขียงสําหรับอาหารสุก อาหารดิบ 4. ถังขยะในโรงอาหารไมมฝี าปด ควรใชถงั ขยะทีม่ ฝี าปดมิดชิด ปองกันสัตวแมลงนําโรค 5. ควรจัดทําบอตักไขมันจากอางลางภาชนะ กอนทิง้ น้าํ สูภ ายนอก 6. ผูส มั ผัสอาหาร ควรใสผา กันเปอ นและหมวกคลุมผมสีขาวสะอาด ตลอดเวลาปฏิบตั งิ าน 7. ผู้สัมผัสอาหาร ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมี หลักฐานสําหรับการตรวจสอบได



p.


ćÑ Ç Ÿ ‘ž fl § ◊ ÚÑ § ’Ò Ÿ á ¨¦ § ˆ Å ∑ fl ø ª ø Í à ÷fi Ú â ø § à ø¿ ‘ Ú ’ž § à ’ øfi ÷ ’Æ ¢ æ fl ˜

(ตัวอยาง คําแนะนํา / ขอเสนอแนะ แนบทายหนังสือแจงผลการประเมินเปนทางการตอโรงเรียน) คําแนะนํา/ขอเสนอแนะเพิม่ เติม โรงเรียน xxxxxxxxxxxx องคประกอบที่ 4 ขอเสนอแนะ

การจัดสิง่ แวดลอมในโรงเรียนทีเ่ อือ้ ตอสุขภาพ 1. สงเสริมใหนกั เรียนตรวจสอบดูแล และกําจัดแหลงเพาะพันธุล กู น้าํ ยุงลาย และกําจัด ลูกน้าํ ยุงลายทุก 7 วัน (พบในหองพยาบาล/หองเรียน) 2. สงเสริมใหนกั เรียนมีและใชแกวน้าํ ดืม่ ของตนเอง จุดบริการน้าํ ดืม่ ตองไมใชแกวรวมกัน 3. หองสวม มีจาํ นวนนอย (ตรวจสอบตามเกณฑ) สงเสริมใหนกั เรียนชวยกันดูแลรักษา ความสะอาด (โดยเฉพาะทีป่ ส สาวะนักเรียนชาย) และควรจัดใหมถี งั ขยะในหองน้าํ นัก เรียนหญิง 4. ทีก่ าํ จัดขยะ ควรดูแลใหทงิ้ ขยะภายในหลุม ระมัดระวังเรือ่ งการเผาขยะ (เพลิงลุกลาม) และควรเผาขยะใหหมด ปองกันการปนเปอ นลงแหลงน้าํ 5. จัดใหมอี ปุ กรณดบั เพลิง และตรวจสอบอุปกรณดงั เพลิงใหสามารถใชงานไดเสมอ

องคประกอบที่ 7 ขอเสนอแนะ

โภชนาการและอาหารทีป่ ลอดภัย 1. พื้นที่วางโตะรับประทานอาหารต่ํา อาจมีน้ําไหลเขาได ควรทําพื้นคอนกรีตเรียบและ สูง จากพืน้ ถนน หรือทํากําแพงโดยรอบทีส่ ามารถกันน้าํ ได 2. น้าํ แข็งทีใ่ ชใสขนมหวานเย็น ควรใชนา้ํ แข็งสําหรับบริโภคหลอดเล็กหรือหลอดใหญบด แทนการใชนา้ํ แข็งซองบด 3. ภาชนะใสอาหารเปนพลาสติกออนเจือสีฉดู ฉาด ควรเปนภาชนะกระเบือ้ งหรือเมลามีน เนือ้ แข็งสีขาว 4. ตะกราสําหรับคว่าํ จาน ชามไมสะอาด ควรใชตะกราทีส่ ะอาด ทําความสะอาดไดงา ย และ ทําความสะอาดสม่าํ เสมอ 5. โรงอาหารไมมีที่ทิ้งขยะ ใชถุงพลาสติกหูหิ้วเปนที่ทิ้งขยะ ควรจัดหาถังขยะที่ไมรั่วซึม มีฝาปดไวประจําทีโ่ รงอาหาร และเก็บทําลายทุกวัน 6. ควรใหผสู มั ผัสอาหารทุกคนใสผา กันเปอ นและหมวกคลุมผม ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน 7. ผูส มั ผัสอาหารควรใชอปุ กรณหยิบจับอาหาร แทนการใชมอื

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

   

พระพรหมคุณาภรณ. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , 2548. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร. การสงเสริมสุขภาพ. (เอกสารอัดสําเนา) กรุงเทพฯ : คณะสาธารณ สุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คูมือการประเมิน คุณภาพ สถานศึกษาสําหรับผูประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : ไมปรากฏสถานที่ พิมพ , ไมปรากฏปทพี่ มิ พ. สํานักสงเสริมสุขภาพ, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม สุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2547. _______. เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (ระดับประถมศึกษา). กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2547. _______. เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (ระดับมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2547. _______. คูมือการใชเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2547. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษทั พิมพดจี าํ กัด , 2547.



p.


คณะผูจัดทําหลักสูตรอบรมผูประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ○

ที่ปรึกษา ○

นายแพทยสมยศ เจริญศักดิ์ นายแพทยบวร งามศิรอิ ดุ ม ○

อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย ○

วิทยากรที่ปรึกษา ○

ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ○

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ○

คณะผูจัดทํา สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ○

พ.ญ.เพ็ญศรี กระหมอมทอง นางนพรัตน ผลิตากุล นางจงจิต เรืองดํารงค นางเสาวลักษณ พัวพัฒนกุล นางทัศณีย ทองออน นางศศิวมิ ล ปุจฉาการ

หัวหนากลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

ศูนยอนามัย ○

นางสุวมิ ล พูท รงชัย นางสาวถนอมรัตน ประสิทธิเมตต นางสาววิยดา มาโนช นางสาววีนสั จันมา นางจุฬาภรณ ปรัสรา นางสาวทิพยวรรณ สุวีรานนท นางสาวประทิน อิม่ สุขศรี นางจตุรพร วรรณจักร นางอโนชา วิปลุ ากร นางกฤษณา เลิศเรืองปญญา นางปญจภรณ ไกรวิลาส นางจิราภรณ สมุหเสนีโต

ศูนยอนามัยที่ 1 บางเขน ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (แทน ศูนยอนามัยที่ 11) ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา

p.




ž÷ÒŸ∑fløŸ≥ø÷ˆ‚¦ªøÍà÷fiÚâø§àø¿‘Ú’ž§à’øfi÷’Æ¢æfl˜

นางจิรพร บุญกาญจน ○

นายเกษม ดานคอนสกุล นายประชา สิทธิโชค นางศิรลิ กั ษณ ขอเจริญ นางสาวพิสมร วัยวุฒิ นางสาววาสนา อินทรจักร นางสมจินต กาญจนดี นายเรวัตร แสงอุบล

นางเสาวลักษณ พัวพัฒนกุล นางทัศณีย ทองออน



p.

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทามะนาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ผูอํานวยการโรงเรียนคงคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก 9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต1 ผูอํานวยโรงเรียนบานผือ (สวัสดิ์ราษฎรวิทยา) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 เจาพนักงานธุรการ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ศึกษานิเทศก 7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง

นางศิรริ ตั น บุญตานนท

นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์

กระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีชา ยอยศิริ

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

นายศุภกิจ สิงหพงษ

กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ

กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

คู่มือการอบผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

School issuu

คู่มือการอบผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

School issuu

Advertisement