Page 1

ANUL IV NR. 154

56 DE PAGINI

GRATUIT

TIMI±OARA §i ARAD 22 - 28 MAI 2009


22 - 28 mai 2009

editorial Mihai Dobrovolschi Tudor |epeneag Daniel Vighi Loredana Orhei Diana Petru\ Jean-Lorin Sterian Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 16 20

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

Pove§ti ini\iatice. Ce §i cum se “b[ga”la televizor de Robert ±erban C`nd elevii au `nceput s[ creasc[, iar silin\a lor s[ scad[, imaginile cu femei frumoase, goale-pu§c[, care te priveau fix §i tulbur[tor `n ochi, au prins via\[. Chiar `n camerele noastre! Adev[rat, nu `n acel perimetru dintre cei patru pere\i unde pofteam noi (observ c[ am dat-o pe plural, o fi din spirit de solidaritate...), dar `n imediata lui apropiere. ~n televizor! Cuscrii no§tri de peste Dun[re “b[gau” (a§a se zicea, a§a barbarisesc §i eu aici!) ni§te `nnebunitoare filme porno, cu multe cadre str`nse §i dese prim-planuri, la care, mici §i mari,

membri de partid, sau doar de sindicat, copii, p[rin\i §i – pot s[ jur! – bunici, ne holbam `n disperare. Nu la pu\ini dintre severineni veneau, la sf`r§it de s[pt[m`n[, ori la s[rb[torile `n care se l[sa cu zile libere (pe vremea aia se muncea, tovar[§i!), rudele din \ar[ ca s[-§i scalde ochii cu deocheatele scene. Timp de o jum[tate de an, dac[ nu §i mai bine, dragii no§tri vecini n-au l[sat s[ treac[ nicio noapte f[r[ s[ aprind[ focurile pasiunii pe K3 (al treilea post al televiziunii publice iugoslave, unde, dup[ ora 00.00, se petreceau full-contacte

loca\ii 18 22 24 26 28

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate minifun shopping auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

32 34 35 38 40 42 44 48 52 54

foto R[zvan Voiculescu

S UMAR

mai tari dec`t `n ce vede acum tot natul iubitor de s`nge `n K1). Asta s-a `nt`mplat prin 1986 sau 1987 (ar trebui s[-l `ntreb pe R. P. Gheo, fiindc[ e “doctor” `n istorii rom]no-s`rbe), aveam 16-17 ani, §i deja trecusem primele dou[ niveluri ale ini\ierii sexuale. La televizor. Primul nivel – “Decameronul” lui Pasolini... (va urma)

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Valentina Jeremic, R[zvan Bordianu, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, R[zvan Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Trebuie s[ recunosc, am stat cam un sfert de or[ s[ m[ g`ndesc despre ce s[ scriu. S`nt r[cit §i stau acas[ de dou[ zile. ~n principiu, asta ar trebui s[ constituie o premis[ pentru un articol r[v[§itor. Obi§nuit s[ scriu c`nd m[ sun[ cei de la revist[, uneori `ntr-un sfert de or[, am privit `nt`i ca eveniment cele dou[ zile `n care n-am f[cut nimic. O s[ am tot timpul. Dar sfertul de or[ a r[mas gol. N-am stors din el nicio idee. Pentru c[ nu am f[cut nimic. Discu\iile cu prietenii erau undi\e cu care pescuiam din mine. ±tirile erau puzzle-uri de inep\ii din care puteam s[ scriu rearanj[ri de lume. Dar acum s`nt doar eu. Singur[tatea e ciudat[. Dac[ te dedici ei, o s[ vrea fidelitate. N-ai voie s[-\i `n§eli sih[stria §i-atunci `\i d[ la schimb comorile nespusului. Dar c`nd singur[tatea e o aventur[ de o noapte §i dou[ zile e ciudat[. Nu `\i d[ mai nimic. Doar un g`nd dureros c[ s`nt mul\i oameni care o tr[iesc `n fiecare zi f[r[ s[-§i doreasc[. ~nc[ de

 z www.24fun.ro

Febra Mihai Dobrovolschi Am scris singur, dar am `nv[\at cuvinte. la nivel de celul[, via\a `§i str`nge r`ndurile. Experien\e despre care am citit spun c[ celulele transmit informa\ii, chiar c`nd nu se ating. Copiii care nu str`ng nimic `n bra\e ajung r[u. Iar apoi, maturi fiind, nu putem face mare lucru singuri. Chiar §i medita\iile sau rug[ciunile din pe§teri le faci dac[ ai tr[it `nt`i printre oameni §i ai auzit de la ei sau de la cei care-au fost despre Dumnezeu sau cuv`nt. Dac[ nu ai conven\ia

limbajului, care pleac[ de la nevoia comunic[rii, nu po\i g`ndi. Simbolurile s`nt combustibilul min\ii. Altfel e§ti legum[. Mai multe nu v[ scriu. Am febr[ §i s-ar putea s[ am con§tiin\a un pic alterat[. Un pic, c`t s[ nu fiu `n\eles. Dar `mi r[m`ne g`ndul [sta: indiferent la ce instrument e c`ntat[, oric`t de frumos ar fi el, o singur[ not[ va a§tepta mereu o alta.


www-uri, situa\ii, amuzamente Sindromul de panic[ `n ora§ul luminilor Tudor |epeneag O feerie literar[ de Matei Vi§niec, cu ac\iunea la Paris.

 z www.24fun.ro

Ac\iunea c[r\ii este plasat[ `ntr-un Paris c`t se poate de concret, descris cu mare acuitate vizual[, sonor[ §i chiar olfactiv[. Matei Vi§niec, cunoscut `n primul r`nd ca dramaturg, este §i poet. El are viziune sau mai precis viziuni, care se proiecteaz[ §i se `mbin[ `n mod nea§teptat pe acest fundal parizian. „-S`nte\i autor sau personaj?“ Este `ntrebarea cheie printre obi§nui\ii cafenelei Saint Médard, unde mi§un[ o lume pestri\[, animat[, manipulat[ §i chiar terorizat[ uneori de misteriosul domn Cambreleng, un editor care §i-a fixat ca misiune „traversarea frontierelor interioare“. Naratorul nu ezit[ s[-§i proiecteze reveriile, trec`nd de la amintirile din frigul ultimilor ani de comunism ceau§ist la fulger[toarea sa glorie parizian[, ilustrat[ de impactul poemului s[u „Corabia“, care a condus, nici mai mult nici mai pu\in, la pr[bu§irea `ntregului sistem comunist. El face parte dintre „scriitorii rata\i“ care se adun[ la cafeneaua Saint Médard §i pe care domnul Cambreleng nu ezita s[-i apostrofeze: „- To\i scrie\i `n loc s[ `ncerca\i s[ fi\i ferici\i.“ Bizarul editor pune degetul chiar pe rana scriitorului rom]n: „-Voi rom]nii s`nte\i prizonierii lui Cioran, Ionescu §i Eliade. Fiecare scriitor rom]n care vine la Paris are `n minte modelul de reu§it[ al celor trei. ±i atunci, `n mod visceral, vre\i s[ deveni\i un Ionescu, un Cioran, un Eliade.“ Japoneza Kyoko §i cehoaica Jaroslava, care poart[ o imens[ p[l[rie galben[, i se alatur[ domnului Pantelis „scriitor ratat cu origine multipl[“, armean, grec, rus §i evreu. Personaje sau autori, de multe ori am`ndou[ pe r`nd, ei se lupt[ cu panica crea\iei §i a§teapt[, timid, fericirea.


cine, unde, c`nd Un nou moment interesant oferit de c[tre Filarmonica Banatul a avut loc s`mb[t[, 9 mai 2009 cu ocazia Zilei Europei sub bagheta dirijorului Walter Hilgers din Germania. Loca\ia este nonconven\ional[, a§a cum a fost §i anul trecut pe Bega. Anul acesta concertul s-a petrecut la P[durea Verde cu Tablouri dintr-o expozi\ie. Compozitorii reuni\i ai concertului-spectacol s`nt Maurice Ravel §i Modest Petrovici Musorgski. La fel ca §i `n cazul unei alte reu§ite, aceea de la Aeroportul Traian Vuia din Timi§oara cu opera Carmina Burana al lui Carl Orff, §i `n acest caz exist[ transpuneri moderne, cea mai cunoscut[ fiind aceea a forma\iei Emerson Lake & Palmer. Binevenite aceste `nt`lniri ale muzicii clasice cu sound-ul muzicii moderne, dup[ cum este de salutat `ncercarea de a apropia crea\ia muzical[ de calitate de un public c`t mai larg. A§a a fost §i la

 z www.24fun.ro

Feerie `n P[durea Verde Daniel Vighi Pe sear[, `n poian[ ultimul concert-spectacol cu prin\ese, personaje ivite din tablouri, vr[jitoare, cai de ras[. Ar mai fi de ad[ugat faptul c[ se simte din c`nd `n c`nd necesitatea unei mai atente struniri a unor efecte excesive care ar putea fi socotite de unii spectatori mai exigen\i ca fiind susceptibile de pu\intel kitsch. Numai c[ trebuie s[ avem `n vedere faptul c[ pariul tocmai acesta este:

s[ atragi publicul, s[-l seduci pentru muzic[ bun[, de aceea nu ar trebui s[ ne speriem foarte tare de efectele mai populiste. Cu toate acestea mi-a§ dori totu§i un regizor la viitoarele evenimente at`t de provocatoare de acest tip ale Filarmonicii.

www.danielvighi.ro


ecologica S`mb[ta aceasta, stimabila dat[ de 16 mai, a adus zonei P[durii Verzi un spectacol. Nu a fost vorba despre vreun concert sau alt[ manifestare de tip `nc`ntare a maselor, ci un alt tip de spectacol. Trei ini\iative de ecologizare §i-au f[cut loc, `n aceea§i zi, chem`nd de acas[ pe cei mai apleca\i afectiv c[tre natur[ s[ culeag[ gunoaie. Prima, avea loc `n mai multe loca\ii din ora§, printre care §i loca\ia mai sus men\ionat[ §i a fost ini\iativa deja tradi\ie a unui club local de ecologie. Aceast[ tradi\ie este un motiv de motiv de m`ndrie declarat al mai marilor no§tri. Dar, s`mb[t[, m`ndria edililor no§tri s-a mai `mp[r\it §i la al\ii. O ini\iativ[ capitalist[ (s[ se `n\eleag[ din capital[) ca parte a unei campanii de PR (s[ se citeasc[ rela\ii cu publicul) a unui post de radio §i a unei organiza\ii de tip pentru profit. Stra§nic[ imagine mi-a fost dat s[ observ: mai marii no§tri cu insignele

10 z www.24fun.ro

Trei Doamne §i to\i trei Loredana Orhei Ecologizare la puterea a treia §i o rund[ de biciclete capitalei. La c`\iva metri l`ng[, s`rguincio§ii tineri ai ora§ului, se adunaser[ departe de ochii celor importan\i din zon[, a§teptau s[ `§i fac[ datoria fa\[ de ora§ul `n care tr[iesc. S[ nu se `n\eleag[ c[ nu au fost sus\inu\i de mai marii no§tri `n ini\iativa lor, dar nu se poate rata sesiune de poze al[turi de cei din capital[. ~n pozele pentru albumul de Bucure§ti au mai

ap[rut §i alte imagini importante ale regiunii care au sus\inut la nivel declarativ ac\iunea, cu m[nu§i §i saci `n m`n[, parc[ gata de lucru. P[cat c[ dup[ sesiunea foto le-au l[sat loc tinerilor cu entuziasm s[ `§i fac[ treaba §i ei s-au `ntors acas[. –to be continued-

emalore.blogspot.com


happy trend Fix acum (ora patru diminea\a) s`nt suspect[ de lene imaginativ[. M-am trezit cu ceva g`nduri literare, dar le-am pierdut pe drumul de la pat `nspre fi ltrul de cafea sau invers.Încerc s[ scriu, dar `mi dau seama c[ ele, cuvintele, `mi s`nt at`t de `nc`lcite, c[ ar mai necesita somn sau cafea, cafea sau somn, ca s[ fi e cum trebuie. M[ g`ndeam s[ scriu despre ce anume nu-i intereseaz[ pe liceeni §i despre cum destui dintre ei nu au habar despre ce `nseamn[ domeniu de interes, complet`nd pe formularele de la Brands in Education orice, numai ceea ce trebuie nu. A§ putea l[sa s[ `mi alunece impresiile despre euroBUZZion-ul moscovit unde a noastr[ reprezentant[ a e§uat grandios. Cum altfel `ntr-o Rusie `n care totul e triplat doar ca s[ dea bine, de dragul bucuriei imediate pe care fastul o poate aduce. As putea s[ m[ opresc la o scrisoric[ pierdut[ (a c`ta oare?!?), poveste `n

Offf... Diana Petru\ §i iar offf care al nostru pre§edinte e iar[§i personaj principal; a§ putea analiza profi lul preziden\iabililor c[ doar s`nt destui atin§i de dor politic. Sau... m-a§ putea g`ndi la decizia Mihaelei R[dulescu de se retrage din v[zul tuturor, de a sparge sticla, dup[ ce a stors tot ce era posibil din succes sau din Dani? Sau a§ putea s[ debitez tot felul de lucruri la adresa celor

in association with the TV channel arte

4th Edition Sibiu Aug 23 - Sept 23 2009

deadline

june 5

www.aworkshop.org

TRANSILVANIA

International Film Festival

12 z www.24fun.ro

care m-au l[sat f[r[ ap[, s[-i fac cum nu se poate mai r[u, pe motiv c[ fi x acum (ora §apte, aceea§i diminea\[), dup[ trei ore de g`ndit §i r[zg`ndit, nu am cum s[-mi re`mprosp[tez mintea §i g`ndurile §i s[ r[m`n la o variant[ fi nal[ de articol.

diana.petrut@24fun.ro


remarc[ `nregistrat[ C[ ei azi s[rb[toresc. Jean-Lorin Sterian Kapitalism ist Krieg und Krise. Nu vreau s[ ยงtiu ce au f[cut rom]nii de 1 Mai. N-am deschis televizorul, aparatul de radio ยงi nici site-urile de news. Nu vreau s[ ยงtiu pentru c[, de fapt, ยงtiu. ~n fiecare an \ara se transform[ `ntr-un gr[tar uriaยง din produsele c[ruia se `nfrupt[ pe r`nd cet[\enii, politicienii ยงi emisiunile de ยงtiri. Pe tonuri apocaliptice, reporteri posta\i pe marginea Autostr[zii Soarelui descriu convoaiele de turiยงti care se `ndreapt[ spre mare ca ยงi cum ar avea `n fa\a ochilor o coloan[ huruind[ de tancuri. Din r[m[ยงi\ele zilei se hr[nesc asocia\iile ecologiste care vor m[sura cu dezgust gradul de civiliza\ie al unei na\iuni dependent[ de iarb[ verde. Criza economic[ se vede mai greu prin aburii groยงi de fum proveni\i din prepararea c`rna\ilor. ยฑi micilor. ยฑi fripturilor. Nu ยงi `n Germania unde, `n mod tradi\ional, ziua de 1 mai este asociat[ cu demonstra\ii ยงi proteste `mpotriva capitalismului. |ara care l-a dat pe Marx (`n Berlin `nc[ exist[ un bulevard imens care-i poart[ numele) nu se

14 z www.24fun.ro

`mpac[ at`t de bine cu sistemul capitalist. ~n primele ore ale dimine\ii, demonstran\i m[rยง[luiesc pe str[zile din Berlin ยงi Hamburg url`nd sloganuri anti-capitaliste. Evenimentul e preg[tit din timp de afiยงe care `ndeamn[ la manifestare civic[ `n aceste vremuri care s`nt cele mai dificile pentru o \ar[ care nu a mai cunoscut o criz[ economic[ at`t de sever[ de la cel de-al doilea r[zboi mondial. Autobuze cu geamuri sparte, pietre ยงi sticle aruncate `n politiยงti (48 au fost r[ni\i), 57 de oameni re\inu\i. Berlinul a fost dintotdeauna un oraยง caracterizat de protestele sociale. Analiยงtii pronosticheaz[ c[ `n 2010 Germania va avea aproape 5 milioane de ยงomeri, perspectiv[ care `i face pe oameni s[ nu stea confortabil pe canapea ca s[ urm[reasc[ filmele soft-porn de pe Sat 1 (pe asta am b[gat-o de la mine, c[ aยงa-mi petreceam serile de vineri `n primii ani de cablu). Parcurile berlineze s`nt pline de burtoยงi care r`g`ie `ntre un dumicat de currywurst ยงi o gur[ de bere. Da mai ยงi protesteaz[.


carte Misticul de pe Rua dos Duradores Luigi Popescu “O f`nt`n[ contempl`nd cerul” Pentru Bernardo Soares lumea exterioar[ se reduce la Rua dos Duradores, o str[du\[ comercial[ din Lisabona. Aici lucreaz[ ca ajutor de contabil §i tot aici locuie§te, la etajul doi al unei case. El poate fi v[zut fie la fereastra camerei sale, fie `n drum spre birou sau `n localul unde `§i ia pr`nzul. Via\a lui Soares se `mparte `ntre registrul contabil §i manuscrisele sale. Manuscrisele s`nt tot un fel de regisru `n care func\ionarul nostru `§i distileaz[ `n fraze me§te§ugite monotonia zilelor, not`ndu-§i impresiile, mi§c[rile suflete§ti, triste\ile §i exalt[rile. El opteaz[ pentru inactivitate §i contempla\ie ca mod de via\[ pentru c[ numai a§a poate fi atent la sine §i la sensibilitatea pe care vrea s[ o acapareze `n scris. Supradimension`ndu-§i con§tiin\a §i sim\irea face spectacol din g`ndurile §i senza\iile sale ajung`nd astfel la o interiorizare de o intensitate aproape insuportabil[. Dar pentru a putea crea trebuie s[ te distrugi: „Complet anihilat supravie\uiesc pe fundalul frazelor mele, ca un praf insolubil pe fundul unui pahar din care toat[ apa a fost b[ut[. ~mi scriu textul literar la fel cum a§tern opera\iile contabile - cu minu\ie §i indiferen\[.” Bernardo Soares este de fapt scriitorul Fernando Pessoa. Manuscrisele vor fi publicate la 47 de ani de la moartea lui Pessoa sub titlul Cartea nelini§tirii. Acum avem acest[ carte `n limba rom]n[ `ntr-o a doua edi\ie. O g[si\i pe rafturile cu nout[\i ale Libr[riilor C[rture§ti.

tm_mercy@carturesti.ro

16 z www.24fun.ro


infoteca O NOU{ EDI|IE SIMULTAN Trans:position, 21-23 mai 2009 Simultan este un festival dedicat artei video §i media, care prezint[ anual o selec\ie interna\ional[ de art[ video, proiecte de live performance audio-video, concerte de muzic[ experimental[, instala\ii §i prezent[ri/conferin\e. Festivalul `§i propune s[ sus\in[ §i s[ stimuleze modalit[\ile creatoare ale celor mai moderne viziuni de a percepe §i `nregistra realit[\ile culturale `n arta contemporan[. Prezint[ procesele actuale, precum §i modul `n care tehnologia §i societatea dau na§tere unor noi forme de exprimare artistic[, prin folosirea noilor medii. Ca §i `n anii preceden\i, festivalul va prezenta cele mai interesante §i inovative lucr[ri de art[ video trimise de arti§ti din `ntreaga lume. ~n cele trei zile, vor fi proiectate lucr[ri, precum §i o serie de compila\ii: ‘Sonic Fiction’, care cuprinde filme experimentale reprezent`nd muzica, filmul §i scena audiovizual[ austriac[ la `nceputul secolului XXI. Introducerea va fi realizat[ de Isabelle

18 z www.24fun.ro

Piechaczyk. Organiza\ia francez[ ‘Brigade Des Images’ ofer[ o compila\ie intitulat[ ‘The Necessary Illusions’. Comunitatea Otaku din Rom]nia prezint[ ultima revist[ §i o serie de documentare despre muzica 8-bit. Artistul francez Jean-Gabriel Periot este prezent `n festival cu mai multe lucr[ri, realizate `n perioada 2000-2008. ~n cadrul sec\iunii muzic[ §i sunet, care se va desf[§ura la Sinagog[ `n serile de vineri §i s`mb[t[, vor concerta Tetsuya Hori §i Manami N. , de origine japonez[, din Germania, francezul Erikm, Robert Piotrowicz din Polonia, Makunouchi Bento din Timi§oara §i austriacul Bernhard Gal, care va sus\ine §i o prezentare despre art[ sonor[ la Facultatea de Arte. Programul detaliat al evenimentului §i informa\ii despre arti§tii participan\i pot fi g[site pe: simultan.org/festival


videodrom ~mi place s[ merg cu trenul. Am `n fa\[ un geam c`t un mare ecran, pe care ruleaz[ Via\a cu 16 cadre/sec. Al\ii prefer[ un film la laptop. ~n S[geata Albastr[, spa\iul de a§teptare de l`ng[ toalet[ s-a transformat `n videotec[. Un tip s-a tol[nit pe patru scaune-ca la el `n living-§i a dat play la Taken. C`\iva copii se apropie. Se uit[ §i na§u’ `ntre dou[ reprize de control. Liam Neeson lucrase pentru guvern ca „preventer” (prevenea lucrurile nasoale). N-a prevenit r[pirea fiicei sale. Urmeaz[ o curs[ previzibil[ pentru recuperarea adolescentei din ghearele unei re\ele de proxene\i albanezi. Pe drum, s`nt vizitate toate cli§eele genului. Inclusiv schimbul de replici: „-This is business. Nothing Personal”, „-It’s very personal to me” pac-pac. Totul se `nt`mpl[ prea repede ca s[ ne bloc[m la detalii. Superalert. Perfect de v[zut pe rapid, `ntre dou[ sta\ii. La ora la care apare acest articol,

20 z www.24fun.ro

Te iubesc de mult Lucian Mircu Fast-forward & Fest european Festivalul Filmului European e `n plin[ desf[§urare. Duminic[, 24 mai, trebuie prins Te iubesc de mult (2008). Dou[ surori (Kristin Scott Thomas & Elsa Zylberstein) `ncearc[ s[-§i recupereze rela\ia, dup[ ce una a stat 15 ani `n `nchisoare. Un film hipersensibil, compus din nuan\e, gesturi §i t[ceri. Debutul regizoral al lui Philippe Claudel emo\ioneaz[ p`n[ la lacrimi, f[r[

s[ fie patetic. For\a filmului st[ `n empatia discret[ fa\[ de personaje - o familie pestri\[, multietnic[, de tip „Benneton”. Te iubesc de mult surprinde o rena§tere personal[. La cinema, mai bine iei personalul dec`t rapidul.

www.marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

21


Timi§oara/Arad, 22 - 28 mai

SYDNEY WHITE ±I CEI ±APTE TOCILARI ~nc[ de la debutul s[u pe micul ecran, pe care §i l-a f[cut la proasp[ta v`rsta de 10 ani `n serialul de comedie al lui Nickelodeon All That, Amanda Bynes a d[ruit cinefililor priceperea ei `n sincroniz[rile comice. C`nd avea 16 ani, Entertainment Weekly a observat c[ t`n[ra actri\[ “se pricepea la bufonerii, amintind de Lucille Ball”. La numai 21 de ani, Bynes reu§ise deja ceea ce mul\i actori ob\in abia odat[ ajun§i la maturitatea artistic[, primind roluri `n dou[ seriale de succes §i `n trei filme. Cel mai recent, `n recenziile despre ultima comedie `n care a jucat, Hairspray (“Intrigi de culise”), The Los Angeles Times a m[rturisit despre Amanda: “Bynes §i-a expus `n lini§te harul comediei de ceva vreme.” Acum, o comedie a c[rei ac\iune este plasat[ `ntr-un colegiu, pune `n scen[ varianta modern[ a unei pove§ti din vremurile de demult §i `ndr[git[ pretutindeni: Alb[ ca Z[pada. Bynes interpreteaz[ rolul lui Sydney White, o fat[-b[ie\oas[ din anul `nt`i, care se descotorose§te de fr[\ia ei de convenien\[ §i-§i g[se§te locul al[turi de un grup de tocilari renega\i de `ntregul colegiu. S[tul[ de felul `n care au fost trata\i ace§tia, `i declar[ r[zboi reginei colegiului. SYDNEY WHITE S.U.A (2007) Regia: Joe Nussbaum Cu: Amanda Bynes Comedie Durata:108 minute TIMI± 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

22 z www.24fun.ro

FANTOMELE LUI GOYA

TRANSFER DE CAPTIVI

“Fantomele lui Goya” este un film care `ncearc[ s[ portretizeze o period[ tumultoas[ din istorie, cu toate aspectele, absurdit[\ile §i nedrept[\ile ei, `n care personajele s`nt purtate neputincioase de for\a destinului, adesea spre un sf`r§it tragic. Toate aceste lucruri s`nt descrise prin ochii iscusi\i ai celebrului pictor spaniol Francisco de Goya. Acesta se implic[ `n treburile Inchizi\iei pentru a `ncerca s[ salveze via\a uneia dintre muzele lui, Ines, fiica unui bogat comerciant §i un bun prieten al pictorului, care a fost arestat[ pe nedrept sub acuza\ia de herezie. Acest lucru `i d[ ocazia s[ cunoasc[ corup\ia §i parvenismul oamenilor ce conduceau Inchizi\ia, care m[cina\i de dorin\a de putere au uitat cu totul de credin\[. Un film superb pictat `n umbre §i lumini dramatice. St[p`nind perfect spaniola, Milos Forman §i Jean-Claude Carrière (scenaristul cu care a lucrat §i la ”Valmont”, `n 1989) au str[b[tut `n lung §i-n lat Spania pentru a g[si locuri de filmare. Ei s-au `nconjurat de tehnicieni §i actori spanioli pentru a da o not[ c`t mai autentic[ peliculei. La decoruri, a fost adus[ iar[§i Patrizia von Brandenstein, deja la a cincea colaborare cu Forman, cea care a luat Oscarul pentru ”Amadeus”, `n 1984. ”Goya’s Ghosts” marcheaz[ cea de-a treia incursiune a cineastului ceh `n universul, costumele §i perucile secolului al XVIII-lea.

~ntinz`ndu-se pe dou[ continente, “Transfer de captivi” urm[re§te vie\ile lui Douglas Freeman (Jake Gyllenhaal), un analist al CIA aflat `n Nordul Africii, care `ncepe s[ pun[ la `ndoial[ corectitudinea misiunii sale dup[ ce asist[ la interogatoriul brutal §i ilegal al unui egiptean cu cet[\enie american[ de c[tre poli\ia secret[ nord-african[; Anwar El-Ibrahimi (Omar Metwally), inginerul chimist egiptean, a c[rui familie a emigrat `n Statele Unite c`nd el era copil §i care este suspectat de acte de terorism; so\ia sa Isabella El Ibrahimi (Reese Witherspoon) care face tot ce-i st[ `n putere pentru a-§i g[si so\ul disp[rut, dup[ toate aparen\ele, `n timpul unui zbor `ntre Cape Town §i Washington DC, apel`nd la ajutorul unui prieten cu rela\ii `n mediile politice; Alan Smith (Peter Sarsgaard), asistentul senatorului Hawkins (Alan Arkin), care descoper[ tulbur[torul adev[r c[ Anwar a fost expediat, la ordinele §efei unit[\ii antiteroriste din CIA, Corrinne Whitman (Meryl Streep), c[tre o \ar[ din lumea a treia pentru interogatoriu; §i Abasi Fawal (Igal Naor), §eful `nchisorii secrete, care are probleme cu propria lui fiic[, Fatima (Zineb Oukach) §i prietenul acesteia, fundamentalistul islamic Khalid (Moa Khouas). “Transfer de captivi” exploreaz[ cu curaj zonele gri dintre st`nga §i dreapta, dintre drept §i nedrept, g[sind r[spunsuri deloc comode.

GOYA’S GHOSTS S.U.A.(2006) Regia: Milos Forman Cu: Natalie Portman, Javier Bardem Dram[ Durata: 113 minute STUDIO 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

RENDITION S.U.A. (2007) Regia: Gavin Hood Cu: Reese Witherspoon, Meryl Streep Dram[ Durata: 122 minute DACIA 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

~NTOARCERE LA BRIDESHEAD “Brideshead Revisited” este o poveste romantic[, emo\ionant[ despre dragostea interzis[ §i despre pierderea inocen\ei, av`nd la baz[ romanul omonim al scriitoarei Evelyn Waugh, publicat `n anul 1945. Pelicula ilustreaz[ memoriile ofi\erului din armata britanic[ Charles Ryder, care este `ncartiruit `n timpul celui de-al doilea R[zboi Mondial pe un vechi domeniu aristocratic c[zut `n paragin[ §i care descoper[ cu uimire c[ d[r[p[natul castel `n care §i-au stabilit cartierul general nu este altul dec`t alt[dat[ `nfloritorul §i luxosul castel Brideshead, unde experimentase `n urm[ cu aproape 20 de ani iubiri §i prietenii intense. Pe atunci, student la prestigioasa Universitate Oxford §i nutrind dorin\a de a deveni pictor, Charles Ryder cunoscuse seduc[toarea, fascinanta, dar §i strania familie Marchmain, format[ din libertinul Lord Marchmain, so\ia evlavioas[ §i obsedat[ de control a acestuia §i cei doi copii ai lor, Sebastian §i Julia. Irezistibil atras de alcoolicul, dar charismaticul Sebastian §i de enigmatica §i sofisticata Julia, t`n[rul Charles se trezise implicat `ntr-un triunghi amoros interzis §i blestemat, sortit e§ecului din pricina strictelor precepte ale religiei catolice. M[rirea §i c[derea lui Charles nu fac altceva dec`t s[ reflecte declinul unei ere din istoria aristocra\iei britanice din perioada interbelic[. BRIDESHEAD REVISITED S.U.A (2008) Regia: Julian Jarrold Cu: Emma Thompson, Matthew Goode Dram[ Durata: 100 minute ARTA 15:00; 17:30; 20:00


www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie: Colaj Expune: Lucia Moise (18 mai-18 iunie) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 Expozi\ie Desene `n alb §i negru, ilustra\ie de carte §i semne de carte, obiecte din alam[ gravat[ Expune: Nada Stojici (13 mai-13 iunie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrum-temeswar. ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro

Web: ccftimisoara.ro Seria de expozi\ii Carte Blanche 09 Expozi\ia are loc `n curtea Centrului Cultural Francez (15 mai-05 iunie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499341 CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic Expozi\ie de pictur[ Expune Marco Paladini (10 aprilie-30 mai) GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie: Betoane §i Eroi Expune: Magda §i Bogdan Pelmu§ (04 mai- 28 mai) FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4

Tel/ fax: 0256592651 Web: www.arte.uvt.ro

Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[

HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Lucia stoica (14 mai-27 mai)

MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 Tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare). Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie Satwa Guna (Iluzia Formei) Expune: Stelian Pavalache (27 aprilie-22 mai) C[rture§ti Iulius Mall Expozi\ie de pictur[ Expune: Oana Zoltan Benedek (28 aprilie-18 mai) Expozi\ie de astrofotografie De la cer la p[m`nt Expune: Lauren\iu Alimpie (19 mai-14 iunie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Istorie `n imagini Expozi\ie de ilustrate de epoc[ Expozi\ia prezint[ c`teva zeci de ilustrate vechi de peste un secol, iar vizitatorii vor putea remarca arhitectura de epoc[ a cl[dirilor, unele dintre ele ast[zi disp[rute. Expozi\ia are loc la Atelierul de Urbanism de pe strada Alba Iulia nr. 2. (18 mai-30 mai) Expozi\ie: Regina Cleopatra `n Palatul Baroc Expozi\ie de pictur[ §i grafic[ european[ ±coala italian[ §i flamand[ sec. XVII (16 mai-28 iunie) MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35

24 z www.24fun.ro

GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie Loca\ie: Galeria de art[ Noel Expozi\ie de pictur[ Expune: Andrei Medinski (15 martie-31 martie) PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0256409119, 0722265471 TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitrali

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[ Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2


www.24fun.ro z

25


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256 499 908 Fax: 0256 201 288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari POVESTEA DE IARN{ de William Shakespeare de Alexander Hausvater Cu: Ion Rizea, Claudia Ieremia, Ovidiu Cri§an, Damian Oancea, Ana Maria Cojocaru, Colin Buzoianu, Victor Manovici, C[t[lin Ursu, Doru Iosif, Benone Viziteu, Ioan Strugari, Alina Reus, Valentin Ivanciuc, Laura Avarvari, Lumini\a Tulgara, Sabina Bijan Muzica: Dan Jinga Decoruri: Lucian Lichiardopol Costume: Stela Verebceanu Coregrafia: M[lina Andrei Light design: Lucian Moga Asistent de regie: Mirela Puia Sala 2 (luni, 25 mai, ora 19.00)

26 z www.24fun.ro

COPILUL DIN SPATELE OCHILOR de Nava Semel un concept de M[lina Petre Holul cu oglinzi (mar\i, 26 mai, ora 19.00) OFFSIDE Premier[ Un concept de lumini\a Tulgara Sala Moruzan (miercuri, 27 mai, ora 19.00) FETE DE M{TASE ARTIFICIAL{ dup[ Irmgard Keun de Gottfried Greiffenhagen un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia Cu: Iuliana Cr[escu, Claudia Ieremia, Roberta Popa Ionescu, Ana Maria Cojocaru, Doru Iosif, Benone Viziteu, Colin Buzoianu Decoruri §i costume: geta Medinski Coregrafia: Helen Ganser Sound Design: Horea Cri§ovan Sala TNT (joi, 28 mai, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[

`nainte de spectacol. Rezerv[ri: tel. 0256 201291 sau fax. 0256 201293 C~NT{REA|A CHEAL{ Autor Eugène Ionesco Traducere Serge Stauffer Distribu\ia: Mr. Smith-Radu Miodrag Vulpe Mrs. Smith-Ioana Iacob Mr. Martin-Rare§ Hontzu Mrs. Martin-Isolde Cobe\ Mary, Slujnica-Olga Török C[pitanul de pompieri-Boris Gaza Decorul §i costumele-George Petre Regia-Alexandru Dabija Traducere-Serge Stauffer Sala TGST (s`mb[t[, 23 mai, ora 15.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Fax.: 0256/494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro FESTIVAL EUROREGIONAL DE TEATRU PROMETEU Premier[ Regia: Katona Gábor (luni, 22 mai, ora 19.00)

BRECHT – THE HARDCORE MACHINE Teatrul Kosztolányi Dezso / Trupa Urbán András, Subotica Regia: Urbán András Sala Studio (s`mb[t[, 23 mai, ora 17.00) Teatrul Popular Subotica / Trupa S]rb[, Subotica Borgeson, Long, Singer: OPERELE COMPLETE ALE LUI WLM ±XPR (PRESCURTATE) Regia: Kokan Mladenovic Sala Mare (s`mb[t[, 23 mai, ora 20.00) Teatrul Jókai din Jude\ul Békés M{CRI±, CARTOFI PR{JI|I Regia: Koleszár Bazil Péter Sala Studio (duminic[, 24 mai, ora 17.00) Teatrul Popular Subotica / Trupa Maghiar[, Subotica GLOOMY SUNDAY Müller Péter – Seress Rezso Regia: Kovács Frigyes Sala Mare (duminic[, 24 mai, ora 19.00) Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad DECALOG Regia: Laurian Oniga Sala Mare (luni, 25 mai, ora 17.00) COTTON WOOL Ali Taylor Regia: Barabás Olga Sala Studio (luni, 25 mai, ora 19.00)


Teatrul din Novi Sad, Novi Sad PRIM{VAR{ Domonkos László Regia: Táborosi Margaréta Sala Studio (mar\i, 26 mai, ora 17.00)

Cristina Constantin, Roxana Co§ereanu, Radu Dr[goiu, Adriana Dogariu, Camelia Fornwald Docea, Adrian Mardan, Cristian Miclea, Eugen Mor[ri\a, Cristian Ra\iu, Csaba Santa ~n program lucr[ri din crea\ia compozitorilor b[n[\eni: Gabriel Almasi, Gheorghe Costin, Adrian Mardan, Gabriel M[l[ncioiu, Dan Popescu, Mihai Ungureanu. Sala Capitol (luni, 25 mai, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256/492521 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. Pre\ bilete:10 RON (`ntreg), 5 RON (redus pentru elevi, studen\i, pensionari)

RECITAL LA DOU{ PIANE Manuela Iana Mih[ilescu Drago§ Mih[ilescu Program: R. Georgescu: Varia\iuni pentru dou[ piane `n si bemol minor D. ±ostakovici: Concertino `n la minor pentru dou[ piane, op. 94 W. A. Mozart – E. Grieg: Sonata facile K.V. 545, prim[ audi\ie S. Rahmaninov: Suita nr. 2 pentru dou[ piane, op.17 Sala Capitol (mar\i, 26 mai, ora 19.00)

RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ Gabriel Popa – vioar[ Alexandra Gu\u – violoncel Sorin Dogariu – pian Program : L. van Beethoven: Sonata `n do major pentru pian §i violoncel, op. 102 nr. 1 Sonata pentru pian §i vioar[, op. 30 nr. 3 Trio `n re major, op. 70 nr. 1 Sala Capitol (vineri, 22 mai, ora 19.00) CONCERT VOCAL-SIMFONIC Orchestra simfonic[ §i Corul „Ion Rom]nu” ale Filarmonicii „Banatul” Timi§oara Dirijor: Johann Stecher (Austria) Dirijorului corului: Iosif Todea Soli§ti: Marius Manyov – bas Daniel Zah – tenor Alina Todea – sopran[ Daniela Iancu – alto Cristian Madina – tenor ±i soli§tii Corului Wiltener Sangerknaben din Tirol - Austria Program: Felix Mendelssohn Bartholdy - 200 de ani de la na§terea compozitorului – „Elias”, oratoriu pentru soli§ti, cor §i orchestr[ Sala Capitol (s`mb[t[, 23 mai, ora 19.00) CONCERTUL SIMFONIC AL ORCHESTREI FACULT{|II DE MUZIC{ DIN TIMI±OARA Dirijor: Radu Pantea Soliste: Raluca Micl[u§ Adelina Suvergel Program: L. van Beethoven: Concertul nr. 2 pentru pian §i orchestr[ `n si bemol major Concertul nr. 3 `n do minor pentru pian §i orchestr[ J. Brahms: Simfonia a II-a `n re major, op.73 Sala Capitol (duminic[, 24 mai, ora 19.00) CONCERT CAMERAL ~n colaborare cu Filiala Timi§oara a Uniunii Compozitorilor §i Muzicologilor din Rom]nia Soli§ti:

CONCERT CORAL Corul „Ion Vidu” Lugoj Dirijor: Remus Ta§c[u Soli§ti: Mia iuga, Lucian Oni\a Program: A. Pann aranj. M. Goia: Tat[l nostru V. Timaru: Troparul na§terii Domnului Gh. Cucu: Stihiri din Catavasiile `nt`mpin[rii Domnului I. Vidu: M`ntuire Gh. Firca: Doamne strigat-am Gh. Popescu Br[ne§ti, aranj. D. M. Goia: Priveghea\i §i v[ ruga\i Gh. Mandicevski: ±i era la ora a §asea D. Popovici: Piatra fiind pecetluit[ G. Musicescu: Crucii tale W. A. Mozart: Justum Deduxit Dominus Sala Capitol (miercuri, 27 mai, ora 19.00) RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ Cvartetul ad libitum Adrian Berescu - vioar[ I§erban Mereu\[ – vioara a II-a Bogdan Bi§oc – viol[ Filip Papa – violoncel Program : L. van Beethoven: Cvartetul op.18 nr. 5 `n la major D. ±ostakovici: Cvartetul nr. 8 op.110 A. Dvorak: Cvartet `n fa major op. 96 Sala Capitol (vineri, 28 mai, 19.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Bilete la telefon: 0256 201 117 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro

NABUCCO Premier[ Oper[ `n patru acte Muzica: Giuseppe Verdi Libretul: Temistocle Solera Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[, decorurile §i costumele: Mario De Carlo Concert mae§tri: Ovidiu rusu, Corina Murgu Maestru de cor: Laura Mare Distribu\ia: Nabucco: Carlos Almaguer Ismaele: Cristian B[l[§escu Zaccaria; Pompeiu H[r[§teanu Abigaille: Sorina Silvia Munteanu Fenena: Gabriella Varvari Marele preot: Octavian Vlaicu Abdallo: Marius Zaharia Anna: Nina Zaharescu Regia tehnic[: Elena Soboleanu Spectacol c`ntat integral `n limba italian[ §i titrat `n limba rom]n[. (miercuri, 27 mai, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9 OMUL CU FLOAREA dup[ Luigi Pirandello (s`mb[t[, 23 mai, ora 17.00) IONA de Marin Sorescu (s`mb[t[, 23 mai, ora 20.00)

(s`mb[t[, 23 mai, ora 11.00) (s`mb[t[, 23 mai, ora 17.00) Atelier de astronomie: Ochi c[tre cer (s`mb[t[, 23 mai, ora 19.00) Show de planetarium digital pe maxiscreen (s`mb[t[, 23 mai, ora 22.30) Atelier de astronomie pentru copii Pia\a Unirii (duminic[, 24 mai, ora 10.00) Atelier de pictur[ pentru copii Pia\a Unirii (duminic[, 24 mai, ora 11.00) Teatru: Micul Prin\ Pia\a Unirii (duminic[, 24 mai, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724 592 379, 0745 777 035 PARICIDUL one puppet show p[pu§ar: Maria Gornic comper: Ovidiu Mih[i\[ text: Ion Sava lumini §i sunet: Mircea Bogatu (joi, 28 mai, ora 20.00 fix)

CERERE ~N C{S{TORIE Comedie dup[ Anton Pavlovici Cehov (duminic[, 24 mai, ora 18.00) ACT F{R{ CUVINTE Mim[ de Samuel Beckett dup[ Epilog la Sf`r§it de Partid[ (luni, 25 mai, ora 20.30)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro C{L{TORIND PRIN UNIVERS eveniment dedicat Anului Interna\ional al Astronomiei Spectacol de folclor german Pia\a Unirii (vineri, 22 mai, ora 20.00-21.30) Deschiderea evenimentului Pia\a Unirii (vineri, 22 mai, ora 21.30) Spectacol- To\i cinci Pia\a Unirii (vineri, 22 mai, ora 22.00) Atelier de astronomie pentru copii Pia\a Unirii

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TURANDOT de Carlo Gozzi Regia: Chris M. Nedeea Decorul: Onisim Colta Costumele: Oana V[ran Sala Mare (s`mb[t[, 23 mai, ora 19.00) (duminic[, 24 mai, ora 19.00) TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu kamaraszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro z

27


vineri 22 mai

YOUTOPIA CLUB Party Club Zone (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

clasic

CLUB NERV (ARAD) Concert WaW

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY PROMETEU Premier[ Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ Sala Capitol Ora: 19.00

FILME Sidney White §i cei §apte tocilari Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Fantomele lui Goya Studio 15.30, 18.00, 20.30

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n Club Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D’ARC Retro Party Music by Georgia D’ARC CAFE Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 22.00 LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00 NO NAME Blackout Friday Hip Hop and RnB, Reggae & Electro Hip Hop Cu Tha-vi, Flow, Limun PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka

28 z www.24fun.ro

S~MB{T{ 23 MAI CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT C~NT{REA|A CHEAL{ Sala TGST Ora: 15.00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY BRECHT – THE HARDCORE MACHINE Sala Studio Ora: 17.00 Borgeson, Long, Singer: OPERELE COMPLETE ALE LUI WLM ±XPR (PRESCURTATE) Sala Mare Ora: 20.00 FILARMONICA „BANATUL” CONCERT VOCAL-SIMFONIC Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS OMUL CU FLOAREA Ora: 17.00 IONA Ora: 20.00

FILME Sidney White §i cei §apte tocilari Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Fantomele lui Goya Studio 15.30, 18.00, 20.30

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n club, Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D’ARC Party music by Alex D’ARC CAFE Party music by Kuky


HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

KOMODO Retro, Disco & Remix Hits Ora: 23.00

HEAVEN STUDIO Party KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 23.00

luni 25 mai

LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00

CLASIC

NO NAME Party All Hits Cu Dj Breeze PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00 YOUTOPIA CLUB Party Mistique Night (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

DUMINIC{ 24 mai CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY M{CRI±, CARTOFI PR{JI|I Sala Studio, Ora: 17.00 GLOOMY SUNDAY Sala Mare, Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” CONCERTUL SIMFONIC AL ORCHESTREI FACULT{|II DE MUZIC{ DIN TIMI±OARA Sala Capitol, Ora: 19.00

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA POVESTEA DE IARN{ Sala 2 ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY DECALOG Sala Mare Ora: 17.00 COTTON WOOL Sala Studio Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” CONCERT CAMERAL Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS ACT F{R{ CUVINTE Ora: 20.30

FILME Sidney White §i cei §apte tocilari Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Fantomele lui Goya Studio 15.30, 18.00, 20.30

CHEFURI HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS CERERE ~N C{S{TORIE Ora: 18.00

FILME Sidney White §i cei §apte tocilari Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Fantomele lui Goya Studio 15.30, 18.00, 20.30

CHEFURI HAPPY CLUB Happy band Muzica live Ora: 22.00

MAR|I 26 mai CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA COPILUL DIN SPATELE OCHILOR Holul cu oglinzi Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY PRIM{VAR{ Sala Studio Ora: 17.00

www.24fun.ro z

29


FILARMONICA „BANATUL” RECITAL LA DOU{ PIANE Sala Capitol Ora: 19.00

MIERCURI 27 mai

FILME

CLASIC

Sidney White §i cei §apte tocilari Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA OFFSIDE Premier[ Sala Moruzan Ora: 19.00

Fantomele lui Goya Studio 15.30, 18.00, 20.30

CHEFURI D’ARC Party music by Melloman HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE RADIO ANONIM live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA Party Sear[ studen\easc[ (studen\ii au intrare liber[)

30 z www.24fun.ro

FILARMONICA „BANATUL” CONCERT CORAL Sala Capitol Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA NABUCCO Premier[ Ora: 19.00

FILME Sidney White §i cei §apte tocilari Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Fantomele lui Goya Studio 15.30, 18.00, 20.30

CHEFURI HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Fantomele lui Goya Studio 15.30, 18.00, 20.30

CHEFURI

JOI 28 mai CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA FETE DE M{TASE ARTIFICIAL{ Sala TnT Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ sala Capitol Ora: 19.00

D’ARC Retro Party Music by Kuky D’ARC CAFE Party Music by Alex HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman LEMON 2 CLUB Sear[ S`rbeasc[ Dj. Meggy Ora: 22.00 NO NAME Sear[ studen\easc[

FILME

VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Cu: DuBase, Leizaboy, K-lu §i Injektah Salsa Dura, Boogaloo, Cumbia, Batucada, Kuduro, Afrorave, Reggae, Dub, Tropical Bass Ora: 21.00

Sidney White §i cei §apte tocilari Timi§

YOUTOPIA CLUB Party Duelul genera\iilor Sear[ studen\easc[

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER PARICIDUL Ora: 20.00


www.24fun.ro z

31


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

CENTRUL BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 10 et.3 (City Business Centre) Tel. 0256200638, 0728969285 www.berlitz.ro info.timisoara@berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[, francez[ §i rom]n[ pentru str[ini predate prin renumita metod[ Berlitz® §i cu materiale originale. Programe online §i `n clase virtuale. Cursuri individuale §i de grup. Preg[tire specializat[ pentru examene lingvistice interna\ionale.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau

32 z www.24fun.ro

publice §i ma-nageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS FUNDA|IA STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel. 0256494390, 0356809991 Email:office@studentplus.ro Web: www.studentplus.ro www.business-plus.ro www.infoo.ro Teste interna\ionale TOEIC, TFI, TOEFL. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Portughez[, Spaniol, Olandez[, Rom]n[, Preg[tire teste Cambridge, TOEFL, IELTS, TFI

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Prin intermediul extinderii ofertei de cursuri de limba german[, a bibliotecii germane, c`t §i a ofertei variate de evenimente sunt viza\i to\i timi§orenii care doresc s[


`mbine tradi\ia german[ din regiune cu o orientare european[ modern[. CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro Centrul Cultural Francez v[ propune activit[\i culturale variate care valorizeaz[ t`n[ra crea\ie contemporan[, cursuri de limba francez[ pentru copii §i adul\i, o bogat[ bibliotec[ francez[, un sector activ de cooperare lingvistic[. CCF r[m`ne un element esen\ial pentru continuitatea promov[rii §i difuz[rii culturii §i limbii franceze `n aceast[ parte a Europei. CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional

r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.

PROACTIVE COMMUNICATION Calea Torontalului, nr. 3 Tel./Fax: 0356 412 575 Mobil: 0723 342 695 Centru Regional de training §i certificare limbi straine ECL (European Consortium for Certification of Attainment in Modern Languages – www.ecl.org.ro ) office@ proactivecommunication.ro www.proactivecommunication.ro

www.24fun.ro z

33


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

34 z www.24fun.ro

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com


TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 Tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. I. Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale.

Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo, arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575

www.24fun.ro z

35


PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termo-sauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat. SALON EDISA str. Odobescu 2 Tel. 0256490675

36 z www.24fun.ro

e-mail: edisa@mail.dnttm.ro Salon Edisa Beauty Center v[ ofer[ o gam[ larg[ de produse §i servicii de calitate: frizerie pentru copii §i b[rba\i; manichiur[ §i pedichiur[, pictur[ §i strasuri, fitness cu o aparatur[ ultra modern[; cosmetic[, tratamente Academic; make-up permanent; saun[ uscat[ §i umed[; coafur[ cu m[rci ca Wella, Schwarzkopf; extensii de p[r natural; masaj anticelulitic §i relaxant. Orar: L-V: 08-20, S: 08-18 Alegi Edisa, alegi s[ fii mai frumoas[.

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim cli-

en\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721 642 285, 0730 617 386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[

SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar.

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite!


PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ ยงi optic[ medical[. POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie ยงi medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babeยง-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele biserici din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat ยงi umplut)

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ GOLD GYM Str. Cozia 3

Tel. 0257211899 Sal[ fitness FERRARA Hotel Continental GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255 M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal Tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085

www.24fun.ro z

37


CINE NU SE TREZE±TE DEVREME… DOARME MAI DEPARTE! “Am adormit. Ce s[ fac? Se mai `nt`mpl[! Nu s`nt nici primul nici ultimul…Cum ajung eu `ns[ acum la \ar[? La bunicii Maiei?” se `ntreab[ George nec[jit. S-a trezit de ceva vreme §i bomb[ne de unul singur. St[ pe sacul de dormit §i se scarpin[ `n cap, g`nditor. “S`nt singurrrrrr §i trisssstttt!” morm[ie el. “Trist, probabil, dar singur nu e§ti!” se aude o voce din sertar. E §oricelul ecuson. Se `ntinde somnoros. “Nici eu nu m-am putut trezi! Ce or[ de trezire e asta? A§a devreme?” `ntreab[ el pe ton miorl[it. “Ha, ha, am r[mas am`ndoi `n urm[!” r`de George parc[ mai vesel. “Da, ce bine c[ te v[d vesel” se `mbufneaz[ §oricelul ecuson. “~ntrebarea e… cum ajungem §i noi la bunici? Ce facem, mergem am`ndoi la gar[, un copil de 9 ani §i un ecuson? Singuri pe drum?” spune tot el. “10, te rog!” `l corecteaz[ George. “Eu cred c[ primul lucru pe care trebuie s[-l facem e s[ lu[m micul dejun. Nu g`ndim a§a de bine pe stomacul gol! Ni§te cornule\e cu dulcea\[ §i poate o can[, dou[ de lapte cu miere…” `ncepe George s[ spun[ dar nu apuc[. ±oricelul ecuson e deja lipit la pieptul lui. “Hai, la mas[!” Au m`ncat lini§ti\i dup[ care au mers sus, `n camera lui George. “Eu cred c[ ar fi foarte bine, dac[ ne-am odihni pu\in, a§a ca s[ ne vin[ ideea cea bun[ despre cum s[ plec[m la bunici!” spune §oricelul ecuson, dar George nici nu-l aude, a §i adormit pe canapea. S-au trezit mai pe dup[ amiz[, f[m`nzi nevoie mare. “Hai s[ m`nc[m ceva dup[ care st[m §i analiz[m problema!” spune §oricelul ecuson. “Da, bun[ idee!” Nici nu au apucat s[ se pun[ de acord §i au tulit-o `n buc[t[rie. “Acum c[ s`ntem s[tui, p`n[ s[ ne apuc[m de g`ndit… hai s[ ne uit[m la desene animate. Nu putem s[ g`ndim a§a, la comand[…” spune George §i, evident, §oricelul ecuson e perfect de acord. Dup[ ce s-au uitat la desene animate a venit timpul pentru cin[ iar apoi, a§a obosi\i, cine s[ mai caute idei? Au adormit… A doua zi, la fel, acela§i program! P`n[ c`nd… “Hai, trezirea, trebuie s[ ne g`ndim, ce facem, cum mergem la bunici?” strig[ §oricelul ecuson. “E diminea\[, am auzit alarma ceasului! Hai, treze§te-te George!” spune el. “Alarma? Ce spui? Alarma sun[ doar c`nd trebuie s[ merg la §coal[! E deja luni diminea\a?” sare de colo somnorosul George. “Of, e luni diminea\a, nu mai putem pleca…” spune §oricelul ecuson. “Numai bine, mai pot s[ dorm pu\in…” §i se strecoar[ `n sertarul noptierei lui George…

Alexandra Pintea (allexa_p@yahoo.com)

38 z www.24fun.ro

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 (fost[ Textili§tilor) Tel. 0256294958 Mobil: 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber Alte activit[\i- karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9 (C. Lipovei) Tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 (zona vile Timi§oara-Dumbr[vi\a) Tel. 0256211743 Mobil: 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro E-mail: cristinyus@yahoo.com, cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[.

CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 9 0256.244.400 www.babeljunior.ro office@babelcenter.ro cursuri copii 4-17 ani - limbi straine: grupe restrânse, niveluri similare, pregatire examene internationale - laborator engleza/ germana: experimente, aplicatii practice - arte: grafica&pictura, film, muzica, teatru cursuri adolescenti: din 6 oct. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Servicii oferite: Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, face-painting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538 Mobil: 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge NOU: junior summer camp `n Irlanda

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161 Mobil: 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro Activit[\i desf[§urate: cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center “Smart” Str.Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 E-mail: sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro


www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

40 z www.24fun.ro

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47 Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele.


GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro z

41


Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card!

La orice destina\ie. Tel: 0256489631, 0723383663, 0728862479 www.happy-rent.ro, office@ happy-rent.ro

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro .drive it!

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211

42 z www.24fun.ro

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport, servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro

HAPPY AUTO RENT A CAR Cel mai specializat site de `nchirieri ma§ini `n regim rent a car din Rom]nia! O gam[ larg[ de oferte §i pachete promo\ionale f[r[ concuren\[! Pre\uri `ncep`nd de la 19 Euro/zi. NOU: transport persoane microbus 8+1. Cu noi ajungi la destina\ie!

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri dinora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

SCOALA DE SOFERI ALFA cat.A, B, C, C+E, D Cel mai avantajos pret!!! Str. Gh. Lazar, nr. 17, et.1 Tel: 0256/210.504, 0730.556.451 Scoala de soferi Tomas Alfa va ofera cele mai bune conditii pentru a putea deprinde tehnicile condusului si promovarea examenului auto: gama diverisficata de masini noi (Dacii Logan,Skoda Fabia, Peugeot 206, Opel Astra, Chevrolette Spark, camion cu remorca si motociclete), o sala de curs dotata la standarde europene si instructori profesionisti, cu multa rabdare. Toate ascestea pentru a fi sigur pe dumneavostra în momentul în care sunteti la volan.

RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 245 993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10 Tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990

44 z www.24fun.ro

Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 Nou, cu camere spa\ioase §i elegante, simple, duble §i garsoniere, hotelul e dotat cu instala\ie de climatizare, camere pentru fum[tori §i nefum[tori, televiziune prin cablu, telefoane `n camer[, acces la internet, restaurant, teras[ §i parcare privat[. Totul pentru confortul dumneavoastr[, astfel `nc]t ve\i dori s[ reveni\i! www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare


www.24fun.ro z

45


BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor Tel. 0257287777

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro

46 z www.24fun.ro

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON Camer[ single 90 RON. Incheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete , mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\ e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204 038 V[ st[m la dispozi\ie mai ales pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9, tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285.499

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251.282 PENSIUNEA ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188, P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


www.24fun.ro z

47


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 Tel. 0256490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 0256202405 EVIAN’S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, Tel. 0256435201 GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611

RESTAURANT CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[ Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii www.casa-bunicii.ro

48 z www.24fun.ro

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14


Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive INTERMEZZO P-\a Unirii 3, col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. Teras[ `n Pia\a Unirii. RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult. PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu.

Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033

RESTAURANT LA ROSA str. Cugir 18, tel: 0771624466, 0729381077, 0356466011 Restaurant cu specific italian & lounge bar. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! ROSES OF KOMODO str. Gh. Laz[r nr.5 tel. 0771654387 Buc[t[rie interna\ional[, 100 locuri, climatizat Meniul zilei: 15 lei, de luni p`n[ vineri `ntre 12-15. Organiz[m mese festive, nun\i, evenimente, catering PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 (`n Pia\a Maria)

www.24fun.ro z

49


Tel: 498.200/ 492.535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT AQUARIUM テ始 cel mai テョnalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618 RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian ツァi interna\ional

SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

50 z www.24fun.ro

VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Rezerv[ri: Tel.: 206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514 PICCOLO Str. Criツァan 12 Tel: 0257.257.259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 270.772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579


RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel 0257 284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com RESTAURANT ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro z

51


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca

52 z www.24fun.ro

(`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

SESTO SENSO Pia\a Operei (Modex) Orar: 22.00-06.00 Rezerv[ri: 0771 546 570 0771 546 575 www.sestosenso.ro KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11


Tel. 0729 681803 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00

VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 GENOVESSE Str. Episcopiei 11 tel: 0357413123

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) info & rezerv[ri: 0731349020, 0731349022

ARAD

HAZARD B-dul Revolu\iei 33 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 CLUB MARQUISE The best club in Arad B-dul. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri 0753254581

WHY NOT Peciu Nou, Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

CLUB NOISE tel. 0763722277 ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client

Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00) Internet wireless VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

53


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I

SPIRIT CAFFE Str. Mercy, Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE MODE Piata Unirii nr. 5, tel 0728444785 L-V:8-24, S:10-02, D10-24 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1, Tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, Tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP! OPERA P-\a Victoriei 6, Tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO! OLLI CAFE Str. Daliei 14, Tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

54 z www.24fun.ro

CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CLIQUE-CAFFE B-dul Decebal, nr. 22 Electronic music, chillout, lounge, downtempo. Free Wi-Fi. Clique_Arad@yahoo.com CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848 HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416 CLUB MARQUISE The Best Club in Arad Str. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri la 0753 254 581 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 THREE BEAN COFFEE Str. Mihai Eminescu, nr. 28 Tel. 0257282188 Produse din cafea proasp[t pr[jit[ §i la GO. Panini din piept de pui, aripioare, cartofi pr[ji\i TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


www.24fun.ro z

55


ANUL IV NR. 154

56 DE PAGINI

GRATUIT

TIMI±OARA §i ARAD 22 - 28 MAI 2009

24 FUN Timisoara & Arad nr.154, 22 - 28 mai  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati loca...

24 FUN Timisoara & Arad nr.154, 22 - 28 mai  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati loca...

Advertisement