Page 1

เยือนดอยผาตั้ง และ ไรกาแฟ หมูบานกองพล 93 กกมินตั๋ง

ออกเดินทางตอเมือ ่ เวลาบายโข จากตลาดนัดชายแดนบานฮวก อ.ภูซาง ไปสูเทือกเขาดอยผาหมน ไปยังจุดหมายบานดอยผาตัง้ จุดที่สูงสุดของดอยเทือกนี้ เหลือระยะทางอีกประมาณ 40-50 กม. กวาจะถึงที่หมาย บนเสนทางคดเคีย ้ วไตระดับเชิงดอยไปตลอด แตทัศนียภาพขางทางที่สวยงาม และ เปลีย ่ นไปดวยความเขียวขจีในหนาฝนนี้อก ี รูปแบบหนึ่ง ของพืชเชิงเกษตรที่ชาวบานที่เปน ชาวเขาเผาแมว-เยา ปลูกไวตามแนวของขางทางเหมือนดอยที่ถูกแตงแตมดวยสีเขียวที่แปลกตา


พืชไรสวนใหญที่ชาวเขาปลูกตลอดเสนทาง ในที่ลาดเชิงเขาจะเปนขาวโพด และ กระหล่ําปลี แมแตหญาและดอกไมริมทางในหนาฝนนี้ สภาพความเขียวขจีมน ั ชางดูดีไปเสียหมดครับ ในบางชวงเราก็มีโอกาสเก็บภาพชีวต ิ ริมเสนทาง สูชายแดนแหงนี้...


เมื่อขับเขาเสนทางแลวจึงไดรูวาทางทีเ่ ราไปดอยผาตั้งนั้น เปนเสนทางรวมกับทางไปภูชี้ฟา สถานทีพ ่ ักผอนทองเที่ยวชายแดนในยานเทือกดอยเดียวกัน และอยูไมหางไกลกันนัก และเปนทางรวมระหวางจังหวัดพะเยา อําเภอเทิง และ จังหวัดเชียงรายทีเ่ ดินทางได หลายเสนทางสูย  อดดอยทัง้ สองแหลงนี้...


จากทางแยกเขาภูชฟ ี้ า เราตองเดินทางไปยังยอดดอยอีกดอยหนึง่ กวา 30 กิโลเมตร ฟาใสไมมีฝนตกก็ทําใหการขับรถเดินทางไมยากลําบาก สะดวกสบายมากขึน ้ ก็แวะชมวิวทิวทัศนสองขางทาง ไปตามหมูบ  านและรีสอรทที่เกิดขึ้นตลอดระยะทาง


ดวงอาทิตยคลองไหลเขาเวลาจวนเย็นย่าํ แลว เราก็เดินทางถึงยอดดอยผาตัง้ ที่สม ั ผัสอากาศ เย็นไดเมือ ่ เปดกระจกรถที่เราไมตอ  งใชแอรฯ เพราะบานดอยผาตัง้ นัน ้ อยูสูงกวาระดับน้าํ ทะเล ประมาณ 1500-1600 เมตร อุณหภูมิเย็นสบายที่ 17-18 องศาเซลเซียตของเย็นวันนี้...


เราขับรถผานเขาสามแยกกลางหมูบานไปอีกมุมดอยดานตะวันตก เพือ ่ จะหาทีพ ่ ักเชิงดอย ตามคําแนะนําของชาวบานริมทางที่บอกกลาวใหเรา และก็เลือกทีพ ่ ักไดถูกอก-ถูกใจ ณ ผาตัง้ ฮิลลรีสอรททีเ่ จาของเปนชาวจีนฮอ หรือ จีนกกมินตัง๋ อดีตทหารกองพล 93 หองพักริมดอยระเบียงหนาหองพัก จะมองเห็นทิวดอยผาตัง้ ไดสด ุ สายตา อากาศเย็นสบาย


ทริปขับรถเทีย ่ ววันนี้รส ู ึกวาสบายอก-สบายใจ บันทึกรูปวิวทิวทัศนเสียเปนสวนใหญเลยครับ ตามธรรมดาตัวเองจะเปนคนทีไ ่ มชอบเดินเรือ ่ งยืดยาวในแตละเอนทรี แตคราวนี้กว็ ิวมันสวย ครับระยะทาง 50 กวา กม.ลัน ่ ชัตเตอรบันทึกภาพไปจะเปนรอย นีข ่ นาดคัดๆทิง้ เสียมั่งครับ เขาที่พก ั อาบน้ําอุนสบายใจ แลวก็คอ  ยเลี่ยงเขาไปในหมูบ  าน เพื่อหาอาหารมื้อเย็นวันนีค ้ รับ


ใชแลวครับรานบานดิน รานอาหารจีนยูนานที่หมายตาไวใกลแยกในหมูบา น ที่ไดรบ ั คําบอกเลา จากเจาของที่พก ั มาวารานนี้เปนรานเกา รานเดิมตนตํานานขาหมู-หมั่นโถจีนฮอแทๆ หมูบานแหงนี้ ตอนรับเราดวยชาจีนอูห  ลงกานออนรสหอมชื่นใจ พรอมดวยอาหารหลักและผักยอดผักไมตอง เอาขาวแลวครับหมั่นโถอุนนิ่มหอมนวล ขาหมูที่ตมยาจีนอีกถวยเบอเรอ..อิ่ม อรอย สะสมใจ...


ค่ําแลวขอกลับไปนั่งหนาระเบียงที่พก ั ชมพระอาทิตยตกดินเสียหนอยใหครบสูตรทองเทีย ่ ว แลวก็ขอพักหลับนอนเอาแรงไวย่ําดอยผาตัง้ ตอ อีกซักเอนทรี่หนึง่ ครับเพราะยังไปไมถงึ ยอดจุดชมวิวของดอยผาตั้ง และ เยี่ยมกลุมชาวไรกาแฟที่เราแอบตั้งใจเปนจุดรองของทริปนี้


สืบเนื่องจากเอนทรีทองเทีย ่ ว ดอยผาตั้งเทือกเขาชายแดนไทย-ลาว เชาวันนีเ้ ราตืน ่ ขึน ้ มาจากที่พก ั ทามกลางอากาศที่ถอ ื วาหนาว-เย็นพอสมควร และมีเมฆหมอกเคลียอยูต  ามยอดดอยสูงเสร็จภารกิจ สวนตัวแลวก็ออกเดินทางไปไหวพระทีว่ ัดผาตั้งยอดดอยทางทิศเหนือหมูบา นเปนอันดับแรกครับ...


เขาวัดนมัสการพระในแบบของชาวพุทธที่ดี แลวออกเดินทางไปยังยอดดอยจุดชมวิวดอยผาตัง้ ที่มีความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้าํ ทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเปนเปนจุดชมวิวไทย-ลาว และ ทะเลหมอกที่สวยงามไมแพภูชฟ ี้ า เราขับรถขึ้นไปเกือบถึงจุดชมวิวบริเวณเนินซุมประตูเชิงบันใด บนจุดชมวิวจะเปนแนวเขาซึ่งชมวิวไดตลอดแนวเปนจุดๆตางระดับขึน ้ ไป จุดที่นา สนใจมี..


ธรรมชาติแตงแตมสีสน ั ใหกบ ั ภูผา ผาบองประตูสยาม ซึง่ เปนประตูที่สรางขึน ้ ในชองเขาเพื่อ กั้นพรมแดนไทย-ลาว ไมใหคนขามผานไปมาไดเมือ ่ ขึ้นถึงยอดเขาจะไดเห็นคือ ชองเขาขาด เปนชองเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแมน้ําโขงพาดผานตรงชองเขาขาดพอดี (ตัวเองยืนตั้งทาชมวิวอยูเชิงบันใด และสงมอบกลองใหปาเคาเปนคนขึน ้ ไปเก็บภาพแทนจะ เพราะเดินขึน ้ ไมไหวแลว) เชานีก ้ ็ยงั ไดชมทะเลหมอกที่เกิดขึ้นใหเห็นในบริเวณชองเขาขาด นี้สมใจ แมจะไมยางเขาฤดูหนาวงเต็มที่


ลงมาจากจุดชมวิวลงมาแวะรานกาแฟหัวมุมเหนือหมูบ  าน ซึง่ ทราบภายหลังวาเปนของกลุม กาแฟดอยผาตั้ง ทีป ่ ลูกเอง จัดการเองคัว่ เอง-ขายเองที่รา นนี้เสียเลย เปนการแนะนําประชาสัมพันธุ เปนของคุณมนตรี ที่เปนเจาของผาตัง้ รีสอรทดวย ก็ตองแวะชิมกาแฟและสนทนาปราศัยกัน ตามประสาคนคอกาแฟเสียหนอยครับ...


ดอยผาตัง้ เปนดินแดนประวัติศาสตร เคยเปนฐานที่มน ั่ ของทหารจีนกกมินตั๋ง หรือหมูบ  านชาวจีนฮอ อดีตเคยเปนสวนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเขามาตัง้ ถิ่นฐานอยูทด ี่ อยผาตั้งนี้ และดวยอากาศ ที่หนาวเย็นเหมาะแกการทําการปลูกพืชเมืองหนาว ชาวบานที่อาศัยอยูบนดอยผาตั้งจึงทําอาชีพเกษตร

ปลูกบวย ทอ สาลี่ แอปเปล และชา และเริ่มปลูกกาแฟในระยะสาม-สี่ป ทีผ ่ านมานีท ้ ใี่ ชหลักวิชา การเกษตรแบบไตหวัน มีนายสมชาย เปนหัวหนากลุมสงเสริมการปลูก และ การจัดการแบบครบวงจร มีกลุมชาวไรรวมนับสิบๆราย และมีพื้นที่ไรกาแฟทีป ่ ลูกมาแลวประมาณ 100 กวาไร เราไดนด ั พบและพูดคุยกันที่รา นกาแฟของกลุมกาแฟดอยผาตัง้ ของนายมนตรี


กาแฟที่ปลูกกันก็จะเปนลูกผสมอราบิกาซึ่งไดเมล็ดพันธุมาจากไตหวัน จากการที่ทงั้ สองคน ไดเคยไปศึกษาทางดานเกษตรศาสตรจบมาจากไตหวัน เปนนํามาขยายพันธุท  ี่บา นดอยผาตัง้ รวมทัง้ พันธุกาแฟอราบิกาคารติมอรของไทยเราดวย นอกจากนัน ้ ก็จะมีลูกผสมคาทูรา และ ทิปปกากับอราบิกาของไตหวัน ปลูกกันมาได 4-5 ป และเก็บผลผลิตไดมาในปที่แลว และปนี้


เราไดเยี่ยมชมแปลงเพาะชํากลากาแฟหลายพันธุ ทีจ ่ ะขยายไปสูแ  ปลงปลูก ในไรที่เตรียมไว ในปนอ ี้ ีกจํานวนนับรอยไรเชนกัน โดยคุณสมชายหัวหนากลุม และ ไดพาเราไปเที่ยวชมไร กาแฟที่เตรียมเก็บผลผลิตในปนี้ ประมาณวาจะไดหลายสิบตัน


แวะชมบานทีใ่ ชเปนสํานักงานและทีท ่ ํางานกลุมกาแฟผาตัง้ และ ผลผลิตสารกาแฟที่เหลือเก็บรักษาไวในปนอ ี้ ีกหลายตัน.. นับเปนกลุมตัวอยางทีเ่ ราพิจารณาเห็นวา มีความตัง้ ใจและมีหลักวิชาการที่ดี นํามาสงเสริมปฏิบัตใิ หสมาชิกไดสามารถ ผลิตกาแฟไดดีมีคณ ุ ภาพมาตรฐาน และ เปนที่เชือ ่ ถือไดในตลาดตางประเทศอีกแหลงหนึง่ ในภาคเหนือ ที่กําลังกาวเดินสูเสนทาง ความสําเร็จในเร็วๆวันนี้.


สําหรับทานที่สนใจเดินทางไปทองเทีย ่ วพักผอน มีเสนทางการเดินทางไดหลายเสนทาง หรือดูรายละเอียดประสานงานไดจากเวบนี้...http://www.bankafae.com/ ________________________________________________________________________

สําหรับทานที่สนใจเกีย ่ วกับหมูบา นชาวจีนอพยพ กกมินตั๋งในภาคเ หนือ ที่นา สนใจอีกหลายหมูบาน “บานอรุโณทัยฝาง”

จากการขับรถทองเที่ยวชายแดยไทย-พมาวันกอนนี้ เรายอนกลับจากบานเมืองนะ เพื่อก็จะไปสู บานอรุโณทัย อดีตหมูบา นชาวจีนอพยพ ของกองพล 93 เราเลี้ยวซาย จากดานตรวจชายแดน ตรงไปยังบานอรุโนทัย ผานเลยไปเทีย ่ วชมดานกิ่วผาวอก จุดผอน ชายแดนระยะทางราว 16 กม.ซึ่งเปนดานชายแดนไทย-พมา ซึ่งปดดานมาแลวนานป จนปจจุบน ั ทีอ ่ ยูในความดูและของกองกําลังทหารชายแดนในปจจุบัน


ที่ทําการศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมืองทีท ่ ิ้งรางมาเปนสิบๆป และ ประตูดานทีป ่ ดตายนานนับสิบๆป...................


ออกจากดานเขาสูหมูบ  าน หมูบ  านอรุโณทัยตั้งอยูบา นเมืองนะ อําเภอเชียงดาว เริ่มมีการตั้งรกราก ถิ่นฐานขึน ้ ตั้งแตป พ.ศ.2493 เปนตนมา โดยแตเดิมมานั้นกองกําลังกองทัพที่ 3 (คุยความเกา-เลาความหลังหนอย เพราะบางทานก็ยงั ไมรูจก ั จีนฮอ-กกมินตัง๋ ) อดีตทหารจีนคณะชาติทอ ี่ พยพหนีภัยคอมมิวนิสตที่เกิดการสูรบระหวาง พรรคคอมมิวนิสตจน ี ของ เหมาเจอตงกับพรรคกกหมิงตัง๋ ของจอมพลเจียงไคเช็ค ซึ่งพรรคกกหมิงตัง๋ แพสงครามตองรนถอยไป ตั้งหลักแหลงอยูที่เกาะไตหวันและ สวนหนึง่ ถอยรนมาทางตอนใต ของจีนเขาสูประเทศพมาและมาสุดทางตัง้ รกรากตามตะเข็บแนวชายแดนไทย - พมา กองกําลังกองทัพที่ 3 และ 5 ในอดีตจะตั้งอยูในแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม, จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแมฮองสอน


หลังจากสงครามสงบลงแกนนําพรรคกกหมิงตั๋งจากไตวน ั ไดกลับมาชักชวนอดีต ทหารจีนคณะชาติกลับไปตั้งรกรากที่ไตหวันตอ ซึ่งสวนหนึ่งก็ไดตัดสินใจไปและ ที่เหลือสวนหนึ่งไมอาจตามไปได ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่สําคัญที่บรรพบุรุษของเราไมติดตาม ไปทีไ ่ ตหวันเพราะทานเห็นวาพื้นที่หมูบา นอรุโณทัยนี้มีความอุดมสมบูรณ และดวยพระบารมี แหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ปกเกลาปกกระหมอมใหอยูรมเย็นเปนสุขตลอดมา


ทานเหลานั้นจึงตัดสินใจไมไปไตหวันจึงตัดสินใจใชชีวิตอยูตอ  ในประเทศไทยและในชวงที่ ตั้งรกรากในประเทศไทยกองกําลังกองทัพที่ 3 และ 5 อดีตทหารจีนคณะชาติจะกระจาย อยูในพืน ้ ที่ดอยตางๆดอยอางขาง ดอยหลวง และดอยผาหมน และกองกําลังเหลานี้ไดเปนแรงปราบ ผูกอการรายคอมมิวนิสตที่เขามาปฏิบัตก ิ ารอยูก  อนแลว โดยไดรวมมือกับทหารไทย, ชาวบาน ,ตํารวจ และเจาหนาที่จากฝายพลเรือนที่จากฝายพลเรือนในการกวาดลางอยางเต็มความสามารถแมตอง สูญเสียเลือดเนื้อไปมากมายแตแลวก็ไดรับชัยชนะ ในทายที่สุดอรุโณทัยถึงมีมาไดไดจนถึงทุกวันนี้ รวมทัง้ กองกําลังในจุดชายแดนตางๆดวย


หมูบานแหงนี้ ก็จะมีรูปแบบของชาวจีนชายแดนที่ และกลายเปนจุดทองเที่ยว-พักผอนชายแดน เพื่อศึกษาชีวิต-ความเปนอยู อาหารการกิน และ สถานที่อยูอาศัย รวมทัง้ การทํามาหากิน ชาวพืน ้ บานนี้ สวนใหญปจจุบันก็ปลูกขาวไร และ ขาวโพดเปนอาชีพหลัก รวมทั้งสวนไมยน ื ตน

บานใหมหนองบัว อีกหมูบานหนึ่งที่อดีตเปนกองบัญชาการ กกมินตั๊ง


บานใหมหนองบัวเปนอีกหมูบ  านหนึง่ ในกลุม  หมูบานชาวจีนกกมินตั้งอพยพ ทหารจีนกองพล 93 ที่ตั้งอยูเ ปนตะเข็บชายแดนไทยในภาคเหนือ ในชวงอําเภอไชยปราการ-อําเภอฝาง เชียงใหม ซึ่งก็จะมีบา นอรุโนทัย บานยาง บานถ้ํางอบ และ บานใหมหนองบัว อดีตแตหลังสงครามโลก ทหารจีนกกมินตัง ของกองพล 93 เปนเปนจีนคณะชาติมีนายพล เจียง ไค เช็ค เปนผูนาํ ในขณะนั้น ไดพายแพสงครามทําใหจีนจึง อยูภ  ายใตการปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต


มีกองกําลังตกคางในยานไทย ลาว พมา แตประเทศเราเปนเสรีประชาธิปไตย จึงทําใหชาวจีนอพยพเขามาอาศัยอยูต  ามชายแดนไทยเปนจํานวนมาก จนมีลก ู หลาน ครอบครัวใหญขน ึ้ ในอดีตแตเดิมสถานภาพเปนคนตางดาวและหลังจากไดรบ ั สถานะตางดาวแลว ตอมาไดแปลงสัญชาติเปนคนไทย ทั้งนี้โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการ แปลงสัญชาติในการแปลงสัญชาติ แทนกองกองบัญชาการทหารสูงสุดทีเ่ ปนหนวยงานหลัก


ชาวพืน ้ เมืองเหนือจะเรียกชาวจีนเหลานี้วา "จีนฮอ"และไดมีชวี ิตความเปนอยูท  ี่ผสมผสาน ทั้งที่เปนชาวพุทธ ชาวอิสลาม และ คริสตศาสนา แตก็รวมอยูก  ับชนชายแดนไทย มาไดตลอดระยะเวลาที่ยาวนานหลายสิบป รวมทัง้ มีวัฒนธรรมประเพณีทอ ี่ าจจะ แตกตางไปบาง รวมทัง้ ทีอ ่ ยูอ  าศัย บานเรือน แบบชาวจีนสมัยเกา จึงเปนหมูบ  าน ที่นา ทองเที่ยว และ ศึกษาทางประเพณีวฒ ั นธรรม และ เพือ ่ พักผอนทองเที่ยวในปจจุบน ั ดวย


ในปจจุบน ั อาคารสถานที่ตา งๆ ไดเปลีย ่ นรูปแบบไปจากชาวจีนเดิม แตกย ็ ังคงเหลือ ที่เปนรูปแบบดัง่ เดิมอยูบาง บานหนองบัวแหงนีน ้ ับไดวา เปนหมูบา นใหญแหงหนึง่ ที่มีประชากรอยูเ ปนจํานวนมาก หางจากตัวเมืองเชียงใหมไปในเสนทาง 107 ราว 150 กม.


อุทยานแหงชาติดอยภูซาง (น้ําตกอุนแหงเดียว) ชายแดนไทย-ลาว

เราไดมโี อกาสอีกครั้งที่ขับรถเดินทางเยือนไรกาแฟชายแดน และ พักผอนทองเที่ยวไปดวย ตัดตรงผานจังหวัดพะเยาเขาสูเ สนทาง อ.เทิง-เชียงราย อุทยานแหงชาติภูซางอยูหางจากจังหวัดพะเยาประมาณ 96 กิโลเมตร ทางคมนาคมเลียบชายแดนไทยลาว ไปตามเสนทาง พะเยา -ดอกคําใตจุน-เชียงคํา (ทางหลวงหมายเลข 1021) และอยูหางจากอําเภอเชียงคําประมาณ 20 กิโลเมตร โดยจากเชียงคํา กอนถึงโรงเรียนภูซางวิทยาคม เลี้ยวขวาเขามา (หมายเลขทางหลวง 1093) ผานที่วา การอําเภอภูซาง หรือเดินทางจากจังหวัดเชียงราย-เทิง-เชียงคํา ระยะทาง ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1021 อุทยานแหงชาติภูซาง เปนอุทยานแหงชาติทม ี่ ีอาณาเขตติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับวาเปนเสนทางทีย ่ งั คงความสวยงามเปนธรรมชาติ ของปาเขาแหงเขตอุทยานชายแดนไทย


น้ําตกภูซาง เปนน้ําตกขนาดเล็กมีน้ําไหลสม่ําเสมอตลอดป สูงประมาณ 25 เมตร จุดเดนของน้ําตก ภูซางอยูตรงทีเ่ ปนกระแสน้ําอุน อุณหภูมป ิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ําใส ไมมีกลิน ่ ของกํามะถัน สามารถอาบน้ํา เลนน้าํ อยางสบายในชวงฤดูหนาว ภูมิประเทศ อุทยานแหงชาติภูซางมีพื้นทีม ่ ีความสูง ยอดเขาที่สงู ที่สุด คือยอดเขาดอยผาหมน มีความสูงประมาณ 1,548 เมตรจากระดับน้าํ ทะเลปานกลาง เปนแหลงตนน้าํ ลําธารของแมนา้ํ ลาว น้ําหงาว น้ําเปอ  ย น้าํ บง และน้ําญวน เพื่อหลอเลีย ้ งพืน ้ ที่ เกษตรกรรมของประชาชนในเขต อําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


เราเดินทางตอจากอุทยานไปหมูบ  านฮวกไปเพียง ๕ กิโลเมตร พืน ้ ที่สว นใหญของบานฮวก เปนเนินเขา หมูบานชายแดนติดกับประเทศลาว อยูหางจากทีท ่ าํ การอุทยานแหงชาติภูซาง มีลําน้าํ เปอ  ยไหลผาน ชาวบานใชเพือ ่ การเกษตรตลอดป บานฮวกเปนหมูบ  านเล็กๆมีประมาณ ๑๕๐ ครัวเรือน ดานทีต ่ ิดกับลาวนัน ้ เปนแขวงไชยบุรี เมื่อป ๒๕๓๗ ไดมีการเปดจุดผอนปรนชายแดน ที่กิ่วหก บานฮวก เพื่อใหประชาชนทั้งสองประเทศไดตด ิ ตอคาขายกัน จึงเกิดเปนตลาดนัด การคาชายแดนไทย-ลาว ซึง่ เปนแหลงซื้อขาย ..


บานแหงนี้ไดมก ี ารเปดจุดผอนปรนชายแดนทีก ่ ิ่วหก บานฮวก เพือ ่ ใหประชาชนทัง้ สองประเทศ ไดติดตอคาขายกัน จึงเกิดเปนตลาดนัดการคาชายแดนไทย-ลาว ซึ่งเปนแหลงซื้อขายแลกเปลี่ยน สินคาและพืชผลทางการเกษตร ในทุกเดือนจะมีตลาดนัดเพียง 2 วัน คือวันที่ 10 และ 30 เปนวันที่ประชาชนชาวลาวขามมาคาขายจับจายมากขึน ้ จุดผอนปรนที่ชายแดนเปดตัง้ แตตี 5 เปนตนไป วันอื่นๆตลาดนัดไมคอ  ยพลุกพลาน มีเพียงรถบรรทุกสินคาและชาวลาวเขามาทําธุระเพือ ่ ผานไป ยังอําเภอเชียงคํา พะเยา และ เชียงราย


อุทยานแหงชาติออบขานเชียงใหม เรียบ งาย สงบ


หากจะคิดถึงสถานทีพ ่ ักผอน-ทองเทีย ่ วใกลบานสะดวก- สบาย สงบและงายๆของคนเมืองเชียงใหม อุทยานแหงชาติออบขาน แมไมโดดเดน เปนที่รูจักมากนักในวงการธุรกิจทองเที่ยว แตสําหรับชาวเมืองเชียงใหมแลว เราขอแนะนําวาเปนสถานที่เดินทางไปดวยสะดวก-สบายใกลบาน หางจากเมืองเชียงใหมไปราว 20 กวากิโลเมตร โดยเสนทางเรียบคลองชลประมาณไปยังบานน้ําแพร อําเภอหางดง แลวเลีย ้ วขวาไปอีกราว 12 กม. ทางในหมูบา นที่ลาดยางโดยตลอดถึงอุทยานฯ


"ออบขาน"เปนลักษณะหนาผาหินสูงสองดานหันหนา ประกบธารน้าํ แมขานไวเปนชวงๆ ที่มีน้ําไหลผาน โขดหินที่ถูกน้ํากัดเซาะมาในอดีตหลายลานป จึงมีรองรอยที่สวยงามแปลกตา ในฤดูแลงนี้ มีแองน้าํ ธารน้ําหลายแหง ทีเ่ หมาะแดการเลนน้ํา-พักผอน เรียบ งาย และ สงบ


แมอุทยานแหงนี้จะอยูใ นเขตปาสงวนของอําเภอสะเมิงใต ริมธารน้าํ แมขานที่เปนแหลงตนน้าํ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ พันธุพืช ที่มเี จาหนาที่จัดการดูแล และอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะกลุมทองเที่ยวเชิงอนุรก ั ษ และ ชมธรรมชาติ รวมทั้งการตั้งแคมปดน ู กปาหายาก การเดินเสนทางปาตนน้าํ สําหรับผูชน ื่ ชอบ และ โดยเฉพาะการพักผอนฉบับครบครัว ที่มีรานคา ลานจัดสังสรรค ลานพักกางเตนท ที่เลนสําหรับเด็กๆ รวมทัง้ เลนน้าํ ในลําธาร..


“ชื่อเสียง ศรัทธา กาแฟอินทนนท”

Chiangmaicoffee 5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you