Page 1

magaz

ine

n ove m

ber 20 10

Stage bij 100%FAT: Hot or Not?

Roy van der Veen (88541)


c o lo f o Student: Roy van der Veen Bedrijf: 100%FAT Begeleider: Rene Heijnen Bedrijfsbegeleider: Floris Schreuder Met dank aan: Lieven Maes, Floris Schreuder, Patrick Roubos, Erik Kijk in de

Vegte, Heinze Havinga, Jeroen Domburg

Datum van uitgave: 9 November 2010

Copyright: 100FAT.MAGAZINE is een uitgave van 100%FAT. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan 100FAT.MAGAZINE zonder schriftelijke goedkeuring op te nemen in een leesportefeuille. 100FAT.MAGAZINE is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dee uitgave. 100FAT.MAGAZINE is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. 100FAT.MAGAZINE behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Uitgeverij 100%FAT

n


VOORWOORD Dit verslag is geschreven in het kader van mijn stage bij

100%FAT, waar ik als software/hardware engineer aan de slag ben geweest. Ik ben van mijzelf technisch breed geïnteresseerd en in mijn opleiding Kunst & Techniek in aanraking gekomen met vele software- en hardwarematige oplossingen. Ik heb het altijd fijn gevonden niet met één onderwerp bezig te zijn en heb hierdoor gekozen voor een stage buiten mijn vakgebied (webdevelopment). Ik wil de volgende mensen bedanken voor hun hulp en ondersteuning bij mijn stage en aanverwante activiteiten: 100%FAT medewerkers Lieven Maes, Floris Schreuder, Patrick Roubos en Erik Kijk in de Vegte

4


1 Inleiding

INHOUD

2 Over 100%FAT

9

8

2.1 Historie 2.2 Diensten 2.3 Producten 2.4 Markt

10 10 12 14

3 Procedure en werkwijze

16

4 Gedane projecten

18

5 Conclusies en resultaten

24

6 Aanbevelingen

26

3.1 Opdracht krijgen 3.2 Brainstorm 3.3 Prototyping 3.4 Bouw 3.5 Inbouw

4.1 OpenFrameworks experimenten 4.2 goLogo 4.3 Beter dan God 4.3.1 Aging Machine 4.3.2 Vraag Antwoord 4.4 100%FAT 4.4.1 Server 4.4.2 Entresol 5.1 Leerdoelen 5.2 Overige resultaten 6.1 goLogo 6.2 VraagAntwoord 6.3 Begeleiding vanuit 100%FAT

16 16 17 17 17 18 19 20 20 22 23 23 23 24 25 26 26 26

5


SAMENVATTING Mijn stage was bedoeld om buiten mijn vakgebied

De voornaamste resultaten zijn de uitgewerkte basis van een programma om met gebruikmaking van Motion bezig te zijn met software/hardware in combinatie met Tracking en beamers een interactieve vloerprojectie op interactieve kunstinstallaties. Hiervoor was het bedrijf één pc te realiseren en een tiental op zichzelf staande 100%FAT een perfecte match, wat heeft geleid tot een units waar bezoekers van het museum ”Twentse Welle” leuke, productieve en leerzame stage. hun bezoekerskaartje kunnen scannen en een vraag kunnen beantwoorden, waarna hun antwoord naar een cenIk ben mijn stage begonnen zonder vastgestelde op- trale server gestuurd word en word gebruikt in de rest dracht, deels omdat 100%FAT enkele mogelijke op- van de voorstelling. drachten nog niet rond had en deels omdat ik zelf in wou springen waar nodig en snel en flexibel projecten Al met al denk ik dat mijn doelstellingen behaald zijn en op wilde pakken. Deze aanpak heeft goed gewerkt en ik dat beide partijen tevreden zijn met deze stage. heb in mijn stage meegewerkt aan veel projecten, rekening houdend met de leerdoelen en de beschikbare tijd. Ook ben ik betrokken geweest bij het bedenken van concepten en softwarematige architectuur, alsmede bij het reilen en zeilen van het bedrijf.

6


BEGRIPPENLIJST Open Source Software waarvan de bronmaterialen vrij toegankelijk en meestal te gebruiken zijn.

Arduino Opensource computerplatform met een mi-

crocontroller en in/outputs, bedoeld om te helpen bij het bouwen van interactieve objecten.

C++ Programmeertaal die zich kenmerkt door snelheid en veel controle voor de ontwikkelaar. Debian Opensource besturingssysteem gebaseerd op

linux.

GLSL Een programmeertaal gericht op het program-

meren van visuele effecten die op de videokaart berekend moeten worden.

Motion Detection Het herkennen van bewegingen van gebruikers. In dit verslag draait het dikwijls om de loopbewegingen van bezoekers. Framerate De hoeveelheid beelden per seconde die

een applicatie of computer op het scherm kan tonen. Is afhankelijk van de gebruikte software, snelheid van de computer, efficiĂŤentie van de software, etc.

OpenFrameworks Een opensource set van tools Entresol Stalen tussenverdieping op poten om extra

om te helpen bij het ontwikkelen van software voor interactieve installaties.

OpenGL

Een standaard specificatie om 2d en 3d graphics te genereren om verschillen tussen fabrikanten en videokaarten te overbruggen.

ruimte te cre¨eren in een hoge ruimte.

Runge-kutta De Runge-kuttamethode is een wiskundige methode om de precisie van vergelijkingen te verbeteren. In mijn geval heb ik hem gebruikt om de zwaartekrachtsimulatie stabieler te maken.

7


INLEIDING Voor mijn stage ben ik op zoek geweest naar bedrijven

Mijn leerdoelen voor deze stage waren als volgt: • Het Arduino platform gebruiken in combinatie met waar ik volledige oplossingen kon ontwerpen en bouwen andere hardware. en waar ik bezig was buiten mijn vakgebied (webdevel- • OpenFrameworks gebruiken voor gecombineerde opment), met ruimte voor experimentatie. hard/software-projecten. • Pro-actief mogelijke combinaties van hard- en softIk kende 3 van de 4 oprichters van 100%FAT en wist ware als oplossing voor een probleem onderzoeken ongeveer wat ze deden, zodoende ben ik er eens binen evalueren, al dan niet in overleg met anderen. nengelopen. Er was een klik en beide partijen hadden er • Ontwikkelingen in het vakgebied interactieve kunst een goed gevoel bij. wat betreft hardware, software en concepten bijhouden. Ik ben mijn stage bewust begonnen zonder van tevoren een opdracht vast te stellen omdat ik vertrouwen had in In dit stageverslag leg ik uit wat 100%FAT is, het verhaal de diversiteit van de opdrachten die vanaf 100%FAT kwa- achter het ontstaan van het bedrijf en omschrijf ik wat men, alsmede omdat ik de mogelijkheid kreeg zelf op- hun diensten zijn alsmede in welke markten ze opereren. drachten te definiëren binnen mijn leerdoelen. Daarna leg ik het één en ander uit over hun werkwijze, hoe ze projecten aanpakken en prototypes ontwikkelen, waarna ik doorga naar de projecten waar ik aan mee heb gewerkt of individueel uitgevoerd heb.

8


OVER 100%FAT

Van hun website (http://www.100fat.nl)

“100%FAT is een jong bedrijf opgericht door vier creatieve en technische geesten met de missie om mensen te vermaken met een innovatieve mix van kunst en techniek. Ons doel is om overrompelende interactieve ervaringen te creren door allerlei nieuwe media met elkaar te verbinden.� Bij 100%FAT worden interactieve (kunst)installaties gebouwd, met een focus op het commerciele aspect.

9


OVER 100%FAT HISTORIE

100%FAT is ontstaan tijdens een afstudeeropdracht van 4 toenmalig Kunst & Techniek-studenten, namelijk:

Lieven Maes Floris Schreuder Patrick Roubos Erik Kijk in de Vegte

Tijdens de opstartfase van het afstudeerproject werd al snel duidelijk dat er echte opdracht en opdrachtgever was en dat er gekeken moest worden naar de omgang hiermee. Na enig overleg besloten de afstudeerders een bedrijf op te richten om na het afstuderen door te gaan op de lijn die ze hadden uitgezet.

Deze afstudeeropdracht draaide om het creëeren van een prototype van ”Wandeling door de tijd”, een multimediale kunstinstallatie die als introductie dient voor de vaste voorstelling van het museum ”Twentse Welle”.

DIENSTEN

100%FAT krijgt opdrachten die stuk voor stuk uniek zijn,

De diensten zijn grofweg te verdelen in de volgende punten: wat als gevolg heeft dat de aangeboden diensten vrij • Unieke conceptontwikkeling breed zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat als een • Ontwikkeling software op maat dienst niet volledig in-house gedaan kan worden er vrij • Ontwerpen van klantspecifieke content (grafisch, ausnel een externe partij ingeschakeld word om goed werk dio, video) af te leveren. • Realisatie/installatie op locatie

10


11


OVER 100%FAT PRODUCTEN

De meeste opdrachten leveren een uniek eindproduct op, 100%FAT heeft echter ook 1 vast product:

GOLOGO

Gologo is gericht op bedrijven of groepen bedrijven die hun ontvangstruimte op willen sieren met een interactieve vloerprojectie, bestaande uit rondzwevende logo’s. Dit product is al aan enkele klanten verkocht en er is een gezonde interesse vanuit het bedrijfsleven. De verwachting is dan ook dat GoLogo nog wel een aantal keren verkocht gaat worden.

Verder heeft 100%FAT redelijk wat losse, unieke producten afgeleverd:

WANDELING DOOR TE TIJD

Een prototype voor een interactieve, multimediale installatie die als introductie voor een vaste voostelling in een museum dient.

ZOOMPAINTING

Een prototype voor een interactieve, multimediale installatie die als introductie voor een vaste voostelling in een museum dient.

VIDEOWALL FITC

Een interactieve 3d-omgeving die op beweging reageert, gemaakt voor een conferentie.

12


ZIGBEE GRID

Een grid van radio zender/ontvangers bedoeld voor positiebepaling zonder last te hebben van veranderende lichtinval, muren, etc.

AGING MACHINE

Een combinatie van een fotohokje en een “eindscherm”. De bezoeker maakt een foto van zichzelf aan het begin van een voorstelling. Aan het eind ziet de bezoeker zichzelf terug, alleen dan kunstmatig verouderd met invloeden die komen uit beantwoorde vragen.

VRAAG ANTWOORD

Gerelateerd aan de ”Aging Machine” is Vraag Antwoord, een tiental aan de muur gemonteerde platen waarop de bezoeker een vraag kan beantwoorden na zijn/haar kaartje te hebben gescanned. Deze antwoorden worden verzonden naar een centrale server, waarna ze gebruikt worden in de Aging Machine.

13


OVER 100%FAT MARKT

De diensten die 100%FAT aanbied zijn geschikt voor veel markten, ruwweg te verdelen in de volgende vier:

Musea

Bij musea is er vaak een idee en/of opdracht vanuit een museum en is de inbreng die 100%FAT in de projecten heeft gering in vergelijking met de andere markten. Het gaat vaak om installaties die meerdere maanden moeten draaien en intensief worden gebruikt. Hierdoor is robuustheid van groot belang, hier word rekening mee gehouden bij de aanschaf van materialen en tussenoplossingen.

Informatievoorziening (instellingen, overheden)

In het geval van informatievoorziening is het belangrijk dat de informatie helder en op een orginele manier word getoond. Hierbij zit de focus vooral in het �uitlichten� van de informatie, gebruikmakend van licht, geluid en interactie.

Promotie (beurs, expo, reclame)

Projecten met een focus op promotie is het van belang om de aandacht te trekken door middel van orginele en/of intensieve animatie en interactie. Herbij is het opvallende element erg belangrijk en zal veel aandacht besteed worden aan het vinden van een of meerdere opvallende elementen die bij de opdrachtgever passen.

14

Amusement (evenementen, festivals, expos)

Als een project gebouwd word puur voor het amusement is een goede en leuke interactie van belang, de gebruiker moet er lol in hebben en het leuk vinden met het object te interacteren. Hiervoor is het van belang de interactie vaak te testen en snel aan te passen. Omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met een product dat gepromoot moet worden of de wens van een kunstenaar is het mogelijk het concept snel en vaak aan te passen en te verfijnen aan de hand van feedback.


15


PROCEDURE EN WERKWIJZE Projecten van 100%FAT zijn dikwijls multimediaal en

Deze fases in het kort zijn: • Opdracht krijgen Het krijgen en invullen van de multidisciplinair, waardoor een systematische opdracht, in samenwerking met de klant. aanpak belangrijk is. Ik loop de verschillende fasen die een gemiddeld project • Brainstorm Brainstormen over de te gebruiken hardware, software en werkmethodes. bij 100%FAT doorloopt langs en beschrijf • Prototyping Per onderdeel prototypes bouwen in de ideeën erachter. combinatie met uitvoerig onderling overleg.

OPDRACHT KRIJGEN

In het geval van simpele opdrachten word er na kort

overleg een offerte uitgebracht, in het geval van een uitgebreidere opdracht word er uitvoerig overleg gevoerd, zowel intern als met de opdrachtgever. Tijdens dit overleg brainstormt 100%FAT over de inhoud en uitvoering van het project, alsmede omliggende onderwerpen. Er worden dikwijls verschillende voorstellen gedaan om het probleem vanuit verschillende

BRAINSTORM

Aan het begin van een opdracht word er gebrainstormd

over de verder invulling van de te gebruiken hardware en software. Iedereen is vrij een oplossing aan te dragen voor een onderdeel van het project en in de gesprekken die volgen word vastgesteld welke combinatie van oplossingen er gebruikt gaat worden. Ook word er verdeelt wie wat doet. Om een onderdeel op te pakken zijn meerdere redenen mogelijk en geaccepteerd, mits het haalbaar lijkt. • Nieuwsgierigheid. • Ervaring. • Plezier in het ontwikkelen. • Experts in het persoonlijke netwerk.

16

hoeken te benaderen en een oplossing vinden die zo goed mogelijk bij de opdrachtgever past.

Mocht er geen kennis en ervaring aanwezig zijn word gekeken naar een externe oplossing. 100%FAT wil zich in de toekomst meer richten op het aansturen van externe partijen om de kwaliteit van het eindproduct te kunnen verhogen.


PROTOTYPING

Voor ieder onderdeel worden kleine prototypes gebouwd. Dit kan zijn om verschillende technieken te testen of juist om te kijken hoe technologieĂŤn en technieken samenwerken. Tijdens de bouw van deze prototypes word er uitvoerig overleg met elkaar gevoerd over de bevindingen, dit is erg belangrijk als het project veel onderling verbonden sub-onderdelen kent.

Problemen worden in deze fase vaak opgelost door samenwerking. Soms kan een probleem namelijk worden afgevangen in een ander onderdeel en soms kan een onderdeel sneller worden opgelost door iemand anders ernaar te laten kijken.

BOUW

Bij de bouwfase worden alle prototypes uitgebouwd naar volledige versies van hogere kwaliteit. Soms voldoet het prototype grotendeels en is het slechts het vergroten van de kwaliteit en soms moet een onderdeel helemaal opnieuw worden gebouwd aan de hand van het prototype en de daarmee opgedane ervaringen. Er veranderd in deze fase niet erg veel meer en de stappen die gemaakt worden tussen feedbackmomenten zijn groter.

INBOUW

Het inbouwen van alle onderdelen in het uiteindelijke

product gebeurt geleidelijk aan door het project heen, de prototypes moeten immers ook kunnen laten zien dat samenwerking mogelijk is op de beoogde manier. Uiteindelijk moeten alle subgedeeltes worden ingebouwd in het eindproduct, hierbij word ervoor gezorgd dat niemand alleen werkt om te voorkomen dat problemen worden vergeten of over het hoofd worden gezien. Het eindproduct word ook zo snel mogelijk op locatie opgebouwd en getest om problemen met het netwerk, stroom, verlichting, etc. te voorkomen.

17


GEDANE PROJECTEN Tijdens de stage ben ik met meerdere projecten bezig geweest. Ik bespreek hier per project wat het inhield en wat ik ervan heb geleerd.

OPENFRAMEWORKS EXPERIMENTEN OpenFrameworks is een open-source C++ framework

gericht op het helpen bij de ontwikkeling van creatieve en interactieve applicaties. Bij 100%FAT was er al een tijdje de behoefte om eens met OpenFrameworks aan de slag te gaan, door tijdgebrek was het hier nog niet van gekomen. Omdat ik interesse had in C++ en de ideologie achter OpenFrameworks interessant vond ben ik aan de slag gegaan om ze onder de knie te krijgen. Ik heb enkele applicaties gebouwd die grote hoeveelheden deeltjes simuleren die door middel van zwaartekracht of vectoren beïnvloed worden. In de bouw hiervan ben ik in aanraking gekomen met vele praktijk-aspecten van C++

18

en OpenFrameworks. In mijn experimenten ben ik ook in aanraking gekomen met numerieke intergratiemethodes en heb de RungeKutta methode ge¨ımplementeerd in de zwaartekracht simulatie om de precisie en stabiliteit onder verschillende framerates te verbeteren.


GOLOGO

GoLogo is één van de vaste producten van 100%FAT. De

tie tussen logo’s en de motion detection gebeurde. Dit principe heb ik behouden en uitgebouwd in mijn versie orginele implementatie hiervan bestaat uit één compu- door gebruik te maken van de mogelijkheden die C++ en ter die de motion tracking deed en één computer die de OpenFrameworks hiervoor bieden. flash-applicatie draaide die de logo’s weergaf. Deze pro- Specifieker heb ik Behaviors meer mogelijkheden gegramma’s waren gescheiden omdat ze beiden vrij zwaar geven om logo’s aan te vragen, controle gegeven over de waren voor de processor. grafische omgeving en een directere communicatie met In verband met mijn interesse en ervaring met Open- de motion detectionbronnen. Frameworks en het gebrek aan een geschikte lopende De nieuwe versie ondersteunt ook meerdere soorten opdracht ben ik bezig gegaan met een nieuwe versie van bronnen voor ’Blobs’, waar een blob een punt van goLogo, ditmaal geschreven in C++ met gebruikmak- bepaalde afmetingen is die wordt gevolgd. Door deze ing van OpenFrameworks en hardwarematige graphics- aanpassingen is het makkelijker om een testbron voor acceleratie. Deze oplossing is veel minder zwaar voor deze data te gebruiken, waarbij dit op een nette manier de processor en kan daardoor naast de motion tracking- is geïmplementeerd. software draaien. GoLogo had in de oude versie verschillende soorten Behaviors (gedragingen) die bepaalden wat er aan interac-

19


GEDANE PROJECTEN BETER DAN GOD

De TwentseWelle startte eind september 2010 met een nieuwe expositie genaamd ’Beter dan God’, 100%FAT was ingeschakeld voor de bouw van alle multimediale toepassingen voor deze expositie.

Aging Machine

De grootste bijdrage die 100%FAT heeft gedaan is de Aging Machine. In deze machine word een foto van de bezoeker gemaakt waardoor de bezoeker aan het einde van de voorstelling zichzelf verouderd terugziet. Mijn rol in dit project was relatief klein en beperkte zich

20

tot bijdragen aan de algemene architectuur en enige hulp bij de bouw van het gedeelte van de software dat gebouwd is met PHP.


Vraag Antwoord

21


GEDANE PROJECTEN Vraag Antwoord

Verspreid over de expositie kunnen bezoekers vragen

Nadat duidelijk werd wat de uiteindelijke hardware-configuratie zou zijn heb ik een stukje electronica ontworpen over zichzelf en hun zelfbeeld beantwoorden. De gegeven om de componenten die nodig waren voor de knoppen antwoorden worden gekoppeld aan de toegangskaart en lampjes te herbergen, waarna we begonnen zijn met naar een centrale server gestuurd, waarna ze gebruikt de bouw van een prototype in de uiteindelijke vorm. kunnen worden in het tonen van de ’getransformeerde’ bezoeker. De software is met gebruik van dit prototype uitgebou100%FAT werd ingeschakeld voor het ontwerp en de wd om ingesteld te kunnen worden met verschillende bouw van de hardware en software om dit mogelijk te waarden zonder voor ieder Vraag Antwoord-doosje een maken. aparte versie te maken. Deze functionaliteit is geimpleMijn rol hierin was het ontwerpen, uitzoeken en bouwen van de electronica en software. Voor de hardware heb ik gekozen voor een Arduino als basisplatform, een arduino Ethernet shield voor de communicatie met de server en een barcode scanner om de bezoekerskaartjes te kunnen scannen. Na het nodige zoekwerk gedaan te hebben is er een prototype van de software gebouwd om de netwerkfunctionaliteit te testen. Hierna heb ik samen met een hardware-expert uitgezocht hoe de barcode-scanners communiceerden, waarna ik de scanners uit kon lezen met de Arduino.

22

menteerd als een serial console en is erg handig gebleken bij het instellen van de Vraag Antwoord-doosjes.

Uiteindelijk heb ik bij dit project ervaring opgedaan met de programmeertaal C, het ontwerpen van electronica, het uitzoeken van de interne communicatie van barcode-scanners en het bouwen van een beheersysteem dat gebruik maakt van een serial console.


100%FAT

Ik heb in mijn stage ook enkele projecten gedaan die vooral voor 100%FAT als bedrijf van belang waren.

Server

100%FAT had geen centrale server voor bestanden en

projecten, hiervoor heb ik een linux-server ge¨ınstalleerd die als fileserver diende en waar een web-pakket voor projectmanagement op stond geïnstalleerd.

Entresol

Enkele weken na het begin van mijn stage kon 100%FAT gratis een entresol krijgen, op voorwaarde dat de entresol door 100%FAT werd weggehaald uit de huidige ruimte. Hiermee zijn we ongeveer 3 weken bezig geweest en heb ik veel ervaring opgedaan met staalbewerking.

23


CONCLUSIES EN RESULTATEN LEERDOELEN

Ik ben veel bezig geweest met onderwerpen die belangrijk waren voor mijn leerdoelen. Het Arduino platform gebruiken in combinatie met andere hardware.

Ik heb Heinze Havinga geholpen met de ontwikkeling van het Zigbee-grid dat gebaseerd was op het Arduino platform. Daarnaast heb ik veel met Arduino’s gewerkt in het VraagAntwoord-project. In dit project heb ik Arduino’s aan nonstandaard hardware gekoppeld, softwarematige oplossingen geprototyped en ingebouwd en benodigde extra electronica ontworpen. Het eindresultaat van VraagAntwoord bewijst dat ik arduino’s op complexe manieren kan gebruiken en aan andere hardware kan koppelen.

OpenFrameworks gebruiken voor gecombineerde hard/software-projecten.

Ik ben veel met OpenFrameworks in aanraking gekomen door middel van leren door te experimenteren en door OpenFrameworks te gebruiken voor het bouwen van een nieuwe versie van GoLogo. Hiervoor heb ik OpenFrameworks gebruikt om data via het netwerk, op een flexibele manier de data kunnen gebruiken om weergegeven logo’s te beïnvloeden. Mijn hardware-experimenten met OpenFrameworks zijn beperkt gebleven tot het uitlezen en aansturen van een seriele poort, bedoeld om een Arduino aan te sturen. Wegens tijdgebrek is dit in de beginfase blijven steken. Ondanks het gebrek aan resultaat aan de hardware-kant ben ik intensief met OpenFrameworks bezig geweest en heb ik inmiddels goede beheersing over zowel OpenFrameworks als C++, waardoor ik dit leerdoel voldoende heb bereikt.

Pro-actief mogelijke combinaties van hard- en software als oplossing voor een probleem onderzoeken en evalueren, al dan niet in overleg met anderen.

Voor het AgingMachine-project heb ik meegedacht aan mogelijke oplossingen, rekening houdend met de eisen van de opdracht qua budget, tijd en ruimte. Bij de opstart van VraagAntwoord heb ik erg veel onderzoek gedaan naar mogelijke gecombineerde software/hardware oplossingen, ook heb ik prototypes gebouwd met geleende hardware om technologie¨en te testen en er een gevoel bij te ontwikkelen. Ik denk dat ik door alle projecten heen goed onderzoek heb gedaan naar hardware/software oplossingen en op deze manier pro-actief heb bijgedragen aan het zoeken en vinden van gedegen oplossingen voor projecten.

Ontwikkelingen in het vakgebied interactieve kunst wat betreft hardware, software en concepten bijhouden. Ik heb op mijn stage veel te maken gekregen met interactieve kunst. Niet alleen door de lopende projecten maar ook door de aanwezige mensen. Bij 100%FAT is iedereen ge¨ınteresseerd in interactieve kunst, wat ertoe leidt dat er veel over en weer gestuurd word aan webpagina’s over interactieve kunst. Op het gebied van hardware en software ben ik bij gebleven door nieuwsfeeds en artikelen te lezen over Arduino’s en frameworks maar ook over gecombineerde hardware/software experimenten in het algemeen. Ik denk daarom dat ik op dit gebied voldoende vooruitgang heb geboekt.

24


OVERIGE RESULTATEN Ik heb in mijn stage op enkele gebieden onverwachts

Projectmanagement.

100%FAT is erg open geweest over de gang van zaken en hoe projecten werden gemanaged. Hierdoor heb ik een hoop meegekregen over het omgaan met meerdere parMetaalbewerking. tijĂŤn en situaties die daarbij ontstaan. Ik denk dat deze Bij het slopen en opbouwen van de entresol moest er ervaring erg nuttig is. een hoop metaal worden bewerkt met boren en slijptollen. Hierbij heb ik veel praktijkervaring opgedaan over het werken met (zware) materialen. Ik ben inmiddels vrij comfortabel in het werken met zware materialen, waardoor ik het sneller als mogelijkheid zie om concepten te bouwen. een hoop geleerd.

25


AANBEVELINGEN GOLOGO

De nieuwgebouwde versie van GoLogo is nog niet af maar toont veel potentie om stabieler en beter uitbreidbaar te zijn dan de oude versie, dit is mede te danken aan het gebruikte framework en de schone opzet.

Mijn aanbeveling is om GoLogo verder te ontwikkelen met gebruikmaking van OpenFrameworks om te kunnen profiteren van een stabiele basis en de activiteit in de OpenFrameworks-community.

VRAAG ANTWOORD

Wat betreft VraagAntwoord is mijn aanbeveling gering, het product is stabiel en zou zonder veel problemen 5 maanden uit moeten kunnen houden.

Hierna kan de hardware voor een vervolgproject worden gebruikt, daarbij kan de huidige software als inspiratie dienen als er overeenkomsten zijn in de eisen van het product.

BEGELEIDING VANUIT 100%FAT

Wat betreft de begeleiding vanuit 100%FAT zou ik willen aanbevelen een begeleider te kiezen die veel bij 100%FAT

aanwezig is. Dit is vooral handig om veel contact te houden zodat de begeleider goed op de hoogte is van de werkzaamheden van de stagair, wat belangrijk is omdat er vaak meerdere projecten tegelijk bezig zijn.

26


27

Stageverslag Roy van der Veen  

Stageverslag Roy van de Veen

Advertisement