Frisør 2 - 2022

Page 64

TEMA: BÆREKRAFT

NFVB PRESIDENT ESPEN SÆVOLD:

Fokus p å b ærekraft - Begrepet bærekraft har fått økt betydning etter at FN la frem sine 17 bærekraftmål. På bakgrunn av dette vil NFVBs styre jobbe med å utvikle bærekraftmål som er relevante for vår bransje. Allerede nå har vi plukket ut noen aktuelle målområder, forteller forbundspresident Espen Sævold. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Begrepet bærekraft er et relativt nytt begrep som har fått økt fokus etter at FN definerte 17 mål og 169 delmål for å starte en global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. For NFVB er det der­ for viktig å finne ut og definere områder der vi som bransje kan gi vårt bidrag for at FNs mål skal bli oppfylt innen 2030. Men da må vi også avgrense til­ takene til praktiske tiltak, som er mulig å oppfylle, sier Espen Sævold. HELE BRANSJEN MÅ MED

Espen poengterer at det ikke er nok å støtte seg til det arbeidet som gjøres i regi av leverandørene. - De jobber alle sammen med å gjøre produksjon, gjenvinning og materialhåndtering så bærekraftig som mulig. Her har det skjedd mye positivt gjen­ nom de siste årene. Men det er ikke nok å la leve­ randørene ta hele jobben. Dessuten dekker FNs bærekraftmål et bredt felt av mål og tiltak, fra utryd­ delse av fattigdom, til fred, rettferdighet og velfun­ gerende institusjoner. Vårt fokus må være å peke på målområder der vi som bransje kan gi et bidrag som utgjør en forskjell.

- Mål 8 er noe vi vil jobbe dedikert med. Det inklu­ derer formuleringen; Fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst, full sysselsetting og ansten­ dig arbeid for alle. Her kan vi definitivt gi et bidrag gjennom å jobbe for en seriøs bransje og gode ram­ mebetingelser. VEIEN FREMOVER

- Begrepet bærekraft inngår ikke i strategidoku­ mentet for inneværende periode, som strekker seg frem til 2025. Men styret har som ambisjon å utvi­ kle bærekraftmål som kan implementeres i strate­ gidokumentet for perioden 2025 til 2030. Da skal vi ha på plass tiltak som tar utgangspunkt i FNs bære­ kraftmål, som strekker seg frem mot 2030, avrun­ der Espen Sævold.

S TA R T E T P R O S E S S E N

President Espen Sævold mener NFVB må ta sin del av samfunnsansvaret for å utvikle bransjetilpassede bærekraftmål for frisør- og velværebransjen.

64

FRISØR

2 / 2022

- Når dette er sagt, har styret startet prosessen med å velge ut hvilke av FNs 17 bærekraftmål vi skal jobbe med. Noen områder peker seg ut. Mål 3, som går på god helse og livskvalitet, er ett område. Mål 4 går på god utdanning, og det er noe NFVB job­ ber løpende med. Likeledes mål 5, som går på like­ stilling mellom kjønn og hvordan man kan oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Her har vi på sett og vis en omvendt problemstilling; Hvordan skal vi få flere menn inn i yrket for å skape en bedre kjønnsbalanse? Det er en utfordring, medgir Espen.

FNS BÆREKRAFTMÅL Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Det dreier seg om alt fra utryddelse av fat­ tigdom til å bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer. Regjeringen har sluttet seg til disse og lanserte i juni 2021 en nasjonal handlingsplan for å nå målene.