Page 1

หนวยการเรียน เรือ่ ง อินเทอรเน็ตเบื้องตน กลุม สาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6

จัดทําโดย นางหนูพิน พินราช โรงเรียนเทศบาลบานตูม สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน


ใบความรู้ เรื่อง อินเทอร์ เน็ตและประวัตคิ วามเป็ นมา อินเทอร์ เน็ตคืออะไร อินเทอร์ เน็ต (Internet) คือ กลุ่มเครื อข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์ จํานวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภาย ใต้มาตรฐานการสื่ อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็ นสังคมเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่ งคอมพิวเตอร์ ที่อยูใ่ นเครื อข่ายแต่ละเครื่ อง สามารถรับส่ งข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ตัวอักษร ภาพ เสี ยง รวมทั้งสามารถสื บค้นข้อมูลข่ายสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ตได้ อย่างรวดเร็ ว

ประวัตแิ ละความเป็ นมาของอินเทอร์ เน็ต เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ถือกําเนิดในยุคของสงครามเย็นระหว่างประเทศมหาอํานาจ (สหรัฐอเมริ กา) กับรัสเซีย เนื่องจากกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริ กาในขณะนั้น ได้เกิดแนวคิดที่ตอ้ งการทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้โดยคอมพิวเตอร์ สามารถสัง่ การและทํางานได้ดว้ ยตัวเอง โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีผคู ้ อยควบคุมดูแล หากมีการ โจมตีดว้ ยระเบิดปรมาณู หรื อขีปนาวุธนิวเคลียร์เข้ามาถล่มจุดยุทธศาสตร์ ที่เมืองใดเมืองหนึ่ง อาจทําให้ระบบคอมพิวเตอร์บางส่ วนถูกทําลายไปแต่ส่วนที่เหลือจะต้องสามารถปฏิบตั ิงาน ได้ ซึ่ งเป้ าหมายนี้เองจึงได้เกิดโครงการวิจยั และพัฒนาระบบเครื อข่ายดังกล่าวขึ้น เรี ยกว่า ARPA (Advanced Research Projects Agency) และได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว จนในที่สุด ได้กลายมาเป็ นเครื อข่ายที่มีชื่อว่า “อินเทอร์ เน็ต” (Internet) ในปัจจุบนั

2


แบบฝึ กหัด เรื่อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นมา ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 1. อธิ บายเกี่ยวกับคําว่า อินเทอร์เน็ต พอเข้าใจ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. หน่วยงานใดเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นใช้อินเทอร์เน็ต ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. อินเทอร์เน็ตถูกใช้ข้ ึนเพื่อประโยชน์อะไร ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. โครงการที่วจิ ยั และพัฒนาระบบชื่ออะไร ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 5. อินเทอร์เน็ตสามารถรับส่ งข้อมูลอะไรได้บา้ ง ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3


ใบความรู้ เรื่อง อินเทอร์ เน็ตทําอะไรได้ บ้าง อินเทอร์ เน็ตคืออะไร การใช้อินเทอร์เน็ตนั้น จะมีประโยชน์หรื อโทษ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้งาน เอง เนื่องจากอินเทอร์ เน็ตนั้นเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ศึกษาได้ทุก ๆ เรื่ อง ขึ้นอยูก่ บั ผูจ้ ะขอใช้ บริ การอะไร ซึ่งมีลกั ษณะการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้ 1. การค้ นหาข้ อมูล เราสามารถค้นหาข้อมูลและสิ่ งที่ตอ้ งการอยากรู ้ได้ โดยการค้นหาจากเว็บไซด์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต World Wide Web หรื อ WWW. เป็ นบริ หารข้อมูลแบบต่าง ๆ ซึ่ งมีการ เชื่อมโยงถึงกันได้ ตัวอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลด้วย Google จาก www.google.co.th

2. เพือ่ การศึกษา การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ปั จจุบนั มีเว็บที่บริ การเรี ยนออนไลน์มากมาย หลากหลายวิชา มีท้ งั แบบข้อความเพื่ออ่าน ภาพประกอบ เสี ยงบรรยาย หรื อวีดีโอสอนก็มี ดังตัวอย่างนี้

4


3. เพือ่ ความบันเทิงและข่ าวสาร นอกจากที่กล่าวมาเรายังสามารถดูหนัง ฟังเพลง หรื ออ่านหนังสื อพิมพ์ นิ ตยาสาร เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างนี้

4. เพือ่ การสนทนาหรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ เราสามารถติดต่อกันได้โดยการสนทนา ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาด้วยการพิมพ์ ข้อความโต้ตอบ หรื อการสนทนาผ่านระบบเสี ยง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ อื่น ๆ ดังตัวอย่างนี้

5. เพือ่ งานธุรกิจ นอกจากที่ได้กล่าวมา เรายังสามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุรกิจได้ เช่น ซื้ อขายสิ นค้า ออนไลน์ การทํางานเกี่ยวกับการเงิน เช่น โอนเงินระหว่างธนาคารและอื่น ๆ อีกมากมาย

5


แบบฝึ กหัด เรื่อง อินเทอร์เน็ตทําอะไรได้บา้ ง ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 1. บอกประโยชน์การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 3 อย่าง ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้จากเว็บอะไร ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. ถ้าต้องการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันจะใช้วธิ ีการติดต่ออย่างไร ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจมีวธิ ีการทํางานอย่างไร ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 5. นักเรี ยนคิดว่าอินเทอร์ เน็ตมีประโยชน์หรื อไม่เพราะอะไร ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 6


ภาพประกอบอุปกรณ์ ทจี่ ําเป็ นในการติดตั้งอินเทอร์ เน็ต 1. คู่สายโทรศัพท์ (เช่ น โทรศัพท์ บ้าน)

2. โมเด็ม MODEM

แบบ Internal (เวลาติดตั้งต้ องติดตั้งในเครื่อง)

แบบ External ติดตั้งภายนอก

7


ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งอินเทอร์ เน็ต

หากจะใช้ Internet ควรต้ องมีอะไรบ้ าง ? 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ทตี่ ่ อเชื่อมอยู่ในเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต การต่อเครื่ องเครื่ อง คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ลักษณะการต่อจะขึ้นอยูก่ บั ความเร็ ว ของสายที่ต่อเชื่อม 2. หากท่ านต้ องการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตจากทีบ่ ้ าน โดยการต่อคอมพิวเตอร์ ที่บา้ นให้เข้า สู่ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านต้องมี Modem (โมเด็ม) หรื อตัวแปลงสัญญาณ โมเด็มจะเป็ นตัวช่วยให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่านรับข้อมูลจาก อินเทอร์ เน็ต ได้ความเร็ วของ Modem ควรจะเป็ นอย่างตํ่า 14.1 kbps หรื อมากกว่านั้น (kilobyte per second = อัตราความเร็ วในการส่ งข้อมูล) 3. หากท่ านใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตจากทีท่ าํ งาน มหาวิทยาลัยหรื อโรงเรี ยน สําหรับ หน่วยงานใหญ่ ๆ มักจะมีการต่อเชื่อมเข้ากับระบบอินเทอร์ เน็ตด้วยการใช้สายเช่า ซึ่ งมี ความเร็ วในการส่ งสัญญาณสู งแทนโมเด็ม และจะต้องมีโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านเข้าสู่ ระบบอินเทอร์ เน็ต ขึ้นอยูก่ บั ว่าท่านจะเลือกใช้บริ การอะไร ตัวอย่างเช่น หารกจะใช้ EMail (Electronic Mail) หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปแกรมที่จะใช้ได้ เช่น Pine , Eudora , Netscape Mail, Microsoft Explorer แต่ถา้ จะใช้ WWW ก็ตอ้ งใช้โปรแกรม Netscape เป็ นต้น 4. Internet Account ท่ านต้ องเปิ ดบัญชีอนิ เทอร์ เน็ต เหมือนกับต้องจดทะเบียนมีชื่อและ ที่อยูบ่ นอินเทอร์เน็ต เพื่อที่วา่ เวลาติดต่อสื่ อสารกับใครบนอินเทอร์ เน็ต จะได้มีขอ้ มูล ส่ งกลับมาหาท่านได้ถูกที่

8


ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ติดตั้งอุปกรณ์ Modem ให้เรี ยบร้อย ถ้าเป็ นแบบภายนอกก็ติดตั้งเองได้ แต่ถา้ เป็ นแบบ ภายในควรให้ช่างผูช้ าํ นาญในการติดตั้งเป็ นอยูต่ ิดตั้งให้ และต่อเชื่อมสารโทรศัพท์บา้ นเข้า กับ ช่อง Line ของ Modem

ต่อเข้ากับช่อง Line

2. เลือกผูใ้ ห้บริ หารอินเทอร์ เน็ตเพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้บริ การ จะได้ Username และ Password เพื่อ ใช้ในการติดต่อ

9


3. สร้าง Shortcut เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องเรากับผูใ้ ห้บริ การ มีวธิ ีการสร้างดังนี้ สําหรับ Windows2000 หรื อ Windows XP 1. คลิกที่ Start เลือกคําสั่ง Setting เลือก Network and Dial-Up Connections

2. ดับเบิลคลิกที่ Make New Connection จะปรากฎภาพดังนี้

3. คลิกที่ปุ่ม Next แล้วเลือก Dial-up to private network คลิก Next

10


4. จะปรากฎข้อมูลดังรู ปนี้ ให้เลือกเติมข้อมูลดังนี้

4.1 คลิกที่น้ ี 4.2 คลิกที่ช่อง Phone Number พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ในการติดต่อที่ได้มา เช่น 044740999 เป็ นต้น 4.3 คลิกปุ่ ม Next เมื่อบันทึกรายการเสร็ จ 5. จะปรากฎข้อมูลดังรู ปนี้ คลิกปุ่ ม Next

11


6. จะปรากฎดังภาพต่อไปนี้

6.1 เปลี่ยนชื่อให้ตรงตามผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต 6.2 คลิกเพื่อสร้าง Shortcut ไปไว้ที่หน้าจอ 7. การเชื่อมต่อ

7.1 ใส่ Username ให้ตรงกับที่ได้ พิมพ์ให้เหมือนทุกตัว 7.2 ใส่ Password ให้ตรงกับที่ได้ พิมพ์ให้เหมือนทุกตัว 7.3 คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเริ่ มเชื่อมต่อ หากไม่ มีปัญหาอะไรเราก็สามารถต่ อเชื่อมได้ โดยระบบจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นขัน้ ตอนเมื่อพบ ปัญหาใด ๆ 12


แบบฝึ กหัด เรื่อง อุปกรณ์ และวิธีการติดตั้งอินเทอร์ เน็ต ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 1. Modem มี 2 แบบ คืออะไรบ้าง ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. การต่อสายโทรศัพท์เข้าที่ Modem ต่อที่ช่องใด ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. จงบอกวิธีการติดตั้งการเชื่อมต่อแบบเป็ นขั้นตอน ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

13


ใบความรู้ เรื่อง ประเภทโปรแกรมทีใ่ ช้ กบั อินเทอร์ เน็ต 1. โปรแกรมประเภทบราวเซอร์ โปรแกรมประเภทนี้เป็ นโปรแกรมที่ใช้สาํ หรับท่องเว็บไปยังเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ โดยปกติแล้วเราจะคุน้ เคยกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Internet Explorer ที่มาพร้อมกับวินโดว์ แต่ ความเป็ นจริ งแล้วยังมีอีกหลายโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ และปั จจุบนั มีการพัฒนาทําให้ สามารถใช้คาํ สัง่ เป็ นภาษาไทยได้

2. โปรแกรมประเภทสร้ างเว็บเพจ โปรแกรมประเภทนี้เป็ นโปรแกรมสําหรับสร้างหน้าเว็บเพจที่เราใช้เข้าไปดู ซึ่ ง โปรแกรมประเภทนี้มีอยูม่ ากมายหลายโปรแกรม ที่โครงสร้างหลักแล้ว Web ส่ วนใหญ่ใช้ โครงสร้างภาษา HTML ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บ เช่น โปรแกรม PHP โปรแกรม JAVA และอื่น ๆ แต่เรามาดูโปรแกรมที่คุยเคยกันดีกว่านั้นคือโปรแกรม Word ก็สามารถ สร้างเว็บได้

14


3. โปรแกรมประเภทสนทนา สําหรับโปรแกรมประเภทนี้ เป็ นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อหรื อสารระหว่างกันซึ่ งอาจ ติดต่อด้วยการพิมพ์ผา่ นทางแป้ นพิมพ์ การคุยผ่านไมโครโฟน และผ่านกล้องวีดีโอ ซึ่ งทําให้ เห็นทั้งภาพและเสี ยงขณะที่คุยกัน มีโปรแกรมหลายประเภทที่ใช้เกี่ยวกับการสนทนา แต่ Windows ก็มีโปรแกรมที่เรี ยกว่า NetMeeting

15


แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0 เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล 2

คะแนน 2 2 รวม

สรุ ป ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูป้ ระเมิน ( ครู ผสู ้ อน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ………. 16


แบบทดสอบ ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปี ที่………. คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด 1. อินเทอร์เน็ตติดต่อกันได้อย่างไร ก. นําเครื่ องมาไว้ใกล้ ๆ กัน ข. ติดต่อกันด้วยระบบเครื อข่ายเชื่อมเข้าหากัน ค. ติดต่อกันด้วยสายไฟฟ้ า ง. ติดต่อกันด้วยแผ่นดิสก์ 2. ประเทศใดเป็ นผูร้ ิ เริ่ มใช้อินเทอร์เน็ต ก. ไทย ข. ญี่ปุ่น ค. อังกฤษ ง. สหรัฐอเมริ กา 3. อินเทอร์ เน็ตสื่ อสารอะไรได้บา้ ง ก. ภาพ ข. เสี ยง ค. ข้อมูล ง. ข้อความ ภาพ เสี ยง 4. ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลควรใช้ WWW ใด ก. thaimail ข. google ค. mm&m ง. ttota 5. โปรแกรมใดเป็ นโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Internet Explorer ง. NetMeeting 17


ใบความรู้ เรื่อง เว็บไซต์ เว็บไซต์ เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่ อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสี ยง ข้อความ ของแต่ละบริ ษทั หรื อหน่วยงานโดยเรี ยกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้วา่ เว็บเพจ (Web Page) และเรี ยกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์วา่ โฮมเพจ (Home Page) หรื ออาจกล่าว ได้วา่ เว็บไซต์กค็ ือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคําว่า เว็บไซต์ จะใช้สาํ หรับผูท้ ี่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อจดทะเบียนเป็ นของตนเองเรี ยบร้อยแล้ว เช่น www.google.co.th ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การสื บค้นข้อมูลเป็ นต้น

สรุ ป เว็บไซต์ คือ ชื่อเรี ยกหรื อที่อยูข่ องเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริ การ เว็บเพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน โฮมเพจ คือ หน้าแรกที่เข้าสู่ เว็บไซต์น้ นั ๆ

18


ส่ วนประกอบของเว็บเพจที่สาํ คัญ มีดงั นี้ 1. ข้อความ (Text) ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข ซึ่ งอาจเป็ นภาษาอังกฤษ ไทย หรื อภาษา อื่น ๆ ก็ได้ 2. กราฟิ ก (Graphics) ได้แก่ ภาพวาดและรู ปภาพต่าง ๆ 3. มัลติมีเดีย (Multimedia) ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทศั น์ เสี ยง 4. ลิงก์ (Link) ข้อความหรื อรู ปภาพที่มีลกั ษณะพิเศษ ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงไปยัง เว็บเพจอื่น ๆ ได้ เราสามารถตรวจสอบได้วา่ ส่ วนใดเป็ นลิงก์โดยนําเมาส์ไปนี้สญ ั ลักษณ์เมาส์ จะเปลี่ยนเป็ นมือ * แสดงว่าส่ วนนั้นเป็ นลิงก์ Graphic

Link

Multimedia

Text

19


แบบฝึ กหัด เรื่อง เว็บเพจ ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 1. บอกความหมายของเว็บไซต์ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. ข้อมูลที่แสดงบนเว็บเพจประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. การสังเกตจุดเชื่อมโยงสามารถสังเกตได้จากอะไร ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

20


ใบความรู้ เรื่อง การแบ่ งกลุ่มเว็บ อินเทอร์ เน็ตมีกาํ เนิดมาจากเครื อข่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา ชื่อโดเมนระดับบนสุ ด ในยุคแรก จึงมีกลุ่มเครื อข่ายที่ใช้งานอยู่ 6 กลุ่มด้วยกัน เมื่อินเทอร์ เน็ตขยายตัวออกไปทัว่ โลก จึงต้องมีการจัดสรรชื่อโดเมนให้แต่ละประเทศ การกําหนดชื่อโดเมนระดับบนสุ ดประจํา ประเทศใช้อกั ขระย่อสองตัว 1. Organization Domains เป็ ดโดเมนเนมระดับสู งสุ ดซึ่ งแสดงถึงองค์การ หรื อหน่วยงาน ชื่อโดเมน ความหมาย com เป็ นเครื อข่ายองค์การเอกชน edu เป็ นเครื อข่ายหน่วยงานการศึกษาหรื อมหาวิทยาลัย gov เป็ นเครื อข่ายงานภาครัฐบาล mil เป็ นเครื อข่ายงานทางทหาร net เป็ นเครื อข่ายผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต (ISP) org เป็ นเครื อข่ายองค์การที่มิได้มุ่งหวังผลกําไร 2. Geographical Domains เป็ นโดเมนเนมระดับสู งสุ ดแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์หรื อ แบ่งตามประเทศ ชื่อโดเมน ความหมาย fr ฝรั่งเศส gr กรี ก hk ฮ่องกง id อินโดนีเซี ย it อิตาลี jp ญี่ปุ่น kr เกาหลีใต้ lk ศรี ลงั กา nz นิวซีแลนด์ 21


ชื่อโดเมน th uk us

ความหมาย ไทย สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) สหรัฐอเมริ กา

โดเมนเนมในประเทศไทย ในประเทศไทยใช้ .th เป็ นโดเมนประจําประเทศ โดยมีโดเมนย่อย 5 โดเมนได้แก่ โดเมน กลุ่ม or องค์กรไม่แสวงผลกําไร ac สถาบันการศึกษา go หน่ายงานราชการ co หน่วยงานภาคเอกชน net องค์การให้บริ การเครื อข่าย

22


แบบฝึ กหัด เรื่อง เว็บเพจ ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนบอกความหมายของโดเมนต่อไปนี้ โดเมน or ac go co net

กลุ่ม

โดเมน or ac go co net

ตัวอย่าง

23


ใบงาน เรื่อง การใช้ งาน Internet Explorer ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ตนเองค้นหามาได้ ชื่อเว็บไซต์............................................................................................................................... ผูจ้ ดั ทํา..................................................................................................................................... เนื้อหาเกี่ยวกับเว็บนี้................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

Internet Explorer 24


ใบงาน เรื่อง การค้นหาข้ อมูลจาก Google ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้โดยการค้นหาข้อมูลจาก www.google.co.th 1. เว็บของกระทรวงศึกษาธิการคือ .................................................................................................................................................. 2. เว็บที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์ 2.1................................................................................................................................. 2.2................................................................................................................................. 2.3................................................................................................................................. 3. เว็บที่เพื่อความบันเทิง 3.1................................................................................................................................. 3.2................................................................................................................................. 3.3................................................................................................................................. 4. ภาพคอมพิวเตอร์แบบเป็ นชุด แหล่งที่ได้ภาพมา.................................................................................................................. 5. กล้องดิจิตอลตัวแรกของโลก แหล่งที่ได้ภาพมา.................................................................................................................. รายละเอียดของเนื้อหา .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

25


แบบทดสอบ ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปี ที่………. คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด 1. โปรแกรม Internet Explorer เป็ นโปรแกรมประเภทใด ก. บราวเซอร์ ข. สนทนา ค. ส่ งแฟกซ์ ง. ไม่มีขอ้ ถูก 2. องค์กรเอกชนใช้โดเมนใด ก. com ข. net ค. org ง. edu 3. หน่วยงานของรัฐบาลไทยใช้โดเมนใด ก. or.th ข. co.th ค. ac.th ง. go.th 4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเว็บเพจ ก. ภาพ ข. เสี ยง ค. ไมโครโฟน ง. ข้อความ 5. โปรแกรมใดเป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Microsoft PowerPoint ง. NetMeeting 26


ใบความรู้ เรื่อง ผู้ให้ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มารู้ จกั กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กนั ก่ อน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ม่ต่างไปจากจดหมายทัว่ ๆ ไป คือ จะต้องมีผใู ้ ห้บริ การ ซึ่ง เปรี ยบเทียบแล้วก็ที่ทาํ การไปรษณี ยน์ ี่เอง เป็ นผูจ้ ดั การส่ งหรื อรับจดหมายให้เรา ผูใ้ ช้งาน จะต้องมีที่อยูข่ องตนเองกับผูใ้ ห้บริ การนั้น ๆ ซึ่ งสามารถขอได้ บางที่อาจจะมีค่าบริ การ แต่ สําหรับของไทยมีฟรี หลายที่ การขอที่อยูส่ ่ วนใหญ่มกั เรี ยกกันว่า อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า อีเมล์ (E-mail) เพื่อใช้ในการรับส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 เว็บไซต์ ทใี่ ห้ บริ การ 1. www.hotmail.com เป็ นเว็บไซต์ของต่างประเทศ ซึ่ งปัจจุบนั พัฒนาสามารถใช้งานภาษาไทยได้

27


2. www.yahoo.com เป็ นเว็บไซต์ของต่างประเทศ ซึ่งปั จจุบนั พัฒนาสามารถใช้งานภาษาไทยได้

3. www.chaiyo.com เป็ นผูใ้ ห้บริ การในประเทศไทยสําหรับคนไทย ออกแบบหน้าจอเป็ นภาษาไทย สามารถใช้งานได้ง่าย

28


4. www.thaimail.com เป็ นผูใ้ ห้บริ การในประเทศไทยสําหรับคนไทย ออกแบบหน้าจอเป็ นภาษาไทย สามารถใชง้ านได้ง่าย

29


แบบฝึ กหัด เรื่อง การใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คาํ ชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 1. ที่อยูข่ องผูใ้ ช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรี ยกว่าอะไร ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. ผูใ้ ห้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปรี ยบเสมือนกับสถานที่ใด ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. การส่ งจดหมายธรรมดากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อะไรเร็ วกว่า เพราะสาเหตุใด ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. จงบอกรายชื่อผูท้ ี่ให้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย 5 ชื่อ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

30


แบบฝึ กหัด เรื่อง การขอใช้ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คาํ ชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิคาํ สัง่ ดังต่อไปนี้ 1. เปิ ดเครื่ องให้พร้อมใช้งาน 2. เข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer 3. ไปที่เว็บไซต์ www.thaimail.com 4. ดําเนินตามขั้นตอนจากการชมวีดีโอเพื่อสมัครสมาชิกใหม่ กําหนดการตั้งชื่อ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อนักเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวเลขตามด้วยระดับชั้นห้องเรี ยนและ เลขที่ ตัวอย่างเช่น ชื่อ สมศักดิ์ ภาษาอังกฤษคือ S ชั้น ป.6 6 ห้องที่ 1 1 23 เลขที่ 23 สรุ ปชื่อที่ใช้คือ S6123 รหัสผ่าน ให้นกั เรี ยนกําหนดเองเป็ นตัวเลข

(จําไว้ ให้ ดวี ่ ากําหนดอะไร) นักเรียนจะมีอเี มล์ คอื ชื่อนักเรียน@thaimail.com

á 31


แบบฝึ กหัด เรื่อง การเขียนจดหมายและส่ งจดหมาย ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิคาํ สัง่ ดังต่อไปนี้ 1. เปิ ดเครื่ องให้พร้อมใช้งาน 2. เข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer 3. ไปที่เว็บไซต์ www.thaimail.com 4. ให้นกั เรี ยนเขียนจดหมายถึงเพื่อนเกี่ยวกับ

สิ่ งทีต่ นเองประทับใจ 5. ให้นกั เรี ยนส่ งจดหมายถึงเพื่อทั้ง 3 คน ครั้งต่อไป ให้นกั เรี ยนเตรี ยมภาพถ่ายมาคนละ 1 ภาพ เกี่ยวกับภาพที่ประทับใจ

  32


แบบฝึ กหัด เรื่อง การส่ งจดหมายพร้ อมด้ วยข้ อมูลอืน่ ๆ ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิคาํ สัง่ ดังต่อไปนี้ 1. เปิ ดเครื่ องให้พร้อมใช้งาน 2. เข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer 3. ไปที่เว็บไซต์ www.thaimail.com 4. ให้นกั เรี ยนอธิ บายภาพที่ส่งให้เพื่อนเป็ นจดหมายพร้อมกับส่ งภาพให้เพื่อนด้วย

33


แบบทดสอบ ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปี ที่………. คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด 1. เว็บไซต์ใดไม่มีบริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก. www.thaimail.com ข. www.chaiyo.com ค. www.google.com ง. www.yahoo.com 2. เว็บไซต์ใดไม่มีบริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ก. www.hotmail.com ข. www.chaiyo.com ค. www.google.com ง. www.yahoo.com 3. การตั้งชื่อหรื อรหัสผ่านข้อใดไม่ควรทํา ก. เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ข. เป็ นตัวเลข ค. เป็ นตัวเลขผสมตัวอักษร ง. เป็ นตัวอักษรและเว้นวรรค 4. การส่ งจดหมายสามารถส่ งถึงใครได้บา้ ง ก. ส่ งถึงเพื่อน ข. ส่ งถึงพ่อแม่ ค. ส่ งถึงคนที่อีเมล์ ง. ส่ งถึงใครก็ได้ 5. การส่ งจดหมายสามารถส่ งพร้อมข้อมูลมาก ๆ ได้หรื อไม่ ก. ได้ ถ้าแฟ้ มข้อมูลไม่เกิน 10 แฟ้ ม ข. ได้ ถ้าแฟ้ มข้อมูลขนาดไม่เกินที่กาํ หนด ค. ไม่ได้ ต้องส่ งทีละแฟ้ ม ง. ไม่ได้ ต้องส่ งอย่างน้อย 3 แฟ้ ม 34


ใบความรู้ เรื่อง โปรแกรมช่ วยสร้ างเว็บเพจ เว็บเพจนั้นมีความจําเป็ นมากในระบบ WWW เนื่องจากเป็ นหน้าที่ตอ้ งแสดงข้อมูล เมื่อมีผเู ้ รี ยกใช้งาน ซึ่งการออกแบบขึ้นอยูก่ บั ระดับความสามารถของผูจ้ ดั ทํา แต่กม็ ีโปรแกรม ที่ช่วยในการสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้มากยิง่ ขึ้นบนพื้นฐานภาษา HTML ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 1. โปรแกรม Notepad เป็ นโปรแกรมที่มีมาพร้อมกับวินโดว์ สามารถนํามาสร้างเป็ นข้อมูลเว็บเพจได้ แต่ผใู ้ ช้ ต้องมีความรู้ดา้ นการเขียนโปรแกรมเป็ นอย่างดี เพราะต้องเขียนด้วยคําสัง่ ทุกบรรทัด

2. โปรแกรม FrontPage เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายซึ่ งแยกจากชุดของ Microsoft Office แต่มีการพัฒนาพร้อม ๆ กัน ตามรุ่ น

35


3. โปรแกรม Dreamweaver เป็ นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากในปั จจุบนั ซึ่ งใช้งานง่าย ต้องการทําอะไรก็ สามารถใช้เครื่ องมือช่วยในการสร้างเกือบจะทั้งหมด

4. โปรแกรม Flash เป็ นโปรแกรมที่ทาํ งานเน้นภาพเคลื่อนไหว แต่กส็ ามารถสร้างเว็บเพจได้ เขียนคําสัง่ ต่าง ๆ ได้ เหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ เหมาะสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเน้นกราฟิ ก

36


5. โปรแกรม Microsoft Word เป็ นโปรแกรมที่คุน้ เคย สามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะสําหรับผูท้ ี่ไม่มีพ้ืนฐานในการ สร้างเว็บมาก่อน เพราะโปรแกรมจะออกแบบให้มีท้ งั ปรับแต่งเอง หรื อใช้แบบอัตโนมัติที่มี ให้มาพร้อมกับโปรแกรม

37


แบบฝึ กหัด เรื่อง โปรแกรมช่ วยสร้ างเว็บเพจ ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 1. จงบอกชื่อโปรแกรมที่ช่วยสร้างเว็บเพจที่รู้จกั ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. โปรแกรมใดเหมาะสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการกราฟิ กภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมใดเหมาะสมสําหรับผูท้ ี่เริ่ มต้นสร้างเว็บ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 4. โปรแกรมใดถูกพัฒนาพร้อม ๆ กับ ชุดของ Microsoft Office ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

38


แบบฝึ กหัด เรื่อง การสร้ างเว็บเพจด้ วยโปรแกรมเวิร์ด ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิคาํ สัง่ ดังต่อไปนี้

1. ให้นกั เรี ยนเข้าสู่ โปรแกรมและสร้างงานเป็ นเว็บเพจ ตั้งชื่อแฟ้ มว่า index 2. ให้นกั เรี ยนสร้างจากแบบสําเร็ จรู ปแล้วตั้งชื่อแฟ้ มว่า webpage1

á

39


ใบงาน เรื่อง การสร้ างเว็บเพจด้ วยโปรแกรมเวิร์ด ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิคาํ สัง่ ดังต่อไปนี้ เพื่อเตรี ยมข้อมูลสร้างเว็บเพจ หน้าที่ 1 (หน้าดัชนี ตั้งชื่อแฟ้ มว่า index )

ชื่อ..........................................สกุล.............................. ระดับชั้น.......................เลขที่.............. โรงเรี ยน..................................................................................... ************************************************************ การนําเสนอข้อมูลส่ วนตัว ************************************************************ • ประวัติส่วนตัว • ผลการเรี ยน • คติการปฏิบตั ิตน ************************************************************

40


หน้าที่ 2 (ประวัติส่วนตัว ตั้งชื่อแฟ้ มว่า Page1) คํานําหน้าชื่อ........................ชื่อ.............................. สกุล................................... วันเดือนปี เกิด.................................................................................................... บิดาชื่อ........................................................... สกุล........................................... อาชีพ................................................................................................................. มารดาชื่อ....................................................... สกุล........................................... อาชีพ................................................................................................................. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่....................................................หมู่ที่................................. ถนน....................................ตําบล.................................อําเภอ......................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................... โทรศัพท์...........................................................................................................

หน้าที่ 3 (การศึกษา ตั้งชื่อแฟ้ มว่า Page2) ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

รายวิชา

ผลการเรี ยน

คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุ ขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

41


หน้าที่ 4 (คติการปฏิบตั ิตน ตั้งชื่อแฟ้ มว่า Page3) คติการปฏิบตั ิตน.....................................................................

ติดรู ปที่ประทับใจ

42


ใบงาน เรื่อง การแทรกวัตถุ ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิคาํ สัง่ ดังต่อไปนี้

1. ให้นกั เรี ยนนําข้อมูลที่จดบันทึกแล้วมาสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยตั้งชื่อแฟ้ มตาม ที่แบบกําหนด 2. กําหนดให้ชื่อโรงเรี ยนและที่อยูโ่ รงเรี ยนเป็ นตัวอักษรวิ่ง 3. แทรกภาพที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสวยงาม

43


ใบงาน เรื่อง การสร้ างจุดเชื่อมโยงข้ อมูล ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น.................. คําชี้แจ้ ง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิคาํ สัง่ ดังต่อไปนี้

1. ให้นกั เรี ยนสร้างจุดเชื่อมโยงข้อมูลตามงานที่กาํ หนด โดยใช้หวั ข้อเช่น ประวัติส่วนตัว เชื่อมกับแฟ้ ม Page1 2. ให้นกั เรี ยนสร้างจุดเชื่อมโยงทุก ๆ หน้า ให้กบั มาหา หน้าแรกได้ 3. ให้นกั เรี ยนสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

www.google.co.th เพือ่ ให้ สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ โดยใช้ ชื่อว่ า ค้ นหาข้ อมูลจาก Google

44


แบบทดสอบ ชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปี ที่………. คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด 1. โปรแกรมใดเหมาะสําหรับสร้างเว็บเพจภาพเคลื่อนไหว ก. Notepad ข. Word ค. Flash ง. FrontPage 2. การสร้างด้วย Word จะเป็ นมีนามสกุลเป็ นอะไร ก. asp ข. htm ค. php ง. text 3. การสร้างจุดเชื่อมโยงหรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ก. นําเข้า ข. ส่ งออก ค. นําออก ง. ลิงก์ 4. โปรแกรมใดเหมาะสําหรับผูเ้ ริ่ มต้นสร้างเว็บเพจ ก. Notepad ข. Word ค. Flash ง. FrontPage 5. โปรแกรมใดที่พฒั นาพร้อมๆ กับ Microsoft Office ก. Notepad ข. Word ค. Flash ง. FrontPage 45


ใบงาน เรื่อง การประยุกต์ เพือ่ ใช้ งาน คําสั่ ง ให้ นักเรียนเลือกหัวข้ อต่ อไปนีเ้ พือ่ นําเสนอรายงานด้ วย เว็บเพจ 1. พันธ์ ไม้ ประดับในโรงเรียน 2. พันธ์ ไม้ ยนื ต้ นในโรงเรียน 3. เครื่องมือเกษตรในโรงเรียน 4. ประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงเรียน 5. รางวัลดีเด่ นต่ าง ๆ ทีโ่ รงเรียนได้ รับในแต่ ละปี 6. รางวัลดีเด่ นต่ าง ๆ ทีน่ ักเรียนในโรงเรียนได้ รับในแต่ ละปี 7. แนะนําสถานทีใ่ นโรงเรียน 8. กฎระเบียบการปฏิบัตติ วั ของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน

46

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

Advertisement