Page 1


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย กอนป พ.ศ. 2500 การแขงขันกีฬาระหวางสถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา ได- แ ก กรี ฑ า วายน้ํ า ฟุ ต บอล เทนนิ ส และแบดมิ น ตั น และมี มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข- า รวมการแขงขั น เพี ย ง 5 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร3 จุ ฬ าลงกรณ3 ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร3 (มหาวิทยาลัยมหิดลป7จจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแขงขันกีฬาระหวาง มหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไมเรียกวากีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เนื่องจากยังไมมีการรวมกีฬาหลายชนิด มาแขงพร-อมกันอยางในป7จจุบัน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬา มีสมาชิกทั้งหมด 8 สถาบัน จนกระทั่งป 2515 จึงได-ตั้ง “คณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย พุทศราช 2516” หรือ ก.ก.ม.ท. ขึ้น เพื่อทําหน-าที่สงเสริมปรับปรุงข-อบังคับใหสอดคล-องกับข-อบังคับของสหพันธ3กีฬานานาชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจาภาพ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา 2

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 (13 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา (11 สถาบัน) 13 ชนิดกีฬา

5

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. รวมกัน 7 สถาบันเปGนเจ-าภาพ) 13 ชนิดกีฬา

ปการแขงขัน 18-25 พ.ย. 2513

ผลการแขงขัน 1. เกษตรศาสตร& (52/37/25) 2. ธรรมศาสตร3 (26/16/18) 3. จุฬาลงกรณ3 (17/33/33) 9-17 ธ.ค. 1. เกษตรศาสตร& (54/31/30) 2515 2. จุฬาลงกรณ3 (28/40/27) 3. วิทยาลัยวิชาการศึกษา (8/11/22) 25 ธ.ค. 2517 1. รามคําแหง (40/27/27) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/20/12) 4 ม.ค. 2518 3. จุฬาลงกรณ3 (22/23/30) 4. เกษตรศาสตร& 27 ธ.ค. 2518 1. รามคําแหง (49/32/19) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (28/25/20) 4 ม.ค. 2519 3. ธรรมศาสตร3 (14/6/15) 4. เกษตรศาสตร& 22-28 ม.ค. 1. รามคําแหง (42/41/24) 2520 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (30/29/28) 3. จุฬาลงกรณ3 (21/18/23) 5. เกษตรศาสตร&

1


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจาภาพ 6 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. รวมกัน 3 สถาบันเปGนเจ-าภาพ) 18 ชนิดกีฬา 7 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. รวมกัน 5 สถาบันเปGนเจ-าภาพ) 19 ชนิดกีฬา 8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

9

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (5 สถาบันเปGนเจ-าภาพ) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (13 สถาบัน) 17 ชนิดกีฬา จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย (3 สถาบัน) 18 ชนิดกีฬา

10

11

12

มหาวิทยาลัยขอนแกน (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

13

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (26 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 วิทยาเขตป7ตตานี (27 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (31 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา

15

ปการแขงขัน 29 ธ.ค. 2521 ถึง 6 ม.ค. 2522 9-16 ธ.ค. 2522

ผลการแขงขัน 1. รามคําแหง (45/48/20) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (20/33/42) 3. เกษตรศาสตร& (20/18/26) 1. รามคําแหง (74/41/37) 2. จุฬาลงกรณ3 (27/27/32) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/34/27) 4. เกษตรศาสตร& 25 ต.ค. 2523 1. รามคําแหง (42/25/30) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (35/29/24) 1 พ.ย. 2523 3. เกษตรศาสตร& (24/30/39) 24-31 ต.ค. 1. รามคําแหง (66/32/36) 2524 2. เกษตรศาสตร& (29/30/19) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/35/34) 24-31 ต.ค. 1. รามคําแหง (49/32/27) 2525 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/26/26) 3. เกษตรศาสตร& (19/20/35) 24-31 ต.ค. 1. รามคําแหง (65/47/43) 2526 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (39/41/27) 3. เกษตรศาสตร& (16/21/30) 24-31 ต.ค. 1. รามคําแหง (55/31/36) 2527 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (40/32/32) 3. เกษตรศาสตร& (17/32/28) 3-10 พ.ย. 1. รามคําแหง (84/40/21) 2528 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/25/35) 3. เกษตรศาสตร& (19/30/25) 27 ต.ค.-3 1. รามคําแหง (38/26/27) พ.ย. 2529 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (29/34/34) 3. เกษตรศาสตร& (26/26/26) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 1. รามคําแหง (43/26/27) 2530 2. จุฬาลงกรณ3 (41/34/26) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (19/26/29) 4. เกษตรศาสตร&

2


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจาภาพ 16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (34 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

ปการแขงขัน 17-24 ต.ค. 2531

17

มหาวิทยาลัยขอนแกน (33 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

20-27 ต.ค. 2532

18

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (36 สถาบัน) 20 ชนิดกีฬา

23-30 พ.ย. 2533

19

มหาวิทยาลัยมหิดล (36 สถาบัน) 22 ชนิดกีฬา

8-15 ม.ค. 2535

20

มหาวิทยาเกษตรศาสตร& (36 สถาบัน) 22 ชนิดกีฬา

8-15 ม.ค. 2536

21

จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย (39 สถาบัน) 23 ชนิดกีฬา

19-26 พ.ย. 2536

22

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 (37 สถาบัน) 23 ชนิดกีฬา

2-9 ธ.ค. 2537

23

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ(36 สถาบัน) 15 ชนิดกีฬา

19-26 ม.ค. 2539

24

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (42 สถาบัน) 21 ชนิดกีฬา

14/21 ม.ค. 2540

25

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (41 สถาบัน) 16 ชนิดกีฬา

9-16 ม.ค. 2541

ผลการแขงขัน 1. รามคําแหง (47/30/22) 2. จุฬาลงกรณ3 (42/26/20) 3. เกษตรศาสตร& (14/20/20) 1. จุฬาลงกรณ3 (43/37/29) 2. เกษตรศาสตร& (28/27/25) 3. รามคําแหง (24/29/25) 1. จุฬาลงกรณ3 (39/28/31) 3. รามคําแหง (32/28/21) 3. เกษตรศาสตร& (30/29/27) 1. จุฬาลงกรณ3 (44/28/24) 2. เกษตรศาสตร& (25/37/41) 3. กรุงเทพ (24/9/19) 1. เกษตรศาสตร& (44/25/32) 2. จุฬาลงกรณ3 (30/29/26) 3. กรุงเทพ (16/12/17) 1. เกษตรศาสตร& (37/25/37) 2. จุฬาลงกรณ3 (36/36/25) 3. ศรีปทุม (15/9/5) 1. จุฬาลงกรณ3 (43/31/26) 2. เกษตรศาสตร& (37/33/39) 3. รามคําแหง (21/20/22) 1. จุฬาลงกรณ3 (32/20/32) 2. กรุงเทพ (17/8/12) 3. ธรรมศาสตร3 (16/11/17) 4. เกษตรศาสตร& 1. รามคําแหง (33/25/29) 2. จุฬาลงกรณ3 (31/25/20) 3. เกษตรศาสตร& (19/26/44) 1. จุฬาลงกรณ3 (31/25/22) 2. เกษตรศาสตร& (22/29/35) 3. มหิดล (20/13/10)

3


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจาภาพ ปการแขงขัน ผลการแขงขัน 26 มหาวิ ท ย าลั ย เ ก ษต รส าส ต ร& ( 4 6 29 ม.ค.-5 ก.พ. 1. จุฬาลงกรณ3 (26/23/19) 2542 สถาบัน) 2. เกษตรศาสตร& (25/26/39) 3. ศรีปทุม (23/19/10) 27 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4-10 ธ.ค. 1. จุฬาลงกรณ3 (25/16/24) วิทยาเขตองครักษ3 (51 สถาบัน) 21 ชนิด 2542 2. ศรีปทุม (23/14/19) กีฬา 3. เกษตรศาสตร& (22/23/19) 28 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (51 สถาบัน) 7-14 ม.ค. 1. ศรีปทุม (23/19/20) 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 2544 2. เกษตรศาสตร& (21/15/30) 3. ธรรมศาสตร3 (19/21/21) 29 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร3 รั ง สิ ต 9-16 ธ.ค. 1. เกษตรศาสตร& (32/23/35) ปทุมธานี 2544 2. ศรีปทุม (32/21/17) (58 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 3. ธรรมศาสตร3 (26/17/34) 30 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (58 สถาบัน) 11-18 ม.ค. 1. ศรีปทุม (43/30/23) 21 ชนิ ด กี ฬ า กี ฬ าสาธิ ต 1 ชนิ ด กี ฬ า 2546 2. กรุงเทพ (27/17/40) (เรือพาย) 3. เกษตรศาสตร& (26/21/20) 31 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (61 สถาบัน) 10-17 ม.ค. 1. กรุงเทพ (35/25/29) 22 ชนิดกีฬา 2547 2. เชียงใหม (34/22/41) 3. ศรีปทุม (28/25/21) 4. เกษตรศาสตร& 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8-15 ม.ค. 1. กรุงเทพ (48/29/41) จ.นครราชสีมา (102 สถาบัน) 20 ชนิด 2548 2. ศรีปทุม (23/15/20) กีฬา 3. เกษตรศาสตร& (20/27/22) 33 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 23-30 ธ.ค. 1. กรุงเทพ (48/29/41) (110 สถาบัน) 23 ชนิดกีฬา 2548 2. เกษตรศาสตร& (28/16/31) 3. ศรีปทุม (24/16/20) 34 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ3 19-26 ม.ค. 1. กรุงเทพ (31/30/33) (115 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 2550 2. ศรีปทุม (23/17/27) 3. จุฬาลงกรณ3 (21/15/17) 4. เกษตรศาสตร& (21/15/16) 35 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ3 (110 สถาบัน) 7-14 ม.ค. 1. เกษตรศาสตร& (31/13/19) 25 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 2551 2. กรุงเทพ (29/32/26) (แฮนด3บอล) 3. ส.การพลศึกษา (23/24/30)

4


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจาภาพ 36 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (117 สถาบัน) 27 ชนิดกีฬา

ปการแขงขัน 11-18 ม.ค. 2552

37

22-30 ม.ค. 2553

38

39

40

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 ศูนย3รังสิต (114 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา (กรีฑาคนพิการและวายน้ําด-วยตีนกบ) จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย (117 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา

15-22 ม.ค. 2554

ผลการแขงขัน 1. จุฬาลงกรณ3 (31/23/17) 2. รามคําแหง (30/17/17) 3. กรุงเทพ (29/29/27) 4. เกษมบัณฑิต (25/23/21) 5. เกษตรศาสตร& (23/19/28) 1. จุฬาลงกรณ3 (27/21/26) 2. เกษมบัณฑิต (23/15/17) 3. กรุงเทพ (20/21/31) 4. เกษตรศาสตร& (17/12/29) 1. จุฬาลงกรณ3 (51/36/40) 2. รัตนบัณฑิต (19/5/8) 3. รามคําแหง (18/18/13) 8. เกษตรศาสตร& (14/15/27)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 (116 สถาบัน) 26 ชนิดกีฬา

1-8 พ.ค. 2555

1. สถาบันการพลศึกษา(36/29/27)

สถาบันการพลศึกษา (110 สถาบัน) 30 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต

10-19 ม.ค. 2556

1. สถาบันการพลศึกษา(63/58/33) 2. จุฬาลงกรณ3 (42/32/40)

2. จุฬาลงกรณ3 (34/28/44) 3. เกษตรศาสตร& (24/26/33)

3. เกษตรศาสตร& (24/30/42)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3เปGนเจ-าภาพจัดการแขงขันทั้งสิ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 20 ป พ.ศ. 2536 และครั้งที่ 26 ป พ.ศ. 2542 และรวมเปG นเจ-าภาพจัด การแขงขันอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ในการเข-ารวมการแขงขันทั้งหมด 40 ครั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 ติดอันดับ 1 ใน 3 จํานวน 2๘ ครั้ง (อันดับ 1 จํานวน 6 ครั้ง อันดับ 2 จํานวน 8 ครั้ง และอันดับ 3 จํานวน 14 ครั้ง) และติดอันดับ 1 ใน 8 จํานวน 12 ครั้ง (อันดับ 4 จํานวน 7 ครั้ง อันดับ 5 จํานวน 3 ครั้ง และอันดับ 8 จํานวน 1 ครั้ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 เปGนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข-ารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 40 โดยมีสถาบันเข-ารวม 11๐ สถาบัน จํานวนเหรีย ญที่ชิงชั ย ทั้งหมด 339 เหรีย ญทอง 339 เหรีย ญเงิน และ 505 เหรีย ญทองแดง จาก 30 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต

5


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส& ระหวางวันที่ 10 – 19 มกราคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี สัญลักษณ&ประจําการแขงขัน "พลบดีเกมส&" คือ

มาสคอตประจําการแขงขันครั้งนี้คือ ชาง ชื่อวา "นองสามัคคี"

สโลแกนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส3" ภายใต-ชื่อวา Love United Spirit Hit the Games รูรักสามัคคี มีน้ําใจ สูเสนชัย

6


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ชนิดกีฬาในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

กรีฑา

กอล3ฟ

ขี่ม-า

คาราเต--โด

เซป7กตะกร-อ

ดาบไทย

เทควันโด

เทควันโด-พุมเซ

เทนนิส

เทเบิลเทนนิส

เนตบอล

บาสเกตบอล

แบดมินตัน

ป7นจักสีลัต

เปตอง

ฟ7นดาบ

ฟุตซอล

ฟุตบอล

มวยไทยสมัครเลน

มวยปล้ํา

มวยสากลสมัครเลน

ยกน้ําหนัก

ยิงปOน

ยูโด

รักบี้ฟุตบอล

7


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

เรือพาย

ลีลาศ

วอลเลย3บอล

หมากกระดาน

ฮอกกี้

แฮนด3บอล

วอลเลย3บอล ชายหาด

วายน้ํา

8


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สรุปชนิดกีฬาและจํานวนเหรียญ พลบดีเกมส& จํานวนเหรียญที่ มก. ไดรับ จํานวน รายการแขงขัน ทอง เงิน ทองแดง เหรียญที่ชิง ชัย เทควันโด 7 5 3 19 วายน้ํา 3 5 6 40 เรือพาย 2 5 4 24 คาราเต--โด 2 3 3 17 ดาบสากล 2 2 5 12 กรีฑา 2 2 2 43 ลีลาศ 1 2 8 ขี่ม-า 1 1 4 ยูโด 1 5 22 แบดมินตัน 1 4 7 ป7นจักสีลัต 1 1 11 มวยไทยสมัครเลน 1 8 หมากกระดาน 2 4 16 เทเบิลเทนนิส 2 2 7 แฮนด3บอล 1 1 2 มวยสากลสมัครเลน 1 12 ดาบไทย 1 15 บาสเกตบอล 2 ฟุตบอล 2 วอลเลย3บอล 2 กอล3ฟ 4 เซป7กตะกร-อ 4 เทนนิส 7 ยิงปOน 24 รักบี้ฟุตบอล 3 วอลเลย3บอลชายหาด 2 เปตอง 9 ฟุตซอล 2 ฮอกกี้ 3 ยกน้ําหนัก 8 รวม 24 30 42 339

หมายเหตุ

9


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ระหวางวันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& ศูนย&รังสิต ตามที่มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร3 เข-ารวมการแขงขั นกีฬ ามหาวิท ยาลั ย แหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัด เลือ ก ณ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร3 ศู นย3รังสิต โดยมีก ารแขงขั นทั้งหมด 7 ชนิด กีฬ า คือ ฟุตบอล (ทีมชาย) ตะกร-อ (ทีมชุดชาย-ทีมชุดหญิง-ทีมเดี่ยวชาย-ทีมเดี่ยวหญิง) บาสเกตบอล (ทีมชายทีมหญิง) วอลเลย3บอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) วอลเลย3บ อลชายหาด (ทีมชาย-ทีมหญิง) ฟุ ตซอล (ทีมชายทีมหญิง) และ เปตอง ระหวางวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2555 นั้น การแขงขันได-เสร็จสิ้นเรียบร-อยแล-ว ฝSายสงเสริมและพัฒนากีฬา จึงใครขอสรุปผลการแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ดังนี้

กีฬาทีผ่ านรอบคัดเลือก 1. วอลเลย3บอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) 2. ฟุตบอล (ทีมชาย) 3. ตะกร-อ (ทีมชุดชาย-ทีมชุดหญิง-ทีมเดี่ยวหญิง) 4. บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 5. วอลเลย3บอลชายหาด (ทีมชาย) 6. ฟุตซอล (ทีมชาย-ทีมหญิง) 7. เปตอง (หญิงเดี่ยว 2 คน ชายคู 1 คู หญิงคู 1 คู และ ทีมหญิง 3 คน)

กีฬาทีไ่ มผานรอบคัดเลือก 1. ตะกร-อ (ทีมเดี่ยวชาย) 2. บาสเกตบอล (ทีมชาย) 3. วอลเลย3บอลชายหาด (ทีมหญิง) 4. เปตอง (ชายเดี่ยว 2 คน ชายคู 1 คู หญิงคู 1 คู คูผสม 2 คู และทีมชาย 3 คน)

10


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

รายชื่อนักกีฬาและเจาหนาที่ท่เี ขารวม การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ระหวางวันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& ศูนย&รังสิต 1. กีฬาฟุตบอล ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล

นายธนศักดิ์ หนูเยาว3 นายนรุตม3 โสมกุล นายธีรพงศ3 ชูบุญทอง นายเอกรัฐ คงเช็น นายพงศธร วิจบ นายคณิตพงศ3 พิทักษา นายพิพัฒน3 ณีวงศ3 นายอรรถพล ชูท-วม นายธนสาร หนูคล-าย นายศิวกร ศิริสุนทรลักษณ3 นายนาวิน ประไพศิลปW นายณัฐพงศ3 ทักษณา นายอานนท3 โกญจนาวรรณ

ผูจัดการทีม ผู-ชวยศาสตราจารย3พีรเดช มาลีหอม

คณะ/ชั้นป

ที่

ศษ.1 ศษ.2 ศษ.6 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.3 วน.1 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.5 ศษพ.2 ศษพ.3 ศษ.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

ชื่อ-สกุล

นายภาณุพงศ3 ชุมนาเสียว นายอดิศักดิ์ ศรีวิมล นายเจนณรงค3 ไชยสุวรรณ นายนิรัติศัย บุญมั่น นายวัชรพล ทับลัง นายสิทธิพันธ3 ปล-องประภา นายวิศรุต พลพาล นายศรณย3 พัฑฒนะ นายฐาปนนท3 วินโิ ย นายอวิรุทธ3 ผานผิว นายสหพล เดชอรัญ นายไชยภพ เวียงคํา

คณะ/ชั้นป

ศษ.3 บว.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.2

ศษ.2 ศษพ.3

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายบัณฑิต เทียบทอง 2. นายพูนศักดิ์ ทิพย3ศิริ 3. นายนาทรพี ผลใหญ 2. กีฬาวอลเลย&บอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล

นายชิตพล เต็มนา นายวินัย ปุราชาโน นายพิพัฒน3พงษ3 จําปาบุญ นายศรเทพ กุลวงค3 นายพงษ3นรินทร3 ออนศรี นายจักรกฤษณ3 เสือสูงเนิน

คณะ/ชั้นป

ที่

ศษ.1 ศศ.2 ศษ.2 ศษ.1 มน.4 สค.4

2. 4. 6. 8. 10. 12.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐวุฒิ กันตา นายณัฐวุฒิ สิงห3ทวีศักดิ์ นายธนพล ศรีคงอยู นายอภิวัช ดําหนูอินทร3 นายสุทธิพงศ3 จันทร3ทอง นายธวัชชัย จําปาบุญ

คณะ/ชั้นป

มน.4 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1 มน.4 ศษ.1

11


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

13. 15. 17. 19. 21.

น.ส.กนิษฐา ศรีสุคนธมิตร น.ส.จันทร3เพ็ญ โพนนอก น.ส.วรางคณา เงื่อนตะคุ น.ส.อ-อมฤทัย พาเกล น.ส.สุพัตรา ไพโรจน3

ผูจัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท3

ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3 มน.4

14. 16. 18. 20. 22.

น.ส.นุชนาฏ นามเฮง น.ส.สุธาสินี จันหา น.ส.วรรณพร พิชพรม น.ส.กมลชนก ตรีรัตน3 น.ส.ธาดารัตน3 ทองสายออ

ศษ.4 ศษ.2 บว.1 ศษ.3 มน.4

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายยุทธชัย รัตนวงศ3ภักดิ์ 2. นายเมธาวินท3 เทพสาร 3. นายณัฐพล จรัสรัตนวงศ3 4. นายมนตรี สุขสมัคร 5. น.ส.กุณฑลี มะโนกิจ 3. กีฬาวอลเลย&บอลชายหาด

ที่

1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล

นายจิรศักดิ์ ชูทัพ นายพีรศักดิ์ ไลไธสง น.ส.ภิรมย3พร ใจหนักแนน

ผูจัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท3

คณะ/ชั้นป

ศษ.1 ศษ.2 ศษ.2

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายนนทวัฒน3 กิ่งจันทร3 4. น.ส.กนกวรรณ แสงอรุณ 6. น.ส.สุภาพร ศรีเพ็ญ

คณะ/ชั้นป

ศษ.2 ศษ.1 ศษ.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายอนันตชัย เมฆป7Zน 4. กีฬาเปตอง

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล

นายสุริยา กิตติราช นายสุทัศน3 นิยมวัน นายวัชรพล มโนสกุลกิจ น.ส.ชนิสา ตรีศิริกุล น.ส.จุฑาธรณ3 แสงโสด น.ส.ลลิตา จันทร3เพ็ง

คณะ/ชั้นป

ที่

วท.และวศ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12.

วศ.ศรีราชา4 วท.ศรีราชา 4

ศษ.3 วท.ศรีราชา 4 วท.และวศ.1

ชื่อ-สกุล

นายธวัชชัย ธรรมา นายสุรเกียรติ นาใจ นายอภินันท3 จันดี น.ส.บุญญิสา งามแสง น.ส.กอบัว ธีระนังสุ น.ส.นภารัตน3 ทรัพย3ผุด

คณะ/ชั้นป วท.และวศ.2 วท.ศรีราชา3 วท.และวศ.2

ศศ.2 วศ.1 ศษ.1

12


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ผูจัดการทีม นายศิวะ ลียวัฒนานุพงศ3

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. พันจาอากาศเอกจําเลิศ เสมอภาค 2. จาสิบเอกศาสนพงศ3 ตรีศิริกุล 3. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลปW 5. กีฬาบาสเกตบอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

ชื่อ-สกุล

นายพันธวัช เตชะสําราญ นายเจตพล กาสี นายกฤษณะ ดีระพัฒน3 นายไพรัช คงกิจมั่น นายป7ณณทัต สหัสวาป นายกําพล แก-วทาโพธิ์ นายนิวัฒน3 ทองคํา น.ส.ขวัญฤทัย เรืองศรี น.ส.ดารัตน3 อินศิทร น.ส.นพวรรณ พึ่งกสิกร น.ส.ไอลดา สุขสี น.ส.กาดิยา นีมาก-า น.ส.กิตตินัดดา ออนมีกูล น.ส.นนทลี ภูนีละมัย

ผูจัดการทีม นายสมจิตต3 ปาละกาศ น.ส.ณัฐิกา เพ็งลี

คณะ/ชั้นป

ที่

ศษ.2 สค.3 สค.4

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

ศษ.4

ศษ.3 บธ.1 อก.1 ศษ.2 วน.2 เทคนิคการฯ2

ศษพ.3 ศษ.3 สค.3 ศษ.2

ชื่อ-สกุล

นายพฤทธิ์ ศรีพิทูลพาทย3 นายนันทชัย มีพัฒน3 นายสุทิวัส ฉิมทวัส นายนิคม สมศักดิ์ นายกนาวิน วัฒนากุล นายทศพล เกษรพันธุ3 นายพงศธร พรมมา น.ส.สุกัญญา เหมทานนท3 น.ส.วันทนา ยิ้มเอี่ยม น.ส.นันทวรรณ หะนุมาน น.ส.สุดาวรรณ วุฒิชาติ น.ส.ดนัสวินี แก-วประดิษฐ น.ส.นัสรีน พุมดอกไม-

คณะ/ชั้นป

ศษ.5 ศษพ.3 สค.2 ศษ.3 บว.1 ศศ.4 ศษ.1 วน.2

ศษ.6 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. รองศาสตราจารย3 ดร.กรรวี บุญชัย 2. นายศิลา ป7ญญาตระกูลชัย 3. น.ส.อาทิตยา อํามาตย3 4. น.ส.อุทุมพร ทับชู 5. น.ส.รวิวรรณ ขันทอง 6. น.ส.ชลิสา ชํานาญวารี 6. กีฬาตะกรอ

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายวิสุวัฒน3 พงษ3รุงเรือง นายภิญโญ ปานงอม

คณะ/ชั้นป

ศษพ.4 ศษพ.4

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายรัฐพล ปลอดโปรง 4. นายณัชชานนท3 มีชนะ

คณะ/ชั้นป

วศ.4 ศษพ.4

13


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

นายทวีศักดิ์ สังข3สวัสดิ์ นายณัฐกิตติ์ แสนทวีสุข นายดุลยรัตน3 แกนทรัพย3 นายธามชัยพัฒน3 ชูสิน นายสามารถ จันทร3มณี น.ส.สินีนาฏ พิมล น.ส.สุวรรณา กล-าหาญ น.ส.ธัญยดา ทาเอื้อ น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.จรินทร ชวงโชติ น.ส.วิลาวัลย3 แก-วมุกดา

ผูจัดการทีม ผู-ชวยศาสตราจารย3ณัฐธีร3 เรืองศิลปWชัย

ศษพ.4 ศษ.1

ศษพ.1 ศษพ.3

กษ.3 ศษ.3 ศษพ.2 ศษพ.4 ศษพ.1 ศษ.1 ศษพ.1

6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

นายภาณุลักษณ3 ทวีเศรษฐ นายธนากร ยอทอง นายนครินทร3 ปรีดา นายยศพร รักติประกร นายอาทิตย3 กิตยาการ น.ส.เบญจมาศ กุลทัศน3 น.ส.นันทนิด ทองวิไล น.ส.มาลัยรัตน3 สัตยดิษฐ3 น.ส.ขวัญภิรมย3 สีออน น.ส.ณฐมณ ขิระทาน น.ส.สิรินภา วงษ3ภีระ

ศษพ.2

ศษ.4 ศษ.1

ศษ.1 ศษพ.1 ศษ.2 ศษพ.3 กษ.3 ศษ.1 บว.1 ศษ.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. ผู-ชวยศาสตราจารย3วรพงษ3 แย-มงามเหลือ 2. นายกรัยวิเชียร น-อยวิบล 3. นายเมธี ศิลา 4. น.ส.ศุภวรรณ วงศ3สร-างทรัพย3 7. กีฬาฟุตซอล

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

นายกรวิก อรชร นายกัญจนพิลักษณ3 ใจซื่อ นายกิตติพัฒน3 กุลธรรมโยธิน นายจิรายุ ตุ-งติก นายนนชภัทร นวลเขียน นายนิติสิทธิ์ ประพันธ3วงศ3 นายภัทรดนัย วองเจริญวัฒนา น.ส.กันยารัตน3 กาฬภักดิ์ น.ส.จิณห3จุฑา พานทอง น.ส.ณัฎฐา สาระสิทธิ์ น.ส.นฤมล สังข3เฟO^อง น.ส.วนิดา บุญเกตุ น.ส.วริณดา ปฏิสังข3 น.ส.วิทิตา เฉลิมวรรณ

ปม.5 ศษ.1 มน.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.1 อก.4 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.3

ที่

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. วิทยฯกีฬา3 22. วิทยฯกีฬา4 24. ศษ.3 26. ศษ.3

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

นายรัตน3ธนพล ไพโรจน3 ศษ.1 นายวสันต3 แสงคํา กษ.2 นายวัฒนา จังธนสมบัติ ศษ.2 นายศักติพันธุ3 เหรียญทอง ศษ.1 นายศุภมิตร ชื่นชมน-อย สค.4 นายนพพล สร-อยชั้น วน.4 น.ส.กมลรัตน3 ทะประสิทธิ์จิตต3 กษ.1 น.ส.ศันสนีย3 อุดมฤทธิ์ มน.3 น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจาง ศษ.3 น.ส.สุดารัตน3 สําเภาทอง ศษ.3 น.ส.หทัยรัตน3 ทองศรี บว.3 น.ส.อรจิรา สวางแจ-ง ศษ.2 วิทยฯกีฬา2 น.ส.อริศรา อาภาวัฒนากร

14


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ผูจัดการทีม นายสุริยา แก-วรอดฟ_า

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายสุพล เสนาเพ็ง 2. นายวีรวัฒน3 อยูจุ-ย 3. นายกฤตยชญ3 ศรีสุข 4. นายนิรอมลี มะกาเจ 5. นายอรรถสิทธิ์ งามภักดิ์ 6. นายฐาปกร ถาวร เจาหนาที่ 1. นายนิพนธ3 ลิ้มแหลมทอง หัวหน-าคณะนักกีฬา 2. รองศาสตราจารย3 ดร.ป7สสี ประสมสินธ3 รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 3. นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 4. นายอนุชัย รามวรังกูร รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 5. รองศาสตราจารย3เจริญ กระบวนรัตน3 รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 6. ผู-ชวยศาสตราจารย3ทรงศักดิ์ นุ-ยสินธุ3 รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 7. นายเชิดชาย รื่นพานิช รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 8. รองศาสตราจารย3บรรจบ ภิรมย3คํา รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 9. ผู-ชวยศาสตราจารย3กรกฎา นักคิ้ม รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 10. น.อ.ศุภชัย จิระสถิตย3 ร.น. ที่ปรึกษาสํานักการกีฬา 11. นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม เจ-าหน-าที่ประสานงาน 12. นายยงยุทธ ตันสาลี เจ-าหน-าที่ประสานงาน 13. นายวรวุฒิ กุลวงษ3 เจ-าหน-าที่ประสานงาน 14. นายไตรเทพ เทียนป7ญจะ เจ-าหน-าที่ประสานงาน 15. น.ส.ธนชณ ทับบํารุง เจ-าหน-าที่ประสานงาน 16. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ เจ-าหน-าที่ประสานงาน 17. น.ส.ศรัญญา ทานนท3 เจ-าหน-าที่ประสานงาน 18. น.ส.นุชรินทร3 ทิพยเนตร เจ-าหน-าที่ประสานงาน 19. น.ส.ประภาศรี ฮะวังจู เจ-าหน-าที่ประสานงาน 20. นางสุพรทิพย3 พูพะเนียด เจ-าหน-าที่ประสานงาน 21. น.ส.จุฑาทิพย3 ยอดดี เจ-าหน-าที่ประสานงาน 22. นายชิด กอแก-ว พนักงานขับรถ 23. นายสุพจน3 แสงแถวทิม พนักงานขับรถ 24. นายสมบูรณ3 จันทรคร พนักงานขับรถ 25. นายวุฒิชัย วิจิตรธนู พนักงานขับรถ 26. นายวิญญา โพธิ์นาง พนักงานขับรถ

15


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

รายชื่อเจาหนาที่และนักกีฬาที่เขารวม การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส& ระหวางวันที่ 10-19 มกราคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3 เข-ารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส3 จํานวน 29 กีฬา โดยมีนักกีฬา ผู-จัดการทีม ผู-ฝ`กสอน ผู-ชวยผู-ฝ`กสอน และเจ-าหน-าที่ ดังนี้ 1. นักกีฬา จํานวน 486 คน 2. ผู-จัดการทีม จํานวน 27 คน 3. ผู-ฝ`กสอนและผู-ชวยผู-ฝ`กสอน จํานวน 127 คน 4. เจ-าหน-าที่ จํานวน 23 คน 1. กีฬาฟุตซอล ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

นายกรวิก อรชร นายกัญจนพิลักษณ3 ใจซื่อ นายกิตติพัฒน3 กุลธรรมโยธิน นายจิรายุ ตุ-งติก นายนนชภัทร นวลเขียน นายนิติสิทธิ์ ประพันธ3วงศ3 นายภัทรดนัย วองเจริญวัฒนา น.ส.กันยารัตน3 กาฬภักดิ์ น.ส.จิณห3จุฑา พานทอง น.ส.ณัฎฐา สาระสิทธิ์ น.ส.นฤมล สังข3เฟO^อง น.ส.วนิดา บุญเกตุ น.ส.วริณดา ปฏิสังข3 น.ส.วิทิตา เฉลิมวรรณ

ปม.5 ศษ.1 มน.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.1 อก.4 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.3

ผูจัดการทีม นายสุริยา แก-วรอดฟ_า

ที่

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. วิทยฯกีฬา3 22. วิทยฯกีฬา4 24. ศษ.3 26. ศษ.3

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

นายรัตน3ธนพล ไพโรจน3 ศษ.1 นายวสันต3 แสงคํา กษ.2 นายวัฒนา จังธนสมบัติ ศษ.2 นายศักติพันธุ3 เหรียญทอง ศษ.1 นายศุภมิตร ชื่นชมน-อย สค.4 นายนพพล สร-อยชั้น วน.4 น.ส.กมลรัตน3 ทะประสิทธิ์จิตต3 กษ.1 น.ส.ศันสนีย3 อุดมฤทธิ์ มน.3 น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจาง ศษ.3 น.ส.สุดารัตน3 สําเภาทอง ศษ.3 น.ส.หทัยรัตน3 ทองศรี บว.3 น.ส.อรจิรา สวางแจ-ง ศษ.2 วิทยฯกีฬา2 น.ส.อริศรา อาภาวัฒนากร

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายสุพล เสนาเพ็ง 2. นายวีรวัฒน3 อยูจุ-ย 3. นายกฤตยชญ3 ศรีสุข 4. นายนิรอมลี มะกาเจ 5. นายอรรถสิทธิ์ งามภักดิ์ 6. นายฐาปกร ถาวร

16


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

2. กีฬาฟุตบอล ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39.

ชื่อ-สกุล

นายธนศักดิ์ หนูเยาว3 นายนรุตม3 โสมกุล นายธีรพงศ3 ชูบุญทอง นายเอกรัฐ คงเช็น นายพงศธร วิจบ นายคณิตพงศ3 พิทักษา นายพิพัฒน3 ณีวงศ3 นายอรรถพล ชูท-วม นายธนสาร หนูคล-าย นายศิวกร ศิริสุนทรลักษณ3 นายนาวิน ประไพศิลปW นายณัฐพงศ3 ทักษณา นายอานนท3 โกญจนาวรรณ น.ส.ชิษณุชา สุขชีวี น.ส.ดวงดนย3 แดงฉ่ํา น.ส.ปวริศา จันสา น.ส.พัฐสุดา ภูเพชร น.ส.วรรณนิภา คุ-มทรัพย3 น.ส.สมฤดี ถิ่นโพธิ์วงษ3 น.ส.สุมาลี ทรงกลด

ผูจัดการทีม ผู-ชวยศาสตราจารย3พีรเดช มาลีหอม

คณะ/ชั้นป

ที่

ศษ.1 ศษ.2 ศษ.6 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.3 วน.1 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.5 ศษพ.2 ศษพ.3 ศษ.3 ศาพ.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. สถาป7ตยฯ4 30. ศษ.1 32. ศษพ.2 34. ศษพ.2 36. ศษพ.4 38. ศษพ.4 40.

ชื่อ-สกุล

นายภาณุพงศ3 ชุมนาเสียว นายอดิศักดิ์ ศรีวิมล นายเจนณรงค3 ไชยสุวรรณ นายนิรัติศัย บุญมั่น นายวัชรพล ทับลัง นายสิทธิพันธ3 ปล-องประภา นายวิศรุต พลพาล นายศรณย3 พัฑฒนะ นายฐาปนนท3 วินโิ ย นายอวิรุทธ3 ผานผิว นายสหพล เดชอรัญ นายไชยภพ เวียงคํา น.ส.จุฑามาศ พวงมะโหด น.ส.ณัฐพร วงษ3กระจาง น.ส.น้ําอ-อย ชื่นยินดี น.ส.พรรณาราย ชูสุวรรณ น.ส.รัตติยา ไตรยุทธชัย น.ส.วรรณนิษา พุมอุไร น.ส.สาวิตรี เมืองช-าง น.ส.หงษ3ทอง เสนคําสอน

คณะ/ชั้นป

ศษ.3 บว.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.2

ศษ.2 ศษพ.3 ศษ.2 ศษพ.1 ศษพ.1 ศษพ.5 ศษ.2 ศษพ.1 ศษพ.1 ศษ.5

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายบัณฑิต เทียบทอง 2. นายพูนศักดิ์ ทิพย3ศิริ 3. นายนาทรพี ผลใหญ 4. นายสรายุทธ3 น-อยเกษม 5. นายไชยเดช เทพไชย 3. กีฬาบาสเกตบอล

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

น.ส.ขวัญฤทัย เรืองศรี น.ส.ดารัตน3 อินศิทร

คณะ/ชั้นป

ศษ.2 วน.2

ที่

ชื่อ-สกุล

2. น.ส.สุกัญญา เหมทานนท3 4. น.ส.วันทนา ยิ้มเอี่ยม

คณะ/ชั้นป วน.2

ศษ.6

17


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

5. 7. 9. 11. 13.

น.ส.นพวรรณ พึ่งกสิกร น.ส.ไอลดา สุขสี น.ส.กาดิยา นีมาก-า น.ส.กิตตินัดดา ออนมีกูล น.ส.นนทลี ภูนีละมัย

ผูจัดการทีม น.ส.ณัฐิกา เพ็งลี

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

เทคนิคการฯ2

ศษพ.3 ศษ.3 สค.3 ศษ.2

6. 8. 10. 12.

น.ส.นันทวรรณ หะนุมาน น.ส.สุดาวรรณ วุฒิชาติ น.ส.ดนัสวินี แก-วประดิษฐ น.ส.นัสรีน พุมดอกไม-

ศษ.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. รองศาสตราจารย3 ดร.กรรวี บุญชัย 2. น.ส.รวิวรรณ ขันทอง 3. น.ส.ชลิสา ชํานาญวารี 4. กีฬาวอลเลย&บอล ชื่อ-สกุล

นายชิตพล เต็มนา นายวินัย ปุราชาโน นายพิพัฒน3พงษ3 จําปาบุญ นายศรเทพ กุลวงค3 นายพงษ3นรินทร3 ออนศรี นายจักรกฤษณ3 เสือสูงเนิน น.ส.กนิษฐา ศรีสุคนธมิตร น.ส.จันทร3เพ็ญ โพยนอก น.ส.วรางคณา เงื่อนตะคุ น.ส.อ-อมฤทัย พาเกล น.ส.สุพัตรา ไพโรจน3 น.ส.กนกวรรณ แสงอรุณ น.ส.สุภาพร ศรีเพ็ญ

ผูจัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท3

คณะ/ชั้นป

ที่

ศษ.1 ศศ.2 ศษ.2 ศษ.1 มน.4 สค.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3 มน.4 ศษ.1 ศษ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐวุฒิ กันตา นายณัฐวุฒิ สิงห3ทวีศักดิ์ นายธนพล ศรีคงอยู นายอภิวัช ดําหนูอินทร3 นายสุทธิพงศ3 จันทร3ทอง นายธวัชชัย จําปาบุญ น.ส.นุชนาฏ นามเฮง น.ส.สุธาสินี จันหา น.ส.วรรณพร พิชพรม น.ส.กมลชนก ตรีรัตน3 น.ส.ธาดารัตน3 ทองสายออ น.ส.ภิรมย3พร ใจหนักแนน

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายยุทธชัย รัตนวงศ3ภักดิ์ 2. นายเมธาวินท3 เทพสาร 3. นายณัฐพล จรัสรัตนวงศ3 4. นายมนตรี สุขสมัคร 5. น.ส.กุณฑลี มะโนกิจ

คณะ/ชั้นป

มน.4 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1 มน.4 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.2 บว.1 ศษ.3 มน.4 ศษ.2

18


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

5. กีฬาวอลเลย&บอลชายหาด ที่

ชื่อ-สกุล

1. 3.

นายจิรศักดิ์ ชูทัพ นายพีรศักดิ์ ไลไธสง

ผูจัดการทีม นายโอฬาร วรัญญานนท3

คณะ/ชั้นป

ศษ.1 ศษ.2

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายนนทวัฒน3 กิ่งจันทร3

คณะ/ชั้นป

ศษ.2

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายอนันตชัย เมฆป7Zน 6. กีฬาเปตอง

ที่

ชื่อ-สกุล

1. นายสุริยา กิตติราช 3. น.ส.ชนิสา ตรีศิริกุล 5. น.ส.จุฑาธรณ3 แสงโสด ผูจัดการทีม นายศิวะ ลียวัฒนานุพงศ3

คณะ/ชั้นป

ที่

ชื่อ-สกุล

วท.และวศ.1

2. นายธวัชชัย ธรรมา ศษ.3 4. น.ส.กอบัว ธีระนังสุ วท.ศรีราชา 4 6. น.ส.นภารัตน3 ทรัพย3ผุด ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. พันจาอากาศเอกจําเลิศ เสมอภาค 2. จาสิบเอกศาสนพงศ3 ตรีศิริกุล 3. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลปW

คณะ/ชั้นป วท.และวศ.2

วศ.1 ศษ.1

7. กีฬาตะกรอ ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล

นายวิสุวัฒน3 พงษ3รุงเรือง นายภิญโญ ปานงอม นายทวีศักดิ์ สังข3สวัสดิ์ นายณัฐกิตติ์ แสนทวีสุข นายดุลยรัตน3 แกนทรัพย3 นายธามชัยพัฒน3 ชูสิน นายสามารถ จันทร3มณี น.ส.สินีนาฏ พิมล น.ส.สุวรรณา กล-าหาญ น.ส.ธัญยดา ทาเอื้อ น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.จรินทร ชวงโชติ น.ส.วิลาวัลย3 แก-วมุกดา

คณะ/ชั้นป

ที่

ศษพ.4 ศษพ.4 ศษพ.4

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

ศษ.1

ศษพ.1 ศษพ.3

กษ.3 ศษ.3 ศษพ.2 ศษพ.4 ศษพ.1 ศษ.1 ศษพ.1

ชื่อ-สกุล

นายรัฐพล ปลอดโปรง นายณัชชานนท3 มีชนะ นายภาณุลักษณ3 ทวีเศรษฐ นายธนากร ยอทอง นายนครินทร3 ปรีดา นายยศพร รักติประกร นายอาทิตย3 กิตยาการ น.ส.เบญจมาศ กุลทัศน3 น.ส.นันทนิด ทองวิไล น.ส.มาลัยรัตน3 สัตยดิษฐ3 น.ส.ขวัญภิรมย3 สีออน น.ส.ณฐมณ ขิระทาน น.ส.สิรินภา วงษ3ภีระ

คณะ/ชั้นป

วศ.4 ศษพ.4 ศษพ.2

ศษ.4 ศษ.1

ศษ.1 ศษพ.1 ศษ.2 ศษพ.3 กษ.3 ศษ.1 บว.1 ศษ.1

19


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ผูจัดการทีม ผู-ชวยศาสตราจารย3ณัฐธีร3 เรืองศิลปWชัย

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. ผู-ชวยศาสตราจารย3วรพงษ3 แย-มงามเหลือ 2. นายกรัยวิเชียร น-อยวิบล 3. นายเมธี ศิลา 4. น.ส.ศุภวรรณ วงศ3สร-างทรัพย3 8. กีฬากอล&ฟ

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

1. 3. 5. 7.

นายสรชา อินทร3จันทร3 นายกวินธร สุมนาวดี น.ส.รมยพร กิติเวียง น.ส.มนธิกาญจน3 พุทธิรังษีวงศ3

ศศ.3 สค.2 บธ.4 มน.3

ผูจัดการทีม นายกฤษณ3 พลอยโสภณ

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายติณณภพ เชาว3วาทิน 4. นายกษิด์เิ ดช วงษ3ศิริ 6. น.ส.สาธิตา พงษ3สวาง

คณะ/ชั้นป สถาป7ตยฯ3

ศศ.1 สค.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร 2. นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 9. กีฬาดาบไทย

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

ชื่อ-สกุล

นายจักรพรรดิ เจริญชาศรี นายณัฐวุฒิ สุดสาย นายธนวัฒน3 เชื้อสาตร3 นายธวัชชัย รักขติวงษ3 นายอนุพล มุงจาง นายเอกชัย มั่งสกุล น.ส.เกศรินทร3 พงษ3แขก น.ส.พัชรินทร3 สอนไวย3 น.ส.สุพีชา ธรรมชาติ

ผูจัดการทีม น.ส.อัจฉรา เสาว3เฉลิม

คณะ/ชั้นป

ที่

ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ปม.4 ศษ.2 ศษ.2 วน.2 ศษ.2

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-สกุล

นายชาตรี ตีบนอก นายทศพร วรคุตตานนท3 นายธนะสิทธิ์ พึ่งน-อย นายวริทธิ์ธร ทองสุข นายอภินันท3 สืบสิงห3 นายเอกพล แววหงส3 น.ส.บุณยาพร เอกกุล น.ส.ศิรินันท3 ศรีบัวสด น.ส.อรวรรณ สุขนิรัญ

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. น.ส.ป7ทมา โฉมมณี 2. นายสภลท3 บุญเสริมสุข 3. วาที่ร-อยตรีโกเมนทร3 สุมะณี

คณะ/ชั้นป

สพ.3 วน.2 ศษ.2 ศษ.2 ปม.2 ศศ.2 ศษ.2 สพ.4 ศษ.2

20


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

10. กีฬาแบดมินตัน ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-สกุล

นายวสพล อุตมัง นายณัฐพล โชคดีพานิชย3 นายอัครวินท3 อภิสุข นายพชร สุขวิบูลย3 น.ส.ภัทรภร จินดาพล น.ส.ปย3วรา บูรนาศิริวัฒน3 น.ส.พีรนาฏ นันทธีโร

ผูจัดการทีม นายอภิชาต ดะลุณเพธย3

คณะ/ชั้นป

ที่

บว.1 บธ.1 ศษ.2 วศ.3 บว.1 วศ.3 อก.4

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

ชื่อ-สกุล

นายจตุพล ชัยทองวงศ3วัฒนา นายอิงครัตน3 อภิสุข นายพลวัต บุญปาน น.ส.ธัญธารีย3 ตรีรัตนกุลจรัส น.ส.กุลอร เต็งสุวรรณ3 น.ส.พุธิตา นิลหยก น.ส.โสรัจจา จันทร3ศรีสุคต

คณะ/ชั้นป

บธ.2 ศษ.2 บธ.4 บธ.4 สค.1 มน.3 บว.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. น.ส.ดุจฝ7น เอี้ยงสุวรรณป7ทมะ 2. นายจักรกฤษณ3 พจนศิลปW 3. นายชวัลวิทย3 โพธิ์เจริญ 11. กีฬาคาราเต-โด

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพงค3 เนียมสุวรรณ นายธัชชัย ชาติทรัพย3สิน นายปฐกฤต จิรนนทกิจ นายพีระพงษ3 วงเวียน นายสุภชีพ อ่ําเทศ น.ส.นฤมล สกุลวานิชธนา น.ส.ภัทรวดี เทพวรรณ น.ส.สุวนันท3 ฉัตรเกษมสกุล

ผูจัดการทีม นายภุชงค3 รุงอินทร3

คณะ/ชั้นป

ที่

วท.1 กษ.3 บธ.1 ศษ.4 วศ.3 วศ.1 มน.2 บธ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

ชื่อ-สกุล

นายทิติพงษ3 บุญญะวิตร นายนิวฐิ อรุณวุฒิวงศ3 นายปaยทัศน3 โตวิวัฒน3 นายศุภ งามพึงพิศ น.ส.กุลนรี กรีติยุตานนท3 น.ส.ปวีณา รักษาชาติ น.ส.ภีรดี ญาณอุดม

คณะ/ชั้นป

สค.4 วศ.4 บว.1 มน.1 สค.4 มน.1 มน.4

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายมงคล รุจาคม 2. นายเลิศวศิน ขันเงิน 3. น.ส.ณัฏฐินี จรเกตุ 4. นายคมฤทธิ์ หาญเบญจพงศ3 12. กีฬาลีลาศ

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

1. 3.

นายธนรัฐ มหัทธานนท3 นายปฏิภักดิ์ ป7ญญาพูนตระกูล

มน.2 วท.2

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายบัณฑิต ไชยมุติ 4. นายศรายุทธ ชาญนคร

คณะ/ชั้นป

ศษ.7 ศษ.4

21


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

5. 7. 9. 11.

นายสุดเขต เกตุแก-ว น.ส.ชนกานต3 โควินท3 น.ส.ปาริมา เทพพิทักษ3 น.ส.วิลาสินี ตันชูวงศ3

ผูจัดการทีม รศ.ดร.เสรี เศวตเสรณี

ศษ.3 วท.4 ศษ.1 สค.4

6. 8. 10. 12.

นายอดิศร วงค3แสงจันทร3 น.ส.ญาดา ธาราอุดม น.ส.พิชามญชุ3 ปาละธนิต น.ส.สุพาภรณ3 เนตรวงค3

วศ.3 บธ.5 มน.1 กษ.2

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. น.ส.นุกูล มวงพิทักษ3 2. นายณัฐวงศ3 โพธิมู 13. กีฬายิงป]น

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล

นายวิศว จันทประสพสุข นายชนุตม3 นาคนัทที นายภานุพงษ3 เหมือนทรัพย3 นายพัฒน3ดนัย ลิมปWธีระกุล น.ส.นฤมล ผานภพ น.ส.เกล-า รันจรูญ น.ส.อภิญญา แซหลิม น.ส.ปรียาภัทร ราชรักษ3

ผูจัดการทีม นายสุเนตร ไชยพรรณา

คณะ/ชั้นป

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

ศษ.1 บว.2 ศษ.4 วศ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16.

นายณัฐยศ ยวงศรี นายชยุตพล ฮั่นตระกูล นายประศาสน3 มาหาธนประทีป นายปฐม โกญจนานันท3 น.ส.อมรรัตน3 อุปรี น.ส.ศิวรักษ3 ณ อุบล น.ส.กฤตยา รันจรูญ น.ส.กานต3พิชชา ขจรกลิ่น

สค.2 วศ.1 อก.1 กษ.1 ศษ.1 ศวท.1 บว.3 วศ.3

เทคนิคฯสพ.3

สพ.1 บว.2 ศษพ.5

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายศุภรพงษ3 บุญรัตพันธ3 2. นายพีระ ภิรมย3รัตน3 3. นายกณิตพงษ3 กองคํา 4. น.ส.กุสุมา ทวีศรี 14. กีฬาเรือพาย

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-สกุล

นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ3วศิน นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน นายภัชภัทร3 ภูมิสถาน นายตันติกร ออนเงิน นายนพรัตน3 ธิศรี นายปริวัฒน3 สุภาพงษ3 นายพงศกร พุมแก-ว น.ส.ชลธิชา โชคสกุล

คณะ/ชั้นป

บธ.1 มน.4

ที่

2. 4. วิทยฯกีฬา4 6. ศษพ.5 8. ศษ.2 10. บธ.1 12. ศษพ.1 14. ศษพ.3 16.

ชื่อ-สกุล

นายเจตน3อรุณ พรมมา นายชิโนรส หิมวันต3 นายณัฐรงค3ชัย ลิขสิทธิ์พงศ3 นายธีรพงศ3 พิริยพันธ3 นายบัณฑิต อยูศรี นายปaยวัฒน3 ตั้งพรชัย นายพิษณุ คําหงษ3ษา น.ส.ชุติกาญจน3 ศรีนุม

คณะ/ชั้นป

ศษพ.2 ศษพ.2 มน.1 ศษพ.2 ศษพ.3 ศษพ.2 ศษพ.2 ศษพ.2

22


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

17. 19. 21. 23. 25.

น.ส.ณัฐพัชร3 ชนะธัญภัทรพงศ3 น.ส.ประไพพร แก-ววิจิตร น.ส.ปaยะรัตน3 บางทอง น.ส.วรพร บุญยูฮง น.ส.ศิริกุล ตติยวรกุลวงศ3

ผูจัดการทีม นายพงศ3พันธ3 เหลืองวิไล

สถาป7ตยฯ1 18. น.ส.นิศารัตน3 ชอเชิดชูวงศ3

ศษพ.2 ศษพ.3 บธ.1 มน.3

20. 22. 24. 26.

น.ส.วรรณสิกา ลิขสิทธิ์พงศ3 น.ส.พิชา บรรจงจัด น.ส.ศิขะริน ทรัพย3อดิเรก น.ส.อติพร คําป7นจะ

ศษพ.2 อก.3 สค.3 มน.3 บธ.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายธารินทร3 ก-านเหลือง 2. นายสุริยัน สุวรรณกาล 3. น.ส.วิมลมาศ ประชากุล 4. น.ส.จุฑาทิพย3 ยอดดี 15. กีฬามวยสากลสมัครเลน

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล

นายศาสตรา อุดมชรา นายพงศกร ทองมณี นายธนวัฒน3 ปa^นแก-ว นายตรีรัตน3 แตะยา น.ส.หทัยชนก เกษร น.ส.ผกามาส พิลึก

ผูจัดการทีม นายปรัชญา ปณิธิกุล

คณะ/ชั้นป

ที่

วิทยาการจัดการ3

2. วศ.4 4. วิทยฯกีฬา2 6. ศษ.4 8. บว.3 10. ศษ.1 12.

ชื่อ-สกุล

นายรณกฤต จารนานนท3 นายศิริวัฒน3 เรียนบุรี นายแสงชัย โยธิดา นายประพันธ3 เอื้อประเสริฐ น.ส.ปรียาณัฐ จันทรวัฒน3 น.ส.ณภัทร ชมธนานันท3

คณะ/ชั้นป

ศษ.4 ศษ.2 ปม.4 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายวิชัย ไล-สวัสดิ์ 2. นายจักรพงศ3 จารุสาร 3. น.ส.สายฝน มนต3อุน 16. กีฬามวยไทยสมัครเลน

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายกฤติเดช ปa^นหอม นายจีรศักดิ์ ผิวเหลือง

ผูจัดการทีม นายปรัชญา ปณิธิกุล

คณะ/ชั้นป

ศษ.2 ศษ.2

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายสุดจิตร3 คุยประเสริฐ

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายทิพากร คงทอง 2. นายธนชัย สืบมาก 3. นายทองนาค คําทอง

คณะ/ชั้นป

ศษ.4

23


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

17. กีฬาเทนนิส ที่

ชื่อ-สกุล

1. 3. 5. 7. 9.

นายษมภูมิ สุขอนันต3 นายวสันต3 ฉิมวัย นายพิชัย แสงศิลา น.ส.จีร3กมล ธูปพงษ3 น.ส.บัวทิพย3 สันเทพ

ผูจัดการทีม นายพีระภัทร ตามประดิษฐ3

คณะ/ชั้นป

ที่

สค.1 ศษ.3

2. 4. 6. 8. 10.

ศษ.3

สค.1 ศศ.2

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพงศ3 คงอาวุธ นายประกิต ศรจรัสสุวรรณ น.ส.สรัสจันทร อังกินันทน3 น.ส.ชิดชนก เอี่ยมเนตร น.ส.ณัฐณิชา เรืองสําเร็จ

คณะ/ชั้นป

ศษ.3 ศษ.3 สค.3 ศษ.1 ศศ.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายอนิรุธ สุขจิตต3 2. นายยอดชาย คงขันธ3 3. นายชนะพงศ3 ศิริทรัพย3 18. กีฬาวายน้ํา

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

ชื่อ-สกุล

นายชุติเดช สุระดม นายธนธัช ป`งพงศากุล นายธนพันธ3 สุทิน นายปฤจกร ยอดแก-ว นายภาสกร พันธุ3ศรีวรพงษ3 น.ส.จริยา ห-านิรัติศัย น.ส.ชลธิดา ออนนิ่ม น.ส.ฐานิตา คมคาย น.ส.ทรรศิกา คุ-มกัน

ผูจัดการทีม นายสหัส ภัทรฐิตินันท3

คณะ/ชั้นป

ที่

วศ.1 บธ.1 ปม.3 สค.2 ศษ.1 บธ.1 บธ.2 วศ.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

เทคนิคฯสพ.1

ชื่อ-สกุล

นายวริทธิ์ธร มิโตนายสุพัฒพงษ3 ทองเติม นายเสฎฐวุฒิ โรจนวิภาต นายอธิเจต โมราวรรณ น.ส.กนกวรรณ วาจางาม น.ส.อนรรฆวี ชูวงษ3 น.ส.อริสา นิธิสุนทรพงศ3 น.ส.อริสา ศรีระษา น.ส.เอกอุไร ชมถาวร

คณะ/ชั้นป เทคนิคฯสพ.1

ศษ.1 วศ.1 สพ.1 อก.2 ศษ.2 ศษ.2 วท.1 สค.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายครรชิต อดุลยธรรม 2. นายสืบ ชัยยะ 3. นายพิเนต ฤกษ3เกษม 4. นายจิรพัฒน3 ดวงพัตรา 19. กีฬาเทควันโด

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพงศ3 วงศ3อยู นายปรัชญา บูรพนาวิบูลย3

คณะ/ชั้นป

มน.2

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายณัฐวุฒิ จันทร3แสง 4. นายมลรัฐ บุนนาค

คณะ/ชั้นป

ศษ.4 สค.4

24


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

นายกองพล คุ-มครอง นายพีระเทพ ศิลาออน นายเอกรัฐ ชัยรัตน3 น.ส.สริตา ผองศรี น.ส.กรปรียา ยาแก-ว น.ส.ภรณ3ทิพย3 ถาวรประดิษฐ3 น.ส.ภูริชญา ภิรมย3ธนารักษ3

ผูจัดการทีม น.ส.ลดาวัลย3 วชิรเมฆากุล

มน.4

สค.1 ศษ.4 บธ.4 สค.1 สค.4 ศษ.1

6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

นายพลเชษฐ3 ครุธวัฒนา นายเสถียร ใจปลื้มบุญ น.ส.อิสรีย3 เนื่องจํานงค3 น.ส.วิมลรัตน3 โภคะธนวัฒน3 น.ส.สมัชญา หอมจิตร3 น.ส.สิริพิชญ3 รําพึงกิจ น.ส.รังสิญา นิสัยสม

สค.3 ศษ.3

กษ.1 สค.4 บธ.4 สค.2 บธ.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายป7ญญา ดิสสร-อย 2. Mr.Shin Yeong Kyun 3. น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย3 4. นายชนะพล โทนแจ-ง 20. กีฬาหมากกระดาน

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

ชื่อ-สกุล

นายธีระ รุงเรืองทวีพงศ3 นายจักรพล แสงศรีจันทร3 นายฉัททันต3 จรรยารุงโรจน3 นายภูมิพงศ3 วิวรรธนะเดช นายศตพัฒน3 ดานถาวรเจริญ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท3 น.ส.ศิริลักษณ3 จุลเจิม น.ส.กชกร พัฒนาไพบูลย3 น.ส.ณัฐวดี สงเสริม น.ส.ศศินา ตรีภพ น.ส.พิธุวรรณ คันทะพันธ3

ผูจัดการทีม นายประเพลิน เกษมโอภาส

คณะ/ชั้นป

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

สค.1 วท.2 ศศ.3 วท.4 ศศ.1 บธ.1 วท.1 กษ.1 อก.1 วท.2 กษ.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.

นายพีรพัฒน3 เพิ่มสุวรรณเจริญ นายรัฐกรณ3 บํารุงรัตน3 นายสารัช นิมิตชัยกิจกุล นายกิตติพร มังกร นายเทพทรงเกียรติ เทียนทอง น.ส.ฐาปดี สรรคภัณฑ3 น.ส.อลิษา กลยนีย3 น.ส.หัถยา หมั่นคํา น.ส.สุรัสดา พรหมสิรินิมิต น.ส.ลลิตา พิสิฏฐิ์พัฒนะ

ปม.1 ศศ.3 วศ.2 วน.2

ศศ.2 วท.1 วน.1 ปม.1 สค.1 สค.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายสมชาย จกะวัฒนากุล 2. นายนิธิพล อรุณไพจิตรา 21. กีฬายูโด

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายสราวุฒิ จันทร3แดง นายภูริณัฐ ศรีกุลจันทร3

คณะ/ชั้นป

ศษ.1 ศษ.4

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายปณชัย ประวัตโิ ยธิน 4. นายกัลปWสวุ ัฒก3 ชิวปรีชา

คณะ/ชั้นป

ศศ.1 อก.2

25


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

5. 7. 9. 11. 13.

นายศราวุฒิ ใยคําโพด น.ส.วิภารัตน3 วิทูธีรศานต3 น.ส.ณฐอร ฑีฆายุพรรค น.ส.เพ็ญนภา ตันติเมธานนท3 น.ส.ดวงใจ ศรีสวัสดิ์

ผูจัดการทีม น.ส.กอบกาญจน3 เผือกชอุม

ศิลปศาสตร3ฯ3

สค.1 บว.2 บธ.3 มน.

6. 8. 10. 12.

นายธนบัตร ชางไมน.ส.มลชญา มีความสุข น.ส.ลลิตา บัวขาว น.ส.จิรภัทร สวัสดิผล

วท.และวศ.2

สถาป7ตยฯ1

ศษ.2 วท.2

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายมานพ ลีวัจนกุล 2. น.ส.สุจีรา อุไรพงษ3 3. นายชาคริต จันทไพบูลย3ขจร 4. น.ส.ณัฐวดี รูปสงค3 22. กีฬากรีฑา

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

นายกฤษณ3 สมยา นายภานุพงศ3 อินทเศียร นายสิทธิโชค กลอมวิญญา น.ส.กนกวรรณ รัศมียูงทอง น.ส.กรวรรณ บุษบง น.ส.โกมลทิพย3 ชาญประเสริฐ น.ส.จิรฐิติกาล ชัยประทุม น.ส.ทิพวรรณ แดงสุวรรณ น.ส.วรพรรณ นวลศรี

ศษ.2 มน.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ผูจัดการทีม น.ส.นุชจรี บุญธรรม

บว.1

ศษ.2 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.2

ชื่อ-สกุล

นายโชติภพ คัมภีร3พงศ3 นายศิวพร สุนทรวิภาต นายสุภัทรชัย สุนทรวิภาต น.ส.ชนาทิพย3 เกษเพ็ชร น.ส.ณัฏฐ3กานดา อุนสอาด น.ส.ดวงกมล เพ็ชรใสดี น.ส.ศศิภา จันดาวงศ3 น.ส.สมจริยา พึ่งและ น.ส.สุธณี แสงชมภู

คณะ/ชั้นป

ศษ.5 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.1 มน.2 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.1

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. รศ.เจริญ กระบวนรัตน3 2. นายสมนึก สมนาค 3. นายนฤนาท ใช-ใจเวทย3 4. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 23. กีฬาดาบสากล

ที่

1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล

นายก-าวเกียรติ บุญบํารุง นายกิตติคุณ วองไวพนากิจ นายฐณะรินทร3 ปaยะอนันต3

คณะ/ชั้นป

สค.1 มน.3 สค.1

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายพูลอนันต3 ปaยะอนันต3 4. นายรัฐภัทร3 แหเกิด 6. นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด

คณะ/ชั้นป

สค.1 วศ.5 บธ.2

26


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

นายธนิก วิชัยดิษฐ นายพัชรพล เตชะมา น.ส.ชิดชนก ประกอบ น.ส.ญาณินท3 สุดเจริญ น.ส.ฐาปนี ศรีสุขโข น.ส.ปaยธิดา คนไหวพริบ น.ส.พิชญาภา สามสีทอง

ผูจัดการทีม นายอิษฎี กุฏอินทร3

ศษ.5 บธ.4 กษ.2 มน.2 ศษ.1 สค.1 ศษ.2

8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.

นายวีรพล สรัสสมิต นายสมฤกษ3 เลาหะวรุตม3ชัย น.ส.ภวิกา เวคะวากยานนท3 น.ส.วันวิสาข3 วงศ3พยัคฆ3 น.ส.วิติพร พจนาคม น.ส.ศุภานันท3 ลาแก-ว น.ส.อภิชา เกิดงามพร-อม

ศษ.3 กษ.2 บธ.3 ศษ.1 สค.3 สค.4 ศษ.2

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. รศ.พูลประเสริฐ ปaยะอนันต3 2. นายสุพจน3 ชวาลานฤมิต 3. นายฐาปนันท3 ฟ7กอังกูร 4. นายวิบูลย3 ภูวิจิตร 24. กีฬาเทเบิลเทนนิส

ที่

1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล

นายพงศ3ภูวิศ วิฑูรย3พันธ3 นายรัชตานนท3 พิมพ3สอน นายภีมภากร เสือพันธุ3เจริญ น.ส.รสิกาญจน3 ศิริอริยรักษ3 น.ส.อภิชญา การบรรจง

ผูจัดการทีม ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ3

คณะ/ชั้นป

ที่

ศษ.2 ปม.1 ปม.1

2. 4. 6. 8. 10.

เทคนิคฯสพ.1

บธ.1

ชื่อ-สกุล

นายพลโชค พึ่งอําพลศรีสุข นายกษิดิศ ตันติวิวัฒนพันธ3 น.ส.อําภา ธัญญเจริญ น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน3 น.ส.สุวิดา โทศรีทา

คณะ/ชั้นป

วศ.1 บธ.1

ศษพ.4 ศษ.3 สค.3

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. น.ส.อาภัสรา อัครพันธุ3 2. นายอภินันท3 สืบพิมพาวงศ3 3. รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธ3 25. กีฬาป_นจักสีลัต

ที่

1.

ชื่อ-สกุล

นายวรรษธรา ธรรมชูโต

ผูจัดการทีม น.ส.นันทวัน เทียนแก-ว

คณะ/ชั้นป

บว.1

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

2. นายพัฒนศิลปW มูซอ

วิทยฯกีฬา2

ผูฝZกสอน 1. น.ส.สุกัญญา สายประเสริฐ 26. กีฬาขี่มา

ที่

1.

ชื่อ-สกุล

น.ส.ชนิกานต3 พวงทอง

คณะ/ชั้นป

สพ.2

ที่

ชื่อ-สกุล

2. น.ส.วรัมพร วิริยะพันธุ3

คณะ/ชั้นป

วศ.2

27


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

3.

น.ส.มัณศิกา ปaยวิทยาการ

ผูจัดการทีม นายยงยุทธ ตันสาลี

สพ.1

4. น.ส.อาริยา ชาญพิพัฒนกุล

บธ.2

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. น.ส.ดลลดา หงสกุล 27. กีฬารักบี้ฟุตบอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

ชื่อ-สกุล

นายไตรเทพ ชุมเขียว นายนรุตม3 ลีระสันธนะ นายปณิธาน ประจวบเหมาะ นายภานุวัฒน3 ประเสริฐกุล นายศุภกฤต อัศวศิริศิลปW นายสรรเพชญ3 สุขวาสนะ นายวรวิทย3 แมดเมือง นายสถาพร วิลัยรส นายวิษรุต กลิ่นหอม นายชัยสิทธิ์ สุขสวคนร3 นายปราโมทย3 รัชตนันทกิจ นายธัชชัย วงษ3ทวี นายศรัณย3 รุงเรือง นายกิตติศักดิ์ บุญประกอบ นายป7ณณพัฒน3 พูลธรัตน3

ผูจัดการทีม นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค

คณะ/ชั้นป

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

วน.3 วท.4 สค.4 มน.5 ศศ.4 ศษ.2 มน.6 มน.1 บว.2 สพ.5 สค.3 ศษ.3 สค.3 ศษ.6 สค.5

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.

นายทองเอก กลัดพันธุ3 นายนพพล ดีสวาง นายนรากร สถิตวัฒนวิบูลย3 นายสรวิศ วิเศษโสภากุล นายสิทธิพัฒน3 ศรีนาคเรือง นายกอพงศ3 ศรีวิบูลย3 นายสุวิท ศศิธรฉาย นายวรตม3 เมธยาภา นายศตวรรษ อินทะรังษี นายชัยธวัช เรือนกันต3 นายณัชพล อินทรพันธ3 นายปรีชาชาญ บรรจงศุภมิตร นายจิตศนัย เนียมกลัด นายนิรันดร3เลิศ รุงรังษีทวีสุข

สถาป7ตยฯ1

ศษ.1 ศษ.1 มน.1 วศ.3 กษ.4 สค.4 อก.4 ศษ.4 สค.3 วน.2 สค.1 กษ.4 ศษ.3

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายอุดมชัย ณ ไทร 2. นายพงษ3พิพัฒน3 มีสวย 3. นายชาญชัย จันทร3สุวรรณ 4. นายวสวัสติ์ มุครสกุล 5. นายศุภกร จรัสเสาวภาส 28. กีฬาฮอกกี้

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายวชิรพงษ3 นพรัตน3ธนากร นายศุภกานต3 อมรสิงห3

คณะ/ชั้นป

ศษ.1 บว.1

ที่

ชื่อ-สกุล

2. นายติณณภพ สมพงษ3 4. นายวริศ ศิริขันธ3

คณะ/ชั้นป

ศษ.3 บว.2

28


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

นายภัทรศิริ สลักคํา นายอรูวัน เซ็ง นายวงศ3 เลณบุรี นายปพน เตชะนอก นายแทน สุขแสงชู นายอนุพงศ3 สายบุตร นายรวิภาส อภินันท3สวัสดิ์ นายมงคล สมัญญา นายอาทิตย3 อินทไทร

ผูจัดการทีม นายบุญเลิศ อุทยานิก

วศ.1 ปม.4 บธ.4 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.2

6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22.

นายสุเมธ ภูมิพัฒน3 นายนัชกานต3 ทุมเมืองป7ก นายณัฐภพ หอมหวล นายณัฐพล อาณานุการ นายไกรสิทธิ์ แก-วดก นายรัตภูมิ หาญมาก นายจตุรงค3 เพงพิศ นายสุทธิพงษ3 พาขุนทด นายชัยโชติ ศรีวรขาน

ศษ.2 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษพ.1 ศษพ.3 สค.3

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. รศ.ระลึก สัทธาพงศ3 2. นายธีระพงษ3 ลิมบานเย็น 3. นายอดิศักดิ์ ชูวาธิวัฒน3 29. กีฬาแฮนด&บอล

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นป

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35.

นายกณิกนันต3 รังสิยารมณ3 นายกตัญoู อริยา นายกานต3พิศุทธิ์ ปรัชญานาวิน นายเกริก คิดกล-า นายโกวิท นามมณฑา นายไกรเพชร เจนจบ นายคชานนท3 ธนะสกุล นายฐิติวัสส3 รัตนเย็นใจ นายณัฐพงศ3 คงกระพันธ3 นายณัฐวัฒน3 พันธ3พฤกษ3 น.ส.ชลธิชา แจ-งสวาง น.ส.ชื่นกมล ศรีปุตตะรักษ3 น.ส.ณฐกานต3 ชูสุวรรณ น.ส.ธัญญารัตน3 วรรณพิณ น.ส.ธีราพร อึ้งรังษี น.ส.นพรัตน3 หอมอุบล น.ส.ปรวีร3ธิดา อัครวิวัฒน3กุล น.ส.พรพิมล บุญนาม

วน.4 ศษพ.2 กษ.3 ศษพ.4 ศษ.2 ศษพ.1 ศษพ.4 ศษ.2 วน.1 กษ.2 วศ.2 กษ.2 ศษพ.2 ศษพ.1 ศวท.3 ศษพ.1 ศษพ.3 ศษพ.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36.

ชื่อ-สกุล

นายนิติพล สายแก-ว นายพลาธิป พิรามรักษ3 นายพิพัฒน3พงศ3 ผงกุลา นายมนตรี แก-วฉลาด นายวรพล สุวรรณวรบุญ นายสหรัฐ เชื้อสาย นายสุรภัสส3 คันทจิตร นายอภิชาต พิกุลหอม นายเอกฉัตร เกตุแก-ว น.ส.ชญานิษฐ3 สุขพอดี น.ส.พิมพิพัฒน3 ไชยวิเศษ น.ส.เพียงรวินท3 โกตถา น.ส.มัลลิกา ถามูล น.ส.รัชนีวรรณ สะท-าน น.ส.รุ-งรัศมี อึ้งรังษี น.ส.วงศ3เดือน สวาทพร น.ส.ศศิวรรณ เรืองอําพันธุ3 น.ส.สุชินันท3 งามสมชนม3

คณะ/ชั้นป

ศษพ.1 ศษ.2 กษ.4 ศษพ.4 กษ.3 ศษพ.1 บว.1 ศษพ.1 ศษพ.4 ศษพ.5 เทคนิคฯสพ.2

ศษพ.4 ศษ.3 วน.3 บว.2 ศษพ.2 ศษพ.5 ศษ.5

29


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

37. น.ส.พิจิตรา ทองสน ผูจัดการทีม นายรังสรรค3 สมรูป ผศ.มยุรี ถนอมสุข

ศษพ.5

38. น.ส.อุมาพร รังกลิ่น

ผูฝZกสอนและผูชวยผูฝZกสอน 1. นายธนากร ธัญธนกิจ 2. นายสุวิชา อภัยจิตต3 3. น.ส.เฉลิมวรรณ ทัศนียเวช 4. น.ส.พรทิพย3 สุทิพยกุล 5. น.ส.ทวีภรณ3 มีเพียร 6. น.ส.ภัทรศิริ ธนวัฒน3 เจาหนาที่ 1. นายนิพนธ3 ลิ้มแหลมทอง หัวหน-าคณะนักกีฬา 2. รองศาสตราจารย3 ดร.ป7สสี ประสมสินธ3 รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 3. นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 4. นายอนุชัย รามวรังกูร รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 5. รองศาสตราจารย3เจริญ กระบวนรัตน3 รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 6. ผู-ชวยศาสตราจารย3ทรงศักดิ์ นุ-ยสินธุ3 รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 7. นายเชิดชาย รื่นพานิช รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 8. รองศาสตราจารย3บรรจบ ภิรมย3คํา รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 9. ผู-ชวยศาสตราจารย3กรกฎา นักคิ้ม รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 10. น.อ.ศุภชัย จิระสถิตย3 ร.น. รองหัวหน-าคณะนักกีฬา 11. ผู-ชวยศาสตราจารย3วินัย พูลศรี เจ-าหน-าที่ประสานงาน 12. นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม เจ-าหน-าที่ประสานงาน 13. นายยงยุทธ ตันสาลี เจ-าหน-าที่ประสานงาน 14. นายวรวุฒิ กุลวงษ3 เจ-าหน-าที่ประสานงาน 15. นายนักรบ เทียนป7ญจะ เจ-าหน-าที่ประสานงาน 16. น.ส.ธนชณ ทับบํารุง เจ-าหน-าที่ประสานงาน 17. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ เจ-าหน-าที่ประสานงาน 18. น.ส.ศรัญญา ทานนท3 เจ-าหน-าที่ประสานงาน 19. น.ส.นุชรินทร3 ทิพยเนตร เจ-าหน-าที่ประสานงาน 20. น.ส.ประภาศรี ฮะวังจู เจ-าหน-าที่ประสานงาน 21. นางสุพรทิพย3 พูพะเนียด เจ-าหน-าที่ประสานงาน 22. นายชิด กอแก-ว พนักงานขับรถ 23. นายสมรรถกล ตวนเขียว พนักงานขับรถ 24. นายวิญญา โพธิ์นาง พนักงานขับรถ 25. นายสมบูรณ3 จันทรคร พนักงานขับรถ

ศษพ.1

30


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส& ลําดับ

สังกัด

ทอง

เงิน ทองแดง

รวม

1 สถาบันการพลศึกษา

63

58

33

154

2 จุฬาลงกรณ3มหาวิทยาลัย

52

32

40

124

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร3

24

30

42

96

4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

21

12

20

53

5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

19

7

22

48

6 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

18

12

18

48

7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย3

13

9

25

47

8 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

12

8

17

37

9 มหาวิทยาลัยสยาม

12

6

11

29

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

10

11

12

33

11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3

9

11

23

43

12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8

7

17

32

13 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6

8

17

31

14 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

6

5

5

16

15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5

25

17

47

16 มหาวิทยาลัยนอร3ทกรุงเทพ

5

3

5

13

17 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

5

2

10

17

18 มหาวิทยาลัยหอการค-าไทย

4

12

9

25

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร3ธานี

4

8

13

25

20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าพระนครเหนือ

3

4

2

9

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

3

2

10

15

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

2

1

6

23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

3

7

12

24 มหาวิทยาลัยรังสิต

2

2

8

12

25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2

2

3

7

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

2

-

4

27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3

2

-

1

3

31


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

28 มหาวิทยาลัยบูรพา

1

7

11

19

29 มหาวิทยาลัยขอนแกน

1

4

12

17

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1

4

3

8

31 มหาวิทยาลัยแมโจ-

1

3

4

8

32 สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา

1

3

-

4

33 มหาวิทยาลัยมหิดล

1

2

8

11

34 มหาวิทยาลัยเกริก

1

2

3

6

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร3

1

2

-

3

36 มหาวิทยาลัยทักษิณ

1

1

4

6

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1

1

3

5

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค3

1

1

2

4

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1

1

2

4

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1

1

1

3

41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1

1

-

2

42 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร3

1

1

-

2

43 มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

-

3

4

44 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

1

-

3

4

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1

-

3

4

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

1

-

2

3

47 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

1

-

2

3

48 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ3

1

-

1

2

49 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร3น

1

-

-

1

50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1

-

-

1

51 วิทยาลัยนครราชสีมา

1

-

-

1

52 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

-

4

2

6

53 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3

-

3

3

6

54 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล-าเจ-าคุณทหารลาดกระบัง

-

2

6

8

55 วิทยาลัยราชพฤกษ3

-

2

4

6

56 มหาวิทยาลัยศิลปากร

-

2

1

3

57 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย3

-

1

2

3

32


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-

1

2

3

59 มหาวิทยาลัยหาดใหญ

-

1

2

3

60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-

1

1

2

61 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ-านสมเด็จเจ-าพระยา

-

1

1

2

62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ3

-

1

1

2

63 มหาวิทยาลัยพะเยา

-

1

-

1

64 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

1

-

1

65 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-

1

-

1

66 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

-

1

-

1

67 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

-

1

-

1

68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล-าธนบุรี

-

-

4

4

69 มหาวิทยาลัยชินวัตร

-

-

3

3

70 มหาวิทยาลัยธนบุรี

-

-

2

2

71 มหาวิทยาลัยพายัพ

-

-

2

2

72 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-

-

2

2

73 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ-านจอมบึง

-

-

2

2

74 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

-

2

2

75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-

-

1

1

76 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

-

-

1

1

77 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

-

-

1

1

78 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

-

-

1

1

79 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

-

1

1

80 มหาวิทยาลัยวงษ3ชวลิตกุล

-

-

1

1

81 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

-

1

1

82 วิทยาลัยดุสิตธานี

-

-

1

1

83 มหาวิทยาลัยเจ-าพระยา

-

-

-

-

84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

-

-

-

-

85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

-

-

-

-

86 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-

-

-

-

87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล-านนา

-

-

-

-

33


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

88 มหาวิทยาลัยนครพนม

-

-

-

-

89 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร3

-

-

-

-

90 มหาวิทยาลัยนอร3ทเชียงใหม

-

-

-

-

91 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร3ด

-

-

-

-

92 มหาวิทยาลัยฟาร3อีสเทอร3น

-

-

-

-

93 มหาวิทยาลัยแมฟ_าหลวง

-

-

-

-

94 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

-

-

-

-

95 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

-

-

-

-

96 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

-

-

-

-

97 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-

-

-

-

98 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-

-

-

-

99 มหาวิทยาลัยราชภัฏร-อยเอ็ด

-

-

-

-

100 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-

-

-

-

101 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ3ฯ

-

-

-

-

102 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-

-

-

-

103 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-

-

-

-

104 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ3

-

-

-

-

105 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-

-

-

-

106 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย3

-

-

-

-

107 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต-

-

-

-

-

108 วิทยาลัยนานาชาติเซนต3เทเรซา

-

-

-

-

109 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุSน

-

-

-

-

110 สถาบันรัชต3ภาคย3

-

-

-

-

505

1185

รวม

339 341

34


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สรุปเหรียญในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส3 เหรียญที่ชิงชัย 1. สพล. 2. จฬ. 3. มก. รายการแขงขัน G S C G S C G S C G S C เทควันโด 19 19 35 - 1 3 2 1 2 7 5 3 วายน้ํา 40 41 39 - 1 1 28 12 7 3 5 6 เรือพาย 24 24 24 2 5 1 - - - 2 5 4 คาราเต--โด 17 17 34 4 4 4 1 1 3 2 3 3 ดาบสากล 12 12 24 - - - 2 - 2 2 2 5 กรีฑา 43 44 41 12 13 6 2 2 2 2 2 2 ลีลาศ 8 8 8 3 2 1 2 - 3 1 2 ขี่ม-า 4 4 4 - - - 1 - 1 1 1 ยูโด 22 22 44 8 5 5 - 2 2 1 - 5 แบดมินตัน 7 7 14 - - - 4 3 1 1 - 4 ป7นจักสีลัต 11 11 20 7 2 1 - - - 1 - 1 มวยไทยสมัครเลน 8 8 16 2 - 3 - - - 1 - หมากกระดาน 16 16 32 - - 1 6 6 4 - 2 4 เทเบิลเทนนิส 7 7 14 - - - 1 1 2 - 2 2 แฮนด3บอล 2 2 4 1 1 - - - - - 1 1 มวยสากลสมัครเลน 12 12 24 6 4 1 - - - - - 1 ดาบไทย 15 15 30 5 6 6 - - - - - 1 บาสเกตบอล 2 2 2 - - - - - - - - ฟุตบอล 2 2 2 - 1 - - - - - - วอลเลย3บอล 2 2 2 - 1 - - - - - - กอล3ฟ 4 4 4 2 - - - - - - - เซป7กตะกร-อ 4 4 8 1 3 - - - - - - เทนนิส 7 7 14 - - - - 1 4 - - ยิงปOน 24 24 24 4 4 - 2 2 2 - - รักบี้ฟุตบอล 3 3 6 1 - - - 1 2 - - วอลเลย3บอล 2 2 2 - 1 - - - - - - ชายหาด เปตอง 9 9 18 1 1 - - - - - - ฟุตซอล 2 2 2 - - - - - - - - ฮอกกี้ 3 3 6 2 1 - 1 - 1 - - ยกน้ําหนัก 8 8 8 2 1 - - - - - - รวม 339 341 505 63 57 33 52 32 38 24 30 42

35


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สรุปเหรียญแตละชนิดกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& จํานวนเหรียญที่นับ ม.เกษตรศาสตร& รายการแขงขัน ทอง เงิน ทองแดง ทอง เงิน ทองแดง เทควันโด 19 19 35 7 5 3 วายน้ํา 40 41 39 3 5 6 เรือพาย 24 24 24 2 5 4 คาราเต--โด 17 17 34 2 3 3 ดาบสากล 12 12 24 2 2 5 กรีฑา 43 44 41 2 2 2 ลีลาศ 8 8 8 1 2 ขี่ม-า 4 4 4 1 1 ยูโด 22 22 44 1 5 แบดมินตัน 7 7 14 1 4 ป7นจักสีลัต 11 11 20 1 1 มวยไทยสมัครเลน 8 8 16 1 หมากกระดาน 16 16 32 2 4 เทเบิลเทนนิส 7 7 14 2 2 แฮนด3บอล 2 2 4 1 1 มวยสากลสมัครเลน 12 12 24 1 ดาบไทย 15 15 30 1 บาสเกตบอล 2 2 2 ฟุตบอล 2 2 2 วอลเลย3บอล 2 2 2 กอล3ฟ 4 4 4 เซป7กตะกร-อ 4 4 8 เทนนิส 7 7 14 ยิงปOน 24 24 24 รักบี้ฟุตบอล 3 3 6 วอลเลย3บอลชายหาด 2 2 2 เปตอง 9 9 18 ฟุตซอล 2 2 2 ฮอกกี้ 3 3 6 รวม

339

341

505

24

30

42

36


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ความสําเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& 24

เหรียญทอง

กรีฑา

วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง

น.ส.วรพรรณ นวลศรี

กรีฑา

วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง

น.ส.วรพรรณ นวลศรี

ขี่ม-า

กระโดดข-ามเครื่องกีดขวาง Show Jumping

น.ส.มัณศิกา ปaยวิทยาการ

คาราเต--โด

ทารําบุคคล บุคคลชาย

นายศุภ งามพึงพิศ

คาราเต--โด

รุนน้ําหนักไมเกิน 50 กก. บุคคลหญิง

น.ส.ปวีณา รักษาชาติ

เทควัน-โด

รุนไมเกิน 46 กก. บุคคลหญิง

น.ส.อิสรีย3 เนื่องจํานงค3

เทควันโด

รุนไมเกิน 49 กก. มากกวา 46 กก. แตไมเกิน 49 กก. บุคคลหญิง

น.ส.สมัชญา หอมจิตร3

เทควันโด

รุนไมเกิน 57 กก. มากกวา 53 กก. แตไมเกิน 57 น.ส.สริตา ผองศรี กก. บุคคลหญิง

เทควันโด

รุนไมเกิน 58 กก. มากกวา 54 กก. แตไมเกิน 58 นายปรัชญา บูรพนาวิบูลย3 กก. บุคคลชาย

เทควันโด

รุนไมเกิน 74 กก. มากวา 68 กก. แตไมเกิน 74 กก. บุคคลชาย

เทควันโด

รุนไมเกิน 80 กก. มากกวา 74 กก. แตไมเกิน 80 นายพีระเทพ ศิลาออน กก. บุคคลชาย

เทควันโด

รุนไมเกิน 87 กก. มากกวา 80 กก. แตไมเกิน 87 นายเสถียร ใจปลื้มบุญ กก. บุคคลชาย

แบดมินตัน

คูผสม

นายกองพล คุ-มครอง

น.ส.ภัทรภร จินดาพล นายวสพล อุตมัง

ป7นจักสีลัต

E น้ําหนักเกิน 65 กก. และไมเกิน 70 กก. บุคคล ชาย

นายวรรษธรา ธรรมชูโต

ดาบสากล

ดาบ Epee (บุคคลชาย)

นายพูลอนันต3 ปaยะอนันต3

ดาบสากล

ดาบ Saber (บุคคลชาย)

นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด

มวยไทยสมัครเลน ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไมเกิน 51 กก. - ชาย นายวีรศักดิ์ ผิวเหลือง ยูโด

โอเพนเวท ไมจํากัดน้ําหนัก - หญิง

น.ส.วิภารัตน3 วิทูธีรศานต3

37


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

เรือพาย

คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร

นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ3วศิน นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน นายพิษณุ คําหงษ3ษา

เรือพาย

คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร

นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ3วศิน นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน นายณัชภัทร3 ภูมิสถาน

ลีลาศ

ลาติน อเมริกัน Class E

น.ส.พิชามญชุ3 ปาละธนิต นายศรายุทธ ชาญนคร

วายน้ํา

กบ 100 เมตร - หญิง

น.ส.ชลธิดา ออนนิ่ม

วายน้ํา

กบ 200 เมตร - หญิง

น.ส.ชลธิดา ออนนิ่ม

วายน้ํา

กบ 50 เมตร - หญิง

น.ส.ชลธิดา ออนนิ่ม

30 ขี่ม-า

เหรียญเงิน กระโดดข-ามเครื่องกีดขวาง ประเภททีม

น.ส.ชนิกานต3 พวงทอง น.ส.มัณศิกา ปaยวิทยาการ น.ส.วรัมพร วิริยะพันธุ3

คาราเต--โด

ทารําทีม - หญิง

น.ส.กุลนรี กรีติยุตานนท3 น.ส.ภีรดี ญาณอุดม น.ส.สุวนันท3 ฉัตรเกษมสกุล

คาราเต-โด

รุนน้ําหนักไมเกิน 67 กก. บุคคลชาย

นายศุภ งามพึงพิศ

คาราเต-โด

รุนไมจํากัดน้ําหนัก บุคคลชาย

นายศุภ งามพึงพิศ

เทควันโด

รุน 73 กก. ขึ้นไป มากกวา 73 กก. บุคคลหญิง

น.ส.ภรณ3ทิพย3 ถาวรประดิษฐ3

เทควันโด

รุนไมเกิน 63 กก. มากกวา 58 กก. แตไมกิน 63 กก. บุคคลชาย

นายมลรัฐ บุนนาค

เทควันโด

รุนไมเกิน 67 กก. มากกวา 62 กก. แตไมเกิน 67 กก. บุคคลหญิง

น.ส.กรปรียา ยาแก-ว

เทควันโด

รุนไมเกิน 68 กก. มากกวา 63 กก. แตไมเกิน 68 กก. บุคคลชาย

นายพลเชษฐ3 ครุธวัฒนา

38


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

เทควันโด-พุมเซ คูผสม

นายณัฐวุฒิ จันทร3แสง น.ส.สิริพิชญ3 รําพึงกิจ

เทเบิลเทนนิส

คูผสม

นายพงศ3ภูวิศ วิฑูรย3พันธ3 น.ส.อภิชญา การบรรจง

เทเบิลเทนนิส

ทีมหญิง

น.ส.รสิกาญจน3 ศิริอริยรักษ3 น.ส.สุวิดา โทศรีทา น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน3 น.ส.อําภา ธัญญเจริญ น.ส.อภิชญา การบรรจง

ดาบสากล

ดาบ Foil (ทีมชาย)

นายก-าวเกียรติ บุญบํารุง นายกิตติคุณ วองไวพนานิจ นายธนิก วิชัยดิษฐ นายวีรพล สรัสสมิต

ดาบสากล เรือพาย

ดาบ Foil (บุคคลชาย)

นายก-าวเกียรติ บุญบํารุง

กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู

นายประไพพร แก-ววิจิตร นายพิชา บรรจงจัด นายศิริกุล ตติยวรกุลวงศ3

เรือพาย

คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร

นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ3วศิน

เรือพาย

คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร

น.ส.วรพร บุญยูฮง

เรือพาย

คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร

น.ส.วรพร บุญยูฮง น.ส.วรรณสิกา ลิขสิทธิ์พงศ3 น.ส.ศิขะริน ทรัพย3อดิเรก

เรือพาย

คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร

น.ส.ประไพพร แก-ววิจิตร น.ส.วรพร บุญยูฮง น.ส.วรรณสิกา ลิขสิทธิ์พงศ3

ลีลาศ

ลาติน อเมริกัน Class A

น.ส.ญาดา ธาราอุดม นายบัณฑิต ไชยมุติ

ลีลาศ

ลาติน อเมริกัน Class D

นายปฏิภักดิ์ ป7ญญาพูนตระกูล

39


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

น.ส.ปาริมา เทพพิทักษ3 วายน้ํา

เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย

นายเสฎฐวุฒิ โรจนวิภาต

วายน้ํา

เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย

นายเสฎฐวุฒิ โรจนวิภาต

วายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล3 4 x 100 เมตร - หญิง

น.ส.ชลธิดา ออนนิ่ม น.ส.ฐานิตา คมคาย น.ส.อริสา นิธิสุนทรพงศ3 น.ส.อริสา ศรีระษา

วายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล3 4 x 200 เมตร - หญิง

น.ส.จริยา ห-านิรัติศัย น.ส.ชลธิดา ออนนิ่ม น.ส.ฐานิตา คมคาย น.ส.เอกอุไร ชมถาวร

วายน้ํา

ฟรีสไตล3 200 เมตร - ชาย

นายเสฎฐวุฒิ โรจนวิภาต

หมากกระดาน

หมากรุกสากล บุคคลชาย

นายภูมิพงศ3 วิวรรธนะเดช

หมากกระดาน

หมากล-อม ทีมชาย

นายธีระ รุงเรืองทวีพงศ3 นายพีรพัฒน3 เพิ่มสุวรรณเจริญ

นายโอฬาร โรจนะบุรานนท3 แฮนด3บอล

ทีมหญิง

น.ส.ชญานิษฐ3 สุขพอดี น.ส.ชลธิชา แจ-งสวาง น.ส.ณฐกานต3 ชูสุวรรณ น.ส.ธัญญารัตน3 วรรณพิณ น.ส.ธีราพร อึ้งรังษี น.ส.นพรัตน3 หอมอุบล น.ส.ปรวีร3ธิดา อัครวิวัฒน3กุล น.ส.พรพิมล บุญนาม น.ส.พิจิตรา ทองสน น.ส.พิมพิพัฒน3 ไชยวิเศษ น.ส.มัลลิกา ถามูล น.ส.รัชนีวรรณ สะท-าน

40


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

น.ส.รุ-งรัศมี อึ้งรังษี น.ส.วงศ3เดือน สวาทพร น.ส.ศศิวรรณ เรืองอําพันธุ3 น.ส.ชื่นกมล ศรีปุตตะรักษ3 น.ส.เพียงรวินท3 โกตถา น.ส.สุชินันท3 งามสมชนม3 น.ส.อุมาพร รังกลิ่น 42

เหรียญทองแดง

กรีฑา

วิ่ง 400 เมตร - หญิง

น.ส.ดวงกมล เพ็ชรใสดี

กรีฑา

วิ่ง 800 เมตร - หญิง

น.ส.สุธณี แสงชมภู

ทารําทีม - ชาย

นายทิติพงษ3 บุญญะวิตร

คาราเต--โด

นายนฤมล สกุลวานิชธนา นายปaยทัศน3 โตวิวัฒน3 คาราเต--โด

ทารําบุคคล บุคคลหญิง

น.ส.ปวีณา รักษาชาติ

คาราเต--โด

รุนน้ําหนักไมเกิน 55 กก. บุคคลชาย

นายพีระพงษ3 วงเวียน

ดาบสองมือ ทีม หญิง

น.ส.เกศรินทร3 พงษ3แขก

ดาบไทย

น.ส.บุณยาพร เอกกุล น.ส.พัชรินทร3 สอนไวย3 น.ส.ศิรินันท3 ศรีบัวสด น.ส.อรวรรณ สุขนิรัญ เทควันโด

รุนไมเกิน 62 กก. มากกวา 57 กก. แตไมเกิน 62 กก. บุคคลหญิง

น.ส.รังสิญา นิสัยสม

เทควันโด-พุมเซ บุคคลชาย

นายณัฐวุฒิ จันทร3แสง

เทควันโด-พุมเซ บุคคลหญิง

น.ส.สิริพิชญ3 รําพึงกิจ

เทเบิลเทนนิส

หญิงคู

น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน3 น.ส.สุวิดา โทศรีทา

เทเบิลเทนนิส

หญิงเดี่ยว

น.ส.สุวิดา โทศรีทา

41


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

แบดมินตัน

ชายคู

นายอัครวินท3 อภิสุข นายอิงครัตน3 อภิสุข

แบดมินตัน

ชายเดี่ยว

นายพลวัต บุญปาน

แบดมินตัน

ทีมหญิง

น.ส.ธัญธารีย3 ตรีรัตนกุลจรัส น.ส.พีรนาฏ นันทธีโร น.ส.พุธิตา นิลหยก น.ส.ภัทรภร จินดาพล น.ส.ปย3วรา บูรพาศิริวัฒน3 น.ส.กุลอร เต็งสุวรรณ3 น.ส.โสรัจจา จันทร3ศรีสุคต

แบดมินตัน

หญิงคู

น.ส.พีรนาฏ นันทธีโร น.ส.ภัทรภร จินดาพล

ป7นจักสีลัต

D น้ําหนักเกิน 60 กก. และไมเกิน 65 กก. บุคคลชาย นายพัฒนศิลปW มูซอ

ดาบสากล

ดาบ Epee (ทีมชาย)

นายกิตติคุณ วองไวพนานิจ นายฐณะรินทร3 ปaยะอนันต3 นายพูลอนันต3 ปaยะอนันต3 นายสมฤกษ3 เลาหะวรุตม3ชัย

ดาบสากล

ดาบ Epee (ทีมหญิง)

น.ส.ชิดชนก ประกอบ น.ส.ปaยธิดา คนไหวพริบ น.ส.ภวิกา เวคะวากยานนท3 น.ส.ศุภานันท3 ลาแก-ว

ดาบสากล

ดาบ Epee (บุคคลหญิง)

น.ส.ศุภานันท3 ลาแก-ว

ดาบสากล

ดาบ Foil (บุคคลชาย)

นายกิตติคุณ วองไวพนานิจ

ดาบสากล

ดาบ Saber (ทีมชาย)

นายพัชรพล เตชะมา นายรัฐภัทร3 แหเกิด นายเรืองฤทธิ์ แหเกิด นายวีรพล สรัสสมิต

มวยสากลสมัครเลน ไลท3เวท - หญิง น้าํ หนักเกิน 57 กก. แตไมเกิน 60 กก น.ส.ปรียาณัฐ จันทรวัฒน3

42


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

ยูโด

ทาทุมมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง

น.ส.ดวงใจ ศรีสวัสดิ์ น.ส.เพ็ญนภา ตันติเมธานนท3

ยูโด

รุนน้ําหนักเกิน 57 กก. แตไมเกิน 63 กก. บุคคลหญิง

น.ส.ลลิตา บัวขาว

ยูโด

รุนน้ําหนักเกิน 63 กก. แตไมเกิน 70 กก. บุคคลหญิง

น.ส.มลชญา มีความสุข

ยูโด

รุนน้ําหนักเกิน 90 กก. แตไมเกิน 100 กก. บุคคลชาย

นายสุรวุฒิ ใยคําโพด

ยูโด

รุนน้ําหนักไมเกิน 42 กก. บุคคลหญิง

น.ส.เพ็ญนภา ตันติเมธานนท3

เรือพาย

กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย

นายพงศกร พุมแก-ว

เรือพาย

กรรเชียง 500 เมตร ชายคู

นายณัชภัทร3 ภูมิสถาน นายณัฐรงค3ชัย ลิขสิทธิ์พงศ3 นายปริวัฒน3 สุภาพงษ3

เรือพาย

คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร

น.ส.วรพร บุญยูฮง

เรือพาย

เรือยาว ชาย 5 ฝพาย 500 เมตร

นายเจตน3อรุณ พรมมา นายชิโนรส หิมวันต3 นายตันติกร ออนเงิน นายธีรพงศ3 พิริยพันธ3 นายนพรัตน3 ธิศรี นายบัณฑิต อยูศรี นายปaยวัฒน3 ตั้งพรชัย

วายน้ํา

กรรเชียง 200 เมตร - หญิง

น.ส.ฐานิตา คมคาย

วายน้ํา

ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง

น.ส.กนกวรรณ วาจางาม น.ส.ชลธิดา ออนนิ่ม น.ส.ฐานิตา คมคาย น.ส.อริสา ศรีระษา

วายน้ํา

ผลัดฟรีสไตล3 4 x 200 เมตร - ชาย

นายชุติเดช สุระดม นายธนธัช ป`งพงศากุล นายธนพันธ3 สุทิน นายปฤจกร ยอดแก-ว นายภาสกร พันธุ3ศรีวรพงษ3

43


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

นายสุพัฒพงษ3 ทองเติม นายเสฎฐวุฒิ โรจนวิภาต นายอธิเจต โมราวรรณ วายน้ํา

ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย

นายธนพันธ3 สุทิน

วายน้ํา

ฟรีสไตล3 100 เมตร - หญิง

นายอริสา ศรีระษา

วายน้ํา

ฟรีสไตล3 50 เมตร - หญิง

นายอริสา ศรีระษา

หมากรุกไทย ทีมชาย

นายกิตติพร มังกร

หมากกระดาน

นายเทพทรงเกียรติ เทียนทอง นายศตพัฒน3 ดานถาวรเจริญ หมากกระดาน

หมากรุกสากล ทีมชาย

นายจักรพล แสงศรีจันทร3 นายภูมิพงศ3 วิวรรธนะเดช นายสารัช นิมิตชัยกิจกุล

หมากกระดาน

หมากล-อม บุคคลชาย

นายโอฬาร โรจนะบุรานนท3

หมากกระดาน

หมากฮอส บุคคลหญิง

น.ส.ศศินา ตรีภพ

ทีมชาย

นายกณิกนันต3 รังสิยารมณ3

แฮนด3บอล

นายกตัญoู อริยา นายกานต3พิศุทธิ์ ปรัชญานาวิน นายเกริก คิดกล-า นายโกวิท นามมณฑา นายไกรเพชร เจนจบ นายคชานนท3 ธนะสกุล นายฐิติวัสส3 รัตนเย็นใจ นายณัฐพงศ3 คงกระพันธ3 นายนิติพล สายแก-ว นายพลาธิป พิรามรักษ3 นายพิพัฒน3พงศ3 ผงกุลา นายวรพล สุวรรณวรบุญ นายสหรัฐ เชื้อสาย

44


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

นายสุรภัสส3 คันทจิตร นายมนตรี แก-วฉลาด นายณัฐวัฒน3 พันธ3พฤกษ3 นายเอกฉัตร เกตุแก-ว นายอภิชาติ พิกุลหอม

45


กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40

นักกีฬา ชมรมกีฬา ผูจัดการทีม และผูฝZกสอนยอดเยี่ยมและดีเดน ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส& 1. นักกีฬาดีเดน (ก.ก.ม.ท. ที่ไมมีสถิติ) 2. นักกีฬายอดเยี่ยม ชาย นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ3วศิน หญิง น.ส.ชลธิดา ออนนิ่ม 3. นักกีฬาดีเดน ชาย นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน หญิง น.ส.วรพรรณ นวลศรี 4. ทีมกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคล ประเภททีม 5. ทีมกีฬาดีเดน ประเภทบุคคล ประเภททีม 6. ผู-จัดการทีมยอดเยี่ยม ประเภทบุคคล ประเภททีม 7. ผู-ฝ`กสอนยอดเยี่ยม ประเภทบุคคล ประเภททีม

ไมมี

กีฬาเรือพาย กีฬาวายน้ํา กีฬาเรือพาย กีฬากรีฑา กีฬาเทควันโด ไมมี กีฬาวายน้ํา กีฬากรีฑา กีฬาแฮนด3บอล กีฬาฟุตบอล น.ส.ลดาวัลย3 วชิรเมฆากุล ผศ.มยุรี ถนอมสุข

กีฬาเทควันโด กีฬาแฮนด3บอล

น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย3 น.ส.ภรณ3ทิพย3 สุทิพยกุล

กีฬาเทควันโด กีฬาแฮนด3บอล

46


หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2556 ณ สถาบันก...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2556 ณ สถาบันก...

Advertisement