Page 14

L a n d s m ø t e fo r s l ag fr a s t yr e t Det var ingen innkomne forslag fra medlemsbedriften, men styret presenterte fire forslag som alle ble vedtatt. Det ble også stemt over ordlyden til tilhørende vedtektsendringer.

NFVB LANDSMØTE 2019

Landsmøteforslag nr. 1: Stemmerett til skoler Styret ber Landsmøtet om tilslutning til at private skoler innen hudpleie og frisør gis anledning til fullverdig medlemskap i NFVB, med tilhørende stemmerett i NFVBs organer. Videre ber styret Landsmøtet om tilslutning til at opplæringskontor gis anledning til assosiert medlemskap i NFVB, med tale- og møterett, men uten stemmerett i NFVBs organer. Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at privatist- skoler innen frisør- og velværebransjen gis anledning til fullverdig medlemskap med møte-, tale- og stemmerett. Landsmøteforslag nr. 2: Ny organisasjonsstruktur Styret ber Landsmøtet vedta at NFVB skal omstruktureres og moderniseres for å imøtekomme behov for ressurser og kompetanse til å ivareta nye og endrede oppgaver i forbundet. Styret ber om at Landsmøtet instruerer NFVB til å fremlegge en anbefaling til ny struktur med grundig utredning og konsekvensanalyse på Landsmøtet i 2021, for endelig beslutning av ny organisasjon. Krav til profil på NFVBs tillitsvalgte, styreinstruks og nye mandater og instrukser for forbundets utvalg og komiteer inngår som del av dette arbeidet.

Landsmøteforslag nr. 3: Nasjonalt og lokalt medlemskap Styret ber om at Landsmøtet vedtar at NFVB skal ha gjensidig obligatorisk medlemskap lokalt og nasjonalt, slik at alle medlemmer tilknyttes NFVB på to nivåer. Styret ber om tilslutning til at der det finnes/opprettes laug, skal den lokale tilhørigheten ivaretas av disse, og der det ikke finnes laug skal «NFVBs regionsrepresentant» ivareta den lokale tilknytningen. Styret ber Landsmøtet om tilslutning til at dette iverksettes i den kommende landsmøteperioden. Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at et med- lemskap i NFVB er gjensidig obligatorisk lokalt og nasjonalt.

Landsmøteforslag nr. 4: NFVB regionsansvarlig Styret ber Landsmøtet om å vedta at det opprettes «NFVB Regionsansvarlig» i hele landet, slik at alle medlemmer har en lokal (regional) NFVB-representant i nærheten av egen bedrift. Styret ber om at Landsmøtet delegerer til styret å beslutte hvilke regioner NFVB skal ha. Styret ber Landsmøtet delegere til styret å utpeke «Regionsansvarlig» for Landsmøteperiodene.

Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at rollen som NFVB Regionsansvarlig opprettes i hele landet.

Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at forslag til anbefalt ny organisasjonsstruktur legges frem på Landsmøtet 2021.

VI TRENGER EN NASJONAL MØTEPLASS! Hår & Skjønnhet som årlig arrangement er et for stort løft for NFVB alene, både relatert til økonomi og ressursuttak i administrasjonen. Styret har derfor gjort om tidligere vedtak om et årlig «Hår & Skjønnhet». Samtidig har man vedtatt at Landsmøte / Landskonferanse og «Hår & Skjønnhet» med NM og Prisfest i 2020 blir slått sammen for å spare kostnader. Styret varsler også at tid og sted for dette nasjonale arrangementet vil kunne endres i årene som kommer. Det er fremdeles styrets oppfatning at et fullverdig, årlig arrangement er riktig og viktig for NFVB og bransjen, som virkemiddel i omdømmebygging, rekruttering, faglig utvikling og inspirasjon for alle i bransjen.   

14

FRISØR

5 / 2019

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 5, 2019  

Frisør magasinet

Frisør 5, 2019  

Frisør magasinet

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded