Page 1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ า ยน้ํ า ฟุ ต บอล เทนนิ ส และแบดมิ น ตั น และมี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เพี ย ง 5 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์ (มหาวิ ทยาลัย มหิ ด ลปั จ จุบั น ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่เรียกว่ากีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างในปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัด โดยสมาคมกีฬา มีสมาชิกทั้งหมด 8 สถาบัน จนกระทั่งปี 2515 จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย พุทศราช 2516” หรือ ก.ก.ม.ท. ขึ้น เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ สหพันธ์กีฬานานาชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (13 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา (11 สถาบัน) 13 ชนิดกีฬา

5

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 7 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 13 ชนิดกีฬา

6

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 18 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 5 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 19 ชนิดกีฬา

7

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 18-25 พ.ย. 2513 1. เกษตรศาสตร์ (52/37/25) 2. ธรรมศาสตร์ (26/16/18) 3. จุฬาลงกรณ์ (17/33/33) 9-17 ธ.ค. 2515 1. เกษตรศาสตร์ (54/31/30) 2. จุฬาลงกรณ์ (28/40/27) 3. วิทยาลัยวิชาการศึกษา (8/11/22) 25 ธ.ค. 2517 1. รามคําแหง (40/27/27) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/20/12) 4 ม.ค. 2518 3. จุฬาลงกรณ์ (22/23/30) 4. เกษตรศาสตร์ 27 ธ.ค. 2518 1. รามคําแหง (49/32/19) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (28/25/20) 4 ม.ค. 2519 3. ธรรมศาสตร์ (14/6/15) 4. เกษตรศาสตร์ 22-28 ม.ค. 2520 1. รามคําแหง (42/41/24) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (30/29/28) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/18/23) 5. เกษตรศาสตร์ 29 ธ.ค. 2521 1. รามคําแหง (45/48/20) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (20/33/42) 6 ม.ค. 2522 3. เกษตรศาสตร์ (20/18/26) 9-16 ธ.ค. 2522 1. รามคําแหง (74/41/37) 2. จุฬาลงกรณ์ (27/27/32) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/34/27) 4. เกษตรศาสตร์

1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

9

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (5 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (13 สถาบัน) 17 ชนิดกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 สถาบัน) 18 ชนิดกีฬา

10 11

25 ต.ค. 2523 ถึง 1 พ.ย. 2523 24-31 ต.ค. 2524 24-31 ต.ค. 2525 24-31 ต.ค. 2526

12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

24-31 ต.ค. 2527

13

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (26 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

3-10 พ.ย. 2528

14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (27 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (31 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา

27 ต.ค.-3 พ.ย. 2529

15

25 ต.ค.-1 พ.ย. 2530

16

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (34 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

17-24 ต.ค. 2531

17

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (33 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

20-27 ต.ค. 2532

18

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (36 สถาบัน) 20 ชนิดกีฬา

23-30 พ.ย. 2533

19

มหาวิทยาลัยมหิดล (36 สถาบัน) 22 ชนิดกีฬา

8-15 ม.ค. 2535

20

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (36 สถาบัน) 22 ชนิดกีฬา

8-15 ม.ค. 2536

1. รามคําแหง (42/25/30) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (35/29/24) 3. เกษตรศาสตร์ (24/30/39) 1. รามคําแหง (66/32/36) 2. เกษตรศาสตร์ (29/30/19) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/35/34) 1. รามคําแหง (49/32/27) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/26/26) 3. เกษตรศาสตร์ (19/20/35) 1. รามคําแหง (65/47/43) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (39/41/27) 3. เกษตรศาสตร์ (16/21/30) 1. รามคําแหง (55/31/36) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (40/32/32) 3. เกษตรศาสตร์ (17/32/28) 1. รามคําแหง (84/40/21) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/25/35) 3. เกษตรศาสตร์ (19/30/25) 1. รามคําแหง (38/26/27) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (29/34/34) 3. เกษตรศาสตร์ (26/26/26) 1. รามคําแหง (43/26/27) 2. จุฬาลงกรณ์ (41/34/26) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (19/26/29) 4. เกษตรศาสตร์ 1. รามคําแหง (47/30/22) 2. จุฬาลงกรณ์ (42/26/20) 3. เกษตรศาสตร์ (14/20/20) 1. จุฬาลงกรณ์ (43/37/29) 2. เกษตรศาสตร์ (28/27/25) 3. รามคําแหง (24/29/25) 1. จุฬาลงกรณ์ (39/28/31) 3. รามคําแหง (32/28/21) 3. เกษตรศาสตร์ (30/29/27) 1. จุฬาลงกรณ์ (44/28/24) 2. เกษตรศาสตร์ (25/37/41) 3. กรุงเทพ (24/9/19) 1. เกษตรศาสตร์ (44/25/32) 2. จุฬาลงกรณ์ (30/29/26) 3. กรุงเทพ (16/12/17)

2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

32 33

19-26 พ.ย. 2536 1. เกษตรศาสตร์ (37/25/37) 2. จุฬาลงกรณ์ (36/36/25) 3. ศรีปทุม (15/9/5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (37 สถาบัน) 2-9 ธ.ค. 2537 1. จุฬาลงกรณ์ (43/31/26) 23 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (37/33/39) 3. รามคําแหง (21/20/22) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 19-26 ม.ค. 2539 1. จุฬาลงกรณ์ (32/20/32) (36 สถาบัน) 15 ชนิดกีฬา 2. กรุงเทพ (17/8/12) 3. ธรรมศาสตร์ (16/11/17) 4. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (42 สถาบัน) 14/21 ม.ค. 2540 1. รามคําแหง (33/25/29) 21 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (31/25/20) 3. เกษตรศาสตร์ (19/26/44) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 9-16 ม.ค. 2541 1. จุฬาลงกรณ์ (31/25/22) (41 สถาบัน) 16 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (22/29/35) 3. มหิดล (20/13/10) มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ (46 สถาบัน) 29 ม.ค.-5 ก.พ. 1. จุฬาลงกรณ์ (26/23/19) 2542 2. เกษตรศาสตร์ (25/26/39) 3. ศรีปทุม (23/19/10) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4-10 ธ.ค. 2542 1. จุฬาลงกรณ์ (25/16/24) วิทยาเขตองครักษ์ (51 สถาบัน) 21 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (23/14/19) 3. เกษตรศาสตร์ (22/23/19) มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (51 สถาบัน) 7-14 ม.ค. 2544 1. ศรีปทุม (23/19/20) 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (21/15/30) 3. ธรรมศาสตร์ (19/21/21) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 9-16 ธ.ค. 2544 1. เกษตรศาสตร์ (32/23/35) (58 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (32/21/17) 3. ธรรมศาสตร์ (26/17/34) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (58 สถาบัน) 11-18 ม.ค. 2546 1. ศรีปทุม (43/30/23) 21 ชนิ ด กี ฬ า กี ฬ าสาธิ ต 1 ชนิ ด กี ฬ า (เรื อ 2. กรุงเทพ (27/17/40) พาย) 3. เกษตรศาสตร์ (26/21/20) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (61 สถาบัน) 10-17 ม.ค. 2547 1. กรุงเทพ (35/25/29) 22 ชนิดกีฬา 2. เชียงใหม่ (34/22/41) 3. ศรีปทุม (28/25/21) 4. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8-15 ม.ค. 2548 1. กรุงเทพ (48/29/41) จ.นครราชสีมา (102 สถาบัน) 20 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (23/15/20) 3. เกษตรศาสตร์ (20/27/22) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 23-30 ธ.ค. 2548 1. กรุงเทพ (48/29/41) (110 สถาบัน) 23 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (28/16/31) 3. ศรีปทุม (24/16/20) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (39 สถาบัน) 23 ชนิดกีฬา

3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

34

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (115 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา

35

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (110 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา (แฮนด์บอล)

36

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (117 สถาบัน) 27 ชนิดกีฬา

37

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (114 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา (กรีฑาคนพิการและว่ายน้ําด้วยตีนกบ)

38

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (117 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา

39

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (116 สถาบัน) 26 ชนิดกีฬา

40

สถาบันการพลศึกษา (110 สถาบัน) 30 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (112 สถาบัน) 29 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต

41

19-26 ม.ค. 2550 1. กรุงเทพ (31/30/33) 2. ศรีปทุม (23/17/27) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/15/17) 4. เกษตรศาสตร์ (21/15/16) 7-14 ม.ค. 2551 1. เกษตรศาสตร์ (31/13/19) 2. กรุงเทพ (29/32/26) 3. ส.การพลศึกษา (23/24/30) 11-18 ม.ค. 2552 1. จุฬาลงกรณ์ (31/23/17) 2. รามคําแหง (30/17/17) 3. กรุงเทพ (29/29/27) 4. เกษมบัณฑิต (25/23/21) 5. เกษตรศาสตร์ (23/19/28) 22-30 ม.ค. 2553 1. จุฬาลงกรณ์ (27/21/26) 2. เกษมบัณฑิต (23/15/17) 3. กรุงเทพ (20/21/31) 4. เกษตรศาสตร์ (17/12/29)

15-22 ม.ค. 2554 1. จุฬาลงกรณ์ (51/36/40) 2. รัตนบัณฑิต (19/5/8) 3. รามคําแหง (18/18/13) 8. เกษตรศาสตร์ (14/15/27) 1-8 พ.ค. 2555 1. สถาบันการพลศึกษา(36/29/27) 2. จุฬาลงกรณ์ (34/28/44) 3. เกษตรศาสตร์ (24/26/33) 10-19 ม.ค. 2556 1. สถาบันการพลศึกษา(63/58/33) 2. จุฬาลงกรณ์ (42/32/40) 3. เกษตรศาสตร์ (24/30/42) 14-22 ม.ค. 2557 1. จุฬาลงกรณ์ (56/44/53) 2. สถาบันการพลศึกษา (53/40/39) 3. เกษตรศาสตร์ (25/31/37)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 20 ปี พ.ศ. 2536 และครั้งที่ 26 ปี พ.ศ. 2542 และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 41 ครั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 3 จํานวน 29 ครั้ง (อันดับ 1 จํานวน 6 ครั้ง อันดับ 2 จํานวน 8 ครั้ง และอันดับ 3 จํานวน 15 ครั้ง) และติดอันดับ 1 ใน 8 จํานวน 12 ครั้ง (อันดับ 4 จํานวน 7 ครั้ง อันดับ 5 จํานวน 3 ครั้ง และอันดับ 8 จํานวน 1 ครั้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 41 โดยมีสถาบันเข้าร่วม 112 สถาบัน จํานวนเหรียญที่ชิงชัย ทั้งหมด 353 เหรียญทอง 353 เหรียญเงิน และ 692 เหรียญทองแดง จาก 29 ชนิด กีฬา และ 1 กีฬาสาธิต

4


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 14 – 22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตราสัญลักษณ์ประจําการแข่งขัน (Official Logo)

ลายขิต ได้แรงบันดาลใจจากลายขิดอีสาน ตัดทอนรูปทรง ส่งผ่านถึงอัตลักษณ์และบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีสาน อันเป็น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อถึงการเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ความรัก และสามัคคี ที่มากกว่าเกมส์แข่งขัน ใน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 สีลายขิต ได้แรงบันดาลใจจากลายขิดอีสาน ตัดทอนรูปทรง ส่งผ่านถึงอัตลักษณ์และบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีสาน อันเป็น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สื่อถึงการเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ความรัก และสามัคคี ที่มากกว่าเกมส์แข่งขัน ใน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 อีกด้วย ตราสัญลักษณ์ มข. มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยสื่อถึงความหลากหลาย ความร่วมมือร่วมใจ ของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วม การแข่งขัน และทั้ง 4 สี ยังเป็น สีเครื่องหมายอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ หมายเหตุ “ขิด” เป็นลายชนิดหนึ่ง แสดงถึงอัตลักษณ์และถือเป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชนใน แถบแถบลุ่มน้ําโขง ถูกถ่ายทอดมาจวบจนถึงปัจจุบัน ดังจะพบเห็นได้ทั่วไปในเครื่องใช้ไม้สอย เช่น หมอน กระติบ ข้าว แต่ส่วนใหญ่จะพบเห็นใช้เป็นลายทอผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย เหตุที่เลือกเอา “ขิด” มาใช้ในครั้งนี้ ก็หมายจะสื่อว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็นขุมปัญญาแห่งอีสาน ทําหน้าที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและภูมิภาคอาเซียน “ขิด” จึงเป็นสื่อแทนใจและเป็นส่วนสําคัญที่แสดงถึงความ สมัครสมานสามัคคีของชาวอุดมศึกษา

5


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

มาสคอตประจําการแข่งขัน

มาสคอตประจํ า การแข่ งขัน กีฬามหาวิทยาลั ย แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดิ น แดงเกมส์”ในครั้ งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้กําหนดให้ดอกกัลปพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์นําโชคในการแข่งขันครั้งนี้ ดอกกัลปพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดู หนาว โดยให้ชื่อว่า “พี่มอดินแดง – น้องกัลปพฤกษ์” เป็นดอกกัลปพฤกษ์ เพิ่มเติมและดัดแปลงรูปทรงเป็นตัว การ์ตูน พี่มอดินแดงผูกผ้าขาวม้าไหม และน้องกัลปพฤกษ์ห่มสไบไหม บ่งบอกวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของภาคอีสาน ในการแต่งกาย สื่อความหมายว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับนักกีฬารวมทั้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ด้วย ความฮักแพง(ความยิน ดี) เป็นเกมส์การแข่ งขัน ที่มากกว่าเกมส์ ที่จะมีแต่ความประทับใจกลับไปเมื่อเสร็จสิ้ นการ แข่งขัน สโลแกนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์" คําขวัญ (SLOGAN) ภายใต้ชื่อว่า Mor Din Daeng, More Than Games. มอดินแดงเกมส์ "เหนือชัยชนะ คือ น้ําใจนักกีฬา มิตรภาพ และความปรองดอง"

6


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

7


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ที่ 1

สรุปชนิดกีฬาและจํานวนเหรียญ มอดินแดงเกมส์ จํานวนเหรียญที่ มก. ได้รับ จํานวนเหรียญ รายการแข่งขัน ที่ชิงชัย ทอง เงิน ทองแดง เทควันโด 7 3 3 19 ลีลาศ 5 2 2 20 คาราเต้-โด 3 1 4 17 หมากกระดาน 3 1 3 19 ดาบสากล 2 4 3 12 เทเบิลเทนนิส 2 3 7 ยิงปืน 1 4 3 24 ครอสเวิร์ด 1 2 2 7 ยูโด 1 1 24 ว่ายน้ํา 5 2 40 กรีฑา 3 1 45 มวยสากลสมัครเล่น 2 3 13 เรือพาย 2 2 24 ฮอกกี้ 1 2 ขี่ม้า 1 4 รักบี้ฟุตบอล 2 3 ซอฟท์บอล 1 2 ดาบไทย 1 15 แบดมินตัน 1 7 กอล์ฟ 4 เซปักตะกร้อ 6 เทนนิส 7 วอลเลย์บอล 2 บาสเกตบอล 2 วอลเลย์บอลชายหาด 2 เปตอง 9 ฟุตซอล 2 ฟุตบอล 2 บริดจ์ 6 รวม 25 31 37 353 รายการแข่งขัน เอแม็ท (กีฬาสาธิต)

จํานวนเหรียญที่ มก. ได้รับ จํานวนเหรียญ ที่ชิงชัย ทอง เงิน ทองแดง 2 2 3 7

หมายเหตุ

หมายเหตุ

8


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล (ทีมชาย) ตะกร้อ (ทีมชุดชาย-ทีมเดี่ยวชาย-ทีมเดี่ยวหญิง-คู่ชาย-คู่หญิง) บาสเกตบอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) วอลเลย์บอล (ทีมชายทีมหญิง) วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย-ทีมหญิง) ฟุตซอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) และ เปตอง ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลได้ดังนี้

กีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือก 1. เซปักตะกร้อ (คู่หญิง) 2. วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 3. ฟุตซอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) 4. เปตอง (ชายเดี่ยว 1 คน หญิงเดี่ยว 2 คน และ ทีมหญิง 3 คน)

กีฬาที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือก 1. เซปักตะกร้อ (ทีมชุดชาย-ทีมเดี่ยวชาย-คู่ชาย-ทีมเดี่ยวหญิง) 2. วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 3. ฟุตบอล (ทีมชาย) 4. บาสเกตบอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) 5. วอลเลย์บอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) 6. เปตอง (ชายเดี่ยว 1 คน ทีม 2 คน ชาย-หญิง คู่ผสม 2 คู่ และทีมชาย 3 คน)

9


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1. กีฬาฟุตบอล ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล

นายเกียรติศักดิ์ ศรีคํา นายคณิตพงศ์ พิทักษา นายเจนณรงค์ ไชยสุวรรณ นายฐาปนนท์ วินิโย นายเทิดพงษ์ เจริญคีรี นายธนวัฒน์ ด้วงเสน นายธนศักดิ์ หนูเยาว์ นายธนสาร หนูคล้าย นายนิรัติศัย บุญมั่น นายปิตุจักษุ์ เรืองทอง นายพงศธร วิจบ นายภาณุพงศ์ ชุ่มนาเสียว นายฤทธิเกียรติ ก้องแดนไพร

ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรเดช มาลีหอม

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.4 ศศ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

ชื่อ-สกุล

นายวัชรพล ทับลัง นายวิศรุต พลพาล นายศตวรรษ เนตรทิพย์ นายศรณย์ พัฑฒนะ นายสหพล เดชอรัญ นายสัชฌกร พิทาคํา นายสิทธิพันธ์ ปล้องประภา นายอนิวรรต นิเวศน์วงษ์กุล นายอรรถพล ชูท้วม นายอวิรุทธ์ ผ่านผิว นายอานนท์ โกญจนาวรรณ นายเอกรัฐ คงเช็น

คณะ/ชั้นปี

ศษ.5 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.2 บว.1 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.5

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายวิชาญ มะวิญธร 2. นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ 3. นายก้องเกียรติ ก้องแดนไพร 2. กีฬาวอลเลย์บอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล

นายกชกร พงศ์เพ็ชร์ นายจักรพงศ์ คงเปีย นายจิรศักดิ์ ชูทัพ นายชิตพล เต็มนา นายณัฐวุฒิ สิงห์ทวีศักดิ์ นายธนพล ศรีคงอยู่ นายธวัชชัย จําปาบุญ นายพีรศักดิ์ ไลไธสง น.ส.กมลชนก ตรีรัตน์ น.ส.จันทร์เพ็ญ โพยนอก น.ส.ธาดารัตน์ ทองสายออ น.ส.ภิรมย์พร ใจหนักแน่น น.ส.วรรณพร พิชพรม

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.5 มน.5 ศษ.3 บว.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

ชื่อ-สกุล

นายวัฒนชัย ปานขุนรักษ์ นายวุฒิพงศ์ โชติการ นายศรเทพ กุลวงค์ นายศุภกร จิตตกูล นายอภิวัช ดําหนูอินทร์ นายอรรถพล แก้วบริสุทธิ์ นายเอกชัย ทอร์สตัด น.ส.กนกวรรณ แสงอรุณ น.ส.ศศิวิมล แสงปาน น.ส.ศิริพร เกตุสระน้อย น.ส.สุธาสินี จันหา น.ส.สุนทรีย์ สุขเกษม น.ส.สุพัตรา ไพโรจน์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.1 ศษ.1 ศษ.2 บธ.1 บธ.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1 บว.1 ศษ.3 ศษ.3 มน.5

10


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

27. น.ส.วรางคณา เงื่อนตะคุ 29. น.ส.ศศิธร พิมพา ผู้จัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท์

ศษ.4 ศษ.1

28. น.ส.สุภาพร ศรีเพ็ญ 30. น.ส.อ้อมฤทัย พาเกล

ศษ.2 ศษ.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายเมธาวินท์ เทพสาร 2. นายอรุณ ตันทอง 3. นายณัฐพล จรัสรัตนวงศ์ 4. นายมนตรี สุขสมัคร 3. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ที่

1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล

นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ นายศรเทพ กุลวงค์ ** นายสิทธิชัย สีใส

ผู้จัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท์ **

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 ศษ.2 วท.2

2. 4. 6.

ชื่อ-สกุล

น.ส.กนกวรรณ แสงอรุณ ** น.ส.ภิรมย์พร ใจหนักแน่น ** น.ส.สุภาพร ศรีเพ็ญ **

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 ศษ.3 ศษ.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายเมธาวินทร์ เทพสาร ** 2. นายมนตรี สุขสมัคร ** 4. กีฬาบาสเกตบอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

ชื่อ-สกุล

นายเจตพล กาสี นายชยพล กิตติพร นายตรีเพชร ใจหาญ นายต่อพงศ์ มัธยมานันท์ นายนิคม สมศักดิ์ นายนิวัฒน์ ทองคํา นายปัณณทัต สหัสวาปี นายพงศธร พรมมา น.สงกาดิยา นีมาก้า น.ส.ขวัญฤทัย เรืองศิริ น.ส.ณัฏฐารัตน์ สว่างแก้ว น.ส.ดนัสวินี แก้วประดิษฐ น.ส.ดารัตน์ อินศิทร น.ส.ทิพวรรณ เทียมหลา น.ส.ธนัชพร ศรีเวชนันต์

คณะ/ชั้นปี

ที่

สค.1 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.4 อก.1 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.3 วท.3 ศษ.4 วน.3 ศษ.1 อก.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.

ชื่อ-สกุล

นายพันธวัช เตชะสําราญ นายพิพัฒน์ วงษ์ศิริ นายไพรัช คงกิจมั่น นายวรภัทร ลิมปิโชติกุล นายวัลลภ อ่วมศิกร นายสุธิชพงศ์ บุระมาน นายอัษฎาวุฒิ ดารารุ่ง น.ส.กรกนก คชรัตน์ น.ส.นนทลี ภูนีละมัย น.ส.นพวรรณ พึ่งกสิกร น.ส.นันทวรรณ หะนุมาน น.ส.นัสรีน พุ่มดอกไม้ น.ส.วันทนา ยิ้มเอี่ยม น.ส.ไอลดา สุขสี

คณะ/ชั้นปี

ศษ.3 มน.1 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.4 วท.1 ศษ.2 ศษพ.1 เทคนิคฯ สพ.3

ศษ.3 ศษ.4 บว.1 ศษพ.4

11


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ผู้จัดการทีม น.ส.รวิวรรณ ขันทอง

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายยงยุทธ ใจหาญ 2. นายศิลา ปัญญาตระกูลชัย 3. น.ส.อาทิตยา อํามาตย์ 4. น.ส.อุทุมพร ทับชู 5. น.ส.ชลิสา ชํานาญวารี 5. กีฬาตะกร้อ

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

ชื่อ-สกุล

นายกฤษณะ อ่อนสุระทุม นายณัชชานนท์ มีชนะ นายณัฐกิตติ์ แสนทวีสุข นายณัฐพล แตงจุ้ย นายดุลยรัตน์ แก่นทรัพย์ นายต้น ศรีวรรณคํา นายทวีศักดิ์ สังข์สวัสดิ์ นายธนากร ย่อทอง น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.ขวัญภิรมย์ สีอ่อน น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ น.ส.ตุ๊กตา แก้วมุกดา น.ส.ธัญยดา ทาเอื้อ น.ส.นันทนิด ทองวิไล น.ส.นุสบา กลางพิมาย

ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย

คณะ/ชั้นปี

ที่

วท.และวศ.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.

ศษพ.5 ศษ.2 ศษพ.1 ศษพ.2 ศษพ.3 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1 ศษพ.1 ศษพ.5 ศวท.4 ศษ.1

ชื่อ-สกุล

นายพงษ์พัฒน์ นาคเจริญสุข นายภาณุลักษณ์ ทวีเศรษฐ นายภิญโญ ปานง่อม นายยศพร รักติประกร นายวรนนท์ ดีจําเนียร นายวิสุวัฒน์ พงษ์รุ่งเรือง นายอาทิตย์ กิตยาการ น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.เบญมาศ กุลทัศน์ น.ส.พรพิมล ขอนแก่น น.ส.ภาณุมาศ ชินมาตร น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล น.ส.วินัดดา บุญโคกสี น.ส.สินีนาฏ พิมล

คณะ/ชั้นปี

ศษพ.1 ศษพ.3 ศษพ.5 ศษ.2 ศษพ.1 ศษพ.5 ศษพ.2 ศษพ.1 ศษ.3 ศษพ.1 ศิลปะศาสตร์ฯ2

ศษพ.1 ศษ.1 ศษ.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ แย้มงามเหลือ 2. นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล 3. นายเมธี ศิลา 4. น.ส.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 6. กีฬาฟุตซอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล

นายกัญจนพิลักษณ์ ใจซื่อ นายกิตติพัฒน์ กุลธรรมโยธิน นายจตุรพล กําปั่น นายจิรายุ ตุ้งติก นายชวลิต บุญภักดี นายชวลิต ปะลาวัน นายณัฐวัฒน์ ขําครุฑ นายธารินทร์ เป๋าเงิน

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2 มน.3 ศษพ.2 ศษ.2 ศษพ.1 ศษพ.2 ศษพ.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16.

วิทย์ฯกีฬา 2

ชื่อ-สกุล

นายนิติสิทธิ์ ประพันธ์วงศ์ นายภาณุเดช เครืออุด นายภูชิช นครพัฒน์ นายวสันต์ แสงคํา นายวัฒนา จังธนสมบัติ นายวิกรม พันธุ์เล่ง นายศักติพันธุ์ เหรียญทอง นายอภิสิทธิ์ ชวนอยู่

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 วิทย์ฯกีฬา 2

ศษ.2 กษ.3 ศษ.2 บว.2 ศษ.2 ศษพ.2

12


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31.

นายนพพล สร้อยชั้น น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดี น.ส.จิณห์จุฑา พานทอง น.ส.จุฑามาศ แตงขาว น.ส.ณัฎฐา สาระสิทธิ์ น.ส.พจนีย์ กันยามา น.ส.พรรณาราย ชูสุวรรณ น.ส.วรินดา ปฏิสังข์

ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย

วน.5 ศษ.2 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.1 บว.1 ศษ.4

18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

น.ส.กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์ น.ส.วศินี ปักธงไชย น.ส.วิทิตา เฉลิมวรรณ น.ส.ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์ น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง น.ส.สุดารัตน์ สําเภาทอง น.ส.อรจิรา สว่างแจ้ง

กษ.2 ศษ.1 ศษ.4 มน.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายนิรอมลี มะกาเจ 2. นายวีรวัฒน์ อยู่จุ้ย 3. นายฐาปนา ถาวร 4. น.ส.หทัยรัตน์ ทองศรี 7. กีฬาเปตอง

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล

นายจักรี ขันตยาภรณ์ นายจิรภัทร นาใจ นายณัฐดนัย ผิวนิ่ม นายศรายุทธ คชพันธ์ นายอภินันท์ จันดี นายอธิมาตร ไชยรัตนะ

ผู้จัดการทีม นายศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 วศ.4

2. 4. 6. 8. 10. 12.

พาณิชยนาวีฯ1

ศษ.1 วท.และวศ.3 วศ.2

ชื่อ-สกุล

น.ส.กอบัว ธีระนังสุ น.ส.นันทัชพร วีระเสถียร น.ส.บุญญิสา งามแสง น.ส.วิสุดา ถาราช น.ส.ชนิสา ตรีศิริกุล น.ส.นภารัตน์ ทรัพย์ผุด

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. เรืออากาศตรีจําเลิศ เสมอภาค 2. จ่าสิบเอกศาสนพงศ์ ตรีศิริกุล 3. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์

คณะ/ชั้นปี

วศ.2 ศษ.1 ศศ.4 ทรัพยากรฯ1

ศษ.4 ศษ.2

13


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

เจ้าหน้าที่ 1. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 2. รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ 3. น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค 4. นายอนุชัย รามวรังกูร 5. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ 6. ผศ.ทรงศักดิ์ นุ้ยสินธุ์ 7. นายเชิดชาย รื่นพานิช 8. รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คํา 9. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 10. น.อ.ศุภชัย จิระสถิตย์ ร.น. 11. นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม 12. นายยงยุทธ ตันสาลี 13. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ 14. นายนักรบ เทียนปัญจะ 15. น.ส.ธนชณ ทับบํารุง 16. น.ส.นุชรินทร์ ทิพยเนตร 17. น.ส.การะเกด หัตถกิจวิไล 18. นางสุพรทิพย์ พูพะเนียด 19. น.ส.จุฑาทิพย์ ยอดดี 20. นายชิด ก่อแก้ว 21. นายสมรรถกล ต่วนเขียว หมายเหตุ

** รายชื่อซ้ํา

หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ

14


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

รายชื่อเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ จํานวน 29 กีฬา และ 1 กีฬาสาธิต โดยมีนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1. นักกีฬา จํานวน 452 คน 2. ผู้จัดการทีม จํานวน 27 คน 3. ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จํานวน 85 คน 4. เจ้าหน้าที่ จํานวน 23 คน รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. กีฬาฟุตบอล ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23.

ชื่อ-สกุล

น.ส.สุมาลี ทรงกลด น.ส.ชิษณุชา สุขชีวี น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดี * น.ส.พรรณาราย ชูสุวรรณ * น.ส.ปิ่นทอง ไกรยศ น.ส.สุดารัตน์ สําเภาทอง * น.ส.จุฑามาศ แตงขาว * น.ส.พจนีย์ กันยามา * น.ส.วิทิตา เฉลิมวรรณ * น.ส.ดวงดนย์ แดงฉ่ํา น.ส.วรินดา ปฏิสังข์ * น.ส.ณัฎฐา สาระสิทธิ์ *

ผู้จัดการทีม นายณรงค์ชัย มีสง่า

คณะ/ชั้นปี

ที่

ชื่อ-สกุล

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. สถาปัตยฯ5 20. ศษ.4 22. ศษ.4

น.ส.พัฐสุดา ภู่เพชร น.ส.ภัสรา นามสนธิ์ น.ส.นิตยา มั่นคง

ศษพ.5 ศษพ.4 ศษ.2 บว.1 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.4

น.ส.กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์ *

น.ส.ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์ * น.ส.จิณห์จุฑา พานทอง * น.ส.อรจิรา สว่างแจ้ง * น.ส.ปวริศา จันสา น.ส.วศินี ปักธงไชย * น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง * น.ส.จุฑามาศ พวงมะโหด

คณะ/ชั้นปี

ศษพ.3 ศษ.3 บว.1 กษ.2 มน.4 ศษ.5 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.พีรเดช มาลีหอม 2. นายวิชาญ มะวิญธร 3. นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ 2. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ นายสิทธิชัย สีใส

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 วท.2

2.

ชื่อ-สกุล

นายศรเทพ กุลวงค์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2

15


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ผู้จัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท์

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายเมธาวินทร์ เทพสาร 3. กีฬาตะกร้อ

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล

น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.ขวัญภิรมย์ สีอ่อน น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ น.ส.ตุ๊กตา แก้วมุกดา น.ส.ธัญยดา ทาเอื้อ น.ส.นันทนิด ทองวิไล น.ส.นุสบา กลางพิมาย

ผู้จัดการทีม ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1 ศษพ.1 ศษพ.5 ศวท.4 ศษ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

ชื่อ-สกุล

น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.เบญมาศ กุลทัศน์ น.ส.พรพิมล ขอนแก่น น.ส.ภาณุมาศ ชินมาตร น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล น.ส.วินัดดา บุญโคกสี น.ส.สินีนาฏ พิมล

คณะ/ชั้นปี

ศษพ.1 ศษ.3 ศษพ.1 ศิลปศาสตร์ฯ2

ศษพ.1 ศษ.1 ศษ.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ 2. นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล 3. นายเมธี ศิลา 4. น.ส.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 4. กีฬาฟุตซอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31.

ชื่อ-สกุล

นายกัญจนพิลักษณ์ ใจซื่อ นายกิตติพัฒน์ กุลธรรมโยธิน นายจตุรพล กําปั่น นายจิรายุ ตุ้งติก นายชวลิต บุญภักดี นายชวลิต ปะลาวัน นายณัฐวัฒน์ ขําครุฑ นายธารินทร์ เป๋าเงิน นายนพพล สร้อยชั้น น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดี น.ส.จิณห์จุฑา พานทอง น.ส.จุฑามาศ แตงขาว น.ส.ณัฎฐา สาระสิทธิ์ น.ส.พจนีย์ กันยามา น.ส.พรรณาราย ชูสุวรรณ น.ส.วรินดา ปฏิสังข์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2 มน.3 ศษพ.2 ศษ.2 ศษพ.1 ศษพ.2 ศษพ.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

วิทย์ฯกีฬา 2

วน.5 ศษ.2 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.1 บว.1 ศษ.4

ชื่อ-สกุล

นายนิติสิทธิ์ ประพันธ์วงศ์ นายภาณุเดช เครืออุด นายภูชิช นครพัฒน์ นายวสันต์ แสงคํา นายวัฒนา จังธนสมบัติ นายวิกรม พันธุ์เล่ง นายศักติพันธุ์ เหรียญทอง นายอภิสิทธิ์ ชวนอยู่ น.ส.กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์ น.ส.วศินี ปักธงไชย น.ส.วิทิตา เฉลิมวรรณ น.ส.ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์ น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง น.ส.สุดารัตน์ สําเภาทอง น.ส.อรจิรา สว่างแจ้ง

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 วิทย์ฯกีฬา 2

ศษ.2 กษ.3 ศษ.2 บว.2 ศษ.2 ศษพ.2 กษ.2 ศษ.1 ศษ.4 มน.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3

16


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายนิรอมลี มะกาเจ 2. นายวีรวัฒน์ อยู่จุ้ย 3. นายฐาปนา ถาวร 4. น.ส.หทัยรัตน์ ทองศรี 5. กีฬาเปตอง

ที่

ชื่อ-สกุล

1. 3. 5.

นายศรายุทธ คชพันธ์ น.ส.วิสุดา ถาราช น.ส.ชนิสา ตรีศิริกุล

ผู้จัดการทีม นายภูวนารถ ศรีทน

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1

2. 4. 6.

ทรัพยากรฯ1

ศษ.4

ชื่อ-สกุล

น.ส.กอบัว ธีระนังสุ น.ส.นันทัชพร วีระเสถียร น.ส.นภารัตน์ ทรัพย์ผุด

คณะ/ชั้นปี

วศ.2 ศษ.1 ศษ.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. เรืออากาศตรีจําเลิศ เสมอภาค 2. จ่าสิบเอกศาสนพงศ์ ตรีศิริกุล 3. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ 6. กีฬาซอฟท์บอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33.

ชื่อ-สกุล

นายทัตเทพ สุขเจริญ นายนิติธร บุญสร้าง นายวรพล เวียงแก้ว นายจารุภูมิ กุลทอง นายฐาปกรณ์ ศิรินภาพันธ์ นายเอกฉัตร เขียวคราม นายปวรุตม์ ณ สงขลา นายสธน ตั้งรุ่งอรุณ นายภูวดล ศักดิ์วิชิต น.ส.วัชรีภรณ์ บัวผัน น.ส.นีรนาท ไชยโคตร น.ส.วาสนา ทีวะเวช น.ส.วรัญญา ศรีสังวาลย์ น.ส.อัญคณางค์ ดํานงค์ น.ส.ศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ น.ส.ปัญญาพร เขียวขํา น.ส.แพรวพรรณ พวงเพ็ชร

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.6

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34.

วิทยาการจัดการ 2

บธ.3 บว.2 สค.3

มน.3 ศษ.3 ศษ.3 สถาปัตย์3

ศษ.2

ชื่อ-สกุล

นายเอกราช ทาสี นายอัฐพล ฟุ่มเฟือย นายศาสตรา คุณโทถม นายธนาวุฒิ อินทร์สมร นายภานุวัฒน์ สุขม่วง นายรัชพล บุญสร้าง นายยุทธนา วนาสุวรรณกุล นายทัตพงศ์ ทักษิณานันต์ นายอัครศักดิ์ สําราญ น.ส.ภาวิณี เจริญสุข น.ส.ชวิศา บุญมุสิก น.ส.ณัฐสรวงกร คงจุฬากูล น.ส.ปรียาณัฐ จันทรวัฒน์ น.ส.สุพีชา ธรรมชาติ น.ส.กมลรัตน์ สืบเสาะ น.ส.วิษณี บุญพิทักษ์สกุล น.ส.ปวีณา แสงคง

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษพ.2 ว.พาณิชยฯ4

สค.2 อก.1 ศษ.1 ศษ.2

ศษ.3 มน.4 วน.3 ศษ.6

17


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ผู้จัดการทีม นายณัฐพงศ์ สุโกมล

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายธนกิจ เฮียงโฮม 2. นายเจษฎา ธูปเกิด 3. นายรักพงษ์ พึ่งแรงตน 4. นายนภพนน รอดสุพรรณ 5. นายจิตติพงศ์ จงอ่อน 7. กีฬาลีลาศ

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล

นายศรายุทธ ชาญนคร นายชนะศาสตร์ เรืองเกิด นายอดิศร วงค์แสงจันทร์ นายสุดเขต เกตุแก้ว นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล นายพรภวิษย์ ประสาน นายอธิศ ห่อทอง

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.เสรี เศวตเศรนี

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.5 วศ.4 วศ.4 ศษ.4 วท.3 วศ.2 บธ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

ชื่อ-สกุล

น.ส.ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ น.ส.ทิพวรรณ รอดโพธิ์ น.ส.พิชามญชุ์ ปาละธนิต น.ส.ปาริมา เทพพิทักษ์ น.ส.พจนินท์ วัฒนสิน น.ส.ชนิกานต์ กัลยวณิชย์ น.ส.ณัฐธินี จันทร์เทียน

คณะ/ชั้นปี

กษ.3 สค.4 มน.2 ศษ.2 สค.2 ศศ.3 ศษ.5

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายบัณฑิต ไชยมุติ 2. นายธนรัฐ มหัทธานนท์ 8. กีฬายูโด

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

ชื่อ-สกุล

นายกรมพล พัฒนศักติกุล นายกัลป์สุวัฒก์ ชิวปรีชา นายสิทธิโชค เกตุแก้ว นายธนบัตร ช่างไม้ นายอานนท์ ประคองสุข น.ส.ณีรนุช สุรินทร์ น.ส.สงกรานต์ โคตรประทุม น.ส.ชนิตษฎา อนุเวช น.ส.ดวงใจ ศรีสวัสดิ์

ผู้จัดการทีม น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 อก.3 สค.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

วท.และวศ.3

ศษ.1 ปม.1 ศิลปศาสตร์และฯ1 ศิลปศาสตร์และฯ1

บว.1

ชื่อ-สกุล

นายสราวุฒิ จันทร์แดง นายธนพนธ์ ลางคุลเสน นายกฤตกร ติยะโคตร นายสุรวุฒิ ใยคําโพด น.ส.วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ น.ส.ศรัญญา คําบาง น.ส.สุจารวี ศรีโคตร น.ส.ลลิตา บัวขาว น.ส.นวลกมล อนันต์ธนา

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายมานพ ลีวัจนกุล 2. น.ส.สุจีรา อุไรพงษ์ 3. นายชาคริต จันทไพบูลย์ขจร 4. น.ส.ณัฐวดี รูปสงค์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 สค.3 วท.และวศ.2 ศิลปศาสตร์ฯ4

สค.2 วิทยฯกีฬา1 ศิลปะศาสตร์และฯ1

ศษ.3 สค.2

18


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

9. กีฬาคาราเต้-โด ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล

นายศุภสัณห์ บัวพี่งพันธุ์ นายชยุตพล วุฒิธรรมมี นายปฐกฤต จิรนนทกิจ น.ส.ประภาศิริ บุญมียงค์ น.ส.ปวีณา รักษาชาติ น.ส.พิมพ์ชนก ประสานพรรณ์

ผู้จัดการทีม นายภุชงค์ รุ่งอินทร์

คณะ/ชั้นปี

ที่

วศ.1 วศ.2 บธ.2 มน.3 มน.2 ปม.1

2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-สกุล

นายธีรวัต ผ่องใส นายศุภ งามพึงพิศ น.ส.ศรินทรา ยอดรัก น.ส.ภัทรวดี เทพวรรณ น.ส.อิสริยะ เศรษฐวัตน์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.1 มน.2 วท.3 มน.3 กษ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายเลิศวศิน ขันเงิน 2. น.ส.ณัฏฐินี จรเกตุ 3. นายเทิดพงษ์ บุญญะวิตร 4. นายธนิน วโนทยาน 10. กีฬายิงปืน

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

ชื่อ-สกุล

นายชยุตพล ฮั่นตระกูล นายภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์ นายสัจจพล นาคดิลก นายชาญวิทย์ รัตนวงศ์ นายภัทรวิน วันแก้ว นายณัฐยศ ยวงศรี น.ส.ณิชากร ขัดเกลา น.ส.หทัยชนก อัครนิธิกุล น.ส.ปุญชรัสมิ์ เกิดบรรณดิษฐ์ น.ส.ปรัชญา อุทัยรัศมี น.ส.เกล้า รันจรูญ

ผู้จัดการทีม นายสุเนตร ไชยพรรณนา

คณะ/ชั้นปี

ที่

วศ.2 ศษ.5 สพ.1 วน.7 สค.1 สค.3 กษ.1 มน.4 สค.1 มน.1 สพ.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22.

ชื่อ-สกุล

นายวิศว จันทประสพสุข นายพัฒน์ดนัย ลิมป์ธีระกุล นายวิภาส บุวนะเตมีย์ นายพงศพัด เอมบํารุง นายธัญวุฒิ วทัญญูทวีวัฒน์ นายปฐม โกญจนานันท์ น.ส.กชวรรณ ลี้เทียน น.ส.อมรรัตน์ อุปรี น.ส.ณัฐวดี ไชยมงคล น.ส.กานต์พิชชา ขจรกลิ่น น.ส.ศิวรักษ์ ณ อุบล

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 วศ.2 วท.3 ศษ.1 มน.1 กษ.2 มน.1 ศษ.2 วศ.1 สค.4 ศวท.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายศุภรพงษ์ บุญยรัตพันธ์ 2. นายพีระ ภิรมย์รัตน์ 3. นายกณิตพงษ์ กองคํา 4. น.ส.กุสุมา ทวีศรี 11. กีฬาฮอกกี้

ที่

1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล

นายวงศ์ เลณบุรี นายติณณภพ สมพงษ์ นายพงศ์เทพ รักสนิท นายกรพล ศรีวรขาน

คณะ/ชั้นปี

ที่

บธ.5 ศษ.4 ศษ.1 บธ.1

2. 4. 6. 8.

ชื่อ-สกุล

นายเมธัส เอี่ยมผาสุข นายนราวิชญ์ ทรงงาม นายวริศ ศิริขันธ์ นายณัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด

คณะ/ชั้นปี

มน.1 ศษ.1 บว.3 ศษ.1

19


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35.

นายศรัณย์ ภิญโญวิทยาวงศ์ นายพลิภัทร อุทัยรัตนกิจ นายศุภกานต์ อมรสิงห์ นายอนุพงศ์ สายบุตร นายมงคล สมัญญา นายวชิรพงษ์ นพรัตน์ธนากร นายสุเมธ ภูมิพัฒน์ น.ส.ปารณีย์ อําพาศ น.ส.ขวัญชนก ลี้วระ น.ส.จงจิตต์ บุญมี น.ส.พิมพ์ศิริ ศิริขอนแก่น น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง น.ส.ชลัมพร แก่นมั่น น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ

ผู้จัดการทีม นายสรายุทธ์ น้อยเกษม

บธ.1 บธ.1 บว.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.4 มน.4 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2

10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36.

นายสุทธิพงษ์ พาขุนทด นายณัฐดล ดุสิตากร นายณัฐพล ดุสิตากร นายอดิศวร สุภาพงษ์ นายสถาพร พาขุนทด นายธนพล พรหมศรีสุข น.ส.รัตนา สท้านวัตร์ น.ส.นวพร ตั้งจิตชัชวาล น.ส.ญาดา ศิริพรรณพร น.ส.วารีรัตน์ ราชวงศ์ น.ส.สมัชฌา ขันธวุฒิ น.ส.ชนาทิพย์ เกษเพ็ชร น.ส.มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ น.ส.นฤมล ศรีจันทร์มาก

ศษพ.4 วศ.1 วศ.1 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.4 วศ.2 สพ.1 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายระลึก สัทธาพงศ์ 2. นายวิทวัส พุ่มพฤกษ์ 3. นายเอกพจน์ สุนทรารชุน 4. นายอดิศักดิ์ ชูวาธิวัฒน์ 12. กีฬาเรือพาย

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23.

ชื่อ-สกุล

นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ นายอานนท์ ภูหนองโอง นายเจตน์อรุณ พรมมา นายบัณฑิต อยู่ศรี นายนพรัตน์ ธิศรี นายพงศกร พุ่มแก้ว น.ส.ประไพพร แก้ววิจิตร น.ส.ศิขะริน ทรัพย์อดิเรก น.ส.วรรณสิกา ลิขสิทธิ์พงศ์ น.ส.จินตภา วิจิตรจั่น น.ส.วิชุริน กิตติพงศ์เดชา น.ส.สุภาวดี เป็งวัง

ผู้จัดการทีม นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

คณะ/ชั้นปี

ที่

วิทยฯกีฬา2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

วศ.1 ศษพ.3 ศษพ.4 ศษ.3 ศษพ.2 ศษพ.3 มน.4 อก.4 วน.1 ศวท.1 บธ.1

ชื่อ-สกุล

นายชุติพงษ์ คําเหมือน นายปิยวัฒน์ ตั้งพรชัย นายชิโนรส หิมวันต์ นายพิษณุ คําหงษ์ษา นายธีรพงศ์ พิริยพันธ์ น.ส.ณฐกานต์ ชูสุวรรณ น.ส.ภัทราลักษณ์ ภูมิสถาน น.ส.นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์ น.ส.ปัณฑิตา เจอร์เกนเซ่น น.ส.วงศ์เดือน สวาทพร น.ส.มัตติกา มณีแก้ว น.ส.ปาณิศา วิจิตรจั่น

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายธารินทร์ ก้านเหลือง 2. นายสุริยัน สุวรรณกาล 3. น.ส.วิมลมาศ ประชากุล 4. น.ส.จุฑาทิพย์ ยอดดี

คณะ/ชั้นปี

ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.3 มน.3 ศษพ.3 มน.3 ศษพ.3 ศษพ.3 อก.1

20


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

13. กีฬาดาบสากล ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

ชื่อ-สกุล

นายกิตติคุณ ว่องไวพนากิจ นายพงษ์พิพัฒ อ่อนธรรม นายชินวัตร ธรรมนิยม นายวิทยา แก้วบังตู น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี น.ส.ชิดชนก ประกอบ น.ส.ญาณินท์ สุดเจริญ น.ส.กรกนก กิตติวรการชัย น.ส.อธิชา เกิดงามพร้อม น.ส.อรพรรณ อ้อมนอก

ผู้จัดการทีม นายอิษฎี กุฏอินทร์

คณะ/ชั้นปี

ที่

มน.4

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

วน.3 บธ.1 ศษ.1 วท.1 กษ.3 มน.3 บธ.2 ศษ.3 ศษ.2

ชื่อ-สกุล

นายวีรพล สรัสสมิต นายสมฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด น.ส.อรประภา อุปแก้ว น.ส.พิชญาภา สามสีทอง น.ส.อริสา ศรีระษา * น.ส.จุฑามาศ กิมเซียะ น.ส.ศิรรัตน์ สุขเกต น.ส.วิติพร พจนาคม

คณะ/ชั้นปี

ศษ.4 กษ.3 บธ.3 เทคนิคฯ1 ศษ.3 วท.2 ศษ.1 บธ.2 สค.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.ศุภานันท์ ลาแก้ว 2. รศ.พูลประเสิรฐ ปิยะอนันต์ 3. นายนที เกตุตันเจริญ 14. กีฬากอล์ฟ

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายพชร คนชาญ นายสรชา อินทร์จันทร์

ผู้จัดการทีม นายกฤษณ์ พลอยโสภณ

คณะ/ชั้นปี

ที่

ชื่อ-สกุล

ศศ.1

2. 4.

นายพศวีร์ ลีลางาม นายกวินธร สุมนาวดี

ศศ.4

คณะ/ชั้นปี

บธ.2 สค.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร 2. นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 15. กีฬาเทเบิลเทนนิส

ที่

1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล

นายพีรพล คุณประเสริญ นายธนพล สันติวัฒนธรรม น.ส.สุวิดา โทศรีทา น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน์ น.ส.อําภา ธัญญเจริญ

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

สค.1

2. 4. 6. 8.

สพ.1 สค.4 ศษ.4 ศษพ.5

ชื่อ-สกุล

นายพงศ์ธีรัช กนกากร นายรัชตานนท์ พิมพ์สอน น.ส.อภิชญา การบรรจง น.ส.รสิกาญจน์ ศิริอริรักษ์

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอภินันท์ สืบพิมพ์พาวงศ์ 2. น.ส.อาภัสรา อัครพันธุ์ 3. รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.1 ปม.2 บธ.2 เทคนิคฯ2

21


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

16. กีฬาบริดจ์ ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล

นายบวรนันท์ คุณติรานนท์ นายธีรินทร์ พลอยศุภผล นายธีรวีร์ อารยะกิตติพงศ์ น.ส.กรกมล รุ่งพิทยาธร น.ส.ประกายกานฐ์ ทวีผลสมเกียรติ

น.ส.พรศิลป์ เดชคง

ผู้จัดการทีม นายชยันต์ พิภพลาภอนันต์

คณะ/ชั้นปี

ที่

บธ.4

2. 4. 6. 8. 10.

วศ.2 มน.2 วศ.2 สพ.3 วศ.2

ชื่อ-สกุล

นายวัชระ แพรพันธุ์ นายฉันทวัฒน์ บุญหยาด นายสิวะ ตาประดับ น.ส.เสาวนิตย์ ยุทธยศ น.ส.ณัฐรัตน์ จริยานันทเนตร

คณะ/ชั้นปี

วน.3 วศ.1 วศ.2 วศ.3 วท.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายวงศพล ขุนคงมี 2. นายปริชญ์ พงศ์มรกต 3. นายชิโนรส ทองธรรมชาติ 17. กีฬาว่ายน้ํา

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล

นายอธิเจต โมราวรรณ นายธนธัช ปึงพงศากุล นายปฤจกร ยอดแก้ว นายสิรวิชญ์ ผณินทรารักษ์ นายอชิรธร ฤกษ์ศุภพร น.ส.ฐานิตา คมคาย น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม น.ส.ฉัตราภรณ์ เกยพุดซา น.ส.อริสา ศรีระษา น.ส.วทานิย นิลกลัด น.ส.สิรวิ ุฒิพร นัยสวัสดิ์ น.ส.พูนพร สุดใจ น.ส.นภาพร โพธิ์นิ่ม

ผู้จัดการทีม นายสหัส ภัทรฐิตินันท์

คณะ/ชั้นปี

ที่

สพ.2 บธ.2 สค.3 เทคนิคฯ1 วศ.1 วศ.4 บธ.3 อก.2 วท.2 อก.1 ศษ.1 สค.1 บธ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

ชื่อ-สกุล

นายภาสกร พันธุ์ศรีวรพงษ์ นายรัฏฐภัทร์ จิวสืบพงษ์ นายธนานันท์ คมเศวต นายอนัส บุญมาเลิศ นายเลิศวิริยะ ศรีภูมิวงศ์ น.ส.อนรรฆวี ชูวงษ์ น.ส.กนกวรรณ วาจางาม น.ส.จริยา ห้านิรัติศัย น.ส.กชกร เกิดแก้ว น.ส.สุวนันท์ วิมลรัชต์มโนรม น.ส.ธันยารัศมิ์ จรูญรัตน์ น.ส.ใยทิพย์ ด้วงปั้น

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 บธ.1 วศ.1 วท.1 ศษ.3 ศษ.3 อก.3 บธ.2 ปม.1 ปม.1 บธ.1 เทคนิคฯ1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายครรชิต อดุลธรรม 2. นายสืบ ชัยยะ 3. นายพิเนต ฤกษ์เกษม 4. นายจิรพัฒน์ ดวงพัตรา 18. กีฬาหมากกระดาน

ที่

1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล

นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นายเขมชาติ นาเมืองรักษ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

สค.2 บธ.2 ศษ.1

2. 4. 6.

ชื่อ-สกุล

นายชยธร ชื่นมุณีวงศ์ นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นายฉัททันต์ จรรยารุ่งโรจน์

คณะ/ชั้นปี

วศ.2 วศ.2 ศศ.3

22


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล นายสารัช นิมิตชัยกิจกุล นายจักรพล แสงศรีจันทร์ นายเทพทรงเกียรติ เทียนทอง น.ส.ลลิตา พิสิฏฐิ์พัฒนะ น.ส.มินตรา บุญสอาด น.ส.พิมพ์ณภา อติกาฬคชสีห์ น.ส.อลิษา กลยนีย์ น.ส.ศิริลักษณ์ จุลเจิม น.ส.ธนาภรณ์ ตระกูลพูนทรัพย์

ผู้จัดการทีม นายประเพลิน เกษมโอภาส

วศ.1 วศ.3 วท.3 ศศ.3 สค.3 ศษ.3 กษ.2 วน.2 วท.2 ศศ.4

8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

นายรัฐกรณ์ บํารุงรัตน์ นายศตพัฒน์ ด่านถาวรเจริญ นายกิตติพร มังกร น.ส.ธัญรดา เตชะศีลพิทักษ์ น.ส.พรอุมา พรหมสิรินิมิต น.ส.สุรชั ดา พรหมสิรินิมิต น.ส.ฐาปดี สรรคภัณฑ์ น.ส.ศศินา ตรีภพ น.ส.ธนพร เฮงภู่เจริญ น.ส.ศริญญ เชื่อมเสรี

ศศ.4 ศศ.2 วน.3 มน.3 วศ.1 สค.2 วท.2 วท.3 วท.2 วศ.2

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายสมชาย จกะวัฒนากุล 2. นายนิธิพล อรุณไพจิตรา 19. กีฬามวยสากลสมัครเล่น

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว นายคณินพัฒน์ พลสุธรรม์ นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี นายกันตพงศ์ ชัยสุวรรณ์ น.ส.ณภัทร ชมธนานันท์ น.ส.กมลมาลย์ ตั้งนิติพิฐจักร

ผู้จัดการทีม นายปรัชญา ปณิธิกุล

คณะ/ชั้นปี

ที่

วิทย์ฯกีฬา3

2. 4. 6. 8. 10. 12.

ศศ.2 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.2 ศษพ.1

ชื่อ-สกุล

นายประพันธ์ เอื้อประเสริฐ นายทองนาค คําทอง นายเฉลิมชัย ทองสวาท นายสิทธิชัย ผิวเหลือง น.ส.ผกามาส พิลึก น.ส.สุวรรณา กล้าหาญ

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 ศษ.2 วท.และวศ.2

ศษ.3 ศษ.2 ศษพ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายวิชัย ไล้สวัสดิ์ 2. นายทิพากร คงทอง 3. นายจักรพงศ์ จารุสาร 20. กีฬาครอสเวิร์ด

ที่

1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล

นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ นายณัฐ ตรีพูนสุข น.ส.อรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ น.ส.ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณะ/ชั้นปี

ที่

บธ.1 ศศ.4 วศ.1 บธ.3

2. 4. 6. 8.

ชื่อ-สกุล

นายบัณฑิต ชมกุหลาบ นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล น.ส.ธนพร เทียรฆโรจนกุล

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ 2. นายโกมล ปัญญาโสภณเลิศ

คณะ/ชั้นปี

สพ.5 ศศ.1 วิทยาการฯ1

บธ.3

23


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

21. กีฬาเทควันโด ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล

นายชนะภัย ชูโชติ นายปรัชญา บูรพนาวิบูลย์ นายศรศาสตร์ พูลพงษ์ นายกองพล คุ้มครอง น.ส.รังสิญา นิสัยสม น.ส.ระวีวรรณ อนันต์นทีไชย น.ส.ภูรชิ ญา ภิรมย์ธนารักษ์ น.ส.สุรีรัตน์ อุทุมพร

ผู้จัดการทีม น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

คณะ/ชั้นปี

ที่

วศ.2 วศ.2 กษ.1 มน.5 บธ.2 มน.4 ศษ.2 สค.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16.

ชื่อ-สกุล

นายพลเชษฐ์ ครุธวัฒนา นายพีระเทพ ศิลาอ่อน นายณัฐวุฒิ จันทร์แสง น.ส.คันธรัตน์ หนูราม น.ส.ศศิภา เถาแตง น.ส.สริตา ผ่องศรี น.ส.กรพรรณ พุทธิมาโน น.ส.วรวงษ์ พงษ์พานิช

คณะ/ชั้นปี

สค.4 สค.2 ศษ.5 บธ.1 ศษ.1 บธ.5 อก.1 มน.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายปัญญา ดิสสร้อย 2. Mr.Shin Yeong Kyun 3. น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ 4. นายชนะพล โทนแจ้ง 22. กีฬาขี่ม้า

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

น.ส.ชนิกานต์ พ่วงทอง น.ส.อาริยา ชาญพิพัฒนกุล

ผู้จัดการทีม นายยงยุทธ ตันสาลี *

คณะ/ชั้นปี

ที่

สพ.3 บธ.3

2.

ชื่อ-สกุล

นายนรวิชญ์ วุทราพงษ์วัฒนา

คณะ/ชั้นปี

กษ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.อภิชยา ชาญพิพัฒน์กุล 2. พ.ต.เกียรติณรงค์ คล่องการ 23. กีฬาแบดมินตัน

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล

นายอัครวินท์ อภิสุข นายอิงครัตน์ อภิสุข นายพศิน พากย์ฉันทวัจน์ น.ส.ปีย์วรา บูรนาศิริวัฒน์ น.ส.พุธิตา นิลหยก น.ส.ภัทรภร จินดาพล น.ส.พีรนาฏ นันทธีโร

ผู้จัดการทีม นายอภิชาต ดะลุณเพธย์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.3 ศษ.3 สค.1 วศ.4 มน.4 บว.2 บว.1

2. 4. 6. 8. 10. 12.

ชื่อ-สกุล

นายอานุภัทร แย้มศิริ นายพลวัต บุญปาน นายจตุพล ชัยทองวงศ์วัฒนา น.ส.จุฑามาศ กาญจนวรุตม์ น.ส.กุลอร เต็งสุวรรณ์ น.ส.ณัฐวรา เนียมเปรม

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.ดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ 2. น.ส.สุวรรณี ศิริวัฒนสาธร 3. นายจักรกฤษณ์ พจนศิลป์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.1 บว.1 บธ.3 อก.2 สค.2 ศศ.1

24


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

24. กีฬาเทนนิส ที่

1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล

นายพิชัย แสงศิลา นายต่อลาภ ทรงวีระ นายประกิต ศรจรัสสุวรรณ น.ส.ชนาภา จันทรานุสรณ์ น.ส.บัวทิพย์ สันเทพ

ผู้จัดการทีม นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.4 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.4 ศศ.3

2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพงศ์ คงอาวุธ นายษมภูมิ สุขอนันต์ น.ส.เมสญา แทนสง่า น.ส.ชิดชนก เอี่ยมเนตร น.ส.ชวิศา เรืองทวีทรัพย์

คณะ/ชั้นปี

ศษ.4 สค.2 ศษ.4 ศษ.2 สค.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอนิรุธ สุขจิตต์ 2. นายยอดชาย คงขันธ์ 3. นายชนะพงศ์ ศิริทรัพย์ 25. กีฬากรีฑา

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

ชื่อ-สกุล

นายอภิสิทธิ์ ฉ่ําศรี นายเดชฤทธิ์ สิทธิบาล นายธุววิช ทอนชาติ นายสมประสงค์ ประเสริฐศรี นายพลวัฒน์ จิระสุธีรักษ์ น.ส.สมจริญา พึ่งและ น.ส.วรพรรณ นวลศรี น.ส.สุธณี แสงชมภู น.ส.กนกวรรณ รัศมียูงทอง น.ส.จิรฐิติกาล ชัยประทุม

ผู้จัดการทีม น.ส.นุชจรี บุญธรรม

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.1 วน.2 ศษ.1 บว.1 บว.1 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.4

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพงศ์ บุตรช่วง นายศิวพร สุนทรวิภาต นายกฤษณ์ สมยา นายสุภัทรชัย สุนทรวิภาต นายธุวานนท์ ทอนชาติ น.ส.ศศิภา จันดาวงศ์ น.ส.ดวงกมล เพ็ชรใสดี น.ส.ทิพวรรณ แดงสุวรรณ น.ส.ณัฏฐ์กานดา อุ่นสอาด

คณะ/ชั้นปี

เทคนิคฯ1 ศษ.2 ศษ.3 บว.1 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.2 มน.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ * 2. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม * 3. นายสมนึก สมนาค 4. นายนฤนาท ใช้ใจเวทย์ 26. กีฬาดาบไทย

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล

นายคมกริช ผลานิสงค์ นายศุภวิชญ์ พงศกรธนวัฒน์ นายเอกชัย มั่งสกุล นายรัฐวิทย์ เล็กวงษ์เดิม นายธนะสิทธิ์ พึ่งน้อย นายธวัชชัย รักขติวงษ์ น.ส.ชวัลนุช จันธิมา

คณะ/ชั้นปี

ที่

วน.3 วน.3 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

ชื่อ-สกุล

นายพชร เพ็ชรเรือง นายณัฐพล อยู่เจริญ นายทศพร วรคุตตานนท์ นายวริทธ์ธร ทองสุข นายธนรุธ ฉายแก้ว นายธนวัฒน์ เชื้อสาตร์ น.ส.ฐิตินันท์ ไข่หิน

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 ศษ.2 วน.3 ศษ.3 บว.1 ศษ.3 ศษ.3

25


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

15. น.ส.พัชรินทร์ สอนไวย์ 17. น.ส.บุณยาพร เอกกุล ผู้จัดการทีม น.ส.อัจฉรา เสาว์เฉลิม

วน.3 ศษ.3

16. น.ส.อรวรรณ สุขนิรัญ 18. น.ส.วริศรา สุขขัมภ์

ศษ.3 ศษ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. น.ส.ปัทมา โฉมมณี 2. นายสภลท์ บุญเสริมสุข 3. ว่าที่ร้อยตรีโกเมนทร์ สุมะณี 27. กีฬารักบี้ฟุตบอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

ชื่อ-สกุล

นายณัชพล อินทรพันธ์ นายวัชรนนท์ ทองกร นายวีรวัฒน์ ม้าจีน นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นายวชิรวิชญ์ บัณฑิตย์ นายมงคลภัทร เกยานนท์ นายทองเอก กลัดพันธุ์ นายธัชชัย วงษ์ทวี นายสรวิศ วิเศษโสภากุล นายสถาพร วิลัยรส นายไตรเทพ ชุ่มเขียว นายชิติสรรค์ ภัทรเศรษฐไชย นายประพนธ์ บุญริ้ว นายสรรเพชญ์ สุขวาสนะ นายนพพล ดีสว่าง

ผู้จัดการทีม น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค *

คณะ/ชั้นปี

ที่

สค.3 บว.2 มน.2 กษ.1 มน.1 ศศ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

สถาปัตยฯ2

ศษ.4 มน.2 มน.2 วน.4 สค.1 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.2

ชื่อ-สกุล

นายสมมาศ กลิ่นถือศีล นายธิษณะ มงคลนัฏ นายก้องกฤษฏ ศรีสุโข นายปภาวิท เขื่อนเพชร นายดนัยธร มะลิวัลย์ นายณัฐวัช เฉลิมวรรณพงศ์ นายอํานาจ พันธุ์ดี นายเอกภพ ทองเขียว นายศตวรรษ อินทะรังษี นายนิรันดร์เลิศ รุ่งรังษีทวีสุข นายปราโมทย์ รัชตนันทกิจ นายเขมวิทัศน์ พิชิตโชติรัตน์ นายพีรศิษฎ์ ทรงศรี นายจิรายุ ซื่อสัตย์ นายอภิรักษ์ นาคพิน

คณะ/ชั้นปี

บว.1 บธ.1 สค.1 วศ.2 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1 สค.1 ศษ.5 ศษ.4 สค.4 ศษ.5 ศษ.1 สถาปัตยฯ1

ศษ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอุดมชัย ณไทร 2. นายชาญชัย จันทร์สุวรรณ 3. นายสมชาย พันธ์ยา 4. นายพงษ์พิพัฒน์ มีสวย 5. นายศุภกร จรัสเสาวภาคย์ 28. กีฬาเอแม็ท

ที่

1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล

นายชัยวัฒน์ ชูวิทย์ตรัยเมธา นายกิติเชษฐ์ ตันวนรัตน์สกุล น.ส.เชาวน์ณัฏฐ์ บุญฟัก น.ส.กฤตวรรณ ฉัตรเชิดชัย

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ *

คณะ/ชั้นปี

ที่

วศ.3 วศ.3 บธ.3 บธ.3

2. 4. 6. 8.

ชื่อ-สกุล

นายพีระวิช คงเมือง นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์ น.ส.รังสิยา แสนอุบล น.ส.ขวัญชนก หันทยุง

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ *

คณะ/ชั้นปี

วศ.2 ศษ.2 กศ.1 อก.3

26


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

เจ้าหน้าที่ 1. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 2. รศ.ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ 3. น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค 4. นายอนุชัย รามวรังกูร 5. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ 6. ผศ.ทรงศักดิ์ นุ้ยสินธุ์ 7. นายเชิดชาย รื่นพานิช 8. รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คํา 9. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 10. น.อ.ศุภชัย จิระสถิตย์ ร.น. 11. ผศ.ดร.วินัย พูลศรี 12. นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม 13. นางสุพรทิพย์ พูพะเนียด 14. ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข 15. นายยงยุทธ ตันสาลี 16. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ 17. นายนักรบ เทียนปัญจะ 18. น.ส.ธนชณ ทับบํารุง 19. นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า 20. น.ส.การะเกด หัตถกิจวิไล 21. น.ส.นุชรินทร์ ทิพยเนตร 22. น.ส.รวิวรรณ ขันทอง 23. นายชิด ก่อแก้ว 24. นายสมรรถกล ต่วนเขียว หมายเหตุ

* รายชื่อซ้ํา

หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ

27


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ลําดับ สังกัด 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 สถาบันการพลศึกษา 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 5 มหาวิทยาลัยสยาม 6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 14 มหาวิทยาลัยรังสิต 15 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 16 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 17 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 18 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 23 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 28 มหาวิทยาลัยบูรพา 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 30 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 31 มหาวิทยาลัยพายัพ 32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทอง 56 53 25 21 20 15 14 11 11 10 9 8 8 7 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

เงิน ทองแดง 44 52 40 39 31 37 18 30 7 8 16 18 19 22 11 16 4 13 10 15 17 30 7 4 6 3 4 6 10 11 5 4 1 7 4 6 3 7 7 22 8 15 7 16 5 2 4 5 2 12 7 11 5 13 3 7 3 2 1 3 3

รวม 152 132 93 69 35 49 55 38 28 35 56 19 17 17 27 15 14 15 15 33 26 26 10 12 17 20 20 12 7 3 5 5

28


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

4 1 1 1 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6 4 2 2 1 4 5 3 3 1 1 1 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1

2 11 6 4 2 3 2 1 1 1 8 4 8 6 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1

29


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

-

1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 1 -

30


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัยราชพฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สถาบันรัชต์ภาคย์ รวม

340

342

504

1186

31


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

สรุปเหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

รายการแข่งขัน เทควันโด ลีลาศ คาราเต้-โด หมากกระดาน ดาบสากล เทเบิลเทนนิส ยิงปืน ครอสเวิร์ด ยูโด ว่ายน้ํา กรีฑา มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย ฮอกกี้ ขี่ม้า รักบี้ฟุตบอล ซอฟท์บอล ดาบไทย แบดมินตัน กอล์ฟ เซปักตะกร้อ เทนนิส วอลเลย์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล บริดจ์ รวม

ที่

รายการแข่งขัน

1

เอแม็ท (กีฬาสาธิต)

เหรียญที่ชิงชัย G S B 19 19 36 20 20 40 17 17 34 19 19 38 12 12 24 7 7 14 24 24 48 7 7 14 24 24 48 40 40 80 45 45 90 13 13 26 24 24 48 2 2 4 4 4 8 3 3 6 2 2 4 15 15 30 7 7 14 4 4 4 6 6 12 7 7 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 18 2 2 4 2 2 2 6 6 12 353 353 692

1. จฬ. 2. สพล. 3. มก. G S B G S B G S 3 1 1 - - 3 7 3 3 3 3 1 4 2 5 2 - 1 5 5 2 4 3 1 3 7 4 - 1 - 3 1 1 1 3 - 1 - 2 4 2 1 1 - - - 2 - 4 - 6 4 3 1 4 3 4 3 - - - 1 2 - 1 2 9 1 2 1 27 12 11 2 4 2 - 5 - 1 2 8 12 10 - 3 - 1 1 5 1 - - 2 2 - - 2 2 3 - 2 - 1 1 2 - - - 1 - - 1 - - - - 1 - 1 2 1 - - - 2 - - - - - - 2 - 2 7 5 8 - 2 2 1 - - - - - - 1 - - - 2 3 2 1 - 1 2 3 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 4 1 1 - - - - 56 44 52 52 40 38 25 31

เหรียญที่ชิงชัย G S B 7 7 14

1. จฬ. 2. สพล. 3. มก. G S B G S C G S B 1 1 1 - - 2 2 3

B 3 2 4 3 3 3 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 37

32


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

สรุปเหรียญแต่ละชนิดกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ที่ 1

รายการแข่งขัน เทควันโด ลีลาศ คาราเต้-โด หมากกระดาน ดาบสากล เทเบิลเทนนิส ยิงปืน ครอสเวิร์ด ยูโด ว่ายน้ํา กรีฑา มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย ฮอกกี้ ขี่ม้า รักบี้ฟุตบอล ซอฟท์บอล ดาบไทย แบดมินตัน กอล์ฟ เซปักตะกร้อ เทนนิส วอลเลย์บอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล บริดจ์ รวม รายการแข่งขัน เอแม็ท (กีฬาสาธิต)

จํานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง 19 19 36 20 20 40 17 17 34 19 19 38 12 12 24 7 7 14 24 24 48 7 7 14 24 24 48 40 40 80 45 45 90 13 13 26 24 24 48 2 2 4 4 4 8 3 3 6 2 2 4 15 15 30 7 7 14 4 4 4 6 6 12 7 7 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 18 2 2 4 2 2 2 6 6 12 353 353 692

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง 7 3 3 5 2 2 3 1 4 3 1 3 2 4 3 2 3 1 4 3 1 2 2 1 1 5 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 25 31 37

จํานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง 7 7 14

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง 2 2 3

33


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

ความสําเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลําดับ

เหรียญ รางวัล

กีฬา

1

ทอง

ครอสเวิร์ด

2 3 4

ทอง ทอง ทอง

คาราเต้-โด คาราเต้-โด คาราเต้-โด

5

ทอง

ดาบสากล

6

ทอง

ดาบสากล

7

ทอง

เทควันโด

8

ทอง

เทควันโด

9

ทอง

เทควันโด

10

ทอง

เทควันโด

11

ทอง

เทควันโด

12

ทอง

เทควันโด

13

ทอง

เทควันโด

14

ทอง

เทเบิลเทนนิส

15

ทอง

เทเบิลเทนนิส

รายการ

ชื่อ-นามสกุล

น.ส.ธนพร เทียรฆโรจนกุล น.ส.ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล ทีมหญิง น.ส.อรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล ท่ารําบุคคล บุคคลชาย นายศุภ งามพึงพิศ รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง น.ส.ปวีณา รักษาชาติ รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย นายศุภ งามพึงพิศ นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด นายชินวัตร ธรรมนิยม ดาบ Sabre (ทีมชาย) นายวีรพล สรัสสมิต นายวิทยา แก้วบังตู ดาบ Sabre (บุคคลชาย) นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ น.ส.สริตา ผ่องศรี ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ น.ส.วรวงษ์ พงษ์พานิช ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ นายศรศาสตร์ พูลพงษ์ ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ น.ส.รังสิญา นิสัยสม ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ นายพลเชษฐ์ ครุธวัฒนา ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. มากว่า 68 กก. แต่ นายกองพล คุ้มครอง ไม่เกิน 74 กก. บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ นายพีระเทพ ศิลาอ่อน ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย นายธนพล สันติวัฒนธรรม นายพีรพล คุณประเสริฐ ทีมชาย นายรัชตานนท์ พิมพ์สอน นายพงศ์ธีรัช กนกากร หญิงคู่ น.ส.รสิกาญจน์ ศิริอริยรักษ์

34


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

16

ทอง

17

ทอง

18

ทอง

19

ทอง

20

ทอง

21

ทอง

22

ทอง

23

ทอง

24

ทอง

25

ทอง

26 27 28 29

เงิน เงิน เงิน เงิน

30

เงิน

31

เงิน

น.ส.สุวิดา โทศรีทา นายณัฐยศ ยวงศรี นายปฐม โกญจนานันท์ ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย นายชาญวิทย์ รัตนวงศ์ นายวิภาส บุวนะเตมีย์ ยูโด โอเพ่นเวท ไม่จํากัดน้ําหนัก - หญิง น.ส.วิภารัตน์ วิทูธีรศานต์ น.ส.ปาริมา เทพพิทักษ์ Latin American Class E Single ลีลาศ Dance (ChaChaCha) นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล นายอธิศ ห่อทอง Latin American Class E Single ลีลาศ Dance (Poso Doble) น.ส.ชนิกานต์ กัลยวณิชย์ น.ส.ปาริมา เทพพิทักษ์ Latin American Class E Single ลีลาศ Dance (Rumba) น.ส.ปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล นายอธิศ ห่อทอง Latin American Class E Single ลีลาศ Dance (Samba) น.ส.ชนิกานต์ กัลยวณิชย์ Standard Class E Single Dance นายสุดเขต เกตุแก้ว ลีลาศ (Slow Foxtrot) น.ส.พิชามญชุ์ ปาละธนิต นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก หมากกระดาน หมากล้อม คู่ชาย นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นายชยธร ชื่นมุณีวงศ์ นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก หมากกระดาน หมากล้อม ทีมชาย นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นายฉัททันต์ จรรยารุ่งโรจน์ นายรัฐกรณ์ บํารุงรัตน์ หมากกระดาน หมากฮอส ทีมชาย นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง นายวรพรรณ นวลศรี กรีฑา วิ่ง 400 เมตร - หญิง น.ส.ดวงกมล เพ็ชรใสดี กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง น.ส.วรพรรณ นวลศรี กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางShow Jumping น.ส.ชนิกานต์ พ่วงทอง ขี่ม้า น.ส.ธนพร เทียรฆโรจนกุล ครอสเวิร์ด คู่ผสม นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล น.ส.ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล ครอสเวิร์ด คู่หญิง น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล

35


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

32 33

เงิน เงิน

คาราเต้-โด ดาบสากล

รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย ดาบ Foil (บุคคลชาย)

34

เงิน

ดาบสากล

ดาบ Sabre (ทีมหญิง)

35 36 37

เงิน เงิน เงิน

ดาบสากล ดาบสากล เทควันโด

38

เงิน

39

เงิน

40

เงิน

41

เงิน

42 43

เงิน เงิน

44

เงิน

45 46

เงิน เงิน

47

เงิน

48

เงิน

นายธีรวัต ผ่องใส นายวีรพล สรัสสมิต น.ส.พิชญาภา สามสีทอง น.ส.วิติพร พจนาคม น.ส.อธิชา เกิดงามพร้อม น.ส.อรพรรณ อ้อมนอก นายชินวัตร ธรรมนิยม น.ส.วิติพร พจนาคม น.ส.ศศิภา เถาแตง

ดาบ Sabre (บุคคลชาย) ดาบ Sabre (บุคคลหญิง) รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ เทควันโด น.ส.คันธรัตน์ หนูราม ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง น.ส.สุรีรัตน์ อุทุมพร เทควันโด-พุ่มเซ่ คู่ผสม นายณัฐวุฒิ จันทร์แสง ฟลายเวท - ชาย น้ําหนักเกิน 49 กก. มวยสากลสมัครเล่น นายสิทธิชัย ผิวเหลือง แต่ไม่เกิน 52 กก. ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ําหนักเกิน 46 มวยสากลสมัครเล่น นายกันตพงศ์ ชัยสุวรรณ์ กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. ยิงปืน ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย นายสัจจพล นาคดิลก ยิงปืน ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง น.ส.กชวรรณ ลี้เทียน นายธัญวุฒิ วทัญญูทวีวัฒน์ นายชยุตพล ฮั่นตระกูล ยิงปืน ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย นายชาญวิทย์ รัตนวงศ์ นายวิศว จันทประสพสุข ยิงปืน ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย นายชาญวิทย์ รัตนวงศ์ เรือพาย คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร น.ส.ภัทราลักษณ์ ภูมิสถาน น.ส.จินตภา วิจิตรจั่น น.ส.ปาณิศา วิจิตรจั่น น.ส.วิชุริน กิตติพงศ์เดชา เรือพาย เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร น.ส.นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์ น.ส.วงศ์เดือน สวาทพร น.ส.สุภาวดี เป็งวัง น.ส.ประไพพร แก้ววิจิตร น.ส.ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ ลีลาศ Latin American Class D นายศรายุทธ ชาญนคร

36


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

49

เงิน

ลีลาศ

Standard Class E Single Dance (Viennese Waltz)

50

เงิน

ว่ายน้ํา

กบ 200 เมตร - หญิง

51

เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง

52

เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง

53

เงิน

ว่ายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง

54 55

เงิน เงิน

56

เงิน

ฮอกกี้

ทีมหญิง 11 คน

57

ทองแดง

กรีฑา

วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง

ว่ายน้ํา ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง หมากกระดาน หมากฮอส บุคคลหญิง

นายสุดเขต เกตุแก้ว น.ส.พิชามญชุ์ ปาละธนิต น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม น.ส.ฐานิตา คมคาย น.ส.ใยทิพย์ ด้วงปั้น น.ส.อริสา ศรีระษา น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม น.ส.นภาพร โพธิ์นิ่ม น.ส.ฐานิตา คมคาย น.ส.อริสา ศรีระษา น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม น.ส.นภาพร โพธิ์นิ่ม น.ส.ฐานิตา คมคาย น.ส.จริยา ห้านิรัติศัย น.ส.อริสา ศรีระษา น.ส.ศศินา ตรีภพ น.ส.นวพร ตั้งจิตชัชวาล น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ น.ส.ญาดา ศิริพรรณพร น.ส.รัตนา สท้านวัตร์ น.ส.ชลัมพร แก่นมั่น น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง น.ส.จงจิตต์ บุญมี น.ส.สมัชฌา ขันธวุฒิ น.ส.ขวัญชนก ลี้วระ น.ส.พิมพ์ศิริ ศิริขอนแก่น น.ส.นฤมล ศรีจันทร์มาก น.ส.วารีรัตน์ ราชวงศ์ น.ส.มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ น.ส.ปารณีย์ อําพาศ น.ส.ชนาทิพย์ เกษเพ็ชร น.ส.วรพรรณ นวลศรี

37


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

58

ทองแดง

ครอสเวิร์ด

59

ทองแดง

ครอสเวิร์ด

60

ทองแดง

คาราเต้-โด

61

ทองแดง

คาราเต้-โด

62 63

ทองแดง ทองแดง

คาราเต้-โด คาราเต้-โด

64

ทองแดง

ซอฟท์บอล

65

ทองแดง

ดาบไทย

นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ ทีมชาย นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล นายบัณฑิต ชมกุหลาบ บุคคลเดี่ยวหญิง น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล น.ส.ประภาศิริ บุญมียงค์ น.ส.ปวีณา รักษาชาติ ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1) น.ส.ภัทรวดี เทพวรรณ น.ส.อิสริยะ เศรษฐวัฒน์ น.ส.ประภาศิริ บุญมียงค์ ท่ารําทีม - หญิง น.ส.ศรินทรา ยอดรัก น.ส.ภัทรวดี เทพวรรณ ท่ารําบุคคล บุคคลหญิง น.ส.ปวีณา รักษาชาติ รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 68 กก. บุคคลหญิง น.ส.พิมพ์ชนก ประสานพรรณ์ นายภูวดล ศักดิ์วิชิต นายยุทธนา วนาสุวรรณกุล นายปวรุตม์ ณ สงขลา นายจารุภูมิ กุลทอง นายภานุวัฒน์ สุขม่วง นายธนาวุฒิ อินทร์สมร นายทัตเทพ สุขเจริญ นายเอกราช ทาสี ทีมชาย นายวรพล เวียงแก้ว นายฐาปกรณ์ ศิรินภาพันธ์ นายเอกฉัตร เขียวคราม นายอัฐพล ฟุ่มเฟือย นายศาสตรา คุณโทถม นายนิติธร บุญสร้าง นายรัชพล บุญสร้าง นายอัครศักดิ์ สําราญ นายทัตพงศ์ ทักษิณานันต์ นายธนะสิทธิ์ พึ่งน้อย ดาบทีมผสม น.ส.บุณยาพร เอกกุล นายธวัชชัย รักขติวงษ์

38


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

66

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Epee (ทีมชาย)

67

ทองแดง

ดาบสากล

ดาบ Epee (ทีมหญิง)

68

ทองแดง

ดาบสากล

69

ทองแดง

70

ทองแดง

71

ทองแดง

72

ทองแดง

73

ทองแดง

74

ทองแดง

75

ทองแดง

76

ทองแดง

77

ทองแดง

น.ส.พัชรินทร์ สอนไวย์ นายรัฐวิทย์ เล็กวงษ์เดิม น.ส.อรวรรณ สุขนิรัญ นายสมฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย นายวีรพล สรัสสมิต นายกิตติคุณ ว่องไวพนานิจ นายพงษ์พิพัฒ อ่อนธรรม น.ส.อรประภา อุปแก้ว น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี น.ส.ชิดชนก ประกอบ น.ส.อริสา ศรีระษา น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี

ดาบ Epee (บุคคลหญิง) รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ เทควันโด น.ส.กรพรรณ พุทธิมาโน ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ เทควันโด นายปรัชญา บูรพนาวิบูลย์ ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย เทควันโด-พุ่มเซ่ บุคคลชาย นายณัฐวุฒิ จันทร์แสง นายพีรพล คุณประเสริฐ เทเบิลเทนนิส คู่ผสม น.ส.อภิชญา การบรรจง นายธนพล สันติวัฒนธรรม เทเบิลเทนนิส ชายคู่ นายพีรพล คุณประเสริฐ น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน์ เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ น.ส.อภิชญา การบรรจง น.ส.จุฑามาศ กาญจนวรุตม์ น.ส.พุธิตา นิลหยก น.ส.ณัฐวรา เนียมเปรม แบดมินตัน ทีมหญิง น.ส.พีรนาฏ นันทธีโร น.ส.กุลอร เต็งสุวรรณ์ น.ส.ภัทรภร จินดาพล น.ส.ปีย์วรา บูรนาศิริวัฒน์ ไลท์เวท - หญิง น้ําหนักเกิน 57 กก. มวยสากลสมัครเล่น น.ส.ณภัทร ชมธนานันท์ แต่ไม่เกิน 60 กก ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ําหนักเกิน 75 มวยสากลสมัครเล่น นายเฉลิมชัย ทองสวาท กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.

39


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

78 79 80 81

82

83

ทองแดง มวยสากลสมัครเล่น เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. นายทองนาค คําทอง นายชยุตพล ฮั่นตระกูล นายวิภาส บุวนะเตมีย์ ทองแดง ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย นายวิศว จันทประสพสุข นายพงศพัค เอมบํารุง ทองแดง ยิงปืน ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย นายพงศพัค เอมบํารุง นายณัฐยศ ยวงศรี นายปฐม โกญจนานันท์ ทองแดง ยิงปืน ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย นายชาญวิทย์ รัตนวงศ์ นายวิภาส บุวนะเตมีย์ ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง น.ส.ศรัญญา คําบาง ทองแดง ยูโด น.ส.ดวงใจ ศรีสวัสดิ์ นายวัชรนนท์ ทองกร นายวีรวัฒน์ ม้าจีน นายอํานาจ พันธุ์ดี นายนพพล ดีสว่าง นายสรวิศ วิเศษโสภากุล นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นายก้องกฤษฎ ศรีสุโข นายชิติสรรค์ ภัทรเศรษฐไชย นายมงคลภัทร เกยานนท์ นายสถาพร วิลัยรส ทองแดง รักบี้ฟุตบอล ประเภท 15 คน – ทีมชาย นายจิรายุส ซื่อสัตย์ นายปราโมทย์ รัชตนันทกิจ นายสรรเพชญ์ สุขวาสนะ นายพีรศิษฎ์ ทรงศรี นายดนัยธร มะลิวัลย์ นายธัชชัย วงษ์ทวี นายศตวรรษ อินทะรังษี นายปภาวิท เขื่อนเพชร นายสมมาศ กลิ่นถือศีล นายอภิรักษ์ นาคพิน นายไตรเทพ ชุมเขียว

40


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

84

ทองแดง

รักบี้ฟุตบอล

ประเภท 7 คน – ทีมชาย

85

ทองแดง

เรือพาย

คยัค หญิง 1 คน (K1) 500 เมตร

86

ทองแดง

เรือพาย

เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร

87

ทองแดง

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (Jive)

นายณัชพล อินทรพันธ์ นายณัฐวัช เฉลิมวรรณพงศ์ นายเขมวิทัศน์ พิชิตโชติรัตน์ นายทองเอก กลัดพันธุ์ นายชิษณะ มงคลนัฏ นายอชิรวิชญ์ บัณฑิตย์ นายเอกภพ ทองเขียว นายประพนธ์ บุญริ้ว นายนิรันดร์เลิศ รุ่งรังษีทวีสุข นายวีรวัฒน์ ม้าจีน นายอํานาจ พันธุ์ดี นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นายก้องกฤษฎ ศรีสุโข นายปราโมทย์ รัชตนันทกิจ นายพีรศิษฎ์ ทรงศรี นายดนัยธร มะลิวัลย์ นายธัชชัย วงษ์ทวี นายศตวรรษ อินทะรังษี นายนิรันดร์เลิศ รุ่งรังษีทวีสุข นายอภิรักษ์ นาคพิน นายณัชพล อินทรพันธ์ นายประพนธ์ บุญริ้ว นายจิรายุส ซื่อสัตย์ น.ส.ภัทราลักษณ์ ภูมิสถาน นายชิโนรส หิมวันต์ นายชุติพงษ์ คําเหมือน นายพิษณุ คําหงษ์ษา นายนพรัตน์ ธิศรี นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ นายเจตน์อรุณ พรมมา นายปิยวัฒน์ ตั้งพรชัย นายพรภวิษย์ ประสาน น.ส.พจนินท์ วัฒนสิน

41


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

88

ทองแดง

ลีลาศ

Latin American Class E Single Dance (Rumba)

89 90

ทองแดง ทองแดง

ว่ายน้ํา ว่ายน้ํา

กบ 100 เมตร - หญิง กบ 50 เมตร - หญิง

91

ทองแดง

หมากกระดาน

หมากรุกไทย ทีมหญิง

92 93

ทองแดง ทองแดง

หมากกระดาน หมากรุกสากล บุคคลหญิง หมากกระดาน หมากฮอส บุคคลชาย

น.ส.ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ นายศรายุทธ ชาญนคร น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม น.ส.ชลธิดา อ่อนนิ่ม น.ส.ลลิตา พิสิฏฐิ์พัฒนะ น.ส.มินตรา บุญสอาด น.ส.สุรัสดา พรหมสิรินิมิต นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล

กีฬาสาธิต เอแม็ท ลําดับ เหรียญรางวัล

รายการ

1

ทอง

ทีมหญิง

2

ทอง

หญิงเดี่ยว

3

เงิน

หญิงคู่

4

เงิน

ทีมชาย

5 6

ทองแดง ทองแดง

ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว

7

ทองแดง

ชายคู่

ชื่อ-นามสกุล น.ส.เชาวน์ณัฏฐ์ บุญฟัก น.ส.กฤตวรรณ ฉัตรเชิดชัย น.ส.รังสิยา แสนอุบล น.ส.ขวัญชนก หันทยุง น.ส.เชาวน์ณัฏฐ์ บุญฟัก น.ส.ขวัญชนก หันทยุง น.ส.เชาวน์ณัฏฐ์ บุญฟัก นายชัยวัฒน์ ชูวิทย์ตรัยเมธา นายพีระวิช คงเมือง นายกิติเชษฐ์ ตันวนรัตน์สกุล นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์ นายชัยวัฒน์ ชูวิทย์ตรัยเมธา น.ส.ขวัญชนก หันทยุง นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์ นายพีระวิช คงเมือง

42


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

นักกีฬา ชมรมกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ 1. นักกีฬาดีเด่น (ก.ก.ม.ท.) ไม่มี 2. ทีมกีฬาดีเด่น (ก.ก.ม.ท.) ไม่มี 3. นักกีฬายอดเยี่ยม ชาย 1. นายศุภ งามพึงพิศ กีฬาคาราเต้-โด 2. นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด กีฬาดาบสากล 3. นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล กีฬาลีลาศ 4. นายอธิศ ห่อทอง กีฬาลีลาศ 5. นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก กีฬาหมากกระดาน 6. นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ กีฬาหมากกระดาน หญิง 1. น.ส.ปาริมา เทพพิทักษ์ กีฬาลีลาศ 2. น.ส.ชนิกานต์ กัลยวณิชย์ กีฬาลีลาศ 4. นักกีฬาดีเด่น ชาย 1. นายชาญวิทย์ รัตนวงศ์ กีฬายิงปืน หญิง 1. น.ส.ลัชชา เจริญประสาทกุล กีฬาครอสเวิร์ด 5. ทีมกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคล 1. กีฬาเทควันโด ประเภททีม ไม่มี 6. ทีมกีฬาดีเด่น ประเภทบุคคล 1. กีฬาลีลาศ ประเภททีม 2. กีฬาฮอกกี้ 7. ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ประเภทบุคคล 1. น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล กีฬาเทควันโด 2. ผศ.ดร.เสรี เศวตเศรนี กีฬาลีลาศ ประเภททีม ไม่มี 8. ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภทบุคคล 1. น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ กีฬาเทควันโด 2. นายบัณฑิต ไชยมุติ กีฬาลีลาศ ประเภททีม ไม่มี

43


หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์  
หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 2557 ณ มหาวิ...

Advertisement