__MAIN_TEXT__

Page 1

SPOD KOSTOLNEJVEZE v

3.č í s l o,dec ember2019,CZ ECAV Badí n

časopi sbadí nskych EVANJELI KOV

Bi bl i ckézamysl eni e

Rozhovor sp.f ar ár okJ akubí kom

Vi anocenaSar dí ni i

Zoži vot azbor u

Det skýkomi ks


„ Hľ a, pannapoč neapor odí s y na adaj úmume noEmanue l , č ovpr e k l adez name ná: Bohsnami . “

Mt1, 24

SPOD KOSTOLNEJVEZE v

Čas opi s badí ns ky c he v anj e l i kov Čí s l o3 I . r oč ní k De c e mbe r2019

Śéf r edakt or : Roma nDov a l a dov a l a . r oma n@g ma i l . c om t e l . : 0905/757672

Hl av nepo z orne z abudnúť Vov i anoč ne j nál ade ŽeVi anoc ek r ás nes úv ž dy Nabl at eč inaľ ade At úk r ás ut v or í mi l os ť Kt or únámBohdáv a VJ e ž i š o v i , Onj eLás k a At e j Lás k ev ž dybuďs l áv a

Kr ás neami l os t i pl néVi anoc e s poj e nési s t ot ou, ž ePánj esnami , ak oBohmoc nýadobr ý , vk t or é hoč l o v e kmô ž ev e r i ť , dúf ať ak t or ýnámdal darnadv š e t k ydar y ! Vt e j t ov i e r eot v or meno v ýr ok2020 aužt e r azv y pr os uj e mepr ev š e t k ý c h Bo ž i epo ž e hnani e ! pr e ds e dní c t v oCZECAVBadí n

Redakč nár ada: Vi e r kaKa dl e c ov á J á nPe t r ovi č Mi r kaS ur koš ov á Ev kaS ur koš ov á AnnaS l i a c ka

Pr í s pevky: Čl e novi aapr i a t e l i a c i r ke vné hoz bor u

Gr ai c kés pr ac ovani e: Luc i aDov a l ov á Fot ogr ai e: a r c hí vCZECAVBa dí n Aut orf ot og r ai í -obá l ka J a r os l a vMor a v č í k -s t r . 2, 3 Luc i aDov a l ov á

Vydáva: Ci r ke vnýz bor Ev a nj e l i c ke j c i r kvi a . v . , Kr č mé r y ho7, Ba dí n www. c z e c a v ba di n. s k

Čl á nkyvč a s opi s ene pr e š l i odbor nouj a z y kov ou kor e kc i ou. Vaš epr í s pe v k y , nápady apr i pomi e nk y doďal š i e hoč í s l ač as opi s u pos i e l aj t epr os í m namai l . adr e s u: do v al a. r oman@gmai l . c om


„ Vš e t komôž e m vKr i s t ovi , kt or ýmapos i l ňuj e . ” Li s tapoš t ol aPav l aFi l i ps k ý m4, 13

Pav ol Pe t r o v i č

4


Roz hovorsbr at om f ar ár om Rí ms kokat ol í c kejf ar nos t ivBadí neMgr . Mi l oš om J akubí kom

„ Kt okoľ vekvyznámapr edľ uďmi …”

J ánPe t r o v i č

5


S KL ĽO ÚB S Ľ e n é ČO ED Y

6


Anket a nov ember 1989

J anaMor av č í k o v á

1. Ro k1989─na r o di l as ami v y t ú ž e nádc é r aZ u z a na , k t o r ána š ur o di nuna pl ni l aš ť a s t í m ane v ý s l o v no ur a do s ť o u .

7


Vš e t kým r e s ponde nt om ďa kuj e mez ai c hná z or y as v e de c t v á , z aodv a hu pode l i ťs aone . aut ork r e s by : Mar i anHv i z da

8


Kuč i t e ľ om. . . keďúc t ykni mj eužt akmál o

Vi e r aKadl e c o v á

9


ÄŒosastal ovBetl eheme? RomanDo v al a

10


RozhovorspanifarárkouAmáliouSurkošovou Mi r k aS ur k oš o v á

11


1. Pr i j as l i ac hs t o j í mpo k o r ne , óJ e ž i š i , mô j ž i v o t ! Kno hámTi k l adi e mo c ho t ne , č odal aTv o j ami l o s ť : s v o j r o z um, s r dc edáv amTi , v e ďne mámi népo k l ady , mô j ž i v o tc e l ýpr i j mi . 2. Nas v e t ee š t es o mne b o l , k e ďTys i s anar o di l , zt myhr i e c ho vs i mav y v i e do l , z os mr t i v y s l o b o di l , j ak r e hk é , s l ab és t v o r e ni eo dOt c amámz as ľ úb e ni e , ž eTys i S pás amo j a. 3. Nac e s t ác hmô j hož i v o t as i S v e t l omo j ej as né , s i po mo c , v z ác naút e c ha, sT e b o uj es r dc eš ť as t né ; s i S l nk o , s v e t l ož i ar i v é , z dr o j v i e r y , ž i v e j náde j e , násTv o j al ás k ahr e j e . 4. J ast úž b o uhľ adí mnaT e b a, v š akne v i e ms anahľ adi e ť , v ov i e r es r dc et e š í s a, ž eo č i Ť as múv i di e ť . Ki e žduc hb yš í r k umo r amal ar o z umv ý š k uho r s k ý c hb r ál , ab yŤ a, Pane , po z nal . Ev . s pe v ní kč . 54

12


V i a n o c en aS a r d í n i i S i l v i aTak áč o v á

13


Čopí šekroni ka

14


Z OŽ I V OT AZ BORU Ma ľ ov a ni ekos t ol a

Stretnuti edetínaBratkovi ci

15


Poďa kov a ni ez aúr ody

ZBOROVÉDNI Konc er ts l áč i kovéhokvar t et aŠt át nehokomor néhoor c hes t r azoŽi l i ny

16


Sobot nýv eč er

Nedeľ a-Pami at kapos v ät eni ac hr ámu

17


Zborovývýl etnaBradl o. . .abysmenaŠt ef áni kanezabudl i AnnaS l i ac k a

18


Pa pa g á j

ZVONYpr epaniKubi š ovú

a

19


Vedomos t nýkví z Vi e r aKadl e c o v á

20


Det s kábes i edka ADVENT

Anj el

Poďakov ani ez aúr ody

21


J ONÁŠ , VS TAŇ, CHOĎDONI NI VE AKÁŽPROTI I CHNEŠ ĽACHETNOS TI . . .

NECHCEM Í S ŤPODĽA BOŽEJMAPY . . . UJ DEM!

KEĎJ ONÁŠNAS TÚPI LNALOĎ, S TRHLAS ABÚRKA. . . . . . NÁMORNÍ CIHOHODI LIDOMORA AMOREPRES TALOZÚRI Ť . . .

C ÓÓ MÓ PO

22

J ONÁŠ A ZHL TLA VEĽKÁRYBA. . .


Bol r az j eden

POS LÚCHNEM UŽ, I DEM DONI NI VE NAPOMENÚŤ ĽUDÍ . . .

RYBAVYVRÁTI LA J ONÁŠ ANAS UCHÚ ZEM. . .

. . . TRIDNIATRINOCI MODLI LS ATAM S ÁM. . .

23

J O N Á Š


Ďak uj e mePánuBohuz ami l os ť , k t or únámdal vr ok u2019vt om, ž es memohl i ak os pol oč e ns t v oc i r k e v né hoz bor uni e s ť pos ol s t v oe v anj e l i a, pr e ž í v aťpe k néav z ác nec hv í l est ý mi , k t or ý mv e c i Bo ž i eni es úľ ahos t aj né , v y k onaťpr ác enaz ac ho v ani e i t ohohmot né hode di č s t v a, z ak t or émámez odpo v e dnos ť . Ďak uj e mev š e t k ý mVám, k t or í s t ebol i t ohos úč as ť ou, namodl i t bác h, vos obnomz áuj me , podpor ou i nanč nouč i i noupomoc ou. „ Hľ adaj t enaj pr vkr áľ ov s t v oBož i eaJ e hos pr av odl i v os ťav š e t koos t at név ám budepr i dané . . . “ . Mt6, 33

Profile for Časopisy pre cirkevný zbor a školu

Spod kostolnej veže, č.3., december 2019  

Spod kostolnej veže, č.3., december 2019  

Advertisement