Page 1

GRATUIT

ANUL IV NR. 173

2 - 8 OCTOMBRIE 2009 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

2 - 8 octombrie 2009

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Andreea Ursu Diana Petru\ Luigi Popescu R[zvan G]sc[ Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 13 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

de Robert ±erban

Fiecare am f[cut exerci\ii de imagina\ie c`nd am mers prin str[in[tate §i am vizitat ora§e superbe. Cum ar fi dac[ m-a§ stabili §i a§ tr[i aici? Aici, `n Amsterdam, `n Berlin, Lisabona, Zurich, Viena, Budapesta, Barcelona, Vene\ia, Copenhaga, Roma etc. Cei care ne-am `ntors am avut, probabil, r[spunsuri diferite, dar o concluzie asem[n[toare: ar fi fain, dar tot n-ar fi ca acas[. V[ propun, `ns[, un alt exerci\iu: cum ar fi fost dac[ am fi r[mas `n localitatea unde ne-am n[scut? Ca foarte mul\i dintre cei care citi\i aceste r`nduri, nu am v[zut lumina zilei `n Timi§oara. S`nt n[scut altundeva, la Turnu

14 18 20 22 24

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

26 28 29 32 34 35 36 40 44 46

foto R[zvan Voiculescu

Triste\e de toamn[

loca\ii

Severin. M-am stabilit aici c`nd mi-am `nceput facultatea. Iar acum c`teva zile am citit o §tire care, de§i ar fi trebuit s[ m[ bucure, m-a `ntristat: `ntr-un pub din ora§u-mi natal s-a organizat o expozi\ie de fotografie §i o sear[ de film. Triste\ea vine pentru c[ §tiu c`t de rare s`nt astfel de evenimente acolo. Unde nu mai exist[ niciun cinematograf. Unde libr[ria din centru a devenit de mult magazin de lenjerie intim[. Unde galeria de art[ e de c`\iva ani spa\iu comercial. Unde teatrele, care fac turnee prin \ar[, n-ajung dec`t extrem de rar. Severinul e, din punct de vedere cultural, un ora§ aproape

mort. O spun prieteni §i fo§ti colegi care au r[mas acolo. Ca el – multe ora§e rom]ne§ti, f[r[ teatre, oper[, centre culturale, universit[\i, libr[rii, cinemateci, galerii, muzee, spectacole peste spectacole, evenimente dup[ evenimente. Plec`nd de acolo, m-am salvat. Ca to\i cei care-a\i venit aici. ±i care avem at`tea alternative. Dar cei care au r[mas? Dar copiii lor?

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Cioicile Mihai Dobrovolschi Cioic[, regionalism = feti\[ n[zb`tioas[, zg`tie

 z www.24fun.ro

±ti\i filmele alea cu un tat[ care, prin veninul destinului, r[m`ne cu o droaie de copii pe cap? Niciodat[ nu m-am v[zut `n postura asta. Dar destinul da. Pleac[ var-mea `n Sco\ia §i `i las[ la mine, la Ciolpani, pe nepotu-meu de doi ani §i pe nepoat[-mea de cinci. Plus Robby, c[\elul familiei. Vine maic[-mea de la Bra§ov, cu cealalt[ nepoata, tot de cinci. To\i trei copii admirabili. But three is a crowd and a crowd gets crazy. A doua zi dup[ venirea lor ajung, pe la pr`nz, acas[. Un §ezlong rupt. Mi-a s[rit mu§tarul. Am f[cut ur`t. Maic[-mea le zice c[, dac[ tot m-am enervat pentru §ezlong, ar fi bine s[-mi spun[ ce prostioare au mai f[cut. M[ uit la ele: “Hai, zice\i!“. “P[[[[[[[i cam at`t…“. “M[!“. “P[i \i-am mai stricat un CD. Dar \i-l cump[r[m noi din banii no§tri!“. “Dar de ce l-a\i stricat?“. “Pentru c[ ne trebuia pentru un mecanism `mpotriva vr[jitoarelor! ~n\elegi?“. Am `n\eles, normal. Cu vr[jitoarele nu-i de glum[. Apoi au venit domnii de la Dolce. ~ncercau s[ dea gaur[ prin zid dar le era greu, pentru c[ dou[ cioici de cinci ani urlau la ei, cu m`inile la urechi, “de ceeee faceee\i at```ta g[l[gieeeeeeee????!!!!“, de§i aveau ditai curtea `n care puteau s[ nu aud[ nimic. Apoi au scos florile ca s[ le planteze altundeva. Apoi au desenat pe jos cu cret[. Apoi m-au c[l[rit ca pe un cal b[tr`n prin iarb[. Apoi veneau pe r`nd §i b[teau la tob[ `n capul meu, `n timp ce eu m[ uitam la televizor. ~n timpul [sta, bebe mic `ncerca s[ fug[ dup[ ele, ele `l alungau, el pl`ngea. Robby \op[ia §i el, schel[l[ind vesel, de colo p`n[ colo. Apoi rupeau iarba. Apoi, apoi, apoi… At`t vreau s[ declar: Mamelor din lumea-ntreag[ / Nu pot s[ dau niciun sfat / Primi\i v[ rog doar un omagiu / din partea la un b[rbat.


cine, unde, c`nd Dou[ expozi\ii timiยงorene Daniel Vighi

Diversitate ยงi solidaritate

Funda\ia Rubin este o prezen\[ constant[ `n via\a cultural[ timiยงorean[ prin proiecte de art[ plastic[. Una dintre ele este Tab[ra interna\ional[ de crea\ie Rubin-Dubova. Edi\ia de acest an s-a materializat printr-o expozi\ie retrospectiv[ la Casa Artelor din Pia\a Unirii. Pe l`ng[ plasticienii invita\i din Fran\a (Claude Aube) ยงi Polonia (Adam Galat Gryzwa ยงi Krystyna Galat Gryzwa) am remarcat prezen\a artiยงtilor de prim[ linie, timiยงoreanul Sorin Nicodim ยงi const[n\eanul Ion Ti\oiu Diversitatea stilistic[ โ€“ inegal[ ยงi provocatoare โ€“ aยงa cum st[ bine unei asemenea antologii de crea\ie, a fost asigurat[ de Horia Bojin, Iulian Vitalis Cojocariu, Lucian Sp[tariu, Ovidiu Marius Batista ยงi Vasile Dan Viยงovan. Al doilea eveniment care a reunit pe simeze nume importante de artiยงti plastici timiยงoreni (ยงi nu numai) a fost prilejuit de Expozi\ia caritabil[ pentru str`ngerea de fonduri `n ajutorul unui nume de legend[ al lumii muzicale timiยงorene, ghitaristul Nae Tarnoczi. Excelen\a expozi\iei este asigurat[ de importan\a valoric[ a pictorilor Suzana F]nt]nariu, Constantin R[ducan, Vlad Corban, sculptorul Gabriel Kelemen, c[rora li se al[tur[ organizatorii evenimentului: graficiana Nora Novak ยงi artistul fotograf Camil Mih[escu. Nume importante la care se adaug[ altele de v`rste ยงi valori diferite: Margareta Simรณ, Delia Corban, Flora R[ducan, Traian Abruda, Claudia Luca ยงi Mircea Martin. Un gest de solidaritate uman[ ยงi cultural[ de excep\ie care se al[tur[ unui reuยงit concert umanitar din aprilie.

www.danielvighi.ro

 z www.24fun.ro


blog de h`rtie Undeva, prin codul bunelor maniere parc[, scrie c[ nu-i frumos s[ `ntrebi o femeie c`\i ani are. Nu §tiu exact formularea §i nu cunosc nici motiva\ia, c[ nu m-am obosit s[ citesc regulile de bun[ purtare. Dar cu toate astea, mie mi se pare cam aiurea §i s[ `\i ascunzi v`rsta, §i s[ te sim\i ofensat[ dac[ un b[rbat te `ntreab[ de c`nd exi§ti pe lume. Ce e a§a r[u `n a vrea s[ §tii c`\i ani are o femeie? S[ lu[m un exemplu fantasmagoric pentru ora§ §i totu§i at`t de plauzibil: e§ti b[rbat §i vrei s[ ag[\i o fat[ `n club, la bar, pe teras[, pe strad[ chiar, sau de ce nu, pe net. Spargi ghea\a §i te bagi `n seam[. Ce s[ vezi? Duduia chiar r[spunde avansurilor tale, pare chiar `ndr[znea\[ §i lucrurile merg mai departe. Prea departe. Dup[ 3 zile te treze§ti cu poli\ia la u§[ c[ ai corupt o minor[. „De unde era s[ §tiu c`\i ani are? Uita\i-v[ la ea, arat[ de 20 de ani!” Vezi ce p[\e§ti dac[ ce faci nu faci

 z www.24fun.ro

- C`\i ani ai? Andreea Ursu - C`\i nu-mi dai tu cu cap? ~ntreab[, dom’le, c`\i ani are, c[ dec`t la pu§c[rie, mai bine necioplit. Revenind la realitate, chiar a§ fi curioas[ c`te fete se simt ofensate c`nd li se pune `ntrebarea asta. A§ mai fi curioas[ §i de ce unele simt nevoia s[ mint[ `n leg[tur[ cu v`rsta lor, c`nd un b[rbat le `ntreab[ c`\i ani au, ele chicotesc aiurea §i r[spund cu stupida

`ntrebare : “c`\i `mi dai?” Nu zice\i c[ nu-i a§a c[ m[car o dat[ `n via\[ toate am dat r[spunsul [sta §i ce a urmat dup[, mai bine nu urma. Sau? :)

www.tomatacuscufita.com www.24funblog.ro


happy trend „Cum se uit[ oamenii care te uit[?” Unii la al\ii, ca apoi s[ priveasc[ `mpreun[ `n direc\ia ta. Lent ca uitarea s[ apuce s[ ating[ toate \esuturile sau cu elan, precum o imens[ aventur[ care s[ declan§eze `n tine ambi\ia de a da la o parte tot ceea ce a fost c`ndva amuzant, dar a `nceput s[ capete o form[ deloc de tr[it. Pic[tur[ cu pic[tur[, mai degrab[ cu 10 linguri\e de solu\ie pentru uitare, dup[ fiecare mas[, timp de trei ani ca s[ te asiguri c[ nu exist[ nicio §ans[ ca oamenii s[ mai revin[ §i s[ mai `ncol\easc[ pe un teren inundat de indiferen\[ ( dac[ e adev[rat c[ Dragostea dureaz[ trei ani, de ce uitarea ar dura mai mult?). M[rturisind `n st`nga §i `n dreapta neputin\a de a trece singur peste asemenea provoc[ri, poate p`n[ la urm[ se pierde c`te un om, doi, trei, depinde c`\i vrei s[ ui\i. Cu muzic[. Melodiile care scoteau din tine ce e mai bun, trebuie s[ scoat[ §i ce e mai r[u. Nu conteaz[ c[ stai zile la r`nd

10 z www.24fun.ro

“Umanitaria” Diana Petru\ Fwd cu ochii fixa\i de tavan, esen\ial e ca p`n[ la urm[ pe tavan s[ r[m`n[ cine trebuie. Prin scris. Epuizezi toate ideile bune, tot ceea ce ai fi vrut s[ direc\ionezi c[tre cei care `\i ocupau mintea §i sufletul. Nu se §tie cum ajungi s[ tratezi §i pe al\ii cu manifest[rile tale intelectual-inventive §i s[ vezi apoi cum satisfac\ia de a-i salva pe ceilal\i devine §ansa vindec[rii tale. p.s. P`n[ la urm[ am`n dorin\a de

a sc[pa de FB. G[sesc dr[gu\e provoc[ri ale unora, cum e §i `ntrebarea asta aruncat[ on line de amica Ruxi de la apartamentul 54 din Vitan. p.s.2: Dac[ re\eta uit[rii oamenilor care te uit[ se afl[ la tine, scrie-mi §i promit s[ o dau mai departe.

diana.petrut@24fun.ro


carte

Jungla uman[ Luigi Popescu poveste `n §apte nop\i Tigrul alb, romanul lui Aravind Adiga, ne invit[ la o c[l[torie prin India contemporan[: \ara celor 35.000.004 de zei, a filmelor de la Bollywood, a lui Buddha §i Mahatma Gandi, a locuin\elor suprapopulate §i hotelurilor de cinci stele, a ric§elor parcate l`ng[ limuzine de lux, a democra\iei §i corup\iei. Ghidul nostru `n aceast[ c[l[torie este Balram, cel care timp de §apte nop\i `§i spune povestea de succes, povestea drumului dinspre ~ntuneric spre Lumin[, dinspre noroiul satului natal spre via\a `ndestulat[ a omului de afaceri. Nu trebuie s[ ne a§tept[m la scenariul idilic al musical-urilor indiene. Povestea noastr[ e una cinic[ §i corupt[ a§a cum este §i lumea `n care se petrece: o lume s[lbatic[ st[p`nit[ de oameni ca Mistre\ul, Bivolul, Barza sau Cioara, unde ceilal\i s`nt redu§i la statutul de p[ianjeni umani t`r`ndu-se `n patru labe `n fa\a celor boga\i. Balram, `ns[, e un animal liber r[t[cit printre animalele de povar[. El e tigrul alb §i trebuie s[ lupte `mpotriva tuturor. P`n[ la urm[ reu§e§te s[ se elibereze din cu§ca imaginar[ a mentalit[\ii de sclav. O face ucig`ndu-§i st[p`nul §i nu are remu§c[ri, pentru c[, `ntr-o jungl[, crima este doar o metod[ de supravie\uire. Totu§i, salvarea sa nu vine numai din ac\iunea f[r[ scrupule ci §i din faptul c[ poate vedea §i ne poate face §i pe noi s[ vedem frumuse\ea amar[ a acestei lumi. G[si\i cartea prezentat[ `n Libr[riile C[rture§ti, pe raftul cu nout[\i.

tm_mercy@carturesti.ro

12 z www.24fun.ro


carte Recunosc c[ am v[zut prima dat[ filmul, film care m-a f[cut foarte curios s[ citesc §i cartea. ±tiam c[ este `n preg[tire la editura Univers §i o a§teptam cu interes. Am primit cartea, am citit-o §i v[ anun\ c[ filmul este mult, mult mai digerabil §i mai pu\in `nfrico§[tor dec`t cele aproximativ 370 de pagini ale acestei c[r\i care poveste§te despre terifianta via\[ dus[ `n preajma crimei organizate din sudul Italiei. ~nc[ de la primele r`nduri `\i po\i da seama c[ nu vei avea parte de un itinerariu u§or c[tre inima camorrei. Povestea cu chinezii care se preling pe ponton pentru a fi mai apoi prelua\i §i `nc[rca\i pe vapoare pentru a fi trimi§i acas[ §i `nmorm`nta\i `n p[m`ntul lor natal frizeaz[ fanteziile demente ale unor scriitori de romane horror. ~ns[ nimic nu e fantezie. Absolut nimic din

Gomora – cealalt[ mafie a Italiei de Robert Saviano R[zvan G]sc[ ceea ce apare `n cartea-document a lui Roberto Saviano nu este inventat §i acesta este unul dintre motivele pentru care autorul este v`nat de c[tre membrii camorrei. Gropi de gunoaie cu de§euri toxice care trebuiesc p[zite cu str[§nicie de localnici, de autorit[\ile care vor s[ le dezgroape, pentru c[ odat[ scoase la suprafa\[ `ntreaga localitate ar trebui evacuat[. Copii care s`nt folosi\i pe post de trafican\i de droguri. Haine fals-adev[rate, urme de

gloan\e trase din Kala§nikov (un fel de graffiti mortal), lupte de strad[ §i r[zboaie s`ngeroase fac toate parte din lumea Gomorei, iar oamenii care tr[iesc `n universul condus de ei §tiu c[ via\a nu le valoreaz[ nici m[car c`t glon\ul care `i ucide. Dac[ vrei s[ prime§ti un exemplar din cartea prezentat[ spune-ne cine este regizorul filmului Gomorra (2009), trimite r[spunsul la razvan. gisca@grupullibrarium.ro §i po\i primi cartea Gomora de Robert Saviano.

www.24fun.ro z 13


infoteca ±I TIMI±OARA ARE COLOSSEUM-UL EI Am descoperit un loc. Chiar dac[ e octombrie, chiar dac[ se spune c[ odat[ cu toamna nun\ile nu mai s`nt at`t de dese, locul acesta merit[ toat[ aten\ia – `n primul r`nd pentru c[ este specializat pe mai multe genuri de evenimente (nun\i, botezuri, anivers[ri) §i `n al doilea r`nd pentru c[ dac[ nu e s[ fie eveniment `n toamna asta, ci `n prim[var[ sau `n var[, ideea e s[ ave\i locul rezervat pentru c[ cei de la Colosseum sunt responsabili pentru primul cort special de nun\i §i evenimente din

14 z www.24fun.ro

Timi§oara, cel mai frumos §i cel mai c[utat. O alegere inedit[ indiferent de vreme, o alegere care s[ ofere libertate de crea\ie, ocazia de a materializa tot ceea ce v[ dori\i, de a impresiona oaspe\ii prin fantezie, naturale\e §i nu `n ultimul r`nd, stil §i bun gust. Spa\iu mare §i aerisit, mese §i scaune aranjate dup[ preferin\[, toate condi\iile ca o desf[§urare de for\e `n ale veseliei s[ ias[ a§a cum trebuie §i ca dansul s[-ncing[ podeaua, gata s[ reziste.

C`t despre meniu, numai vorbe bune – armonia §i bog[\ia aromelor, `mbinate cu tradi\ia buc[t[riei rom]ne§ti §i interna\ionale, specialit[\ i gata s[ surprind[ cele mai preten\ioase gusturi, toate acestea al[turi de ambian\a pe care o eman[ acest loc reflect[ respectul Colosseum fa\[ de dumneavoastr[ §i al dumneavoastr[ fa\[ de cei care v[ s`nt aproape `n momentele importante §i dragi. ~n cazul `n care v[ `ntreba\i de alte facilit[\i trebuie s[ §ti\i c[

acest cort dispune de parcare p[zit[ §i sistem de supraveghere cu camere video, buc[t[rie spa\ioas[, sonorizare, videoproiector, iar `n cazul `n care mai ave\i §i alte `ntreb[ri nu ezita\i s[ scrie\i la office@ colosseumtimisoara.ro sau s[ suna\i la 0766478026/0742274120 sau s[ face\i o vizit[ `n Giroc, Calea Timi§oarei nr. 6, Complex Totalco (cu programare telefonic[).


videodrom Tovar[§i, frumoas[ e via\a! este primul episod din seria legendelor urbane din comunism. Tovar[§ul Cristian Mungiu este responsabil cu produc\ia §i scenariul. Colectivul s[u de tineri regizori §i arti§ti emeri\i a dep[§it normele de haz la to\i indicatorii. L[s`nd glumele la o parte, cele patru scurtmetraje mai au ceva `n comun: arat[ ipocrizia crunt[ `n care se sc[ldau rom]nii Epocii de Aur. Comunismul era o mare fars[. Da, totul era de c[cat, dar regimul trebuia s[ ias[ bine `n poz[. Ceau§escu nu putea s[ apar[ `n Sc`nteia mai scund dec`t omologul s[u african (LEGENDA FOTOGRAFULUI OFICIAL). Existau fotografi specializa\i `n „`n[l\area” §i retu§area tovar[§ului (nota bene: f[r[ Photoshop!). Da, nu era carne la m[cel[rie. Dar un mili\ian d[§tept se `nv`rtea el de-o jumar[ §i doi c`rna\i. Chiar dac[ pentru asta trebuia s[ gazeze un porc `n apartamentul de bloc (LEGENDA MILI|IANULUI LACOM). Da, §i pe atunci

16 z www.24fun.ro

Amintirile m[... `nveselesc Lucian Mircu Amintiri din Epoca de Aur gropile din §oselele comunale erau peticite `naintea coloanei oficiale de la centru. Ba chiar se legau fructe `n pomi, ca s[ par[ mai `nc[rca\i (LEGENDA ACTIVISTULUI ~N INSPEC|IE). S[tenii ies `n calea delega\iei cu pancarte gen: Nu bombei cu neutroni. Scandeaz[ URA! URA! §i apoi PACE! Umorul \`§ne§te ca un gheizer din acest etern contrast `ntre aparen\e §i realitate. Amintiri din Epoca

de Aur e un film colectiv de aur. Pentru tinerii care n-au prins cozile la butelii e o fil[ amuzant[ de istorii/isterii sociale. Pentru contemporanii legendelor, ecranizarea lor e o dulce r[zbunare. Acum pot s[ r`d[ pe fa\[.

www.marele-ecran.blogspot.com


Timi§oara / Arad, 2 - 8 octombrie

PUZZLE MORTAL IV

HAOTICA ANA

SEJUR CU SURPRIZE

PRIETENII OTR{VITE

Saw IV are o perspectiv[ unic[, visceral[, asupra ororii umane. “Cred c[ filmul `\i permite s[ te transpui `n situa\ia acestor personaje”, spune regizorul. “Te face s[ te `ntrebi ce-ai face dac[ ai fi `n pielea lor? Ai fi oare capabil de orice pentru a supravie\ui?”

Filmul este povestea Anei pe parcursul a patru ani din via\a sa, de la 18 la 22.

De la regizorul filmului “How to lose a guy in 10 days” §i actri\a principal[ din “My Big Fat Greek Wedding/ Nunt[ a la grec” sose§te o seduc[toare comedie romantic[ despre g[sirea iubirii `n cele mai nea§teptate §i exotice locuri! Descurajat[ de lipsa de repere stabile `n via\a ei, o femeie de origine greco-american[ pe nume Georgia practic[ profesia de ghid turistic §i `§i asum[ complicata misiune de a `nso\i de-a lungul §i de-a latul Greciei un grup pestri\ de turi§ti americani, australieni §i greci, care mai degrab[ ar cump[ra un tricou dec`t s[ `nve\e c`te ceva despre istoria §i geografia acestei regiuni, `ncerc`nd s[ `i determine pe ace§tia s[ aprecieze frumuse\ile idilice ale \[rii ei natale. ~ntr-un grup `n care ciocnirea de personalit[\i §i culturi este la ordinea zilei, Georgia are impresia c[ nimic nu decurge conform planului, situa\ia lu`nd o turnur[ nea§teptat[ atunci c`nd Irv Gordon o `nva\[ cum s[ se distreze, cum s[ se bucure de via\[ §i cum s[-§i redescopere latura romantic[. V[z`nd ea `ns[§i cu al\i ochi minun[\iile peisajului Greciei, Georgia descoper[ iubirea al[turi de ultima persoan[ asupra c[reia §i-ar fi imaginat s[-§i arunce privirea: t[cutul §i atr[g[torul §ofer grec al autobuzului lor.

Eloi, un student rezervat, dar pasionat de literatur[ §i fiul unui cunoscut scriitor, se `mprietene§te cu André, un student str[lucit §i carismatic dispus s[ sus\in[ literatura adev[rat[ §i care `§i critica vehement colegii pentru dorin\a lor de a scrie §i a publica. Fascina\i de inteligen\a impresionant[ a lui André, Eloi §i prietenii s[i, Alexandre §i Edouard, `l accept[ pe André ca mentor. Cu ajutorul lui Andre, Alexandre intr[ `ntr-o §coal[ de teatru renumit[ §i Eloi are curajul de a-l solicita pe prof. Mortier ca `ndrum[tor pentru dizerta\ia proprie. Edouard, pe de alt[ parte, este `n scurt timp dispre\uit de Andre, pentru c[ el a comis “p[catul” de a publica o poveste scurt[. Tot André l-a determinat §i pe Eloi s[ arunce cartea pe care lucra. ~n cur`nd, Eloi §i Alexandre descoper[ c[ André este un mincinos, dar admira\ia lor pentru el nu dispare imediat. Cei doi prieteni nu s`nt singurii care s`nt dezam[gi\i de André; Prof. Mortier, care are cea mai mare admira\ie pentru acest elev str[lucit, descoper[ mediocritatea sa `n timp ce `i citea lucrarea de dizerta\ie §i refuz[ s[ `i acorde un loc la doctorat...

MY LIFE IN RUINS S.U.A. (2009) Regia: Donald Petrie Cu: Rachel Dratch, Nia Vardalos Comedie Durata: 98 minute dacia 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

LES AMITIÉS MALEFIQUES FRAN|A (2006) Regia: Emmanuel Bourdieu Cu: Malik Zidi; Eloi Duhaut Dram[ Durata: 100 minute arta 15:00; 17:30; 20:00

Dac[ Jigsaw §i ucenica sa, Amanda, au murit, asta nu `nseamn[ c[ m[celul s-a terminat. C`nd se afl[ c[ detectivul Kerry a murit, agen\ii FBI Strahm §i Perez vin s[-l ajute pe detectivul Hoffman s[ reuneasc[ piesele acestui puzzle macabru. ±i, pentru ca jocul s[ se dezl[n\uie din nou, §eful SWAT este r[pit, iar prietenul s[u, Hoffman, are 90 de minute la dispozi\ie pentru a-l g[si. ~n Saw IV, Jigsaw continu[ s[ b`ntuie vie\ile celor vii, for\`ndu-i sa aprecieze mai mult via\a, sau s[-§i g[seasc[ cumplita moarte. Filmul va continua din momentul `n care Saw III s-a sf`r§it, iar Jeff trebuie s[-§i g[seasc[ fiica §i s[ scape `mpreun[ din cl[direa `n care am`ndoi s`nt \inu\i captivi. Dup[ ce g[se§te o nou[ caset[ audio l[sat[ de Jigsaw, Jeff `§i d[ seama c[ trebuie s[ dezlege o nou[ enigm[ a puzzle-ului pentru a putea sc[pa.

SAW IV S.U.A (2007) Regia: Darren Lynn Bousman Cu: Tobin Bell, Costas Mandylor Crim[/Horror TIMI± 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

18 z www.24fun.ro

O num[r[toare invers[, 10, 9, 8, 7... la 0, precum hipnoza prin care Ana ajunge s[ vad[ c[ nu tr[ie§te singur[, c[ existen\a sa pare s[ fie continuarea vie\ilor unor tinere femei care au murit tragic §i care locuiesc `n neantul sucon§tientului s[u. Acesta este haosul ei. Ana a tr[it toat[ via\a din pictat. Tablourile v`ndute `n sat pentru hran[ i-au fost de ajuns. Ca §i traiul `n pe§tera `n care locuie§te cu tat[l ei. Dar, `ntr-o zi, o fran\uzoaic[ bogat[ (cine putea s[ arate mai pervers dec`t Charlotte Rampling?) o descoper[ §i o ia cu ea `n capital[. ~nt`mplarea face s[ se `nt`lneasc[ cu un psiholog care `i deslu§e§te vie\ile trecute. Experien\ele senzoriale pe care `ncepe s[ le vad[ `i vor revela Adev[rul. Filmul este dedicat Anei Medem, sora regizorului, moart[ `ntr-un tragic accident de ma§in[, chiar `n timpul film[rilor. Picturile prezentate `n film s`nt realizate de Ana §i Julio Medem

CAOTICA ANA SPANIA (2007) Regia: Julio Medem Cu: Manuella Valles, Charlotte Rampling Comedie/Dram[ STUDIO 14:00; 16:00; 18:00; 20:00


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie de gravur[ Expune: Adrian Sandu Iulius Mall, pe simezele Axa Art (05 septembrie-05 octombrie) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3

Tel. 0256433094 CASA ARTELOR Str. A. Pacha, nr.8 CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499222 Expozi\ie Acuarele Expune: Christine Renard (2-31 octombrie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46

Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax: 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro Expozi\ie: Europa `n caricaturi Trei secole de istorie ilustrate `n desene de pres[ Expozi\ie realizat[ de Funda\ia Robert Schuman. (17 septembrie-09 octombrie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256407058 kultur@ kulturzentrum-temeswar.ro

CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic Expozi\ie de gravur[ (monotipuri) In memoriam Jeff Morten (Marea Britanie) (15 septembrie-8 octombrie) GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie I love Bach (Analiza unei distorsiuni culturale) Expune: Ciprian Ciuclea (21 septembrie-16 octombrie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256- 592 651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6 tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie Sky Report/Puzzle Expun: Flora R[ducan, Constantin R[ducan (1-14 octombrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia, nr. 2 Tel. 0256437973 Expozi\ie de fotografie Orhidee din Banat Expune biologul Sretko Milanovic (19 august-8 octombrie) SALA IULIA B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 6 LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie de fotografie Flashback Street Delivery 2009 (1-30 septembrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie: Snopul Expune: Bata Marinov (19 septembrie-18 octombrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON

20 z www.24fun.ro


MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare).

Tel: 0724300859 VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitrali

ARAD

PRIM{RIA MUNICIPIULUI TIMI±OARA Bd. C.D. Loga, nr.1 (holul mare al prim[riei) Tel. 0256408300

COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[. Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie

PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8

MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2

GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256499908

Fax: 0256201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2

Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. GOETHE_ LENAU_ FAUST explorarea unui mit dup[ Johann Wolfgang Goethe §i Nikolaus Lenau Coproduc\ie cu Teatrul de Stat din Bruchsal (Germania) Regia: Carsten Ramm (de la Teatrul de Stat din Bruchsal)

Cu: René Laier Alex Halka Miriam Gronau Cornelia Heilmann Hannes Höchsmann Andrea Nistor Iosif Csorba Ramona Olasz. Decorul: Carsten Ramm, Ines Unser Costumele: Ines Unser Dramaturgia: Cornelia Winkler, Nadine Schüller Conducerea muzical[ §i preg[tirea pasajelor de cor: Hennes Holz. Sala TGST (miercuri, 07 octombrie, ora 19.00) (joi, 08 octombrie, ora 19.00) Spectacolul se traduce simultan ~n limba rom]n[

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256434814 Fax.: 0256494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro PROMETEU Regizor-coregraf: Katona Gábor Sala Mare (s`mb[t[, 03 octombrie, ora 19.00) IUNIE Autor: Egressy Zoltán Direc\ia de scen[: Victor Ioan Frunz[ Sala Mare (mar\i, 5 octombrie, ora 19.00) (miercuri, 06 octombrie, ora 17.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI MERLIN B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com ALICE ~N |ARA MINUNILOR PREMIER{ Dramatizare: Alina Rece dup[ Carroll Lewis Data premierei: 2009 Regia artistic[: Alina Rece Scenografia: Marina Nicolici §i Alina Rece Muzica: Dan Simion

22 z www.24fun.ro


Distribu\ia: Octavia Petrisor, Maria Kristofoletti, Mariana Ivascu, Doru Maniu La Sediu (duminic[, 4 octombrie, ora 11.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Agen\ia de bilete: 0256201286 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256492521, 0256495012

Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT SIMFONIC Deschiderea stagiunii Simfonia a IX-a pentru soli§ti, cor §i orchestr[, `n re minor, op. 125 de Ludwig van Beethoven Orchestra Simfonic[ a Filarmonicii §i Corul „Ion Rom]nu” condus de maestrul Iosif Todea. Soli§tii simfoniei vor fi Alina Todea-sopran[ Claudia Codreanu-mezzosopran[ Gergely Németi -tenor Lucian Oni\a-bas. La pupitrul dirijoral al primului concert simfonic al noii stagiuni va fi maestrul Gheorghe Costin. Sala Capitol (vineri, 02 octombrie, ora 19.00) RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ Integrala Cvartetelor de coarde de Ludwig van Beethoven (I §i II) CVARTETUL AD LIBITUM Adrian Berbescu – vioar[ ±erban Mereu\[ - vioar[ Bogdan Bi§oc -viol[ Filip Papa – violoncel Foaierul S[lii Capitol (luni, 05 octombrie, ora 19.00) (mar\i, 06 octombrie, ora 19.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

Andrei C[t[lin Alexandru Konyar text: Ludmila Razumovskaia `nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ (duminic[, 04 octombrie, ora 19.30 Fix) Locuri limitate

ARAD

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724592379, 0745777035 TRAGEDIILE CORIGEN|ILOR Partea I DRAG{ ELENA ac\ioneaz[: Christine Cizma§ Marian P`rvulescu Andreea Grigora§

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu aszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro z

23


mar\i 13 octombrie 2009, ora 19.00, la Sala Operei Timi§oara

vineri 2 octombrie

S~MB{T{ 3 octombrie

CLASIC

CLASIC

FILARMONICA „BANATUL” CONCERT SIMFONIC Deschiderea stagiunii Sala Capitol Ora: 19.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI PROMETEU Sala Mare Ora: 19.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA Concert de ziua Germaniei Ora: 19.00

FILME Puzzle mortal 4 Timi§ 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Haotica Ana Studio 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend ora: 20.00 D’ARC PE MAL Fiesta Music by Alex and Georgia D’ARC CAFE Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman MAXIMUS CLUB Blackout Friday Hip Hop, R’N’B, Reggae Hosted by Tha-vi, Flow & Limun Ora: 22.00 NO NAME Party SETUP Dub City Session Cu: Chef (UK) Gumnaam (NL) Bojoct (NL) Mighty Boogie §i Mc General Trix (RO) Intrare: 18 lei Ora: 22.00 CLUB NERV (ARAD) ±trand Neptun Party Rock

24 z www.24fun.ro

FILME Puzzle mortal 4 Timi§ 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Haotica Ana Studio 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI 700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend ora: 20.00 D’ARC PE MAL Fiesta Music by Alex and Georgia D’ARC CAFE Party music by Kuky HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Opening Party Cu: Fatman Scoop Ora: 22.00 SETUP Private Sessions Electro, tech-house §i minimal cu Horace Dan D (Skills Rec / MDR Booking, Cluj) NTFO (Sintope Digital) LIVE ACT! Nazo (MWB) Elless Intrare: 15 lei Ora: 22.00 WHY-NOT All hits party YOUTOPIA CLUB Reopening Party Concert Roller Sisters Back room: Retro Fever Party


DUMINIC{ 4 octombrie

MAR|I 6 octombrie

CLASIC

CLASIC

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” ALICE ~N |ARA MINUNILOR PREMIER{ La sediu Ora: 11.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI IUNIE Sala Mare Ora: 17.00

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| loc lejer TRAGEDIILE CORIGEN|ILOR Partea I DRAG{ ELENA Ora: 19.30

FILME Puzzle mortal 4 Timi§ 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Haotica Ana Studio 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

FILARMONICA „BANATUL” RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ Foaierul S[lii Capitol Ora: 19.00

CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI IUNIE Sala Mare Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ Foaierul S[lii Capitol Ora: 19.00

Puzzle mortal 4 Timi§ 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Haotica Ana Studio 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI

HAPPY CLUB Retro Night Cu: Dj. Jo Ora: 22.00

Puzzle mortal 4 Timi§ 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

CLASIC

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

Haotica Ana Studio 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

Haotica Ana Studio 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI

CHEFURI

HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

D’ARC Retro Party Music by Kuky D’ARC CAFE Party Music by Alex

JOI 8 octombrie CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT GOETHE_ LENAU_ FAUST explorarea unui mit Sala TGST Ora: 19.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party Student Night Lansare album BUG Mafia NO NAME Party Ora: 22.00 YOUTOPIA CLUB Party Ora: 22.00

YOUTOPIA Party

FILME

CHEFURI

Puzzle mortal 4 Timi§ 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

VAN GRAPH K FE Radio anonimTM Echipa anonimTM §i invita\ii s[i Ora: 18.00- 21.00

MIERCURI 7 octombrie

Haotica Ana Studio 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

FILME

Puzzle mortal 4 Timi§ 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

FILME

D’ARC Tuesday’s Overdrive O ini\iativ[ Ugly Sound Collective

luni 5 octombrie

FILME

TEATRUL GERMAN DE STAT GOETHE_ LENAU_ FAUST explorarea unui mit Sala TGST Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA RIGOLETTO Ora: 19.00

www.24fun.ro z

25


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro

26 z www.24fun.ro

Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[

Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077

Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

INSTITUTUL MULTIMEDIA ROM}NO-ELVE|IAN Timi§oara, Bulevardul Republicii, nr.9, et.3, cam.305 (Cl[direa Corp R a Politehnicii) Tel. 0730 002 293 E-mail: office_tm@iim.ro www.iim.ro Cursuri de WebDesigner / Web Programator, Cursuri IT (Operare PC, Corel Draw, Photo-


shop / Flash, AutoCAD, Re\ele), limbi str[ine (Englez[, Francez[, German[, Italian[, Spaniol[) §i business (Contabilitate informatizat[, Manager proiect, Manager resurse umane) certificate de Universitatea Haute-Ecole ARC din Elve\ia, Ministerul Muncii §i Ministerul Educa\iei, Institutul Multimedia OPORTUNITATE de acces la STUDII ~N ELVE|IA. EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro

CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.

www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

28 z www.24fun.ro

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com


TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. I. Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare,

tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale. HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586 KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat.

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro

www.24fun.ro z

29


Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

30 z www.24fun.ro

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4

(Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721642285, 0730617386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[ CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie,

cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[. YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel. 257216951


ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. Tot aici va fi dat `n folosin\[ `n cur`nd cel mai modern §trand din estul Ungariei. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067

Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic, Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA, str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47 Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

32 z www.24fun.ro


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cursuri de limba englez[ pentru copii cu v`rste `ntre 8 §i 11 ani, prin programul BERLITZ original ENGLISH BEAT. Grupe mici, organizate pe 4 niveluri de studiu, ore amuzante §i dinamice, cu spectacole cu p[pu§i, c`ntece, mini-crafturi, pove§ti §i jocuri. Cursurile se desf[§oar[ s`mb[ta de la 9:30 sau 11:30, `ncep`nd din 3 octombrie. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

CLUBURI AFTER SCHOOL

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

34 z www.24fun.ro

office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie §i after-school! ~nscrieri p`n[ `n 18 septembrie Detalii pe www.babeljunior.ro


solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro drive it!

Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport, servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro

0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012 Servicii de curierat rapid intern §i extern

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card!

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207

TIMI±OARA

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296,

TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508

VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629

www.24fun.ro z

35


TIMI±OARA

HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de

36 z www.24fun.ro

conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19 Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6

tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar.

HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7 Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei.


Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil

clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90

RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane.

Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro

www.24fun.ro z

37


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29

BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067

HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL ARAD Decebal nr. 9, tel. 0257280894

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat, tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

38 z www.24fun.ro

HOTEL LOTUS str. N. Stefu, tel. 0257251282 PENSIUNEA ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 0256202405 EVIAN’S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, Tel. 0256435201

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 RESTAURANT CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742274120, 0l66478026 Restaurant pentru nun\i §i evenimente www.colosseumtimisoara.ro DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 Tel. 0256490298

40 z www.24fun.ro

KFC Iulius Mall, et. 3, Demetriade 1 tel: 0256247611 FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.


LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. Teras[ `n Pia\a Unirii.

42 z www.24fun.ro

PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033

SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5

Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00.

V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro


ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772

RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411

TAVERNA DA VINCI B-dul Revolu\iei, nr. 78 Restaurant pizzerie Orar zilnic: 07.00-23.00 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com RESTAURANT ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven

44 z www.24fun.ro

The IRISH PUBlic House Timi§oara Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803


OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ARAD

CLUB NOISE tel. 0763722277 WHY NOT Peciu Nou Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro VALORO CASINO Hotel Continental

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11 tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Arad Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2 Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 Grado Cafe Str George Cosbuc nr 1 Tel 0745 279 476 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6 tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici etaj 1 Regim de club CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

OPERA P-\a Victoriei 6 tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO!

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

OLLI CAFE Str. Daliei 14 tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie.

K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848

OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00

46 z www.24fun.ro

PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


24 FUN Timisoara&Arad nr.173, 2-8 octombrie  
24 FUN Timisoara&Arad nr.173, 2-8 octombrie  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati loca...

Advertisement