Page 1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ า ยน้ํ า ฟุ ต บอล เทนนิ ส และแบดมิ น ตั น และมี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เพี ย ง 5 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์ (มหาวิ ทยาลัย มหิ ด ลปั จ จุบั น ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่เรียกว่ากีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างในปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัด โดยสมาคมกีฬา มีสมาชิกทั้งหมด 8 สถาบัน จนกระทั่งปี 2515 จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย พุทศราช 2516” หรือ ก.ก.ม.ท. ขึ้น เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ สหพันธ์กีฬานานาชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (13 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา (11 สถาบัน) 13 ชนิดกีฬา

5

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 7 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 13 ชนิดกีฬา

6

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 18 ชนิดกีฬา

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 18-25 พ.ย. 2513 1. เกษตรศาสตร์ (52/37/25) 2. ธรรมศาสตร์ (26/16/18) 3. จุฬาลงกรณ์ (17/33/33) 9-17 ธ.ค. 2515 1. เกษตรศาสตร์ (54/31/30) 2. จุฬาลงกรณ์ (28/40/27) 3. วิทยาลัยวิชาการศึกษา (8/11/22) 25 ธ.ค. 2517 1. รามคําแหง (40/27/27) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/20/12) 4 ม.ค. 2518 3. จุฬาลงกรณ์ (22/23/30) 4. เกษตรศาสตร์ 27 ธ.ค. 2518 1. รามคําแหง (49/32/19) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (28/25/20) 4 ม.ค. 2519 3. ธรรมศาสตร์ (14/6/15) 4. เกษตรศาสตร์ 22-28 ม.ค. 2520 1. รามคําแหง (42/41/24) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (30/29/28) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/18/23) 5. เกษตรศาสตร์ 29 ธ.ค. 2521 1. รามคําแหง (45/48/20) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (20/33/42) 6 ม.ค. 2522 3. เกษตรศาสตร์ (20/18/26)

1


2

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 7 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 5 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 19 ชนิดกีฬา 8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

9

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (5 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (13 สถาบัน) 17 ชนิดกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 สถาบัน) 18 ชนิดกีฬา

10

11

12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

13

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (26 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (27 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (31 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา

15

16

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (34 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 9-16 ธ.ค. 2522 1. รามคําแหง (74/41/37) 2. จุฬาลงกรณ์ (27/27/32) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/34/27) 4. เกษตรศาสตร์ 25 ต.ค. 2523 1. รามคําแหง (42/25/30) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (35/29/24) 1 พ.ย. 2523 3. เกษตรศาสตร์ (24/30/39) 24-31 ต.ค. 2524 1. รามคําแหง (66/32/36) 2. เกษตรศาสตร์ (29/30/19) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/35/34) 24-31 ต.ค. 2525 1. รามคําแหง (49/32/27) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/26/26) 3. เกษตรศาสตร์ (19/20/35) 24-31 ต.ค. 2526 1. รามคําแหง (65/47/43) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (39/41/27) 3. เกษตรศาสตร์ (16/21/30) 24-31 ต.ค. 2527 1. รามคําแหง (55/31/36) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (40/32/32) 3. เกษตรศาสตร์ (17/32/28) 3-10 พ.ย. 2528 1. รามคําแหง (84/40/21) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/25/35) 3. เกษตรศาสตร์ (19/30/25) 27 ต.ค.-3 พ.ย. 1. รามคําแหง (38/26/27) 2529 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (29/34/34) 3. เกษตรศาสตร์ (26/26/26) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 1. รามคําแหง (43/26/27) 2530 2. จุฬาลงกรณ์ (41/34/26) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (19/26/29) 4. เกษตรศาสตร์ 17-24 ต.ค. 2531 1. รามคําแหง (47/30/22) 2. จุฬาลงกรณ์ (42/26/20) 3. เกษตรศาสตร์ (14/20/20)


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (33 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 20-27 ต.ค. 2532 1. จุฬาลงกรณ์ (43/37/29) 2. เกษตรศาสตร์ (28/27/25) 3. รามคําแหง (24/29/25) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (36 สถาบัน) 23-30 พ.ย. 2533 1. จุฬาลงกรณ์ (39/28/31) 20 ชนิดกีฬา 3. รามคําแหง (32/28/21) 3. เกษตรศาสตร์ (30/29/27) มหาวิทยาลัยมหิดล (36 สถาบัน) 8-15 ม.ค. 2535 1. จุฬาลงกรณ์ (44/28/24) 22 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (25/37/41) 3. กรุงเทพ (24/9/19) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (36 สถาบัน) 8-15 ม.ค. 2536 1. เกษตรศาสตร์ (44/25/32) 22 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (30/29/26) 3. กรุงเทพ (16/12/17) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (39 สถาบัน) 19-26 พ.ย. 2536 1. เกษตรศาสตร์ (37/25/37) 23 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (36/36/25) 3. ศรีปทุม (15/9/5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (37 สถาบัน) 2-9 ธ.ค. 2537 1. จุฬาลงกรณ์ (43/31/26) 23 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (37/33/39) 3. รามคําแหง (21/20/22) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 19-26 ม.ค. 2539 1. จุฬาลงกรณ์ (32/20/32) (36 สถาบัน) 15 ชนิดกีฬา 2. กรุงเทพ (17/8/12) 3. ธรรมศาสตร์ (16/11/17) 4. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (42 สถาบัน) 14/21 ม.ค. 2540 1. รามคําแหง (33/25/29) 21 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (31/25/20) 3. เกษตรศาสตร์ (19/26/44) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 9-16 ม.ค. 2541 1. จุฬาลงกรณ์ (31/25/22) (41 สถาบัน) 16 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (22/29/35) 3. มหิดล (20/13/10) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (46 สถาบัน) 29 ม.ค.-5 ก.พ. 1. จุฬาลงกรณ์ (26/23/19) 2542 2. เกษตรศาสตร์ (25/26/39) 3. ศรีปทุม (23/19/10) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4-10 ธ.ค. 2542 1. จุฬาลงกรณ์ (25/16/24) วิ ท ยาเขตองครั ก ษ์ (51 สถาบั น ) 21 ชนิ ด 2. ศรีปทุม (23/14/19) กีฬา 3. เกษตรศาสตร์ (22/23/19)

3


4

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 28 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (51 สถาบัน) 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 29

30

31

32

33

34

35

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 7-14 ม.ค. 2544 1. ศรีปทุม (23/19/20) 2. เกษตรศาสตร์ (21/15/30) 3. ธรรมศาสตร์ (19/21/21) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 9-16 ธ.ค. 2544 1. เกษตรศาสตร์ (32/23/35) (58 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (32/21/17) 3. ธรรมศาสตร์ (26/17/34) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (58 สถาบัน) 11-18 ม.ค. 2546 1. ศรีปทุม (43/30/23) 21 ชนิ ด กี ฬา กี ฬาสาธิ ต 1 ชนิ ด กี ฬ า (เรื อ 2. กรุงเทพ (27/17/40) พาย) 3. เกษตรศาสตร์ (26/21/20) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (61 สถาบัน) 10-17 ม.ค. 2547 1. กรุงเทพ (35/25/29) 22 ชนิดกีฬา 2. เชียงใหม่ (34/22/41) 3. ศรีปทุม (28/25/21) 4. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8-15 ม.ค. 2548 1. กรุงเทพ (48/29/41) จ.นครราชสีมา (102 สถาบัน) 20 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (23/15/20) 3. เกษตรศาสตร์ (20/27/22) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 23-30 ธ.ค. 2548 1. กรุงเทพ (48/29/41) (110 สถาบัน) 23 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (28/16/31) 3. ศรีปทุม (24/16/20) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 19-26 ม.ค. 2550 1. กรุงเทพ (31/30/33) (115 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (23/17/27) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/15/17) 4. เกษตรศาสตร์ (21/15/16) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (110 สถาบัน) 7-14 ม.ค. 2551 1. เกษตรศาสตร์ (31/13/19) 25 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 2. กรุงเทพ (29/32/26) (แฮนด์บอล) 3. ส.การพลศึกษา (23/24/30)

36

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (117 สถาบัน) 27 ชนิดกีฬา

37

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (114 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา (กรีฑาคนพิการและว่ายน้ําด้วยตีนกบ)

11-18 ม.ค. 2552 1. จุฬาลงกรณ์ (31/23/17) 2. รามคําแหง (30/17/17) 3. กรุงเทพ (29/29/27) 4. เกษมบัณฑิต (25/23/21) 5. เกษตรศาสตร์ (23/19/28) 22-30 ม.ค. 2553 1. จุฬาลงกรณ์ (27/21/26) 2. เกษมบัณฑิต (23/15/17) 3. กรุงเทพ (20/21/31) 4. เกษตรศาสตร์ (17/12/29)


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (117 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา

39

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (116 สถาบัน) 26 ชนิดกีฬา

40

สถาบันการพลศึกษา (110 สถาบัน) 30 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (112 สถาบัน) 29 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (112 สถาบัน) 31 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต

41

42

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 15-22 ม.ค. 2554 1. จุฬาลงกรณ์ (51/36/40) 2. รัตนบัณฑิต (19/5/8) 3. รามคําแหง (18/18/13) 8. เกษตรศาสตร์ (14/15/27) 1-8 พ.ค. 2555 1. สถาบันการพลศึกษา(36/29/27) 2. จุฬาลงกรณ์ (34/28/44) 3. เกษตรศาสตร์ (24/26/33) 10-19 ม.ค. 2556 1. สถาบันการพลศึกษา(63/58/33) 2. จุฬาลงกรณ์ (42/32/40) 3. เกษตรศาสตร์ (24/30/42) 14-22 ม.ค. 2557 1. จุฬาลงกรณ์ (56/44/53) 2. สถาบันการพลศึกษา (53/40/39) 3. เกษตรศาสตร์ (25/31/37) 15-24 ม.ค.2558 1. จุฬาลงกรณ์ (58/57/53) 2. สถาบันการพลศึกษา (43/32/42) 3. เกษตรศาสตร์ (35/32/50)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 20 ปี พ.ศ. 2536 ครั้งที่ 26 ปี พ.ศ. 2542 และครั้งที่ 42 ปี พ.ศ.2558 และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 42 ครั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 3 จํานวน 30 ครั้ง (อันดับ 1 จํานวน 6 ครั้ง อันดับ 2 จํานวน 8 ครั้ง และอันดับ 3 จํานวน 16 ครั้ง) และติดอันดับ 1 ใน 8 จํานวน 12 ครั้ง (อันดับ 4 จํานวน 7 ครั้ง อันดับ 5 จํานวน 3 ครั้ง และอันดับ 8 จํานวน 1 ครั้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 42 โดยมีสถาบันเข้าร่วม 112 สถาบัน จํานวนเหรียญที่ชิงชัย ทั้งหมด 353 เหรียญทอง 353 เหรียญเงิน และ 529 เหรียญทองแดง จาก 31 ชนิด กีฬา และ 2 กีฬาสาธิต

5


6

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ความเป็นมาของนนทรีเกมส์ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และครบรอบ 36 ปี ของการสถาปนาวิทยาเขตกําแพงแสน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยจึงแสดงความ จํานงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 และทางคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งความจํานงไว้ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “นนทรีเกมส์” กําหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน

ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ “Green” คือ ความเขียวขจีบริเวณสนามการแข่งขัน มีการรักษาสิ่งแวดล้อม “Clean” คือ ความสะอาดของสถานที่ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ําใจนักกีฬา “Safety” คือ ความปลอดภัยในการแข่งขัน ความเป็นอยู่ อาหาร การเดินทาง “Healthy” คือ การมีสุขภาพกาย ใจที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “Wealthy” คือ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตราสัญลักษณ์ประจําการแข่งขัน (Official Logo)

เป็นการนําดอกนนทรีมาจัดเป็นองค์ประกอบพร้อมกับลายเส้นตัวเลข 42 ที่แสดงการเคลื่อนไหวเพื่อ สื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ห่วงห้า ห่วง หมายถึง มิตรภาพและความสามัคคีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 5 กลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้สีที่ ใช้มีความหลากหลายเพื่อสื่อถึงสีสัน ความสนุกสนานที่หลายสถาบันได้เข้าร่วมการแข่งขัน สีเหลือง มาจากดอกนนทรี สีเขียว เป็นสีประจํามหาวิทยาลัย สีชมพู มาจากดอกชมพูพันธ์ทิพย์ สีฟ้าอมเขียว เป็นสีแสดงถึงความสมบูรณ์ของ ธรรมชาติของสถาบัน โดยรวมทั้งแผ่นน้ําและป่าไม้ สีเทา เป็นสีแห่งความเป็นกลาง หมายถึง ความเป็นกลางของ เจ้าภาพในครั้งนี้

7


8

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

มาสคอตประจําการแข่งขัน

“แสนรัก” เป็นโคเนื้อพันธุ์กําแพงแสน มีลักษณะนิสัยที่น่ารัก น่าเอ็นดู แข็งแรง ร่าเริง สนุกสนาน เป็นมิตรกับทุกคน จนเป็นที่มาของชื่อ แสนรัก โดย “แสน” ได้มาจากคําว่า กําแพงแสน ส่วนคําว่า “รัก” ได้มาจากคําว่า น่ารัก ซึ่งโค เนื้อพันธุ์กําแพงแสนเป็นโคที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยปรับปรุงพันธุ์ มายาวนาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากเกษตรกรอย่างแพร่หลาย ใช้สีเขียวเพื่อสื่อถึงสถาบัน เปลว ไฟบนคบเพลิงเป็นตัวเลข 42 สื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

สโลแกนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 "นนทรีเกมส์" คําขวัญ (SLOGAN) ภายใต้ชื่อว่า

“Green Clean Safety Healthy Wealthy” คําขวัญที่ว่า “หลากหลายสถาบัน สร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่ง”


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

9


10

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ที่ 1 2

สรุปชนิดกีฬาและจํานวนเหรียญ นนทรีเกมส์ จํานวนเหรียญที่ มก. ได้รับ จํานวนเหรียญ รายการแข่งขัน ที่ชิงชัย ทอง เงิน ทองแดง เทควันโด 7 6 3 22 ดาบสากล 7 2 3 12 คาราเต้-โด 5 3 17 ว่ายน้ํา 3 6 3 39 หมากกระดาน 2 2 6 19 เทเบิลเทนนิส 2 2 1 7 ลีลาศ 2 1 2 14 เรือพาย 2 1 8 26 ยูโด 1 2 1 24 ครอสเวิร์ด 1 1 4 7 มวยสากลสมัครเล่น 1 1 1 12 ขี่ม้า 1 1 3 มวยไทยสมัครเล่น 1 10 ฮอกกี้ 4 4 ยิงปืน 1 4 23 กรีฑา 1 2 43 ซอฟท์บอล 1 1 2 แฮนด์บอล 1 1 2 ดาบไทย 2 15 แบดมินตัน 1 7 รักบี้ฟุตบอล 1 3 กอล์ฟ 4 เซปักตะกร้อ 1 6 เทนนิส 1 7 บาสเกตบอล 2 วอลเลย์บอลชายหาด 2 เปตอง 9 ฟุตซอล 2 ฟุตบอล 2 บริดจ์ 6 วอลเลย์บอล 2 รวม 35 32 50 รายการแข่งขัน ปีนหน้าผา (กีฬาสาธิต) กีฬาทางอากาศและการบิน(กีฬาสาธิต)

จํานวนเหรียญที่ มก. ได้รับ จํานวนเหรียญ ที่ชิงชัย ทอง เงิน ทองแดง 2 4 2

หมายเหตุ

หมายเหตุ


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1. กีฬาฟุตบอล ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31 33. 35. 37. 39. 41. 43.

ชื่อ-สกุล

นายพสธร นาสมยนต์ นายภาคภูมิ เครือน้อย นายคุณานนท์ มีสุวรรณ นายอนุภัทร ลาพินี นายอรรถพล ชูท้วม นายอานนท์ โกญจนาวรรณ นายวันจักรี มีช่วย นายวัชรชัย บุญถนอม นายธนกร วชิระนิธิกุล นายนิรัติศัย บุญมั่น นายนาวิน ประไพศิลป์ นายวัชรพล ทับลัง นายศตวรรษ เนตรทิพย์ น.ส.มัลลิกา ถามูล* น.ส.สุดารัตน์ สําเภาทอง น.ส.ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ น.ส.อรจิรา สว่างแจ้ง น.ส.วรินดา ปฏิสังข์ น.ส.วิทิตา เฉลิมวรรณ น.ส.ชิษณุชา สุขชีวี น.ส.ณัฎฐา สาระสิทธิ์ น.ส.เบญจพร คําอาจ

ผู้จัดการทีม ผศ.พีรเดช มาลีหอม ดร.อวยพร ตั้งธงชัย

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.2 บว.2 ศษ.5 ศษพ.2 ศษพ.4 ศษพ.4 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.6 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.5 ศษพ.5 ศษ.5 ศษ.4

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42.

ชื่อ-สกุล

นายอวิรุทธ์ ผ่านผิว นายคณิตพงศ์ พิทักษา นายธนสาร หนูคล้าย นายภาณุพงศ์ ชุ่มนาเสียว

นายกริช ก่อสกุล นายไชยภพ เวียงคํา นายเกียรติศักดิ์ ศรีคํา นายสัชฌกร พิทาคํา นายสหพล เดชอรัญ นายพงศธร วิจบ นายธนศักดิ์ หนูเยาว์ นายเจนณรงค์ ไชยสุวรรณ น.ส.เตชินี ไตรพจน์ น.ส.ภัสรา นามสนธิ์ น.ส.จุฑามาศ พวงมะโหด* น.ส.ปวริศา จันสา น.ส.ดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์* น.ส.พรรณาราย ชูสุวรรณ น.ส.ปภาดา สีโนรักษ์ น.ส.ลัดดามาส พรมหลวงศรี น.ส.วนิดา คําทุม

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ 2. นายวิชาญ มะวิญธร 3. นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ 4. นายณัฐชนนท์ ซังพุก 5. นายนาทรพี ผลใหญ่

คณะ/ชั้นปี

ศษ.4 ศษ.5 ศษ.6 ศษ.5 ศษ.2 ศษพ.5 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.1 บว.2 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1ศษ.1

11


12

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

2. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ที่

1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล

นายศรเทพ กุลวงค์ นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ น.ส.สุภาพร ศรีเพ็ญ

ผู้จัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท์*

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3

2. 4. 6.

ชื่อ-สกุล

นายสิทธิชัย สีใส น.ส.นิศากร สิมประเสริฐ น.ส.สุธาสินี จันหา*

คณะ/ชั้นปี

วท.4 บธ.1 ศษ.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอนันธศักดิ์ ธราวุธ

3. กีฬาตะกร้อ ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐกิตติ์ แสนทวีสุข นายณัฐพล แตงจุ้ย นายดุลยรัตน์ แก่นทรัพย์ นายธามชัยพัฒน์ ชูสิน นายธนพล วรรณวงค์ นายปกรณ์ พันธะ นายพงษ์พัฒน์ นาคเจริญสุข นายภาณุลักษณ์ ทวีเศรษฐ นายมงคลชัย ศรีอินทร์สุทธิ์ นายยศพร รักติประกร นายวรนนท์ ดีจําเนียร นายศุภชัย นิลยอง นายอาทิตย์ กิตยาการ น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา

ผู้จัดการทีม ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย

คณะ/ชั้นปี

ศษ.3 ศษพ.2 ศษพ.3 ศษพ.5

ที่

2. 4. 6. 8. วท.และวศ.1 10. วท.และวศ.2 12. ศษพ.4 14. ศษพ.4 16. ศษพ.6 18. ศษ.3 20. ศษพ.2 22. วท.และวศ.1 24. ศษพ.3 26. ศษพ.3 28.

ชื่อ-สกุล

น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.ขวัญภิรมย์ สีอ่อน น.ส.จรินทร ช่วงโชติ น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ น.ส.ณฐมณ ชิระทาน น.ส.นุสบา กลางพิมาย น.ส.เบญจมาศ กุลทัศน์ น.ส.พรพิมล ขอนแก่น น.ส.ภาณุมาศ ชินมาตร น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล น.ส.วินัดดา บุญโคกสี น.ส.สินีนาฏ พิมล น.ส.สิรินภา วงษ์ภีระ น.ส.สุวรรณา กล้าหาญ

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ 2. นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล 3. นายเมธี ศิลา 4. น.ส.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.2 บว.3 ศษ.2 ศษ.4 ศษพ.2 ศิลปศาสตร์ฯ3

ศษพ.2 ศษ.2 ศษ.5 ศษ.3 ศษพ.4


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

4. กีฬาฟุตซอล ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33.

ชื่อ-สกุล นายศักติพันธุ์ เหรียญทอง นายวิกรม พันธุ์เล่ง นายเศรษฐพล ณ น่าน นายวัฒนา จังธนสมบัติ นายกิตติพัฒน์ กุลธรรมโยธิน นายภูชิช นครพัฒน์ นายณัฐวัฒน์ ขําครุธ นายกัณตภาคิน หลวงพนัง นายนนชภัทร นวลเขียน น.ส.ณัฐฐิตา ศรีอยู่ น.ส.จิณห์จุฑา พานทอง น.ส.จุฑามาศ พวงมะโหด* น.ส.วศินี ปักธงไชย น.ส.พจนีย์ กันยามา น.ส.กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์ น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดิ์ น.ส.จุฑามาศ แตงขาว

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 บว.3 บว.1 ศษ.4 มน.4 ศษ.4 ศษพ.3 ศษ.3 ศษ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. วิทย์ฯกีฬา2 20. บว. 22. ศษ.4 24. ศษ.2 26. ศษ.2 28. กษ.3 30. ศษ.3 32. ศษ.2

ชื่อ-สกุล นายจิรายุ ตุ้งติก นายนิติสิทธิ์ ประพันธ์วงศ์ นายจตุรพล กําปั่น นายอลงกรณ์ เจือไทย นายชวลิต บุญภักดี นายฉัตรดนัย สาลี นายณัฐพงษ์ นาคินทร์ นายณัฐวุฒิ อุดเจ่ง น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง* น.ส.วรรณนิภา คุ้มทรัพย์ น.ส.สุรัญญา ศรีเมือง น.ส.สุกัญญา สายประเสริฐ น.ส.พัฐสุดา ภู่เพชร น.ส.วนิดา แย้มเกษร น.ส.ปลื้มจิต มหาวงศ์ น.ส.ปาลิตา โปเซี้ยว

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.3 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.2 ศษพ.1 ศษ.1 วน.1 ศษ.5 ศษพ.4 ศษพ.1 บว.3 ศษพ.4 ศษพ.2 ศษพ.2 ศษ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายนิรอมลี มะกาเจ 2. นายวีรวัฒน์ อยู่จุ้ย 3. นายฐาปกร ถาวร 4. น.ส.จตุพร วิชิตสระน้อย 5. น.ส.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 6. นายพิมลศักดิ์ ภูวิภิรมย์ 5. กีฬาเปตอง

ที่

1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล

นายจักรี ขันตยาภรณ์ นายชนานนท์ อ่วมจันทร์ นายธวัชชัย ธรรมมา นายวันเฉลิม กลั่นเกิด

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2

2. 4. 6. 8.

วศ.ศรีราชา2

วท.และวศ.2

ศษพ.2

ชื่อ-สกุล

น.ส.ขวัญนิชา กอวิเศษ น.ส.ณัฐกานต์ บุตรดี น.ส.นพมาษสิริ จรัสวิกรัยกุล น.ส.นันทัชพร วีระเสถียร

คณะ/ชั้นปี ศศ.ศรีราชา2 วิทย์ฯกีฬา2

ศษพ.2 ศษ.2

13


14

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

9. นายสุราชา พูล้นแก้ว 11. นายอธิมาตร ไชยรัตนะ ผู้จัดการทีม นายภูวนารถ ศรีทน

วิทย์ฯกีฬา2 วศ.ศรีราชา3

10. น.ส.วดี ร่มโพธิ์ชี 12. น.ส.วิสุดา ถาราช

วท.2 ทรัพยากรฯ2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. เรืออากาศตรีจําเลิศ เสมอภาค 2. พ.อ.อ.กันต์ คชพันธ์ 3. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ 6. กีฬาซอฟท์บอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37.

ชื่อ-สกุล

นายภานุวัฒน์ สุขม่วง นายศาสตรา คุณโทถม นายอัฐพล ฟุ่มเฟือย นายรัชพล บุญสร้าง นายนิติธร บุญสร้าง นายปวรุตม์ ณ สงขลา นายจารุภูมิ กุลทอง นายวรพล เวียงแก้ว นายสราวุฒิ จันทร์แดง น.ส.วรรณพร พูลเจริญ น.ส.ภาวิณี เจริญสุข น.ส.วิษณี บุญพิทักษ์สกุล น.ส.ณภัทร ชมธนานันท์ น.ส.สุดารัตน์ ประทีป ณ ถลาง น.ส.จามจุรี กองแก้ว น.ส.ณัฐธิดา เทพจิตร น.ส.อัญคณางค์ ดํานงค์ น.ส.ศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ น.ส.ปรียาณัฐ จันทรวัฒน์

ผู้จัดการทีม นายณัฐพงศ์ สุโกมล

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38.

บว.1

สค.3 วน.4 ศษ.3 วท.1 เทคนิค สพ.1

ศศ.1 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3

ชื่อ-สกุล

นายเอกราช ทาสี นายกฤตยชญ์ พิบูลรังสรรค์ นายธนากร โพธิ์เวียงคํา นายเอกฉัตร เขียวคราม นายสุปัญญา แทนลาน นายทัตพงศ์ ทักษิณานันต์ นายสกนธ์กาญจน์ เหรียญทอง นายภูวดล ศักดิ์วิชิต นายธนาวุฒิ อินทร์สมร น.ส.ปัญญาพร เขียวขํา น.ส.วัชรีภรณ์ บัวผัน น.ส.เมสญา แทนสง่า น.ส.สุพีชา ธรรมชาติ น.ส.วาสนา ทีวะเวช น.ส.ณัฐสรวงกร คงจุฬากูล น.ส.กนกวรรณ เพชรกรจักร* น.ส.นีรนาท ไชยโคตร น.ส.วรัญญา ศรีสังวาลย์ น.ส.อัญชีรา ศิริมหา

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายธนกิจ เฮียงโฮม 2. นายจิตติพงศ์ จงอ่อน 3. นายฐาปกรศ์ ศิรินภาพันธ์ 4. น.ส.ทัสนียว์ รรณ กราวปัญญา 5. น.ส.สมชนก ศิริวัฒนานุรักษ์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.3 วศ.ศรีราชา1

ศษ.1 ศษ.3 วศ.ศรีราชา1

ศษพ.3 วศ.4 วิทยาการจัดการ3

ศษ.5

สถาปัตยฯ4

บธ.4 ศษ.5 ศษ.4

สค.4 ศษ.2 ศศ.3 บว.3 มน.4 ศษ.1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

7. กีฬาลีลาศ ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล

นายศุภโชค โตทรัพย์ นายพรภวิษย์ ประสาน นายพงศ์พันธุ์ เภาด้วง นายสุดเขต เกตุแก้ว นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล นายสุรจิตร จิตต์แจ้ง นายอธิศ ห่อทอง

ผู้จัดการทีม น.ส.นุกูล ม่วงพิทักษ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นปี

ศษ.3 วศ.3 ศษ.5 ศษ.5 วท.4 มน.4 บธ.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

น.ส.อาภาวรรณ จันทร์ศิริ น.ส.ณัฎฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล น.ส.พิชามญชุ์ ปาละธนิต น.ส.ปุณฑริกา สหัสสพล น.ส.พจนินท์ วัฒนสิน น.ส.ชนิกานต์ กัลยวณิชย์ น.ส.น้ําฝน ศิริกุล

บว.1 สพ.1 มน.3 สค.4 สค.3 ศศ.4 ศษ.5

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายบัณฑิต ไชยมุติ 2. นายธนรัฐ มหัทธานนท์ 8. กีฬายูโด

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล

นายจุฑาไท วงศ์สมศรี นายพีรพัฒน์ ดวงสร้อยทอง นายนันทพนธ์ รุ่งสิริบดีธรากุล นายธนบัตร ช่างไม้ นายอานนท์ ประคองสุข น.ส.เพ็ญพร นาเจริญ น.ส.สุนิสา สัญญารักษ์ น.ส.ชนิตษฎา อนุเวช

ผู้จัดการทีม น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

คณะ/ชั้นปี

ที่

กษ.2 บว.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16.

วท.และวศ.2 วท.และวศ.4

ศษ.2 วิทยฯกีฬา1

วน.1 ศิลปศาสตร์และฯ2

ชื่อ-สกุล

นายภพตะวัน ไชยวิเศษ นายภูวพงษ์ มยุรา นายเดชสุวรรณ วงค์สวรรค์คํา นายสุรวุฒิ ใยคําโพด น.ส.วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ น.ส.ศรัญญา คําบาง น.ส.ภีรพรรณ ผ่านแสนเสาร์ น.ส.ชนัญษมณฑ์ อนุเวช

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายมานพ ลีวัจนกุล 2. น.ส.สุจีรา อุไรพงษ์ 3. นายศิวภัสร์ ธนินท์กิตต์ธนา 4. น.ส.ณัฐวดี รูปสงค์

คณะ/ชั้นปี

วน.1 บธ.1 วท.และวศ.2

บว.1 สค.3 วิทยฯกีฬา2

ศษ.1 ศิลปศาสตร์และวิทยาฯ2

15


16

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

9. กีฬาคาราเต้-โด ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล

นายธนโชติ บัวใหญ่รักษา นายธนินทร์ สมบูรณ์นิรันดร์ นายสิทธิกร มณฑีรรัตน์ น.ส.ภัทรา ทองปัน น.ส.ปวีณา รักษาชาติ น.ส.สุวนันท์ ฉัตรเกษมสกุล

ผู้จัดการทีม นายภุชงค์ รุ่งอินทร์

คณะ/ชั้นปี

ที่

วศ.2 วศ.1 วท.2 มน.2 มน.3 บธ.3

2. 4. 6. 8. 10. 12.

ชื่อ-สกุล

นายธีรวัต ผ่องใส นายศุภ งามพึงพิศ น.ส.จิดาภา ตาละอุปะละ น.ส.ณัฏฐา คงมี น.ส.สินิทธา ทองวันดี น.ส.อิสริยะ เศรษฐวัฒน์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 มน.3 วศ.2 วิทย์ฯกีฬา1

ทสพ.1 กษ.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายเลิศวศิน ขันเงิน 2. นายทิติพงษ์ บุญญะวิตร 10. กีฬาฮอกกี้

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35.

ชื่อ-สกุล

นายกรพล ศรีวรขาน นายณัฐพล กล่อมจิตร นายณัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด นายนพคุณ บุญชัยเดช นายนราวิชญ์ ทรงงาม นายพลิภัทร อุทัยรัตนกิจ นายพุฒิพล สงครามยศ นายมงคล สมัญญา นายเมธัส เอี่ยมผาสุก นายวชิรพงษ์ นพรัตน์ธนากร น.ส.พิมพ์ศิริ ศิริขอนแก่น น.ส.มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ น.ส.รัตนา สท้านวัตร์ น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง* น.ส.ศุภกานต์ อยู่นาน น.ส.สมัชฌา ขันธวุฒิ น.ส.สโรชา โหลสกุล น.ส.สุปรียา เชื้อน่วม

คณะ/ชั้นปี

ที่

บธ.2 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.2 บธ.2 ศษ.1 ศษ.4 มน.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.3 มน.1 ศษ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36.

ชื่อ-สกุล

นายวริศ ศิริขันธ์ นายศรัณย์ ภิญโญวิทยาวงศ์ นายศศศักดิ์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ นายสถาพร พาขุนทด นายสุทธิพงษ์ พาขุนทด นายสุเมธ ภูมิพัฒน์ นายอนุพงศ์ สายบุตร นายอดิศร สุภาวงษ์ นายอาทิตย์ อินทไทร น.ส.จงจิตต์ บุญมี น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง น.ส.ชฎาธาร สันทิศ น.ส.ชนาทิพย์ เกษเพ็ชร น.ส.ชลัมพร แก่นมั่น น.ส.ญาดา ศิริพรรณพร น.ส.นฤมล ศรีจันทร์มาก น.ส.นวพร ตั้งจิตชัชวาล น.ส.ปนัดดา กรุมรัมย์

คณะ/ชั้นปี

บว.4 บธ.2 สค.1 ศษ.2 ศษพ.5 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.3 บธ.1 ศษ.3 ศษ.5 สพ.2 ศษ.3 วศ.3 ศษ.1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

37. น.ส.อนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ 39. น.ส.อรไพลิน โกกิละวาที ผู้จัดการทีม นางธีรนันท์ ตันพานิชย์

ศษ.1 บธ.1

38. น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ 40. น.ส.ปารณีย์ อําพาศ

ศษ.3 ศษ.5

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.ระลึก สัทธาพงศ์ 2. นายธีระพงษ์ ลิมบานเย็น 3. นายยงค์ยุท ชาตรี 4. น.ส.พิชญา กัณหา 5. น.ส.กมลรัตน์ ทองคณารักษ์ 11. กีฬาเรือพาย

ที่

ชื่อ-สกุล

1. นายสปิริต พันธุ์ลํายอง 3. นายมนัสพล กรแก้ว 5. นายเตชิต อุตสาหะ 7. นายเอกสิทธิ์ เจริญสุข 9. นายภานุพงศ์ ทองดีเลิศ 11. นายชุติพงษ์ คําเหมือน 13. นายเจตน์อรุณ พรมมา 15. นายนพรัตน์ ธิศรี 17. นายพงศกร พุ่มแก้ว 19. นายพิษณุ คําหงษ์ษา 21. น.ส.ปาริสา ประภานาวิน 23. น.ส.ชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 25. น.ส.มัตติกา มณีแก้ว 27. น.ส.ประไพพร แก้ววิจิตร 29. น.ส.ศิขะริน ทรัพย์อดิเรก 31. น.ส.จินตภา วิจิตรจั่น 33. น.ส.เบญจมาศ พรหมบุตร ผู้จัดการทีม นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

คณะ/ชั้นปี พาณิชยนาวี2

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายกรธวัช มหานิยม สถาปัตยฯ1 4. นายรณกฤต แช่มชื่น สิ่งแวดล้อม 1 6. นายชิโนรส หิมวันต์ ศษ.1 8. นายณัฐรงค์ชัย ลิขสิทธิ์พงศ์ ศษพ.3 10. นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน ศษพ.4 12. นายปิยวัฒน์ ตั้งพรชัย ศษพ.4 14. นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ ศษ.4 16. นายอานนท์ ภูหนองโอ่ง ศษพ.3 18. นายปริวัฒน์ สุภาพงษ์ ศษพ.4 20. นายสมยศ ศรีบัว ศษพ.2 22. นายอรรถพันธ์ เจริญศรี ศิลปศาสตร์ฯ2 24. น.ส.พิมพ์พรรณ ซิพาชิน ศษพ.4 26. น.ส.ณฐกานต์ ชูสุวรรณ ศษพ.4 28. น.ส.ภัทราลักษณ์ ภูมิสถาน บว.1 30. น.ส.นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์ วน.2 32. น.ส.วิชุริน กิตติพงศ์เดชา ศษพ.1 34. น.ส.จิรวรรณ ลีจ้อย ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายธารินทร์ ก้านเหลือง 2. นายสุริยัน สุวรรณกาล 3. น.ส.วิมลมาศ ประชากุล 4. นายอานนท์ พึ่งสาย

คณะ/ชั้นปี วิทย์ฯกีฬา1

วท.1 ศษพ.4 มน.3 บว.1 ศษพ.4 วิทย์ฯกีฬา1

วศ.2 บธ.3 ศษพ.2 ศษพ.1 สาธารณสุข4

ศษพ.4 มน.4 ศษพ.4 สวท.2 เทคนิคฯสพ.1

17


18

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

12. กีฬายิงปืน ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐยศ ยวงศรี นายวิภาส ยุวนะเตมีย์ นายวิศว จันทประสพสุข นายปฐม โกญจนานันท์ นายชยุตพล ฮั่นตระกูล นายพัฒน์ดนัย ลิมป์ธีระกุล น.ส.อมรรัตน์ อุปรี น.ส.กชวรรณ ลี้เทียน น.ส.ปุญชรัสมิ์ เกิดบรรณดิษฐ์ น.ส.เกล้า รันจรูญ

ผู้จัดการทีม นายสุเนตร ไชยพรรณา

คณะ/ชั้นปี

ที่

สค.4 วท.4 ศษ.3 กษ.3 วศ.3 วศ.3 ศษ.3 มน.2 สค.2 สพ.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-สกุล

นายพงศพัค เอมบํารุง นายธัญวุฒิ วทัญญทวีวัฒน์ นายสัจจพล นาคดิลก นายภัทรวิน วันแก้ว นายธนิช จันทโรทัยไพจิตร์ น.ส.ปัณณภัสร์ โรจน์อรุณอังกูร น.ส.ปรีชญา อุทัยรัศมี น.ส.อัญชนา ชะนางวัลย์ น.ส.ณิชากร ขัดเกลา

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 มน.2 สพ.2 สค.2 เทคนิคฯสพ.1

วิทยาการฯ1

มน.2 บธ.1 กษ.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายศุภรพงษ์ บุญยรัตพันธ์ 2. นายพีระ ภิรมย์รัตน์ 3. น.ส.เทพนารี แซ่แต้ 4. น.ส.กุสุมา ทวีศรี 13. กีฬาดาบสากล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

ชื่อ-สกุล

นายพูลเลิศ ปิยะอนันต์ นายพงษ์พิพัฒ อ่อนธรรม นายชินวัตร ธรรมนิยม นายวิทยา แก้วบังตู นายสรรพ์เพชร์ นวลพลับ นายกัญจน์ กระจกเหลี่ยม น.ส.ญาณินท์ สุดเจริญ น.ส.พิชญาภา สามสีทอง น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี น.ส.อรพรรณ อ้อมนอก น.ส.พิชญา อัครเศรษฐการ

คณะ/ชั้นปี

ที่

มน.1 วน.4 บธ.2 ศษ.2 ศศ.1 อก.2 มน.4 ศษ.4 วท.2 ศษ.3 วศ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.

ชื่อ-สกุล

นายวีรพล สรัสสมิต นายสมฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด นายพูลอนันต์ ปิยะอนันต์ นายณัฐวัตร จันทบาล น.ส.ชิดชนก ประกอบ น.ส.จุฑามาศ กิมเซียะ น.ส.อรประภา อุปแก้ว น.ส.วิติพร พจนาคม น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ

คณะ/ชั้นปี

ศษ.5 กษ.4 บธ.4 สค.3 วท.1 กษ.4 ศษ.2 วศ.1 บว.1 สค.1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ผู้จัดการทีม นายอิษฎี กุฏอินทร์

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายสุพจน์ ชวาลานฤมิต 2. นายวิบูลย์ ภูว่ ิจิตร 3. นายฐาปนันท์ ฟักอังกูร 14. กีฬากอล์ฟ

ที่

1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล

นายพชร คนชาญ นายศุภณัฐ สุวรรณขํา น.ส.ธนาภรณ์ สุขการค้า

ผู้จัดการทีม นายกฤษณ์ พลอยโสภณ

คณะ/ชั้นปี

ที่

ชื่อ-สกุล

ศศ.2 ศวท.1

2. 4.

นายพศวีร์ ลีลางาม นายกวินธร สุมนาวดี

คณะ/ชั้นปี

บธ.3 สค.4

วิทยฯกีฬา1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร 2. นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 15. กีฬาเทเบิลเทนนิส

ที่

1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล

นายพีรพล คุณประเสริญ นายธนพล สันติวัฒนธรรม นายพงศ์ภูวิศ วิฑูรย์พันธ์ น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน์ น.ส.สุชานุช สุขดานนท์

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

สค.2 สพ.2 ศษ.4 ศษ.5 สพ.1

2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-สกุล

นายพงศ์ธีรัช กนกากร นายศรัณภัสร์ สมบุญธรรม น.ส.สิวารัตน์ โอดทวี น.ส.รสิกาญจน์ ศิริอริรักษ์ น.ส.อภิชญา การบรรจง

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 สค.4 ศษ.1 เทคนิคฯ3 บธ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอภินันท์ สืบพิมพ์พาวงศ์ 2. น.ส.อาภัสรา อัครพันธุ์ 3. รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์ 16. กีฬาบริดจ์

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายชานน รอดรักษา นายรณวัฒน์ เจริญพรประเสริฐ

คณะ/ชั้นปี

ที่

วท.2 ศษ.2

2. 4.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพร จันทร์ประนต นายฉันทวัฒน์ บุญหยาด

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 วศ.2

19


20

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

5. 7. 9. 11.

นายธีรวีร์ อารยะกิตติพงศ์ น.ส.พลอยไพลิน อุทัย น.ส.ประกายกานฐ์ ทวีผลสมเกียรติ

น.ส.ณชนก แก้วสมบุญ

ผู้จัดการทีม นายชยันต์ พิภพลาภอนันต์

มน.3 วท.3 สพ.4 บธ.4

6. นายชัยวิทย์ แสนทวีสุข 8. น.ส.เสาวนิตย์ ยุทธยศ 10. น.ส.อุษณีย์ ชุมทอง

วท.3 วศ.4 วท.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายวงศพล ขุนคงมี 2. นายปริชญ์ พงศ์มรกต 3. นายชิโนรส ทองธรรมชาติ 17. กีฬาว่ายน้ํา

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

ชื่อ-สกุล

นายทานธรรม คําใหญ่ นายชุติเดช สุระดม นายปฤจกร ยอดแก้ว นายอารยะ ภูมิจิตอมร นายอชิรธร ฤกษ์ศุภพร นายเสฏฐวุฒิ โรจนวิภาต นายธนภัทร ศิริวรรณ นายณัฐวัฒน์ อิ่มสําราญรัชต์ น.ส.กัลยกร ดาวไธสง น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.สิรวิ ัฒนา สิริเวชชะพันธ์ น.ส.สิรวิ ุฒิพร นัยสวัสดิ์ น.ส.ปรีณาพรรณ โชติกะสุภา น.ส.พิมพ์ชนก เลิศชัย น.ส.อริสา ศรีระษา

ผู้จัดการทีม นายสืบ ชัยยะ

คณะ/ชั้นปี

ที่

วน.1 วศ.3 สค.4 ศศ.1 วศ.2 วศ.3 ศษ.1 อก.1 วศ.1 ศศ.1 วศ.1 ศษ.2 มน.1 อก.1 บธ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

ชื่อ-สกุล

นายกิตติโชติ สิงหปรีชา นายศิวกร สุตีรณะ นายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นายชวิน หังสสูต นายเลิศวิริยะ ศรีภูมิวงศ์ นายชวพงษ์ ดุจเฉลิม นายวรพจน์ ศรีเงิน น.ส.จริยา ห้านิรัติศัย น.ส.อริสา นิธิสุนทรพงศ์ น.ส.สโรชา ริว้ รุจิเรข น.ส.ชนกนันท์ เจริญพร น.ส.กนกวรรณ วาจางาม น.ส.นภาพร โพธิ์นิ่ม น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม น.ส.กิตติยา ทิพอธิเกียรติ

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายครรชิต อดุลธรรม 2. นายอธิเจต โมราวรรณ 3. น.ส.อนรรฆวี ชูวงษ์

คณะ/ชั้นปี

อก.1 วศ.1 วศ.1 วศ.1 ศษ.4 วิทย์ฯกีฬา1 วิทย์ฯกีฬา2

บธ.3 ศษ.4 สพ.1 อก.1 อก.4 บธ.2 บธ.4 อก.1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

18. กีฬาหมากกระดาน ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

ชื่อ-สกุล

นายธณัชพงศ์ รวีโรจน์ธนาดุล นายสันติสุข เผ่าเสถียรพันธ์ นายกิตติพร มังกร นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นายสารัช นิมิตชัยกิจกุล นายธนพล มินสาคร นายวัสกรณ์ มณีนาคทอง น.ส.พรอุมา พรหมสิรินิมิต น.ส.พิมพ์ณภา อติกาฬคชสีห์ น.ส.ฐาปดี สรรคภัณฑ์ น.ส.วันปิติ สีหาพงศ์ น.ส.ศริญญ เชื่อมเสรี น.ส.ศศินา ตรีภพ น.ส.ภัทริน ไวยการ

ผู้จัดการทีม นายประเพลิน เกษมโอภาส

คณะ/ชั้นปี

ที่

วศ.3 ศศ.3 วน.4 วศ.3 วศ.4 มน.1 วศ.1 วศ.2 กษ.3 วท.3 ศวท.2 วศ.3 วท.4 บธ.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.

ชื่อ-สกุล

นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ นายชยธร ชื่นมุณีวงศ์ นายศตพัฒน์ ด่านถาวรเจริญ นายเทพทรงเกียรติ เทียนทอง นายเอกธนา มะระหยก นายสรวิศ กิ่งแก้ว นายธนพล สกุลพลอยนุช น.ส.สุรัสดา พรหมสิรินิมิต น.ส.นภสร บุณยะวุฒกุล น.ส.ธนพร เฮงภู่เจริญ น.ส.ลลิตา พิสิฏฐ์พัฒนะ น.ส.มินตรา บุญสอาด น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งชาติ น.ส.ศิริลักษณ์ จุลเจิม

คณะ/ชั้นปี

ศศ.2 วศ.3 ศศ.3 ศศ.4 ปม.1 วศ.1 ศศ.1 สค.3 อก.3 วท.3 สค.3 ศษ.5 สพ.1 วท.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายสมชาย จกะวัฒนากุล 2. นายนิธิพล อรุณไพจิตรา 19. กีฬามวยสากล

ที่

1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล

นายเฉลิมชาติ ชัยสุวรรณ์ นายคณินพัฒน์ พลสุธรรม์ นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี นายเลิศมงคล ปิ่นแก้ว น.ส.วันวิสาข์ วงศ์พยัคฆ์

ผู้จัดการทีม นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 ศศ.3 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.3

2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-สกุล

นายประพันธ์ เอื้อประเสริฐ นายทองนาค คําทอง นายทิตย์ภวัตร์ มุ่งแฝงกลาง นายธนวัฒน์ สาลี น.ส.ผกามาส พิลึก

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายวิชัย ไล้สวัสดิ์ 2. นายทิพากร คงทอง 3. นายณรงค์รัตน์ สุขอนันต์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.3 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.3

21


22

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

20. กีฬาครอสเวิร์ด ที่

1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล

นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ นายสุธินันท์ หมีเหม น.ส.อรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ น.ส.ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะ/ชั้นปี

ที่

บธ.1 ศศ.4 วศ.1 บธ.3

2. 4. 6. 8.

ชื่อ-สกุล

นายบัณฑิต ชมกุหลาบ นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล น.ส.ธนพร เทียรฆโรจนกุล

คณะ/ชั้นปี

สพ.5 ศศ.1 วิทยาการฯ1

บธ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายพิชัย ลิ้มประเสริฐ 2. นายโกมล ปัญญาโสภณเลิศ 21. กีฬาเทควันโด

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

ชื่อ-สกุล

นายภูรินทร์ บุญวัตร์ นายปรัชญา บูรพนาวิบูลย์ นายเชษฐรพี ต่างใจ นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ นายเสถียร ใจปลื้มบุญ น.ส.เปรมวิภา บุญศรีภูมิ น.ส.วิลาสินี ขําศรีบุศ น.ส.สุรีรัตน์ อุทุมพร น.ส.รัชนีพร เงินบํารุง น.ส.กฤติยาภรณ์ นนกระโทก

ผู้จัดการทีม น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 วศ.3 สค.1 สค.1 ศษ.5 สค.2 สค.1 สค.4 ศษ.1 กษ.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.

ชื่อ-สกุล

นายตรีภพ รัตนพิภพ นายพีระเทพ ศิลาอ่อน นายหฤษฎ์ ผิวสอาด นายปิรินทร์ มัญญะหงษ์ น.ส.คันธรัตน์ หนูราม น.ส.สิริพิชญ์ รําพึงกิจ น.ส.กรพรรณ พุทธิมาโน น.ส.อิสรีย์ เนื่องจํานงค์ น.ส.กาญจนา สุขีวาส น.ส.ชนิสรา ด้วงกลัด

คณะ/ชั้นปี

วท.2 สค.3 วศ.1 ทสพ.1 บธ.2 สค.4 อก.2 กษ.3 สค.1 สค.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ 2. นายชนะพล โทนแจ้ง 3. นายกองพล คุ้มครอง 4. น.ส.อัมพิราวรรณ โปษยานนท์ 22. กีฬาขี่ม้า

ที่

1.

ชื่อ-สกุล

น.ส.ชนิกานต์ พ่วงทอง

คณะ/ชั้นปี

ที่

สพ.4

2.

ชื่อ-สกุล

น.ส.ธีรารัตน์ โชคศิริวิริยกุล

คณะ/ชั้นปี

วท.3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

3. 5.

น.ส.อาริยา ชาญพิพัฒนกุล น.ส.ชุติกาญจน์ พ่วงทอง

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

บธ.4

4.

น.ส.พิมลมาศ กิจชัยสวัสดิ์

มน.1

สถาปัตยฯ1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. พ.ต.เกียรติณรงค์ คล่องการ 2. จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ เทียมสิงห์ 3. ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลสกุล 23. กีฬาแบดมินตัน

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล

นายอัครวินท์ อภิสุข นายอิงครัตน์ อภิสุข นายพศิน พากย์ฉันทวัจน์ นายศักดิ์ศรัณย์ อําพันพร น.ส.ชัญญา วงศ์ตระกูล น.ส.ศรสวรรค์ ศรีดี น.ส.พีรนาฏ นันทธีโร

ผู้จัดการทีม นายอภิชาต ดะลุณเพธย์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.4 ศษ.4 สค.2 ศษ.2 บธ.1 สค.1 บว.2

2. 4. 6. 8. 10. 12.

ชื่อ-สกุล

นายอานุภัทร แย้มศิริ นายทศพล ถาวรวงษ์ นายณพสิทธิ์ บุญสม น.ส.จุฑามาศ กาญจนวรุตม์ น.ส.กุลอร เต็งสุวรรณ์ น.ส.ภาวิตา อิสริยะเนตร

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 ศษ.1 ศศ.1 อก.3 สค.3 บว.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.ดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ 2. น.ส.สุวรรณี ศิริวัฒนสาธร 3. นายจักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 24. กีฬาเทนนิส

ที่

1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล

นายพิชัย แสงศิลา นายต่อลาภ ทรงวีระ นายประกิต ศรจรัสสุวรรณ น.ส.ปารมี บํารุงจิตต์ น.ส.บัวทิพย์ สันเทพ

ผู้จัดการทีม นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.5 ศษ.2 ศษ.5 สค.2 ศศ.4

2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-สกุล

นายณัฎ รุ่งสิทธิมงคล นายษมภูมิ สุขอนันต์ น.ส.พุทธรักษา ผลิพืช น.ส.ชิดชนก เอี่ยมเนตร น.ส.ชวิศา เรืองทวีทรัพย์

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอนิรุธ สุขจิตต์ 2. นายยอดชาย คงขันธ์ 3. น.ส.ณุวีร์ เกิดสมบูรณ์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.1 สค.3 สค.1 ศษ.3 สค.2

23


24

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

25. กีฬากรีฑา ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

ชื่อ-สกุล

นายอภิสิทธิ์ ฉ่ําศรี นายเดชฤทธิ์ สิทธิบาล นายนนท์ธวัช ยาปะละ นายเฟื่องนคร เอกม่วง นายชโลทร นุ้ยศิริ นายวสันต์ ฉิมวัย น.ส.วรพรรณ นวลศรี น.ส.สุธณี แสงชมภู น.ส.ธนัตถ์ธิดา สาสกุล

ผู้จัดการทีม น.ส.นุชจรี บุญธรรม

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2 วน.3 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.3 สค.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-สกุล

นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา นายพชร กฤษณะเศรณี นายทรงพล ชัยมงคล นายสุภัทรชัย สุนทรวิภาต นายวงศธร เพียรประสบสุข น.ส.พิชชาพร กําลังงาม น.ส.ดวงกมล เพ็ชรใสดี น.ส.จิรฐิติกาล ชัยประทุม น.ส.ณัฏฐ์กานดา อุ่นสอาด

คณะ/ชั้นปี

บว.3 ศษพ.5 วน.1 บว.2 ศษ.1 มน.1 ศษ.2 ศษ.5 มน.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ * 2. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม * 3. นายสมนึก สมนาค 4. นายนฤนาท ใช้ใจเวทย์ 26. กีฬารักบี้ฟุตบอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล

นายอภิรักษ์ นาคพิน นายธงไชย ไชยเหล็ก นายก้องกฤษฎ ศรีสุโข นายภานุวัฒน์ ประเสริฐกุล นายกฤตนู ชาเหลา นายธิษณะ มงคลนัฎ นายวชิรวิชญ์ บัณฑิตย์ นายณัฐชนน เกิดผล นายวีรวัฒน์ ม้าจีน นายประพนธ์ บุญริ้ว นายทองเอก กลัดพันธุ์ นายกฤษณะ เพราเพริศภิรมย์ นายชิณาฑิป พงศ์รุ่งทรัพย์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นปี

ศษ.4 บว.1 สค.2 บว.2 ศษ.5 บธ.2 มน.2 ศษ.3 มน.3 มน.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

นายสถาพร วิลัยรส นายนิรัดร์เลิศ รุ่งรังษีทวีสุข นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นายปริญญ์ กงทองลักษณ์ นายธวัชชัย ประสิทธิแพทย์ นายวีรเกียรติ อุดมเลิศประเสริฐ นายสรวิศ วิเศษโสภากุล นายนพพล ดีสว่าง นายก่อบุญ งามวัฒน์ นายธัชชัย วงษ์ทวี นายไตรเทพ ชุมเขียว นายมงคลภัทร เกยานนท์ นายชิติสรรค์ ภัทรเศรษฐไชย

มน.3 ศษ.5 กษ.2 สค.1 บว.2 บว.2 มน.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.5 วน.5 ศศ.2 สค.3

สถาปัตยฯ3

ศษ.4 สค.2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

27. นายนราธิป จันทร์ละมูล ผู้จัดการทีม น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค *

สค.3

28. นายณัชพล อินทรพันธ์

สค.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอุดมชัย ณไทร 2. นายชาญชัย จันทร์สุวรรณ 3. นายสมชาย พันธ์ยา 4. นายพงษ์พิพัฒน์ มีสวย 5. นายศุภกร จรัสเสาวภาคย์ 27. กีฬาดาบไทย

ที่

ชื่อ-สกุล

1. นายตรีวิทย์ ชัยเรืองศรี 3. นายธวัชชัย รักขติวงษ์ 5. นายธนะสิทธิ์ พึ่งน้อย 7. นายอุกฤษฎ์ คงเอียด 9. นายกร พานิชเจริญ 11. นายพชร เพ็ชรเรือง 13. น.ส.บุณยาพร เอกกุล 15. น.ส.ปิยะฉัตร เราเจริญ 17. น.ส.วชิราภรณ์ อาศัยกลาง 19. น.ส.น้ําอ้อย ชื่นยินดี 21. น.ส.ปัทมวรรณ วรรณดี 23. น.ส.ชญานิษฐ์ ทองมีศรี ผู้จัดการทีม น.ส.อัจฉรา เสาว์เฉลิม

คณะ/ชั้นปี

ที่

ชื่อ-สกุล

ศษพ.3 2. นายธนวัฒน์ เชื้อสาตร์ ศษ.4 4. นายวริทธิ์ธร ทองสุข ศษ.4 6. นายคชกริช ผลานิสงค์ ปม.2 8. นายสุรศักดิ์ อบอุ่น ศษ.2 10. นายณัฐพล อยู่เจริญ ศษ.3 12. นายทศพร วรคุตตานนท์ ศษ.4 14. น.ส.วริศรา สุขขัมภ์ วน.2 16. น.ส.รวิพร ศรีโหมด ศษพ.2 18. น.ส.มาริษา สิริวัฒนานนท์ ศษพ.3 20. น.ส.เรณู บุตรตุ้ม ศษพ.1 22. น.ส.นริศรา พรฉัยยา ศษพ.3 24. น.ส.ณัฐพร วงษ์กระจ่าง ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.น.สพ.วันชัย ผาติหัตถกร 2. นายโกศล เกียรติบุญศรี 3. นางเยาวภา มณีฉาย

คณะ/ชั้นปี

ศษ.4 ศษ.4 วน.4 วน.2 ศษ.3 วน.4 ศษ.2 ศษ.2 ศษพ.2 ศษพ.2 ศษพ.3 ศษพ.3

28. กีฬามวยไทยสมัครเล่น ที่

1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล

นายชนาวุฒิ สามเอียด นายเทพพิทักษ์ คําเกี้ยง นายสิทธิชัย ผิวเหลือง นายเทียนพงศ์ สิงห์ประพันธ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

วท.และวศ.2

2. 4. 6. 8.

ทรัพยากรฯ2

ศษ.4 ศษ.5

ชื่อ-สกุล

นายสุวรรณ ชั้วหิรัญ นายรณชัย ขวัญทองห้าว นายภวัต จิรโมฬี น.ส.สุวรรณา กล้าหาญ

คณะ/ชั้นปี

กษ.4 ศษพ.4 วศ.2 ศษพ.4

25


26

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ผู้จัดการทีม นายอมร อารี

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายปรัชญา ปณิธิกุล 2. นายสวโรจน์ บ่อทอง 3. นายจตุรงค์ เพ่งพิศ 29. กีฬาแฮนด์บอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39.

ชื่อ-สกุล

นายสิทธิกานต์ ปันแก้ว นายลภัส ชูแทน นายทิวัตถ์ แพระบํา นายอติชาต เชิดดอก นายนิติพล สายแก้ว นายอภิชาต พิกุลหอม นายยศวินทร์ ไหมสีทอง นายกตัญญู อริยา นายกิจภษร สุทธิดี นายไกรเพชร เจนจบ น.ส.ธัญญารัตน์ วรรณพิณ น.ส.เวณิกา ไวลิม น.ส.พรพิมล บุญนาม น.ส.อุมาพร รังกลิ่น น.ส.วงศ์เดือน สวาทพร น.ส.ปรวีรธ์ ิดา อัครวิวัฒน์กุล น.ส.ปวีณพรรณ พัชร์ภูกิตติกูล น.ส.ชลธิชา แจ้งสว่าง น.ส.มัณฑนา ปานโพธิ์ศรี น.ส.พจนารถ รักสกุล

ผู้จัดการทีม นายศรัณย์ รื่นณรงค์ ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข

คณะ/ชั้นปี

วศ.4 บว.1 ศวท.1 ศษพ.1 ศษพ.3 ศษพ.3

ที่

2. 4. 6. 8. 10. 12. ศษพ.1 14. ศษ.4 16. ศษพ.1 18. ศษพ.3 20. ศษพ.3 22. ศษพ.5 24. ศษพ.3 26. ศษพ.3 28. ศษพ.4 30. ศษพ.4 32. ศศ.3 34. วศ.4 36. ศษพ.2 38. วิทย์ฯกีฬา2 40.

ชื่อ-สกุล

นายยศธนา เจดีย์พราหมณ์ นายพลาธิป พิรามรักษ์ นายองอาจ คุ้มประเสริฐ นายกานต์พิศุทธิ์ ปรัชญานาวิน นายโกวิท นามมณฑา นายฐิติวัสส์ รัตนเย็นใจ นายณัฎฐ์ คําทอง นายเฉลิมเกียรติ กันแก้ว นายสิทธิพงษ์ เชื้อสาย นายสุรเชษฐ์ หลงครุฑ น.ส.เปรมิกา แดงพรวน น.ส.ดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์ น.ส.ศุภวดี มีผลมาก น.ส.มัลลิกา ถามูล น.ส.วรรณิศา ท้าวประสิทธิ์ น.ส.นพรัตน์ หอมอุบล น.ส.สุภาพร ประสมทรัพย์ น.ส.กนกวรรณ เพชรกรจักร น.ส.พรทิพย์ สุทิพยกุล น.ส.พิมพิพัฒน์ ไชยวิเศษ

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายรังสรรค์ สมรูป 2. นายเกริก คิดกล้า 3. นายวรพล สุวรรณวรบุญ 4. นายเจตน์ ก้องวานิช 5. น.ส.ภัทรศิริ ธนวัฒน์ 6. น.ส.ปนิดา หนองเรือง

คณะ/ชั้นปี

ศษพ.1 ศษ.4 ศษ.1 กษ.5 ศษ.4 ศษ.4 กษ.4 ศศ.1 ศษพ.1 ศษพ.1 ศษพ.3 ศษ.1 ศษพ.2 ศษ.5 มน.4 ศษพ.3 ศษพ.2 ศศ.3 บว.1 เทคนิค สพ.4


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

30. กีฬาวอลเลย์บอล ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

ชื่อ-สกุล

นายธนพล ศรีคงอยู่ นายพีรศักดิ์ ไลไธสง นายชิตพล เต็มนา นายณัฐวุฒิ สิงห์ทวีศักดิ์ นายจักรพงศ์ คงเปีย นายวุฒิพงศ์ โชติการ นายศุภกร จิตตกูล น.ส.สุธาสินี จันหา น.ส.ดวงกมล หงวนสง่า น.ส.อรพรรณ น้ําจันทร์ น.ส.วิภาวรรณ ยอดยิ่ง น.ส.ศิริพร เกตุสระน้อย น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล น.ส.กมลชนก ตรีรัตน์ น.ส.สุนทรีย์ สุขเกษม

ผู้จัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.2 บธ.2 ศษ.4* ศษ.1 สค.1 บธ.1 บว.2 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.4

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.

ชื่อ-สกุล

นายนภดล นาคทอง นายปิยพัทธ์ รักษาทรัพย์ นายอภิศักดิ์ วงษ์จําปา นายอดิพงษ์ แซ่อึ๋ง นายจิรศักดิ์ ชูทัพ นายอรรถพล เกตุขุนทด นายวัฒนชัย ปานขุนรักษ์ น.ส.ภิรมย์พร ใจหนักแน่น น.ส.กนกวรรณ แสงอรุณ น.ส.ศศิธร พิมพา น.ส.มณีรัตน์ ต่างศรี น.ส.สินีนาฏ โพธิ์เจริญ น.ส..ปริญญา พานแก้ว น.ส.ประภาพรรณ อ่อนดาบ

คณะ/ชั้นปี

ศษ.1 ศษ.1 สค.1 ศษ.1 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.1 บธ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์ 2. นายพิทักษ์ ปิ่นประวัติ 3. นายอรุณ ตันทอง 4. นายมนตรี สุขสมัคร 5. นายวีระ บุญอินทร์ 6. นายเมธาวินท์ เทพสาร 31. กีฬาบาสเกตบอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล

นายไพรัช คงกิจมั่น นายพงศธร พรมมา นายพันธวัช เตชะสําราญ นายพิพัฒน์ วงษ์ศิริ นายตรีเพชร ใจหาญ

คณะ/ชั้นปี

ที่

บว.1 ศษ.3 ศษ.4 มน.2 ศษ.2

2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-สกุล

นายวรภัทร ลิมปิโชตกุล นายธนโชค มาลัยเปีย นายมงคลสุบรรณ คําปัน นายพัสกร อปริมาณ นายศุภฤกษ์ พู่ตระกูล

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 ศษ.2 สค.1 วศ.2 ศษ.1

27


28

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

นายต่อพงศ์ มัธยมานันท์ นายชาญชัย รุ่งไพสิฐ นายนันทชัย มีพัฒน์ น.ส.กรกนก คชรัตน์ น.ส.นันทวรรณ หะนุมาน น.ส.ขวัญฤทัย เรืองศิริ น.ส.ดารัตน์ อินศิทร น.ส.นพวรรณ พึ่งกสิกร น.ส.ณัฏฐารัตน์ สว่างแก้ว น.ส.นนทลี ภูนีละมัย

ผู้จัดการทีม น.ส.อุทุมพร ทับชู

ศษ.3

12. วิทยการฯ4 14. ศษพ.5 16. ศษ.3 18. ศษ.4 20. ศษ.4 22. วน.4 24. เทคนิคฯสพ.4 26. วท.4 28. ศษพ.4

นายปัณณทัต สหัสวาปี นายสัญชัย ยอดเยี่ยมแกร น.ส.ขนิษฐา มัชฉิม น.ส.ดนัสวินี แก้วประดิษฐ น.ส.กาดิยา นีมาก้า น.ส.ไอลดา สุขสี น.ส.สุดาวรรณ วุฒิชาติ น.ส.วันทนา ยิ้มเอี่ยม น.ส.นิศาชล เพ็ชราการ

ศษ.5 วศ.5 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.5 ศษพ.5 ศษ.5 บว.2 สิ่งแวดล้อม1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. รศ.ดร.กรรวี บุญชัย 2. นายยงยุทธ ใจหาญ 3. นายพรชัย ห่วงรักษ์ 4. น.ส.ชลิสา ชํานาญวารี 5. น.ส.ณัฐิกา เพ็งลี 6. นายบุญเลิศ อุทยานิก 32. กีฬาปีนหน้าผา

ที่

1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล

นายตนเทพ หาญศิริสาธิต นายภาคภูมิ งามแฉล้ม น.ส.ดารินทร์ จันทร์ดารา

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ

คณะ/ชั้นปี

ที่

วศ.1

2. 4. 6.

วิทย์ฯกีฬา2 วิทย์ฯกีฬา4

ชื่อ-สกุล

นายสรกานต์ ทองจรัส น.ส.สุดารัตน์ พงษ์ศิริ น.ส.ปุณฑริกา ธัญญะวานิช

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายวรวุฒิ กุลวงษ์

คณะ/ชั้นปี วิทย์ฯกีฬา2 วิทย์ฯกีฬา1

บว.2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 1. ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 2. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 3. รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ 4. น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค 5. นายอนุชัย รามวรังกูร 6. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ 7. ผศ.ทรงศักดิ์ นุ้ยสินธุ์ 8. นายเชิดชาย รื่นพานิช 9. รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คํา 10. รศ.กรกฎา นักคิ้ม 11. พลเรือตรีศุภชัย จิระสถิตย์ 12. นายยงยุทธ ตันสาลี 13. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ 14. นายนักรบ เทียนปัญจะ 15. นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า 16. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ 17. น.ส.ธนชณ ทับบํารุง 18. น.ส.ศรัญญา ทานนท์ 19. น.ส.นุชรินทร์ ทิพยเนตร 20. นายสมรรถกล ต่วนเขียว

หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน พนักงานขับรถ

29


30

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ตารางสรุปเหรียญรางวัลตามสังกัดที่แข่งขัน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สรุปเหรียญตามสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ทอง เงิน ทองแดง 58 57 53 43 42 42 35 32 50 30 12 20 22 20 29 19 10 13 14 18 32 14 7 8 13 17 41 9 6 5 8 7 4 8 3 5 6 7 13 6 6 11 5 10 15 5 4 1 5 3 16 4 14 6 4 2 10 4 2 8 4 2 7 3 8 15 3 3 13 3 3 4 3 6 2 3 5 2 1 2 2 1 1 2 1 2 -

รวม 168 127 117 62 71 42 64 29 71 20 19 16 26 23 30 10 24 24 16 14 13 26 19 10 9 10 5 4 3 2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ลําดับที่ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

สรุปเหรียญตามสถาบัน วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทอง เงิน ทองแดง 2 2 1 6 9 1 3 6 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - 9 7 - 4 7 - 3 3 - 2 7 - 2 5 - 2 2 - 2 1 - 2 - 2 - 2 - 1 4 - 1 4 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 5

รวม 2 2 16 10 7 4 3 2 2 3 1 1 1 16 11 6 9 7 4 3 2 2 2 5 5 3 3 2 2 1 1 5

31


32

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ลําดับที่ 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

สรุปเหรียญตามสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ทอง เงิน ทองแดง รวม - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ลําดับที่ 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

สรุปเหรียญตามสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัยพิชญบัญฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันรัชต์ภาคย์ รวม

ทอง เงิน ทองแดง รวม - - - - - - - - - - - - - - - - - - 353 353 529 1235

33


34

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31

ที่

สรุปเหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ เหรียญที่ชิงชัย 1. จฬ. 2. สพล. 3. มก. รายการแข่งขัน G S B G S B G S B G S เทควันโด 22 22 40 3 2 4 - - 1 7 6 ดาบสากล 12 12 24 - 2 2 - - 2 7 2 คาราเต้-โด 17 17 34 1 5 4 4 5 6 5 ว่ายน้ํา 39 39 39 21 21 10 - - - 3 6 หมากกระดาน 19 19 38 4 5 6 - - - 2 2 เทเบิลเทนนิส 7 7 14 - - - - - - 2 2 เรือพาย 26 26 26 2 2 2 8 2 3 2 1 ลีลาศ 14 14 14 4 3 2 - - 1 2 1 ยูโด 24 24 46 - 1 1 7 5 3 1 2 ครอสเวิร์ด 7 7 14 2 2 1 - - - 1 1 มวยสากลสมัครเล่น 12 12 23 1 - 2 2 1 1 1 ขี่ม้า 3 3 3 2 1 - - - 1 มวยไทยสมัครเล่น 10 10 19 - - - 1 3 - 1 ฮอกกี้ 4 4 8 - - 1 3 - - - 4 ยิงปืน 23 23 23 3 2 6 2 5 - - 1 กรีฑา 43 43 43 - 1 - 5 8 11 - 1 ซอฟท์บอล 2 2 2 2 - - - - 1 - 1 แฮนด์บอล 2 2 4 - - - 1 - 1 - 1 ดาบไทย 15 15 30 3 1 3 7 7 6 - รักบี้ฟุตบอล 3 3 6 2 - 1 - - 1 - แบดมินตัน 7 7 14 4 4 2 - - - - เซปักตะกร้อ 6 6 12 - - 3 3 2 - - เทนนิส 7 7 14 3 1 2 - - - - กอล์ฟ 4 4 4 - - - - - 2 - วอลเลย์บอล 2 2 2 - - - - - 1 - บาสเกตบอล 2 2 2 - - - - - - - วอลเลย์บอลชายหาด 2 2 2 - - - - - - - เปตอง 9 9 18 - - 1 - 1 2 - ฟุตซอล 2 2 2 - - - - 1 - - ฟุตบอล 2 2 2 1 - - - 1 - - บริดจ์ 6 6 7 3 2 1 - - - - รวม 353 353 529 58 87 53 43 42 42 35 32 รายการแข่งขัน

1

ปีนหน้าผา (กีฬาสาธิต)

2

กีฬาทางอากาศและการบิน(กีฬาสาธิต)

จํานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง

4 2

4 2

4 2

B 3 3 3 3 6 1 8 2 1 4 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 50

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง 2 -

-

-

-


35

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

สรุปเหรียญแต่ละชนิดกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31

รายการแข่งขัน

เทควันโด ดาบสากล คาราเต้-โด ว่ายน้ํา หมากกระดาน เทเบิลเทนนิส เรือพาย ลีลาศ ยูโด ครอสเวิร์ด มวยสากลสมัครเล่น ขี่ม้า มวยไทยสมัครเล่น ฮอกกี้ ยิงปืน กรีฑา ซอฟท์บอล แฮนด์บอล ดาบไทย รักบี้ฟุตบอล แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทนนิส กอล์ฟ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล บริดจ์ รวม

ที่

รายการแข่งขัน

1

ปีนหน้าผา (กีฬาสาธิต)

2

กีฬาทางอากาศและการบิน(กีฬาสาธิต)

จํานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง

22 12 17 39 19 7 26 14 24 7 12 3 10 4 23 43 2 2 15 3 7 6 7 4 2 2 2 9 2 2 6 353

22 12 17 39 19 7 26 14 24 7 12 3 10 4 23 43 2 2 15 3 7 6 7 4 2 2 2 9 2 2 6 353

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง

40 24 34 39 38 14 26 14 46 14 23 3 19 8 23 43 2 4 30 6 14 12 14 4 2 2 2 18 2 2 7 529

จํานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง

4 2

4 2

4 2

7 7 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 35

6 2 6 2 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 32

3 3 3 3 6 1 8 2 1 4 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 50

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง 2 -

-

-

-


36

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญรางวัล

กีฬา

ทอง

ขี่ม้า

รายการ กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางShow Jumping

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ชุติกาญจน์ พ่วงทอง น.ส.ธนพร เทียรฆโรจนกุล

ทอง

ครอสเวิร์ด

ทีมหญิง

น.ส.ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล น.ส.อรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ น.ส.ปวีณา รักษาชาติ

ทอง

คาราเต้โด

ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1)

น.ส.จิดาภา ตาละอุปะละ น.ส.สินิทธา ทองวันดี น.ส.ณัฏฐา คงมี

ทอง

คาราเต้โด

ท่ารําบุคคล บุคคลชาย

นายศุภ งามพึงพิศ

ทอง

คาราเต้โด

รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง

น.ส.ปวีณา รักษาชาติ

ทอง

คาราเต้โด

รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย

นายศุภ งามพึงพิศ

ทอง

คาราเต้โด

รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย

นายธีรวัต ผ่องใส น.ส.ชิดชนก ประกอบ

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Epee (ทีมหญิง)

น.ส.อรประภา อุปแก้ว น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Epee (บุคคลหญิง)

น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี นายวีรพล สรัสสมิต

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Foil (ทีมชาย)

นายพงษ์พิพัฒ อ่อนธรรม นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ นายณัฐวัตร จันทบาล

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Foil (บุคคลชาย)

นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Foil (บุคคลหญิง)

น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ

ทอง

ดาบสากล

ดาบ Sabre (ทีมชาย)

นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด นายกัญจน์ กระจกเหลี่ยม


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นายชินวัตร ธรรมนิยม นายวิทยา แก้วบังตู ทอง

ดาบสากล

ดาบ Sabre (บุคคลชาย)

นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด นายปรัชญา บูรพนาวิบูลย์ นายภูรินทร์ บุญวัตร์

ทอง

เทควันโด

ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย

นายตรีภพ รัตนพิภพ นายเชษฐรพี ต่างใจ นายหฤษฎ์ ผิวสอาด น.ส.อิสรีย์ เนื่องจํานงค์ น.ส.คันธรัตน์ หนูราม

ทอง

เทควันโด

ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง

น.ส.กรพรรณ พุทธิมาโน น.ส.วิลาสินี ขําศรีบุศ น.ส.รัชนีพร เงินบํารุง

ทอง

เทควันโด

รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ น.ส.รัชนีพร เงินบํารุง ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ นายเชษฐรพี ต่างใจ ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ไม่ นายหฤษฎ์ ผิวสอาด เกิน 74 กก. บุคคลชาย

ทอง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ นายพีระเทพ ศิลาอ่อน ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย

น.ส.กาญจนา สุขีวาส

นายพีรพล คุณประเสริฐ

ทอง

เทเบิลเทนนิส

ชายคู่

ทอง

เทเบิลเทนนิส

ชายเดี่ยว

ทอง

มวยไทยสมัครเล่น

ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 นายสิทธิชัย ผิวเหลือง กก. - ชาย

ทอง

มวยสากลสมัครเล่น

ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ําหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

นายธนพล สันติวัฒนธรรม นายธนพล สันติวัฒนธรรม

นายเฉลิมชาติ ชัยสุวรรณ์

37


38

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ทอง

ยูโด

โอเพ่นเวท ไม่จํากัดน้ําหนัก - หญิง

น.ส.วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน

ทอง

เรือพาย

คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร

นายมนัสพล กรแก้ว นายเตชิต อุตสาหะ นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน

ทอง

เรือพาย

คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร

นายมนัสพล กรแก้ว นายเตชิต อุตสาหะ

ทอง

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (Poso Doble)

นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล

ทอง

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (Samba)

นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล

ทอง

ว่ายน้ํา

ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ

ทอง

ว่ายน้ํา

ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ

ทอง

ว่ายน้ํา

ฟรีสไตล์ 800 เมตร - ชาย

น.ส.อารยะ ภูมิจิตอมร

ทอง

หมากกระดาน

หมากล้อม คู่ชาย

น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล

นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ

ทอง

หมากกระดาน

หมากล้อม ทีมชาย 3 คน

นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นายชยธร ชื่นมุณีวงศ์ นายสรวิศ กิ่งแก้ว

เงิน

กรีฑา

เงิน

ครอสเวิร์ด

วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง

น.ส.วรพรรณ นวลศรี

บุคคลเดี่ยวหญิง

น.ส.อรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ นายธนาวุฒิ อินทร์สมร นายสกนธ์กาญจน์ เหรียญทอง นายทัตพงศ์ ทักษิณานันต์

เงิน

ซอฟท์บอล

ทีมชาย

นายสราวุฒิ จันทร์แดง นายนิติธร บุญสร้าง นายจารุภูมิ กุลทอง นายเอกราช ทาสี


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นายวรพล เวียงแก้ว นายศาสตรา คุณโทถม นายอัฐพล ฟุ่มเฟือย นายเอกฉัตร เขียวคราม นายรัชพล บุญสร้าง นายภานุวัฒน์ สุขม่วง นายภูวดล ศักดิ์วิชิต นายกฤตยชญ์ พิบูลรังสรรค์ นายธนากร โพธิ์เวียงคํา นายปวรุตน์ ณ สงขลา นายสุปัญญา แทนลาน น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี เงิน

ดาบสากล

ดาบ Foil (ทีมหญิง)

น.ส.จุฑามาศ กิมเซียะ น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ น.ส.พิชญา อัครเศรษฐการ

เงิน

ดาบสากล

ดาบ Sabre (บุคคลชาย)

เงิน

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ น.ส.คันธรัตน์ หนูราม ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง

เงิน

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ น.ส.อิสรีย์ เนื่องจํานงค์ ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง

เงิน

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ น.ส.กรพรรณ พุทธิมาโน ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง

เงิน

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย

เงิน

เทควันโด พุ่มเซ่

คู่ผสม

เงิน

เทควันโดพุ่มเซ่

บุคคลชาย

เงิน

เทเบิลเทนนิส

คู่ผสม

เงิน

เทเบิลเทนนิส

ทีมหญิง

นายชินวัตร ธรรมนิยม

นายปารินทร์ มัญญะหงษ์ น.ส.ชนิสรา ด้วงกลัด นายปารินทร์ มัญญะหงษ์ น.ส.อภิชญา การบรรจง นายพีรพล คุณประเสริฐ น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน์

39


40

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

น.ส.อภิชญา การบรรจง น.ส.สุชานุช สุขดานนท์ น.ส..สิวารัตน์ โอดทวี น.ส.รสิกาญจน์ ศิริอริยรักษ์ เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน นายทองนาค คําทอง 69 กก.

เงิน

มวยสากลสมัครเล่น

เงิน

ยิงปืน

ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย

นายณัฐยศ ยวงศรี

เงิน

ยูโด

รุ่นน้ําหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย

นายภพตะวัน ไชยวิเศษ

เงิน

ยูโด

รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย

นายจุฑาไท วงศ์สมศรี น.ส.ณฐกานต์ ชูสุวรรณ

เงิน

เรือพาย

กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่

น.ส.มัตติกา มณีแก้ว น.ส.จิรวรรณ ลีจ้อย

เงิน

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (ChaChaCha)

น.ส.ชนิกานต์ กัลยวณิชย์ นายอธิศ ห่อทอง น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม

เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง

น.ส.อริสา ศรีระษา น.ส.จริยา ห้านิรัติศัย น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม

เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง

น.ส.อริสา นิธิสุนทรพงศ์ น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.พิมพ์ชนก เลิศชัย น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม

เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง

น.ส.จริยา ห้านิรัติศัย น.ส.นภาพร โพธิ์นิ่ม น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ

เงิน

ว่ายน้ํา

ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ

เงิน

ว่ายน้ํา

ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

เงิน

ว่ายน้ํา

ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง

น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.สุรัสดา พรหมสิรินิมิต

เงิน

หมากกระดาน

หมากรุกสากล ทีมหญิง

น.ส.พิมพ์ณภา อติกาฬคชสีห์ น.ส.พรอุมา พรหมสิรินิมิต น.ส.ฐาปดี สรรคภัณฑ์

เงิน

หมากกระดาน

หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน

น.ส.นภสร บุณยะวุฒกุล น.ส.ภัทริน ไวยการ น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งชาติ นายวริศ ศิริขันธ์ นายสุทธิพงษ์ พาขุนทด นายอนุพงศ์ สายบุตร นายอาทิตย์ อินทไทร นายมงคล สมัญญา นายสุเมธ ภูมิพัฒน์ นายวชิรพงษ์ นพรัตน์ธนากร นายพลิภัทร อุทัยรัตนกิจ นายนราวิชญ์ ทรงงาม

เงิน

ฮอกกี้

ทีมกลางแจ้ง ชาย

นายเมธัส เอี่ยมผาสุข นายสถาพร พาขุนทด นายอดิศวร สุภาวงษ์ นายกรพล ศรีวรขาน นายณัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด นายศรัณย์ ภิญโญวิทยาวงศ์ นายพุฒิพล สงครามยศ นายศศศักดิ์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ นายนพคุณ บุญชัยเดช นายณัฐพล กล่อมจิตร

เงิน

ฮอกกี้

ทีมกลางแจ้ง หญิง

น.ส.ปารณีย์ อําพาศ น.ส.ชลัมพร แก่นมั่น

41


42

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

น.ส.รัตนา สท้านวัตร์ น.ส.สโรชา โหลสกุล น.ส.มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ น.ส.นฤมล ศรีจันทร์มาก น.ส.สมัชฌา ขันธวุฒิ น.ส.นวพร ตั้งจิตชัชวาล น.ส.จงจิตต์ บุญมี น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ น.ส.ปนัดดา กรุมรัมย์ น.ส.ศุภกานต์ อยู่นาน น.ส.สุปรียา เชื้อน่วม นงส.ชนาทิพย์ เกษเพ็ชร น.ส.ญาดา ศิริพรรณพร น.ส.พิมพ์ศิริ ศิริขอนแก่น น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง น.ส.อรไพลิน โกกิละวาที น.ส.ชฎาธาร สันทิศ น.ส.อนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ นายอนุพงศ์ สายบุตร นายอาทิตย์ อินทไทร นายมงคล สมัญญา นายสุเมธ ภูมิพัฒน์ เงิน

ฮอกกี้

ทีมในร่ม ชาย

นายพลิภัทร อุทัยรัตนกิจ นายนราวิชญ์ ทรงงาม นายสถาพร พาขุนทด นายกรพล ศรีวรขาน นายเมธัส เอี่ยมผาสุก นายวชิรพงษ์ นพรัตน์ธนากร


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นายสุทธิพงษ์ พาขุนทด นายอดิศวร สุภาวงษ์ นายพุฒิพล สงครามยศ นายศศศักดิ์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง น.ส.รัตนา สท้านวัตร์ น.ส.สโรชา โหลสกุล น.ส.มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ น.ส.นฤมล ศรีจันทร์มาก น.ส.สมัชฌา ขันธวุฒิ น.ส.จงจิตต์ บุญมี เงิน

ฮอกกี้

ทีมในร่ม หญิง

น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ น.ส.จารุวรรณ เทียบไธสง น.ส.ชลัมพร แก่นมั่น น.ส.นวพร ตั้งจิตชัชวาล น.ส.พิมพ์ศิริ ศิริขอนแก่น น.ส.ศุภกานต์ อยู่นาน น.ส.ปนัดดา กรุมรัมย์ น.ส.อนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ นายกตัญญู อริยา นายอภิชาติ พิกุลหอม นายนิติพล สายแก้ว นายโกวิท นามมณฑา

เงิน

แฮนด์บอล

ทีมชาย

นายพลาธิป พิรามรักษ์ นายฐิติวัสส์ รัตนเย็นใจ นายทิวัต์ แพระบํา นายกานต์พิศุทธิ์ ปรัชญานาวิน นายไกรเพชร เจนจบ นายยศธนา เจดีย์พราหมณ์

43


44

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นายยศวินทร์ ไหมสีทอง นายอติชาต เชิดดอก นายลภัส ชูแทน นายสิทธิกานต์ ปันแก้ว นายกิจภษร สุทธธิดี นายองอาจ คุ้มประเสริฐ นายณัฎฐ์ คําทอง นายเฉลิมเกียรติ กันแก้ว นายสิทธิพงษ์ เชื้อสาย นายสุรเชษฐ์ หลงครุฑ ทองแดง

กรีฑา

วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง

น.ส.วรพรรณ นวลศรี

ทองแดง

กรีฑา

วิ่ง 400 เมตร - ชาย

นายอภิสิทธิ์ ฉ่ําศรี

ทองแดง

ขี่ม้า

ทีม ศิลปะบังคับม้า ทีมทั่วไป (ไม่จํากัดเพศ)

ทองแดง

ครอสเวิร์ด

คู่ชาย

ทองแดง

ครอสเวิร์ด

คู่ผสม

ทองแดง

ครอสเวิร์ด

คู่หญิง

น.ส.ชนิกานต์ พ่วงทอง น.ส.อาริยา ชาญพิพัฒน์กุล นายธีรารัตน์ โชคศิริวิริยกุล นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล น.ส.ธนพร เทียรฆโรจนกุล น.ส.อรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ นายบัณฑิต ชมกุหลาบ

ทองแดง

ครอสเวิร์ด

ทีมชาย

นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ นายสุธินันท์ หมีเหม นายศุภ งามพึงพิศ

ทองแดง

คาราเต้โด

ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)

นายธนโชติ บัวใหญ่รักษา นายธีรวัต ผ่องใส นายสิทธิกร มณฑีรรัตน์


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นายธนินทร์ สมบูรณ์นิรันดร์ ทองแดง

คาราเต้โด

ท่ารําบุคคล บุคคลหญิง

น.ส.ปวีณา รักษาชาติ

ทองแดง

คาราเต้โด

รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง

น.ส.สินิทธา ทองวันดี น.ส.นีรนาท ไชยโคตร น.ส.วรรณพร พูลเจริญ น.ส.เมสญา แทนสง่า น.ส.วิษณี บุญพิทักษ์สกุล น.ส.วรัญญา ศรีสังวาลย์ น.ส.ปัญญาพร เขียวขํา น.ส.วาสนา ทีวะเวช น.ส.วัชรีภรณ์ บัวผัน น.ส.ปรียาณัฐ จันทรวัฒน์

ทองแดง

ซอฟท์บอล

ทีมหญิง

น.ส.สุพีชา ธรรมชาติ น.ส.ภาวิณี เจริญสุข น.ส.ณัฐสรวงกร คงจุฬากูล น.ส.ศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ น.ส.สุดารัตน์ ประทีป ณ ถลาง น.ส.จามจุรี กองแก้ว น.ส.ณัฐธิดา เทพจิตร น.ส.กนกวรรณ เพชรกรจักร น.ส.ณภัทร ชมธนานันท์ น.ส.อัญคณางค์ ดํานงค์ น.ส.อัญชีรา ศิริมหา น.ส.ณฐมณ ขิระทาน น.ส.เบญจมาศ กุลทัศน์

ทองแดง

เซปักตะกร้อ

ทีมชุด - หญิง

น.ส.จรินทร ช่วงโชติ น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.ขวัญภิรมย์ สีอ่อน น.ส.ภาณุมาศ ชินมาตร

45


46

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล น.ส.พรพิมล ขอนแก่น น.ส.นุสบา กลางพิมาย น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.วินัดดา บุญโคกสี น.ส.สินีนาฏ พิมล น.ส.สิรินภา วงษ์ภีระ น.ส.สุวรรณา กล้าหาญ น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ ทองแดง

ดาบไทย

คู่ผสม (กระบี่ หญิง, ดาบสองมือ ชาย)

นายธวัชชัย รักขติวงษ์ น.ส.วริศรา สุขขัมภ์ นายธวัชชัย รักขติวงษ์ นายพชร เพ็ชรเรือง

ทองแดง

ดาบไทย

ดาบสองมือ ทีม ชาย

นายณัฐพล อยู่เจริญ นายกร พานิชเจริญ นายอุฏฤษณ์ คงเอียด นายสมฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Epee (ทีมชาย)

นายพูลอนันต์ ปิยะอนันต์ นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ นายพูลเลิศ ปิยะอนันต์

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Epee (บุคคลชาย)

นายพูลอนันต์ ปิยะอนันต์ น.ส.วิติพร พจนาคม

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Sabre (ทีมหญิง)

น.ส.ญาณินท์ สุดเจริญ น.ส.พิชญาภา สามสีทอง น.ส.อรพรรณ อ้อมนอก

ทองแดง

เทควันโด

รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย

นายเสถียร ใจปลื้มบุญ

ทองแดง

เทควันโด

รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง

น.ส.วิลาสินี ขําศรีบุศ

ทองแดง

เทควันโด-พุ่มเซ่

ทีมหญิง

น.ส.สุรีรัตน์ อุทุมพร


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

น.ส.ชนิสรา ด้วงกลัด น.ส.กฤติยาภรณ์ นนกระโทก น.ส.บัวทิพย์ สันเทพ น.ส.ชิดชนก เอี่ยมเนตร ทองแดง

เทนนิส

ทีมหญิง

น.ส.ชวิศา เรืองทวีทรัพย์ น.ส.พุทธรักษา ผลิพืช น.ส.ปารมี บํารุงจิตต์ นายพีรพล คุณประเสริฐ นายธนพล สันติวัฒนธรรม

ทองแดง

เทเบิลเทนนิส

ทีมชาย

นายพงศ์ภูวิศ วิฑูรย์พันธ์ นายศรัณภัสร์ สมบุญธรรม นายพงศ์ธีรัช กนกากร

ทองแดง

แบดมินตัน

ทองแดง

มวยสากลสมัครเล่น

คู่ผสม

น.ส.จุฑามาศ กาญจนวรุตม์ นายณพสิทธิ์ บุญสม

ฟลายเวท - หญิง น้ําหนักเกิน 48 กก. น.ส.ผกามาส พิลึก แต่ไม่เกิน 51 กก นายพัฒน์ดนัย ลิมป์ธีระกุล

ทองแดง

ยิงปืน

ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย

นายภัทรวิน วันแก้ว นายสัจจพล นาคดิลก นายธนิช จันทโรทัยไพจิตร์ นายณัฐยศ ยวงศรี

ทองแดง

ยิงปืน

ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย

นายวิภาส บุวนะเตมีย์ นายวิศว จันทประสพสุข นายปฐม โกญจนานันท์

ทองแดง

ยิงปืน

ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย

นายวิภาส บุวนะเตมีย์ นายณัฐยศ ยวงศรี

ทองแดง

ยิงปืน

ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย

นายวิภาส บุวนะเตมีย์ นายชยุตพล ฮั่นตระกูล นายปฐม โกญจนานันท์

47


48

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ทองแดง

ยูโด

รุ่นน้ําหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย

นายภูวพงษ์ มยุรา นายวีระเกียรติ์ อุดมเลิศประเสริฐ

นายภานุวัฒน์ ประเสริฐกุล นายธงไชย ไชยเหล็ก นายธวัชชัย ประสิทธิแพทย์ นายไตรเทพ ชุมเขียว นายสถาพร วิลัยรส นายกฤตนู ชาเหลา นายธัชชัย วงษ์ทวี นายนพพล ดีสว่าง นายประพนธ์ บุญริ้ว นายณัชพล อินทรพันธ์ นายก่อบุญ งามวัฒน์ นายสรวิศ วิเศษโสภากุล ทองแดง

รักบี้ฟุตบอล

ประเภท 15 คน - ทีมชาย

นายณัฐชนน เกิดผล นายมงคลภัทร เกยานนท์ นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นายก้องกฤษฎ ศรีสุโข นายธิษณะ มงคลนัฏ นายวีรวัฒน์ ม้าจีน นายอภิรักษ์ นาคพิน นายชิติสรรค์ ภัทรเศรษฐไชย นายทองเอก กลัดพันธุ์ นายนิรันดร์เลิศ รุ่งรังสีทวีสุข นายปริญญ์ กงทองลักษณ์ นายวชิรวิชญ์ บัณฑิตย์ นายกฤษณะ เพราเพริศภิรมย์ นายชิณาฑิป พงศ์รุ่งทรัพย์


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นายนราธิป จันทร์ละมูล นายปริวัฒน์ สุภาพงษ์ ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่

นายพงศกร พุ่มแก้ว นายอรรถพันธ์ เจริญศรี

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย

นายพงศกร พุ่มแก้ว

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง

น.ส.มัตติกา มณีแก้ว

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ (200 ม.)

นายพงศกร พุ่มแก้ว นายปริวัฒน์ สุภาพงษ์

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง ชาย 2 คน พายคู่ (200 ม.)

นายพงศกร พุ่มแก้ว นายอรรถพันธ์ เจริญศรี นายนพรัตน์ ธิศรี นายปิยวัฒน์ ตั้งพรชัย นายเจตน์อรุณ พรมมา

ทองแดง

เรือพาย

เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร

นายพิษณุ คําหงษ์ษา นายชุติพงษ์ คําเหมือน นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ นายสมยศ ศรีบัว นายนพรัตน์ ธิศรี นายปิยวัฒน์ ตั้งพรชัย นายเจตน์อรุณ พรมมา

ทองแดง

เรือพาย

เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร

นายพิษณุ คําหงษ์ษา นายชุติพงษ์ คําเหมือน นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ นายสมยศ ศรีบัว น.ส.นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์ น.ส.ประไพพร แก้ววิจิตร

ทองแดง

เรือพาย

เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร

น.ส.วิชุริน กิตติพงศ์เดชา น.ส.เบญจมาศ พรหมบุตร น.ส.พิมพ์พรรณ ซิพาชิน

49


50

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

น.ส.ปาริสา ประภานาวิน น.ส.ชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ น.ส.ชนิกานต์ กัลยวณิชย์

ทองแดง

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (Jive)

ทองแดง

ลีลาศ

Standard Class E Single Dance (Waltz)

นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล

ทองแดง

ว่ายน้ํา

ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย

นายอารยะ ภูมิจิตอมร

ทองแดง

ว่ายน้ํา

ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย

นายอารยะ ภูมิจิตอมร

ทองแดง

ว่ายน้ํา

ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย

นายอารยะ ภูมิจิตอมร

นายอธิศ ห่อทอง น.ส.ณัฏฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล

นายเทพทรงเกียรติ เทียนทอง ทองแดง

หมากกระดาน

หมากรุกไทย ทีมชาย

นายศตพัฒน์ ด่านถาวรเจริญ นายวัสกรณ์ มณีนาคทอง น.ส.ลลิตา พิสิฏฐิ์พัฒนะ

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากรุกไทย ทีมหญิง

น.ส.มินตรา บุญสอาด น.ส.ศริญญ เชื่อมเสรี

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากรุกไทย บุคคลชาย

นายศตพัฒน์ ด่านถาวรเจริญ นายสารัช นิมิตชัยกิจกุล

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากรุกสากล ทีมชาย

นายเอกธนา มะระหยก นายธนพล มินสาคร

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากรุกสากล บุคคลหญิง

น.ส.พรอุมา พรหมสิรินิมิต น.ส.ธนพร เฮงภู่เจริญ

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากล้อม ทีมผสม

นายชยธร ชื่นมุณีวงศ์ นายสรวิศ กิ่งแก้ว น.ส.ภัทริน ไวยการ น.ส.พรพิมล บุญนาม

ทองแดง

แฮนด์บอล

ทีมหญิง

น.ส.วงศ์เดือน สวาทพร น.ส.ธัญญารัตน์ วรรณพิณ น.ส.มัลลิกา ถามูล น.ส.อุมาพร รังกลิ่น


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

น.ส.ชลธิชา แจ้งสว่าง น.ส.ปรวีรธ์ ิดา อัครวิวัฒน์กุล น.ส.พิมพิพัฒน์ ไชยวิเศษ น.ส.นพรัตน์ หอมอุบล น.ส.ดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์ น.ส.พจนารถ รักสกุล น.ส.เวณิกา ไวลิม น.ส.เปรมิกา แดงพรวน น.ส.ศุภวดี มีผลมาก น.ส.สุภาพร ประสมทรัพย์ น.ส.พรทิพย์ สุทิพยกุล น.ส.กนกวรรณ เพชรกรจักร น.ส.ปวีณพรรณ พัชร์ภูกิตติกูล น.ส.มัณฑนา ปานโพธิ์ศรี น.ส.วรรณิศา ท้าวประสิทธิ์ กีฬาสาธิต เหรียญรางวัล

กีฬา

รายการ

ชื่อ-นามสกุล

ทอง

ปีนหน้าผา

น.ส.ปุณฑริกา ธัญญะวนิช

ทอง

ปีนหน้าผา

น.ส.ปุณฑริกา ธัญญะวนิช

51


52

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นักกีฬา ชมรมกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ 1. นักกีฬาดีเด่น (ก.ก.ม.ท.) ไม่มี 2. ทีมกีฬาดีเด่น (ก.ก.ม.ท.) ไม่มี 3. นักกีฬายอดเยี่ยม ชาย 1. นายศุภ งามพึงพิศ กีฬาคาราเต้-โด 2. นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ กีฬาดาบสากล 3. นายธนพล สันติวัฒนธรรม กีฬาเทเบิลเทนนิส 4. นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล กีฬาลีลาศ หญิง 1. น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ กีฬาว่ายน้ํา 4. นักกีฬาดีเด่น ชาย 1. นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด กีฬาดาบสากล 2. นายหฤษฎ์ ผิวสอาด กีฬาเทควันโด 3. นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน กีฬาเรือพาย 4. นายเตชิต อุตสาหะ กีฬาเรือพาย 5. นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก กีฬาหมากกระดาน 6. นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ กีฬาหมากกระดาน หญิง 1. น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี กีฬาดาบสากล 2. น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ กีฬาดาบสากล 5. ทีมกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคล 1. กีฬาเทควันโด ประเภททีม ไม่มี 6. ทีมกีฬาดีเด่น ประเภทบุคคล 1. กีฬาดาบสากล ประเภททีม 2. กีฬาฮอกกี้ 7. ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ประเภทบุคคล 1. น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล กีฬาเทควันโด ประเภททีม ไม่มี 8. ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภทบุคคล 1. น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ กีฬาเทควันโด ประเภททีม ไม่มี


หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

Advertisement