Frisør 1 - 2021

Page 10

Det året det var så bratt

…og etter oppoverbakke kommer nedoverbakken! Nyttårsaften 2020/2021 var for meg et veiskille. Det var tidspunktet da koronaåret var historie, vaksineringen var i gang og vi endelig kunne konsentrere oss om andre ting. Det var mange av oss som trakk et lettelsens sukk…

Når det er sagt, er jeg allikevel fornøyd med hvor vi er. Vi har planene klare for å komme oss inn på spo­ ret igjen, og skal sammen med dere klare å skape et enda bedre NFVB, tilpasset dagens behov og skodd for fremtiden. Det er veldig mye å glede seg til!

Så kom 3. januar. Statsminister Solberg gikk på talerstolen og koronaåret var ikke lenger et til­ bakelagt kalenderår, men en tilsynelatende ude­ finerbar periode som peker frem mot sommer og høst igjen. Bransjen må tilpasse seg ukent­ lige endringer. Vi lærer nye begreper som ring 1 og ring 2, tiltaksnivå A, B og C, genom-sekven­ sering og mRNA-vaksineteknologi. Det er tøft, dette her… Men, vi skal klare det - sammen!

V I M Å B R U K E VÅ R E L O K A L E KREFTER

SKODD FOR FREMTIDEN

leder: DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

For NFVB har korona medført at noe av det vi hadde planlagt å gjøre i 2020 har måttet utset­ tes. Det gjelder først og fremst tempoplanen i strategiprogrammet vårt, der enkelte løp nå er blitt forsinket. Årsakene til utsettelsene er flere. Ressurser og kapasitet i administrasjonen er helt opplagt en del av det, men også det faktum at en medlemsstyrt organisasjon som NFVB først og fremst må ta hensyn til enkeltmedlem­ mers situasjon. En aktivitet som for eksempel omlegging av NFVBs struktur og organisering har ikke vært riktig å gjennomføre i dette unn­ taksåret.

Strategiplanen fra 2017 varer helt frem til 2025, og landsmøtevedtakene i 2017 ga oss 8 år fylt med inn­ siktsinnhenting, analyser, utvikling, endring og nye oppgaver. På tross av korona har vi fortsatt arbeidet i utviklingsprosjektene i 2020. Mye er allerede på plass, noe er i drift, og svært mye kommer i løpet av de neste 24 månedene. Men forutsetningen for å kunne kapitalisere på den enorme jobben som er gjort i strategiprogrammet, er at vi har en organisasjon som er i stand til å iverk­ sette nye og endrede oppgaver. Det er ute i de lokale markedene denne iverksettelsen må skje. Det er der vi kan bygge nettverk med viktige interessen­ ter, rekruttere de rette talentene til skolene, påvirke politikere og forvaltning lokalt, og vise frem bran­ sjen og NFVB på en omdømmebyggende måte! F J E L L FA S T E P I L A R E R

Derfor er det organisasjonen vår som er hoved­ tema på årets landsmøte. På landsmøtet i 2019 ble NFVB bedt om å levere et forslag til ny organisa­ sjon, basert på en utredning og konsekvensanalyse utført i tiden mellom da og årets landsmøte. Det har vi gjort, og på landsmøtet i mars skal vi legge frem hvordan vi ser for oss at NFVB skal se ut for bedre å kunne ta ut effekten av den nye strategien. Det blir en spennende milepæl i det strategiske arbeidet vårt, og helt avgjørende for at vi skal kunne lykkes med de svært ambisiøse målene vi har satt for bransjen og forbundet. Vi har sett at vi har måt­ tet endre på noe underveis. Konsentrert arbeid i slike prosesser gjør oss mer kunnskapsrike og der­ for mer treffsikre. Men ingen av disse justering­ ene betyr mindre ambisjoner eller lavere innsats. Hovedmålene og hele intensjonen i strategien med de tre pilarene «Omdømmebygging», «Kompe­ tanse» og «Medlemsverving og Medlemspleie» står fremdeles fjellfast. Det er mye vi skal gjennom. Det er spennende, det er krevende og det er helt avgjørende for at vi skal ha en robust bransje med kompetente ledere og ansatte, høy medarbeidertilfredshet og godt omdømme også de neste tiårene. Men, som vi har sagt så mange ganger de siste 11 månedene: Vi skal klare dette også. Sammen!

10

FRISØR

1 / 2021