Page 1

PORTF OL I O


RE SU ME

RE SU ME PERSONAL INFO NAME : WATSAMON KRAMSAMOR NICKNAME : AU AGE : 23 GENDER : FEMALE NATIONALITY : THAI DATE OF BIRTH : 28 FEBUARY 1994


EDUCATION 2008 - 2012 SCI-MATH AT JANOKRONG SCHOOL 2013 - 2016 APPLIED COMPUTER SCIENCE - MULTIMEDIA KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

CONTACT AUUAUAU +668 3962 2741 WATSAMON A. KRAM WATSAMON.AU@GMAIL.COM 459/72 MOO.7, TAMBON SAMORKHAE, AMPHUR MUANG, PHITSANULOK, 65000

INTERNSHIP GRAPHIC DESIGNER AT LIKE ME Co., Ltd.

SOFTWARE SKILL ADOBE ILLUSTRATOR ADOBE PHOTOSHOP ADOBE INDESIGN ADOBE AFTER EFFECT MICROSOFT OFFICE


01

INFOGRAPHIC 02

ILLUSTRATION 03

ANIMATION


01 INFO GRAPHIC


INFO GRAPHIC http://www.aommoney.com/


3

¡ÉݲijŲijÉݦ¦³ »³¼Ê»ĶĉÊ»

?

?

¡ÉݲijŲ°ÍÜ

1

¼д¹Ê·¼Àº¡Å¦¼Ê»ĶĉÊ»ij²ÔŦijʺԴąÊúʻ ʼקĊԦ̲ÀĉÊĶÈÕ³ĉ¦¼Ê»ĶĉÊ»Õijĉ¾ÈÂĉÀ²ØÀĊקĊ°ËÅÈؼ³Ċʦ

Ô´ĀIJ³É©§ÍijĉʦÚÕ» ØÀĊ

!" ÂÌܦ°ÍÜ²É Ô°ÍÜ»Àij ³É©§ÍԦ̲Åź

³É©§ÍԦ̲ÔIJÏŲ

³É©§Í¼Ê»ĶĉÊ» ÃĊʺԳÍÝ»À

#

ÂÌܦÂ

Å  Ķ §

INFO GRAPHIC http://www.aommoney.com/

ijÉݦ¦³´¼ÈºÊ® ò ¼È´Ð Ô¦Ì²ÅźվȼʻĶĉÊ»ÃĊʺԳÍÝ»Àó ²ÉÝ²Ô´Đ² ÍܡŦ¼Ê»ØIJĊ Ô·ÏÜÅ×ÃĊ¼ÑĊÀĉÊÔþÏÅԦ̲԰ĉÊØüĉ°ÍÜĶȲ˺ÊקĊĶĉʻײ§ÍÀÌij´¼ÈĶËÀɲ

30%

30%

40%

¼È´Ð Ô¦Ì²Åź

¼Ê»ĶĉÊ»ÃĊʺԳÍÝ»À

¼Ê»ĶĉÊ»¾Éݲ¾Ê

$

¡ÉݲijŲ°ÍÜ

2

Õ²È

Ô ij ¼ !!!!!Ô 

!

Ô°£

¾ Ã ¾ ° À Õ Ô

ĶÉIJ×ÃĊÕijĉ¾È³É©§Í·ĉÀ¦ ɳ³É©§ÍԦ̲ÔIJÏŲ

¡ÉݲijŲ°ÍÜ

ÖIJ»×§Ċ¼È³³ijÉIJԦ̲ÅÉijÖ²ºÉijÌÕ» Ԧ̲شijʺ³É©§ÍijĉʦÚ

3

ÖŲÅÅ ĶÊ ³É©§Í Ԧ̲ÔIJÏŲÅÉijÌÖ²ºÉijÌ

»ÅIJԦ̲ÔþÏÅײ³É©§Í

¼Ê»ĶĉÊ»¾Éݲ¾Ê

!

קĊÔĸ·ÊÈ»ÅIJԦ̲°ÍÜÔþÏŠײ³É©§ÍԦ̲ÔIJÏŲ԰ĉʲÉݲ

¼дØIJĊ¦ĉÊ

¡ÉݲijŲ¦ĉÊ»ÚÖIJ»ØºĉijĊŦĶIJ³É©§Í ÛÂʺʼ¯ĶÉIJ¼ÈԳͻ³¼Ê»ĶĉʻկººÍԦ̲ÅźÅÍ IJĊÀ» Ź̲ÌÃʼԦ̲Åź

¼ÈĶÊ»¦Ê²Õ¾ÈÅĻʲÊĶ

Àʦյ² ʼ

ʼijÉIJÂ̲×Ķ×ÃĊ£²ÅÏܲ¼ÑĊ

Ô°ÍÜ»À×ÃĊÔúÊ

վȰĻÊÕ°²ØIJĊ

غĉ³Ê²´¾Ê»

³°£ÀʺÖIJ»¾¦°Ð²ĹÊÂij¼


Ԧ̲ ³Ê°×²´ā ĉŲ

Ô»ÅÈÕ£ĉØò ?

þʻ£²ÅÊĶÔ£»¯Êº ɲÀĉÊ£²ÂºÉ» ĉŲ°ÍÜÔ¡ÊקĊÚԦ̲ É²Ô²ÍÜ» ¯ĊÊÔ´¼Í»³Ô°Í»³ijŲ²Íݠɳºɻ ĉŲºÉ²ĶÈ Íܳʰ É²²È ¨ÎܦԼʺÍÀ̱͠ʼ£ĻʲÀ® É²Å»ÑĉþʻÀ̱ͺÊ×ÃĊ¾Å¦£ĻʲÀ®Ô¾ĉ²Ú É²

 Ô´¼Í»³Ô°Í»³ÖIJ»×§ĊÅÉij¼ÊԦ̲ԸąÅ קĊÂÑij¼¡Å¦ºÑ¾£ĉÊԦ̲ŲʣijÖIJ» ĻÊòIJÅÉij¼ÊԦ̲ԸąÅÔĸ¾ÍÜ» IJÑÀĉÊ°ÍܵĉʲºÊÔ´Đ²Ô°ĉÊØüĉ¼ÀºÕ¾ĊÀÔ´Đ²ĶĻʲÀ² ÍÜ´ā

ijĊŦ£ĻʲΦ¯Î¦ØIJĊÕ ĉ

¦Ê²

ÂĻʣɩ°ÍÜijĊŦ°ĻÊ

Å»ĉʼÀº¹Ê¼È£Àʺ¼É³µÌIJ§Å³ØÀĊ°ÍÜijÉÀÔŦ ¼ÈĶÊ»ÅĻʲÊĶ×ÃĊ£²ÅÏܲ°Ļʦʲ¡Å¦Ô¼ÊÕ°² ĶIJ¼Ê»¾ÈÔÅÍ»IJվȡĊźѾײ Ê¼ijÉIJÂ̲×ĶĶÈ §ĉÀ»×ÃĊÔ¼ÊÔ°ÍÜ»ÀØIJĊÅ»ĉʦ³ʻ×Ķ

%TSTQD5@KTD

/QDRDMS5@KTD

ÅÉij¼ÊԦ̲ԸąÅ

ijÉÀÔ¾¡ºÑ¾£ĉÊײŲʣij

ijÉÀÔ¾¡ºÑ¾£ĉÊײ´ďĶĶгɲ

ÖIJ»Ôĸ¾ÍÜ»

FV = PV(1+i)n

ĶĻʲÀ²´ā

ijÉÀÅ»ĉʦ ÔºÏÜÅ´ā°ÍÜÕ¾ĊÀ²ÉݲÔ¼ÊÅ»Ñĉײºɻ¼É§ ʾ°ÍÜ ijÉÀÔ¾¡´ďĶĶгɲIJĊÀ»ºÑ¾£ĉÊ ³Ê°Õ¾ÈԦ̲ԸąÅÖIJ»Ôĸ¾ÍÜ»´ā£ÏÅ Ô¾¡ÂººijÌÖIJ»×§ĊijÉÀÔ¾¡× ¾Ċԣͻ¦ĶÊ ´ďĶĶгɲ FV = 1,000 (1+0.06)100 %5  ³Ê°

£ĻʲÀ®ØIJĊ°ÍÜGSSOVVV B@KBTK@SNQ MDSETSTQD U@KTD B@KBTK@SNQ GSLK

Ԧ̲

ȲĻÊ

 Ô´¼Í»³Ô°Í»³IJĊÀ»¼Ê£Ê°Å¦£Ë

Ô Û³Ô¦Ì²Ã¼ÏÅԦ̲ÔIJÏŲջ ³É©§ÍØÀĊÔ·ÏÜÅÔ°ÍÜ»À ijÉݦԴąÊ¦³Ô°ÍÜ»À×ÃĊÔ´Đ²ÅÉij¼ÊÂĉÀ²Ô°ĉÊØüĉ¡Å¦ ¼Ê»ØIJĊ Ô§ĉ²!¦³Ô°ÍÜ»À¡Å¦¼Ê»ØIJĊԦ̲ÔIJÏŲԡĊÊ  ÛÃÉ Õ» ³É©§ÍØÀĊ

ÀĉÊ É²ÀĉʰŦ£ĻÊÔ´Đ²ÂÌܦ°ÍÜ£¦°²Õijĉ¼Ê£ÊÅÊĶĶÈÔ´¾ÍÜ»²Ø´ ¨Îܦ¼Ê£Ê°Å¦£ĻÊײÅIJÍij²ÉݲĶÈÃÊ¡ĊźѾØIJĊ¦ĉÊ» ÀĉÊÅÉij¼ÊԦ̲ԸąÅ

ijÉÀÅ»ĉʦ

ÔÀ¾Ê

£²Ì£

¾ÊûÐIJ×ÃĊ²ĊÅ»ÕijĉØIJĊÀɲûÐIJ°ÍÜºÊ Ô§ĉ² ûÐIJ²É ¡Éij½ ÁčÅɦ£Ê¼ É³·½ÃɳIJÍ ¾ÊĶɲ°¼čÕ¾ÈĹР¼čÔ·ÌܺØIJĊûÐIJÂÍÜÀɲ¼ÀIJ °ĻʦʲײÀɲûÐIJÔ·ÏÜÅÕ¾  É³ÀɲûÐIJײ Àɲ±¼¼ºIJÊ Õ¾ ÔÀ¼Ã¼Ïžɳijʼʦ¦Ê²×ÃĊIJÍ ÛºÍÖÅ Ê ԰ÍÜ»À»ÊÀØIJĊײ§ĉÀ¦Àɲ±¼¼ºIJÊ

´ā°ÍÜÕ¾ĊÀ¼Ê£Ê°Å¦£ĻÊ

Àɲ²ÍݼʣʰŦ£ĻÊ

Ôĸ¾ÍܻԴ¼Í»³Ô°Í»³

Ôĸ¾ÍܻԴ¼Í»³Ô°Í»³

ğ üÏÅ ³Ê°

ğ üÏÅ ³Ê°

42#3'! 

42#3'!

¼Àº£ÀʺÕij ijĉʦ Ô°ĉÊijʺÂÑij¼²ÍÝ

 ³Ê°×²ÂºÉ»´ā ĉŲ Ûij Å»Ñĉ°ÍÜ ³Ê°

ij¼ÀĶÂų¼Ê£Ê°Å¦ØIJĊ°ÍÜNMKXFNKC BNL

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀ Ԧ̲ÔIJÏŲÂÐIJ°ĊÊ»¡Å¦·¼È»Ê³¼ÌÃʼ¼Ê§ºÊ²· ÅÊĶʼ»č×éĉÖ¼¦Ô¼Í»²ºÃÊIJÔ¾Û Ã¾À¦

£ĉÊÃĊŦ·É °ÍÜÕ·¦

£ĉÊ ĉżĊʦ·¼È°ÍܲÉܦ

Õ¾ÈüÑüʰÍÜÂÐIJ

ØÀ Ñ®¬Ô°·»Â¯Ê²

ÖÆÔijÛ¾Àɦ·©ÊØ°

·¼È¼Ê§Àɦ·©ÊØ°

³Ê°

 ³Ê°

¼ÈIJɳÔĶĊÊ ¼º§Éݲ°ÍÜÔIJÏŲ¾È³Ê°

·¼È°ÍܲÉܦØÀ Ñ®¬

ʻڣÏÅ £ÌIJÖIJ»Ô¦Ì²ÅÉij¼ÊԦ̲ԸąÅ Ô´Đ²ÔÀ¾Ê´ā

ÖÆÔijÛ¾

Ö¼¦Ô¼Í»²º

Ô°·»Â¯Ê²

Àɦ·©ÊØ°

ÃÊIJÔ¾Û Ã¾À¦

  ³Ê°

 ³Ê°

  ³Ê°

  ³Ê°

 ³Ê°

 ³Ê°

£ÌIJÖIJ» ʼÅĊʦÅ̦ ¼Ê£Ê°Å¦£Ļʠɳ£ĉÊԦ̲

¼×§ĊĶĉÊ» ʼ

IJΦ¾É Á®ÈÔĸ·ÊȡŦ

ÊȺÔ·ÏÜŦ³

¦Ê²ºÊÔ´Đ²´¼ÈÖ»§²čײ

»

ʼÀʦյ²Ô°ÍÜ»À

42# Ô°ĉÊ´ā

°ÉݦúIJ ÛÔ´Đ²ijÉÀÅ»ĉʦ Ê¼Ô´¼Í»³Ô°Í»³£¼ĉÊÀÚ Ô´Đ²Õ£ĉººij̬ʲվȠʼؾĉԼͻ¦ijʺ¡ĊźѾ°ÍÜ·ÅĶÈÔ´Đ²Ø´ØIJĊ ×£¼Å»Ê ¼ÑĊÀĉʺɻ ĉŲ¡Å¦¼Ê£ÊÔ°ĉÊØüĉ Û¾Å¦Ô´¼Í»³Ô°Í»³ É²IJÑØIJĊ

¼č Tar Kawin


5 £ÀʺԧÏÜŵÌIJÚ Ô ÍÜ»À É³ Ê¼Àʦյ²°Ê¦ Ê¼Ô¦Ì²

1

OFFICE

ÂØij¾č°ÔÜÍ ´

ɳ Ê¼¾¦  É

¼À»Å»ÑĉÕ¾ĊÀ غĉijĊŦÀʦյ² ¾Å¦£ÌIJIJÑ ¡²ÊIJ³¼ÌÁÉ°×éĉڻɦijĊŦ Àʦյ²°Ê¦ ʼԦ̲Ծ»

ײ»Ð£°ÍÜIJÅ Ô³ÍÝ»¾IJ¾¦Ķ²Ô´Đ² Ê¼ غĉÅÊĶ°Ë×ÃĊÔ¼ÊÅ»Ñĉ¼ÅIJØIJĊ Ê¼¾¦°Ð²ijĉÊ Ô¼Ê¾Å¦ºÊIJѠɲ¨ÌÀĉÊÂØij¾č Ê¼¾¦°Ð²Õ³³

§ÍÀÌijغĉÕ²ĉ²Å²غĉ¼ÑĊĶÉ Àʦ Õµ²Ô¦Ì² ÛúIJØ´ØIJĊÕ²ĉÚ

SPART

±²Ê£Ê¼

2

غĉºÍ£Àʺ¼ÑĊ°Ê¦ ʼԦ̲ վȠʼÀʦյ²

¾Å¦£ÌIJIJÑ £Àʺ¼ÑĊÔ¼ÏÜŦ ʼԦ̲IJÍÚÃÊ ØIJĊ¸¼ÍÔijۺشúIJ

üÏÅĶĊʦ²É Àʦյ²°Ê¦  Ê¼Ô¦Ì²ºÊ×ÃĊ£Ë´¼Î ÁÊ ÛØIJĊ

INFO GRAPHIC

HIPST

3

COFFEE

ºÍԦ̲²ĊÅ»£¦Àʦ Õµ² ʼԦ̲غĉØIJĊ ¾Å¦£ÌIJIJÑ

ºÍԦ̲ÂIJÅ»Ñĉ°ÍÜijÉÀÔ»ÅȧȾĉÊ×Ķ Û»ÌܦקĊÔ»ÅÈÂÐIJ°ĊʻԦ̲úIJ

http://www.aommoney.com/

ºÍºÊ üÏźͲĊÅ»³¼ÌÃʼ ĶÉIJ Ê¼×ÃĊIJÍÕ¾ÈÔúÊȺ

4

NER

Ô´Đ²Ô¼ÏÜŦ¡Å¦£²ºÍÅʻР£²Ã²ÐĉºÂÊÀ»É¦ØºĉĶËÔ´Đ² ¾Å¦£ÌIJIJÑ

Å»Ê Õijĉ¦¦Ê²ºÍ¾Ñ ÕijĉغĉºÍ Ԧ̲Ԡ۳Ô ÌIJÀÌ ½ijÕ²ĉÚ

Ô ÌIJĸРÔĸ̲ĶÈÔÅÊÔÀ¾Ê°ÍÜØòش Õ ĊØ¡°É²Ôij¼Í»ºijÉÀÔ¼ÛÀ Û»ÌܦIJÍ

ʼÀʦյ² Ê¼Ô¦Ì² Ê¼Àʦյ²¾¦°Ð²    Ê¼°Ë´¼È É²§ÍÀÌij $ $

°Ë´¼È ɲ §ÍÀÌij

´ ´ąÅ¦

Àʦյ²¯ĉÊ»ÖŲ£ÀʺºÉܦ£Éܦ Ô§ĉ²°Ëº¼IJ ×ÃĊ°Ê»Ê°

$ $

$ $

°Ë´¼È ɲÂС¹Ê· Õ¾ÈÅгÉijÌÔÃijÐ

Àʦյ²Ô·Ìܺ£ÀʺºÉܦ£Éܦ Ô§ĉ²Àʦյ²Ô ÁÍ»²

Àʦյ²

$$$$$$$$$$$$$$$$

´ ´ąÅ¦Ô¦Ì²×ÃĊÔþÏÅÅ»Ñĉ ײ¡Å³Ô¡ij°ÍÜ ËòIJ

$$$$$$$$$$$$$$$$

SAVE $$$$$$$$$$$$$$$

5

Ô Û³Ô¦Ì²

°Ë¼Ê»¼É³¼Ê»ĶĉÊ»

ĶÉIJ ʼòÍÝÂ̲

ÅźԦ̲

ʼ¾¦°Ð²

µÑĊ¾¦°Ð²£À¼ĹÎ Á

Ô·Í»¦Õ£ĉÔ¼ÊÔ´¾ÍÜ»²£Àʺ£ÌIJվȰˣÀʺԡĊÊ×Ķ ò ʼÀʦյ²°Ê¦ Ê¼Ô¦Ì²ó ÛغĉקĉÔ¼ÏÜŦ»Ê ÅÍ ijĉÅØ´

Insuranger

Wise Choice


´Đ²£Ð®

¦°Ð²°Í×Ü § §ĉĉ

Ô´¾ÍÜ»²Ô¼ÏÜŦԾĉ² °ËÔ´Đ² ÛÔÃÛ²¼Ê»ØIJĊ ĝ¼Ê»ØIJĊ°Ê¦ÔIJÍ»À£¦Øºĉ·ÅÂËüɳ Ê¼IJ˼¦§ÍÀÌij´ďĶĶгɲ ÃʦʲÅIJÌÔ¼ °ÍÜ£ÌIJÀĉÊקĉºÊ§ĉÀ»Â¼Ċʦ¼Ê»ØIJĊ É²IJÍ ÀĉÊ

¼¶Ê Ԧ̲ØÀĊ É³±²Ê£Ê¼Ôĸ»Ú²Éݲ ʦÚĶÎ¦Ô´Đ²°Ê¦ÅÅ °ÍÜIJÍÅ»ĉʦòÎܦ ³Øò°ÍÜòקĉóÕ¾ÈòÖIJ²óÂËüɳԼÊ

1

TAN

غĉÀĉÊĶÈÔ´Đ²¦Ê²Ô¡Í»²´¼ÈÔ¹°ØòÅÊĶ Ô¼ÌܺĶÊ Ô¡Í»²ÂÌܦ°ÍÜØIJĊԼͻ²¼ÑĊײÕijĉ¾ÈÀɲ ¶Ă ¶²¼ĊʦÔÅ ¾É Á®č×ÃĊ É³¦Ê² Âʺʼ¯Â¼Ċʦµ¾ijųհ²×ÃĊ É³£Ð®ØIJĊ

ÂѦ

!

¾Ê¦

£ÀʺÔÂÍÜ»¦

ijÜË

¦Ê²Ô¡Í»²

ºÍ£ÀʺºÉܲ×Ķ ¾ĊÊØIJĊ ¾ĊÊÔÂÍ»§Å³µ¾ ijųհ²Õ¼¦ÚվȻź¼É³£ÀʺÔÂÍÜ»¦ØIJĊ  Ê¼¾¦°Ð²°ÍÜÔúÊÈ£ÏÅ×ÃĊµ¾ijųհ² ÂѦÚÕijĉ£ĉŲ¡ĊʦÔÂÍÜ»¦

2

Graphic & Web design

ÃÊ £Ð®¼É  Ê¼ÅÅ Õ³³×§Ċ£Àʺ£ÌIJ ¼Ċʦ¼¼£č£À¼¶Ă °Ë¦Ê²Ã¾Ê Ã¾Ê» Õ²ÀÔºÏÜÅÃÊÂØij¾č°ÍÜקĉվȺͣÀʺ§Ë²Ê©  ÛÂʺʼ¯ÃʼʻØIJĊĶÊ °Ê¦²ÍÝØIJĊ

TER

T

ÂѦ

!

¾Ê¦

£ÀʺÔÂÍÜ»¦

ijÜË

§Å³Àʦյ²Õijĉغĉ§Å³Ô¼ÏÜŦ»Ðĉ¦»Ê غĉ²×Ķ¼Ê»¾ÈÔÅÍ»IJÔ¾Û ²ĊÅ»¼É³£Àʺ ÔÂÍÜ»¦ØIJĊIJÍ

3

ʼ¾¦°Ð²°ÍÜÔúÊÈ£ÏÅ×ÃĊµ¾ijųհ² ¼ÈIJɳIJÍÕ¾ÈÂѦ£ÀʺÔÂÍÜ»¦°ÍܼɳØIJĊ ¡ÎݲŻÑĉ É³Õijĉ¾È³Ð££¾

Develops Web & App

¼É  Ê¼Õ ĊØ¡´ď©ÃÊ°ÍÜÔ ÌIJ¡Îݲ³²ÔÀ۳بijč üÏų²ÕÅ··¾ÌÔ£§Éܲ·ÉĴ²Ê×ÃĊIJÍ¡Îݲ »Ìܦ£Ð®Ô§ÍÜ»À§Ê©Ô°ĉÊØüĉ£ĉÊijÉÀ¡Å¦ £Ð® Û»Ìܦշ¦¡Îݲ԰ĉʲÉݲ

RD ÂѦ

!

¾Ê¦

£ÀʺÔÂÍÜ»¦

ijÜË

ĶȾ¦°Ð²°Í¡ĊźѾijĊŦղĉ²Õ¾ÈÔ´Đ²¡Éݲijʺ Õµ²§Å³£Àʺ¯Ñ ijĊŦ§ÉIJÔĶ²ºÍÔÃijк͵¾  Ê¼¾¦°Ð²°ÍÜÔúÊȣϊʼ¾¦°Ð²°ÍÜºÍ £ÀʺÔÂÍÜ»¦¼ÈIJɳ ¾Ê¦ ijĻÜÊÔ·ÏÜŧĉÀ» ´ąÅ¦ É²£ÀʺµÌIJ·¾ÊIJ

4

¦Ê²¯ĉÊ»¼Ñ´ §Å³°ĉŦ԰ÍÜ»ÀÃÊ £Ð®ºÍ ¾ĊŦIJÍÚ ¨É ijÉÀ¼ÑĊþɠ Ê¼¯ĉÊ»¹Ê·Õ¾ÈIJĊʲ  Ê¼´¼É³Õijĉ¦¼Ñ´£Ð®ÔŦ ÛÂʺʼ¯ ºÍ¼Ê»ØIJĊײ¬Ê²Èï§ĉʦ¹Ê·ðØIJĊÔ§ĉ² É²

ER ÂѦ

!

¾Ê¦

£ÀʺÔÂÍÜ»¦

ijÜË

5

accessories

§Å³ ʼÔij̳Öij°Í¾È²ÌIJ¾ÈòĉŻԲĊ²¼É ÁÊ Ô¦Ì²ijĊ²ºÊ  ÀĉÊ°ÍÜĶÈ×Âĉ×Ķ É³µ¾ijųհ²  Ê¼¾¦°Ð²°ÍÜÔúÊȣϊʼ¾¦°Ð²°ÍܺͣÀʺ ÔÂÍÜ»¦ijĻÜÊÚ¨ÎܦºÍÖÅ ÊÂÔÂͻԦ̲ijĊ²²ĊÅ»

accessories

¦Ê²'@MCL@CD# ( 8  ¾Å¦Ö·Âijč¡Ê»2NBH@K,DCH@üÏÅÀʦ ¡Ê»×²ij¾ÊIJÅÅ Õ³³ºÊþʻÚÕ²À Ô·ÏÜÅÃÊÅɲ°ÍÜ¡Ê»ØIJĊºÊ °ÍÜÂÐIJÕ¾ĊÀ£ĉÅ» ´¼É³Ô´¾ÍÜ»²Â̲£ĊÊ×ÃĊÔ¡Ċʠɳij¾ÊIJºÊ ¡Îݲ

²ºÍ£ÀʺÔÂÍÜ»¦

ÁÊ¡ĊźѾ ĉŲ Ê¼¾¦°Ð² Ô¼ÏÜŦԾĉ²ÚÃÊ Ô¼Ê¶Ă ¶²ºÅ¦ÃÊÖÅ Ê°ÍܨĉŲŻÑĉ ÛÂʺʼ¯Â¼Ċʦ¼Ê»ØIJĊ ×ÃĊ É³Ô¼Ê¨ÎܦÅÊĶĶȺʠ Àĉʦʲ´¼ÈĶËIJĊÀ»¨ÝË¡ÅÕ£ĉºÍ£ÀʺijÉݦ×ĶĶ¼Ì¦ Û·Å

,NMDX(CD@R


ĶĉÊ»£ĉÊĶĊʦ·²É ¦Ê²Õ³³²ÍÝÂÌ

´¼ÈûÉIJ¹ÊÁÍØIJĊÔ»ÅÈ

Ô ĉ¦¼À»IJ

´¼È³£ÀʺÂËÔ¼ÛĶĶ¼Ì¦Ã

Ŧ£č´¼È ųشÂ

¦Ê²

Ԧ̲

Âɦ£º

¯

ĶĊʦ£²·Ì ʼºÊ°Ë¦Ê²ÃÉ £ĉÊקĊĶĉÊ»ØIJĊüÏÅÔ°ĉÊ ºÍ³Éij¼´¼ÈĶËijÉÀ£²·Ì Ê¼Ô°ĉʲÉݲ¯Î¦ĶȺÍÂÌ°±ÌקĊØIJĊ

1

2 ĶĊʦ£²·Ì ʼԠ̲ ÀĉÊ

ĶĊʦ£²·Ì ʼ°ÍܺͳÉij¼

¡Å¦·²É ¦Ê²

¯Ñ ijĊŦºÊ°Ë¦Ê²

¾IJÔ·ÌܺÅÍ 100% Ô·Ìܺ£ĉÊקĊĶĉÊ»Ô´Đ²Ô°ĉÊ

Ô·Ìܺ£ĉÊקĊĶĉÊ»Ô´Đ²Ô°ĉÊ

http://www.aommoney.com/

ʼų¼ºÕ¾ÈÂɺº²Ê·ÉĴ²Ê £Àʺ¼ÑĊ£ÀʺÂʺʼ¯×ÃĊ É³·²É ¦Ê²

1

ÃÊԦ̲ØIJĊ²ĊÅ»ĝÔ£¼Í»IJ ºÍ´ď©ÃÊ É³£¼Å³£¼ÉÀ Ô·ÏÜŲÂĉ¦µ¾ijĉÅÂС¹Ê·

ĶĊÊ¦Ô Ì² ÀĉÊÀɲ

¾IJÔ·Ìܺ100%

INFO GRAPHIC

¦Ê²Õ»ĉ

£¼Å³£¼ÉÀÕ»ĉ °ÈÔ¾ÊÈ É³£²×²£¼Å³£¼ÉÀ غĉºÍ£ÀʺÂСÔ£¼Í»IJ°Éݦ¦Ê² Ԧ̲Âɦ£ºÕ¾ÈÂС¹Ê· ÛÕ»ĉ ijʺúIJ

Âĉ¦¾Ñ ĶĊʦش¶Ă Å³¼º/TAKHB3Q@HMHMF ×ÃĊÂÌ°±ÌØIJĊ¼É³» ÔÀĊ²Ô¦Ì² ØIJĊÔ´Đ²Ķ˲À²100% ¡Å¦¼Ê»Ķĉʻײ Ê¼Âĉ¦ ¾Ñ ĶĊʦԡĊʼɳ¶Ă Å³¼º

¯ʲ¶Ă ų¼º¶āºÏÅÕ¼¦¦Ê²Ç ¯ʲĹΠÁÊÖ¼¦Ô¼Í»²ÔÅ §² ¯ʳɲÅÐIJºĹΠÁÊÔÅ §² ¯ʲ¶Ă Å³¼º¶āºÏÅÕ¼¦¦Ê²Ô´Đ²ºÑ¾²Ì±Ì ºʣº³¼ÌÁÉ°°ÍÜijÉݦ¡Îݲijʺ ªÃºÊ»Ø°»

ÂС¹Ê·Õ»ĉ

¶Ă ų¼º×²Ø°»ÖIJ»°Ê¦¼Ê§ Ê¼ĶÉIJijÉݦ¡Îݲ üÏÅ ¼È°¼À¦ Ê¼£¾É¦´¼È ÊĹ ËòIJ

¼ĉʦ Ê»·É¦°Ë¦Ê ´ĄÀ» ÛÔ¾ÍÝ»¦IJÑ£¼Å ¹Ê¼È×ÃĊ£²ÅÏܲijĊÅ

À̱Íij¼ÀĶÂų Âų¯Êº°ÍÜ¶Ă Å³¼ºÀĉÊØIJĊÂÌ°±Ì ¾IJûĉŲ¹ÊÁÍÔ°ĉÊüÏÅغĉ Ԡ۳׳Ô¼ÛĶ¼É³Ô¦Ì²Ô·ÏÜÅקĊÔ´Đ²

³Ê¾Ê²¨čŦ£č´¼È ų°Éݦ×Ã

Ã¾É ¬Ê²´¼È Å³ Ê¼×§ĊÂÌ°±Ì

2

¼É Õ¾ÈĹ¼ ײ¦Ê²°

¶Ă ų¼ºIJĊÀ»ijÉÀÔŦ(M'NTRD3Q@HMHMF ÂÌ°±ÌÔúÏŲ ¼®Í°ÍܲÉܲ£ÏÅ100%¼ÀºÔ´Đ²Ô°ĉÊ

Ô¦ÏÜŲء  ʼų¼ºijĊÅ¦Ô´Đ²Ø´Ô·ÏÜÅ´¼ÈÖ»§²č¡Å¦ ÌĶ Ê¼²Ê»ĶĊʦ

£¼Å³£¼ÉÀئ°ÍÜ Ô£Í»¦¡ĊʦԼÊÔºÅ

ijĊÅ¦Ô´Đ²¾Ñ ĶĊʦ¡Å¦³¼ÌÁɰüÏÅÃĊʦÃÐĊ²ÂĉÀ²²Ìij̳У£¾²Éݲ ³¼ÌÁÉ°°Ë°ÈԳͻ²£ÐĊº£¼Å¦Õ¼¦¦Ê²×ÃĊ¾Ñ ĶĊʦקĊÔ´Đ²Ã¾É ¬Ê² þɠÂÑij¼ Ê¼Å³¼ºØIJĊ¼É³ Ê¼¼É³¼Å¦ĶÊ  ¼È°¼À¦Õ¼¦¦Ê² £ĉÊקĊĶĉÊ»¶Ă Å³¼º¾Ñ ĶĊÊ¦Ô´Đ²Ø´ijʺÅÉij¼Ê°ÍÜØIJĊ¼É³Å²ÐºÉijÌ ĶÊ  ¼È°¼À¦Õ¼¦¦Ê²

ÂС¹Ê· Ê»Õ¾È ĶÌij¹Ê»×²IJ͠ۺͧɻ

ÔÃÛ²£Ð®£ĉÊײ°Ð ÚIJĊʲ ´¼É³ºÐººÅ¦£Àʺ£ÌIJØIJĊIJ Insuranger TAXbugnoms


IJɦ

üÏÅ

ÂÑĉ£ÀʺÂËÔ¼ÛĶ

º

ÂС¹Ê·

£¼Å³£¼ÉÀ

¯ĊÊ¡ÊIJijÉÀ×IJØ´ Âĉ¦µ¾ÔÂÍ»ijĉÅ ijÉÀÅÏܲղĉ`

Ԧ̲ջĉ ij ¦Ê²غĉºÍԦ̲ԾÍÝ»¦IJÑ £¼Å³£¼ÉÀÕ¾ÈغĉºÍקĊĶĉÊ» Ô¡ĊÊÂɦ£º¾Ë³Ê ÔĶÛ³´ĄÀ» غĉºÍԦ̲¼É ÁÊĝ

Âɦ£ºÕ»ĉ £ÀʺÂɺ·É²±č ɳ£²ÅÏܲغĉIJÍ  Ê¼¦Ê²ijÌIJ¡ÉIJغĉºÍ×£¼Â²É³Â²Ð² ¦Ê²Õ»ĉԦ̲ ÛÕ»ĉÔ£¼Í»IJĶ²ºÍ´ď©ÃÊ £¼Å³£¼ÉÀÂС¹Ê· ÛÕ»ĉijʺ

ʲغĉØIJĊ ÛغĉºÍԦ̲ ų£¼ÉÀغĉØIJĊÕ¯ºÔ´Đ² ŦºÊIJÑÕ¾

ÃĊºIJоIJĊÀ»ò£Ð®£ĉÊó

¼É°±Ê °ÍÜ°Ë

³¼ÌÃʼ ʼקĊ ĶĉÊ»×ÃĊÔúÊȺ

ºÅ¦Ô¼ÏÜŦIJÍºÊ  ÀĉÊ Ô¼ÏÜŦջĉ°ÍܺÍ×ÃĊ É²

²¡Å¦§ÍÀÌijijÉÀÔŦ IJÍ·ÅÔ¼ÊĶÈ·³£ÀʺÂС


5 À̱ÍĶÉIJ

INFO GRAPHIC

òòÐĉºÂÊÀ²É §ĊÅ

----------------------------

฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀

SALE

----------------------------

1 ฀฀฀ ฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀่฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀ 2,300 ฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ 1 ฀้฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀้฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀“฀฀฀฀฀฀฀”฀฀฀฀฀฀฀

2

ÅźԦ̲ ĉŲ§ĊÅ´´ĀĒ¦

฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ !

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀ ฀฀฀ !! ฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀

ĶÉIJ¾ËIJɳÀĉÊÅÈؼĶËÔ´Đ²°ÍÜÂÐIJ

฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀

3

ÅźԦ̲¡Å¦Ô¦Ì²°ÍܧĊÅ

5

4

ijÉݦ¦³§ĊÅ´´ĀĒ¦¾Éݲ¾Ê

5

Å»ĉʧĊÅ´´ĀĒ¦ ĉŲ²Å²

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀ ฀฀฀่

“ ฀฀฀฀่฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀้฀฀ ”

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀่฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀่฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀่฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀

฀฀฀฀์฀฀฀฀฀฀฀฀฀ 9 ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀

·¬¾¦¾ĭ¼¯Æ›¾¦··­


ʼԦ̲¡Å¦

Å´ó×ÃĊºÍԦ̲Åź

฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

IJ

Ô¡Í»²ÂÌܦ¡Å¦Õ¾È¼Ê£ÊIJÑÀĉÊijŲ ²ÍݺÍԦ̲԰ĉÊØüĉÕ¾ĊÀÔ¾ÏÅ ÀĉÊĶȨÏÝÅ ÅÈؼ ĉŲþɦ¯ĊÊԦ̲غĉ·Å¼Å¨ÏÝÅ £¼ÉݦijĉÅØ´°ÍܺͼʻØIJĊ

¼ÈºÉIJ¼ÈÀɦ£Ë·ÑIJ ʼÕÂIJ¦ÅÅ °ÍÜ ³Éܲ°Å²ĶÌij×Ķ ¡Å¦µÑĊÂѦÅÊ»Ð

·ÊµÑĊÂѦÅÊ»ÐÅÅ Ø´Ô°ÍÜ»ÀÔ·ÏÜżĊʦ  ÌĶ ¼¼º×²£¼Å³£¼ÉÀ

Õ³ĉ¦Ô¦Ì²Ø´ÅźŻĉʦ²ĊÅ»10% ¡Å¦¼Ê»ØIJĊÔ§ĉ²¼Ê»ØIJĊ ³ ijÉIJԦ̲ ³ Ø´ÅźÔºÏÜÅ£¼³ ÔIJÏŲ Û²ĻÊØ´¶Ê ±²Ê£Ê¼

Å´´ĀĒ¦ ijÉÀÅ»ĉʦԼʨÏÝÅÔÂÏÝŵĊÊúIJԦ̲ش

Ã¾Í Ô¾ÍÜ»¦ÅÊÃʼ °Íܺ͵¾ijĉŠʼ ÔĶÛ³´ĄÀ»µÑĊÂѦÅÊ»Ð

 ³ ²ĻÊԦ̲ ³ ûÅIJ

IJÑÕ¾ÂС¹Ê·ÔºÏÜÅ µÑĊÂѦÅÊ»ÐÔĶÛ³´ĄÀ» վȷÊØ´ij¼ÀĶ ÂС¹Ê·ÂºÜËÔºÅ

¼È´Ð °ĻʰР£¼Éݦ°ÍܧĊÅ´´ĀĒ¦£¼³ ÔIJÏŲüÏÅ´ā²ĻÊØ´¶Ê ±²Ê£Ê¼

Õ³ĉ¦Ô¦Ì²×§Ċ§ĊÅ´´ĀĒ¦¯ĊÊקĊúIJûÐIJ §ĊÅ´´ĀĒ¦°É²°ÍÂ̲£ĊʼʣÊÔ Ì²¦³ Ô´¾ÍÜ»²Ø´¨ÏÝÅײÔIJÏŲijĉÅØ´Õ°²Õ¾È ¯ĊÊקĊ¦³ØºĉúIJ£À¼²ĻÊØ´ÅźԦ̲

Ã¾Í Ô¾ÍÜ»¦IJÑÕÅ·§ĊÅ´´ĀĒ¦ ĉŲ²Å² ¯ĊÊԾ̠IJÑغĉØIJĊ Û£À¼ijÉݦ¦³§ĊÅ´´ĀĒ¦ Õijĉ¯ĊÊûÐIJ§ĊÅ´´ĀĒ¦ØºĉØIJĊ Û¾³ÕÅ· §ĊÅ´´ĀĒ¦°Ìݦ

úÉܲÅÅ  Ë¾É¦ Ê»  ¾ĊʺԲÏÝŰ˦ʲIJÍ¡Îݲ غĉÔ£¼Í»IJÂС¹Ê·ĶÌijIJÍ Ô¨¾¾čºŦ°Ë¦Ê²IJÍ¡Îݲ

×ÃĊµÑĊÂѦÅʻР°Ë¦Ê²ÅIJÌÔ¼ °ÍÜ°ĉʲ§Å³


02 ILLUS TRATION


FINAL PROJECT


FINAL PROJECT - วิิวัฒนพัสตราภรณ ออกแบบกราฟก สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อิทธิพลของการแตงกายแบบตะวันตกที่มี ผลตอการเปลี่ยนแปลงการแตงกายของ ไทยชวงสมัยรัตนโกสินทร


FINAL PROJECT


FINAL PROJECT - วิิวัฒนพัสตราภรณ ออกแบบกราฟกสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ สถานที่ในชวงสมัยกรุงรัตนโกสินทร


PROJECT - GAME


PROJECT GAME - PUG JA RUN ออกแบบกราฟกพื้นหลังเกม ดานอวกาศ และดานขนมหวาน


POR TRAIT

DRA DES


AFT SIGN


DRAFT DESIGN

XYZ COFFEE


03 ANI MATION


FINAL PROJECT

FINAL PROJECT - วิิวัฒนพัสตราภรณ ออกแบบและทําสื่อในลักษณะงานเคลื่อนไหว แอนิเมชัน 2 มิติ บอกเลาเรื่องราวการแตง กายของไทยชวงสมัยรัตนโกสินทรใหเขาใจ งายมากยิ่งขึ้น


FINAL PROJECT - วิิวัฒนพัสตราภรณ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อิทธิพลของการแตง กายแบบตะวันตกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง การแตงกายของไทยชวงสมัยรัตนโกสินทร

https://youtu.be/NLgXtS5PNYM


THANK - YOU

portfolio  
New
Advertisement