__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 2 / 2 0 2 0

A sweetness moment for you.

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 2 / 2 0 2 0

C HOOE YOU R C LAY

MEDLEMSBEDRIFTEN L O O K AT M E , SKØYEN:

TEMA:

KORONAKRISEN

Full koronakontroll! HUDTERAPEUT A N I TA S U N D Q V I S T :

Ny normal i hudpleiebransjen METTE SHETELIG, SKINTIFIC:

Fokuser på behandlinger som gir merverdi

Fellesskapet som funker NFVB-PRESIDENT ESPEN SÆVOLD

Vi må ta kontroll over hverdagen

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R :

Forhandler i Norge:

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no thorsen til salong april-20.indd 1

NFVB + NHO:

02.04.2020 12:11


Special care

INNOVA TION

inspecial times

Janssen Cosmetics bestreber seg på å utvikle hudpleieprodukter som har en dyp og grundig effekt på huden. Alle seriene har høyt innhold av aktive ingredienser og er cosmeceutical. Janssen Cosmetics passer ypperlig som en basis hudpleieserie i klinikk og er utviklet spesifikt til alle som ønsker kvalitet, dyptgående forskning og estetikk.

Janssen Cosmetics har fokus på, og svært høy kvalitet innen forskning og utvikling av aktive ingredienser til sine produkter. De er også en av Europas mest prisvinnende innen ingrediensteknologi. Janssen Cosmetics sin forskningsavdeling utvikler fortløpende innovative produkter med hurtig virkende resultater og synlige forbedringer. De er over gjennomsnittet opptatt av å finne årsaken til hudsykdommer, allergier, eksemer osv, og tilpasser sine produkter slik at de hele tiden er “i tiden”. Janssen Cosmetics er opptatt av at ingredienser og produkter ikke er testet eller utprøvd på dyr, at det ikke er tilsatt hverken duft eller fargestoffer i produktene, kun det som kommer fra plantene og ingrediensene de bruker. Vitaminrike ingredienser som Vitamin A, B, C, D og E, samt Hyaluronsyre, peptider og sakkarider er brukt i linjene. Alle produktene gjennomgår forskjellige dermatologiske tester. Janssen Cosmetics har produkter tilpasset ethvert behov. Produktene kan kombineres med hverandre uavhengig av linjene slik at alle finner sin nøyaktige resept for sin hud. Janssen Cosmetics er kjent for sine virksomme behandlinger, sitt store utvalg av ampuller, spesialmasker og forskjellige kabinettbehandlinger. God fortjeneste og fornuftige priser gjør at klinikkeiere kan velge kvalitetsprodukter på øverste hylle som er spesialtilpasset enhver salong. Ønsker du å bli forhandler av Janssen Cosmetics tilbyr vi gode rabatter og fritt innkjøp av både hele linjer og enkeltprodukter.

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!

NYE SENSITIVE SKIN

Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, Sensitive Line er et nyttrådgiving, konsept innen hudpleie med kurs nye og ingredienser pensjonsordning, nyttige verktøy, ogkraftfulle arrangementer. Detsom gir deg

er nøye utvalgt, utprøvd og spesialutviklet for sensitivitet i huden. Den har som oppgave å

TRYG G HET, PÅVIogRKN I N GiShudens KRAFTbeskyttelsesbarriere. og UT VI KLI N GSM ULIGHE T E R! for en redusere rødhet, kløe, irritasjon tetthet Den er utviklet ekstremt sensitiv hud, atopisk eksem og vil virke beroligende på hudsykdommen Rosacea.

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no

Den er også nyutviklet spesielt for de som er under kjemoterapi behandling.


INNOVA TION

DERM

y lit

in tolerabi Sk

A CO N Gmb SULT H

VE

R

Y G OD O

NYE SENSITIVE SKIN Sensitive Line er et nytt konsept innen hudpleie med nye og kraftfulle ingredienser som er nøye utvalgt, utprøvd og spesialutviklet for sensitivitet i huden. Den har som oppgave å redusere rødhet, kløe, irritasjon og tetthet i hudens beskyttelsesbarriere. Den er utviklet for en ekstremt sensitiv hud, atopisk eksem og vil virke beroligende på hudsykdommen Rosacea. Den er også nyutviklet spesielt for de som er under kjemoterapi behandling.

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no


37

22 36 38

I N NH O L D 2/2020

ARTIKLER

6 N F V B- P R E S I D E N T E S P E N S Æ VO L D: Vi må t a ko nt ro ll ove r hve rd a g e n 8 A D M . D I R I N F V B A N N E M A R I H A L S A N: Fel l e s s ka p e t s o m f unke r 12 L O O K AT M E, S KØY E N : Full ko nt r ol l 18 H U DT E R A P E U T A N I TA S U N D Q V I S T : Vi s ka l la g e e n ny no rm a l i h ud p le ie br a n sje n 2 0

ADVOKATVAKTEN: J uri d i s k k ri s e h j e l p

2 2 SALONGENES KORONAERFARINGER: Op t i m i s m e - t ro s s a lt ! 2 6 M E T T E S H E T E L I G , S K I N T I F I C : Fok us p å b e h a nd li ng e r s o m g i r m e r ve r di 2 8 R E I D U N WA N G , D E R M A N O R: Kun d e ne ko m m e r, t a g o d t va re p å d e m!

U P D AT E - b eve gelser i bra n sj en 32

P ur ve lvæ re f ra p HFo rm ula

Este t i s k p å f y ll i re g i a v E s t h e t i ca o g Te oxa n e

3 4

P ro fe s j o ne ll s p i s s i ng fo r E x uv i a nce

Tha lg o t e nke r h e lh e t li g

4

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

FA S T E S I D E R 5 S ign e r t

36

M ix - pr o du kt e r for

h u d & ve l vær e

4 2 N FV B in fo


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

14

40 Koronakrigen

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM! for mer informasjon om medlemsfordeler og innmelding - se

Alle er påvirket av den, vår bransje er absolutt intet unntak. Koronapandemien har gitt oss frykt, for selve det dødelige viruset, og frykt for å miste jobben, livsverket og tryggheten. Denne utgaven av SALONG Hud & velvære preges naturligvis av koronakrisen. Den har vart så lenge at man tenker at nå er den over, men mye tyder på at den vil vare lenge ennå. Vi har fått en ny hverdag, og vi må gjøre det beste ut av den. Mye av dette nummeret handler om det, og hvordan du som fagperson, leder og medmenneske kan håndtere en situasjon ingen kunne forestille seg da vi gikk inn i 2020. Men vi er fortsatt en bransje full av muligheter. Kundene er der, med sine behov og ønsker, med drømmer om glede og velvære. Det må du mer enn noen gang tidligere jobbe for å innfri. Det er et krevende oppdrag, det vil bli økonomisk svært tøft. Du må virkelig bruke dine fagkunnskaper, du må sikkert skaffe deg nye kunnskaper i bedriftsledelse, økonomi og markedsføring. Koronakrigen er ikke bare mot viruset, men for å skape en trygg hverdag og god fremtid. SALONG Hud & velvære utgis av bransjeorganisasjonen NFVB, som er tilknyttet NHO gjennom landsforeningen NHO Service og Handel. Mange bedriftsledere har gjennom koronakrisen «oppdaget» hva det betyr at noen jobber for dem, både næringspolitisk og med hjelp og bistand til daglig drift. Dette magasinet gir deg kanskje en liten bekreftelse på at det er godt å ha ressurser med seg når man skal drive seriøst i tøffe tider. Med ønske om inspirerende lesning

nfvb.no

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

2-2020

5


LEDER :

president

ESPEN SÆVOLD

Vi må ta kontroll over hverdagen! Det har vært en intens vår med oppturer og nedturer. Følelsene har hengt tjukt utenpå kroppen. Det har vært en utfordring å opptre rolig og kontrollert ovenfor media, medarbeidere og familie mens jeg har følt at verden raser sammen, og livsverket mitt rakner uten at jeg har hatt mulighet til å gjøre noe. Jeg syntes det beste med å få åpne opp igjen var å få treffe folk igjen. Det var fantastisk å få være på personalmøte, møte kollegaene, og klargjøre salongen for åpning. Og for en åpning det ble! Aldri tror jeg bransjen har hatt, eller kommer til å få, slik pågang av kunder igjen. Vi var tydelig savnet. Nå er opp til meg som leder og mine medarbeidere å ta kontroll over situasjonen og få bedriften tilbake på rett spor. NFVB MED VIKTIG STEMME

Jeg er stolt over det arbeidet NVFB sin administrasjon har lagt ned for bransjen denne våren, og ikke minst resultatene som er oppnådd. Uten NVFB sin stemme i ordskiftet er jeg redd for hvordan utgangen av denne krisen hadde blitt for oss. Det har vært en dugnadsånd i medlemsmassen, og ikke minst i styret til NVFB. Styret har bidratt med utallige dugnadstimer for å fremme NFVB sine synspunkter. Men mye arbeid gjenstår. Det vil fortsatt komme utfordringer som må overvinnes før vi er tilbake i normal drift. NFVB vil nå sette fokus på politisk arbeid i forhold til de økonomiske pakkene og tiltakene som må til for at vi skal kunne holde driften i gang med smitteverntiltak over tid. KORONAKRISEN HAR SYNLIGGJORT «NORMALEN»

Det er bra at mange har sett verdien av NFVB denne våren, med politisk påvirkning, utvikling av maler og informasjon om hvordan vi skal forholde oss til regler og påbud. Det som har vært spesielt de siste månedene, er at alt arbeid vi gjør til vanlig har vært mye mer synlig og har gått i rekordtempo.

6

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

Under normale omstendigheter arbeider NVFB med mye av det samme som dere har sett og lest om den siste perioden. NVFB passer på når det kommer høringer, forskrifter, pålegg og lovforslag som kan påvirke bransjen. Forbundet er vår samlede stemme inn i debattene. Forskjellen er at til vanlig er dette svært langdryge prosesser som kan ta år. Da er det vanskelig å synliggjøre arbeidet som har tatt lang tid, med mye lobbyvirksomhet og ikke minst tålmodighet og klokskap i å fremforhandle resultatet. ET TEAMARBEID MED MANGE O P P G AV E R

Saker som NVFB har holdt på med i tiden før koronaen, og som kommer til å møte dere om ett år og årene etter det, er ny skolereform, opplæringsplaner, nye svenneprøver, læretid og fagbrev for hudpleiere, og faglig fordypning. Dette er saker som vil få direkte innvirkning på din forretningsdrift i fremtiden. Er du medlem kan du være med å påvirke resultat av disse sakene og mange andre saker som vi arbeider med hver dag hele året. ET GIVENDE FELLESSKAP

Sammen kan vi flytte fjell. Vi kan få endret og tilpasset regelverk slik at det passer for oss. NVFB hjelper også til med nødvendig verktøy for sunn forretningsdrift. Hva vil være rett forretningsform for deg? ENK eller AS? Eie, leie eller være ansatt? NFVB-fellesskapet gir deg arena for spørsmål, drøftelser og kloke svar. Kjære medlem: Takk for støtten til det enorme prosjektet det er å skape en trygg og sunn bransje. Kjære ikke-medlem: Bli med i dette viktige og givende fellesskapet! Ha en god, smittefri sommer!


Espen Sævold eier og driver salongene Visit frisør & hudpleie, samt skolen Frisør- og hudpleieinstituttet i Bergen. Han ble valgt til president i NFVB i 2019.

K JÆ R E M E D L E M: Takk for støtten til det enorme prosjektet det er å skap e en tr ygg o g sunn bransje. K JÆ R E I K K E - M E D L E M: Bli me d i dette viktige o g givende fellesskap et!

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

7


Roser samholdet. Er det en ting Anne Mari vil trekke frem, så er det den mobiliseringen medlemmene gjennomførte med å kontakte sine politikerkunder og fremføre vårt budskap. – Det viser kraften og nytten ved å stå sammen i NFVB, slår hun fast.

« D e n n e s i t u a s j o n e n h a r væ r t e n ve k ke r fo r m a n g e b e d r i f t e r, o g sy n l i ggj o r t a t d et e r e t s tor t a p p arat s om j ob b e r for n æ r i n gsl i v o g a r b ei d sp l a sse r. N F VB o g N H O h ar fått m a n g e f l e re in n mel d i n ger en n n o r ma l t , o g vi tre n g e r m e d l e m m e r for å h a m us k l e r ti l å h å n d t er e fel l e s s ka p e ts i n te re s s e r»

8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020


TEMA: KORONAKRISEN

N F V B - D I R E K T Ø R

A N N E

M A R I

H A L S A N:

Fellesskapet som funker - Det var ekstremt intenst arbeid i NFVB under nedstengningen. Det var nærmest 24/7-jobbing hele perioden, men organisasjonsapparatet fikk vist sin styrke. Vi fikk «åpne linjer» fra medlemsbedrifter til øverste regjeringshold. Det var en mobilisering uten like, sier Anne Mari Halsan. NFVBs direktør har frontet NFVB i utallige sammenhenger under koronakrisen. TEKST OG FOTO: JARL MARTIN GARDER

12. mars satte hverdagen på hodet for frisør- og velværebedriftene. Full nedstengning på få timers varsel. Salongene skulle lukkes og låses, ansatte rett ut i permittering, all fysisk kundekontakt måtte opphøre. Den sjokkartede beskjeden vil bli husket lenge. - Vi gikk rett i modus for krisekommunikasjon. Først og fremst gjaldt det å vise forståelse for krisen, og skape trygghet, for folks helse og for arbeidsplassene. Vi måtte skaffe informasjon og etablere kommunikasjonslinjer. Vi måtte tørre å gi tydelige svar, selv om vi ikke kjente alle fakta. Vi ønsket å kommunisere skal/må i stedet for anbefalinger. «Sånn er det nå» uten rom for tolkninger, men med visshet om at fasit ville endres underveis. Derfor benyttet vi e-post som primære kommunika­ sjons­kanal til medlemmer, med hyppige oppdateringer direkte til salongeierne. GODT SAMARBEID

Den norske modellen med et velfungerende trepartssamarbeid fikk bekreftet sin styrke fra første stund. Næringslivet ble raskt inkludert i myndighetenes koronastrategi. NHO og LO har godt etablerte kommunikasjonskanaler, og spilte på lag for å trygge arbeidsplasser. Innad i NHO-systemet er det også godt etablerte nettverk. Det kom virkelig til nytte når situasjonen ble så ekstrem som den ble. - Nivåene inn mot politikken og embetsverket er i hovedsak at NHO sentralt jobber mot regjeringen, landsforeningen NHO Service og Handel jobber mot stortinget, mens NFVB jobber mot forvaltningen. Samtidig har NFVB direkte kontakt med hele linjen oppover i NHOsystemet, og i bredde med andre bransjeforbund. Vi har direkte kontakt med toppene i både departementer og direktorater.

- Skillene er nærmest hvisket ut. Vi har et pragmatisk samarbeid, og det har blitt noen aha-opplevelser på hvor velfungerende fellesskapet kan være. HOTLINE

Under kriser søker man informasjon, og her ble det tydeliggjort forskjeller på bedrifter med og uten medlemskap i NFVB. Det kunne man se i sosiale medier. Ikke-medlemmer spurte «ut i luften» om saker og ting NFVB-medlemmene hadde fått informasjon om. - Vi ønsket å gi våre medlemmer informasjon fra myndigheter og veiledning om hva de så skulle gjøre i prioritert rekkefølge. NFVBs administrasjon og advokatene i NHO Service og Handel svarte «døgnet rundt» om permitteringer og andre «hva gjør vi nå spørsmål». Vi var en «hotline» med høy målsetting om raske svar under stort trykk. BRANSJEFORBUNDET

Koronakrisen har vært en «syretest» på hvorfor det er viktig med et eget bransjeforbund som utelukkende fokuserer på frisør- og velværebransjen. Der skiller NFVB og NHO seg markant fra for eksempel organisasjonen Virke. - Da det ble snakk om gjenåpning med bransjetilpassede retningslinjer, samarbeidet vi med Folkehelseinstituttet om deres veileder og vår guide. Vi var også i tett dialog med Fagforbundet Frisørenes fagforening om utvikling av «Trygg Salong» konseptet. Vi kjenner bransjen og kunne spille inn til myndighetene hva som er hverdagen i «typiske» og ulike bedrifter i bransjen. - Underveis var det også ekstremt viktig å få spilt inn til politikere hvordan vår bransje ble spesielt berørt av en plutselig lockdown, og hvordan vi kunne være en samarbeidspartner for å finne løsninger.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

9


TEMA: KORONAKRISEN

With i spissen. De har jobbet kontinuerlig for å trygge våre medlemmer! - Jeg vil også trekke frem NFVBs tillitsvalgte, sentralt og lokalt. Du ser det i sosiale medier, både i åpne og lukkede grupper, hvordan de informerer og diskuterer. God, løsningsorientert dialog. GJENÅPNING MED TRYGG SALONG

NFVBs direktør Anne Mari Halsan har blitt svært synlig for både medlemmer og alle med den minste tilknytning til frisørog velværebransjen. Koronakrisen har betydd ekstremt mye jobbing og krav til raske svar, tiltak og løsninger.

MOBILISERINGEN

Er det noe Anne Mari vil trekke spesielt frem fra koronakrisen, så er det medlemsbedriftenes mobilisering overfor politikere og presse. Vi hadde et behov for å fortelle hvordan realitetene opplevdes, med ærlige meldinger og troverdig bevisføring. - Jeg blir fortsatt nesten rørt til tårer med tanke på den kraften NFVB viste, da vi ba våre medlemsbedrifter og laug kontakte sine politikerkunder og lokale medier. - Det var så ekstremt tydelig hvordan mobiliseringen virket. Alle refererte plutselig til oss, fra toppolitikere til politiske influencere. Vi fikk meldinger fra våre medlemmer om hvem de hadde som kunder, og de var ikke redde for å kontakte dem. Her gikk også fellesskapet i takt. Vi fikk fremført et tydelig budskap, som nådde alle! MEDHJELPERNE

Som medlem i NFVB står man ikke alene. Det budskapet har blitt fremført i mange år, men kanskje aldri har det kommet så tydelig frem. - Vi har et fellesskap som funker. Vi har muskler både i kraft av mange medlemmer, men også med den kompetansen vi har tilgang på. Det er mange personer som har gjort en ekstraordinær innsats under koronakrisen, men jeg har lyst til å trekke frem et par navn, som kanskje ikke er så synlige utad. Christian Chramer og Erik Lundeby har vært en del av NHOs krisestab, og sentrale i informasjonsformidlingen. Skjalg Engebø og Torbjørn Sølsnes i NHO Service og Handel har politisk teft, og vet å prioritere sakene vi jobber med. Og alle advokatene i NHO Service og Handel, med Sigbjørn Mygland og Tonje Thue

10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

Den første meldingen om lockdown var 14 dager med stengte virksomheter. Det ble relativt fort klart at det kom til å bli enda strengere tiltak. Samtidig ble det åpenbart at en gjenåpning måtte skje under et nytt smittevernregime, gradvis og kontrollert. - Vi må ikke glemme at vi fortsatt er i koronakrig. Det å hindre smittespredning er prioritet nummer 1. Før gjenåpning måtte det på plass nye lover og regler, ledere og fagutøverne trengte ny kunnskap og veiledning, salongene måtte tilpasse lokaler og drift. Mye skulle på plass på relativt kort tid. I forkant av gjenåpningen var det masse debatt om det var trygt, eller et farlig eksperiment. Kunnskap er nøkkelen i alle situasjoner. Den må innhentes, anvendes og formidles. - Vi hadde som sagt et veldig nært og godt samarbeid med helsemyndighetene og fagforeningen hele veien. Det gjorde at vi fikk fakta på bordet, og kunne utvikle praktiske tiltak for å sikre trygg salongdrift. Uten at de ansatte eller deres kunder er trygge så ville en gjenåpning ikke fungert. - Vi har utviklet og løftet frem «Trygg Salong» som en ny bransjestandard. Før gjenåpning kunne vi tilby kurs, guider, sjekklister og diverse informasjonsmateriell. Vi registrerer at dette er veldig godt mottatt og benyttet. VEIEN VIDERE

Koronakrisen har gitt oss mange erfaringer. Disse må brukes, både hos bedrifter, organisasjoner, myndigheter og politikere. - Det er mye som skal evalueres, enten det gjelder koronatiltak eller saker av mer generell karakter. Vi må samle erfaringer og innspill, og drøfte disse for å komme frem til nye løsninger og tiltak. Det er på mange måter slik NFVB alltid jobber, men koronakrisen har ekstremforsterket metodikk og hastighet. - Denne situasjonen har vært en vekker for mange bedrifter, og synliggjort at det er et stort apparat som jobber for næringsliv og arbeidsplasser. NFVB og NHO har fått mange flere innmeldinger enn normalt, og vi trenger medlemmer for å ha muskler til å håndtere fellesskapets interesser. - NFVB er bransjens egen organisasjon. Det er ingen andre som er så tett på medlemmenes behov, og kan tilby det utviklende fellesskapet. Det tror jeg mange har fått øynene opp for nå, konkluderer Anne Mari.


- Kundene har vært fantastiske og veldig lojale. Vi har hatt stor suksess med å selge elektroniske gavekort i nedstengningsperioden, og vi har ellers brukt tiden på å holde kontakt med kunder gjennom sosiale medier og oppdatere oss faglig gjennom nettbaserte kurs. For øvrig har alle medarbeiderne gjennomført NFVBs smittevernkurs i forkant av klinikkåpningen, selv om dette ikke er lovpålagt.

Logistikken på plass. Det serveres ikke drikke i klinikken, og ventestolene er «plombert» med plast. - Vi ønsker at kundene skal komme til avtalt time og ikke bruke unødig ventetid. For kunder som dropper innom for å kjøpe produkter, har vi restriksjoner på antall kunder i lokal­ ene samtidig, sier Tina.

Vipps eller kort? Kundene har lett tilgjengelige Q-tips til engangsbruk når de skal taste inn koden på betalingsterminalen.

«Trygg Salong». NFVBs plakater er plassert på synlige steder rundt om i lokalene.

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020


TEMA: KORONA-GJENÅPNING

L O O K

AT

M E ,

S KØY E N :

Full kontroll - Vi har lagt opp til tøffe rutiner for å sikre et trygt miljø for salongens medarbeidere og våre kunder. Det har gått ut over vårt servicetilbud, men alle forstår at vi må ta grep for å drive klinikken på en sikker måte, poengterer daglig leder Tina Madeleine Næss i Look At Me avd. Skøyen. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Selv om vi i forkant av nedstengningen merket at kunder var mer avventende til å bestille timer, og avlyste timer fordi de hadde karantene, kom det som et sjokk da vi fikk melding om å stenge helt på fire timers varsel. Det var mange tanker som rant igjennom hodet akkurat da. Vi har 11 ansatte her på Skøyen, og et stort lokale med høye, faste kostnader. Det var definitivt en krisepreget situasjon, selv om vi har lagt oss opp reserver gjennom ni års drift for å møte uforutsette situasjoner, forteller Tina Madeleine Næss. - Den eneste trøsten har vært at alle er i samme båt. Nedstengningen gjelder hele bransjen, så vi må jobbe oss igjennom dette på samme måte som andre bransjekolleger. Det er ingen som har skaffet seg noen konkurransefordel, alle må følge de samme reglene. BRUKT TIDEN GODT

Permitteringer var tvingende nødvendig, og Tina tok også kontakt med gårdeier umiddelbart. - Jeg må gi honnør til NFVB, som var på saken fra første stund. Vi har fått løpende informasjon om permitteringsregler, kontantstøtte og smittevern gjennom hele nedstengningsperioden. Vi har fått god hjelp på de spørsmålene som vi har stilt, og er svært fornøyd over å ha meldt klinikken inn i NFVB, for å si det sånn. Basert på egne erfaringer har jeg anbefalt medlemskap til alle jeg kjenner i bransjen. Vi trenger en bransjeorganisasjon i ryg-

gen, når denne typen situasjoner oppstår. Det har vært viktig for meg å vite at vi ikke står alene. - Jeg må også rose gårdeieren, som har vært imøtekommende gjennom nedstengingsperioden, legger hun til. TRYGGHET I FOKUS

Trygghet for kunder og ansatte har vært et hovedfokus under gjenåpningen, forteller Tina. - Vi går ikke på akkord med smitteverntiltak, selv om det har medført redusert kapasitet. Både kunder og ansatte skal vite at de kommer til en klinikk som tar smittevern på alvor. Den mest rosende uttalelsen om at vi har gjort ting riktig, kom fra en sykepleier, som jobber med koronaproblematikken. Når hun føler seg trygg, kan andre kunder gjøre det, for å si det på den måten. - Rent praktisk, oppfordrer vi kunder om å komme presis, så vi ikke får opphopninger av mennesker i klinikken. Det skjer både når de booker time, og gjennom sms-påminnelser i forkant av timen. Kundene blir også meddelt at de må ta med eget drikke, hvis de ønsker det. Vi har ikke servering og de får heller ikke lov til å sette seg ned. Det er ikke lov å bruke mobilen, og vi er rause med antibac og håndvask. - Ellers har vi personlige hygienetiltak for våre medarbeidere, med bruk av hansker, munnbind og visir når det er nødvendig. Spesielt er dette viktig for hudpleierne som jobber tett på kundene. Håndhygienen er selvsagt inn-

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

13


TEMA: KORONA-GJENÅPNING

- Et av smitteverntiltakene er at hudterapeutene og frisørene konsentrerer seg om sine respektive kunder fra A til Å. Vi har organisert oss sånn at jeg har tatt jobben som resepsjonist, tar imot betaling og besvarer telefoner, samtidig som jeg informerer kundene om våre smitteverntiltak, og generelt passer på at vi driver forsvarlig og følger våre rutiner, forteller Tina Madeleine Næss.

- Jeg må gi honnør til NFVB, som var på saken fra første stund. Vi har fått løpende informasjon om permitteringsregler, kontantstøtte og smittevern gjennom hele nedstengningsperioden. Vi har fått god hjelp på de spørsmålene som vi har stilt, og er svært fornøyd over å ha meldt klinikken inn i NFVB, for å si det sånn. bakt i rutinene med antibac-stasjoner og fysisk håndvask. Renholdet foregår også etter strengt definerte rutiner, med vask av stoler, bord og toalett. Jeg har selv en sjekkliste for å kontrollere at alt blir fulgt i riktig rekkefølge og til rett tid, forteller Tina. - Men vi har i utgangspunktet gode hygienerutiner, så det har ikke vært en uoverskridelig barriere å innføre enda strengere smitteregime i koronatiden, legger hun til.

salgsområder i klinikken. Men under nedstengningen tenkte jeg at vi måtte gjøre noe for kundene våre, og at prisgunstige gavepakker kunne være en god ide. Som sagt, så gjort. Da jeg tok kontakt med Fixit for å høre hvordan vi kunne fronte dette på en god måte, lagde de en koronatilpasset løsning for hele bransjen. Jeg må berømme gutta i Fixit. De kastet seg rundt og utviklet en e-løsning for gavekortsalg på rekordtid, og den ble en suksess. Jeg tror vi solgte 125 gavekort første dagen, smiler Tina.

M Å T E N K E K R E AT I V T

Tina Madeleine Næss sitter i systemleverandøren Vitec Fixits utviklingsgruppe. Det ga henne ideen om å fronte og lage gavepakker til en god pris for kundene i nedstengningsperioden. - Jeg tenkte at vi måtte gjøre kunderettede tiltak i nedstengningsperioden. Vi har ikke hatt særlig fokus på nettbutikk, annet enn som en service til våre kunder. Dette vil vi ha større fokus på fremover, selv om vi har store fysiske

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

VEIEN FREMOVER

- Vi setter alle kluter til, men vi må jobbe skift og vi må også utnytte mulighetene som ligger i at mange norske forbrukere vil holde seg hjemme i ferien. Vi legger derfor opp til å ha fullt trykk på behandlinger gjennom juli. Vi krysser fingrene for at vi kommer oss gjennom dette på en god måte, avrunder Tina Madeleine Næss.


WWW.NIMUE.NO


ANNONSE FRA FIXIT

Gro Ravndal Bruarøy, eier av Topp til Tå Velvære på Bryne.

Solgte gavekort for en halv million på én måned Topp til Tå Velvære ligger sentralt plassert på Bryne, og er en av Jærens eldste og største salonger. Til tross for at de har vært i gamet i mange år, er de ikke redd for å fornye seg og prøve nye løsninger. Nå er de en av Fixit-salongene som selger mest gavekort, og det drar de nytte av. TEKST: AMALIE ESPEDAL

FIXIT / VI FÅR SALONGER TIL Å LYKKES

FOTO: ASLE HAUKLAND OG SHUTTERSTOCK


ANNONSE FRA FIXIT

– I desember solgte vi gavekort for over en halv million kroner, forteller Gro Ravndal Bruarøy, eier av salongen. Rundt juletider og viktige merkedager, som morsdag eller Valentines, eksploderer salget, og gavekort er en stor del av salongens omsetning. Gro tilbyr fysiske gavekort i sin salong, men selger også digitale gavekort på salongens hjemmeside og i appen Fixit Timebestilling. Hun var faktisk en av pådriverne for at Fixit skulle lansere digitale gavekort, og så behovet for å gjøre gavehandelen nettbasert og enkel for sine kunder. I tillegg er gavekortene enkel å markedsføre, lett å selge og en real luksusgave for mottakerne. – Jeg snakker også en del med kundene om gavekort, og minner de på den muligheten det er å gi en velværebehandling. Alle har så mye ting i vår tid, de fleste har alt de trenger, og da er en behandling utrolig kjekt å få, sier Gro. SALONGER KAN TJENE GODT PÅ GAVEKORT For hudpleiesalonger er gavekort en potensielt enorm inntektskilde. Det krever gode, digitale løsninger, men når det er på plass går salget enkelt, og Topp til Tå Velvære selger over tusen gavekort årlig med Fixits løsning. I tillegg er Gro sine ansatte eksperter på å ivareta gamle kunder og nye gavekort-kunder, og de skaper en avslappende og trygg atmosfære. – De ansatte er så utrolig flinke til å knytte kontakt og binde kundene til seg, og kundene vil ofte komme tilbake til samme person og gjerne få samme behandling igjen og igjen, sier Gro. GIR BÅDE ANSATTE OG KUNDER EKSTRA TID Og når de ansatte har travle dager, hjelper Fixit salongen å spare tid. Fixit tilbyr egne løsninger for å planlegge de ansattes vakter, gir salongen rabatt på produktkjøp og hjelper til

I tillegg til den digitale gavekortløsningen, tilbyr Fixit også fine gavekort i plast med salongenes eget design, gaveesker og omslag.

De fleste har alt de trenger, og da er en behandling utrolig kjekt å få.

med markedsføring. Men best av alt: kundene kan bestille time enkelt gjennom appen Fixit Timebestilling, eller på Fixit.no. I appen får kundene enkelt oversikt over alle sine besøk, og de ansatte kan anbefale kundene både produkter og behandlinger gjennom appen. Og de ansatte slipper også å løpe for å ta telefonen. – At man slipper å ta telefonen og føre inn de bestillinger som kommer inn, det er gull verdt. Og med digitale gavekort sparer vi også tid, i tillegg til at kunden sparer tid, avslutter Gro.

SPAR TID OG REDUSER KOSTNADER MED FIXIT Vårt mål er å sørge for at din salong tjener mer og reduserer kostnader med Fixit sine smarte løsninger. Vår butikkdata er ikke bare komplett – den er den smarteste i bransjen. Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fixit kan gi din salong? Prøv verdikalkulatoren på verdi.fixit.no og få en gratis rapport på hva din salong kan spare og tjene.

FIXIT LEVERES AV VITEC FIXIT SYSTEMER AS / FIXIT.NO/BEDRIFT


TEMA: SALONGLEDELSE

L E D E L S E

I

N Y E

T I D E R:

Vi skal lage en ny normal i hudpleiebransjen Koronakrisen har ført til enorme endringer for hudpleiebransjen; mange av dem uforutsette og skumle. Men om vi skal klare å reise oss igjen, trenger vi gode, motiverende mål. T E K S T: A N I TA S U N D Q U I S T, H U D T E R A P E U T O G N L P C O A C H

Det har blitt en hjertesak for meg å hjelpe hudpleiere med å nå sine mål, og la andre hudterapeuter få oppleve effekten av tankeendring. Den siste tiden har allikevel vært en berg- og dalbane for alle i hudpleiebransjen. Noen dager er man topp motivert, andre er man trist over hvordan situasjonen har blitt. Mange føler på presset om hvordan dette vil gå. Men jeg ser at covid-19 også kan gi muligheter. Det viktigste nå, er å respondere på virkeligheten. Hudpleiebransjen må lage en ny normal. VI TRENGER EN NY TRYGGHET

Hudpleiebransjen har vært vitne til en økonomisk katastrofe. At vi har måttet stenge klinikkene kom som kastet mot oss. Hvordan vi håndterer krisen vil være forskjellig, men det er avgjørende for fremtiden. For å finne frem til en ny løsning, er det først og fremst viktig å akseptere

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

situasjonen. Det er krevende, men kriser kan løfte oss, gi oss nye vaner, og justere måten vi tenker på. Det første vi må rette fokus mot, er å ta vare på oss selv. Slik som på fly; vi må feste egen oksygenmaske før man hjelper sidemannen. Først når vi selv tror på og viser at klinikken vår igjen er trygg, vil kundene tørre å komme tilbake. Så vil også kundens hverdag bli bedre. God kommunikasjon, å vise oppmerksomhet, og stifte tillit til kunden er alle viktige faktorer for å ta vare på businessen vår. Vi kan komme enda nærmere kundene i denne tiden med mye usikkerhet, men det forutsetter at vi selv er trygge. Og da trenger vi tydelige mål. M O T I VA S J O N E N

For å hente motivasjon må du ha engasjement, for å finne engasjementet trenger du gode målsetninger. Da vil du få


TEMA: SALONGLEDELSE

F O T O : B E AT E W I L LU M S E N

Anita Sundquist er utdannet hudterapeut og NLP Coach og har 30 års erfaring fra hudpleiebransjen. Hun har studert hva som gjør at noen lykkes bedre enn andre og har utviklet kurset «Koden for å lykkes i hudpleiebransjen». Hun jobber med rådgiving og coaching til de som trenger motivasjon for å lykkes bedre med sine klinikker.

M å l e t di tt kan være å ta b e dre va re p å de g s e l v. E l l e r de t ka n være å få ny kom p e tan s e , for e k s e m p e l i n n e n b e dri f ts l e de l s e , økon om i fors tå e l s e e l l e r n o e an n e t du ka n g j øre for å s ty rke d ri f te n a v k l i n i k ke n . M e n s p ørs m å l e t du n å h e l e ti d e n m å s ti l l e de g s e l v, e r: H vord a n ka n de tte m ål e t s ty rke k l i n i k ke n di n g j e n n om koron ak ri s e n ?

lyst til å gjøre endringene som trengs. Se for deg hvor du vil at klinikken din skal ende, og hvilke mål som skal til for å komme dit. Målet ditt kan være å ta bedre vare på deg selv. Eller det kan være å få ny kompetanse, for eksempel innen bedriftsledelse, økonomiforståelse eller noe annet du kan gjøre for å styrke driften av klinikken. Men spørsmålet du nå hele tiden må stille deg selv, er: Hvordan kan dette målet styrke klinikken din gjennom koronakrisen? NØKKELEN TIL GODE MÅL

Et godt mål har to egenskaper; det er forankret og attraktivt. At det er forankret, vil si at du har en presis forståelse av gapet mellom målet og der du står i dag. Dermed vil du kunne sette mål som ikke bare er fantastiske, men også realistiske. Men for at målet skal være realistisk, må det

også være attraktivt – så attraktivt at du yter ditt beste. Om målet ikke er attraktivt nok, må du gå tilbake og omformulere det. Samtidig må man avklare et tidspunkt målet skal være nådd. En deadline gir fokus og trygger den ekstra energien du har når du er på oppløpssiden mot målet. Men dette medfører at deadlinen er låst, og at man ikke kan skyve på fristen og utsette innsatsen. Det som skiller de som får resultater fra de som ikke får det, er at de ser hvilken ringvirkning måloppnåelsen vil få for deg og klinikken din. Gode mål sikrer at du holder fokus hele veien. Fremtiden vil fortsette å forandre seg, og den har allerede forandret mye. Sett deg gode mål, for denne krisen skal hudpleiebransjen klare å komme igjennom. Vi skal klare å lage en ny normal.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

19


TEMA: MEDLEMSFORDELER

S i g b j ø r n S . M yg l a n d Direktør arbeidsliv Jobber med: Ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen. Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

- Det oppleves meningsfylt å kunne hjelpe så mange gjennom en krise, sier advokat Sigbjørn S. Mygland. - Vi er litt HRavdeling for de mindre bedriftene, legger han til.

A D V O K AT VA K T E N :

Juridisk krisehjelp Da koronakrisen virkelig smalt var det en medlemsfordel som ble ekstra verdifull: våre advokater! T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

- I begynnelsen av koronakrisen var det et enormt trykk på advokattjenesten. Folk ringte og sendte mailer nærmest døgnet rundt, også de fire første helgene. Det var en ekstrem situasjon, og vi bemannet også advokatvakten deretter, forteller advokat Sigbjørn S. Mygland i NHO Service og Handel. Han er ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen, som gir juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. - Salongene mistet alle inntekter og ansatte måtte permitteres. Lederne måtte håndtere noe de hadde ingen erfaring med eller opplæring i. Det ble en bratt læringskurve. ROSER SALONGLEDERNE

- Normalt under kriser blir det fort tvister. Det føler vi så langt ikke har skjedd her. Tvert imot. Vi ser at lederne har vist stor omtanke for de ansatte, og har vært veldig innstilt på å hjelpe dem og gjøre situasjonen minst mulig belastende. Man skal også ha en arbeidsplass å komme tilbake til når koronasituasjonen er mer under kontroll. - Vi føler bedriftene har vært lojale til de råd de har fått fra NFVB og advokatene, sier Sigbjørn Mykland. – Noe av det vanskelige har vært alle endringene som har vært underveis. Svarene i går er ikke nødvendigvis riktige i dag. Men vi har svart så godt som vi har kunnet, og gitt en retning.

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

EN NY HVERDAG

- Det har også vært et godt samarbeid mellom bransjeorganisasjonene og NHO sentralt. Hele apparatet har fungert i alle linjer. Man har jobbet etter to spor. Først og fremst få i gang driften som før, men også forberede seg på varige nedbemanninger. Man må uansett gjøre status for videre drift under en ny hverdag. Det vi «forlot» 12. mars kommer ikke tilbake. - Siden gjenåpningen har mye handlet om hvordan man tar tilbake de permitterte. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor lenge man vil ha koronaen og de tiltakene den krever. M E D L E M S F O R D E L

Juridisk eksperthjelp i arbeidsrett Som medlem i NFVB kan du kontakte NHO for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser og ansettelser. Trenger du bistand fra advokat, ring direkte til juridisk vakttelefon 47 68 73 84 eller send e-post til advokat@nhosh.no I tillegg tilbyr NHOs arbeidsrettsavdeling spisskompetanse innen prosedyre for de alminnelige domstoler og for Arbeidsretten.


TEMA: KORONAKRISEN

S A L O N G E N E S

KO R O N A E R FA R I N G E R:

Optimisme – tross alt! Først sjokk, så praktisk krisehåndtering, deretter gjenåpning med en ny salonghverdag. Koronakrisen har helt klart markert et tidsskille for de fleste bedrifter. Vi spurte noen salonger om deres opplevelser og erfaringer. 1. Hvordan har din bedrift opplevd koronakrisen? 2. Hvilken nytte har du opplevd med medlemskapet i NFVB? 3. Hva tenker du om bransjens fremtid?

1. Vi har følt på usikkerheit for korleis drifta ville bli i framtida, og om vi kom til å komme oss gjennom den utan konkurs.  2. Med så utroleg god informasjon, nesten daglege oppdateringar, og å sjå at ein har ein så stor og dyktig organisasjon i ryggen, har i denne tida gitt oss tryggheit i denne uverkelege tida.  3. Eg trur nok det vil bli ei endring, og at vi vil sjå at besøkstala vil bli redusert. Velværebransjen kan nok få føle på det, dersom den økonomiske situasjonen i Norge endrar seg.  An n e Ma r i e Kva r m e s tøl Hu d o g Fo t t er a p e ute n , Må l øy

(Min fantastiske ansatte heiter Silje Renate Roset og er ho som står til høgre på bildet.)

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020


TEMA: KORONAKRISEN

1. Vi fikk fire timers varsel på nedstenging, og opplevde selvsagt at situasjonen der og da var veldig vanskelig. Men, vi tror at situasjonen hadde blitt verre i henhold til smitte i befolkningen dersom ikke Regjeringen hadde gjort disse drastiske tiltakene. Vi har fått enormt mye støtte fra våre kunder i form av sms og telefoner. Det gjør oss veldig rørt og takknemlig. Vi hadde stengt i syv uker og har ikke nettsalg av produkter, så vår omsetning var kroner 0,- i disse ukene. I vår klinikk er vi alle selvstendig næringsdrivende og har hjulpet hverandre gjennom disse ukene. Vi har drevet i denne bransjen i 15 år, og det har nok bidratt til at vi har klart oss gjennom denne krisen. 2. Medlemskapet i NFVB har vært strålende. De har hele tiden gitt meg løpende informasjon vedr. diverse tiltak, og dersom jeg har hatt noen spørsmål har de svart meg veldig fort tilbake. Kan ikke få rost NFVB og NHO nok gjennom denne perioden. Kjempefornøyd. G er d St ei n h ei m B ea u t y St u d i o & Amn t , Osl o

(På bildet: Miriam Andresen, frisør i Amnt og Gerd Steinheim , hudpleier i BeautyStudio.)

K R E V E N D E

3. Jeg tror bransjens fremtid i likhet med andre bransjer er avhengig av at økonomien i Norge stabiliserer seg. Permitteringer og arbeidsledigheten må ned. Dersom vi opplever stor arbeidsledighet vil kjøpekraften gå ned og flere bedrifter i alle bransjer vil slite. Det tar nok ett år til vi er tilbake der vi var. På grunn av lockdown har bransjen hatt stor pågang på timer. Hvordan de neste månedene blir fremover for alle bransjer, avhenger av økonomien generelt i Norge. Vi er optimistiske, glad for å være i gang, og tror at fremtiden lover godt for oss alle.

P E R I O D E

- Vi ble stengt ned og dette måtte gjennomføres riktig. Det å ha NFVB i ryggen har vært en uvurderlig støtte, sier eier og daglig leder i Oslo Hudpleieklinikk, Anne Berit Eide. O P P D AT E R T O G V E I L E D E T

- Koronakrisen har vært en stor utfordring for våre tre klinikker og 30 medarbeidere. Uten NFVB i ryggen ville det blitt vanskelig å håndtere situasjonen riktig. De har kontinuerlig gitt oss oppdateringer på de politiske beslutningene som ble tatt, samt guidet og veiledet oss i hvordan vi skulle forholde oss til NAV i forhold til permitteringer. Dette gjelder også i forhold til gjenåpningen. Hele denne perioden har vært svært krevende, men jeg føler meg trygg på at vi har håndtert situasjonen på en riktig måte. MÅ TENKE LANGSIKTIG

- Jeg tror også at det kan ta lang tid før dette er over. Korona har endret alle bransjer, også vår. Vi må tenke langsiktig, og det er viktig at bedriften kommer ajour igjen. Vi må sørge for at vi har en så sunn økonomi at vi faktisk kan tåle dette en gang til, sier Anne Berit Eide. - Jeg er derfor veldig glad for at Oslo Hudpleieklinikk har en organisasjon i ryggen som guider oss slik at vi gjør ting riktig i forhold til loven.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

23


PROCEUTIC ABOVE AESTHETICS

For mer informasjon om PROCEUTIC:

55 28 28 28, eller mail til office@abaskosmetikk.no


URTEPEEL - RETINOL - PREBIOTIKA

PROCEUTIC ABOVE AESTHETICS

PCFORINT

EN INNOVASJON INNEN HUDPLEIE


TEMA: KORONAKRISEN

Markedssjef Mette Shetelig opplever at mange klinikkeiere har brukt nedstengingstiden godt. - Nå gjelder det å holde trykket oppe så handlemønsteret ikke endrer seg. Tilby kundene personifiserte behandlinger og hjemmepleie tilpasset hver enkelt kundes behov.

M E T T E

S H E T E L I G,

S K I N T I F I C:

Fokuser på behandlinger som gir merverdi Dermalogica-distributøren Skintific har hatt sterkt fokus på å trygge og bistå sine samarbeidspartnere og bransjen generelt under koronakrisen. Markedssjef i Skintific Mette Shetelig deler sine råd for hvordan sikre fremtiden. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Sommeren blir kjempespennende. Jeg tror den kan bli knallbra for klinikker som velger å holde åpent, samt tilbyr opplevelser og behandlinger tilpasset kundenes nye sommerferievaner. Mange har fått feriepenger og ønsker litt «egentid» med hverdagsluksus, når man ikke kan dra til eksotiske reisemål i utlandet. Her må klinikkeiere se mulighetsrommet - og utnytte det, sier Shetelig. BYGG LOJALITET

- Som bransje må vi alle tenke nytt etter gjenåpningen av klinikkene. Tilpassede, kortere behandlinger, som gir

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

mersalg av produkter og tjenester er også utrolig viktig for å øke inntjeningen gjennom sommeren, mener Mette Shetelig. - Vi anbefaler at alle klinikker tar godt vare på sine kunder, så de ikke velger andre tilbydere, eller rett og slett velger å droppe profesjonelle behandlinger. Den personlige relasjonen må pleies for å bevare lojaliteten. Det er også svært positivt med tilbakemeldingene om at nærmiljøet har støttet sine lokale klinikker, så husk å holde den tette dialogen!


TEMA: KORONAKRISEN

Direktør Anne Mari Halsan i NFVB var gjest på det digitale kaffekopp-møtet hos Skintific 21. april, der hovedtemaet var smittevernregler. Her i samtale med Ann-Kristin Stokke.

«Det gjelder å være bevisst på inntjening i tiden som kommer, så man kommer ut av koronatiden med en sunn økonomi. Og ikke glem å fortsette med digital kommunikasjon. Det vil ta tid før vi er tilbake til normalen» BRUKTE TIDEN GODT

For bransjen kom pålegget om nedstengning som et sjokk. Stopp for inntekter mens kostnader fortsatte. Myndighetenes støttepakker og permitteringer kan ikke dekke opp. Alle vil blø som følge av koronaen. Kapasitetsbegrensninger som følge av nye krav til smittevern gir også utfordringer etter gjenåpning. Man går en tøffere økonomisk tid i møte. Men krisen har også utløst mye energi og kreativitet. - Selv om heller ikke vi har vært skånet for permitteringer har vi forsøkt å holde trykket oppe gjennom hele nedstengingsperioden. Allerede fra første dag snudde vi oss rundt og etablerte digitale kommunikasjonsflater, der vi kunne holde løpende kontakt med våre kunder. Vi har hatt live chats, og vi har kjørt en rekke digitale kurs og faglige oppdateringer. Våre samarbeidspartnere har kunnet bruke tiden fornuftig, oppdatert seg faglig, fått inspirasjon til å utvikle virksomheten og legge gode planer for hvordan håndtere utfordringene, samt tenke nytt om måten man driver klinikken på. O P P D AT E R I N G E R

- Blant annet har vi hatt flere livesendinger med ulike temaer. Økonomi, faglig påfyll, og ikke minst smittevern ved oppstart har vært populært. Vi har hatt besøk av NFVB-direktør Anne Mari Halsan, som ga oss og kundene våre siste oppdatering om smittvernsregler. Vi har også hatt internasjonale seanser fra kapasiteter i Dermalogica-systemet. Så det har gått ett-i-ett frem til oppstarten av klinikkene, oppsummerer Mette Shetelig. - For oss har det vært viktig å være tilgjengelig og bidra der vi kan i en frustrerende tid, med blant annet provisjonsløsninger i nettbutikkene våre og gratis smittevernsmateriell. «IN THIS TOGETHER»

- Det har vært mange spørsmål, og vi har brukt plattformer som Facebook og egen nettside aktivt i vår digi-

tale kommunikasjon, samt hatt tett dialog med alle våre avdelinger. Det har ikke vært noen monolog fra vår side, men en dialog. Vi har vært opptatt av hva klinikkeiere og terapeuter vil vite, og åpnet for at de selv kan velge temaer de er opptatt av å få belyst. Det har gitt oss noen overraskelser og aha-opplevelser som vi tar med oss videre i vårt arbeid. - Dermalogica har også vært tydelige på at vi ikke skulle bygge lukkede rom for våre kunder, men åpne kommunikasjonen mot hele bransjen. «We are in this together» er konseptet vi har jobbet etter, poengterer Mette Shetelig. - Målet har vært å dele og styrke bransjen med kunnskap fra vårt internasjonale nettverk. Mer informasjon finner du på www.forhandler.skintific.no/inthistogether H VA N Å ?

- Vi har en opplevelse av at våre kunder har fått smittevernstiltakene på plass, slik at både ansatte og kunder opplever at klinikken er et trygt sted å være. Nå er det økonomifokuset som gjelder, skal bransjen komme seg ut av koronatiden i god behold. Jeg mener at det gjennom nedstengingen og oppstarten har vært viktig å holde kontakt med kundene gjennom digitale kanaler. Men når man først åpnet dørene, har det vært nødvendig å sørge for at ventelistene ikke ble for lange. Man kan ikke forvente at kundene er villige til å vente mer enn tre uker på ledig time, når det er seks uker siden man besøkte klinikken sist. Da kan de lett forsvinne til konkurrerende klinikker. Vårt råd har vært å sette fokus på korte behandlinger, fremfor lange behandlinger som øker ventetiden. Det kan derfor være fornuftig å endre behandlingsmenyen, så man løfter frem behandlinger som gir mersalg. - Det gjelder å være bevisst på inntjening i tiden som kommer, så man kommer ut av koronatiden med en sunn økonomi, avrunder Mette Shetelig. - Og ikke glem å fortsette med digital kommunikasjon. Det vil ta tid før vi er tilbake til normalen.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

27


TEMA: KORONAKRISEN

R E I D U N

WA N G ,

D E R M A N O R:

Kundene kommer, ta godt vare på dem! - Det er en lettelse at bransjen er gjenåpnet, og salongeiere vi er i kontakt med melder om god pågang av kunder. Nå gjelder det å få økonomien i gang. En av nøkkelfaktorene er blant annet å tilby kortere behandlinger, slik at man har kapasitet til å ta vare på gode, faste kunder, mener daglig leder Reidun Wang i Dermanor. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

D I G I TA L O P P T R A P P I N G

Hele bransjen har vært preget av nedstengingsperioden. Det gjelder både salonger og leverandører. Fysiske møter og kurs er avlyst, og både salongeiere og leverandører har måttet permittere medarbeidere. Dermanor er intet unntak. - Vi stengte ned deler av virksomheten og trappet opp innsatsen på digitale flater. Det har vært viktig for oss å holde motivasjonen oppe hos våre kunder, og vi har kjørt regelmessige live-stream seminarer, webinarer og holdt e-læringskurs. Det er i og for seg ikke noe nytt, en del av tilbudene har vi hatt før koronakrisen. Men vi opplever en god økning i trafikken, og det gleder oss at våre kunder har brukt tiden godt til faglige oppdateringer, sier Reidun Wang.

- Nå gjelder det å bygge opp økonomien sakte, men sikkert. Vi skal komme oss gjennom dette, smiler Dermanor-sjef Reidun Wang.

MARKEDET FRISKNER

- Mai og juni har vært spennende måneder, og ikke minst blir det interessant å se om den positive utviklingen holder seg gjennom juli-måneden. Det vi kan si, basert på historiske erfaringer, er at beauty bransjen har stått seg bra gjennom tidligere kriser. Det så vi for vår bransje på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Kundene ønsker opplevelser og ønsker å skjemme seg bort. TAT T B R A N S J E A N S VA R

- Jeg tror mange forbrukere synes det er superdeilig at stadig flere områder i samfunnet åpnes opp. Det er nå viktig å ta vare på kundene, og sørge for at de føler seg trygge. Det er krevende å oppfylle smittevernkrav, men vi som bransje tar smittevern på alvor. Det kan gå ut over kapasiteten, men her kan man vurdere å ta bort enkelte behandlinger fra menyen i en overgangsperiode. Det aller viktigste er å ivareta god service og oppfølgning av kundene, og slik at alle kommer tilbake, mener Reidun Wang.

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

Dermanor har brukt tiden godt. Internt har medarbeiderne blitt løpende oppdatert på smittevern gjennom nedstengingsperioden. - Våre medarbeidere har gjennomført NFVBs e-læringskurs i smittevern, så vi var oppdaterte da våre kunder kunne starte opp virksomheten. Vi må dra lasset sammen, og bygge opp aktivitetene på en god og fornuftig måte. Kundene kommer tilbake. Behovet for beauty- og velværetjenester har ikke blitt borte under koronakrisen, poengterer Reidun Wang.


START DIN NYE

KARRIERE I DAG! NEGLAKADEMIET DIN LEVERANDØR AV KURS Med 30 års erfaring som kursleverandør og grossist for skjønnhetsbransjen gir NeglAkademiet deg en trygg start på din karriere. Sammen med vårt team av internasjonalt utdannede instruktører i Oslo, Bergen, Sola og Trondheim, gir vi deg et stort utvalg av kurs innen fagfeltene:

NEGLEDESIGN, HÅND- OG FOTPLEIE PERMANENT MAKEUP OG MICROBLADING VIPPEEXTENTIONS OG VIPPELØFT HÅRFJERNING VOKS

Vi jobber kun med internasjonalt anerkjente og kvalitetssikrede varemerker som sikrer deg oppdatert undervisning innen de nyeste teknikkene og faglig utvikling. Du får spesialisert fagkunnskap, veiledet prak�sk erfaring samt oppfølging som gir deg det beste utgangspunktet �l å jobbe med de raskest voksende fagområdene i skjønnhetsbransjen. Ta kontakt med oss for kurs, faglig påfyll eller produkter �l den profesjonelle bransjen. Fullstendig oversikt over alle kurs i de ulike utdanningsprogrammene finner du på vår hjemmeside eller be om veiledning og råd fra våre fagansvarlige.

30 1989 - 2019

light

NeglAkademiet AS

e l e g a nc e W E ’ V E G O T G R E AT C H E M I S T R Y

MASTERS IN MICROPIGMENTATION

www.neglakademiet.no

23 25 36 36

kurs@neglakademiet.no


NEW

N AU T I N AU T I C A L THE COLLECTION

FULL, EVEN COVERAGE • 5-MINUTE REMOVAL* NO NAIL DAMAGE** • 100+ COLORS

NeglAkademiet AS  www.neglakademiet.no  23 25 36 36  post@neglakademiet.no

CND, SHELLAC and VINYLUX are trademarks of Creative Nail Design, Inc. ©2020 Creative Nail Design, Inc.

DOWN BY THE BAE

GET NAUTI

IT’S NOW OAR NEVER

KISS THE SKIPPER

HOT OR KNOT

CATCH OF THE DAY

*When used with XPRESS5 Top Coat. **When used as directed.

Ne AU w Tl


NEW

N AU T I N AU T I C A L THE COLLECTION

Knot your average summer. Discover vibrant, eye-catching shades.

7 DAY WEAR • GEL-LIKE SHINE • 3 CARING INGREDIENTS

CND, SHELLAC and VINYLUX are trademarks of Creative Nail Design, Inc. ©2020 Creative Nail Design, Inc.

AVAILABLE IN 6 CND™ SHELLAC™ AND CND™ VINYLUX™ MATCHING SHADES.

NeglAkademiet AS AUTORISERT DISTRIBUTØR www.neglakademiet.no Tlf: 23 25 36 36

CATCH OF THE DAY

HOT OR KNOT

KISS THE SKIPPER

IT’S NOW OAR NEVER

GET NAUTI

DOWN BY THE BAE


update

Bevegelser i bransjen

International Trainer Susanna Porras gjennomgikk de spesifikke, personifiserte protokollene for et interessert publikum i Beauty Products kurslokaler i Oslo.

Pur velvære pHFormula har introdusert Touch Therapy, personifiserte protokoller utviklet for å styrke blodsirkulasjonen og motvirke hormonell ubalanse. Protokollene er resultatet av et samarbeid med danske Lone Sørensen og pHFormula. Beauty Products bød på en litt annerledes seanse tidlig i vår. Man fikk besøk av pH Formulas International Trainer, Susanna Porras, som gjennomførte en teoretisk og praktisk gjennomgang av konseptet med teknikker for manuell stimulering av muskelsystemet i ansiktet. Hovedtesen er at trykkpunktene skal motvirke ubalanse i andre deler av kroppen, som lever og lymfesystem. Men behandlingen skal også være postiv for å motvirke rosacea, inflamasjon og akne. EFFEKTIVT

Behandlingene krever at man utfører berøring av trykkpunktene etter spesifisert diagnostisering. Ansiktsbehandlingene er effektive og kan utføres i løpet av 12 minutter opp til maksimalt 20 minutter. I utgangspunktet dreier det seg om fem protokoller og 12 behandlinger. Et effektivt tilbud for korte behandlinger i disse koronatider. International Trainer Susanna Porras, flankert av salongeierne Ying Chic og Pia Vik i Cocoon Skin AS som fulgte interessert med under demonstrasjon av teknikkene og bruk av pH Formula produktene.

Estetisk påfyll

19. september er det igjen duket for en faglig inspirasjonsdag i regi av Teoxane Academy og Esthetica as for fagpersoner som enten jobber med, eller er nysgjerrige på de siste oppdateringer innen estetisk, medisinske behandlinger. Seansen går av stabelen på Clarion Hotel Oslo. Man byr på et tettpakket program som gjennomføres i løpet av 1 dag. TOPPTUNGT LAG

Som tidligere har den norske representanten Esthetica hentet et spesialisert og faglig topptungt lag for å holde fordrag og gjennomføre praktiske demonstrasjoner. I år som i fjor er hovedtrekkplasteret Dr. Lee Walker fra UK. Han er en nestor innen estetisk medisinske behandlinger, og sitter i en rekke utvalg som behandler både faglige og etiske problemstillinger. Han sitter også i Teoxanes styringskomité i UK. Øvrige foredragsholdere er plastiskkirurg Dr. Cory Torgerson fra Canada og Dr. Raul Chetto. Sistnevnte driver egen klinikk i London og har spesialisert seg på estetiske ansiktsbehandlinger. Han har også publisrert en rekke vitenskapelige artikler om temaet og vil gi oppdatert inputs fra dette området. - Vi har fokus på å gi våre kunder de beste verktøyene og de beste forutsetningene for å sette dem i stand til å lykkes i sitt daglige arbeid. Ett av verktøyene er å arrangere kurs og samlinger med internasjonale foredragsholdere gjennom hele året. Kommende halvår vil vi gjøre vårt aller beste for å tilby spennende arrangementer, avhengig av hva myndighetene gir oss tillatelse til, sier markedsansvarlig Kathrine Birkelid Midseim i Esthetica as. I tillegg til arrangementet i regi av Teoxane Academy, har man planer om et Environ-kurs og et laserbehandlingskurs.

Vi so ku vip fu

RA Fjorårets training day i regi av Teoxane Academy Norge trakk et bredt publikum. Suksessen har medført at arrangementet gjentas i år.

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

Ne DR. CORY TORGERSON

D R . L E E WA L K E R

D R . R AU L C H E T T O

( C A N A DA )

(UK)

( U K)


fremtidens vippebehandling Vippeløft er skjønnhetsbehandlingen som har tatt verden med storm. Perfekt for alle som ønsker en imponerende WOW-effekt uten skade og slitasje på naturvippene. Enten kunden ønsker seg dramatisk volumeffekt eller en naturlig, klassisk look, så er LashUS vippeløft behandlingen. NeglAkademiet er totalleverandør i Norge på kurs, samt full produktserie fra det anerkjente britiske merket.

RAISE YOUR GAZE og tilby fremtidens vippebehandling i din salong, du også! Lær mer om LashUS vippeløft

NeglAkademiet AS  www.neglakademiet.no  23 25 36 36  post@neglakademiet.no

light

e l e g a nc e W E ’ V E G O T G R E AT C H E M I S T R Y

MASTERS IN MICROPIGMENTATION

FAMOUS NAMES LLC


update

Bevegelser i bransjen

Profesjonell spissing for Exuviance Profesjonelt fokus etter navnebytte til Exuviance Professional.

Exuviance er et godt etablert varemerke i det nordiske markedet, med 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikk-kirurger på kundelisten. Til nå har merket fokusert på å tilby en kombinasjon av produkter til salongbehandlinger og hjemmeprodukter. Nå styrker Exuviance salongprofilen, noe som gir seg utslag i en navneendring til Exuviance Professional. Fokuset settes nå på å vektlegge merverdien som hudpleierne tilfører. Samtidig med spissingen av den profesjonelle profilen, fornyes forpakninger og logoen. Det vil også bli lansert en rekke produkter gjennom 2020, blant annet flakmasker og nye salongpeelinger basert på retinol og mandelsyre-ekstrakt, fremholder Vice VD Marketing & Communikation Katarina Krznaric Mesán.

Thalgo tenker helhetlig Sunn og vakker hud fra innsiden har alltid vært en del av Thalgos filosofi. Nå lanserer de Spirulinaboost, som er både innvendig og utvendig hudpleie. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: THALGO

I mer enn femti år har det franske merket vært en pioner innen hudpleie, med en rekke banebrytende patenter basert på ingredienser fra havet. Som et av verdens ledende selskaper på hud, anti-age og spa, har de hele tiden tenkt helhetlig. I årenes løp har de kommet med mange virkningsfulle kosttilskudd og teer som skal bidra til en vakker og sunn hud fra innsiden. Det startet med algekapsler. Deretter har utrensningskurer og teer kommet på løpende bånd. Thalgo var også blant de første på markedet med kollagentilskudd. Nå lanserer de en spirulinashot som en del av et nytt behandlingskonsept. Det skal bekjempe og forebygge aldring som skyldes forurensning og innvendig og utvendig stress på huden.

Spirulinaen som benyttes i produktene er dyrket under helt rene forhold under glass og med ledlys som varme. Totalt forurensningsfritt.

NYTT BEHANDLINGSKONSEPT

- Spirulinaboost er et behandlingskonsept for unge voksne urbane kvinner. Konseptet består av en salongbehandling, produkter til hjemmepleie og en sju dagers detox-kur med spirulinadrikk og ampuller til huden, sier Ann Kristin Hellerslien i Skinthal. Hun forteller at hudpleielinjen er ment for den kundegruppen som tenker holistisk og som ønsker sunn hud og oppbygging av huden. Serien glatter ut de første tegnene på linjer og rynker og gjenoppbygger balansen, renser og tilfører energi, forteller hun. AV G I F T N I N G F R A I N N S I D E N OG UTSIDEN

I behandlingen brukes det forskjellige massasjeteknikker, blant annet kopping og en peel-off-maske for å hjelpe huden med avgiftning. Etter behandlingen blir det servert en spirulinashot, som i tillegg til den lille blågrønne algen, også inneholder magnesium fra havsalt, utrensende chlorella og naturlig C-vitamin. - De resterende shottene er en del av behandlingsopplegget som kunden kan kjøpe med seg hjem. Etter en uke vil de merke at de får mer energi fysisk og de vil se og føle resultater på huden. Drikken inneholder null kalorier og smaker godt av mint og sitron. 34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

Serien til hjemmebruk består av et rensende serum, krem, øyegele og en sju dagers ampullekur, i tillegg til spirulinadrikken.


trylldesign.no

Takknemlige føtter Fotterapeuter og fotspesialister over hele verden kjenner og verdsetter merkenavnet. Gehwol har løsninger for en mengde fot- og hudproblemer og kan tilpasse produkter individuelt, slik at akkurat du kan få den behandlingen din hud trenger.

For føttenes velvære. Gehwol Norge, Tjøstolvsen AS, post@gehwol.no www.gehwol.no

Følg oss på Facebook og Instagram: Gehwol Norge


mix

produkter for hud & velvære

Here comes the sun… H e re c om e s th e s un … Effekt i vt

Nimue Hyaronic Ultra Filler er et effektivt serum for dehydrert hud. En trippel tilnærming, som gir intens fuktighet i alle hudlagene. Passer alle hudtyper. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00.

Dermalogica Invisible Physical Defence SPF30 er en solkrem med fysisk filter, som gir en usynlig finish. Solkremen passer alle hudtyper, virker lindrende og er derfor godt egnet til sensitiv hud. Produktet kommer i tube på 50 ml. Mer info: Skintific AS / 22 57 88 00 / www.dermalogica.no

Fra duf t ti l føl e l s e r

Miss Kay byr på et bredt spekter av dufter produsert i Italia, presentert i en forfriskende emballasje som dekker alle opplevelser. Perfekt veskestørrelse og over 20 dufter. Målgruppen er kvinner i alderen 15 – 25 år. Mer info: Beauty Products AS / 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

St r å l en d e b l i k k

Dr. Dennis Gross Stress SOS Eye Cream er en luksuriøs, næringsrik øyekrem fulladet med D3Adaptive Superfoods Complex, som effektivt behandler synlige tegn på stress. Mikrokapsler med superfoods, adaptogener og niacinamid virker lysnende, jevner ut og fukter den sensitive huden rundt øynene. Reduserer mørke ringer, hevelser og bekymringsrynker. Mer info: Innovell Beauty AS / 99 41 72 92 / laila@innovellbeauty.no

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

Frie h en der

RefectoCil Browista Palette + ring er en praktisk blandeskål som gjør det mulig å utføre fargebehandlinger med frie hender. Browista-paletten kan plasseres på håndbaken og Browista-ringen settes på fingeren. Du velger. Begge består av to blandeskåler, slik at både vippe- og brynsfarge kan mikses samtidig. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 70 / www.biovital.no


M otv i rke r d i g i tal e b e las t n in g er

Øyekremen Eye Restore fra Glo Skin Beauty inneholder antioksidanter, som jevner ut den sarte huden rundt øynene. Samtidig beskytter kremen mot blått lys fra smarttelefoner og skjermer, som vi eksponeres for daglig. Mer info: Cosmedic as / 24 11 29 00 / www.cosmedic.no

S up e rkon s e n tre r t

Nimue Hyaluronic Acid Super Fluid er en superkonsentrert hyaluronsyre som gjør det mulig å skreddersy Nimues profesjonelle behandlinger til hver klients spesifikke behov. Kan brukes under alle Nimue Professional Peels og Microneedling behandlinger. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00.

Si l kefø r e

Environ Body Oil og Derma-lac gjør huden silkemyk, gjennomfuktet, beskyttet og fin til sommervarmen. Denne duoen med 10 % melkesyre og a-vitamin byr på resultater som kjennes og synes etter påføring. Begge produktene kan brukes i ansiktet. Mer info: Esthetica as / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

K l ar t b l i k k

Elemis Pro-Collagen Eye Revive Mask er en 3-i-en multitasker. Denne seruminjisterte øyemasken byr på en nyskapende skylett gelé-formulering som minimerer rynker og reduserer hevelser og mørke ringer under øynene. Denne multifunksjonelle masken kan brukes daglig som en kveldsmaske, eller som fuktighetsgivende primer under makeup. Mer info: Dermanor as / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Topp b e s k y tte l s e

Environs solprodukter gir topp beskyttelse med SPF 15. RAD er en ren solkrem, mens Alpha Day Lotion inneholder litt melkesyrer og har en lettere konsistens. Mer info: Esthetica as / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Inte nsivt

Exuviance Professional byr på to nye, fuktighetsgivende og barriereforsterkende masker, laget av nedbrytbar bio-cellulose. Restore Polyhudroxy Sheet Masque inneholder PHA, glukonolakton, som stimulerer cellefornyelsen, mens Hydrate Hyaluronic Sheet Masque gir intens fukt til huden. Mer info: Exuviance Professional / 22 42 77 77 / www.exuviance.no

O ppk vik ken de

Darphin Hydraskin Fuktighetsmaske vekker en trøtt og sliten hud. Etterlater huden fuktet, glødende med et usynlig fuktighetslag på huden, for å holde vannet inne og forhindre dehydrering. Gel-masken gir en avkjølende effekt på huden. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00.

S tre ssre d u ser en d e

Dr. Dennis Gross B3Adaptive Superfoods Complex byr på potente ingredienser for bekjempelse av trøtt, gusten hud med hudutslag, røde partier eller bekymringsrynker. Komplekset består av mikrokapsler med superfoods, adaptogener og niacinamid. Serien inkluderer Stress Repair Face Cream, som forbedrer og forebygger tegn på stresset hud i form av tørrhet, rødme og bekymringsrynker. Den silkemyke kremen bygger på et complex som styrker hudens fuktbarriere. Inneholder mikrokapsler med superfoods, adaptogener og niacinamid. Mer info: Innovell Beauty AS / 99 41 72 92 / laila@innovellbeauty.no

Ful l b e s k y tte l s e

Colorescence byr på en rekke nyheter denne våren, blant annet en Sport stick med SPF 50, en solbeskyttende Balm med lekre farger til lepper og kinn, Total Protection Face Shield SPF 50, som er vann og svetteresistent i 40 minutter, en Body Shield SPF 50 for kropp, samt en Matte Sunscreen Brush SPF 30 for dem som sliter med blank, fet og uren hud. Mer info: Hudhelse as / 67 54 03 44 / www.hudhelse.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

37


mix

produkter for hud & velvære

B e rol i g e n d e

Janssen Cosmetics Sensitive Skin Care Line er utviklet for hud som ikke klarer å opprettholde sin naturlige beskyttende barriere. Serien er utviklet for å bevare og roe ned hud som er i ubalanse. Anbefales til hudproblemer som atopisk eksem og andre hudlidelser. Mer info: Esthetica as / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

R en ser

Heliabrine Velvet Cleansing Oil renser huden og fjerner urenheter, talg og sminke, selv vannfast mascara i ett enkelt trinn. Hudens hydrolipide barriere ivaretas ved bruk av aktive ingredienser, som macadamiaolje og solsikkeolje. Renseoljen omdannes til behagelig melk-emulsjon ved kontakt med vann. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 70 / www.biovital.no

Summer fresh..

G lø d me d b es k yt t els e

Guinot Perfect Finish SPF 50 er ideell i sommervarmen. Etter påføring frigir den pigmenter, og gir en perfekt farge som matcher hudtonen. Jevner ut fine linjer, stimulerer kollagen og elastin produksjonen. Inneholder vitamin C. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00.

I n te n s f uk t

Nimue Hyaronic Oil fremholdes å være den første oljeløselge hylaronsyren på markedet. Produktet tilfører fukt og olje til huden samtidig, for en mykere, glattere og mer elastsisk hud. Ideell for et tørt og kaldt klima. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00.

So m me rl ig

N ære n d e

bareMinerals The Beauty of Nature Collection er inspirert av naturens stemningsfulle skjønnhet. Kolleksjonen inneholder Mineralist Hydra Smoothing Lipstick i tre nydelige, fuktighetsgivende farger formulert med nærende otaniske ekstrakter, samt den nye limited edition multifunksjonelle Glow Balm for lepper, øyne og kinn. Du får også med Gen Nude Eyeshadow Palette og Blush, som kommer i dristige, nye nyanser. Mer info: Dermanor as / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

bareMinerals Mineralist HydraSmooting Lipstick er den første rene, mineralrike, veganske leppestiften fra bareMinerals. Den byr på mer fukt og en rikere farge. De kremete, mineralrike leppestiftene drukner leppene i fuktighetsgivende, mettet farge og nærende, botaniske ekstrakter. Hver Mineralist leppestift er fri for tilsetningsstoffer, som parabener, ftalater, syntetisk duft og mineralolje. Mer info: Dermanor as / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

D a gl i g b esky t t el se

COOLA Suncare Full Spectrum 360 grader Sun Silk Drops gir beskyttelse mot solens skadelige stråler, samtidig som den beskytter mot digital overeksponering i form av de skadelige effektene av både blått og infrarødt lys. Produktet har en lett konsistens, lukter godt og nærer huden med hyaluronsyre. Passer alle hudtyper. Mer info: Hexa AS / 73 83 37 60 / www.hexa.no

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

K l ar t b l i k k

Janssen Cosmetics Irresistible Eye Eleixir inneholder koffein og gir et umiddelbart, friskt og våkent øyeparti. Peptidinnholdet reduserer fine linjer og rynker, mens silkeakasie-ekstrakt reduserer mørke sirkler og hovenhet rundt øyene. Hyaluronsyren forbedrer hudens elastisitet og spenst. Mer info: Esthetica as / 33 77 52 44 / post@esthetica.no


Oppdag

avansert høyteknologisk hudpleie fra Exuviance resultat Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør underverker for huden og hjelper mot mange vanlige hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

bakgrunn

Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.

attraktiv pris Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

prisbelønnet

Professorene bak Exuviance har mottatt utmerkelsen Discovery Honorary Award fra Dermatology Foundation for sin fremstående forskning. Dette er en av de mest prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.

sikkerhet

Exuviance bygger på mer enn 50 års medisinsk forskning på hudpleie.

unik

Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet. Ingen har gjort det samme tidligere. Exuviance har over 120 patenter.

trygghet

Produktet selges av utdannede hudterapeuter. Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat og for at du skal oppnå sukess.

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. www.exuviance.no | Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic


mix

produkter for hud & velvære

L uks uri øs ple ie

Guinot Mirific Anti-age Oil er en luksuriøs kroppsolje, som gir fukt og næring til tørr og gusten hud. Inneholder fire forskjellige oljer, som beskytter huden og strammer opp. Oljen absorberes lett og etterlater huden myk og næret. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00.

S om m e rføl e l s e

Inspira Cosmetics Amalfi er en liten serie som byr på aqua setting spray til ansikt og make-up, to deilige dusjprodukter, foam og gel, og Body Sufflé myk body lotion. I tillegg kommer EDT med duft av sitron fra amalfikysten. Mer info: Esthetica as / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Summer Beauty

B re ds p e k tret b e s k y ttel s e

ZO Sunscreen + Powder SPF 40 gir solbeskyttelse med et hint av farge og skimmer for jevn hudfarge. En syntetisk børste sørger for en jevn påføring av lysreflekterende mineralpudder for en naturlig glød. Inneholder 12 timers antioksidantbeskyttelse mot frie radikaler med vitamin A, C og E. Kan brukes over make-up og til gjentatt påføring gjennom dagen. Finnes i tre ulike farger: light, medium og deep. Mer info: Hudhelse as / 67 54 03 44 / www.hudhelse.no

I n s pi ra s j on

Accents Inspira Bi Magic kommer i pumpeflasker med ett kammer for krem og ett for serum. Velg mellom fire varianter, som dekker alle hudtyper. Mer info: Esthetica as / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

E k s k l us i v b e s k y tte l s e

Doctor Babor Protect Cellular kommer denne våren med fire nye solprodukter, som ikke bare gir beskyttelse mot foto-aldring, men også beskytter huden mot generell hudaldring og aldring grunnet forurensinger i våre omgivelser. Mattifying Protector SPF 30, en ultralett lotion, Protection Balm SPF 50, Body Protection SPF 30 og De-Stress & Repair Lotion. Sistnevnte en after-sun behandling for ansikt og kropp, som virker nedkjølende på huden og fremmer hudregregering. Formuleringene er fri for parfyme og kunstige fargestoffer. Mer info: Tjøstolvsen AS / 51 95 93 00 / www.babor.no

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020


PRESENTS

T E O X A N E A C A D E M Y T R A I N I N G D AY SEPTEMBER 19TH, 2020 CLARION HOTEL OSLO, NORWAY

INJECTION LECTURES & LIVE DEMONSTRATIONS BY OUR INTERNATIONAL EXPERTS

Dr. Cory Torgerson Plastic Surgeon - Canada

Dr. Lee Walker Dental Surgeon - UK

Dr. Raul Cetto Aestetic Doctor - UK

DELEGATE RATE 1.500 NOK SEND MAIL TIL post@esthetica.no FOR PÃ…MELDING OG MER INFORMASJON VELKOMMEN!


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet! Det har vært stor pågang av innmeldelser til NFVB siden forrige utgave av SALONG Hud & velvære. Bedriftene listet opp under er registrerte nye hudpleiebedrifter, negledesignere og andre velværekombinasjoner. I tillegg kommer alle frisørbedriftene som ikke listes i SALONG. Du kan se den oversikten i NFVBs andre magasin, FRISØR. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

42

7 Sm å Ro m - Me d Vel væ r e, Ha l d e n A lex N a i l s V i c ki Th i N go , Osl o A ne t t e J en ssen / An et t es Hu d p l ei e, E g e rs un d A rct i c b l u eb er r y AS, Ro gn a n A rmo n i a B ea u t y An et t e Fi n h o l t , Kol b otn A u k ra Hu d p l ei e, Au k r a B are B a r b r o Hu d & Kr o p p Lo u n ge, K rag e rø B e a ut y & Hea l t h A S, Osl o B e a ut y An d Th e C i t y A S, B er gen B e a ut y by A n n a AS, Ha r ei d B lis s U l r i k ke Th er ese Wi n d st a d , S vol vær C ar isma kl i n i kken Kj er st i Ar o n sen , Ly s ake r C hi c ast o r e Kl i n i kk A S, B er gen C lin iq u e N a t a l i e Hi h n , Kr a ger ø D røm meh a gen Hu d p l ei e A S, Tr o n dh e i m E u fo ri a AS, Rø r o s F ac e & B o d y AS, Ko l b o t n F ixM e Hu d - o g Kr o p p sp l ei e AS, M o e l v F rk B ea u t y A S, Po r sgr u n n G lø d h u d k l i n i kk A S, A sk i m G lø d Li n n Eva Mo en St r a n d , B r ø n n øy s un d H e le n s Hu d - o g Fo t p l ei e A S, A sk i m H u dt er a p eu t Hei d i E r i k sen A S, O s lo K lær o g Vel væ r e AS, Kr i st i a n sa nd K o lb o t n Hu d o g Vel væ r e A S, Ko l b otn L øvenvo l d Hel se o g Vel væ r e A S, Å l e s un d M agn o l i a Hu d p l ei e A S, Å r o s M ari a s N e gl e d esi gn / Ha n sen Wi l l u m s ta d , Fa us ke M e mo n a s B ea u t y Ro o m AS, Tr o ms ø O rka n ger Pa r fy mer i A S, Or ka n ge r P o la r Sp a A S, Lo n gyea r byen P o li sh e d by Mi n a / Mi n a Fj el d set h , Kon g s v i n g e r P rak t A S, Lo d d efj o r d S an d vi ken N a i l s & B ea u t y Ewa Wi e c e k , B e rg e n S e n c e N i n a La r sen / Sen c e h u d o g h år, S an d e I Ve s tfol d S ilkeh u d V I n gvi l d B o r ge, St a va ng e r S o l- G t A S, Kr i st i a n sa n d S S p a o g Vel væ r e A S, N o t o d d en S tine B a r b o s Hu d p l ei e A S, D r a mm e n S æ tr e Fo t & Hu d p l ei e Li l l i a n Fj el l H a g e n , S ætre V ad sø Hu d & Kr o p p sp l ei e AS, Vad s ø V ar an ger Hu d p l ei e A mu n d sen , Vad s ø V ovi ’ s Sa l o n , Fr e d r i kst a d Z an zu el & Kl i n i k k N ova A S, Kr i st i a n s an d S

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2020

NORGESMESTERSKAP I H U D P L E I E 2021 PRISFEST MED K Å R I N G E N AV ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

A r ra n g e re s 1 3 . m a r s 2 02 1 Arrangør:

TRYGG HVERDAG NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

BEST PRIS!

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M !

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

Tlf. 23 08 79 60 ww w.nfvb.no


Special care

INNOVA TION

inspecial times

Janssen Cosmetics bestreber seg på å utvikle hudpleieprodukter som har en dyp og grundig effekt på huden. Alle seriene har høyt innhold av aktive ingredienser og er cosmeceutical. Janssen Cosmetics passer ypperlig som en basis hudpleieserie i klinikk og er utviklet spesifikt til alle som ønsker kvalitet, dyptgående forskning og estetikk.

Janssen Cosmetics har fokus på, og svært høy kvalitet innen forskning og utvikling av aktive ingredienser til sine produkter. De er også en av Europas mest prisvinnende innen ingrediensteknologi. Janssen Cosmetics sin forskningsavdeling utvikler fortløpende innovative produkter med hurtig virkende resultater og synlige forbedringer. De er over gjennomsnittet opptatt av å finne årsaken til hudsykdommer, allergier, eksemer osv, og tilpasser sine produkter slik at de hele tiden er “i tiden”. Janssen Cosmetics er opptatt av at ingredienser og produkter ikke er testet eller utprøvd på dyr, at det ikke er tilsatt hverken duft eller fargestoffer i produktene, kun det som kommer fra plantene og ingrediensene de bruker. Vitaminrike ingredienser som Vitamin A, B, C, D og E, samt Hyaluronsyre, peptider og sakkarider er brukt i linjene. Alle produktene gjennomgår forskjellige dermatologiske tester. Janssen Cosmetics har produkter tilpasset ethvert behov. Produktene kan kombineres med hverandre uavhengig av linjene slik at alle finner sin nøyaktige resept for sin hud. Janssen Cosmetics er kjent for sine virksomme behandlinger, sitt store utvalg av ampuller, spesialmasker og forskjellige kabinettbehandlinger. God fortjeneste og fornuftige priser gjør at klinikkeiere kan velge kvalitetsprodukter på øverste hylle som er spesialtilpasset enhver salong. Ønsker du å bli forhandler av Janssen Cosmetics tilbyr vi gode rabatter og fritt innkjøp av både hele linjer og enkeltprodukter.

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!

NYE SENSITIVE SKIN

Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, Sensitive Line er et nyttrådgiving, konsept innen hudpleie med kurs nye og ingredienser pensjonsordning, nyttige verktøy, ogkraftfulle arrangementer. Detsom gir deg

er nøye utvalgt, utprøvd og spesialutviklet for sensitivitet i huden. Den har som oppgave å

TRYG G HET, PÅVIogRKN I N GiShudens KRAFTbeskyttelsesbarriere. og UT VI KLI N GSM ULIGHE T E R! for en redusere rødhet, kløe, irritasjon tetthet Den er utviklet ekstremt sensitiv hud, atopisk eksem og vil virke beroligende på hudsykdommen Rosacea.

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no

Den er også nyutviklet spesielt for de som er under kjemoterapi behandling.


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 2 / 2 0 2 0

A sweetness moment for you.

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 2 / 2 0 2 0

C HOOE YOU R C LAY

MEDLEMSBEDRIFTEN L O O K AT M E , SKØYEN:

TEMA:

KORONAKRISEN

Full koronakontroll! HUDTERAPEUT A N I TA S U N D Q V I S T :

Ny normal i hudpleiebransjen METTE SHETELIG, SKINTIFIC:

Fokuser på behandlinger som gir merverdi

Fellesskapet som funker NFVB-PRESIDENT ESPEN SÆVOLD

Vi må ta kontroll over hverdagen

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R :

Forhandler i Norge:

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no thorsen til salong april-20.indd 1

NFVB + NHO:

02.04.2020 12:11

Profile for 07 Interaktiv

Salong 2 - 2020