Frisør 3 - 2020

Page 16

TEMA: LEDERUTVIKLING

ALF INGE CLEVE-STIANSEN Lederutvikler NFVB Lederprogram

NFVB LEDERPROGRAM:

Hva s tår i veie n for go dt le ders kap? Hva innebærer godt lederskap? Selvinnsikt og utviklingsvilje er to stikkord. Alf Inge Cleve-Stiansen skriver her om lederutvikling – og hva som står i veien for at du skal bli en god leder.

T E K S T: A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N , L E A D I N G E D G E

NFVB Lederprogram planlegger nå for kull fire, med oppstart i januar neste år. Mange frisør- og velværebedrifter har investert tid og ressurser i bedre ledelse. Den investeringen gir god forrentning. Deltakerne i NFVB Lederprogram har vist et genuint ønske om å bli en bedre leder, og du kan lese mer om det lenger ned i artikkelen.

16

FRISØR

3

/ 2020

BARRIERER

For å utøve et godt lederskap er det også viktig å se på hva som typisk kan stå i veien for lederskapet. Det kan være mange slike hindringer, og i denne sammenhengen har jeg lyst til å trekke frem fire barrierer som min kollega på høyskolen Kristiania, professor Tom Karp, trekker frem i sin bok «God ledelse».


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.