Page 1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ า ยน้ํ า ฟุ ต บอล เทนนิ ส และแบดมิ น ตั น และมี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เพี ย ง 5 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัย มหิด ลปัจ จุบัน ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่เรียกว่ากีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างในปัจจุบนั การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัด โดยสมาคมกีฬา มีสมาชิกทั้งหมด 8 สถาบัน จนกระทั่งปี 2515 จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย พุทศราช 2516” หรือ ก.ก.ม.ท. ขึ้น เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ สหพันธ์กีฬานานาชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (13 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา (11 สถาบัน) 13 ชนิดกีฬา

5

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 7 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 13 ชนิดกีฬา

6

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 18 ชนิดกีฬา

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 18-25 พ.ย. 2513 1. เกษตรศาสตร์ (52/37/25) 2. ธรรมศาสตร์ (26/16/18) 3. จุฬาลงกรณ์ (17/33/33) 9-17 ธ.ค. 2515 1. เกษตรศาสตร์ (54/31/30) 2. จุฬาลงกรณ์ (28/40/27) 3. วิทยาลัยวิชาการศึกษา (8/11/22) 25 ธ.ค. 2517 1. รามคําแหง (40/27/27) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/20/12) 4 ม.ค. 2518 3. จุฬาลงกรณ์ (22/23/30) 4. เกษตรศาสตร์ 27 ธ.ค. 2518 1. รามคําแหง (49/32/19) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (28/25/20) 4 ม.ค. 2519 3. ธรรมศาสตร์ (14/6/15) 4. เกษตรศาสตร์ 22-28 ม.ค. 2520 1. รามคําแหง (42/41/24) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (30/29/28) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/18/23) 5. เกษตรศาสตร์ 29 ธ.ค. 2521 1. รามคําแหง (45/48/20) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (20/33/42) 6 ม.ค. 2522 3. เกษตรศาสตร์ (20/18/26)

1


2

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 7 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 5 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 19 ชนิดกีฬา 8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

9

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (5 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (13 สถาบัน) 17 ชนิดกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 สถาบัน) 18 ชนิดกีฬา

10

11

12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

13

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (26 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (27 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (31 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา

15

16

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (34 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 9-16 ธ.ค. 2522 1. รามคําแหง (74/41/37) 2. จุฬาลงกรณ์ (27/27/32) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/34/27) 4. เกษตรศาสตร์ 25 ต.ค. 2523 1. รามคําแหง (42/25/30) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (35/29/24) 1 พ.ย. 2523 3. เกษตรศาสตร์ (24/30/39) 24-31 ต.ค. 2524 1. รามคําแหง (66/32/36) 2. เกษตรศาสตร์ (29/30/19) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/35/34) 24-31 ต.ค. 2525 1. รามคําแหง (49/32/27) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/26/26) 3. เกษตรศาสตร์ (19/20/35) 24-31 ต.ค. 2526 1. รามคําแหง (65/47/43) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (39/41/27) 3. เกษตรศาสตร์ (16/21/30) 24-31 ต.ค. 2527 1. รามคําแหง (55/31/36) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (40/32/32) 3. เกษตรศาสตร์ (17/32/28) 3-10 พ.ย. 2528 1. รามคําแหง (84/40/21) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/25/35) 3. เกษตรศาสตร์ (19/30/25) 27 ต.ค.-3 พ.ย. 1. รามคําแหง (38/26/27) 2529 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (29/34/34) 3. เกษตรศาสตร์ (26/26/26) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 1. รามคําแหง (43/26/27) 2530 2. จุฬาลงกรณ์ (41/34/26) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (19/26/29) 4. เกษตรศาสตร์ 17-24 ต.ค. 2531 1. รามคําแหง (47/30/22) 2. จุฬาลงกรณ์ (42/26/20) 3. เกษตรศาสตร์ (14/20/20)


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ครัง้ ที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (33 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 20-27 ต.ค. 2532 1. จุฬาลงกรณ์ (43/37/29) 2. เกษตรศาสตร์ (28/27/25) 3. รามคําแหง (24/29/25) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (36 สถาบัน) 23-30 พ.ย. 2533 1. จุฬาลงกรณ์ (39/28/31) 20 ชนิดกีฬา 3. รามคําแหง (32/28/21) 3. เกษตรศาสตร์ (30/29/27) มหาวิทยาลัยมหิดล (36 สถาบัน) 8-15 ม.ค. 2535 1. จุฬาลงกรณ์ (44/28/24) 22 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (25/37/41) 3. กรุงเทพ (24/9/19) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (36 สถาบัน) 8-15 ม.ค. 2536 1. เกษตรศาสตร์ (44/25/32) 22 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (30/29/26) 3. กรุงเทพ (16/12/17) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (39 สถาบัน) 19-26 พ.ย. 2536 1. เกษตรศาสตร์ (37/25/37) 23 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (36/36/25) 3. ศรีปทุม (15/9/5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (37 สถาบัน) 2-9 ธ.ค. 2537 1. จุฬาลงกรณ์ (43/31/26) 23 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (37/33/39) 3. รามคําแหง (21/20/22) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 19-26 ม.ค. 2539 1. จุฬาลงกรณ์ (32/20/32) (36 สถาบัน) 15 ชนิดกีฬา 2. กรุงเทพ (17/8/12) 3. ธรรมศาสตร์ (16/11/17) 4. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (42 สถาบัน) 14/21 ม.ค. 2540 1. รามคําแหง (33/25/29) 21 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (31/25/20) 3. เกษตรศาสตร์ (19/26/44) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 9-16 ม.ค. 2541 1. จุฬาลงกรณ์ (31/25/22) (41 สถาบัน) 16 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (22/29/35) 3. มหิดล (20/13/10) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (46 สถาบัน) 29 ม.ค.-5 ก.พ. 1. จุฬาลงกรณ์ (26/23/19) 2542 2. เกษตรศาสตร์ (25/26/39) 3. ศรีปทุม (23/19/10) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4-10 ธ.ค. 2542 1. จุฬาลงกรณ์ (25/16/24) วิ ท ยาเขตองครั ก ษ์ (51 สถาบั น ) 21 ชนิ ด 2. ศรีปทุม (23/14/19) กีฬา 3. เกษตรศาสตร์ (22/23/19)

3


4

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 28 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (51 สถาบัน) 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 29

30

31

32

33

34

35

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 7-14 ม.ค. 2544 1. ศรีปทุม (23/19/20) 2. เกษตรศาสตร์ (21/15/30) 3. ธรรมศาสตร์ (19/21/21) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 9-16 ธ.ค. 2544 1. เกษตรศาสตร์ (32/23/35) (58 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (32/21/17) 3. ธรรมศาสตร์ (26/17/34) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (58 สถาบัน) 11-18 ม.ค. 2546 1. ศรีปทุม (43/30/23) 21 ชนิ ด กี ฬา กี ฬาสาธิต 1 ชนิ ด กี ฬ า (เรื อ 2. กรุงเทพ (27/17/40) พาย) 3. เกษตรศาสตร์ (26/21/20) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (61 สถาบัน) 10-17 ม.ค. 2547 1. กรุงเทพ (35/25/29) 22 ชนิดกีฬา 2. เชียงใหม่ (34/22/41) 3. ศรีปทุม (28/25/21) 4. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8-15 ม.ค. 2548 1. กรุงเทพ (48/29/41) จ.นครราชสีมา (102 สถาบัน) 20 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (23/15/20) 3. เกษตรศาสตร์ (20/27/22) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 23-30 ธ.ค. 2548 1. กรุงเทพ (48/29/41) (110 สถาบัน) 23 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (28/16/31) 3. ศรีปทุม (24/16/20) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 19-26 ม.ค. 2550 1. กรุงเทพ (31/30/33) (115 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (23/17/27) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/15/17) 4. เกษตรศาสตร์ (21/15/16) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (110 สถาบัน) 7-14 ม.ค. 2551 1. เกษตรศาสตร์ (31/13/19) 25 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 2. กรุงเทพ (29/32/26) (แฮนด์บอล) 3. ส.การพลศึกษา (23/24/30)

36

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (117 สถาบัน) 27 ชนิดกีฬา

37

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (114 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา (กรีฑาคนพิการและว่ายน้ําด้วยตีนกบ)

11-18 ม.ค. 2552 1. จุฬาลงกรณ์ (31/23/17) 2. รามคําแหง (30/17/17) 3. กรุงเทพ (29/29/27) 4. เกษมบัณฑิต (25/23/21) 5. เกษตรศาสตร์ (23/19/28) 22-30 ม.ค. 2553 1. จุฬาลงกรณ์ (27/21/26) 2. เกษมบัณฑิต (23/15/17) 3. กรุงเทพ (20/21/31) 4. เกษตรศาสตร์ (17/12/29)


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (117 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา

39

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (116 สถาบัน) 26 ชนิดกีฬา

40

สถาบันการพลศึกษา (110 สถาบัน) 30 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (112 สถาบัน) 29 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (112 สถาบัน) 31 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (111 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต

41

42

43

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 15-22 ม.ค. 2554 1. จุฬาลงกรณ์ (51/36/40) 2. รัตนบัณฑิต (19/5/8) 3. รามคําแหง (18/18/13) 8. เกษตรศาสตร์ (14/15/27) 1-8 พ.ค. 2555 1. สถาบันการพลศึกษา(36/29/27) 2. จุฬาลงกรณ์ (34/28/44) 3. เกษตรศาสตร์ (24/26/33) 10-19 ม.ค. 2556 1. สถาบันการพลศึกษา(63/58/33) 2. จุฬาลงกรณ์ (42/32/40) 3. เกษตรศาสตร์ (24/30/42) 14-22 ม.ค. 2557 1. จุฬาลงกรณ์ (56/44/53) 2. สถาบันการพลศึกษา (53/40/39) 3. เกษตรศาสตร์ (25/31/37) 15-24 ม.ค.2558 1. จุฬาลงกรณ์ (58/57/53) 2. สถาบันการพลศึกษา (43/32/42) 3. เกษตรศาสตร์ (35/32/50) 9-18 ม.ค.2559

1. จุฬาลงกรณ์ (51/36/48) 2. สถาบันการพลศึกษา (47/48/32) 3. เกษตรศาสตร์ (30/25/32)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 20 ปี พ.ศ. 2536 ครั้งที่ 26 ปี พ.ศ. 2542 และครั้งที่ 42 ปี พ.ศ.2558 และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 43 ครั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 3 จํานวน 31 ครั้ง (อันดับ 1 จํานวน 6 ครั้ง อันดับ 2 จํานวน 8 ครั้ง และอันดับ 3 จํานวน 17 ครั้ง) และติดอันดับ 1 ใน 8 จํานวน 12 ครั้ง (อันดับ 4 จํานวน 7 ครั้ง อันดับ 5 จํานวน 3 ครั้ง และอันดับ 8 จํานวน 1 ครั้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 43 โดยมีสถาบันเข้าร่วม 111 สถาบัน จํานวนเหรียญที่ชิงชัย ทั้งหมด 319 เหรียญทอง 319 เหรียญเงิน และ 472 เหรียญทองแดง จาก 25 ชนิด กีฬา และ 2 กีฬาสาธิต

5


6

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

บทสรุปผู้บริหาร การแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ในระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมนี้เป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 25 ปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับจังหวัด ชุมชนทางด้านวิชาการ สุขภาพ การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้กําหนดชื่อการแข่งขันว่า “กันเกราเกมส์” โดยมีแนวความคิดหลัก 9 ประการ ได้แก่ “Relationship” คือ กีฬาเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี “Inspiration” คือ กีฬาเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ สังคม “Spirit” คือ กีฬาส่งเสริมให้คนมีน้ําใจนักกีฬา “Ethics” คือ กีฬาก่อให้เกิดจริยธรรมที่ดีงามในสังคมอุดมศึกษา “Society” คือ กีฬาเพื่อสังคมสถาบัน อุดมศึกษา “Healthiness” คือ กีฬาเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี มีกิจ กรรมผ่อน คลายหลังจากการแข่งขันทุกวัน “Intension” คือ กีฬาสร้างความตั้งใจยิ่งขึ้น“Neighborliness” คือ กีฬาสร้างความ เป็นเพื่อน เป็น มิตรไมตรีจิต ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน “Excellence” คือ กีฬาสู่ความเป็น เลิศ ภายใต้คําขวัญที่ว่า “สายน้ํา แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี” มีปลาบึก ชื่อว่า “บึกบึน” และ “บัวบาน” เป็นสัตว์นําโชค ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ อาศัยศักยภาพของนักศึกษาร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน ต่างๆ จํานวนมากกว่า 5,000 คน ในการเป็นอาสาสมัครการแข่งขัน ตลอดจนบุคลากร ทางด้านการกีฬา ฃของ มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสิ่งที่สําคัญคือเครือข่าย ความร่วมมือของชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล อําเภอ วัด และโรงเรียน ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการกําหนดกรอบในการจัดกิจกรรมและแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยสรุป ดังนี้ 1. การจัดการแข่งขันกีฬา 31 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ํา บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืนยูโด ฮอกกี้ วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง คาราเต้-โด เรือพาย ลีลาศ แฮนด์บอล ขี่ม้า ฟุตซอล ปันจักสีลัต ครอสเวิร์ด หมากกระดาน บริดจ์ มวยไทยสมัครเล่น ยูยิตสู (กีฬาสาธิต) บีบีกัน (กีฬาสาธิต) โดยมีการชิงชัยเหรียญทอง จํานวน 379 เหรียญ 2. การจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “กีฬากับการทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)” 3. กิจกรรมส่งเสริมสินค้าชุมชนในพื้นที่ 4. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในป่าต้นน้ําร่องก่อ (ป่าพื้นถิ่นอีสาน)


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

5. 6. 7. 8. 9.

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 8 ชุด กิจกรรมรณรงค์เลิกบุหรี่ โครงการ “เครือข่ายคลินิกฟ้าใส” กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลรถสองแถวจังหวัดอุบลราชธานี “โครงการแนะนําป้ายรถเมล์” โครงการรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้าในอีสานใต้ (นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับนักศึกษา สถาบันอื่นเดินรณรงค์ร่วมกัน) 10. กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเชิญนักฟุตบอลแต่ละประเทศในภาคอาเซียน ประเทศละ 4 คน และอาจารย์ 1 คน รวมนักกีฬาทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็น 2 ทีมๆละ 20 คนมาร่วมงานแข่งขันกีฬากระชับ มิตร 11. จัดนิทรรศการโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ 12. จัดการแสดงในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และเพื่อให้การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษา 126 สถาบันทั่วประเทศ จํานวนประมาณ 15,000 คน เกิดความประทับใจ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน ภายในมหาวิทยาลัยอุบล จํานวน 22 ชนิดกีฬา ได้แก่ ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาน เทควันโด วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กรีฑา ฟุตบอล ชนิดกีฬา บีบีกัน (กีฬาสาธิต) เปตอง ซอฟท์บอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ํา เรือพาย ยูโด ยูยิตสู (กีฬาสาธิต) แบดมินตัน ปันจักสีลัต ดาบสากล และสนามแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อีก 5 แห่ง จํานวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทนนิส คาราเต้-โด เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยิงปืน ฟุตซอล ฟุตบอล ฮอกกี้ ขี่ม้า ลีลาศ และเทนนิส โดยดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการปรับปรุงที่พัก สําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จํานวน 9 อาคาร เพื่อรองรับผู้เข้าร่วม จํานวน 15,000 คน ตลอดจนจัดระบบการดูแล ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและการเดินทางในมหาวิทยาลัย โดยจัดระบบขนส่งด้วยรถสองแถวประจําทาง ของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 33 คัน ให้บริการตลอดการแข่งขัน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริการรถนําเที่ยวของ จัง หวั ด มาให้ บ ริ ก ารอี ก 10 คั น รวมถึ ง การขอความร่ ว มมื อ จากสถานี ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด อุบ ลราชธานี สถานี ตํารวจภูธรวารินชําราบ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้ เตรียมการโดยประสานงานกับ สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และ โรงพยาบาลในเครือข่ายต่างๆ หากเกิดการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ จะเป็นการสร้างมิติของการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยโดยเน้นการมี ส่วนร่วมในกิจกรรม มากกว่าเหรียญรางวัลการแข่งขัน และนําเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนมาสร้างวัฒนธรรม ทางด้านการกีฬาของชาติที่ดีงามสืบต่อไป

7


8

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตราสัญลักษณ์ประจําการแข่งขัน (Official Logo)

ตราสัญลักษณ์ประจําการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น เจ้าภาพ ตราสัญลักษณ์จะเน้นใช้แนวคิดที่ได้ แรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัด และ สีสันออกมาให้สื่อถึงการแข่งขันกีฬาที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน คบเพลิงกันเกราเกมส์: คบเพลิงแห่งสีสันและความสนุกสนาน ภาพเขียนสีผาแต้ม : ภาพลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่กําลังมีความสุขและสนุกสนานกับการเล่นกีฬา โดยได้แรง บันดาลใจจากภาพเขียนสีผาแต้ม เลข ๔๓ : สื่อถึงหมายเลขของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ Sunrise / แสงตะวัน : อุบลราชธานีคือดินแดนที่ตะวันขึ้นก่อนใครในสยาม สายน้ํามูล : เส้นโค้งอ่อนพริ้วไหวสวยงาม ดั่งสายน้ํามูล สายน้ําคู่จังหวัดอุบลราชธานี กันเกราเกมส์ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันและเลือกใช้ชื่อดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยเป็นชื่อ ประจําการแข่งขันครั้งนี้


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

มาสคอตประจําการแข่งขัน

ได้แก่ ปลาบึก ชื่อว่า “บึกบึน และ บัวบาน” โดย “ปลาบึก” มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Pangasianodon gigas ปลาลุ่ม แม่น้ําโขงเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ไม่มีเกล็ดอาศัยอยู่ในแม่น้ําโขงตั้งแต่ประเทศจีน, ลาว, เมียนมาร์, ไทย เรื่อยมาตลอดความยาว ของแม่น้ํารวมไปถึงแควสาขาต่าง ๆ เช่น แม่น้ํามูล, แม่น้ําสงคราม แต่ไม่พบในตอนปลายของ แม่น้ําโขงที่เป็นน้ํากร่อย ดังคําขวัญของอุบลราชธานีที่ว่า มีปลาแซบหลาย แปลว่า อุบลราชธานีมีปลาหลากหลายใน บท 2 บาท 5 ของสักวาคุณค่าเมืองอุบล ประกอบกับอุบลมีแม่น้ํามูลไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาบึก

สโลแกนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" คําขวัญ (SLOGAN) ภายใต้ชื่อว่า

คําขวัญที่วา่ ““สายน้ํา แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี”

9


10

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

กรีฑา

ว่ายน้ํา

บาสเกตบอล

ฟุตบอล

วอลเลย์บอล

เซปักตะกร้อ

ดาบสากล

เทควันโด

เทนนิส

เทเบิลเทนนิส

แบดมินตัน

มวยสากลสมัครเล่น

ยิงปืน

ยูโด

ฮอกกี้

วอลเลย์บอลชายหาด

เปตอง

เรือพาย

ลีลาศ

ฟุตซอล

ปันจักสีลัต

ครอสเวิร์ด

บริดจ์

หมากกระดาน

มวยไทยสมัครเล่น

ยูยิตสู

บีบีกัน


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1. กีฬาฟุตบอล ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล นายอวิรุทธ์ ผ่านผิว นายวรนารถ จําปา นายจตุรพล กําปั่น นายศรายุธ สมพิมพ์ นายสิทธิศักดิ์ ผลเจริญ นายภาคภูมิ เครือน้อย นายวรภพ พงษ์สุวรรณ นายรัชพล นองเนือง นายนาวิน ประไพศิลป์ นายวันจักรี มีช่วย นายธนกร วชิระนิธิกุล นายจักรกฤษณ์ ศาลาแดง นายกานต์ดนัย ถาวรศักดิ์

ผู้จัดการทีม ผศ.พีรเดช มาลีหอม

ชื่อ-สกุล คณะ/ชั้นปี ที่ ศษ.5 2. นายธนสาร หนูคล้าย ศษพ.4 4. นายสหพล เดชอรัญ ศษพ.4 6. นายอรรถพล ชูท้วม สค.1 8. นายพงศธร มณีบริรักษ์ ศษพ.3 10. นายอัฏฐพร ชูประดิษฐ์ ศษ.5 12. นายศตวรรษ เนตรทิพย์ ศษ.1 14. นายวัชรชัย บุญถนอม วิทย์ฯกีฬา3 16. นายพงศธร วิจบ ศษพ.5 18. นายกริช ก่อสกุล ศษพ.3 20. นายพสธร นาสมยนต์ ศษพ.5 22. นายอนุภัทร ลาพินี ศษ.2 24. นายธนวิชญ์ ยิ่งดํานุ่น ศษ.2

คณะ/ชั้นปี ศษ.7 ศษ.5 บว.3 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.6 ศษพ.5 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝกึ สอน 1. นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ 2. นายทนงศักดิ์ ประจักกะตา 3. นายบัณฑิต เทียบทอง 2. กีฬาวอลเลย์บอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ สิงห์ทวีศักดิ์ นายจักรพงศ์ คงเปีย นายอดิพงษ์ แซ่อึ๋ง นายวุฒิพงศ์ โชติการ นายศิรวิทย์ สวนนุช นายอรรคพล เกตุขุนทด นายเอกชัย ทอร์สตัด นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ น.ส.ธาริณี ทิมแท้ น.ส.นภารัตน์ ทรัพย์ผุด น.ส.จีรภา บุญสุด

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.4 ปม.1

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22.

ชื่อ-สกุล นายชิตพล เต็มนา นายอรรถพล แก้วบริสุทธิ์ นายวัฒนชัย ปานขุนรักษ์ นายกรวัฒน์ โนนดงกลาง นายนภดล นาคทอง นายพีรศักดิ์ ไลไธสง นายอภิศักดิ์ วงษ์จําปา น.ส.ชุลีพร สุนทรวารี น.ส.สภาพร ศรีเพ็ญ น.ส.เบญญาภรณ์ วงศ์ทองหลาง น.ส.พลอยไพลิน พรมสุวงษ์

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.5 สค.2 ศษ.1 ศษ.4 ศษพ.1 มน.1

11


12

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

23. 25. 27. 29.

น.ส.ณัฐชา สนั่นเมือง น.ส.กาญจนา เพ็ญรุ่งเรือง น.ส.กนกวรรณ แสงอรุณ น.ส.ภิรมย์พร ใจหนักแน่น

ผู้จัดการทีม นายมหาด อินทร์ด้วง

มน.1 บธ.1 ศษ.4 ศษ.5

24. 26. 28. 30.

น.ส.กนกพร ดําจับ น.ส.นิศากร สิมประเสริฐ น.ส.ศศิธร พิมพา น.ส.สุธาสินี จันหา

บธ.1 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.5

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์ 2. นายเจริญ จันทร์เจริญใจ 3. นายพิทักษ์ ปิ่นประวัติ 4. นายวีระ บุญอินทร์ 5. นายโอฬาร วรัญญานนท์ 6. น.ส.วรางคณา เงื่อนตะคุ 3. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ที่ 1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล นายศรเทพ กุลวงค์ นายกรวัฒน์ โนนดงกลาง** น.ส.ชุลีพร สุนทรวารี**

ผู้จัดการทีม นายมหาด อินทร์ด้วง**

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1

ที่ 2. 4.

ชื่อ-สกุล นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์** น.ส.ธาริณี ทิมแท้**

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายเมธาวินทร์ เทพสาร 2. น.ส.ธาดารัตน์ ทองสายออ 4. กีฬาบาสเกตบอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

ชื่อ-สกุล นายณัฐพล ชัยสงค์ นายวรภัทร ลิมปิโชติกุล นายพรชัย ห่วงรักษ์ นายศุภฤกษ์ พู่ตระกูล นายอัษฎาวุฒิ ดารารุ่ง นายธนาทัตถ์ ไชยสุระ นายต่อพงศ์ มัธยมานันท์ นายไพรัช คงกิจมั่น น.ส.กรกนก คชรัตน์ น.ส.สุวัจนี เทพธัญญ์ น.ส.ขนิษฐา มัชฉิม น.ส.อัมพวา ท้วมอ้น น.ส.ทิพวรรณ เทียมหลา น.ส.วณิดา พรมวัน น.ส.ณัฏฐารัตน์ สว่างแก้ว

คณะ/ชั้นปี เทคนิคฯ1 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.2

ที่ 2. 4. 6. 8. สิ่งแวดล้อม2 10. ศษ.1 12. ศษ.4 14. บว.2 16. ศษ.4 18. ศษ.2 20. ศษ.2 22. สค.1 24. ศษ.3 26. ศษพ.1 28. วท.5 30.

ชื่อ-สกุล นายมงคลสุบรรณ คําปัน นายพัสกร อปริมาณ นายพันธวัช เตชะสําราญ นายรัฐพล ตันตินิจกุล นายธนโชค มาลัยเปีย นายเมธา บุญหล่ํา นายตรีเพชร ใจหาญ น.ส.นันทวรรณ หะนุมาน น.ส.นนทลี ภูนีละมัย น.ส.ปริญญา ดิเรกโภค น.ส.วันทนา ยิ้มเอี่ยม น.ส.ฐานิกา ใจบรรเจิด น.ส.กาญจนา ธงวาด น.ส.เมธาวี ใจบรรเจิด น.ส.กาดิยา นีมาก้า

คณะ/ชั้นปี สค.2 วศ.3 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.3 สิ่งแวดล้อม1

ศษ.3 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.3 บว.3 บธ.1 ศษ.2 มน.3 บว.1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ผู้จัดการทีม ดร.ณัฐิกา เพ็งลี

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายยงยุทธ ใจหาญ 2. น.ส.ฐณัฐดา ตุงคบุรี 3. รศ.ดร.กรรวี บุญชัย 4. น.ส.อุทุมพร ทับชู 5. นายพลวัฒน์ จิระสุธีรักษ์ 5. กีฬาตะกร้อ

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

ชื่อ-สกุล นายเดชาพล ขจรธัญญารัตน์ นายชานนท์ ดิสนา นายพงษ์พัฒน์ นาคเจริญสุข นายณัฐพล แตงจุ้ย นายณัฐกิตติ์ แสนทวีสุข นายนราธิป สิทธิ นายธนพล วรรณวงค์ นายเสกสรร สนธิระ น.ส.แพรพรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.ขวัญภิรมย์ สีออน น.ส.ยวมนต์ เกิดเกษม น.ส.วินัดดา บุญโคกสี น.ส.พลอยพิชชา อินอําพันธ์

ผู้จัดการทีม ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย

คณะ/ชั้นปี ศษพ.1 ปม.1 ศษ.5 ศษพ.3 ศษ.4 วน.2 วศ.2 ศษ.3 ศษ.1 ศษพ.4 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.3 ศษ.1

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

ชื่อ-สกุล นายวีรศักดิ์ คําส่าง นายยศพร รักติประกร น.ส.ดุลยรัตน์ แก่นทรัพย์ นายสักดิ์สิทธิ์ สิงห์อุดม นายชัยวุฒิ ขาวฉลาด นายวรนนท์ ดีจําเนียร นายภาณุลักษณ์ ทวีเศรษฐ น.ส.ยุพรัตน์ อ่ําอินทรีย์ น.ส.ตุ๊กตา แก้วมุกดา น.ส.นุสบา กลางพิมาย น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ น.ส.ณัฐมล โคตรเพชร น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล น.ส.พรพิมล ขอนแก่น น.ส.ภาณุมาศ ชินมาตร

คณะ/ชั้นปี วศ.1 ศษ.4 ศษพ.4 วศ.1 ศษ.3 ศษพ.3 ศษพ.5 ปม.2 ศษพ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.1 ศษพ.3 ศษพ.3 ศิลปศาสตร์ฯ4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ 2. นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล 3. นายเมธี ศิลา 4. ว่าที่ ร.ต.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 6. กีฬาฟุตซอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล นายนนชภัทร นวลเขียน นายณัฐพงษ์ นาคินทร์ นายฉัตรดนัย สาลี นายจตุรงค์ บัวทวน นายธันยบูรณ์ ศรีชมภู

คณะ/ชั้นปี ที่ ศษ.4 2. ศษ.2 4. ศษพ.2 6. ศษ.2 8. ศษพ.1 10.

ชื่อ-สกุล นายศักติพันธ์ เหรียญทอง นายชวลิตร บุญภักดี นายจิรายุ ตุ้งติก นายนิติสทิ ธิ์ ประพันธ์วงศ์ นายกัณตภาคิน หลวงผนัง

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศษพ.3 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4

13


14

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33.

นายรณชัย จูงวงษ์สุข นายจิระศักดิ์ สมคิด นายธนกฤต มีนาพระ นายณัฐวุฒิ อุดเจ่ง น.ส.พจนีย์ กันยามา น.ส.กฤษณา ฤทธิสาร น.ส.สุจิตตรา รัตนศรี น.ส.พัฐสุดา ภู่เพชร น.ส.วนิดา แย้มเกษร น.ส.ปาลิตา โปเชียว น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง น.ส.สุชานาฏ กิตติโสภณ

ผู้จัดการทีม ดร.นิรอมลี มะกาเจ

ศษ.1 กษ.1 ปม.1 ศษ.1 ศษ.3

12. 14. 16. 18. 20. วิทย์ฯกีฬา3 22. วิทย์ฯกีฬา1 24. ศษพ.5 26. ศษพ.3 28. ศษ.2 30. ศษ.6 32. วิทย์ฯกีฬา3 34.

นายอลงกรณ์ เจือไทย นายธารินทร์ เป๋าเงิน นายณัฐวัฒน์ ขําครุธ น.ส.กมลรัตน์ ทะปะสิทธิ์จิตต์ น.ส.วศินี ปักธงไชย น.ส.หทัยรัตน์ สังข์รุ่ง น.ส.นิรชา ผาสุข น.ส.ลภัสรดา ยอดราช น.ส.ปลื้มจิตต์ มหาวงศ์ น.ส.สรัญญา ศรีเมือง น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดี น.ส.ยลดา ยืนยิ่ง

ศษพ.4 วิทย์ฯกีฬา4

ศษ.4 กษ.4 ศษ.3 วิทย์ฯกีฬา1

ศษพ.1 วิทย์ฯกีฬา1

ศษพ.3 ศษพ.2 ศษ.4 วิทย์ฯกีฬา3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายฐาปกร ถาวร 2. นายวิชัย ยีมีน 3. นายณัฐนันท์ ทุมมานนท์ 4. นายวีรวัฒน์ อยู่จุ้ย 5. นายพิพัฒน์ ลิ่มเรืองกุล 6. น.ส.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 7. กีฬาเปตอง

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล นายจักรี ขันตยาภรณ์ นายวันเฉลิม กลั่นเกิด นายดุสิต จิตไทย น.ส.จุฑามาศ กิมเซียะ น.ส.กัญญาภรณ์ เกตุทอง น.ส.อรณิช เนตรมณี

ผู้จัดการทีม น.ส.กัลพฤกษ์ พลศร

ชื่อ-สกุล คณะ/ชั้นปี ที่ ศษ.3 2. นายกรกฎ โพธินาแค ศษพ.3 4. นายสุราชา พูลันแก้ว พาณิชยฯ1 6. นายวัฒนา หีบเงิน ศษ.3 8. น.ส.กลันทกา หิรัญพิจิตร วท.4 10. น.ส.บุษราคํา จตุพรสมบัติ วศ.1 12. น.ส.นันทัชพร วีระเสถียร ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ร.ต.จําเลิศ เสมอภาค 2. ร.ต.กันต์ คชพันธ์ 3. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์

คณะ/ชั้นปี กษ.3 วิทย์ฯกีฬา3

พาณิชยฯ1 พาณิชยฯ2 ศษ.1 ศษ.3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1. กีฬาฟุตบอล ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23.

ชื่อ-สกุล คณะ/ชั้นปี น.ส.วนิดา คําทุม ศษ.2 น.ส.มัลลิกา ถามูล ศษ.6 น.ส.วศินี ปักธงไชย** ศษ.3 น.ส.ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ ศษ.3 น.ส.กรกนก ศิริวาลย์ ศษ.1 น.ส.ศิรินทิพย์ ทองใหม่ ศษ.1 น.ส.สุดารัตน์ หมอผึ้ง ศษ.1 น.ส.พจนีย์ กันยามา** ศษ.3 น.ส.ศุภิสรา คล่องใจ ศษ.1 น.ส.กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์** กษ.4 น.ส.ลัดดามาส พรมหลวงศรี ศษ.2 น.ส.ดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์ ศษ.2

ผู้จัดการทีม ผศ.พีรเดช มาลีหอม

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22.

ชื่อ-สกุล น.ส.อรจิรา สว่างแจ้ง น.ส.ปวริศา จันสา น.ส.สุนิษา จันทร์อินทร์ น.ส.กาญจนา ละลาย น.ส.จุฑามาศ แตงขาว น.ส.ปาลิตา โปเซี้ยว** น.ส.พรรณาราย ชูสุวรรณ น.ส.ปภาดา สีโนรักษ์ น.ส.จุฑามาศ พวงมะโหด น.ส.เบญจพร คําอาจ น.ส.จิราวรรณ เจริญผล

คณะ/ชั้นปี ศษ.6 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.3 ศษ.2 บว.3 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายณัฐชนนท์ ซังพุก 2. นายชูศักดิ์ สุวรรณา 3. นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ 2. กีฬาวอลเลย์บอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ สิงห์ทวีศักดิ์ นายจักรพงศ์ คงเปีย นายอดิพงษ์ แซ่อึ๋ง นายวุฒิพงศ์ โชติการ นายศิรวิทย์ สวนนุช นายอรรคพล เกตุขุนทด นายเอกชัย ทอร์สตัด นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์**

ชื่อ-สกุล คณะ/ชั้นปี ที่ ศษ.4 2. นายชิตพล เต็มนา ศษ.3 4. นายอรรถพล แก้วบริสุทธิ์ ศษ.2 6. นายวัฒนชัย ปานขุนรักษ์ ศษ.3 8. นายกรวัฒน์ โนนดงกลาง** ศษ.1 10. นายนภดล นาคทอง ศษ.2 12. นายพีรศักดิ์ ไลไธสง ศษ.3 14. นายอภิศักดิ์ วงษ์จําปา ศษ.3

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.5 สค.2

15


16

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ผู้จัดการทีม นายมหาด อินทร์ด้วง**

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์ 2. นายเจริญ จันทร์เจริญใจ 3. นายพิทักษ์ ปิ่นประวัติ 3. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ที่ 1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล นายศรเทพ กุลวงค์ นายกรวัฒน์ โนนดงกลาง** น.ส.ชุลีพร สุนทรวารี

ผู้จัดการทีม นายมหาด อินทร์ด้วง**

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1

ที่ 2. 4.

ชื่อ-สกุล นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์** น.ส.ธาริณี ทิมแท้

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายเมธาวินทร์ เทพสาร 2. น.ส.ธาดารัตน์ ทองสายออ 4. กีฬาบาสเกตบอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล นายณัฐพล ชัยสงค์ นายวรภัทร ลิมปิโชติกุล นายพรชัย ห่วงรักษ์ นายศุภฤกษ์ พู่ตระกูล นายอัษฎาวุฒิ ดารารุ่ง นายธนาทัตถ์ ไชยสุระ นายต่อพงศ์ มัธยมานันท์ นายไพรัช คงกิจมั่น

ผู้จัดการทีม ดร.ณัฐิกา เพ็งลี

คณะ/ชั้นปี เทคนิคฯ1 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.2

ที่ 2. 4. 6. 8. สิ่งแวดล้อม2 10. ศษ.1 12. ศษ.4 14. บว.2

ชื่อ-สกุล นายมงคลสุบรรณ คําปัน นายพัสกร อปริมาณ นายพันธวัช เตชะสําราญ นายรัฐพล ตันตินิจกุล นายธนโชค มาลัยเปีย นายเมธา บุญหล่ํา นายตรีเพชร ใจหาญ

คณะ/ชั้นปี สค.2 วศ.3 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.3 สิ่งแวดล้อม1

ศษ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายยงยุทธ ใจหาญ 2. น.ส.ฐณัฐดา ตุงคบุรี 5. กีฬาตะกร้อ

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล น.ส.แพรพรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.ขวัญภิรมย์ สีออน น.ส.ยวมนต์ เกิดเกษม น.ส.วินัดดา บุญโคกสี

คณะ/ชั้นปี ที่ ชื่อ-สกุล ศษ.1 2. น.ส.ยุพรัตน์ อ่ําอินทรีย์ ศษพ.4 4. น.ส.ตุ๊กตา แก้วมุกดา ศษ.3 6. น.ส.นุสบา กลางพิมาย ศษ.4 8. น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ ศษ.5 10. น.ส.ณัฐมล โคตรเพชร ศษ.3 12. น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล

คณะ/ชั้นปี ปม.2 ศษพ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.1 ศษพ.3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

13. น.ส.พลอยพิชชา อินอําพันธ์ 15. น.ส.ภาณุมาศ ชินมาตร ผู้จัดการทีม ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย

ศษ.1

14. น.ส.พรพิมล ขอนแก่น

ศษพ.3

ศิลปศาสตร์ฯ4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ 2. นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล 3. ว่าที่ ร.ต.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 6. กีฬาฟุตซอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

ชื่อ-สกุล น.ส.พจนีย์ กันยามา** น.ส.กฤษณา ฤทธิสาร น.ส.สุจิตตรา รัตนศรี น.ส.พัฐสุดา ภู่เพชร น.ส.วนิดา แย้มเกษร น.ส.ปาลิตา โปเชียว** น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง น.ส.สุชานาฏ กิตติโสภณ น.ส.ยลดา ยืนยิ่ง

ผู้จัดการทีม ดร.นิรอมลี มะกาเจ

คณะ/ชั้นปี ศษ.3

ที่ 2. วิทย์ฯกีฬา3 4. วิทย์ฯกีฬา1 6. ศษพ.5 8. ศษพ.3 10. ศษ.2 12. ศษ.6 14. วิทย์ฯกีฬา3 16.

ชื่อ-สกุล น.ส.กมลรัตน์ ทะปะสิทธิ์จิตต์** น.ส.วศินี ปักธงไชย** น.ส.หทัยรัตน์ สังข์รุ่ง น.ส.นิรชา ผาสุข น.ส.ลภัสรดา ยอดราช น.ส.ปลื้มจิตต์ มหาวงศ์ น.ส.สรัญญา ศรีเมือง น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดี

คณะ/ชั้นปี กษ.4 ศษ.3 วิทย์ฯกีฬา1

ศษพ.1 วิทย์ฯกีฬา1

ศษพ.3 ศษพ.2 ศษ.4

วิทย์ฯกีฬา3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายวีรวัฒน์ อยู่จุ้ย 2. นายพิพัฒน์ ลิ่มเรืองกุล 3. น.ส.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 7. กีฬาเปตอง

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล นายจักรี ขันตยาภรณ์ นายวันเฉลิม กลั่นเกิด นายดุสิต จิตไทย น.ส.จุฑามาศ กิมเซียะ น.ส.กัญญาภรณ์ เกตุทอง น.ส.อรณิช เนตรมณี

ผู้จัดการทีม น.ส.กัลพฤกษ์ พลศร

ชื่อ-สกุล คณะ/ชั้นปี ที่ ศษ.3 2. นายกรกฎ โพธินาแค ศษพ.3 4. นายสุราชา พูลันแก้ว พาณิชยฯ1 6. นายวัฒนา หีบเงิน ศษ.3 8. น.ส.กลันทกา หิรัญพิจิตร วท.4 10. น.ส.บุษราคํา จตุพรสมบัติ วศ.1 12. น.ส.นันทัชพร วีระเสถียร ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ร.ต.จําเลิศ เสมอภาค 2. ร.ต.กันต์ คชพันธ์ 3. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์

คณะ/ชั้นปี กษ.3 วิทย์ฯกีฬา3

พาณิชยฯ1 พาณิชยฯ2 ศษ.1 ศษ.3

17


18

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

8. กีฬากรีฑา ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

ชื่อ-สกุล นายสุภัทรชัย สุนทรวิภาต นายเดชฤทธิ์ สิทธิบาล นายอภสิทธิ์ ฉ่ําศรี นายวงศธร เพียรประสบสุข นายชโลทร นุ้ยศิริ นายเฟื่องนคร เอกม่วง นายพรอนันต์ ไชยโย นายอธิวุฒิ บุญเจริญ นายเอกบุรุษ หนูเล็ก นายธนุส สุภาสัย

ผู้จัดการทีม น.ส.นุชจรี บุญธรรม

คณะ/ชั้นปี บว.3 วน.4 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษพ.1 ศศ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-สกุล น.ส.จิรฐิติกาล ชัยประทุม น.ส.วรพรรณ นวลศรี น.ส.สมจริญา พึ่งและ น.ส.สุธณี แสงชมภู น.ส.ดวงกมล เพ็ชรใสดี น.ส.ปทุม รุ่งโรจน์ น.ส.เสาวลักษณ์ บุญสุนีย์ น.ส.อัจฉราวรรณ พรมชัย น.ส.ณัฐวดี ไวถนอมสัตว์

คณะ/ชั้นปี บว.1 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.2 บธ.1 บธ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ 2. นายสมนึก สมนาค 3. นายศิราเมษฐ์ ม่วงสุวรรณ 9. กีฬาว่ายน้ํา

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

ชื่อ-สกุล นายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นายอธิเจต โมราวรรณ นายกิตติโชติ สิงหปรีชา นายสิรวิชญ์ ผณินทรารักษ์ นายอชิรธร ฤกษ์ศุภพร นายธนภัทร ศิริวรรณ นายทานธรรม คําใหญ่ นายธนานันท์ คมเศวต นายอังกฤช ไชยกุศล นายกฤตภาส ศรีเจริญบุญ นายเสฎฐวุฒิ โรจนวิภาต นายณิสทิ ธ จันทรากูลพงษ์ นายภาสกร พันธุ์ศรีวรพงษ์ น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ

คณะ/ชั้นปี วศ.2 ศศ.1 อก.2 เทคนิคฯสพ.3

วศ.3 ศษ.2 วน.2 วศ.3 วศ.1 ศษ.1 วศ.4 วศ.1 ศษ.4 ศศ.2

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

ชื่อ-สกุล น.ส.ชลธิชา มีนชัยนันท์ น.ส.พิมพ์ชนก เลิศชัย น.ส.เขมสิริ สิริเวชชะพันธ์ น.ส.กนกวรรณ วาจางาม น.ส.จริยา ห้านิรัติศัย น.ส.สิรวิ ุฒิพร นัยสวัสดิ์ น.ส.กัลยกร ดาวไธสง น.ส.ชนกชนม์ เจริญพร น.ส.สิรินทร์ทรรศ์ พุทธศรี น.ส.พลอยธนพร บุญรังษี น.ส.ปรีณาพรรณ โชติกะสุภา น.ส.ชนกนันท์ เจริญพร น.ส.สุวนันท์ วิมลรัชต์มโนรม

คณะ/ชั้นปี มน.1 อก.2

บธ.1 บว.1 บธ.4 ศษ.3 วศ.2 อก.1 สค.1 สค.1 มน.2 อก.2 ปม.3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ผู้จัดการทีม นายสหัส ภัทรฐิตินันท์

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายสืบ ชัยยะ 2. นายสโรช แก้วมณี 3. น.ส.อริสา นิธิสุนทรพงศ์ 4. น.ส.อนรรฆวี ชูวงษ์ 10. กีฬาเทควันโด

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

ชื่อ-สกุล นายรามณรงค์ เสวกวิหารี นายณชพล เฉลิมลักษณ์ นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ นายหฤษฎ์ ผิวสอาด นายเชษฐรพี ต่างใจ นายพีระเทพ ศิลาอ่อน นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ นายเสถียร ใจปลื้มบุญ นายศักดินันท์ คงกะพัน น.ส.ณิชาพัชร์ สายกระสินธุ์

ผู้จัดการทีม น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

คณะ/ชั้นปี บธ.1

ที่ 2. สถาปัตยฯ1 4. บธ.1 6. วศ.2 8. สค.2 10. สค.4 12. สค.2 14. ศษ.6 16. ศษ.1 18. มน.1 20.

ชื่อ-สกุล น.ส.ณัฐภัสสร เลอศิริพงศ์ น.ส.วิลาสินี ขําศรีบุศ น.ส.รัชนีพร เงินบํารุง น.ส.ณัฐสุดา บุญช่วย น.ส.กรปรียา ยาแก้ว น.ส.ณัฐวรรณ แก้ววิลัย น.ส.ศุภิสรา วงศ์ลิมปิยะรัตน์ น.ส.เกษรา เกียรติอัชวะชัย น.ส.ชนิสรา ด้วงกลัด น.ส.คันธรัตน์ หนูราม

คณะ/ชั้นปี อก.1 สค.2 ศษ.2 สถาปัตยฯ1

ศษ.4 กษ.1 ศษ.1 สพ.1 สค.3 ศษ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ 2. น.ส.อัมพิราวรรณ โปษยานนท์ 3. นายกองพล คุ้มครอง 4. น.ส.สริตา ผ่องศรี 11. กีฬาเทนนิส

ที่ 1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล นายต่อลาภ ทรงวีระ นายรตน ไตรพจน์ นายธนกฤต ชอบทําดี นายษมภูมิ สุขอนันต์ นายนิธิวัต จิตต์แย้ม

ผู้จัดการทีม นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 สค.1 ศษ.1 สค.4 วิทยาการจัดการ3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-สกุล น.ส.พุทธรักษา ผลิพืช น.ส.ปารมี บํารุงจิตต์ น.ส.ณัฐมนต์ โรจน์สราญรมย์ น.ส.จุฑาทิพย์ กล่อมพงษ์ น.ส.ชวิศา เรืองทวีทรัพย์

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอนิรุธ สุขจิตต์ 2. นายยอดชาย คงขันธ์ 3. น.ส.ณุวีร์ เกิดสมบูรณ์

คณะ/ชั้นปี สค.2 สค.3 สค.1 ศษ.3 สค.3

19


20

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

12. กีฬาเทเบิลเทนนิส ที่ 1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล นายธนพล สันติวัฒนธรรม นายพีรพล คุณประเสริฐ นายพงศ์ธีรัช กนกากร นายรัชตานนท์ พิมพ์สอน นายพงศกร คุณประเสริฐ

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์

คณะ/ชั้นปี ที่ สพ.3 2. สค.3 4. ศษ.3 6. ศษ.2 8. ศษ.1 10.

ชื่อ-สกุล น.ส.ฉัตรฑริกา คล้ายสุวรรณ น.ส.อภิชญา การบรรจง น.ส.พิสิฏฐา เมฆอัมพร น.ส.วริษฐา นิลนาก น.ส.วริศรา นิลนาก

คณะ/ชั้นปี บธ.1 บธ.4 สพ.1 สิ่งแวดล้อม1

อก.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายจิตติ เอกธรรมจิต 2. นายอภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ 3. ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ 13. กีฬาแบดมินตัน

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล นายนราธิป ปลาทอง นายอิงครัตน์ อภิสุข นายอัครวินท์ อภิสุข นายทศพล ถาวรวงษ์ นายพศิน พากย์ฉันทวัจน์ นายศักดิ์ศรัณย์ อําพันพร นายณพสิทธิ์ บุญสม

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์

คณะ/ชั้นปี ที่ ชื่อ-สกุล ศษ.1 2. น.ส.ชัญญา วงศ์ตระกูล ศษ.5 4. น.ส.ชนนิกานต์ ศิริธนโชติ ศษ.5 6. น.ส.ศรสวรรค์ ศรีดี ศษ.2 8. น.ส.จุฑามาศ กาญจนวรุตม์ สค.3 10. น.ส.จินตกา คงสามสี ศษ.3 12. น.ส.ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ ศศ.2 14. น.ส.นันท์นภัส เสนาทัย

คณะ/ชั้นปี บธ.2 วท.1

สค.2 อก.4 บธ.1 วท.1 กษ.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.ดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ 2. นางสุวรรณี ศิริวัฒนสาธร 3. นายจักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 14. กีฬามวยสากลสมัครเล่น

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล นายเฉลิมชาติ ชัยสุวรรณ์ นายจิราวุฒิ จิยาเพชร นายภคนัย คํามูล นายทิตย์ภวัตร์ มุ่งแฝงกลาง นายคณินพัฒน์ พลสุธรรม์ นายนันทวัฒน์ พงษ์พันธ์ นายสหภาพ ถ้ําสวย

คณะ/ชั้นปี ที่ ชื่อ-สกุล ศษ.2 2. นายธนกฤต อัมพรภาค ศศ.1 4. น.ส.ณัฐธิดา รัตนเสรีประเสริฐ ศษ.1 6. น.ส.วันวิสาข์ วงศ์พยัคฆ์ ศษ.2 8. น.ส.ผกามาส พิลึก ศศ.4 10. น.ส.ณภัทร ชมธนานันท์ ศษ.1 12. น.ส.ศดานันท์ บุญภา ศศ.1

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ผู้จัดการทีม นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายปรัชญา ปณิธิกุล 2. นายณรงรัตน์ สุขอนันต์ 3. นายเลิศมงคล ปิ่นแก้ว 15. กีฬายิงปืน

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

ชื่อ-สกุล นายอัครชัย แถมพันธ์ นายพลกฤต วัฒนสมบูรณ์ชัย นายพงศพัค เอมบํารุง นายชยุตพล ฮั่นตระกูล นายปฐม โกญจนานันท์ นายวิศว จันทประสพสุข นายภัทรพล ภัทรอัมพรชัย นายธนิช จันทโรทัยไพจิตร์ นายสัจจพล นาคดิลก นายภัทรวิน วันแก้ว นายพัฒน์ดนัย ลิมป์ธีระกุล

ผู้จัดการทีม ดร.อุบล ทองปัญญา

คณะ/ชั้นปี ที่ ชื่อ-สกุล ปม.3 2. น.ส.เกล้า รันจรูญ มน.1 4. น.ส.ศิวรักษ์ ณ อุบล ศษ.3 6. น.ส.กชวรรณ ลี้เทียน วศ.4 8. น.ส.ปุญชรัสมิ์ เกิดบรรณดิษฐ์ กษ.4 10. น.ส.อมรรัตน์ อุปรี ศษ.4 12. น.ส.ณิชากร ขัดเกลา วศ.2 14. น.ส.ปรีชญา อุทัยรัศมี เทคนิค สพ.2 16. น.ส.ณัฐวดี ไชยมงคล สพ.3 18. น.ส.อัญชนา ชะนางวัลย์ สค.3 20. น.ส.ปัณณภัสร์ โรจน์อรุณอังกูร วศ.4 22. นายธัญวุฒิ วทัญญูทวีวัฒน์

คณะ/ชั้นปี สพ.4 ศวท.4 มน.3 สค.3 ศษ.4 กษ.3 มน.3 วศ.3 บธ.2 วิทยาการจัดการ2

มน.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายพีระ ภิรมย์รัตน์ 2. น.ส.กุสุมา ทวีศรี 3. นายชุติมันต์ คล้ายอยู่ 4. นายธนนรินทร์ ทองปัญญา 16. กีฬายูโด

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล นายอานนท์ ประคองสุข นายพงศกร ปิ่นวรสาร นายภาคภูมิ งามแฉล้ม นายกิตติทัต แสนทวีสุข นายธนวิตต มีใย นายนันทพนธ์ รุ่งสิริบดีธรากุล น.ส.สุนิสา สัญญารักษ์

ที่ 2. วิทยฯกีฬา2 4. วิทยฯกีฬา3 6. มน.2 8. ศวท.1 10. วท.และวศ.3 12. วน.2 14. คณะ/ชัน้ ปี ศษ.3

ชื่อ-สกุล น.ส.กชรัตน์ ภู่ระหงษ์ น.ส.มลชญา มีความดี น.ส.วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ น.ส.พัตรพิมล มลมาด น.ส.สุนทรี ชินชัย น.ส.ภีรพรรณ ผ่านแสนเสาร์ น.ส.ศรัญญา คําบาง

คณะ/ชั้นปี สค.1 สถาปัตยฯ4

สค.4 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.2 วิทยฯกีฬา3

21


22

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ผู้จัดการทีม น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

ผู้ฝกึ สอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.สุจีรา อุไรพงษ์ 2. นายศิวภัสร์ ธนินทร์กิตติ์ธนา 3. น.ส.ณัฐวดี รูปสงค์ 4. นายเอกชัย ปรักกมะกุล 17. กีฬาฮอกกี้

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39.

ชื่อ-สกุล นายวชิรพงษ์ นพรัตน์นากร นายมงคล สมัญญา นายณัฐชวิชญ์ พิพัฒพุฒิพงษ์ นายธนกฤต บุญอาจ นายสุเมธ ภูมิพัฒน์ นายอดิศวร สุภาวงษ์ นายสถาพร พาขุนทด นายณัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด นายศศศักดิ์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ นายอาทิตย์ อินทไทร นายอนุพงศ์ สายบุตร นายสมบัติ ทองอ้ม นายพลิภัทร อุทัยรัตนกิจ นายธนพล พรหมศรีสุข นายเมธัส เอี่ยมผาสุข นายธนพล หล่อนสิ่ว นายศิวดล กองอุดม นายกันทรากร รัตน์รองใต้ นายโพธิ์ฆินทร์ โทนแก้ว นายไพบูรณ์ บุญหล้า

ผู้จัดการทีม ดร.อํานวย ตันพานิชย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 สค.2 ศษ.5 ศษ.5 ศษพ.1 บธ.3 ศษ.3 มน.3 ทรัพยากรฯ2 ทรัพยากรฯ2 ทรัพยากรฯ2 ทรัพยากรฯ2 ทรัพยากรฯ2

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40.

ชื่อ-สกุล น.ส.จงจิตต์ บุญมี น.ส.อรไพลิน โกกิละวาที น.ส.ชฎาธาร สันทิศ น.ส.พิมพ์ศิริ ศิริขอนแก่น น.ส.นฤมล ศรีจันทร์มาก น.ส.มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ น.ส.กรกนก แสนปวง น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ น.ส.สมัชฌา ขันธวุฒิ น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง น.ส.อลิสา นะเรืองรัมย์ น.ส.ศิริขวัญ วงษ์แก้ว น.ส.ศุภกานต์ ส่งพันธ์นธีกูร น.ส.ชนาทิพย์ เกษเพ็ชร น.ส.ศศิวิมล เทพมณี น.ส.อารียา อินธิสิทธิ์ น.ส.แพรวนภา เพชรอุเทน น.ส.ปนัดดา กรุมรัมย์ น.ส.อนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ นายปัญจาพร สิทธินู

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายธีระพงษ์ ลิมบานเย็น 2. นายยงค์ยุท ชาตรี 3. นายพิริยะ หยวกยง 4. ผศ.ระลึก สัทธาพงศ์ 5. น.ส.กมลรัตน์ ทองคณารักษ์ 6. นางภณิดา หยั่งถึง

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 บธ.2 บธ.2 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.4 ศษพ.1 สาธารณสุข1 สาธารณสุข2

ศษ.2 ศษ.2 วท.และวศ.2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

18. กีฬาเรือพาย ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41.

ชื่อ-สกุล นายปิยวัตน์ ตั้งพรชัย นายนพรัตน์ ธิศรี นายสมยศ ศรีบัว นายพิษณุ คําหงษ์ษา นายชุติพงษ์ คําเหมือน นายศักดินนท์ อ่อนสลุง นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ นายภูวนิษฐ์ สีมาวงศ์ นายจรินรัตน์ คําระสิงห์ นายภานุพงศ์ ทองดีเลิศ นายวัชรพงศ์ สุขอร่าม นายเอกสิทธิ์ เจริญสุข นายศุภเดช ช้างน้อย นายไพบูลย์ ณะพรานบุณ นายพงศกร พุ่มแก้ว นายศรัทธา มานะวัฒนากิจ นายราชันย์ นิวาสวงศ์ นายปรีชา กองขุนเทศ นายอานนท์ ภูหนองโอง นายชิโนรส หิมวันต์ นายณัฐพงษ์ จรัสศิลปชีพ

ผู้จัดการทีม นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

คณะ/ชั้นปี ที่ ชื่อ-สกุล ศษพ.5 2. น.ส.ณฐกานต์ ชูสุวรรณ ศษ.5 4. น.ส.มัตติกา มณีแก้ว ศษพ.2 6. น.ส.วรนันท์ กลิ่นทิพย์ ศษพ.5 8. น.ส.ปาริสา ประภานาวิน ศษพ.5 10. น.ส.เบญจมาศ พรหมบุตร ศษพ.2 12. น.ส.อภิสราภรณ์ จันทร์เรืองธนะ วิทยฯกีฬา4 14. น.ส.นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์ ศษพ.2 16. น.ส.ลลิตา ผานคํา ศษพ.2 18. น.ส.ชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ศษพ.3 20. น.ส.วงศ์วรรณ ลุนบง วิทยฯกีฬา4 22. น.ส.พัทธมน สาระมัย ศษ.2 24. น.ส.รัชนีกร ธนกุล ศษพ.2 26. น.ส.ชนมน ยะสุตา ศษพ.2 28. น.ส.ทองพันธ์ อุปชา ศษพ.4 30. น.ส.วันวิภา สังกฤษ บธ.1 32. น.ส.เจนจิรา ระวิพันธ์ ศษ.1 34. น.ส.ประไพพร แก้ววิจิตร ศษพ.2 36. นายปริวัฒน์ สุภาพงษ์ วศ.3 38. นายณัฐรงค์ชัย ลิขสิทธิ์พงศ์ ศษพ.5 40. นายนฤเดช เดชขุนทด กษ.1

คณะ/ชั้นปี ศษพ.5 ศษพ.5 เทคนิค สพ.1

ศษพ.3 ศษพ.2 วท.1 ศษพ.5 วท.และวศ.1 ศิลปศาสตร์และฯ3

สาธารณสุข3 สาธารณสุข3 สาธารณสุข3 ทรัพยากรฯ2 สาธารณสุข2 ศิลปศาสตร์และฯ1

ทรัพยากรฯ1

ศษพ.5 บธ.4 มน.4 ศษ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายธารินทร์ ก้านเหลือง 2. นายสุริยัน สุวรรณกาล 3. นายอานนท์ พึ่งสาย 4. ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์** 19. กีฬาลีลาศ

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล นายพงศ์พันธุ์ เภาด้วง นายธนัท อนันตเสริม นายศฤงวัฒน์ สุวรรณลิขิต นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา นายศุภโชค โตทรัพย์ นายอธิศ ห่อทอง

คณะ/ชั้นปี ที่ ชื่อ-สกุล ศษ.5 2. น.ส.พิชามญชุ์ ปาละธนิต วศ.3 4. น.ส.เพ็ญพิชญา มานพพงษ์ วศ.3 6. น.ส.อาภาวรรณ จันทร์ศิริ มน.1 8. น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโภณพิศาล ศษ.4 10. น.ส.ธัญญาลักษณ์ ลําพันแดง บธ.3 12. น.ส.ศศิธร นฤสัจญาณ

คณะ/ชั้นปี มน.4 บธ.1 บว.2 สพ.2 ศศ.1 ศศ.1

23


24

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.เสรี เศวตเศรนี

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายธนรัฐ มหัทธานนท์ 2. นายบัณฑิต ไชยมุติ 20. กีฬาครอสเวิร์ด

ที่ 1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล นายสิทธิโชค บุญศิริพันธุ์ นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล นายจักรพันธ์ โรจน์พงศ์เกษม นายสุทธินันท์ หมีเหม

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะ/ชั้นปี บธ.3 ศศ.3 สค.1 ศษพ.4

ที่ 2. 4. 6. 8.

ชื่อ-สกุล น.ส.รังสิยา แสนอุบล น.ส.นฤมล เล้าอรุณ น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล น.ส.อรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์

คณะ/ชั้นปี กษ.3 วท.1 วิทยาการจัดการ3

วศ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายมัยฤทธิ์ วิวัฯรัตนบุตร 2. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ 21. กีฬาบริดจ์

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล นายศตพัฒน์ ด่านถาวรเจริญ นายกันต์ เมืองนิล นายภทรธรรม เอื้อตระการ นายณรงค์ ศิริทิพย์วานิช นายพยุหพล ฟุ้งสุข นายนนทวัฒน์ รุจิราวโรดม

ผู้จัดการทีม ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์

ชื่อ-สกุล คณะ/ชั้นปี ที่ ศศ.4 2. น.ส.กนกวรรณ ฉัตรแสงโชติไกร วศ.1 4. น.ส.อุษณีย์ ชุมทอง ศศ.3 6. น.ส.ปวิตรา อร่ามเจริญ สค.1 8. น.ส.ณัฐวดี ฉันทศิริรัตน์ กษ.3 10. น.ส.มนปริยา ธรรมวงศ์ วศ.1 12. น.ส.พลอยไพลิน อุทัย

คณะ/ชั้นปี อก.2 วท.4 วท.2 วท.2 วศ.1 วท.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายชิโนรส ทองธรรมชาติ 2. นายฉัฐธวัช จริยานันทเนตร 3. นายสมหมาย มัธยัสถ์ถาวร 22. กีฬาหมากกระดาน

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล นายวรากร เลื่องลือวุฒิ นายสารัช นิมิตชัยกิจกุล นายวัสกรณ์ มณีนาคทอง นายธนพล มินสาคร นายจิระวิน สุวรรณ์ นายธนากร เสริมศรี

คณะ/ชั้นปี ที่ ชื่อ-สกุล วศ.2 2. น.ส.ณิชชา โตดํารงค์กุญช์ วศ.5 4. น.ส.สุรัสดา พรหมสิรินิมิต วศ.3 6. น.ส.ลลิตา พิสิฏฐิ์พัฒนะ มน.2 8. น.ส.พรอุมา พรหมสิรินิมิต วศ.2 10. น.ส.ธารารัตน์ เจริญศิลป์ วท.1 12. น.ส.นุชบา หน่ายแก้ว

คณะ/ชั้นปี มน.1 สค.4 สค.4 วศ.3 สค.2 ศษ.3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล นายธนพล สกุลพลอยนุช นายธเนศ เชื้อบุปผา นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นายสรวิศ กิ่งแก้ว นายนพรัช ช้อยชด นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

ผู้จัดการทีม นายประเพลิน เกษมโอภาส

วศ.3 ศศ.2 วศ.1 ศศ.3 บธ.2 บธ.4 วศ.2 วศ.3 วศ.4

14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

น.ส.ลักษมี ลี้ประเสริฐ น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งชาติ น.ส.ธัญรดา ศิรินพวงศากร น.ส.สุวพัชร เอื้อรักสกุล น.ส.นภสร บุณยะวุฒกุล น.ส.ฐาปดี สรรคภัณฑ์ น.ส.ลลิตา พิสิฏฐิ์พัฒนะ น.ส.ปาจรีย์ รุ่งโรจน์ น.ส.วราพร หงษาชาติ

วท.2 สพ.2 มน.2 มน.1 อก.4 วท.2 สค.4 วศ.1 วท.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายสมชาย จกะวัฒนากุล 2. นายเสกข์ สวัสดิ์บัว 3. นายรัฐกรณ์ บํารุงรัตน์ 4. นายนิธิพล อรุณไพจิตรา 23. กีฬามวยไทยสมัครเล่น

ที่ 1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล นายสิทธิชัย ผิวเหลือง นายปรีชาพล เอนอ่อน นายทองนาค คําทอง น.ส.วรางคณา พิณสามสาย

ผู้จัดการทีม นายอมร อารี

คณะ/ชั้นปี ศษ.5 ศษ.2 ศษ.5 ศษ.2

ที่ 2. 4. 6. 8.

ชื่อ-สกุล นายกฤษฏิ์ ทับทิม นายรณชัย ขวัญทองห้าว น.ส.สุทธิดา วรรณสุทธิ์ น.ส.สุวรรณา กล้าหาญ

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 ศษพ.5

ศษ.1 ศษพ.5

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายบัณฑิต อุดมญาติ 2. นายสวโรจน์ บ่อทอง 3. นายธรรมสรณ์ รักษ์ศรีทอง 24. กีฬาดาบสากล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล นายพูลอนันต์ ปิยะอนันต์ นายธัชกร สุขปัญญา นายปัญญาวุฒิ ดังกลาง นายวิทยา แก้วบังตู นายชินวัตร ธรรมนิยม นายธนิก วิชัยดิษฐ นายพงษ์พิพัฒ อ่อนธรรม นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ

คณะ/ชั้นปี สค.4 สค.1 ปม.5 ศษ.3 บธ.3 บว.2 วน.5 ศศ.2

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16.

ชื่อ-สกุล น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ น.ส.พิชญา อัครเศรษฐการ น.ส.อรพรรณ อ้อมนอก น.ส.พิชญาภา สามสีทอง น.ส.สิรธิ ร นทีธร น.ส.วิติพร พจนาคม น.ส.ชิดชนก ประกอบ น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี

คณะ/ชั้นปี สค.2 วศ.2 ศษ.4 ศษ.5 สค.1 บว.2 บว.1 วท.3

25


26

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

17. นายก้าวเกียรติ บุญบํารุง ผู้จัดการทีม ดร.อิษฎี กุฏอินทร์

สค.4

18. น.ส.อรประภา อุปแก้ว

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.ศุภานันท์ ลาแก้ว 2. นายวีรพล สรัสสมิต 3. นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด

รายชื่อเจ้าหน้าที่ 1. ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย 2. นายเชิดชาย รื่นพานิช 3. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 4. พลเรือตรีศุภชัย จิระสถิตย์ 5. นายประหยัด สุตเศวต 6. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 7. นายยงยุทธ ตันสาลี 8. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ 9. นายนักรบ เทียนปัญจะ 10. น.ส.ธนชณ ทับบํารุง 12. นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า 13. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ 14. น.ส.นุชรินทร์ ทิพยเนตร 15. น.ส.ศรัญญา ทานนท์ 16. นายพงศธร ชาญป่าไพร 17. ดร.อําพร ศรียาภัย 18. น.ส.เจนจิรา ขําผิวพรรณ 19. นางหทัยรัตน์ บุญคุณ 20. นายวิญญา โพธิ์นาง 21. นายมานิตย์ สุขสาร 22. นายมนตรี กองโพธิชัย หมายเหตุ

** รายชื่อซ้ํา

หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่การแพทย์และอนามัย เจ้าหน้าที่การแพทย์และอนามัย เจ้าหน้าที่การแพทย์และอนามัย พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

วศ.2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ตารางสรุปเหรียญรางวัลตามสังกัดที่แข่งขัน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

สรุปเหรียญตามสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ทอง เงิน ทองแดง 51 36 48 47 48 32 30 25 32 30 10 14 21 14 16 15 21 26 14 16 25 12 16 26 9 4 8 7 3 9 5 7 8 5 6 12 5 4 2 5 - 2 4 6 7 4 5 13 4 5 3 4 4 6 4 3 8 3 9 10 3 6 11 3 4 7 3 2 3 2 6 12 2 6 7 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 -

รวม 135 127 87 54 51 62 55 54 21 19 20 23 11 7 17 22 12 14 15 22 20 14 8 20 15 6 5 5 3

27


28

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ลําดับที่ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

สรุปเหรียญตามสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยทองสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทอง เงิน ทองแดง 2 - 1 1 4 7 1 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 1 2 13 1 2 11 1 2 7 1 1 7 1 1 3 1 1 1 1 1 - 5 1 - 3 1 - 2 1 1 - 2 6 - 2 1 - 2 1 - 2 - 2 - 2 - 1 5 - 1 5 - 1 4 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 -

รวม 3 12 8 8 7 4 16 14 10 9 5 2 2 6 4 3 1 1 8 3 3 2 2 2 6 6 5 3 2 2 1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ลําดับที่ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

สรุปเหรียญตามสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ทอง เงิน ทองแดง รวม - - 4 4 - - 3 3 - - 3 3 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1

29


30

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

สรุปเหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ เหรียญที่ชิงชัย 1. จฬ. 2. สพล. 3. มก. รายการแข่งขัน G S B G S B G S B G S เทควันโด 23 23 46 1 2 4 - - 1 14 2 ดาบสากล 12 12 24 - 1 - 1 - 1 5 2 ลีลาศ 13 13 13 4 2 2 - - - 3 2 เทเบิลเทนนิส 7 7 14 - - - - - - 3 หมากกระดาน 19 19 38 4 4 7 - - - 2 3 มวยสากลสมัครเล่น 10 10 20 - - - 6 4 1 1 ยิงปืน 21 21 21 1 3 4 3 4 2 1 มวยไทยสมัครเล่น 10 10 20 - - - 2 2 2 1 ว่ายน้ํา 40 40 40 32 11 17 3 11 - - 7 ยูโด 24 24 48 - 1 2 1 7 10 - 2 เรือพาย 28 28 28 1 4 1 8 5 6 - 2 ฮอกกี้ 2 2 4 - 2 2 - - - 2 กรีฑา 43 43 43 - - 1 6 7 8 - 2 เซปักตะกร้อ 6 6 12 1 - - 3 3 - - 1 ครอสเวิร์ด 7 7 7 1 4 2 - - - - แบดมินตัน 7 7 14 2 1 2 - - - - ฟุตบอล 2 2 2 - - - - 1 - - บาสเกตบอล 2 2 2 - - - - - - - วอลเลย์บอล 2 2 2 - - - - 1 - - วอลเลย์บอลชายหาด 2 2 2 - - - 1 - - - เทนนิส 7 7 14 2 1 3 - - - - บริดจ์ 6 6 9 2 2 1 - - - - ฟุตซอล 2 2 2 - - - - 1 - - เปตอง 9 9 18 - - - - - 1 - ปันจักสีลัต 20 20 29 - - - 11 2 - - รวม 324 324 472 51 36 48 47 48 32 30 25

ที่ 1

2

รายการแข่งขัน ยูยิตสู บีบีกัน

จํานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง 14

3

B 6 1 1 3 4 2 4 2 2 4 1 1 1 32

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง -

-

-

-


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

สรุปเหรียญแต่ละชนิดกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

รายการแข่งขัน

เทควันโด ดาบสากล ลีลาศ เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน มวยไทยสมัครเล่น ว่ายน้ํา ยูโด เรือพาย ฮอกกี้ กรีฑา เซปักตะกร้อ ครอสเวิร์ด แบดมินตัน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เทนนิส บริดจ์ ฟุตซอล เปตอง ปันจักสีลัต รวม

ที่ 1

2

รายการแข่งขัน ยูยิตสู บีบีกัน

จํานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง

23 12 13 7 19 10 21 10 40 24 28 2 43 6 7 7 2 2 2 2 7 6 2 9 20 324

23 12 13 7 19 10 21 10 40 24 28 2 43 6 7 7 2 2 2 2 7 6 2 9 20 324

46 24 13 14 38 20 21 20 40 48 28 4 43 12 7 14 2 2 2 2 14 9 2 18 29 472

จํานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง 14

3

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง

14 5 3 3 2 1 1 1 30

2 2 2 3 7 2 2 2 2 1 25

6 1 1 3 4 2 4 2 2 4 1 1 1 32

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง -

-

-

-

31


32

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญ

กีฬา

รายการ

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ชิดชนก ประกอบ

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Epee (ทีมหญิง)

น.ส.อรประภา อุปแก้ว น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี นายพงษ์พิพัฒ อ่อนธรรม

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Foil (ทีมชาย)

นายก้าวเกียรติ บุญบํารุง นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Foil (ทีมหญิง)

น.ส.พิชญาภา สามสีทอง น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี น.ส.พิชญา อัครเศรษฐการ

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Foil (บุคคลหญิง)

น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Sabre (บุคคลชาย)

นายชินวัตร ธรรมนิยม น.ส.คันธรัตน์ หนูราม น.ส.ณัฐภัสสร เลอศิริพงศ์

ทอง

เทควันโด

ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง

น.ส.รัชนีพร เงินบํารุง น.ส.ณัฐสุดา บุญช่วย น.ส.ณัฐวรรณ แก้ววิลัย

ทอง

เทควันโด

รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคล หญิง

น.ส.ศุภิสรา วงศ์ลิมปิยะรัตน์

ทอง

เทควันโด

รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคล ชาย

นายเสถียร ใจปลื้มบุญ

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่ เกิน 53 กก. บุคคลหญิง

น.ส.วิลาสินี ขําศรีบุศ

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

นายรามณรงค์ เสวกวิหารี


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ 63 กก. บุคคลชาย

ทอง

เทควันโด

รุน่ ไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่ เกิน 67 กก. บุคคลหญิง

น.ส.กรปรียา ยาแก้ว

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่ เกิน 73 กก. บุคคลหญิง

น.ส.ณัฐวรรณ แก้ววิลัย

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน นายนเชษฐรพี ต่างใจ 74 กก. บุคคลชาย

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่ เกิน 80 กก. บุคคลชาย

ทอง

เทควันโด-พุ่มเซ่

คู่ผสม

นายพีระเทพ ศิลาอ่อน น.ส.ณิชาพัชร์ สายกระสินธุ์ น.ส.ศักดินันท์ คงกะพัน น.ส.เกษรา เกียรติอัชวะชัย

ทอง

เทควันโด-พุ่มเซ่

ทีมหญิง

น.ส.ชนิสรา ด้วงกลัด น.ส.ณิชาพัชร์ สายกระสินธุ์

ทอง

เทควันโด-พุ่มเซ่

บุคคลชาย

นายศักดินันท์ คงกะพัน

ทอง

เทควันโด-พุ่มเซ่

บุคคลหญิง

น.ส.เกษรา เกียรติอัชวะชัย

ทอง

เทเบิลเทนนิส

คู่ผสม

ทอง

เทเบิลเทนนิส

ชายคู่

น.ส.พิสิฏฐา เมฆอัมพร นายธนพล สันติวัฒนธรรม นายธนพล สันติวัฒนธรรม นายพีรพล คุณประเสริฐ นายธนพล สันติวัฒนธรรม นายพีรพล คุณประเสริฐ

ทอง

เทเบิลเทนนิส

ทีมชาย

นายรัชตานนท์ พิมพ์สอน นายพงศ์ธีรัช กนกากร นายพงศกร คุณประเสริฐ

ทอง

มวยไทยสมัครเล่น

ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. นายสิทธิชัย ผิวเหลือง ชาย

33


34

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ําหนักเกิน 46 กก. แต่ นายเฉลิมชาติ ชัยสุวรรณ์ ไม่เกิน 49 กก.

ทอง

มวยสากลสมัครเล่น

ทอง

ยิงปืน

ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง

น.ส.กชวรรณ ลี้เทียน

ทอง

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (ChaChaCha)

นายอธิศ ห่อทอง

ทอง

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (Jive)

นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา

ทอง

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (Rumba)

นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา

น.ส.ศศิธร นฤสัจญาณ

น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

ทอง

หมากกระดาน

หมากล้อม ทีมชาย

นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์

ทอง

หมากกระดาน

หมากฮอส บุคคลชาย

นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล

เงิน

กรีฑา

วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง

น.ส.วรพรรณ นวลศรี

เงิน

กรีฑา

วิ่ง 400 เมตร - ชาย

นายอภิสิทธิ์ ฉ่ําศรี น.ส.ภานุมาศ ชินมาตร น.ส.แพรพรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.พรพิมล ขอนแก่น น.ส.วินัดดา บุญโคกสี

เงิน

เซปักตะกร้อ

ทีมชุด - หญิง

น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ น.ส.ณัฐมล โคตรเพชร น.ส.นุสบา กลางพิมาย น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล น.ส.ขวัญภิรมย์ สีออน


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

น.ส.ยวมนต์ เกิดเกษม น.ส.พลอยพิชชา อินอําพันธ์ น.ส.ยุพรัตน์ อ่ําอินทรีย์ น.ส.ตุ๊กตา แก้วมุกดา น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา เงิน

ดาบสากล

ดาบ Epee (บุคคลชาย)

นายพูลอนันต์ ปิยะอนันต์

เงิน

ดาบสากล

ดาบ Foil (บุคคลชาย)

นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ

เงิน

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่ เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

น.ส.รัชนีพร เงินบํารุง

เงิน

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่ เกิน 87 กก. บุคคลชาย

นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ

เงิน

ยูโด

รุ่นน้ําหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง

น.ส.พัตรพิมล มลมาด

เงิน

ยูโด

โอเพ่นเวท ไม่จํากัดน้ําหนัก - หญิง

น.ส.วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ น.ส.ปาริสา ประภานาวิน น.ส.เบญจมาศ พรหมบุตร น.ส.อภิสราภรณ์ จันทร์เรืองธนะ น.ส.รัชนีกร ธนกุล น.ส.ทองพันธ์ อุปชา น.ส.วันวิภา สังกฤษ

เงิน

เรือพาย

เรือมังกร 10 ฝีพาย 500 เมตร หญิง

น.ส.วงศ์วรรณ ลุนบง น.ส.พัทธมน สาระมัย น.ส.ประไพพร แก้ววิจิตร น.ส.เจนจิรา ระวิพันธ์ น.ส.ลลิตา ผานคํา น.ส.ชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ น.ส.นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์

35


36

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

น.ส.ชนมน ยะสุตา น.ส.ปาริสา ประภานาวิน น.ส.เบญจมาศ พรหมบุตร น.ส.อภิสราภรณ์ จันทร์เรืองธนะ น.ส.รัชนีกร ธนกุล น.ส.ทองพันธ์ อุปชา น.ส.วันวิภา สังกฤษ เงิน

เรือพาย

เรือมังกร 10 ฝีพาย หญิง 200 เมตร

น.ส.วงศ์วรรณ ลุนบง น.ส.พัทธมน สาระมัย น.ส.ประไพพร แก้ววิจิตร น.ส.เจนจิรา ระวิพันธ์ น.ส.ลลิตา ผานคํา น.ส.ชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ น.ส.นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์ น.ส.ชนมน ยะสุตา

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (Rumba)

นายอธิศ ห่อทอง

เงิน

ลีลาศ

Standard Class E Single Dance (Quickstep)

นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา

เงิน

ว่ายน้ํา

กบ 50 เมตร - ชาย

นายอังกฤช ไชยกุศล

เงิน

น.ส.ศศิธร นฤสัจญาณ น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล

น.ส.จริยา ห้านิรัติศัย น.ส.เขมสิริ สิริเวชชะพันธ์ เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง

น.ส.พลอยธนพร บุญรังษี น.ส.สิรวิ ุฒิพร นัยสวัสดิ์ น.ส.สิรินทร์ทรรศ์ พุทธศรี น.ส.ชนกชนม์ เจริญพร


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.กนกวรรณ วาจางาม น.ส.สุวนันท์ วิมลรัชต์มโนรม น.ส.ปรีณาพรรณ โชติกะสุภา เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.กนกวรรณ วาจางาม น.ส.พิมพ์ชนก เลิศชัย น.ส.สิรินทร์ทรรศ์ พุทธศรี น.ส.กนกวรรณ วาจางาม

เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.ชนกชนม์ เจริญพร น.ส.พลอยธนพร บุญรังสี

เงิน

ว่ายน้ํา

ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ

เงิน

ว่ายน้ํา

ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ

เงิน

ว่ายน้ํา

ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.สุรัสดา พรหมสิรินิมิต

เงิน

หมากกระดาน

หมากรุกสากล ทีมหญิง

น.ส.ลลิตา พิสิฏฐิ์พัฒนะ น.ส.พรอุมา พรหมสิรินิมิต

เงิน

หมากกระดาน

หมากรุกสากล บุคคลหญิง

น.ส.พรอุมา พรหมสิรินิมิต นายธเนศ เชื้อบุปผา

เงิน

หมากกระดาน

หมากล้อม ทีมผสม

นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งชาติ นายมงคล สมัญญา

เงิน

ฮอกกี้

ทีมกลางแจ้ง ชาย

นายณัฐชวิชญ์ พิพัฒพุฒิพงษ์ นายสุเมธ ภูมิพัฒน์

37


38

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

นายอดิศวร สุภาวงษ์ นายอาทิตย์ อินทไทร นายอนุพงศ์ สายบุตร นายสมบัติ ทองอ้ม นายธนพล พรหมศรีสุข นายศิวดล กองอุดม นายกันทรากร รัตน์รองใต้ นายโพธิ์ฆินทร์ โทนแก้ว นายพลิภัทร อุทัยรัตนกิจ นายสถาพร พาขุนทด นายธนกฤต บุญอาจ นายวชิรพงษ์ นพรัตน์ธนากร นายศศศักดิ์ ศักดิ์พิบลู ย์จิตต์ นายณัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด นายธนพล หล่อนสิ่ว นายไพบูรณ์ บุญหล้า นายปัญจาพร สิทธินู นายเมธัส เอี่ยมผาสุข น.ส.ชฎาธาร สันทิศ น.ส.นฤมล ศรีจันทร์มาก น.ส.อลิสา นะเรืองรัมย์ เงิน

ฮอกกี้

ทีมกลางแจ้ง หญิง

น.ส.ศิริขวัญ วงษ์แก้ว น.ส.ศุภกานต์ ส่งพันธ์นธีกูร น.ส.ชนาทิพย์ เกษเพชร น.ส.พิมพ์ศิริ ศิริขอนแก่น น.ส.มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

น.ส.แพรวนภา เพชรอุเทน น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง น.ส.สมัชฌา ขันธวุฒิ น.ส.ศศิวิมล เทพมณี น.ส.อรไพลิน โกกิละวาที น.ส.ปนัดดา กรุมรัมย์ น.ส.อารียา อินธิสิทธิ์ น.ส.อนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ น.ส.กรกนก แสนปวง น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ น.ส.จงจิตต์ บุญมี ทองแดง

กรีฑา

กระโดดไกล - หญิง

น.ส.ปทุม รุ่งโรจน์

ทองแดง

กรีฑา

เดิน 5,000 เมตร หญิง

น.ส.อัจฉราวรรณ พรมชัย

ทองแดง

กรีฑา

วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง

น.ส.วรพรรณ นวลศรี

ทองแดง

กรีฑา

วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง

น.ส.วรพรรณ นวลศรี

ทองแดง

ครอสเวิร์ด

บุคคลเดี่ยวชาย

นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล นายธัชกร สุขปัญญา

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Epee (ทีมชาย)

นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ นายพูลอนันต์ ปิยะอนันต์ นายปัญญาวุฒิ ดังกลาง

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Epee (บุคคลหญิง)

น.ส.อรประภา อุปแก้ว

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Foil (บุคคลชาย)

นายก้าวเกียรติ บุญบํารุง

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Foil (บุคคลหญิง)

น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี นายชินวัตร ธรรมนิยม

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Sabre (ทีมชาย)

นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ นายวิทยา แก้วบังตู

39


40

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

นายพูลอนันต์ ปิยะอนันต์ น.ส.สิรธิ ร นทีธร ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Sabre (ทีมหญิง)

น.ส.วิติพร พจนาคม น.ส.พิชญาภา สามสีทอง น.ส.อรพรรณ อ้อมนอก

ทองแดง

เทเบิลเทนนิส

ทองแดง

แบดมินตัน

หญิงคู่ หญิงเดี่ยว

น.ส.พิสิฏฐา เมฆอัมพร น.ส.วริศรา นิลนาก น.ส.ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ น.ส.ปาลิตา โปเซี้ยว น.ส.วศินี ปักธงไชย น.ส.พจนีย์ กันยามา น.ส.วนิดา คําทุม น.ส.มัลลิกา ถามูล น.ส.ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ น.ส.กรกนก ศิริวาลย์ น.ส.ศิรินทิพย์ ทองใหม่

ทองแดง

ฟุตบอล

ทีมหญิง

น.ส.สุดารัตน์ หมอผึ้ง น.ส.ศุภิสรา คล่องใจ น.ส.ลัดดามาส พรมหลวงศรี น.ส.อรจิรา สว่างแจ้ง น.ส.ปวริศา จันสา น.ส.สุนิษา จันทร์อินทร์ น.ส.กาญจนา ละลาย น.ส.พรรณาราย ชูสุวรรณ น.ส.ปภาดา สีโนรักษ์ น.ส.กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

น.ส.ดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์ น.ส.จุฑามาศ แตงขาว น.ส.เบญจพร คําอาจ น.ส.จิราวรรณ เจริญผล น.ส.จุฑามาศ พวงมะโหด ทองแดง มวยสากลสมัครเล่น

แบนตั้มเวท - หญิง น้ําหนักเกิน 51 กก. แต่ ไม่เกิน 54 กก

ทองแดง มวยสากลสมัครเล่น

มิดเดิลเวท - ชาย น้ําหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่ นายสหภาพ ถ้ําสวย เกิน 75 กก.

ทองแดง มวยสากลสมัครเล่น

ไลท์เวท - ชาย น้ําหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่ เกิน 60 กก.

นายทิตย์ภวัตร์ มุ่งแฝงกลาง

ทองแดง มวยสากลสมัครเล่น

เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.

นายนันทวัฒน์ พงษ์พันธ์

น.ส.ผกามาส พิลึก

นายภัทรวิน วันแก้ว ทองแดง

ยิงปืน

ปืนยาวท่านอน - ทีมชาย

นายพัฒน์ดนัย ลิมป์ธรี ะกุล นายธนิช จันทโรทัยไพจิตร์ นายสัจจพล นาคดิลก น.ส.กชวรรณ ลี้เทียน

ทองแดง

ยิงปืน

ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง

น.ส.ปุญชรัสมิ์ เกิดบรรณดิษฐ์ น.ส.ปัณณภัสร์ โรจน์อรุณอังกูร น.ส.ศิวรักษ์ ณ อุบล

ทองแดง

ยูโด

ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง

ทองแดง

ยูโด

รุ่นน้ําหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง

น.ส.ศรัญญา คําบาง น.ส.สุนิสา สัญญารักษ์ น.ส.สุนทรี ชินชัย นายพงศกร พุ่มแก้ว

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง ชาย 2 คน พายคู่ (200 ม.)

น.ส.ราชันย์ นิวาสวงศ์ น.ส.ปริวัฒน์ สุภาพงษ์

41


42

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

นายปิยวัฒน์ ตั้งพรชัย นายสมยศ ศรีบัว นายพิษณุ คําหงษ์ษา ทองแดง

เรือพาย

เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร

นายศักดินนท์ อ่อนสลุง นายนพรัตน์ ธิศรี นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ นายชุติพงษ์ คําเหมือน

ทองแดง

ลีลาศ

Standard Class E Single Dance (Slow Foxtrot)

ทองแดง

ว่ายน้าํ

กบ 50 เมตร - ชาย

นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา

นายอธิเจต โมราวรรณ

น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล

นายณิสิทธ จันทรากูลพงษ์ นายเสฏฐวุฒิ โรจนวิภาต นายกฤตภาส ศรีเจริญบุญ ทองแดง

ว่ายน้าํ

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย

นายธนภัทร ศิริวรรณ นายทานธรรม คําใหญ่ นายสิรวิชญ์ ผณินทรารักษ์ นายอชิรธร ฤกษ์ศุภพร นายอังกฤช ไชยกุศล

ทองแดง

ว่ายน้าํ

ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ

ทองแดง

ว่ายน้าํ

ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ นายธนพล มินสาคร

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากรุกสากล ทีมชาย

นายสารัช นิมิตชัยกิจกุล นายวัสกรณ์ มณีนาคทอง

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากล้อม บุคคลชาย

นายธเนศ เชื้อบุปผา นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากฮอส ทีมชาย

นายธนพล สกุลพลอยนุช นายนพรัช ช้อยชด


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

นักกีฬา ชมรมกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ 1. นักกีฬาดีเด่น (ก.ก.ม.ท.) ไม่มี 2. ทีมกีฬาดีเด่น (ก.ก.ม.ท.) ไม่มี 3. นักกีฬายอดเยี่ยม ชาย นายธนพล สันติวัฒนธรรม กีฬาเทเบิลเทนนิส หญิง น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ กีฬาดาบสากล 4. นักกีฬาดีเด่น ชาย นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา กีฬาลีลาศ หญิง น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล กีฬาลีลาศ 5. ทีมกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคล กีฬาเทควันโด ประเภททีม ไม่มี 6. ทีมกีฬาดีเด่น ประเภทบุคคล กีฬาดาบสากล ประเภททีม กีฬาฮอกกี้ 7. ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ประเภทบุคคล น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล กีฬาเทควันโด ประเภททีม ไม่มี 8. ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภทบุคคล น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ กีฬาเทควันโด ประเภททีม ไม่มี

43


หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทย...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทย...

Advertisement