__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

เชียงใหมแมกกาซีนออนไลน กอปปหนังกาแฟฉบับแรก ไวเปนอนุสรณ (ฉบับพิเศษเดือนตุลาคม 2555)


 ี่เริ่มเดินมาจากชื่อเสียงตนเอง “อายโหนง”..ของนองๆในวงการกาแฟเชียงใหม ผูท ”กาแฟวาวี” กาแฟที่เปนเอกลักษณของคนเมืองเชียงใหม เริ่มมาแตอดีตเมื่อราวสิบกวาป ที่แลวมา และ เปนกาแฟรานแรกแหงถนนนิมานเหมินทร สรางแบรนดดว ยฝมือ วันนี้มีสาขาหลายสิบรานแลว และ ยังใหการสนับสนุนแดกลุม  กาแฟในทุกดาน แมในดานวิชาการ ที่มีหอ  งทดลอง และ หองประชุมปฏิบัติงานบริการเสมอมา.


พี่ใหญในวงการกาแฟที่ครบวงจรเชียงใหมวน ั นี้ HILLKOFF ศักดิศรีกาแฟไทยในภาคเหนือ.


"นาอิม"คนดีมีฝม  ืออันดับตนๆ ของเมืองเชียงใหม เจาของรานที่ยน ื เปนบารีสตา มายาวนานหลายรานแลว... ครูกาแฟคนแรกๆของเมืองนี้ และกําลัง.. กาวสูอ  น ิ เตอร คนหนุม  ที่ฝุนตลบเพื่อนๆตามไมทน ั ...


ชื่อเสียง ศรัทธา กาแฟอินทนนท

Profile for ปรารภ ประภาลักษณ์

นิตยสารเชียงใหม่ (กาแฟอินทนนท์) ออนไลน์ ฉบับพิเศษ  

อนุสรณ์เป็นที่ระลึกแด่กลุ่มบารีสต้าและ ร้านกาแฟเียงใหม่

นิตยสารเชียงใหม่ (กาแฟอินทนนท์) ออนไลน์ ฉบับพิเศษ  

อนุสรณ์เป็นที่ระลึกแด่กลุ่มบารีสต้าและ ร้านกาแฟเียงใหม่

Profile for 14687
Advertisement