นิตยสารเชียงใหม่ (กาแฟอินทนนท์) ออนไลน์ ฉบับพิเศษ

Page 1

เชียงใหมแมกกาซีนออนไลน กอปปหนังกาแฟฉบับแรก ไวเปนอนุสรณ (ฉบับพิเศษเดือนตุลาคม 2555)
 ี่เริ่มเดินมาจากชื่อเสียงตนเอง “อายโหนง”..ของนองๆในวงการกาแฟเชียงใหม ผูท ”กาแฟวาวี” กาแฟที่เปนเอกลักษณของคนเมืองเชียงใหม เริ่มมาแตอดีตเมื่อราวสิบกวาป ที่แลวมา และ เปนกาแฟรานแรกแหงถนนนิมานเหมินทร สรางแบรนดดว ยฝมือ วันนี้มีสาขาหลายสิบรานแลว และ ยังใหการสนับสนุนแดกลุม  กาแฟในทุกดาน แมในดานวิชาการ ที่มีหอ  งทดลอง และ หองประชุมปฏิบัติงานบริการเสมอมา.พี่ใหญในวงการกาแฟที่ครบวงจรเชียงใหมวน ั นี้ HILLKOFF ศักดิศรีกาแฟไทยในภาคเหนือ."นาอิม"คนดีมีฝม  ืออันดับตนๆ ของเมืองเชียงใหม เจาของรานที่ยน ื เปนบารีสตา มายาวนานหลายรานแลว... ครูกาแฟคนแรกๆของเมืองนี้ และกําลัง.. กาวสูอ  น ิ เตอร คนหนุม  ที่ฝุนตลบเพื่อนๆตามไมทน ั ...

ชื่อเสียง ศรัทธา กาแฟอินทนนท