Page 1

ก ก ก “ก

ก 1.ก

&'

( #ก)

-

#* +%

, 8 (ก

:

#$ก,

ก ก% ก

 

%

!$

$ ! 0

!$

$

!

.% / 0 .( 0

ก &'

2.ก

#* +%

#$

00

ก

ก1

% ก

"

,

1ก 2$

3 ( % ( 1 5 6" ก

, 2545, 1)

%#6%- & ก #,

7&

ก + 9 ก #,

"

ก ก +

ก &'

ก &%$

8 (

!$

!ก

0

( 03 #,

#$ ก #$

"

&%$ &(

%5ก

#$ก

( #ก) $ #* +% +

$

2$

8

,8 (

&;+%ก ก

+

#$ก,

1 ก

ก ก

! < 3

(

ก (KSA) #$

ก #$

(Knowledge)

ก #$ #ก)

ก #$ #* +%#$ (Attitude)

/,

5 (Skill)

?

#$ =% +% , 5

% ก>8 8

0

!

ก &%$ *ก - & ก

, 2545, 14)

ก%

+

1ก

( #ก) 1ก


ก !

! ก "#ก$ % ก

ก *ก) ! ก +% ?55

ก &' *ก - &0 <1

+ 0ก ก

#$ +

0 #,

(

0

) 1"

&!$

<- &/ %+0 ก

#$

7&

(

#$ ก

0

! ก !$ # 3 "

( <1 $

#;)@ " #$#,

%5#3

% 6

<6

+

0

0+ &'

/

A

(

/

=% +%

3 B

,8 /

8

%6

" / 81 # # (to make people fit

for the job)

+

10 ก +

1

ก &#6%&% (head)

.( 0

ก% ก

$

#

+% ?55 (Intellectual) ก

( (Learning)

ก ?5 (Problem solving) +

1

%+&% (heart)

.( 0 +

ก% ก

1

$ ก

1

%+

#ก) &% (hand)

.( 0 +

(ก ก % ! =% +%

&#6%&% :

#

+% ?55 (head)

.( 0

ก% ก

$

(

0

ก8 ( ก 1.

(

, (Knowledge)

2.

0

(Comprehension) 0

,

(+ B #$8

8(

%$ #$8

%$ #$8

(

6%

ก / %$ #$8

(8

ก+1 / ก

ก ?5

%$ #$8

( ก

B

+

0

8 3.ก

, 8 / (Application)

/ %+

,

4.ก

% 8

!

,8 /

"/ 1

8 1 (Analysis)

,

ก ก

> ,

& 61

+


5.ก

1 (Synthesis)

*

% (Evaluation)

ก@

6

ก 0

+

•+

:

B

%$

&'

%

"1

&!$

.(

&!$

.(

&!$

.( 0 ”&

(ก+

&< ! /

( ก

+ .

# 9 0 +

8

%$

%$

8

!8 "

/

+.

( ก$ ก %

/

1

+% &%

.( 0

8

” ก%

=% +%

%

8

....

/ ก

(ก

#%*+ &!$

!$

(ก

#

( ก ก % #* +% / ก

$

+

$

$

%

ก% ก

#$0 0

ก% ก

( ก %+ , ก

ก+1 / ก

(..........

8

+

#$ (ก+ ก$ ก ...... (#$8

8

.

0 ,

+

ก + % <

10 &#6%&%

1

7& +

6.ก

2.

(+ B#$

%

%ก

& +% ?55

8

/ / (

%+ (heart) #

, %

ก +

%

ก03

ก% ก

$

#

<1

ก-ก

!

( ก#$ +

ก 0

+

+% &%

, 50 .....

&!$

.( 0

&!$

.( 0

&!$

(ก ?

%

ก$ ก .....

&!$

.( 0

ก%

+

+

1#

1

&;+%ก

8

ก% +% , ก .% / + ..... ก.( 0 ( ก#$ + ......

#ก) &% # ก

!$ 8 (Movement)

.( 0

! =% +% (hand)


=% +%8

=% +%8

=% +%8

/,

=% +%8 "

+" +%

+

+ ก( +

ก 0

5

+

1

#ก) &%

#ก)

....

&!$ &'

&!$

.( 0

&!$

.( 0

/.....8

&!$

.( 0

=% +%

ก% ก

#$ 2

%

1

&!$

.( 0

&!$

.( 0

&!$

%

&!$

.( 0

&!$

.( 0

+

&!$

.( 0

#

&!$

.( 0

&!$

.( 0

0

&!$

.( 0

8 ก =% +%ก

&!$ *ก) "

& ก Ex: @

0

5

10 ก ,

/....8

ก( +

(#$8

....8

กก

. %+ !$ ก

(ก+

8 / ก

8

+

#$ ก( + ก$ ก ก

1

0

ก %

(

Storyboard 8

, 50 ก % " / 01 "

&'

, > (

ก+1 / Competency ก & 61 &!3 9

>

%

#& ก

)1

Key Performance Indicator (KPIs)ก Competency

#, . 6 ก% กก /

Photoshop

ก ก

0 #,

(pre - service training)

ก #$ (ก !$ +, ก (+ ก

$ .( %

&% + 16 ก% - )

@ @

/,

+

0

-#0 ก • 1.ก

ก%

ก.( 0

ก (+ ก

#$ "

+ก+ 8

+ &!$ +

&

ก;)6 ก% &!$

%ก- & &!$ +

< &

+ +3

ก % &!$ +

&

#, ก

#3 & ก

+,

0

+%+ #$ %)#+ ก ก

%

$

+,


2.ก

!$ 0 #,

(in - service training)

Ex: •ก

9 % #* (orientation):

•ก

0< #,

•ก

(

3.ก

•ก

(

+

•ก

05

/ก &' #

F F

!$ &

(retirement training) :

, /3

ก ก

8

,

(

ก ก

ก + + ก

ก%

(

5 % ก

$

0

ก #, /&ก

1. ก

,

2. ก

?5 ก 0

ก (+ ก

3. ก

+

4. ก

, % ก

ก ก % ."

1.ก

,

ก>

% - )<1... ,

(training needs assessment)

(curriculum design)

ก ก

5. ก

ก,

8

#$ (5 8

(

3. +

=% +%

+ # # ก,

ก 05

/ ก

1ก +

&!$

! .(

-&

ก &!$ +#$

กก #,

ก,

&%$ *ก - &

2.

5/

(off the job training):

0ก

#,

( % 0

1.

(on the job training):.(

ก) 0- &+

•ก

,& ก

(training preparation) (training implementation)

ก ก

(training evaluation)

1 ?5 + B " ... ก+...

%6

-&

?


!$ #$

+.

+ ,

#$

<

– 2.ก

ก (+ ก

• #ก)

•ก

ก80 ?5

•ก

%

%

ก (Management Skill) ก + %

(ก

3.ก

+

ก ก

.

#, "

•0

( Problem Solving and Decision Making )

& 61 (Customer Relationship Management) ก ก

+%

#,

#, ก,

#,

ก (+ !$ ก

# % ก

ก ! /%5 ! ก %# ก

<

+%.( 0 #$

• •F

F

4.ก

, % ก

#

• &%6 •

/

G

,

• &%6

+ B

G

5. ก

ก0 ก • T : Think

% ."

ก G "ก

• R : Respect • A : Alert

.( 0

ก /!$ ! ก

8 .(

%

>

ก% /# %

#$ ก

( %$

B > < 0 ก


- && 1

• I : Image

%$ + #$ 0

• N : Need understanding

# ก

+.

#ก 3 ,

•ก

+

ก #$

+

•ก

+ ก% 03

&!3 9 0

+

.

•ก

+

! ก %# ก #$ #3

•ก

+

+ ก,

+

10 "

+

+

•ก

+

%$ +

กก

•ก

+ #,

.( 0

•ก

+ 8

+

G "ก

%

& 61

%

& 61 . . %+ ก #,

.

#

(0

%# ก .

!$ ก

;#6%H ก

(&!3 9 ก ก

.( +

ก &% &%

5/ 0

! ก

ก *ก

(

(

/ ก%

ก.( % ก

,

3 กก ก

1ก ก

( 03 03

+% + ก #,

• #, •/

ก%

"/ 1ก

ก" +

-

0

#$ ก$ 0 ก ก 1..(

%

• .(

%

%

• .(

(

.(ก,

" .(+

#

ก%

ก 0 5ก,

•/

(

G " ก#* 1 ก

ก <1 ก #,

/

• #,

1 /

( (

•/

+

%

•ก

5/

, >

•ก

• .(

,

+0

?5

+ ก

ก (+ #$+ ก

"/ 1

( (0 .( 0


• .(

%

"

#$ .% /

ก #$

#$ ก

, "

/ ,

, % "

+3 +0

+%

! .( .% / ก

# ก

, % "

,

# & ก #$ ,

/

& 61"

ก 8

+ B

ก I + B

( #กก% ก

% ."

3.

%# ก

0 ( #

/% ก

4..( 0

?5

#ก) # %

ก ก ก

+ B

ก0

?5

.( %

?5

.( .% / ก

?5

%# ก 0

?5

?5

ก1 (ก < ก

-

!3

) !

. กก ก

ก <1+ 8 B

1ก (ก < 0

1 !$ )

8

.( 0

>

, 58 ก

8 0 0 #ก)

8

>

< # # ก

" / 1 ก

< 8 & & #$ #,

#$&ก8

#$0 +

8

(

#

+

ก 8

8 ?5

#

.ก

> %3

2..( •

ก$ ก ก

!$

!0

%# ก #$ <- &8 8

!ก

#$#$


ก ,

(

# # 0

13.)

ก*ก) %

10 ( 0

+ # , •

+

10 0 ก

-#0 ก

0 ก

•ก •

ก ก

ก (+ ก %$ #$ %)#

(Output) ก

3 3

)% # %

+ 1

0

6%

+

0

3&

การฝึกอบรม  

Trainning Technique

การฝึกอบรม  

Trainning Technique

Advertisement