แนวทางการส่งเสริมค่านิยมสถาบันโรคผิวนหัง

Page 1

แนวทางการส่งเสริมค่านิยมสถาบันโรคผิวหนัง

วัฒนธรรมองค์ กร เป็ น รากฐานทีม่ นั่ คงของคนในองค์ กร


คานิยม ค่านิยมสถาบันโรคผิวหนัง 3 H ( Head Hand Heart) ทางานด้วยสมอง สอง มือ และหัวใจ มีความสาคัญต่อองค์กร เพราะบอกคุณลักษณะและความโดดเด่นของ บุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง สอดคล้องกับค่านิยมกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข MOPHDMS ทาให้สถาบันโรคผิวหนัง ก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ ทาให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรภายนอกทั่วไปได้รับรู้ถึงจุดเด่น นาไปสู่ความมั่นใจที่ กลับมาใช้บริการและทางานร่วมกับเรามากขึ้น สถาบันโรคผิวหนังได้กาหนดและประกาศค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง ให้บุคลากรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทางาน ซึ่งจะนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้


สารบัญ เรื่อง นโยบายการถ่ายทอดค่านิยมสถาบันโรคผิวหนัง ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กระบวนการถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง พฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยม แนวทางการวัดพฤติกรรมรายบุคคล กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมสถาบันโรคผิวหนัง

หน้า 1 2 3 13 14 16


นโยบายการถ่ายทอดค่านิยมสถาบันโรคผิวหนัง

1

1. ให้บุคลากรทุกระดับประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมสถาบันโรคผิวหนัง อย่างสม่าเสมอ 2. ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติตนตามค่านิยมและ วัฒนธรรมของสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อสร้างศรัทธาให้บุคลากรนาค่านิยมไป ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน 3. ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ “บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ รองผู้อานวยการ หัวหน้าฝุาย/งาน” ในการให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ ชี้แจง การถ่ายทอด การสังเกต การพัฒนา และปลูกฝังค่านิยมให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกคน ตลอดจนทีมงาน หรือหน่วยงานที่ตนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมสถาบันโรคผิวหนังในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกิจกรรม 4. การบริหารทรัพยากรบุคคลทุกกระบวนการ ต้องมีความสอดคล้องกับค่านิยม สถาบันโรคผิวหนังโดยให้ความสาคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก บุคลากร การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนถึงการพ้นสภาพของบุคลากร 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดค่านิยมและวัฒนธรรมของจากรุ่นสู่รุ่น และ แสดงออกเป็นพฤติกรรมชี้นาขององค์กร


2

นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ (ผู้อานวยการสถาบันโรคผิวหนัง)


การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง

3

M : Mastery เป็นนายตัวเองหมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พื้นฐานบนของการมีสากนึกรับผิดชอบคุณธรรม และจริยธรรม นโยบายที่สนับสนุน 1. การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (integrity & transparency assessment : ITA) 2. นโยบายการกากับ ดูแลองค์กรที่ดี สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3. จรรยาข้าราชการ 4. ผู้บริหารมอบ นโยบายการส่งเสริม บุคลากรให้พัฒนา ศักยภาพตนเองค้นหา ตนเอง ทางานในสิ่งที่ เองรัก และรักในงาน ที่ทา

พฤติกรรมที่พึง ประสงค์ 1.รักษาเวลาอย่าง เคร่งครัด 2.ปฏิบัติต่อบุคคล อื่นอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.ใช้ทรัพยากรใน การปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสมและคุ้มค่า 4. พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอ 5. มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. ไม่ตรงต่อเวลา ขาดความรับผิดชอบ 2. เลือกปฏิบัติต่อ ผู้อื่นอย่างไม่เสมอ ภาค 3. ใช้ทรัพยากร ฟุ​ุมเฟือยโดยไม่ คานึงประโยชน์ สูงสุด 4.ไม่ยอมรับฟัง ความเห็นของบุคคล อื่น 5.เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน ทุจริตรับ สินบน

การปฏิบัติ 1. ประกาศเจตนารมณ์ 2. ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(integrity & transparency assessment : ITA) 3. จัดโครงการ/ฝึกอบรม บุคลากรในการค้นหาตัวเอง เช่น การดนตรี ศิลปะ การทา การเกษตรเพื่อการยังชีพ การ ปลูกพืช ผลไม้ และผักสวนครัว 4. การกาหนดเกณฑ์การพัฒนา ตนเองของบุคลากรสถาบันฯ การฝึกอบรมเป็นจานวนชั่วโมง


การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ระบบสุขภาพ นโยบายที่สนับสนุน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. ส่งเสริมการสร้าง 1 .ใฝุเรียนรู้สิ่งใหม่ 1. ไม่ยอมรับความ ผลงานผ่านการ 2. เปิดใจรับฟังความ เปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนโครงการ คิดเห็นของผู้อื่น 2. ขาดความใฝุรู้ P4P (ด้านนวัตกรรม 3. มีแนวคิดปรับปรุง 3. ไม่ยอมรับความคิด งานวิจัย งานด้าน กระบวนการปฏิบัติงาน และแนวทางการ PP&P) ให้สอดคล้องกับความ ปฏิบัติงานใหม่ 2. การสร้างแรงจูงใจ เปลี่ยนแปลง 4. ใช้ทรัพยากรในการ การปฏิบัติงาน การ 4. กล้านาเสนอความ ปฏิบัติงานเป็นจานวน ทัศนคติเชิงบวกกับ คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มากในการปฏิบัติงานที่ เจ้าหน้าที่ใหม่ 5. มีการคิดวิเคราะห์และ ให้ผลเพียงเล็กน้อย 3. ส่งเสริมการพัฒนา ทดลองสิ่งใหม่ 5.ไม่ยอมรับความ AI เพื่อการขับเคลื่อน ผิดพลาดของตน แต่โยน การดาเนินงานของ ความผิดให้ผู้อื่น องค์กร 4. การสร้างค่านิยม ร่วมของบุคลากรใน องค์กร 5. สร้างนักวิจัยรุ่น ใหม่ขององค์กร

การปฏิบัติ 1. การจ่ายค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน P4P 2. การปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่ สร้าง แรงจูงใจในการทางาน มีทัศนคติเชิงบวก 3. การส่งบุคลากรใน องค์กรการเป็นผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง 4. ฝึกอบรมพัฒนา นักวิจัยรุ่นใหม่ของ สถาบันฯ


5

การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง P : People Centered ใส่ใจประชาชนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ นโยบายที่สนับสนุน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. การให้บริการที่ 1. ยินยอมสละเวลา 1. เบียดบังเวลาราชการ คานึงถึงความเท่าเทียม ส่วนตัวมาปฏิบัติงาน เห็นแก่ตัว ไม่เลือกปฏิบัติ เมื่อเกิดความจาเป็น 2. เพิกเฉยต่อปัญหาของ 2. มีใจรักในการบริการ 2. มีจิตอาสา ใส่ใจใน ผู้รับบริการ 3. จิตอาสา ปัญหาของบุคคลอื่น 3. ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 4. เป็นสถาบันฯ 3. ให้ข้อมูลที่เป็น หรือไม่ผ่านการ Digital Hospital ประโยชน์แก่ กลั่นกรอง 5. พลักดันเข็มมุ่ง ผู้รับบริการ 4. เลือกปฏิบัติแก่ สถาบันฯ 4. ให้บริการแก่ ผู้รับบริการอย่างเทียมไม่ ผู้รับบริการอย่างเท่า เท่าเทียม เทียม 5. ถือความคิดตนเป็น 5. ยอมรับและฟังความ ใหญ่ ไม่ยอมรับฟังความ คิดเห็นของบุคคลอื่น คิดเห็นของบุคคลอื่น

การปฏิบัติ 1. เปิดเผยข้อมูลที่เป็น ประโยชน์กับประชาชน 2. นาระบบ Digital Hospital ให้บริการ ประชาชน 3. ปฏิบัตงานด้วยความ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ 4. ส่งเสริมให้บุคลากร พลักดันเข็มมุ่งของ องค์กร


6

การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะ มีน้าใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม นโยบายที่สนับสนุน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. การสร้างการยอมรับ 1. เป็นมิตร ยิ้มแย้ม 1. แสดงอารมณ์ที่ไม่ ในองค์กร ทักทายบุคคลอื่น เหมาะสมกับบุคคลอื่น 2. การส่งเสริม ยกย่อง - ใส่ใจปัญหาของบุคคล 2. ขาดความใส่ใจ เชิดชูคนดี มีคุณธรรม อื่น บุคคลอื่น ขององค์กร 2. ให้คาแนะนา 3. ปฏิเสธการ ช่วยเหลือบุคคลอื่น ช่วยเหลือ 3. ยินยอมเสียสละ 4. เห็นแก่ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนตนก่อนประโยชน์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่วนรวม 4. มีน้าใจเอื้อเฟื้อ 5. เจ้าคิดเจ้าแค้น

การปฏิบัติ 1. ส่งเสริมให้บุคลากร ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2. ยกย่องเชิดชู บุคลากรทาความดี บุคลากรดีเด่นประจาปี ในองค์กร 3. โครงการจิตอาสา 4. กิจกรรมทาบุญตัก บาตร ฟังธรรมะ การ บรรยายธรรม 5. กิจกรรมปันกัน คือ การนาสิ่งของมาแลกซึ่ง กันและกัน และนาไป บริจาคให้กับบุคคลอื่น 6. กิจกรรมทอดผ้าปุา สถาบันโรคผิวหนังทุปี ให้กับวัด โรงเรียน (การมอบทุนการศึกษา)


7

การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง D : Determination For The Nation พร้อมนาระดับชาติกาหนดทิศทางการแพทย์ที่สมคุณค่าของประเทศ นโยบายที่สนับสนุน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. การพัฒนาศูนย์ความ 1. ใส่ใจเรียนรู้รอบด้าน 1. ขาดการเรียนรู้และ เป็นเลิศด้านโรคผิวหนัง 2. เปิดใจยอมรับการ พัฒนาตนเอง 2. การพัฒนาเครือข่าย เปลี่ยนแปลง 2. ไม่รู้จักให้อภัย เขตสุขภาพ 3. ต่อยอดคิดค้น 3. ไม่ยอมรับความ 3. การพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงด้าน การเรียนการสอน 4. คิดนอกกรอบอย่าง เทคโนโลยีในการ เฉพาะทางด้านโรค สร้างสรรค์ ปฏิบัติงาน ผิวหนัง 4. ยึดถือตนเป็นหลัก โดยไม่คานึงถึงถึง บุคคลอื่น 5. ขาดความเชื่อมั่นใน ตนเอง เพื่อนร่วมงาน

การปฏิบัติ 1. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 2.การจัดทา TA 3. Burden of Disease


การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง

8

M : Moving Together สามารถไปด้วยกัน นโยบายที่สนับสนุน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1.การสร้างเครือข่าย 1. เปิดในยอมรับฟัง 1. ยึดถือความคิดตน ความร่วมมือกับ ความคิดเห็นของบุคคล เป็นใหญ่ หน่วยงานโรงพยาบาล/ อื่น 2. ขาดการมีส่วนร่วม สถาบันฯ ร่วมกัน เช่น 2. กล้าแสดงความ ในที่ประชุม การแชร์ทรัพยากร คิดเห็นในที่ประชุม 3. ไม่เชื่อมั่นในตนเอง ร่วมกันระหว่าง 3. เชื่อมั่นในตนเองและ และเพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน 4. ไม่ให้ความร่วมมือ (ทุ่งพญาไท) 4. ปฏิบัติงานร่วมกับ กับหน่วยงานอื่นใน หน่วยงานทั้งภายใน การปฏิบัติงาน และภายนอกได้เป็น 5. ไม่แบ่งปันข้อมูล อย่างดี ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติ 1. การจัดทาโครงการ บูรณการร่วมกัน ระหว่างสถาบันฯ 2. การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง วิชาการ 3. Service Plan. 4. การทา MOU กับ หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน


9

การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง S : Specialist มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ นโยบายที่สนับสนุน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

1. การพัฒนางาน ประจาสู่งานวิจัย 2. Routine to Research : R2R 3. การจัดฐานข้อมูล ด้านโรคผิวหนังแหล่ง อ้างอิงด้านโรคผิวหนัง

1. มีความรู้ในงานที่ทา เป็นอย่างดียิ่ง 2. มีการค้นคว้าวิจัยมา พัฒนาองค์ความรู้และ วิธีการปฏิบัติงาน 3. มีการต่อยอดพัฒนา งานวิจัย 4. ให้เกียรติในทุกสาย วิชาชีพ 5. แบ่งปันข้อมูล ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถอ้างอิงได้

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. ลอกเลียนผลงาน ของผู้อื่น 2. เปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของผู้รับบริการ 3. ยึดถือความคิดตน เป็นใหญ่ 4. ไม่ให้เกียรติสาย วิชาชีพอื่นๆ 5. ส่งข้อมูลที่ขาด ความน่าเชื่อถือหรือไม่ เหมาะสม

การปฏิบัติ 1. ผลิตผลงานวิจัย ตอบสนองปัญหา ระดับชาติ 2. การพัฒนาฐานข้อมูล ด้านโรคผิวหนังร่วมกับ หน่วยงานภายนอก ภาครัฐและภาคเอกชน


10

การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง H : Head ม่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ นโยบายที่สนับสนุน 1. ส่งเสริมบุคลากร การเรียนการสอนใน ระดับต่างประเทศ 2. จัดทาหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 3. Routine to Research : R2R 4. พัฒนาพลักดัน ผลงานด้าน TA ของ สถาบันโรคผิวหนัง

พฤติกรรมที่พึง ประสงค์ 1. มีความรอบรู้ ความ เชี่ยวชาญด้านโรค ผิวหนัง 2. ให้เกียรติในทุกสาย วิชาชีพ 3. สร้างพันธมิตรและ เครือข่ายระหว่าง หน่วยงานต่างๆ 4. พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. ให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านโรคผิวหนัง บิดเบือน ไม่ถูกต้อง ไม่ สามารถอ้างอิงได้ 2. ไม่ให้เกียรติสาย วิชาชีพอื่นๆ 3. ขาดการเรียนรู้และ พัฒนาตนเอง 4. ยึดถือตนเป็นหลัก โดยไม่คานึงถึงบุคคล อื่น

การปฏิบัติ 1. พัฒนาผลงานทาง วิชาการด้านโรค ผิวหนังเป็นที่ยอมรับ ในเวทีระดับนานาชาติ 2. ผลิตผลงานวิจัย TA ผลงานทาง วิชาการเป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศและ ระดับนานาชาติ 3. พัฒนาหลักสูตรด้าน โรคผิวหนังให้เป็นที่ ยอมรับในระดับ นานาชาติ


11

การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง H : Hand เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่เหมาะสม นโยบายที่สนับสนุน

พฤติกรรมที่พึง ประสงค์ 1. นาระบบเทคโนโลยี 1. มีการค้นคว้าวิจัยมา ทางการแพทย์ที่ พัฒนาองค์ความรู้และ ทันสมัยในการรักษา วิธีการปฏิบัติงาน ประชาชน 2. ให้บริการประชาชน 2. พัฒนาบุคลากรทาง ด้วยเทคโลยีที่ทันสมัย การแพทย์ให้มีความ 3. คิดนอกกรอบอย่าง เชี่ยวชาญเทคโลยีด้าน สร้างสรรค์ โรคผิวหนัง 4. ใช้เทคโนโลยีในการ รักษาประชาชนอย่าง คุ้มค่า และเกิด ประโยชน์สูงสุด 5. ต่อยอดคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ 6. กล้านาเสนอความ คิดเห็นอย่าง สร้างสรรค์

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. ไม่ยอมรับความ เปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงาน 2. ใช้ทรัพยากรใน การปฏิบัติงานเป็น จานวนมากในการ ปฏิบัติงานที่ให้ผล เพียงเล็กน้อย 3. ไม่ยอมรับความ เปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติ 1. พัฒนา AI เพื่อใช้ การรักษาทาง การแพทย์ 2. ผลิตผลงานวิจัย ที่มีความสาคัญต่อ ประชาชนด้านโรค ผิวหนัง 3. ส่งบุคลากรใน องค์กรพัฒนาองค์ ความรู้เทคโนโลยีทาง การแพทย์ด้านโรค ผิวหนังในประเทศและ ต่างประเทศ


12

การถ่ายทอดค่านิยมของสถาบันโรคผิวหนัง H : Heart บริการสังคมด้วยหัวใจ นโยบายที่สนับสนุน

พฤติกรรมที่พึง ประสงค์ 1.การสร้างการยอมรับ 1. ให้บริการประชาชน ในองค์กร เหมือนเป็นครอบครัว 2. การร่วมเป็นจิต 2. มีใจรักในงาน อาสา บริการ ยิ้มแย้ม 3. ผู้บริหารองค์กรเน้น แจ่มใส การสื่อสารแบบ 3. มีจิตอาสา พัฒนา แนวราบ งานเพื่อประโยชน์ 4. การดูแลบุคลากร องค์กรและส่วนรวม ทุกระดับในทุกๆ มิติ 4. อยู่ร่วมกันเหมือนพี่ ด้านการทางาน การ น้อง ครอบครัว ดารงชีพ และด้าน เดียวกัน ปัจจัย 4 5. ทางานในสิ่งที่ ถูกต้อง ยึดมั่นกล้า แสดงออกต่อ ผู้บังคับบัญชา รักษาเวลาอย่าง เคร่งครัด 6. เปิดในยอมรับฟัง ความคิดเห็นของ บุคคลอื่น

พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ 1. ไม่เลือกปฏิบัติใน การให้บริการ ประชาชน 2. เพิกเฉยต่อปัญหา ของผู้รับบริการ 3. เบียดบังเวลา ราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว 4. ไม่ตรงต่อเวลา ขาดความรับผิดชอบ 5. แสดงอารมณ์ที่ไม่ เหมาะสมกับบุคคลอื่น 6. เลือกปฏิบัติแก่ ผู้รับบริการอย่าง เทียมไม่เท่าเทียม

การปฏิบัติ 1. การจัดโครงการ Health Model การ สร้างบุคคลต้นแบบใน การดูสุขภาพในองค์กร 2. การทากิจกรรมเพื่อ สังคมและชุมชน การ ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ การร่วม บริจาคส่งของจาเป็น 3. จัดทาโครงการ พลังในการทางาน อย่างมีความสุข 4. การพัฒนาระบบ บริการโดยเป็น สถาบันฯ Digital Hospital


พฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยม

01 02 03 04

• บุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง ทางานบริการประชาชนด้ วยความเสมอภาค และเท่ าเทียมกัน ตามมาตรฐานหลักวิชาชีพ • บุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง สร้ างวัฒนธรรมองค์ กรร่ วมกัน • บุคลากรสถาบันโรคผิวหนังกล้ าคิด กล้ าทา กล้ าแสดงออกอย่ างสร้ างสรรค์ ทาในสิ่งทีถ่ ูกต้ อง ยืนหยัด ยึดมัน่ กล้ าเสนอความคิดเห็นต่ อผู้บังคับบัญชา • บุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง จิตใจดี มีคุณธรรมคา้ จุนโลก

13


แนวทางการวัดพฤติกรรมรายบุคคล

14

ตัวชี้วัดผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม M : Mastery : ผลการประเมิน ITA ระดับหน่วยงานสูงขึ้น O : Originality : จานวนนวัตกรรมเพิ่มขึ้น P : People Centered : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไท้น้อยกว่าร้อยละ 80 H : Humility : จานวนจิตอาสาของบุคลากรสถาบันโรคผิวหนังเพิ่มขึ้น D : Determination For The Nation : รายงานผลสารวจ Burden of Disease M : Moving Together : PA ผู้บริหารผ่านทุกตัว S : Specialist : จานวนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

H : Head : คิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสิ่งใหม่ให้กับองค์กร H : Hand : นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาทางด้านโรคผิวหนัง H : Heart : ร้อยละ 60 ของเจ้าหน้าที่มีความสุขและความผูกพันในองค์กร (HAPPINOMETER)


พฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยม

HAPPY IOD

15


กิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมสถาบันโรคผิวหนัง 1. สร้าง Health Model 2. การสื่อสาร (communication) 3. การแข่งขัน การประกวด การแต่งเพลง 4. การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมองค์กร 5. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในองค์กร ในการกาหนดค่านิยมร่วมขององค์กร 6. กิจกรรมสันทนาและสร้างความสุข ของบุคลากรในองค์กร

16


งานแผนงานประเมินผล กลุ่มงานทรัพยากรและแผนงานประเมินผล โทรศัพท์ : 095 207-2831 E-mail : Plan.iod@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.