__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

2 / 2020 118. ÅRGANG

2 / 2020 / 118. ÅRGANG

SHAMPOO ALL HAIR TYPES

CONDITIONER ALL HAIR TYPES

TREATMENT NATURALLY DRY HAIR

MASK

DRY, CHEMICALLY DAMAGED HAIR

SANITISING MOISTURISING BODY WASH

SANITISING MOISTURISING HAND CREAM

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

NO ALCOHOL

NO ALCOHOL

250ml. e 8.45 fl.Oz.

250ml. e 8.45 fl.Oz.

ANTIBACTERIAL PLANTS AND HERBS WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

250ml. e 8.45 fl.Oz. A R O M A T H E R A P Y

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

250ml. e 8.45 fl.Oz. A R O M A T H E R A P Y

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

250ml. e 8.45 fl.Oz. A R O M A T H E R A P Y

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

250ml. e 8.45 fl.Oz. A R O M A T H E R A P Y

A R O M A T H E R A P Y

exclusive Norwegian distributor

...good to be back working

ANTIBACTERIAL PLANTS AND HERBS

email: enquiries@terencerenati.com

Studio Alf Art Team

NFVB-DIRE KTØR A NNE M A RI HA LSA N: FE LLE SSK AP E T SOM F U N K E R E SCA PE HA IRDRE SSING: KOM P ROM ISSLØS SALON G

A R O M A T H E R A P Y

CONTACT FRENDS CUSTOMER SERVICE: Tlf: 69 22 15 99

TERENCE RENATI MELBOURNE - LONDON - NORWAY - DENMARK - SWEDEN - FINLAND - GERMANY- ICELAND- POLAND - LATVIA - LITHUANIA - ESTONIA - MALTA - UK - SINGAPORE - THE WORLD

www.terencerenati.com

SASSY SUMMER

TRN220023-No2

L’ORÉ A L-SJE F ØYSTE IN RUDOLFSE N: VI MÅ T EN K E N Y T T OG IN N OVAT IV T KORONA KRISE N: SALON G E N E S E R FAR IN G E R


The latest innovation from Maria Nila

REVIVE YOUR HAIR MICELLAR CLEANSING TECHNOLOGY

REVIVE THE OCEAN

Takk fo r i n n s a ts e n! V i s ka l s ka p e en b ed re hve rda g fo r vå re m ed le m m er

OCEAN WASTE PLASTIC

REVIVE THE NATURE INGREDIENTS CERTIFIED BY ECOCERT

REVIVE YOUR CHOICE ECO THERAPY REVIVE

DI SCOVER MOR E

www. m a ria nila .com

www.nfvb.no


The latest innovation from Maria Nila

REVIVE YOUR HAIR MICELLAR CLEANSING TECHNOLOGY

REVIVE THE OCEAN OCEAN WASTE PLASTIC

REVIVE THE NATURE INGREDIENTS CERTIFIED BY ECOCERT

REVIVE YOUR CHOICE ECO THERAPY REVIVE

DIS COVE R MO RE

www.m aria nila .com


SPESIALUTVIKLET FOR NORDISK HÅR Cutrin er i Norge den desidert største frisørleverandøren av salgs- og kjemiprodukter, som er spesialutviklet for nordisk hår og hodebunn. Nordisk hårkvalitet kjennetegnes av å være fint og tynt, og det spesielle ved denne hårkvaliteten er at den generelt inneholder færre skjellag enn europeisk hår forøvrig. Til sammenligning er det europeiske håret nesten 50% tykkere enn det nordiske håret. Dette tilsier at denne hårkvaliteten krever spesielle hårprodukter for å oppnå optimale resultater.

VELVÆRE FOR HODEBUNNEN

EKSPERTEN PÅ TYNT OG FINT HÅR

PARFYMEFRI SKJØNNHET

VIENO SENSITIVE CARE

PLEIENDE STYLING


Innhold: UTGAVE 2-2020 118. ÅRGANG

ARTIKLER

8 N F V B - P R E S I D E N T E S P E N S Æ V O L D / V i m å ta ko n t ro ll ove r h ve rda g en 1 0 1 4 1 8 2 0

N F V B - D I R E K TØ R A N N E M A R I H A L S A N / Fe lle ss ka p e t s o m f u n ke r

5 2

R A N D I E R I K S E N , P E T I T E F R I S Ø R E N E / - Ku n d e n e s p o s i t i v i te t var m er

5 6

B R A N SJ E P R O G R A M M E T / U n i k m u li g h e t t i l ko m p e ta n s e u t v i kli ng

E S C A P E H A I R D R E S S I N G , O S LO / Ko m p ro m i ss lø s s a lo n g V I B E K E G I S K E R Ø I S L A N D , PÅ H Å R E T / - Ku n d e r i s p i ll L’ O R É A L- S J E F ØY S T E I N R U D O L F S E N / - V i m å te n ke n y tt o g i n novativt

5 8 A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N , N F V B L E D E R P R O G R A M / L e d e r rå d i k ris etider 5 9 P I V OT P O I N T F U N D A M E N TA L S / Re ss u rs fo r e f fe kt i v læ r i n g 6 2

A D V O K AT VA K T E N / J u r i d i s k kr i s e h j e lp

6 4 N H O S E R V I C E O G H A N D E L / M e d le m sstø tte m e d t y n g d e 6 6 S A LO N G E N E S KO R O N A E R FA R I N G E R / O p t i m i s m e - t ro ss a lt !

IMPULSER

2 4

M O O N L I G H T / A n g e lo S e m i n a ra

FASTE SPALTER

7 S i g n e rt 8 L e d e ren

2 8 T H E R E V O LU T I O N O F R E I N V E N T I O N / A n to i n e tte B e e n d e rs

4 0 P ro d u ktm ix

3 2 S A S S Y S U M M E R / S t u d i o A lf A r t Te a m

5 0 In s i d e

44

Hv i s j eg f ik k velg e. . .

7 2 N F V B info 73

FORSIDE HÅR: STUDIO ALF ART TEAM FOTO: KENNETH WILLIAMS

6

FRISØR

2

/ 2020

Re d a ktø rens lille inns pill


Koronakrigen skal vinnes Alle er påvirket av den, vår bransje er absolutt intet unntak, for å si det mildt. Koronapandemien har gitt oss frykt, for selve det dødelige viruset, og frykt for å miste jobben, livsverket og tryggheten. Denne utgaven av magasinet FRISØR preges naturligvis også av koronakrisen. Den har vart så lenge at man tenker at nå er den over, men mye tyder på at den vil vare lenge ennå. Vi har fått en ny hverdag, og vi må gjøre det beste ut av den. Mye av dette nummeret handler om det, og hvordan du som fagperson, leder og medmenneske kan håndtere en situasjon ingen kunne forestille seg da vi gikk inn i 2020.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

Men vi er fortsatt en bransje full av muligheter. Kundene er der, med sine behov og ønsker, med drømmer om glede og velvære. Det må du mer enn noen gang tidligere jobbe for å innfri. Det er et krevende oppdrag, og det vil bli økonomisk svært tøft. Du må virkelig bruke dine fagkunnskaper, du må sikkert skaffe deg nye kunnskaper i bedriftsledelse, økonomi og markedsføring. Koronakrigen er ikke bare mot viruset, men for å skape en trygg hverdag og god fremtid. Magasinet FRISØR utgis av bransjeorganisasjonen NFVB, som er tilknyttet NHO gjennom landsforeningen NHO Service og Handel. Mange bedriftsledere har gjennom koronakrisen «oppdaget» hva det betyr at noen jobber for dem, både næringspolitisk og med hjelp og bistand til daglig drift. Dette magasinet gir deg kanskje en liten bekreftelse på at det er godt å ha ressurser med seg når man skal drive seriøst i tøffe tider. Selv om salonghverdagen nå er koronapreget, så er det definitivt faget som står i fokus. Vi får mange tilbakemeldinger om hvor herlig det er å jobbe med kunder igjen, praktisere fagkunnskap og levere opplevd fornyelse og glede til fornøyde kunder. Magasinet FRISØR har selvfølgelig mange sider med inspirerende frisyrekolleksjoner, denne gang med fantastiske Angelo Seminara, Antoinette Beenders og våre hjemlige talenter i Studio Alf Art Team. Og som alltid i et fagblad: Les annonsene, les om produktnyhetene. De kan gi deg kreative muligheter og økt salg. Med ønske om inspirerende lesning

RKET TRY K ME

79

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

PR

IN

03

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

TM

4

1

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

MIL JØ

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

2 / 2020

7


Vi må t a ko n t ro ll ove r hve rd a g e n!

leder: PRESIDENT ESPEN SÆVOLD

Det har vært en intens vår med oppturer og nedturer. Følelsene har hengt tjukt utenpå kroppen. Det har vært en utfordring å opptre rolig og kontrollert ovenfor media, medarbeidere og familie mens jeg har følt at verden raser sammen, og livsverket mitt rakner uten at jeg har hatt mulighet til å gjøre noe. Jeg syntes det beste med å få åpne opp igjen var å få treffe folk igjen. Det var fantastisk å få være på personalmøte, møte kollegaene, og klargjøre salongen for åpning. Og for en åpning det ble! Aldri tror jeg bransjen har hatt, eller kommer til å få, slik pågang av kunder igjen. Vi var tydelig savnet. Nå er opp til meg som leder og mine medarbeidere å ta kontroll over situasjonen og få bedriften tilbake på rett spor. NFVB MED VIKTIG STEMME

Jeg er stolt over det arbeidet NVFB sin administrasjon har lagt ned for bransjen denne våren, og ikke minst resultatene som er oppnådd. Uten NVFB sin stemme i ordskiftet er jeg redd for hvordan utgangen av denne krisen hadde blitt for oss. Det har vært en dugnadsånd i medlemsmassen, og ikke minst i styret til NVFB. Styret har bidratt med utallige dugnadstimer for å fremme NFVB sine synspunkter. Men mye arbeid gjenstår. Det vil fortsatt komme utfordringer som må overvinnes før vi er tilbake i normal drift. NFVB vil nå sette fokus på politisk arbeid i forhold til de økonomiske pakkene og tiltakene som må til for at vi skal kunne holde driften i gang over tid. KORONAKRISEN HAR SYNLIGGJORT «NORMALEN»

Det er bra at mange har sett verdien av NFVB denne våren, med politisk påvirkning, utvikling av maler og informasjon om hvordan vi skal forholde oss til regler og påbud. Det som har vært spesielt de siste månedene, er at alt arbeid vi gjør til vanlig har vært mye mer synlig og har gått i rekordtempo. Under normale omstendigheter arbeider NVFB med mye av det samme som dere har sett og lest om den siste perioden. NVFB passer på når det kommer høringer, forskrifter, pålegg og lovforslag som kan påvirke bransjen. Forbundet er vår samlede stemme inn i debattene. Forskjellen er at til vanlig er dette svært langdryge prosesser som kan ta år. Da er det vanskelig å synliggjøre arbeidet som har tatt lang tid, med mye lobbyvirksomhet og ikke minst tålmodighet og klokskap i å fremforhandle resultatet. E T T E A M A R B E I D M E D M A N G E O P P G AV E R

Saker som NVFB har holdt på med i tiden før koronaen, og som kommer til å møte dere om ett år og årene etter det, er ny skolereform, opplæringsplaner, nye svenneprøver, læretid og fagbrev for hudpleiere, og faglig fordypning. Dette er saker som vil få direkte innvirkning på din forretningsdrift i fremtiden. Er du medlem kan du være med å påvirke resultat av disse sakene og mange andre saker som vi arbeider med hver dag hele året. Sammen kan vi flytte fjell. Vi kan få endret og tilpasset regelverk slik at det passer for oss. NVFB hjelper også til med nødvendig verktøy for sunn forretningsdrift. Kjære medlem: Takk for støtten til det enorme prosjektet dette er. Kjære ikke-medlem: Bli med i dette viktige og givende fellesskapet! God sommer!

8

FRISØR

2

/ 2020


KJÆRE MEDLEM: Takk for støtten til det enorme prosjektet dette er. KJÆRE IKKE-MEDLEM: Bli med i dette viktige og givende fellesskapet!

FRISØR

2 / 2020

9


Roser samholdet. Er det en ting Anne Mari vil trekke frem, så er det den mobiliseringen medlemmene gjennomførte med å kontakte sine politikerkunder og fremføre vårt budskap. – Det viser kraften og nytten ved å stå sammen i NFVB, slår hun fast.

« D e n n e s i t u a s j o n e n h a r væ r t e n ve k ke r fo r m a n g e b e d r i f t e r, og synliggjort at det er et stort apparat som jobber for n æ r i n g s l i v o g a r b e i d s p l a s s e r. N F V B o g N H O h a r få t t m a n g e flere innmeldinger enn normalt, og vi trenger medlemmer for å ha muskler til å håndtere fellesskapets interesser»

10

FRISØR

2

/ 2020


TEMA: KORONAKRISEN

NFVB-DIREKTØR ANNE MARI HALSAN:

Fe l l es s ka p e t so m f u n ke r - Det var ekstremt intenst arbeid i NFVB under nedstengningen. Det var nærmest 24/7-jobbing hele perioden, men organisasjonsapparatet fikk vist sin styrke. Vi fikk «åpne linjer» fra medlemsbedrifter til øverste regjeringshold. Det var en mobilisering uten like, sier Anne Mari Halsan. NFVBs direktør har frontet NFVB i utallige sammenhenger under koronakrisen. TEKST O G FOTO: JA R L M A RT I N G A R D E R

12. mars satte hverdagen på hodet for frisør- og velværebedriftene. Full nedstengning på få timers varsel. Salongene skulle lukkes og låses, ansatte rett ut i permittering, all fysisk kundekontakt måtte opphøre. Den sjokkartede beskjeden vil bli husket lenge. - Vi gikk rett i modus for krisekommunikasjon. Først og fremst gjaldt det å vise forståelse for krisen, og skape trygghet, for folks helse og for arbeidsplassene. Vi måtte skaffe informasjon og etablere kommunikasjonslinjer. Vi måtte tørre å gi tydelige svar, selv om vi ikke kjente alle fakta. Vi ønsket å kommunisere skal/må i stedet for anbefalinger. «Sånn er det nå» uten rom for tolkninger, men med visshet om at fasit ville endres underveis. Derfor benyttet vi e-post som primære kommunikasjonskanal til medlemmer, med hyppige oppdateringer direkte til salongeierne. GODT SAMARBEID

Den norske modellen med et velfungerende trepartssamarbeid fikk bekreftet sin styrke fra første stund. Næringslivet ble raskt inkludert i myndighetenes koronastrategi. NHO og LO har godt etablerte kommunikasjonskanaler, og spilte på lag for å trygge arbeidsplasser. Innad i NHO-systemet er det også godt etablerte nettverk. Det kom virkelig til nytte når situasjonen ble så ekstrem som den ble. - Nivåene inn mot politikken og embetsverket er i hovedsak at NHO sentralt jobber mot regjeringen, landsforeningen NHO Service og Handel jobber mot stortinget, mens NFVB jobber mot forvaltnin-

gen. Samtidig har NFVB direkte kontakt med hele linjen oppover i NHO-systemet, og i bredde med andre bransjeforbund. Vi har direkte kontakt med toppene i både departementer og direktorater. - Skillene er nærmest hvisket ut. Vi har et pragmatisk samarbeid, og det har blitt noen aha-opplevelser på hvor velfungerende fellesskapet kan være. HOTLINE

Under kriser søker man informasjon, og her ble det tydeliggjort forskjeller på bedrifter med og uten medlemskap i NFVB. Det kunne man se på sosiale medier, som for eksempel facebookgruppen «Kun for frisører i Norge». Ikke-medlemmer spurte «ut i luften» om saker og ting NFVB-medlemmene hadde fått informasjon om. - Vi ønsket å gi våre medlemmer informasjon fra myndigheter og veiledning om hva de så skulle gjøre i prioritert rekkefølge. NFVBs administrasjon og advokatene i NHO Service og Handel svarte «døgnet rundt» om permitteringer og andre «hva gjør vi nå spørsmål». Vi var en «hotline» med høy målsetting om raske svar under stort trykk.

NFVBs koronahåndtering → Administrasjonen og styret med digitale møter flere ganger i uken. → Deltakelse i ulike fora med NHO, myndigheter og fagforbund. → Stor vekt på kunnskaps innhenting og informa sjonsspredning. → Prioritert rådgivnings tjeneste til medlemmer. → Utvikling av hjelpemid ler til gjenåpning som «Trygg Salong».

BRANSJEFORBUNDET

Koronakrisen har vært en «syretest» på hvorfor det er viktig med et eget bransjeforbund som utelukkende fokuserer på frisør- og velværebransjen. Der skiller NFVB og NHO seg markant fra for eksempel organisasjonen Virke. - Da det ble snakk om gjenåpning med bransjetilpassede retningslinjer, samarbeidet vi med Folke-

FRISØR

2 / 2020

11


TEMA: KORONAKRISEN

Kan puste litt ut. Mens bedriftene var i lockdown var situasjonen en helt annen for et organisasjonsapparat på høygir. Etter gjenåpning har det roet seg, men koronaen er ikke over, ei heller de vanlige oppgavene til et bransjeforbund.

« V i h a r e t fe l l e s s ka p s o m f u n ke r. V i h a r m u s k l e r b å d e i k r a f t a v m a n g e m e d l e m m e r, m e n o g s å m e d d e n ko m p e t a n s e n v i h a r t i l g a n g p å »

helseinstituttet om deres veileder og vår guide. Vi var også i tett dialog med Fagforbundet Frisørenes fagforening om utvikling av «Trygg Salong» konseptet. Vi kjenner bransjen og kunne spille inn til myndighetene hva som er hverdagen i «typiske» og ulike bedrifter i bransjen. - Underveis var det også ekstremt viktig å få spilt inn til politikere hvordan vår bransje ble spesielt berørt av en plutselig lockdown, og hvordan vi kunne være en samarbeidspartner for å finne løsninger. MOBILISERINGEN

Er det noe Anne Mari vil trekke spesielt frem fra koronakrisen, så er det medlemsbedriftenes mobilisering overfor politikere og presse. Vi hadde et behov for å fortelle hvordan realitetene opplevdes, med ærlige meldinger og troverdig bevisføring. - Jeg blir fortsatt nesten rørt til tårer med tanke på den kraften NFVB viste, da vi ba våre medlemsbedrifter og laug kontakte sine politikerkunder og lokale medier. Allerede neste dag hadde absolutt alle politikere frisører i sine talepunkter, og mange av våre medlemmer sto frem i alle deler av pressen, fra NRK til nærradioen. - Det var så ekstremt tydelig hvordan mobiliseringen virket. Alle refererte plutselig til oss, fra toppolitikere til politiske influencere. Vi fikk meldinger fra

12

FRISØR

2

/ 2020

våre medlemmer om hvem de hadde som kunder, og de var ikke redde for å kontakte dem. Her gikk også fellesskapet i takt. Vi fikk fremført et tydelig budskap, som nådde alle! MEDHJELPERNE

Som medlem i NFVB står man ikke alene. Det budskapet har blitt fremført i mange år, men kanskje aldri har det kommet så tydelig frem. - Vi har et fellesskap som funker. Vi har muskler både i kraft av mange medlemmer, men også med den kompetansen vi har tilgang på. Det er mange personer som har gjort en ekstraordinær innsats under koronakrisen, men jeg har lyst til å trekke frem noen navn, som kanskje ikke er så synlige utad. Christian Chramer og Erik Lundeby har vært en del av NHOs krisestab, og sentrale i informasjonsformidlingen. Skjalg Engebø og Torbjørn Sølsnes i NHO Service og Handel har politisk teft, og vet å prioritere sakene vi jobber med. Informasjonssjef Baard Fiksdal har gitt medieråd til medlemmer, og har fortløpende bistått NFVB i utformingen av viktige budskap. Og alle advokatene i NHO Service og Handel, med Sigbjørn Mygland og Tonje Thue With i spissen. De har jobbet kontinuerlig for å trygge våre medlemmer! - Jeg vil også trekke frem NFVBs tillitsvalgte, sen-


TEMA: MENN

tralt og lokalt. Du ser det i sosiale medier, både i åpne og lukkede grupper, hvordan de informerer og diskuterer. God, løsningsorientert dialog. GJENÅPNINGEN

Den første meldingen om lockdown var 14 dager med stengte virksomheter. Det ble relativt fort klart at det kom til å bli enda strengere tiltak. Samtidig ble det åpenbart at en gjenåpning måtte skje under et nytt smittevernregime, gradvis og kontrollert. - Vi må ikke glemme at vi fortsatt er i koronakrig. Det å hindre smittespredning er prioritet nummer 1. Før gjenåpning måtte det på plass nye lover og regler, ledere og fagutøverne trengte ny kunnskap og veiledning, salongene måtte tilpasse lokaler og drift. Mye skulle på plass på relativt kort tid. - Når så dagen kom, den 27. april, var det også med stor pressedekning. Jan Thomas Studio, Hope Hair og Trond’s Hairdressingteam var blant de som hadde alt fra ministere og NHO-topper i stolen, med full TV-dekning. Vi har blitt en synlig næring, i «kamp» med andre næringer. TRYGG SALONG

I forkant av gjenåpningen var det masse debatt om det var trygt, eller et farlig eksperiment. Kunnskap er nøkkelen i alle situasjoner. Den må innhentes, anvendes og formidles. - Vi hadde som sagt et veldig nært og godt samarbeid med helsemyndighetene og fagforeningen hele veien. Det gjorde at vi fikk fakta på bordet, og kunne utvikle praktiske tiltak for å sikre trygg salongdrift. Uten at de ansatte eller deres kunder er trygge så ville en gjenåpning ikke fungert. - Vi har utviklet og løftet frem «Trygg Salong» som en ny bransjestandard. Før gjenåpning kunne vi tilby kurs, guider, sjekklister og diverse informasjonsmateriell. Vi registrerer at dette er veldig godt mottatt og benyttet. VEIEN VIDERE

Koronakrisen har gitt oss mange erfaringer. Disse må brukes, både hos bedrifter, organisasjoner, myndigheter og politikere. - Det er mye som skal evalueres, enten det gjelder koronatiltak eller saker av mer generell karakter. Vi må samle erfaringer og innspill, og drøfte disse for å komme frem til nye løsninger og tiltak. Det er på mange måter slik NFVB alltid jobber, men koronakrisen har ekstremforsterket metodikk og hastighet. - Denne situasjonen har vært en vekker for mange bedrifter, og synliggjort at det er et stort apparat som jobber for næringsliv og arbeidsplasser. NFVB og NHO har fått mange flere innmeldinger enn normalt, og vi trenger medlemmer for å ha muskler til å håndtere fellesskapets interesser. - NFVB er bransjens egen organisasjon. Det er ingen andre som er så tett på medlemmenes behov, og kan tilby det utviklende fellesskapet. Det tror jeg mange har fått øynene opp for nå, konkluderer Anne Mari.

Som medlem står du aldri alene! VI ER MED DEG HELE VEIEN

Ikke medlem ennå? Mer informasjon om medlemsfordelene og innmelding finner du på www.nfvb.no

FRISØR

2 / 2020

13


T E M A: KO RO N A PA N D E M I E N

ESCAPE HAIRDRESSING, OSLO:

Komp r om i ssl øs s alo ng - Vi har brukt tiden fra nedstengingen 12. mars til å bygge Norges tryggeste salong, både for våre medarbeidere og våre kunder. Det har kostet innsats og penger, men resultatet har blitt veldig bra, smiler Escape Hairdressing-sjef David Wyke. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Det har vært tøft å måtte stenge ned en så stor virksomhet som vi driver, og det har også vært krevende å starte opp igjen. Men mitt utgangspunkt har vært at vi skal være 100 % kompromissløse når det gjelder smittevern, selv om dette har gått ut over kapasiteten og inntjeningen. Safety first, har vært et mantra, sier David Wyke. ROSER NFVB

David sier det var et sjokk da pålegget om nedstenging på ubestemt tid kom. - Det var krise, både for våre 24 medarbeidere, og våre kunder. Men jeg må rose NFVB for å ha bistått meg gjennom denne krevende perioden. Jeg har satt pris på å bli løpende informert fra første stund om smitteverntiltak, økonomiske redningspakker og om forventet åpningsdato. Det er første gang jeg har brukt medlemsskapet mitt på en så aktiv måte, for å si det sånn, oppsummerer David. M O T I VA S J O N O G O P P L Æ R I N G

I påvente av gjenåpningen, har David brukt tiden på å holde motivasjonen oppe hos de permitterte medarbeiderne, samtidig som han har bygget om Escape Hairdressing for å tilfredsstille smittevern, som går ut over lovpålagte krav. - Vi har brukt tiden godt. Vi har drevet livestreaming kurs for L´Oréal PPD, og vi har gjennomført e-læringskurs. Lærlinger har kunnet jobbe hjemme med øvelseshoder, og vi har også jobbet for at de skal ha en læreprogresjon, selv om

14

FRISØR

2

/ 2020

- Jeg vil takke NFVB for en løpende oppdatering gjennom nedstengningsperioden. Alle ansatte har gjennomført e-læringskurset i smittevern og vi følger retningslinjene i Trygg Salong, fremhever Escape-sjef David Wyke.

salongen har vært stengt. Det positive har vært at vi har jobbet med digitale ideer, og gjort ting vi ikke har hatt tid til i arbeidshverdagen. Så kanskje vi har kommet styrket ut på den måten.


Escape Hairdressing har en egen resepsjonist, som passer på at kundene informeres om smitteverntiltakene. Resepsjonisten er fysisk skjermet med pleksiglass i forkant av resepsjonen. Det er installert en vask med antibac og såpe, som alle kunder må bruke før de går videre. Ved ankomst må de også fylle ut et egenerklæringsskjema om helse.

Egen antibac dispenser er plassert ved inngangen. Toalettene er også underlagt et strengt smittevernsregime med jevnlig vask og dokumentasjon gjennom arbeidsdagen. Det er også strenge regler for opphold i pauserommet.

Utstyret er i orden ved inngangen til. Her har kunder og frisører lett tilgang til smittevernprodukter fra antibac til munnbind.

Pleksiglassene mellom vaskestolene er spesialdesignet og inngår som et naturlig element i designet av Escape. - Jeg synes det ble så bra, at vi vil beholde dem også etter at koronaviruset slipper taket, sier David Wyke.

FRISØR

2 / 2020

15


T E M A: KO RO N A PA N D E M I E N

Escape har god plass og avstanden mellom arbeidsstasjonene i klippeavdelingen er økt ved å fjerne en rad med klippestoler.

- For øvrig har alle medarbeidere blitt pålagt å gjennomføre NFVBs e-læringkurs i smittevern, før de har kunnet starte å jobbe, legger han til. V E LVÆ R E O A S E

Som vinner av Årets Frisør tre ganger har David Wyke lagt grunnstenen for at Escape Hairdressing skal være en bedrift i frisørbransjens toppdivisjon. Lokalene har også vært presentert som «Drømmesalongen» i en tidligere utgave av FRISØR. Det forplikter. - Vi ønsker å fremstå som en velværeoase i hverdagen, med fokus på håndtverksmessige kvaliteter. Det har gitt oss en lojal og kjøpekraftig kundebase, som har vist et stort ønske om å booke timer også

16

FRISØR

2

/ 2020

under lockdown og i etterkant av gjenåpningen. Jeg må innrømme at pågangen fra kunder har vært formidabel, sier David. RESTRIKTIV LINJE

Escape har fulgt retningslinjer for ekstra trygghet hele veien. - Lokalene er bygget om og kapasiteten er redusert. Effektiviteten blir lavere, men det har vært nødvendig. Heldigvis har medarbeiderne skjønt alvoret og sluttet opp om vår restriktive linje. Vi jobber nå to skift og kommer sakte, men sikkert på skinner igjen, selv om effektiviteten vil være redusert i en tid fremover. Men dette skal vi greie, smiler David Wyke.


Supre hygienetiltak for din salong Headbrands har fylt opp hyllene med hygiene, rengjørings og desinfiserings produkter slik at du kan være sikker på å finne akkurat det du trenger for at kundene dine skal føle seg trygge og godt ivaretatt.

WASH IT – REUSE IT Er godt alternativ for miljøet, og spesielt i en verden hvor engangsprodukter innen helsevesenet går tomt, er det og kjøpe gjenbruksartikler som kan vaskes ofte lurt. Tilfør litt desinfisering til vasken for å fjerne de skadelige bakteriene. Vi har hele spekteret av denne type produkter på lager. Se hva du finner på headbrands.no.


T E M A : O P P S TA RT

VIBEKE GISKE RØISLAND, PÅHÅRET:

- Ku n d e r i s p i l l Elitefrisør Frida Hjort har fulle lister og er tilfreds med at kundene gleder seg til et salongbesøk.

Bare se, ikke røre. Salgsproduktene er lett tilgjengelige, men kundene oppfordres til å søke hjelp fra personalet, hvis de lurer på noe.

TRYGG SALONG PÅHÅRET følger retningslinjene i NFVBs Trygg Salong, som er strengere enn Folkehelseinstituttets krav.

18

FRISØR

2

/ 2020


T E M A : O P P S TA RT

- Vi har jobbet tett med våre ansatte for å ta vare på våre kunder under nedstengingen, og ikke minst etter gjenåpningen. Det har gitt resultater, og omsetningsutviklingen mot sommeren ser veldig bra ut, smiler daglig leder Vibeke Giske Røisland i PÅHÅRET Kjeden AS og Lean Frisør. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Det kom som et sjokk på hele bransjen at vi ble ilagt yrkesforbud på fire timers varsel. For vår del hadde vi forberedt oss på ulike scenarier som en følge av koranakrisen, men jeg må vel si at dette var nærmest det vi hadde som det verste scenariet. Uansett god nytte av å lage planer, selv om vi har måtte snu oss rundt og endre disse løpende, sier Vibeke Giske Røisland. TA VA R E P Å K U N D E N E

I PÅHÅRET Kjeden brukte man nedstengingsperioden godt. Kundekontakt har vært viktig. - Kundene er ikke så lojale som vi liker å tro. Det er nok av dyktige frisører rundt om i Norge. Det gjør at vi hadde fokus på å følge opp kundene under nedstengingen. Da oppstartsdatoen ble fastslått, fikk kunder som hadde bestilt time i nedstengingsperioden en personlig kontakt på telefon av sin frisør for å booke ny time. Vi kunne nøyd oss med å sende sms, men følte at det var riktig med en personlig oppfølging, også fordi vi ønsket å høre hvordan kundene har det i hverdagen. TRYGG SALONG

PÅHÅRET følger retningslinjene i NFVBs Trygg Salong, som er strengere enn Folkehelseinstituttets krav. - Alle som driver salong må lage gode internrutiner. Like viktig er det å følge opp egen helse, og ikke utsette kolleger eller kunder for smitte. Vi hadde mye på plass allerede før nedstengingen. Et eksempel er at vi fulgte almenne råd om ikke å ikke håndhilse på kundene før de setter seg i stolen. Smitteverntiltak, som jevnlig håndvask og gode rutiner for vask av flater, tastatur og arbeidsverktøy er andre eksempler. Forebyggende tiltak som digitale ledermøter og minimal kontakt mellom medarbeidere i salongene var også noe vi gjorde for å hindre smittespredning. - Etter gjenåpningen har vi gjennomført ytterligere smitteverntiltak. Blant annet har vi sentralisert telefontjenesten i salongene. Vi har hatt to personer på fulltid som har jobbet med å ta imot telefoner på vegne av våre salonger. Dette har vi gjort, så frisørene ikke må gå fra kundene for å ta en telefon,

men konsentrere seg om jobben fra A til Å med hver enkelt kunde. Vi har hatt stor pågang i bookinger, men jeg opplever at vi har greid å gjennomføre en kø-ordning som fungerer. VIKTIG LÆRDOM

- Som mange andre salonger, har vi hatt et stort trykk i oppstarten. Fordi vi hadde planlagt åpningen godt, kunne vi kjøre med over 90 % kapasitet fra første dag. Det har gitt oss en god utvikling frem mot sommeren. Nå er vi spente på hvordan sommeren blir, når mange konsumenter velger å ta en «hjemmeferie». Selv om vi må forvente at pågangen flater ut etter hvert, krysser vi fingrene for at juli blir en bedre måned enn det den pleier å være. Samtidig pleier august å være en god måned. Vi skal greie å komme oss styrket ut av koronakrisen, mener Vibeke Giske Røisland. - Men en viktig lærdom er at man må drive salonger med en sunn økonomi og bygge opp reserver, så man har noe i bakhånd for å møte uforutsette kriser, legger hun til.

Daglig leder Vibeke Giske Røisland i PÅHÅRET Kjeden og Lean Frisør gleder seg over gjenåpningen, men kommer allikevel med en advarende pekefinger: - Jeg oppfordrer salongeiere til å ta bransjeansvar for å holde koronaviruset i sjakk og følge NFVBs smittevernanbefalinger, så vi kan skape trygge rammer for både medarbeidere og kunder gjennom sommeren og høsten.

F O K U S PÅ K O R T E R E B E H A N D L I N G E R

Utviklingen av nye tjenester er noe vi alltid har fokus på, men har aktualisert seg nå i gjenåpningsfasen, forteller Vibeke. - En krise som dette, gjør at man må tenke nytt. For vår del har vi hatt fokus på både effektivitet og opplevelse. Vi kunne ikke la alle få tre timers behandlinger i oppstarten, da hadde booking-køen blitt for lang. I mai/juni har vi derfor fokusert på et godt faglig tilbud, med korte behandlinger både når det gjelder farge og klipp. Så får vi utvide menytilbudet når bookingen kommer ned på normalnivå. TOMMELEN OPP FOR NFVB

- Vi er veldig fornøyde med innsatsen fra NFVB i samarbeid med NHO Service og Handel, som har støttet oss gjennom prosessen. Oppdatert informasjon og veiledning, samt utviklingen av tiltak og materiell tilpasset vår bransje har vært viktig. Koronakrisen viser hvor viktig det er å ha en bransjeorganisasjon i ryggen, avrunder Vibeke Giske Røisland.

FRISØR

2 / 2020

19


TEMA: KORANAKRISEN

- Frisørbransjen står i en krevende koronatid. Nå gjelder det å ha fokus på økonomi og gode opplevelser i salongene, mener Øystein Rudolfsen.

N: DOLFSE EIN RU T S Y Ø L-SJ E F L’ O R É A

- V i må tenke N Y T T o g I N N OVAT I V T - Koronakrisen har utløst en bølge av positiv oppmerksomhet rundt frisørbransjen. Det må vi ta vare på i tiden som kommer. Men det har også vært krevende rent økonomisk, både for salongeiere og leverandører. Nå må vi trekke lasset sammen, for å utvikle sunne og solide bedrifter, fremholder L’Oréal-sjef Øystein Rudolfsen.

20

FRISØR

2

/ 2020


TEMA: KORANAKRISEN

TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Gjennom den første uken etter gjenåpningen av salongene tok vi telefonkontakt med 300 salong­ eiere. Rett og slett for å høre hvordan de hadde det, med hensyn til bekymringer og gleder i forbindelse med oppstarten, og vi har snakket om tiden fremover. Det vi opplevde av tilbakemeldinger, var et bransjesamhold jeg ikke har opplevd i min karriere i L’Oréal PPD. Folk støtter hverandre. Alle innser at de er i samme båt. Ikke minst varmer det at våre kunder også var opptatt av hvordan vi som jobber på leverandørsiden har det, oppsummerer Øystein Rudolfsen. - Jeg opplever også at folk er blitt snillere med hverandre på sosiale medier, og heier hverandre frem. Sånn sett har koronakrisen fått frem det beste i oss som jobber i frisørbransjen, legger han til.

til sykehus i Norge og Danmark. Jeg opplever kort sagt at L’Oréal-systemet har vært med på dugnaden med praktiske tiltak. EN NY HVERDAG

Selv om alle gleder seg over at bransjen igjen har åpnet dørene, mener Øystein Rudolfsen at det fortsatt er en krevende situasjon for bransjen på kort sikt. - Sett under ett er det etter min vurdering ikke realistisk at salongene kommer tilbake med fullt trykk på denne siden av sommerferien, selv om kundene strømmer til. Men det man nå må gjøre, er å ha et økonomifokus, med en gjennomgang av kalkylene basert på merkostnader og økt tidsforbruk. Prisingen av tjenestene må tilpasses den nye situasjonen.

LENGSEL ETTER FRISØRTJENESTER

MÅ BRUKE MULIGHETSVINDUET

Øystein Rudolfsen er også opptatt av den positive medieomtalen frisørbransjen har fått gjennom koronakrisens første fase. - Det gjør inntrykk når regjeringsmedlemmer lar seg intervjue i frisørstolen og lovpriser frisørene. Det er en solidaritetshandling, som viser at man tar ansvar for hvor tungt nedstengingen av frisør- og velværebedriftene har vært, og anerkjenner betydningen av den virksomheten frisørene har for politikere og folk flest. Justisminister Monica Mæland har definitivt gitt etterveksten et ansikt. Men også Bent Høie og andre sentrale regjeringsmedlemmer har bidratt til å sette fokus på frisørbransjens betydning for folks velvære. - Samtidig må jeg berømme NFVBs tillitsvalgte, som har bidratt til å legge press på lokalpolitikere for å gjenåpne salongene, i trygge rammer. Bransjen har stått sammen, ikke minst når det gjelder fokuset på smittevernregler. NFVBs «Trygg Salong» konsept er ett eksempel. Jeg tror, alt i alt, at vi har kommet styrket ut av denne situasjonen. Nå gjelder det å bruke mulighetsvinduet og den positive oppmerksomheten på en god måte. D U G N A D PÅ M A N G E V I S

Øystein Rudolfsen vedgår at mange salonger vil oppleve et press i tiden som kommer. Han mener det blir viktig å ha et økonomifokus og utvikle tjenester tilpasset koronasituasjonen. - Det er ikke til å legge skjul på at det har vært en krevende situasjon for eiere og ansatte gjennom nedstengingsperioden, selv om myndighetene har gitt en økonomisk kompensasjon. For vår del har vi gått i dialog med våre kunder og gitt betalingsutsettelse for dem som trenger det under nedstengningen. Dette er en del av L’Oréals internasjonale solidaritetsprogram. - Men vi har også andre tiltak. Blant annet har vi lagt om produksjonen ved utvalgte fabrikker for å produsere alkoholbasert håndgelé. L’Oréal har også støttet Røde Kors sitt internasjonale arbeid med 1 million euro, og vi har donert 100.000 engangshansker

På spørsmål om koronakrisen vil endre forbrukerens etterspørsel etter tjenester, mener Øystein å se flere trekk salongeiere kan merke seg. - Det grunnleggende positive, er at vi ser at kundene gjennom koranakrisen har hatt en lengsel etter sin frisør. Det viser googlesøk, der søkingen på hårfarge eksploderte og lå 50 % over det som var situasjonen før koronakrisen. Forbrukerne søkte også etter idéer online, og på «how-to» via video og sosiale medier. Vi ser også kjøp av elektroniske gavekort, som en solidaritetshandling fra salongenes kunder. Alt dette viser en enorm etterspørsel etter salongtjenester, og ikke minst et stort behov for fargekorrigeringer på grunn av hjemmefarging og ettervekst. Å gå til en salong for å fikse håret er et meget høyt ønske og behov. KJENN KUNDEN DIN

Foreløpig vet man lite om eventuelle endringer i kundenes kjøpemønster, men Øystein ser muligheter. - Vi tror at kundene vil være mer forsiktige og prisbevisste. De vil gjerne booke online, gå der hvor de får tid. Det gjelder derfor å styre listene effektivt. Vi tror quick-service, touch-up og klipp vil være mest etterspurt. For mer tidkrevende menyer og behandlinger kan man se for seg tidsplaner for kundene, for eksempel abonnementer og til og med budsjetter for kundene, med planlagte besøk og tilpassede behandlinger for et halvt år eller til og med et helt år av gangen. Vi ser at det blir viktig å vite mer om kunden, hvem de er, og forstå dem bedre. Rett og slett øke kompetansen om behov og de nye forventningene. Hvordan vet man hva kunden ønsker, hvis man ikke vet hvem de er, ikke sjekker på sosiale medier, tør stille spørsmål etc.? Man må tilpasse menyen, kanskje kjøre sesongtilpassede menyer, kit, pakkeløsninger og spesielle tilbud, og ha en løpende kommunikasjon om dette gjennom sosiale medier. - Ikke minst gjelder det mer enn noen gang å tilby utsøkt service, og ha fokus på de beste kundene først for ekstra service, avrunder Øystein Rudolfsen.

FRISØR

2 / 2020

21


NORSKE PRODUKTER FOR TØFFE FORHOLD


NYHETER! ARCTIC SHAMPOO Er en aktiv shampoo med mentol som renser håret for styling rester og stabiliserer hår og hodebunn. Shampoo med mentol kjøler ned hodebunnen etter en lang dag eller virker som en oppfriskende start på dagen. Inneholder også piroctone olamine som bekjemper flassdannelse. Masser godt i hodebunnen og la virke i 2-3 minutter for best effekt.

OCEAN SPRAY SPR Gir deg en ekte saltvanns følelse i håret. Den er perfekt for å bygge opp crispy volum. Spray i fuktig hår og la tørke eller bruk en hårføner for ekstra effekt. Og som alltid gir HUFS sine produkt god og langvarig hold.

NORGE GÅR FOR GULL! Sammen med Johannes H. Klæbo går Norge for GULL med over 30.000 solgte produkter på et halvt år! Norske frisører har tatt imot HUFS med åpne armer og allerede etter ett halvt år på markedet er det nå nesten 300 HUFS forhandlere.

VÅRE SIGNATURPRODUKTER Testet og utviklet av Norske frisører

WAX

Hvorfor velge HUFS? -Norsk Brand og KUN for frisører -Du slipper å se dine produkter på «gråmarkedet» -Gode produkter for tøffe forhold, med langvarig hold -HUFS markedsfører sine forhandlere på sin hjemmeside -God fortjeneste - Hyggelig ut pris -Enkelt konsept og enkel webshop for bestilling -Delikat markedsmateriell -De -Treffer sluttforbruker på sosiale medier

SHAPER

CREAM

Har du lyst til å bli en del av HUFS familien? -Sjekk ut www.HUFS.no - Du kan enkelt bli kunde ved å registrere deg selv, bestille en intropakke og så er du i gang Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer: Telefon: 930 20 100 Epost: post@hufs.no Eller direkte til vår salgssjef Stian Støp 414 77 177 for mer informasjon

HUFS AS | Etablert 2019 av Johannes H. Klæbo og Stian Støp


IMPULSER

M O O N LIGHT Angelo Seminara har gjort det igjen – levert en kolleksjon som er det ypperste av frisørkunst. Denne kolleksjonen vant også den verdensomspennende konkurransen AIPP Grand Trophy 2019-2020. Det var til og med femte gang Angelo vant denne store prisen, og han har for lengst skrevet seg inn i Hall of Fame. Det er nærmest umulig å beskrive denne kolleksjonen. Du må finne dine egne ord for hans kunstverk. Du gjenkjenner Seminaras signatur, men du slutter aldri å bli overrasket og imponert over hans kreativitet. Angelo Seminara har tidligere vært i juryen til vår egen Årets Frisør, en konkurranse som i år dessverre ble korona-avlyst. Men den kommer igjen til neste år, og da regner vi med at norske frisører stiller mer inspirert enn noen gang. Du kan også «varme opp» med å delta i neste AIPP Awards competition. Følg med!

MOONLIGHT COLLECTION H Å R O G FA R G E R : A N G E LO S E M I N A R A MAKEUP: LAURA DOMINIQUE STYLIST: NICCOLO TORELLI FOTO: ANDREW O’TOOLE

24

FRISØR

2

/ 2020


FRISØR

2 / 2020

25


26

FRISØR

2

/ 2020


MOONLIGHT COLLECTION ANGELO SEMINARA

FRISØR

2 / 2020

27


IMPULSER

Th e

Revo l u ti o n of Reinve nti on Antoinette Beenders er Avedas Senior Vice President - Professional Global Artistry. Hun har stått på de største scener og inspirert frisører over hele verden. Med denne kolleksjonen setter hun gjenbruk i fokus, fra klær og stil til selve håret. - Ideen var å ta klassiske teknikker og markedsfunn og å blande dem med elementer fra de siste catwalk-kolleksjonene, for å vise at noe gammelt kan se like fresht og relevant ut som noe nytt, og kombinere dette sømløst for å skape en tidsriktig hybrid-look. Alt håret du ser i denne kolleksjon er enten resirkulert eller brukt på nytt, fra teknikker til faktiske hårstykker, forteller Antoinette. - Jeg har prøvd å fange uttrykk som er en kombinasjon av punk, teddy girl og fransk New Look fra 1950-tallet. Jeg ble inspirert av epoker med politisk aktivisme og kvinnefrigjøring. Antoinette Beenders er en av mange stjerne­f risører som har vært dommer i Årets Frisør. Bruk gjerne impulsene fra denne kolleksjonen i ditt kommende konkurransebidrag.

THE REVOLUTION OF REINVENTION COLLECTION H Å R / S T Y L I N G / K R E AT I V L E D E L S E : A N T O I N E T T E B E E N D E R S ASSISTENT: MICHELA PEZZA FA R G E R : B R U N O E LO R R I O R O Z M A K E U P : M A R C O A N T O N I O   F A S H I O N S T Y L I S T : E L A D B I T T O N  FOTO: DAMIAN FOXE 28

FRISØR

2

/ 2020


FRISØR

2 / 2020

29


THE REVOLUTION OF REINVENTION COLLECTION ANTOINETTE BEENDERS

30

FRISØR

2

/ 2020


FRISØR

2 / 2020

31


IMPULSER

SASSY SUMMER

Studio Alf Art Team uttrykker at de her har latt seg inspirere av den «frekke» overklassen. Perler, myke bølger og mønstre, men også rom for den rebelske. Modellen med langt, helbleket hår, får et classy, sassy og personlig uttrykk med Bauhaus color. Fargeteknikken henter inn mønster fra rutete skjerf, accessoirer og klær i motebildet, og kopierer det inn i hår. Resultatet er en motebevisst, selvsikker og trygg it-girl. Hun har også fått plass på forsiden av dette magasinet. - Pastell er stikkordet denne sommeren. Makeupen samsvarer med modellenes klær. Huden er glowy og dewy, og for at looken skal virke enda friskere er det blitt brukt gloss på leppene. Dette fullfører hele den glowy looken, er meldingen fra Studio Alf Art Team.

SASSY SUMMER COLLECTION HÅR OG MAKE-UP: STUDIO ALF ART TEAM KLÆR: TSH TINA STEFFENAKK HERMANSEN FOTO: KENNETH WILLIAMS

32

FRISØR

2

/ 2020


34

FRISØR

2

/ 2020


SASSY SUMMER COLLECTION STUDIO ALF ART TEAM

FRISØR

2 / 2020

35


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTAP: BEHOLD KUNDEN DIN Mange irriterer seg over voksende viker. Mange misliker månen som vokser og velger derfor å barere hodet.

I dag finnes det løsning for kunden som ønsker å beholde håret. Teknikken innen hårtransplantasjon har utviklet seg, slik at det i dag er mulig å få et naturlig resultat.

Ofte vil du som frisør miste flere av disse kundene og miste produktsalget.

Her følger informasjon som gjør at du kan snakke med din kunde om hårtapet og mulige løsninger på en kvalifisert og kunnskapsbasert måte.


DU KAN TRYGT ANBEFALE DIN KUNDE Å INNLEDE EN DIALOG MED MASTERKLINIKKEN Vi forstår at du kun vil anbefale dine kunder å henvende seg til en seriøs og kompetent aktør.

At vi som jobber her, eier klinikken selv, gjør at vi legger vår stolthet i den og utfører arbeidet vårt med stor entusiasme.

En klinikk er aldri bedre enn de legene som til enhver tid står ansvarlig for behandling og resultat.

Med seks leger, har vi samlet landets største og sterkeste fagmiljø innenfor hårtap og hårtransplantasjon under ett tak. Vi som eier og driver Masterklinikken, representerer det teamet som brakte dagens teknikk for hårtransplantasjon til Norge i 2009. Du kan derfor føle deg trygg når du snakker med din kunde om Masterklinikken.


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTRANSPLANTASJON UTEN KIRURGI før

Teamet i Masterklinikken var de som i 2009 introduserte denne metoden i Norge. Masterklinikken er markedsleder innen hårtransplantasjon uten kirurgi i Norge.

etter


METODEN Trygg, presis og diskret behandling

BEHANDLINGEN, STEG FOR STEG

Masterklinikken tilbyr den nyeste og mest avanserte metoden for behandling av hårtap. Metoden er sikker, presis og har bevist svært gode resultater. Behandlingen er smertefri, uten kirurgi og tar ca. 4 timer.

Vi løsner én og én hårsekk i det øverste hudlaget. Kunden kjenner ingenting, og det vil ikke være synlig i området at dette er gjort – det opprettholdes naturlig hårfylde bak. Hver hårsekk legges ned med en IMPLANTER-penn i øverste hudlag i samme retning og vinkel som det opprinnelige håret. Slik omplasserer vi hårsekkene skånsomt uten kirurgi.

før

etter

før

etter

GRATIS OG UFORPLIKTENDE KONSULTASJON Som landets eneste klinikk gjennomfører vi behandling uten å barbere hodet. Enkelt, trygt og diskret! Vår garanti er kundens trygghet Vi gir skriftlig garanti for at 90 % av transplantert hår vokser ut igjen. Tverrfaglig kompetanse Nordens mest erfarne legeteam Faglig stolthet: Vi eier klinikken selv

Hos Masterklinikken får din kunde gratis konsultasjon før de eventuelt bestemmer seg for å gjøre noe med hårtapet. Konsultasjonen gjennomføres av Sten Thure Eriksen som har bakgrunn som frisør og som har arbeidet med hårtransplantasjon i 10 år. Eriksen har selv tatt behandlingen.

Vi holder til i Sørkedalsveien 10C på Majorstuen i Oslo. Tlf: 400 76 700 Epost: Sten@ masterklinikken.no

www.masterklinikken.no


HÅR: ELISE ANTOINE

F O T O : PAW E L W Y L A G

S O M M E R V I B B ER

/ 2020

2

FRISØR

40


Styrkende opplevelse

Keune Vital Nutrition Spa Creambath er en kur- og spabehandling for salongbruk. Styrker og gir mer glans til håret, samtidig som produktet byr på en god spaopplevelse for frisørkunden. Virketid: 20 minutter. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Gavetipset

HH Simonsen True Divinity MK2 stylingjern har en temperaturinnstilling fra 110 – 220 grader, noe som gjør at du kan få ønsket temperatur i forhold til hårkvalitet. Leveres med tre meter ledning med pivot funksjon, fem års garanti for sluttbrukere og digitalt touch display. Finnes i to farger, Sorbet Sky og Blossom. Stylingjernene leveres i lekre gave-esker, passende til konfirmanter, eller ved andre anledninger. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Safety first

Gocciani har et bredt utvalg av engangskapper i forskjellige prisklasser. Mer info: Gocciani Norge / 23 65 44 31 / www.gocciani.no

Blondiners favoritter

Joico Blonde Life Violet er en serie om fjerner uønsket gulskjær, samtidig som den pleier og beskytter blondt hår. Etterlater håret kaldt og klart, og med en sunt og glansfullt resultat. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.joico.no

Bestselger

ghd gold styler byr på dual-zone teknologi for førsteklasses ytelse, et modernisert design for jevn og kotrollert styling. Finnes i trendfargene moon silver og neo-mint. Leveres med varmebeskyttelsespose. Mer info: Coty/ghd Norge / 23 05 30 30 / #ghdupbeat

Hva sier hunden?

Super gave

HH Simonsen Rod VS4 er en super gave til vårens anledninger. Rod’n har en temeraturinnstilling fra 110 – 220 grader, som gjør det fleksibelt å tilpasse temperaturen til hårvaliteten. Leveres med digitalt touch display, tre meter ledning og fem års garanti til sluttbruker. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Verdant as har lansert et produktmerke litt utenom det vanlige. A Dog Says Woof, er en eksklusiv shampoo og pleieserie rettet mot hundeeiere som ønsker å gi sine firbente venner litt ekstra omsorg og pleie. Serien inkluderer beroligende næring og pleie til alle pelser, og produkter som tar vare på hundenes hud på en tilpasset måte. Produktene selges gjennom High End retail kanaler og utvalgte frisørsalonger, samt Verdants egen nettbutikk, www.adogsayswoof.no I forbindelse med lanseringen av A Dog Says Woof, har Verdant inngått et samarbeid med Dyrebeskyttelsen i Norge. Samarbeidet går ut på at Verdant donerer et årlig beløp samtidig som de gir et fast beløp per solgte produkt. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Flokeløser

HH Simonsen Wonder Brush løser selv de største floker på en skånsom og effektiv måte. Leveres i vårens lekreste pastellfarger, Sorbet Sky, Sorbet Blossom, Sorbet Yellow og Sorbet Mint. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Ultimat hold

Keune Style X Gel byr på holdfaktor 10/10 og glansfaktor 10/10, med andre ord er dette en stylinggel for ultimat hold og glans. Inneholder bergkrystaller og rooibos. Brukes i tørt eller fuktig hår. For wet-look effekt, påfør i vått hår. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

FRISØR

2 / 2020

41


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Fukt som ikke tynger

Joico HydraSplash gir fuktighetsrikt hår, mykhet og glans med en ultralett følelse. Anbefalt til tynt og medium tykt hår. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.joico.no

Høypresterende

Fudge Professional har fornyet sin serie med stylingprodukter. De deles nå inn i kategoriene Prep, Sculpt og Finish, så du på en enkel måte skal vite hvilken fase av stylingen de passer best å bruke. Samtidig er holdfaktoren, som har spent fra 1 – 15, nå redusert til 1 – 10. Sist, men ikke minst, er bærekraftfilosofien oppgradert. Emballasjen inneholder 30 % mindre plast og er 100 % resirkulerbar. Mer info: Headbrands Norge AS / 800 84 944 / info@headbrands.no

Oppfriskende

Aveda Foam Reset Rinseless Hydrating Hair Cleanser er et lett, oppfriskende hårskum som tilfører fuktighet til håret og reduserer frizz i samme slengen. Dokumentert effekt opp til 72 timer. Passer alle hårtyper, selv de med braids. Produktet er vegansk, inneholder ikke sulfater og er ikke testet på dyr. Produktet er utviklet for å redusere mengden vann vi bruker, og for å oppfordre til færre hårvasker for både sunnere hår og et bedre miljø. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Fo To be øk sta én

Personifiserte resultater

Blondes have more fun

Friskt

L’Oréal Professionnel Blond Studio 8 Bonder Inside er et 2 i 1 produkt som representerer den nye blekegenerasjonen. Løftes opptil 8 tonehøyder. Produktet beskytter hårfiberet med høy konsentrasjon av sitronsyre og glysinbinding, byr på flere teknikkmuligheter og en rik, kremet tekstur. Laget for sensitivt hår. Mer info: L’Oréal Professional Product Division Norge / www.lorealproshops.com

Nå får du tilgang til produktene fra Design.ME på gocciano.no. Mer info: Gocciani Norge / 23 65 44 31 / www.gocciani.no

L’Oreal Professionnel Dia Light byr på toning etter bleking for personlige resultater. Dia light leveres nå med enda flere nyanser, fra mørke baser til ultra light. Mer info: L’Oréal Professional Product Division Norge / www.lorealproshops.com

Superrask

ghd Helios Hairdryer i neo mint farge muliggjør en intuitiv styling med kontroll, og etterlater håret glatt og skinnende. Sikrer at håret tørker raskt, og lar deg uttrykke stilen din på en profesjonell måte. Mer info: Coty/ghd Norge / 23 05 30 30 / #ghdupbeat

5 BE

Feel-good

ghd lanserer sommerens schläger, Platinum+ Styler i kobolt blå innpakning. Styleren byr på 20 sekunders oppvarmingstid, oppgis å gi 20 % mer glans til håret og styrke håret med opptil 70 %. Dette skjer ved sensorer som gjenkjenner tykkelsen på håret og hastigheten du bruker på stylingen. Mer info: Coty/ghd Norge / 23 05 30 30 / #ghdupbeat

Du

Fargerikt

Keune Color Chameleon er en serie som inkluderer ni intense direktefarger, samt to nyanseskiftere til å lage pastellnyheter eller mørkere nyanser. Alle fargene er blandbare, noe som gir frisører friheten til å skape en endeløs palett av nye, unike farger. Ammoniakkfri og vegansk formel. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

42

FRISØR

2

/ 2020

Soft eller ekstremt hold?

idHAIR byr denne våren på to nyheter. Extreme Hold Wax, er som navnet tilsier en voks med ekstremt godt hold. Passer til kort hår. Produkt nr. 2 er Soft Hold Wax, en voks med lett hold, som er myk å fordele. Passer til halvlange hår. Voksene vaskes ut av håret med varmt vann. Produseres i Australia. Mer info: Hairconsept AS / 416 28 500 / kundeservice@idehair.no

Påfyll fra første påføring

L’Oréal Professionnel Serie Expert Pro Longer fyller spissene øyeblikkelig, så kundene kan beholde det lange håret. Byr på patentert Filler-A100 og Amino Acid. Gir langvarige resultater. Mer info: L’Oréal Professional Product Division Norge / www.lorealproshops.com

70% for e I mo i uke


ter. på best nå en r

For deg som vil ha: Topp resultat, utvidet behandlingsområde, økt fortjeneste og status som nummer én i ditt felt.

Hva vi bruker GrowCryo til: • Dyprens av hårsekker • Gjenvekst av hår • Tørr hodebunn • Fint/ tynt hår • Fet hodebunn • Seboreisk eksem

eo

roll, og ret

n nfo:

5 BEHANDLINGER

7 MÅNEDER GROW KOSTTILSKUDD, SHAMPOO OG TONIC

at

ro så t. no info: n

Dui Clinique AS FØR

ETTER

Dui Clinique AS FØR

ETTER

• • • •

Alopecia Gi håret glans Kløende hodebunn Muskeltretthet - en kjølig massasje av nakke og skuldre trenger både kunder og frisører 4 BEHANDLINGER + GROW SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

70% av alle kvinner over 40 år har håravfallsproblemer, hos menn er tallet langt høyere. Potensialet er stort for en salong som kan gjøre noe med dette problemet. I 90% av tilfellene vil du få veldig gode resultater. I motsetning til vanlige hårbehandlinger har du store muligheter til å få kunder til å komme til deg en gang i uken. Selg et 10 ukers program først og dersom han/ hun er fornøyd kan du selge et nytt 10 ukers program.

NYSKJERRIG PÅ OM VI HOLDER SEMINAR I NÆRHETEN AV DEG? KONTAKT OSS: Dui Clinique AS, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg, tlf: 33 33 48 90, epost: post@duiclinique.com, www.duiclinique.no /vare-apparater/growcryo/


Mine favorittprodukter

HVIS JEG F IKK VELGE... Ti na B ø h n R is mo e n K r e at i v l e d er o g ei er a v H air p or t Fr i s ør

- Uten tvil nye Genesis fra Kérastase. Til nå har håravfallsprodukter ofte vært maskuline og kliniske produkter beregnet på menn, selv om kvinner også opplever hårtap av forskjellige grunner. Men nå har det endelig kommet en serie som er feminin, lekker og som lukter helt magisk! Serien forebygger hårtap, styrker håret og gjør at tapt hår kommer fortere tilbake. Disse produktene flyr ut av hyllene, og vi har faktisk hatt venteliste på dem! - Shu Uemura Essence Absolue Overnight Serum. Et næringsrikt nattserum for tørt hår, som hverken tynger eller gjør håret fett. Produktet pleier håret om natten, og etterlater det mykt, glansfullt og hydrert. Jeg er helt avhengig!

Om Ti n a: S o m l e d er a v Ha i r p o r t Fr is ø rs kr e a t ive t e a m h ar hu n væ r t an s va rli g fo r vis n in ger o g s t y l in g p å e n re kke even ter, s o m E l l e -fe s ten , S e& H ø rs kjen d i s g a l l a, V ixen Award s o g G ul l r ut en . E r al l t id p å fa rt e n m e d nye pro s jek ter.

Mine spesielle favoritter - Jeg elsker saksene fra Excellent Edges! En favoritt om dagen er Fish Kit Crocodille. Denne saksen er utradisjonell og annerledes, og det er gøy å forandre litt på hvordan man jobber. - Mine favorittvarmeverktøy er fra Cloud Nine. Den jevne varmen fra de ultraglatte og flytende platene gir perfekt resultat, og er enkel å bruke for kunder hjemme også.

Mine inspirasjonskilder - Som alle andre blir jeg inspirert av Instagram, Pinterest og andre sosiale kanaler, men ekte opplevelser inspirerer meg mest. Visninger, kurs, snakke med andre kolleger i bransjen, og ikke minst være rundt i salongene våre og hente ekte inspirasjon hver dag hos egne ansatte. Jeg er så takknemlig for å få jobbe med så mange dyktige folk i Hairport Frisør. De tar utfordringer på strak arm. - Min aller største inspirasjon i livet er pappaen min, Roy Rismoen, som startet Hairport Frisør i 1979 sammen med Alf Johan Fjeld. Han har en enorm kjærlighet for faget, og jeg kaller ham bare for «hårhviskeren». Dessuten har han et mot jeg aldri har sett maken til. Han har sagt til meg; «Det er lov å gå på trynet, men ikke med hendene i lomma». Man skal våge. Det går ikke alltid bra, men da reiser man seg og prøver på nytt.

Min anbefaling

44

FRISØR

2

/ 2020

- Verden er i stor endring, og den forandrer seg fortere enn noen gang. Da er det viktig å utvikle seg både faglig og som menneske. Ta gode valg, gjør gode ting, våg å gjøre forandringer. Ikke minst gjelder det å tørre å tenke annerledes.


Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

0046 - 8 - 795 48 00 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følj oss på


ANNONSØRINNHOLD

Ø y s t e i n R u d o l f s e n , L’ O r é a l P P D :

- Nå gjelder det å ta vare på kundene - Ko ron a tiden ha r vist det po sit ive samh ol d et so m fi nnes i b ransj en. Vi h a r kanskje blit t lit t mer omtenks o mm e m o t h vera nd re. Ik ke mi n st o p pl eve r v i at fo r b ru kern e ha r få t t øynene o pp for verd i en av d et a r b eid et som u t fø re s av f r i sø rer la n det ru n dt, det må v i ta vare på , sier L’O réal P P D -sjef Øy s te i n R ud o lfsen . - Nedstengingen har vært en krevende tid for alle, både for salongeiere og oss på leverandørsiden. Men nå har vi gått inn i en ny fase. Den goodwillen som frisørene landet rundt har opplevd under nedstengingen, viser at kundene setter stor pris på de tjenestene som frisørsalongene tilbyr. De har rett og slett savnet å kunne gå til frisøren. Det er noe vi må bygge videre på i tiden fremover, sier Øystein Rudolfsen. M å væ re i nnovat i ve Koronakrisen har satt sine spor. Nå gjelder det å tenke nytt, mener Øystein. - Forbrukerne har blitt veldig opptatt av hårfarge, det ser vi på statistikker fra søkemotorene. Ettervekst og fargekorrigeringer er populære søkekriterier. Det må vi som bransje merke oss. I L’Oréal PPD tror vi salonger som er innovative og villige til å utvikle nye tjenester, spesielt innen farge, vil kunne oppleve en positiv omsetningsvekst i tiden fremover. - Det gjelder å ta vare på kundene, skjemme dem bort, samtidig som man må være bevisst på tidsforbruket, så man ikke får for lange ventelister. Kan du som salongeier tilby kortere, men effektfulle behandlinger, ligger det et potensiale til å øke antallet kundebesøk og styrke salongens økonomi. - For vår del har vi utviklet et sett av verktøy som gjør dette oppnåelig. Eksempelvis tilbyr vi effektive kurs innen Quick-Coloration Service og touch-up tjenester. Teknikkene kan frisørene lære seg på Style My Hair Pro Appen, som

46

FRISØR

2

/ 2020

- Kombinasjonen av gode opplevelser, samtidig som man har et bevisst økonomifokus blir viktig i tiden fremover. Men jeg er sikker på at vi som bransje skal få til dette. Vårt bidrag er å hjelpe deg tilbake med nye, raske, effektive behandlinger, sier L’Oréal-sjef Øystein Rudolfsen.

byr på en teknisk guide i quick-service. På Proshop finner våre kunder videoer som viser de beste produktene for å tilby quick service. H elh etl ig a n sva r Nedstengningsperioden har medførst at kundene har flyttet fokus til sosiale medier. Det må man ta på alvor. - For å forstå kundene, er et tips å følge dem på sosiale medier, se hva de er opptatt av og gi dem tilpassede anbefalinger.

Det er også mulig å utfordre kundene litt, spørre dem om ting de er opptatt av og gi dem tilbud om pakkeløsninger og sesongtilpassede tilbud. Ideelt sett vil man vinne mye på å kunne tilby et helhetlig program for kundene, booke dem inn for hele året med sesongtilpassede menyer, kort sagt ta et helhetlig ansvar for kundene. Det gir en langsiktig trygghet for salongens økonomi, mener Øystein.


DIA LIGHT Er en ton-i-ton hårfarge med gel-konsistens og lavt pH nivå. DIA LIGHT virker nøytraliserende og glansgivende for hver balayage, og byr på en ny, tonende palett, fra de lyseste blonde-, til de mørkeste brune nyansene. Lukker håret etter behandlingen, gir ekstrem glans og et hår som etterlates 30% styrket ifølge testresultater fra vår forskningsavdeling. DIA LIGHT er ideelt til bruk på følsomt, eller fargebehandlet hår.

D aglig le de r /e ie r Think H ai rware, Vibe ke Tof t La rs e n: - Det har vært utrolig viktig å holde kontakten med både ansatte og leverandører i nedstengingsperioden. Vi har brukt tiden til å oppdatere oss faglig gjennom digitale medier. Min opplevelse er at L’Oréal Professionnels livesendinger har vært veldig populære hos våre medarbeidere, og et godt bidrag til å øke den faglige kompetansen.

Kre a tiv le d e r Adam og Eva, Eir ik Thors e n: - Jeg synes L’Oréals live-online kurs var veldig bra under nedstengingen, de kastet seg rundt og leverte et godt bidrag til å finpusse faglige ferdigheter, når man ikke kan delta på vanlige kurs. De dekket alle L’Oréals brands, de var lite polerte, og fremstod som ekte. Tommelen opp for innsatsen.

Kre a tiv le d e r Mode r n Desi gn, Kr is tine Ås vold: -Jeg synes L’Oréal gjorde mye positivt under nedstengingen. De postet videoer på facebook og L’Oréal Education bød på interessante muligheter til faglig oppdatering innen både fargebehandlinger, quick services, og ikke minst produktoppdateringer. Det blir spennende å se om L’Oréal fortsetter satsningen på live-stream education.

FRISØR

2 / 2020

47


SORTIMENT EKSKLUSIVT FOR SALONGER MED OVER 30 ÅRS FARTSTID SOM AGENT I DEN NORSKE FRISØRBRANSJEN HAR BØRRE VESTLI BLITT ET NAVN SOM ER KJENT FOR MANGE.

M n h

Han har arbeidet dedikert mot salonger og kjent på den økende konkurransen mellom frisør og priskonkurrerende nettsalg*, samt varedumping i lavpriskjeder. På sin reise har han erfart at merkevarer, som har vært bygget over decennier, plutselig utvannes og mister sin salongeksklusivitet. Frisører står i priskonkurranse med produkter, som før var forbeholdt den profesjonelle arenaen.

Kontakt Børre for å få tilgang til din katalog idag! 97 19 00 30 eller borre@salonexclusive.no

DETTE ØNSKER BØRRE Å ENDRE. SALON EXLUSIVE forhandler et sortiment som er eksklusivt for frisører, samtidig er han en selger av den gamle skolen, som følger deg opp i salongen. Dette innebærer at du, ved å opprette et forhold, er garantert å kunne føre varelinjer som du ikke møter priskonkurrerende på nett*, eller hos en lavpriskjede uten faglig produktkunnskap. TA KONTAKT IDAG FOR EN INNLEDENDE SAMTALE!

*noen merkevarer har nettportal mot sluttbruker til veiledende priser iforhold til merkevarebygging.

www.salonexclusive.no

Salon Exclusive • Mob: 9719 00 30 • borre@salonexclusive.no

TIND Frisø


Mineral Makeup med norske røtter & hudpleiende egenskaper

Tenker du på hva du påfører huden din?

Ønsker du å bli forhandler?

Vi leter alltid etter dyktige samarbeidspartnere! Tlf: 947 97 486 / Mail: post@tindofnorway.no Web: www.tindofnorway.no

TIND Frisør annonse2.indd 1

28.05.2020 22:53


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

WELL A PÅ NYE HENDER Det amerikanske Private Equity fondet KKR og Coty Professional Beauty har signert en intensjonsavtale som gir KKR 60 % eierandel i Coty Professional Beauty. Avtalen har en antatt verdi på 4,3 milliarder dollar. Kjøpsavtalen forventes signert i slutten av mai. - Dette er gode nyheter for oss og innebærer et nytt kapittel for Wella Professionals i Norge, inkludert tilhørende brands som OPI og ghd, fastslår Hanne Klausen Hamre, Country Manager Coty Professional Norge. LANG HISTORIE, NYTT SELSKAP

Wella Professionals kan vise til 140 års historie i det profesjonelle frisørmarkedet. I de første drøye hundre årene som et familieforetak, senere som en del av Procter & Gamble og nå sist, Coty Professional Beauty. Basert på oppkjøpet av en 60 % andel gjennomført av KKR og en gjenværende 40 % andel i Coty, skal det nå etableres et nytt selvstendig selskap, basert på Wella-porteføljen. - Det positive for våre frisørkunder og vår organisasjon, er at det nå ligger i kortene at det skal etableres et eget selvstendig selskap for vår virksomhet. Det gjør at vi kan ha et dedikert fokus på det vi driver med. Sånn sett er det gode nyheter for både våre kunder og ansatte, oppsummerer Hanne Klausen Hamre. BUSINESS AS USUAL

En så stor transaksjon krever mye arbeid, og det vil trolig ikke skje store endringer i den norske virksomheten i inneværende år. - Vi må nok regne med at det tar 7 – 9 måneder før alle bitene er på plass, så for inneværende år vil det ikke være store endringer. Neste år blir definitivt spennende, og vi ser frem til å jobbe enda tettere sammen med våre kunder, sier Hanne Klausen Hamre.

Cotys Country Manager i Norge, Hanne Klausen Hamre, blir med videre inn i det nye selskapet, som av naturlige grunner ennå ikke har fått sin endelige struktur.

50

FRISØR

2

/ 2020

Duoen Terje Leivseth og Phil DeAblo byr på litt andre tanker om opplæring og kursing i disse koronatider.

LYST TIL Å SE «T WO BARBERS» IN ACTION? Terje Leivseth lar seg ikke stoppe av koronakrisen, og er ute med et nytt barberkonsept. - Jeg og min gode venn Phil DeAblo, som kommer fra England, åpner rett og slett en barbershop i fiskeværet Henningsvær i Lofoten. Han har i utgangspunktet vært tatovør i 30 år, men har utviklet seg i retning av barberfaget. Vi jobber ut fra vårt studio på Sortland. Vi har også laget et kurskonsept vi har tro på: pop-up Barbershop hos salonger som ønsker besøk av oss, og vi holder kurs for dem etter stengetid. Da blir det ingen utgifter for salongene. I løpet av kort tid vil vi også lansere vår egen, lokalproduserte barberserie, forteller Terje Leivseth.


PERRY WANGSMO TIL MINNE I det magasinet FRISØR skulle i trykk fikk vi meldingen om at bransjelegenden Perry Wangsmo var gått bort. Wangsmo har bokstavelig talt skrevet seg inn i historiebøkene, og vi henter følgende tekst fra forbundets jubileumsbok i 2007: «Perry Wangsmo var en markant profil i frisørbransjen. Han tok NM-tittelen i damefrisering i 1968 og etablerte en av landets største frisørbedrifter. I tillegg var han ustoppelig på reisefot med sine firkløverseminarer i Wellas regi. Han var aktiv i forbundets kurskomite, og var engasjert foredragsholder i bl.a. markedsføringsseminarene. Han skrev også en rekke artikler i fagbladet om temaet ledelse og markedsføring. Perry var udiskutabelt en foregangsmann i bransjen på 70- og 80-tallet, og en bidragsyter til økt forretningsmessig fokus. For dette har han blitt hedret både som æresmedlem i NFF og med Årets Ærespris i 2000.» Vi lyser fred over Perrys minne.

Perry Wangsmo ble norgesmester i frisering i 1968 (bildet), og skapte siden en av Norges største salonger, på Hamar og i Oslo.

FORANDRINGENS BØLGER Davines fortsetter fokuset på utviklingen av bærekraftige konsepter. Som et ledd i dette arbeidet har man inngått et samarbeid med Nordic Ocean Watch. Miljøkollektivet Nordic Ocean Watch ble startet av en gruppe surfere, der drivkraften har vært et ønske om å skape en kultur hvor ingen bruker havet uten å gi noe tilbake. Over 200 frivillige jobber aktivt for å ta vare på og øke bevisstheten om havforurensning. Blant annet arrangeres dugnader med strandrydding av plast og annet søppel, og man holder også forelesninger og gjennomfører lokale aktiviteter. - Vi ønsker å donere penger for hvert solgte Davines Essential Haircare produkter til Nordic Ocean Watch, slik at de kan engasjere enda flere til å ta del i denne viktige saken og gjennomføre strandrydding og andre kreative miljøtiltak. Sammen ønsker vi å engasjere og inspirere salongene og deres kunder til å bidra med egne miljøinitiativ, fremholder Svein Ove Olsen i Verdant AS.

: We are reclaiming Ocean Waste Plastic.

RENT HAV - KEVIN.MURPY har gått litt lenger enn å fokusere på bruk av resirkulert plast i sin emballasje. Det australske selskapet baserer seg på bruk av 100 % resirkulert plast hentet opp fra havet i sine forpakninger. Et lite bidrag til mindre plast i havet. Estimatene tilsier at KEVIN.MURPHY sparer havet for 360 tonn plastavfall årlig ved å utnytte denne materialkilden.

40 DEDIKERTE ÅR Paul Mitchell Systems feirer sitt 40 års jubileum i disse dager, og det er litt av en reise gründerne Paul Mitchell og John Paul DeJoria la ut på. De kunne neppe forestilt seg boosten varemerket Paul Mitchell Systems opplevde, der de startet opp med pågangsmot og 700 dollar på kontoen. Men det ble et livsverk, som fortsatt skinner på himmelen i det profesjonelle hårpleiemarkedet. I dag byr man på et rikoldig sortiment, som også inkluderer 413 børster og andre verktøy som brukes profesjonelt. Og profesjonelt skal det være. I USA, der produkter gjerne selges gjennom ulike kanaler, har Paul Mitchell Systems holdt seg til den profesjonelle frisørkanalen. Det kan også være verd å nevne at Paul Mitchell Systems er lagt inn i en stiftelse, som skal sikre at det ikke selges ut, men forblir et privateid selskap i de neste 360 årene…

I Norge forhandles Paul Mitchell Systems av Cutrin Norge as.

FRISØR

2 / 2020

51


TEMA: BRANSJEPROFILEN

Sprek jubilant. - Jeg er oppriktig lei meg for at det ikke blir noe NM i frisering i år, og heller ikke noe VM. Konkurransefrisering har alltid vært en pasjon for meg, og jeg hadde gledet meg til å se min dedikerte medarbeider Eline Henriksen, som fikk sølv under siste NM, delta i VM i Paris, sier Randi Eriksen.

RANDI ERIKSEN, PETITE FRISØRENE:

- Kundenes p ositivitet varmer - Jeg synes det har vært fantastisk å oppleve den positive oppmerksomheten som frisørbransjen har fått gjennom koronakrisen. Når regjeringsmedlemmer intervjues i frisørstolen, og kundene står i kø for å få time, er dette en sterk soldaritetshandling og viser hvor viktig frisørbransjen er for mange, smiler bransjeveteran Randi Eriksen, som kan feire 50 års jubileum for Petite Frisørene i disse dager. TEKSTO G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Selv om koronakrisen har vært tøff for vår bransje, er det flere ting vi kan glede oss over. Hadde denne krisen oppstått da jeg startet opp Petite Frisørene i 1970, hadde kundene rett og slett bare trukket på skuldrene, klippet og farget håret hjemme, og vært fornøyd med det. Ingen hadde brydd seg. Det står i en sterk kontrast til den positive oppmerksomheten vi har opplevd under koronakrisen. Kundene har gitt støtte- og kjærlighetserklæringer til sine frisører, og begrepet ettervekst har fått et ansikt da justisministeren kommenterte dette. Vi opplever at etterspørselen etter våre tjenester og ønske om gjenåpning av frisørsalonger har vært sterk. Frisørbransjen har over natten nesten blitt en samfunnskritisk funksjon, humrer Randi Eriksen. - Jeg må si at det varmer at frisørbransjen har oppnådd en velfortjent status på linje med andre yrkesgrupper. Men det har ikke kommet av seg selv. Det vet jeg som tillitsvalgt gjennom nesten hele min yrkeskarriere. Et målrettet arbeid for å heve sta-

52

FRISØR

2

/ 2020

tusen for bransjen har gitt resultater vi bare kunne drømme om da jeg startet min første salong, legger hun til. ET ANNERLEDES JUBILEUM

Petite Frisørene skulle feire sitt 50 års jubileum denne våren, og Randi hadde store planer. Men slik gikk det ikke. - Jeg hadde leid Sandvika Kulturhus og lagt opp til en festkveld med visning og underholdning med rundt 300 gjester, inkludert kunder og samarbeidspartnere. Modellene var skaffet, og klær og accessiories var klar til bruk. Det skulle blitt en feiring ingen kunne glemme. Så jeg ble oppriktig lei meg da alt måtte avlyses. Men sånn er nå situasjonen, det er bare å ta dette til etteretning. Nå har jeg fokus på åpningen av vår nye 200 kvm. salong i et av Sandvikas eldste bygg. Det blir en feiring i seg selv, selv om det er tøft å gjøre dette i disse tider. Men vi har et godt fundament for våre fem eksisterende salonger, så vi skal greie dette også. For øvrig vil konsep-


tet inkludere en barberavdeling og en hudpleiesalong. Det har vært en morsom prosess å gjøre noe innovativt, forretningsmessig, fremholder Randi. M E R I T T L I S T E S O M K A N TA P U S T E N FRA DE FLESTE

I anledning et 50 års jubileum kommer man ikke unna Randi Eriksens livslange engasjement i ulike fora i frisørbransjen og organiasjonslivet. Hun har sittet som oldermann i Asker og Bærum Frisørlaug, som mangeårig styremedlem i NFVB, vært styreleder i NHO Oslo/Akershus, artistisk direktør i Intercoiffure i 12 år, sittet i konkurranseutvalget i NM i frisering, og hun har vært dommer både i EM og VM. Hun har blitt hedret med NFVBs Gullmerke og fått Årets Ærespris, vært kåret til Personality of the Year i Intercoiffure og hedret med plassering i Hall of Fame av OMC. Det er utrolig hva Randi har på sin merittliste. - Jeg har vært utrolig heldig og fått lov til å gjøre alle de tingene jeg har gjort. Men jeg har nok også en energi utenom det vanlige, mener de som kjenner meg. Det har da også vært utrolig gøy og spennende å jobbe i verdens flotteste yrke. Vi gjør folk glade og løfter opp våre kunder, Det er belønning i seg selv, og har vært en positiv drivkraft for meg i alle år, smiler Randi.

RANDI ASKIM ERIKSEN Aktuell som: Feirer 50 års jubileum for Petite Frisørene, som inkluderer fem salonger med 25 ansatte totalt. Viktig med bransjeforbund: - Jeg satt i styret da vi fikk gjennomslag for at staten skulle ta det økonomiske ansvaret hvis gravide ble syke under svangerskapet. I et kvinnedominert yrke som frisørbransjen, fikk dette store, positive konsekvenser. Det er viktig å huske i dag, at man ikke kan ta ting for gitt.

Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong? Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv.

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

2 / 2020

53


ANNONSØRINNHOLD

*VI ER OFFISIELL GROSSIST AV ANTIBAC

Takk!

Da vi startet året 2020, var det ingen som kunne forutse tiden vi har vært i nå. Til tross for usikkerhet, redsel og frykt for egen og bedriftens helse, viste frisørene solidaritet, omsorg og støtte for hverandre. Vi ønsker å takke våre kunder som har tenkt på oss som leverandør i denne perioden. Det betyr mye for oss å få den støtten vi har fått. Selv om vi ikke er ferdig med denne krisen, så er det viktig at vi viser at vi er der for hverandre. I denne tiden står medmenneskelighet og solidaritet sentralt. Det er foreløpig usikkert om når vi er tilbake til «normale tider». Selv om det føles ut som om det normaliserer seg, er det fortsatt en reel fare for at det kommer en ny bølge med smitteutbrudd. Det er derfor viktig at vi fortsetter med den gode lagånden, hjelper hverandre og ikke minst, opprettholder restriksjonene om hygienetiltakene.

Hva skjedde? Brå nedstenging. Permitteringer. Stopp i pengeomløpet. Store kostnader.

Hva lærte vi av dette? Økonomi og likviditet er viktig. Behold roen – ikke få panikk. Hold kontakten med ansatte, kunder og kreditorer. Få et finansielt overblikk over situasjonen. Analyser pengestrømmen og kontakt regnskapsføreren din om veien videre. Helsen er viktigst. Sørg for et sikkert og rent miljø for deg selv, dine ansatte og for dine kunder.

Hvordan bygge fremtiden? Kommuniser med kundene. Bygg likviditet. Sett av penger på en sparekonto. Se på mulighetene ved å spare i fond. Ta renhold på alvor. *

Hva kan vi som leverandør gjøre for deg? Gode avtaler. Markedets beste fortjeneste på salgsvarer. God kundeservice. Rask leveringstid. Sterke og gode merkevarer som Keune, Maletti og Antibac.

Bli medlem i vår Facebook-gruppe! /Everyhair Norge AS

Everyhair Norge AS | 32 81 33 00 | post@everyhair.no | www.everyhair.no Everyhair Norge importerer merkevarene Keune Haircosmetics og Maletti til frisørbransjen i Norge og har vært i bransjen siden 2002.


Maletti Skap din drømmesalong Maletti lager kvalitetsmøbler med et fantastisk design. Flere kjente designere setter sitt preg på Maletti sine møbler og utstyr, deriblant Philip Starck. www.malettigroup.com

Nei til nettbutikker

Keratin System

Everyhair Norge AS og Keune gjør alt for at varene ikke skal være på nett. Vi som firma har valgt å si nei til salg til nettbutikker i Norge. Keune skal brukes i og selges fra frisørsalonger!

Opplev Keune sin nye generasjon av permanenter. La Keune sin Keratinserie hjelpe deg å skape unike frisyrer. Med helende og pleiende Keratin.

Bond Fusion

Styrker håret og gir dyp pleie under fargeog annen kjemisk behandling.

So Pure

En sulfat- og amoniakfri farge-, pleie-, og stylingserie, der essensielle oljer spiller en stor rolle. Veganvennlig.

Color Chameleon

Color Chameleon lar deg lage trendige nyanser i alle regnbuens farger.

Care You

Tilpass hårpleien til dine kunder.

So Pure Color

En «grønn» fargeserie med god dekkevne. Ammoniakkfri.

Tinta Color

Vår eminente fargeserie. En av de aller beste på markedet.

Care

En eksklusiv pleieserie som løser dine hår- og hodebunnsproblemer.

1922

Eksklusiv pleieserie for menn.

Ultimate Blonde

Med UB har du alt du trenger for å skape vakre og fornøyde blondiner.

Style

Rå stylingserie med et moderne design.

1922 Color

Vår maskuline fargeserie. Fargeprosess på 5 til 10 minutter!

Semi Color

En «minicolor» som gir en fantastisk glans og dekkevne.


TEMA: KORONAKRISEN

BRANSJEPROGRAMMET:

U n i k mu l i g het ti l kom p eta nseutv i k l i ng! Koronakrisen fikk store konsekvenser for frisørene denne våren. Salongene er i gang igjen, men vi ser at frisørene møter en hverdag med nye krav. For mange er situasjonen fremdeles usikker. Gjennom bransjeprogrammet vil den enkelte og bedriften kunne styrke sin kompetanse. NFVB og Fagforbundet Frisørenes fagforening (FFF) samarbeider med Kompetanse Norge om å få i gang korte og relevante kurs spesielt rettet mot frisør- og velværebransjen.

56

FRISØR

2

/ 2020


TEMA: KORONAKRISEN

BRANSJEPROGRAMMET:

T E K S T: V I B E K E S C H E E L E M O E

De som ønsker og har behov for personlig eller faglig påfyll, skal få muligheten til det. Vi ser på disse koronatidene som en mulighet til å ruste oss slik at bransjen best mulig kan møte utfordringene fremover. G R AT I S K U R S

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne nye, spennende kurs eller endelig starte på opplæring som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis.  Permitterte/dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb. Du vil finne oppdatert oversikt over utdanningstilbudene på NFVBs nettside, klikk deg inn og se. Sidene vil oppdateres fortløpende, så følg med. B E H O V S T I L PA S S E T U T V I K L I N G

Gjennom bransjeprogrammet vil det i første om­gang tilrettelegges for nettkurs med kort varighet. Noen av modulene vil bygge på hverandre, mens andre er enkeltstående. Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) og Fagforbundet frisørenes fagforening (FFF) er aktivt med i arbeidet med utvikling av bransjeprogrammet. Bransjeprogrammet er forankret i NFVBs strategiske mål, samt innspill og kartlegging fra NFVBs strategiprogram. Det er et klart uttalt mål om å få på plass en modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning. Gjennom bransjeprogram vil vi få en unik mulighet til å tilrettelegge bransjetilpassede moduler innenfor økonomi og ledelse, samt moduler for fagutøvere. Tilrettelegging av kompetansetiltak på lang sikt vil være moduler gjennom fagskole og høyskole med studiepoeng.

Stortinget har i Innst. 197 S (2019–2020) pekt på bransjeprogram som et aktuelt virkemiddel for å gi mennesker som er permittert eller står i fare for å bli permittert tilgang på relevant utdanning og opplæring. Bransjeprogrammet for frisørnæringen ble satt i gang våren 2020 med korte og fleksible tilbud fra fagskolene og høyere utdanning. Tilbudene skal i tillegg til ansatte i bransjen, også treffe de som nå er ledige og permitterte som følge av korona­ krisen. Bransjeprogrammet skal i første omgang bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på etterspørsel fra bedrifter og ansatte. Tilbudene vil være bransje­spesifikke eller av mer generell karakter, som digitali­­­sering og/eller studieteknikk. Frem til 1. september kan permitterte delta uten å miste dagpenger. Kompetanse Norge forvalter bransjeprogrammet på vegne av Kunnskapsdepartementet.

PRAKTISK PÅFYLL

Bransjeprogrammet for frisør- og velværebedrifter har som mål å tilby kortvarige og praktiske utviklingsmoduler. Det er lansert eller vil bli lansert tilbud innen: → Grunnleggende smittevernskunnskap (OsloMet) → Grunnleggende digital kompetanse (FU og Microsoft) → Digital markedsføring - i bl.a. sosiale medier. (FU) → Veiledningskurs for instruktører/opplæringsansvarlige (HINN) → Fagskole - økonomi og ledelse (NKI ) → HMS/risikovurdering (AOF) BRUK MULIGHETEN!

Bransjeprogrammet er en unik mulighet for alle i bransjen. Flere av modulene er godt egnet for både frisør og hudpleie. Vi anbefaler å benytte tilbudene som blir lansert i juni, samt mer utdypende moduler utover høsten for faglig påfyll og utvikling. For mer info: se nfvb.no

NFVB og FFF står sammen om å utvikle målrettede utviklingsprogram for bransjen. Vibeke Scheele Moe i NFVB og Vivian Jacobsen i FFF samarbeider med fag- og høgskoler for å finne bransjetilpassede tilbud.

E-LÆRING I SMITTEVERN

I forkant av reåpningen av frisør- og velværebransjen ble e-læringsmodul i smittevern lansert. Det er et bransjetilpasset kurs for å bygge kompetanse og skape trygghet for ansatte og kunder. Det har vært meget stor pågang på denne e-læringsmodulen, der 5300 frisører og hudpleiere hadde gjennomført og bestått kunnskapstest før reåpning den 27. april. Det er fortsatt mulighet til å få med seg denne modulen. Se mer info på nfvb.no.

Kontaktinfo:

Vibeke Scheele Moe Programsjef E-post: vibeke.scheele.moe@nfvb.no Mobil: 975 60 956

FRISØR

2 / 2020

57


TEMA: KORONAKRISEN

ALF INGE CLEVE-STIANSEN, NFVB LEDERPROGRAM: Coach Alf Inge Cleve-Stiansen vektlegger at ledere må bygge teamfølelse i arbeidet med koronakrisen. God oppfølging og hyppig evaluering er viktig for alle i teamet.

Le d e r r å d for kri s e t i d e r NFVB startet opp sitt lederprogram i fjor sommer, og har nå to kull i gang. Coach Alf Inge Cleve-Stiansen trekker erfaringer fra koronakrisen inn i utviklingsprogrammet og over i salonghverdagen. - Det har vært en helt ekstraordinær situasjon for frisør- og velværebedrifter. I krisetider kan vi normalt erfare at denne bransjen kan være ganske upåvirket, men nå har den blitt blant de som ble hardest rammet med nedstengning. Det innebar også at vi måtte flytte på ledersamlingene i NFVB Lederprogram på ubestemt tid. Vi har kompensert med å ha et nettmøte med fokus på hvordan få til en best mulig gjen­åpning. I tillegg har coachingen 1:1 vært et tilbud de fleste har benyttet seg av, og coachene har vært fleksible på gjennomføringstidspunktene, forteller Cleve-Stiansen. NYTTIG LEDERTRENING

- Nå skal vi heldigvis i gang igjen med programmet i løpet av juni, og slik det ser ut nå blir vi ferdig bare cirka halvannen måned etter planen. Jeg har frem mot oppstart tilbudt å sende ut oppfriskning av tidligere gjennomgåtte temaer, slik at vi kommer godt inn i programmet igjen. I tillegg er det viktig for meg å understreke at lederskap er viktig også i slike situasjoner, og det vi har trent og fokusert på har vært fint å anvende også i denne spesielle perioden. Kursdeltakerne har vært flinke til å inspirere hverandre og dele erfaringer på den lukkede facebookgruppen vi har. DET VIKTIGE TEAMARBEIDET

Koronakrisen har boostet masse kunnskap og erfaring. Coach Alf Inge Cleve-Stiansen mener det nå er viktig å ha en offensiv holdning til å få hjulene i gang igjen. Hele salongteamet må jobbe sammen, det er den korte konklusjonen. Her kommer noen konkrete tips Cleve-Stiansen vil si har blitt spesielt fremhevet i denne perioden og i forbindelse med gjenåpning:

58

FRISØR

2

/ 2020

F E M R Å D T I L L E D E L S E I K O R O N AT I D E N

1. Involver og hold kontakt med medarbeiderne dine. Mange ledere har hatt ukentlig/daglige uformelle samtaler for å opprettholde teamfølelsen. 2. Unngå å bli apatisk. Ta initiativ på reduksjon av kostnader. Her er det flere som er blitt mer bevisst på at dette bør de gjøre oftere for å skape bedre resultater på bunnlinjen. Vær offensiv inn mot gjenåpning: aktiv opplæring og trening på retningslinjer fra helsemyndighetene, og legg til rette for å arbeide godt med kundeopplevelsen. La fagpersonen tre frem i kundemøtene. Jeg har understreket viktigheten av å ivareta den profesjonelle rollen med god konsultasjon, råd og legge en plan sammen med kunden. 3. Ha felles mål i starten for å booste teamfølelsen og gled dere over en positiv utvikling på omsetning fra dag til dag. 4. Ha et ekstra fokus på rebookingsprosenten. Sett opp ny tid med kunden før de forlater klinikken/ salongen. De tre første uker etter gjenåpning rapporterer lederne tilbake tall på rebooking som de aldri har hatt før. Det er moro og viser at fokus gir effekt. Det gir en god følelse for fremtidig inntektsgenerering. 5. Jeg har sterkt anbefalt lederne å ha faste teammøter på mandager, med en definert agenda. Følg opp den enkelte minimum en gang i uken og evaluer med teamet på slutten av hver uke. Da fanger du opp viktig informasjon underveis og får alle til å ta medansvar. 


PIVOT POINT FUNDAMENTALS:

R es s urs for e ffektiv l æ r i ng Teknologien blir mer og mer integrert i samfunnet. Ikke minst påvirker dette hvordan man tar til seg ny kunnskap og måten vi underviser våre elever og lærlinger på. Pivot Point møter de nye endringene gjennom en innovativ digital opplæringsplattform LAB - Learn-About-Beauty.

- Smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner og sosiale medier er blitt vår andre natur. Den raske og utbredte adopsjonen av disse teknologiske innovasjonene har fullstendig forandret måten vi utfører dagliglivet på, forteller Nancy M. Norheim, Brand Manager i Pivot Point Scandinavia. P Å A L L E P L AT T F O R M E R

LAB – LearnAboutBeauty - er et komplett integrert opplæringssystem som er kompatibelt med både stasjonær pc, nettbrett og smarttelefoner. - Det er mange fordeler med elektronisk tilgang til alle programmene i Pivot Point Fundamentals. Inkludert tilgang til hvordan man kan lære, forbin­ delser i læring, kommunikasjon, «vis hva du vet» /«vis hva du kan» utfordringer, videoer og 200 Power Points ferdig oversatt til norsk (klart høst 2020). Det er undervisningsplaner, prøveeksamen, kunnskapsbygger, online-tester, 26 e-books, ferdige opp­bygde kursmoduler som inneholder teoretiske og praktiske workshop leksjoner, avansert rapporteringssystem og andre læringsressurser tilgjengelig for deg og dine studenter, forklarer Nancy M. Norheim engasjert. O P T I M A LT L Æ R I N G S R E S U LTAT

Opplegget er spesielt designet for å hjelpe veileder/lærer til å tilpasse og opprettholde god kvali-

tet på undervisnings- og læringsopplevelsen, slik at eleven/lærlingen opplever et optimalt læringsresultat. - I tillegg til at du har tilgang til Pivot Point sitt material, har du også mulighet å bygge dine egne leksjoner/kurser og laste opp eget material. Gjennom en lisens på LAB får du tilgang til et helt unikt digitalt opplæringssystem, der du har tilgjengelig alt du trenger både i din planlegging, gjennomføring, vurdering og oppfølging av dine elever eller lærlinger, sier Norheim.

Cosmetology Fundamentals og Barbering Fundamentals er to tidsriktige opplæringsprogram fra Pivot Point.

KOMPLETT OPPLÆRING

En LAB-lisens gir deg tilgang til to komplette opplæringsprogram: Cosmetology Fundamentals og Barbering Fundamentals. - I tillegg til at du har tilgang til et omfattende LABsupportområde med videoer og dokumenter på LAB plattformen, tilbyr vi deg en unik supporttjeneste gjennom avtalte felles eller individuelle opplæringssekvenser av de ulike funksjonene i LAB, reklamerer Norheim. Hun ser frem til å fortelle mer til alle med opplæringsansvar eller som ønsker å høre mer om digital læring. Pris LAB: kr 1800 per lærling/bruker veileder/ instruktør. Kostnadsfri lisens i tilknytning til lærlingen(e).

FAGSPRÅK FRISØRER FORSTÅR Pivot Point som opplæringssystem ble innført i Norge allerede på slutten av 60-tallet. Dette var et samarbeid mellom Frisørlærerforbundet (DNF), Frisørmesterforbundet (nå NFVB) og Pivot Point (PP). Dette samarbeidet gjorde at Norge som et av de første landene i Europa kunne ta i bruk Pivot Point systemet i undervisningen av frisørfaget. Det kanskje viktigste som skjedde i denne prosessen var at frisører og frisørlærere som yrkesgruppe fikk et felles fagspråk. Det er det samme fagspråket som brukes den dag i dag.

FRISØR

2 / 2020

59


Maria Nila SS 2020 like us, the ocean is a living thing. it’s not something you have or own. sometimes calm, sometimes wild, we have to protect it’s nature. protect it for the future. let the salt give life to your hair.

www.marianila.com


TEMA: KORONAKRISEN

Det oppleves meningsfylt å kunne hjelpe så mange gjennom en krise. Vi er litt HR-avdeling for de mindre bedriftene.

A D V O K AT S I G B J Ø R N S . M Y G L A N D

S i g b j ø r n S . M yg l a n d Direktør arbeidsliv smy@nhosh.no  91806392 Jobber med:  Ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen. Juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Tvisteforhandlinger, prosedyre, tarifforhandlinger, holder kurs og foredrag.

62

FRISØR

2

/ 2020


TEMA: KORONAKRISEN

ADVOKATVAKTEN:

J ur idis k krisehjelp Da koronakrisen virkelig smalt var det en medlemsfordel som ble ekstra verdifull: våre advokater! T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

- I begynnelsen av koronakrisen var det et enormt trykk på advokattjenesten. Folk ringte og sendte mailer nærmest døgnet rundt, også de fire første helgene. Det var en ekstrem situasjon, og vi bemannet også advokatvakten deretter, forteller advokat Sigbjørn S. Mygland i NHO Service og Handel. Han er ansvarlig for Arbeidslivsavdelingen, som gir juridisk bistand innen individuell og kollektiv arbeidsrett. - Salongene mistet alle inntekter og ansatte måtte permitteres. Lederne måtte håndtere noe de hadde ingen erfaring med eller opplæring i. Det ble en bratt læringskurve.

Sigbjørn S. Mygland og Tonje Thue Width er henholdsvis leder og nestleder i arbeidslivsavdelingen til NHO Service og Handel. Advokathjelpen har vært svært verdifull for mange medlemsbedrifter, som har gitt tilbakemeldinger om at de fikk rask og god hjelp.

ROSER SALONGLEDERNE

- Normalt under kriser blir det fort tvister. Det føler vi så langt ikke har skjedd her. Tvert imot. Vi ser at lederne har vist stor omtanke for de ansatte, og har vært veldig innstilt på å hjelpe dem og gjøre situasjonen minst mulig belastende. Vi har også hatt god dialog med arbeidstakerorganisasjonen Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF). Vi har vært enige om virkelighetsbeskrivelsen, og hvordan vi kan hjelpe bedriften og deres ansatte gjennom krisen. Man skal også ha en arbeidsplass å komme tilbake til når koronasituasjonen er mer under kontroll. - Vi føler bedriftene har vært lojale til de råd de har fått fra NFVB og advokatene, sier Sigbjørn Mykland. – Noe av det vanskelige har vært alle endringene som har vært underveis. Svarene i går er ikke nødvendigvis riktige i dag. Men vi har svart så godt som vi har kunnet, og gitt en retning. EN NY HVERDAG

- Det har også vært et godt samarbeid mellom bransjeorganisasjonene og NHO sentralt. Hele apparatet har fungert i alle linjer. Man har jobbet etter to spor. Først og fremst få i gang driften som før, men også forberede seg på varige nedbemanninger. Man må uansett gjøre status for videre drift

under en ny hverdag. Det vi «forlot» 12. mars kommer ikke tilbake. - Siden gjenåpningen har mye handlet om hvordan man tar tilbake de permitterte. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor lenge man vil ha koronaen og de tiltakene den krever.

MEDLEMSFORDEL JURIDISK EKSPERTHJELP I ARBEIDSRETT Som medlem i NFVB kan du kontakte NHO for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser og ansettelser. Trenger du bistand fra advokat, ring direkte til juridisk vakttelefon 47 68 73 84 eller send e-post til advokat@nhosh.no I tillegg tilbyr NHOs arbeidsrettsavdeling spisskompetanse innen prosedyre for de alminnelige domstoler og for Arbeidsretten.

FRISØR

2 / 2020

63


TEMA: KORONAKRISEN

NHO SERVICE OG HANDEL:

Me dl em sstøt t e me d t yn g d e En helsekrise for mennesker, en likviditetskrise for bedrifter. Koronaen rammet oss hardt og brutalt. - Uke 11 og 12 i mars 2020 er en periode vi sent vil glemme, sier Anne Cecilie Kaltenborn, direktør i NHO Service og Handel, NFVBs landsforening. T E K S T: B A A R D F I K S D A L

eneste som slapp en egenandel på støtten. Dette var ekstremt viktig for disse medlemmene, så klart. - For det andre var det flere virkemidler som traff godt for arbeidsintensive virksomheter som vi har. Da tenker jeg på ordningen med å slippe mye av arbeidsgiverperioden ved både permitteringer, sykdom og karantene, og også redusert arbeidsgiveravgift og moms. I tillegg til kontantstøtten for å dekke de faste utgiftene som man ikke kunne slippe unna, har dette trygget tjenestesektoren, mener Kaltenborn. - Jeg må si at frisør- og velværebedriftene har vært flinke til å omstille seg. NHO Service og Handel er en god politisk makker for medlemmene, sier Anne Cecilie Kaltenborn.

Det var en brutal beskjed å få: at hele næringen skulle stenges ned på bare noen timers varsel. Det er blitt gjort et formidabelt, imponerende og systematisk arbeid i bransjens egen forening, NFVB, med å legge til rette for gjenåpning, trygge ansatte, samarbeide med myndighetene, ha kontakt med medlemmene. - NHO Service og Handel står for både juridisk og politisk håndtering på vegne av bransjene i vår landsforening. Disse første koronaukene hadde vi en tredobling av advokatvakten på telefon, og over hundre henvendelser i døgnet! I starten handlet de fleste telefonene om hvordan bedriftene kunne ta ned kostnader og håndtere permitteringer. Nå er fokus hvordan du skal innrette deg og følge arbeidslivets regler, forteller Kaltenborn. - Det handler om å få et strengt smittevernregime til å fungere. POLITISK SAMARBEIDSPA R T N E R

Kaltenborn mener at NHO har styrket seg under krisen, og at folk har fått anledning til å se hvordan partene i arbeidslivet, som NHO er, har hatt en

64

FRISØR

2

/ 2020

enormt viktig funksjon med å stille krav til regjeringen, og også å være samarbeidspartner for dem. - Selv om det kanskje ikke er så tydelig for bedriftene direkte, er det nok særlig som politisk makker at NHO Service og Handel har hatt mest betydning for medlemmene, mener Kaltenborn. - Ved å formidle hvordan virkeligheten er for bedriftene, og gjennom å jobbe overfor de politikerne som skal og kan lage krisepakker for næringslivet, har vi vært med på å forme ordningene som regjeringen har kommet med. BLE HØRT

- Vi må huske at det var bedrifter innen reiseliv og service- og handelssektoren som rapporterte om størst likviditetsproblemer og størst frykt for konkurs, forteller Kaltenborn. - Dette vet vi gjennom medlemsundersøkelsene som NHO har kjørt ukentlig gjennom denne perioden med Covid-19. Vi ser at tiltakene til regjeringen virket bra for våre medlemmer. Jeg vil fremheve to grunner til det: for det første fikk vi gehør for at frisørene og de andre som var stengt ned av staten fikk refundert sine faste utgifter med hele 90 %, og de var de

INGEN «HONNINGKRUKKE» FOR BEDRIFTENE

Kaltenborn er veldig tydelig på at støtteordningene ikke er så gode som man kan få inntrykk av fra media. - Etter å ha snakket med mange, mange bedriftsledere i denne tiden er jeg helt sikker: kompensasjonsordningene og særordningene under koronakrisen er ingen honningkrukke for næringslivet. Alle som én har tatt tap, kan Kaltenborn fortelle. - Det er et langt større problem for Norge at offentlig sektor har unnlatt å ta den støyten som private bedrifter har måttet ta, støtte eller ikke. At man har hatt anledning til ikke å permittere, for eksempel, gjør at opplevelsen av krisen er helt annerledes i stat og kommune, enn hos de som eier, driver og jobber i bedrifter. ULIK VIRKELIGHETSO P P F AT T E L S E

Kaltenborn tror det kan ha langsiktig effekt: - Korona skaper umiddelbar omstilling i bedriftene, men ikke i like stor grad i det offentlige. Jeg er bekymret for at vi fremover får en økende kløft mellom både oppfatninger og virkeligheter i offentlig sektor og privat sektor, sier Kaltenborn.


Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

frisering og hudpleie samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

MEDLEMSFORDELER: → Juridisk hjelp i arbeidsrett → Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. → Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal → Lederprogram for frisører og hudpleiere → Relevante NHO kurs til medlemspris → Svært god pensjonsavtale → Gunstige forsikringer → Gode garantiordninger → Lokale kontakter/nettverk → Rabatterte fordeler/innkjøp → Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) → Politisk gjennomslagskraft → Faglige konkurranser som NM → Møteplasser og arrangementer

Årets Frisør, NM og Prisfesten høsten 2020 er avlyst! Velkommen til arrangementene våren 2021. Koronakrisen skaper mange konsekvenser for bransjen vår. Dette er bakgrunn for at NFVB har bestemt å avlyse Årets Frisør, NM og Prisfesten i 2020. Ny dato for NM og Prisfesten:

13. mars 2021!

Reglement for foto- og bedriftskonkurransene beholdes slik de er med tilpassede frister og datoer.

Arrangør:

www.nfvb.no

FRISØR

2 / 2020

65


TEMA: KORONAKRISEN

SALONGENES KORONAERFARINGER:

Optimisme – tross alt! Først sjokk, så praktisk krisehåndtering, deretter gjenåpning med en ny salonghverdag. Koronakrisen har helt klart markert et tidsskille for de fleste bedrifter. Vi spurte noen salonger om deres opplevelser og erfaringer. 1. Hvordan har din bedrift opplevd koronakrisen? 2. Hvilken nytte har du opplevd med medlemskapet i NFVB? 3. Hva tenker du om bransjens fremtid?

1. Først og fremst stengte dører, permitterte ansatte, null omsetning og stor uvisshet. Deretter ble det som å åpne en ny salong på en kort helg, med å få på plass restriksjoner, opplæring, rutiner, sjekklister og hms-arbeid i samarbeid med energiske frisører, og til slutt åpning med smekkfulle lister, lange ventelister og glade og fornøyde kunder. Jeg er veldig glad for at vi er veletablerte salonger med sunn økonomisk drift og lave faste kostnader. Med alle våre dyktige ansatte på laget skal vi klare oss godt igjennom dette.

I n a C a t h r i n Ha u ge n Z a x i z Fr i sø r AS,  Hemse d a l

2. Å ha forbundet i ryggen har gjort denne situasjonen enklere og mye mer oversiktlig for oss bedriftseiere. Tryggheten i å kunne lene seg til forbundet med alt av informasjon, regelverk, detaljert restriksjonsguide, sjekklister og reklamemateriell som jevnlig har kommet. NFVB har gjort en fantastisk jobb for hele bransjen! 3. Jeg tror det blir en tid før og en tid etter koronastengingen, i forhold til kundemasse, omsetning, hygienetiltak og renholdsrutiner. Forhåpentligvis vil salonger som gjør alle tiltak og restriksjoner, og som velger å være profesjonelle i dette, klare seg igjennom tiden vi har fremfor oss. 

66

FRISØR

2

/ 2020


TEMA: KORONAKRISEN

Tommy Oppistov Kronstad Bergen Barberstue/HFM Hårstudio Bergen AS

1. Vi har lært mye under koronakrisen. Vi har fått satt oss inn i og utviklet oss på områder vi burde prioritert for lengst. En annen ting er at man får innsyn i hvor mye arbeidsplassen betyr for oss ansatte. Så stemningen er god som aldri før etter at vi åpnet igjen. 2. Jeg føler medlemskapet i NFVB har gitt en stor trygghet i denne perioden. Til tider forholdt jeg meg nesten kun til mailene jeg fikk fra NFVB og kuttet ut andre medier. Det var en berg-og-dalbane av følelser, spesielt de to første ukene. Godt å vite at folk står på og jobber for oss. Sammen er vi sterke! 3. Vi føler at bransjens fremtid vil påvirkes positivt av dette. Viktigheten av samhold og yrkesstolthet vil nok påvirke kvaliteten på salongene. Jeg tror også av egen erfaring at de «kunstneriske» av oss gründere kommer til å prioritere bedre drift fremover…

Aina Baade Hasund Tijera AS, Ulsteinvik

Aud Stople Hauge Frisørane, Team Aud AS, Ølen

1. Heldigvis for vår bedrift har det gått bra. Alle er på jobb igjen nå. 2. Veldig fornøgd med all informasjon me har fått gjennom NFVB. Føltes veldig trygt at me ser at dei jobbe bra for bransjen. 3. Håper det vil gå bra, men er litt usikker på om alle vil klare seg. Det er jo greitt med alle betalingsfristar som har blitt utsett, men det skal uansett betalast. Blir då spennande å sjå korleis samfunnet elers står opp igjen, og om me då har kundar som vil merke konsekvensane av koronaen og har mindre pengar å bruke på oss frisørar.

Line Ileby Sørensen OK Frisør og DH-fag i Østfold, Grålum

1. Det kom som eit sjokk! I starten var det mykje bekymringar... Eg for bedrifta mi, og dei ansatte for sin arbeidsplass. Vi har hatt stor nedgang i omsetning, og det var vanskeleg å sitte og sjå på korleis kontoen minka drastisk, utan at eg kunne gjere noko med det. Føler at tiltaka som kom ikkje var til stor nytte. Størst var skuffelsen når det blei klart at vi måtte dekke all lønn fram til 20/3. Og kontantstøtta var heller ikkje mykje å skryte av. Men vi er heldige som bur i et land der næringslivet har fått det vi har fått.

1. Vi er et opplæringskontor og fikk i oppdrag fra Fylkeskommunen om å opprettholde aktivitet og opplæring av de permitterte lærlingene. Derfor har vi sendt ut 12 forskjellige oppgaver, via mail, i perioden før gjenåpningen. Vi har fått 80 % innlevering, noe som er bra. Det har resultert i en god og hektisk tid for oss.

2. NFVB har vore suverene!! Eg er heilt overbevist om at vi ikkje hadde hatt same utfallet, om det ikkje hadde vore for den fantastiske jobben dei har gjort! Dei har verkeleg stått på for sine medlemmar, og frisørar generelt. Opplevde det som veldig trygt å få info fortløpande om situasjonen. Og dei bidrog til eit enda større samhold mellom oss frisørane. Eg har alltid sagt at vi er alle kollegaer, og ikkje fiendar. Vi må spele kvarandre gode!

2. Vi opplever medlemskapet som svært nyttig, alltid. Men i denne usikre perioden har informasjonen fra NFVB vært trygghetsskapende.

3. Eg har stor tru på frisørane si framtid. Føler bransjen har blitt meir anerkjent etter koronakrisa. Folk har merka kor viktige vi er! Og eg håper at dette kan medføre til at vi får fleire søkarar til faget vårt. Men det er viktig at vi no framstår som profesjonelle, og følger dei reglane vi har blitt pålagt.

3. Jeg er optimist og tror vi kommer oss over dette, men at det kanskje kan ta noe tid.

FRISØR

2 / 2020

67


TEMA: KORONAKRISEN

A n n e m or H atl e n e s H å r D e s i g n Fri s ør A S , Kon g s b e rg

1. Sjokket var stort da vi fikk beskjed om å stenge. Vi måtte ringe kunder og si beklager, men… Så kom tankene hva skjer, hvordan går dette ? Går vi konkurs, får noen lønn? Dagene før vi fikk klarhet om dagpenger, støtte til faste utgifter etc. var tøffe. Kjenner ikke Anne Mari så godt, men har vel aldri blitt så glad for å få mail av noen. Det å kunne ha NFVB i ryggen og få daglige mailer med enkle forklaringer med beskjed om hva vi måtte gjøre dag for dag, var kjempeviktig. Forsto at dere virkelig jobbet for oss. 2. Mange av mailene kom rundt midnatt, så det var nok en tøff tid for dere også. Har tenkt mye på de som ikke er medlem i NFVB, hva gjorde de? Hvor fikk de info?  Vår salong har vært medlem i alle år, fordi jeg ser nytten av å jobbe sammen mot felles mål, og har sett resultater av det flere ganger. I denne krisa er jeg så glad for å være medlem, og få så god hjelp, ikke minst tips til skjema som skulle sendes inn til NAV mm. Så jeg vil oppfordre alle som ikke er medlemmer om å bli medlem nå. I år så har jeg virkelig fått igjen for kontingenten! Jeg har spart masse tid, og har fått sove om natta, fordi vi har fått god informasjon hele veien. Så: Tusen Takk! 3. Ser positivt på fremtiden, selv om vi nå om dagen har tøffe tider med alle smitteverntiltak, mye ekstra jobb.  Håper at dette går over og at vi snart kan jobbe normalt. Føler nok også at kundene har satt mer pris på oss, vært mer takknemlige. Ikke en eneste kunde har klaget på prisen. Tror dette kan være med på å styrke oss, og heve statusen for bransjen. Ikke minst håper jeg at alle ikke-medlemmer (som er nisser på lasset), endelig forstår viktigheten med å stå sammen og melder seg inn i NFVB.

Ti n a B øh n R i s m o e n Ha i r p or t Fri s ør, O s l o o g Vi ke n

1. Det var med stort sjokk og fryktelig mange bekymringer vi stengte salongene 12. mars. Men oppi alt det vonde og skumle, ser vi at vi har kommet nærmere hverandre, selv om vi fysisk skal holde avstand. Den familiære følelsen blant oss har styrket seg enda mer. 2. Vi er evig takknemlige for all den hjelpen og støtten vi har fått av NFVB. Det er virkelig en stor trygghet å være medlem. Sender dere en STOR takk for alt dere har gjort for bransjen vår! 3. Jeg tror vi alle har fått en nyforelsket følelse for yrket vårt etter vi så hvor vanvittig mye alle savnet oss. Jeg tror også at frisøryrket har fått en ny og bedre (og velfortjent!) status i samfunnet, og at det kan bidra til økt rekruttering. Jeg har klokkertro på bransjens fremtid!1.

To n e R on g ve d We s tad I n si Fri s ør A S , ( s te d )

1. Har vært en spesiell og tøff situasjon, både økonomisk og psykisk. Men vi kommer oss igjennom dette, og samholdet i salongen er blitt enda sterkere enn før. Jeg har FANTASTISKE kollegaer/ansatte, og derfor har vi lojale og trofaste kunder.  2. Det å være medlem i NFVB har vært avgjørende. De har gjort en kjempejobb for å skaffe oss krisepakker, og de har holdt oss oppdatert underveis. Jeg har «koblet av» Facebook, rykter og medier, og kun forholdt meg til info fra NFVB. Spesielt i gjenåpningen, med sjekklister, smittevernkurs og god veiledning, føltes det mer trygt. Takk til alle de som har jobbet døgnet rundt for oss! 3. Tenker vi er heldige, for «alle» har savnet oss. Og mange har sett hvor viktige vi er, ikke livsviktige, men for folks selvfølelse og velvære. Vi jobber enda med å klippe bort «koronasveiser» og ser positivt på framtiden. Bare vi holder oss friske (krysser fingrene)!

68

FRISØR

2

/ 2020


TEMA: KORONAKRISEN

Tori l S te n b e rg S al on g Pe rr y, O s l o

1. Koronakrisen har gjort oss alle veldig usikre. Alle permittert, mistet all omsetning i hele perioden, 6 dager med arbeidsgiverperiode. Usikkert fremover nå, håper på gode støtteordninger på tapt omsetning. 2. NVFB har informert meg hele tiden. Jeg har virkelig følt det trygt at de har tatt opp relevante spørsmål. Imponert over deres arbeid! 3. Bransjens fremtid tror jeg kommer til å bli bra! Bortsett fra at jeg tror det blir flere konkurser fremover, samt opp­ sigelser.

A n n e H e l e n e A m u n d s e n / F r e d d y D e l b e k k A n n e s Ve r d e n A S

1. Vi er nyåpnet (5/2-20), og opplevd koronaen som helt forferdelig . Vi får ikke støtte, selv om vi har de samme utgiftene som de større salongene (og de som har vært åpent i et år). Har brukt alle sparepenger for å holde hodet over vannet med utgifter uten inntekter. De lovet alle små & mellomstore bedrifter dekning av løpende faste utgifter, men det gjaldt ikke oss nystartede, som er mer sårbare enn de som er etablerte. Føles blodig urettferdig. 2. Vi meldte oss inn for så vidt kjapt, fordi hver enkelt står tryggere, og vi har noen som slåss for oss mot den store overmakten (som det faktisk føles som i disse dager). Fått meget god hjelp i forbindelse med innarbeidet av rutiner nå i ettertid, med skjema, plansjer etc. Kunne ikke vært foruten. (Hadde meldt oss inn selv om koronaen ikke hadde kommet.)

G un n H e g e S k re tti n g S i revåg Fri s ørh j ørn e t, B rus a n d

1. Koronapandemien ble en merkelig opplevelse. 12. mars, da vi fikk 4 timer på å stenge – uvirkelig! Men vi benyttet tiden med nedvask og organisering i salongen, mens vi venta på at vi kunne få åpne igjen. Vi er en liten bedrift som er veldig stabil, derfor var vi ikke så stressa økonomisk sett, men det var verre med hva vi skulle gjøre? Holdt på å gå på veggene, ikke minst forferdelig å ikke kunne ordne kundene våre eller vite når vi kunne gjøre det.  2. Nytten vi har hatt fra medlemskapet i NFVB har vært ubeskrivelig fantastisk. Skjemaer og info til enhver tid, lett å forholde seg til. Forenklet alt administrativt arbeid i forhold til oppstarten, godt tilrettelagt. Tilgjengelig om jeg lurte på noe.  Salongens kunder og min ansatt føler seg trygg i salongen etter oppstarten. Vi føler en form for status fra kundene når vi er medlemmer i NFVB (ikke minst siden vi er en liten salong på bondelandet), som følger etter punkt og prikke både de pålagte og sterkt anbefalte veiledningene. Vi har mye profilering i salongen av Trygg Salong og diverse beskrivelser.  3. Jeg tenker at denne opplevelsen vil gi en tankevekker i bransjen vår, både økonomisk og faglig. Tenker og at vi må bruke denne tiden på å fokusere på de seriøse bedriftene og på en måte rydde opp i bransjen, ikke minst bevisstgjør kundene (allmenheten) på vår bransje og hva som er virkeligheten. Et fantastisk yrke med stolthet, mestring, sosialt, skapende og en livsstil. Love it! 

3. Føler vel det at bransjen består denne krisen. Vi må følge et smittevernreglement og nye rutiner. Nye måter å gjøre ting på bare, ikke noe problem hos oss. 

FRISØR

2 / 2020

69


ANNONSE FRA FIXIT

– Vi sparer tid med digitale verktøy, og kan konsentrere oss om gjestene våre Kristin Blytt Davidsen, administrerende direktør for salongene Ramsvik og Ramm, har skapt suksess ved å ta i bruk digitale verktøy for timebestilling. Salongene var blant de aller første som tok i bruk Fixit-appen, da den ble lansert for åtte år siden. Å henge med på den digitale utviklingen har gitt et stort fortrinn. TEKST: AMALIE ESPEDAL

FIXIT / VI FÅR SALONGER TIL Å LYKKES

FOTO: BOB ANDRÉ ENGELSEN OG RAMSVIK


ANNONSE FRA FIXIT

– Hvem har egentlig tid til å sitte i telefonen og bestille timer? Kristin smiler, og det har hun god grunn til. Mellom 60–65% av timebestillingene Ramsvik og Ramm-salongene mottar, kommer gjennom digitale flater som Fixit-appen og Fixit.no. Mens kundene bestiller kjapt og enkelt hjemmefra, sparer Kristins frisører verdifull tid. – Vi skal ha fokus på å levere førsteklasses hårbehandling, for det er derfor kundene kommer til oss. Når vi slipper å løpe for å ta telefonen, kan gjestene få vår fulle oppmerksomhet gjennom hele behandlingen. Vi overlater booking-biten til et system som virkelig fungerer, og får fornøyde kunder som syns det er enkelt å nå oss, forteller Kristin. JOBBER SAMMEN MED KUNDEN Ramsvik og Ramm-salongene har hatt en filosofi om å jobbe sammen med sine kunder for å gjøre timebestilling enklere. – Alle i organisasjonen er godt kjent med de løsningene vi bruker, slik at vi enkelt kan hjelpe gjesten i stolen med å ta appen i bruk, forteller hun. – Ja, vi har det vel litt i ryggmargen, ler Kristin, og forklarer at det er stor verdi i kunder som bestiller digitalt. De er nemlig mer lojal, handler mer produkter og bestiller time hyppigere. – Kunder som er app-medlemmer og medlemmer i kundeklubben vår Sirkel, har større kroneverdi for oss enn kunder som ikke er på digitale flater. Det er veldig gøy, forklarer Kristin. FIXIT-APPEN SIKRER MERSALG OG GJØR PLANLEGGING ENKELT I Fixit-appen får frisører mulighet til å sende kundene forslag til behandlinger og produkter, basert på kunnskap fra forrige salongbesøk. Appen gjør det dermed enkelt for kundene å bestille riktig behandling, og kjøpe produkter anbefalt til sitt hår. – Når kundene automatisk får opp sine favorittbehandlinger og anbefalte produkter fra våre frisører, ser vi at det er kjøpsutløsende. Og fordelen med å bruke verktøyet for våre frisø-

Når vi slipper å løpe for å ta telefonen, kan gjestene få vår fulle oppmerksomhet gjennom hele behandlingen.

rer, er at de kan planlegge besøket på forhånd. Ikke bare innholdsmessig, men også tidsmessig, forteller Kristin. I appen kan man lage målrettede kampanjer for å selge produkter, behandlinger og gavekort. Ramsvik og Ramm har i tillegg implementert sin egen kundeklubb, hvor kundene kan sjekke bonuspoeng i Fixit-appen, og ha full oversikt over sine kjøp. Som et administrativt verktøy er Fixit oversiktlig og enkelt, og lar både ledere og ansatte få tall og statistikk i sanntid. – Det er klart at jeg ikke hadde hatt mulighet til å ha oversikten eller være hands-on, hvis ikke systemet var så bra! Vi bruker veldig mye de funksjonalitetene som ligger i Fixit, og ikke bare når det gjelder digital markedsføring, men også varelagerstyring og turnusstyring som gjør det enklere for oss å planlegge hverdagen, avslutter Kristin.

SPAR TID OG REDUSER KOSTNADER MED FIXIT Vårt mål er å sørge for at din salong tjener mer og reduserer kostnader med Fixit sine smarte løsninger. Vår butikkdata er ikke bare komplett – den er den smarteste i bransjen. Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fixit kan gi din salong? Prøv verdikalkulatoren på verdi.fixit.no og få en gratis rapport på hva din salong kan spare og tjene.

FIXIT LEVERES AV VITEC FIXIT SYSTEMER AS / FIXIT.NO/BEDRIFT


V E L KO M M E N !

Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

Det har vært stor pågang av innmeldelser til NFVB siden forrige utgave av FRISØR. I perioden mars-mai har over 160 bedrifter meldt seg inn i NFVB, og nærmere 200 siden nyttår. Bedriftene listet opp under er nyregistrerte frisør- og hudpleiebedrifter, negledesignere, kombinasjoner av disse, samt et opplæringskontor.

FRISØRBEDRIFTER, BRYN/VIPPER, KOMBINASJONER ∙ Almansoori Flavia Al-Mansoori/ Flavia frisør, Stavanger ∙ Alven Dame og Herrefrisør AS, Harstad ∙ Anja Gabrielsen/Saksen frisør, Kristiansand S ∙ Anne’s Verden AS, Råholt ∙ Atelier 3 AS, Asker ∙ Austvatn Frisørsalong Kari Domaas, A ustvatn ∙ Bech Salong AS, Alta ∙ Bjuti AS, Bergen ∙ Blade AS, Oslo ∙ Blushstudio AS, Bodø ∙ Brazil AS, Oslo ∙ Bøllen & Blondinen Frisør AS, Skien ∙ C Frisør AS, Randaberg ∙ Carisma Dame og Herrefrisør DA, Gran ∙ Cecc AS, Tromsø ∙ Classic Frisør AS, Kleppestø ∙ Clippers Studio AS, Stavanger ∙ Clippers Studio AS Salong Dada, Stavanger ∙ Design-Frisør AS, Åfjord ∙ Din Frisør Skjåk AS, Skjåk ∙ Divalounge Evita Berga, Notodden ∙ Driv Frisører AS, Brandbu ∙ Drømmekroken AS, Våler i Solør ∙ Dus Hammerfest AS, Hammerfest ∙ Ellen Style AS, Mosjøen ∙ Face By Silje Yvonn AS, Trondheim ∙ Fin Frisør og Hudpleie AS, Nordfjordeid ∙ Fjong Salong AS, Tromsø ∙ Frisør Finn Chr. Gjerlaugsen, Sarpsborg ∙ Frisør Garasjen AS, Skånevik ∙ Frisør Margrethe S. Fjellengen, Askim ∙ Frisør1 v/Heidi Kristin Nerås, Eide ∙ Frisørsalongen Hårfint AS, Oslo ∙ Frisørstua AS, Sortland ∙ Frisørstuo AS, Mosjøen ∙ Fru Lund Frisør Toya Lund, Trollåsen ∙ Frøken Reykjavik, Rådal ∙ Gabel Frisør Pål E. Normann Nilsen, O slo ∙ Glans Frisørsalong AS, Søvik ∙ Gro Beate Stensland, Skien ∙ Grønnestad Hårdesign Raglamyr AS, H augesund

72

FRISØR

2

/ 2020

∙ Gullsaksen - Annicken Lorentzen AS, F redrikstad ∙ Hagen Hår Fagre, Dønna ∙ Hair i Krossen v/Gudrun Adelsten, Åkrehamn ∙ Hairzone & Beauty Briskeby Mona Fallentin, Oslo ∙ Hanne Hvidsten Hårpleie, Salong Cut, Vegårshei ∙ Haux AS, Oslo ∙ Havna Frisør DA, Nevlunghavn ∙ Hege Nilsen Frisør, Skien ∙ Henriette Orholt, Finsland ∙ Hera Store AS, Trondheim ∙ Hilde’s Frisørsalong AS, Bremanger ∙ Hønefoss Frisør Naji Hamed, Hønefoss ∙ Hårfagre AS, Sistranda ∙ Hårhjørnet v/Elisabeth Torset, Frei ∙ Hårmagi AS, Sandvika ∙ Hårstua Skjeberg AS, Skjeberg ∙ Hårstua Valldal AS, Valldal ∙ Irina Sokolova, Finnøy ∙ Ivstudio Ine Cathrine Nilsen Vikeby, M ysen ∙ Jippi Frisør AS, Vestnes ∙ Jwl Hud og Hår AS, Flateby ∙ Kami Frisør og Barberstove AS, Voss ∙ Kaspara, Ørnes ∙ Kristin AS, Kristiansand S ∙ Krj Beauty AS, Krokelvdalen ∙ Lenes Salong Lene Thorsen, Fredrikstad ∙ Linn Løken, Hov ∙ Linn Tove Frisør AS, Stord ∙ Luna Salong AS, Kirkenær ∙ Lux Velvære By Karoline AS, Ål ∙ Mammut Frisør Vigdis Vollan, Fåvang ∙ Marcel Frisør AS, Bergen ∙ May’s Salong AS, Mosjøen ∙ Medusa Frisør AS, Mosjøen ∙ Mona Elsrud Ødegård Tipp Topp Frisør, Hønefoss ∙ Mona’s Dame og Herrefrisør AS, Raufoss ∙ Nk Frisører AS, Oslo ∙ Nye Adams Frisør AS, Kristiansand S ∙ Olav Tryterud Studio AS, Hønefoss ∙ On Edge AS, Hamar ∙ Oslo Stylistene AS, Oslo ∙ Perry Frisør Rudshøgda AS, Rudshøgda

∙ PH Drift AS, Eidsvoll ∙ Picasso-Frisør AS, Kristiansund N ∙ Pornthip’s Frisørstue Pornthip ∙ Amundsen, Stathelle ∙ Rett fra Rio AS, Kristiansand S ∙ Salong Elegance Sissel Arvesen, Notodden ∙ Salong Fantasi Olga Brønmo, Brønnøysund ∙ Salong Hårmagi AS, Leksvik ∙ Salong Midtskille Viken, Ottersøy ∙ Salong Mona Lisa AS, Tennfjord ∙ Salong Tove/Tove Martinsen, Gaupen ∙ Salong Unic Ole Henrik Liabø, Sandefjord ∙ Sape AS, Elverum ∙ Saw Studio AS, Fosnavåg ∙ Sinsen Hårdesign AS, Oslo ∙ Sissel Frisør Sissel Bendiksen, Kleppestø ∙ Skamklipp AS, Oslo ∙ Smestad Frisør AS, Lillehammer ∙ Sneppen Frisør AS, Steinkjer ∙ Solvor’s Hårdesign Solvor Bore Sjursen, Klepp Stasjon ∙ Soro Grønn Frisør Marthe Helene Tonning Fond Seim, Eidfjord ∙ Soulstyle Bodil Nilsson, Strømmen ∙ Studio 25 Frisører AS, Gran ∙ Studio S Frisør AS, Øvre Årdal ∙ Studio Skogheim AS, Hønefoss ∙ Studio Winters, Frogner ∙ Studiovangen Natalie Vangen Remøy, Fosnavåg ∙ Team Chagú AS, Elnesvågen ∙ Tetiana Pelykh & Crystall Lash, Skjervøy ∙ Tone Follaug Frisør Fryd Frisør, Skien ∙ Trend Z AS, Lillehammer ∙ Trine og Heges Salong AS, Tjodalyng ∙ Vågen Frisør Jørpeland AS, Jørpeland ∙ Wolles Hår AS, Kristiansand S ∙ Zen Hairlounge AS, Drammen ∙ Zenz Ida-Kristin Oudmayer, Askim ∙ Åsastuen Frisør AS, Morvik ∙ Åss 2’An Frisør AS, Storslett ∙ Opplæringskontoret for Frisør- og Velværefag Møre og Romsdal, Ålesund


HUDPLEIE, NEGLEDESIGN, KOMBINASJONER ∙ 7 Små Rom - Med Velvære, Halden ∙ Alex Nails Vicki Thi Ngo, Oslo ∙ Anette Jenssen/Anettes Hudpleie, Egersund ∙ Arcticblueberry AS, Rognan ∙ Armonia Beauty Anette Finholt, Kolbotn ∙ Aukra Hudpleie, Aukra ∙ Bare Barbro Hud & Kropp Lounge, Kragerø ∙ Beauty & Health AS, Oslo ∙ Beauty And The City AS, Bergen ∙ Beauty by Anna AS, Hareid ∙ Bliss Ulrikke Therese Windstad, Svolvær ∙ Carismaklinikken Kjersti Aronsen, Lysaker ∙ Chicastore Klinikk AS, Bergen ∙ Clinique Natalie Hihn, Kragerø ∙ Drømmehagen Hudpleie AS, Trondheim ∙ Euforia AS, Røros ∙ Face & Body AS, Kolbotn ∙ FixMe Hud- og Kroppspleie AS, Moelv ∙ Frk Beauty AS, Porsgrunn ∙ Glød hudklinikk AS, Askim ∙ Glød Linn Eva Moen Strand, Brønnøysund ∙ Helens Hud- og Fotpleie AS, Askim ∙ Hudterapeut Heidi Eriksen AS, Oslo ∙ Klær og Velvære AS, Kristiansand ∙ Kolbotn Hud og Velvære AS, Kolbotn ∙ Løvenvold Helse og Velvære AS, Ålesund ∙ Magnolia Hudpleie AS, Åros ∙ Marias Negledesign/Hansen Willumstad, Fauske ∙ Memonas Beauty Room AS, Tromsø ∙ Orkanger Parfymeri AS, Orkanger ∙ Polar Spa AS, Longyearbyen ∙ Polished by Mina/Mina Fjeldseth, Kongsvinger ∙ Prakt AS, Loddefjord ∙ Sandviken Nails & Beauty Ewa Wiecek, Bergen ∙ Sence Nina Larsen/Sence hud og hår, Sande I Vestfold ∙ Silkehud V Ingvild Borge, Stavanger ∙ Sol-Gt AS, Kristiansand S ∙ Spa og Velvære AS, Notodden ∙ Stine Barbos Hudpleie AS, Drammen ∙ Sætre Fot & Hudpleie Lillian Fjell Hagen, Sætre ∙ Vadsø Hud & Kroppspleie AS, Vadsø ∙ Varanger Hudpleie Amundsen, Vadsø ∙ Vovi’s Salon, Fredrikstad ∙ Zanzuel & Klinikk Nova AS, Kristiansand S

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Koronakontor Gjennom årene har jeg hatt mye hjemmekontor, helt frivillig, oftest for å få jobbe uforstyrret og konsentrert. Det har nærmest vært litt befriende å stenge verden ute, være alene og ha det helt stille og rolig, bare «forstyrret» av lyden fra tastaturet. Det er rart hvordan ting oppleves annerledes når hjemmekontoret ikke er frivillig, men pålagt. Jo da, det kan fortsatt være effektivt med fulle muligheter til konsentrert jobbing, men etter en stund så blir det i overkant kjedelig å ikke møte noen levende mennesker gjennom arbeidsdagen. Ser på kalenderen at nå skulle man vært på reise et sted. Vært sammen med noen… Nei, digitale møter er ikke det samme som å treffe folk. Det ufrivillige «koronakontoret» gjør noe med deg. Etter hvert kommer veggene nærmere, du trenger oftere pauser for å se ut. Du faller oftere inn i andre tanker, ser at du egentlig har veldig mye du skulle gjort i huset. Arbeidsdisiplinen flyter ut. Du starter fortsatt tidlig ut om morgenen, men du blander inn flere private gjøremål, og fortsetter arbeidet langt ut over kvelden. Bruker ikke hverdagskveldene til sosiale treff, for du rakk jo ikke å bli ferdig med jobben. Nå har jeg fortsatt en hjemmeboende sønn. Rart hvordan jeg nå plutselig gleder meg til at han kommer hjem fra jobb klokken fire. Junior er sjelden veldig pratsom, men nå er hvert ord fra et levende vesen gull. Folk i huset, som gjerne må lage lyder, litt støy i tilværelsen. OK, så har jeg truffet andre i helgene, men det er fortsatt flest hverdager. Restriksjonene på «bortekontoret» vil vel lempes på etter hvert, og koranakontoret vil forhåpentligvis opphøre. Da skal jeg gå på jobb med stor glede, ta med kaffekoppen og forstyrre folk, henge over noens pult og prate om løst og fast. Så kan jeg kanskje etter hvert glede meg til å ta en og annen dag på hjemmekontoret igjen, og nyte stille, konsentrert jobbing.

jarl@nfvb.no

FRISØR

2 / 2020

73


Ta kk fo r i n n s a ts e n ! V i s ka l s ka p e en b ed re hverd ag fo r vå re m ed le m m er NFVBS STYRE I LANDSMØTEPERIODEN 2019-2021: President:

Espen Sævold, Visit AS - Bergen

Visepresident:

Jørn Inge Næss, Næss Frisør AS - Skien

Styremedlem:

Maj Hovde Krogdahl, PåHåret Frisører AS - Oslo

Styremedlem:

Merethe Kjellnes, ZikkZakk frisør AS - Kristiansund

Styremedlem:

Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø

Styremedlem:

Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS - Tromsø

Styremedlem:

Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet - Brusand

1. Varamedlem:

Perly Kopperstad, Perly’s Frisør AS - Fosnavåg

2. Varamedlem:

Lisa Fosseli Bjorvand, Barberer’n AS - Kristiansand

3. Varamedlem: Karin Krigsvoll Stenersen, Jakobsli Hårstudio AS - Trondheim

www.nfvb.no


The latest innovation from Maria Nila

REVIVE YOUR HAIR MICELLAR CLEANSING TECHNOLOGY

REVIVE THE OCEAN

Takk fo r i n n s a ts e n! V i s ka l s ka p e en b ed re hve rda g fo r vå re m ed le m m er

OCEAN WASTE PLASTIC

REVIVE THE NATURE INGREDIENTS CERTIFIED BY ECOCERT

REVIVE YOUR CHOICE ECO THERAPY REVIVE

DI SCOVER MOR E

www. m a ria nila .com

www.nfvb.no


MAGASINET

MAGASINET FRISØR

2 / 2020 118. ÅRGANG

2 / 2020 / 118. ÅRGANG

SHAMPOO ALL HAIR TYPES

CONDITIONER ALL HAIR TYPES

TREATMENT NATURALLY DRY HAIR

MASK

DRY, CHEMICALLY DAMAGED HAIR

SANITISING MOISTURISING BODY WASH

SANITISING MOISTURISING HAND CREAM

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

NO ALCOHOL

NO ALCOHOL

250ml. e 8.45 fl.Oz.

250ml. e 8.45 fl.Oz.

ANTIBACTERIAL PLANTS AND HERBS WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

250ml. e 8.45 fl.Oz. A R O M A T H E R A P Y

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

250ml. e 8.45 fl.Oz. A R O M A T H E R A P Y

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

250ml. e 8.45 fl.Oz. A R O M A T H E R A P Y

WITH NATURAL AUSTRALIAN EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS PLUS VITAMINS AND PROTEINS.

250ml. e 8.45 fl.Oz. A R O M A T H E R A P Y

A R O M A T H E R A P Y

exclusive Norwegian distributor

...good to be back working

ANTIBACTERIAL PLANTS AND HERBS

email: enquiries@terencerenati.com

Studio Alf Art Team

NFVB-DIRE KTØR A NNE M A RI HA LSA N: FE LLE SSK AP E T SOM F U N K E R E SCA PE HA IRDRE SSING: KOM P ROM ISSLØS SALON G

A R O M A T H E R A P Y

CONTACT FRENDS CUSTOMER SERVICE: Tlf: 69 22 15 99

TERENCE RENATI MELBOURNE - LONDON - NORWAY - DENMARK - SWEDEN - FINLAND - GERMANY- ICELAND- POLAND - LATVIA - LITHUANIA - ESTONIA - MALTA - UK - SINGAPORE - THE WORLD

www.terencerenati.com

SASSY SUMMER

TRN220023-No2

L’ORÉ A L-SJE F ØYSTE IN RUDOLFSE N: VI MÅ T EN K E N Y T T OG IN N OVAT IV T KORONA KRISE N: SALON G E N E S E R FAR IN G E R

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 2 - 2020  

Frisør 2 - 2020

Frisør 2 - 2020  

Frisør 2 - 2020