__MAIN_TEXT__

Page 1

ขัน2 ตอนการขอใช้ สถานที ฝ่ ายอาคารสถานทีและสนามกีฬา ตรวจสอบตารางการใช้ สนาม

นิสิตจัดทําหนังสือขอใช้ สนามกีฬาพร้ อมแนบสําเนาโครงการทีได้ รับอนุมัติ คณบดี / รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตของคณะเป็ นผู้ลงนามขอใช้ สถานที (ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วัน) ผู้จัดการอาคารและสนามตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอใช้ สนามกีฬานําส่ งเอกสารผ่ านงานธุรการสํานักการกีฬาพร้ อมลงรั บเอกสาร (สํานักงานเลขานุการ) ธุรการสํานักการกีฬาเสนอฝ่ ายอาคารสถานทีและสนามกีฬา (ประมาณ 1 วันทําการ) ฝ่ ายอาคารเสนอเรื องขออนุมัตติ ามขัน2 ตอน ประมาณ 3 วันทําการ (หนังสือขออนุมัตสิ ่ งกลับมายังฝ่ ายอาคาร ฯ)

หนังสือได้ รับอนุมัติ ฝ่ ายอาคารฯ ประสานผู้ขอใช้ สนามกีฬาโดยทําหนังสือตอบกลับเพือขอให้ ชําระค่ าใช้ จ่ายก่ อนเข้ าใช้ และประสานรายละเอียดการจัดเตรี ยมสนามกีฬา และชีแ2 จง กฎ ระเบียบการใช้ สถานทีอย่ างชัดเจน ( กรณีหน่ วยงานภายนอกต้ องชําระค่ าใช้ จ่ายก่ อนเข้ าใช้ สถานที ) หมายเหตุ

หนังสือต้ องได้ รับการอนุมตั เิ รี ยบร้ อยผู้ใช้ จงึ สามารถใช้ สนามกีฬาได้


ผูจ้ ดั การอาคารสนามกีฬา กลุ่ม 2 หน้าที - ประสานงานการใช้สนามกีฬาสําหรับการเรี ยนการสอนของภาคพลศึกษา - ประสานการใช้สถานทีและสนามกีฬากับนิสิตในการขอใช้สถานทีเพือทํากิจกรรมต่างๆ - ประสานการใช้สถานทีให้กบั ชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประสานการใช้สถานทีให้กบั บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประสานการใช้สถานทีให้กบั หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประสานการใช้สถานทีให้กบั หน่วยงานภายนอก / บริ ษทั ต่างๆ สนามกีฬากลุ่ม 2 อาคารยิมเนเซียม

สนามแบดมินตัน

สนามกีฬาเทนนิส

สนามกีฬาเปตอง

สนามกีฬาตะกร้ อ


ขันตอนการทํางานของฝ่ ายอาคารและสนามกีฬา ขันตอนที 1 ผูใ้ ช้บริ การติดต่อสอบถามข้อมูลความต้องการการใช้สนาม กําหนด วัน และ เวลา โดยประสานกับผูจ้ ดั การอาคารและสนามกีฬา ขันตอนที 2 ผูใ้ ช้บริ การจัดทําหนังสื อการขอใช้สนามกีฬาโดยระบุสนามกีฬาทีใช้และวัน เวลา ให้ชดั เจน ขันตอนที 3 ผูจ้ ดั การอาคารและสนามกีฬาเสนอเรื องตามลําดับโดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามระเบียบ กรณี เป็ นหน่วยงานภายนอก / บริ ษทั เอกชน - หากเป็ นนิสิตคณะต่าง ๆ จัดทําหนังสื อการขอใช้สนามกีฬาโดยผูล้ งนามการขอใช้จะต้อง เป็ นคณบดีคณะ หรื อหากติดราชการไปต่างจังหวัดหรื อไม่อยู่ รองคณบดีกิจการนิสิต คณะ เป็ นผูล้ งนามแทน และแนบสําเนาโครงการทีได้รับอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว ขันตอนที 4 หนังสื อได้รับอนุมตั ิ ผูจ้ ดั การอาคารและสนามกีฬาทําหนังสื อตอบกลับพร้อมแจ้งค่าใช้ จ่ายให้กบั ผูใ้ ช้ และชําระเงินค่าธรรมเนียมก่อนเข้าใช้ ขันตอนที 5 ผูจ้ ดั การอาคารสนามกีฬาแจ้ง กฎ ระเบียบ การใช้สนามกีฬากับผูใ้ ช้ พร้อมประสานการจัด เตรี ยมสถานที และอุปกรณ์ทีตอ้ งการใช้ ขันตอนที 6 ตรวจสอบสภาพสนามหลังการใช้ โดยทําความสะอาดสนามกีฬาให้อยูใ่ นสภาพใช้งานใน ครั8งต่อไป ปัญหาและอุปสรรค 1. ผูใ้ ช้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ 2. ผูใ้ ช้บริ การส่ งหนังสื อขอใช้สนามกีฬา ๆ ล่าช้า (ส่ งหนังสื อขอใช้สนามเพียง 1 วัน) ซึงตามระเบียบ จะต้องส่ งหนังสื อขอใช้สนามล่วงหน้าก่อน 3-7 วันทําการ ตามขั8นตอนด้านบน และต้องได้รับอนุมตั ิ ก่อนถึงอนุญาตให้เข้าใช้สนามได้ 3. นิสิตขอใช้สนามโดยข้อความหนังสื อไม่สมบูรณ์ เช่น ประธานโครงการเป็ นผูล้ งนามหนังการขอใช้ สนามซึงผูล้ งนามการขอใช้ตอ้ งเป็ นคณบดีของคณะ / รองคณบดีกิจการนิสิตของคณะเท่านั8น 4. นิสิตไม่แนบสําเนาโครงการ ฯ หรื อ แนบสําเนาทียงั ไม่ได้รับอนุมตั ิ


ผูจ้ ดั การอาคารสนามกีฬา กลุ่ม 1 หน้าที - ประสานงานการใช้สนามกีฬาสําหรับการเรี ยนการสอนของภาคพลศึกษา - ประสานการใช้สถานทีและสนามกีฬากับนิสิตในการขอใช้สถานทีเพือทํากิจกรรมต่างๆ - ประสานการใช้สถานทีให้กบั ชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประสานการใช้สถานทีให้กบั บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประสานการใช้สถานทีให้กบั หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประสานการใช้สถานทีให้กบั หน่วยงานภายนอก / บริ ษทั ต่างๆ สนามกีฬากลุ่ม 1 สนามอินทรี จนั ทรสถิตย์

อาคารเอนกประสงค์

สนามรักบีฟตุ บอล

สนามวอลเลย์บอล(กลางแจ้ง)


สนามกีฬาฮอกกี8

สนามกีฬาซอฟท์บอล

สนามกีฬาบาสเกตบอล(กลางแจ้ง)

อาคารชมรมกีฬา

Profile for KU sports office

ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬา สำนักการกีฬา มก  

ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬา สำนักการกีฬา มก  

Profile for 131278
Advertisement