__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

5 / 2019 117. ÅRGANG

5 / 2019 / 117. ÅRGANG

TRENDER FOR GUTTA

NFV B L ANDSMØTET 2019: FOKUS PÅ REGIONENE / NFV BS NY E P R E SID E N T: E SP E N SÆVOLD NY DATATEKNOLOGI: BRUK MULIGHETENE / FRISKE HE N D E R: TA P R AK T ISK E G R E P


COMING SOON

Vi jobber for deg!

LET’S ACT KIND TOGETHER NEW ECO-ETHICAL HAIR BRAND DESIGNED TO MAKE A POSITIVE IMPACT ON YOU, OTHERS & THE PLANET

Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

www.nfvb.no @wedo_act #togetherwedo 0046 - 8 - 795 48 00 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følj oss på

WEDOACT.COM


WEDOACT.COM


Brukervennlig betalingsløsning. Vi leverer et effektivt betalingssystem og et brukervennlig program som gjør at du kan bruke mer tid på kunder og mindre tid ved datamaskinen.

ENKEL OVERGANG FRA ALLE SYSTEMER

Vi henter ut data fra ditt tidligere system.

SALG@EASYUPDATE.NO

Oppsett av nytt system.

Levering og opplæring i nytt program.

TELEFON 40 00 40 79

Gratis support

EASYUPDATE.NO


LITEN LISENS

STOR LISENS

UTSTYRSPAKKE

1-3 ansatte

4-ubgr ansatte

Komplett utstyr

747,-

1347,-

999,-

• • •

• • • •

• • •

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

PC med touchskjerm Strekkodeleser Kvitteringsskriver Elektronisk kasseskuff


Innhold: UTGAVE 5-2019 117. ÅRGANG

ARTIKLER

1 2

N F V B L A N D S M ØT E T 2 0 1 9 / Fo ku s p å re g i o n e n e

1 8 N F V B S N Y E P R E S I D E N T E S P E N S Æ V O L D / M å lre tte t o g h a n d le kraf tig 3 6 T R E N D E R F O R G U T TA / K la ss i s k, d e f i n e r t o g ve lp le i d 4 0

N Y D ATAT E K N O LO G I / B r u k m u li g h e te n e - væ r e n p å d r i ve r fo r utvikling

4 4 PÅ H Å R E T K J E D E N / P ra kt i s ke g re p g i r f r i s ke h e n d e r

IMPULSER

2 2

B A I L E Y C O L L E CT I O N / D e s m o n d M u r ray

INSIDE

5 0 We lla Tre n d Vis ion 5 1 G rø n n li n j e f ra Maria N ila

2 6 T H E W I S E G U Y / H o ly T i g e r B a r b e r S h o p

5 1 Re b e ls k la ns ering f ra L’ Oréal

3 0 M A L L E N M A D N E S S / To n y H a re s i g n

5 2 We d o g o e s g re en

6 2

KO O L S KO O L / Ke n P i cto n S a lo n

5 2 G a ve r s o m var m er f ra Eco Cult 5 3 Ku n st m ø ter h år hos Adam og Eva 5 4 Fo ra n d r i n g f r yder f ra Tronds Fris ørteam 5 4 M o d e r n D e sig n og den g ode følels en

FASTE SPALTER

5 5 K L F/F L : Svak nedg ang i produkts alg et 9 Signert

5 8 O M C H a i r world: God inns ats i VM

5 0 In s i d e

6 0 H å r o g ve lvæ re i Åles und: Ins piras j on,

7 0 P ro d u kt m i x

74

6 2 Tro n d h e i m Hair Open:

Hv i s j e g f i kk ve lg e . . .

77

P å ka le n d e re n /

Re d a ktø re n s li lle i n n s p i ll

FORSIDE / H Å R: The Fellowship for British Hairdressing Colour Project 2019 F OTO: Richard Miles

F O T O : M AT T M A R C U S 8

FRISØR

5 / 2019

5 6 Te n d e n z : Fullt hus og stor stem ning

1 0 L e d e re n

7 6 N F V B i n fo

HÅR: TONY HARESIGN

5 5 Å p e n sto l - d el kunns kap og ha det g øy

FORSIDE H Å R : D E S M O N D M U R R AY F O T O : D E S M O N D M U R R AY

m o t i va s j o n og m ass e g lede S p e kta ku lær konkurrans e


17

2 0 2 0 – he r ko mme r v i! Denne utgaven av FRISØR preges naturlig nok av at NFVB har hatt sitt landsmøte, med vedtak og valg som setter premisser for hva NFVB skal jobbe med, hvordan vi skal jobbe, og hvem som er ansvarlige for at jobben blir gjort. Det var nå en ganske stor utskiftning i NFVBs styre. Fem gikk ut, og fem nye kom inn, hvorav to på varaplass. Valgkomiteens innstilling var godt gjennomtenkt, og det nye styret har en god sammensetting for å jobbe med NFVBs utfordringer. Vår nye forbundspresident er ikke akkurat et ubeskrevet blad, men du kan bli litt bedre kjent med ham i egen artikkel her i magasinet. Espen Sævold har mange jern i ilden, og er svært engasjert på mange plan. Noen vil også huske ham som tidligere norgesmester i frisering, en arena der han senere har vært både landslagstrener, leder av konkurranseutvalget og internasjonal dommer. Han har jobbet dedikert med bransjeutvikling i NFVB i flere styreperioder, og vi ønsker ham lykke til i stillingen helt på toppen av Norske frisør- og velværebedrifter.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

Dette er også utgaven hvor vi setter fokus på gutta igjen. Det blir ellers mye damefrisyrer i bransjens fagblader. Egentlig burde det vært 50/50 i hver utgave, men du ser det i alle sammenhenger: Damene «kupper» oppmerksomheten. Det har uansett vært en gledelig trend at herrefrisering og barbering er en faglig fordypning som er populær hos frisørene. Vi har også sett det på konkurransearenaer her hjemme og i utlandet: Herrekategoriene har god deltakelse og en spennende utvikling.

Vi legger straks et aktivt år bak oss. Alt tilsier at neste år ikke blir mindre aktivt. Akkurat nå håper jeg du bruker litt tid på å lese årets siste FRISØR. Det er godt å senke skuldrene litt og hygge seg med artikler som omhandler din egen salonghverdag. God lesning!

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PRODUKSJON 07 Media AS

RKET TRY K ME

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

79

,

Antall utgivelser av magasinet FRISØR ble kuttet fra seks til fem i år, og neste år til fire. Leserundersøkelsen i fjor viste riktignok at medlemmene ønsket minst like mange utgivelser som de er vant med, men NFVB bruker sparekniven. Vi har derimot trappet opp aktiviteten på nett kraftig. Det er også mange av NFVBs utviklingsprosjekter som vil kreve ressurser i tiden fremover. Nytenkning og omprioriteringer vil berøre alle sider av NFVBs organisasjon.

PR

IN

03

t

TM

4

1

øy

MIL JØ

am

Høsten er en travel tid. Mye skjer på en gang. Det kan du også få et inntrykk av gjennom magasinets Inside og produktmix-sider. Det er også begivenheter som vi gjerne skulle dekket, men som vi denne gangen har måttet prioritere bort, som Salon International, Alternative Hair Show og det store svenske arrangementet Highlights. Neste år blir høsten enda tettere med aktiviteter. Da flyttes også «NM & co» til oktober, i tilknytning til NFVBs landskonferanse. Det blir spennende å se hvordan det blir mottatt.

E DIA – 20

FRISØR

5 / 2019

9


En æra er over - og en annen har akkurat begynt! Landsmøtet 2019 ble en verdig avslutning for Edel Teige som president i NFVB. Vi er mange som har svært mye å takke Edel for, og både på selve landsmøtet og banketten etterpå ble det foretatt markeringer av at det er en høyt respektert, dedikert og dyktig president som nå har tjent sine 6 år med NFVBs presidentkjede rundt halsen. Edel etterlater seg et forbund i full omstilling, og en bransje som trenger det samme. Vi i NFVB skal gjøre vårt aller beste for å levere ønskede resultater på det grunnlaget som er lagt under Edels periode. Det er et solid fundament å bygge medlemmer, bransje og forbund på, og det nye styret med Espen Sævold i spissen er etter min vurdering fullt ut kapable til å ta dette videre. TID FOR HANDLING

leder: DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

Strategien som ble vedtatt i 2017 begynner nå å materialisere seg i synlige endringer i frisørog hudpleie-Norge. Strategien konkretiserer ambisiøse mål, og de strategiske hovedpilarene er 1) Utdanning og kompetanse, 2) Verving og medlemspleie og 3) Omdømmebygging. Strategien er tatt ut i et strategiprogram med 10 utviklingsprosjekt. Prosjektene produserer nye oppgaver som NFVB skal levere på. Implementerings- og driftsfasen er helt kritisk for suksess, og implementering og drift skjer i all hovedsak ute i distriktene, ikke i NFVBs kontorer på Majorstuen! Samtidig foregår det nå en sentralisering av politikken. Fylkene blir regioner og kommunene slås sammen. Dette vil også gi føringer for hvordan NFVB som organisasjon jobber og oppnår suksess. TOVEIS KOMMUNIKASJON

Så hva venter oss nå i den kommende landsmøteperioden? - Jo, vi må først og fremst tette avstanden mellom NFVBs medlemmer og forbundet, både lokalt og sentralt! I dag er det mye viktig informasjon som forblir udelt, og det kan oppleves som veldig langt mellom den enkelte medlemsbedrift og hovedkontoret i Oslo. Dette er uønsket. Felles mål krever felles forståelse for både problemstilling og løsning, og det er det kun relevant og konkret informasjon -begge veier - som kan sikre. Kommunikasjon foregår hele tiden, og NFVB sentralt må sikre at både møteplassene og kommunikasjonskanalene våre er relevante og utøver oppgavene sine på den optimale måten. Det betyr endring og fornying, noe som kommer til syne i den kommende landsmøteperioden. TILSTEDE I HVERDAGEN

Videre må NFVB og NHO være mer tilstede i medlemmenes hverdag! Et medlemskap hos oss betyr at man aldri står alene, og det er ekstreme ressurser tilgjengelig for hver enkelt bedrift når det trengs. Men vi ser at det fremdeles kun er et fåtall av medlemmene våre som benytter fordelene av

10

FRISØR

5 / 2019


et NFVB/NHO-medlemskap fullt ut. Vi må derfor komme langt tettere på medlemmene og deres behov for støtte ved dagligdagse problemstillinger som arbeidsgiver. Vi må utvikle andre typer tjenester som også behøves for å styrke den enkelte bedrift og bransjen. For å få det til, er kompetanse et av nøkkelordene, og i kompetansehevingsarbeidet må vi mobilisere de lokale NFVB-organisasjonene våre. Jeg tror fundamentalt på at nærhet til medlemmenes hverdag er avgjørende for kvaliteten på den oppgaveløsningen NFVB og NHO bidrar med. Derfor skal NFVB styrke sitt lokale nærvær

i perioden, mobilisere laug og regioner, og sørge for at NFVB oppleves tettere på og uten dørstokk! Sammen er vi sterke! MED HJERTE FOR BRANSJEN

Det nye styret skal ha sin første samling i begynnelsen av november. Det er et flott styre som ble valgt! Ressurspersoner fra hele landet, god blanding av unge og erfarne, hud og hår, alle med en synlig energi, vilje til å bidra og med et brennende hjerte for bransjen, faget og NFVB. Jeg gleder meg!

FRISØR

5 / 2019

11


NFVB LANDSMØTET 2019:

Foku s p å r e g i onene

12

FRISØR

5 / 2019


- Det viktigste nå er å få alt det politiske arbeidet ut i regionene og i salongene. De som står i salongene hver dag skal se at arbeidet som gjøres i NFVB blir realisert, sa NFVBs nye president Espen Sævold etter landsmøtet. Flere vedtak ble gjort for å tilrettelegge for større regional aktivitet. Store deler av landsmøteprogrammet omhandlet hvordan NFVB skal fornyes for å møte de samfunnsmessige og bransjerelaterte utfordringer vi står overfor. Endringer skal møtes med endringer. Dugnadsånd og faglig engasjement er ikke hva det engang var, men ildsjeler vil alltid finnes. De er ekstremt viktige for å skape den hverdagen vi alle ønsker. NFVB rommer medlemsbedrifter og folk med stort ønske om å skape verdens beste bransje å jobbe i. Ønsker må følges med vilje. NFVBs nye styre består av salongeiere med stort engasjement. Det vil nok bransjen merke i kommende landsmøteperiode. MED HJERTE FOR BRANSJEN

Ingen har vel uttrykt så sterkt og tydelig hva det innebærer å ha hjerte for bransjen som avtroppende president Edel Teige. Hun benyttet sin siste tale som president til å belyse viktigheten av å være engasjert og ta et personlig ansvar for å være med på et felles løft. Det gjelder uansett størrelse på bedriften og hvor i landet man jobber. Edels tid som forbundspresident vil nok huskes som et brennende hjerte, med alt hva det betyr. VILJEN HAR SIN PRIS

Forrige landsmøteperiode var preget av sterk vilje til å gå «all in» for å synliggjøre bransjen på øverste hylle. Det ble blant annet valgt å arrangere Hår & Skjønnhet hvert år. Fordelene er mange og åpenbare, men det har bokstavelig talt sin pris. Leverandørene ble bare i begrenset grad med på å ta et årlig løft. Så selv om de var godt tilstede i 2017 og 2019, så ble 2018 arrangementet i Oslo Spektrum et stort kostnadsløft for NFVB. Styret valgte også å legge ned aksjeselskapet Hår og skjønnhet AS og fremla et samlet tap på seks millioner kroner. Men landsmøtet viste likevel stor forståelse for at man satset, og stilte ingen spørsmål til styrets disposisjoner. F O K U S PÅ U T V I K L I N G

Etter at landsmøtet hadde godkjent styrets årsrapport med tilhørende regnskaper for forrige landsmøteperiode, ble det full fokus på fremtiden. Strategien for perioden 2017 – 2025 begynner sakte, men sikkert å materialisere seg i aktiviteter som skal løfte både forbund, fag og bransje. Utviklings-

prosjektene som det forrige styret lanserte, ble utførlig presentert. Ulike styremedlemmer har vært «eier» av hvert sitt prosjekt, for å gi tyngde til gjennomføring. Disse oppgavene vil det nye styret arve, og det er alltid en spennende fase å gå fra ord til handling. LEDERUTVIKLING I PRAKSIS

Ett av de første konkrete resultater av strategiprogrammet er lanseringen av NFVB lederprogram, der første kull startet nå i oktober. Godt lederskap er grunnleggende viktig i bedriftsutvikling, der suksess ikke kan oppnås uten motiverte, oppdaterte og involverte medarbeidere. Coach Alf Inge CleveStiansen presenterte programmet for landsmøtedeltakerne. Her får deltakerne konkrete verktøy og god oppfølging gjennom året. Mottakelsen er svært god, og første kull ble fulltegnet. Nå lanseres kull to, med oppstart i januar. Programmet er en medlemsfordel man kan få betydningsfulle resultater av.

NFVB LANDSMØTE 2019

« F O R A L L E – O V E R A LT »

Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling er et naturlig tema på et landsmøte. Det er også ett av prosjektene i strategiprogrammet. Direktør Anne Mari Halsan redegjorde for hvorfor NFVB må tenke fornyelse over hele forbundsplattformen og de utførende linjer. Det er vanskelig å skape lokalt engasjement fra forbundslokalene i Oslo, men man kan legge til rette for at lokale ildsjeler får de verktøy og den støtte som trengs for å formidle NFVBs arbeid over hele landet. Man kan lett glemme at det er medlemmenes egne mål som man jobber med, og for å få nødvendig slagkraft må dette arbeidet være koordinert ut til alle regioner og ut i alle salonger.

ÅRSRAPPORT

FOR LANDSMØTEPERIODEN 2017 - 2019

ÅRSRAPPORT

1

Du kan laste ned årsrapporten fra

nfvb.no

V E D TA K O G VA L G

Hva skal man gjøre, og hvem har ansvar for at det blir gjort? Landsmøtet skal beslutte viktige veivalg for NFVB og velge det styret som har ansvar for at hele organisasjonen er optimalt rustet for å drive etter NFVBs formålsparagraf. Landsmøtet gjorde i så måte jobben sin, med vedtak som vil ha betydning for organisasjonsdriften og valg av et sterkt, nytt styre.

FRISØR

5 / 2019

13


L a n d s m ø t e fo r s l ag fr a s t yr e t Det var ingen innkomne forslag fra medlemsbedriften, men styret presenterte fire forslag som alle ble vedtatt. Det ble også stemt over ordlyden til tilhørende vedtektsendringer.

NFVB LANDSMØTE 2019

Landsmøteforslag nr. 1: Stemmerett til skoler Styret ber Landsmøtet om tilslutning til at private skoler innen hudpleie og frisør gis anledning til fullverdig medlemskap i NFVB, med tilhørende stemmerett i NFVBs organer. Videre ber styret Landsmøtet om tilslutning til at opplæringskontor gis anledning til assosiert medlemskap i NFVB, med tale- og møterett, men uten stemmerett i NFVBs organer. Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at privatist- skoler innen frisør- og velværebransjen gis anledning til fullverdig medlemskap med møte-, tale- og stemmerett. Landsmøteforslag nr. 2: Ny organisasjonsstruktur Styret ber Landsmøtet vedta at NFVB skal omstruktureres og moderniseres for å imøtekomme behov for ressurser og kompetanse til å ivareta nye og endrede oppgaver i forbundet. Styret ber om at Landsmøtet instruerer NFVB til å fremlegge en anbefaling til ny struktur med grundig utredning og konsekvensanalyse på Landsmøtet i 2021, for endelig beslutning av ny organisasjon. Krav til profil på NFVBs tillitsvalgte, styreinstruks og nye mandater og instrukser for forbundets utvalg og komiteer inngår som del av dette arbeidet.

Landsmøteforslag nr. 3: Nasjonalt og lokalt medlemskap Styret ber om at Landsmøtet vedtar at NFVB skal ha gjensidig obligatorisk medlemskap lokalt og nasjonalt, slik at alle medlemmer tilknyttes NFVB på to nivåer. Styret ber om tilslutning til at der det finnes/opprettes laug, skal den lokale tilhørigheten ivaretas av disse, og der det ikke finnes laug skal «NFVBs regionsrepresentant» ivareta den lokale tilknytningen. Styret ber Landsmøtet om tilslutning til at dette iverksettes i den kommende landsmøteperioden. Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at et med- lemskap i NFVB er gjensidig obligatorisk lokalt og nasjonalt.

Landsmøteforslag nr. 4: NFVB regionsansvarlig Styret ber Landsmøtet om å vedta at det opprettes «NFVB Regionsansvarlig» i hele landet, slik at alle medlemmer har en lokal (regional) NFVB-representant i nærheten av egen bedrift. Styret ber om at Landsmøtet delegerer til styret å beslutte hvilke regioner NFVB skal ha. Styret ber Landsmøtet delegere til styret å utpeke «Regionsansvarlig» for Landsmøteperiodene.

Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at rollen som NFVB Regionsansvarlig opprettes i hele landet.

Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at forslag til anbefalt ny organisasjonsstruktur legges frem på Landsmøtet 2021.

VI TRENGER EN NASJONAL MØTEPLASS! Hår & Skjønnhet som årlig arrangement er et for stort løft for NFVB alene, både relatert til økonomi og ressursuttak i administrasjonen. Styret har derfor gjort om tidligere vedtak om et årlig «Hår & Skjønnhet». Samtidig har man vedtatt at Landsmøte / Landskonferanse og «Hår & Skjønnhet» med NM og Prisfest i 2020 blir slått sammen for å spare kostnader. Styret varsler også at tid og sted for dette nasjonale arrangementet vil kunne endres i årene som kommer. Det er fremdeles styrets oppfatning at et fullverdig, årlig arrangement er riktig og viktig for NFVB og bransjen, som virkemiddel i omdømmebygging, rekruttering, faglig utvikling og inspirasjon for alle i bransjen.   

14

FRISØR

5 / 2019


Fra venstre: Lisa Fosseli Bjorvand, Merethe Kjellnes, Gunn Hege S. Sirevåg, Maj Hovde Krogdahl, Espen Sævold, Jørn Inge Næss, Perly Kopperstad, Linn Veronica Hansen, Guri Elisabeth Andreassen og Karin Krigsvoll Stenersen.

NFVBS STYRE I LANDSMØTEPERIODEN 2019-2021: President:

Espen Sævold, Visit AS - Bergen

Visepresident:

Jørn Inge Næss, Næss Frisør AS - Skien

Styremedlem:

Maj Hovde Krogdahl, PåHåret Frisører AS - Oslo

Styremedlem:

Merethe Kjellnes, ZikkZakk frisør AS - Kristiansund

Styremedlem:

Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø

Styremedlem:

Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS - Tromsø

Styremedlem:

Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet - Brusand

1. Varamedlem:

Perly Kopperstad, Perly’s Frisør AS - Fosnavåg

2. Varamedlem:

Lisa Fosseli Bjorvand, Barberer’n AS - Kristiansand

3. Varamedlem:

Karin Krigsvoll Stenersen, Jakobsli Hårstudio AS - Trondheim

NFVB LANDSMØTE 2019

FRISØR

5 / 2019

15


Kilde: SSB / Menon

Nytt NFVB Lederprogram starter i januar!

M eld deg på

KULL 2 nfvb .no

16

FRISØR

5 / 2019


Kilde: SSB / Menon

Vi kan ikke styre verden hvis ikke vi eier den #huninvesterer

Menn eier 80% av alle private aksjeverdier i Norge. Økonomisk likestilling handler ikke bare om lønn, men også om hva menn og kvinner gjør med pengene sine. Les mer om kapitalgapet og hva du kan gjøre for å tette det på huninvesterer.no


J e g har resp e k t fo r opp g aven e s om venter

18

FRISĂ˜R

5 / 2019


TEMA: NFVBS LANDSMØTE

NFVB-PRESIDENT ESPEN SÆVOLD:

Mål r ette t o g handl ekr a fti g - Jeg er målstyrt, men veldig glad i reisen til målet. NFVB har et godt fundament å bygge videre på, og jeg gleder meg til å jobbe med de utfordringene vi har i bransjen, sier nyvalgt NFVB-president Espen Sævold. TEKST O G FOTO: JA R L M A RT I N G A R D E R

- Jeg kjenner nå på ansvaret det er å ta stafettpinnen videre som president i NFVB. Jeg vil prøve å holde stø kurs, samtidig som forbundsapparatet må jobbe på en ny måte. Vi skal synliggjøre visjonen, og trenger gjennomføringskraft. Det vi gjør berører hverdagen til alle, og vi må få frem det «usynlige» forbundsarbeidet, mener Espen. - Strategien kan virke litt flyktig på mange. Det skal ikke være vanskelig å fortelle om hva forbundet holder på med. Fag, lønn/tariff, næringsgrunnlag – det er NFVB som syr sammen den hverdagen og de mulighetene vi har. Det er folk som står bak alt arbeidet, og jeg vil at alle skal se verdien av den jobben de gjør og det resultatet de skaper for bransjen og hver enkelt som jobber i bransjen. SKULLE BLITT KOKK

Espen Sævolds vei inn til frisør- og velværebransjen var ganske tilfeldig. Man kan si at det skyldes godt naboskap. - Jeg skulle egentlig bli kokk, men kom ikke inn på kokkeskolen. Etter niende måtte jeg ha noe å gjøre. En nabo drev en frisørsalong, så det ble korteste vei. Jeg begynte som ryddehjelp, og fikk læreplass etter et par måneder. Jeg hadde noen fantastiske mestere som fylte sekken med inspirasjon og kunnskap. Det ble utslagsgivende for hele min karrierevei. Espen tok svennebrev i herrefrisørfaget i 1988, og deretter i damefrisørfaget i 1994. Han har siden fylt på med yrkesteori ved Høgskolen i Akershus og praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Bergen.

BLE SETT

- Jeg trivdes svært godt med å jobbe med kunder i salongen. Jeg begynte også med konkurransefrisering, og oppnådde etter hvert gode resultater. Det å ha fornøyde kunder og vinne i konkurranser gjør noe med deg. Høy trivsel kan man konkludere med. Espen liker å sette seg nye mål og trene for å nå de. - Jeg liker å være grundig og nøyaktig. Samtidig er det mange ganger viktig å ikke la seg bremse av detaljer. Man må først og fremst være målfokusert og pragmatisk, poengterer Espen. - Mestringsfølelsen er enormt viktig. Jeg hadde ingen drøm om å drive egen salong heller, men noen så meg. Jeg fikk tilbud om å bli medeier, før jeg etter hvert fikk egen salong i 2005. For meg er god salongledelse å få andre til å kjenne på den gode mestringsfølelsen. ET VOKSENDE ENGASJEMENT

Espens engasjement for bransjearbeid startet gjennom konkurransefriseringen. Som deltaker i Bergensmesterskapet så han at noen jobbet i kulissene, det vil si Bergen Frisørlaug. - Jeg ble på en måte sugd inn i lauget, og ønsket å gi noe tilbake for det konkurransefrisering har betydd for meg. Jeg er nok et ja-menneske, og har lett for å stille opp. - Etter VM i 2000 ga jeg meg som konkurransefrisør, men ble VM-dommer og med i konkurranseutvalget. Det var i grunn veien inn i forbundet. REKTOR SÆVOLD

På begynnelsen av 90-tallet var Espen vikar på

FRISØR

5 / 2019

19


TEMA: NFVBS LANDSMØTE

Espen Sævold er eier av Visit frisør & hudpleie, som har fire salonger i Bergen-området. Han er også innehaver av Frisør- og hudpleieinstituttet i Bergen sentrum. Han er vant med travle hverdager og god på prioriteringer.

yrkesskolen, og fikk da med seg Reform ’94. Det var oppstart for et engasjement innen fagutdanningen. Med pedagogisk videreutdanning som lærer (adjunkt med opprykk) ble han i 2001 rektor på egen skole: Det som nå heter Frisør- og hudpleieinstituttet. Med både ledelse av salonger og skole, aktivt foreningsarbeid og fullt familieliv har Espen følt på tidspresset mer enn de fleste. - Jeg sluttet med kunder, for å konsentrere meg om det andre. Det er gøy å undervise i ulike emner innen salongdrift. Skolen vår utdanner nærmere 100 elever årlig. Salongen har nå nærmere 60 ansatte. Det er nok å gjøre, men det er utrolig kjekt å løfte folk opp, enten det gjelder elever, lærlinger, ansatte eller kunder, smiler Espen. Han forteller at han gjerne samler energi gjennom lange løpeturer. Mindre enn en time er en kort tur. Da får han også luftet og sortert tanker. At det er virkningsfullt, er tydelig. Han beholder også sitt velkjente gode humør.

ESPEN SÆVOLD – KORTE FAKTA → Eier Visit AS, Frisør & hudpleie. 4 salonger/ca 60 ansatte. → Innehaver av Frisør- og hudpleieinstituttet. → Svennebrev som herrefrisør i 1988, som damefrisør i 1994. → Faglærer ved Bergen Yrkesskole/frisørlinjen fra 1994 til 1999. → Adjunkt med utdannelse fra Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Bergen. → Styremedlem i NFVB fra 2011, visepresident i siste periode. → Styremedlem i Bergen Frisørlaug i en årrekke, oldermann fra 2008. → Tidligere aktiv konkurransefrisør: Bergensmester, Norges- og nordisk mester. → Tidligere trener for herrelandslaget i frisering, og internasjonal dommer. → Formann i NFVBs konkurranseutvalg fra 2007.

VIL PROFESJONALISERE BRANSJEN

Espen ble valgt inn som varamedlem i NFVBs styre i 2009, og som fast styremedlem i 2011. I siste periode var han visepresident. Forbundsarbeidet er han altså godt kjent med. - Jeg er opptatt av yrkesstolthet. Spørsmålet er hvordan vi kan skape dette. Bransjen må bli oppfattet som seriøs og fremtidsrettet. Vi må synliggjøre våre kvaliteter. Salongledelse må få et løft. Utdan-

20

FRISØR

5 / 2019

ningen må produsere bedre kandidater. Vi må ha tilstedeværelse der det gjelder. - Det viktigste nå er å få alt det politiske arbeidet ut i regionene og i salongene. De som står i salongene hver dag skal se at arbeidet som gjøres i NFVB blir realisert, sier Sævold.


NYHET!

IdHAIR gloss er 17 fantastiske farger demi fargesystem som er lett i bruk.. Med opp til 20 minutters virketid für du raske farge-resultater. Det er ønske om intensitet i fargen som avgjør virketiden din.

IdHAIR Norge : 416 28 500 / kundeservice@idhair.no / www.idhair.no


IMPULSER

B ailey

C o l l e c ti on Både hår og foto tar klassiske linjer og tolker det inn i en moderne setting. Grafiske klipp, skin fade og myke teksturer, forsterket gjennom ulike stylingprodukter. Fotografert i sort/hvitt forsterkes uttrykket, og resultatet ble også at Desmond Murray vant Men’s Hairdresser of the Year i forrige British Hairdressing Awards. Bailey Collection er inspirert av David Royston Bailey, en britisk mote- og portrettfotograf som gjorde seg spesielt bemerket på 60-tallet. Også kjent for sitt ekteskap med legendariske Catherine Deneuve.

H Å R : D E S M O N D M U R R AY MAKE-UP: JO SUGAR F O T O : D E S M O N D M U R R AY, F O R H A I R D R E S S E R S J O U R N A L B R I T I S H H A I R D R E S S I N G AWA R D S

22

FRISØR

5 / 2019


FRISØR

5 / 2019

23


BAILEY COLLECTION D E S M O N D M U R R AY

24

FRISØR

5 / 2019


FRISØR

5 / 2019

25


IMPULSER

THE WISE GUY collection

Inspirasjonen til denne kolleksjonen er hentet fra forbudstiden i USA. Harde tider som merket folk for livet. Men noen foretok også enorme klassereiser, gjerne basert på inntekter fra ulovlig brennevinsvirksomhet. Enten man hadde penger eller ikke, så var det viktig å ivareta stilen og gi inntrykk av total kontroll. Barbershops har fått fornyet oppmerksomhet også på vårt kontinent. Gutta ønsker en tydelig stil, og få en følelse av luksus, der skikkelige fagfolk gir deg den pleien du fortjener. Stay sharp!

H Å R O G S K J E G G : J Ü R G E N N I E D E R L , H O L Y T I G E R B A R B E R S H O P FOTO: LUPI SPUMA I N S TA : H O LY T I G E R B A R B E R S H O P O G G R AV E _ T I G E R

26

FRISØR

5 / 2019


FRISØR

5 / 2019

27


28

FRISØR

5 / 2019


THE WISE GUY COLLECTION H O LY T I G E R B A R B E R S H O P

FRISØR

5 / 2019

29


IMPULSER

MA LL EN MA DNES S collection

«Mallen Streak» er et lite parti hvitt eller grått hår som skiller seg ut i den vanlige hårfargen. På sitt underlige vis har denne naturlige melaninmangelen blitt synonymt med skurker og anti-helter. Du har sett det i mange kjente filmer. Forfatteren Catherine Cookson skrev i sin Mallentrilogi, om en dødsdømt familie som alle deler den arvelige hvite/grå streken i håret: “Nothing good ever came of a Mallen.” I Haresigns kolleksjon gis gutta en gangsterlook, og kontrasten i håret gir en distinkt karakter. Heldigvis kan også «good guys» fremstå tøffe med denne hårstilen.

HÅR: TONY HARESIGN M A K E - U P : M I C H E L L E WAT S O N K L Æ R : C H E S T E R B A R R I E / R I C H A R D J A M E S S AV I L L E R O W F O T O :   M AT T M A R C U S

30

FRISØR

5 / 2019


MALLEN MADNESS COLLECTION T O N Y H A R E S I G N

32

FRISØR

5 / 2019


FRISØR

5 / 2019

33


De perfekte gavesettene til farsdag og jul! Slå netthandelen med opptil 50 % rabatt på en rekke sett til barbering, skjeggpleie og alt annet en mann kan behøve. Lekkert innpakket med anerkjente merkevarer til uslåelige priser.

Farsdag: 10. november. Black Friday: 29. november.

Se alle våre kampanjer på grooming.no


Frisør Trine Eidem i salongens engelskrosa tredjeetasje. Her er det en lun atmosfære, kun forstyrret av stille (falske) papegøyer.

Verktøy du kan stole på, en trådløs hverdag! Visste du at vi også tilbyr bransjens beste priser på utstyr? Nå kan du få komplett maskinpakke til din salong fra bransjeledende Andis til kun 2399,-!

Inkluderer: • Andis usPro Li justerbar klipper • Andis Slimline Pro Li trådløs trimmer • Andis ProFoil TS2 barbermaskin med dock • Andis klipperkam • Ekstra sko til klippemaskin • Andis vedlikeholdsolje

Lyst til å bli kunde? Kontakt oss på hei@grooming.no

Se alt vårt salongutstyr på grooming.no


TRENDEN FOR GUTTA:

Kla ssisk, definert og velpleid

H Å R O G S K J E G G : J Ü R G E N N I E D E R L , H O L Y T I G E R B A R B E R S H O P FOTO: LUPI SPUMA I N S TA : H O LY T I G E R B A R B E R S H O P O G G R AV E _ T I G E R

36

FRISØR

5 / 2019


TEMA: MENN

- Vi ser en modererende trend denne høsten, både når det gjelder skjegg og frisyrer. Mitt inntrykk er at det gjøres mer avanserte, klassiske herrefrisyrer, enn det vi så i fjor. Det sier Johan Brox i Grooming.no, som har spesialisert seg på kurs og leveranser av klassiske herreprodukter. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Jeg vil si at overskriften for herrer i år er «mondent velstelt». Det enorme hipsterskjegget og manbuns-ene som dominerte for få år siden, er nå relegert til «aficionados». Men interessen for skjegg er likevel upåklagelig, fastslår Johan Brox. - Når det gjelder norske menn som oppsøker hovedfeltet av frisørsalonger, ser vi at korte skjegg, kanskje 3-4 måneders vekst, har blitt kjempepopulært. Mens kort skjegg tidligere var et tegn på at man ikke orket å barbere seg, og bare lot det gro til man tok det med en klipper fra Elkjøp, har kort skjegg nå blitt en sjanger som det er helt stuerent å pleie, forme og trimme linjene på. - På samme måte ser vi en modererende trend på frisyrer. Mye av etterspørselen, som så sent som i fjor rettet seg mot hyper-aggressive skin fades, har nå beveget seg over til mer konservative fades og tapers, med hakket mer lengde overalt, ikke minst på toppen. Med fornuftig hårstell tillater også flere seg langt hår og plukker opp tips fra damefrisører, det være seg føning og hårolje mot flisete tupper. Kort oppsummert kan vi si at trendy menn har gått bort fra Peaky Blinders over til Pierce Brosnan. S T O R T E R VA K K E R T

Uavhengig av trender, store skjegg har sine tilhengere. Det viser oppslutningen om skjeggkonkurranser. - Vi deltok nettopp på kåringen av Norges Beste Skjegg, som gikk av stabelen i Gamle Museet i Oslo 5. oktober. Alle billettene ble solgt ut, og det var flere hundre publikummere til stede. Arrangementet ble startet opp for fire år siden, og vi ser at interessen for, og kunnskapen om, store skjegg har fått et realt

løft gjennom disse årene. Dette har forgrenet seg til å bli en egen subkultur, der karslige menn utveksler tips og erfaringer om store skjegg. Det har parallelt med dette vokst frem en underskog av spesialiserte salonger som de sverger til, forteller Johan Brox. KUNDENE KREVER MER

Gutta i Grooming.no er mer enn gjennomsnittlig interessert i herrefaget, både som produktleverandør, kursholdere og ikke minst driften av barbersalongene PelsPels. Man kjenner hele verdikjeden på pulsen. Johan Brox mener herrekundene har økte forventninger til salongbesøket. - Helt vanlige menn forventer nå at frisøren kan levere en grunnpakke for herrer. For tre år siden fikk jeg høre følgende historie fra en mann som hadde bedt frisøren ta skjegget mens han først var inne til en hårklipp: Han fikk en trimmer i hånda med beskjed om å gjøre det selv! Dette holder ikke lenger. Markedet forventer at en frisør skal kunne gjøre en fade, trimme skjegget til å matche, blende dem inn i hverandre og kanskje til og med ta linjene med kniv. MÅ HA FOKUS

Gutta i Grooming.no og PelsPels har turnert landet rundt med hands-on kurs med erfarne barberere, som viser teknikker, bruk av produkter og gir råd om behandlingsmenyer. Dette er populært, skal vi tro Johan Brox. - Dette har vært en kjempesuksess og vi har fått masse positive tilbakemeldinger. For vår del har 2019 gjort at vi har gått fra å nesten utelukkende levere barberutstyr og skjeggpleie til små, dedi-

FRISØR

5 / 2019

37


TEMA: MENN

kerte salonger, til å bli en samarbeidpartner for de store kjedene innen et bredt spekter av utstyr. Det har gitt oss nyttige tilbakemeldinger. Det vi ser, er at mange frisører gjennom de siste tre årene har sett at de må løfte gamet på hva de kan tilby herrekundene sine, og gjerne lage egne herrehjørner med produkter. - Men det vi ofte ser, er at det finnes en ansatt med en stol som er go-to frisøren for de mannlige kundene. Salongene har jevnt over meget god erfaring med dette, men en del opplever også å være sårbare ved å legge alle eggene i en kurv. Hva skjer når barbereren på huset er syk, eller bytter arbeidsgiver? Denne problemstillingen gjorde at vi valgte å

nde as Deekst,

lage kurs som hever kompetansenivået på samtlige medarbeidere. Målet er å sette alle som jobber i salongen i stand til å levere en grunnpakke for menn, med klassiske klippeteknikker og effektiv ansiktsbehandling, så salongen kan tilby en kombomeny til alle herrekunder, uansett når på dagen de booker time. Salongene vi har jobbet med forteller oss at et kurs med oss både gir faglig trygghet og større mersalg. Det er en hyggelig tilbakemelding, avrunder Johan Brox.

M ad e i n U S A . Andis Master Cordless Lithium klipper kommer nå i en trådløs utgave. Den er rask, byr på en sterk motor med konstant klippehastighet og 90 minutters batteritid.

S w i s s mad e. Valera Classic 1955 hårføner håndlages i Sveits. Favoritten er den originale Classic modellen på 2.000 w. i blankpolert stål.

Gl ir in n i tidsr iktige b a d ero m. Mühle Hexagon barbersett ble kåret til best i test av TV2 Hjelper deg. Nå kommer modernistiske serier, utformet av den prisbelønte industridesigneren Mark Braun.

Kl assisk. Belmont anerkjennes som Rolls Royce innen salongstoler. De leverer både store, klassiske barberstoler og mer minimalistiske modeller, som denne funkis inspirerte modellen.

Øko logisk fra Ber l in . Oak Post Shave balm har utvidet produktspekteret med en etterbarberingskrem som lindrer, fukter og verner huden etter den eksfoliserende effekten av barberhøvelen. Produktene er 100 % økologisk sertifiserte.

Leverandør alle produkter: Grooming.no

38

FRISØR

5 / 2019

H errep lei e fra Mi l a n o. Depot - The Male Tools & Co. startpakke.


TEMA: MENN

FOTO: MARIUS STIANSEN

Markedet forventer at en frisør skal kunne gjøre en fade, trimme skjegget til å matche, blende de inn i hverandre og kanskje til og m e d t a l i n j e n e m e d k n i v.

s&

FRISØR

5 / 2019

39


TEMA: MENN

FAST & FURIOUS Den norskutviklede herreserien Special 1 Hairwax har blitt en suksess for leverandøren Cutrin Norge AS, ikke minst takket være samarbeidet med løperesset Jakob Ingebrigtsen, som fronter merket som ambassadør på postere og i markedsføringen generelt. - Vi er stolte over å ha fått en sponsoravtale med Jakob Ingebrigtsen. Det har vært gøy og gitt oss mye. Ikke minst ble vi positivt overrasket over at han faktisk brukte Special 1 voksen før vi kom i kontakt med ham, forteller markedsansvarlig Anders Gjestvang i Cutrin Norge. GOD EKSPONERING

Det er ikke første gang Cutrin Norge har brukt idrettsstjerner for å fronte produktserier. Avtalen med idrettshelter, som langrennsløperen Johannes Klæbo (nå med eget stylingprodukt: Hufs), har gitt oppmerksomhet. Men aldri har de fått så mange positive tilbakemeldinger som det oppmerksomhet rundt Jakob Ingebrigtsen har gitt dem. - Vi buker Jakob Ingebrigtsen på vårt markedsmateriell. Han og resten av Team Ingebrigtsen har fått utrolig mye oppmerksomhet, både på konkurransearenaer og i TVruten. TV-serien Team Ingebrigtsen, som nå kommer i sesong 2, var oppe i 1 million seere på NRK. Det gir oppmerksomhet og gjenkjennelse. Special 1 assosieres med gode, norske verdier og idrettshelter vi alle følger med på og klapper frem, mener Anders Gjestvang. På spørmål om samarbeidet med Jakob Ingebrigtsen har gitt konkrete salgsløft, svarer Anders Gjestvang slik; - Det er litt tidlig å måle «Jakob Ingebrigtsen effekten». Vi selger mer produkter inn til salongene, men vi må også sjekke at dette faktisk går ut av salongene til sluttbrukerne. Det er til syvende og sist avgjørende for både oss og våre salongkunder. - Men vi opplever faktisk at kampanjen for Special 1, frontet av Jakob Ingebrigtsen, har åpnet dører for oss i salonger som ikke har vært kunder tidligere. Så vi er veldig godt fornøyd med dette samarbeidet, avrunder Anders Gjestvang.

Idrettshelten Jakob Ingebrigtsen i alle kanaler. Oppmerksomheten har gitt positive assosiasjoner og er en del av merkevarebyggingen av Cutrin Norges eget varemerke.

Fu l l ko n tro l l . Special 1 er Cutrin Norges eget varemerke, og man har derfor kontroll på hvor produktene selges. - Dette er en produktserie som utelukkende selges gjennom frisørsalonger. Vi vil at våre kunder skal være skjermet for konkurranse fra nettbutikker, og har derfor bestemt oss for at serien ikke selges på nett, poengterer markedsansvarlig Anders Gjestvang i Cutrin Norge as.

TIL SALGS CHIC A GO BARBERSTOLER FRA 1890-TALLET Denne utgaven av FRISØR setter jo litt ekstra fokus på herrefrisering og barbering. Da passer det å nevne at vi for litt siden fikk et tips om salg av fire stk. barberstoler, produsert i Chicago ca. 1890. Stolene har vært brukt i én av Norges eldste salonger fram til 1993. Selger forteller at salongen lå der velkjente SMUGET flyttet inn. Stolene har siden vært lagret tørt, og skal være funksjonelle, men med noe restaurering nødvendig. Det kan selger gjøre, hvis du ikke vil gjøre det selv. Pris­ antydning per stol er kroner 10.000, basert på pris i antikkmarkedet. Selger er uansett åpen for bud. Ta kontakt med Bjørn Gundersen, tlf. 920 30 150 (på oppdrag for Eva Mellquist, tidligere innehaver av Smuget i Oslo.) Mulig stolene er solgt innen dette er på trykk, men vi synes uansett det er artig å presentere litt barberhistorie.

40

FRISØR

5 / 2019


refectocil.no

Respect the beard! Skjegg farging med RefectoCil

Med RefectoCils farger, kan den viktigste delen av en manns ansikt tilpasses den individuelle stilen han har. Uavhengig av om målet er å matche hårfargen, dekke til grått hår eller gi rom for et kreativt uttrykk, vil RefectoCils farger sikre at kunden beholder en perfekt stil døgnet rundt. Enkel og naturlig!


Mine favorittprodukter

HVIS JEG F IKK VELGE...

- Uten tvil Dapper Dan Sea Salt. Dette er et produkt jeg liker veldig godt, fordi det gir en fin tekstur med bra hold. Jeg bruker det på alle jeg styler. - Dapper Dan Matt Paste. Denne pasten liker jeg fordi den er lett å style med, uten å miste volum i håret. - Zenz Therapy Hairspray. Jeg liker denne fordi den låser frisyren, uten at den faller sammen. Sprayen har også godt hold.

Ma r oi ne L a f s ah i ( 27 ) Ar b ei ds s t e d: To m Wo l f A r ka d e n i Sk ien Ak tue l l s o m: N o rges mes ter 2 0 19 i kate go ri Skje gg, s am t 2 . p l a s s i ka te go rien L ow S k i n Fad e C u t .

Mine spesielle favoritter - Jeg har funnet en liten rundbørste og en kniv jeg ikke kan skille meg av med. Jeg har tatt med meg disse arbeidsredskapene fra salongen jeg drev tidligere, så det ligger litt nostalgi i dette. - Jeg kan også anbefale Wahl klippemaskiner og Andy klippemaskiner. Disse greier jeg meg ikke uten.

Mine inspirasjonskilder - Jeg ser mye på YouTube og Instagram. Det som skjer i Sør-Amerika er spennende og inspirerer meg veldig. Her er det mange dyktige fagutøvere.

42

FRISØR

5 / 2019

F M T W


Et it-system som virkelig fungerer for oss i en kombinert velvære salong

Powered by

Hairtools håndterer online bookinger super bra, og med mange smarte løsninger som er lette å forstå for kundene. Hairtools er kjempe oversiktlig og skaper en rask betjening for oss ved kassen, før og etter behandling. Med alt fra budsjetter for hver enkelt medarbeider, statistikker og flere digitale løsninger for oppfølging av kundene etter besøket, er dette et system som gjør at vi vinner hver dag. Kim Nordbø – TROPICOS – Nesbru

Hairtools Light

pr. måned

295,-

Hairtools

pr. måned

495,-

For deg som ønsker bestillingssystem og kalender.

For deg som ønsker full oversikt og kassasystem samlet ett sted.

SMS påminnelser 1,- pr SMS

SMS påminnelser 1,- pr SMS

For mere informasjon eller bestilling av Hairtools kontakt oss på Mail: ht-salg@eg.no Tlf.: 980 57 280 Web: www.vierhairtools.no


T E M A : B U T I K K D ATA

NY DATATEKNOLOGI:

B r uk m ul i g hetene – o g vær en p ådriver fo r utvikli ng!

44

FRISØR

5 / 2019


T E M A : B U T I K K D ATA

- Dagens teknologi gjør det enkelt å lære opp nye medarbeidere. Jeg vil anslå at de er operative til å bruke systemet i sitt daglige arbeid etter 10 – 15 minutter. Det som er krevende i dag, er at vi salongdrivere må være oppdatert på mulighetene som ligger i datasystemene og utnytte disse fullt ut, sier Ove Balsnes Walderhaug, daglig leder av Chess Frisør og Kontrast Frisør. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- For egen del har jeg brukt Fixit i alle år, faktisk helt tilbake til den gangen butikkdata var nytt med MS-DOS baserte løsninger og het Bransjedata. I dag er dette å betrakte som steinalderen, men det var virkelig et gjennombrudd den gangen. Det har vært en lang reise, og jeg må si til det bedre. Dagens løsninger er bare noe vi kunne drømme om hvis vi skrur tiden 10 år tilbake, oppsummerer Ove Walderhaug. TA U T V I K L I N G S G R E P !

Ove peker på at rapporteringer og statistikkfunksjoner er kraftig forbedret gjennom de siste årene. Selv mener han salongeiere ikke bare må forholde seg til dagens løsninger, men også være en pådriver for å utvikle disse videre. - Jeg har forholdt meg til Fixit gjennom mange år, og deltar årlig gjerne på seminarer 1-2 ganger for å oppdatere meg på teknologiutviklingen. Men jeg er også opptatt av å formidle hva jeg ønsker av forbedringer. Det kan være muligheten til å forenkle rapporter og statistikker, og andre praktiske funksjoner. Jeg opplever at mine synspunkter blir hørt og tatt ad notam. Etter en stund er de gjerne inkorporert i systemet. Det opplever jeg som positivt og er med på å gi en god opplevelse av servicenivået. Det er tross alt vi salongeiere som vet hvor skoen trykker. Jeg har også min faste kontaktperson, som er serviceminded og stiller opp når

det er noe jeg lurer på. Det er viktig, og gjør at jeg ikke har vurdert å skifte system. DROPPET T E K N O L O G I R A B AT T

I Fixit-systemet ligger det en funksjon som sørger for å effektivisere bestillingen av nye varer. Løsningen automatiserer langt på vei vareflyten fra leverandørenes lager til salongens lagerbeholdning, og er basert på definerte minimumsverdier. Det kan være arbeidsbesparende, men Ove har valgt bort dette. - Jeg er opptatt av å holde oversikten og flyten i varelageret i våre tre salonger. Her opplever jeg gode forbedringer, selv om jeg ikke bruker løsningen med automatisk, strekkodebaserte bestillingsrutiner med online-tilknytning til leverandørenes varelager. Jeg vet jeg gir avkall på 5 % teknologi-rabatt, men det er et begrenset antall leverandører som er med på denne løsningen, så jeg har valgt den bort.

- Skal vi utvikle butikkdatasystemene i en brukervennlig retning, så krever det at vi har en lydhør og serviceinnstilt samarbeidspartner. Noen som lytter til våre ønsker om å forbedre systemene, mener daglig leder Ove Balsnes Walderhaug i Chess Frisør og Kontrast Frisør. Han mener at det nå først og fremst påhviler salongeiere å holde seg oppdatert og utnytte dataene som ligger i systemet.

KUNNSKAP ER MAKT

- Mitt råd er at salongeiere må delta på kurs og engasjere seg i utviklingen av det systemet de bruker. Hvis man ikke gjør det, er det vanskelig å utvikle systemene i den retningen vi ønsker. Det er en god investering å sette av tid på denne typen møteplasser, avrunder Ove Walderhaug.

FRISØR

5 / 2019

45


TEMA: HMS I SALONGEN

PÅHÅRET KJEDEN:

Pra k ti ske g r ep gir fr i ske hend e r Hendene er frisørenes viktigste arbeidsredskap. Våtarbeider som vask og farging kan gi ulike hudlidelser, men gode arbeidsrutiner kan redusere hudlidelser med 90 % viser tyske undersøkelser. Det er all grunn til å ta dette på alvor. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Vi ønsker å ta større ansvar for bransjen og våre medarbeidere. Det var grunnen til at vi i september arrangerte seminaret «Friske hender», der de fremmøtte fikk faglig forankrede tips om hvordan man kan holde hendene friske og forebygge eksem og allergier, forteller daglig leder Maj Hovde Krogdahl i PÅHÅRET Frisør as. D E T F A R L I G E VA N N E T

Hovedforedragsholder var overlege Ingvill Sandven, spesialist i arbeidsmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Hun påpekte at praktiske, forebyggende tiltak er det viktigste man kan gjøre for å unngå slike plager. - Hendene er det viktigste arbeidsredskapet i frisøryrket, og rundt 50 % av frisører opplever å få eksem en eller annen gang i løpet av karrieren. Dette kan oppstå allerede mens man er elev. Det er derfor viktig å ta fatt i dette på et tidlig tidspunkt, så

46

FRISØR

5 / 2019

man unngår å utvikle abeidsrelatert eksem som blir kronisk. - Ved vått arbeid, der man har hudkontakt med vann mer enn to timer per dag, eller har hyppig håndvask, som vi definerer til mer enn 20 ganger per dag, kan man pådra seg irritasjonseksem. Dette kan forebygges blant annet ved å bruke en god parfymerfri fuktighetskrem kjøpt på apotek og smøre hendene regelmessig. - Når det gjelder allergisk håndeksem, er første bud å finne ut hva man reagerer på. Som et forebyggende tiltak bør man bruke nikkelfrie sakser og arbeidsverktøy. Ta av deg ringer og eventuelt klokker når du jobber. TA L E G E S J E K K E N

Tidlig innsats er viktig hvis man lurer på om man har håndeksem eller allergiske reaksjoner. Ta kontakt med lege, som kan henvise deg til et universi-

OV SAN I AR OSL SYK


TEMA: HMS I SALONGEN

- Vi vil bidra til friske hender, og syntes derfor det var viktig å lage en arena der man utveksler informasjon og erfaringer, og samtidig kan få råd fra fagekspertisen som jobber spesielt med disse problemstillingene, sier Maj Hovde Krogdahl. Seansen var åpen også for medarbeidere i andre lokale salonger.

«Bruk akseleratorfrie nitrilhansker!» OVERLEGE INGVILL SANDVEN, SPESIALIST I ARBEIDSMEDISIN VED OSLO UNIVERSITE TSSYKEHUS.

SUNNE HENDER

tetssykehus som har egne tester for frisører, oppfordrer Ingvill Sandven. - Ikke alle vet at hudleger på flere universitetssykehus har egne frisørrettede «lappetester», som tester på allergifremmende stoffer. En tidlig innsats her, vil kunne avdekke hvilke stoffer man må unngå å komme i kontakt med.

Prosjektet «Sunne Hender» ble gjennomført av NHO Service og Handel i samarbeid med NFVB i perioden 2015 – 2017. Det satte søkelyset på forebyggende tiltak hos frisører og renholdere. I prosjektgruppen satt blant andre Trude Hov Sørensen fra Raise Gruppen og Maj Hovde Krogdahl fra PÅHÅRET Frisør. - Prosjektet Sunne Hender er avsluttet, men det er fortsatt en side på Facebook som heter Sunne Hender. Der ligger det filmer og en del annen informasjon, opplyser Maj.

H A N S K E B R U K AV G J Ø R E N D E

Hanskebruk er et viktig tema. Det vil redusere kontakten med vann, og skal selvsagt brukes ved fargebehandlinger. Men det gjelder å benytte riktige hansker. - Bruk akseleratorfrie nitrilhansker, oppfordrer Ingvill Sandven. Hun legger til at engangshansker som er brukt, skal ikke gjenbrukes. O P P L Ø F T E N D E R E S U LTAT E R

Når det gjelder endring av arbeidsrutiner, som innebærer at man klipper først, farger og vasker til slutt, og har gode hanskerutiner, viser undersøkelser fra Tyskland en reduksjon i hudlidelser med 90 %! - Det viser at forebyggende tiltak har en oppløftende effekt, oppsummerer Ingvill Sandven.

IKKE TEST PÅ KUNDENE!

Hvis en kunde vil teste seg for hårfargeallergi før man farger håret, har Ingvill Sandven ett klart råd: - Anbefal at kunden tar kontakt med fastlegen med en anmodning om henvisning til hudlege. Bruk av selvtester, spesielt når man anbefaler å ha stoffet på huden i mer enn to timer, gjør at man kan utvikle sensibilisering og allergi. Så dette ansvaret bør man unngå å påta seg.

FRISØR

5 / 2019

47


ANNONSE FRA FIXIT

– Vi sparer tid med digitale verktøy, og kan konsentrere oss om gjestene våre Kristin Blytt Davidsen, administrerende direktør for salongene Ramsvik og Ramm, har skapt suksess ved å ta i bruk digitale verktøy for timebestilling. Salongene var blant de aller første som tok i bruk Fixit-appen, da den ble lansert for åtte år siden. Å henge med på den digitale utviklingen har gitt et stort fortrinn. TEKST: AMALIE ESPEDAL

FIXIT / VI FÅR SALONGER TIL Å LYKKES

FOTO: BOB ANDRÉ ENGELSEN OG RAMSVIK


ANNONSE FRA FIXIT

– Hvem har egentlig tid til å sitte i telefonen og bestille timer? Kristin smiler, og det har hun god grunn til. Mellom 60–65% av timebestillingene Ramsvik og Ramm-salongene mottar, kommer gjennom digitale flater som Fixit-appen og Fixit.no. Mens kundene bestiller kjapt og enkelt hjemmefra, sparer Kristins frisører verdifull tid. – Vi skal ha fokus på å levere førsteklasses hårbehandling, for det er derfor kundene kommer til oss. Når vi slipper å løpe for å ta telefonen, kan gjestene få vår fulle oppmerksomhet gjennom hele behandlingen. Vi overlater booking-biten til et system som virkelig fungerer, og får fornøyde kunder som syns det er enkelt å nå oss, forteller Kristin. JOBBER SAMMEN MED KUNDEN Ramsvik og Ramm-salongene har hatt en filosofi om å jobbe sammen med sine kunder for å gjøre timebestilling enklere. – Alle i organisasjonen er godt kjent med de løsningene vi bruker, slik at vi enkelt kan hjelpe gjesten i stolen med å ta appen i bruk, forteller hun. – Ja, vi har det vel litt i ryggmargen, ler Kristin, og forklarer at det er stor verdi i kunder som bestiller digitalt. De er nemlig mer lojal, handler mer produkter og bestiller time hyppigere. – Kunder som er app-medlemmer og medlemmer i kundeklubben vår Sirkel, har større kroneverdi for oss enn kunder som ikke er på digitale flater. Det er veldig gøy, forklarer Kristin. FIXIT-APPEN SIKRER MERSALG OG GJØR PLANLEGGING ENKELT I Fixit-appen får frisører mulighet til å sende kundene forslag til behandlinger og produkter, basert på kunnskap fra forrige salongbesøk. Appen gjør det dermed enkelt for kundene å bestille riktig behandling, og kjøpe produkter anbefalt til sitt hår. – Når kundene automatisk får opp sine favorittbehandlinger og anbefalte produkter fra våre frisører, ser vi at det er kjøpsutløsende. Og fordelen med å bruke verktøyet for våre frisø-

Når vi slipper å løpe for å ta telefonen, kan gjestene få vår fulle oppmerksomhet gjennom hele behandlingen.

rer, er at de kan planlegge besøket på forhånd. Ikke bare innholdsmessig, men også tidsmessig, forteller Kristin. I appen kan man lage målrettede kampanjer for å selge produkter, behandlinger og gavekort. Ramsvik og Ramm har i tillegg implementert sin egen kundeklubb, hvor kundene kan sjekke bonuspoeng i Fixit-appen, og ha full oversikt over sine kjøp. Som et administrativt verktøy er Fixit oversiktlig og enkelt, og lar både ledere og ansatte få tall og statistikk i sanntid. – Det er klart at jeg ikke hadde hatt mulighet til å ha oversikten eller være hands-on, hvis ikke systemet var så bra! Vi bruker veldig mye de funksjonalitetene som ligger i Fixit, og ikke bare når det gjelder digital markedsføring, men også varelagerstyring og turnusstyring som gjør det enklere for oss å planlegge hverdagen, avslutter Kristin.

SPAR TID OG REDUSER KOSTNADER MED FIXIT Vårt mål er å sørge for at din salong tjener mer og reduserer kostnader med Fixit sine smarte løsninger. Vår butikkdata er ikke bare komplett – den er den smarteste i bransjen. Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fixit kan gi din salong? Prøv verdikalkulatoren på verdi.fixit.no og få en gratis rapport på hva din salong kan spare og tjene.

FIXIT LEVERES AV VITEC ODIN SYSTEMER AS / FIXIT.NO/BEDRIFT


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

CREATIVE ARTIST Gold Winner Sanya Keränen - Nikita Hair Byporten

COLOR ARTIST Gold Winner Kjetil Grimsrud - White Studio

COLOR ARTIST People Choice Winner Marthe Eriksen - Timeout Frisør

WELLA TREND VISION

KL AR FOR INTERNASJONAL KONKURRANSE Den nasjonale Wella Trend Vision finalen gikk av stabelen i Wella studioet i Oslo 19. september. Nå er vinnerne i kategoriene Creative Artist og Color Artist klare for å representere Norge i den internasjonale ITVA Creative Retreat i Sevilla sammen med de øvrige deltakerne fra Wella Nordic. Seansen finner sted i mars neste år. Totalt konkurrerte 14 deltakere fra nær og fjern i den norske finalen. Forberedelsene og bedømmingen skjedde i Wella-studioet i Nydalen. Deltakerne stilte med egne modeller og gjennomførte sine ideer og looks gjennom en tre-timers seanse på formiddagen. De ferdigstilte uttrykkene ble så presentert for en fagjury. Kvelden ble åpnet med mingling, bobler i glasset og noen inspirasjonsglimt, før finalistene entret scenen med sine bidrag. I tillegg til jurybedømmingene kunne andre fremmøtte bidra med å stemme på sin favoritt til kåringen av publikumsprisen.

Sandra Furuhovde fra Studio 5 kom langveisfra med modell Lisa og ble belønnet med publikumsprisen i kategorien Creative Artist. Foto: Wella

OG VINNERNE ER…

Sanya Keränen, Nikita Hair Byporten, ble kåret til Creative Artist of The Year, mens Kjetil Grimsrud, White Studio, ble Color Artist of The Year. Begge har vunnet norsk Trend Vision tidligere, og har med seg god konkurranseerfaring i bagasjen til Sevilla. Creative Artist of The Year 2019: Gull: Sanya Keränen, Nikita Hair Byporten Sølv: Iselin Akselsen, Linda Velværesalong Bronse: Johanne Monge, Comino Frisør Publikumsprisen: Sandra Furuhovde, Studio 5 Color Artist of The Year 2019: Gull: Kjetil Grimsrud, White Studio Sølv: Aicha Amalie Hissaoui, Nikita Hair Byporten Bronse: Jackie Anna Aveta, Comino Frisør Publikumsprisen: Marthe Eriksen, Time Out Frisør

50

FRISØR

5 / 2019

Dommerkollegiet bestod av Linn Jøssang Helgeland/Gevir, Kjell Nordström og Karin Eiri, Capability Trainer Wella Professional. Kjell Nordstrøm er for øvrig aktuell som kostymedesigner/klescoach for de fire gutta i TV-serien Exit.


Country Manager Frank Rozario i Maria Nila Norge gleder seg til å bygge opp den norske virksomheten.

MARIA NILA

GRØNN LINJE

Svenske Maria Nila er på full fart inn igjen i det norske markedet, etter noen års fravær. Country Manager Maria Nila Norway, Frank Rozario er positiv til utviklingen etter kick-off 1. august. - Vi har jobbet med å ansette medarbeidere, og regner med å ha et team på seks personer på plass innen kort tid. Etter seks ukers arbeid, er vi godt i rute, og har nå 40 salongkunder. Vi skal selvfølgelig vokse videre, men det er sånn at vi gjerne

vil ha de riktige salongene, som deler vår filosofi og måte å jobbe på. Maria Nila er et familieeid svensk selskap som kjører en miljøtilpasset linje gjennom alle ledd. Selskapet har lykkes godt i sine nærmarkeder, og er veletablert i Sverige, Danmark og Finland. Nå er tiden moden for å satse offensivt i Norge. - Det koster penger å gå inn i et marked som det norske, men eierne opplever at

L’ O R É A L

timingen nå er riktig for å satse gjennom tilstedeværelse med et eget selskap, fremholder Frank Rozario. På spørsmål om nettsalg og alternative kanaler, svarer han slik. - Maria Nila har kuttet ut alle grossister, og vi finnes kun i noen få utvalgte nettbutikker der utsalgsprisen skal være det samme som i salonger. Vi satser på frisørbransjen som salgskanal.

Grunnleggerne av Pulp Riot, ekteparet David og Alexis Thurston gjestet Oslo i forbindelse med lanseringseventet på Latter på Aker brygge.

REBELSK LANSERING L’Oréal PPDs store satsning denne høsten er uten tvil lanseringen av Pulp Riot, som er et nytt merke i porteføljen. De som fant veien til lanseringseventet på Latter i Oslo fikk oppleve gründerne bak merket, ekteparet David og Alexis Thurston, sammen med det kreative teamet Riot Squad på scenen. Gründer David Thurston tok de fremmøtte gjennom en reise frem til dagens suksess, fra egen salong, kursvirksomhet, lik & deling på sosiale medeier og et strandet forsøk på lansering av en egen produktserie. Alt dette mener han ga styrke og erfaring til å utvikle Pulp Riot. I N S TA G R A M AV G J Ø R E N D E

Hovedgrepet og det helt spesielle med utviklingen av Pulp Riot, er at David Thurston og kona Alexis har bygget opp merket gjennom en kombinasjon av kurs og bruk av Instagram. Spredningen gjennom Instagram har gjort at de ikke har brukt markedsføringskroner for å bygge opp merket. Målrettet arbeid gjennom fem år har resultert i en base på 17,5 millioner følgere på Instagram! Utrolige tall, vil de fleste mene. Det var kanskje også en av grunnene til at L’Oréal fattet interesse for det familieeide selskapet med base i L.A. - Jeg ble beæret over at L’Oréal fattet interesse for å kjøpe Pulp Riot og inkludere dette i sin portefølje. Men jeg var reservert, fordi jeg hadde lyst til å utvikle merket videre. Jeg var skeptisk til om merkets identitet, profil og måte å jobbe på passet inn i L’Oréal systemet. Vi er mer rebelske, tar kjappe avgjørelser og responderer kvikt på markedsendringer. Men jeg ble positivt overrasket. I L’Oréal systemet sa de tvert imot at de ønsket å lære noe av oss, og gi oss den friheten og de tøylene som skal til for å utvikle merket videre etter vårt hode. Det var avgjørende, og jeg gleder meg til å være med i utviklingen gjennom de neste årene, smilte David Thurston.

Lanseringseventet inkluderte en teknisk visning med Riot Squad og Alexis Thurston i sving med freshe og fargespreke uttrykk.

FRISØR

5 / 2019

51


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN Lanseringen av weDo Professional skjedde i miljøriktige omgivelser på Bygdøy Kongsgård. Country Manager Mikaela Rinaldo innledet presentasjonen.

COTY

WEDO GOES GREEN Coty har utvidet produktporteføljen med et nytt brand: weDo Professional. Det ble presentert på en pressefrokost i Gartneriet på Bygdøy Kongsgård. Stedet var ikke tilfeldig valgt. weDo Professional er nemlig Cotys svar på den grønne bølgen, med miljøtilpassede, veganbaserte produkter med minst mulige miljøavtrykk. Da passer det godt å presentere nyheten i grønne og landlige omgivelser, i et drivhus som til og med har et kongelig tilsnitt. M U LT I F U N K S J O N E LT

Lanseringskolleksjonen inneholder 14 produkter. Flere av produktene er basert på en multifunksjonsfilosofi, det vil si at de skal ha flere bruksområder. Ingredienslisten er gjort så kort som mulig, avveid mot at de tross alt skal fungere. Selvfølgelig er de uten sulfater, silikon og kunstige parfymer. Emballasjen er minimert og kan resirkuleres. Et aspekt er at man har som målsetting å være så transparente som mulig på områder man ønsker å prestere bedre. Eksempelvis er ikke all produktemballasje basert på 100 % resirkulert materiale, på grunn av tekniske utfordringer med å få materialene til å fungere optimalt. BEINHARD KONKURRANSE

Lanseringen av weDo Professional er tidsriktig og viktig. Coty trenger et miljøtilpasset merke som weDo Professional i porteføljen, som et supplement til Wella, Sebastian og de øvrige merkene. Man har rett og slett manglet en produktserie som tar opp i seg miljøbølgen som har fått forsterket kraft i den senere tiden. For unge, bevisste kjøpergrupper, som gjerne spiser vegansk mat og fokuserer på gjenbruk, er ikke veien lang til å stille kritiske spørsmål ved bærekraften ved bruk av hår- og pleieprodukter. Her har Coty gitt et svar med lanseringen av weDo Professional, som er et profesjonelt merke til bruk og salg gjennom frisørsalonger. Ellers, som det sies promoteringen; «weDo Professional trigger kollektive handlinger for å skape en gladere, sunnere og mer bærekraftig verden.» Merket blir for øvrig tilgjengelig i salonger fra 1.1. 2020. E C O C U LT

nker

GAVER SOM VARMER 28. september var det duket for et veldedig arrangement i regi av salongen Eco Cult i Oslo, med Jalvad as/Great Lengths Hair Extension. Målet er å hjelpe barn som mister håret på grunn av kreft eller andre sykdommer. I samarbeid med non-profit stiftelsen Little Princess i England, som lager skreddersydde parykker til barn i hele Europa, har man et tilbud der kunders bruk av ektehår extension etter seks måneders bruk kan doneres til å lage parykker og glede et sykt barn i ett påfølgende år. - I Eco Cult er vi veldig stolte av vårt samarbeid med Little Princess Trust. I tillegg til donasjoner av extensionshår fra våre kunder, har vi også jobbet med å samle inn penger til Little Princess Trust og barnekreftforskning. På vår fire års jubileumsfest var det duket for auksjoner og loddsalg, og jeg takker alle våre sponsorer som har bidratt med flotte premier, sier daglig leder i Eco Cult, Camilla Eldegard.

52

FRISØR

5 / 2019

Victoria Alvad (rød drakt) holdt innledningstalen til Eco Cults jubileumsfest og innsamlingsaksjon. ECO CULT er spesialister på Hair extensions, med Great Lengths som leverandør. Salongen drives av Camilla Eldegard, Bia Camilla Tingbjør og Victoria Alvad, med et team av dedikerte medarbeidere.


Ocean

ADAM OG EVA

KUNST MØTER HÅR

Safari

Adam og Eva engasjerer seg på mange fronter utenom salongene. Tradisjonelt har man vært involvert i Oslo Fashion Week, Oslo Trend og etterfølgeren Oslo Runway. Men også prosjekter som inkluderer interaksjon med kunstnere har stått på agendaen, for eksempel utviklingen av nye Adam og Eva visueller i samarbeid med den New York baserte kunstneren Bob Recine. I høst har nok et engasjement materialisert seg i et samarbeidsprosjekt med Oslo Runway og Collective Oslo Fashion Art Festival. De to har gått sammen om å lage en ny festival, Fusion Oslo. Festivalen gikk av stabelen 20. - 27. september. - Kunst og mote har mange fellesnevnere, og det er spennende å krysse grenser. For Adam og Eva er synlighet og bidrag til moteuker, fotoshoots, filminnspillinger og kunstprosjekter viktig for vår interne kultur og i tråd med våre verdier. Vi synes det er gøy, og en flott måte å vise hår på ulike arenaer, oppsummerer markedsansvarlig Oddmund Olsen i Adam og Eva Gruppen.

e-kwip Ocean Safari Set

• Ergo klippesaks 5,5“ • Japansk stål • 3-farget „Ocean Safari“ design • Titanium belegg • Styling kniv i metall, incl. 1 stk Feather knivblad • 3-farget „Ocean Safari“ design • „Ocean Safari“ design saksemappe

Thorsen Trading post@thorsen-trading.dk tlf: +(45)21230059

Anzeige_e-kwip_Ocean Safari_Frisor_Norwegen.indd 1

30.09.2019 16:37:58 FRISØR

5 / 2019

53


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

TRONDS FRISØRTEAM

FORANDRING FRYDER Trond Skeide Johannessen og hans team har laget et par kolleksjoner, med tema Rosa og Svart, der modellene har blitt stylet i ganske forskjellige fremtoninger. Det kan også være til inspirasjon for kunder som vurderer litt forandring nå som høst går over i vinter. Styling og hår: Trond Skeide Johannessen Make-up: Ann Helen Johannessen Foto: Kvamsdal Foto og Christian Friberg Dahle Modeller: June Johannessen og Torje Løland

MODERN DESIGN

DEN GODE FØLELSEN Modern Design runder 40 år neste år. Salongen har nå rundt 180 ansatte, fordelt på salonger på Vestlandet og Østlandet. I tillegg har man en egen salong for hårdeler, Apollo, samt opplæringskontor både i Sandnes og i Sandvika. Nylig inngikk man også avtale om kjøp av KAN-salonger i Oslo. Tidligere i år gjennomførte man en kartlegging av medarbeidernes forhold til bedriften. Det kan jo være en inspirasjon til å gjøre det samme i din bedrift?

DYKTIGE HÅNDVERKERE

Hvorfor jobber DU i Modern Design? ∙ Trendy, kul salong som er stadig i utvikling. ∙ Er glad i mennesker, elsker å jobbe med hår, være kreativ. ∙ Et firma som jobber for faglig utvik ling, tar vare på og bryr seg om de ansatte, godt miljø. ∙ Fantastiske kollegaer, gir kundene unik service. ∙ Fordi det er verdens beste og mest veldrevne frisørkonsern. ∙ Det er gjennomgående kvalitet i alle ledd, fra ledelse til kollega og gene relt mye kunnskap.

S A M H O L D O G S T O LT H E T

Hva er det BESTE med Modern Design? ∙ Inspirerende og dyktige kollegaer og ledelse. Hyggelige kunder. Samhold og stolthet over arbeidsplassen. ∙ Miljøet, kollegaene, mulighetene vi har til f.eks. være med i teamet, være ambassadører for produkter, intern visninger av teamet. ∙ Trygg arbeidsplass, gode ledere, blir hørt om en trenger hjelp, god til rettelegging dersom det butter litt i armer og bein. Og den gode føl elsen overalt.

- Jeg er stolt og veldig privilegert som får jobbe i et firma med engasjerte medarbeidere. Våre medarbeidere er faglig sterke, brenner for faget sitt, bryr seg og heier på hverandre, sier personalsjef i Modern Design, Ingrid Roth Hetland. - En av våre desiderte styrker er dyktige fagarbeidere, og kompetanseheving er et av våre aller viktigste virkemidler for å øke den faglige stoltheten. Vi har et høyt fokus på at alle våre medarbeidere skal være beviste, inspirerte og oppdaterte gjennom stadig videreutvikling av ansatte og bedriften. - Jeg tenker at samhold er enormt viktig for at vi skal lykkes med det vi gjør. Ta vare på hverandre, bry seg og jobbe aktivt for å gi våre kunder og medarbeidere det lille ekstra, «Den gode følelsen» og vi skal ha det gøy sammen! Som personalsjef for konsernet synes jeg det er viktig å lytte til hva våre medarbeidere legger vekt på som ansatte og har stilt de noen spørsmål – her er en oppsummering av svarene vi fikk:

54

FRISØR

5 / 2019


ÅPEN STOL

DEL KUNNSKAP OG HA DET GØY! - Jeg følte vi trengte en møteplass for fagfeller utenom leverandørenes arrangementer. Da oppstod ideen om å introdusere Åpen Stol, som et uformelt treffpunkt med faglig inspirasjon, drevet av og med kreative ildsjeler, smiler Peter vonkunz Brun under første samling i september. - Målsettingen er at vi skal ha seks samlinger gjennom året, rundt om i forskjellige salonger. Ambisjonsnivået skal ikke skremme noen. Vi satser på mingling, prat mellom kolleger og deling av kunnskap. De som ønsker det kan presentere kreative innslag, der man får vist frem noe man brenner for. Nivået kan være forskjellig. Vi er ikke pretensiøse, men har bare ett krav: Innslagene skal være på maksimalt 20 minutter. Det er krevende for mange, men det er rammen man må forholde seg til. Det blir ikke en teknisk 40 minutters presentasjon av fargebehandlinger, for å si det sånn, oppsummerer Peter vonkunz Brun. MÅ MØTE KOLLEGER

Peter er mer enn gjennomsnittlig interessert i faget, og mener man trenger fysiske møteplasser i vår digitaliserte hverdag.

Peter vonkunz Brun, primus motor bak kon­ sept­et Åpen Stol, poengterer at kveldstreffene er leverandøruavhengige og åpne for alle fag­ interesserte, uavhengig av hvor de jobber. Peter leder også PÅHÅRET kjedens kreative team, PÅHÅRET Front.

Innovativ fargebeha ter på 20 Front leve

- Det å treffes og møte fagfeller ansikt til ansikt er viktig. Man kan google det meste og legge ut ting på nettet, men personlige møter er viktig. Konseptet Åpen Stol skal være intimt og lite. En møteplass som fortrinnsvis skal være i salonger rundt omkring på kveldstid. Den første samlingen ble lagt til PÅHÅRET, men intensjonen er å rullere rundt til andre salonger. Vi er konkurrenter, men også kolleger. Det er viktig å få frem.

LEVENDE MØTEPLASS

Men helt uten digitale hjelpemidler var man ikke på det første Åpen Stol treffet. Det ble live-streaming av de tre kreative innslagene. - Det blir her og nå. Vi kjører livestreaming på Facebook, der vi har en egen gruppe: åpenstol. Der legger vi ut ting live, men det slettes etter at seansen er over. Åpen Stol skal være en levende møteplass, avrunder Peter.

K L F FA G F O R U M 2 0 1 9

SVAK NEDGANG I PRODUKTSALGET Salget av produkter i frisørsalonger viser en svak nedgang i 2018, skal vi tro estimater fra Kosmetikkleverandørenes forening, KLF (FLs søsterorganisasjon). Estimerte anslag i salget over disk var 875 mill. kroner, noe som i så fall representerer en nedgang på 2,8 %, målt mot 2017. Ikke krise, men en krevende utvikling, kan være en oppsummering av inntrykket vi fikk etter å ha gjestet KLFs Fagforum 2019. Ikke så overraskende så fortsetter netthandelen å vokse, mens tradisjonell butikkhandel sliter i møtet med den digitale hverdagen. TROSSER TRENDEN

Ett unntak er verd å trekke frem, som et positivt eksempel. Apotekene kan notere seg en vekst i produktsalget på hele 9,6 %. Først og fremst gjelder dette en økning i hudpleieprodukter, men det selges også hårprodukter for 50 mill. kro-

ner over disk, skal vi tro KLFs statistikk. Apotekene nyter forbrukernes tillit, og de grepene som er tatt der er noe frisørbransjen kan lære av. For dagligvarehandlene ser det ikke lyst ut, selv om volumet er høyt. Det ble solgt hårprodukter for 765 mill. kroner, noe som representerer en nedgang på 3,4 %. Sekkeposten, diverse andre, som Europris, Sparkjøp og lignende, solgte hårprodukter for 290 mill. kroner. Annen faghandel, som inkluderer fremvoksende kjeder som Normal og Rituals, selger hårprodukter for 275 mill. kroner, ifølge KLF/FL. Det kan for øvrig nevnes at Commercial Director Susanne Hounsgaard i den fremvoksende kjeden Normal på spørsmål bekreftet at de kjøpte varepartier og driver parallellimport av produkter. Online-handelen, uten taxfree og utenlandske nettbutikker, solgte hårprodukter for 265 mill. kroner i 2018. I sum

betyr tallene at frisørbransjen fortsatt er en toneangivende distribusjonskanal for hårprodukter. H VA M E D 2 0 2 0 ?

Bortfallet av 350-kroners grensen vil påvirke markedet, men dette er trolig først og fremst en fordel for norske nettbutikker, ikke nødvendivgis for den enkelte frisørsalong. Man må ta grep om dette. Foredragsholder Per Ståle Ekrol, Research Team Manager i YouGov, kom med nyttige inputs med referanser til en forbrukerundersøkelse gjennomført i år. Den konkluderte med at kundereisen starter på nettet, men at handelen til syvende og sist kan foregå i butikk. Man må derfor være online med kundene. Det er en trend som bare vil forsterke seg i årene som kommer. For en ting er sikkert, netthandelen har ikke nådd sin topp.

FRISØR

5 / 2019

55


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

Førpremiere for Joico JoiFull. Serien lanseres for øvrig offisielt i januar 2020.

TENDENZ

F U L LT H U S OG STOR STEMNING Den årlige høstkonferansen til Tendenz samlet i år 330 salongeiere og ledere fra hele landet. De fikk en opplevelse med variert faglig innhold og inspirerende foredrag på Scandic Hotel Fornebu 19. oktober. - Det var en begivenhetsrik helg for mange. Vi kjørte på med et tettpakket program på lørdag, som ble avrundet med en hyggelig festmiddag, oppsummerer Marketing & Sales Manager Lene Dahl Herud i Tendenz Hårpleie as.

d en kin

R I K E T S T I L S TA N D

Som vanlig ble lørdagens program startet med en oppsummering og status med betraktninger om bransjeutviklingen, fremført av daglig leder Kjell Erik Hansen. Bransjeveteranen trakk opp de lange linjene, og kom med inputs om hvordan man kan drive en løpende utvikling av salongens virksomhet. Innledningen ble godt mottatt og var et bidrag til å løfte blikket en smule og se mulighetene som ligger i frisørbransjen.

Man fikk historien om den lille gutten som ble sist i sykkelritt, til å bli kaptein på de største lagene i verden. Det handlet om å snu negative tanker til det positive og fokusere på lagprestasjoner, noe som kan overføres til dagliglivet i salongen.

W

VELKOMMEN IGJEN…

- Vi er godt fornøyd med å konsentrere arrangementet på én dag. Denne modellen vil vi også følge til neste år. Den konferansen vil etter planen gå av stabelen 31. oktober 2020, avrunder Lene Dahl Herud.

Stylingtrender for gutta presentert av Education Manager Stian Holter.

IT’S A MAN’S WORLD

Education Manager Stian Holter entret deretter scenen og bidro med faglige inputs om stylingtrender på herresiden, med KMS Men’s Inspiration. Joico har naturligvis også en plass på programmet, og denne gangen var det en førpremiere for Joico JoiFull som stod i sentrum. Serien lanseres for øvrig offisielt i januar 2020. TID FOR REFLEKSJONER

Med inspirasjonsforedraget «Stian med sekken» tok polarguide Stian Aadland tilhørerne ut på en mental reise arktiske strøk, et kvantesprang fra daglige gjøremål i salongen. Det bidro nok til noen refleksjoner. Det var også et foredrag med sykkelesset Dag Erik Pedersen. Han bød på historier om det å tenke annerledes i livet.

56

FRISØR

Th

5 / 2019

Bb. Backs


WORK BACKSTAGE AT K E E W N O I H S A F S I R PA

lippon. Laurent Phi hair stylist, g in ad le s e wor ld by one of th e team led ag st ck ba e e and bumbl azing Bumbl W ith the am

Join our competition and win a place with our Bb backstage team at Paris Fashion Week 2020. It includes flights, stays and full training by the Bb Nordic team before you go.

Post a picture on Instagram of your best Fashion Week styling - idea, use #bbnordicbackstagestyling and tell us which Bb. products you’ve used.

The competition ends on December 31st and the winner is announced January 17th. Any questions? Please contact us by e-mail: post@weareone.no www.weareone.no FRISĂ˜R

Bb. Backstage Paris 2020.indd 1

5 / 2019

57

18.10.2019 13:15


PROFIL: ÅRETS FRISØRBEDRIFT

inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

OMC HAIRWORLD 2019

GOD INNSATS I VM

Karin Granell og Daniel Vilches

M

Det 41. VM i frisering ble avholdt i Paris 15. og 16. september. Den norske troppen bestod denne gangen av 12 deltakere som deltok i 6 forskjellige kategorier. Etter fantastiske resultater i forrige VM ble det resultatmessig en liten nedtur i år. Ingen medaljer, men VM-erfaringer er uansett gull verd for dedikerte frisører. T E K S T O G F OTO: JAN KRISTIAN PE T TERSEN

VM startet med OMC Congress, hvor blant annet Merete Kvestad Eide fra På Håret Huseby AS ble tildelt OMC Achievement Medal. Hun har over mange år jobbet dedikert med talentutvikling for norske frisører, og tatt sitt engasjement videre i en internasjonal sammenheng. DE STORE DOMINERER

Det ble altså ingen medaljer til Norge denne gangen, dessverre. I de to kategoriene vi stilte med lag, ble det en 5. plass i Senior Ladies Fashion og 6. plass i Senior Ladies Prestige Cup. Konkurransen er skarp, og det er mange land som bruker store ressurser på dette mesterskapet. I damekategoriene er det land som Kina og Frankrike som dominerer, og i herrekategoriene er det Italia som dominerer. N Y K O N K U R R A N S E K AT E G O R I

Master Hair Replacement er ny konkurranse av året. Her fikk deltakerne tilsendt en hårdel som skulle festes på øvelseshodet og klippes til en hel frisyre. Det var to norske deltakere som var tøffe nok til å stille i denne nye kategorien, med totalt 48 deltakere. Det er alltid spennende å se hvordan deltakerne løser nye konkurransekategorier. Vinnerfrisyrene vil alltid være retningsgivende for hvilke frisyrelinjer som vil dominere det neste mesterskapet. VM 2020

Neste VM avholdes i Paris 6. og 7. september 2020. De som ønsker å delta bør allerede nå starte treningen. Siden neste norgesmesterskap først avholdes i oktober 2020, vil det ikke være noe uttak til dette mesterskapet. NFVB vil sende ut informasjon om konkurransen i løpet av vinteren.

Frisør: Ørjan Lid

KURS Har du lyst til å lære av verdens beste konkurransefrisører i damekategoriene? 13. – 15. januar 2020 avholder vi kurs i Oslo-området med Rose Li og Richard Lou fra Kina. Laget deres mottok blant annet fem gullmedaljer og tre Diamond Trophys under årets VM. For mer informasjon, kontakt jankristian@nfvb.no – og se nfvb.no

58

FRISØR

5 / 2019


Marit Betten, Trine Ho, Leif Anders Øverland og Halat Lied.

Frisører: Eline A. Serigstad, Halat Lied og Gunn Mari Sørløkk.

Frisør: Ariel Steine Rasdal

Maria Bak Sørensen og Marthe Blystad

Marit Kvestad Eide fikk OMC Adrievement Medal av OMC World President Salvatore Fodera.

FRISØR

5 / 2019

59


T E M A : D I G I TA L K O M M U N I K A S J O N

inside

Joakim Sumstad, 3. plass oppsett fristil svenn.

FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

H Å R O G V E LVÆ R E I Å L E S U N D

INSPIRASJON, MOTIVASJON OG MASSE GLEDE

Pia Die

Ålesund og omegn frisør- og velværelaug hadde mye å glede seg over på 25-års jubileet for den velkjente konkurransen. Publikum fikk se noen virkelig flotte arbeider, med god helhetspresentasjon. Dommerne var ingen ringere enn Thomas Mørk (Årets Frisør 2019), Svetlana Jouini (Årets Frisør 2015 og 2017) og Oddbjørn Jakobsen (president Intercoiffure Norge). Ros fra den juryen veier tungt og bør være svært inspirerende for konkurransedeltakerne. Glede med faget betyr så ufattelig mye. Se flere inspirasjonsbilder på nfvb.no

Johanna Aasen, vinner brud klassisk lærling.

Martine Sønderland, vinner oppsett fristil svenn.

60

FRISØR

5 / 2019

Ronja Hofstad, vinner fristil dame lærling.

Nina Strid, vinner brud klassisk svenn.


Yotaka Kijjarak, 2. plass oppsett fristil svenn.

Pia Dietricson, vinner fristil dame svenn.

Se flere inspirasjonsbilder på nfvb.no May Britt Hagen, vinner fristil herre svenn.

Celina Aasen, vinner fristil herre lærling.

Pauline Bragstad, vinner oppsett fristil lærling.

Isabell Antonsen, fristil herre lærling.

Marita Haaheim, 2. plass fristil herre svenn.

Nina Strid, 3. plass fristil herre svenn.

FRISØR

5 / 2019

61


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

TRONDHEIM HAIR OPEN:

SPEKTAKULÆR KONKURRANSE Trondheim frisør- og velværelaug har god tradisjon for å sette fagfolk i god stemning før jul. Konkurranser, visninger, show og stands gir publikum en dag man føler treffer godt i frisørhjertet. Konkurransefrisyrene byr alltid på noe spektakulært, og man blir ikke mindre begeistret når man ser hvordan dette påvirker den yngre delen av bransjen. Elevene fra Charlottenlund vgs. viser energi og glede som smitter over på godt etablerte frisører. Lauget sto selvfølgelig også for en skikkelig bankett, og kan smilende konstatere at dette vil man gjenta neste år også. Det er bare å glede seg!

OG VINNERNE ER…

Full Fashion dame Full Fashion herre Fantasi Moteklipp

Leif Anders Øverland og Carmen Ingebrigtsen fra Mozart Frisør Hege Øverli og Malin Stokkan fra Betty Frisør Marianne Høvik Torgnes fra Foxy Frisør Rebekka Tangen fra Hårfixen Frisør

Elevkonkurransen Oppsetting dame Oda Solem fra Charlottenlund vgs. Street Fashion dame Sandra Victoria Ovesen Sæter fra Charlottenlund vgs. Fotokonkurransen Trend 2020 Trend 2020 elev

62

FRISØR

5 / 2019

Elisabeth Rendall fra Coma frisør Eline Johanne og Arneberg Nicolaysen fra Norsk frisørskole

FOTO: TRONDHEIM FRISØRLAUG


KUN HOS FRISØREN!

D I S T R IB U TØ R C U T R I N N O R G E // W W W.C UT RI N.NO


IMPULSER

KOOL SKOOL Ken Picton er en av Storbritannias mestvinnende frisører. Han og salongen har vunnet British Hairdressing Salon of the Year, Fellowship for British Hairdressing Salon of the Year, Wales & Southwest Hairdresser of the Year og British Colourist of the Year. Det burde være et greit signal om at du burde være litt ekstra oppmerksom på det som kommer fra den kanten. Kool Skool kolleksjonen er leken, punkete og stilfull på en gang. Den understreker at det finnes ingen frisyrefasit. Hår skaper stil, og du kan definere og redefinere som mye du vil. Hvem skal ellers bestemme?

HÅR: KEN PICTON SALON MAKE-UP: KYLIE O’TOOL STYLIST: ELAINE MARSHALL P R O D U K T E R: L’ORÉAL PROFESSIONNEL FOTO: ANDREW O’TOOLE

64

FRISØR

5 / 2019


KOOL SKOOL K E N P I C T O N S A L O N

66

FRISØR

5 / 2019


FRISØR

5 / 2019

67


Affordable

LUXURY


ET NYTT KONSEPT FOR FRISØRSALONGER • • • •

Eksklusive salongprodukter Ingen oppsøkende selgere på salongdøra Gratis online-kurs God rabatt – høy fortjeneste

Bestill varene dine online og hold kontakt med våre kunderådgivere via internett, Skype, Facetime eller mobil.

MARKEDETS BESTE FORTJENESTE Vi mener at salonger skal slippe å måtte konkurrere på pris med internettbutikker som ofte kan tilby svært lave priser på hårprodukter. Derfor har vi i våre veiledende priser allerede beregnet 20 % rabatt til alle våre kunder – uavhengig av om du er en stor eller liten salong. Vi gir også alle kunder minimum 50 % fortjeneste ved salg av våre produkter. I tillegg får salongen din en bonus på det totale varekjøpet gjennom et år.

BESKYTTET MOT INTERNETT-SALG For oss er det viktig å beholde eksklusiviteten til produktet, derfor beskytter vi Gorgeous mot internettsalg. Våre produkter er kun tilgjengelig hos profesjonelle frisørsalonger eller gjennom Gorgeous` offisielle nettbutikk. I nettbutikken vår skal prisene reflektere salongprisene, og i tillegg kommer frakt. Det betyr at produktene alltid vil være billigere i din salong enn hos oss.

EKSKLUSIVE INTRODUKSJONSPAKKER FOR FRISØRSALONGER Ta kontakt med oss og få et fantastisk tilbud på en testpakke eller en intropakke til salongen din. Små og store salonger har forskjellige behov, og vi har tilpasset oss slik at vi skal være tilgjengelig for alle. For oss er ingen for liten og ingen for stor. Vi ønsker seriøse og profesjonelle frisørsalonger velkommen til å bli en del av Gorgeousfamilien.

GRATIS ONLINE-KURS

KUNDESERVICE 24/7

Alle våre kunder vil ha tilgang til Gorgeous Academy der vi blant annet livestreamer kurs gjennom Facebook og YouTube. Du og dine ansatte kan streame kursene våre direkte slik at dere også får mulighet til å stille spørsmål til kursholderne underveis. Alle kurs blir også tilgjengelig i opptak. Slik sparer du tid og reisekostnader, samtidig som du sikrer at du og dine ansatte får tilgang til det siste av det siste – enten du bor i Oslo, Bergen eller Kirkenes.

Bestill varer direkte på www.gorgeouslondon.no! Der kan du holde deg oppdatert på våre produkter, nyheter, kampanjer, lager- og ordrestatus.

FAMILIEEID SELSKAP MED KJÆRLIGHET TIL FRISØRER Gorgeous Londons grunnleggere og eiere har jobbet i frisørbransjen gjennom tre generasjoner i over 60 år. Våre produkter er utviklet av engasjerte frisører med en kjærlighet til bransjen, og som forstår profesjonelle salongbehov – også internasjonalt. Gorgeous London er luksuriøse hårprodukter med stilren og moderne design. Serien er utviklet av kreative og nyskapende frisører og stylister og laget for maks ytelse med kun de beste ingrediensene. Uten parabener, ikke testet på dyr!

Har du noen spørsmål? Kontakt vår norske kundeservice på 960 06 770 eller post@gorgeouslondon.no Vi holder åpent 24/7!

#me&gorgeous


KOLLEKSJON: WILD HÅR: ANGELO SEMINARA F O R D AV I N E S

VILT OG VAKKERT

70

FRISØR

5 / 2019


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Naturlig finish

Uppercut Deluxe Styling Powder er et volum og tekstur pudder, som bidrar til å skape en naturlig finish. Mer info: Headbrands.se

Ve l b l å s t

Gama Professional IQ Perfetto hårføner har en forventet levetid på hele 10.000 timer og veier bare 294 gram. Føneren byr på god balanse for daglig bruk og filter med selvrensende teknologi. Mer info: Frends, tlf. 69 22 15 99 / www.frends.no

Mykt og fyldig

IdHair Elements Xclusive Color Treatment Mousse gir beskyttelse og pleie til farget eller lysnet hår. Den myke, kremete moussen inneholder naturlig kakaosmør, som gjør håret mykt og fyldig, samtidig som hårets optimale fuktinnhold bevares. Mer info: Hairconsept, tlf. 95 96 06 00.

The Dark side

Sebastian Professionals Dark Oil gir samme fordeler som en olje kan tilby, samtidig som de fjerner frykten for å tynge håret, noe som ofte forbindes med tradisjonelle oljeprodukter. Inkluderer shampoo, balsam, maske og en silkemyk mist som gir tre ganger glattere hår med en lett finish og fortryllende duft. Mer info: Coty/Sebastian Professionals, tlf. 23 05 30 00.

Næringsrikt

Davines Oi Hair Butter er en næringsrik behandling for alle hårtyper, og gir umiddelbart en kosmetisk effekt. Kan brukes på både tørt og vått hår. Gir ekstrem glans og mykhet til håret med en anti-frizz effekt. Er restrukturerende og fremmer hårvekst. Mer info: Verdant, tlf. 56 15 68 00 / post@verdant.no

Oppfriskende

Moroccanoil Depositing Masks tilfører håret farge som vaskes gradvis ut og samtidig pleier håret. Fargespekteret strekker seg fra spreke rosa- og blåtoner, til mer klassiske farger som champagne og platina for blondiner og rødlig bordeaux og kakao for brunetter. Alle er perfekte for å friske opp eksisterende farge eller for å teste ut noe helt nytt. Mer info: Cutrin Norge, tlf.: 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Stjernestøv

MyDentity Styling er en serie med tre produkter: myHairstyle Hair Finishing Lucriant, myStardust Spray, myControl medium hold Sculpting Spray. Mer info: Frends, tlf. 69 22 15 99 / www.frends.no

Fukt som holder

Aveda Sap Moss Shampoo og conditioner er relansert, og produktene byr på masse fuktighet uten å tynge. Tilfører glans og reduserer frizz. Er testet på alle hårtyper og teksturer, passer godt til nordisk hår. Mer info: We are One, tlf. 22 11 21 11.

Blondest there is…

Lanza Healing Blonde gjør blonde hår klarere, booster glans og fjerner tonaliteter. Perfekt for bleket High lift, Highlights & Lowlights. Mer info: Frends, tlf. 69 22 15 99 / frends.no

Blondiner har mer moro

Schwarzkopf Professional Blondme Bond Enforcing Premium Clay Lightener byr på claybleking til balayage teknikker. Lysner opptil syv tonehøyder, gir presis påføring og perfekt lysning uten å smitte over. Mer info: Frends, tlf. 69 22 15 99 / frends.no

FRISØR

5 / 2019

71


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Te k s t u r o g h o l d

Kevin.Murphy Touchable er en vektløs spray som gir tekstur, hold og separasjon til håret. Resultater som en voks, med lettheten av en hårspray uten å føles klebrig eller klissete. Mer info: Verdant, tlf. 56 15 68 00 / post@verdant.no

Kjølige vibber

Schwarzkopf Professional Igora Ashy Ledar & Earthy Clay Royal & Vibrance utvider sortimentet med fire nye, trendy, kalde bruntoner. Mer info: Frends, tlf. 69 22 15 99 / frends.no

Lett & ledig

Davines More Inside Texturizing serum gir vektløs og naturlig tekstur til håret, med lett hold. Gir en pleiende og mykgjørende effekt. Mer info: Verdant, tlf. 56 15 68 00 / post@verdant.no

Naturlig krøll

Cloud Nine Micro Wand er et kompakt stylingjern med keramiske flater som byr på muligheter til å skape langvarige naturlige krøller. Stylingjernet byr på tre innstillinger mellom 125 og 175 grader. Ledningen rekker 2,7 meter. Mer info: Headbrands.se

Lett og pleiende

Eleven Australia Detangle My Hair Leave-in spray er en lett og pleiende flokeløsende spray som gir næring til håret og etterlater det mykt og glansfullt. Motvirker kløe og irritasjon i hodebunnen. Mer info: Verdant, tlf. 56 15 68 00 / post@verdant.no

Nordisk touch

Amika byr på to nyheter denne høsten: En 3D volumshampoo, som gir tynt nordisk hår tykkere og revitalisert, og en tilhørende volumboostende conditioner som stimulerer hårfolliklene. Begge produktene er fri for parabener, sulfater, mineralolje og silikon. Mer info: Headbrands.se

Julegleder

Alterna Caviar tilbyr gavepakker i en smakfull toalettmappe som inkluderer shampoo og conditioner med Bond Repair moisture, volume og antifrizz,. Mer info: Frends, tlf. 69 22 15 99 / www.frends.no

Ve k t l ø s

Strålende weekend

Joico Weekend Hair er en tørrshampoo som absorberer oljer i røttene. Etterlater håret rent og velduftende og forlenger følelsen av nyvasket hår. I tillegg gir produktet lett fylde og tekstur. Beskytter også hårfargen fra å falme. Spray inn i håret og kjenn at det blir fløyelsmykt og fyldig i løpet av sekunder. Mer info: Tendenz Hårpleie, tlf. 22 92 50 00 / www.tendenz.net

72

FRISØR

5 / 2019

Kevin.Murphy Young Again Dry Conditioner er en tørrbalsam som gir vektløs fuktighet uten å tynge håret. Etterlater håret kambart. Mer info: Verdant, tlf. 56 15 68 00 / post@verdant.no


Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong? Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv.

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

KOLLEKSJON: WILD HÅR: ANGELO SEMINARA F O R D AV I N E S

Quick fix

Aveda Heat Relief er utviklet for å pleie og bløtgjøre håret på de dagene du ikke rekker hårvasken. Misten er en tørrspray som virker varmebeskyttende, og den er basert på 97 % planteingredienser. Mer info: We are One, tlf. 22 11 21 11.

Supervegansk

Aveda Cherry Almond er en vegansk og silikonfri conditioner laget av 99 % naturlige ingredienser og inneholder en blanding av ekstrakt fra kirsebærblomst, søt mandelolje og moringaolje. Etterlater håret mykt og glatt. Mer info: We are One, tlf. 22 11 21 11.

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

Swing it

Salli Care Small Swing Fit er en todelt ergonomisk arbeidsstol som nå leveres med smalere og bevegelig sete med breddejustering som passer alle. Swing teknologien muliggjør en naturlig bevegelse i hofte og korsrygg mens man arbeider. Denne bevegelsen stimulerer bløtvev på en positiv måte ved at man forbedrer sirkulasjonen og aktiverer muskler. Salli Swing stolene har det bevegelige leddet plassert rett under hoften. En effektiv løsning som forebygger ryggplager. Passer både til kvinner og menn. Mer info: Tendenz Hårpleie, avd. Interiørdesign, tlf. 22 92 50 00 / www.tendenzid.net

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

5 / 2019

73


CLARION HOTEL THE HUB, 9. - 10. OKTOBER 2020 N F V B S L A N D S KO N F E R A N S E 2 0 2 0 N O RG E S M E S T E R S K A P E N E 20 2 0 P R I S F E S T E N 2020 M E D K Å R I N G E N AV: NM-VINNERE ÅRETS FRISØR ÅRETS LÆRLING Å R E T S AVA N T G A R D E ÅRETS HÅRST YLIST Å R E T S F R I S Ø R B E D R I F T / KO N S E R N ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT Å R E T S I N F LU E N C E R

74

FRISØR

5 / 2019

www.nfvb.no

thorsen til


French Designer Manufacturer since 1960

• KVALITET

T

• FAGKUNNSKAP • FAGLIG BRUKERVEILEDNING

I

• RASK SERVICE T

G

Y

GGHE

S

TR

Cindarella Paris baserer sin produksjon på over 50 års kompetanse av høykvalitets frisørmøbler designet og produsert i sin helhet i Frankrike. Med sin fullintegrerte produksjonskjede gir dette muligheter for å ivareta kundenes spesifikke behov og sikre leveringsfrister. Selskapet har sterke kvalitetsreferanser fra leveranser til ledende frisørsalonger over hele verden.

A R A N

• EGET SERVICEVERKSTED • MINIMUM 2 ÅRS GARANTI

Thorsen Bovital AS er en totalleverandør av produkter og utstyr til frisør, fotterapi, hudpleie og spa markedet. Selskapet er blant Norges ledende profesjonelle faghandelsleverandører med høy fokus på fag- og yrkeskompetanse og representerer en rekke anerkjente internasjonale leverandører. Thorsen Biovital har også eget showroom ved sitt hovedkontor i Ås, ca. 20 minutter fra Oslo

Besøk vår nettside www.biovital.no eller kontakt oss på telefon for mer informasjon

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no

thorsen til frisør 2-19.indd 1

14.05.2019 08:52


nfvbinfo AKTUELT AKKURAT NÅ

OM YRKESSKADEFORSIKRING NFVB har en veldig god medlemsfordel på forsikringer. Matrix Insurance har nå klart å få fornyelsesbetingelser som er svært gunstige. Dette til tross for at det generelle premienivået i bransjen er på vei opp. Premier fra 01.10.2019 er følgende: Frisør: kr 1056,- pr årsverk Hudpleier: kr 825,- pr årsverk OM SALONGFORSIKRING

Betingelsene på salongforsikring er gunstigere enn tidligere. De fleste medlemmene vil oppleve en premiereduksjon, til tross for at vi har oppdatert med nye omsetningstall og indeksregulering. De automatiske tilleggsdekningene er bedre, og nye medlemmer vil ganske sikkert oppleve dette som en meget positiv medlemsfordel. TA K O N TA K T M E D VÅ R R Å D G I V E R

«LEDIG STILLING» på nfvb .n o Finn nye medarbeidere til din salong på nfvb.no! Vår nye rekrutteringskanal er gratis for NFVB-medlemmer. Du finner LEDIG STILLING tjenesten øverst på NFVBs nettside. Her kan du publisere et ubegrenset antall jobb­ annonser – kostnadsfritt. Det skal være både enkelt og gratis for deg som er NFVB-medlem å benytte «LEDIG STILLING» når du vil søke etter medarbeidere. NFVBs samarbeidspartner, rekrutteringsfirmaet Karriere.no, hjelper deg med å komme i gang. Om du ønsker å kjøpe andre rekrutteringstjenester av Karriere.no i tillegg, så kan du fritt gjøre dette. Selve annonseringen på nfvb.no er imidlertid alltid gratis for våre medlemmer.   SLIK GJØR DU:

1. Kontakt vår samarbeidspartner karriere.no på support@karriere.no eller 76 07 07 08. 2. Karriere.no oppretter en bedriftsprofil og genererer selve jobbannonsen for deg. 3. Med en bedriftsprofil på plass, kan du selv logge deg inn og enkelt endre annonsen eller opprette nye annonser i fremtiden. 4. Jobbsøknader kan du velge å motta på din e-post eller du kan selv hente dem fra din bedriftsprofil.

MAGASINET FRISØR KAN OGSÅ LESES D I G I TA LT Visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

76

FRISØR

5 / 2019

Dersom det er behov gjennomgang av betingelser kan du ta direkte kontakt med NFVBs forsikringsrådgiver. Tonje Presthagen tlf: 95 11 28 96 tonje@matrixinsurance.no www.matrixinsurance.no

F L E R E I N N K J Ø P S FO R D E L E R NFVB er tilknyttet et NHO-fellesskap som kan gi deg fordeler du kanskje ikke har tenkt på. NHO Reiselivs Innkjøpskjeden har flere ordninger som kan være aktuelle også for NFVBs medlemsbedrifter. Vi plukket ut noen av fordelene i innkjøpskjeden som vi mener er aktuelle for våre bedrifter. Her er noen eksempler: ∙ Jysk - håndklær ∙ Sleep Scandinavia – engangshåndklær, beskyttelsestrekk etc. ∙ Interflora – blomster til bedriften ∙ Berendsen Tekstil Service – matter, mopper, arbeidstøy ∙ Circle K Norge – bensin, diesel, fyringsolje ∙ Elavon Merchant Services – betalingsløsninger ∙ Kdb kasse og butikkdata – Casio Kassasystemer ∙ Komplett bedrift – alt av IT, elektronikkutstyr, hvitevarer ∙ Ustekveikja Energi – strømleverandør ∙ Kreditorforeningen Sør – inkassotjenester ∙ Telenor Bedrift - telefoni Gå inn på nhoreiseliv.no og søk om medlemskap i Innkjøpskjeden.

KO N K U R R A N S E N Å R E T S F R I S Ø R 2020 Som kanskje de fleste har registrert, så er NFVBs arrangementer som NM, Årets Frisør og Prisfesten flyttet til oktober 2020. Det betyr at de som vanligvis har levert konkurransearbeider nå på høsten, kan stresse ned litt foreløpig. Ny innleveringsfrist blir bekjentgjort i god tid neste år.


AKTIVITETSKALENDER 2020 06.03 – 08.03 08.03 – 09.03 08.03 – 10.03 13.03 – 16.03 28.03 29.03 – 30.03 03.04 – 04.04 04.04 – 05.04 18.04 – 19.04 18.04 – 20.04 23.04 – 25.04 16.05 – 17.05 31.05 – 02.06 07.06

Beauty Düsseldorf + Top Hair International Trend & Fashion Days + Make-up Artist Design Show Sted: Düsseldorf, Tyskland Info: www.beauty-international.com Info: www.top-hair-international.com Info: www.make-up-artist-show.de/ Irish Beauty Show Sted: Dublin, Irland Info: www.irishbeauty.ie/ International Beauty Show/IBS New York + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: New York, USA Info: www.ibsnewyork.com + www.iecsc.com/ Cosmoprof Worldwide Sted: Bologna, Italia Info: www.cosmoprof.com Bergensmesterskapet 2020 Sted: Bergen Info: Bergen Frisørlaug Professional Beauty London + HJ Live Sted: London, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Interbeauty Prague - Spring Sted: Praha, Tsjekkia Info: www.interbeautyprague.cz/en.html beautyVISION – Cosmetics Forum Sted: Poznan, Polen Info: www.beautyvision.mtp.pl/en Trends of Beauty Sted: Graz, Østerrike Info: www.trendsofbeauty.at America’s Beauty Show + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Chicago, USA Info: www.AmericasBeautyShow.com Info: www.iecsc.com/ Intercharm Professional Sted: Moskva, Russland Info: www.intercharmspb.ru/en/ Cosmetica Hannover Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Beautyworld Middle East Sted: Dubai, Forente Aribiske Emirater Info: www.beautyworldme.com/ Nordic Hair Awards and Expo København, Danmark Info: nordichairawards.com

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Norsk nok? Vinteren står for døren. Greit nok det. Jeg liker årstider, så lenge det er markante årstider. Jeg liker hvit vinter, med snø som lyser opp i en ellers mørk årstid. Gjennom årene kan man vel si at vinteren har vært strevsom og kostbar, men likevel: vinteren har definitivt sine lyse sider. Fra mitt stuevindu har jeg god utsikt til skog og fint tur­ terreng. Jeg vet at bakenfor det jeg ser så er det milevis med løyper. Man kan spenne på seg skiene, gå fra skistue til skistue eller turer man nesten garantert ikke møter folk. Nyte landskapet underveis og sjokoladen som belønning for innsatsen. Nå er det bare dette: I fjor hadde jeg ikke på meg skiene en eneste gang! Det har ikke vært så mye bedre i tidligere år heller. Ungene, som nå har passert 20 med god margin, gidder ikke gå på langrenn. Jeg har ikke lenger bikkje som må luftes. Jeg har derimot en dansk kjæreste som gjerne vil luftes, men slett ikke på ski. Det hjelper ikke å lokke med å leie en koselig hytte på fjellet. Ingen i mine nærmeste omgivelser vil bli med meg på tur. Gå alene da vel, sier du. Selvfølgelig kan jeg det, men det er nå mest hyggelig å dele turopplevelsene. Dørstokken har dessuten blitt så utrolig høy… Jeg må vel innrømme det: Jeg er ikke så opptatt av å gå på ski, jeg heller. Det er jo egentlig svært få grunner til å ikke gjøre det, hvis jeg bare vil. Problemet er at jeg uansett får dårlig samvittighet av å ikke ta frem skiene. Jeg føler meg som en dårlig nordmann! Hvis jeg vinterstid på en fin søndag kikker bort på boden, og vet at der står de, disse ubrukte plankene, så får jeg et stikk i sjela. Jeg er jo ikke riktig norsk hvis jeg ikke pakker sekken med sjokolade, appelsiner og kaffe på termos, og blir borte noen timer. Om kort tid så reiser jeg til Tenerife. Der er det dårlig skiføre, så da behøver jeg ikke tenke på det. Men snart åpner den store innendørs skihallen på Lørenskog, der jeg bor. Da er ikke engang været en unnskyldning for å ikke spenne på skiene.

Oppstart 20. januar! Påmelding nå på

nfvb.no

jarl@nfvb.no FRISØR

5 / 2019

77


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 91 10 62 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Sekretær

JARL MARTIN GARDER

ANITRA G. SANDVOLD

jarl@nfvb.no

anitra@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 920 32 029

www.nfvb.no

78

FRISØR

5 / 2019

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


COMING SOON

Vi jobber for deg!

LET’S ACT KIND TOGETHER NEW ECO-ETHICAL HAIR BRAND DESIGNED TO MAKE A POSITIVE IMPACT ON YOU, OTHERS & THE PLANET

Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

www.nfvb.no @wedo_act #togetherwedo 0046 - 8 - 795 48 00 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følj oss på

WEDOACT.COM


MAGASINET FRISØR

5 / 2019 117. ÅRGANG

5 / 2019 / 117. ÅRGANG

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 5, 2019  

Frisør magasinet

Frisør 5, 2019  

Frisør magasinet

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded