Page 1

ชุดขับรถทองเที่ยว ขามแดนไทย-ลาว.. “ดานหวยโกนนาน ไปหลวงพระบาง”

(จากตนฉบับ )

มุมคอกาแฟไทย พักผอน..ทองเที่ยวไปกับ.. "คนรักกาแฟไทย" Permalink : http://www.oknation.net/blog/cm-arabica

http://www.oknation.net/blog/cm-arabica


Posted by cm_coffee , ผูอาน : 5694 , 06:27:10 น. วันที่ 1 มิถน ุ ายน 2553 หมวด : ทองเที่ยว

เรื่องแรก..ที่เปนบลอกเกอร ลงในโอ เค เนชั่น

เดินทางขับรถจากเชียงใหมไปสํารวจเสนทาง เพื่อการศึกษาทองเทีย ่ วทางรถยนตจากเสนทาง "ดานหวยโกน"นาน - หลวงพระบาง"ไปจิบกาแฟลาว

วันแรก(กลางเดือนพค.53)ออกจากเชียงใหม ก็บายโมงแลวจากเชียงใหมใชเสนทางไป จ.พะเยา อ.จุน อ.เชียงกลาง ปลายทาง อ.ทุงชาง จ.นานการเดินทางครั้งนี้ไดเนนเรือ ่ ง เสนทางมากกวา เพราะทีมเราขามไปเมืองลาวเที่ยวหลวงพระบางกันมาแลวครั้งสองครัง้ ก็เลยศึกษาสํารวจเสนทางรถยนตดานหวยโกน-ไปหลวงพระบาง เอามาเสนอ ไวสําหรับทานที่สนใจเพราะเพิง่ เปดเปนดานชายแดนสากล ไมนานมานี้เอง เย็นวันแรกเดินทางไปค่ํา ณ อ.ทุงชาง ก็สํารวจหาทีพ ่ ักสรางใหม อยูบนเนินชายทุง หลังหมูบานทุง ชาง วิวเชิงดอยเย็นสบาย


"ทุงชางคันทรีว่ ิว" (เอา..ประชาสัมพันธุให)เปนทีพ ่ ักเพิ่งสรางเสร็จ 4 หองนอน (โทรฯ085.5478729) นั่งชมวิวยอนนึกถึงภาพทุง ชางในอดีตอันเปนพื้นที่สีแดง มีการสูรบกับกองกําลังอันยาวนาน ที่ไมเหมือนเหตุการณ บานเมืองไทยวันนี้..พักเอาแรงดีกวา


รุงเชาวันที่สองอากาศเย็นสบาย ขณะทีภ ่ าคเหนือกําลังรอนเพราะ ความแหงแลงในปนี้ แตทุงชางจ.นานอยูบนดอยสูงที่ หนาหนาวคงเย็นจับใจ หากาแฟ-อาหารเชารองทองกันที่ ตลาดหนาหมูบา น แลวก็ไมลืมจัดซื้อขาวสาร-อาหารแหง และ ขนมตางๆอีกหลายหอใหญ เพื่อนําไปถวายวัดในทองถิ่นกันดาร และ แจกเด็กเล็กคนชนเผาตางๆ ตามหมูบ  านริมทาง ชายแดนลาว เปนความปลื้มใจไดกศ ุ ล ไดบญ ุ ทันใจ ที่ทีมเราปฏิบต ั ิมา เปนประจํา ในการเดินทางชายแดน...สิ่งที่ไมควรลืมคือเชื้อเพลิงสําหรับรถ V-8 ของเราเตรียม LPG. เต็มถังจากเขต จ.นาน และ แกสโซฮอลล เต็มถังเหมือนกัน เพราะฝงลาวไมมี LPG. และ ไมมีเบนซินแกสโซฮอลล มีแตเบนซิน 95 เทานัน ้ ราคาลิตรละเปน 10,000 กีบ (ราวเกือบ 40 ฿) จากทุงชางถนนลาดยางเรียบผานยอดดอยสูงชันไปยัง อ.เฉลิมพระเกียรติ์ระยะทางราว 50 กม.แตจะแยกซายมือไป ดานหวยโกน กอนจะถึงอําเภออีกราว 4-5 กม.


เลี้ยวซายผานทางลาดยางเกา อีโลก โครกเครกไปราว 2 กม ก็ถึงหนาดานตรวจคนเขาเมือง และ ศุลกากร หวยโกนชายแดนไทย-ขามไปดานน้าํ เงินฝงลาว เตรียมพาสปอรตคน และ พาสปอรตรถ(ทะเบียนสีมวงไทย) สําเนาบัตรประชาชน เจาของรถและสําเนาทะเบียนรถ เฉพาะหนาเสียภาษีประจําปแลว ใบขับขีภ ่ าษาอังกฤษรุน  ใหม ไวกรอกแบบฟอรม ผานแดนไทยทีมเราถึงดานตามเวลาราชการ 8.30 น.พอดีจัดการกรอกแบบฟอรมพาสปอรต ที่เจาหนาที่ตรวจคน-เขาเมือง และ เจาหนาศุลกากรในเรือ ่ งแบบฟอรมรถยนต ผานแดน ก็ไมเสียเวลามากเทาใดเพราะคนผานแดนดานนีน ้ อยมาก และก็ไมเสีย คาธรรมเนียมใดๆ (นอกจากจะจายพิเศษเปนคาธรรมเนียมน้าํ ใจไมวากัน)....

เจาหนาที่ดา นนี้มน ี ้ําใจใหคําแนะนําเรื่องเสนทาง ที่จะไปหลวงพระบาง ที่เลือกใชสองเสนทาง ทั้งเกา-ใหม เดีย ๋ วคอยตัดสินใจกัน..ผานดานไทยวิง่ รถลงเนินไปดานน้ําเงินราว 1 กม. ประเทศลาว "อยาลืมเนอ..ขามเขาลาวทันที ทองจําใสใจไวเลย..วิ่งเลนขวามือซอมมือไดเลย

ถากันลืมเอาผาเช็ดหนาผูกขอมือขวาเตือนสติเอาไวเลย นี่แหละสไตลเรา"....


สํานักงาน ตม.และ ศุลกากร นะตึกขาวขวามือโนนแหละ สําหรับซอปซายมือ 4-5 หลัง เปนสํานักงานบริษท ั ประกันภัย-และจําหนายซิมโทรฯมือถือเดอ.. "ขอแนะนํา สําหรับผูจะไปติดตอ" เพือ ่ กันการเดินไปเดินกลับจากปอมดานกัน ้ รถ ไปสํานักงาน ตม.เดินยอนกลับไปกลับมา ทีมเราโดนมาแลวรวมเปนกิโลกวาเดอ... สัมภาษณนก ั กวาจะกรอกรายการพาสปอรตวีซา ทั้งคนทัง้ รถพอจะจายคาธรรมเนียม เราลืมแลกเงินลาวไป ตองเดินกลับมาแลกทีบ ่ ริษัทประกัน บอก"อีน ่ อง" วาเดยวจะมาทําประกันเดอเจา..ขอแลกเงินกีบกอน (ไมไดเลือกวาบริษท ั ใหนดี แตเลือกเอาอี่นายนาตาดีบริษัทนี้แหละ)


พักเดียวก็ถึงเชิงดอยแผนดินประเทศลาว ณ หนาดานน้ําเงิน เราลืมดูปายเตือนใหจอดรถ หางดาน 5 เมตร(ภาษาลาว)อานไมทน ั เราก็เลยโดนเจาหนาที่ ตม.ลาวชี้มือไลใหถอยหลังรถ ไปทีป ่ าย (ฮวย..หยั๋งมาสวกวะ.)แลวตองลงรถเดินไปติดตอที่ทาํ การ ตม.และศุลกากรลาว ที่หางไปอีกราว 500 เมตร แลกเงินไวเฉพาะจายใหเจาหนาที่ ตม.และดานยอยๆเผือ ่ ไวเปนเงินไทยซัก 1 พันบาทก็พอแลว.. .แลวก็กลับไปจายคาธรรมเนียมพาสปอรตรถผานดาน คิดเปนเงินไทยราว 200 บาคาธรรมเนียม คนไทย(ไมเก็บคาวีซา )คนละ 30 บาท กลับมาจายคาประกันภัยให"อี่หนอยคนงาม" ประกัน 7 วัน เปนเงินไทย 250 บาท.เอาแแบฟอรมเดินไปใหเจาหนาที่ ปอมกั้นรถ ตรวจผานเสียกอน แลวติดปายสติ๊กเกอรใบประกันใหเรียบรอย กอนผานดาน..

จากนั้นทีมเราก็มานัง่ ปรึกษาหารือ ในเรือ ่ งเสนทางจากเมืองเงิน -ไปหลวงพระบาง สอบถามแลวมันมีสองเสนทาง เสนทางแรก 1.ออกจากเมืองเงินเลีย ้ วขวาไปปากแคน ปากแบง (ลาดยางเสนใหม) ระยะทาง ราว 90 กม.ขามแพขนานยนตเดินทางตอไป ยังแขวงอุดมไชยทางเดิมลาดยาง เการาวอีก 150 กม.แยกปากมองเขาหลวงพระบาง ทางลาดยาง-ชํารุดมากอีกราว 180 กม. รวมแลวราว 420 กวากิโลเมตร เสนทางที่ 2. จากบานเมืองเงินทางลูกรังปรับอัดแนน กําลังกอสรางตรงไปเมืองหงสา ราว 33 กม. ตอไปยังแขวงไชยบุรีเปนทางลูกรังเดิมอีกราว 87 กวา กม.ตอไปขามแพขนานยนต บานเมืองงาม ทาเดือ ่ เขาหลวงพระบาง อีกราว 110 กวากม.รวมระยะทางตลอดเสนทาง ราว 230 กิโลเมตร นาจะใชเวลากวา 10 ชัว่ โมง


ณ.บานเมืองเงิน หมูบ  า นชายแดนลาวที่ติดดานหวยโกน แลวก็ออกเดินทางขาไป เปนสายแรก ปากแคน อุดมไชย หลวงพระบาง เก็บเสนทางสายที่ 2 ไวเปนเสนทางขากลับ จะไดนํามาเปรียบเทียบกันดู ประเมินความนาสนใจ สายใดจะดีกวากัน....

บนเสนทางเมืองเงินไปปากแคน (ทีฟ ่ งเขาเลาวาออกนานเชา ไปกินขาวกลางวันหลวงพระบาง) ยังสงสัยกลางวันวันแรกหรือวันที่สองกันแน...เนี่ย..เคาวา อยาไวใจทาง..อยาวางใจคน.. แลวจะจนใจเอง..555 ก็แค 90 กิโลเมตรก็ไปสุดทางเอาริมน้าํ โขงที่บานปากแคน ใกลๆปากแบง ยังไมถงึ แขวงหลวงพระบางเลย..จากปากแบงซึ่งเปนทีพ ่ ักครึง่ ทางการเดินทางเรือเชียงของหลวงพระบาง ไปทางเรือก็อีกครึ่งวันแลว ไปทางรถเดียวรู...

เรือขนานยนตทาปากแคน เปนขนาดเล็กมีหลายลํา เที่ยว 1-2 คันก็ขามได สนนราคาคาขามคิดเปนเงินไทย 200 บาท ขามไปอีกฝง วิง่ ไปสองกิโลก็ถงึ บานปากแบง ลุยตามเสนทาง ตอไป ที่หมายหนาเมืองอุดมไชย เนอ...


เสนทางสายนี้จะพบกับหมูบาน ของชนเผาตางๆทีอ ่ ยู ชายแดน ทามกลางวิวธรรมชาติของปาเขาที่เขียวขจี ชืน ่ ใจ "ปาออย"เนวิเกเตอรประจําทีม มักจะแวกแจงทางแบบตกใจ

"วาย..รถสวน"ชิดขวาไว อยาลืมๆ "วาย..ไก..วาย..หมู..

แทนเสียง GPS ที่เอาไปดวยแตไมมีแผนทีป ่ ระเทศลาว แลวก็แวะแจกขนมเด็กๆ ตามหมูบานเปนทีส ่ นุกสนาน อิ่มใจ..


เสนทางแรก 1(เสนสีดํา). ออกจากเมืองเงินเลี้ยวขวาไปปากแคน ปากแบง (ลาดยางเสนใหม)

ระยะทาง ราว 90 กม.ขามแพขนานยนตเดินทางตอไปยังแขวงอุดมไชยทางเดิมลาดยาง เการาวอีก 150 กม.แยกปากมองเขาหลวงพระบาง ทางลาดยาง-ชํารุดมากอีกราว 180 กม. รวมแลวราว 420 กวากิโลเมตร เสนทางที่ 2.(เสนสีเขียว) ขากลับ ออกจากหลวงพระบางทางสายหลัก 13 แยกไปทาเดื่อ ขามเรือขนานยนต-บานเมืองงาม 81 กม.ทางลูกลัง วิ่งไปถึงเมืองไซยะบุรี ลูกรังตลอดอีก 30 กม. จากไซยะบุร-ี เมืองหงสา ทางดอยลูกลังลวนๆ 87 กม. เมืองหงสา-เมืองเงิน-ดานหวยโกน 37 กม. รวมระยะทาง 237 กิโลเมตร ระยะทางสัน ้ กวาสาย 1เกือบครึง่ หนึ่ง แตความเร็วเฉลี่ยไมเกิน 45 กม./ชม.

รถขามแพขนานยนตทาปากแคน ขามฝง บานปากแบง-ไปแขวงอุดมช (ซาย)รานอาหารบานฮูม houm เสนทางจากทาเรือบานปากแบง ไปอุดมไชย ระยะทางราว 150 กิโล เปนทางชนบท ลาดยาง ผิวทางแคบความกวางราว 6 ม.ตลอดเสนทางเปนเนินเขาไมสงู มากนัก ผานหมูบ  านของชนเผาตางๆ พืน ้ ทีด ่ ินสองขางทางสวนใหญเปนไรขาวโพดตลอดเสนทาง


พิจารณาจากพืน ้ ทีก ่ ารเกษตร ทีป ่ ลูกขาวโพดเปนพืชรอง จากการทํานาเขียวสุดสายตา จนถึงยอดเนินดอย อากาศรอนแตไมแหงแลง เพราะเชือ ่ วาระบบน้ําชลประทาน จะดีมาก ปริมาณผลผลิตตลอดปนับวามหาศาล

แมหมูบานจะไมพัฒนาความเปนอยูมากนัก แตไฟฟา ก็เขาถึงทุกหมูบาน ปจจัยทีตามมาก็จะเปน โทรฯทัศน พัดลม ตูเย็น จานดาวเทียมมีกน ั มากมาย สวนใหญกด ็ ู สถานีจากเมืองไทยเราทัง้ นัน ้


ทีมเราเดินทางมาถึงบานฮูม(HOUN) ตนหลัก กม.ที่ 1 ก็ไดเวลาอาหารกลางวัน เลือกไดรานอาหารทีด ่ ูดีแลว มีอาหารตามสั่งใหเลือก แตวันนี้คงเหลือแตเนื้อไก กับไขไก เหนือหมู-ปลา หมด ก็สงั่ ตมสมไกตามแนะนํามาหนึ่งชาม พรอมอาหารหลัก ไขเจียว เครือ ่ งดื่มแชเย็นเจีย ๊ บ..นัง่ รออาหารนานพอดู สงสัยวาเพิง่ ไป จับไก แตกไ ็ มผิดหวัง ตมสมไกมาเสริฟชามเทากาละมัง โอ..พี่เลนตมมาใหทั้งตัวเลย แถมเปนไกพื้นบาน ไขเจียวก็จานใหญเบอเลอ..แอบไปดูหลังครัว เคาเอาไขไกบา นมาเตรียมเจียวราว 4-5 ใบ เติมพริก-หอมหั่นลงไปเจียวดวย หอมเรียกน้ําลายเลย... กินขาวกันอรอยอีกมื้อหนึ่ง

ออกเดินทางตอ เพราะทางกวาจะถึงที่หมายอีกยาวนาน หมูบานสองขางทางมีตด ิ ตอกันไป ทีข ่ ับรถตองระวังเด็กเล็ก ริมทางสัตวเลี่ยง แพะ มา หมู ฯ แมงกิไซก็มากขึ้น ถนนก็แคบ ไอเราก็ไมถนัตขับชิดขวา..เออ..ทําประกันมาก็ดีแลว มีอุบต ั ิเหตุจะไดไมเสียเวลา หมดอารมณแนเลย...... กวาจะตีรถถึงเมืองอุดมไชยบายแกๆ อยูแลว แยกขวามือเขาเสนทางสายหลัก สาย 13 ไปเมืองหลวงพระบางอีกรอยกวาโล แถมถนนเกา ผิวจราจรที่เปนลาดยาง ชํารุด-ทรุดโทรม หมดแลวทําเวลาไมไดแน ไมตองกําหนดความเร็วก็ได เพราะมองเข็มไมล แลวคงวิ่งไดไมเกิน 40/กมขนาดรถเราวานิม ่ แลวนาเนีย ๊ ..ยังสัน ่ เปนผีเขาเลย ถาเปนรถแหนบแข็งคงโขยกเปนรถมาแนแท

บนเสนทางสายเอกของลาว มีการเก็บคาดานผานทาง ดวยครับ ดานหนึ่ง 5,000 กีบ ก็ 20 บาท (เงินไทยก็ไม- ยอมรับ)ตองแลกเตรียมไว จากอุดมไชย ไปถึงหลวงพระบางก็มีดานเล็กดานนอย ราว 4 ดาน ตองสังเกตุใหดีหนอยตรงที่มีลาํ ไมไผกระดกยกไว มีซุมมุงตองเปนปอมพักเจาหนาที่เก็บเงิน บางแหงก็เดินออกมาโบกรถ เก็บเงินแลวก็มีใบเสร็จออกใหเปนทางการ....


กอนค่าํ เราก็ถึงเมืองหลวงพระบางกันแลว แวะหาอาหารเย็นเปนทุนไวกอ  น จอดทาบรัศมี กลางปายหามจอดมันเสียเลย แถวยานริมน้าํ โขง เลือกไดเหมาะรานนานั่ง สั่งตม สัง่ ยําปลาน้าํ โขงมาชิมกันหนอย ก็อรอยถูกใจไมผิดหวัง อิ่มแลวออกรถวิ่งวนรอบเมืองหาทีพ ่ ัก ไอที่ถก ู ใจก็ไมคอ  ยวาง ไอทพ ี่ อวางราคามันสิแพงเดอ โอย..เมืองดังเปนแบบนี้ เหมือน"เมืองปาย"บานเราเลยวอย.

วนรถกันหลายรอบเมืองแลว ก็มาไดเฮือนพักมุมสงบ หลังวัดเชียงทองยานหมูบ  านเกา อนุรก ั ษ จําชื่อไมไดเพราะไมคอ  ยประทับใจ หองพักก็เกาเต็มที ดีแตวามีแอร คืนหนึ่ง 700 บาท(ก็เรียกวาไอที่ถูกแลวของเมืองนี้)


พอมีเวลาออกไปย่ําไนทพลาซา หรือ ถนนคนเดิน เมืองหลวงพระบางเสียหนอย สวนใหญก็จะเหมือนบานเราแตไปย่าํ หากาแฟลาวเก็บไปฝากคอกาแฟบานเราหนอย "ปาออย"เลขาทีมเรา เลือกเอาเฉพาะกาแฟ Sinouk cafe'Laoเพราะเปนกาแฟของ สมาคมกาแฟของลาวที่มีชื่อ

เราไดกาแฟถูกใจแลว ใครจะไปย่าํ ซื้ออะไรก็ไมสนใจแลวแวบ..เขานั่งรานมุมถนนเอา "เขยลาว"มาจิบแกเมือ ่ ยหนอยจะไดกลับไปพักผอนใหสบายหลับฝนถึง"พอตาลาว"..?


รุงอรุณวันใหม บรรยากาศแบบยอนอดีตลานนาไทยทีเ่ หมือนกันกับหลวงพระบาง อันเปนเสนหป  ระทับใจเราทีไ ่ ดกลับมาเยือนอีกครัง้ หนึง่ หลังจากสองปกอ  น คราวนัน ้ เราลัดนานฟามา แตคราวนี้มาดวยรถยนตคูชีพ ที่พักขางวัดเชียงทอง ก็เหมือนขางวัดพระสิงหเชียงใหม

เดินทอดนองกึ่งออกกําลังเชาเขาไปในวัด ถือโอกาสเขาไปกราบพระประธานในอุโบสถ เปนศิริมงคล หันกลับออกไปแถวพระสงฆกลับจากบินบาตรกลับวัด ก็เปนอันวาเทีย ่ วนี้ไมได ตักบาตรขาวเหนียวแลวพอมีเวลาชวงเชานีก ้ ลับไปเรียกทีมออกไปย่ําตลาดเชา ตามแนวความชอบของเราดีกวา จะไดเลยไปจิบกาแฟเจาเกา


ตลาดคือมุมมอง ความเปนอยู และชีวิตผูคนเดินไปเรื่อยออกสูหนาตลาดดานริมน้ําโขง เลี้ยวซายก็จะพบกับรานกาแฟเจาดั่งเดิม เปนที่รูจก ั ของนักทองเทีย ่ ว "กาแฟปะชานิยม"อันเปนสภากาแฟของหลวงพระบาง

เราไปเอาสายหนอยนักทองเที่ยวบางตาไปแลว วันนี้ดาวสภาคับคลั่งนั่งกันทั้งกวนนี้ ใชหมดเลย ทัง้ พอคาคหบดี และ ขาราชการเกษียณอายุ เราสัง่ กาแฟมานัง่ แอบฟง (14 พค.)วิจารณกันเรื่องการเมืองไทยลวนๆเชนกัน มันดี..


กอนออกเดินทางทองเที่ยวก็ยังอดแวะหา"กาแฟสด" ชนิดทิปปกา ที่เคียงบาเคียงไหลอราบิกาไทย ในรสชาติ เพราะเรามันติดกาแฟ Espresso เขมขนสะใจ

ลัดทางขามฟากถนนไปดานริมน้าํ ริมน้าํ ขาน ผานไปเยี่ยมราน"ขาวปุน"สไตลขนมเสนเมืองเหนือ ขวัญใจคุณสาวๆชาวหลวงพระบางแฟนลูกคายังเหมือนเดิม สถานทีท ่ องเทีย ่ ว วัดวา-อาราม ก็ยงั ทรงสภาพเดิมๆ


แตยังคงเห็นภาพชีวต ิ หนา รร.นี่แหละคืออนาคตของ.. เมืองหลวงพระบาง ที่จะเปนผูสบ ื สานเปนเมืองมรดกโลกตอไป

ทิวทัศนที่รมรื่น-เขียวขจี ริมฝง น้ําขานชานเมืองนี้ เปนภาพอดีตของริมน้ําแมปง เชียงใหม ยอนไปหลายสิบปในเมืองเราคงไมเที่ยวกันคราวนี้เพราะขับรถเทีย ่ วสํารวจเสนทาง ยังมีเวลาลัดเลอะชายเมืองเรือ ่ ยออกนอกเมืองสายใตไ เยือนน้าํ ตกกวางสี ทีสวยงาม ของเมืองนี้ดีกวา.. สุดถนนผานสถานีขนสงสักพัก เลีย ้ วซายไปเขาเสนทางสูนา้ํ ตกกวางสี ซึ่งปนี้เปนเสนทางลาดยางเรียบรอยแลว ระยะทางปราว25 กม. ถึงน้ําตกแหงนี้ ปนอ ี้ าจจะเปนเพราะความแหงแลง น้าํ ตกจึงนอยไมสวย และ ใสเปนสีน้ําทะเลเหมือนแตเดิมๆ


ชมวิวทิวทัศนพอหอมปาก-หอมคอ เดินทางกลับเขาเมือง เก็บของเตรียมเดินทางกลับ บานเรา แวะหาอาหารกลางวัน กันกอนที่รานเดิมชือ ่ ดัง Pak Houey MiXay ใกลวัดเชียงทอง นักทองเทีย ่ วรูจก ั กันดี อาหารดีมีรสชาติเชน แกงออมลาว ไสอวั่ และ หอหมกปลาน้ําโขง เที่ยวนี้มากินกับขับรถเที่ยวก็พอแลวทีมเรา...

กอนออกเดินทางแวะตรวจเชื้อเพลิงกันทีป ่ ม  เชลล มุมถนนทางออกเมืองสาย 13 เสียกอนเพราะขามาเบนซินเต็มถัง ปมหลวงพระบางไมมีแกสโซฮอลล มีแตเบนซิน 95 ไมวากันอยูแลวขอใหมีเติมเต็มถังคิดเปนเงินไทยราว 2,700 กวาบาท เวลาก็ราวบายกวาๆ ออกเดินทางกันไดแลว กลับบานเราเสนทางใหมสายที่สอง


จากเลาเรือ ่ งขับรถไปสํารวจเสนทาง ชิมกาแฟหลวงพระบาง มาเสวนากันตอสําหรับทานที่สนใจขับรถทองเที่ยวขามแดน ในเสนทางกลับบานเชียงใหม เราเลือกทางจากหลวงพระบาง ไปแขวงไชยะบุรี เมืองหงสา เมืองเงิน เขาเมืองนานไทย

ออกจากเมืองสายหลักลองใตไปราว 20 กวากิโลเมตร เลี้ยวขวาเสนทางสายทาเดื่อ-เมืองงาม ถนนลูกลังไปเลยโลด.. การทางลาวก็มีการปรับปรุงเสนทางปรับเกรด สรางสะพาน ไปเปนระยะๆ ดําฝุนไปเลยเจาแลนดโรเวอรคูใจ


จากเมืองหลวงพระบางถึงทาเดื่อ ประมาณ 80 กิโลเมตร ก็ถึงทาขามริมน้ําแมโขง ฝงดานหนาก็เปนบานเมืองงามสอบถามชาวบานแลว ลําน้ําโขงปนแ ี้ หงขอดกวาทุกๆป ต่ํากวาหัวทางที่จะลงเรือขนานยนต วันนีอ ้ ากาศไมรอนจัดนักเพราะมีฝนตก

แพขนานยนตของทาเดื่อเที่ยวหนึ่งรถจะขามได 4 คัน บางครัง้ ตองเสียเวลาหนอยที่ตอ  งคอยรถใหพอกับเที่ยวขามฝง แตก็ไมเหงานักเพราะทีมเราไดแมคาสาวขายตําสมเปนเพื่อนคุย ทาเดื่อคิดคาขามเปนเงินไทยคันละ 120 บาทเทานั้น


เราขามฝง เมืองงามมาแลว เดินทางตอไปอีกราว 30 กิโล ก็ถงึ หนาเมืองไชยะบุรี ที่เปนเมืองผานไปยังแขวงอืน ่ ๆ เราเลีบยตัวเมืองทิศเหนือ ผานไปเสนขวามือ แยกไปยังเมือง หงสา ถนนบางชวงทีม ่ ีลูกรังอัดแนนแลวและเททับดวยหินกรวดลงไปในทางขึน ้ ลงดอยที่ชันหนอย ที่ความเร็ว 60 กม./ชม.ยังมีอาการสไลดลื่นบางตอน ขนาดเจารถแลนด V.8 ของเรานะวิ่งสี่ลอ  อยูแลว...

เราแวะตลาดหนาเมืองไชยะบุรี หาของขบเคี้ยว ตรวจสภาพรถแลวออกเดินทาง ตอไปเลย โดยไมแวะเขาตัวเมืองไชยะบุรี


รถตองวิง่ ความเร็วเฉลีย ่ ไมสงู เกิน 50 กม./ชม.ตามสภาพถนน ที่กม ็ ีการซอมบํารุงโดยตลอด เสนทางเชนกัน ออกจากไซยะบุรีไปถึงเมืองหงสาระยะทางราว 90 กิโลเมตร ทีมเราเสียเวลา ชมวิวไปพอควร ชวงนีก ้ ็บายโขเต็มทีแลว ประมาณวากอนค่าํ ก็คงถึงที่..

ตามแผนค่ํานี้ทีมเราตองพักคางคืน ณ เมืองหงสา เมืองชนบทเล็กที่นา อยูสงบ เปนเมืองหนึง่ ของแขวงไชยะบุรี เคยเปนเมืองเอกในอดีตและมีชนพืน ้ เมือง พอมีสถานที่ พักผอนบาง มีวัดเกาวัดใหมอยูราว 9 วัด มีการเลีย ้ งชางไว เปนจํานวนมากเพื่อรวมวิถีชีวิตการทํามาหากินกับปาไม มีไฟฟาใชจากโรงงานไฟฟาถานหินของไทย ที่เขาไปตัง้ และ ขุดถานหินลิกไนทที่นี่ สงกลับเขามาเมืองไทย


เชาวันรุงขึ้นกอนเราจะเดินทางกลับไปยังบานเมืองเงินและขามแดนเขาประเทศไทย ณ ดานหวยโกน เชานี้ฝนตกลงมาอยางไมขาดสาย เราแวะรานมุมตลาดเพื่อหากาแฟและอาหารรองทอง ก็มีโอกาส ไดนงั่ ดูชีวิตความเปนอยูของชาวบานทีอ ่ อกมาจายตลาด กันมากอนฟาสางแลว อาจจะบางตาไปหนอยเพราะสายฝน สําหรับดานในตลาดที่มีหลังคา ก็จะเปนแมคาที่ขาย กับขาว-อาหารสุข ในสภาพความเปนอยูตามสังคมเรียบงายของทองถิ่น


ผัก-ผลไม และของกินจากชนบทชายปา อาหารสําเร็จกระเดียดไปแบบภาคเหนือไทยเรา อันเปนวัฒนธรรมการกินที่ไหลตามกันของชนชายแดน

ระยะทางจากเมืองหงสา-เมืองเงิน มีระยะทางไมยาวนักเพียง 30 กวากม.แตวน ั นี้เสียเวลาเอามาก เนื่องจากฝนตกถนนบางแหงที่เปนลูกลังอัดแนน นัน ้ ทําใหลน ื่ เปนชวงๆ ตองใชฝมอ ื บังคับพอควร โดยหาแนวทีพ ่ อจะแกะถนนได คลานโลโฟวิลลลงมาตามทาง

ทิวทัศนขางทางบางชวงยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ และมีการซอม-สราง กันหลายจุดในเสนทางสภาพทางลื่นในระหวางหนาฝนนี้คงจะสรางความลําบาก ในการเดินทางสําหรับรถยนตธรรมดาพอควร


เงินกีบลาวชุดสุดทายไดรีบใชแถวเมืองเงินใหหมด เหลือพอไวเพียงจายคาธรรมเนียมลวงเวลาเพราะเปนวันหยุด

ขามดานเมืองเงิน-หวยโกน จัดการเรือ ่ ง ตม.และ ศุลกากรเรียบรอย ก็ขา มเขาแผนดินไทย จ.นาน

ขับรถข้ามแดนไทย ลาว  
ขับรถข้ามแดนไทย ลาว  
Advertisement